Postupak : 2018/2014(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0033/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0033/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/03/2018 - 8.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0053

IZVJEŠĆE     
PDF 573kWORD 57k
23.2.2018
PE 615.522v02-00 A8-0033/2018

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev Španjolske – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

( COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Esteban González Pons

AMANDMANI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev Španjolske – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0686 – C8-0011/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0033/2018),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće;

C.  budući da je Španjolska podnijela zahtjev EGF/2017/006 ES/Galicia apparel za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 303 radnika u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 14 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja odjeće) u regiji razine NUTS 2 Galiciji (ES11) u Španjolskoj;

D.  budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 2. Uredbe o EGF-u, odstupajući od kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (b) navedene Uredbe, kojima se propisuje da je najmanje 500 radnika proglašeno viškom u referentnom razdoblju od devet mjeseci u poduzećima koja djeluju u istom ekonomskom sektoru definiranom na razini NACE Revizija 2 i smješteno u jednoj regiji ili u dvije susjedne regije razine NUTS 2 u državi članici;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 2. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Španjolska u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 720 000 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 1 200 000 EUR;

2.  napominje da su španjolske vlasti zahtjev podnijele 19. srpnja 2017. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Španjolska pružila, Komisija ocjenjivanje zahtjeva dovršila 28. studenog 2017. i o tome 15. siječnja 2018. obavijestila Parlament;

3.  prima na znanje da Španjolska smatra da su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalima zbog globalizacije, posebice zbog liberalizacije trgovine tekstilom i odjećom, nakon isteka Dogovora Svjetske trgovinske organizacije (WTO) krajem 2004., što je dovelo do radikalnih promjena u strukturi svjetske trgovine;

4.  podsjeća da se očekuje da će otpuštanja provedena u pet poduzeća imati teške posljedice na pogođeno područje te da je učinak otpuštanja povezan s poteškoćama u preraspodjeli radnika zbog nedostatka radnih mjesta, s obzirom da je to područje udaljeno od glavnih industrijskih središta, niskog stupnja obrazovanja otpuštenih radnika, njihovih posebnih vještina razvijenih u sektoru koji je sada u opadanju te zbog velikog broja ljudi koje traže posao;

5.  ističe da Ordes, regija pogođena otpuštanjima, u velikoj mjeri ovisi o odjevnoj industriji te je u njoj u posljednjih nekoliko godina zabilježen nagli pad broja tekstilnih poduzeća; žali zbog činjenice da je BDP po glavi stanovnika u regiji također u padu;

6.  smatra da, uzimajući u obzir smanjenje broja stanovnika, BDP po glavi stanovnika i industrijsku bazu u dotičnoj regiji, zahtjev ispunjava kriterije za intervencije EGF-a unatoč tome što se odnosi na manje od 500 otpuštenih radnika;

7.  svjestan je da je povećanje uvoza u Uniju stvorilo pritisak na smanjenje cijena, što je negativno utjecalo na financijski položaj poduzeća u tekstilnom sektoru u Uniji te pokrenulo opći trend u industriji tekstila i odjeće da svoju proizvodnju presele u države s nižim troškovima proizvodnje izvan Unije; prima na znanje da je u Galiciji to dovelo do stalnog pada broja tekstilnih poduzeća, a time i do povećanja otpuštanja;

8.  naglašava da 83,5 % ciljanih korisnika čine žene i to velikom većinom one u dobi od 30 do 54 godina; u tom smislu uviđa važnost aktivnih mjera za unaprjeđenje tržišta rada koje sufinancira EGF kako bi se povećali izgledi da se ta ranjiva skupina ponovno uključi na tržište rada;

9.  zabrinut je zbog činjenice da bi ta otpuštanja mogla dodatno pogoršati stanje u pogledu nezaposlenosti s kojim se dotična regija suočava od početka financijske i gospodarske krize;

10.  konstatira da Španjolska priprema šest vrsta mjera za otpuštene radnike zbog kojih je podnesen ovaj zahtjev: (i) uvodni sastanci i pripremne radionice, (ii) profesionalno usmjeravanje, (iii) osposobljavanje, (iv) pomoć u intenzivnom traženju posla, (v) podučavanje nakon pronalaska novog posla, (vi) poticaji; smatra da je doprinos za pokrivanje troškova njegovatelja uzdržavanih osoba posebno važan s obzirom na profil otpuštenih radnika;

11.  smatra da strukovno osposobljavanje koje je predviđeno mora proširiti spektar mogućnosti za nezaposlene osobe te da bi programi osposobljavanja trebali biti povezani s prognostičkom studijom o trendovima zapošljavanja, koju bi trebalo uključiti u aktivnosti tog financiranja, i da bi se time trebale povećati mogućnosti za profesionalnu karijeru bez ikakve rodne pristranosti koja neće biti ograničena na radna mjesta bez kvalifikacija;

12.  smatra da bi odobreni program putem savjetovanja i financijske potpore trebao podupirati inicijative za osnivanje zadruga od strane onih osoba koje primaju predviđene usluge prilagođene potrebama;

13.  podsjeća na to da bi se pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama financiranih iz EGF-a trebalo usmjeriti na inicijative kojima se doprinosi zapošljavanju, profesionalnom usavršavanju radnika i valoriziranju njihova radnog iskustva kako bi se mogli približiti poslovnoj zajednici, uključujući i zadrugama, ali i uskladiti ih s postojećim programima Unije, među ostalim i s Europskim socijalnim fondom;

14.  prima na znanje da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika sastavljen u suradnji sa socijalnim partnerima;

15.  izražava žaljenje što ovaj zahtjev ne sadrži ni jednu mjeru koja se odnosi na mlade koji su nezaposleni i nisu uključeni u programe obrazovanja ili osposobljavanja (NEET) s obzirom na sklonost mladih ljudi da napuste regiju u potrazi za više gospodarskih mogućnosti;

16.  napominje da će mjere potpore dohotku iznositi 18,21 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama, što je daleko ispod maksimuma od 35 % koji je utvrđen u Uredbi o EGF-u te da te aktivnosti ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

17.  podsjeća da bi u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebalo predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa; pozdravlja izjavu Španjolske da usklađeni paket pokazuje veliki potencijal za olakšavanje toga zaokreta;

18.  naglašava da su španjolske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata ili fondova Unije;

19.  pozdravlja činjenicu da je Španjolska potvrdila da financijski doprinos iz EGF-a neće biti zamjena za mjere koje dotično poduzeće mora poduzeti u skladu s nacionalnim pravom ili s kolektivnim ugovorima ili mjerama za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

20.  poziva Komisiju da potakne nacionalne vlasti da u budućim prijedlozima preciznije utvrde sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupe utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti radnih mjesta te stopi reintegracije na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

21.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

22.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

23.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom/predsjednicom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

24.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Španjolske – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Svrha Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) je pružanje potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te pomaganje tim radnicima da se ponovno uključe na tržište rada.

(2)  EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

(3)  Španjolska je 19. srpnja 2017. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima u pet poduzeća koja posluju u sektoru proizvodnje odjeće u Galiciji: Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj je zahtjev u skladu s uvjetima za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđenima člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)  U skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 potvrđuje se prihvatljivost zahtjeva Španjolske jer otpuštanja imaju znatan učinak na zaposlenost i lokalno gospodarstvo.

(5)  Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se osigurao financijski doprinos u iznosu od 720 000 EUR za zahtjev koji je podnijela Španjolska.

(6)  Kako bi se sredstva iz EGF-a mogla što prije upotrijebiti, ova bi se Odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji da bi se osigurao iznos od 720 000 EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzete obveze i odobrenih sredstava za plaćanje.  

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datum njezina donošenja](4)*.

Sastavljeno u,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.).

(4)

*   Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

I.  Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020.(1) i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013(2), Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), kako bi aktivirala Fond Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II.  Zahtjev Španjolske i prijedlog Komisije

Komisija je 28. studenog 2017. donijela Prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Španjolske radi pružanja podrške ponovnom uključivanju na tržište rada radnika koji su proglašeni viškom u trima poduzećima koja djeluju u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 14 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja odjeće) u regiji razine NUTS 2 Galiciji (ES11) u Španjolskoj. Prijedlog je proslijeđen Europskom parlamentu 15. siječnja 2018.

To je prvi zahtjev koji se razmatra u okviru proračuna za 2018. i peti u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 14 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja odjeće) od uspostave EGF-a. To je drugi zahtjev u vezi s otpuštanjima u malim i srednjim poduzećima koja djeluju u sektoru odjeće u Galiciji. Odnosi se na 303 otpuštenih radnika i na mobilizaciju ukupnog iznosa od 720 000 EUR iz EGF-a za Španjolsku.

Zahtjev je poslan Komisiji 19. srpnja 2017. i do 13. rujna 2017. dopunjavan dodatnim podacima. Komisija je dovršila svoju procjenu 6. prosinca 2017. i u skladu sa svim važećim odredbama iz Uredbe o EGF-u zaključila da zahtjev ispunjava uvjete za financijski doprinos iz EGF-a, kako je navedeno u članku 4. stavku 2. Uredbe o EGF-u.

Španjolska smatra da su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalima zbog globalizacije, posebice zbog liberalizacije trgovine tekstilom i odjećom. Povećanje uvoza u EU stvorilo je pritisak na smanjenje cijena, što je negativno utjecalo na financijski položaj poduzeća u tekstilnom sektoru u EU-u te pokrenulo opći trend u industriji tekstila i odjeće da svoju proizvodnju presele u države s nižim troškovima proizvodnje izvan EU-a; U Galiciji je to dovelo do stalnog pada broja tekstilnih poduzeća (-26 % u razdoblju od 2010. do 2016,), a time i do povećanja otpuštanja.

Otpuštanja su provedena u pet poduzeća u općini Ordes u kojoj je zabilježen pad broja tekstilnih poduzeća kao rezultat prestanka njihovih aktivnosti ili preseljenja proizvodnje u offshore poduzeća, što je uslijedilo nakon povećanja uvoza odjeće u EU. Nezaposlenost se u proizvodnom sektoru u općini Ordes od prosinca 2016. do travnja 2017. povećala za 40 %, kada se dogodila većina spomenutih otpuštanja.

Španjolska je suočena s izvanrednim okolnostima koje imaju snažan utjecaj na zaposlenost te lokalno, regionalno ili nacionalno gospodarstvo: u kontinentalnom dijelu Galicije javlja se problem depopulacije i manjka radnih mjesta zbog preseljenja ljudi bliže gospodarskim središtima.

Veliki broj otpuštenih radnika čine žene i to velikom većinom one u dobi od 30 do 54 godina. Aktivne mjere za unaprjeđenje tržišta rada koje sufinancira EGF tim su važnije kako bi se povećali izgledi da se ta ranjiva skupina ponovno uključi na tržište rada.

Šest vrsta mjera koje će se pružiti otpuštenim radnicima i za koje se traži sufinanciranje EGF-a su:

– Uvodni sastanci i pripremne radionice: uključuju opće informacije o dostupnim programima savjetovanja i osposobljavanja te o naknadama i poticajima; profiliranje radnika koji sudjeluju u programu, kao i detaljnije informacije o preraspodjeli, sektorima koji zahtijevaju licence ili potvrde o stručnoj osposobljenost, potvrdama o kompetencijama i socijalnim vještinama stečenim u radnom okruženju te o tome kako završiti obvezno obrazovanje.

Profesionalno usmjeravanje u svrhu nesamostalnog zapošljavanja ili samozapošljavanja pružat će se tijekom cijelog razdoblja provedbe.

