Procedure : 2016/0377(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0039/2018

Ingediende teksten :

A8-0039/2018

Debatten :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 7.9

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0229

VERSLAG     ***I
PDF 654kWORD 96k
26.2.2018
PE 606.138v02-00 A8-0039/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG

(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Flavio Zanonato

ERRATA/ADDENDA
AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN OF PERSONENWAARVAN / VAN WIE DE RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG

(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0862),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0493/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 31 mei 2017(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 13 juli 2017(2),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0039/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De elektriciteitssector in de Unie maakt een diepgaande transformatie door die wordt gekenmerkt door markten met een grotere mate van decentralisatie en met meer marktdeelnemers, een grotere mate van koppeling tussen systemen en een groter aandeel van hernieuwbare energie. Naar aanleiding daarvan streven Richtlijn xxx/Verordening xxx [verwijzing naar de voorgestelde elektriciteitsrichtlijn en elektriciteitsverordening] ernaar het juridische kader voor de interne elektriciteitsmarkt van de Unie te moderniseren teneinde te waarborgen dat de markten en netten optimaal werken, ten bate van het bedrijfsleven en de consumenten.

(1)  De elektriciteitssector in de Unie maakt een diepgaande transformatie door die wordt gekenmerkt door markten met een grotere mate van decentralisatie en met meer marktdeelnemers, een groter aandeel van hernieuwbare energie en een grotere, maar nog steeds onvoldoende mate van koppeling tussen systemen. Naar aanleiding daarvan streven Richtlijn xxx/Verordening xxx [verwijzing naar de voorgestelde elektriciteitsrichtlijn en elektriciteitsverordening] ernaar het juridische kader voor de interne elektriciteitsmarkt van de Unie te moderniseren teneinde te waarborgen dat de markten en netten optimaal werken, ten bate van het bedrijfsleven en de burgers van de Unie. Deze verordening is bedoeld om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de energie-unie, die berust op solidariteit, een beginsel dat is neergelegd in artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Goed werkende markten en systemen zijn de beste garantie voor voorzieningszekerheid. Ook als markten en systemen goed werken, kan het risico op een elektriciteitscrisis (door extreme weersomstandigheden, aanvallen of brandstoftekort) nooit worden uitgesloten. Crisissituaties hebben vaak consequenties die over nationale grenzen heen reiken. Zelfs wanneer incidenten plaatselijk beginnen, kunnen de gevolgen ervan zich snel over grenzen heen verspreiden. Hele regio's kunnen tegelijkertijd worden getroffen door extreme omstandigheden, zoals een koude- of hittegolf of een cyberaanval.

(2)  De voorzieningszekerheid in de Unie is het best gegarandeerd door goed werkende markten en systemen met ontwikkelde en technologisch gezien moderne onderlinge elektriciteitsverbindingen, die het vrij verkeer van energie over grenzen heen waarborgen, energie-efficiëntiemaatregelen en de verdere ontwikkeling van hernieuwbare-energiebronnen. Ook als markten en systemen goed werken en onderling verbonden zijn, kan het risico op een elektriciteitscrisis (in het bijzonder door extreme weersomstandigheden, aanvallen of brandstoftekort) nooit worden uitgesloten. Crisissituaties hebben vaak consequenties die over nationale grenzen heen reiken. Zelfs incidenten die plaatselijk beginnen, kunnen snel grensoverschrijdende gevolgen hebben. Hele regio's kunnen tegelijkertijd worden getroffen door extreme omstandigheden, zoals een koude- of hittegolf of een cyberaanval.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  In de context van gekoppelde elektriciteitsmarkten en -systemen kunnen crisispreventie en -beheersing niet uitsluitend als nationale verantwoordelijkheid worden beschouwd. Een gemeenschappelijk regelgevingskader en gecoördineerde procedures zijn noodzakelijk om te waarborgen dat de lidstaten en andere actoren over grenzen heen doeltreffend samenwerken in een geest van transparantie en solidariteit.

(3)  In de context van gekoppelde elektriciteitsmarkten en -systemen kunnen crisispreventie en -beheersing niet uitsluitend als nationale verantwoordelijkheid worden beschouwd en moet het potentieel van efficiëntere en minder dure maatregelen via regionale samenwerking beter worden benut. Een gemeenschappelijk regelgevingskader en beter gecoördineerde procedures zijn noodzakelijk om te waarborgen dat de lidstaten en andere actoren over grenzen heen doeltreffend samenwerken en om de transparantie, het vertrouwen en de solidariteit tussen de lidstaten te vergroten.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  De richtsnoeren betreffende het beheer van systemen24 en de netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet25 omvatten gedetailleerde voorschriften betreffende de manier waarop transmissiesysteembeheerders en andere relevante actoren te werk moeten gaan en moeten samenwerken teneinde de systeemveiligheid te waarborgen. Deze voorschriften moeten ervoor zorgen dat de meeste elektriciteitsincidenten op operationeel niveau doeltreffend worden afgehandeld. Deze verordening is gericht op elektriciteitscrisissituaties die op grotere schaal gevolgen kunnen hebben. In de verordening is bepaald wat de lidstaten moeten doen om dergelijke situaties te voorkomen en welke maatregelen zij kunnen treffen indien de operationele systeemvoorschriften niet meer afdoende zijn. Zelfs in crisissituaties moeten de systeembeheersvoorschriften evenwel volledig worden nageleefd.

(5)  De richtsnoeren betreffende het beheer van systemen24 en de netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet25 omvatten gedetailleerde voorschriften betreffende de manier waarop transmissiesysteembeheerders en andere relevante actoren te werk moeten gaan en moeten samenwerken teneinde de systeemveiligheid te waarborgen. Deze voorschriften moeten ervoor zorgen dat elektriciteitsincidenten op operationeel niveau doeltreffend worden afgehandeld. Deze verordening is gericht op elektriciteitscrisissituaties die op grotere schaal gevolgen kunnen hebben. In de verordening is bepaald wat de lidstaten moeten doen om dergelijke situaties te voorkomen en welke maatregelen zij kunnen treffen indien de operationele systeemvoorschriften niet meer afdoende zijn. Zelfs in crisissituaties moeten de systeembeheersvoorschriften evenwel volledig worden nageleefd en er moet worden gezorgd voor samenhang tussen de bepalingen van deze verordening en de netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet.

_________________

_________________

24Verordening (EU) …/… van de Commissie van XXX tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (PB [...]).

24Verordening (EU) …/… van de Commissie van XXX tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (PB [...]).

25Verordening (EU) …/… van de Commissie van XXX tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (PB [...]).

25Verordening (EU) …/… van de Commissie van XXX tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (PB [...]).

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Bij deze verordening wordt een gemeenschappelijk kader gecreëerd dat bestaat uit voorschriften voor het voorkomen van elektriciteitscrisissituaties alsmede de voorbereiding daarop en de beheersing daarvan, waardoor de transparantie tijdens de voorbereidingsfase en tijdens een elektriciteitscrisis wordt verbeterd en wordt gewaarborgd dat zelfs tijdens een crisis elektriciteit wordt geleverd waar die het meest nodig is. Op grond van de verordening moeten de lidstaten op regionaal niveau samenwerken in een geest van solidariteit. Bovendien wordt voorzien in een kader voor een doeltreffend toezicht op de voorzieningszekerheid in Europa via de Coördinatiegroep voor elektriciteit. Het doel is de risicoparaatheid te verbeteren en de kosten ervan terug te dringen. Tevens wordt ernaar gestreefd de interne energiemarkt te versterken door meer onderling vertrouwen tussen de lidstaten te scheppen en ongepaste overheidsmaatregelen in crisissituaties tegen te gaan, waarbij in het bijzonder ongerechtvaardigde inperking van grensoverschrijdende stromen wordt voorkomen.

(6)  Bij deze verordening wordt een gemeenschappelijk kader gecreëerd dat bestaat uit voorschriften voor het voorkomen van elektriciteitscrisissituaties alsmede de voorbereiding daarop en de beheersing daarvan, waardoor de transparantie tijdens de voorbereidingsfase en tijdens een elektriciteitscrisis wordt verbeterd en wordt gewaarborgd dat zelfs tijdens een crisis op gecoördineerde en doeltreffende wijze maatregelen worden genomen en elektriciteit wordt geleverd waar die het meest nodig is. Op grond van de verordening moeten de lidstaten op regionaal niveau samenwerken in een geest van solidariteit. Bovendien wordt voorzien in een kader voor doeltreffend toezicht op de voorzieningszekerheid in Europa via de Coördinatiegroep voor elektriciteit. Het doel is de risicoparaatheid te verbeteren, de kosten ervan terug te dringen, hulpbronnen optimaal te gebruiken, en het effect van crises op burgers en bedrijven te beperken. Tevens wordt ernaar gestreefd de interne energiemarkt te versterken door meer onderling vertrouwen tussen de lidstaten te scheppen en ongepaste overheidsmaatregelen in crisissituaties tegen te gaan, waarbij in het bijzonder het onnodige gebruik van niet-marktgebaseerde maatregelen en ongerechtvaardigde inperking van grensoverschrijdende stromen en zoneoverschrijdende transmissiecapaciteit worden voorkomen, zodat het risico van negatieve overloopeffecten op naburige lidstaten wordt beperkt.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Teneinde de preventie, uitwisseling van informatie en ex-postevaluatie van elektriciteitscrises te vergemakkelijken, moeten de lidstaten één bevoegde autoriteit als contactpunt aanwijzen. Dit kan een bestaande of een nieuwe entiteit zijn.

