Menettely : 2018/2014(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0033/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0033/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/03/2018 - 8.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0053

MIETINTÖ     
PDF 406kWORD 62k
23.2.2018
PE 615.522v02-00 A8-0033/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Espanjan hakemus – EGF/2017/006/Galicia, vaatteiden valmistus)

(COM(2017)0686 – C8‑0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Esteban González Pons

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Espanjan hakemus – EGF/2017/006/Galicia, vaatteiden valmistus)

(COM(2017)0686 – C8‑0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0686 – C8‑0011/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0033/2018),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja että sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti;

C.  ottaa huomioon, että Espanja jätti hakemuksen EGF/2017/006 ES/Galicia, vaatteiden valmistus, rahoitustuen saamiseksi EGR:stä sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 14 (Vaatteiden valmistus) luokitellulla toimialalla vähennettiin 303 työntekijää NUTS 2 -tason alueella Galicia (ES11) Espanjassa;

D.  toteaa hakemuksen perustuvan EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan toimintakriteereihin, jotka poikkeavat mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan kriteereistä, joissa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona yrityksissä, jotka toimivat samalla NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla määritellyllä toimialalla ja sijaitsevat NUTS 2 -tason yhdellä alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella jäsenvaltiossa;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että Espanja on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 720 000 euroa eli 60 prosenttia 1 200 000 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Espanjan viranomaiset jättivät hakemuksen 19. heinäkuuta 2017 ja että Espanjan toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 28. marraskuuta 2017 ja ilmoitti asiasta parlamentille 15. tammikuuta 2018;

3.  panee merkille Espanjan todenneen, että työntekijävähennykset ovat yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin ja erityisesti tekstiilien ja vaatteiden kaupan vapautumiseen Maailman kauppajärjestön monikuitusopimuksen päätyttyä vuoden 2004 lopussa, mikä on johtanut radikaaleihin muutoksiin maailmankaupan rakenteessa;

4.  palauttaa mieliin, että näiden viidessä yrityksessä tehtyjen työntekijävähennysten odotetaan aiheuttavan valtavia paineita asianomaiselle alueelle ja että irtisanomisten vaikutus on yhteydessä siihen, että uudelleentyöllistyminen on työpaikkojen vähäisyyden vuoksi vaikeaa, koska alue on kaukana suurista teollisuuskeskittymistä, irtisanottujen työntekijöiden koulutustaso on alhainen, heidän ammattitaitonsa on hankittu nyt taantumassa olevalta alalta ja työnhakijoita on suuri määrä;

5.  korostaa, että työntekijävähennyksistä kärsimään joutunut Ordesin alue on suuresti riippuvainen vaatetusteollisuudesta ja että sillä sijaitsevien vaatealan yritysten määrä on supistunut jyrkästi viime vuosina; pitää valitettavana sitä, että myös alueen asukaskohtainen BKT on pienentynyt;

6.  katsoo, että alueen väestön väheneminen, asukaskohtainen BKT ja teollinen perusta huomioon ottaen hakemus täyttää EGR:n toimintakriteerit, vaikka kyseessä on alle 500 työntekijän vähentäminen;

7.  on tietoinen siitä, että unioniin suuntautuvan tuonnin kasvun vuoksi hintoihin kohdistuu alennuspaineita, mikä on vaikuttanut kielteisesti unionin tekstiilialan yritysten rahoitusasemaan ja aiheuttanut tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa yleisesti tuotannon siirtämistä alhaisempien kustannustason maihin unionin ulkopuolelle; toteaa, että Galiciassa tämä on johtanut siihen, että vaatealan yritysten määrä laskee jatkuvasti ja sen seurauksena työntekijävähennysten määrä on kasvanut;

8.  painottaa, että 83,5 prosenttia toimenpiteiden kohteena olevista edunsaajista on naisia ja että suurin osa heistä on 30–54-vuotiaita; korostaa tätä silmällä pitäen, että EGR:stä osarahoitetut aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet ovat tärkeitä, sillä ne parantavat tämän haavoittuvan ryhmän mahdollisuuksia palata työmarkkinoille;

9.  on huolissaan siitä, että tällaiset irtisanomiset voivat pahentaa entisestään asianomaisella alueella talous- ja rahoituskriisin alusta alkaen vallinnutta työttömyystilannetta;

10.  toteaa, että Espanja suunnittelee kuudenlaisia toimia hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: i) tervetulotilaisuudet ja valmistelevat työpajat, ii) ammatillinen ohjaus, iii) koulutus, iv) tehostettu työnhakuneuvonta, v) työhönpaluun jälkeen annettava ohjaus, vi) kannustimet; pitää vähennettyjen työntekijöiden profiilin huomioon ottaen erityisen tärkeänä avustusta niille, joilla on huollettavia;

11.  katsoo, että tarjottavan ammatillisen koulutuksen on laajennettava työttömien valinnanvaraa, että koulutustoimien tulisi liittyä työllisyyskehitystä koskevaan ennakoivaan tutkimukseen, jonka tulisi sisältyä rahoitettaviin toimiin, ja että ammatillisen koulutuksen tulisi laajentaa uramahdollisuuksia ilman sukupuoleen perustuvaa syrjintää eikä se saisi rajoittua koskemaan vain työpaikkoja, joissa ei vaadita ammattipätevyyttä;

12.  katsoo, että hyväksytyssä ohjelmassa olisi tuettava neuvonnan ja rahoitustuen muodossa suunnitteilla olevia yksilöllisiä palveluja saavien henkilöiden aloitteita osuuskuntien perustamiseksi;

13.  muistuttaa, että EGR:stä tuettavien yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi otettava kohteeksi aloitteet, jotka edistävät työllisyyttä, työntekijöiden osaamisen kehittämistä ja heidän työkokemuksensa hyödyntämistä siten, että se vastaisi paremmin yritysmaailman, myös osuuskuntien, tarpeita, ja katsoo, että paketti olisi sovitettava yhteen unionin olemassa olevien ohjelmien kanssa, Euroopan sosiaalirahasto mukaan lukien;

14.  toteaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu työmarkkinaosapuolia;

15.  pitää valitettavana, että hakemukseen ei sisälly toimenpiteitä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella (NEET) oleville nuorille, vaikka nuoret yleensä ovat valmiita muuttamaan parempien taloudellisten näkymien perässä;

16.  toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus on 18,21 prosenttia yksilöllisten toimien koko paketista eli selvästi asetuksessa vahvistetun 35 prosentin enimmäismäärän alapuolella; toteaa, että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

17.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa; pitää myönteisenä Espanjan ilmoitusta, että koordinoidulla paketilla on hyvät mahdollisuudet edistää tällaista siirtymää;

18.  korostaa Espanjan viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä;

19.  panee tyytyväisenä merkille Espanjan vahvistaneen, että EGR:n rahoitustuella ei korvata toimia, jotka asianomaisen yrityksen on suoritettava kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

20.  pyytää, että komissio kehottaa kansallisia viranomaisia antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvumahdollisuuksia ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-rahoituksen vaikutuksesta muun muassa työpaikkojen laatuun ja EGR:n toimien avulla saavutetusta työhönpaluuasteesta;

21.  muistuttaa komissiolle esittämästään kehotuksesta varmistaa kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuus;

22.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

23.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

24.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta – EGF/2017/006 Galicia, vaatteiden valmistus

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä 'EGR', pyrkii tarjoamaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja auttamaan heitä integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)  EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 12 artiklassa säädetään.

(3)  Espanja toimitti 19 päivänä heinäkuuta 2017 hakemuksen EGR:n varojen ottamiseksi käyttöön Galician alueella Espanjassa viidessä vaatteiden valmistuksen alalla toimivassa yrityksessä tehtyjen työntekijävähennysten vuoksi. Hakemusta on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) No 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)  Asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti Espanjan hakemus voidaan kelpuuttaa, koska työntekijävähennyksillä on vakava vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen talouteen.