Osposobljavanje za ključne kompetencije, horizontalne kompetencije, strukovno osposobljavanje kao što je osposobljavanje za zanimanja s većom dodanom vrijednosti u sektoru odjeće, za zdravstvenu skrb za starije osobe te socijalnu i zdravstvenu skrb za uzdržavane osobe, skladištenje te animaciju u sektoru slobodnog vremena i rekreacije, kao i priprema ispita za priznavanje vještina stečenih tijekom radnog iskustva/priznavanje prethodnog obrazovanja i osposobljavanje za poduzetništvo.

Pomoć u intenzivnom traženju posla, uključujući aktivno traženje mogućnosti za zapošljavanje na lokalnoj i regionalnoj razini (i za samozaposlene osobe) i usklađivanje s potrebama tržišta rada.

– Podučavanje nakon pronalaska novog posla: mentori će radnike koji su se ponovo zaposlili tijekom prvih mjeseci usmjeravati kako bi se spriječiti problemi koji mogu nastati na novom radnom mjestu.

– Poticaji: uključujući poticaj za sudjelovanje; doprinos za troškove putovanja; doprinos za pokrivanje troškova njegovatelja uzdržavanih osoba; naknada za dohodak za one koji se reintegriraju na tržište rada kao samozaposlene osobe.

Opisane su mjere, prema Komisiji, aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. Uredbe o EGF-u i nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite.

Španjolske su vlasti dostavile sva potrebna jamstva u vezi sa sljedećim:

– u pristupu predloženim mjerama i njihovoj provedbi poštovat će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije,

– ispunjeni su zahtjevi koji se odnose na kolektivno otpuštanje, a koji su utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a,

– poduzeća koja su nastavila s radom nakon što su provela otpuštanja ispunila su svoje pravne obveze kojima se uređuju otpuštanja te su se u skladu s tim obvezama pobrinula za svoje radnike,

– za predložene se mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije i spriječit će se dvostruko financiranje,

– predložene će mjere biti komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova, odnosno, financijski doprinos iz EGF-a bit će u skladu s proceduralnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama.

Španjolska je obavijestila Komisiju da će se nacionalno pretfinanciranje odnosno sufinanciranje osigurati iz sredstava autonomne zajednice Galicije. Financijskim doprinosom će upravljati te će ga nadzirati ista tijela koja upravljaju i naziru ESF. Xunta de Galicia (vlada Galicije) imat će ulogu posrednika upravljačkog tijela.

III.  Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 720 000 EUR iz pričuve EGF-a (40 02 43) u proračunsku liniju EGF-a (04 04 01).

To je drugi prijedlog za prijenos za mobilizaciju Fonda koji je dosad predan proračunskom tijelu tijekom 2018.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga, u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi se pružila konstruktivna potpora i doprinos ocjeni zahtjevâ za financijski doprinos iz Fonda.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za predmet EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) kao i njegova radna skupina za Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) razmotrili su mobilizaciju EGF-a za predmet EGF/2017/006 ES/Galicia apparel i usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A) budući da se taj zahtjev temelji na članku 4. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i odnosi se na 303 radnika koji su proglašeni viškom u pet poduzeća iz ekonomskih sektora svrstanih u odjeljak 14 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja odjeće);

B) budući da, kako bi se uspostavila veza između otpuštanja i velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, Španjolska tvrdi da je liberalizacija trgovine tekstilom i odjećom (nakon isteka Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije o međunarodnoj trgovini tekstilom na kraju 2004.) dovela do radikalnih promjena u strukturi svjetske trgovine, uključujući znatno povećanje uvoza odjeće u EU-u;

C) budući da 83,5% radnika obuhvaćenih tom mjerom čine žene, a 16,5% muškarci; budući da su 71,62% ciljanih korisnika osobe u dobi od 30 do 54 godine, a njih 23,43% u dobi od 55 do 64 godine.