(10)  De zekerheid van de voorziening is een gedeelde verantwoordelijkheid van een groot aantal actoren, met elk een duidelijk afgebakende rol in het beheer van de elektriciteitssystemen. De distributiesysteembeheerders en de transmissiesysteembeheerders spelen een sleutelrol bij het waarborgen van een zeker, betrouwbaar en doeltreffend elektriciteitssysteem, in overeenstemming met de artikelen 31 en 40 van Richtlijn (EU) .../... van het Europees Parlement en de Raad [voorstel elektriciteitsrichtlijn, COD 2016/380]. De regelgevende autoriteiten en de andere betrokken nationale autoriteiten spelen ook een belangrijke rol bij het waarborgen en controleren van de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening, als onderdeel van hun taken uit hoofde van artikel 59 van Richtlijn (EU) .../... [voorstel elektriciteitsrichtlijn]. Met het oog op het garanderen van een transparante en inclusieve participatie van alle betrokken partijen, en van een doeltreffende en goede tenuitvoerlegging van de risicoparaatheidsplannen en regionale overeenkomsten, alsmede teneinde de preventie, uitwisseling van informatie en ex-postevaluatie van elektriciteitscrises te vergemakkelijken, moeten de lidstaten één bevoegde nationale overheids- of regelgevingsautoriteit als contactpunt aanwijzen Dit kan een bestaande of een nieuwe entiteit zijn.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  Voor een gemeenschappelijke aanpak betreffende crisispreventie en -beheersing is het nodig over een gemeenschappelijke definitie van de elektriciteitscrisis te beschikken. Teneinde iets te doen aan de huidige situatie waarin in Europese meerdere aanpakken worden gevolgd, moet een elektriciteitscrisis in deze verordening in algemene zin worden gedefinieerd als een situatie met een bestaand of een dreigend significant tekort aan elektriciteit, of waarin de elektriciteitsvoorziening is gevaar is of dreigt te raken. De lidstaten moeten worden verplicht concrete elektriciteitscrisisscenario's op regionaal en nationaal niveau te formuleren, en in het verlengde daarvan in hun risicoparaatheidsplannen concrete maatregelen te ontwikkelen om iets aan dergelijke situaties te doen. Die benadering moet waarborgen dat alle mogelijke crisissituaties zijn afgedekt en dat rekening wordt gehouden met de specifieke regionale en nationale kenmerken, zoals de topografie van het net, de elektriciteitsmix, de omvang van de productie en het verbruik, en de bevolkingsspreiding.

Motivering

Op dit moment wordt er in Europa verschillend gedacht over wat een crisis is en inhoudt. Dit betekent dat de definitie van 'crisissituatie' breed moet worden geformuleerd, teneinde de lidstaten in staat te stellen in hun nationale risicoparaatheidsplannen te bepalen c.q. te kwantificeren wat een 'significant elektriciteitstekort' of een 'risico voor de voorziening' in concreto is, én alle mogelijke crisissituaties in heel Europa af te dekken.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Voor een gemeenschappelijke aanpak betreffende crisispreventie en -beheersing is het in de eerste plaats van belang dat de lidstaten dezelfde methoden en definities gebruiken voor het identificeren van risico's in verband met de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en dat zij in staat zijn te vergelijken hoe goed zij en hun buren op dat gebied presteren. De verordening omvat twee indicatoren aan de hand waarvan de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening in de Unie wordt gemonitord: "verwachte niet-geleverde energie" ("EENS oftewel "expected energy non-served"), uitgedrukt in GWh per jaar, en "de probabiliteit dat niet aan de vraag kan worden voldaan" ("LOLE" oftewel "loss of load expectation"), uitgedrukt in uren per jaar. Deze indicatoren maken deel uit van de beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen in Europa die krachtens [artikel 19 van de voorgestelde elektriciteitsverordening] door het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit (ENTSB-E) wordt uitgevoerd. De Coördinatiegroep voor elektriciteit zal zorgen voor regelmatig toezicht op de voorzieningszekerheid op basis van de resultaten van deze indicatoren. Het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators ("het Agentschap") moet van deze indicatoren gebruikmaken wanneer het in het kader van het jaarlijkse monitoringverslagen inzake de elektriciteitsmarkt overeenkomstig [artikel 16 van de voorgestelde ACER-verordening] verslag uitbrengt over de prestaties van de lidstaten wat betreft de voorzieningszekerheid.

(11)  Het is belangrijk dat de lidstaten gemeenschappelijke methoden en definities gebruiken voor het identificeren van risico's in verband met de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening die hen in staat stellen te vergelijken hoe goed zij en hun buren op dat gebied presteren. De verordening omvat twee indicatoren aan de hand waarvan de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening in de Unie wordt gemonitord: "verwachte niet-geleverde energie" ("EENS oftewel "expected energy non-served"), uitgedrukt in GWh per jaar, en "de probabiliteit dat niet aan de vraag kan worden voldaan" ("LOLE" oftewel "loss of load expectation"), uitgedrukt in uren per jaar. Deze indicatoren maken deel uit van de beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen in Europa die krachtens [artikel 19 van de voorgestelde elektriciteitsverordening] door het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit (ENTSB-E) wordt uitgevoerd. De Coördinatiegroep voor elektriciteit zal zorgen voor regelmatig toezicht op de voorzieningszekerheid op basis van de resultaten van deze indicatoren. Het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators ("het Agentschap") moet van deze indicatoren gebruikmaken wanneer het in het kader van het jaarlijkse monitoringverslagen inzake de elektriciteitsmarkt overeenkomstig [artikel 16 van de voorgestelde ACER-verordening] verslag uitbrengt over de prestaties van de lidstaten wat betreft de voorzieningszekerheid.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Teneinde de samenhang van de risicobeoordelingen te waarborgen en daardoor meer onderling vertrouwen tussen de lidstaten in een crisissituatie te scheppen, is een gemeenschappelijke benadering ten aanzien van het identificeren van risicoscenario's noodzakelijk. ENTSB-E moet daarom in samenwerking met het Agentschap een gemeenschappelijke methodologie voor het identificeren van risico's ontwikkelen, waarbij ENTSB-E de methodologie voorstelt en het Agentschap deze goedkeurt.

(12)  Teneinde de samenhang van de risicobeoordelingen te waarborgen en meer onderling vertrouwen tussen de lidstaten in een crisissituatie te scheppen, is een gemeenschappelijke benadering ten aanzien van het identificeren van risicoscenario's noodzakelijk. ENTSB-E moet daarom, na raadpleging van de relevante belanghebbenden, waaronder de producenten van zowel traditionele, als hernieuwbare energie, in samenwerking met het Agentschap een gemeenschappelijke methodologie voor het identificeren van risico's ontwikkelen en die regelmatig bijwerken, waarbij ENTSB-E de methodologie en de bijgewerkte versies voorstelt en het Agentschap deze goedkeurt.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Op basis van de gemeenschappelijke methodologie moet ENTSB-E regelmatig regionale crisisscenario's opstellen en bijwerken, en de meeste meest relevante risico's voor elke regio identificeren, zoals extreme weersomstandigheden, natuurrampen, brandstoftekorten of aanvallen. Wat betreft het crisisscenario waarbij een gastekort optreedt, moet het risico op een onderbreking van de gaslevering worden beoordeeld op basis van de scenario's voor verstoring van de gaslevering en infrastructuur die door het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas zijn ontwikkeld overeenkomstig artikel 6, lid, 6, van de verordening inzake veiligstelling van de gaslevering [voorgestelde verordening inzake veiligstelling van de gaslevering]. De lidstaten dienen hun nationale crisisscenario's op basis daarvan vast te stellen en in principe om de drie jaar bij te werken. De scenario's moeten als basis voor de risicoparaatheidsplannen dienen. Wanneer de lidstaten op nationaal niveau risico's identificeren, moeten zij ook melding maken van mogelijke risico's die zij constateren met betrekking tot de eigendom van infrastructuur die relevant is voor de voorzieningszekerheid en van maatregelen die eventueel zijn getroffen om dergelijke risico's aan te pakken (zoals algemene of sectorspecifieke wetgeving inzake de doorlichting van investeringen, bijzondere rechten voor bepaalde aandeelhouders enz.), waarbij moet worden vermeld waarom zij dergelijke maatregelen als gerechtvaardigd beschouwen.

(13)  Op basis van de gemeenschappelijke methodologie moet ENTSB-E regelmatig regionale crisisscenario's opstellen en bijwerken, en de meeste meest relevante risico's voor elke regio identificeren, zoals extreme weersomstandigheden, natuurrampen, brandstoftekorten of aanvallen. Wat betreft het crisisscenario waarbij een gastekort optreedt, moet het risico op een onderbreking van de gaslevering worden beoordeeld op basis van de scenario's voor verstoring van de gaslevering en infrastructuur die door het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas zijn ontwikkeld overeenkomstig artikel 6, lid, 6, van de verordening inzake veiligstelling van de gaslevering [voorgestelde verordening inzake veiligstelling van de gaslevering]. Teneinde de regionale aanpak voor het beoordelen van risico's te versterken, moet ENTSB-E taken in verband met de identificatie van regionale crisisscenario's aan regionale coördinatiecentra kunnen delegeren. De lidstaten dienen hun nationale crisisscenario's op basis van de regionale crisisscenario's vast te stellen en in principe om de drie jaar bij te werken. De scenario's moeten vervolgens als basis voor de risicoparaatheidsplannen dienen. Wanneer de lidstaten op nationaal niveau risico's identificeren, moeten zij ook melding maken van mogelijke risico's die zij constateren met betrekking tot de eigendom van infrastructuur die relevant is voor de voorzieningszekerheid en van de maatregelen die zijn getroffen om dergelijke risico's aan te pakken (zoals algemene of sectorspecifieke wetgeving inzake de doorlichting van investeringen, bijzondere rechten voor bepaalde aandeelhouders enz.), waarbij moet worden vermeld waarom zij dergelijke maatregelen als noodzakelijk en evenredig beschouwen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Zoals bepaald in de [voorgestelde elektriciteitsverordening] moeten de regionale operationele centra de relevante risico's regelmatig beoordelen, aangezien het operationele beheer bij dergelijke situaties tot hun taken behoort. Om ervoor te zorgen dat zij hun taken op doeltreffende wijze kunnen uitvoeren en dat zij in nauwe samenwerking met de relevante nationale autoriteiten te werk gaan teneinde incidenten op grotere schaal te voorkomen en te beperken, moet voor de in het kader van deze verordening verplichte regionale samenwerking worden voortgebouwd op de regionale samenwerkingsstructuren die op technisch niveau worden gebruikt, namelijk de groepen lidstaten die onder hetzelfde regionale operationele centrum vallen.

(15)  Zoals bepaald in de [voorgestelde elektriciteitsverordening] moeten de regionale coördinatiecentra de relevante risico's regelmatig beoordelen, aangezien het operationele beheer bij dergelijke situaties tot hun taken behoort. Om ervoor te zorgen dat zij hun taken op doeltreffende wijze kunnen uitvoeren en dat zij in nauwe samenwerking met de relevante nationale autoriteiten te werk gaan teneinde incidenten op grotere schaal te voorkomen en te beperken, moet voor de in het kader van deze verordening verplichte regionale samenwerking worden voortgebouwd op de regionale samenwerkingsstructuren die op technisch niveau worden gebruikt, namelijk de groepen lidstaten die onder hetzelfde regionale coördinatiecentrum vallen.

Motivering

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Op grond van de [voorgestelde elektriciteitsverordening] moet een gemeenschappelijke methodologie worden gebruikt voor de beoordeling van de middellangetermijn- tot langetermijntoereikendheid van hulpbronnen in Europa (van 10 year-ahead tot year-ahead) om te waarborgen de besluiten van de lidstaten met betrekking tot eventuele investeringen op een transparante en gemeenschappelijk overeengekomen basis worden vastgesteld. Deze beoordeling heeft een ander doel dan de beoordelingen van de kortetermijntoereikendheid, die worden gebruikt om mogelijke problemen in verband met de kortetermijntoereikendheid op te sporen, namelijk seizoensgebonden vooruitzichten (zes maanden ahead) en beoordelingen van de toereikendheid op week-ahead- tot intraday-basis. Wat betreft kortetermijnbeoordelingen is het noodzakelijk om een gemeenschappelijke benadering vast te stellen ten aanzien van de manier waarop mogelijke problemen in verband met de toereikendheid worden opgespoord. ENTSB-E moet winter- en zomervooruitzichten uitbrengen om de lidstaten en de transmissiesysteembeheerders te waarschuwen voor risico's betreffende de voorzieningszekerheid die zich de volgende zes maanden kunnen voordoen. Om deze vooruitzichten te verbeteren, dienen deze te worden gebaseerd op een gemeenschappelijke probabilistische methodologie die door ENTSB-E wordt voorgesteld en door het Agentschap wordt goedgekeurd. Teneinde de regionale aanpak voor het beoordelen van risico's te versterken, moet ENTSB-E over de mogelijkheid beschikken om taken die verband houden met seizoensgebonden vooruitzichten te delegeren aan de regionale operationele centra.

(16)  Op grond van de [voorgestelde elektriciteitsverordening] moet een gemeenschappelijke methodologie worden gebruikt voor de beoordeling van de middellangetermijn- tot langetermijntoereikendheid van hulpbronnen in Europa (van 10 year-ahead tot year-ahead) om te waarborgen de besluiten van de lidstaten met betrekking tot eventuele investeringen op een transparante en gemeenschappelijk overeengekomen basis worden vastgesteld. Deze beoordeling heeft een ander doel dan de beoordelingen van de kortetermijntoereikendheid, die worden gebruikt om mogelijke problemen in verband met de kortetermijntoereikendheid op te sporen, namelijk seizoensgebonden vooruitzichten (zes maanden ahead) en beoordelingen van de toereikendheid op week-ahead- tot intraday-basis. Wat betreft kortetermijnbeoordelingen is het noodzakelijk om een gemeenschappelijke benadering vast te stellen ten aanzien van de manier waarop mogelijke problemen in verband met de toereikendheid worden opgespoord. ENTSB-E moet winter- en zomervooruitzichten uitbrengen om de lidstaten en de transmissiesysteembeheerders te waarschuwen voor risico's betreffende de voorzieningszekerheid die zich de volgende zes maanden kunnen voordoen. Om deze vooruitzichten te verbeteren, dienen deze te worden gebaseerd op een gemeenschappelijke probabilistische methodologie die door ENTSB-E wordt voorgesteld, na raadpleging van de relevante belanghebbenden, waaronder milieu-organisaties en de wetenschappelijke wereld, en door het Agentschap wordt goedgekeurd en regelmatig wordt bijgewerkt. Teneinde de regionale aanpak voor het beoordelen van risico's te versterken, moet ENTSB-E over de mogelijkheid beschikken om taken die verband houden met seizoensgebonden vooruitzichten te delegeren aan de regionale operationele centra.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Om een gemeenschappelijke benadering betreffende crisispreventie en -beheersing te waarborgen, moet de bevoegde autoriteit van elke lidstaat een risicoparaatheidsplan opstellen, nadat zij de belanghebbenden heeft geraadpleegd. In de plannen moeten effectieve, proportionele en niet-discriminerende maatregelen worden uiteengezet waarmee alle geïdentificeerde risico's worden aangepakt. De plannen moeten transparant zijn, met name wat betreft de voorwaarden waaronder niet-marktgebaseerde maatregelen kunnen worden getroffen om crisissituaties te beperken. Alle beoogde niet-marktgebaseerde maatregelen moeten voldoen aan de in deze verordening vastgestelde voorschriften.

(18)  Om een gemeenschappelijke benadering betreffende crisispreventie en -beheersing te waarborgen, moet de bevoegde autoriteit van elke lidstaat op basis van de geïdentificeerde regionale en nationale elektriciteitscrisisscenario's een risicoparaatheidsplan opstellen, nadat zij de relevante belanghebbenden heeft geraadpleegd. In de plannen moeten effectieve, proportionele en niet-discriminerende maatregelen worden uiteengezet waarmee alle geïdentificeerde risico's worden aangepakt. De plannen moeten transparant zijn, met name wat betreft de voorwaarden waaronder niet-marktgebaseerde maatregelennoodzakelijk worden geacht om crisissituaties te beperken. Alle beoogde niet-marktgebaseerde maatregelen moeten voldoen aan de in deze verordening vastgestelde voorschriften.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De plannen moeten regelmatig worden bijgewerkt. Teneinde te waarborgen dat de plannen altijd bijgewerkt en doeltreffend zijn, moeten de bevoegde autoriteiten van elke regio jaarlijkse simulaties organiseren, waarbij zij met de regionale operationele centra samenwerken om de geschiktheid ervan te testen.

(20)  De plannen moeten regelmatig worden bijgewerkt en openbaar worden gemaakt, waarbij de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie in acht wordt genomen. Teneinde te waarborgen dat de plannen altijd bijgewerkt en doeltreffend zijn, moeten de bevoegde autoriteiten van elke regio jaarlijkse simulaties organiseren, waarbij zij met de regionale operationele centra samenwerken om de geschiktheid ervan te testen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  De Coördinatiegroep voor elektriciteit is in 2012 opgericht als forum voor de uitwisseling van informatie en ter bevordering van de samenwerking tussen de lidstaten, met name op het gebied van voorzieningszekerheid29. Door deze verordening wordt de rol van de Coördinatiegroep versterkt. De Coördinatiegroep moet specifieke taken uitvoeren, met name in verband met de voorbereiding van de risicoparaatheidsplannen, en zal een voorstaande rol spelen bij het toezicht op de prestaties van de lidstaten op het gebied van de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en op basis daarvan beste praktijken ontwikkelen.

(28)  De Coördinatiegroep voor elektriciteit is in 2012 opgericht als forum voor de uitwisseling van informatie en ter bevordering van de samenwerking tussen de lidstaten, met name op het gebied van voorzieningszekerheid29. Door deze verordening wordt de rol van de Coördinatiegroep versterkt. De Coördinatiegroep moet specifieke taken uitvoeren, met name in verband met de voorbereiding van de risicoparaatheidsplannen, en zal een voorstaande rol spelen bij het toezicht op de prestaties van de lidstaten op het gebied van de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en op basis daarvan beste praktijken ontwikkelen. De Commissie moet passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de samenstelling van de Coördinatiegroep voor elektriciteit wordt herzien, teneinde er nieuwe belanghebbenden in op te nemen, zoals de industrie, de DSB en consumentenorganisaties.

_________________

_________________

29Besluit van de Commissie van 15 november 2012 betreffende de oprichting van een Coördinatiegroep voor elektriciteit (2012/C 353/02), PB C 353 van 17.11.2012, blz. 2.

29Besluit van de Commissie van 15 november 2012 betreffende de oprichting van een Coördinatiegroep voor elektriciteit (2012/C 353/02), PB C 353 van 17.11.2012, blz. 2.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Een elektriciteitscrisis kan over de grenzen van de Unie heen reiken en ook landen van de energiegemeenschap treffen. Teneinde efficiënte crisisbeheersing aan de grenzen tussen de lidstaten en de verdragsluitende partijen te waarborgen, moet de Unie nauw samenwerken met de verdragsluitende partijen bij de energiegemeenschap wat betreft het voorkomen van, het voorbereiden op en het reageren op een elektriciteitscrisis,.

(29)  Een elektriciteitscrisis kan over de grenzen van de Unie heen reiken en ook landen van de energiegemeenschap treffen. Als partij bij het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap moet de Unie zich inspannen om dat verdrag te wijzigen, teneinde een geïntegreerde markt en een gemeenschappelijke regelgevingsruimte tot stand te brengen door een passend en stabiel regelgevingskader vast te leggen. Teneinde efficiënte crisisbeheersing aan de grenzen tussen de lidstaten en de partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Eenergiegemeenschap te waarborgen, moet de Unie nauw samenwerken met de partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap wat betreft het voorkomen van, het voorbereiden op en het reageren op een elektriciteitscrisis,.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij deze verordening worden voorschriften vastgesteld voor de samenwerking tussen de lidstaten met het oog op het voorkomen van elektriciteitscrises, het treffen van voorbereidingen en het reageren daarop, in een geest van solidariteit en transparantie, waarbij terdege rekening wordt gehouden met de eisen van een concurrerende interne markt voor elektriciteit.

Bij deze verordening worden voorschriften vastgesteld voor de samenwerking tussen de lidstaten met het oog op het voorkomen van elektriciteitscrises, het treffen van voorbereidingen en het reageren daarop, in een geest van solidariteit en transparantie, waarbij terdege rekening wordt gehouden met de eisen van een concurrerende interne markt voor elektriciteit en de energie- en klimaatdoelstellingen van de Unie.

Motivering

De bredere context moet de strategische doelstellingen van de Unie op dit gebied omvatten. (b) "elektriciteitscrisis":

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  "elektriciteitscrisis": een bestaande of ophanden zijnde situatie waarin zich een significant tekort aan elektriciteit voordoet of waarin het niet mogelijk is elektriciteit te leveren aan eindverbruikers;

(b)  een bestaande of ophanden zijnde situatie waarin zich een significant tekort aan elektriciteit voordoet of waarin het niet mogelijk is elektriciteit te leveren aan eindverbruikers, op basis van in de nationale en regionale crisisscenario's vastgestelde parameters;

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  "bevoegde autoriteit": een nationale overheidsinstantie of een nationale regelgevende instantie die door een lidstaat is aangewezen voor de uitvoering van de in deze verordening vervatte maatregelen;

Motivering

Er moet een definitie van "bevoegde instantie" worden toegevoegd die overeenkomt met de definitie die in de verordening inzake de veiligstelling van de gaslevering wordt gebruikt.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  "niet-marktgebaseerde maatregel": een maatregel aan de aanbod- of de vraagzijde die afwijkt van marktvoorschriften of commerciële overeenkomsten en die tot doel heeft een elektriciteitscrisis te beperken;

(e)  "niet-marktgebaseerde maatregel": een maatregel aan de aanbod-, netwerk- of vraagzijde die afwijkt van marktvoorschriften of commerciële overeenkomsten en die tot doel heeft een elektriciteitscrisis te beperken;

Motivering

Het is belangrijk om maatregelen aan netwerkkant in deze definitie op te nemen, om duidelijk te maken dat bv. een beperking van beschikbare interconnectiecapaciteit of reeds toegewezen zoneoverschrijdende capaciteit een niet-marktgebaseerde maatregel is die moet worden vermeden. (f) "regio":

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  "macroregio": een groep lidstaten die een gestructureerd macroregionaal partnerschap vormen overeenkomstig artikel 2, lid 18, onder a), van Verordening (EU) nr. ...[voorgestelde verordening inzake de governance van de energie-unie].

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Zodra de lidstaten de bevoegde autoriteit hebben aangewezen, stellen zij de Commissie onverwijld in kennis van de naam en de contactgegevens van die autoriteit.

2.  Elke lidstaat stelt de Commissie onverwijld in kennis van de naam en de contactgegevens van zijn bevoegde autoriteit en van elke wijziging daarin, en maakt deze openbaar.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat alle risico's die verband houden met de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening overeenkomstig de in deze verordening en in artikel 18 van de elektriciteitsverordening [voorgestelde elektriciteitsverordening] vastgestelde voorschriften worden beoordeeld. Daartoe werken zij samen met ENTSB-E en de regionale operationele centra.

De lidstaten zorgen ervoor dat alle risico's die verband houden met de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening overeenkomstig de in deze verordening vastgestelde voorschriften en de beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen in Europa als omschreven in hoofdstuk IV van Verordening (EU) nr. ...[voorgestelde elektriciteitsverordening] worden beoordeeld. Zekerheid van de elektriciteitsvoorziening veronderstelt doeltreffende samenwerking tussen relevante belanghebbenden, de lidstaten, voornamelijk middels hun bevoegde autoriteiten, de regionale coördinatiecentra en de Commissie met de overige instellingen en organen van de Unie, elk op hun eigen activiteiten- en bevoegdhedengebied. Daartoe werken zij samen met ENTSB-E, de regionale operationele centra, de transmissiesysteembeheerders, de nationale regelgevende autoriteiten en andere relevante belanghebbenden.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Compromisamendement

1.  Uiterlijk op [OPOCE to insert exact date: two months after entry into force of this Regulation] dient ENTSB-E bij het Agentschap een voorstel in betreffende een methodologie voor het identificeren van de meest relevante scenario's betreffende elektriciteitscrises in een regionale context.

1.  Uiterlijk op [OPOCE to insert exact date: four months after entry into force of this Regulation] dient ENTSB-E bij het Agentschap een voorstel in betreffende een methodologie voor het identificeren van de meest relevante scenario's betreffende elektriciteitscrises in een regionale context.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Voordat ENTSB-E de voorgestelde methodologie indient, voert het een raadpleging uit waarbij ten minste de industrie, consumentenorganisaties, de distributiesysteembeheerders, de nationale regelgevende instanties en andere nationale autoriteiten worden betrokken. ENTSB-E houdt terdege rekening met de resultaten van de raadpleging.

4.  Voordat ENTSB-E de voorgestelde methodologie indient, voert het een raadpleging uit waarbij ten minste de regionale coördinatiecentra, de industrie, consumentenorganisaties, de producenten, de transmissie- en distributiesysteembeheerders, de bevoegde autoriteiten, de nationale regelgevende instanties, andere nationale autoriteiten en andere relevante belanghebbenden worden betrokken. ENTSB-E houdt terdege rekening met het resultaat van de raadpleging.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  ENTSB-E werkt de methodologie regelmatig bij en verbetert deze regelmatig in overeenstemming met de leden 1 tot 5. Het Agentschap en de Commissie kunnen erom verzoeken dat de methodologie wordt bijgewerkt en verbeterd, waarbij zij een passende rechtvaardiging verstrekken. Uiterlijk zes maanden na het verzoek dient ENTSB-E een ontwerpversie van de voorgestelde wijzigingen in bij het Agentschap. Uiterlijk twee maanden nadat het Agentschap de ontwerpversie heeft ontvangen, wijzigt het Agentschap de veranderingen of keurt het deze goed, waarna deze op zijn website worden gepubliceerd.

6.  ENTSB-E werkt de methodologie regelmatig bij en verbetert deze regelmatig in overeenstemming met de leden 1 tot 5. Het Agentschap en de Commissie kunnen erom verzoeken dat de methodologie wordt bijgewerkt en verbeterd, waarbij zij een passende rechtvaardiging verstrekken. Uiterlijk twee maanden na het verzoek dient ENTSB-E een ontwerpversie van de voorgestelde wijzigingen in bij het Agentschap. Uiterlijk twee maanden na ontvangst van de ontwerpversie keurt het Agentschap de veranderingen goed of wijzigt deze, waarna deze op zijn website worden gepubliceerd.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk op [OPOCE to insert exact date: ten months after entry into force of this Regulation] en op basis van de overeenkomstig artikel 5 vastgestelde methodologie, identificeert ENTSB-E de meest relevante elektriciteitscrisisscenario's voor elke regio. ENTSB-E kan taken in verband met het identificeren van regionale crisisscenario's delegeren aan de regionale operationele centra.

1.  Uiterlijk op [OPOCE to insert exact date: ten months after the date of entry into force of this Regulation] en op basis van de overeenkomstig artikel 5 vastgestelde methodologie, identificeert ENTSB-E, in nauwe samenwerking met de Coördinatiegroep voor elektriciteit, de meest relevante elektriciteitscrisisscenario's voor elke regio. ENTSB-E kan taken in verband met het identificeren van regionale crisisscenario's delegeren aan de regionale coördinatiecentra. De regionale coördinatiecentra plegen daartoe overleg met de Coördinatiegroep voor elektriciteit. Bij het formuleren van de risicoscenario's in verband met kwaadwillige aanvallen zien ENTSB-E en de regionale coördinatiecentra erop toe dat de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie wordt gewaarborgd.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk op [OPOCE to insert exact date: ten months after entry into force of this Regulation] identificeren de lidstaten de meest relevante elektriciteitscrisisscenario's op nationaal niveau.

1.  Uiterlijk op [OPOCE to insert exact date: twelve months after the date of entry into force of this Regulation] identificeren de lidstaten de meest relevante elektriciteitscrisisscenario's op nationaal niveau, waarbij in ieder geval de transmissiesysteembeheerders, de distributiesysteembeheerders en de producenten worden betrokken en het vertrouwelijke karakter van gevoelige informatie in acht wordt genomen.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 bis (nieuw)

 

Richtsnoeren voor het voorkomen en aanpakken met crises

 

1.   Rekening houdend met de Europese beoordeling van de toereikendheid en andere relevante verordeningen stelt het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators de EU-brede richtsnoeren op voor het voorkomen en aanpakken van crises, waarbij zowel marktgebaseerde als niet-marktgebaseerde en operationele voorschriften worden geïdentificeerd. Bij de opstelling van de richtsnoeren geeft het Agentschap zoveel mogelijk de voorkeur aan maatregelen die het milieu zo weinig mogelijk belasten.

 

2.   De richtsnoeren omvatten ook de beginselen van compensatieregelingen en beginselen voor het identificeren van beschermde afnemers.

 

3.   Om de drie jaar, tenzij de omstandigheden een hogere frequentie rechtvaardigen, worden deze oplossingen door het Agentschap opnieuw bekeken en zo nodig bijgewerkt.

Motivering

De gemeenschappelijke oplossingen voor het aanpakken van crises zijn nuttig bij het opstellen van de nationale plannen. Ze zouden zorgen voor samenhang tussen de plannen en zouden afspraken tussen lidstaten die onderhandelen over een regionaal deel van hun plannen vergemakkelijken. Een geharmoniseerde definitie van beschermde afnemers is nodig om de meest kwetsbare en essentiële elementen van de samenleving te beschermen en grensoverschrijdende solidariteitsmaatregelen, als bedoeld in artikel 14 van deze verordening, te faciliteren.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Methodologie voor beoordelingen van de kortetermijntoereikendheid

Methodologie voor beoordelingen van de kortetermijn- en seizoensgebonden toereikendheid

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk op [OPOCE to insert exact date: two months after entry into force of this Regulation] dient ENTSB-E bij het Agentschap een voorstel in betreffende een methodologie voor het beoordelen van de kortetermijntoereikendheid, en met name de seizoensgebonden toereikendheid alsmede de week-ahead- tot intraday-toereikendheid, waarvan ten minste de volgende elementen deel uitmaken:

Uiterlijk op [OPOCE to insert exact date: four months after the date of entry into force of this Regulation] dient ENTSB-E bij het Agentschap een voorstel in betreffende een methodologie voor het beoordelen van de kortetermijntoereikendheid en de seizoensgebonden toerikendheid, waarvan ten minste de volgende elementen deel uitmaken:

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de onzekerheid van de inputs, zoals de waarschijnlijkheid van een niet-beschikbaarheid van transmissiecapaciteit, de waarschijnlijkheid van een ongeplande niet-beschikbaarheid van elektriciteitscentrales, extreme weersomstandigheden, de variabiliteit van de vraag en de variabiliteit van de energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen;

(a)  de onzekerheid van de inputs, zoals de waarschijnlijkheid van een niet-beschikbaarheid van transmissiecapaciteit, de waarschijnlijkheid van een ongeplande niet-beschikbaarheid van elektriciteitscentrales, extreme weersomstandigheden, variabele vraag, met name pieken die van de weersomstandigheden afhangen, en de variabiliteit van de energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  de waarschijnlijkheid dat zich een kritieke situatie voordoet;

(b)  de waarschijnlijkheid dat zich een elektriciteitscrisis voordoet.

Motivering

Aanpassing van de tekst aan de definities in artikel 2.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De methodologie voorziet in een probabilistische benadering en houdt rekening met de regionale en Uniebrede context, waaronder voor zover mogelijk met niet-EU-landen binnen synchrone zones van de Unie.

De methodologie voorziet in een probabilistische benadering en houdt rekening met de regionale en Uniebrede context, waaronder de mate van interconnectie tussen de lidstaten en voor zover mogelijk met niet-EU-landen binnen synchrone zones van de Unie.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voordat ENTSB-E de voorgestelde methodologie indient, voert het een raadpleging uit waarbij ten minste de industrie, consumentenorganisaties, de distributiesysteembeheerders, de nationale regelgevende instanties en andere nationale autoriteiten worden betrokken. ENTSB-E houdt terdege rekening met de resultaten van de raadpleging.

2.  Voordat ENTSB-E de voorgestelde methodologie indient, voert het een raadpleging uit waarbij ten minste de regionale coördinatiecentra, de industrie, consumentenorganisaties, de producenten, de transmissiesysteembeheerders en de distributiesysteembeheerders, de bevoegde autoriteiten, de nationale regelgevende instanties, andere nationale autoriteiten en andere relevante belanghebbenden worden betrokken. ENTSB-E houdt terdege rekening met het resultaat van de raadpleging.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  ENTSB-E werkt de methodologie regelmatig bij en verbetert deze regelmatig in overeenstemming met de leden 1 tot 3. Het Agentschap en de Commissie kunnen erom verzoeken dat de methodologie wordt bijgewerkt en verbeterd, waarbij zij een passende rechtvaardiging verstrekken. Uiterlijk zes maanden na het verzoek dient ENTSB-E een ontwerpversie van de voorgestelde wijzigingen in bij het Agentschap. Uiterlijk twee maanden nadat het Agentschap de ontwerpversie heeft ontvangen, wijzigt het Agentschap de veranderingen of keurt het deze goed, waarna deze op zijn website worden gepubliceerd.

4.  ENTSB-E werkt de methodologie regelmatig bij en verbetert deze regelmatig in overeenstemming met de leden 1, 2 en 3. Het Agentschap en de Commissie kunnen erom verzoeken dat de methodologie wordt bijgewerkt en verbeterd, waarbij zij een passende rechtvaardiging verstrekken. Uiterlijk twee maanden na het verzoek dient ENTSB-E een ontwerpversie van de voorgestelde wijzigingen in bij het Agentschap. Uiterlijk twee maanden na ontvangst van de ontwerpversie keurt het Agentschap de veranderingen goed of wijzigt deze, waarna deze op zijn website worden gepubliceerd.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Alle beoordelingen van de kortetermijntoereikendheid worden uitgevoerd overeenkomstig de krachtens artikel 8 ontwikkelde methodologie.

1.  Alle beoordelingen van de kortetermijntoereikendheid, uitgevoerd op hetzij nationaal, regionaal of Unieniveau, worden uitgevoerd overeenkomstig de krachtens artikel 8 ontwikkelde methodologie.

Motivering

Hoewel in het risicoparaatheidsvoorstel op voor heel Europa geldende en regionale beoordelingen van de risico's op de korte termijn wordt aangedrongen, moet worden verduidelijkt dat de lidstaat ook de mogelijkheid behouden om eigen beoordelingen uit te voeren. Overeenkomstig de richtsnoeren betreffende het beheer van systemen (artikel 104) is het zelfs zo dat elke transmissiesysteembeheerder beoordelingen van de kortetermijnadequaatheid moet uitvoeren. Deze toevoeging verduidelijkt daarnaast dat bij alle beoordelingen van de kortetermijnadequaatheid de in artikel 8 bedoelde methodologie moet worden gebruikt.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Op basis van de overeenkomstig de artikelen 6 en 7 geïdentificeerde regionale en nationale elektriciteitscrisisscenario's stelt de bevoegde autoriteit van elke lidstaat na raadpleging van de elektriciteits- en gasbedrijven, de relevante organisaties die de belangen van huishoudelijke en industriële elektriciteitsklanten behartigen en de nationale regelgevende instantie (wanneer deze niet de bevoegde autoriteit is), een risicoparaatheidsplan vast.

1.  Op basis van de overeenkomstig de artikelen 6 en 7 geïdentificeerde regionale en nationale elektriciteitscrisisscenario's stelt de bevoegde autoriteit van elke lidstaat na raadpleging van de elektriciteits- en gasbedrijven, de transmissiesysteembeheerders en de distributiesysteembeheerders, de relevante organisaties die de belangen van huishoudelijke en industriële elektriciteitsklanten behartigen en de nationale regelgevende instantie (wanneer deze niet de bevoegde autoriteit is), een risicoparaatheidsplan vast. De vertrouwelijkheid van gevoelige informatie in verband met het voorkomen en beperken van de gevolgen van kwaadwillende aanvallen moet worden gewaarborgd. Indien een bevoegde autoriteit van oordeel is dat bepaalde gevoelige informatie niet openbaar moet worden gemaakt, maakt zij van die informatie een niet-vertrouwelijke samenvatting.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De lidstaten maken de plannen openbaar, waarbij zij het vertrouwelijke karakter van gevoelige informatie in acht nemen, met name wat betreft informatie over maatregelen die verband houden met het voorkomen en beperken van aanvallen.

Schrappen

Motivering

Tsjechië is zich bewust van het strategisch belang en de gevoeligheid van informatie over de energiesector. De veiligheid en de bescherming van informatie moeten worden beschouwd als een prioriteit bij de bestrijding van aanvallen. Hoeveel informatie wordt gepubliceerd, moet ten alle tijde ernstig worden overwogen in het licht van de kwetsbaarheid en het strategische belang van de energiesector.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  er worden mogelijke niet-marktgebaseerde maatregelen geïdentificeerd die worden uitgevoerd in elektriciteitscrisissituaties, waarbij wordt aangegeven naar aanleiding waarvan, onder welke voorwaarden en volgens welke procedure deze maatregelen worden uitgevoerd, en op welke manier deze voldoen aan de in artikel 15 vastgestelde eisen;

(g)  er worden mogelijke niet-marktgebaseerde maatregelen geïdentificeerd die worden uitgevoerd in elektriciteitscrisissituaties, waarbij wordt aangegeven naar aanleiding waarvan, onder welke voorwaarden en volgens welke procedure deze maatregelen worden genomen (met inbegrip van compensatieregelingen), wordt beoordeeld in hoeverre het gebruik van deze maatregelen noodzakelijk is om een crisis aan te pakken en wordt aangegeven op welke manier deze voldoen aan de in artikel 15 vastgestelde eisen;

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h)  een gedetailleerd afschakelingsplan, waarin wordt vermeld wanneer en onder welke omstandigheden wordt afgeschakeld, en welke waarden worden afgeschakeld. In het plan wordt gespecificeerd welke categorieën elektriciteitsgebruikers speciale bescherming tegen ontkoppeling krijgen en wordt een rechtvaardiging gegeven voor de behoefte aan dergelijke bescherming, met name wat betreft openbare en persoonlijke veiligheid;

(h)  een gedetailleerd afschakelingsplan, waarin wordt vermeld wanneer en onder welke omstandigheden wordt afgeschakeld, en welke waarden worden afgeschakeld. In het plan wordt gespecificeerd welke categorieën elektriciteitsgebruikers speciale bescherming tegen ontkoppeling krijgen en wordt een rechtvaardiging gegeven voor de behoefte aan dergelijke bescherming, met name wat betreft openbare veiligheid, persoonlijke veiligheid en de continuïteit van essentiële openbare diensten;

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(i bis)  geef een beschrijving van de nationale maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering en handhaving van de regionale maatregelen die overeenkomstig artikel 12 zijn overeengekomen;

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(i ter)  er wordt rekening gehouden met de milieueffecten van de vastgestelde maatregelen;

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  een aangewezen regionale crisismanager of regionaal crisisteam;

(a)  een aangewezen regionale crisiscoördinator of regionaal crisisteam;

Motivering

"Coördinator" is een betere term maar zijn rol zal moeten worden omschreven.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  maatregelen om de impact van een crisis, met inbegrip van een gelijktijdige crisissituatie, te beperken. Daartoe behoren regionale afschakelingsplannen en technische, juridische en financiële regelingen betreffende wederzijdse assistentie waarmee wordt gewaarborgd dat elektriciteit waar die het meest nodig is en op optimale wijze kan worden geleverd. In dergelijke regelingen wordt onder meer bepaald wat de aanleiding voor assistentie is, welke berekeningsformule en welke bedragen worden gehanteerd alsmede wie de betalende en ontvangende partijen zijn, en worden arbitragevoorschriften vastgesteld;

(c)  maatregelen om de impact van een crisis, met inbegrip van een gelijktijdige crisissituatie, te beperken. Daartoe behoren regionale afschakelingsplannen en technische, juridische en financiële regelingen betreffende wederzijdse assistentie waarmee wordt gewaarborgd dat elektriciteit waar die het meest nodig is en op optimale wijze kan worden geleverd. In dergelijke regelingen wordt onder meer bepaald wat de aanleiding voor assistentie is, welke berekeningsformule en welke bedragen worden gehanteerd alsmede wie de betalende en ontvangende partijen zijn, en worden arbitragevoorschriften vastgesteld. Er wordt ook een compensatiemechanisme voor de getroffen entiteiten vastgesteld overeenkomstig de krachtens artikel 7 bis vastgestelde beginselen;

Motivering

Om onenigheid over compensatie te voorkomen, moeten de beginselen van deze compensatie worden vastgesteld door een neutraal agentschap op EU-niveau – ACER.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in het plan op te nemen regionale maatregelen worden overeengekomen door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten in de betrokken regio. Ten minste acht maanden voor de termijn waarop het plan wordt vastgesteld of bijgewerkt, brengen de bevoegde autoriteiten verslag uit aan de Coördinatiegroep voor elektriciteit over de gesloten overeenkomsten. Indien de betrokken bevoegde autoriteiten niet in staat waren om een overeenkomst te sluiten, stellen zij de Commissie in kennis van de redenen voor dit gebrek aan overeenstemming. In een dergelijk geval kan de Commissie het Agentschap verzoeken om de sluiting van een overeenkomst te bevorderen, waarbij het Agentschap ENTSB-E raadpleegt.

2.  De in het plan op te nemen regionale maatregelen worden overeengekomen door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten in de betrokken regio, in overleg met de relevante regionale coördinatiecentra en voor hun opname in de respectieve nationale plannen. De lidstaten kunnen de Commissie verzoeken een algemene faciliterende rol te vervullen bij de voorbereiding van een dergelijke overeenkomst. De Commissie kan het Agentschap en ENTSB-E in het kader van deze faciliterende rol ook verzoeken de betrokken lidstaten technische bijstand te verlenen. Ten minste acht maanden voor de termijn waarop het plan wordt vastgesteld of bijgewerkt, brengen de bevoegde autoriteiten verslag uit aan de Coördinatiegroep voor elektriciteit over de gesloten overeenkomsten, alsook over elke vorm van macro-regionale samenwerking, overeenkomstig Verordening (EU) nr. ... [voorgestelde verordening inzake de governance van de energie-unie]. Indien de betrokken bevoegde autoriteiten niet in staat waren om een overeenkomst te sluiten, stellen zij de Commissie in kennis van de redenen voor dit gebrek aan overeenstemming. In een dergelijk geval stelt de Commissie een samenwerkingsmechanisme voor met het oog op de sluiting van een overeenkomst houdende regionale maatregelen.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De bevoegde autoriteiten van elke regio voeren in samenwerking met de regionale operationele centra jaarlijkse crisissimulaties uit waarbij de relevante belanghebbenden worden betrokken en met name de in lid 1, onder b), bedoelde communicatiemechanismen worden getest.

3.  De bevoegde autoriteiten van elke regio voeren in samenwerking met de regionale operationele centra jaarlijkse elektriciteitscrisisresponssimulaties in 'real time' uit waarbij de relevante belanghebbenden worden betrokken en met name de in lid 1, onder b), bedoelde communicatiemechanismen worden getest.

Motivering

Aanpassing van het corpus van de tekst aan de bijlage.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 bis

 

Rol van de Commissie bij het wijzigen van de risicoparaatheidsplannen

 

1.   De lidstaten dienen de vastgestelde plannen in bij de Commissie. De Commissie kan bij besluit verzoeken om wijziging of intrekking van een maatregel wanneer deze:

 

(a)   de interne markt van de Unie kan verstoren;

 

(b)   niet noodzakelijk of evenredig is om de leveringszekerheid te verzekeren;

 

(c)   de voorzieningszekerheid van andere lidstaten in gevaar kan brengen; of

 

(d)   in strijd is met de doelstellingen van het klimaatbeleid van de Unie.

 

De maatregel treedt pas in werking nadat deze door de Commissie is goedgekeurd of overeenkomstig een besluit van de Commissie is gewijzigd.

Motivering

Er moet worden voorkomen dat de overeengekomen plannen de interne markt en de voorzieningszekerheid in gevaar brengen. De Commissie moet worden gemachtigd om zo nodig om wijzigingen te vragen.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer zulks nodig en mogelijk is, bieden de lidstaten onderlinge assistentie om een elektriciteitscrisis te voorkomen of beperken. Dergelijke assistentie wordt gecompenseerd.

2.  Wanneer zulks gevraagd en technisch gezien mogelijk is, bieden de lidstaten onderlinge assistentie om een elektriciteitscrisis te voorkomen of beperken. Dergelijke assistentie wordt gecompenseerd, waarbij de compensatie in ieder geval betrekking heeft op de kosten van elektriciteit die wordt geleverd naar het grondgebied van de lidstaat die om de assistentie heeft gevraagd en op alle andere relevante kosten in verband met het leveren van de assistentie, waaronder, in voorkomend geval, assistentie zonder doeltreffende activeringsmaatregelen, en de vergoeding van elke compensatie die het resultaat is van rechterlijke, arbitrage- of vergelijkbare procedures en overeenkomsten en met de assistentie verband houdende kosten.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Niet-marktgebaseerde maatregelen kunnen worden toegepast in een crisissituatie, maar uitsluitend als alle opties waarin de markt voorziet, zijn uitgeput. Door deze maatregelen worden de mededinging en de doeltreffende werking van de elektriciteitsmarkt niet onnodig verstoord. Deze maatregelen zijn noodzakelijk, evenredig, niet-discriminerend en tijdelijk.

2.  Niet-marktgebaseerde maatregelen worden in een crisissituatie alleen als laatste redmiddel toegepast en uitsluitend nadat alle opties waarin de markt voorziet, zijn uitgeput, en wanneer duidelijk is dat voortzetting van de marktactiviteiten tot een verdere verslechtering van de crisissituatie zou kunnen leiden. Door die maatregelen worden de mededinging en de doeltreffende werking van de elektriciteitsmarkt niet onnodig verstoord. Deze maatregelen zijn evenredig, niet-discriminerend en tijdelijk. Alle relevante belanghebbenden worden onverwijld van een eventuele toepassing van niet-marktgebaseerde maatregelen op de hoogte gebracht.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Beperking van transacties, met inbegrip van de beperking van reeds toegewezen zoneoverschrijdende capaciteit, beperking van de levering van zoneoverschrijdende capaciteit voor capaciteitstoewijzing of beperking van de levering van schema's, wordt geïnitieerd in overeenstemming met de in artikel 14, lid 2, van de elektriciteitsverordening [voorgestelde elektriciteitsverordening] vastgestelde voorschriften en de voorschriften die worden vastgesteld om deze bepaling te specificeren.

3.  Beperking van transacties, met inbegrip van de beperking van reeds toegewezen zoneoverschrijdende capaciteit, beperking van de levering van zoneoverschrijdende capaciteit voor capaciteitstoewijzing of beperking van de levering van schema's, wordt geïnitieerd in overeenstemming met de in artikel 14, lid 2, van de elektriciteitsverordening [voorgestelde elektriciteitsverordening] vastgestelde voorschriften, artikel 72 van Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie1bis en de voorschriften die worden vastgesteld om deze bepaling te specificeren.

 

_______________

 

1 bis Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (PB L 197 van 25.7.2015, blz. 24).

Motivering

Dit amendement is bedoeld om duidelijk te maken dat andere leden van artikel 14 ook betrekking hebben op capaciteitstoewijzing. In lid 3 bijvoorbeeld is het volgende bepaald: "Marktspelers krijgen de beschikking over de maximale capaciteit van de interconnecties en/of de maximale capaciteit van de transmissienetwerken waarmee grensoverschrijdende stromen worden verzorgd". Het is ook belangrijk een verwijzing naar de richtlijn tot vaststelling van capaciteitstoewijzing en congestiebeheer op te nemen.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Zo spoedig mogelijk en uiterlijk zes weken na de afkondiging van een elektriciteitscrisissituatie leggen de betrokken bevoegde autoriteiten in overleg met hun nationale regelgevende instanties (voor zover deze niet de bevoegde autoriteit zijn) een evaluatieverslag voor aan de Coördinatiegroep voor elektriciteit en de Commissie.

1.  Zo spoedig mogelijk en uiterlijk zes weken na afloop van een elektriciteitscrisissituatie leggen de betrokken bevoegde autoriteiten in overleg met hun nationale regelgevende instanties (voor zover deze niet de bevoegde autoriteit zijn) een gedetailleerd evaluatieverslag voor aan de Coördinatiegroep voor elektriciteit en de Commissie.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  een beschrijving van aan aangrenzende lidstaten en niet-EU-landen geboden of van hen ontvangen assistentie;

(d)  een beschrijving van de assistentie die is voorbereid voor (zonder effectieve activering), geboden aan of ontvangen van aangrenzende lidstaten en niet-EU-landen;

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  de economische impact van de elektriciteitscrisis en de impact van de getroffen maatregelen op de elektriciteitssector, met name de volumes niet-geleverde energie en het niveau van de handmatige verbruiksontkoppeling (inclusief een vergelijking tussen het niveau van vrijwillige en gedwongen verbruiksontkoppeling);

(e)  de economische impact van de elektriciteitscrisis, de impact van de getroffen maatregelen op de elektriciteitssector, met name de volumes niet-geleverde energie, de beperking van beschikbare of toegewezen zoneoverschrijdende capaciteit, het niveau van de handmatige verbruiksontkoppeling (inclusief een vergelijking tussen het niveau van vrijwillige en gedwongen verbruiksontkoppeling) en de maatregelen die zijn opgelegd aan belanghebbenden, zoals elektriciteitsproducenten, leveranciers en andere relevante marktdeelnemers;

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  een goed onderbouwde rechtvaardiging van de toepassing van niet-marktgebaseerde maatregelen;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  een beschrijving van hoe het toekomstige net eruit zou moeten zien om de gevolgen te kunnen opvangen van geïdentificeerde elektriciteitscrisissituaties, en een beschrijving van de structurele zwakke punten van het systeem, overeenkomstig de beginselen zoals vastgesteld in Richtlijn (EU) ... [inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, COM(2016)864], alsmede de vaststelling van periodieke netwerkontwikkelingsplannen [tekst aan te passen aan de relevante bepalingen van het voorstel voor een richtlijn voor de opzet van de markt].

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De betrokken bevoegde autoriteiten leggen de resultaten van de evaluatie voor aan de Coördinatiegroep voor elektriciteit.

4.  De betrokken bevoegde autoriteiten leggen de resultaten van de evaluatie voor aan de Coördinatiegroep voor elektriciteit. Met die resultaten wordt rekening gehouden bij de bijwerkingen van de risicoparaatheidsplannen.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement, de Raad en het Publicatieblad van de Europese Unie.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel 3 – punt 3.1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  geef een beschrijving van de maatregelen ter beperking van elektriciteitscrisissituaties, met name van de maatregelen betreffende de vraagzijde en de aanbodzijde, met vermelding van de omstandigheden waaronder deze maatregelen kunnen worden gebruikt en in het bijzonder van de aanleiding voor elke maatregel. Wanneer niet-marktgebaseerde maatregelen worden overwogen, moeten deze naar behoren gerechtvaardigd zijn overeenkomstig de in artikel 15 vastgestelde eisen;

(c)  geef een beschrijving van de maatregelen ter beperking van elektriciteitscrisissituaties, met name van de maatregelen betreffende de vraagzijde, de netwerkzijde en de aanbodzijde, met vermelding van de omstandigheden waaronder deze maatregelen kunnen worden gebruikt en in het bijzonder van de aanleiding voor elke maatregel. Wanneer niet-marktgebaseerde maatregelen worden overwogen, moeten deze naar behoren gerechtvaardigd zijn overeenkomstig de in artikel 15 vastgestelde eisen;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel 3 – punt 3.1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  geef een beschrijving van de nationale maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering en handhaving van de regionale maatregelen die overeenkomstig artikel 12 zijn overeengekomen.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel 3 – punt 3.2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  geef een beschrijving van de overeengekomen, in gelijktijdige crisissituaties toe te passen maatregelen, inclusief de prioritering van klanten en regionale afschakelingsplannen alsmede financiële regelingen inzake assistentie ter preventie of beperking van een elektriciteitscrisis. Tot de beschrijving van dergelijk regelingen behoren elementen zoals de definitie van de aanleiding voor assistentie, welke berekeningsformule en welke bedragen worden gehanteerd, wie de betalende en ontvangende partijen zijn en de arbitragevoorschriften. Specificeer wanneer en hoe de regionale afschakelingsplannen in werking worden gesteld;

(b)  geef een beschrijving van de overeengekomen, bij gelijktijdige crises toe te passen maatregelen, inclusief de prioritering van klanten en regionale afschakelingsplannen alsmede financiële regelingen inzake assistentie ter preventie of beperking van een elektriciteitscrisis. Tot de beschrijving van dergelijk regelingen behoren elementen zoals de definitie van de aanleiding voor assistentie, welke berekeningsformule en welke bedragen worden gehanteerd, wie de betalende en ontvangende partijen zijn en de arbitragevoorschriften. Specificeer wanneer en hoe de regionale afschakelingsplannen in werking worden gesteld;

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel 5 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  transmissie- en distributiesysteembeheerders.

(1)

PB C 288 van 31.8.2017, blz. 91.

(2)

PB C 342 van 12.10.2017, blz. 79.


TOELICHTING

De eerste van de vijf doelstellingen van de energiestrategie van de Unie beoogt het versterken van de continuïteit en de solidariteit tussen de lidstaten, en de tweede betreft de totstandbrenging van een volledige geïntegreerde interne energiemarkt. Wat haaks op deze beginselen staat, is dat de meeste energierisico's heden ten dage uitsluitend door de desbetreffende nationale wet- en technische regelgevingen worden aangepakt.

Deze regelgevingskloof op EU-niveau betekent dat elektriciteitscrises (bijvoorbeeld die in januari 2017 in Bulgarije, Griekenland en Roemenië) de economieën van de betrokken landen aantasten, de openbare veiligheid in gevaar brengen, de consumenten treffen (in de vorm van hogere prijzen), en de solidariteit en de samenwerking tussen buurlanden ondermijnen. Om hier iets aan te doen, moet de EU een ambitieus kader ontwikkelen voor het in kaart brengen, beoordelen, ontwikkelen van paraatheid betreffende, beheersen en monitoren van elektriciteitscrises, en het uitwisselen van informatie daarover.

Gezien de huidige elektriciteitsmarkten en -systemen, die meer en meer grensoverschrijdend onderling verbonden en steeds vaker gedecentraliseerd zijn, deelt de rapporteur de zienswijze dat we behoefte hebben aan een hoog niveau van samenwerking tussen alle actoren, zowel binnen als tussen lidstaten. De rol en de verantwoordelijkheden van alle betrokken actoren moeten worden gedefinieerd, en er moeten passende structuren worden opgezet om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen daadwerkelijk samenwerken.

Gemeenschappelijke methodologie en beginselen

Een essentieel onderdeel voor regionale paraatheid in het geval van elektriciteitscrises is de gemeenschappelijke methodologie voor het in kaart brengen en beoordelen van situaties met een significant elektriciteitstekort, of situaties waarin de eindgebruikers niet van elektriciteit kunnen worden voorzien.

De rapporteur wijst erop dat de lidstaten de mogelijkheid behouden zelf beoordelingen te verrichten, maar vindt dat deze op basis van een gemeenschappelijke, regionale methodologie moeten plaatsvinden om inconsistenties, overlappingen en achterdeurtjes te vermijden. Risicoparaatheid is op dit moment voornamelijk gericht op de adequaatheid van de beschikbare infrastructuur, terwijl een gemeenschappelijke methodologie voor het in kaart brengen en beoordelen van crises het in de toekomst mogelijk zou maken de operationele aspecten van crisispreventie en -voorbereidheid, crisisbeheersing en evaluatie ex-post aan te pakken.

Solidariteit, wederzijdse bijstand en marktregels

De Commissie stelt voor dat, in het geval zich een elektriciteitscrisis voordoet, de lidstaten elkaar assistentie verlenen om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken. De rapporteur sluit zich hier graag volledig bij aan, maar vindt dat de beoordelingen van de haalbaarheid van het verlenen van assistentie aan een buurland tot de technische aspecten moeten worden beperkt, en dat de compensatiemechanismen van tevoren zouden moeten worden gedefinieerd - of in ieder geval in de vroege stadia van een crisis - om meningsverschillen achteraf te voorkomen.

Daarnaast is de rapporteur van mening dat de verordening expliciet moet bepalen dat de risicoparaatheidsplannen geen ruimte moeten laten voor marktverstoring of -optimalisering. In dit verband moeten niet-marktgebonden regels alleen toelaatbaar worden geacht wanneer marktgebonden regels het gevaar inhouden een elektriciteitscrisis nog verder te verergeren.

Vertrouwelijkheid

Het voorstel van de Commissie zorgt weliswaar voor transparantie en de uitwisseling van informatie, maar voorkomen moet worden dat gevoelige informatie over de werking van elektriciteitssystemen en risicoparaatheidsplannen algemeen beschikbaar raakt. Gezien het reële risico van kwaadwillende aanvallen in de energiesector en elders zorgt deze verordening ervoor dat de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie is gewaarborgd bij het in kaart brengen van risico's, en bij het voorbereiden, met elkaar delen en herzien van de ontwerpplannen via de Coördinatiegroep voor elektriciteit.

Governance en deelname

In het ontwerp voor een verordening staat dat indien de bevoegde autoriteiten er niet in slagen een overeenkomst te concluderen de Commissie het Agentschap kan verzoeken onder raadpleging van ENTSB-E de sluiting van een overeenkomst te faciliteren. De rapporteur stelt voor om, net als in het geval van de verordening "Gas SoS", de Commissie het recht te geven een voorstel te doen voor een samenwerkingsmechanisme met het oog op de sluiting van een regionale overeenkomst. Coöperatiemechanismen kunnen de lidstaten niet tegen hun wil oplossingen opleggen.

De rapporteur is van oordeel dat aangezien de eindverantwoordelijkheid voor de veilige en betrouwbare werking van de systemen bij de transmissiesysteembeheerders en de distributiesysteembeheerders ligt de bevoegde autoriteiten hen expliciet moeten betrekken bij de identificatie, voorbereiding, beheer, monitoring en proces van evaluatie ex-post. Ook stelt de rapporteur voor dat het ACER, indien het de door ENTSB-E voorgestelde of geactualiseerde methodologie wijzigt, vóór de aanneming van de gewijzigde versie ENTSB-E raadpleegt.


BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN OF PERSONENWAARVAN / VAN WIE DE RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van de rapporteur voor advies opgesteld. De rapporteur heeft bij het voorbereiden van [het ontwerpadvies / het advies, tot aan de goedkeuring ervan in de commissie] input ontvangen van de volgende entiteiten of personen:

Entiteit en/of persoon

De rapporteur en zijn medewerkers hebben directe input ontvangen van:

ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators

CEPS - Centre for European Policy Studies

CEZ - České Energetické Závody

E3G — Third Generation Environmentalism

EDSO for Smart Grids

ENEL

ENTSO-E

Eurelectric

European Commission

Finnish Energy

Iberdrola

National Grid

RTE - Réseau de Transport d'Électricité

Snam

Terna

The rapporteur and his office have also consulted with:

AEGE - Asociación de empresas con gran consumo de energía

Association for Heat Supply

Austrian Federal Chamber of Labour

CEDEC

CEEP - Central European Energy Partners

Centrica

CEWEP - Confederation of European Waste-to-Energy Plants

CIA - The Chemical Industries Association

Confindustria

CRE – Romanian Energy Center

Czech Chamber of Commerce

EDF - Électricité de France

EDISON

EirGrid

Elering

Enedis - Électricité Réseau Distribution France

ENGIE

E-ON

EPPSA - European Power Plant Suppliers Association

ESWET - European Suppliers of Waste to Energy Technology

ETP SmartGrids

Eugine

Euracoal

Eurofuel

European Univeristy Instutute - Florence School Of Regulation

Europex

Fortia Energia S.L.

Fortum

Geode

Government of Kingdom of the Netherlands

Government of the Czech Republic

Government of the French Republic

Government of the Kingdom of Norway

Government of the Kingdom of Sweden

Government of the Republic of Latvia

Government of the Republic of Slovakia

Government of the United Kingdom

IEA - The International Energy Agency

Netz Burgenland

Oesterreichs Energie

Permanent Representation of Estonia to the EU

Permanent Representation of Italy to the EU

Polish Electricity Association

Schneider Electric

Stadtwerke München

Svenska kraftnät

Swissgrid

T&D Europe - The European Association of the Electricity Transmission and Distribution Equipment and Services Industry.

Tempus Energy Technology

TenneT

TINETZ - Tiroler Netze

Utilitalia

Verband kommunaler Unternehmen

Verbund


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Risicoparaatheid in de elektriciteitssector

Document- en procedurenummers

COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)

Datum indiening bij EP

30.11.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

16.1.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ECON

16.1.2017

ENVI

16.1.2017

IMCO

16.1.2017

 

Geen advies

       Datum besluit

ECON

15.12.2016

ENVI

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Flavio Zanonato

2.2.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Datum goedkeuring

21.2.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

55

3

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jan Keller

Datum indiening

26.2.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

55

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERT/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Claude Turmes, Davor Škrlec

3

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 1 maart 2018Juridische mededeling