Procedūra : 2016/0377(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0039/2018

Pateikti tekstai :

A8-0039/2018

Debatai :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 7.9

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0229

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 918kWORD 122k
26.2.2018
PE 606.138v02-00 A8-0039/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB

(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Flavio Zanonato

ERRATA/ADDENDA
PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. PRANEŠĖJUI PAGALBĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB

(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0862),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 194 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0493/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 13 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0039/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  elektros energijos sektorius Sąjungoje pertvarkomas iš esmės, siekiant labiau decentralizuoti rinkas, kuriose veiktų daugiau dalyvių, geriau tarpusavyje susieti sistemas ir didinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį. Todėl Direktyvos xxx / Reglamento xxx [nuoroda į siūlomą Elektros energijos direktyvą ir Elektros energijos reglamentą] tikslas – atnaujinti teisinę sistemą, reglamentuojančią Sąjungos elektros energijos vidaus rinką, kad būtų užtikrinta, jog rinkos ir tinklai veiktų optimaliai naudingai bendrovėms ir vartotojams;

(1)  elektros energijos sektorius Sąjungoje pertvarkomas iš esmės, siekiant labiau decentralizuoti rinkas, kuriose veiktų daugiau dalyvių, didinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį ir geriau susieti sistemas, nes jos kol kas susietos nepakankamai. Todėl Direktyvos xxx / Reglamento xxx [nuoroda į siūlomą Elektros energijos direktyvą ir Elektros energijos reglamentą] tikslas – atnaujinti teisinę sistemą, reglamentuojančią Sąjungos elektros energijos vidaus rinką, kad būtų užtikrinta, jog rinkos ir tinklai veiktų optimaliai naudingai bendrovėms ir Sąjungos gyventojams. Šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie energetikos sąjungos (ji grindžiama solidarumu, įtvirtintu Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnyje) tikslų įgyvendinimo;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  gerai veikiančios rinkos ir sistemos – geriausia energijos tiekimo saugumo garantija. Tačiau net jei rinkos ir sistemos veikia gerai, niekada negalima atmesti rizikos, kad elektros energijos sektoriuje gali įvykti krizė (dėl ekstremalių oro sąlygų, piktavališkų išpuolių ar kuro trūkumo). Krizinės padėties pasekmės dažnai gali būti jaučiamos ir kaimyninėse šalyse. Net vietos lygmeniu prasidėjusių incidentų poveikis gali greitai išplisti į kitas šalis. Kai kurios ekstremalios aplinkybės, pavyzdžiui, šalčiai, karščiai ar kibernetinė ataka, gali tuo pačiu metu paveikti ištisus regionus;

(2)  energijos tiekimo saugumą Sąjungoje geriausiai užtikrina gerai veikiančios rinkos ir sistemos, kuriose išplėtotos technologijų požiūriu modernios elektros jungtys, užtikrinančios laisvą energijos judėjimą per sienas, energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės ir tolesnė atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtra. Tačiau net jei rinkos ir sistemos veikia gerai ir yra tarpusavyje sujungtos, niekada negalima atmesti rizikos, kad elektros energijos sektoriuje gali įvykti krizė (ypač dėl ekstremalių oro sąlygų, piktavališkų išpuolių ar kuro trūkumo). Krizės pasekmės dažnai gali būti jaučiamos ir kaimyninėse šalyse. Net vietos lygmeniu prasidėję incidentai gali greitai padaryti poveikį kitose šalyse. Kai kurios ekstremalios aplinkybės, pavyzdžiui, šalčiai, karščiai ar kibernetinė ataka, gali tuo pačiu metu paveikti ištisus regionus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  atsižvelgiant į tarpusavyje susijusias elektros energijos rinkas ir sistemas, krizių prevencijos ir valdymo negalima laikyti vien tik nacionaline atsakomybe. Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės ir kiti dalyviai veiksmingai bendradarbiautų tarpvalstybiniu mastu ir vadovaudamiesi skaidrumo ir solidarumo dvasia, reikalinga bendra taisyklių sistema ir suderintos procedūros;

(3)  atsižvelgiant į tarpusavyje susijusias elektros energijos rinkas ir sistemas, krizių prevencijos ir valdymo negalima laikyti vien tik nacionaline atsakomybe, todėl reikėtų geriau išnagrinėti efektyvesnių ir mažiau sąnaudų reikalaujančių priemonių potencialą pasitelkiant regioninį bendradarbiavimą. Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės ir kiti dalyviai veiksmingai bendradarbiautų tarpvalstybiniu mastu ir didintų skaidrumą, pasitikėjimą ir solidarumą tarp valstybių narių, reikalinga bendra taisyklių sistema ir geriau suderintos procedūros;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Sistemos eksploatavimo gairės24 ir Avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo tinklo kodeksas 25 išsamus taisyklių sąvadas, reglamentuojantis, kaip perdavimo sistemos operatoriai ir kiti svarbūs dalyviai turėtų veikti ir bendradarbiauti, kad užtikrintų sistemos saugumą. Šios techninės taisyklės turėtų užtikrinti, kad incidentai elektros energijos sektoriuje būtų veiksmingai šalinami eksploatavimo lygmeniu. Šiame reglamente daugiausia dėmesio skiriama krizinei elektros energijos sektoriaus padėčiai, kuri gali būti didesnio masto ir turėti didesnį poveikį. Jame nustatyta, ką valstybės narės turėtų daryti, kad užkirstų kelią tokiai padėčiai, ir kokių priemonių jos gali imtis, jei vien sistemos eksploatavimo taisyklių nebepakaktų. Tačiau net krizės atveju reikėtų visiškai laikytis sistemos eksploatavimo taisyklių;

(5)  Sistemos eksploatavimo gairės24 ir Avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo tinklo kodeksas25 yra išsamus taisyklių sąvadas, reglamentuojantis, kaip perdavimo sistemos operatoriai ir kiti svarbūs dalyviai turėtų veikti ir bendradarbiauti, kad užtikrintų sistemos saugumą. Šios techninės taisyklės turėtų užtikrinti, kad incidentai elektros energijos sektoriuje būtų veiksmingai šalinami eksploatavimo lygmeniu. Šiame reglamente daugiausia dėmesio skiriama elektros energijos sektoriaus krizei, kuri gali būti didesnio masto ir turėti didesnį poveikį. Jame nustatyta, ką valstybės narės turėtų daryti, kad užkirstų kelią tokiai padėčiai, ir kokių priemonių jos gali imtis, jei vien sistemos eksploatavimo taisyklių nebepakaktų. Tačiau net krizės atveju reikėtų visiškai laikytis sistemos eksploatavimo taisyklių ir užtikrinti šio reglamento ir Avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo tinklo kodekso nuostatų nuoseklumą;

_________________

_________________

24 XXX Komisijos reglamentas (ES) .../..., kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės (OL L ..., ..., p. ...).

24 XXX Komisijos reglamentas (ES) .../..., kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės (OL L ..., ..., p. ...).

25XXX Komisijos reglamentas (ES) .../... dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai (OL L ..., ..., p. ...).

25 XXX Komisijos reglamentas (ES) .../... dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai (OL L ..., ..., p. ...).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  šiame reglamente nustatoma bendra taisyklių, kaip užkirsti kelią krizinei elektros energijos sektoriaus padėčiai, jai pasirengti ir ją valdyti, sistema, dėl kurios pasirengimo etape ir per elektros energijos sektoriaus krizę atsiranda daugiau skaidrumo ir užtikrinama, kad net ištikus krizei elektros energija būtų tiekiama ten, kur ji labiausiai reikalinga. Tam valstybės narės turi bendradarbiauti regioniniu lygmeniu vadovaudamosi solidarumo dvasia. Jame taip pat nustatoma sistema, kaip, pasitelkus Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupę, būtų galima veiksmingai stebėti energijos tiekimo saugumą Europoje. Tokiu būdu geresnis pasirengimas valdyti riziką būtų pasiektas mažesnėmis sąnaudomis. Jis taip pat turėtų sustiprinti energijos vidaus rinką, nes bus padidintas valstybių narių tarpusavio pasitikėjimas ir užkirstas kelias netinkamam valstybės kišimuisi krizinės padėties atveju, visų pirma vengiant netinkamo tarpvalstybinių srautų apribojimo;

(6)  šiame reglamente nustatoma bendra taisyklių, kaip užkirsti kelią elektros energijos sektoriaus krizei, jai pasirengti ir ją valdyti, sistema, dėl kurios pasirengimo etape ir per elektros energijos sektoriaus krizę atsiranda daugiau skaidrumo ir užtikrinama, kad net ištikus krizei būtų koordinuotai ir efektyviai imamasi priemonių, o elektros energija būtų tiekiama ten, kur ji labiausiai reikalinga. Tam valstybės narės turi bendradarbiauti regioniniu lygmeniu vadovaudamosi solidarumo dvasia. Jame taip pat nustatoma sistema, kaip, pasitelkus Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupę, būtų galima veiksmingai stebėti energijos tiekimo saugumą Europoje. Tokiu būdu geresnis pasirengimas valdyti riziką krizės atveju būtų pasiektas mažesnėmis sąnaudomis, optimizuojant išteklius ir švelninant padarinius gyventojams ir įmonėms. Jis taip pat turėtų sustiprinti energijos vidaus rinką, nes bus sustiprintas valstybių narių tarpusavio pasitikėjimas ir užkirstas kelias netinkamam valstybės kišimuisi krizės atveju, visų pirma vengiant bereikalingų ne rinkos priemonių taikymo, netinkamo tarpvalstybinių srautų apribojimo ir tarpzoninio perdavimo pralaidumo apribojimų, tokiu būdu sumažinant neigiamų padarinių išplitimo į kaimynines valstybes nares riziką;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekiant palengvinti krizių elektros energijos sektoriuje prevenciją, keitimąsi informacija ir ex post vertinimą, valstybės narės turėtų paskirti vieną kompetentingą instituciją kontaktiniu centru. Tai gali būti esamas arba naujas subjektas;

(10)  už tiekimo saugumą bendra atsakomybė tenka daugeliui subjektų ir kiekvienas iš jų turi atlikti aiškiai apibrėžtą vaidmenį valdant elektros energijos sistemas. Skirstomųjų tinklų operatoriai ir perdavimo sistemos operatoriai atlieka esminį vaidmenį užtikrinant saugią, patikimą ir veiksmingą elektros energijos sistemą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) .../... [siūlomos Elektros energijos direktyvos, COD 2016/380] 31 ir 40 straipsnius. Reguliavimo institucijos ir kitos atitinkamos nacionalinės institucijos taip pat atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant ir stebint elektros energijos tiekimo saugumą, vykdydamos joms skirtas užduotis pagal Direktyvos (ES) .../... [siūlomos Elektros energijos direktyvos] 59 straipsnį. Turint tikslą užtikrinti visų susijusių subjektų skaidrų ir įtraukų dalyvavimą, veiksmingą pasirengimo valdyti riziką planų ir regioninių susitarimų rengimą ir įgyvendinimą, taip pat siekiant sudaryti geresnes sąlygas elektros energijos sektoriaus krizių prevencijai, informacijos mainams ir baigiamajam vertinimui, valstybės narės kaip kontaktinį centrą turėtų paskirti vieną kompetentingą nacionalinę vyriausybės arba reguliavimo instituciją. Tai gali būti esamas arba naujas subjektas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  norint laikytis bendro požiūrio į krizių prevenciją ir valdymą, reikia nustatyti bendrą elektros energijos sektoriaus krizės apibrėžtį. Siekiant suvienodinti šiuo metu Sąjungoje taikomus skirtingus požiūrius, šiame reglamente elektros energijos sektoriaus krizė turėtų būti apibrėžta plačiąja prasme, kaip esama arba gresianti padėtis, kai labai trūksta elektros energijos arba jos neįmanoma tiekti. Valstybės narės turėtų būti įpareigotos savo pasirengimo valdyti riziką planuose nustatyti konkrečius elektros energijos sektoriaus krizės scenarijus regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis, o vėliau nurodyti konkrečias priemones tokioms problemoms spręsti. Tokiu požiūriu turėtų būti užtikrinama, kad būtų numatyti visi galimi krizių atvejai, atsižvelgiant į regioninius ir nacionalinius ypatumus, pavyzdžiui, elektros energijos tinklo topografiją, elektros energijos rūšių derinį, gamybos ir vartojimo dydį ir gyventojų sklaidą;

Pagrindimas

Šiuo metu Europoje nėra bendro sutarimo, ką reiškia ir su kuo yra susijusi krizė. Todėl, siekiant sudaryti sąlygas valstybėms narėms savo nacionaliniuose parengties valdyti riziką planuose nustatyti / kiekybiškai apibrėžti, ką konkrečiai reiškia tai, kad „labai trūksta elektros energijos“ arba „jos neįmanoma tiekti“, krizės apibrėžtis turi būti plati, kad apimtų visus galimus krizių atvejus visoje Europoje.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  norint laikytis bendro požiūrio į krizių prevenciją ir valdymą, visų pirma reikia, kad nustatydamos riziką, susijusią su elektros energijos tiekimo saugumu, valstybės narės naudotų tuos pačius metodus ir apibrėžtis ir galėtų veiksmingai palyginti savo ir kaimyninių valstybių veiklą šioje srityje. Reglamente nurodyti du rodikliai, naudojami elektros energijos tiekimo saugumui Sąjungoje stebėti: GWh per metus išreikšta numatyta energija, kuri nebuvo tiekiama, ir numatomas apkrovos sumažėjimas, išreikštas valandomis per metus. Šie rodikliai yra dalis Europos išteklių adekvatumo vertinimo, kurį atlieka (Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-E) pagal [siūlomo Elektros energijos reglamento 19 straipsnį]. Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupė, remdamasi šių rodiklių rezultatais, nuolat stebi energijos tiekimo saugumą. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra) taip pat turėtų naudoti šiuos rodiklius, teikdama metines elektros energijos rinkos stebėjimo ataskaitas apie valstybių narių veiklos energijos tiekimo saugumo srityje rezultatus pagal [siūlomo ACER reglamento 16 straipsnį];

(11)  reikia, kad valstybės narės, nustatydamos riziką, susijusią su elektros energijos tiekimo saugumu, naudotų vienodus metodus ir apibrėžtis, leidžiančius joms veiksmingai palyginti savo ir kaimyninių valstybių veiklą šioje srityje. Reglamente nurodyti du rodikliai, naudojami elektros energijos tiekimo saugumui Sąjungoje stebėti: GWh per metus išreikšta numatyta energija, kuri nebuvo tiekiama, ir numatomas apkrovos sumažėjimas, išreikštas valandomis per metus. Šie rodikliai yra dalis Europos išteklių adekvatumo vertinimo, kurį atlieka (Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-E) pagal [siūlomo Elektros energijos reglamento 19 straipsnį]. Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupė, remdamasi šių rodiklių rezultatais, nuolat stebi energijos tiekimo saugumą. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra) taip pat turėtų naudoti šiuos rodiklius, savo metinėse elektros energijos rinkos stebėjimo ataskaitose informuodama apie valstybių narių veiklos energijos tiekimo saugumo srityje rezultatus pagal [siūlomo ACER reglamento 16 straipsnį];

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekiant užtikrinti rizikos vertinimų suderinamumą, dėl kurio stiprėtų valstybių narių tarpusavio pasitikėjimas esant krizinei padėčiai, reikia laikytis bendro požiūrio į rizikos scenarijų nustatymą. Todėl ENTSO-E, bendradarbiaudamas su Agentūra turėtų parengti bendrą rizikos nustatymo metodiką – ENTSO-E metodiką pasiūlo, o Agentūra patvirtina;

(12)  siekiant užtikrinti rizikos vertinimų suderinamumą ir stiprinti valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą esant krizei, reikia laikytis bendro požiūrio į rizikos scenarijų nustatymą. Todėl, pasikonsultavęs su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant tradicinės ir atsinaujinančiosios energijos gamintojus, ENTSO-E, bendradarbiaudamas su Agentūra, turėtų parengti ir reguliariai atnaujinti bendrą rizikos nustatymo metodiką – ENTSO-E pasiūlo metodiką ir jos atnaujinimus, o Agentūra juos patvirtina;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  remdamasis bendra metodika, ENTSO-E turėtų reguliariai rengti ir atnaujinti regioninius krizės scenarijus ir nustatyti kiekvienam regionui aktualiausią riziką, tokią, kaip ekstremalios oro sąlygos, stichinės nelaimės, kuro trūkumas arba piktavališki išpuoliai. Nagrinėjant krizės dėl dujų trūkumo scenarijų, dujų tiekimo sutrikimo riziką reikėtų įvertinti remiantis dujų tiekimo ir infrastruktūros veikimo sutrikimo scenarijais, kuriuos Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas parengė pagal Dujų tiekimo saugumo reglamento [siūlomo Dujų tiekimo saugumo reglamento] 6 straipsnio 6 dalį. Valstybės narės turėtų jais remtis rengdamos ir atnaujindamos (paprastai kas trejus metus) savo nacionalinius krizės scenarijus. Šiais scenarijais reikėtų remtis rengiant pasirengimo valdyti riziką planus. Nustatydamos riziką nacionaliniu lygmeniu, valstybės narės turėtų aprašyti ir galimą riziką, susijusią su energijos tiekimo saugumui svarbios infrastruktūros nuosavybės teisėmis, ir galimas priemones (jei tokių yra), kurių imamasi tokiai rizikai pašalinti (pvz., bendrąsias arba sektoriaus investicijų atrankos taisykles, specialias tam tikrų akcininkų teises ir t. t.), kartu nurodydamos, kodėl, jų manymu, tokios priemonės yra pagrįstos;

(13)  remdamasis bendra metodika, ENTSO-E turėtų reguliariai rengti ir atnaujinti regioninius krizės scenarijus ir nustatyti kiekvienam regionui aktualiausią riziką, tokią kaip ekstremalios oro sąlygos, stichinės nelaimės, kuro trūkumas arba piktavališki išpuoliai. Nagrinėjant krizės dėl dujų trūkumo scenarijų, dujų tiekimo sutrikimo riziką reikėtų įvertinti remiantis dujų tiekimo ir infrastruktūros veikimo sutrikimo scenarijais, kuriuos Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas parengė pagal Dujų tiekimo saugumo reglamento [siūlomo Dujų tiekimo saugumo reglamento] 6 straipsnio 6 dalį. Siekiant sustiprinti regioninį požiūrį į rizikos vertinimą, ENTSO-E turėtų galėti su regioninių krizės scenarijų nustatymu susijusias užduotis perduoti regioniniams koordinavimo centrams. Remdamosi tais regioniniais krizių scenarijais valstybės narės turėtų parengti ir atnaujinti (paprastai kas trejus metus) savo nacionalinius krizės scenarijus. Po to šiais scenarijais reikėtų remtis rengiant pasirengimo valdyti riziką planus. Nustatydamos riziką nacionaliniu lygmeniu, valstybės narės turėtų aprašyti ir galimą riziką, susijusią su energijos tiekimo saugumui svarbios infrastruktūros nuosavybės teisėmis, ir visas priemones, kurių imamasi tokiai rizikai pašalinti (pvz., bendrąsias arba sektoriaus investicijų atrankos taisykles, specialias tam tikrų akcininkų teises ir t. t.), kartu nurodydamos, kodėl, jų manymu, tokios priemonės yra būtinos ir proporcingos;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kaip nurodyta [siūlomame Elektros energijos reglamente], regioniniai operatyviniai centrai turėtų reguliariai įvertinti atitinkamą riziką, nes jiems patikėtas tokių situacijų operatyvinis valdymas. Siekiant užtikrinti, kad jie galėtų veiksmingai atlikti jiems patikėtas užduotis ir veikti glaudžiai bendradarbiaudami su atitinkamomis nacionalinėmis valdžios institucijomis, kad būtų užkirstas kelias didesnio masto incidentams ir sušvelninti jų padariniai, regioninis bendradarbiavimas, kurio reikalaujama pagal šį reglamentą, turėtų būti grindžiamas regioninio bendradarbiavimo struktūromis, kurios naudojamos techniniu lygmeniu, būtent valstybių narių, kurios naudojasi tuo pačiu regioniniu operatyviniu centru, grupėmis;

(15)  kaip nurodyta [siūlomame Elektros energijos reglamente], regioniniai koordinavimo centrai turėtų reguliariai įvertinti atitinkamą riziką, nes jiems patikėtas tokių situacijų operatyvinis valdymas. Siekiant užtikrinti, kad jie galėtų veiksmingai atlikti jiems patikėtas užduotis ir veikti glaudžiai bendradarbiaudami su atitinkamomis nacionalinėmis valdžios institucijomis, kad būtų užkirstas kelias didesnio masto incidentams ir sušvelninti jų padariniai, regioninis bendradarbiavimas, kurio reikalaujama pagal šį reglamentą, turėtų būti grindžiamas regioninio bendradarbiavimo struktūromis, kurios naudojamos techniniu lygmeniu, būtent valstybių narių, kurios naudojasi tuo pačiu regioniniu koordinavimo centru, grupėmis;

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  [siūlomu Elektros energijos reglamentu] nustatoma, kad reikia naudoti bendrą vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio Europos išteklių adekvatumo vertinimo metodiką (nuo 10 metų į priekį iki vienų metų į priekį), kad būtų užtikrinta, jog valstybių narių sprendimai dėl galimų investavimo poreikių būtų priimami skaidriai ir remiantis bendrai sutartu pagrindu. Šis vertinimas atliekamas kitu tikslu nei trumpalaikio adekvatumo vertinimas, būtent sezoninės prognozės (šeši mėnesiai į priekį) ir kitos savaitės ir einamosios paros adekvatumo vertinimas, naudojamas galimoms su adekvatumu susijusioms problemoms trumpuoju laikotarpiu nustatyti. Kalbant apie trumpalaikio adekvatumo vertinimą, reikalingas bendras požiūris į tai, kaip nustatyti galimas su adekvatumu susijusias problemas. ENTSO-E turi parengti žiemos ir vasaros prognozes, kad įspėtų valstybes nares ir perdavimo sistemos operatorius apie riziką, susijusią su energijos tiekimo saugumu, kuri gali kilti per kitus šešis mėnesius. Siekiant patobulinti šias prognozes, jos turėtų būti pagrįstos ENTSO-E pasiūlyta ir Agentūros patvirtinta bendra tikimybine metodika. Siekiant sustiprinti regioninį požiūrį į rizikos vertinimą, ENTSO-E turėtų galėti užduotis, susijusias su sezoninėmis prognozėmis, perduoti regioniniams operatyviniams centrams;

(16)  [siūlomu Elektros energijos reglamentu] nustatoma, kad reikia naudoti bendrą vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio Europos išteklių adekvatumo vertinimo metodiką (nuo 10 metų į priekį iki vienų metų į priekį), kad būtų užtikrinta, jog valstybių narių sprendimai dėl galimų investavimo poreikių būtų priimami skaidriai ir remiantis bendrai sutartu pagrindu. Šis vertinimas atliekamas kitu tikslu nei trumpalaikio adekvatumo vertinimas, būtent sezoninės prognozės (šeši mėnesiai į priekį) ir kitos savaitės ir einamosios paros adekvatumo vertinimas, naudojamas galimoms su adekvatumu susijusioms problemoms trumpuoju laikotarpiu nustatyti. Kalbant apie trumpalaikio adekvatumo vertinimą, reikalingas bendras požiūris į tai, kaip nustatyti galimas su adekvatumu susijusias problemas. ENTSO-E turi parengti žiemos ir vasaros prognozes, kad įspėtų valstybes nares ir perdavimo sistemos operatorius apie riziką, susijusią su energijos tiekimo saugumu, kuri gali kilti per kitus šešis mėnesius. Siekiant patobulinti šias prognozes, jos turėtų būti pagrįstos ENTSO-E pasiūlyta ir Agentūros patvirtinta bendra tikimybine metodika, parengta pasikonsultavus su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant aplinkos apsaugos organizacijas ir akademinio pasaulio atstovus, ir reguliariai atnaujinamos. Siekiant sustiprinti regioninį požiūrį į rizikos vertinimą, ENTSO-E turėtų galėti užduotis, susijusias su sezoninėmis prognozėmis, perduoti regioniniams operatyviniams centrams;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užtikrinti bendrą požiūrį į krizių prevenciją ir valdymą, kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis šalimis, turėtų parengti pasirengimo valdyti riziką planą. Planuose turėtų būti aprašytos veiksmingos, proporcingos ir nediskriminacinės priemonės, tinkamos visiems nustatytiems krizės scenarijams. Planais turėtų būti užtikrintas skaidrumas, ypač sąlygų, kuriomis galima taikyti ne rinkos priemones krizinei padėčiai sušvelninti. Visos numatomos ne rinkos priemonės turėtų atitikti šiame reglamente nustatytas taisykles;

(18)  siekiant užtikrinti bendrą požiūrį į krizių prevenciją ir valdymą, kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis ir remdamasi parengtais regioniniu ir nacionaliniu elektros energijos krizių scenarijais, turėtų parengti pasirengimo valdyti riziką planą. Planuose turėtų būti aprašytos veiksmingos, proporcingos ir nediskriminacinės priemonės, tinkamos visiems nustatytiems krizės scenarijams. Planais turėtų būti užtikrintas skaidrumas, ypač sąlygų, kuriomis laikoma būtina taikyti ne rinkos priemones krizei sušvelninti. Visos numatomos ne rinkos priemonės turėtų atitikti šiame reglamente nustatytas taisykles;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  planai turėtų būti reguliariai atnaujinami. Siekdamos užtikrinti, kad planai visuomet būtų atnaujinti ir veiksmingi, kiekvieno regiono valstybės narės, bendradarbiaudamos su regioniniais operatyviniais centrais, turėtų atlikti kasmetinį modeliavimą, kad išbandytų jų tinkamumą;

(20)  planai turėtų būti reguliariai atnaujinami ir skelbiami viešai, bet užtikrinant neskelbtinos informacijos konfidencialumą. Siekdamos užtikrinti, kad planai visuomet būtų atnaujinti ir veiksmingi, kiekvieno regiono valstybės narės, bendradarbiaudamos su regioniniais operatyviniais centrais, turėtų atlikti kasmetinį modeliavimą, kad išbandytų jų tinkamumą;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupė buvo įsteigta 2012 m. kaip forumas, kuriame galima keistis informacija ir skatinamas valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas, ypač energijos tiekimo saugumo srityje.29 Reglamente jos vaidmuo sustiprinamas. Ji turėtų vykdyti konkrečias užduotis, visų pirma susijusias su pasirengimo valdyti riziką planų rengimu, ir atliks svarbų vaidmenį: stebės valstybių narių veiklos energijos tiekimo saugumo srityje rezultatus ir jais remdamasi kurs geriausią praktiką;

(28)  Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupė buvo įsteigta 2012 m. kaip forumas, kuriame galima keistis informacija ir skatinamas valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas, ypač energijos tiekimo saugumo srityje29. Reglamente jos vaidmuo sustiprinamas. Ji turėtų vykdyti konkrečias užduotis, visų pirma susijusias su pasirengimo valdyti riziką planų rengimu, ir atlikti svarbų vaidmenį: stebėti valstybių narių veiklos energijos tiekimo saugumo srityje rezultatus ir jais remiantis rengti geriausią praktiką. Komisija turėtų imtis tinkamų priemonių užtikrinti, kad Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupės sudėtis būtų peržiūrima ir į ją būtų įtraukti nauji suinteresuotieji subjektai, kaip antai pramonės, ES STO subjekto ir vartotojų organizacijų atstovai;

_________________

_________________

29 2012 m. lapkričio 15 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupė, (2012/C 353/02), OL C 353, 2012 11 17, p. 2.

29 2012 m. lapkričio 15 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupė, (2012/C 353/02), OL C 353, 2012 11 17, p. 2.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  krizė elektros energijos sektoriuje gali apimti ir kaimynines šalis, taip pat ir Energijos bendrijos šalis. Kad užtikrintų efektyvų krizių valdymą prie Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių sienų, Sąjunga turėtų glaudžiai bendradarbiauti su Energijos bendrijos susitariančiosiomis šalimis, kai bandoma užkirsti kelią krizei elektros energijos sektoriuje, jai pasiruošti ir ją suvaldyti;

(29)  krizė elektros energijos sektoriuje gali apimti ir kaimynines šalis, taip pat ir Energijos bendrijos šalis. Kaip Energijos bendrijos sutarties šalis Sąjunga turėtų dėti pastangas, kad ši Sutartis būtų iš dalies pakeista siekiant sukurti integruotą rinką ir bendrą reguliavimo erdvę sukuriant tinkamą ir stabilią reguliavimo sistemą. Kad užtikrintų efektyvų krizių valdymą prie Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių sienų, Sąjunga turėtų glaudžiai bendradarbiauti su Energijos bendrijos susitariančiosiomis šalimis, kai bandoma užkirsti kelią krizei elektros energijos sektoriuje, jai pasiruošti ir ją suvaldyti;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos solidarumo principu pagrįsto ir skaidraus valstybių narių bendradarbiavimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią krizei elektros energijos sektoriuje, jai pasiruošti ir ją suvaldyti visiškai atsižvelgiant į konkurencingos elektros energijos vidaus rinkos reikalavimus, taisyklės.

Šiame reglamente nustatomos solidarumo principu pagrįsto ir skaidraus valstybių narių bendradarbiavimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią krizei elektros energijos sektoriuje, jai pasiruošti ir ją suvaldyti visiškai atsižvelgiant į konkurencingos elektros energijos vidaus rinkos reikalavimus ir Sąjungos klimato ir energetikos tikslus, taisyklės.

Pagrindimas

Platesniame kontekste turėtų būti atsižvelgiama į strateginius Sąjungos šios srities tikslus.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  elektros energijos sektoriaus krizė – esama arba gresianti padėtis, kai labai trūksta elektros energijos arba jos neįmanoma tiekti galutiniams vartotojams;

b)  elektros energijos sektoriaus krizė – esama arba gresianti padėtis, kai labai trūksta elektros energijos arba jos neįmanoma tiekti galutiniams vartotojams, grindžiama nacionaliniame ir regioniniame krizių scenarijuose apibrėžtais parametrais;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  kompetentinga institucija – nacionalinė valdžios institucija arba reguliavimo institucija, paskirta valstybės narės šiame reglamente numatytų priemonių įgyvendinimui užtikrinti.

Pagrindimas

Turėtų būti įtraukta kompetentingos institucijos apibrėžtis, atitinkanti Dujų tiekimo saugumo reglamente naudojamą apibrėžtį.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  ne rinkos priemonė – bet kuri rinkos taisyklių arba komercinių susitarimų neatitinkanti pasiūlos arba paklausos valdymo priemonė, kuria siekiama sušvelninti elektros energijos sektoriaus krizės padarinius;

e)  ne rinkos priemonė – bet kuri rinkos taisyklių arba komercinių susitarimų neatitinkanti pasiūlos, tinklo arba paklausos valdymo priemonė, kuria siekiama sušvelninti elektros energijos sektoriaus krizės padarinius;

Pagrindimas

Svarbu įtraukti priemones, šiuo aspektu taikomas tinklui, kad būtų aiškiai nurodyta, jog, pavyzdžiui, jungiamųjų linijų pajėgumų arba jau paskirto tarpzoninio pralaidumo apribojimai yra ne rinkos priemonė ir jos turėtų būti vengiama.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  makroregionas yra grupė valstybių narių, pagal Reglamento (ES) [siūlomo Energetikos sąjungos elektros energijos valdymo reglamento] 2 straipsnio 18 dalies a punktą sujungtų į struktūrizuotą makroregioninę partnerystę.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Paskyrusios kompetentingą instituciją, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai jos pavadinimą ir kontaktinius duomenis.

2.  Kiekviena valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai ir viešai paskelbia savo kompetentingos institucijos pavadinimą ir kontaktinius duomenis, taip pat visus su tuo susijusius pasikeitimus.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visa su elektros energijos tiekimo saugumu susijusi rizika būtų vertinama vadovaujantis šiame reglamente ir Elektros energijos reglamento [siūlomo Elektros energijos reglamento] 18 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis. Tuo tikslu jos bendradarbiauja su ENTSO-E ir regioniniais operatyviniais centrais.

Valstybės narės užtikrina, kad visa su elektros energijos tiekimo saugumu susijusi rizika būtų vertinama vadovaujantis šiame reglamente ir Reglamento (ES) ... [siūlomo Elektros energijos reglamento] IV skyriuje nustatytu Europos išteklių adekvatumo vertinimu. Elektros energijos tiekimo saugumas užtikrinamas veiksmingu susijusių suinteresuotųjų subjektų, valstybių narių (pirmiausia per jų kompetentingas institucijas), regioninių koordinavimo centrų ir Komisijos bendradarbiavimu su kitomis Sąjungos institucijomis ir organais, kurių kiekvienas atsakingas už savo veiklos ir kompetencijos sritį. Tuo tikslu jos bendradarbiauja su ENTSO-E, regioniniais operatyviniais centrais, perdavimo sistemos operatoriais, nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir su kitais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Kompromisinis pakeitimas

1.  Iki [Europos Sąjungos leidinių biuras turi įrašyti tikslią datą: du mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] ENTSO-E Agentūrai pateikia regioninio lygmens aktualiausių elektros energijos sektoriaus krizės scenarijų nustatymo metodikos pasiūlymą.

1.  Iki [Europos Sąjungos leidinių biuras turi įrašyti tikslią datą: keturi mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] ENTSO-E Agentūrai pateikia regioninio lygmens aktualiausių elektros energijos sektoriaus krizės scenarijų nustatymo metodikos pasiūlymą.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Prieš pateikdamas siūlomą metodiką, ENTSO-E konsultuojasi bent su pramonės ir vartotojų organizacijomis, skirstomųjų tinklų operatoriais, nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir kitomis nacionalinėmis valdžios institucijomis. ENTSO-E deramai atsižvelgia į konsultacijų rezultatus.

4.  Prieš pateikdamas siūlomą metodiką, ENTSO-E konsultuojasi bent su regioniniais koordinavimo centrais, pramonės ir vartotojų organizacijomis, gamintojais, perdavimo sistemos operatoriais, skirstomųjų tinklų operatoriais, kompetentingomis institucijomis, nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, kitomis nacionalinėmis valdžios institucijomis ir kitais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais. ENTSO-E deramai atsižvelgia į konsultacijų rezultatus.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Metodiką ENTSO-E reguliariai atnaujina ir tobulina pagal 1–5 dalis. Tinkamai pagrįstais atvejais atlikti tokius atnaujinimus ir patobulinimus gali prašyti Agentūra arba Komisija. Per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo dienos ENTSO-E pateikia Agentūrai siūlomų pakeitimų projektą. Per dviejų mėnesių laikotarpį nuo projekto gavimo dienos Agentūra iš dalies pakeičia arba patvirtina pakeitimus ir paskelbia juos savo interneto svetainėje.

6.  Metodiką ENTSO-E reguliariai atnaujina ir tobulina pagal 1–5 dalis. Tinkamai pagrįstais atvejais atlikti tokius atnaujinimus ir patobulinimus gali prašyti Agentūra arba Komisija. Per dviejų mėnesių laikotarpį nuo prašymo gavimo dienos ENTSO-E pateikia Agentūrai siūlomų pakeitimų projektą. Per dviejų mėnesių laikotarpį nuo projekto gavimo dienos Agentūra patvirtina arba iš dalies pakeičia pakeitimus ir paskelbia juos savo interneto svetainėje.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Iki [Europos Sąjungos leidinių biuras turi įrašyti tikslią datą:] dešimt mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo] remdamasis pagal 5 straipsnį priimta metodika ENTSO-E nustato kiekvieno regiono aktualiausius elektros energijos sektoriaus krizės scenarijus. Jis gali su regioninių krizės scenarijų nustatymu susijusias užduotis perduoti regioniniams operatyviniams centrams.

1.  Iki [Europos Sąjungos leidinių biuras turi įrašyti tikslią datą:] dešimt mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos] remdamasis pagal 5 straipsnį priimta metodika ENTSO-E, glaudžiai bendradarbiaudamas su Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupe, nustato kiekvieno regiono aktualiausius elektros energijos sektoriaus krizės scenarijus. Jis gali su regioninių krizės scenarijų nustatymu susijusias užduotis perduoti regioniniams koordinavimo centrams. Tuo tikslu regioniniai koordinavimo centrai konsultuojasi su Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupe. Nustatydamas su piktavališkais išpuoliais susijusius rizikos scenarijus, ENTSO-E ir regioniniai koordinavimo centrai užtikrina neskelbtinos informacijos konfidencialumo išsaugojimą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki [Europos Sąjungos leidinių biuras turi įrašyti tikslią datą:] dešimt mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo] valstybės narės nustato nacionalinio lygmens aktualiausius elektros energijos sektoriaus krizės scenarijus.

1.  Iki [Europos Sąjungos leidinių biuras turi įrašyti tikslią datą: dvylika mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės narės, dalyvaujant bent perdavimo sistemų operatoriams, paskirstymo tinklų operatoriams ir gamintojams, užtikrindamos neskelbtinos informacijos konfidencialumą, nustato nacionalinio lygmens aktualiausius elektros energijos sektoriaus krizės scenarijus.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7 a straipsnis

 

Krizių prevencijos ir valdymo gairės

 

1.   Atsižvelgdama į Europos adekvatumo vertinimą ir kitas susijusias nuostatas, Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra parengia Sąjungos krizių prevencijos ir valdymo gaires, kuriose nustato ir rinkos, ir ne rinkos priemones ir sistemos eksploatavimo taisykles. Rengdama gaires, Agentūra kiek įmanoma pirmenybę teikia priemonėms, kurios daro mažiausią poveikį aplinkai.

 

2.   Šios gairės taip pat apima kompensavimo schemų principus ir saugomų vartotojų nustatymo principus.

 

3.   Agentūra peržiūri ir, jei reikia, atnaujina tuos sprendimus kas trejus metus, nebent dėl tam tikrų aplinkybių juos reikėtų peržiūrėti dažniau.

Pagrindimas

Bendri krizių valdymo sprendimai turėtų būti naudingi rengiant nacionalinius planus. Jie užtikrintų tų planų nuoseklumą ir palengvintų susitarimus tarp valstybių narių, kurios derasi dėl regioninės savo planų dalies. Būtina ES lygmeniu suderinti saugomų vartotojų apibrėžtį, kad būtų užtikrinta labiausiai pažeidžiamų ir pagrindinių visuomenės elementų apsauga ir sudarytos sąlygos tarpvalstybinėms solidarumo priemonėms, kaip nustatyta šio reglamento 14 straipsnyje.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Trumpalaikio adekvatumo vertinimo metodika

Trumpalaikio ir sezoninio adekvatumo vertinimo metodika

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki [Europos Sąjungos leidinių biuras turi įrašyti tikslią datą:] du mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] ENTSO-E pateikia Agentūrai trumpalaikio adekvatumo, būtent sezoninio adekvatumo ir kitos savaitės ir einamosios paros adekvatumo, vertinimo metodikos pasiūlymą, kuriame turi būti paminėti bent šie aspektai:

Iki [Europos Sąjungos leidinių biuras turi įrašyti tikslią datą:] keturi mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] ENTSO-E pateikia Agentūrai trumpalaikio ir sezoninio adekvatumo vertinimo metodikos pasiūlymą, kuriame turi būti paminėti bent šie aspektai:

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tiekiamo energijos kiekio nepastovumas, pavyzdžiui, perdavimo pajėgumų atjungimo tikimybė, neplanuoto jėgainių atjungimo tikimybė, atšiaurios oro sąlygos, apkrovos nepastovumas ir energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių nepastovumas;

a)  tiekiamo energijos kiekio nepastovumas, pavyzdžiui, perdavimo pajėgumų atjungimo tikimybė, neplanuoto jėgainių atjungimo tikimybė, atšiaurios oro sąlygos, nepastovi apkrova, ypač nuo oro sąlygų priklausanti pikinė apkrova, ir energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių nepastovumas;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  krizinės padėties susidarymo tikimybė;

b)  elektros energijos sektoriaus krizės susidarymo tikimybė;

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 2 straipsnyje pateiktomis apibrėžtimis.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Metodika remiasi tikimybių metodu ir joje atsižvelgiama į regionines ir visos Sąjungos aplinkybes ir pagal galimybes į ES nepriklausančių šalių, kurios priklauso Sąjungos sinchroninėms zonoms, aplinkybes.

Metodika remiasi tikimybių metodu ir joje atsižvelgiama į regionines ir visos Sąjungos aplinkybes, įskaitant valstybių narių tinklų sujungimo lygį, ir pagal galimybes į ES nepriklausančių šalių, kurios priklauso Sąjungos sinchroninėms zonoms, aplinkybes.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieš pateikdamas siūlomą metodiką, ENTSO-E konsultuojasi bent su pramonės ir vartotojų organizacijomis, skirstomųjų tinklų operatoriais, nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir kitomis nacionalinėmis valdžios institucijomis. ENTSO-E deramai atsižvelgia į konsultacijų rezultatus.

2.  Prieš pateikdamas siūlomą metodiką, ENTSO-E konsultuojasi bent su regioniniais koordinavimo centrais, pramonės ir vartotojų organizacijomis, gamintojais, perdavimo sistemos operatoriais, skirstomųjų tinklų operatoriais, kompetentingomis institucijomis, nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, kitomis nacionalinėmis valdžios institucijomis ir kitais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais. ENTSO-E deramai atsižvelgia į konsultacijų rezultatus.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Metodiką ENTSO-E reguliariai atnaujina ir tobulina pagal 13 dalis. Tinkamai pagrįstais atvejais atlikti tokius atnaujinimus ir patobulinimus gali prašyti Agentūra arba Komisija. Per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo dienos ENTSO-E pateikia Agentūrai siūlomų pakeitimų projektą. Per dviejų mėnesių laikotarpį nuo projekto gavimo dienos Agentūra iš dalies pakeičia arba patvirtina pakeitimus ir paskelbia juos savo interneto svetainėje.

4.  Metodiką ENTSO-E reguliariai atnaujina ir tobulina pagal 1, 2 ir 3 dalis. Tinkamai pagrįstais atvejais atlikti tokius atnaujinimus ir patobulinimus gali prašyti Agentūra arba Komisija. Per dviejų mėnesių laikotarpį nuo prašymo gavimo dienos ENTSO-E pateikia Agentūrai siūlomų pakeitimų projektą. Per dviejų mėnesių laikotarpį nuo projekto gavimo dienos Agentūra patvirtina arba iš dalies pakeičia pakeitimus ir paskelbia juos savo interneto svetainėje.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bet koks trumpalaikio adekvatumo vertinimas atliekamas vadovaujantis metodika, parengta pagal 8 straipsnį.

1.  Bet koks trumpalaikio adekvatumo vertinimas, tiek nacionaliniu, tiek regioniniu, tiek Sąjungos lygmeniu, atliekamas vadovaujantis metodika, parengta pagal 8 straipsnį.

Pagrindimas

Nors pasiūlyme dėl pasirengimo valdyti riziką raginama atlikti visos Europos ir regioninius trumpalaikės rizikos vertinimus, reikėtų patikslinti, kad valstybės narės taip pat turi galimybę atlikti savo vertinimus. Iš tiesų, remiantis Sistemos eksploatavimo gairėmis (104 straipsnis), kiekvienas perdavimo sistemos operatorius turi atlikti trumpalaikio adekvatumo vertinimus. Šiuo papildymu taip pat patikslinama, kad visi trumpalaikio adekvatumo vertinimai turi būti atliekami vadovaujantis 8 straipsnyje apibrėžta metodika.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Remdamasi pagal 6 ir 7 straipsnius nustatytais regioniniais ir nacionaliniais elektros energijos sektoriaus krizės scenarijais, kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su elektros energijos ir dujų įmonėmis, atitinkamomis buitinių ir pramoninių elektros energijos vartotojų interesams atstovaujančiomis organizacijomis ir nacionaline reguliavimo institucija (jei ji nėra kompetentinga institucija), parengia pasirengimo valdyti riziką planą.

1.  Remdamasi pagal 6 ir 7 straipsnius nustatytais regioniniais ir nacionaliniais elektros energijos sektoriaus krizės scenarijais, kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su elektros energijos ir dujų įmonėmis, perdavimo sistemų operatoriais ir skirstomųjų tinklų operatoriais, atitinkamomis buitinių ir pramoninių elektros energijos vartotojų interesams atstovaujančiomis organizacijomis ir nacionaline reguliavimo institucija (jei ji nėra kompetentinga institucija), parengia pasirengimo valdyti riziką planą. Turi būti užtikrintas neskelbtinos informacijos, susijusios su išpuolių prevencija ir jų padarinių švelninimu, konfidencialumas. Jei kompetentinga institucija mano, kad tam tikra neskelbtina informacija yra neatskleistina, ji pateikia nekonfidencialią tokios informacijos santrauką.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Valstybės narės planus paskelbia viešai, užtikrindamos, kad būtų išlaikytas neskelbtinos informacijos konfidencialumas, ypač informacijos apie priemones, susijusias su piktavališkų išpuolių prevencija ir jų padarinių švelninimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Čekija supranta strateginę informacijos apie energetikos sektorių svarbą ir delikatumą. Informacijos saugumas ir apsauga turi būti laikomi svarbiausiais prioritetais užkertant kelią piktavališkiems išpuoliams. Atsižvelgiant į energetikos sektoriaus pažeidžiamumą ir strateginę svarbą visada būtina rimtai vertinti, kiek informacijos turi būti skelbiama.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  nustatomos galimos ne rinkos priemonės, įgyvendintinos, susidarius krizinei elektros energijos sektoriaus padėčiai, kartu nurodomas įvykis, dėl kurio jas reikia taikyti, jų įgyvendinimo sąlygos ir procedūros, ir kaip jos atitinka 15 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

g)  nustatomos galimos ne rinkos priemonės, įgyvendintinos, susidarius elektros energijos sektoriaus krizei, kartu nurodomas įvykis, dėl kurio jas reikia taikyti, jų įgyvendinimo sąlygos ir procedūros (įskaitant visus kompensavimo mechanizmus), įvertinama, kokiu mastu būtina naudoti tokias priemones kovojant su krize, ir nurodoma, kaip jos atitinka 15 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  pateikiamas išsamus apkrovos sumažinimo planas, kuriame nustatoma, kada ir kokiomis aplinkybėmis apkrova turi būti mažinama ir apkrovos, kurią reikia mažinti vertė. Plane nurodoma, kurios kategorijos elektros energijos vartotojai turi būti specialiai saugomi nuo atjungimo, ir pagrindžiamas tokios apsaugos poreikis, visų pirma, kiek tai susiję su visuomenės ir asmenų saugumu;

h)  pateikiamas išsamus apkrovos sumažinimo planas, kuriame nustatoma, kada ir kokiomis aplinkybėmis apkrova turi būti mažinama ir apkrovos, kurią reikia mažinti, vertė. Plane nurodoma, kurios kategorijos elektros energijos vartotojai turi būti specialiai saugomi nuo atjungimo, ir pagrindžiamas tokios apsaugos poreikis, visų pirma, kiek tai susiję su visuomenės ir asmenų saugumu ir pagrindinių viešųjų paslaugų tęstinumu;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  aprašomos nacionalinės priemonės, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti regionines priemones, dėl kurių susitarta pagal 12 straipsnį, ir užtikrinti jų vykdymą;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ib)  atsižvelgiama į nustatytų priemonių poveikį aplinkai;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  regioninio krizių valdytojo arba krizių valdymo grupės paskyrimą;

a)  regioninio krizių koordinatoriaus arba krizių koordinavimo grupės paskyrimą;

Pagrindimas

Terminas „koordinatorius“ yra geresnis, tačiau jo funkcijas reikės apibrėžti.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  krizės, įskaitant vienalaikę krizę, padarinių švelninimo priemones. Jose turi būti pateikti regioniniai apkrovos sumažinimo planai ir techniniai, teisiniai ir finansiniai susitarimai dėl tarpusavio pagalbos, kuria siekiama užtikrinti, kad elektros energiją būtų galima optimaliai tiekti ten, kur ji labiausiai reikalinga. Tokiuose susitarimuose, be kita ko, nustatomas įvykis, dėl kurio teikiama pagalba, apskaičiavimo formulė arba suma, mokančios ir gaunančios šalys ir arbitražo taisyklės;

c)  krizės, įskaitant vienalaikę krizę, padarinių švelninimo priemones. Jose turi būti pateikti regioniniai apkrovos sumažinimo planai ir techniniai, teisiniai ir finansiniai susitarimai dėl tarpusavio pagalbos, kuria siekiama užtikrinti, kad elektros energiją būtų galima optimaliai tiekti ten, kur ji labiausiai reikalinga. Tokiuose susitarimuose, be kita ko, nustatomas įvykis, dėl kurio teikiama pagalba, apskaičiavimo formulė arba suma, mokančios ir gaunančios šalys ir arbitražo taisyklės. Kompensacijos poveikį patyrusiems subjektams mechanizmas taip pat turi būti apibrėžtas vadovaujantis pagal 7a straipsnį nustatytais principais;

Pagrindimas

Siekiant išvengti nesutarimų dėl kompensacijos, tokios kompensacijos principus turėtų nustatyti neutrali ES lygmens agentūra – ACER.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Dėl regioninių priemonių, kurios turi būti įtrauktos į planą, turi susitarti atitinkamo regiono valstybių narių kompetentingos institucijos. Likus ne mažiau kaip aštuoniems mėnesiams iki plano patvirtinimo arba atnaujinimo termino, kompetentingos institucijos Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupei praneša apie pasiektus susitarimus. Jei atitinkamoms kompetentingoms institucijoms susitarti nepavyko, jos informuoja Komisiją apie tokio nesutarimo priežastis. Tokiu atveju Komisija gali paprašyti, kad Agentūra, pasikonsultavusi su ENTSO-E, padėtų sudaryti susitarimą.

2.  Dėl regioninių priemonių, kurios turi būti įtrauktos į planą, turi susitarti atitinkamo regiono valstybių narių kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su atitinkamais regioniniais koordinavimo centrais prieš tas priemones įtraukiant į atitinkamus nacionalinius planus. Valstybės narės gali prašyti Komisijos imtis bendro koordinavimo vaidmens rengiant tokią sutartį. Siekdama padėti susitarti, Komisija taip pat gali paprašyti Agentūros ir ENTSO-E teikti techninę pagalbą atitinkamoms valstybėms narėms. Likus ne mažiau kaip aštuoniems mėnesiams iki plano patvirtinimo arba atnaujinimo termino, kompetentingos institucijos Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupei praneša apie pasiektus susitarimus ir bet kokios formos makroregioninę partnerystę pagal Reglamentą (ES) [siūlomą Energetikos sąjungos elektros energijos valdymo reglamentą]. Jei atitinkamoms kompetentingoms institucijoms susitarti nepavyko, jos informuoja Komisiją apie tokio nesutarimo priežastis. Tokiu atveju Komisija pasiūlo bendradarbiavimo mechanizmą, skirtą susitarimui dėl regioninių priemonių sudaryti.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Bendradarbiaudamos su regioniniais operatyviniais centrais ir atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, kiekvieno regiono kompetentingos institucijos turi kasmet atlikti krizių modeliavimą, visų pirma, kad išbandytų 1 dalies b punkte nurodytus komunikacijos mechanizmus.

3.  Bendradarbiaudamos su regioniniais operatyviniais centrais ir atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, kiekvieno regiono kompetentingos institucijos turi kasmet atlikti tikralaikio reagavimo į elektros energijos sektoriaus krizes modeliavimą, visų pirma, kad išbandytų 1 dalies b punkte nurodytus komunikacijos mechanizmus.

Pagrindimas

Šiuo patikslinimu pagrindinis pasiūlymo tekstas suderinamas su priedu.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Komisijos vaidmuo iš dalies keičiant pasirengimo valdyti riziką planus

 

1.   Valstybės narės priimtus planus pateikia Komisijai. Komisija gali priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama priemonę iš dalies pakeisti arba jos atsisakyti, jei ji:

 

a)   gali iškraipyti Sąjungos vidaus rinką;

 

b)   nėra būtina arba proporcinga siekiant užtikrinti tiekimo saugumą;

 

c)   gali kelti pavojų tiekimo saugumui kitose valstybėse narėse; arba

 

d)   prieštarauja Sąjungos klimato politikos tikslams.

 

Priimta priemonė įsigalioja tik tuomet, kai ją patvirtina Komisija arba kai ji yra iš dalies pakeičiama pagal Komisijos sprendimą.

Pagrindimas

Būtina numatyti apsaugos priemonę siekiant užtikrinti, kad planai, dėl kurių susitarta, nekeltų grėsmės vidaus rinkai ir tiekimo saugumui. Komisija turėtų būti įgaliota reikalauti, jei reikia, atlikti dalinius pakeitimus.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai reikia ir kai įmanoma, valstybės narės pasiūlo viena kitai pagalbą, kaip užkirsti kelią elektros energijos sektoriaus krizei arba sušvelninti jos padarinius. Už tokią pagalbą kompensuojama.

2.  Kai prašoma ir kai techniškai įmanoma, valstybės narės viena kitai teikia pagalbą užkertant kelią elektros energijos sektoriaus krizei arba sušvelninant jos padarinius. Už tokią pagalbą kompensuojama padengiant bent jau patiektos elektros energijos į prašančiosios valstybės narės teritoriją išlaidas ir visas kitas susijusias išlaidas, patirtas teikiant pagalbą, įskaitant, jei tinkama, parengtą, bet faktiškai neaktyvuotą pagalbą, taip pat atlyginant bet kokią kompensaciją, atsiradusią dėl teismo, arbitražo ar panašaus proceso ir su teikta pagalba susijusias išlaidas;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Esant krizinei padėčiai galima taikyti ir ne rinkos priemones, bet tik jei išnaudotos visos rinkos teikiamos galimybės. Ne rinkos priemonės neturi nederamai iškraipyti konkurencijos ir trikdyti veiksmingo elektros energijos rinkos veikimo. Jos yra būtinos, proporcingos, nediskriminacinės ir laikinos.

2.  Esant krizei ne rinkos priemonės taikomos tik kaip kraštutinė priemonė ir tik išnaudojus visas rinkos teikiamas galimybes, kai gausu įrodymų, kad tolesnė rinkos veikla gali dar labiau pabloginti krizę. Tos priemonės neturi nederamai iškraipyti konkurencijos ir trikdyti veiksmingo elektros energijos rinkos veikimo. Jos yra proporcingos, nediskriminacinės ir laikinos. Visi susiję suinteresuotieji subjektai nedelsiant informuojami apie bet kokių ne rinkos priemonių taikymą.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Sandorių apribojimas, įskaitant jau paskirstyto tarpzoninio pralaidumo apribojimą, tarpzoninio pralaidumo teikimo pralaidumui paskirstyti ribojimą arba grafikų teikimo ribojimą, taikomas tik laikantis taisyklių, nustatytų Elektros energijos reglamento [siūlomo Elektros energijos reglamento] 14 straipsnio 2 dalyje ir taisyklių, priimtų šiai nuostatai patikslinti.

3.  Sandorių apribojimas, įskaitant jau paskirstyto tarpzoninio pralaidumo apribojimą, tarpzoninio pralaidumo teikimo pralaidumui paskirstyti ribojimą arba grafikų teikimo ribojimą, taikomas tik laikantis taisyklių, nustatytų Elektros energijos reglamento [siūlomo Elektros energijos reglamento] 14 straipsnio 2 dalyje, Komisijos reglamento (ES) 2015/12221a 72 straipsnyje, ir taisyklių, priimtų šiai nuostatai patikslinti.

 

_______________

 

1a 2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės (OL L 197, 2015 7 25, p. 24).

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad taip pat ir kitose 14 straipsnio dalyse kalbama apie pajėgumų paskirstymą, pavyzdžiui, 3 dalyje nurodyta, kad „Laikantis saugaus tinklų eksploatavimo saugos standartų, rinkos dalyviams turi būti suteikti didžiausi tinklų sujungimo ir (arba) perdavimo tinklų pajėgumai“. Svarbu pridėti nuorodą į PPPV reglamentą.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kuo skubiau ir ne vėliau kaip per šešias savaites po krizinės elektros energijos sektoriaus padėties paskelbimo, atitinkamos kompetentinga institucijos, pasikonsultavusios su savo nacionaline reguliavimo institucija (jei ji nėra kompetentinga institucija), Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupei ir Komisijai pateikia vertinimo ataskaitą.

1.  Kuo skubiau ir ne vėliau kaip per šešias savaites po elektros energijos sektoriaus krizės pabaigos atitinkamos kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su savo nacionaline reguliavimo institucija (jei ji nėra kompetentinga institucija), Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupei ir Komisijai pateikia išsamią vertinimo ataskaitą.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  ataskaita apie kaimyninėms valstybėms narėms ir ES nepriklausančioms šalims suteiktą arba iš jų gautą pagalbą;

d)  kaimyninėms valstybėms narėms ir ES nepriklausančioms šalims parengtos (faktiškai aktyvuotos arba neaktyvuotos), suteiktos arba iš jų gautos pagalbos ataskaita;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  ekonominis elektros energijos sektoriaus krizės poveikis ir priemonių, kurių buvo imtasi elektros energijos sektoriuje, poveikis, visų pirma nurodant energijos, kuri nebuvo tiekiama, kiekį ir rankinio apkrovos atjungimo lygį (įskaitant savanoriško ir priverstinio apkrovos atjungimo masto palyginimą);

e)  ekonominis elektros energijos sektoriaus krizės poveikis ir priemonių, kurių buvo imtasi elektros energijos sektoriuje, poveikis, visų pirma nurodant energijos, kuri nebuvo tiekiama, kiekį, prieinamų ar paskirstytų tarpzoninių pajėgumų apribojimą, rankinio apkrovos atjungimo lygį (įskaitant savanoriško ir priverstinio apkrovos atjungimo masto palyginimą) ir priemones, kurios buvo taikomos suinteresuotiesiems subjektams, pavyzdžiui, elektros energijos gamintojams, tiekėjams ir kitiems susijusiems rinkos dalyviams;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  išsamus ne rinkos priemonių taikymo pagrindimas;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  apžvalga, kaip ateityje turėtų būti projektuojamas elektros energijos tinklas, kad jis galėtų atlaikyti nustatytų krizių pasekmes, ir sistemos struktūrinių trūkumų aprašymas laikantis Direktyvoje (ES) ... [dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, COM(2016) 864] nustatytų principų, taip pat periodinių tinklo plėtros planų parengimas [tekstas turės būti suderintas su atitinkamomis pasiūlymo dėl Elektros energijos rinkos modelio direktyvos nuostatomis];

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Atitinkamos kompetentingos institucijos vertinimo rezultatus pateikia Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupei.

4.  Atitinkamos kompetentingos institucijos vertinimo rezultatus pateikia Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupei. Rezultatai turi atsispindėti atnaujintuose pasirengimo valdyti riziką planuose.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Sąjungos oficialiajam leidiniui.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 dalies 3.1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Aprašykite krizinės elektros energijos sektoriaus padėties švelninimo priemones, visų pirma pasiūlos ir paklausos valdymo priemones, ir nurodykite, kokiomis aplinkybėmis šias priemones galima naudoti, ir įvykį, dėl kurio galima pradėti taikyti kiekvieną priemonę. Jei svarstoma galimybė taikyti ne rinkos priemones, jos turi būti tinkamai pagrįstos atsižvelgiant į 15 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

c)  Aprašykite elektros energijos sektoriaus krizės švelninimo priemones, visų pirma pasiūlos, tinklo ir paklausos valdymo priemones, ir nurodykite, kokiomis aplinkybėmis šias priemones galima naudoti, ir įvykį, dėl kurio galima pradėti taikyti kiekvieną priemonę. Jei svarstoma galimybė taikyti ne rinkos priemones, jos turi būti tinkamai pagrįstos atsižvelgiant į 15 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 dalies 3.1 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  Aprašykite nacionalines priemones, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti regionines priemones, dėl kurių susitarta pagal 12 straipsnį, ir užtikrinti jų vykdymą.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 dalies 3.2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Aprašykite sutartas priemones, taikytinas susidarius vienalaikei krizei, be kita ko, pirmenybės teikimą tam tikriems vartotojams, regioninius apkrovos sumažinimo planus ir finansinius susitarimus dėl pagalbos siekiant užkirsti kelią elektros energijos sektoriaus krizei arba jos padariniams sušvelninti. Aprašydami tokius susitarimus įtraukite tokius aspektus, kaip įvykio, dėl kurio teikiama pagalba, apibrėžtis, apskaičiavimo formulė arba suma, mokančios ir gaunančios šalys ir arbitražo taisyklės. Nurodykite, kada ir kaip pradedami taikyti regioniniai apkrovos sumažinimo planai.

b)  Aprašykite sutartas priemones, taikytinas susidarius vienalaikėms krizėms, be kita ko, pirmenybės teikimą tam tikriems vartotojams, regioninius apkrovos sumažinimo planus ir finansinius susitarimus dėl pagalbos siekiant užkirsti kelią elektros energijos sektoriaus krizei arba jos padariniams sušvelninti. Aprašydami tokius susitarimus įtraukite tokius aspektus, kaip įvykio, dėl kurio teikiama pagalba, apibrėžtis, apskaičiavimo formulė arba suma, mokančios ir gaunančios šalys ir arbitražo taisyklės. Nurodykite, kada ir kaip pradedami taikyti regioniniai apkrovos sumažinimo planai.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 5 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriais.

(1)

OL C 288, 2017 8 31, p. 91.

(2)

OL C 342, 2017 10 12, p. 79.


AIŠKINAMOJI DALIS

Iš penkių energetikos sąjungos strategijos dimensijų pirmąja siekiama didinti tiekimo saugumą ir valstybių narių solidarumą, o antrąja numatoma sukurti visiškai integruotą energijos vidaus rinką. Nors tai prieštarauja šiems principams, rizika energetikos srityje šiuo metu beveik išimtinai reglamentuojama pagal valstybėse narėse galiojančius atitinkamus teisės aktus ir techninius reglamentus.

Kadangi ES lygmens nuostatų nebuvimas yra reguliavimo spraga, elektros energijos sektoriaus krizės – pavyzdžiui, 2017 m. sausio mėn. krizė, apėmusi Bulgariją, Graikiją ir Rumuniją, – daro žalą atitinkamų šalių ekonomikai, kelia grėsmę visuomenės saugai, kenkia vartotojams, kurie turi mokėti didesnę kainą, mažina solidarumą ir kaimyninių valstybių bendradarbiavimą. Siekdama pašalinti šią reguliavimo spragą, Europos Sąjunga turi sukurti plataus užmojo sistemą, skirtą elektros energijos sektoriaus krizėms nustatyti, įvertinti, joms pasirengti, jas valdyti, stebėti ir keistis informacija apie jas.

Atsižvelgdamas į šiuolaikines elektros energijos rinkas ir sistemas, kurios vis labiau tarpusavyje susiejamos tarpvalstybiniu mastu ir tampa vis labiau decentralizuotos, pranešėjas pritaria nuomonei, kad reikia aukšto lygio visų subjektų bendradarbiavimo tiek valstybėse narėse, tiek tarpvalstybiniu mastu. Reikėtų patikslinti visų atitinkamų subjektų vaidmenis bei pareigas ir privaloma sukurti tinkamas struktūras, užtikrinančias veiksmingą visų susijusių subjektų tarpusavio bendradarbiavimą.

Bendra metodika ir principai

Norint užtikrinti regioninį pasirengimą valdyti elektros energijos krizes, labai svarbi bendra metodika, skirta padėčiai, kai labai trūksta elektros energijos arba jos neįmanoma tiekti galutiniams vartotojams, nustatyti ir įvertinti.

Primindamas, kad valstybės narės išlaiko galimybę atlikti savo vertinimus, pranešėjas rekomenduoja juos atlikti taikant bendrą regioninę metodiką, kad būtų išvengta nenuoseklumo, dubliavimosi ir spragų. Nors dabar pasirengimo valdyti riziką srityje daugiausia dėmesio skiriama turimos infrastruktūros adekvatumui, bendra krizių nustatymo ir įvertinimo metodika taip pat perspektyviai leistų spręsti eksploatacinį klausimą, kaip vykdyti krizių prevenciją ir joms pasirengti, valdyti krizes ir atlikti baigiamąjį vertinimą.

Solidarumas, tarpusavio pagalba ir rinkos taisyklės

Elektros energijos sektoriaus krizės atveju Komisija siūlo valstybėms narėms teikti tarpusavio pagalbą, kuria siekiama krizei užkirsti kelią arba sušvelninti jos padarinius. Pranešėjas tvirtai pritaria šiam požiūriui ir nurodo, kad galimybių padėti kaimyninei valstybei narei vertinimas turėtų apsiriboti techniniais aspektais ir kad kompensavimo mechanizmai galėtų būti apibrėžti ex ante arba ankstyvaisiais krizės etapais, kad būtų išvengta ex post nesutarimų.

Pranešėjas taip pat mano, kad reglamente reikėtų aiškiai nurodyti, jog pasirengimo valdyti riziką planuose neturi likti galimybių rinkos iškraipymams ar optimizavimui. Atsižvelgiant į tai, taisyklės dėl ne rinkos priemonių turėtų būti laikomos leistinomis tik tada, kai rinkos taisyklės kelia pavojų dar labiau padidinti elektros energijos sektoriaus krizę.

Konfidencialumas

Nors Komisijos pasiūlyme užtikrinamas skaidrumas ir keitimasis informacija, reikia vengti, kad neskelbtina informacija apie elektros energijos sistemos veikimą ir pasirengimo valdyti riziką planus nebūtų viešai išplatinta. Kadangi piktavališkų išpuolių grėsmė energetikos ir kituose sektoriuose iš tiesų yra reali, šiame reglamente reikia užtikrinti, kad būtų garantuojamas neskelbtinos informacijos konfidencialumas nustatant riziką ir rengiant planų projektus, jais dalijantis ir juos persvarstant Elektros energijos koordinavimo grupėje.

Valdymas ir dalyvavimas

Tuo atveju, kai kompetentingos institucijos negali pasiekti susitarimo, reglamento projekte nurodoma, jog Komisija gali paprašyti, kad Agentūra, pasikonsultavusi su ENTSO-E, padėtų sudaryti susitarimą. Atsižvelgdamas į Dujų tiekimo saugumo reglamentą, pranešėjas siūlo tokiais atvejais Komisijai numatyti galimybę pasiūlyti bendradarbiavimo mechanizmą, skirtą regioniniam susitarimui sudaryti. Bendradarbiavimo mechanizmais negalima valstybėms narėms primesti sprendimų prieš jų valią.

Pranešėjo nuomone, kadangi perdavimo sistemų operatoriai ir skirstymo sistemos operatoriai yra atsakingi už saugų ir patikimą sistemos veikimą, kompetentingos institucijos turėtų aiškiai įtraukti juos į nustatymo, rengimo, valdymo, stebėsenos ir baigiamojo vertinimo procesą. Pranešėjas taip pat siūlo nustatyti, kad tais atvejais, kai ACER iš dalies keičia metodiką, kurią pasiūlė arba atnaujino ENTSO-E, ji konsultuotųsi su ENTSO-E prieš patvirtindama iš dalies pakeistą versiją.


PRIEDAS. PRANEŠĖJUI PAGALBĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą vien savo noru ir tik savo atsakomybe parengė nuomonės pranešėjas. Pranešėjas [rengdamas nuomonės projektą / nuomonę, iki jos priėmimo komitete] gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų:

Subjektas ir (arba) asmuo

Pranešėjas ir jo biuras sulaukė tiesioginės šių subjektų pagalbos:

ACER – Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra

CEPS – Europos politikos studijų centras

CEZ – „České Energetické Závody“

E3G – „Third Generation Environmentalism“

Pažangiųjų tinklų Europos skirstymo operatorių asociacija

ENEL

ENTSO-E

„Eurelectric“

Europos Komisija

Organizacija „Finnish Energy“

„Iberdrola“

Nacionalinis tinklas

RTE – Elektros energijos perdavimo tinklas

Įmonė „Snam“

Įmonė „Terna“

Pranešėjas ir jo biuras taip pat konsultavosi su šiais subjektais:

AEGE – Daug energijos suvartojančių vartotojų asociacija

Šilumos energijos tiekimo asociacija

Austrijos federaliniai darbo rūmai

CEDEC

CEEP – Centrinės Europos energetikos sektoriaus partneriai

„Centrica“

CEWEP – Europos energiją iš atliekų gaminančių įmonių konfederacija

CIA – Chemijos pramonės šakų asociacija

„Confindustria“

CRE – Rumunijos energetikos centras

Čekijos prekybos rūmai

EDF – „Électricité de France“

EDISON

„EirGrid“

„Elering“

Enedis – „Électricité Réseau Distribution France“

ENGIE

E-ON

EPPSA – Europos elektrinių tiekėjų asociacija

ESWET – Europos energijos gavybos iš atliekų technologijos tiekėjai

ETP „Smartgrids“

„Eugine“

„Euracoal“

„Eurofuel“

Europos universiteto institutas – Florencijos reguliavimo mokykla

„Europex“

„Fortia Energia S.L.“

„Fortum“

„Geode“

Nyderlandų Karalystės vyriausybė

Čekijos Respublikos vyriausybė

Prancūzijos Respublikos vyriausybė

Norvegijos Karalystės vyriausybė

Švedijos Karalystės vyriausybė

Latvijos Respublikos vyriausybė

Slovakijos Respublikos vyriausybė

Jungtinės Karalystės vyriausybė

IEA – Tarptautinė energetikos agentūra

„Netz Burgenland“

„Oesterreichs Energie“

Estijos nuolatinė atstovybė ES

Italijos nuolatinė atstovybė ES

Lenkijos elektros energijos asociacija

„Schneider Electric“

„Stadtwerke München“

„Svenska kraftnät“

„Swissgrid“

T&D Europe – Europos elektros energijos perdavimo ir paskirstymo įrangos ir paslaugų pramonės asociacija

„Tempus Energy Technology“

„TenneT“

TINETZ – „Tiroler Netze“

„Utilitalia“

„Verband kommunaler Unternehmen“

„Verbund“


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje

Nuorodos

COM(2016) 0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.11.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

16.1.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

16.1.2017

ENVI

16.1.2017

IMCO

16.1.2017

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

15.12.2016

ENVI

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Flavio Zanonato

2.2.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Priėmimo data

21.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

3

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jan Keller

Pateikimo data

26.2.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

55

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERT/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Claude Turmes, Davor Škrlec

3

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. kovo 8 d.Teisinis pranešimas