Procedura : 2018/2014(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0033/2018

Teksty złożone :

A8-0033/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/03/2018 - 8.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0053

SPRAWOZDANIE     
PDF 653kWORD 63k
23.2.2018
PE 615.522v02-00 A8-0033/2018

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Hiszpanię – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Esteban González Pons

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Hiszpanię – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0686 – C8-0011/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0033/2018),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najefektywniej;

C.  mając na uwadze, że Hiszpania złożyła wniosek EGF/2017/006 ES/Galicia apparel o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniem 303 pracowników w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 14 NACE Rev. 2 (produkcja odzieży) w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Galicii (ES11) w Hiszpanii;

D.  mając na uwadze, że wniosek ten opiera się na kryteriach interwencji przewidzianych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG, stanowiących odstępstwo od kryteriów określonych w art. 4 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, zgodnie z którymi wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników w dziewięciomiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwach działających w tym samym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach zaliczonych do poziomu NUTS 2 w państwie członkowskim;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Hiszpania ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 720 000 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 1 200 000 EUR;

2.  zauważa, że hiszpańskie władze złożyły wniosek w dniu 19 lipca 2017 r. oraz że po przekazaniu przez Hiszpanię dodatkowych informacji Komisja zakończyła ocenę tego wniosku w dniu 28 listopada 2017 r. i przekazała ją Parlamentowi w dniu 15 stycznia 2018 r.;

3.  odnotowuje argumenty Hiszpanii, iż zwolnienia są związane z poważnymi zmianami w strukturze światowego handlu, spowodowanymi globalizacją, a zwłaszcza liberalizacją handlu wyrobami włókienniczymi i odzieżowymi po wygaśnięciu z końcem 2004 r. porozumienia WTO w sprawie tekstyliów i odzieży, co doprowadziło do radykalnych zmian w strukturze światowego handlu;

4.  przypomina, że należy spodziewać się, iż zwolnienia, do których doszło w pięciu przedsiębiorstwach, będą stanowiły ogromne obciążenie dla regionu, w którym miały one miejsce, oraz że następstwa zwolnień wiążą się z trudnościami w przekwalifikowaniu z powodu niewystarczającej liczby miejsc pracy, ponieważ odnośne terytorium znajduje się poza głównymi ośrodkami przemysłowymi, z niskim wykształceniem zwolnionych pracowników, z ich szczególnymi umiejętnościami zawodowymi nabytymi w sektorze, w którym obecnie odnotowuje się tendencję spadkową, oraz z dużą liczbą osób poszukujących pracy;

5.  podkreśla, że dotknięty zwolnieniami region Ordes jest w dużym stopniu zależny od przemysłu odzieżowego i że w ostatnich latach odnotowano w tym regionie gwałtowny spadek liczby przedsiębiorstw odzieżowych; wyraża ubolewanie, że w regionie tym spada również PKB na mieszkańca;

6.  uważa, że biorąc pod uwagę spadek liczby ludności, PKB na mieszkańca oraz zaplecze przemysłowe w odnośnym regionie, wniosek spełnia kryteria interwencji EFG, pomimo że dotyczy liczby zwolnień mniejszej niż 500 osób;

7.  zdaje sobie sprawę, że wzrost przywozu do Unii wywarł presję na obniżkę cen, co miało negatywny wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw w unijnym sektorze włókienniczym i wywołało ogólną tendencję w przemyśle włókienniczym i odzieżowym, polegającą na przenoszeniu produkcji do krajów spoza Unii o niższych kosztach produkcji; przyznaje, że w Galicii doprowadziło to do stałego spadku liczby firm odzieżowych, a tym samym do wzrostu liczby zwolnień;

8.  podkreśla, że 83,5 % beneficjentów objętych pomocą stanowią kobiety oraz że znaczna większość z nich ma od 30 do 54 lat; w związku z tym uznaje znaczenie aktywnych instrumentów rynku pracy współfinansowanych z EFG w celu zwiększenia szans powrotu na rynek pracy tej szczególnie wrażliwej grupy;

9.  obawia się, że tego rodzaju zwolnienia mogą jeszcze bardziej pogorszyć sytuację w zakresie bezrobocia, jaka ma miejsce w tym regionie od początku kryzysu gospodarczego i finansowego;

10.  zauważa, że Hiszpania planuje wdrożyć sześć rodzajów działań na rzecz zwolnionych pracowników objętych wnioskiem: (i) sesje powitalne i warsztaty przygotowawcze, ii) doradztwo zawodowe, iii) szkolenia, iv) intensywna pomoc przy szukaniu zatrudnienia, v) opieka dydaktyczna po reintegracji na rynku pracy, vi) środki zachęcające; uważa, że ze względu na profil zwalnianych pracowników szczególnie istotne są dopłaty do wydatków na opiekę nad osobami pozostającymi na utrzymaniu;

11.  uważa, że szkolenia zawodowe muszą poszerzyć wachlarz możliwości osób bezrobotnych, że działania szkoleniowe powinny być powiązane z perspektywicznym badaniem tendencji w dziedzinie zatrudnienia, które powinno być uwzględnione w finansowanych działaniach, a także rozwijać możliwości kariery zawodowej bez dyskryminacji ze względu na płeć i bez ograniczenia do zatrudnienia niekwalifikowanego;

12.  uważa, że zatwierdzony program powinien wspierać, przez doradztwo i wsparcie finansowe, inicjatywy na rzecz tworzenia spółdzielni przez osoby korzystające z przewidzianych zindywidualizowanych usług;

13.  przypomina, że opracowywanie skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG powinno być ukierunkowane na działania przyczyniające się do zatrudnienia, podnoszenia umiejętności pracowników oraz zwiększania rangi ich ścieżek zawodowych, tak aby mogli oni uzyskać dostęp do świata przedsiębiorczości, w tym do spółdzielni, oraz powinno odbywać się w koordynacji z istniejącymi programami unijnymi, w tym z Europejskim Funduszem Społecznym;

14.  stwierdza, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w porozumieniu z partnerami społecznymi;

15.  ubolewa, że wniosek nie zawiera żadnych środków na rzecz młodych ludzi, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą zawodowo (młodzież NEET), zważywszy na tendencję opuszczania regionu przez młodych ludzi w poszukiwaniu lepszych możliwości gospodarczych;

16.  zauważa, że środki wsparcia dochodu będą stanowiły 18,21 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, znacznie poniżej maksymalnego poziomu w wysokości 35 %, określonego w rozporządzeniu w sprawie EFG; odnotowuje też, że działania te są uzależnione od tego, czy objęci pomocą beneficjenci czynnie zaangażują się w poszukiwanie pracy lub w szkolenia;

17.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę; z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie władz hiszpańskich, że skoordynowany pakiet stwarza duże możliwości usprawnienia tego procesu;

18.  podkreśla, że władze Hiszpanii potwierdziły, że działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą z innych funduszy lub instrumentów finansowych Unii;

19.  z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie przez Hiszpanię, że wkład finansowy z EFG nie zastąpi działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne jest dane przedsiębiorstwo, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

20.  zwraca się do Komisji, by w przyszłych wnioskach wzywała organy krajowe do podawania dalszych informacji o sektorach mających potencjał wzrostu, a więc mogących zatrudniać pracowników, oraz do gromadzenia potwierdzonych danych dotyczących wpływu finansowania z EFG, w tym w odniesieniu do współczynnika reintegracji i jakości miejsc pracy uzyskanych dzięki EFG;

21.  ponownie apeluje do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

22.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

23.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku z Hiszpanii – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)  Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.) zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3)  W dniu 19 lipca 2017 r. Hiszpania przedłożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w pięciu przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze produkcji odzieży w regionie Galicii w Hiszpanii. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG, ustanowione w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

(4)  Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 wniosek Hiszpanii uznaje się za dopuszczalny, ponieważ zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i gospodarkę lokalną.

(5)  Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy w wysokości 720 000 EUR dla wniosku złożonego przez Hiszpanię.

(6)  W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji udostępnia się kwotę 720 000 EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności.  

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia... [data przyjęcia](4)*.

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.


UZASADNIENIE

I.  Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(2) środki funduszu nie mogą przekraczać maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia wszczyna się procedurę rozmów trójstronnych.

II.  Wniosek Hiszpanii i wniosek Komisji

W dniu 28 listopada 2017 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Hiszpanii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w pięciu przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 14 NACE Rev. 2 (produkcja odzieży) w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Galicii (ES11) w Hiszpanii. Wniosek ten przekazano Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w dniu 15 stycznia 2018 r.

Jest to pierwszy wniosek rozpatrywany w ramach budżetu na 2018 r. i piąty w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 14 NACE Rev. 2 (produkcja odzieży) od czasu utworzenia EFG. Jest to drugi wniosek dotyczący zwolnień w MŚP prowadzących działalność w sektorze odzieżowym w Galicii. Dotyczy on 303 zwolnionych pracowników i uruchomienia całkowitej kwoty 720 000 EUR z EFG na rzecz Hiszpanii.

Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 19 lipca 2017 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 13 września 2017 r. Komisja sfinalizowała swoją ocenę w dniu 6 grudnia 2017 r. i zgodnie z wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG uznała, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG.

Hiszpania argumentuje, iż zwolnienia są związane z poważnymi zmianami w strukturze światowego handlu, spowodowanymi globalizacją, a zwłaszcza liberalizacją handlu wyrobami włókienniczymi i odzieżowymi. Wzrost przywozu do UE wywarł presję na obniżkę cen, co miało negatywny wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw w sektorze włókienniczym w UE i wywołało ogólną tendencję w przemyśle włókienniczym i odzieżowym, polegającą na przenoszeniu produkcji do krajów spoza UE o niższych kosztach produkcji. W Galicii doprowadziło to do stałego spadku liczby firm odzieżowych (-26 % w latach 2010–2016), a tym samym do wzrostu liczby zwolnień.

Zwolnienia miały miejsce w pięciu przedsiębiorstwach na terytorium Ordes/Órdenes, które ucierpiało na skutek spadku liczby przedsiębiorstw odzieżowych wynikającego z zakończenia działalności lub przenoszenia produkcji za granicę w następstwie wzrostu przywozu odzieży do UE. Bezrobocie w sektorze wytwórczym w Ordes wzrosło o 40 % w okresie od grudnia 2016 r. do kwietnia 2017 r., kiedy to doszło do większości zwolnień.

Hiszpania boryka się z wyjątkową sytuacją mającą istotny wpływ na zatrudnienie oraz gospodarkę lokalną, regionalną lub krajową: obszary położone w Galicii borykają się z problemami wyludnienia i braku miejsc pracy, ponieważ ludzie przemieszczają się i koncentrują w pobliżu ośrodków gospodarczych.

Duża liczba zwolnionych pracowników to kobiety, a zdecydowana większość z nich ma od 30 do 54 lat. Aktywne instrumenty rynku pracy współfinansowane z EFG są tym bardziej istotne dla zwiększenia szans powrotu na rynek pracy tej szczególnie wrażliwej grupy.

Sześć rodzajów działań, które mają być zapewniane zwolnionym pracownikom i względem których wnioskowane jest współfinansowanie z EFG, obejmuje:

Sesje powitalne i warsztaty przygotowawcze: ogólne informacje na temat dostępnych programów w zakresie doradztwa i szkoleń; na temat świadczeń i środków zachęcających; profilowanie uczestniczących pracowników, jak również bardziej szczegółowe informacje na temat przekwalifikowania, sektorów, w których wymagane są licencje lub certyfikaty kompetencji zawodowych, a także kompetencji i umiejętności miękkich nabytych w sytuacjach zawodowych; na temat sposobów ukończenia kształcenia obowiązkowego.