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije u vezi sa španjolskim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1. slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 ispunjeni i da Španjolska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 720 000 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 1 200 000 EUR;

2. ističe da Ordes, područje pogođeno otpuštanjima, u velikoj mjeri ovisi o odjevnoj industriji, a u posljednjih nekoliko godina zabilježen je nagli pad broja tekstilnih poduzeća; žali zbog činjenice da je BDP po glavi stanovnika također u padu;

3. smatra da s obzirom na smanjenje broja stanovnika, BDP-a po glavi stanovnika i industrijske baze na dotičnom području, zahtjev ispunjava kriterije za intervencije EGF-a unatoč tome što se odnosi na manje od 500 otpuštenih radnika;

4. traži da je, ako se savjetovanje nije već provelo prije osmišljavanja ponude osposobljavanja, potrebno održati savjetovanja jedan na jedan sa ženama i muškarcima na koje su usmjerene mjere koje se financiraju EGF-om; napominje važnost jamčenja toga da se navedeno osposobljavanje prilagodi interesima pogođenih radnika;

5. pozdravlja odluku da se ponude mjere osposobljavanja usmjerene na to da se radnike koji su proglašeni viškom pripremi za zapošljavanje na radnim mjestima s većom dodanom vrijednošću unutar sektora odjeće te na radnim mjestima s većim potencijalom rasta, uključujući zdravstvenu skrb za starije osobe te socijalnu i zdravstvenu skrb za zaposlenike, skladištenje, slobodno vrijeme i rekreaciju;

6. napominje da usluge prilagođene potrebama otpuštenih radnika sufinancirane sredstvima EGF-a uključuju uvodne sastanke i pripremne radionice, obuke za profesionalno usmjeravanje, pomoć u intenzivnom traženju posla, podučavanje nakon pronalaska novog posla i poticaje; smatra da je doprinos za pokrivanje troškova njegovatelja uzdržavanih osoba posebno važan s obzirom na profil otpuštenih radnika;

7. izražava žaljenje što ovaj zahtjev ne sadrži ni jednu mjeru koja se odnosi na mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i osposobljavaju, s obzirom na sklonost mladih ljudi da napuste regiju u potrazi za boljim ekonomskim prilikama;

8. pozdravlja uključenost socijalnih partnera u sastavljanje usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama otpuštenih radnika i uključenost socijalnih partnera u okrugle stolove na kojima se raspravljalo o potrebnim mjerama;

9. napominje da će mjere potpore dohotku iznositi 18,21% ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama, što je daleko ispod maksimuma od 35 % koji je utvrđen u Uredbi, također napominje da ta djelovanja ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju zaposlenja ili aktivnostima osposobljavanja;

10. napominje da su španjolske vlasti pružile jamstva da predložene mjere neće dobivati financijsku potporu iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da će te mjere biti komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

11. pozdravlja činjenicu da je Španjolska potvrdila da financijski doprinos iz EGF-a neće biti zamjena za mjere koje dotično poduzeće mora poduzeti u skladu s nacionalnim pravom ili s kolektivnim ugovorima;

12. podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebale predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen sa zaokretom prema održivom gospodarstvu u kojem se na učinkovit način koriste resursi; pozdravlja izjavu Španjolske da usklađeni paket pokazuje veliki potencijal za olakšavanje toga zaokreta;

S poštovanjem,

Marita ULVSKOG

Vršiteljica dužnosti predsjednika odbora EMPL


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbora za proračune

Europski parlament

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Poštovani g. Arthuis,

prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj kako bi taj odbor dao svoje mišljenje. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune izvješće o tom prijedlogu usvoji 21.–22. veljače 2018.:

–  u dokumentu COM(2017)0686 predložen je doprinos iz EGF-a u iznosu od 720 000 EUR za 303 radnika koji su proglašeni viškom u pet poduzeća u proizvodnom sektoru u Španjolskoj. Ta poduzeća posluju u gospodarskom sektoru koji je svrstan u odjeljak 14. NACE-a Rev. 2 („Proizvodnja odjeće”). Do otpuštanja je došlo u regiji Galiciji (ES11) obuhvaćenoj razinom NUTS 2.

Pravila koja se primjenjuju na financijske doprinose iz EGF-a utvrđena su Uredbom (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina u Odboru ne protivi toj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 27. veljače 2018.Pravna napomena