Postup : 2016/0377(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0039/2018

Predkladané texty :

A8-0039/2018

Rozpravy :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 7.9

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0229

SPRÁVA     ***I
PDF 877kWORD 116k
26.2.2018
PE 606.138v02-00 A8-0039/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES

(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Flavio Zanonato

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES

(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0862),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0493/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 31. mája 2017(1),

  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 13. júla 2017(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0039/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V sektore elektrickej energie v Únii prebieha hlboká transformácia charakterizovaná decentralizovanejšími trhmi s väčším počtom aktérov, lepšie prepojenými sústavami a vyšším podielom energie z obnoviteľných zdrojov. Cieľom smernice xxx/nariadenia xxx [odkaz na navrhovanú smernicu o elektrickej energii a nariadenie o elektrickej energii] v reakcii na túto situáciu je modernizovať právny rámec upravujúci vnútorný trh Únie s elektrinou tak, aby trhy a siete fungovali optimálnym spôsobom v prospech podnikov a spotrebiteľov.

(1)  V sektore elektrickej energie v Únii prebieha hlboká transformácia charakterizovaná decentralizovanejšími trhmi s väčším počtom aktérov, vyšším podielom energie z obnoviteľných zdrojov a lepšie prepojenými sústavami, čo však stále nestačí. Cieľom smernice xxx/nariadenia xxx [odkaz na navrhovanú smernicu o elektrickej energii a nariadenie o elektrickej energii] v reakcii na túto situáciu je modernizovať právny rámec upravujúci vnútorný trh Únie s elektrinou tak, aby trhy a siete fungovali optimálnym spôsobom v prospech podnikov a občanov Únie. Cieľom tohto nariadenia je prispieť k plneniu cieľov energetickej únie, ktorá je založená na solidarite, zásade zakotvenej v článku 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Dobre fungujúce trhy a sústavy sú najlepšou zárukou bezpečnosti dodávok. Aj keď trhy a sústavy fungujú dobre, riziko krízy dodávok elektriny (v dôsledku extrémnych poveternostných podmienok, úmyselných útokov alebo nedostatku palív) však nemožno nikdy vylúčiť. Následky krízových situácií často siahajú za štátne hranice. Aj v prípade, že incidenty vzniknú na miestnej úrovni, ich účinky sa môžu rýchlo rozšíriť za hranice. Niektoré extrémne okolnosti, napríklad chladné obdobia, vlny horúčav alebo kybernetické útoky, môžu naraz zasiahnuť celé regióny.

(2)  Bezpečnosť dodávok energie v Únii je možné najlepšie zabezpečiť prostredníctvom dobre fungujúcich trhov a sústav s rozvinutými technologicky vyspelými prepojeniami elektrických sietí, čím sa zabezpečí voľný tok energie cez hranice, opatreniami na zvýšenie energetickej účinnosti a rozvojom obnoviteľných zdrojov energie. No aj keď trhy a sústavy fungujú dobre a sú navzájom prepojené, riziko krízy dodávok elektriny (najmä v dôsledku extrémnych poveternostných podmienok, úmyselných útokov alebo nedostatku palív) nemožno nikdy vylúčiť. Následky krízových situácií často presahujú štátne hranice. Dokonca aj incidenty, ku ktorým dochádza na miestnej úrovni, môžu rýchle nadobudnúť cezhraničný charakter. Niektoré extrémne okolnosti, napríklad chladné obdobia, vlny horúčav alebo kybernetické útoky, môžu naraz zasiahnuť celé regióny.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Vzhľadom na prepojenosť trhov s elektrinou a elektrizačných sústav nemožno prevenciu a riadenie kríz považovať za výlučnú zodpovednosť jednotlivých štátov. Potrebný je spoločný rámec pravidiel a koordinovaných postupov, aby mohli členské štáty a iní aktéri účinne spolupracovať bez ohľadu na hranice v duchu transparentnosti a solidarity.

(3)  Vzhľadom na prepojenosť trhov s elektrinou a elektrizačných sústav nemožno prevenciu a riadenie kríz považovať za výlučnú zodpovednosť jednotlivých štátov a mal by sa lepšie využívať potenciál účinnejších a menej nákladných opatrení prostredníctvom regionálnej spolupráce. Potrebný je spoločný rámec pravidiel a lepšie koordinovaných postupov, aby mohli členské štáty a iní aktéri účinne spolupracovať bez ohľadu na hranice a zvýšiť transparentnosť, dôveru a solidaritu medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Usmernenie pre prevádzkovanie sústavy24 a sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie25 tvoria podrobný súbor pravidiel, ktoré upravujú konanie a spoluprácu prevádzkovateľov prenosových sústav a iných relevantných aktérov v záujme bezpečnosti sústavy. Tieto technické pravidlá by mali zaistiť, aby sa väčšina incidentov v sektore elektrickej energie riešila účinne na prevádzkovej úrovni. Toto nariadenie sa zameriava na krízy dodávok elektriny, ktoré môžu mať väčší rozsah a vplyv. Stanovuje sa v ňom, čo majú členské štáty robiť na prevenciu týchto situácií a aké opatrenia majú prijať, ak už samotné prevádzkové pravidlá nebudú stačiť. Aj v krízových situáciách by sa však pravidlá prevádzkovania sústavy mali naďalej plne dodržiavať.

(5)  Usmernenie pre prevádzkovanie sústavy24 a sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky25 v sektore elektrickej energie tvoria podrobný súbor pravidiel, ktoré upravujú konanie a spoluprácu prevádzkovateľov prenosových sústav a iných relevantných aktérov v záujme bezpečnosti sústavy. Tieto technické pravidlá by mali zaistiť, aby sa incidenty v sektore elektrickej energie riešili účinne na prevádzkovej úrovni. Toto nariadenie sa zameriava na krízy dodávok elektriny, ktoré môžu mať väčší rozsah a vplyv. Stanovuje sa v ňom, čo majú členské štáty robiť na prevenciu týchto situácií a aké opatrenia majú prijať, ak už samotné prevádzkové pravidlá nebudú stačiť. Aj v krízových situáciách by sa však pravidlá prevádzkovania sústavy mali naďalej plne dodržiavať a mal by sa zabezpečiť súlad medzi ustanoveniami tohto nariadenia a sieťovým predpisom o stavoch núdze a obnovy prevádzky.

_________________

_________________

24 Nariadenie Komisie (EÚ) .../... z XXX, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy, Ú. v. EÚ [...].

24 Nariadenie Komisie (EÚ) .../... z XXX, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy, Ú. v. EÚ [...].

25 Nariadenie Komisie (EÚ) .../... z XXX, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie, Ú. v. EÚ [...].

25 Nariadenie Komisie (EÚ) .../... z XXX, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie, Ú. v. EÚ [...].

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Týmto nariadením sa stanovuje spoločný rámec pravidiel prevencie kríz dodávok elektriny, prípravy na ne a ich riadenia, čím sa zvýši transparentnosť vo fáze prípravy a v priebehu krízy dodávok elektriny a zabezpečí sa, aby sa aj v prípade krízy elektrina dodávala do miest, kde je to najviac potrebné. Členské štáty budú musieť spolupracovať na regionálnej úrovni v duchu solidarity. V nariadení sa zároveň stanovuje rámec pre účinné monitorovanie bezpečnosti dodávok v Európe prostredníctvom skupiny pre koordináciu v oblasti elektrickej energie. To by malo viesť k lepšej pripravenosti na riziká pri nižších nákladoch. Mal by sa posilniť aj vnútorný trh s elektrinou zvýšením vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a vylúčením neprimeraných štátnych zásahov v krízových situáciách, najmä zamedzením neoprávnenému obmedzovaniu cezhraničných tokov.

(6)  Týmto nariadením sa stanovuje spoločný rámec pravidiel prevencie kríz dodávok elektriny, prípravy na ne a ich riadenia, čím sa zvýši transparentnosť vo fáze prípravy a v priebehu krízy dodávok elektriny a zabezpečí sa, aby sa aj v prípade krízy koordinovane prijímali účinné opatrenia a aby sa elektrina dodávala do miest, kde je to najviac potrebné. Členské štáty budú musieť spolupracovať na regionálnej úrovni v duchu solidarity. V nariadení sa zároveň stanovuje rámec pre účinné monitorovanie bezpečnosti dodávok v Európe prostredníctvom skupiny pre koordináciu v oblasti elektrickej energie. To by malo viesť k lepšej pripravenosti na riziká pri nižších nákladoch, optimalizácii zdrojov a menšiemu dosahu na občanov a spoločnosti v čase krízy. Mal by sa posilniť aj vnútorný trh s elektrinou posilnením vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a vylúčením neprimeraných štátnych zásahov v krízových situáciách, najmä zamedzením zbytočnému uplatňovaniu netrhových opatrení a neoprávnenému obmedzovaniu cezhraničných tokov a medzioblastných prenosových kapacít, čím sa zníži riziko negatívnych vedľajších účinkov na susedné členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Členské štáty by mali určiť jeden príslušný orgán ako kontaktné miesto na uľahčenie prevencie, výmeny informácií a hodnotenia krízy dodávok elektriny ex post. Môže to byť jestvujúci alebo nový subjekt.

(10)  Bezpečnosť dodávok je spoločnou zodpovednosťou mnohých aktérov, z ktorých každý má jasne vymedzenú úlohu pri riadení elektrických sústav. Prevádzkovatelia prenosových sústav a prevádzkovatelia distribučných sústav hrajú kľúčovú úlohu pri zaisťovaní bezpečnej, spoľahlivej a účinnej elektrickej sústavy v súlade s článkami 31 a 40 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... [návrh smernice o elektrine, COD 2016/380]. Regulačné orgány a iné príslušné vnútroštátne orgány tiež zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní a monitorovaní bezpečnosti dodávok elektriny ako súčasť svojich úloh podľa článku 59 smernice (EÚ).../... [návrh smernice o elektrine]. S cieľom zabezpečiť transparentnú a inkluzívnu účasť všetkých zapojených aktérov, efektívne a riadne vykonávanie plánov pripravenosti na riziká a regionálnych dojednaní, ako aj uľahčiť prevenciu, výmenu informácií a ex post hodnotenie krízy dodávok elektriny by členské štáty mali určiť jeden príslušný vnútroštátny vládny alebo regulačný orgán ako kontaktný bod. Môže to byť jestvujúci alebo nový subjekt.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a.  Spoločný prístup k predchádzaniu krízam a krízovému riadeniu si vyžaduje spoločné vymedzenie pojmu „kríza dodávok elektriny“. V záujme prekonania súčasných rozdielnych prístupov v celej Únii by sa mala v tomto nariadení vymedziť kríza dodávok elektriny, v širšom zmysle, ako situácia, v ktorej nastal alebo v ktorej hrozí významný nedostatok alebo nemožnosť dodávky elektriny. Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby určili konkrétne scenáre krízy dodávok elektriny na regionálnej a vnútroštátnej úrovni a následne určili konkrétne opatrenia na riešenie takýchto situácií vo svojich plánoch pripravenosti na riziká. Tento prístup by mal zabezpečiť, aby boli kryté všetky prípadné krízové situácie, s prihliadnutím na regionálne a vnútroštátne špecifiká, ako napríklad topografia rozvodnej siete, mix zdrojov elektrickej energie, objem výroby a spotreby a rozptýlenosť obyvateľstva.

Odôvodnenie

V súčasnosti neexistuje spoločný názor v celej Európe na to, čo znamená krízová situácia. Z toho dôvodu a s cieľom umožniť členským štátom, aby vymedzili/kvantifikovali svoje národné plány pripravenosti na riziká nedostatku elektriny, musí byť vymedzenie, čo konkrétne znamená „významný nedostatok elektriny“ alebo „nemožnosť dodávky“, vymedzenie pojmu „krízová situácia“, musí byť také široké, aby vykrylo všetky možné krízové situácie v celej Európe.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Spoločný prístup k prevencii a riadeniu kríz si predovšetkým vyžaduje, aby členské štáty používali rovnaké metódy a vymedzenie pojmov na určovanie rizík súvisiacich s bezpečnosťou dodávok elektriny a aby dokázali účinne porovnávať svoju výkonnosť a výkonnosť svojich susedov v tejto oblasti. V nariadení sa určujú dva ukazovatele na monitorovanie bezpečnosti dodávok elektriny v Únii: „očakávaná nedodaná energia“ (expected energy non served – EENS) vyjadrená v GWh/rok a „očakávaný výpadok zaťaženia“ (loss of load expectation – LOLE) vyjadrený v hodinách/rok. Tieto ukazovatele sú súčasťou európskeho posúdenia primeranosti zdrojov vykonaného Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO-E) podľa [článku 19 navrhovaného nariadenia o elektrickej energii]. Skupina pre koordináciu v oblasti elektrickej energie bude vykonávať pravidelné monitorovanie bezpečnosti dodávok na základe výsledkov týchto ukazovateľov. Tieto ukazovatele by mala využívať aj Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) pri podávaní správ o výkonnosti členských štátov v oblasti bezpečnosti dodávok v rámci svojich výročných správ o monitorovaní trhu s elektrinou podľa [článku 16 navrhovaného nariadenia ACER].

(11)  Existuje potreba, aby členské štáty používali spoločné metódy a vymedzenie pojmov na určovanie rizík súvisiacich s bezpečnosťou dodávok elektriny, ktoré im umožnia účinne porovnávať svoju výkonnosť a výkonnosť svojich susedov v tejto oblasti. V nariadení sa určujú dva ukazovatele na monitorovanie bezpečnosti dodávok elektriny v Únii: „očakávaná nedodaná energia“ (expected energy non served – EENS) vyjadrená v GWh/rok a „očakávaný výpadok zaťaženia“ (loss of load expectation – LOLE) vyjadrený v hodinách/rok. Tieto ukazovatele sú súčasťou európskeho posúdenia primeranosti zdrojov vykonaného Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO-E) podľa [článku 19 navrhovaného nariadenia o elektrickej energii]. Skupina pre koordináciu v oblasti elektrickej energie bude vykonávať pravidelné monitorovanie bezpečnosti dodávok na základe výsledkov týchto ukazovateľov. Tieto ukazovatele by mala využívať aj Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) pri podávaní správ o výkonnosti členských štátov v oblasti bezpečnosti dodávok v rámci svojich výročných správ o monitorovaní trhu s elektrinou podľa [článku 16 navrhovaného nariadenia ACER].

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Na zabezpečenie koherentnosti posúdení rizík, ktorá prispieva k dôvere medzi členskými štátmi v krízových situáciách, je potrebný spoločný prístup k identifikácii rizikových scenárov. ENTSO-E by preto mala vypracovať spoločnú metodiku určovania rizík v spolupráci s agentúrou, pričom ENTSO-E by túto metodiku navrhla a agentúra by ju schválila.

(12)  Na zabezpečenie koherentnosti pri posudzovaní rizika a na budovanie dôvery medzi členskými štátmi v krízových situáciách je potrebný spoločný prístup k identifikácii rizikových scenárov. ENTSO-E by preto po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane výrobcov tak konvenčných, ako aj obnoviteľných zdrojov energie, mala vypracovať a pravidelne aktualizovať spoločnú metodiku určovania rizík v spolupráci s agentúrou, pričom ENTSO-E by túto metodiku a jej aktualizácie navrhovala a agentúra by ich schvaľovala.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Na základe tejto spoločnej metodiky by ENTSO-E mala pravidelne vypracúvať a aktualizovať regionálne krízové scenáre a určovať najvýznamnejšie riziká pre jednotlivé regióny, napríklad extrémne poveternostné podmienky, prírodné katastrofy, nedostatok palív či úmyselné útoky. Pri zvažovaní rizikového scenára nedostatku plynu ako paliva by sa riziko narušenia dodávok plynu malo posudzovať na základe scenárov narušenia dodávok plynu a infraštruktúry vypracovaných Európskou sieťou prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn podľa článku 6 ods. 6 nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu [navrhované nariadenie o bezpečnosti dodávok plynu]. Členské štáty by mali na tomto základe vytvárať a aktualizovať svoje vnútroštátne krízové scenáre v zásade každé tri roky. Tieto scenáre by mali byť základom pre plány pripravenosti na riziká. Pri určovaní rizík na vnútroštátnej úrovni by členské štáty mali opísať aj možné riziká, ktoré vidia v súvislosti s vlastníctvom infraštruktúry potrebnej pre bezpečnosť dodávok, ako aj možné opatrenia prípadne prijaté na riešenie týchto rizík (napríklad všeobecné alebo sektorové právne predpisy upravujúce preverovanie investícií, osobitné práva pre niektorých akcionárov atď.), pričom by mali takéto opatrenia zdôvodniť.

(13)  Na základe tejto spoločnej metodiky by ENTSO-E mala pravidelne vypracúvať a aktualizovať regionálne krízové scenáre a určovať najvýznamnejšie riziká pre jednotlivé regióny, napríklad extrémne poveternostné podmienky, prírodné katastrofy, nedostatok palív či úmyselné útoky. Pri zvažovaní rizikového scenára nedostatku plynu ako paliva by sa riziko narušenia dodávok plynu malo posudzovať na základe scenárov narušenia dodávok plynu a infraštruktúry vypracovaných Európskou sieťou prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn podľa článku 6 ods. 6 nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu [navrhované nariadenie o bezpečnosti dodávok plynu]. V záujme posilnenia regionálneho prístupu k posúdeniu rizika by ENTSO-E mala mať možnosť delegovať úlohy týkajúce sa identifikácie regionálnych krízových scenárov na regionálne koordinačné centrá. Členské štáty by na základe týchto regionálnych krízových scenárov mali vytvárať a aktualizovať svoje vnútroštátne krízové scenáre v zásade každé tri roky. Tieto scenáre by následne mali byť základom pre plány pripravenosti na riziká. Pri určovaní rizík na vnútroštátnej úrovni by členské štáty mali opísať aj možné riziká, ktoré vidia v súvislosti s vlastníctvom infraštruktúry potrebnej pre bezpečnosť dodávok, ako aj všetky opatrenia prijaté na riešenie týchto rizík (napríklad všeobecné alebo sektorové právne predpisy upravujúce preverovanie investícií, osobitné práva pre niektorých akcionárov atď.), pričom by mali uviesť, prečo takéto opatrenia považujú za potrebné a primerané.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Ako je uvedené v [navrhovanom nariadení o elektrickej energii], regionálne operačné centrá by mali pravidelne posudzovať relevantné riziká, lebo v týchto situáciách sú poverené prevádzkovým riadením. S cieľom zabezpečiť, aby mohli účinne vykonávať svoje úlohy a konať v úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi pri prevencii a zmierňovaní rozsiahlejších incidentov, by regionálna spolupráca požadovaná podľa tohto nariadenia mala vychádzať zo štruktúr regionálnej spolupráce využívaných na technickej úrovni, konkrétne s využitím skupín členských štátov, ktoré majú spoločné regionálne operačné centrum.

(15)  Ako je uvedené v [navrhovanom nariadení o elektrickej energii], regionálne koordinačné centrá by mali pravidelne posudzovať relevantné riziká, lebo v týchto situáciách sú poverené prevádzkovým riadením. S cieľom zabezpečiť, aby mohli účinne vykonávať svoje úlohy a konať v úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi pri prevencii a zmierňovaní rozsiahlejších incidentov, by regionálna spolupráca požadovaná podľa tohto nariadenia mala vychádzať zo štruktúr regionálnej spolupráce využívaných na technickej úrovni, konkrétne s využitím skupín členských štátov, ktoré majú spoločné regionálne koordinačné centrum.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na celý text. Jeho schválenie si vyžaduje zodpovedajúce zmeny v celom texte.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V [navrhovanom nariadení o elektrickej energii] sa predpisuje používanie spoločnej metodiky pri európskom posúdení strednodobej až dlhodobej primeranosti zdrojov (10-ročné až ročné obdobie), aby sa zabezpečilo, že členské štáty budú rozhodovať o možných investičných potrebách na transparentnom a spoločne dohodnutom základe. Toto posúdenie má odlišný účel ako posúdenia krátkodobej primeranosti, ktoré sú určené na odhalenie možných problémov súvisiacich s primeranosťou v krátkom časovom rámci – konkrétne ide o sezónne výhľady (šesť mesiacov vopred) a posúdenia týždennej či vnútrodennej primeranosti. Pokiaľ ide o krátkodobé posúdenia, je potrebný spoločný prístup k spôsobu odhaľovania možných problémov súvisiacich s primeranosťou. ENTSO-E bude vydávať zimné a letné výhľady, v ktorých bude upozorňovať členské štáty a prevádzkovateľov prenosových sústav na riziká súvisiace s bezpečnosťou dodávok, ktoré sa môžu vyskytnúť v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Aby boli tieto výhľady čo najpresnejšie, mali by vychádzať zo spoločnej metodiky založenej na pravdepodobnosti, ktorú navrhne ENTSO-E a schváli agentúra. V záujme posilnenia regionálneho prístupu k posudzovaniu rizík by ENTSO-E mala byť schopná delegovať úlohy týkajúce sa sezónnych výhľadov na regionálne operačné centrá.

(16)  V [navrhovanom nariadení o elektrickej energii] sa predpisuje používanie spoločnej metodiky pri európskom posúdení strednodobej až dlhodobej primeranosti zdrojov (10-ročné až ročné obdobie), aby sa zabezpečilo, že členské štáty budú rozhodovať o možných investičných potrebách na transparentnom a spoločne dohodnutom základe. Toto posúdenie má odlišný účel ako posúdenia krátkodobej primeranosti, ktoré sú určené na odhalenie možných problémov súvisiacich s primeranosťou v krátkom časovom rámci – konkrétne ide o sezónne výhľady (šesť mesiacov vopred) a posúdenia týždennej či vnútrodennej primeranosti. Pokiaľ ide o krátkodobé posúdenia, je potrebný spoločný prístup k spôsobu odhaľovania možných problémov súvisiacich s primeranosťou. ENTSO-E bude vydávať zimné a letné výhľady, v ktorých bude upozorňovať členské štáty a prevádzkovateľov prenosových sústav na riziká súvisiace s bezpečnosťou dodávok, ktoré sa môžu vyskytnúť v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Aby boli tieto výhľady čo najpresnejšie, mali by vychádzať zo spoločnej metodiky založenej na pravdepodobnosti, ktorú navrhne ENTSO-E po konzultácii príslušných zainteresovaných strán vrátane environmentálnych organizácií a akademickej obce, a schváli agentúra, a mali by sa pravidelne aktualizovať. V záujme posilnenia regionálneho prístupu k posudzovaniu rizík by ENTSO-E mala byť schopná delegovať úlohy týkajúce sa sezónnych výhľadov na regionálne operačné centrá.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  V záujme zabezpečenia spoločného prístupu k prevencii a riadeniu kríz by mal príslušný orgán každého členského štátu vypracovať plán pripravenosti na riziká po konzultáciách so zainteresovanými stranami. V pláne by mali byť opísané účinné, primerané a nediskriminačné opatrenia týkajúce sa všetkých určených krízových scenárov. Plány by mali zabezpečovať transparentnosť, najmä pokiaľ ide o podmienky, za ktorých možno prijať netrhové opatrenia na zmiernenie krízových situácií. Všetky plánované netrhové opatrenia by mali byť v súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení.

(18)  V záujme zabezpečenia spoločného prístupu k prevencii a riadeniu kríz by mal príslušný orgán každého členského štátu na základe určených regionálnych a vnútroštátnych scenárov krízy dodávok elektriny vypracovať plán pripravenosti na riziká po konzultáciách s príslušnými zainteresovanými stranami. V pláne by mali byť opísané účinné, primerané a nediskriminačné opatrenia týkajúce sa všetkých určených krízových scenárov. Plány by mali zabezpečovať transparentnosť, najmä pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa netrhové opatrenia považujú za nevyhnutné na zmiernenie krízových situácií. Všetky plánované netrhové opatrenia by mali byť v súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Plány by sa mali pravidelne aktualizovať. S cieľom zabezpečiť, aby plány boli vždy aktuálne a účinné, by príslušné orgány každého regiónu mali v spolupráci s regionálnymi operačnými centrami organizovať každoročné simulácie na overenie vhodnosti plánov.

(20)  Plány by sa mali pravidelne aktualizovať a zverejňovať, pričom sa zabezpečí dôvernosť citlivých informácií. S cieľom zabezpečiť, aby plány boli vždy aktuálne a účinné, by príslušné orgány každého regiónu mali v spolupráci s regionálnymi operačnými centrami organizovať každoročné simulácie na overenie vhodnosti plánov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  V roku 2012 bola vytvorená skupina pre koordináciu v oblasti elektrickej energie ako fórum na výmenu informácií a posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi, a to najmä v oblasti bezpečnosti dodávok.29 Týmto nariadením sa jej úloha posilňuje. Mala by vykonávať osobitné úlohy, najmä v súvislosti s vypracúvaním plánov pripravenosti na riziká, a bude zohrávať významnú úlohu pri monitorovaní výkonnosti členských štátov v oblasti bezpečnosti dodávok elektrickej energie a pri tvorbe najlepších postupov na tomto základe.

(28)  V roku 2012 bola vytvorená skupina pre koordináciu v oblasti elektrickej energie ako fórum na výmenu informácií a posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi, a to najmä v oblasti bezpečnosti dodávok.29 Mala by vykonávať osobitné úlohy, najmä v súvislosti s vypracúvaním plánov pripravenosti na riziká, a bude zohrávať významnú úlohu pri monitorovaní výkonnosti členských štátov v oblasti bezpečnosti dodávok elektriny a pri tvorbe najlepších postupov na tomto základe. Komisia by mala prijať vhodné opatrenia na revíziu zloženia skupiny pre koordináciu v oblasti elektrickej energie tak, aby zahŕňala nové zúčastnené strany, akými sú priemysel, spotrebiteľské organizácie a PDS EÚ.

_________________

_________________

29 Rozhodnutie Komisie z 15. novembra 2012, ktorým sa zriaďuje skupina pre koordináciu v oblasti elektrickej energie (2012/C 353/02), Ú. v. EÚ C 353, 17.11.2012, s. 2.

29 Rozhodnutie Komisie z 15. novembra 2012, ktorým sa zriaďuje skupina pre koordináciu v oblasti elektrickej energie (2012/C 353/02), Ú. v. EÚ C 353, 17.11.2012, s. 2.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Kríza dodávok elektriny môže siahať za hranice Únie a ohroziť aj krajiny Energetického spoločenstva. Únia by mala pri prevencii kríz dodávok elektriny, príprave na ne a ich riešení úzko spolupracovať so zmluvnými štátmi Energetického spoločenstva s cieľom zabezpečiť efektívne krízové riadenie na hraniciach medzi členskými štátmi a zmluvnými štátmi.

(29)  Kríza dodávok elektriny môže siahať za hranice Únie a ohroziť aj krajiny Energetického spoločenstva. Ako zmluvná strana Zmluvy o Energetickom spoločenstve by Únia mala podporovať zmeny zmluvy s cieľom vytvoriť integrovaný trh a jednotný regulačný priestor zabezpečením primeraného a stabilného regulačného rámca. Únia by mala pri prevencii kríz dodávok elektriny, príprave na ne a ich riešení úzko spolupracovať so zmluvnými stranami Zmluvy o Energetickom spoločenstve s cieľom zabezpečiť efektívne krízové riadenie na hraniciach medzi členskými štátmi a zmluvnými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá spolupráce medzi členskými štátmi v záujme prevencie kríz dodávok elektriny, prípravy na ne a ich riešenia v duchu solidarity a transparentnosti a s maximálnym prihliadnutím na požiadavky konkurencieschopného vnútorného trhu s elektrinou.

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá spolupráce medzi členskými štátmi v záujme prevencie kríz dodávok elektriny, prípravy na ne a ich riešenia v duchu solidarity a transparentnosti a s maximálnym prihliadnutím na požiadavky konkurencieschopného vnútorného trhu s elektrinou a v súlade s cieľmi Únie v oblasti energetiky a klímy.

Odôvodnenie

Širší kontext by mal zahŕňať odkazy na strategické ciele Únie v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „kríza dodávok elektriny“ je existujúca alebo hroziaca situácia významného nedostatku elektriny alebo neschopnosť dodávať elektrinu koncovým spotrebiteľom;

b)  „kríza dodávok elektriny“ je existujúca alebo hroziaca situácia významného nedostatku elektriny alebo neschopnosť dodávať elektrinu koncovým spotrebiteľom založená na parametroch vymedzených vo vnútroštátnych a regionálnych krízových scenároch;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca)  „príslušný orgán“ je orgán štátnej správy alebo národný regulačný orgán určený členským štátom, ktorý určil členský štát na zabezpečovanie vykonávania opatrení stanovených v tomto nariadení;

Odôvodnenie

Malo by sa pridať vymedzenie pojmu „príslušný orgán“ zosúladené s vymedzením použitým v nariadení o bezpečnosti dodávok plynu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „netrhové opatrenie“ je každé opatrenie na strane dopytu alebo ponuky, ktoré sa odchyľuje od pravidiel trhu alebo obchodných dohôd s cieľom zmierniť krízu dodávok elektriny;

e)  „netrhové opatrenie“ je každé opatrenie na strane ponuky, siete alebo dopytu, ktoré sa odchyľuje od pravidiel trhu alebo obchodných dohôd s cieľom zmierniť krízu dodávok elektriny;

Odôvodnenie

Je dôležité zahrnúť do tohto vymedzenia pojmu opatrenia uplatňované na strane siete s cieľom jasne uviesť, že v prípade obmedzenia dostupných kapacít prepojenia alebo už pridelenej medzioblastnej kapacity sa uplatňuje netrhové opatrenie a musí sa mu predchádzať.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  „makroregión“ je skupina členských štátov zapojených do štruktúrovaného makroregionálneho partnerstva podľa článku 2 ods. 18 písm. a) nariadenia EÚ ... [navrhované nariadenie o riadení elektriny v energetickej únii].

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty po vymenovaní príslušného orgánu bezodkladne oznámia Komisii jeho názov a kontaktné údaje.

2.  Každý členský štát bez zbytočného odkladu oznámi Komisii a uverejní názov a kontaktné údaje svojho príslušného orgánu a každú ich zmenu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky riziká týkajúce sa bezpečnosti dodávok elektriny posudzovali v súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení a v článku 18 nariadenia o elektrickej energii [navrhované nariadenie o elektrickej energii]. Na tieto účely musia spolupracovať s ENTSO-E a s regionálnymi operačnými centrami.

Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky riziká týkajúce sa bezpečnosti dodávok elektriny posudzovali v súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení a v európskom posúdení primeranosti zdrojov vymedzenom v kapitole IV nariadenia (EÚ) ... [navrhované nariadenie o elektrickej energii]. Bezpečnosť dodávok elektriny znamená účinnú spoluprácu medzi príslušnými zainteresovanými stranami, členskými štátmi, najmä prostredníctvom svojich príslušných orgánov, regionálnych koordinačných centier, a Komisiou s inými inštitúciami a orgánmi Únie, a to v rámci svojich príslušných oblastí činnosti a pôsobnosti. Na tieto účely spolupracujú s ENTSO-E, regionálnymi operačnými centrami, prevádzkovateľmi prenosových sústav, vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a v prípade potreby s ďalšími zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Kompromisný pozmeňujúci návrh

1.  ENTSO-E do [OPOCE vloží presný dátum: dva mesiace od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] predloží agentúre návrh metodiky identifikácie najrelevantnejších scenárov krízy dodávok elektriny na regionálnej úrovni.

1.  ENTSO-E do [OPOCE vloží presný dátum: štyri mesiace od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] predloží agentúre návrh metodiky identifikácie najrelevantnejších scenárov krízy dodávok elektriny na regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pred predložením navrhovanej metodiky ENTSO-E uskutoční konzultáciu zahŕňajúcu prinajmenšom priemyselné a spotrebiteľské organizácie, prevádzkovateľov distribučných sústav, vnútroštátne regulačné orgány a iné vnútroštátne orgány. ENTSO-E náležite zohľadní výsledky týchto konzultácií.

4.  Pred predložením navrhovanej metodiky ENTSO-E uskutoční konzultáciu zahŕňajúcu prinajmenšom regionálne koordinačné centrá, priemyselné a spotrebiteľské organizácie, výrobcov, prevádzkovateľov prenosových sústav, prevádzkovateľov distribučných sústav, príslušné orgány, vnútroštátne regulačné orgányiné vnútroštátne orgány a ďalšie relevantné zainteresované strany. ENTSO-E náležite zohľadní výsledok týchto konzultácií.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  ENTSO-E musí pravidelne aktualizovať a vylepšovať metodiku v súlade s odsekmi 1 až 5. Agentúra alebo Komisia môže požiadať o tieto aktualizácie a vylepšenia, ak to náležite odôvodní. Do šiestich mesiacov od podania žiadosti ENTSO-E predloží agentúre navrhované zmeny. Do dvoch mesiacov od doručenia návrhu agentúra zmení alebo schváli zmeny a návrh zverejní na svojej webovej lokalite.

6.  ENTSO-E musí pravidelne aktualizovať a vylepšovať metodiku v súlade s odsekmi 1 až 5. Agentúra alebo Komisia môže požiadať o tieto aktualizácie a vylepšenia, ak to náležite odôvodní. Do dvoch mesiacov od podania žiadosti ENTSO-E predloží agentúre navrhované zmeny. Do dvoch mesiacov od doručenia návrhu agentúra zmení alebo schváli zmeny a návrh zverejní na svojej webovej lokalite.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do [OPOCE vloží presný dátum: desať mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a na základe metodiky prijatej podľa článku 5 ENTSO-E určí najrelevantnejšie scenáre krízy dodávok elektriny pre každý región. Úlohy súvisiace s určovaním regionálnych krízových scenárov môže delegovať na regionálne operačné centrá.

1.  Do [OPOCE vloží presný dátum: desať mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a na základe metodiky prijatej podľa článku 5 ENTSO-E v úzkej spolupráci so skupinou pre koordináciu v oblasti elektrickej energie určí najrelevantnejšie scenáre krízy dodávok elektriny pre každý región. Úlohy súvisiace s určovaním regionálnych krízových scenárov môže delegovať na regionálne koordinačné centrá. Na tento účel regionálne koordinačné centrá konzultujú so skupinou pre koordináciu v oblasti elektrickej energie. Pri určovaní scenárov rizík súvisiacich so zlomyseľnými útokmi ENTSO-E a regionálne operačné centrá zabezpečia, aby sa zachovala dôvernosť citlivých informácií.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty do [OPOCE vloží presný dátum: desať mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] určia najrelevantnejšie scenáre krízy dodávok elektriny na vnútroštátnej úrovni.

1.  Členské štáty do [OPOCE vloží presný dátum: dvanásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] určia najrelevantnejšie scenáre krízy dodávok elektriny na vnútroštátnej úrovni so zapojením prinajmenšom prevádzkovateľov distribučných sústav, prevádzkovateľov prenosových sústav a výrobcov, a zabezpečením dôvernosti citlivých informácií.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Usmernenia zamerané na predchádzanie a riešenie kríz

 

1.   Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky vypracuje návrh usmernení pre celú EÚ týkajúcich sa spôsobu prevencie a prekonávania krízových situácií, určenia trhových aj netrhových opatrení a pravidiel prevádzkovania sústavy, pričom zohľadní európske posúdenie primeranosti, ako aj ďalšie príslušné nariadenia. Pokiaľ je to možné, agentúra pri príprave usmernení uprednostní opatrenia s najmenším vplyvom na životné prostredie.

 

2.   Usmernenia zahŕňajú aj zásady systémov náhrad a zásady identifikácie chránených odberateľov.

 

3.   Agentúra tieto riešenia preskúma a v prípade potreby ich aktualizuje každé tri roky, pokiaľ si okolnosti nevyžiadajú častejšie posudzovanie.

Odôvodnenie

Spoločné riešenia krízových situácií by pomohli pri vypracúvaní národných plánov. Zabezpečili by zosúladenie plánov a uľahčili dohody medzi členskými štátmi rokujúcimi o regionálnej časti ich plánov. Je potrebné harmonizovať vymedzenie chránených odberateľov na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť ochranu najviac zraniteľných a základných prvkov spoločnosti, ako aj uľahčiť cezhraničné opatrenia solidarity, ako sa stanovuje v článku 14 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Metodika posúdení krátkodobej primeranosti

Metodika posúdení krátkodobej a sezónnej primeranosti

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ENTSO-E do [OPOCE vloží presný dátum: dva mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] predloží agentúre návrh metodiky na posudzovanie krátkodobej primeranosti, konkrétne sezónnej primeranosti, ako aj týždennej až vnútrodennej primeranosti, ktorá musí obsahovať aspoň tieto údaje:

ENTSO-E do [OPOCE vloží presný dátum: štyri mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] predloží agentúre návrh metodiky na posudzovanie krátkodobej a sezónnej primeranosti, ktorá musí obsahovať aspoň tieto údaje:

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  neistota vstupných údajov, napríklad pravdepodobnosť výpadku prenosovej kapacity, pravdepodobnosť neplánovanej odstávky elektrární, nepriaznivé poveternostné podmienky, premenlivosť dopytu a premenlivosť výroby energie z obnoviteľných zdrojov;

a)  neistota vstupných údajov, napríklad pravdepodobnosť výpadku prenosovej kapacity, pravdepodobnosť neplánovanej odstávky elektrární, nepriaznivé poveternostné podmienky, premenlivý odber, najmä jeho kulmináciu v závislosti od poveternostných podmienok, a premenlivosť výroby energie z obnoviteľných zdrojov;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pravdepodobnosť výskytu kritickej situácie;

b)  pravdepodobnosť výskytu krízy dodávok elektriny;

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie textu s vymedzeniami uvedenými v článku 2.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Metodika musí obsahovať koncepciu na základe pravdepodobnosti a zohľadňovať regionálny a celúnijný kontext, a to pokiaľ možno aj vrátane krajín mimo EÚ v rámci synchrónnych oblastí Únie.

Metodika musí obsahovať koncepciu na základe pravdepodobnosti a zohľadňovať regionálny a celoúniový kontext vrátane úrovne prepojenia medzi členskými štátmi a pokiaľ možno aj krajín mimo EÚ v rámci synchrónnych oblastí Únie.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pred predložením navrhovanej metodiky ENTSO-E uskutoční konzultáciu zahŕňajúcu prinajmenšom priemyselné a spotrebiteľské organizácie, prevádzkovateľov distribučných sústav, vnútroštátne regulačné orgány a iné vnútroštátne orgány. ENTSO-E náležite zohľadní výsledky týchto konzultácií.

2.  Pred predložením navrhovanej metodiky ENTSO-E uskutoční konzultáciu zahŕňajúcu prinajmenšom regionálne koordinačné centrá, priemyselné a spotrebiteľské organizácie, výrobcov, prevádzkovateľov prenosových sústav, prevádzkovateľov distribučných sústav, príslušné orgány, vnútroštátne regulačné orgány, iné vnútroštátne orgány a relevantné zainteresované strany. ENTSO-E náležite zohľadní výsledok týchto konzultácií.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  ENTSO-E musí pravidelne aktualizovať a vylepšovať metodiku v súlade s odsekmi 1 3. Agentúra alebo Komisia môže požiadať o tieto aktualizácie a vylepšenia, ak to náležite odôvodní. Do šiestich mesiacov od podania žiadosti ENTSO-E predloží agentúre navrhované zmeny. Do dvoch mesiacov od doručenia návrhu agentúra zmení alebo schváli zmeny a návrh zverejní na svojej webovej lokalite.

4.  ENTSO-E pravidelne aktualizuje a zlepšovať metodiku v súlade s odsekmi 1, 2 a 3. Agentúra alebo Komisia môže požiadať o tieto aktualizácie a vylepšenia, ak to náležite odôvodní. Do dvoch mesiacov od podania žiadosti ENTSO-E predloží agentúre navrhované zmeny. Do dvoch mesiacov od doručenia návrhu agentúra zmení alebo schváli zmeny a návrh zverejní na svojej webovej lokalite.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všetky posúdenia krátkodobej primeranosti sa vykonajú v súlade s metodikou vypracovanou podľa článku 8.

1.  Všetky posúdenia krátkodobej primeranosti, či už na vnútroštátnej, regionálnej alebo úniovej úrovni, sa vykonajú v súlade s metodikou vypracovanou podľa článku 8.

Odôvodnenie

Hoci návrh o pripravenosti na riziká žiada zavedenie celoeurópskych a regionálnych hodnotení krátkodobých rizík, malo by sa objasniť, že členské štáty majú aj naďalej možnosť vykonávať svoje vlastné hodnotenia. Podľa usmernenia pre prevádzkovanie sústavy (čl. 104) musí každý PPS vykonať krátkodobé posúdenia primeranosti. Týmto doplnením sa takisto objasňuje, že všetky krátkodobé posúdenia primeranosti musia postupovať podľa metodiky vymedzenej v článku 8.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na základe regionálnych a vnútroštátnych scenárov krízy dodávok elektriny určených podľa článkov 6 a 7 príslušný orgán každého členského štátu zostaví plán pripravenosti na riziká po konzultácii s energetickými a plynárenskými podnikmi, relevantnými organizáciami zastupujúcimi záujmy domácností a priemyselných odberateľov elektriny a vnútroštátnym regulačným orgánom (ak ním nie je príslušný orgán).

1.  Na základe regionálnych a vnútroštátnych scenárov krízy dodávok elektriny určených podľa článkov 6 a 7 príslušný orgán každého členského štátu zostaví plán pripravenosti na riziká po konzultácii s energetickými a plynárenskými podnikmi, prevádzkovateľmi prenosových sústav a prevádzkovateľmi distribučných sústav, relevantnými organizáciami zastupujúcimi záujmy domácností a priemyselných odberateľov elektriny a vnútroštátnym regulačným orgánom (ak ním nie je príslušný orgán). Musí sa zaručiť dôvernosť citlivých informácií týkajúcich sa predchádzania a zmierňovania útokov. Ak sa príslušný orgán domnieva, že niektoré citlivé informácie sa nesmú sprístupniť, poskytne ich zhrnutie, ktoré nemá dôverný charakter.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Členské štáty plány zverejnia, pričom zabezpečia zachovanie dôvernosti citlivých informácií, najmä informácií o opatreniach týkajúcich sa prevencie a zmierňovania úmyselných útokov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Česká republika si uvedomuje strategický význam a citlivosť informácií týkajúcich sa energetického odvetvia. Pri zmierňovaní zlomyseľných útokov sa bezpečnosť a ochrana informácií musia považovať za hlavnú prioritu. Rozsah zverejnených informácií sa vzhľadom na zraniteľnosť a strategický význam energetického odvetvia musí vždy dôkladne zvážiť.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  identifikovať možné netrhové opatrenia, ktoré sa majú prijímať v krízach dodávok elektriny, s uvedením impulzu na ich aktiváciu, podmienok a postupov ich vykonávania a toho, akým spôsobom spĺňajú požiadavky stanovené v článku 15;

g)  identifikovať možné netrhové opatrenia, ktoré sa majú prijímať v krízach dodávok elektriny, s uvedením impulzu na ich aktiváciu, podmienok a postupov ich zavedenia (vrátane akýchkoľvek kompenzačných systémov), posudzovať, do akej miery sú takéto opatrenia potrebné pri riešení krízy, a to, akým spôsobom spĺňajú požiadavky stanovené v článku 15;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  obsahovať podrobný plán odpínania záťaže, v ktorom sa stanoví, kedy, za akých okolností a v akej výške sa má záťaž odpojiť. V pláne sa spresní, ktoré kategórie odberateľov elektriny majú získať osobitnú ochranu pred odpojením, a odôvodní sa potreba tejto ochrany najmä s ohľadom na verejnú a osobnú bezpečnosť;

h)  obsahovať podrobný plán odpínania záťaže, v ktorom sa stanoví, kedy, za akých okolností a v akej výške sa má záťaž odpojiť. V pláne sa spresní, ktoré kategórie odberateľov elektriny majú získať osobitnú ochranu pred odpojením, a odôvodní sa potreba tejto ochrany najmä s ohľadom na verejnú, osobnú bezpečnosť a kontinuitu základných verejných služieb;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  opisovať vnútroštátne opatrenia potrebné na vykonávanie a presadzovanie regionálnych opatrení dohodnutých podľa článku 12;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno i b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ib)  zohľadňovať environmentálny vplyv zavedených opatrení;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  určenie regionálneho krízového manažéra alebo štábu;

a)  určenie regionálneho krízového koordinátora alebo štábu;

Odôvodnenie

„Koordinátor“ je lepší pojem, bude však potrebné vymedziť jeho úlohu.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  opatrenia na zmiernenie vplyvu krízy vrátane situácie súbežnej krízy. Musia zahŕňať regionálne plány odpínania záťaže a technické, právne a finančné opatrenia týkajúce sa vzájomnej pomoci na zabezpečenie optimálnych dodávok elektriny do miest, kde je to najviac potrebné. V týchto opareniach sa okrem iného stanoví impulz na aktiváciu pomoci, vzorec výpočtu alebo suma, strany poskytujúce a prijímajúce pomoc a rozhodcovské pravidlá;

c)  opatrenia na zmiernenie vplyvu krízy vrátane situácie súbežnej krízy. Musia zahŕňať regionálne plány odpínania záťaže a technické, právne a finančné dojednania týkajúce sa vzájomnej pomoci na zabezpečenie optimálnych dodávok elektriny do miest, kde je to najviac potrebné. V týchto dojednaniach sa okrem iného stanoví impulz na aktiváciu pomoci, vzorec výpočtu alebo suma, strany poskytujúce a prijímajúce pomoc a rozhodcovské pravidlá. Zavedie sa aj mechanizmus náhrady pre dotknuté subjekty, a to v súlade so zásadami určenými podľa článku 7a;

Odôvodnenie

S cieľom vyhnúť sa nezhodám týkajúcim sa náhrady by takáto kompenzácia mala byť stanovená neutrálnou agentúrou ACER na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na regionálnych opatreniach, ktoré budú súčasťou plánu, sa musia dohodnúť príslušné orgány členských štátov v dotknutom regióne. Aspoň osem mesiacov pred termínom na prijatie alebo aktualizáciu plánu príslušné orgány podajú skupine pre koordináciu v oblasti elektrickej energie správu o dosiahnutých dohodách. Ak tieto príslušné orgány nedokázali dosiahnuť dohodu, informujú Komisiu o dôvodoch tejto nezhody. Komisia môže v takom prípade požiadať agentúru, aby sprostredkovala dosiahnutie dohody na základe konzultácie s ENTSO-E.

2.  Na regionálnych opatreniach, ktoré budú súčasťou plánu, sa musia dohodnúť príslušné orgány členských štátov v dotknutom regióne po konzultácii s príslušnými regionálnymi koordinačnými centrami a predtým, ako sa zapracujú do príslušných vnútroštátnych plánov. Členské štáty môžu požiadať Komisiu, aby pri príprave takejto dohody zohrávala celkovú podpornú úlohu. Komisia zároveň môže požiadať agentúru a ENTSO-E o poskytnutie technickej pomoci dotknutým členským štátom s cieľom uľahčiť dosiahnutie dohody. Aspoň osem mesiacov pred termínom na prijatie alebo aktualizáciu plánu príslušné orgány informujú skupinu pre koordináciu v oblasti elektrickej energie správu o dosiahnutých dohodách a akejkoľvek forme makroregionálnej spolupráce v súlade s nariadením (EÚ) ... [navrhované nariadenie o riadení energetickej únie]. Ak tieto príslušné orgány nedokázali dosiahnuť dohodu, informujú Komisiu o dôvodoch tejto nezhody. V takomto prípade Komisia navrhne mechanizmus spolupráce pre uzavretie dohody o regionálnych opatreniach.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Príslušné orgány každého regiónu v spolupráci s regionálnymi operačnými centrami a so zapojením príslušných zainteresovaných strán vykonajú každoročné krízové simulácie, pričom odskúšajú najmä komunikačné mechanizmy uvedené v odseku 1 písm. b).

3.  Príslušné orgány každého regiónu v spolupráci s regionálnymi operačnými centrami a so zapojením príslušných zainteresovaných strán vykonajú každoročné simulácie reakcie na krízy dodávok elektriny v reálnom čase, pričom odskúšajú najmä komunikačné mechanizmy uvedené v odseku 1 písm. b).

Odôvodnenie

Týmto objasnením sa zlaďuje základný text návrhu s prílohou.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Úloha Komisie pri navrhovaní zmien plánov pripravenosti na riziká

 

1.   Členské štáty predložia prijaté plány Komisii. Komisia môže prijať rozhodnutie, v ktorom požaduje zmenu alebo zrušenie opatrenia, ak toto opatrenie:

 

a)   môže narušiť vnútorný trh Únie;

 

b)   nie je potrebné alebo primerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávok;

 

c)   môže ohroziť bezpečnosť dodávok iných členských štátov; alebo

 

d)   je v rozpore s cieľmi politiky Únie v oblasti klímy.

 

Prijaté opatrenie nadobudne účinnosť iba vtedy, keď ho Komisia schváli alebo keď sa zmení v súlade s rozhodnutím Komisie.

Odôvodnenie

Je potrebná ochrana s cieľom zabezpečiť, aby dohodnuté plány neohrozovali vnútorný trh a bezpečnosť dodávok. Komisia by mala mať v prípade potreby mandát požiadať o zmeny.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak je to potrebné a možné, členské štáty si navzájom poskytnú pomoc na prevenciu alebo zmiernenie krízy dodávok elektriny. Na túto pomoc sa vzťahuje náhrada.

2.  Na požiadanie a ak je to technicky uskutočniteľné si členské štáty navzájom poskytujú pomoc pri predchádzaní alebo zmierňovaní krízy dodávok elektriny. Za takúto pomoc sa poskytuje kompenzácia pokrývajúca aspoň náklady na dodanú elektrinu na územie členského štátu, ktorý žiada o pomoc, a všetky ostatné relevantné náklady vynaložené pri poskytovaní pomoci vrátane, ak je to vhodné, pomoci pripravenej bez účinnej aktivácie, a náhrada každej kompenzácie, ktorá vyplýva zo súdnych, rozhodcovských alebo podobných konaní a urovnaní, a nákladov súvisiacich s poskytnutou pomocou.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Netrhové opatrenia sa môžu v krízových situáciách aktivovať len vtedy, keď sa vyčerpali všetky možnosti, ktoré poskytuje trh. Nesmú neprimerane narúšať hospodársku súťaž a účinné fungovanie trhu s elektrinou. Musia byť nevyhnutné, primerané, nediskriminačné a dočasné.

2.  Netrhové opatrenia sa aktivujú v krízových situáciách len ako posledná možnosť a iba vtedy, keď sa vyčerpali všetky možnosti, ktoré poskytuje trh, a ak je zrejmé, že pokračovanie činnosti na trhu by mohlo viesť k ďalšiemu zhoršovaniu krízovej situácie. Tieto opatrenia nesmú neprimerane narúšať hospodársku súťaž a účinné fungovanie trhu s elektrinou. Musia byť primerané, nediskriminačné a dočasné. Všetky relevantné zainteresované strany sú bez zbytočného odkladu informované o každej žiadosti o netrhové opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Obmedzenie transakcií vrátane obmedzenia už pridelenej medzioblastnej kapacity, obmedzenia poskytovania medzioblastnej kapacity na účely prideľovania kapacity alebo obmedzenia poskytovania plánov sa využije len v súlade s pravidlami stanovenými v článku 14 ods. 2 nariadenia o elektrickej energii [navrhované nariadenie o elektrickej energii] a pravidlami prijatými na spresnenie tohto ustanovenia.

3.  Obmedzenie transakcií vrátane obmedzenia už pridelenej medzioblastnej kapacity, obmedzenia poskytovania medzioblastnej kapacity na účely prideľovania kapacity alebo obmedzenia poskytovania plánov sa využije len v súlade s pravidlami stanovenými v článku 14 ods. 2 nariadenia o elektrickej energii [navrhované nariadenie o elektrickej energii], v článku 72 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 1a a s pravidlami prijatými na spresnenie tohto ustanovenia.

 

_______________

 

1a Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Ú. v. EÚ L 197, 25.7.2015, s. 24).

Odôvodnenie

S cieľom objasniť, že aj ostatné odseky článku 14 sa zaoberajú prideľovaním kapacity, sa napríklad v bode 3 stanovuje, že „maximálna kapacita prepojovacích vedení a/alebo prenosových sietí, ktoré ovplyvňujú cezhraničné toky, bude sprístupnená účastníkom trhu“. Zároveň je potrebné pridať odkaz na nariadenie o CACM.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Čo najskôr, najneskôr však šesť týždňov po vyhlásení krízy dodávok elektriny, dotknuté príslušné orgány po konzultácii so svojím vnútroštátnym regulačným orgánom (ak ním nie je príslušný orgán) predložia skupine pre koordináciu v oblasti elektrickej energie a Komisii hodnotiacu správu.

1.  Čo najskôr, najneskôr však šesť týždňov po ukončení krízy dodávok elektriny, dotknuté príslušné orgány po konzultácii so svojím vnútroštátnym regulačným orgánom (ak ním nie je príslušný orgán) predložia skupine pre koordináciu v oblasti elektrickej energie a Komisii podrobnú hodnotiacu správu.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  prehľad pomoci poskytnutej susedným členským štátom a krajinám mimo EÚ alebo pomoci prijatej od nich;

d)  prehľad pripravenej pomoci (s účinnou aktiváciu alebo bez nej) poskytnutej susedným členským štátom a krajinám mimo EÚ alebo pomoci prijatej od nich;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  hospodársky vplyv krízy dodávok elektriny a vplyv prijatých opatrení na sektor elektrickej energie, najmä pokiaľ ide o objemy nedodanej energie a úroveň manuálneho odpájania odberu (vrátane porovnania úrovní dobrovoľného a núteného odpájania odberu);

e)  hospodársky vplyv krízy dodávok elektriny, vplyv prijatých opatrení na sektor elektrickej energie, najmä pokiaľ ide o objemy nedodanej energie, obmedzenie dostupných alebo alokovaných medzioblastných kapacít, úroveň manuálneho odpájania odberu (vrátane porovnania úrovní dobrovoľného a núteného odpájania odberu) a opatrenia uložené zainteresovaným stranám (výrobcom a dodávateľom elektrickej energie a ďalším relevantným účastníkom trhu;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  dôkladné odôvodnenie použitia netrhových opatrení;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  prehľad o tom, ako by mala byť sieť navrhnutá, aby dokázala riešiť následky vyplývajúce z identifikovaných kríz dodávok elektriny, a v ktorom budú opísané štrukturálne nedostatky systému, v súlade so zásadami stanovenými v smernici (EÚ) ... [o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou COM(2016)864] a ktorou sa zavádzajú pravidelné plány rozvoja siete [znenie sa zosúladí s príslušnými ustanoveniami návrhu smernice o štruktúre trhu s elektrinou].

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Dotknuté príslušné orgány predložia výsledky hodnotenia skupine pre koordináciu v oblasti elektrickej energie.

4.  Dotknuté príslušné orgány predložia výsledky hodnotenia skupine pre koordináciu v oblasti elektrickej energie. Tieto výsledky sa zohľadnia pri aktualizácii plánov pripravenosti na riziká.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu, Rade a Úradnému vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 3 – podčasť 3.1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  Opíšte opatrenia na zmiernenie kríz dodávok elektriny, najmä opatrenia na strane dopytu a na strane ponuky, a uveďte, za akých okolností možno tieto opatrenia použiť, najmä pokiaľ ide o aktiváciu každého opatrenia. Ak sa uvažuje o netrhových opatreniach, musia byť riadne odôvodnené s ohľadom na požiadavky stanovené v článku 15.

c)  Opíšte opatrenia na zmiernenie kríz dodávok elektriny, najmä opatrenia na strane dopytu, na strane siete a na strane ponuky, a uveďte, za akých okolností možno tieto opatrenia použiť, najmä pokiaľ ide o aktiváciu každého opatrenia. Ak sa uvažuje o netrhových opatreniach, musia byť riadne odôvodnené s ohľadom na požiadavky stanovené v článku 15.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 3 – podčasť 3.1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  Opíšte vnútroštátne opatrenia potrebné na vykonávanie a presadzovanie regionálnych opatrení dohodnutých podľa článku 12;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 3 – podčasť 3.2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  Opíšte dohodnuté opatrenia používané v situáciách súbežných kríz dodávok elektriny vrátane stanovenia priorít, pokiaľ ide o odberateľov a regionálne plány odpínania záťaže, ako aj finančné opatrenia pomoci pri prevencii alebo zmierňovaní krízy dodávok elektriny. Do opisu týchto opatrení zahrňte aj prvky ako vymedzenie impulzu na aktiváciu pomoci, vzorec výpočtu alebo sumu, strany poskytujúce a prijímajúce pomoc a rozhodcovské pravidlá. Uveďte, kedy a ako sa aktivujú regionálne plány odpínania záťaže.

b)  Opíšte dohodnuté opatrenia používané v súbežných krízach dodávok elektriny vrátane stanovenia priorít, pokiaľ ide o odberateľov a regionálne plány odpínania záťaže, ako aj finančné dojednania na pomoc pri prevencii alebo zmierňovaní krízy dodávok elektriny. Do opisu týchto dojednaní zahrňte aj prvky ako vymedzenie impulzu na aktiváciu pomoci, vzorec výpočtu alebo sumu, strany poskytujúce a prijímajúce pomoc a rozhodcovské pravidlá. Uveďte, kedy a ako sa aktivujú regionálne plány odpínania záťaže.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 5 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  prevádzkovatelia prenosových sústav a prevádzkovatelia distribučných sústav.

(1)

Ú. v. EÚ C 288, 31.8.2017, s. 91.

(2)

Ú. v. EÚ C 342, 12.10.2017, s. 79.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Z piatich rozmerov stratégie energetickej únie je prvým cieľom posilnenie bezpečnosti a solidarity medzi členskými štátmi a druhý predpokladá plne integrovaný vnútorný trh s energiou. V rozpore s týmito zásadami sa energetické riziká dnes riešia takmer výlučne v príslušných právnych predpisoch a technických predpisoch platných v členských štátoch.

Keďže neexistencia ustanovení EÚ predstavuje právnu medzeru, kríza dodávok elektriny – napr. v januári 2017 postihla kríza Bulharsko, Grécko a Rumunsko – škodí dotknutým hospodárstvam, ohrozuje verejnú bezpečnosť, môže poškodiť spotrebiteľov vystavených vplyvu zvýšených cien, bráni solidarite a spolupráci medzi susediacimi štátmi. S cieľom vyplniť túto právnu medzeru je potrebné, aby Európska únia vytvorila ambiciózny rámec na identifikáciu, vyhodnotenie, prípravu, riadenie, monitorovanie a zdieľanie informácií o kríze dodávok elektriny.

Vzhľadom na dnešné trhy s elektrickou energiou a systémy, ktoré sú čoraz viac prepojené cez hranice a čoraz viac decentralizované, spravodajcovia súhlasia s názorom, že je nutný vysoký stupeň spolupráce a spolupráca medzi všetkými aktérmi v rámci členských štátov a na cezhraničnej úrovni. Úlohy a povinnosti všetkých príslušných aktérov by sa mali objasniť a mali by sa zaviesť riadne štruktúry na účely zabezpečenia efektívnej spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami.

Spoločná metodika a zásady

Rozhodujúcim prvkom na zabezpečenie regionálnej pripravenosti na riadenie krízy dodávok elektriny je spoločná metodika na určenie a zhodnotenie situácie významného nedostatku elektriny alebo nemožnosti dodávok elektriny konečným spotrebiteľom.

Pripomínajúc, že členské štáty si zachovávajú možnosť vykonať svoje vlastné posúdenia, spravodajca odporúča, aby sa tak dialo podľa spoločnej, regionálnej metodiky s cieľom zabrániť nezrovnalostiam, zdvojeniu a nedostatkom. Ak sa pripravenosť na riziko v súčasnosti zameriava najmä na primeranosť dostupnej infraštruktúry, na strane druhej by spoločná metodika na určovanie a posudzovanie krízy potenciálne mohla riešiť operačné otázky predchádzania krízam, prípravy, krízového riadenia a hodnotenia ex post.

Solidarita, vzájomná pomoc a trhové pravidlá

V prípade krízy dodávok elektriny Komisia navrhuje, aby si členské štáty poskytovali vzájomnú pomoc s cieľom zabrániť jej účinkom alebo ich zmierniť. Spravodajca rozhodne súhlasí s týmto názorom, čo naznačuje, že posudzovania realizovateľnosti pomoci susednému členského štátu by mali byť obmedzené na technické aspekty, a že kompenzačné mechanizmy by sa mali môcť vymedziť ex ante alebo v raných štádiách krízy, aby sa tak predišlo následným sporom.

Zároveň sa spravodajca domnieva, že nariadenie by malo výslovne uviesť, že plány pripravenosti na riziko nesmú nechávať priestor narušeniam trhu alebo optimalizácii. V tejto súvislosti by sa netrhové pravidlá mali považovať za prípustné, iba ak je riziko, že by trhové pravidlá, ďalej zhoršovali krízu dodávok elektriny.

Dôvernosť

Kým návrh Komisie zaručuje transparentnosť a zdieľanie informácií, je potrebné, aby sa zabránilo uverejneniu citlivých informácií o činnosti energetického systému a plánov pripravenosti na riziko. Keďže hrozba zlomyseľných útokov v odvetví energetiky a inde je skutočnosťou, treba v tomto nariadení zabezpečiť dôvernosť citlivých informácií pri identifikácii rizík a pri príprave, spoločnom využívaní a preskúmaní návrhov plánov v skupine pre koordináciu v oblasti elektrickej energie.

Správa a účasť

Ak príslušné orgány nie sú schopné dosiahnuť dohodu, v návrhu nariadenia sa navrhuje, že Komisia môže agentúru požiadať, aby uľahčila uzatvorenie dohody v spolupráci s ENTSO-E. Podobne ako v prípade nariadenia o BD plynu spravodajca navrhuje, aby v prípade, ak nedôjde k dohode, Komisia mala mať nárok navrhnúť mechanizmus spolupráce pre uzavretie dohody o regionálnych opatreniach. Mechanizmy spolupráce nemôžu členským štátom vnucovať riešenia proti ich vôli.

Spravodajca sa domnieva, že vzhľadom na to, že PPS a PDS sú v konečnom dôsledku zodpovední za bezpečnú a spoľahlivú prevádzku systému, príslušné orgány by ich mali výslovne zapojiť do identifikácie, prípravy, riadenia, monitorovania a následného hodnotenia. Zároveň spravodajca navrhuje, že v prípade, že ACER zmení metodiku, ktorú navrhol alebo aktualizoval ENTSO-E, konzultuje s ENTSO-E pred prijatím zmenenej verzie.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko. Spravodajca pri príprave [návrhu stanoviska/stanoviska až po jeho prijatie vo výbore] získal informácie a podnety od týchto subjektov alebo fyzických osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Spravodajca a jeho kancelária dostali priame vstupy od týchto subjektov/osôb:

ACER – Európska agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

CEPS – Centrum pre európske politické štúdie

ČEZ – České energetické Závody

E3G – Third Generation Environmentalism

EDSO pre inteligentné siete

ENEL

ENTSO-E

Eurelectric

Európska komisia

Finnish Energy

Iberdrola

National Grid

RTE - Réseau de Transport d'Électricité

Snam

Terna

Spravodajca a jeho kancelária taktiež konzultovali s týmito subjektmi/osobami:

AEGE – Asociación de empresas con gran consumo de energía

Association for Heat Supply

Rakúska spolková zamestnanecká komora

CEDEC

CEEP – Central European Energy Partners

Centrica

CEWEP – Confederation of European Waste-to-Energy Plants

CIA – The Chemical Industries Association

Confindustria

CRE – Rumunské energetické centrum

Česká obchodná komora

EDF – Électricité de France

EDISON

EirGrid

Elering

Enedis - Électricité Réseau Distribution France

ENGIE

E-ON

EPPSA – European Power Plant Suppliers Association

ESWET - European Suppliers of Waste to Energy Technology

ETP SmartGrids

Eugine

Euracoal

Eurofuel

European Univeristy Instutute – Florence School Of Regulation

Europex

Fortia Energia S.L.

Fortum

Geode

Vláda Holandského kráľovstva

Vláda Českej republiky

Vláda Francúzskej republiky

Vláda Nórskeho kráľovstva

Vláda Švédskeho kráľovstva

Vláda Lotyšskej republiky

Vláda Slovenskej republiky

Vláda Spojeného kráľovstva

IEA – Medzinárodná agentúra pre energetiku

Netz Burgenland

Oesterreichs Energie

Stále zastúpenie Estónska pri EÚ

Stále zastúpenie Talianska pri EÚ

Poľské združenie pre elektrinu (PKEE)

Schneider Electric

Stadtwerke München

Svenska kraftnät

Swissgrid

T&D Europe – Európska asociácia priemyslu prenosových a distribučných zariadení a služieb

Tempus Energy Technology

TenneT

TINETZ - Tiroler Netze

Utilitalia

Verband kommunaler Unternehmen

Verbund


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Pripravenosť na riziká v sektore elektriny

Referenčné čísla

COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)

Dátum predloženia EP

30.11.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

16.1.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

16.1.2017

ENVI

16.1.2017

IMCO

16.1.2017

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ECON

15.12.2016

ENVI

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Flavio Zanonato

2.2.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Dátum prijatia

21.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

3

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Keller

Dátum predloženia

26.2.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

55

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERT/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Claude Turmes, Davor Škrlec

3

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 12. marca 2018Právne oznámenie