Förfarande : 2017/0213(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0034/2018

Ingivna texter :

A8-0034/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2018 - 7.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0061

REKOMMENDATION     ***
PDF 385kWORD 53k
23.2.2018
PE 615.429v02-00 A8-0034/2018

om utkastet till rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/76/EG om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden

(14532/2017– C8-0444/2017 – 2017/0213(APP))

Budgetutskottet

Föredragande: Jean Arthuis

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ändring av beslut 2003/76/EG om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden

(14532/2017 – C8-0444/2017 – 2017/0213(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14532/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 2 första stycket i protokoll nr 37 om de ekonomiska följderna av att EKSG‑fördraget upphör att gälla och om kol- och stålforskningsfonden, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0444/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från budgetutskottet (A8-0034/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


MOTIVERING

Kol- och stålforskningsfonden, som inrättades till följd av att fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) upphörde att gälla, syftar till att finansiera forskningsverksamhet inom dessa sektorer, motsvarande 72,8 % för stål respektive 27,2% för kol(1). Denna verksamhet finansieras genom att kommissionen gör finansiella investeringar med låg risk. Med tanke på Europeiska centralbankens penningpolitik har dessa investeringar dock minskat betydligt. Anslaget till Kol- och stålforskningsfonden förväntas uppgå till ungefär 27 miljoner euro för 2018, dvs. en minskning med 19 miljoner euro jämfört med 2017. Enligt kommissionens prognoser kommer denna siffra att minska ytterligare för att uppgå till mellan 14 och 18 miljoner euro för 2019.

Kommissionens förslag till beslut(2) syftar till att tillåta användningen av alla tillbakadraganden som gjorts inom Kol- och stålforskningsfonden sedan 2003. Kommissionens uppskattar den potentiella vinsten med denna återvinning till 40,3 miljoner euro. Om förslaget antas skulle kommissionen därmed kunna öka Kol- och stålforskningsfondens budget för 2018 till 40 miljoner euro, och utnyttja resten av anslaget för 2019 års budget.

Rådet(3) har följt kommissionens förslag, med undantag för datumet för tillgängliggörandet av de tillbakadragna beloppen. Detta är en teknisk fråga, eftersom rådet anser att de återkrävda beloppen är tillgängliga från och med det datum då EKSG-fördraget upphörde att gälla, dvs. den 24 juli 2002. Kommissionen å sin sida anser att beloppen är tillgängliga från och med datumet för offentliggörandet av denna förordning, dvs. den 6 februari 2003.

Budgetkonsekvenser

Detta är en övergångsåtgärd. Förslaget är bara avsett att kompensera för förlusterna för åren 2018–2020 och säkerställa en tillräcklig finansiering inom dessa sektorer. Denna åtgärd kommer för övrigt inte att få några budgetkonsekvenser eftersom fonden faller utanför EU:s budget och den inledande kapitaliseringen av fonden förblir oförändrad.

Även om finansieringen verkar vara garanterad fram till 2020 bör kommissionen hitta sätt att säkra finansieringen för dessa sektorer efter detta datum, utan att äventyra det budgetmässiga handlingsutrymmet i den nuvarande och framtida fleråriga budgetramen.

Överensstämmelse med budgetförordningen

Sedan 2003 har bestämmelserna i artikel 4.5 tillämpats som lex specialis i förhållande till budgetförordningen och innebär därmed ett undantag från denna. Hittills har tillbakadragna belopp samt återbetalning av felaktigt utbetalda belopp gått tillbaka till EKSG:s tillgångar. De har varken gjorts tillgängliga eller automatiskt förts över till den allmänna budgeten för Kol- och stålforskningsfondens program.

Till följd av den föreslagna ändringen av artikel 4.4 kommer budgetförordningens bestämmelser om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp att bli tillämpliga. Dessutom är ändringen av artikel 4.5 i linje med den politiska överenskommelse som nyligen nåddes om översynen av budgetförordningen (artikel 14.4 i den kommande budgetförordningen) eftersom de tillbakadragna beloppen på nytt kommer att vara tillgängliga för dessa program. När rådets beslut 2003/76/EG väl har reviderats kommer det därmed att stämma överens med budgetförordningen. Detta kommer att förenkla och klargöra Kol- och stålforskningsfondens ställning bland de olika budgetresurserna.

Målet att minska växthusgasutsläppen

Kol- och stålforskningsfonden syftar till att stödja forskningen inom kol- och stålsektorn för att främja innovation och säkerställa konkurrenskraften inom dessa sektorer. Projekten omfattar produktionsprocesser, användning och omfördelning av resurser, säkerhet på arbetsplatsen, men också miljöskydd och minskning av koldioxidutsläpp (CO2) från kolanvändningen och stålproduktionen.

När det gäller det sistnämna har Europeiska unionen åtagit sig att fram till 2030 minska växthusgasutsläppen med 40 procent (jämfört med 1990) och att respektera Parisavtalet om klimatförändringar. Vid toppmötet One Planet Summit nyligen åtog sig flera större banker och försäkringsbolag att minska, och slutligen upphöra med, investeringar i fossila bränslen, särskilt kol.

Det är i detta sammanhang lämpligt att nämna några projekt som visar att medfinansieringen från Kol- och stålforskningsfonden har varit ett positivt bidrag till miljön:

  Ulcos (stål): Det är det största forskningsprojekt som den globala stålindustrin någonsin har genomfört. Det för samman ett konsortium bestående av 48 universitet, forskningsinstitut och näringslivspartner som bedriver innovativ forskning för att radikalt minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Projektet har resulterat i flera olika koncept, till exempel återvinning av masugnsgas. Denna teknik gör det möjligt att eliminera koldioxiden (CO2) och återvinna kolmonoxiden (CO) direkt i masugnen, vilket potentiellt mer än halverar de nuvarande utsläppen från masugnarna. För närvarande är Hisarna den viktigaste delen av Ulcos.

  Proms och EAF-Proms (stål): Med dessa två projekt har forskarna kunnat utveckla en mycket stark stållegering som också har en hög deformationskapacitet. Dessa legeringar är särskilt intressanta för biltillverkare eftersom de kan göra det möjligt att minska bilarnas vikt (tack vare tunnare skivor) samt minska bilarnas bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, samtidigt som de är tillräckligt starka för att säkerställa passagerarnas säkerhet.

  Coalbypro (kol): Kolaska innehåller föroreningar som utan en lämplig hantering kan förorena miljön. Syftet med detta projekt är att återanvända askan som material för avskiljning och lagring av koldioxid, genom en mineralisk bindning av askan. Möjligheten att avskilja koldioxid i zeoliter kommer också att undersökas. Det slutliga målet är en miljövänlig hantering av kolgruvorna efter att de stängts.

  Mercurycap (kol): Detta projekt har bidragit till två nya lösningar för att avskilja kvicksilverutsläpp från kolkraftverk: Utvecklingen av lovande sorbenter och material som är katalysatorer för oxidation. Forskningen har lett till betydande resultat: Flera sorbenter och material har visat sig ha goda kvicksilverbindande egenskaper.

Viktiga framtida projekt för en ren och konkurrenskraftig europeisk stålindustri

Med beaktande av rapporten från Lamy (LAB-FAB-APP)(4) och förslaget om ett ”ståluppdrag” stöder parlamentet helt och hållet målet att främja en ren och konkurrenskraftig europeisk stålindustri. Det behövs ett stort kvalitativt framsteg för att man senast 2025 ska ha tagit fram ett konkret projekt för att producera stål utan koldioxidutsläpp. Alla aktörer inom sektorn måste i detta sammanhang mobiliseras, och parlamentet ska se till att ett betydande belopp anslås till detta initiativ inom det nya ramprogrammet för forskning och innovation (FP9). I detta syfte skulle ett brett alleuropeiskt offentlig-privat partnerskap göra det möjligt att utveckla tekniska metoder för stålproduktion som undviker koldioxidutsläpp (jämför med el och väte) eller avsevärt minskar dem (integrering av processer, bioindustriell teknik samt användning, avskiljning och lagring av koldioxid).).

Slutsats

Revideringen av rådets beslut 2003/76/EG, som inte har några budgetkonsekvenser, skulle inte bara göra det möjligt att se till att Kol- och stålforskningsfonden stämmer överens med budgetförordningen utan också att de medel som behövs för att finansiera innovativa projekt görs tillgängliga. Fonden anslår i genomsnitt 55 miljoner euro per år till forskningsprojekt. Utan tillhandahållandet av dessa belopp skulle det potentiellt endast vara hälften så många projekt som finansieras.

Kol- och stålforskningsfonden har många mål och säkerställer de berörda sektorernas konkurrenskraft genom innovation. Fonden bevarar arbetstillfällen i områden som ofta har svårigheter och bidrar till att minska utsläpp av koldioxid och andra föroreningar som genereras av dessa industrier.

Mot bakgrund av de tillfredsställande resultat som projekt som medfinansieras av fonden har uppnått, är ett fortsatt stöd till denna fond mycket önskvärt. Parlamentet är villigt att delta i en strategisk diskussion om hur det fortsatta stödet ska säkerställas och, vid behov, garantera en mer aktiv förvaltning av EKSG:s tillgångar, eller använda en del av dessa medel för att inleda viktiga projekt för att få till stånd en ren och konkurrenskraftig europeisk stålindustri.

(1)

Artikel 3.2 i rådets beslut 2003/76/EG av den 1 februari 2003 om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden.

(2)

COM(2017)452 av den 25 augusti 2017: Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2003/76/EG om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden.

(3)

Rådets dokument 13451/17 av den 19 oktober 2017: Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2003/76/EG om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden.

(4)

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden

Referensnummer

14532/2017 – C8-0444/2017 – COM(2017)04522017/0213(APP)

Datum för remiss / begäran om godkännande

13.12.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

14.12.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

23.1.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jean Arthuis

14.9.2017

 

 

 

Antagande

22.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

Ingivande

23.2.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

Verts/ALE

Jordi Solé

2

0

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 9 mars 2018Rättsligt meddelande