Procedura : 2017/0213(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0034/2018

Teksty złożone :

A8-0034/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2018 - 7.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0061

PROJEKT ZALECENIA      ***
PDF 624kWORD 53k
23.2.2018
PE 615.429v02-00 A8-0034/2018

w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję 2003/76/WE ustanawiającą środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali

(14532/2017– C8-0444/2017 – 2017/0213(APP))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Jean Arthuis

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję 2003/76/WE ustanawiającą środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali

(14532/2017 – C8-0444/2017 – 2017/0213(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (14532/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 2 ust. 1 Protokołu nr 37 w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS oraz w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0444/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Budżetowej (A8-0034/2018),

1.  wyraża zgodę na projekt decyzji Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

Fundusz Badawczy Węgla i Stali (FBWiS) ustanowiony w następstwie wygaśnięcia Traktatu EWWiS jest przeznaczony na finansowanie działalności badawczej w tych sektorach, w kwotach odpowiednio 72,8 % na stal i 27,2 % na węgiel(1). Działania te są finansowane dzięki dokonywanym przez Komisję inwestycjom finansowym obarczonym niskim poziomem ryzyka. Jednak z powodu ustanowionej przez Europejski Bank Centralny polityki pieniężnej wartość tych inwestycji znacząco spada. Budżet przewidziany na program FBWiS na 2018 r. wynosi około 27 mln EUR, czyli o 19 mln EUR mniej niż w 2017 r. Komisja przewiduje, że kwota ta prawdopodobnie ulegnie jeszcze większemu obniżeniu i będzie wynosić między 14 a 18 mln EUR w 2019 r.

Wniosek dotyczący decyzji Komisji(2) ma na celu umożliwienie wykorzystania wszystkich umorzeń dokonanych w ramach FBWiS, począwszy od roku 2003. Komisja szacuje, że potencjalne korzyści z takiego ponownego wykorzystania wyniosą 40,3 mln EUR. Przyjęcie wniosku umożliwiłoby zatem Komisji uzupełnienie budżetu FBWiS na 2018 r. do wysokości 40 mln EUR oraz przeznaczenie pozostałej części środków na budżet na 2019 r.

Rada(3) zachowała zgodność z wnioskiem Komisji, z jednym istotnym wyjątkiem dotyczącym terminu, w którym dostępne będą umorzenia. Jest to dostosowanie techniczne, ponieważ Rada uznała, że środki do odzyskania były dostępne od wygaśnięcia traktatu EWWiS, czyli od dnia 24 lipca 2002 r. Natomiast zdaniem Komisji środki stały się dostępne od dnia publikacji przedmiotowego rozporządzenia, czyli od dnia 6 lutego 2003 r.

Wpływ na budżet

Chodzi tu o środek przejściowy. Niniejszy wniosek służy jedynie wyrównaniu strat wydajności w latach 2018–2020 oraz zapewnieniu wystarczającego finansowania w tych sektorach. Ponadto środek ten nie będzie miał żadnego wpływu na budżet, ponieważ fundusz nie jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej i kapitalizacja początkowa funduszu nie ulega zmianie.

Wprawdzie finansowanie wydaje się zapewnione aż do 2020 r., Komisja powinna jednak znaleźć sposoby na zabezpieczenie środków dla tych sektorów po tym terminie, dbając jednak o to, aby nie oddziaływać przy tym negatywnie na marginesy elastyczności budżetowej obecnych i przyszłych wieloletnich ram finansowych.

Ujednolicenie z rozporządzeniem finansowym

Od 2003 r. przepisy art. 4 ust. 5 stosuje się jako lex specialis w stosunku do rozporządzenia finansowego (RF), stanowią one zatem odstępstwo od tego rozporządzenia. Obecnie kwoty umorzone oraz zwroty kwot wypłaconych omyłkowo są z powrotem umieszczane w aktywach EWWiS i nie są ani uwalniane, ani automatycznie przenoszone do ogólnego budżetu programu FBWiS.

W wyniku wniosku dotyczącego zmiany w art. 4 ust. 4 zastosowanie będą miały przepisy RF dotyczące zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo. Ponadto zmiana w art. 4 ust. 5 jest zgodna z osiągniętym ostatnio porozumieniem politycznym w sprawie przeglądu RF (art. 14 ust. 4 przyszłego RF), ponieważ kwoty umorzone zostaną ponownie uwolnione dla tych samych programów. Tak więc zmieniona decyzja Rady 2003/76/WE będzie zgodna z RF. Uprości to i wyjaśni pozycję FBWiS wśród różnych zasobów budżetowych.

Cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych

FBWiS ma na celu wspieranie badań w sektorach węgla i stali na rzecz innowacji i zapewniania konkurencyjności. Projekty dotyczą procesów produkcji, wykorzystywania i przekształcania zasobów, bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także ochrony środowiska i redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2) pochodzących z wykorzystywania węgla i produkcji stali.

Jeśli chodzi o ten ostatni punkt, UE zobowiązała się, że do 2030 r. ograniczy o 40 % (w stosunku do poziomu z 1990 r.) emisję gazów cieplarnianych, a także będzie przestrzegać porozumienia paryskiego COP21. Ostatnio podczas szczytu One Planet Summit kilka dużych banków i towarzystw ubezpieczeniowych zobowiązało się do zmniejszenia – a docelowo zaniechania – inwestycji w paliwa kopalne, w szczególności w węgiel.

W związku z tym warto wspomnieć o kilku projektach ilustrujących pozytywny wkład, jaki wniosło współfinansowanie z FBWiS na rzecz środowiska:

  ULCOS (stal): jest to największy projekt badawczy, jaki kiedykolwiek został podjęty przez globalny przemysł stalowy. Skupia on w konsorcjum 48 uniwersytetów, organizacji badawczych i partnerów przemysłowych, które prowadzi innowacyjne badania na rzecz radykalnego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla wydzielanych przez przemysł stalowy. Badania te zaowocowały kilkoma nowymi pomysłami, takimi jak np. recykling gazu gardzielowego. Technologia ta pozwala usunąć CO2 i poddać recyklingowi tlenek węgla (CO) bezpośrednio w wielkim piecu, co pozwala na obniżenie o ponad połowę poziomu emisji obecnie wydzielanych przez wielkie piece. Obecnie HIsarna stanowi wiodący element programu ULCOS;

  PROMS i EAF-PROMS (stal): te dwa projekty umożliwiły naukowcom stworzenie stopów stali charakteryzujących się wyjątkową odpornością, które jednocześnie są bardzo ciągliwe. Stopy te są szczególnie interesujące dla producentów samochodów, gdyż pozwalają im na obniżenie wagi samochodów (dzięki zastosowaniu cieńszych blach), a co za tym idzie na obniżenie spalania tych samochodów i wydzielania przez nie emisji dwutlenku węgla, przy jednoczesnym utrzymaniu odporności zapewniającej bezpieczeństwo pasażerów;

  COALBYPRO (węgiel): popioły z węgla zawierają substancje zanieczyszczające, które – jeśli nie będą wychwytywane w ramach zarządzania ekologicznego – mogą zanieczyszczać środowisko. Projekt ten ma na celu ponowne wykorzystanie popiołów jako substancji do wychwytywania i składowania CO2 dzięki karbonatyzacji mineralnej popiołów z węgla. Zbadane zostaną również możliwości wychwytywania CO2 w zeolitach. Ostatecznym celem jest kontrola wpływu kopalń węgla na środowisko po ich zamknięciu;

  MERCURYCAP (węgiel): projekt ten pozwolił na znalezienie dwóch nowych sposobów wychwytywania emisji rtęci z elektrowni węglowych: opracowanie obiecujących sorbentów i materiałów będących utleniającymi reaktorami katalitycznymi. Badania dostarczyły znaczących wyników. Okazało się, że liczne sorbenty i materiały mogą skutecznie wychwytywać rtęć.

Przyszłe projekty na dużą skalę na rzecz ekologicznej i konkurencyjnej stali europejskiej

Zważywszy na sprawozdanie Lamy’ego (LAB-FAB-APP)(4) i wniosek dotyczący „misji w zakresie stali”, Parlament w pełni popiera cel propagowania ekologicznej i konkurencyjnej stali europejskiej. Aby do 2025 r. opracować konkretny projekt produkcji stali bez emisji CO2, konieczny będzie skok jakościowy. W tym zakresie konieczna jest mobilizacja wszystkich zainteresowanych stron, Parlament natomiast zadba o to, by zarezerwowano na tę inicjatywę znaczącą kwotę w ramach nowego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (9PR). Aby osiągnąć ten cel, szerokie ogólnoeuropejskie partnerstwo publiczno-prywatne umożliwiłoby rozwój dziedzin technologicznych produkcji stali, aby zapobiec emisjom CO2 (energia elektryczna i wodór) lub w sposób istotny je ograniczyć (integracja procesów, techniki bioprzemysłowe, ponowne wykorzystywanie, wychwytywanie i składowanie CO2).

Wniosek

Przegląd decyzji Rady 2003/76/WE, który nie ma wpływu na budżet, nie tylko pozwoliłby pogodzić FBWiS z rozporządzeniem finansowym, ale również znaleźć niezbędne środki na finansowanie innowacyjnych projektów. W ramach funduszu przeznacza się średnio 55 mln EUR rocznie na projekty badawcze. Brak tych środków stwarza ryzyko, że ilość finansowanych projektów będzie dwa razy mniejsza.

FBWiS ma wiele celów i zapewnia konkurencyjność odnośnych sektorów przez innowacje, utrzymuje miejsca pracy na obszarach znajdujących się często w trudnej sytuacji oraz przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń wytwarzanych przez ten przemysł.

Ponieważ wyniki projektów współfinansowanych z FBWiS są zadowalające, wysoce pożądane jest dalsze finansowanie z tego funduszu. Parlament wyraża chęć wzięcia udziału w strategicznej refleksji nad tym, w jaki sposób zapewnić takie ciągłe finansowanie i, w stosownych przypadkach, aktywniej zarządzać funduszami EWWiS, a nawet wykorzystać część środków z tego funduszu na wdrożenie projektów na dużą skalę na rzecz ekologicznej i konkurencyjnej stali europejskiej.

(1)

Art. 3 ust. 2 decyzji Rady 2003/76/WE z dnia 1 lutego 2003 r. ustanawiającej środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

(2)

COM(2017)0452 final z dnia 25 sierpnia 2017 r.: Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/76/WE ustanawiającą środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

(3)

Rada, 13451/17 z dnia 19 października 2017 r.: Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/76/WE ustanawiającą środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

(4)

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie środków niezbędnych do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali

Odsyłacze

14532/2017 – C8-0444/2017 – COM(2017)04522017/0213(APP)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

13.12.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.12.2017

 

 

 

Opinia niewydana

Data decyzji

ITRE

23.1.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

Data powołania

Jean Arthuis

14.9.2017

 

 

 

Data przyjęcia

22.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

Data złożenia

23.2.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

Verts/ALE

Jordi Solé

2

0

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2018Informacja prawna