Postupak : 2016/0377(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0039/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0039/2018

Rasprave :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.9

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0229

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 842kWORD 121k
26.2.2018
PE 606.138v02-00 A8-0039/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pripremljenosti za rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ

(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestitelj: Flavio Zanonato

PR_COD_1amCom

POGREŠKE/DODACI
AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 Obrazloženje
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBA OD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pripremljenosti za rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ

(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0862),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 194. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0493/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 31. svibnja 2017.(1),

  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 13. srpnja 2017.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0039/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Sektor električne energije u Uniji prolazi kroz proces duboke preobrazbe koji karakteriziraju decentraliziranija tržišta s više aktera, bolji međusobno povezani sustavi i viši udio energije iz obnovljivih izvora. Kao odgovor na to, Direktivom xxx / Uredbom xxx [upućivanje na predloženu Direktivu o električnoj energiji i Uredbu o električnoj energiji] nastoji se unaprijediti pravni okvir koji se primjenjuje na Unijino unutarnje tržište električne energije da bi se osiguralo optimalno funkcioniranje tržišta i mreža u korist gospodarstva i potrošača.

(1)  Sektor električne energije u Uniji prolazi kroz proces duboke preobrazbe koji karakteriziraju decentraliziranija tržišta s više aktera, viši udio energije iz obnovljivih izvora i bolje međusobno povezani sustavi, koji su, međutim, i dalje nedovoljni. Kao odgovor na to, Direktivom xxx / Uredbom xxx [upućivanje na predloženu Direktivu o električnoj energiji i Uredbu o električnoj energiji] nastoji se unaprijediti pravni okvir koji se primjenjuje na Unijino unutarnje tržište električne energije da bi se osiguralo optimalno funkcioniranje tržišta i mreža u korist gospodarstva i građana Unije. Ovom se Uredbom želi doprinijeti provedbi ciljeva energetske unije, koja se temelji na solidarnosti, načelu sadržanom u članku 194. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Dobro funkcioniranje tržišta i sustava najbolje su jamstvo sigurnosti opskrbe. Međutim, čak i kada tržišta i sustavi dobro funkcioniraju, nije moguće isključiti rizik pojave elektroenergetske krize (koja može nastupiti kao rezultat ekstremnih vremenskih uvjeta, zlonamjernih napada, nestašice goriva). Posljedice kriznih situacija često se šire preko nacionalnih granica. Čak i tamo gdje incidenti nastaju kao lokalna pojava, njihovi se učinci brzo mogu proširiti preko granica. Neke ekstremne okolnosti, poput vala hladnoće, toplinskog vala ili kibernetičkog napada, mogu istodobno pogoditi čitave regije.

(2)  Sigurnost opskrbe u Uniji na najbolji se način jamči dobrim funkcioniranjem tržišta i sustava uz razvijene i tehnološki suvremene elektroenergetske interkonekcije, čime se jamči slobodan protok energije preko granica, mjere energetske učinkovitosti i daljnji razvoj obnovljivih izvora energije. Međutim, čak i kada tržišta i sustavi dobro funkcioniraju i međusobno su povezani, nije moguće isključiti rizik pojave elektroenergetske krize (koja može nastupiti posebno kao rezultat ekstremnih vremenskih uvjeta, zlonamjernih napada ili nestašice goriva). Posljedice kriznih situacija često se šire preko nacionalnih granica. Čak i incidenti koji nastanu kao lokalna pojava mogu brzo imati prekogranični učinak. Neke ekstremne okolnosti, poput vala hladnoće, toplinskog vala ili kibernetičkog napada, mogu istodobno pogoditi čitave regije.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U kontekstu međusobno povezanih tržišta i sustava električne energije sprečavanje krize i upravljanje njome ne mogu se smatrati isključivo nacionalnom odgovornošću. Potreban je zajednički okvir pravila i koordiniranih postupaka kako bi se osigurala djelotvorna prekogranična suradnja država članica i drugih aktera u duhu transparentnosti i solidarnosti.

(3)  U kontekstu međusobno povezanih tržišta i sustava električne energije sprečavanje krize i upravljanje njome ne mogu se smatrati isključivo nacionalnom odgovornošću te bi trebalo bolje iskoristiti potencijal učinkovitijih i jeftinijih mjera u okviru regionalne suradnje. Potreban je zajednički okvir pravila i bolje koordiniranih postupaka kako bi se osigurala djelotvorna prekogranična suradnja država članica i drugih aktera te povećali transparentnost, povjerenje i solidarnost među državama članicama.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Smjernice za pogon sustava24 i Kod mreže za izvanredno stanje i ponovnu uspostavu rada25 detaljni su pravilnik kojim se utvrđuje kako operatori prijenosnih sustava i drugi odgovarajući akteri trebaju djelovati i surađivati da bi osigurali sigurnost sustava. Tim tehničkim pravilima treba osigurati da se na operativnoj razini većinom elektroenergetskih incidenata upravlja na djelotvoran način. Ova Uredba usmjerena je na elektroenergetske krizne situacije koje bi mogle imati veći razmjer i učinak. Njome se utvrđuje što bi države članice trebale poduzeti u cilju sprečavanja takvih situacija i koje mjere mogu poduzeti ako operativna pravila sustava više nisu dovoljna. Međutim, čak i u kriznim situacijama trebalo bi se i dalje u potpunosti pridržavati operativnih pravila sustava.

(5)  Smjernice za pogon sustava24 i mrežni kodeks za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava25 detaljni su pravilnici kojima se utvrđuje kako operatori prijenosnih sustava i drugi odgovarajući akteri trebaju djelovati i surađivati da bi osigurali sigurnost sustava. Tim tehničkim pravilima treba osigurati da se na operativnoj razini elektroenergetskim incidentima upravlja na djelotvoran način. Ova Uredba usmjerena je na elektroenergetske krizne situacije koje bi mogle imati veći razmjer i učinak. Njome se utvrđuje što bi države članice trebale poduzeti u cilju sprečavanja takvih situacija i koje mjere mogu poduzeti ako operativna pravila sustava više nisu dovoljna. Međutim, čak i u kriznim situacijama trebalo bi se i dalje u potpunosti pridržavati operativnih pravila sustava te zajamčiti usklađenost odredbi utvrđenih ovom Uredbom i mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava.

_________________

_________________

24 Uredba Komisije (EU) .../... od XXX o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava (SL [...]).

24 Uredba Komisije (EU) .../... od XXX o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava (SL [...]).

25 Uredba Komisije (EU) .../... od XXX o uspostavljanju koda mreže za izvanredno stanje i ponovnu uspostavu rada elektroenergetskog sustava (SL [...]).

25 Uredba Komisije (EU) .../... od XXX o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava (SL [...]).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Ovom Uredbom utvrđuje se zajednički okvir pravila o načinu sprečavanja elektroenergetskih kriznih situacija, pripremanja za njih i upravljanja njima, pri čemu se uvodi više transparentnosti u pripremnoj fazi i tijekom elektroenergetske krize i osigurava da, čak i u krizi, opskrba električnom energijom bude dostupna tamo gdje je najpotrebnija. Od država članica zahtijeva se suradnja na regionalnoj razini u duhu solidarnosti. U njoj se ujedno utvrđuje i okvir za djelotvorno praćenje sigurnosti opskrbe preko Koordinacijske skupine za električnu energiju. To bi trebalo dovesti do bolje pripremljenosti za rizike uz niže troškove. Osim toga. time bi se unutarnje tržište energije trebalo učvrstiti jačanjem povjerenja među državama članicama i isključivanjem neprikladnih državnih intervencija u kriznim situacijama, osobito izbjegavanjem neprikladnog ograničavanja prekograničnih tokova.

(6)  Ovom Uredbom utvrđuje se zajednički okvir pravila o načinu sprečavanja elektroenergetskih kriznih situacija, pripremanja za njih i upravljanja njima, pri čemu se uvodi više transparentnosti u pripremnoj fazi i tijekom elektroenergetske krize i osigurava da se, čak i u krizi, mjere poduzimaju koordinirano i učinkovito te da opskrba električnom energijom bude dostupna tamo gdje je najpotrebnija. Od država članica zahtijeva se suradnja na regionalnoj razini u duhu solidarnosti. U njoj se ujedno utvrđuje i okvir za djelotvorno praćenje sigurnosti opskrbe u Europi preko Koordinacijske skupine za električnu energiju. To bi trebalo dovesti do bolje pripremljenosti za rizike uz niže troškove, optimizacije resursa i ublaženog učinka na građane i poduzeća tijekom kriznih razdoblja. Osim toga, time bi se unutarnje tržište energije trebalo učvrstiti jačanjem povjerenja među državama članicama i isključivanjem neprikladnih državnih intervencija u kriznim situacijama, osobito izbjegavanjem nepotrebne primjene netržišnih mjera i neprikladnog ograničavanja prekograničnih tokova i prekozonskih kapaciteta prijenosa, čime se smanjuje rizik negativnih učinaka prelijevanja na susjedne države članice.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Da bi se olakšalo sprečavanje, razmjena informacija i ex post evaluacija elektroenergetskih kriza, države članice trebale bi odrediti jedno nadležno tijelo kao kontaktnu točku. To može biti postojeće ili novo tijelo.

(10)  Sigurnost opskrbe zajednička je odgovornost mnogih aktera, od kojih svaki ima jasno definiranu ulogu u upravljanju elektroenergetskim sustavima. Operatori distribucijskih sustava i operatori prijenosnih sustava imaju ključnu ulogu u osiguravanju sigurnog, pouzdanog i učinkovitog elektroenergetskog sustava u skladu s člancima 31. i 40. Direktive (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća [predložena Direktiva o električnoj energiji, COD 2016/380]. Regulatorna tijela i druga relevantna nacionalna tijela također imaju važnu ulogu u osiguravanju i nadziranju sigurnosti opskrbe električnom energijom, u okviru zadaća koje su im dodijeljene u skladu s člankom 59. Direktive (EU) .../... [predložena Direktiva o električnoj energiji]. U cilju jamčenja transparentnog i uključivog sudjelovanja svih uključenih aktera, učinkovite pripreme i odgovarajuće provedbe planova pripremljenosti za rizike i regionalnih sporazuma, kao i olakšavanja prevencije, razmjene informacija i ex-post evaluacije električnih kriza, države članice trebale bi kao kontaktnu točku imenovati jedinstveno nadležno nacionalno vladino ili regulatorno tijelo. To može biti postojeće ili novo tijelo.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10 a)  Zajednički pristup sprečavanju kriza i upravljanju iziskuje zajedničku definiciju elektroenergetske krize. Kako bi se prevladale postojeće razlike u pristupima diljem Unije, ovom bi se Uredbom elektroenergetska kriza trebala, u širem smislu, definirati kao situacija u kojoj postoji ili prijeti znatna nestašica ili nemogućnost isporuke električne energije. Države bi članice trebale biti obvezne utvrditi konkretne elektroenergetske krizne scenarije na regionalnoj i nacionalnoj razini, a potom u svojim planovima pripremljenosti za rizike osmisliti konkretne mjere za rješavanje takvih situacija. Tim bi se pristupom trebalo osigurati obuhvaćenost svih mogućih kriznih situacija, imajući na umu regionalne i nacionalne posebnosti kao što su topografija mreže, kombinacija električne energije, količina proizvodnje i potrošnje te disperzija stanovništva.

(1)

SL C 288, 31.8.2017., str. 91.

(2)

SL C 342, 12.10.2017., str. 79.


Obrazloženje

Trenutačno ne postoji zajednički europski stav o tome što znači i podrazumijeva krizna situacija. Zbog toga, te kako bi se državama članicama omogućilo da u svojim nacionalnim planovima pripremljenosti za rizike definiraju/kvantificiraju što točno znači „znatna nestašica električne energije” ili „nemogućnost isporuke”, definicija „krizne situacije” treba biti široka kako bi obuhvatila sve moguće krizne situacije diljem Europe.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Zajednički pristup sprečavanju krize i upravljanju njome zahtijeva, prije svega, da države članice upotrebljavaju iste metode i definicije kojima utvrđuju rizike povezane sa sigurnošću opskrbe električnom energijom i da su u položaju da mogu djelotvorno usporediti koliko dobro one i njihovi susjedi obavljaju svoje zadatke u tom području. Uredbom se utvrđuju dva pokazatelja kojima se prati sigurnost opskrbe električnom energijom u Uniji: „očekivana količina neisporučene energije” (EENS), koji se izražava u GWh/godišnje, i „očekivani gubitak opterećenja” (LOLE), koji se izražava u satima/godišnje. Ti pokazatelji dio su europske procjene adekvatnosti resursa koju izrađuje Europska mreža operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) na temelju [članka 19. predložene Uredbe o električnoj energiji]. Koordinacijska skupina za električnu energiju provodi redovito praćenje sigurnosti opskrbe na temelju rezultata dobivenih tim pokazateljima. Agencija za suradnju energetskih regulatora (Agencija) trebala bi isto upotrebljavati te pokazatelje pri izvješćivanju o postignućima država članica u području sigurnosti opskrbe u svojim godišnjim izvješćima o praćenju tržišta električne energije na temelju [članka 16. predložene Uredbe o Agenciji za suradnju energetskih regulatora].

(11)  Postoji potreba da države članice upotrebljavaju zajedničke metode i definicije za utvrđivanje rizika povezanih sa sigurnošću opskrbe električnom energijom, što bi im omogućilo da efektivno uspoređuju koliko dobro one i njihovi susjedi obavljaju svoje zadatke u tom području. Uredbom se utvrđuju dva pokazatelja kojima se prati sigurnost opskrbe električnom energijom u Uniji: „očekivana količina neisporučene energije” (EENS), koja se izražava u GWh/godišnje, i „očekivani gubitak opterećenja” (LOLE), koji se izražava u satima/godišnje. Ti pokazatelji dio su europske procjene adekvatnosti resursa koju izrađuje Europska mreža operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) na temelju [članka 19. predložene Uredbe o električnoj energiji]. Koordinacijska skupina za električnu energiju provodi redovito praćenje sigurnosti opskrbe na temelju rezultata dobivenih tim pokazateljima. Agencija za suradnju energetskih regulatora (Agencija) trebala bi isto upotrebljavati te pokazatelje pri izvješćivanju o postignućima država članica u području sigurnosti opskrbe u svojim godišnjim izvješćima o praćenju tržišta električne energije na temelju [članka 16. predložene Uredbe o Agenciji za suradnju energetskih regulatora].

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Radi osiguravanja usklađenosti procjena rizika kojima se izgrađuje povjerenje među državama članicama u kriznim situacijama potreban je zajednički pristup utvrđivanju scenarija rizika. Stoga bi ENTSO-E trebao u suradnji s Agencijom izraditi zajedničku metodologiju za utvrđivanje rizika, pri čemu ENTSO-E predlaže metodologiju, a Agencija je odobrava.

(12)  Radi osiguravanja usklađenosti procjena rizika i izgradnje povjerenja među državama članicama u kriznim situacijama potreban je zajednički pristup utvrđivanju scenarija rizika. Stoga bi ENTSO-E nakon savjetovanja s relevantnim dionicima, uključujući proizvođače konvencionalne i obnovljive energije, trebao u suradnji s Agencijom izraditi i redovito ažurirati zajedničku metodologiju za utvrđivanje rizika, pri čemu ENTSO-E predlaže metodologiju i njezina ažuriranja, a Agencija to odobrava.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Na temelju te zajedničke metodologije ENTSO-E bi trebao redovito izrađivati i ažurirati regionalne krizne scenarije i utvrđivati najrelevantnije rizike za svaku regiju, kao što su ekstremni vremenski uvjeti, prirodne katastrofe, nestašice goriva ili zlonamjerni napadi. Pri razmatranju kriznog scenarija nestašice plina rizik prekida opskrbe plinom trebalo bi procjenjivati na temelju scenarija prekida opskrbe plinom i ometanja rada infrastrukture koje izrađuje Europska mreža operatora prijenosnih sustava za plin na temelju članka 6. stavka 6. Uredbe o sigurnosti opskrbe plinom [ predložena Uredba o sigurnosti opskrbe plinom]. Države članice trebale bi izraditi i ažurirati svoje nacionalne krizne scenarije na toj osnovi, načelno svake tri godine. Scenariji bi trebali biti osnova za planove pripremljenosti za rizike. Pri utvrđivanju rizika na nacionalnoj razini države članice trebale bi i opisati moguće rizike koje vide u odnosu na vlasništvo nad infrastrukturom koja je važna za sigurnost opskrbe i opisati poduzete mjere, ako ih je bilo, kojima se ti rizici otklanjaju (kao što su opći ili sektorski zakoni o provjeravanju investicija, posebna prava za određene dioničare itd.), pri čemu trebaju naznačiti zašto su te mjere, prema njihovu mišljenju, opravdane.

(13)  Na temelju te zajedničke metodologije ENTSO-E bi trebao redovito izrađivati i ažurirati regionalne krizne scenarije i utvrđivati najrelevantnije rizike za svaku regiju, kao što su ekstremni vremenski uvjeti, prirodne katastrofe, nestašice goriva ili zlonamjerni napadi. Pri razmatranju kriznog scenarija nestašice plina rizik prekida opskrbe plinom trebalo bi procjenjivati na temelju scenarija prekida opskrbe plinom i ometanja rada infrastrukture koje izrađuje Europska mreža operatora prijenosnih sustava za plin na temelju članka 6. stavka 6. Uredbe o sigurnosti opskrbe plinom [ predložena Uredba o sigurnosti opskrbe plinom].U cilju jačanja regionalnog pristupa procjeni rizika ENTSO-E bi trebao moći regionalnim koordinacijskim centrima delegirati zadatke povezane s utvrđivanjem regionalnih kriznih scenarija. Države članice trebale bi, na temelju tih regionalnih kriznih scenarija, izraditi i ažurirati svoje nacionalne krizne scenarije, načelno svake tri godine. Scenariji bi zatim trebali biti osnova za planove pripremljenosti za rizike. Pri utvrđivanju rizika na nacionalnoj razini države članice trebale bi i opisati moguće rizike koje vide u odnosu na vlasništvo nad infrastrukturom koja je važna za sigurnost opskrbe i opisati sve poduzete mjere kojima se ti rizici otklanjaju (kao što su opći ili sektorski zakoni o provjeravanju investicija, posebna prava za određene dioničare itd.), pri čemu trebaju naznačiti zašto se te mjere, prema njihovu mišljenju, smatraju nužnima i proporcionalnima.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  U skladu s navedenim u [predloženoj Uredbi o električnoj energiji] regionalna operativna središta trebala bi redovito procjenjivati odgovarajuće rizike s obzirom na to da je njima povjereno operativno upravljanje u tim situacijama. Da bi se osiguralo djelotvorno provođenje njihovih zadataka i djelovanje u bliskoj suradnji s odgovarajućim nacionalnim tijelima radi sprečavanja i ublažavanja incidenata većih razmjera, regionalna suradnja koja se zahtijeva na temelju ove Uredbe trebala bi se temeljiti na regionalnim strukturama za suradnju koje se upotrebljavaju na tehničkoj razini, a to su skupine država članica koje dijele isto regionalno operativno središte.

(15)  U skladu s navedenim u [predloženoj Uredbi o električnoj energiji] regionalni koordinacijski centri trebali bi redovito procjenjivati odgovarajuće rizike s obzirom na to da je njima povjereno operativno upravljanje tim situacijama. Da bi se osiguralo djelotvorno provođenje njihovih zadataka i djelovanje u bliskoj suradnji s odgovarajućim nacionalnim tijelima radi sprečavanja i ublažavanja incidenata većih razmjera, regionalna suradnja koja se zahtijeva na temelju ove Uredbe trebala bi se temeljiti na regionalnim strukturama za suradnju koje se upotrebljavaju na tehničkoj razini, a to su skupine država članica koje dijele isti regionalni koordinacijski centar.

Obrazloženje

Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  [Predloženom Uredbom o električnoj energiji] propisuje se upotreba zajedničke metodologije za srednjoročnu i dugoročnu europsku procjenu adekvatnosti resursa (od 10 godina unaprijed do godine dana unaprijed) s ciljem osiguravanja da države članice donose odluke u vezi s potrebnim ulaganjima na transparentnoj i zajednički dogovorenoj osnovi. Svrha te procjene različita je od kratkoročnih procjena adekvatnosti koje se upotrebljavaju radi otkrivanja mogućih problema povezanih s adekvatnošću u kratkim vremenskim okvirima, a to su sezonski izgledi za budućnost (šest mjeseci unaprijed) i procjene adekvatnosti za tjedan dana unaprijed i unutardnevne procjene. S obzirom na kratkoročne procjene postoji potreba za zajedničkim pristupom načinu na koji se otkrivaju mogući problemi povezani s adekvatnošću. ENTSO-E treba objavljivati zimske i ljetne izglede za budućnost radi upozorenja državama članicama i operatorima prijenosnih sustava o rizicima povezanima sa sigurnošću opskrbe koji bi mogli nastupiti u sljedećih šest mjeseci. Radi poboljšanja procjene tih izgleda za budućnost, oni trebaju biti utemeljeni na zajedničkoj probabilističkoj metodologiji koju predlaže ENTSO-E, a odobrava Agencija. U cilju pojačavanja regionalnog pristupa u procjenjivanju rizika ENTSO-E bi trebao moći regionalnim operativnim središtima delegirati zadatke povezane sa sezonskim izgledima za budućnost.

(16)  [Predloženom Uredbom o električnoj energiji] propisuje se upotreba zajedničke metodologije za srednjoročnu i dugoročnu europsku procjenu adekvatnosti resursa (od 10 godina unaprijed do godine dana unaprijed) s ciljem osiguravanja da države članice donose odluke u vezi s potrebnim ulaganjima na transparentnoj i zajednički dogovorenoj osnovi. Svrha te procjene različita je od kratkoročnih procjena adekvatnosti koje se upotrebljavaju radi otkrivanja mogućih problema povezanih s adekvatnošću u kratkim vremenskim okvirima, a to su sezonski izgledi za budućnost (šest mjeseci unaprijed) i procjene adekvatnosti za tjedan dana unaprijed i unutardnevne procjene. S obzirom na kratkoročne procjene postoji potreba za zajedničkim pristupom načinu na koji se otkrivaju mogući problemi povezani s adekvatnošću. ENTSO-E treba objavljivati zimske i ljetne izglede za budućnost radi upozorenja državama članicama i operatorima prijenosnih sustava o rizicima povezanima sa sigurnošću opskrbe koji bi mogli nastupiti u sljedećih šest mjeseci. Radi poboljšanja procjene tih izgleda za budućnost, oni trebaju biti utemeljeni na zajedničkoj probabilističkoj metodologiji koju predlaže ENTSO-E nakon savjetovanja s relevantnim dionicima, uključujući organizacije koje se bave okolišem i akademsku zajednicu, a koju odobrava Agencija i koja se potom redovito ažurira. U cilju pojačavanja regionalnog pristupa u procjenjivanju rizika ENTSO-E bi trebao moći regionalnim operativnim središtima delegirati zadatke povezane sa sezonskim izgledima za budućnost.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se osigurao zajednički pristup sprečavanju krize i upravljanju njome, nadležna tijela svake države članice trebala bi nakon savjetovanja s dionicima izraditi plan pripremljenosti za rizike. U planovima treba opisati djelotvorne, proporcionalne i nediskriminirajuće mjere kojima se zahvaćaju svi utvrđeni krizni scenariji. U planovima treba osigurati transparentnost, osobito s obzirom na uvjete pod kojima je moguće poduzimanje netržišnih mjera radi ublažavanja kriznih situacija. Sve predviđene netržišne mjere trebaju biti u skladu s pravilima utvrđenima ovom Uredbom.

(18)  Kako bi se osigurao zajednički pristup sprečavanju krize i upravljanju njome, nadležna tijela svake države članice trebala bi na temelju utvrđenih regionalnih i nacionalnih elektroenergetskih kriznih scenarija i nakon savjetovanja s relevantnim dionicima izraditi plan pripremljenosti za rizike. U planovima treba opisati djelotvorne, proporcionalne i nediskriminirajuće mjere kojima se zahvaćaju svi utvrđeni krizni scenariji. U planovima treba osigurati transparentnost, osobito s obzirom na uvjete pod kojima se netržišne mjere smatraju nužnima za ublažavanje kriznih situacija. Sve predviđene netržišne mjere trebaju biti u skladu s pravilima utvrđenima ovom Uredbom.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Planove bi trebalo redovito ažurirati. Kako bi se osiguralo da su planovi uvijek ažurni i djelotvorni, nadležna tijela iz svake regije trebala bi organizirati godišnje simulacije u suradnji s regionalnim operativnim središtima tijekom kojih bi se provjerila prikladnost tih planova.

(20)  Planove bi trebalo redovito ažurirati i objavljivati, jamčeći pritom povjerljivost osjetljivih informacija. Kako bi se osiguralo da su planovi uvijek ažurni i djelotvorni, nadležna tijela iz svake regije trebala bi organizirati godišnje simulacije u suradnji s regionalnim operativnim središtima tijekom kojih bi se provjerila prikladnost tih planova.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  U 2012. osnovana je Koordinacijska skupina za električnu energiju kao forum za razmjenu informacija i promicanje suradnje država članica, osobito u području sigurnosti opskrbe29. Ovom Uredbom dodatno se pojačava uloga tog tijela. Koordinacijska skupina zadužena je za provođenje posebnih zadataka, ponajprije u vezi s izradom planova pripremljenosti za rizike, a imat će istaknutu ulogu u praćenju postignuća država članica u području sigurnosti opskrbe električnom energijom i u razvijanju najbolje prakse na toj osnovi.

(28)  U 2012. osnovana je Koordinacijska skupina za električnu energiju kao forum za razmjenu informacija i promicanje suradnje država članica, osobito u području sigurnosti opskrbe29. Ovom Uredbom dodatno se pojačava uloga tog tijela. Koordinacijska skupina zadužena je za provođenje posebnih zadataka, ponajprije u vezi s izradom planova pripremljenosti za rizike, a imat će istaknutu ulogu u praćenju postignuća država članica u području sigurnosti opskrbe električnom energijom i u razvijanju najbolje prakse na toj osnovi. Komisija treba poduzeti odgovarajuće mjere da zajamči reviziju sastava Koordinacijske skupine za električnu energiju kako bi u njoj bili i novi dionici, poput industrije, operatora distribucijskih sustava EU-a i organizacija potrošača.

_________________

_________________

29 Odluka Komisije od 15. studenoga 2012. o osnivanju Koordinacijske skupine za električnu energiju (2012/C 353/02), SL C 353, 17.11.2012., str. 2.

29 Odluka Komisije od 15. studenoga 2012. o osnivanju Koordinacijske skupine za električnu energiju (2012/C 353/02), SL C 353, 17.11.2012., str. 2.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Elektroenergetska kriza može se proširiti i izvan granica Unije te ugroziti i članice Energetske zajednice. U cilju osiguravanja učinkovitog upravljanja krizama na granicama između država članica i ugovornih strana, Unija bi trebala blisko surađivati s ugovornim stranama Energetske zajednice u sprečavanju elektroenergetskih kriza, pripremanju za njih i njihovu rješavanju.

(29)  Elektroenergetska kriza može se proširiti i izvan granica Unije te ugroziti i članice Energetske zajednice. Kao stranka Ugovora o Energetskoj zajednici Unija bi se trebala zalagati za izmjene tog Ugovora s ciljem stvaranja integriranog tržišta i jedinstvenog regulatornog prostora pružanjem odgovarajućeg i stabilnog regulatornog okvira. U cilju osiguravanja učinkovitog upravljanja krizama na granicama između država članica i ugovornih strana Energetske zajednice, Unija bi trebala blisko surađivati s ugovornim stranama Energetske zajednice u sprečavanju elektroenergetskih kriza, pripremanju za njih i njihovu rješavanju.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za suradnju među državama članicama s ciljem sprečavanja elektroenergetskih kriza, pripremanja za njih i njihova rješavanja u duhu solidarnosti i transparentnosti i uz potpuno pridržavanje zahtjeva konkurentnog unutarnjeg tržišta električne energije.

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za suradnju među državama članicama s ciljem sprečavanja elektroenergetskih kriza, pripremanja za njih i njihova rješavanja u duhu solidarnosti i transparentnosti, uz potpuno pridržavanje zahtjeva konkurentnog unutarnjeg tržišta električne energije te u skladu s energetskim i klimatskim ciljevima Unije.

Obrazloženje

Širi kontekst trebao bi obuhvaćati upućivanja na strateške ciljeve Unije u tom području.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „elektroenergetska kriza” znači situacija znatne nestašice električne energije ili nemogućnost isporuke električne energije krajnjim korisnicima, postojeća ili neminovna;

(b)  „elektroenergetska kriza” znači situacija znatne nestašice električne energije ili nemogućnost isporuke električne energije krajnjim korisnicima, postojeća ili neminovna, na temelju parametara definiranih u nacionalnim i regionalnim kriznim scenarijima;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  „nadležno tijelo” znači nacionalno vladino tijelo ili nacionalno regulatorno tijelo koje je imenovala država članica kako bi se osigurala provedba mjera predviđenih ovom Uredbom;

Obrazloženje

Potrebno je dodati definiciju „nadležnog tijela”, u skladu s definicijom koja se koristi u Uredbi za sigurnost opskrbe plinom.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „netržišna mjera” znači bilo koja mjera na strani ponude ili potražnje koja odstupa od tržišnih pravila ili komercijalnih ugovora uvedena u cilju ublažavanja elektroenergetske krize;

(e)  „netržišna mjera” znači bilo koja mjera na strani ponude, mreže ili potražnje koja odstupa od tržišnih pravila ili komercijalnih ugovora uvedena u cilju ublažavanja elektroenergetske krize;

Obrazloženje

Bitno je da se u tu definiciju uključe mjere koje se primjenjuju na strani mreže kako bi se jasno navelo da je, primjerice, ograničavanje dostupnih interkonekcijskih kapaciteta ili već dodijeljenog prekozonskog kapaciteta netržišna mjera i da se treba izbjegavati.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  „makroregija” znači skupina država članica uključenih u strukturirano makroregionalno partnerstvo, u skladu s člankom 2. stavkom 18. točkom (a) Uredbe (EU) ... [predložena uredba o električnoj energiji u okviru upravljanja energetskom unijom].

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice obavješćuju Komisiju bez odgode o nazivu i podacima za kontakt nadležnog tijela, nakon što ono bude određeno.

2.  Svaka država članica bez odgađanja obavješćuje Komisiju o nazivu i podacima za kontakt svojeg nadležnog tijela i promjenama u tom pogledu te objavljuje te informacije.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da su svi rizici koji se odnose na sigurnost opskrbe električnom energijom procijenjeni u skladu s pravilima utvrđenima ovom Uredbom i s člankom 18. Uredbe o električnoj energiji [predložena Uredba o električnoj energiji]. S tim ciljem one surađuju s Europskom mrežom operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) i regionalnim operativnim središtima.

Države članice osiguravaju da su svi rizici koji se odnose na sigurnost opskrbe električnom energijom procijenjeni u skladu s pravilima utvrđenima ovom Uredbom i s europskom procjenom adekvatnosti resursa definiranom u poglavlju IV. Uredbe (EU) [predložena uredba o električnoj energiji]. Sigurnost opskrbe električnom energijom podrazumijeva efektivnu suradnju između relevantnih dionika, država članica, osobito putem njihovih nadležnih tijela, regionalnih koordinacijskih centara i Komisije s drugim institucijama i tijelima Unije, sve u okviru njihovih područja djelovanja i nadležnosti. S tim ciljem one surađuju s Europskom mrežom operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) i regionalnim operativnim središtima, operatorima prijenosnog sustava, nacionalnim regulatornim tijelima i drugim relevantnim dionicima.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Kompromisna izmjena

1.  U roku od [Ured za publikacije Europske unije unosi točan datum: dva mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe] ENTSO-E podnosi Agenciji prijedlog metodologije za utvrđivanje najrelevantnijih elektroenergetskih kriznih scenarija u regionalnom kontekstu.

1.  U roku od [Ured za publikacije Europske unije unosi točan datum: četiri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe] ENTSO-E podnosi Agenciji prijedlog metodologije za utvrđivanje najrelevantnijih elektroenergetskih kriznih scenarija u regionalnom kontekstu.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Prije podnošenja predložene metodologije ENTSO-E provodi program savjetovanja, koji uključuje barem industrijske organizacije i organizacije potrošača, operatore distribucijskih sustava, nacionalna regulatorna tijela i druga nacionalna tijela. ENTSO-E na odgovarajući način uzima u obzir rezultate savjetovanja.

4.  Prije podnošenja predložene metodologije ENTSO-E provodi program savjetovanja, koji uključuje regionalne koordinacijske centre, industrijske organizacije i organizacije potrošača, proizvođače energije, operatore prijenosnih sustava, operatore distribucijskih sustava, nadležna tijela, nacionalna regulatorna tijela, druga nacionalna tijela i druge relevantne dionike. ENTSO-E na odgovarajući način uzima u obzir rezultate savjetovanja.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  ENTSO-E redovito ažurira i poboljšava metodologiju u skladu sa stavcima od 1. do 5. Agencija ili Komisija može zahtijevati takva ažuriranja i poboljšanja uz navođenje opravdanih razloga. U roku od šest mjeseci nakon zaprimanja zahtjeva ENTSO-E podnosi Agenciji nacrt predloženih promjena. U roku od dva mjeseca nakon zaprimanja nacrta Agencija mijenja ili odobrava promjene i objavljuje ih na svojim internetskim stranicama.

6.  ENTSO-E redovito ažurira i poboljšava metodologiju u skladu sa stavcima od 1. do 5. Agencija ili Komisija može zahtijevati takva ažuriranja i poboljšanja uz navođenje opravdanih razloga. U roku od dva mjeseca nakon zaprimanja zahtjeva ENTSO-E podnosi Agenciji nacrt predloženih promjena. U roku od dva mjeseca nakon zaprimanja nacrta Agencija odobrava ili mijenja promjene i objavljuje ih na svojim internetskim stranicama.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U roku od [Ured za publikacije Europske unije unosi točan datum: deset mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] i na temelju metodologije donesene u skladu s člankom 5. ENTSO-E utvrđuje najrelevantnije elektroenergetske krizne scenarije za svaku regiju. Zadatke koji se odnose na utvrđivanje regionalnih kriznih scenarija može delegirati regionalnim operativnim središtima.

1.  U roku od [Ured za publikacije Europske unije unosi točan datum: deset mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] i na temelju metodologije donesene u skladu s člankom 5. ENTSO-E, u bliskoj suradnji s Koordinacijskom skupinom za električnu energiju, utvrđuje najrelevantnije elektroenergetske krizne scenarije za svaku regiju. Zadatke koji se odnose na utvrđivanje regionalnih kriznih scenarija ENTSO-E može delegirati regionalnim koordinacijskim centrima. Regionalni koordinacijski centri u tu se svrhu savjetuju s Koordinacijskom skupinom za električnu energiju. Prilikom utvrđivanja kriznih scenarija povezanih sa zlonamjernim napadima ENTSO-E i regionalni koordinacijski centri osiguravaju očuvanje povjerljivosti osjetljivih informacija.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U roku od [Ured za publikacije Europske unije unosi točan datum: deset mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] države članice utvrđuju najrelevantnije elektroenergetske krizne scenarije na nacionalnoj razini.

1.  U roku od [Ured za publikacije Europske unije unosi točan datum: 12 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] države članice utvrđuju najrelevantnije elektroenergetske krizne scenarije na nacionalnoj razini, uz sudjelovanje barem operatora distribucijskog sustava, operatora prijenosnog sustava i proizvođača električne energije, jamčeći pritom povjerljivost osjetljivih informacija.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Smjernice za sprečavanje kriza i upravljanje njima

 

1.   Uzimajući u obzir europsku procjenu adekvatnosti i ostale relevantne propise, Agencija za suradnju energetskih regulatora izrađuje nacrt smjernica za sprečavanje kriznih situacija i upravljanje njima, kojima se utvrđuju i tržišne i netržišne mjere te operativna pravila za sustav. U pripremi smjernica Agencija daje prednost, što je više moguće, mjerama koje imaju najmanji učinak na okoliš.

 

2.   U smjernice su uključena i načela mehanizama naknade troškova te načela za utvrđivanje zaštićenih kupaca.

 

3.   Agencija revidira i prema potrebi ažurira rješenja svake tri godine, osim kad okolnosti zahtijevaju češće revizije.

Obrazloženje

Zajednička rješenja za postupanje u krizama trebala bi biti od pomoći pri izradi nacrta nacionalnih planova. Njima bi se zajamčila usklađenost među planovima i olakšali sporazumi među državama članicama koje pregovaraju o regionalnim dijelovima svojih planova. Potrebno je usklađivanje definicije zaštićenih kupaca na razini EU-a kako bi se zajamčila zaštita najranjivijih i temeljnih elemenata društva, kao i olakšavanje prekograničnih mjera solidarnosti, kako je utvrđeno u članku 14. ove Uredbe.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 8. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Metodologija za kratkoročne procjene adekvatnosti

Metodologija za kratkoročne i sezonske procjene adekvatnosti

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U roku od [Ured za publikacije Europske unije unosi točan datum: dva mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe] ENTSO-E podnosi Agenciji prijedlog metodologije za procjenu kratkoročne adekvatnosti, i to sezonske adekvatnosti i adekvatnosti za tjedan dana unaprijed i unutardnevne adekvatnosti, koja obuhvaća minimalno sljedeće:

U roku od [Ured za publikacije Europske unije unosi točan datum: četiri mjeseca nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] ENTSO-E podnosi Agenciji prijedlog metodologije za procjenu kratkoročne i sezonske adekvatnosti koja obuhvaća minimalno sljedeće:

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  nesigurnost povezana s čimbenicima kao što su vjerojatnost ispada prijenosnog kapaciteta, vjerojatnost neplaniranog prestanka rada elektrana, teški vremenski uvjeti, promjenjivost potražnje i promjenjivost proizvodnje energije iz obnovljivih izvora;

(a)  nesigurnost povezanu s čimbenicima kao što su vjerojatnost ispada prijenosnog kapaciteta, vjerojatnost neplaniranog prestanka rada elektrana, teški vremenski uvjeti, promjenjiva potražnja, osobito vrhunci potražnje koji ovise o vremenskim uvjetima, i promjenjivost proizvodnje energije iz obnovljivih izvora;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  vjerojatnost nastanka kritične situacije;

(b)  vjerojatnost nastanka elektroenergetske krize;

Obrazloženje

Usklađivanje teksta s definicijama iz članka 2.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U metodologiji se predviđaju upotreba probabilističkog pristupa i razmatranje regionalnog konteksta i konteksta čitave Unije, uključujući, koliko je to moguće, i treće zemlje koje se nalaze unutar sinkronih područja Unije.

U metodologiji se predviđaju upotreba probabilističkog pristupa i razmatranje regionalnog konteksta i konteksta čitave Unije, uključujući razinu međusobne povezanosti država članica i, koliko je to moguće, trećih zemalja koje se nalaze unutar sinkronih područja Unije.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prije podnošenja predložene metodologije ENTSO-E provodi savjetovanje koje uključuje barem industrijske organizacije i organizacije potrošača, operatore distribucijskih sustava, nacionalna regulatorna tijela i druga nacionalna tijela. ENTSO-E na odgovarajući način uzima u obzir rezultate savjetovanja.

2.  Prije podnošenja predložene metodologije ENTSO-E provodi savjetovanje koje uključuje regionalne koordinacijske centre, industrijske organizacije i organizacije potrošača, proizvođače energije, operatore prijenosnih sustava i operatore distribucijskih sustava, nadležna tijela, nacionalna regulatorna tijela, druga nacionalna tijela i relevantne dionike. ENTSO-E na odgovarajući način uzima u obzir rezultate savjetovanja.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  ENTSO-E redovito ažurira i poboljšava metodologiju u skladu sa stavcima od 1. do 3. Agencija ili Komisija može zahtijevati takva ažuriranja i poboljšanja uz navođenje opravdanih razloga. U roku od šest mjeseci nakon zaprimanja zahtjeva ENTSO-E podnosi Agenciji nacrt predloženih promjena. U roku od dva mjeseca nakon zaprimanja nacrta Agencija mijenja ili odobrava promjene i objavljuje ih na svojim internetskim stranicama.

4.  ENTSO-E redovito ažurira i poboljšava metodologiju u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. Agencija ili Komisija mogu zahtijevati takva ažuriranja i poboljšanja uz navođenje opravdanih razloga. U roku od dva mjeseca nakon zaprimanja zahtjeva ENTSO-E podnosi Agenciji nacrt predloženih promjena. U roku od dva mjeseca nakon zaprimanja nacrta Agencija odobrava ili mijenja promjene i objavljuje ih na svojim internetskim stranicama.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Sve kratkoročne procjene adekvatnosti provode se na temelju metodologije izrađene u skladu s člankom 8.

1.  Sve kratkoročne procjene adekvatnosti, provedene na nacionalnoj razini, regionalnoj razini ili razini Unije, provode se na temelju metodologije izrađene u skladu s člankom 8.

Obrazloženje

Prijedlogom o pripremljenosti za rizike poziva se na procjene kratkoročnih rizika koje će se provoditi na europskoj i na regionalnoj razini, međutim, trebalo bi pojasniti da i države članice zadržavaju mogućnost provedbe vlastitih procjena. Štoviše, sukladno Smjernicama za pogon sustava (članak 104.), svaki operator prijenosnih sustava mora provoditi kratkoročne procjene adekvatnosti. Ovim se dodatkom pojašnjava i da se za sve kratkoročne procjene adekvatnosti mora primjenjivati metodologija izrađena u skladu s člankom 8.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Na temelju regionalnih i nacionalnih elektroenergetskih kriznih scenarija utvrđenih u skladu s člancima 6. i 7. nadležno tijelo svake države članice utvrđuje plan pripremljenosti za rizike nakon savjetovanja s elektroenergetskim poduzećima i poduzećima za plin, s odgovarajućim organizacijama koje predstavljaju interese kućanstava i industrijskih potrošača električne energije i s nacionalnim regulatornim tijelima (koja nisu nadležno tijelo).

1.  Na temelju regionalnih i nacionalnih elektroenergetskih kriznih scenarija utvrđenih u skladu s člancima 6. i 7. nadležno tijelo svake države članice utvrđuje plan pripremljenosti za rizike nakon savjetovanja s elektroenergetskim poduzećima i poduzećima za plin, s operatorima prijenosnih sustava i operatorima distribucijskih sustava, s odgovarajućim organizacijama koje predstavljaju interese kućanstava i industrijskih potrošača električne energije i s nacionalnim regulatornim tijelima (koja nisu nadležno tijelo). Mora se osigurati zaštita povjerljivosti osjetljivih informacija u smislu sprečavanja i ublažavanja napada. Ako nadležno tijelo smatra da određene osjetljive informacije ne smiju biti otkrivene, ono dostavlja njihov sažetak koji nije povjerljiv.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice javno objavljuju planove, osiguravajući pritom povjerljivost osjetljivih informacija, ponajprije informacija o mjerama koje se odnose na sprečavanje i ublažavanje zlonamjernih napada.

Briše se.

Obrazloženje

Češka je svjesna strateške važnosti i osjetljivosti informacija u pogledu energetskog sektora. Sigurnost i zaštita informacija moraju se smatrati ključnim prioritetom u ublažavanju zlonamjernih napada. Opseg informacija koje se objavljuju mora se uvijek ozbiljno razmatrati u pogledu ranjivosti i strateške važnosti energetskog sektora.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  utvrđuju se moguće netržišne mjere koje se provode u elektroenergetskim kriznim situacijama, posebno utvrđujući pokretača tih mjera, uvjete i postupke za njihovu provedbu i navodeći na koji su način u skladu sa zahtjevima utvrđenima člankom 15.;

(g)  utvrđuju se moguće netržišne mjere koje se provode u elektroenergetskim kriznim situacijama, posebno utvrđujući pokretača tih mjera, uvjete i postupke za njihovu primjenu (uključujući eventualne sustave naknade), procjenjujući stupanj u kojem je primjena takvih mjera nužna za rješavanje krize i navodeći na koji su način te mjere u skladu sa zahtjevima utvrđenima člankom 15.;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  predviđa se detaljni plan za raspoređivanje opterećenja, određujući kada se opterećenje raspoređuje, u kojim okolnostima i koje se vrijednosti opterećenja raspoređuju. Planom se posebno utvrđuje koje kategorije korisnika električne energije uživaju posebnu zaštitu od isključivanja i navodi se opravdanje za takvu zaštitu, osobito s obzirom na javnu i osobnu sigurnost;

(h)  predviđa se detaljni plan za raspoređivanje opterećenja, određujući kada se opterećenje raspoređuje, u kojim okolnostima i koje se vrijednosti opterećenja raspoređuju; planom se posebno utvrđuje koje kategorije korisnika električne energije uživaju posebnu zaštitu od isključivanja i navodi se opravdanje za takvu zaštitu, osobito s obzirom na javnu sigurnost, osobnu sigurnost i kontinuitet ključnih javnih usluga;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 11. – točka 1. – podtočka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  opisuju se nacionalne mjere potrebne za primjenu i provedbu regionalnih mjera dogovorenih u skladu s člankom 12.;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 11. – točka 1. – podtočka ib (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ib)  uzimaju se u obzir učinci utvrđenih mjera na okoliš;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  određivanje regionalnog kriznog upravitelja ili kriznog tima;

(a)  određivanje regionalnog kriznog koordinatora ili kriznog tima;

Obrazloženje

„Koordinator” je bolji pojam, ali njegova uloga trebat će se definirati.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  mjere za ublažavanje učinka krize, uključujući i slučajeve istodobnih kriznih situacija. Te mjere uključuju regionalne planove za raspoređivanje opterećenja i tehničke, pravne i financijske aranžmane u vezi s uzajamnom pomoći kojima se osigurava opskrba električnom energijom tamo gdje je najpotrebnija i na optimalan način. U tim aranžmanima, među ostalim, utvrđuje se pokretač pomoći, formula za njezin izračun ili njezin iznos, strane koje plaćaju i koje primaju pomoć i pravila o arbitraži;

(c)  mjere za ublažavanje učinka krize, uključujući i slučajeve istodobnih kriznih situacija; te mjere uključuju regionalne planove za raspoređivanje opterećenja i tehničke, pravne i financijske aranžmane u vezi s uzajamnom pomoći kojima se osigurava optimalna opskrba električnom energijom tamo gdje je najpotrebnija; u tim aranžmanima, među ostalim, utvrđuju se pokretač pomoći, formula za njezin izračun ili njezin iznos, strane koje plaćaju i koje primaju pomoć i pravila o arbitraži; mehanizam naknade za pogođene subjekte također se definira prema načelima utvrđenima u skladu s člankom 7.a;

Obrazloženje

Radi izbjegavanja nesuglasica u pogledu naknade troškova, načela takve naknade troškova treba utvrditi neutralna agencija na razini EU-a, tj. Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER).

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Regionalne mjere koje se uključuju u plan usuglašavaju nadležna tijela država članica u određenoj regiji. Najmanje osam mjeseci prije isteka roka za donošenje ili ažuriranje plana nadležna tijela obavješćuju Koordinacijsku skupinu za električnu energiju o postignutim dogovorima. Ako određena nadležna tijela nisu uspjela postići dogovor, o razlozima njegova nepostizanja obavješćuju Komisiju. U takvom slučaju Komisija može zatražiti od Agencije da olakša postizanje dogovora u savjetovanju s ENTSO-E-om.

2.  Regionalne mjere koje se uključuju u plan usuglašavaju nadležna tijela država članica u određenoj regiji uz savjetovanje s relevantnim regionalnim koordinacijskim centrima i to prije njihova uvrštenja u pojedinačne nacionalne planove. Države članice mogu tražiti od Komisije da ima opću ulogu posredovanja u pripremi takvog dogovora. Komisija od Agencije i ENTSO-E-a može zatražiti da pružaju tehničku pomoć dotičnoj državi članici kako bi se olakšalo postizanje dogovora. Najmanje osam mjeseci prije isteka roka za donošenje ili ažuriranje plana nadležna tijela obavješćuju Koordinacijsku skupinu za električnu energiju o postignutim dogovorima i o svim eventualnim oblicima makroregionalne suradnje, u skladu s Uredbom (EU) ... [predložena uredba o upravljanju energetskom unijom]. Ako određena nadležna tijela nisu uspjela postići dogovor, o razlozima njegova nepostizanja obavješćuju Komisiju. U takvom slučaju Komisija predlaže mehanizam suradnje za postizanje dogovora o regionalnim mjerama.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U suradnji s regionalnim operativnim središtima i uz uključenost odgovarajućih dionika, nadležna tijela svake regije provode godišnje krizne simulacije, osobito testiranje komunikacijskih mehanizama navedenih u stavku 1. točki (b).

3.  U suradnji s regionalnim operativnim središtima i uz uključenost odgovarajućih dionika, nadležna tijela svake regije provode godišnje simulacije odziva u realnom vremenu za elektroenergetske krizne situacije, osobito testiranje komunikacijskih mehanizama navedenih u stavku 1. točki (b).

Obrazloženje

Ovim se pojašnjenjem osnovni tekst prijedloga usklađuje s tekstom u Prilogu.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Uloga Komisije u izmjeni planova pripremljenosti za rizike

 

1.   Države članice podnose Komisiji donesene planove. Komisija može donijeti odluku kojom traži izmjenu ili povlačenje mjere ako za nju vrijedi sljedeće:

 

(a)   vjerojatno će narušiti unutarnje tržište Unije;

 

(b)   nije nužna ili proporcionalna u jamčenju sigurnosti opskrbe;

 

(c)   vjerojatno će ugroziti sigurnost opskrbe drugih država članica ili

 

(d)   u suprotnosti je s ciljevima klimatske politike Unije.

 

Donesena mjera stupa na snagu tek kada je Komisija odobri ili kada je izmijenjena u skladu s odlukom Komisije.

Obrazloženje

Potreban je zaštitni mehanizam kako bi se osiguralo da dogovoreni planovi ne ugroze unutarnje tržište i sigurnost opskrbe. Komisija bi trebala imati mandat za zahtijevanje izmjena kad je to potrebno.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako je to nužno i moguće, države članice međusobno nude pomoć radi sprečavanja ili ublažavanja elektroenergetske krize. Takva pomoć podložna je naknadi troškova.

2.  Ako je to zatraženo i tehnički moguće, države članice si međusobno pomažu radi sprečavanja ili ublažavanja elektroenergetske krize. Takva je pomoć podložna naknadi troškova koja pokriva barem trošak električne energije dostavljene na teritorij države članice koja traži pomoć i druge relevantne troškove nastale pri pružanju pomoći, uključujući, prema potrebi, pripremljenu pomoć koja nije pružena, i naknadu troškova svih naknada koje su rezultat sudskih, arbitražnih ili sličnih postupaka i rješavanja te povezanih troškova pružene pomoći.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Netržišne mjere moguće je pokrenuti u kriznoj situaciji i samo ako su iscrpljene sve mogućnosti koje proizlaze iz tržišnih mjera. Njima se ne smije neopravdano narušavati tržišno natjecanje ni djelotvorno funkcioniranje tržišta električne energije. Te mjere moraju biti nužne, proporcionalne, nediskriminirajuće i privremene.

2.  Netržišne mjere pokreću se u kriznoj situaciji isključivo kao krajnja mjera i samo nakon što su iscrpljene sve mogućnosti koje proizlaze iz tržišnih mjera te ako postoje opširni dokazi da bi daljnja primjena tržišnih mjera mogla dovesti do još većeg pogoršanja krizne situacije. Tim se mjerama ne smije neopravdano narušavati tržišno natjecanje ni djelotvorno funkcioniranje tržišta električne energije. Te mjere moraju biti proporcionalne, nediskriminirajuće i privremene. Sve relevantne dionike odmah se obavješćuje o svakoj primjeni netržišnih mjera.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ograničavanje transakcija, uključujući ograničavanje već dodijeljenog prekozonskog kapaciteta, ograničavanje u pružanju prekozonskog kapaciteta za raspodjelu kapaciteta ili ograničavanje u stavljanju rasporeda na raspolaganje pokreće se isključivo uz pridržavanje odredbe utvrđene člankom 14. stavkom 2. Uredbe o električnoj energiji [predložena Uredba o električnoj energiji] i pravila donesenih radi dodatne razrade te odredbe.

3.  Ograničavanje transakcija, uključujući ograničavanje već dodijeljenog prekozonskog kapaciteta, ograničavanje u pružanju prekozonskog kapaciteta za raspodjelu kapaciteta ili ograničavanje u stavljanju rasporeda na raspolaganje pokreće se isključivo uz pridržavanje odredbi utvrđenih člankom 14. stavkom 2. Uredbe o električnoj energiji [predložena Uredba o električnoj energiji], člankom 72. Uredbe Komisije (EU) 2015/12221a i odredbi donesenih radi dodatne razrade toga.

 

_______________

 

1a Uredba Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima (SL L 197, 25.7.2015., str. 24.).

Obrazloženje

Izmjenom se želi pojasniti da se i drugi stavci članka 14. odnose na dodjelu kapaciteta, primjerice stavkom 3. propisano je sljedeće: „Najveći kapacitet interkonekcija i/ili prijenosnih mreža koje utječu na prekogranične tokove na raspolaganju je sudionicima na tržištu”.Također je važno dodati upućivanje na Uredbu o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Što je prije moguće, a najkasnije šest tjedana nakon proglašavanja elektroenergetske krizne situacije, predmetno nadležno tijelo, uz savjetovanje sa svojim nacionalnim regulatornim tijelom (u slučajevima u kojima to nije isto tijelo) podnosi Koordinacijskoj skupini za električnu energiju i Komisiji izvješće o evaluaciji.

1.  Što je prije moguće, a najkasnije šest tjedana nakon završetka elektroenergetske krizne situacije, predmetna nadležna tijela, uz savjetovanje s vlastitim nacionalnim regulatornim tijelom (u slučajevima kada ono nije nadležno tijelo) podnose Koordinacijskoj skupini za električnu energiju i Komisiji detaljno izvješće o evaluaciji.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  izvještaj o pomoći pruženoj susjednim državama članicama ili trećim zemljama ili primljenoj od njih;

(d)  izvještaj o pripremljenoj pomoći (bilo da je u konačnici pružena ili ne), pomoći pruženoj susjednim državama članicama ili trećim zemljama ili primljenoj od njih;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  gospodarski učinak elektroenergetske krize i učinak mjera poduzetih u sektoru električne energije, a osobito količine neisporučene energije i razinu ručnog isključivanja potražnje (uključujući usporedbu između razine dobrovoljnog i prisilnog isključivanja potražnje);

(e)  gospodarski učinak elektroenergetske krize i učinak mjera poduzetih u sektoru električne energije, a osobito količine neisporučene energije, ograničenje dostupnih ili dodijeljenih prekozonskih kapaciteta, razinu ručnog isključivanja potražnje (uključujući usporedbu između razine dobrovoljnog i prisilnog isključivanja potražnje) i mjere nametnute dionicima, kao što su elektrane, opskrbljivači i ostali relevantni tržišni sudionici;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e a)  temeljito opravdanje primjene netržišnih mjera;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f a)  pregled toga kako bi buduća mreža trebala izgledati kako bi se nosila s posljedicama koje su rezultat utvrđenih električnih kriza, uz opis strukturnih slabosti sustava, u skladu s načelima utvrđenima Direktivom (EU) ... [o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije, COM(2016)864], te uz utvrđivanje periodičnih planova razvoja mreže [tekst treba uskladiti s relevantnim odredbama prijedloga direktive o modelu tržišta].

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Predmetna nadležna tijela podnose rezultate evaluacije Koordinacijskoj skupini za električnu energiju.

4.  Predmetna nadležna tijela podnose rezultate evaluacije Koordinacijskoj skupini za električnu energiju. Ti rezultati moraju biti odraženi u ažuriranjima planova pripremljenosti za rizike.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu, Vijeću i Službenom listu Europske unije.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 3. – poddio 3.1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  opišite mjere za ublažavanje elektroenergetskih kriznih situacija, osobito mjere na strani ponude i na strani potražnje, pri čemu treba navesti u kojim se okolnostima te mjere mogu upotrebljavati i koji su pokretači za svaku pojedinačnu mjeru. U slučajevima u kojima se razmatraju netržišne mjere, one moraju biti valjano opravdane s obzirom na zahtjeve iz članka 15.;

(c)  opišite mjere za ublažavanje elektroenergetskih kriznih situacija, osobito mjere na strani ponude, na strani mreže i na strani potražnje, pri čemu treba navesti u kojim se okolnostima te mjere mogu upotrebljavati i koji su pokretači za svaku pojedinačnu mjeru; u slučajevima u kojima se razmatraju netržišne mjere, one moraju biti valjano opravdane s obzirom na zahtjeve iz članka 15.;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 3. – poddio 3.1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  opišite nacionalne mjere potrebne za primjenu i provedbu regionalnih mjera dogovorenih u skladu s člankom 12.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 3. – poddio 3.2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  opišite dogovorene mjere koje će se upotrebljavati tijekom istodobnih kriznih situacija, uključujući utvrđivanje prioritetnih potrošača i regionalnih planova za raspoređivanje opterećenja te financijskih aranžmana za pomoć u cilju sprječavanja ili ublažavanja elektroenergetske krize. U opis tih aranžmana uključite elemente kao što su definicija pokretača pomoći, formula za njezin izračun ili njezin iznos, strane koje plaćaju i primaju pomoć i pravila o arbitraži. Navedite kada se i kako pokreću regionalni planovi za raspoređivanje opterećenja;

(b)  opišite dogovorene mjere koje će se upotrebljavati tijekom istodobnih kriza, uključujući utvrđivanje prioritetnih potrošača i regionalnih planova za raspoređivanje opterećenja te financijskih aranžmana za pomoć u cilju sprječavanja ili ublažavanja elektroenergetske krize; u opis tih aranžmana uključite elemente kao što su definicija pokretača pomoći, formula za njezin izračun ili njezin iznos, strane koje plaćaju i primaju pomoć i pravila o arbitraži; navedite kada se i kako pokreću regionalni planovi za raspoređivanje opterećenja;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 5. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  operatora prijenosnih i distribucijskih sustava.


OBRAZLOŽENJE

Cilj prve od pet dimenzija strategije energetske unije jest ojačati sigurnost i solidarnost između država članica, dok je cilj druge dimenzije potpuno integrirano unutarnje energetsko tržište. U suprotnosti s tim načelima, energetski rizici danas gotovo isključivo podliježu zakonodavstvu i tehničkim propisima koji su na snazi u pojedinačnim državama članicama.

Budući da nepostojanje europskih odredbi predstavlja regulatornu prazninu, elektroenergetske krize – poput one koja je u siječnju 2017. pogodila Bugarsku, Grčku i Rumunjsku – narušavaju dotična gospodarstva, ugrožavaju javnu sigurnost, nanose štetu potrošačima izloženima povećanim cijenama te podrivaju solidarnost i suradnju između susjednih država. Kako bi se ispunila ta regulatorna praznina, Europska unija treba uvesti ambiciozan okvir za utvrđivanje, procjenu, pripremu, upravljanje, praćenje i razmjenu informacija o elektroenergetskim krizama.

S obzirom na današnja elektroenergetska tržišta i sustave koji su sve više međusobno povezani preko državnih granica te sve više decentralizirani, izvjestitelj se slaže sa stajalištem da je potrebna visoka razina suradnje, i to suradnje među svim dionicima, kako u državama članicama tako i preko državnih granica. Potrebno je definirati uloge i nadležnosti svih relevantnih aktera te uvesti odgovarajuće strukture kako bi se zajamčila efektivna međusobna suradnja svih uključenih strana.

Zajednička metodologija i načela

Ključan element za osiguravanje regionalne pripremljenosti za upravljanje elektroenergetskim krizama jest zajednička metodologija za utvrđivanje i procjenu situacija znatnog pomanjkanja električne energije ili nemogućnosti isporuke električne energije krajnjim potrošačima.

Imajući na umu da države članice zadržavaju mogućnost provedbe vlastitih procjena, izvjestitelj preporučuje da se te procjene provode u skladu sa zajedničkom, regionalnom metodologijom kako bi se izbjegla nedosljednost, redundancija i rupe u zakonu. Pripremljenost za rizike danas je ponajprije usmjerena na primjerenost dostupne infrastrukture, no zajedničkom bi se metodologijom za utvrđivanje i procjenjivanje kriza eventualno mogli rješavati operativni problemi sprečavanja kriza i pripremljenosti za krize, upravljanja krizama i ex post evaluacije.

Solidarnost, uzajamna pomoć i tržišna pravila

Komisija predlaže da u slučaju elektroenergetske krize države članice jedna drugoj ponude pomoć radi sprečavanja krize ili ublažavanja njezinih posljedica. Izvjestitelj snažno podržava to stajalište i predlaže da procjene izvedivosti pružanja pomoći susjednoj državi članici budu ograničene na tehničke aspekte te da se mehanizmi naknade po mogućnosti definiraju ili unaprijed ili u ranim fazama kriznih situacija kako bi se izbjegle kasnije nesuglasice.

Izvjestitelj također smatra kako bi se u Uredbi trebalo izričito navesti da planovi pripremljenosti za rizike ne smiju ostaviti prostor za narušavanje ili optimiranje tržišta. U tom bi se pogledu netržišna pravila trebala smatrati prihvatljivima samo ako postoji opasnost da tržišna pravila dovedu do daljnjeg pogoršanja elektroenergetske krize.

Povjerljivost

Iako prijedlog Komisije osigurava transparentnost i razmjenu informacija, potrebno je izbjeći objavljivanje osjetljivih informacija o radu elektroenergetskog sustava i planovima pripremljenosti za rizike. Budući da zlonamjerni napadi u energetskom sektoru i drugdje predstavljaju stvarnu opasnost, ovom se Uredbom osigurava povjerljivost osjetljivih informacija pri utvrđivanju rizika te izradi, distribuciji i provjeri nacrta planova putem Koordinacijske skupine za električnu energiju.

Upravljanje i sudjelovanje

Kada se nadležna tijela ne mogu dogovoriti, nacrtom Uredbe navodi se da Komisija može zatražiti od Agencije da posreduje u postizanju dogovora, u savjetovanju s ENTSO-E-om. U skladu s Uredbom o sigurnosti opskrbe plinom izvjestitelj sugerira da bi u tim slučajevima Komisija trebala moći predložiti mehanizam suradnje za postizanje regionalnih dogovora. Mehanizmom suradnje državama članicama ne smiju se nametati rješenja protiv njihove volje.

Budući da operatori prijenosnih sustava i operatori distribucijskih sustava snose krajnju odgovornost za sigurno i pouzdano funkcioniranje sustava, izvjestitelj smatra da bi ih nadležna tijela trebala izričito uključiti u postupke utvrđivanja, pripreme, upravljanja, praćenja i ex post evaluacije. Izvjestitelj također predlaže da Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) u slučajevima kada namjerava izmijeniti metodologiju koju predloži ili ažurira ENTSO-E bude dužna savjetovati se s ENTSO-E-om prije usvajanja izmijenjene verzije.


PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBA OD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je isključivo dobrovoljno uz izričitu odgovornost izvjestitelja za mišljenje. Izvjestitelj je tijekom pripreme [nacrta mišljenja / mišljenja, do njegova usvajanja u Odboru] primio informacije od sljedećih subjekata ili osoba:

Subjekt i/ili osoba

Izvjestitelj i njegov ured primili su informacije izravno od sljedećih subjekata i/ili osoba:

ACER – Agencija za suradnju energetskih regulatora

CEPS – Centar za studije europskih politika

ČEZ – České Energetické Závody

organizacija E3G (Third Generation Environmentalism)

Udruga europskih operatora distribucijskih sustava za pametne mreže (EDSO for Smart Grids)

poduzeće ENEL

Europska mreža operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E)

udruga Eurelectric

Europska komisija

organizacija Finnish Energy

poduzeće Iberdrola

National Grid

poduzeće RTE (Réseau de Transport d'Électricité)

poduzeće Snam

poduzeće Terna

Izvjestitelj i njegov ured također su se savjetovali sa sljedećim subjektima i/ili osobama:

udruga AEGE (Asociación de empresas con gran consumo de energía)

Udruga za opskrbu toplinskom energijom

Austrijska savezna komora rada

Europska federacija lokalnih energetskih poduzeća (CEDEC)

CEEP – Srednjoeuropski energetski partneri

poduzeće Centrica

CEWEP – Savez europskih pogona za proizvodnju energije iz otpada

CIA – Udruga kemijskih industrija

organizacija Confindustria

CRE – Rumunjski energetski centar

Gospodarska komora Češke Republike

poduzeće EDF - Électricité de France

poduzeće EDISON

poduzeće EirGrid

poduzeće Elering

poduzeće Enedis – Électricité Réseau Distribution France

poduzeće ENGIE

poduzeće E-ON

EPPSA – Europska udruga opskrbljivača elektrana

ESWET – Europski opskrbljivači tehnologije za proizvodnju energije iz otpada

platforma ETP SmartGrids

udruga Eugine

udruga Euracoal

udruga Eurofuel

Europski sveučilišni institut – Florence School Of Regulation

udruga Europex

poduzeće Fortia Energia S.L.

poduzeće Fortum

udruga Geode

Vlada Kraljevine Nizozemske

Vlada Češke Republike

Vlada Francuske Republike

Vlada Kraljevine Norveške

Vlada Kraljevine Švedske

Vlada Republike Latvije

Vlada Slovačke Republike

Vlada Ujedinjene Kraljevine

IEA – Međunarodna agencija za energiju

poduzeće Netz Burgenland

organizacija Oesterreichs Energie

Stalno predstavništvo Estonije pri Europskoj uniji

Stalno predstavništvo Italije pri Europskoj uniji

Poljska elektroenergetska udruga

poduzeće Schneider Electric

poduzeće Stadtwerke München

poduzeće Svenska kraftnät

Swissgrid

T&D Europe – Europski savez industrije opreme i usluga za prijenos i distribuciju električne energije

poduzeće Tempus Energy Technology

TenneT

TINETZ - Tiroler Netze

Utilitalia

udruga Verband kommunaler Unternehmen

poduzeće Verbund


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Pripravnost na rizik u sektoru električne energije

Referentni dokumenti

COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)

Datum podnošenja EP-u

30.11.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

16.1.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

16.1.2017

ENVI

16.1.2017

IMCO

16.1.2017

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ECON

15.12.2016

ENVI

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Flavio Zanonato

2.2.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Datum usvajanja

21.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

55

3

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jan Keller

Datum podnošenja

26.2.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

55

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERT/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Claude Turmes, Davor Škrlec

3

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 12. ožujka 2018.Pravna napomena