Διαδικασία : 2018/2014(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0033/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0033/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0053

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 674kWORD 74k
23.2.2018
PE 615.522v02-00 A8-0033/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2017/006/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8‑0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Esteban González Pons

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2017/006/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8‑0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0686 – C8‑0011/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) («κανονισμός ΕΤΠ»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0033/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/006 ES/Galicia apparel για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά από 303 απολύσεις στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 14 («κατασκευή ειδών ένδυσης»), στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 της Γαλικίας (ES11) στην Ισπανία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε με βάση το κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕTΠ, κατά παρέκκλιση από τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, το οποίο απαιτεί τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που ορίζεται σε κλάδο της NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες, όπως καθορίζονται, σε επίπεδο NUTS 2, σε ένα κράτος μέλος·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι οριζόμενες στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ προϋποθέσεις πληρούνται και ότι η Ισπανία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 720 000 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους, ύψους 1 200 000 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι ισπανικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 19 Ιουλίου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από την Ισπανία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 28 Νοεμβρίου 2017 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο στις 15 Ιανουαρίου 2018·

3.  σημειώνει ότι η Ισπανία υποστηρίζει πως οι απολύσεις συνδέονται με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, και ειδικότερα στην απελευθέρωση του εμπορίου στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης εν συνεχεία της εκπνοής της συμφωνίας πολυϊνών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στα τέλη του 2004, γεγονός που οδήγησε σε ριζικές αλλαγές της δομής του παγκόσμιου εμπορίου·

4.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις στις οποίες προέβησαν πέντε επιχειρήσεις αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν τεράστιες πιέσεις στη θιγόμενη περιοχή και επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος των απολύσεων συνδέεται με τις δυσκολίες της επανένταξης των εργαζομένων λόγω της έλλειψης θέσεων εργασίας και τούτο διότι η περιοχή βρίσκεται μακριά από τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα, διότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των απολυθέντων εργαζομένων είναι χαμηλό και οι ειδικές επαγγελματικές τους δεξιότητες αναπτύχθηκαν σε έναν τομέα ο οποίος βρίσκεται πλέον σε παρακμή και διότι ο αριθμός όσων αναζητούν εργασία είναι υψηλός·

5.  τονίζει ότι η Ordes, η περιοχή που πλήττεται από τις απολύσεις, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τη βιομηχανία ένδυσης και ότι έχει υποστεί σημαντική μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων ειδών ένδυσης κατά τα τελευταία έτη· εκφράζει τη λύπη του διότι το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της περιοχής μειώνεται επίσης·

6.  εκτιμά, όταν συνυπολογιστούν η μείωση του πληθυσμού, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και η βιομηχανική βάση της εν λόγω περιφέρειας, ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια παρέμβασης του ΕΤΠ μολονότι οι απολύσεις δεν ξεπερνούν τις 500·

7.  αντιλαμβάνεται ότι η αύξηση των εισαγωγών στην Ένωση έγινε αιτία να ασκηθεί καθοδική πίεση στις τιμές και ότι αυτό, με τη σειρά του, επέδρασε αρνητικά στην οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας στην Ένωση και έδωσε το έναυσμα για μια γενική τάση μεταφοράς της παραγωγής του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών ένδυσης σε χώρες χαμηλότερου κόστους εκτός Ένωσης· αντιλαμβάνεται ότι τούτο είχε ως αποτέλεσμα στη Γαλικία τη σταθερή μείωση του αριθμού των εταιρειών ειδών ένδυσης και, ως εκ τούτου, την αύξηση των απολύσεων·

8.  υπογραμμίζει ότι 83,5% των στοχευόμενων δικαιούχων είναι γυναίκες και ότι αυτές είναι, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, μεταξύ 30 και 54 ετών· αντιλαμβάνεται κατόπιν τούτου ότι τα ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ είναι ιδιαιτέρως σημαντικά προκειμένου να βελτιωθούν οι πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας αυτής της ευάλωτης ομάδας·

9.  εκφράζει την ανησυχία του διότι παρόμοιες απολύσεις ενδέχεται να επιδεινώσουν την ανεργία που πλήττει την περιφέρεια από τις απαρχές της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης έως σήμερα·

10.  σημειώνει ότι η Ισπανία σχεδιάζει έξι ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) συναντήσεις υποδοχής και προπαρασκευαστικά εργαστήρια, ii) επαγγελματικό προσανατολισμό, iii) κατάρτιση, iv) υποστήριξη για την εντατική αναζήτηση εργασίας, v) καθοδήγηση μετά την επανένταξη στην εργασία, vi) κίνητρα· θεωρεί ότι η συμβολή στις δαπάνες τους για φροντιστές εξαρτώμενων προσώπων έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των απολυθέντων εργαζομένων·

11.  εκτιμά ότι η επαγγελματική κατάρτιση που θα προσφερθεί οφείλει να διευρύνει το φάσμα των ευκαιριών για τους ανέργους, ότι οι δραστηριότητες κατάρτισης πρέπει να άπτονται διερευνητικής μελέτης των τάσεων στο πεδίο της απασχόλησης, οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν στις δράσεις που θα καλύψει η εν λόγω χρηματοδότηση και θεωρεί επίσης ότι η επαγγελματική κατάρτιση οφείλει να διευρύνει τις επιλογές των επαγγελματικών σταδιοδρομιών χωρίς προκαταλήψεις λόγω φύλου και χωρίς να περιορίζεται η προσφορά σε ανειδίκευτη απασχόληση·

12.  θεωρεί ότι το εγκεκριμένο πρόγραμμα οφείλει να στηρίξει, μέσω της παροχής συμβουλών και χρηματοδοτικής στήριξης, πρωτοβουλίες για τη σύσταση συνεταιρισμών που πρέπει να αναλάβουν τα πρόσωπα που δέχονται τις σχεδιαζόμενες εξατομικευμένες υπηρεσίες·

13.  τονίζει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ οφείλει, από την άποψη του σχεδιασμού της, να επικεντρωθεί σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην απασχόληση, στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και στην αξιοποίηση της προϋπηρεσίας τους προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών· τονίζει επίσης ότι οφείλει αυτή να συντονίζεται με τα υφιστάμενα προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

14.  γνωρίζει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους·

15.  θεωρεί λυπηρό το ότι η εν λόγω αίτηση δεν περιλαμβάνει κανένα μέτρο για τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) και τούτο διότι οι νέοι τείνουν να εγκαταλείπουν την περιοχή σε αναζήτηση μεγαλύτερων οικονομικών ευκαιριών αλλού·

16.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα ανέλθουν στο 18,21% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό που υπολείπεται κατά πολύ του μεγίστου ορίου του 35% που ορίζει ο κανονισμός ΕΤΠ· σημειώνει ότι οι ενέργειες αυτές εξαρτώνται από την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

17.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών οφείλει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες που αυτή θα απαιτεί και να είναι συμβατός με την αλλαγή κατεύθυνσης προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση της Ισπανίας, σύμφωνα με την οποία οι δυνατότητες της συντονισμένης δέσμης να διευκολύνει μια τέτοια στροφή εμφανίζονται να είναι μεγάλες·

18.  τονίζει ότι οι ισπανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι οι επιλέξιμες ενέργειες δεν τυγχάνουν ενίσχυσης από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Ισπανία έχει επιβεβαιώσει ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ δεν πρόκειται να αντικαταστήσει ούτε ενέργειες που είναι υποχρεωμένες βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων να λάβουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παράσχουν περισσότερα αναλυτικά στοιχεία, στο πλαίσιο μελλοντικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και που ενδέχεται συνεπώς να προσλάβουν προσωπικό· ζητεί από την Επιτροπή να συγκεντρώσει εμπεριστατωμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης του ΕΤΠ στην ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

21.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

22.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μετά από αίτηση της Ισπανίας — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που απολύονται και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 000 000 EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3).

(3)  Στις 19 Ιουλίου 2017, η Ισπανία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις σε 5 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής ειδών ένδυσης στην περιφέρεια της Γαλικίας στην Ισπανία. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η αίτηση της Ισπανίας θεωρείται αποδεκτή, δεδομένου ότι οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία.

(5)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 720 000 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία.

(6)  Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 720.000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.  