Doradztwo zawodowe w zakresie zatrudnienia zależnego lub samozatrudnienia będzie zapewnione przez cały okres wdrażania.

Szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych, kompetencji horyzontalnych, szkolenia zawodowe, takie jak szkolenie w zakresie zawodów o wyższej wartości dodanej w sektorze odzieżowym, opieka geriatryczna oraz opieka społeczna i zdrowotna dla osób pozostających na utrzymaniu, magazynowanie, animacja w sektorze wypoczynku i rekreacji, a także przygotowanie do testów w celu uznania umiejętności nabytych w wyniku doświadczenia zawodowego/uznania wcześniejszego kształcenia i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości.

Intensywna pomoc przy szukaniu zatrudnienia, w tym aktywne badanie lokalnych i regionalnych możliwości zatrudnienia (również dla osób prowadzących działalność na własny rachunek) oraz dopasowywanie ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy.

– Opieka dydaktyczna po reintegracji na rynku pracy: pracownicy wracający na rynek pracy będą objęci poradnictwem przez pierwsze miesiące, aby zapobiec ewentualnym problemom pojawiającym się w nowych miejscach pracy.

Środki zachęcające: w tym środki motywujące do uczestnictwa; wsparcie z tytułu kosztów dojazdów; wsparcie z tytułu wydatków związanych z zapewnieniem opiekunów dla osób pozostających na utrzymaniu; kompensacja dochodów dla osób wracających na rynek pracy w charakterze osób samozatrudnionych;

Według Komisji opisane środki stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG i nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Władze hiszpańskie przedstawiły wszystkie niezbędne gwarancje dotyczące następujących kwestii:

– w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

– spełniono wymogi przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do zwolnień grupowych;

– zwalniające przedsiębiorstwa, które kontynuowały działalność po dokonaniu zwolnień, wywiązały się z zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zadbały o swoich pracowników;

– na proponowane działania nie zostanie przyznane wsparcie finansowe z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

– proponowane działania uzupełnią działania finansowane z funduszy strukturalnych; – wkład finansowy z EFG będzie zgodny z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa.

Hiszpania powiadomiła Komisję, że źródłem krajowego finansowania w formie płatności zaliczkowej lub współfinansowania są fundusze autonomicznego regionu Galicii. Zarządzanie wkładem finansowym i jego kontrola będą leżeć w gestii tych samych organów, które zarządzają i kontrolują EFS. Xunta de Galicia będzie organem pośredniczącym dla instytucji zarządzającej.

III.  Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę w wysokości 720 000 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 01).

Jest to drugi wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia Funduszu przedłożony władzy budżetowej w 2018 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z funduszu.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) dot. sprawy EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyła uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2017/006 ES/Galicia apparel oraz przyjęła poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W związku z tym komisja EMPL zgłasza kilka uwag, nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A)  mając na uwadze, że wniosek ten opiera się na art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG) i odnosi się do 303 pracowników zwolnionych w pięciu przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 14 według NACE Rev. 2 (Produkcja odzieży);

B)  mając na uwadze, że w celu określenia związku między zwolnieniami a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym, spowodowanymi globalizacją Hiszpania podnosi argument, że liberalizacja handlu tekstyliami i odzieżą – po wygaśnięciu z końcem 2004 r. porozumienia WTO w sprawie tekstyliów i odzieży – doprowadziła do radykalnych zmian w strukturze światowego handlu, w tym znacznego wzrostu przywozu odzieży do UE;

C)  mając na uwadze, że 83,5 % pracowników objętych tymi działaniami to kobiety, a 16,5 % to mężczyźni; mając na uwadze, że 71,62 % objętych pomocą beneficjentów ma od 30 do 54 lat, a 23,43 % – od 55 do 64 lat;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Hiszpanii:

1.  zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji wymienione w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że wobec tego Hiszpania ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 720 000 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 1 200 000 EUR;

2.  podkreśla, że Ordes, dotknięty zwolnieniami obszar, jest w dużym stopniu zależny od przemysłu odzieżowego i że w ostatnich latach odnotowano tam gwałtowny spadek liczby przedsiębiorstw odzieżowych; wyraża ubolewanie, że spada tam również PKB na mieszkańca;

3.  uważa, że spadek liczby ludności, PKB na mieszkańca oraz zmniejszające się zaplecze przemysłowe w odnośnym obszarze oznaczają, że wniosek spełnia kryteria interwencji EFG, pomimo że dotyczy liczby zwolnień mniejszej niż 500 osób;

4.  domaga się, jeśli przed opracowaniem oferty szkoleniowej nie było żadnych konsultacji, aby przeprowadzić indywidualne konsultacje z kobietami i mężczyznami objętymi działaniami finansowanymi przez EFG; podkreśla znaczenie zagwarantowania, by szkolenia te odpowiadały interesom pracowników dotkniętych zwolnieniami;

5.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję o zaoferowaniu środków szkoleniowych mających na celu przygotowanie zwolnionych pracowników do zatrudnienia w zawodach o większej wartości dodanej w sektorze odzieżowym oraz w zawodach o większym potencjale wzrostu, w tym w zakresie opieki nad osobami starszymi, opieki społecznej i medycznej nad osobami niesamodzielnymi, magazynowania oraz w sektorze wypoczynkowo-rozrywkowym;

6.  odnotowuje, że EFG współfinansował zindywidualizowane usługi dla zwolnionych pracowników, w tym sesje powitalne i warsztaty przygotowawcze, doradztwo zawodowe, szkolenia, intensywną pomoc przy szukaniu zatrudnienia, opiekę dydaktyczną po reintegracji na rynku pracy oraz środki zachęcające; uważa, że ze względu na profil zwalnianych pracowników szczególnie istotne są dopłaty do wydatków na opiekę nad osobami pozostającymi na utrzymaniu;

7.  ubolewa, że wniosek nie zawiera żadnych środków na rzecz młodych ludzi, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą zawodowo (młodzież NEET), zważywszy na tendencję do opuszczania regionu przez młodych ludzi w poszukiwaniu lepszych możliwości gospodarczych;

8.  z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie partnerów społecznych w opracowanie skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług i ich udział w debatach, podczas których omawiane były środki, które należy wprowadzić;

9.  zauważa, że środki wsparcia dochodu będą stanowiły 18,21 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, znacznie poniżej maksymalnego poziomu 35 % określonego w rozporządzeniu; odnotowuje też, że działania te są uzależnione od czynnego zaangażowania się objętych pomocą beneficjentów w poszukiwanie pracy lub szkolenia;

10.  zauważa, że władze Hiszpanii przedstawiły gwarancje, iż proponowane działania nie będą objęte wsparciem finansowym w ramach innych funduszy unijnych lub instrumentów finansowych, będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania, a działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

11.  z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie przez Hiszpanię, że wkład finansowy z EFG nie zastąpi działań, za które na mocy prawa krajowego lub zgodnie z umowami zbiorowymi odpowiedzialne jest dane przedsiębiorstwo;

12.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę; z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie władz hiszpańskich, że skoordynowany pakiet stwarza duże możliwości usprawnienia tego procesu;

Z wyrazami szacunku

Marita ULVSKOG

Pełniąca obowiązki przewodniczącej komisji EMPL


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Sz.P. Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Przedmiot:  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Jak mi wiadomo, Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdania w tej sprawie w dniach 21–22 lutego 2018 r.:

-  Wniosek COM(2017)0686 przewiduje przeznaczenie z EFG środków w wysokości 720 000 EUR dla 303 pracowników zwolnionych w pięciu przedsiębiorstwach przemysłu wytwórczego w Hiszpanii. Przedsiębiorstwa te prowadzą działalność w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 14 NACE Rev. 2 (Produkcja odzieży). Zwolnienia miały miejsce w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Galicii (ES11).

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

22.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2018Informacja prawna