Procedure : 2017/0146(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0038/2018

Ingediende teksten :

A8-0038/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/03/2018 - 8.2
CRE 14/03/2018 - 8.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0070

VERSLAG     ***I
PDF 385kWORD 51k
26.2.2018
PE 613.367v03-00 A8-0038/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistieken van het spoorvervoer (herschikking)

(COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Karima Delli

(Herschikking – Artikel 104 van het Reglement)

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN
 BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistieken van het spoorvervoer (herschikking)

(COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0353),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0223/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 december 2017(1),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten(2),

–  gezien de brief van 13 oktober 2017 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie vervoer en toerisme overeenkomstig artikel 104, lid 3, van zijn Reglement,

–  gezien de artikelen 104 en 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0038/2018),

A.  overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere handelingen met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande handelingen behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over, rekening houdend met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

(2)

PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.


TOELICHTING

1. Algemene opmerkingen

Het Parlement had, in het kader van de herziening van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistieken van het spoorvervoer, het toepassingsgebied van de verordening willen uitbreiden, en had erop aangedrongen dat volledige en nauwkeurige statistische gegevens over personen- en goederenvervoer beschikbaar zouden worden gesteld, alsook gegevens over grensoverschrijdende verbindingen en de uitrusting van spoorweginfrastructuur met ERTMS, teneinde een duidelijk beeld te krijgen van de evolutie van het trans-Europees transportnetwerk (TEN-T), vooral wat betreft het spoorwegnetwerk. In dit verband heeft het Parlement echter geen vooruitgang kunnen boeken.

Niettemin brengt de rapporteur in herinnering dat DG MOVE zich er, in het in 2016 ondertekende memorandum van overeenstemming tussen Eurostat en de Commissie (DG MOVE), toe verbonden heeft het verzoek van het Parlement in te willigen in het kader van de onderhandelingen over de herziening van de verordening. DG MOVE heeft met name beloofd te zorgen voor een analyse van de ontmantelde spoorwegtrajecten en de trajecten waarop geen goederen- of passagiersvervoer meer plaatsvindt, en in die analyse zowel infrastructuur en sociaal-economische aspecten als operationele situaties op te nemen. Voor de projecten die deel uitmaken van het TEN-T-netwerk, heeft de Commissie beloofd om een meer gedetailleerde analyse te verstrekken.

De rapporteur herinnert er daarnaast aan dat het Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) in het in 2016 ondertekende akkoord tussen het ERA en Eurostat beloofd heeft toegang te verzekeren tot de gegevens over de lengte van de spoorstaven die met ERTMS zijn uitgerust. Het ERA heeft zich er ook toe verbonden jaarlijks gegevens door te geven aan Eurostat over het aantal voertuigen dat met ERTMS is uitgerust, op basis van het Europees register van goedgekeurde voertuigtypen (ERATV) en het centrale virtuele voertuigregister (EC VVR).

De rapporteur dringt erop aan dat ook beleidsmakers en Europese burgers toegang gegeven wordt tot relevante informatie over het resultaat van het EU-beleid voor transport en de daartoe gedane investeringen.

2. Opmerkingen van de rapporteur

Het voorstel van de Commissie betreft een technische wijziging in het kader van een herschikking. De Commissie stelt voor artikel 4, lid 5, te schrappen. Bij de herziening van de verordening in 2016 hebben de medewetgevers de Commissie namelijk niet de bevoegdheid toegekend om de bijlagen bij de verordening te wijzigen. Artikel 4, lid 5, is dus overbodig.

De rapporteur heeft bijgevolg geen amendementen voorgesteld.


BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

D(2017)40899

Karima Delli

Voorzitter van de Commissie vervoer en toerisme

ASP 04F155

Brussel

Betreft:  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistieken van het spoorvervoer (herschikking)

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

Geachte voorzitter,

De Commissie juridische zaken heeft bovengenoemd voorstel bestudeerd, overeenkomstig artikel 104 inzake herschikking, zoals opgenomen in het Reglement van het Europees Parlement.

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt:

"Indien de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel zijn aangegeven, stelt zij de ter zake bevoegde commissie hiervan in kennis.

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 169 en 170 vastgelegde voorwaarden zijn amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben op onderdelen van het voorstel die wijzigingen bevatten.

Amendementen op ongewijzigd gebleven onderdelen van het voorstel kunnen evenwel in uitzonderlijke en individuele gevallen door de voorzitter van de ter zake bevoegde commissie worden aanvaard indien hij van oordeel is dat dit noodzakelijk is om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk verbonden zijn met andere ontvankelijke amendementen. Deze redenen dienen in een schriftelijke motivering bij de amendementen te worden vermeld."

Op grond van het advies van de Adviesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, die het voorstel tot herschikking heeft onderzocht en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel en in het advies van de Adviesgroep worden aangegeven en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die inhoudelijke wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een loutere codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

Samenvattend doet de Commissie juridische zaken na haar vergadering van 10 oktober 2017 met algemene stemmen(1) de aanbeveling dat uw commissie als bevoegde commissie bovengenoemd voorstel overeenkomstig artikel 104 in behandeling kan nemen.

Hoogachtend,

Pavel Svoboda

Bijlage: Verslag ondertekend door de voorzitter van de Adviesgroep

(1)

De volgende leden waren aanwezig: Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 21 september 2017

ADVIES

  AAN  HET EUROPEES PARLEMENT

    DE RAAD

    DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistieken van het spoorvervoer (herschikking)

COM(2017)0353 van 30.6.2017 – 2017/0146(COD

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name paragraaf 9 daarvan, is de uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bestaande adviesgroep bijeengekomen om bovengenoemd voorstel van de Commissie te bestuderen.

Bij de behandeling van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement van 16 december 2002 betreffende de statistieken van het spoorvervoer is de adviesgroep unaniem tot de slotsom gekomen dat het voorstel geen andere materiële wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere rechtshandeling met die inhoudelijke wijzigingen geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande wettekst behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

F. DREXLER        H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur      Juridisch adviseur    Directeur-generaal


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Statistieken van het spoorvervoer (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)

Datum indiening bij EP

30.6.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

TRAN

6.7.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Karima Delli

10.7.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

11.1.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

20.2.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

41

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Olle Ludvigsson

Datum indiening

26.2.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

41

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

-

-

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 5 maart 2018Juridische mededeling