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία της έκδοσής της](4)*.

Έγινε στις […],

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(4)

*   Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.  Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II.  Η αίτηση της Ισπανίας και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 28 Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Ισπανίας, προκειμένου να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν από πέντε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 14 («κατασκευή ειδών ένδυσης»), στην υπαγόμενη στο επίπεδο NUTS 2 περιφέρεια της Γαλικίας (ES11) στην Ισπανία. Η έκθεση αυτή διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Ιανουαρίου 2018.

Πρόκειται για την πρώτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2018 και για την πέμπτη που αφορά τον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 14 («κατασκευή ειδών ένδυσης») από την ίδρυση του ΕΤΠ. Πρόκειται για τη δεύτερη αίτηση που αφορά απολύσεις σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ειδών ένδυσης στη Γαλικία. Αφορά 303 απολυθέντες εργαζομένους και αναφέρεται στην κινητοποίηση συνολικού ποσού 720 000 EUR από το ΕΤΠ για την Ισπανία.

Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 19 Ιουλίου 2017 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2017. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 6 Δεκεμβρίου 2017 και κατέληξε στο συμπέρασμα, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, ότι η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ.

Η Ισπανία υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, και ειδικότερα στην απελευθέρωση του εμπορίου στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης. Η αύξηση των εισαγωγών στην Ένωση έγινε αιτία να ασκηθεί καθοδική πίεση στις τιμές, γεγονός που επέδρασε αρνητικά στην οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας στην Ένωση και έδωσε το έναυσμα για μια γενική τάση μεταφοράς της παραγωγής του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών ένδυσης σε χώρες χαμηλότερου κόστους εκτός Ένωσης. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα στη Γαλικία τη σταθερή μείωση του αριθμού των εταιρειών ειδών ένδυσης (-26 % στην περίοδο 2010-2016) και, ως εκ τούτου, την αύξηση των απολύσεων.

Οι απολύσεις πραγματοποιήθηκαν σε πέντε επιχειρήσεις στην περιοχή Ordes/Órdenes, περιοχή που υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες της μείωσης του αριθμού των επιχειρήσεων ειδών ένδυσης λόγω διακοπής δραστηριοτήτων ή μεταφοράς της παραγωγής στο εξωτερικό, εν συνεχεία της αύξησης των εισαγωγών ειδών ένδυσης στην ΕΕ. Η ανεργία στον κλάδο της μεταποίησης στην Ordes αυξήθηκε κατά 40% στο χρονικό διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2016 και Απριλίου 2017, οπότε και απολύθηκαν οι περισσότεροι από τους περί ων ο λόγος εργαζόμενους.

Η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με εξαιρετικές περιστάσεις που έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική, περιφερειακή ή εθνική οικονομία. Οι ηπειρωτικές περιοχές της Γαλικίας αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της μείωσης του πληθυσμού και των θέσεων εργασίας, καθώς οι άνθρωποι μετακινούνται και συγκεντρώνονται κοντά στους οικονομικούς πόλους.

Μεγάλο μέρος των εργαζόμενων που απολύθηκαν είναι γυναίκες και, στη μεγάλη πλειονότητά τους, μεταξύ 30 και 54 ετών. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη σημαντικότερα τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας ώστε η ευάλωτη αυτή ομάδα να έχει περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για τους απολυθέντες εργαζομένους και για τα οποία ζητείται συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ κατατάσσονται σε έξι κατηγορίες:

Συναντήσεις υποδοχής και προπαρασκευαστικά εργαστήρια: περιλαμβάνονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα παροχής συμβουλών και κατάρτισης, καθώς και σχετικά με τα επιδόματα και τα κίνητρα· ανάλυση του επαγγελματικού προφίλ των εργαζομένων, καθώς και λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την επανένταξη, τομείς που απαιτούν άδειες ή πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας, πιστοποίηση των ικανοτήτων και προσωπικών δεξιοτήτων που αποκτώνται σε εργασιακές καταστάσεις, καθώς και τρόποι ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Επαγγελματική καθοδήγηση προς την εξαρτημένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση θα παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης.

Κατάρτιση σχετικά με τις βασικές δεξιότητες, οριζόντιες ικανότητες, επαγγελματική κατάρτιση, όπως κατάρτιση σε επαγγέλματα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας εντός του τομέα της ένδυσης, γηριατρική περίθαλψη και κοινωνική και υγειονομική φροντίδα των εξαρτώμενων προσώπων, αποθήκευση, παρακολούθηση στην αναψυχή και ψυχαγωγία, καθώς και προετοιμασία για δοκιμασίες με σκοπό την αναγνώριση δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσα από την επαγγελματική εμπειρία ή την αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης και κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα.

Εντατική υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργητικής διερεύνησης των τοπικών και περιφερειακών ευκαιριών απασχόλησης (επίσης για τους αυτοαπασχολούμενους) και αντιστοίχιση θέσεων εργασίας.

– Καθοδήγηση μετά την επανένταξη στην εργασία: οι εργαζόμενοι που επανέρχονται στην απασχόληση θα καθοδηγούνται στη διάρκεια των πρώτων μηνών με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στις νέες θέσεις εργασίας.

– Κίνητρα: συμπεριλαμβανομένου του κινήτρου συμμετοχής· συνδρομή στα έξοδα μετακίνησης· συμμετοχή στις δαπάνες για φροντιστές εξαρτώμενων προσώπων· εισοδηματική αντιστάθμιση για όσους επανεντάσσονται στην απασχόληση ως αυτοαπασχολούμενοι.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ και δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι ισπανικές αρχές έχουν παράσχει όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις όσον αφορά τα ακόλουθα:

– θα τηρηθούν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στις προτεινόμενες ενέργειες και την εφαρμογή τους,

– έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις,

– οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν απολύσεις και κατόπιν συνέχισαν τις δραστηριότητές τους έχουν τηρήσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις απολύσεις και έχουν πράξει τα δέοντα για τους εργαζομένους τους·

– οι προτεινόμενες ενέργειες δεν θα λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση,

– οι προτεινόμενες ενέργειες θα είναι συμπληρωματικές προς εκείνες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, – η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ θα συμμορφώνεται προς τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Ισπανία έχει ενημερώσει την Επιτροπή ότι πηγή της εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι οι πόροι της αυτόνομης διοικητικής περιφέρειας Galicia. Η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα ασκείται από τους φορείς που διαχειρίζονται και ελέγχουν το ΕΚΤ. Η Xunta de Galicia θα είναι ο ενδιάμεσος φορέας για την αρχή διαχείρισης.

III.  Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 720 000 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο του προϋπολογισμού του ΕΤΠ (04 04 01).

Πρόκειται για τη δεύτερη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά τη διάρκεια του 2018.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία για να προσφέρει εποικοδομητική υποστήριξη και να συμβάλει στην αξιολόγηση των αιτήσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα:  Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2017/006 ES/Galicia apparel και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση:

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στα κάτωθι επιχειρήματα:

1) λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 303 εργαζομένους που απολύθηκαν σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους οικονομικούς τομείς που ταξινομούνται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 14 (κατασκευή ειδών ένδυσης)·

2) λαμβάνοντας υπόψη, για να αποδείξει τη σχέση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που επήλθαν στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, η Ισπανία υποστηρίζει ότι η απελευθέρωση του εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών ειδών και ειδών ένδυσης - μετά τη λήξη της συμφωνίας πολυϊνών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο τέλος του 2004 - οδήγησε σε ριζικές αλλαγές της δομής του παγκόσμιου εμπορίου, με αύξηση των εισαγωγών ειδών ένδυσης στην ΕΕ·

3) λαμβάνοντας υπόψη ότι 83,5% των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι γυναίκες και 16,5% είναι άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 71,62% έχουν ηλικία μεταξύ 30 και 54 ετών, ενώ 23,43% είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών·

η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν των ανωτέρω εκτιμήσεων, καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Ισπανίας τις εξής προτάσεις:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1309/2013 και ότι, ως εκ τούτου, η Ισπανία δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 720 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους ύψους 1 200 000 EUR·

2. τονίζει ότι η Ordes, η περιοχή που πλήττεται από τις απολύσεις, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τη βιομηχανία ένδυσης και ότι έχει υποστεί σημαντική μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων ειδών ένδυσης κατά τα τελευταία έτη· εκφράζει τη λύπη του διότι το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της περιοχής μειώνεται επίσης·

3.εκτιμά, όταν συνυπολογιστούν η μείωση του πληθυσμού, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και η βιομηχανική βάση της εν λόγω περιφέρειας, ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια παρέμβασης του ΕΤΠ μολονότι οι απολύσεις δεν ξεπερνούν τις 500·

4.ζητεί, εάν δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί διαβούλευση πριν από τον σχεδιασμό της κατάρτισης, να διεξαχθεί μια διαβούλευση σε προσωπικό επίπεδο, μεταξύ των γυναικών και ανδρών που αποτελούν στόχο των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω εκπαίδευση θα είναι προσαρμοσμένη στα συμφέροντα των εργαζομένων που πλήττονται·

5.χαιρετίζει την απόφαση να προσφερθούν μέτρα κατάρτισης που αποβλέπουν στο να προετοιμαστούν οι απολυμένοι εργαζόμενοι προς απασχόληση σε επαγγέλματα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας στον τομέα της ένδυσης, και σε επαγγέλματα με ισχυρές δυνατότητες ανάπτυξης, συμπεριλαμβάνοντας την γηριατρική περίθαλψη, την κοινωνική μέριμνα και την υγειονομική περίθαλψη για εξαρτώμενα άτομα, την αποταμίευση, την αναψυχή και ψυχαγωγία·

6.σημειώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους απολυμένους εργαζόμενους περιλαμβάνουν εισαγωγικές συναντήσεις και προπαρασκευαστικά εργαστήρια, επαγγελματικό προσανατολισμό και κατάρτιση, υποστήριξη στην εντατική αναζήτηση εργασίας, καθοδήγηση μετά την επανένταξη στην εργασία, και παροχή κινήτρων· θεωρεί ότι η συμβολή στις δαπάνες για φροντιστές εξαρτώμενων προσώπων έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των απολυθέντων εργαζομένων·

7.θεωρεί λυπηρό το ότι η εν λόγω αίτηση δεν περιλαμβάνει κανένα μέτρο για τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), και τούτο διότι οι νέοι τείνουν να εγκαταλείπουν την περιοχή σε αναζήτηση μεγαλύτερων οικονομικών ευκαιριών αλλού·

8.χαιρετίζει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και τη συμμετοχή τους σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, όπου εξετάζονται αυτά τα παρεχόμενα μέτρα·

9.σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα ανέλθουν στο 18,21% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, αρκετά κάτω από το μέγιστο όριο του 35% που ορίζεται στον κανονισμό, και ότι οι ενέργειες αυτές προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

10.σημειώνει ότι οι ισπανικές αρχές έχουν προσφέρει διαβεβαίωση ότι οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα, ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση και ότι θα είναι συμπληρωματικές με δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

11.εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιβεβαίωση εκ μέρους της Ισπανίας ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει ενέργειες που οφείλει να λάβει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων·

12.υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, και να είναι συμβατός με τη μετάβαση προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση της Ισπανίας, σύμφωνα με την οποία οι δυνατότητες της συντονισμένης δέσμης να διευκολύνει μια τέτοια στροφή εμφανίζονται να είναι μεγάλες·

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Marita ULVSKOG

Ασκούσα την προεδρία της επιτροπής EMPL


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Παραπέμφθηκε, για γνωμοδότηση, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Όπως αντιλαμβάνομαι, πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, στις 21-22 Φεβρουαρίου 2018, έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή:

-  στο COM(2017)0686 προτείνεται να χορηγηθεί από το ΕΤΠ ποσό ύψους 720 000 EUR για 303 απολυθέντες εργαζομένους σε πέντε εταιρείες του τομέα ένδυσης στην Ισπανία. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον οικονομικό τομέα που κατατάσσεται στον κλάδο 14 της NACE αναθ. 2 (είδη ένδυσης). Οι απολύσεις έγιναν στην περιφέρεια της Γαλικίας (ES11), επιπέδου NUTS 2.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για την εν λόγω κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προκειμένου να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου