Procedure : 2018/2014(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0033/2018

Indgivne tekster :

A8-0033/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/03/2018 - 8.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0053

BETÆNKNING     
PDF 419kWORD 62k
23.2.2018
PE 615.522v02-00 A8-0033/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Spanien – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Esteban González Pons

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: BREV FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: BREV FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Spanien EGF/2017/006/ ES/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0686 – C8-0011/2018),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0033/2018),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af strukturændringer, bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt;

C.  der henviser til, at Spanien indsendte ansøgning EGF/2017/006 ES/Galicia apparel om finansiel støtte fra Globaliseringsfonden (EGF) som følge af 303 afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 14 (Fremstilling af beklædningsartikler) i NUTS 2-regionen Galicien (ES11) i Spanien;

D.  der henviser til, at ansøgningen er baseret på interventionskriteriet i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen, der fraviger kriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b), i nævnte forordning, som forudsætter mindst 500 arbejdstagere, der afskediges over en periode på ni måneder, i virksomheder, der er aktive inden for den samme økonomiske sektor i en hovedgruppe i NACE rev. 2, og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau i en medlemsstat;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Spanien er berettiget til en økonomisk støtte på 720 000 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 1 200 000 EUR;

2.  bemærker, at de spanske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte den 19. juli 2017, og at Kommissionens vurdering heraf efter fremlæggelsen af yderligere oplysninger fra Spanien blev afsluttet den 28. november 2017 og fremsendt til Parlamentet den 15. januar 2018;

3.  bemærker, at Spanien gør gældende, at afskedigelserne er forbundet med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, nærmere bestemt liberaliseringen af handelen med tekstilvarer og beklædningsgenstande som følge af udløbet af WTO's multifiberarrangement i slutningen af 2004, hvilket har ført til gennemgribende ændringer i verdenshandelens struktur;

4.  minder om, at afskedigelserne, som fandt sted i fem virksomheder, forventes at lægge et enormt stort pres på det berørte område, og at virkningerne af afskedigelserne er knyttet til vanskelighederne ved omplacering af arbejdstagerne på grund af manglen på arbejdspladser, eftersom området ligger langt fra de større industricentre, til de afskedigede arbejdstageres begrænsede uddannelse, til deres specifikke erhvervskompetencer, der er blevet udviklet i en sektor, som nu er i tilbagegang, og til det høje antal jobsøgende;

5.  understreger, at Ordes – det område, der er berørt af afskedigelserne – er stærkt afhængig af beklædningsindustrien og har oplevet et kraftigt fald i antallet af beklædningsvirksomheder i de seneste år; beklager, at BNP pr. indbygger i regionen også har været faldende;

6.  mener, at ansøgningen som følge af det faldende befolkningstal, BNP pr. indbygger og industrigrundlaget i det berørte område opfylder kriterierne for en EGF-intervention til trods for, at den omfatter færre end 500 afskedigelser;

7.  er klar over, at stigningen i importen til Unionen har presset priserne ned, hvilket har haft negative konsekvenser for den økonomiske situation i virksomhederne i Unionens tekstilsektor og udløst en generel tendens i tekstil- og beklædningsindustrien til at flytte produktion til lande med lavere produktionsomkostninger uden for Unionen; erkender, at dette har resulteret i et konstant fald i antallet af beklædningsvirksomheder i Galicien og dermed et øget antal afskedigelser;

8.  understreger, at 83,5 % af de tiltænkte støttemodtagere er kvinder, og at langt størstedelen af disse er mellem 30 og 54 år gamle; erkender i lyset heraf betydningen af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som EGF yder støtte til, med henblik på at forbedre chancerne for, at denne sårbare gruppe kan vende tilbage til arbejdsmarkedet;

9.  er foruroliget over, at sådanne afskedigelser yderligere vil forværre den arbejdsløshedssituation, som disse regioner har oplevet siden begyndelsen af den økonomiske og finansielle krise, yderligere;

10.  bemærker, at Spanien planlægger seks typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning: (i) introduktionsmøder og forberedende workshops, (ii) erhvervsvejledning, (iii) faglig uddannelse, (iv) intensiv hjælp til jobsøgning, (v) vejledning efter reintegration på arbejdsmarkedet og (vi) incitamenter; mener, at tilskud til udgifterne for personer med omsorgsansvar for at være af særlig betydning i betragtning af profilen af de afskedigede arbejdstagere;

11.  mener, at den erhvervsuddannelse, der tilbydes, skal udvide ansættelsesmulighederne for de arbejdsløse, at uddannelsesaktiviteterne bør være relateret til en fremadrettet undersøgelse af beskæftigelsesudviklingen, som burde indgå som én af foranstaltningerne i ansøgningen, og at den bør øge muligheder erhvervskarriere uden kønsfordomme og uden at være begrænset til ufaglært arbejde.

12.  mener, at det godkendte program gennem rådgivning og økonomisk støtte bør støtte initiativer, hvor personer, der modtager den planlagte individualiserede tilbud, opretter andelsvirksomheder;

13.  minder om, at udformningen af den samordnede pakke af individualiserede tilbud, som støttes af EGF, bør være rettet mod initiativer, der bidrager til at forbedre beskæftigelsessituationen og arbejdstagernes kvalifikationer, og sætter dem i stand til at udnytte deres beskæftigelsesbaggrund i forhold til erhvervslivet, herunder kooperativer, og at den bør koordineres med de eksisterende EU-programmer, herunder Den Europæiske Socialfond;

14.  anerkender, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med arbejdsmarkedets parter;

15.  beklager, at ansøgningen ikke indeholder nogen foranstaltninger for unge, der ikke er i almen uddannelse, beskæftigelse eller erhvervsuddannelse (NEET'er) i betragtning af tendensen for unge til at flytte væk fra regionen i jagten på bedre økonomiske muligheder.

16.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil udgøre 18,21 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket ligger et godt stykke under den grænse på 35 %, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at støttemodtagerne deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteterne;

17.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi; glæder sig over Spaniens erklæring om, at den koordinerede pakke har et stort potentiale for at lette en sådan overgang;

18.  understreger, at de spanske myndigheder har bekræftet, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre EU-fonde eller -finansieringsinstrumenter;

19.  glæder sig over Spanien har bekræftet, at den økonomiske støtte fra EGF ikke erstatter foranstaltninger, den pågældende virksomhed skal træffe i medfør af national lov eller kollektive overenskomster;

20.  opfordrer Kommissionen til at anmode de nationale myndigheder om i fremtidige forslag at medtage nærmere oplysninger om de sektorer, der har vækstperspektiver og derfor forventes at ansætte personer, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder vedrørende kvaliteten af job og den grad af reintegration på arbejdsmarkedet, der er opnået gennem EGF;

21.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

22.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

23.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen som følge af en ansøgning fra Spanien – EGF/2017/006/Galicia apparel

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt på grund af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af nye internationale finansielle og økonomiske kriser, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3)  Den 19. juli 2017 indsendte Spanien en ansøgning om mobilisering af EGF som følge af afskedigelser i 5 virksomheder inden for beklædningsindustrien i Galicien i Spanien. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene i forbindelse med fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)  I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 vil ansøgningen fra Spanien kunne godkendes, da afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og den lokale økonomi.

(5)  Som følge af Spaniens ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 720 000 EUR.

(6)  For at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 720 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.  

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den ...[datoen for vedtagelsen](4)*.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

I.  Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/2013(2) kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II.  Spaniens ansøgning og Kommissionens forslag

Den 28. november 2017 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Spanien til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af afskedigede arbejdstagere fra fem virksomheder, der er eller var aktive i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 14 (Fremstilling af beklædningsartikler) i NUTS 2-regionen Galicien (ES23) i Spanien. Dette forslag blev fremsendt til Europa-Parlamentet den 15. januar 2018.

Dette er den første ansøgning, som skal behandles under 2018-budgettet, og den femte i den økonomiske sektor, der er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 14 (Fremstilling af beklædningsartikler) siden oprettelsen af EGF. Det er den anden ansøgning vedrørende afskedigelser i SMV'er i beklædningsindustrien i Galicien. Den vedrører 303 afskedigede arbejdstagere og anvendelsen af et samlet beløb fra EGF på 720 000 EUR til Spanien.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 19. juli 2017 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 13. september 2017. Kommissionen afsluttede sin vurdering den 6. december 2017 og har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF, som omhandlet i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen.

Spanien har gjort gældende, at afskedigelserne hænger sammen med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, nærmere bestemt liberaliseringen af handelen med tekstilvarer og beklædningsgenstande. Stigningen i importen til EU har presset priserne ned, hvilket har haft en negativ virkning på den økonomiske situation i virksomhederne i EU's tekstilsektor og udløst en generel tendens i tekstil- og beklædningsindustrien til at flytte produktion til lande med lavere produktionsomkostninger uden for EU. I Galicien har dette medført et konstant fald i antallet af beklædningsvirksomheder (-26 % i perioden 2010-2016) og dermed et øget antal afskedigelser.

Afskedigelserne fandt sted i fem virksomheder i Ordes/Órdenes kommune, som har været præget af nedgangen i antallet af beklædningsvirksomheder som følge af lukninger eller udflytning af produktionen, hvilket kan tilskrives den øgede import af beklædningsgenstande til EU. Arbejdsløsheden i beklædningsindustrien i Ordes steg med 40 % fra december 2016 til april 2017, hvor størstedelen af de pågældende afskedigelser fandt sted.

Spanien står over for ekstraordinære omstændigheder, som har alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og den lokale, regionale eller nationale økonomi: De indre områder i Galicien har problemer med affolkning og mangel på arbejdspladser, idet folk flytter væk og hen imod de økonomiske centre.

Et stort antal af de afskedigede arbejdstagere er kvinder, og langt størstedelen af dem er mellem 30 og 54 år gamle. Aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som EGF medfinansierer, er vigtigere end nogensinde for at forbedre chancerne for, at denne sårbare gruppe kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

De seks typer foranstaltninger, der skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere, for hvilke der anmodes om medfinansiering fra EGF, består af:

Velkomstmøder og forberedende workshops med generelle oplysninger om tilgængelige rådgivnings- og uddannelsesprogrammer og om godtgørelser og incitamenter, udarbejdelse af en profil for de deltagende arbejdstagere samt mere indgående oplysninger om omplacering, sektorer, der kræver tilladelser eller beviser på faglige kvalifikationer, certificering af kvalifikationer og bløde kompetencer, der er opnået i arbejdssituationer, og information om, hvordan den obligatoriske skolegang færdiggøres.

Erhvervsvejledning hen imod ansættelse eller selvstændig virksomhed vil blive tilbudt under hele gennemførelsesperioden.

Uddannelse i nøglekompetencer, tværgående kompetencer, erhvervsuddannelse såsom uddannelse til job med større merværdi inden for beklædningsindustrien, ældrepleje og social- og sundhedspleje til omsorgskrævende personer, oplagring (lageruddannelse), rekreation og fritidsaktiviteter samt forberedelser til prøver med henblik på anerkendelse af kompetencer, der er opnået gennem erhvervserfaring/anerkendelse af tidligere opnåede færdigheder og undervisning hen imod iværksættervirksomhed.

Intensiv hjælp til jobsøgning, herunder aktiv undersøgelse af lokale og regionale beskæftigelsesmuligheder (også for selvstændige erhvervsdrivende) og jobmatchning.

– Vejledning efter reintegration på arbejdsmarkedet: de arbejdstagere, der igen kommer i arbejde, vil få vejledning i de første måneder for at forhindre eventuelle problemer på den nye arbejdsplads.

Incitamenter, herunder deltagelsesincitamenter, bidrag til udgifter ved pendling, bidrag til udgifter for personer med omsorgsansvar samt indkomstkompensation til dem, der kommer tilbage på arbejdsmarkedet som selvstændige erhvervsdrivende.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede aktioner, jf. artikel 7 i EGF-forordningen, og erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De spanske myndigheder har forelagt alle de nødvendige garantier for følgende:

– Principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

– Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

– De virksomheder, der har gennemført afskedigelser, og som har fortsat deres aktiviteter efter afskedigelserne, har opfyldt deres lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og sørget for deres arbejdstagere i overensstemmelse hermed.

– De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre af EU's fonde eller finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

– De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene. Den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med de proceduremæssige og materielle EU-bestemmelser om statsstøtte.

Spanien har meddelt Kommissionen, at kilden til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er midler fra den selvstyrende region Galicien. Den økonomiske støtte vil blive forvaltet og kontrolleret af de samme organer, som forvalter og kontrollerer Den Europæiske Socialfond. Xunta de Galicia vil fungere som formidlingsorgan for forvaltningsmyndigheden.

III.  Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 720 000 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det sjette overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2017.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrage til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: BREV FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om: Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden) i forbindelse med sagen EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelsen af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2017/006 ES/Galicia apparel og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden støtter anvendelsen af Globaliseringsfonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A) der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører 303 arbejdstagere, der er blevet afskediget i fem virksomheder, der er aktive i de økonomiske sektorer, som er klassificeret under NACE (rev. 2) hovedgruppe 14 (Fremstilling af beklædningsartikler);

B) der henviser til, at de spanske myndigheder for at etablere en sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, gør gældende, at liberaliseringen af handelen med tekstiler og beklædning — efter udløbet af WTO's multifiberarrangement i slutningen af 2004 — har ført til, at strukturen i verdenshandelen har ændret sig drastisk og bl.a. ført til en stor stigning i EU's tøjimport;

C) der henviser til, at 83,5% af de arbejdstagere, som foranstaltningerne er rettet mod, er kvinder, og 16,5% er mænd; der henviser til, at 71,62 % af arbejdstagerne er mellem 30 og 54 år, og 23,43 % er mellem 55 og 64 år;

opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den spanske ansøgning, det vedtager:

1. er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Spanien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 720 000 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60% af de samlede omkostninger på 1 200 000 EUR;

2. understreger, at Ordes – det område, der er berørt af afskedigelserne – er stærkt afhængig af beklædningsindustrien og har oplevet et kraftigt fald i antallet af beklædningsvirksomheder i de seneste år; beklager, at BNP pr. indbygger også har været faldende;

3. mener, at det faldende befolkningstal, BNP pr. indbygger og industrigrundlaget i det berørte område betyder, at ansøgningen opfylder kriterierne for en EGF-intervention til trods for, at den omfatter færre end 500 afskedigelser;

4. anmoder om, at der, hvis en høring ikke allerede har fundet sted forud for udformningen af uddannelsestilbud, afholdes en personlig høring blandt kvinder og mænd omfattet af de aktioner, der finansieres af EGF; bemærker betydningen af at sikre, at denne uddannelse er tilpasset de berørte arbejdstageres interesser;

5. bifalder beslutningen om at tilbyde uddannelsesforanstaltninger med det formål at klæde afskedigede arbejdstagere på til større merværdi og beskæftigelse i erhverv inden for beklædningssektoren og i erhverv med større vækstpotentiale, herunder geriatrisk pleje og social- og sundhedspleje for familiemedlemmer, oplagring, fritid og rekreation;

6. bemærker, at de EGF-samfinansierede individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere omfatter velkomstmøder, forberedende workshops, erhvervsvejledning, uddannelse, intensiv jobsøgningshjælp, vejledning efter reintegration på arbejdsmarkedet og incitamenter; mener, at tilskud til udgifterne for personer med omsorgsansvar for at være af særlig betydning i betragtning af profilen af de afskedigede arbejdstagere;

7. beklager, at ansøgningen ikke indeholder nogen foranstaltninger for unge, der ikke er i almen uddannelse, beskæftigelse eller erhvervsuddannelse (NEET'er), i betragtning af tendensen til, at unge flytter væk fra regionen i jagten på bedre økonomiske muligheder;

8. glæder sig over inddragelsen af arbejdsmarkedets parter i udformningen af den samordnede pakke af individualiserede tilbud og deres deltagelse i rundbordsdiskussioner, hvor foranstaltningerne blev drøftet;

9. bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil udgøre 18,21% af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket ligger et godt stykke under den grænse på 35 %, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at støttemodtagerne deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteterne;

10. noterer sig, at de spanske myndigheder har givet garantier for, at de foreslåede foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, at dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de vil være komplementære med tiltag, som finansieres af strukturfondene;

11. glæder sig over, at Spanien har bekræftet, at den økonomiske støtte fra EGF ikke erstatter foranstaltninger, den pågældende virksomhed skal træffe i medfør af national lov eller kollektive overenskomster;

12. minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi; glæder sig over Spaniens erklæring om, at den koordinerede pakke har et stort potentiale for at lette en sådan overgang.

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG

Fungerende formand for EMPL


BILAG: BREV FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Om:    Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kære Jean Arthuis

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 21.-22. februar 2018:

-  COM(2017)0686 foreslår EGF-støtte på 720 000 EUR til 303 arbejdstagere, der er blevet afskediget i fem virksomheder i fremstillingssektoren i Spanien. Virksomhederne er aktive i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE (rev. 2) hovedgruppe 14 (Fremstilling af beklædningsartikler). Afskedigelserne er hovedsagelig lokaliseret i NUTS 2-regionen Galicien (ES 11).

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele det ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen,

Iskra MIHAYLOVA


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 26. februar 2018Juridisk meddelelse