Διαδικασία : 2017/2203(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0035/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0035/2018

Συζήτηση :

PV 01/03/2018 - 4
CRE 01/03/2018 - 4

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0059

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 642kWORD 68k
26.2.2018
PE 612.229v02-00 A8-0035/2018

σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τη μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

(2017/2203(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Javier Nart

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τη μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

(2017/2203(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση του 1999 για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη(1) και το ψήφισμά του της 30ης Απριλίου 2015 σχετικά με την καταστροφή τόπων πολιτισμικής σημασίας που διαπράττεται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Daesh)(2),

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Στρατηγική της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1210/2003 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2003, σχετικά με ορισμένους ειδικούς περιορισμούς στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2465/96 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011), 2133 (2014), 2199 (2015), 2253 (2015) και 2368 (2017),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ, της 5 Ιουλίου 2016 (COM/2016/0450),

–  έχοντας υπόψη δήλωση της Μανάμα, της 9ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) για στοχοθετημένες οικονομικές κυρώσεις σε σχέση με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της FATF, στις 24 Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης του ΙΚΙΛ, καθώς και την έκθεση της FATF που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2015 για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε» (ΙΚΙΛ),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας και το πρόσθετο πρωτόκολλο αυτής,

–  έχοντας υπόψη την «προσθήκη στο Μνημόνιο του Αλγερίου σχετικά με τις χρηστές πρακτικές για την πρόληψη και την απόρριψη των κερδών από απαγωγές που γίνονται από τρομοκράτες για λύτρα» του Παγκόσμιου Φόρουμ κατά της Τρομοκρατίας (GCTF) του Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την από 26ης Μαΐου 2017 διακήρυξη των G7 στην Ταορμίνα σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού,

–  έχοντας υπόψη τη νεοσυσταθείσα Ειδική Επιτροπή για την τρομοκρατία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/827 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής, του Φεβρουαρίου 2016, για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Europol σχετικά με τις τάσεις και την κατάσταση στο θέμα της τρομοκρατίας στην ΕΕ το 2017 (Te-Sat),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 26ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγονται για την εσωτερική αγορά η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και οι οποίοι συνδέονται με διασυνοριακές δραστηριότητες (COM(2017)0340),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/541/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών (COM(2017)0375),

–  έχοντας υπόψη την 9η έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης Ασφαλείας, που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 27 Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2017 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Ενδέκατη έκθεση προόδου προς μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας» (COM(2017)0608),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0035/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντιτρομοκρατικός αγώνας έχει ως βασικό στοιχείο το «στέγνωμα» των πηγών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων μέσω των κρυφών κυκλωμάτων της απάτης και της φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των φορολογικών παραδείσων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος της χρηματοδότησης μπορεί να προέρχεται από ευρωπαϊκές χώρες για να χρησιμοποιηθεί αλλού από τρομοκρατικές οργανώσεις, ενώ άλλο μέρος προέρχεται από χώρες εκτός Ευρώπης, με σκοπό τη χρηματοδότηση της ριζοσπαστικοποίησης και των τρομοκρατικών ενεργειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντιτρομοκρατικός αγώνας έχει ως βασικό στοιχείο το «στέγνωμα» των πηγών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων μέσω των κρυφών κυκλωμάτων της απάτης και της φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των φορολογικών παραδείσων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνίας και συμμετοχικής χρηματοδότησης, ειδικότερα, έχουν αποδειχθεί φθηνός και αποτελεσματικός τρόπος συγκέντρωσης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων ή τη διαχείριση του δικτύου τζιχαντιστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν πρόσθετα κεφάλαια για τις δραστηριότητές τους με τη χρήση ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), κλοπής ταυτότητας ή αγοράζοντας λεπτομέρειες κλεμμένων πιστωτικών καρτών σε διαδικτυακά φόρουμ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση έχει τρεις προορισμούς: τρομοκρατικές ενέργειες που απαιτούν σημαντικά κεφάλαια· τρομοκρατικές ενέργειες που απαιτούν σημαντικά κεφάλαια· άλλες τρομοκρατικές ενέργειες που, αν και εξίσου βίαιες ως προς τα αποτελέσματά τους, απαιτούν λιγότερα κεφάλαια· και για τη χρηματοδότηση της προπαγάνδας που μπορεί να ωθήσει τις επιθέσεις των «μοναχικών λύκων» που ενδέχεται να απαιτούν ελάχιστο προσχεδιασμό ή χρήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση πρέπει να είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση όλων αυτών των περιπτώσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση από νόμιμες πηγές είναι δυνατό να εκτρέπεται από τον αποδέκτη προς τρίτους, άτομα, ομάδες, εταιρείες ή οντότητες, συνδεόμενους με τρομοκρατικές δραστηριότητες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον η τρομοκρατία συνιστά έγκλημα σε παγκόσμια κλίμακα, πρέπει και η απάντηση να είναι σε παγκόσμια κλίμακα για να είναι αποτελεσματική, με εντατικό διεθνή συντονισμό μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπηρεσιών επιβολής του νόμου και δικαστικών οργάνων, καθώς και την ανταλλαγή βασικών πληροφοριών σχετικά με φυσικά και νομικά πρόσωπα και ύποπτες δραστηριότητες να έχουν κεντρική σημασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής αποτελούν σημαντικά θεμελιώδη δικαιώματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των διαρροών δεδομένων κατά τα τελευταία έτη, έχει αυξηθεί σημαντικά η επίγνωση των σημείων σύνδεσης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής με το οργανωμένο έγκλημα και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα ζητήματα δε αυτά έχουν καταστεί μείζον αντικείμενο διεθνούς πολιτικής ανησυχίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόσφατα δημοσιεύματα έχουν επίσης συνδέσει απάτες μεγάλης κλίμακας με τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης με το οργανωμένο έγκλημα(8)·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν όλες οι δικαιοδοσίες των κρατών μελών έχουν ποινικοποιήσει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ως χωριστή αξιόποινη πράξη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοοικονομικά δεδομένα αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη συλλογή πληροφοριών με σκοπό την ανάλυση των τρομοκρατικών δικτύων και την αποτελεσματικότερη παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει συνεχής ανάγκη για κατάλληλη επιβολή της νομοθεσίας για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για ολοκληρωμένες και προληπτικές στρατηγικές βασισμένες στην ανταλλαγή βασικών πληροφοριών και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, των υπηρεσιών πληροφοριών και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν τις εξελισσόμενες τάσεις στον τομέα της διεθνούς χρηματοδότησης όπως Bitmap, SWIFT, κωδικοποίηση και κρυπτονομίσματα και τους αντίστοιχους ρυθμιστικούς μηχανισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να συνοδεύεται από παγκόσμια πρότυπα διαφάνειας των τελικών πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών, των εταιρειών καταπιστευματικής διαχείρισης και παρεμφερών μορφωμάτων, για να χυθεί φως στη χρηματοπιστωτική αδιαφάνεια, που διευκολύνει τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και φορέων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή πλατφόρμα εντός των υφισταμένων δομών, που μέχρι τώρα υπήρχε μόνο ατύπως, για να οργανώσει συγκεντρωτικά την παραλαβή των πληροφοριών, οι οποίες σήμερα είναι διάσπαρτες στα 28 κράτη μέλη· μέσω της πλατφόρμας αυτής τα κράτη μέλη θα μπορούν να δίνουν πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο συμμετοχής τους και την πρόοδο όσον αφορά την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να είναι προορατική·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές διεθνείς μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φιλανθρωπικές οργανώσεις, άλλα ιδρύματα και ιδιώτες χορηγοί, τα οποία έχουν ή ισχυρίζονται ότι έχουν κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς έθεσαν τα θεμέλια για τις οικονομικές δυνατότητες των ISIS / Daesh, της Αλ Κάιντα και άλλων τζιχαντιστικών οργανώσεων και λειτουργούν ως κάλυψη για καταχρηστικές πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εκ τούτου είναι ζωτική ανάγκη η εποπτεία και συλλογή πληροφοριών σχετικά με αυτές τις οργανώσεις, τους χρηματοδότες και τις δραστηριότητές τους και τις διασυνδέσεις τους με παράγοντες στην ΕΕ, οι οποίες συχνά είναι εκτεταμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να παύσει η στήριξη που παρέχουν στην επέκταση του ισλαμικού εξτρεμισμού σε Αφρική, Μέση Ανατολή, Ασία και Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση αυτή στα σύνορα της ΕΕ και στις γειτονικές μας χώρες και χώρες εταίρους μας είναι ιδιαίτερα ανησυχητική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης εφαρμογή των συστάσεων της FATF σε αυτούς τους τομείς εκ μέρους του ΣΣΚ και των κρατών μελών του είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της παγκόσμιας τρομοκρατίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο δίκτυο συγκέντρωσης κεφαλαίων της Αλ Κάιντα βασίζεται σε δωρεές προς φιλανθρωπικές οργανώσεις και ΜΚΟ, που επικοινωνούν με χορηγούς μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των διαδικτυακών φόρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί λογαριασμοί για να ζητηθούν από υποστηρικτές δωρεές για τους σκοπούς του τζιχάντ· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία έτη έχουν αναπτυχθεί διάφορες εφαρμογές έξυπνων τηλεφώνων από τρομοκρατικές οργανώσεις, με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η προβολή τους και να ενθαρρυνθούν οι δωρεές από υποστηρικτές, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου·

ΙΓ.  τονίζει ότι τα κρατίδια και τα κράτη με προβληματικό ιστορικό όσον αφορά το κράτος δικαίου είναι ιδιαίτερα ευάλωτα ώστε να καταστούν κέντρα υπόθαλψης για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μυστικές πληροφορίες που διαρρέουν δείχνουν μάλιστα πως θεσμοί και άτομα στις αραβικές χώρες του Κόλπου παρέχουν οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη στην Αλ Κάιντα, στο ISIS/Da’esh και σε άλλες ριζοσπαστικές οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι χωρίς αυτή τη χρηματοδότηση πολλές από τις εν λόγω τρομοκρατικές οργανώσεις δεν θα ήταν αυτάρκεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS/Daesh και η Αλ Κάιντα έχουν καταστεί οικονομικά αυτόνομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS/Da’esh και η Αλ Κάιντα προσπαθούν να διοχετεύσουν τα χρήματά τους έξω από το συρρικνούμενο έδαφος που κατέχει σε Συρία και Ιράκ, με εξαγωγές πετρελαίου, επιχειρηματικές επενδύσεις, παροχή χρηματικών υπηρεσιών, παράνομες μεταφορές κεφαλαίων, παράνομες μεταφορές κεφαλαίων και επαγγελματικές υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS/Da’esh και η Αλ Κάιντα «ξεπλένουν» τα έσοδα από τις εγκληματικές δραστηριότητές του αγοράζοντας κάθε είδους επιχειρήσεις και περιουσιακά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS/Da’esh και η Αλ Κάιντα «ξεπλένουν» επίσης παράνομα έσοδα από την εμπορία κλεμμένων αρχαιοτήτων και το λαθρεμπόριο έργων τέχνης και αρχαίων αντικειμένων με την πώλησή τους στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων σε αγορές κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εμπορία παραποιημένων προϊόντων, πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, ναρκωτικών, τσιγάρων και πολιτιστικών αγαθών, καθώς και η εμπορία ανθρώπων, η δουλεία, η εκμετάλλευση παιδιών, η παροχή «προστασίας» έναντι χρημάτων και οι εκβιασμοί έχουν καταστεί τρόποι χρηματοδότησης των τρομοκρατικών ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη αλληλοσύνδεση μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατικών ομάδων συνιστά αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πηγές θα μπορούσαν να επιτρέψουν στο ISIS/Daesh και την Αλ Κάιντα να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση μελλοντικών αξιόποινων πράξεων μετά την εδαφική τους κατάρρευση στη Συρία και το Ιράκ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια διεθνής απαγόρευση καταβολής λύτρων έχει επιβληθεί βάσει μιας σειράς από διεθνείς δεσμεύσεις στηριζόμενες σε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σε εθνικούς νόμους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πράξη η απαγόρευση του ΟΗΕ στερείται της υποστήριξης των βασικών υπογραφόντων οι οποίοι δίνουν προτεραιότητα στην άμεση διαφύλαξη της ζωής και όχι στις αντιτρομοκρατικές δεσμεύσεις τους και με τον τρόπο αυτό χρηματοδοτούν ακουσίως τις τρομοκρατικές οργανώσεις·

1.  απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ):

α)  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν τη μείωση των πηγών χρηματοδότησης των τρομοκρατικών δικτύων που αποτελεί βασική προτεραιότητα, δεδομένου ότι συνιστά αποτελεσματικό εργαλείο που εμποδίζει την αποτελεσματικότητα των εν λόγω δικτύων· εκτιμά πως, στον αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κεντρική σημασία έχουν οι προληπτικές στρατηγικές, μέσω του συμμερισμού των βέλτιστων πρακτικών και της έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών· καλεί, συνεπώς, τις υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών να συντονιστούν και να συνεργαστούν καλύτερα δημιουργώντας μια σταθερή ευρωπαϊκή πλατφόρμα αντιτρομοκρατικών πληροφοριών για οικονομικά θέματα, στο πλαίσιο των υφιστάμενων δομών (π.χ. Ευρωπόλ), ούτως ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ενός άλλου οργανισμού, που να συμβάλλει στην προορατική ανταλλαγή πληροφοριών για τη χρηματοδοτική ενίσχυση των τρομοκρατικών δικτύων· πιστεύει ότι μια τέτοια πλατφόρμα θα δημιουργήσει μια κοινή βάση δεδομένων όπου θα εισάγονται δεδομένα για ύποπτα φυσικά και νομικά πρόσωπα και για ύποπτες δραστηριότητες· τονίζει ότι δεδομένα υψηλής προστιθέμενης αξίας που συγκεντρώνονται από οιαδήποτε υπηρεσία εθνικής ασφάλειας, θα πρέπει να διαβιβάζονται γρήγορα τη στιγμή που καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να επιτρέπεται να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ενδεχόμενες επιπτώσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα, και ιδίως το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της αρχής του περιορισμού του σκοπού· υπογραμμίζει ότι ο σχετικός κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν κατάλογο με τράπεζες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εμπορικές οντότητες εντός και εκτός Ευρώπης, όπως και τρίτες χώρες με κενά στον αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει το ταχύτερο δυνατό κατάλογο με τα δικά της κριτήρια και ανάλυση σύμφωνα με την οδηγία 2015/849· επαναλαμβάνει ότι οι υπεύθυνοι άμεσα ή έμμεσα για την τέλεση, οργάνωση ή υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών πρέπει να λογοδοτούν για τις πράξεις τους·

β)  καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες, τόσο τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και τρίτες χώρες, να παράσχουν χρηματοδότηση για προγράμματα που προωθούν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών, μεταξύ άλλων, και σχετικά με τη διερεύνηση και ανάλυση των τρομοκρατών και των μεθόδων στρατολόγησης και μεταφοράς της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις τρομοκρατικές οργανώσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για το ζήτημα των τριμηνιαίων δημόσιων αξιολογήσεων των απειλών που συνδυάζουν τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την Ευρωπόλ και το κέντρο ανάλυσης πληροφοριών της ΕΕ (INTCEN)· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση και ανθρώπινο δυναμικό στις υπηρεσίες πληροφοριών·

γ)  τονίζει, όπως έχει τονίσει και η διεθνής Ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (GAFI), η οποία έχει αναπτύξει στρατηγική για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τη σημασία μιας καλύτερης και πιο έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, των δυνάμεων ασφαλείας και πληροφοριών εντός της δικής τους δικαιοδοσίας, μεταξύ διαφορετικών δικαιοδοσιών, όπως και με τον ιδιωτικό τομέα, και ειδικότερα τον τραπεζικό·

δ)  χαιρετίζει τη συνεργασία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) με την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (GAFI)· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενθαρρύνουν ενεργά τους εταίρους της ΕΕ, ιδίως με το ΣΣΚ και τα κράτη μέλη του, να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις της GAFI για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στους τομείς της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την παροχή τεχνικής βοήθειας για την επίτευξη προόδου σε αυτούς τους τομείς·

ε)  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να στηρίξει τις προσπάθειες της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (GAFI) και να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως με τον εντοπισμό και τη συνεργασία με τα κράτη μέλη του ΟΗΕ όσον αφορά τις στρατηγικές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

στ)  ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ με τους βασικούς στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο· πιστεύει ότι η στενότερη συνεργασία θα επιτρέψει την καλύτερη πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών κόμβων της τρομοκρατίας· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα το άτυπο δίκτυο των ευρωπαϊκών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (FIU.net), με την εφαρμογή της 5ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και με τη θέσπιση ρυθμιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση άλλων θεμάτων που απορρέουν από το διαφορετικό καθεστώς και τις αρμοδιότητες των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ιδίως για τη διευκόλυνση του συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών τόσο μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών όσο και μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και των αρχών επιβολής του νόμου για τον συμμερισμό σχετικών πληροφοριών με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

ζ)  υπενθυμίζει ότι είναι υψίστης σημασίας ο ενισχυμένος πολιτικός διάλογος, η αυξημένη χρηματοδοτική συνδρομή και η στήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας από τους εταίρους της ΕΕ οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

η)  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να παρακολουθούν καλύτερα τις ύποπτες οργανώσεις που συνδέονται με τέτοιου είδους δραστηριότητες, όπως το παράνομο εμπόριο, το λαθρεμπόριο, την παραποίηση και τις δόλιες πρακτικές, μέσω της διαμόρφωσης κοινών ομάδων έρευνας με την Ευρωπόλ παρέχοντας στις δυνάμεις ασφαλείας πρόσβαση στις ύποπτες συναλλαγές, στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας και του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν προς το σκοπό αυτό την κατάρτιση και την εξειδίκευση των ερευνητών· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να χρηματοδοτήσει επαρκώς την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης για τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών·

θ)  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο και τα μέτρα που λαμβάνονται όσον αφορά την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και, ειδικότερα, τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να παρεμποδιστεί η χρηματοδότηση του ISIS/Da’esh· υπενθυμίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν επενδύσει περισσότερο από ό, τι άλλα στον τομέα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και, ως εκ τούτου, η καλύτερη λύση είναι να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και, συγκεκριμένα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή·

ι)  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να συγκροτηθούν μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και άλλων αρμόδιων αρχών, που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στα εν λόγω μητρώα· σημειώνει ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει προσεχώς μια πρωτοβουλία για την επέκταση της πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου στα σχετικά μητρώα· τονίζει την ανάγκη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ιδίως στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει την οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό·

ια)  ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα ώστε οι τράπεζες να εποπτεύουν τις προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες, για να μπορούν αυτές να επαναφορτίζονται μόνο μέσω τραπεζικών εμβασμάτων από λογαριασμούς και προσωπικώς προσδιοριζόμενους λογαριασμούς· τονίζει τη σημασία που έχει η αναγνώριση της αλυσίδας που επιτρέπει στις υπηρεσίες πληροφοριών να διαπιστωθεί όταν μια συναλλαγή ενέχει σοβαρό κίνδυνο να χρησιμοποιηθεί για τρομοκρατικές ενέργειες ή άλλες σοβαρές εγκληματικές πράξεις· καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις απαραίτητες διατάξεις για να διευκολύνει πλήρως το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για όλους όσοι βρίσκονται στην επικράτειά τους·

ιβ)  τονίζει την ανάγκη να τεθεί τέλος σε κάθε είδος φορολογικών παραδείσων που επιτρέπουν τη νομιμοποίηση χρημάτων, την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, που είναι κεντρικά στοιχεία της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών δικτύων· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να συστρατευθούν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει και να εφαρμόσει μέτρα για τη στενή παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών και φορολογικών παραδείσων·

ιγ)  λαμβάνει υπό σημείωση την επιτυχία της συνεργασίας και τη χρησιμότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται χάρη στη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ και άλλων εταίρων περί ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP)· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία ενός καθαρά ευρωπαϊκού συστήματος που θα συμπληρώνει το σημερινό πλαίσιο και θα διορθώνει τις σημερινές ελλείψεις, ειδικά σε ό,τι αφορά τις πληρωμές SEPA, σταθμίζοντας την ισορροπία μεταξύ ασφαλείας και ατομικών ελευθεριών· υπενθυμίζει ότι αυτό το ενδοευρωπαϊκό σύστημα θα πρέπει να τηρεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

ιδ)  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον συντονιστή της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, να καταρτίσουν κατάλογο ατόμων και οντοτήτων που λειτουργούν με αδιαφανή καθεστώτα και με υψηλά ποσοστά ύποπτων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αρμόδιες αρχές παρέλειψαν να ενεργήσουν, ιδίως εάν συνδέονται με τζιχαντικό ριζοσπαστισμό· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη μια παρέμβαση κράτους στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στις σχέσεις τους με το εν λόγω κράτος·

ιε)  καλεί το Συμβούλιο της ΕΕ να ενισχύσει την επιβολή επιλεκτικών κυρώσεων και άλλων περιοριστικών μέτρων σε βάρος όλων των προσώπων και οντοτήτων τα οποία, με οποιονδήποτε τρόπο, διαθέτουν οικονομικούς πόρους για την ISIS / Da'esh, την Αλ Κάιντα και άλλες ομάδες της τζιχάντ· ζητεί τη δέσμευση των κεφαλαίων και των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων των προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, των ανωτέρω ή προσώπων που ενεργούν εξ ονόματός τους ή κατ' εντολή τους)· υποδέχεται με ικανοποίηση τη δημιουργία της επιτροπής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με την εντολή να επιβλέπει την εφαρμογή των κυρώσεων· σημειώνει ότι όλα τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα από την απόφαση 2253 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ενεργεί γρήγορα σε δέσμευση κεφαλαίων και άλλων χρηματικών περιουσιακών στοιχείων προς το ISIS/Daesh, την Αλ Κάιντα και των συνδεδεμένων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να στηρίξει την έκκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ προς τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να προχωρήσουν με σθένος και αποφασιστική δράση για τον περιορισμό της ροής των κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων σε πρόσωπα και οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των κυρώσεων που αφορά το ISIL (Da’esh) και την Αλ Κάιντα·

ιστ)  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να δημιουργήσουν ένα σύστημα ελέγχου και εκκαθάρισης ώστε να διασφαλιστεί ότι οι χώροι λατρείας και εκπαίδευσης, τα κέντρα, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, οι πολιτιστικές ενώσεις και παρόμοιες οντότητες, όπου υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι έχουν δεσμούς με τρομοκρατικές ομάδες, να επεξηγούν με ποιον τρόπο κατανέμουν τα κεφάλαια που λαμβάνουν τόσο από έξω όσο και από μέσα από την ΕΕ, όπως επίσης και να εισάγουν σε μια συγκεντρωτική βάση δεδομένων, συσταθείσα με όλες τις δέουσες εγγυήσεις, όλες τις συναλλαγές των εταιρειών μεταφοράς χρημάτων· ζητεί να εφαρμόζεται υποχρεωτικά ένας εκ των προτέρων έλεγχος της προέλευσης των χρημάτων και του προορισμού τους σε περιπτώσεις ποσών από ελεημοσύνες, όταν υπάρχουν εύλογες υποψίες για σύνδεση με την τρομοκρατία, ώστε να αποφεύγεται η κακόβουλη ή απερίσκεπτη διανομή τους για τρομοκρατικούς σκοπούς· απαιτεί να υλοποιηθούν όλα τα μέτρα στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων κατά της ισλαμοφοβίας, ώστε να αποφύγουμε την αύξηση των εγκλημάτων μίσους και των επιθέσεων κατά μουσουλμάνων ή οποιαδήποτε ρατσιστική ή ξενοφοβική επίθεση για ζητήματα θρησκείας ή εθνότητας·

ιζ)  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη εποπτεία και να ρυθμίσουν τους παραδοσιακούς τρόπους μεταφοράς χρηματικών ποσών (όπως το hawala ή το κινέζικο fei ch’ien, μεταξύ άλλων) ή τα άτυπα συστήματα μεταφοράς αξιών, συγκεκριμένα μέσω της τρέχουσας διαδικασίας για την έκδοση κανονισμού (2016/0413 (COD)), καθιστώντας υποχρεωτικό για τους πράκτορες που πραγματοποιούν τις συναλλαγές να δηλώνουν στις αρμόδιες αρχές όλες τις σημαντικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση αυτών των συστημάτων και τονίζοντας ότι, ενώ επικοινωνούν με ομάδες που επηρεάζονται από τα μέτρα αυτά, ότι στόχος δεν είναι να καταστρατηγηθούν οι παραδοσιακές ανεπίσημες μεταφορές χρημάτων, αλλά η παράνομη διακίνηση στην οποία εμπλέκεται το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία ή βιομηχανικά / εμπορικά κέρδη που προέρχονται από βρώμικο χρήμα· σε αυτό το πλαίσιο ζητεί:

(i)  κάθε ενδιάμεσος και/ή πρόσωπο που συμμετέχει σε αυτή τη δραστηριότητα (ελεγκτές ή χρηματομεσίτες, μεσάζοντες και ενδιάμεσοι,συντονιστές, εισπράκτορες και μεταφορείς χρημάτων) να πρέπει να καταχωρίζεται στην αρμόδια εθνική αρχή·

(ii)  κάθε συναλλαγή να δηλώνεται και να τεκμηριώνεται κατά τρόπο που να διευκολύνει τη μεταφορά πληροφοριών, όταν ζητείται·

(iii) να θεσπιστούν αποτρεπτικές ποινές για τους ενδιάμεσους και/ή τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε μη δηλωμένες δραστηριότητες·

ιη)  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση με τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα προκειμένου να εποπτεύονται καλύτερα όλες οι ηλεκτρονικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές στις εταιρείες που δημιουργούν ηλεκτρονικό χρήμα που συμπεριλαμβάνονται και οι ενδιάμεσοι, ώστε να απαγορεύεται η μετατροπή χρημάτων σε χρήστες μη πλήρως ταυτοποιημένους, όπως μπορεί π.χ. να συμβεί με χρήστες δημοσίων δικτύων ή ανώνυμων συστημάτων πλοήγησης· στο πλαίσιο αυτό, η μετατροπή κρυπτονομισμάτων σε πραγματικό χρήμα και το αντίστροφο πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται μέσω ταυτοποιήσιμου τραπεζικού λογαριασμού· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των συνεπειών της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αφορούν δραστηριότητες ηλεκτρονικών παιγνίων, εικονικά νομίσματα, κρυπτογραφικά νομίσματα, τεχνολογία της αλυσίδας των μπλοκ (blockchain) και χρηματοοικονομική τεχνολογία· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να εξετάσει πιθανά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης νομοθεσίας, για τη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για τις εν λόγω δραστηριότητες, προκειμένου να περιοριστούν τα μέσα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

ιθ)  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την παρακολούθηση όσον αφορά τη ρύθμιση και τον έλεγχο της διακίνησης χρυσού, πολύτιμων λίθων και πολύτιμων μετάλλων, ώστε τα εμπορεύματα αυτά να μην χρησιμοποιούνται ως τρόποι χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων· ζητεί τη θέσπιση κριτηρίων που θα συμφωνηθούν και θα ακολουθούνται από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απαγορεύουν και να επιβάλλουν κυρώσεις σε όλες τις εμπορικές μεταφορές (τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών) από και προς περιοχές που ελέγχονται από Τζιχαντιστές, με την εξαίρεση των ανθρωπιστικών αγαθών που είναι αναγκαία για τον απλό πληθυσμό· ζητεί τη δίωξη και επιβολή κυρώσεων για τις επιπόλαιες ή κακόβουλες πράξεις όλων των ανωτέρω (φυσικών ή νομικών προσώπων) που συμμετέχουν στην εν λόγω διακίνηση, υπό οιαδήποτε μορφή (αγορά, πώληση, διανομή, διαμεσολάβηση, μεταξύ άλλων)· σημειώνει τους ειδικούς κινδύνους της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων ή κινητών αξιών (MTVS )· ζητεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια ενισχυμένη εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ παραγόντων MTVS και των ευρωπαϊκών οργανισμών επιβολής του νόμου και να εκδώσουν κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των ειδικών φραγμών που εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ύποπτες μεταφορές χρημάτων·

κ)  χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού σχετικά με τις εισαγωγές πολιτιστικών αγαθών και επισημαίνει τη σημασία της για την αντιμετώπιση της παράνομης εισαγωγής των εμπορευμάτων αυτών για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα πιστοποιητικό ιχνηλασιμότητας για τα αντικείμενα τέχνης και τις αρχαιότητες που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ, ιδίως από εδάφη ή τόπους που ελέγχονται από ένοπλους μη κρατικούς φορείς, καθώς και από οργανώσεις, ομάδες ή άτομα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τρομοκρατίας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη συνεργασία της με τους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, η Unesco, η Ιντερπόλ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων και το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, ώστε να ενταθεί ο αγώνας κατά της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν αστυνομικές μονάδες ειδικευμένες στο λαθρεμπόριο πολιτιστικών αγαθών και να μεριμνήσουν για τον μεταξύ τους συντονισμό· καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε εμπορία έργων τέχνης να δηλώνουν όλες τις ύποπτες συναλλαγές και να επιβληθεί στους ιδιοκτήτες των εταιρειών που ασχολούνται με εμπορία έργων τέχνης και παλαιών αντικειμένων (αντίκες) που συμμετέχουν στη διακίνηση των εν λόγω εμπορευμάτων, αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων ποινικών κυρώσεων, όταν κρίνεται απαραίτητο — με σκοπό τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη στήριξη προς τις τρίτες χώρες, και ιδίως τις γειτονικές, στις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημάτων ως πηγή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

κα)  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας της προέλευσης, της μεταφοράς και της μεσιτείας των βασικών προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τα πετροχημικά προϊόντα, να ενισχυθεί η ιχνηλασιμότητα και να σταματήσει η ανυποψίαστη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων·

κβ)  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα μεταρρύθμισης των σχετικών κανονισμών και οδηγιών, ώστε οι χρηματοπιστωτικές οντότητες να υποχρεούνται να ζητούν πληροφορίες για το λόγο πραγματοποίησης μιας ύποπτης συναλλαγής υψηλής αξίας, και έτσι να ελέγχεται η τυχόν καταβολή λύτρων σε τρομοκρατικές οργανώσεις· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν προληπτικά μέτρα για τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε περιοχές κινδύνου ώστε να τους βοηθούν στη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους·

κγ)  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να ορίσει ένα ειδικό επί χρηματοπιστωτικών πληροφοριών στη νέα αποστολή ΚΠΑΑ στο Ιράκ για να παρέχει υποστήριξη στην Ιρακινή Κυβέρνηση προκειμένου να εμποδίσει την διαφυγή στοιχείων ενεργητικού του ISIS/Da’esh από τη χώρα, ενώ θα πρέπει επίσης να βοηθήσει τις ιρακινές αρχές να αναπτύξουν προγράμματα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

κδ)  ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των διαλόγων που διεξάγουν με τρίτα κράτη εταίρους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία καθώς και στην ανταλλαγή δεδομένων και ορθών πρακτικών προκειμένου να βελτιωθούν οι συνέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο στον αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

κε)  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκρότηση δικτύου εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στις αντιπροσωπείες της ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση αυτού του δικτύου και την επέκτασή του στις περισσότερες περιφέρειες και ιδίως στο Κέρας της Αφρικής και τη Νοτιοανατολική Ασία· επισημαίνει τη σημασία που έχει η πρόβλεψη αντιτρομοκρατικών στόχων στο πλαίσιο των εντολών των αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ της ΕΕ, ιδίως στη Λιβύη, το Σαχέλ, το Κέρας της Αφρικής και Μέση Ανατολή· ζητεί από την ΕΥΕΔ να διορίσει εμπειρογνώμονα για θέματα οικονομικών πληροφοριών στις αποστολές ΚΠΑΑ που βρίσκονται σε χώρες με υψηλό κίνδυνο φιλοξενίας βάσεων τρομοκρατών και στην περιοχή του Σαχέλ, και να αναπτύξουν με αποτελεσματικό τρόπο στενή συνεργασία με τις τοπικές κυβερνήσεις·

κστ)  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις ενέργειές τους ώστε να ενθαρρύνουν τα τρίτα κράτη εταίρους να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση του 1999 για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που θέτει ορισμένες βασικές αρχές και πρότυπα για την εξάλειψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και να την θέσουν αποτελεσματικά σε εφαρμογή·

κζ)  τονίζει ότι η αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών δεινών, η προώθηση βιώσιμων κρατών και η διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να μειωθεί το γόνιμο έδαφος για το ISIS/Da’esh, την Αλ Κάιντα και άλλες ομάδες τζιχαντιστών, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τις δυνατότητες οικονομικής αυτονομίας·

κη)  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις χώρες στις οποίες πραγματοποιούνται έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων ή την εμπορία αγαθών και με χώρες προέλευσης παράνομων τσιγάρων, ώστε να κατάσχονται·

κθ)  προτρέπει την Ύπατη Εκπρόσωπο και την ΕΥΕΔ να ηγηθεί πρωτοβουλιών σε διεθνή φόρα με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εταιρειών, μέσω και της δημιουργίας ενός παγκόσμιου μητρώου νομικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, καταπιστευμάτων και ιδρυμάτων, και ενός παγκόσμιου κεντρικού μητρώου τραπεζικών λογαριασμών, χρηματοδοτικών μέσων, ακίνητης περιουσίας, ασφαλιστηρίων ζωής και άλλων σχετικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτελούν αντικείμενο κατάχρησης για λόγους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

λ)  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν ένα ετήσιο μηχανισμό υποβολής εκθέσεων οριοθεσίων στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

λα)  προτρέπει την Ύπατη Εκπρόσωπο και την ΕΥΕΔ να στηρίξουν τους ξένους εταίρους μας στις εγχώριες προσπάθειές τους, ώστε να αναχαιτισθεί η ροή κεφαλαίων από ιδιώτες σε οργανισμούς που θεωρούνται ότι παρέχουν βοήθεια και πόρους σε τρομοκράτες·

λβ)  ζητεί από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν χωρίς χρονοτριβή τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ, ώστε να απαγορευτεί στις εγκληματικές οργανώσεις να αξιοποιούν τα κενά του ευρωπαϊκού συστήματος ΦΠΑ για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων·

λγ)  χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης·

λδ)  επιβεβαιώνει εκ νέου την άποψη ότι η αντιμετώπιση και η εξουδετέρωση του ISIS/Da’esh, της Αλ Κάιντα και άλλων ομάδων τζιχαντιστών, οικονομικά, στρατιωτικά ή ιδεολογικά, πρέπει να παραμείνουν στην κορυφή του θεματολογίου ασφάλειας και άμυνας· καλεί την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική συνεργασία με τα κράτη της περιοχής να υπογραμμίσει αυτόν τον κοινό στόχο τόσο για την ΕΕ όσο και για τους περιφερειακούς φορείς·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στα κράτη μέλη.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0422.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0179.

(3)

ΕΕ L 169 της 8.7.2003, σ. 6.

(4)

ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.

(5)

ΕΕ L 132 της 29.5.2015, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 88 της 31.03.2017, σ. 6.

(7)

ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.

(8)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_en.htm; https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-targets-terror-financing-with-vat-fraud-crackdown/


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

55

1

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Neena Gill, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Peter Liese, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Bodil Valero, Janusz Zemke


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

55

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Peter Liese, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

-

NI

Georgios Epitideios

5

0

ECR

Amjad Bashir

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Janusz Korwin-Mikke

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου