Процедура : 2017/0213(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0034/2018

Внесени текстове :

A8-0034/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2018 - 7.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0061

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 717kWORD 60k
23.2.2018
PE 615.429v02-00 A8-0034/2018

относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2003/76/ЕО за определяне на мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, относно финансовите последици при изтичане на Договора за Европейската общност за въглища и стомана и Изследователския фонд за въглища и стомана

(14532/2017– C8-0444/2017 – 2017/0213(APP))

Комисия по бюджети

Докладчик: Жан Артюи

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2003/76/ЕО за определяне на мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, относно финансовите последици при изтичане на Договора за Европейската общност за въглища и стомана и Изследователския фонд за въглища и стомана

(14532/2017 – C8-0444/2017 – 2017/0213(APP))

(Специална законодателна процедура — одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14532/2017),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 2, първа алинея от Протокол № 37 относно финансовите последици при изтичане на Договора за Европейската общност за въглища и стомана и Изследователския фонд за въглища и стомана, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0444/2017),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по бюджети (A8–0034/2018),

1.  дава своето одобрение за проекта на решение на Съвета;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

„Изследователския фонд за въглища и стомана“ (ИФВС), създаден вследствие на изтичането на срока на действие на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), е предназначен за финансиране на научноизследователски дейности в тези сектори в размер съответно на 72,8 % за стоманата и 27,2% за въглищата(1). Тези дейности се финансират чрез финансови инвестиции при нисък риск, които се извършват от Комисията. Но като се има предвид паричната политика, водена от Европейската централна банка, последните отбелязват значителен спад. В действителност се предвижда финансовият пакет на програмата на ИФВС за 2018 г. да възлиза на около 27 млн. евро, което представлява намаление от 19 млн. евро спрямо пакета от 2017 г. Според прогнозите на Комисията тази сума следва да намалее допълнително и достигне общ размер между 14 и 18 милиона евро през 2019 г.

Предложението за решение на Комисията(2) има за цел да разреши използването на всички отменени бюджетни кредити по програмата на ИФВС от 2003 г. насам. Комисията оценява потенциалните ползи от това рециклиране на 40,3 млн. евро. По този начин приемането на предложението ще позволи на Комисията да допълни пакета за Изследователския фонд за въглища и стомана за 2018 г. до равнище 40 милиона евро и да използва останалата част от кредитите за финансовия пакет за 2019 г.

Съветът(3) се присъедини към предложението на Комисията с едно съществено изключение, а именно датата на предоставяне на отменените бюджетни кредити. Тази точка е от техническо естество, като Съветът счита, че финансовите средства, които следва да бъдат покрити, трябва да се считат от изтичането на срока на действие на Договора за ЕОВС, т.е. до 24 юли 2002 г.; Комисията от своя страна смята, че средствата се предоставят на датата на публикуване на настоящия регламент, т.е. 6 февруари 2003 г.

Въздействие върху бюджета

В настоящия случай става въпрос за преходна мярка. Предложението е предназначено единствено да компенсира загубите на приходи за периода 2018 — 2020 г. и да гарантира достатъчно финансиране за съответните сектори. Освен това, тази мярка няма отражение върху бюджета, тъй като фондът се намира извън бюджета на ЕС и че първоначалната капитализация на фонда остава непроменена.

В замяна на това, ако финансирането изглежда осигурено до 2020 г., Комисията следва да намери средства, за да даде постоянен характер на наличните бюджетни кредити за тези сектори след тази дата, без обаче да обременява бюджетните маржове за маневриране на настоящата и бъдещата многогодишна финансова рамка.

Привеждане в съответствие с Финансовия регламент

От 2003 г. насам, разпоредбите на член 4, параграф 5 се прилагат като lex specialis по отношение на Финансовия регламент (ФР) и следователно дерогират от него. Досега, отменените средства, както и възстановяванията на неправомерни плащания, се връщаха обратно в активите на ЕОВС: те не бяха нито предоставяни, нито автоматично прехвърляни към общия бюджет на програмата ИФВС.

Предложението за изменение на член 4, параграф 4 предвижда правилата на ФР да се прилагат по отношение на възстановяването на недължимо платените суми. Освен това изменението на член 4, параграф 5 е в съответствие с неотдавна постигнатото политическо споразумение относно преразглеждането на Финансовия регламент (член 14, параграф 4 от бъдещия ФР), тъй като отменените суми ще бъдат отново на разположение за същите програми. По този начин, след преразглеждането си, Решение 2003/76/ЕО на Съвета ще бъде в съответствие с Финансовия регламент. Това ще опрости и поясни позицията на ИФВС сред елементите в „бюджетната галактика“.

Цели за намаляване на емисиите на парникови газове

Изследователският фонд за въглища и стомана е предназначен за подпомагане на научните изследвания в секторите на въглищата и стоманата, така че те да бъдат иновативни и да се гарантира тяхната конкурентоспособност. Проектите обхващат производствените процеси, използването и конверсията на ресурсите, безопасността на работното място, но също така опазването на околната среда и намаляването на емисиите на въглероден диоксид (CO2), генерирани при използването на въглища и производството на стомана.

По последния въпрос Европейският съюз пое ангажимент да намали с 40% (спрямо 1990 г.) своите емисии на парникови газове до 2030 г., и да изпълнява Парижкото споразумение на COP21. Неотдавна, по време на срещата на върха „Една планета“ няколко големи банки и застрахователни дружества заявиха своя ангажимент да намаляват, и в крайна сметка – да прекратят своите инвестиции в изкопаеми горива, и по-специално във въглищата.

Във връзка с това е целесъобразно да се посочат някои проекти, илюстриращи положителния принос за околната среда на съвместното финансиране от Изследователския фонд за въглища и стомана:

  ULCOS (стомана): става въпрос за най-големия научноизследователски проект, предприет някога от стоманодобивната промишленост в световен мащаб. Той обединява консорциум от 48 университета, научноизследователски институти и промишлени партньори, който изпълнява новаторски изследвания с цел радикално намаляване на въглеродните емисии, генерирани от производството на стомана. Откроиха се няколко понятия, като например рециклирането на доменния газ. Тази технология дава възможност за премахване на CO2 и рециклиране на въглеродния оксид (CO) непосредствено в доменната пещ, като потенциално намалява на половина сегашното ниво на емисии на доменните пещи. Към днешна дата HISARNA е най-емблематичната част на ULCOS;

  PROMS и EAF-PROMS (стомана) : тези два проекта дадоха възможност на изследователите да разработят стомана, която съчетава ултрарезистентна сплав с високи свойства при деформация. Тези сплави са особено привлекателни за производителите на автомобили, тъй като те им позволяват да намалят теглото на леките автомобили (чрез по-тънки листове), и в крайна сметка да намалят потреблението и емисиите на въглероден диоксид от последните, като в същото време се запазва устойчивост, която гарантира сигурността на пътниците;

  COALBYPRO (въглища): пепелта от въглищата съдържа замърсители, които, без целенасочено управление, могат да замърсят околната среда. Целта на този проект е да използва пепелта като материал за улавяне и съхранение на CO2, чрез тяхната минерална карбонизация. Ще бъде проучена също така възможността за улавяне на CO2 в зеолитите. Крайната цел е екологичното управление на каменовъглените мини след тяхното затваряне;

  MERCURYCAP (въглища): този проект даде възможност за намиране на две нови решения за улавянето на емисиите на живак от електроцентралите на въглища: разработването на перспективни сорбенти и на материали – катализатори на окислението. Изследванията постигнаха значителни резултати: няколко сорбенти и материали показаха добра способност за задържане на живака.

Важни за бъдещето проекти за чиста и конкурентоспособна европейска стоманодобивна промишленост

Като отбелязва доклада Лами (LAB-FAB-APP)(4) и предложението за „мисия стомана“, Парламентът се вписва изцяло в логиката на насърчаване на чист и конкурентоспособен европейски стоманодобив. Необходим е качествен скок за реализирането до 2025 г. на конкретен проект за производство на стомана без емисии на CO2. В този контекст е необходимо мобилизирането на всички заинтересовани страни от сектора, като Парламентът ще гарантира, че в рамките на новата рамкова програма за изследвания и иновации (РП9) достатъчен размер е заделен за тази инициатива. За тази цел наличието на широко общоевропейско публично-частно партньорство би позволило да се разработят технологии за производство на стомана, така че да се избегнат емисиите на CO2 (вж. електроенергия и водород) или те да бъдат значително намалени (интегриране на процесите, биоиндустриални техники, рециклиране, улавяне и съхраняване на въглерод).

Заключение

Преразглеждането на Решение 2003/76/ЕО на Съвета, което няма отражение върху бюджета, не само ще даде възможност ИФВС да се приведе в съответствие с Финансовия регламент, но и да се отделят средства, необходими за финансирането на новаторски проекти. Фондът отпуска средно 55 млн. евро годишно за проекти, свързани с научни изследвания. Без предоставянето на тези суми, потенциално броят на финансираните проекти би бил два пъти по-малко.

Целите на ИФВС са многобройни и гарантират конкурентоспособността на тези сектори посредством иновации, те запазват работни места в географски райони, които често са в затруднено положение, и допринасят за намаляване на емисиите на CO2 и други замърсители, генерирани от посочените отрасли.

С оглед на задоволителните резултати, постигнати в областта от проектите, съфинансирани от ИСВС, предоставянето на постоянна подкрепа за този фонд е силно желателно. Парламентът има готовност да се присъедини към размисъл със стратегически характер относно това как да се гарантира тази постоянна подкрепа и, при необходимост, да направи по-активно управлението на фонда на ЕОВС, и дори да използва част от този фонд за широкомащабни проекти за чист и конкурентоспособен европейски стоманодобив.

(1)

Член 3, параграф 2 от Решение на Съвета от 1 февруари 2003 година за определяне на мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора за създаване на Европейската oбщност, относно финансовите последици при изтичане на Договора за Европейската общност за въглища и стомана и Изследователския фонд за въглища и стомана (2003)76/CE)

(2)

COM(2017) 452 final от 25 август 2017 г.: предложение за решение на Съвета за изменение на Решение 2003/76/ЕО за определяне на мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, относно финансовите последици от изтичането на срока на договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана

(3)

Документ на Съвета 13451/17 от 19 октомври 2017 г.: предложение за решение на Съвета за изменение на Решение 2003/76/ЕО за определяне на мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, относно финансовите последици от изтичането на срока на договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана.

(4)

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Определяне на мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора за създаване на Европейската oбщност, относно финансовите последици при изтичане на Договора за Европейската общност за въглища и стомана и Изследователския фонд за въглища и стомана

Позовавания

14532/2017 – C8-0444/2017 – COM(2017)04522017/0213(APP)

Дата на консултацията / искането за одобрение

13.12.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

ITRE

14.12.2017

 

 

 

Неизказано становище

Дата на решението

ITRE

23.1.2018

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Jean Arthuis

14.9.2017

 

 

 

Дата на приемане

22.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

Дата на внасяне

23.2.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

Verts/ALE

Jordi Solé

2

0

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 5 март 2018 г.Правна информация