(5)  Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 720 000 euroa rahoitustuen antamiseksi Espanjan hakemuksen perusteella.

(6)  Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 720 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2018 koskevaa unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä](4)*.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.


PERUSTELUT

I.  Tausta

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013(2) 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan varauksena Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II.  Espanjan hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 28. marraskuuta 2017 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Espanjan hyväksi, jotta voidaan tukea NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 14 (Vaatteiden valmistus) luokitellulla alalla toimivien viiden yrityksen vähentämien työntekijöiden paluuta työmarkkinoille NUTS 2 -tason alueella Galicia (ES11) Espanjassa. Ehdotus toimitettiin 15. tammikuuta 2018 Euroopan parlamentille.

Tämä on ensimmäinen vuoden 2018 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja viides NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 14 (Vaatteiden valmistus) liittyvä hakemus EGR:n perustamisen jälkeen. Hakemus on tähän mennessä toinen vaatetusalalla Galiciassa toimivien pk-yritysten henkilöstövähennyksiä koskeva hakemus. Hakemus koskee 303:a vähennettyä työntekijää ja 720 000 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Espanjan hyväksi.

Hakemus lähetettiin komissiolle 19. heinäkuuta 2017, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 13. syyskuuta 2017 asti. Komissio sai arvionsa valmiiksi 6. joulukuuta 2017 ja tuli EGR-asetuksen kaikkien sovellettavien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että hakemus täyttää EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä.

Espanja toteaa, että työntekijävähennykset ovat yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin ja erityisesti tekstiilien ja vaatteiden kaupan vapautumiseen. Unioniin suuntautuvan tuonnin kasvun vuoksi hintoihin kohdistuu alennuspaineita, mikä on vaikuttanut kielteisesti unionin tekstiilialan yritysten rahoitusasemaan ja aiheuttanut tekstiili- ja vaatetusalalla yleisesti tuotannon siirtämistä alhaisempien kustannusten maihin unionin ulkopuolelle. Galiciassa tämä on johtanut siihen, että vaatetusyritysten määrä laskee jatkuvasti (-26 prosenttia vuosina 2010–2016) ja sen seurauksena työntekijävähennysten määrä kasvaa.

Työntekijöitä vähennettiin viidessä yrityksessä Ordesin/Órdenesin alueella, joka on kärsinyt vaatetusyritysten määrän laskusta toiminnan päätyttyä tai tuotannon siirryttyä unionin ulkopuolelle unionin vaatetuonnin kasvun vuoksi. Suurin osa henkilöstövähennyksistä ajoittuu joulukuun 2016 ja huhtikuun 2017 väliselle ajanjaksolle, jolloin valmistusalan työttömyys kasvoi Ordesissa 40 prosentilla.

Espanjassa vallitsevilla poikkeuksellisilla olosuhteilla on vakava vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen, alueelliseen ja kansalliseen talouteen. Galician sisämaa-alueilla on väestökatoa ja pulaa työpaikoista, sillä väestö muuttaa ja keskittyy talouskeskusten lähelle.

Suuri osa vähennetyistä työntekijöistä on naisia, ja valtaosa heistä on 30–54-vuotiaita. EGR:stä osarahoitetut aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet ovat erityisen tärkeitä, sillä ne auttavat tätä haavoittuvaa ryhmää palaamaan työmarkkinoille.

EGR:n osarahoitusta haetaan seuraaville kuudelle vähennetyille työntekijöille tarjottaville toimenpidetyypille:

Tervetulotilaisuudet ja valmistelevat työpajat: nämä sisältävät yleistä tietoa saatavilla olevista neuvonta- ja koulutusohjelmista sekä avustuksista ja kannustimista; tähän kuuluu osallistuvien työntekijöiden profilointi sekä yksityiskohtaisempaa tietoa uudelleensijoittumisesta, toimilupaa tai ammattipätevyydestä annettua todistusta edellyttävistä aloista, työssä saavutetun pätevyyden ja pehmeiden taitojen todistamisesta sekä oppivelvollisuuden loppuun suorittamisesta.

Ammatillista ohjausta kohti työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista tarjotaan koko täytäntöönpanokauden ajan.

Koulutus, jonka aiheena ovat avaintaidot, yleisluonteiset taidot, ammatillinen koulutus, kuten koulutus korkeampaa lisäarvoa tuottaviin ammatteihin vaatetusalalla, geriatrinen hoiva ja sosiaali- ja terveydenhuolto huollettaville, varastotyö, viihde- ja vapaa-ajanohjaajan toiminta sekä valmistautuminen testeihin, joiden avulla tunnustetaan työkokemuksen aikana saavutetut taidot ja aikaisempi oppiminen, sekä koulutus yrittäjyyttä varten.

Tehostettu työnhakuneuvonta, mukaan luettuna aktiivinen paikallisten ja alueellisten työllistymismahdollisuuksien etsiminen (myös itsenäisille ammatinharjoittajille) ja työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensovittaminen.

Työhönpaluun jälkeen annettava ohjaus: työhönpalanneita työntekijöitä ohjataan ensimmäisten kuukausien aikana, jotta ehkäistään mahdollisia uusissa työpaikoissa syntyviä ongelmia.

Kannustimet: näihin kuuluu osallistumiskannustin, tuki matkakuluihin, avustus niille, joilla on huollettavia, ja tulojen korvaus niille, jotka palaavat työelämään itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Komission mukaan edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia, eivätkä ne korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Espanjan viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista:

– Suunniteltuihin toimiin osallistumisessa ja täytäntöönpanossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita.

– Kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä joukkovähentämisistä säädettyjä vaatimuksia on noudatettu.

– Työntekijöitä vähentäneet yritykset, jotka ovat jatkaneet toimintaansa vähentämisten jälkeen, ovat noudattaneet työntekijöiden vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvanneet työntekijänsä asianmukaisesti.

– Suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään.

– Suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia. EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

Espanja on ilmoittanut komissiolle, että kansallinen ennakko- tai osarahoitus saadaan Galician itsehallintoalueelta. Rahoitustukea hallinnoivat ja valvovat elimet, jotka hallinnoivat ja valvovat Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta. Hallintoviranomaisen välittävänä elimenä toimii Xunta de Galicia.

III.  Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittänyt budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 720 000 eurosta, joka siirretään EGR:n varauksesta (40 02 43) EGR:n budjettikohtaan (04 04 01).

Tämä on toinen budjettivallan käyttäjälle vuonna 2018 toimitettu siirtoehdotus rahaston varojen käyttöönotosta.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta – hakemus EGF/2017/006 ES/Galicia, vaatteiden valmistus

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2017/006 ES/Galicia, vaatteiden valmistus, perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A)  Tämä hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 2 kohtaan ja koskee 303:a työntekijää, jotka vähennettiin NACE Rev. 2: n kaksinumerotasoon 14 (Vaatteiden valmistus) luokitelluilla toimialoilla toimivasta viidestä yrityksestä.

B)  Osoittaakseen yhteyden työntekijävähennysten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välillä Espanja toteaa, että tekstiilien ja vaatteiden kaupan vapauttaminen – Maailman kauppajärjestön monikuitusopimuksen päätyttyä vuoden 2004 lopussa – on johtanut radikaaleihin muutoksiin maailmankaupan rakenteessa, kuten EU:hun suuntautuvan vaatetuonnin merkittävään kasvuun.

C)  Toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä 83,5 prosenttia on naisia ja 16,5 prosenttia miehiä. Näistä 71,62 prosenttia on 30–54-vuotiaita ja 23,43 prosenttia on 55–64-vuotiaita.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Espanjan hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että Espanja on näin ollen asetuksen mukaisesti oikeutettu saamaan rahoitustukea 720 000 euroa, joka vastaa 60:tä prosenttia 1 200 000 euron kokonaiskuluista;

2.  korostaa, että työntekijävähennyksistä kärsimään joutunut Ordesin alue on suuresti riippuvainen vaatetusteollisuudesta ja että sillä sijaitsevien vaatealan yritysten määrä on supistunut jyrkästi viime vuosina; pitää valitettavana sitä, että myös asukaskohtainen BKT on pienentynyt;

3.  katsoo, että alueen väestön väheneminen, asukaskohtainen BKT ja teollinen perusta huomioon ottaen hakemus täyttää EGR:n toimintakriteerit, vaikka kyseessä on alle 500 työntekijän vähentäminen;

4.  pyytää, jos kuulemista ei ole vielä järjestetty ennen koulutustarjonnan suunnittelua, että EGR:sta rahoitettavien toimien kohteeksi otettavia naisia ja miehiä kuullaan kahdenvälisesti; toteaa, että on tärkeää taata, että edellä mainittu koulutustarjonta on mukautettu vähennettyjen työntekijöiden etuihin;

5.  pitää myönteisenä päätöstä tarjota koulutustoimenpiteitä, joilla on tarkoitus huolehtia, että vähennetyt työntekijät ovat valmiita työskentelemään korkeampaa lisäarvoa tuottavissa ammateissa vaatetusalalla ja ammateissa, joiden kasvupotentiaali on muita suurempi, kuten geriatrinen hoiva ja sosiaali- ja terveydenhuolto huollettaville, varastointi sekä viihde- ja vapaa-ajanohjaajan toiminta;

6.  panee merkille, että EGR:stä yhteisrahoitetaan vähennetyille työntekijöille tarkoitettuja yksilöllisiä palveluja, kuten tervetulotilaisuudet ja valmistelevat työpajat, ammatillinen ohjaus ja koulutus, tehostettu työnhakuneuvonta, työhönpaluun jälkeen annettava ohjaus ja kannustimet; pitää vähennettyjen työntekijöiden profiilin huomioon ottaen erityisen tärkeänä avustusta niille, joilla on huollettavia;

7.  pitää valitettavana, että hakemukseen ei sisälly toimenpiteitä työelämän tai koulutuksen ulkopuolella (NEET) oleville nuorille, vaikka nuoret yleensä ovat valmiita muuttamaan parempien taloudellisten näkymien perässä;

8.  suhtautuu myönteisesti työmarkkinaosapuolten osallistumiseen yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laatimiseen sekä niiden osallistumiseen pyöreän pöydän keskusteluihin, joissa tarjottavista toimenpiteistä keskusteltiin;

9.  toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus on 18,21 prosenttia yksilöllisten toimien koko paketista eli selvästi asetuksessa vahvistetun 35 prosentin enimmäismäärän alapuolella; toteaa, että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

10.  toteaa Espanjan viranomaisten vahvistaneen, ettei ehdotetuille toimille saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen rahoitus estetään ja että ehdotetuilla toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia;

11.  suhtautuu myönteisesti Espanjan vahvistukseen, että EGR-rahoitus ei korvaa toimenpiteitä, jotka asianomaisen yrityksen on suoritettava kansallisen lainsäädännön nojalla tai työehtosopimusten mukaan;

12.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa; pitää myönteisenä Espanjan ilmoitusta, että koordinoidulla paketilla on hyvät mahdollisuudet edistää tällaista siirtymää;

Kunnioittavasti

Marita ULVSKOG

EMPL-valiokunnan varapuheenjohtaja


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Asia:  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Arvoisa puheenjohtaja

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 21.–22. helmikuuta 2018.

  Ehdotuksessa COM(2017)0686 esitetään 720 000 euron suuruisen EGR-tuen myöntämistä valmistusteollisuuden alalla Espanjassa viidestä yrityksestä vähennettyjen 303 työntekijän hyväksi. Yritykset toimivat NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 14 (Vaatteiden valmistus) luokitetulla toimialalla. Työntekijävähennykset sijoittuvat NUTS 2 ‑tason alueelle Galicia (ES11).

EGR:stä myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus