Διαδικασία : 2017/0213(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0034/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0034/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2018 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0061

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 700kWORD 60k
23.2.2018
PE 615.429v02-00 A8-0034/2018

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2003/76/EΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα

(14532/17 – C8-0444/2017 – 2017/0213(APP))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Jean Arthuis

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2003/76/EΚ για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα

(14532/17 – C8-0444/2017 – 2017/0213(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14532/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 37 σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0444/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0034/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το «Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα» (ΤΕΑΧ), που συστάθηκε έπειτα από τη λήξη της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), προορίζεται για τη χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων στους εν λόγω τομείς, σε ποσοστό, αντίστοιχα, 72,8 % για τον χάλυβα και 27,2 % για τον άνθρακα(1). Οι δραστηριότητες αυτές χρηματοδοτούνται από χρηματοοικονομικές επενδύσεις χαμηλού κινδύνου, που πραγματοποιούνται από την Επιτροπή. Δεδομένης, ωστόσο, της νομισματικής πολιτικής που έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η αξία των εν λόγω επενδύσεων σημειώνει σημαντική μείωση. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το κονδύλιο του προγράμματος ΤΕΑΧ για το 2018 θα ανέλθει σε περίπου 27 εκατομμύρια EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 19 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το 2017. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, για το 2019 αναμένεται περαιτέρω μείωση αυτού του ποσού, το οποίο θα ανέλθει συνολικά σε 14 έως 18 εκατομμύρια EUR.

Η πρόταση απόφασης της Επιτροπής(2) έχει ως στόχο να επιτραπεί η χρήση όλων των αποδεσμεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος του ΤΕΑΧ από το 2003. Η Επιτροπή εκτιμά τα δυνητικά οφέλη από αυτή την ανακύκλωση πόρων σε 40,3 εκατομμύρια EUR. Η έγκριση της πρότασης θα επέτρεπε, κατά συνέπεια, στην Επιτροπή να αυξήσει τον προϋπολογισμό του ΤΕΑΧ για το 2018, ώστε να ανέλθει σε 40 εκατομμύρια EUR, και να χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο των πιστώσεων για τον προϋπολογισμό του 2019.

Το Συμβούλιο(3) ακολούθησε την πρόταση της Επιτροπής, με μόνη σημαντική εξαίρεση την ημερομηνία διαθεσιμότητας των αποδεσμεύσεων. Το σημείο αυτό είναι τεχνικής φύσης, καθότι το Συμβούλιο θεωρεί ότι το σημείο αφετηρίας για την ανάκτηση των κεφαλαίων είναι η λήξη ισχύος της Συνθήκης ΕΚΑΧ, στις 24 Ιουλίου 2002· η Επιτροπή, από την πλευρά της, εκτιμά ότι τα κονδύλια κατέστησαν διαθέσιμα την ημερομηνία δημοσίευσης του κανονισμού, δηλαδή στις 6 Φεβρουαρίου 2003.

Δημοσιονομικός αντίκτυπος

Το εν λόγω μέτρο είναι μεταβατικό. Η πρόταση αποσκοπεί αποκλειστικά στην κάλυψη των απωλειών εσόδων για τα έτη 2018 έως 2020 και στη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τους εν λόγω τομείς. Εξάλλου, το μέτρο αυτό δεν θα έχει κανέναν δημοσιονομικό αντίκτυπο, δεδομένου ότι το ταμείο δεν χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και η αρχική κεφαλαιοποίηση του ταμείου παραμένει αμετάβλητη.

Αντιθέτως, παρότι η χρηματοδότηση φαίνεται να είναι εξασφαλισμένη μέχρι το 2020, η Επιτροπή θα πρέπει να βρει τρόπους να διατηρηθούν οι διαθέσιμες πιστώσεις για τους εν λόγω τομείς μετά την ημερομηνία αυτή, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα περιθώρια δημοσιονομικών ελιγμών στο πλαίσιο του τρέχοντος και του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Συμβατότητα με τον δημοσιονομικό κανονισμό

Από το 2003, οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 5 εφαρμόζονται ως lex specialis έναντι του δημοσιονομικού κανονισμού και, ως εκ τούτου, αποκλίνουν από αυτόν. Μέχρι σήμερα, τα αποδεσμευόμενα ποσά καθώς και οι επιστροφές των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιστρέφουν στα στοιχεία ενεργητικού της ΕΚΑΧ και δεν καθίστανται διαθέσιμα ούτε μεταφέρονται αυτομάτως στον γενικό προϋπολογισμό του προγράμματος ΤΕΑΧ.

Με την πρόταση τροποποίησης του άρθρου 4 παράγραφος 4 θα εφαρμόζονται οι κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Επιπλέον, η τροποποίηση του άρθρου 4 παράγραφος 5 συνάδει με την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε πρόσφατα για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού (άρθρο 14 παράγραφος 4 του μελλοντικού δημοσιονομικού κανονισμού), καθότι τα αποδεσμευόμενα ποσά θα καθίστανται εκ νέου διαθέσιμα για τα ίδια προγράμματα. Ως εκ τούτου, μόλις αναθεωρηθεί η απόφαση 2003/76/ΕΚ του Συμβουλίου, θα συνάδει με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Με τον τρόπο αυτό θα απλουστευθεί και θα αποσαφηνιστεί η θέση του ΤΕΑΧ μεταξύ των διαφόρων δημοσιονομικών πόρων.

Στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το ΤΕΑΧ προορίζεται για τη στήριξη της έρευνας στους τομείς του άνθρακα και του χάλυβα, με στόχο να ενισχυθεί η καινοτομία στους τομείς αυτούς και να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητά τους. Τα σχέδια καλύπτουν τις διαδικασίες παραγωγής, τη χρήση και μετατροπή των πόρων, την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που προκαλούνται από τη χρήση του άνθρακα και την παραγωγή χάλυβα.

Σχετικά με το τελευταίο αυτό σημείο, η ΕΕ δεσμεύτηκε να μειώσει κατά 40 % (χρησιμοποιώντας το 1990 ως έτος βάσης) τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και να τηρήσει τις διατάξεις της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στη διάσκεψη COP 21. Πιο πρόσφατα, στο πλαίσιο της διάσκεψης One Planet Summit, μια σειρά σημαντικών τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών ανακοίνωσαν τη δέσμευσή τους να μειώσουν και τελικά να σταματήσουν τις επενδύσεις τους στα ορυκτά καύσιμα, και ιδίως στον άνθρακα.

Υπό το πρίσμα αυτό, είναι σκόπιμο να αναφερθούν ορισμένα έργα που καταδεικνύουν τη θετική περιβαλλοντική συμβολή των συγχρηματοδοτήσεων από το ΤΕΑΧ:

  ULCOS (χάλυβας): πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας που έχει αναλάβει ο κλάδος παραγωγής χάλυβα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεντρώνει μια κοινοπραξία 48 πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και βιομηχανικών εταίρων, η οποία πραγματοποιεί καινοτόμες έρευνες με στόχο τη δραστική μείωση των ανθρακούχων εκπομπών του κλάδου παραγωγής χάλυβα. Οι έρευνες αυτές έχουν οδηγήσει σε διάφορα σχέδια, όπως για παράδειγμα η ανακύκλωση των αερίων υψικαμίνου. Η τεχνολογία αυτή καθιστά δυνατή την αφαίρεση του CO2 και την ανακύκλωση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) απευθείας στην υψικάμινο, κάτι που μπορεί να μειώσει το επίπεδο εκπομπών των υφιστάμενων υψικαμίνων κατά περισσότερο από το ήμισυ. Μέχρι σήμερα, η διαδικασία HIsarna είναι το πιο εμβληματικό τμήμα του προγράμματος ULCOS·

  PROMS και EAF-PROMS (χάλυβας): αυτά τα δύο έργα έχουν επιτρέψει στους ερευνητές να αναπτύξουν ένα είδος χάλυβα που συνδυάζει ένα εξαιρετικά ανθεκτικό κράμα με αυξημένη δυνατότητα παραμόρφωσης. Τα κράματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, καθότι τους επιτρέπουν να μειώσουν το βάρος των αυτοκινήτων (χάρη στη χρήση πιο λεπτών ελασμάτων), και τελικά να μειώσουν την κατανάλωση και τις ανθρακούχες εκπομπές των οχημάτων, διατηρώντας παράλληλα μια ανθεκτικότητα που εγγυάται την ασφάλεια των επιβατών·

  COALBYPRO (άνθρακας): η τέφρα άνθρακα περιέχει ρύπους οι οποίοι, χωρίς την κατάλληλη διαχείριση, μπορούν να οδηγήσουν σε ρύπανση του περιβάλλοντος. Στόχος του εν λόγω έργου είναι η επαναχρησιμοποίηση της τέφρας ως υλικού για τη δέσμευση και την αποθήκευση του CO2 μέσω της ορυκτολογικής ενανθράκωσης της τέφρας. Θα μελετηθεί επίσης η δυνατότητα δέσμευσης του CO2 σε ζεολίθους. Απώτερος στόχος είναι η περιβαλλοντική διαχείριση των ανθρακωρυχείων μετά το κλείσιμό τους·

  MERCURYCAP (άνθρακας): το έργο αυτό επέτρεψε να βρεθούν δύο νέες λύσεις για τη δέσμευση εκπομπών υδραργύρου από μονάδες παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα: η ανάπτυξη πολλά υποσχόμενων ροφητικών ουσιών και η ανάπτυξη καταλυτών οξείδωσης. Οι έρευνες έχουν οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα: έχουν εντοπιστεί διάφορες ροφητικές ουσίες και υλικά με καλή ικανότητα κατακράτησης του υδραργύρου.

Μελλοντοστραφή έργα μεγάλης κλίμακας για καθαρό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό χάλυβα

Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση Lamy (LAB-FAB-APP)(4) και την πρόταση για μια «αποστολή χάλυβα», το Κοινοβούλιο υποστηρίζει πλήρως τη λογική της προώθησης ενός καθαρού και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού χάλυβα. Απαιτείται ένα ποιοτικό άλμα ώστε έως το 2025 να καταρτιστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο παραγωγής χάλυβα χωρίς εκπομπές CO2. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η κινητοποίηση όλων των φορέων του τομέα, και το Κοινοβούλιο θα μεριμνήσει ώστε να εξασφαλιστεί το αντίστοιχο ποσό για αυτήν την πρωτοβουλία εντός του νέου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία (ΠΠ9). Για τον σκοπό αυτό, μια ευρεία σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα καθιστούσε δυνατή την ανάπτυξη τεχνολογιών παραγωγής χάλυβα με στόχο την αποφυγή των εκπομπών CO2 (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο) ή τη σημαντική μείωσή τους (ενοποίηση των διαδικασιών, βιολογικές βιομηχανικές τεχνικές, ανακύκλωση, δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα).

Συμπέρασμα

Η αναθεώρηση της απόφασης 2003/76/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις, δεν θα οδηγούσε μόνο στην εναρμόνιση του ΤΕΑΧ με τον δημοσιονομικό κανονισμό, αλλά και στην αποδέσμευση πόρων απαραίτητων για τη χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων. Το ταμείο διαθέτει κατά μέσο όρο 55 εκατομμύρια EUR ετησίως για ερευνητικά έργα. Χωρίς το ποσό αυτό, πιθανότατα δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν παρά μόνο τα μισά έργα.

Χάρη στους πολλαπλούς στόχους του ΤΕΑΧ εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των εν λόγω τομέων μέσω της καινοτομίας, διατηρούνται θέσεις εργασίας σε γεωγραφικές περιοχές που συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενώ ενισχύεται και η μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων ρύπων από τις βιομηχανίες αυτές.

Δεδομένων των ικανοποιητικών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στον εν λόγω τομέα από τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΤΕΑΧ, κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμο να συνεχιστεί η στήριξη του εν λόγω ταμείου. Το Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο να συμμετάσχει σε μια στρατηγική συζήτηση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτή και, κατά περίπτωση, να καταστεί πιο ενεργή η διαχείριση του ταμείου ΕΚΑΧ, ή ακόμη και να χρησιμοποιηθεί τμήμα του ταμείου αυτού για τη δρομολόγηση έργων μεγάλης κλίμακας για καθαρό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό χάλυβα.

(1)

Άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης του Συμβουλίου 2003/76/ΕΚ, της 1ης Φεβρουαρίου 2003, για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα.

(2)

COM(2017) 452 final της 25ης Αυγούστου 2017: Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2003/76/EΚ για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα.

(3)

Έγγραφο αριθ. 13451/17 του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2017: Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2003/76/EΚ για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα.

(4)

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Καθορισμός των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα

Έγγραφα αναφοράς

14532/2017 – C8-0444/2017 – COM(2017)04522017/0213(APP)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

13.12.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

14.12.2017

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

23.1.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Jean Arthuis

14.9.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

Ημερομηνία κατάθεσης

23.2.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

Verts/ALE

Jordi Solé

2

0

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου