Процедура : 2016/0378(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0040/2018

Внесени текстове :

A8-0040/2018

Разисквания :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.8

Приети текстове :

P8_TA(2019)0228

ДОКЛАД     ***I
PDF 1102kWORD 152k
26.2.2018
PE 605.917v02-00 A8-0040/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Мортен Хелвег Петерсен

(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0863),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0494/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Бундестага на Федерална република Германия, Сената на Френската република и Сената на Румъния в рамките на протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, деклариращи, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 13 юли 2017 г.(2),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(3),

–  като взе предвид писмото от 17 юли 2017 г. на комисията по правни въпроси до комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в съответствие с член 104, параграф 3 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид членове 104 и 59 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по бюджети (A8-0040/2018),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове заедно с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Въпреки значителния напредък в интегрирането и взаимното свързване на вътрешния пазар на електроенергия, някои държави членки или региони продължават да са изолирани или недостатъчно взаимосвързани. Това се отнася особено до островните държави членки и държавите членки, намиращи се в периферията. В своята работа Агенцията следва да вземе предвид по подходящ начин специфичното положение на тези държави членки или региони.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Поради тясната взаимовръзка между електроенергийната мрежа на Съюза и нарастващата нужда от сътрудничество със съседните държави, за да се поддържа стабилността на мрежата и за интегриране на големите количества енергия от възобновяеми източници, регионалните оперативни центрове ще играят важна роля при координиране на операторите на преносни системи. Агенцията следва да гарантира регулаторния надзор на регионалните оперативни центрове, когато е необходимо.

(7)  Поради тясната взаимовръзка между електроенергийната мрежа на Съюза и нарастващата нужда от сътрудничество със съседните държави, за да се поддържа стабилността на мрежата и за интегриране на големите количества енергия от възобновяеми източници, регионалните координационни центрове ще играят важна роля при координиране на операторите на преносни системи. Агенцията следва да гарантира регулаторния надзор на регионалните координационни центрове и да наблюдава тяхната работа и спазването от тяхна страна на приложимото право на Съюза.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Тъй като голяма част от новите мощности за производство на електроенергия ще бъдат свързани на местно равнище, операторите на разпределителни системи ще играят важна роля за функционирането на европейската електроенергийна система по гъвкав и ефективен начин.

(8)  Тъй като голяма част от новите мощности за производство на електроенергия ще бъдат свързани на местно равнище, операторите на разпределителни системи ще играят важна роля за функционирането на европейската електроенергийна система по гъвкав и ефективен начин. Тъй като Комисията обмисля създаването на нов орган на равнището на Съюза за засилване на сътрудничеството между операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи (ОРС) и разработване на допълнителни насоки и кодекси по въпросите, свързани с ОРС, е необходимо на Агенцията да се предоставят определени надзорни правомощия спрямо този орган.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Агенцията следва да осигури правилното координиране и, когато е необходимо, извършване на равнището на Съюза на регулаторните функции, осъществявани от националните регулаторни органи в съответствие с [преработената Директива за електроенергията, предложена с COM(2016) 864/2] и Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета30. За тази цел е необходимо да се гарантира независимостта на Агенцията от производителите на електроенергия и газ, операторите на преносни и разпределителни системи, публични или частни, и потребители и да се гарантира съответствието на нейните действия с правото на Съюза , нейния технически и регулаторен капацитет, нейната прозрачност, податливост на демократичен контрол и ефикасност.

(10)  Агенцията следва да осигури правилното координиране и, когато е необходимо, извършване на равнището на Съюза на регулаторните функции, осъществявани от националните регулаторни органи в съответствие с [преработената Директива за електроенергията, предложена с COM(2016) 864/2] и Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета30. За тази цел е необходимо да се гарантира независимостта на Агенцията от производителите на електроенергия и газ, операторите на преносни и разпределителни системи, публични или частни, и потребители и да се гарантира съответствието на нейните действия с правото на Съюза , нейния технически и регулаторен капацитет, нейната прозрачност, податливост на демократичен контрол, включително отчетността пред Европейския парламент, и ефикасност.

__________________

__________________

30 Виж стр. 94 от настоящия брой на Официален вестник.

30 Виж стр. 94 от настоящия брой на Официален вестник.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Агенцията следва да наблюдава регионалното сътрудничество между операторите на преносни системи в секторите на електроенергия и на газ, както и осъществяването на задачите на Европейската мрежа от оператори на преносни системи за електроенергия (ЕМОПС за електроенергия) и тези на Европейските мрежи от оператори на преносни системи за газ (ЕМОПС за газ). Агенцията следва също да наблюдава изпълнението на задачите на други образувания, имащи функции, които са регулирани в рамките на Съюза, като енергийния обмен. Участието на Агенцията е ключово, за да се гарантира, че сътрудничеството между операторите на преносни системи и функционирането на другите образувания, изпълняващи функции в рамките на Съюза, се осъществява по ефикасен и прозрачен начин в полза на вътрешните пазари на електроенергия и природен газ.

(11)  Агенцията следва да наблюдава регионалното сътрудничество между операторите на преносни системи в секторите на електроенергия и на газ, както и осъществяването на задачите на ЕМОПС за електроенергия и тези на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ЕМОПС за газ) и да играе роля при гарантирането на съответствието с правото на Съюза. Агенцията следва също да наблюдава изпълнението на задачите на други образувания, имащи функции, които са регулирани в рамките на Съюза, като енергийния обмен. Участието на Агенцията е ключово, за да се гарантира, че сътрудничеството между операторите на преносни системи и функционирането на другите образувания, изпълняващи функции в рамките на Съюза, се осъществява по ефикасен и прозрачен начин в полза на вътрешните пазари на електроенергия и природен газ. Агенцията следва да може да изиска и да получи от ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ информацията, необходима за изпълнението на нейните задачи.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  С разширяването на оперативните отговорности на ЕМОПС за електроенергия, на ЕМОПС за газ, на организацията на операторите на разпределителни системи от ЕС (ООРСЕС) и на регионалните центрове за сътрудничество е необходимо да се засили надзорът над тези образувания, действащи на регионално равнище или на равнището на целия Съюз. При извънредни обстоятелства, за да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар на енергия, Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия следва да може да приема решения, адресирани до тези субекти, за да се гарантира, че те спазват своите задължения съгласно определени разпоредби в областта на енергетиката.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Агенцията предоставя интегрирана рамка, която дава възможност на националните регулаторни органи да участват и да си сътрудничат. Тази рамка трябва да улеснява еднаквото прилагане на законодателството в областта на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ в целия Съюз . На Агенцията бе предоставено правомощие да приема самостоятелни решения по отношение на ситуации, засягащи повече от една държава членка. Това правомощие следва, при ясно определени условия, да обхваща технически и регулаторни въпроси, които изискват координация на регионално равнище, основно отнасящи се до прилагането на мрежовите кодекси и насоките, сътрудничеството в рамките на регионалните оперативни центрове, регулаторни решения, необходими за ефективно наблюдение на интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро, решения относно инфраструктурата за електроенергия и природен газ, която свързва или която може да свърже поне две държави членки и като краен случай освобождавания от правилата на вътрешния пазар на нови междусистемни електропроводи и нова инфраструктура за газ, разположени в повече от една държава членка.

(13)  Агенцията предоставя интегрирана рамка, която дава възможност на националните регулаторни органи да участват и да си сътрудничат. Тази рамка трябва да улеснява еднаквото прилагане на законодателството в областта на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ в целия Съюз. На Агенцията бе предоставено правомощие да приема самостоятелни решения по отношение на ситуации, засягащи повече от една държава членка. Това правомощие следва, при ясно определени условия, да обхваща технически и регулаторни въпроси, които изискват координация на регионално равнище, основно отнасящи се до прилагането на мрежовите кодекси и насоките, сътрудничеството в рамките на регионалните координационни центрове, регулаторни решения, необходими за ефективно наблюдение на интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро, решения относно инфраструктурата за електроенергия и природен газ, която свързва или която може да свърже поне две държави членки и като краен случай освобождавания от правилата на вътрешния пазар на нови междусистемни електропроводи и нова инфраструктура за газ, разположени в повече от една държава членка. Агенцията следва също така да разполага с капацитета да предоставя оперативна помощ на националните регулаторни органи. Националните регулаторни органи следва да предоставят на Агенцията информацията, свързана с нейните дейности по наблюдение.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Агенцията играе важна роля за изработването на рамкови насоки, които имат необвързващ характер („рамкови насоки“). Мрежовите кодекси следва да са в съответствие с тези рамкови насоки . Също така се счита за подходящо за Агенцията и в съответствие с целта ѝ тя да участва в преразглеждането на проектите на мрежовите кодекси , с цел да гарантира, че те са в съответствие с рамковите насоки , и да предвиди необходимата степен на хармонизиране , преди да ги представи на Комисията за приемане.

(14)  Агенцията играе важна роля за изработването на рамкови насоки, които имат необвързващ характер („рамкови насоки“). Мрежовите кодекси следва да са в съответствие с тези рамкови насоки . Също така се счита за подходящо за Агенцията и в съответствие с целта ѝ тя да участва в преразглеждането и изменението на проектите на мрежовите кодекси, с цел да гарантира, че те са в съответствие с рамковите насоки и да предвиди необходимата степен на хармонизиране , преди да ги представи на Комисията за приемане.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С приемането на набор от мрежови кодекси и насоки, в които се предвижда поетапно прилагане и по-нататъшно усъвършенстване на общи регионални и общосъюзни правила, нарасна ролята на Агенцията при наблюдението на прилагането на мрежовите кодекси и насоките. Ефективното наблюдение на мрежовите кодекси и насоките е ключова функция на Агенцията и е от решаващо значение за прилагането на правилата на вътрешния пазар.

(15)  С приемането на набор от мрежови кодекси и насоки, в които се предвижда поетапно прилагане и по-нататъшно усъвършенстване на общи регионални и общосъюзни правила, нарасна ролята на Агенцията при наблюдението и гарантирането на прилагането на мрежовите кодекси и насоките. Ефективното наблюдение на мрежовите кодекси и насоките е ключова функция на Агенцията и е от решаващо значение за прилагането на правилата на вътрешния пазар.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Тъй като поетапното хармонизиране на енергийните пазари на Съюза включва намирането на решения на регионално равнище обикновено като междинен етап, е целесъобразно да бъде отразено регионалното измерение на вътрешния пазар и да се предвидят подходящи механизми за управление. Регулаторите, отговорни за координираните регионални одобрения, следва да имат възможност да подготвят решенията на Съвета на регулаторите по въпроси от регионално значение в рамките на регионален подкомитет на Съвета на регулаторите, освен ако тези въпроси са от общо значение за Съюза.

(17)  Тъй като поетапното хармонизиране на енергийните пазари на Съюза включва намирането на решения на регионално равнище обикновено като междинен етап, е целесъобразно да бъде отразено регионалното измерение на вътрешния пазар и да се предвидят подходящи механизми за управление. Поради това решенията за предложения за съвместни регионални ред и условия или методики следва да се вземат от компетентните регулаторни органи на съответния регион, освен ако решенията не оказват осезаемо въздействие върху вътрешния пазар на енергия. Решенията по въпроси, които са от съществено значение, надхвърлящо границите на съответния регион, следва да се вземат от Агенцията.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Агенцията следва да се консултира със заинтересованите страни, когато това е целесъобразно, и да им дава достатъчна възможност да коментират предлаганите мерки, като например мрежови кодекси и правилници.

(20)  Агенцията трябва да се консултира със заинтересованите страни, когато това е целесъобразно, и да им дава достатъчна възможност да коментират всички предлагани мерки.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Агенцията следва да допринася за усилията за повишаване на енергийната сигурност.

(22)  Агенцията следва да допринася за усилията за повишаване на енергийната сигурност и за постигането на целите на Съюза в областта на климата. Като изпълнителен орган тя следва да спазва стратегическата програма за енергетиката и климата, определена от институциите на Съюза, изготвящи политики.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Агенцията следва да има необходимите правомощия да осъществява регулаторните си функции по ефикасен, прозрачен, обоснован и най-вече независим начин. Независимостта на Агенцията от производителите на електроенергия и газ и от операторите на преносни и разпределителни системи е не само ключов принцип на доброто управление, но също така основна предпоставка за осигуряване на доверието на пазара. Без това да засяга действията на неговите членове от името на съответните им национални органи, Съветът на регулаторите следва да действа независимо от каквито и да е пазарни интереси, следва да избягва конфликти на интереси и следва да не търси или приема инструкции или да не приема препоръки от което и да е правителство на държава членка, от институциите на Съюза или от което и да е друго публично или частно образувание или лице. Решенията на Съвета на регулаторите следва същевременно да са в съответствие с правото на Съюза по отношение на енергията, като например вътрешния пазар на енергия, околната среда, и конкуренцията. Съветът на регулаторите следва да докладва на институциите на Съюза относно своите становища, препоръки и решения.

(26)  Агенцията следва да има необходимите правомощия да осъществява регулаторните си функции по ефикасен, прозрачен, обоснован и най-вече независим начин. Независимостта на Агенцията от производителите на електроенергия и газ и от операторите на преносни и разпределителни системи, както и от други организации, защитаващи интересите на националните регулатори, е не само ключов принцип на доброто управление, но също така основна предпоставка за осигуряване на доверието на пазара. Без това да засяга действията на неговите членове от името на съответните им национални органи, Съветът на регулаторите следва да действа независимо от каквито и да е пазарни интереси, следва да избягва конфликти на интереси и следва да не търси или приема инструкции или да не приема препоръки от което и да е правителство на държава членка, от институциите на Съюза или от което и да е друго публично или частно образувание или лице. Решенията на Съвета на регулаторите следва същевременно да са в съответствие с правото на Съюза по отношение на енергията, като например вътрешния пазар на енергия, околната среда, и конкуренцията. Съветът на регулаторите следва да докладва на институциите на Съюза относно своите становища, препоръки и решения. Решенията на Агенцията следва да имат обвързващ характер, докато нейните становища и препоръки следва се вземат предвид във възможно най-голяма степен от ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, ООРСЕС, операторите на преносни системи, регионалните оперативни центрове и номинираните оператори на пазара на електроенергия.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Агенцията следва да упражнява своите правомощия за вземане на решения в съответствие с принципите на вземането на справедливи, прозрачни и разумни решения. Всички процедурни правила на Агенцията следва да бъдат определени в процедурния ѝ правилник.

(28)  Агенцията следва да упражнява своите правомощия за вземане на решения в съответствие с принципите на вземането на справедливи, прозрачни и разумни решения. Всички процедури на Агенцията следва да се провеждат в съответствие с подходящ процедурен правилник. Всички процедурни правила на Агенцията следва да бъдат определени в процедурния ѝ правилник.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Агенцията следва да се финансира главно от общия бюджет на Съюза чрез такси и доброволни вноски. По-специално ресурсите, които в момента са обединени от регулаторните органи за сътрудничеството им на равнището на Съюза, следва да продължат да бъдат на разположение на Агенцията. Бюджетната процедура на Съюза следва да остане приложима по отношение на каквито и да било субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Освен това одитът на отчетите следва да се осъществява от независим външен одитор в съответствие с член 107 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията 33.

(29)  На Агенцията следва да се осигурят подходящи ресурси, за да изпълнява задачите си. Агенцията следва да се финансира главно от общия бюджет на Съюза чрез такси и доброволни вноски. По-специално онези ресурси, които в момента са обединени от регулаторните органи за сътрудничеството им на равнището на Съюза, следва да продължат да бъдат на разположение на Агенцията. Агенцията следва да има възможността да събира такси за някои от дейностите си. Бюджетната процедура на Съюза следва да остане приложима по отношение на каквито и да било субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Освен това одитът на отчетите следва да се осъществява от независим външен одитор в съответствие с член 107 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията 33.

__________________

__________________

33 Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

33 Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 29 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a)  Бюджетът на Агенцията следва да бъде изготвян съгласно принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, като се отчитат нейните цели и очакваните резултати от работата ù.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Бюджетният орган следва редовно да извършва оценка на бюджета на Агенцията , като взема предвид обема и качеството на работата ѝ. Бюджетният орган следва да гарантира съблюдаването на най-високи стандарти за ефикасност.

(30)  Бюджетният орган следва редовно да извършва оценка на бюджета на Агенцията, като взема предвид обема и качеството на работата ѝ и целта да се работи за изграждането на вътрешен пазар на енергия и да се допринася за енергийната сигурност в полза на потребителите в Съюза. Бюджетният орган следва да гарантира съблюдаването на най-високи стандарти за ефикасност.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Чрез сътрудничеството на националните регулатори в рамките на Агенцията е очевидно, че решенията с мнозинство са основна предпоставка за постигане на напредък по въпроси, свързани с вътрешния енергиен пазар, които имат значителни икономически последици в различните държави членки. Поради това националните регулатори следва да гласуват в Съвета на регулаторите въз основа на принципа на обикновеното мнозинство.

(34)  Чрез сътрудничеството на националните регулатори в рамките на Агенцията е очевидно, че решенията с мнозинство са основна предпоставка за постигане на напредък по въпроси, свързани с вътрешния енергиен пазар, които имат значителни икономически последици в различните държави членки. Поради това националните регулатори следва да гласуват в Съвета на регулаторите въз основа на принципа на мнозинство от две трети. Агенцията следва да се отчита пред Европейския парламент, Съвета и Комисията, ако е целесъобразно.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 37 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37a)  Решение № 2009/913/ЕС, взето с общо съгласие на представителите на правителствата на държавите членки, предвижда седалището на Агенцията да се намира в Любляна, Словения. Седалището на Агенцията е центърът на нейните дейности и на нейните правомощия. Следователно заседанията на предвидените в устава органи следва да се провеждат в седалището.

 

__________________

 

Решение № 2009/913/ЕС, взето с общо съгласие на представителите на правителствата на държавите членки, от 7 декември 2009 г. относно местоположението на седалището на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 39).

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Приемащата държава членка, в която се намира седалището на Агенцията, следва да осигури възможно най-добрите условия за доброто и ефективното функциониране на Агенцията, в това число многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки,

(38)  Споразумението относно седалището между правителството на Република Словения и Агенцията беше сключено на 26 ноември 2010 г. и влезе в сила на 10 януари 2011 г. и другите специални договорености изпълняват изискванията на Регламенти (ЕС) № 713/2009 и № 863/2016.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38a)  Агенцията следва да насърчава и улеснява сътрудничеството между националните регулаторни органи в различните сектори, когато е приложимо, особено в областта на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Целта на Агенцията е да се подпомагат регулаторните органи, посочени в член 57 от [преработената Директива за електроенергията, предложена с COM(2016) 864/2] и член 39 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета в изпълнението на равнището на Съюза на регулаторните задачи, осъществявани в държавите членки, и при необходимост да координира тяхната дейност.

2.  Целта на Агенцията е да се подпомагат регулаторните органи, посочени в член 57 от [преработената Директива за електроенергията, предложена с COM(2016) 864/2] и член 39 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета в изпълнението на равнището на Съюза на регулаторните задачи, осъществявани в държавите членки, и при необходимост да координира тяхната дейност, да посредничи и урежда разногласия помежду им, както и да допринася за създаването на висококачествени общи регулаторни и надзорни практики, като осигурява последователно, ефикасно и ефективно прилагане на правните актове на Съюза, за да бъдат постигнати целите на Съюза в областта на климата и енергетиката.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  При изпълнението на задачите си Агенцията действа независимо и обективно и се ръководи единствено от интересите на Съюза. Агенцията взема автономни решения, независимо от частни и корпоративни интереси, и разполага със собствени годишни бюджетни кредити, с автономност при изпълнението на предоставения бюджет, както и с достатъчни човешки и финансови ресурси за ефективно изпълнение на своите задължения.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  издава становища и препоръки, адресирани до операторите на преносни системи, регионалните оперативни центрове и номинираните оператори на пазара на електроенергия ;

а)  издава становища и препоръки, адресирани до операторите на преносни системи, ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, ООРСЕС, регионалните координационни центрове и номинираните оператори на пазара на електроенергия;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  взема самостоятелни решения в специфични случаи, посочени в членове 6, 8, и 11 от настоящия регламент ;

г)  взема решения в специфични случаи, посочени в настоящия регламент;

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, ООРСЕС, операторите на преносни системи, регионалните координационни центрове и номинираните оператори на пазара на електроенергия вземат предвид във възможно най-голяма степен становищата и препоръките на Агенцията съгласно настоящия регламенти и полагат всички възможни усилия, за да се съобразят с тях.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задачи на Агенцията по отношение на сътрудничеството между операторите на преносни системи

Задачи на Агенцията по отношение на сътрудничеството между операторите на преносни и разпределителни системи

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията дава на Комисията становища относно проекта на устав, списъка на членовете и проекта на процедурен правилник на ЕМОПС за електроенергия в съответствие с член 26, параграф 2 от [за Службата за публикации: преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и тези на ЕМОПС за газ съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

1.  Агенцията дава на Комисията становища относно проекта на устав, списъка на членовете и проекта на процедурен правилник на ЕМОПС за електроенергия в съответствие с член 26, параграф 2 от [за Службата за публикации: преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2], тези на ООРСЕС съгласно член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) ... [за Службата за публикации: преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и тези на ЕМОПС за газ съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  на ЕМОПС за газ в съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2009 относно мрежовите кодекси, и

а)  на ЕМОПС за газ в съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2009 относно мрежовите кодекси,

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  на ЕМОПС за електроенергия, в съответствие с член 29, параграф 2, първа алинея от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и на ЕМОПС за газ, в съответствие с член 9, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 715/2009 относно проекта на годишна работна програма, относно проекта на план за развитие на мрежата в целия Съюз , както и относно други съответни документи, посочени в член 27, параграф 1 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2009, като взема предвид целите за недискриминация, ефективна конкуренция и ефикасно и сигурно функциониране на вътрешните пазари на електроенергия и природен газ.

б)  на ЕМОПС за електроенергия, в съответствие с член 29, параграф 2, първа алинея от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и на ЕМОПС за газ, в съответствие с член 9, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 715/2009 относно проекта на годишна работна програма, относно проекта на план за развитие на мрежата в целия Съюз , както и относно други съответни документи, посочени в член 27, параграф 1 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2009, като взема предвид целите за недискриминация, ефективна конкуренция и ефикасно и сигурно функциониране на вътрешните пазари на електроенергия и природен газ; както и

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  на ООРСЕС относно проекта за годишна работна програма и другите имащи отношение документи, посочени в член 51, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) ... [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2], като взема предвид целите за недискриминация, действителна конкуренция и ефикасно и сигурно функциониране на вътрешните пазари на електроенергия и природен газ.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Агенцията може да издава решения, адресирани до ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ и ООРСЕС, за да изиска от тях да спазват своите задължения, определени

 

а)  в настоящия регламент;

 

б)  в Регламент (ЕО) № 715/2009 и Регламент (ЕС) .../... [предложение за преработен Регламент относно електроенергията, COD(2016)0379];

 

в)  в мрежовите кодекси, приети съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 715/2009 и членове 54 и 55 от Регламент (ЕС) .../... [предложение за Регламент относно електроенергията, COD(2016)0379];

 

г)  в насоките, приети съгласно член 23 от Регламент (ЕО) № 715/2009 и член 57 от Регламент (ЕС) .../... [предложение за Регламент относно електроенергията, COD(2016)0379];

 

д)  в Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

 

е)  в Регламент (ЕС) ... [Регламента относно готовността за справяне с рисковете, предложен с COM(2016) 862]

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Агенцията издава решение в съответствие с параграф 4а само когато:

 

а)  неспазването засяга ефикасното функциониране на вътрешния пазар за енергия; както и

 

б)  компетентният орган или органи не са взели мерки или мерките, взети от един или повече компетентни органи, не са достатъчни за гарантиране на съответствието.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в.  По искане на Агенцията ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ и ООРСЕС предоставят на Агенцията информацията, необходима за изпълнението на нейните задачи.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  наблюдава и анализира изпълнението на мрежовите кодекси и насоките, приети от Комисията, в съответствие с член 55, параграф 12 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и член 6, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 715/2009 и тяхното въздействие върху хармонизирането на приложимите правила, целящи улесняване на интегрирането на пазара, както и върху недискриминацията, ефективната конкуренция и ефикасното функциониране на пазара, и докладва на Комисията.

д)  наблюдава и анализира изпълнението на мрежовите кодекси и насоките, приети от Комисията, в съответствие с член 55, параграф 12 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] и член 6, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 715/2009 и тяхното въздействие върху хармонизирането на приложимите правила, целящи улесняване на интегрирането на пазара, както и върху недискриминацията, ефективната конкуренция и ефикасното функциониране на пазара, и докладва на Комисията. Агенцията може също така да издава решения в съответствие с член 4, параграф 4а от настоящия регламент.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случаите когато в мрежовите кодекси и насоките, разработени в съответствие с глава VII от [преработения Регламент за електроенергията, предложена с COM(2016) 861/2], се предвижда изготвянето на предложения относно реда и условията или методиките за прилагането на тези мрежови кодекси и насоки, налагащи регулаторно одобряване от всички регулаторни органи или от всички регулатори от съответния регион, редът и условията или методиките се представят на Агенцията за преразглеждане и одобряване. Преди да одобри реда и условията или методиките, Агенцията ги преразглежда и променя, когато е необходимо, за да се гарантира, че те са в съответствие с целта на съответния мрежов кодекс или насоки и че допринасят за интеграцията на пазара, недопускането на дискриминация и ефективното функциониране на пазара. Прилага се процедурата по координиране на регионалните задачи в съответствие с член 7.

2.  В случаите, когато в мрежовите кодекси и насоките, разработени в съответствие с глава VII от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2], се предвижда изготвянето на предложения относно реда и условията или методиките за прилагането на тези мрежови кодекси и насоки, налагащи одобряване от регулаторните органи на всички държави членки, предложените ред и условия или методиките се представят на Агенцията за преразглеждане и одобряване.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  В случаите, когато в мрежовите кодекси и насоките, разработени в съответствие с глава VII от Регламент (ЕС) .../... [предложение за преработен Регламент за електроенергията, COD(2016)/0379], се предвижда изготвянето на предложения за съвместни регионални ред и условия или методики за прилагането на мрежови кодекси и насоки, налагащи одобряване от всички регулаторни органи на съответния регион, предложените ред и условия или методики се нотифицират на Агенцията.

 

В рамките на един месец след нотификацията директорът може, по своя собствена инициатива, след консултация със Съвета на регулаторите или по искане на Съвета на регулаторите, да изиска регулаторните органи на съответния регион да отнесат предложението до Агенцията за одобрение в случаите, когато предложението има осезаемо въздействие върху вътрешния пазар на енергия.

 

Счита се, че дадено предложение има осезаемо въздействие върху вътрешния пазар на енергия, ако то:

 

i)  има осезаемо въздействие върху крайните потребители извън съответния район, или

 

ii)  оказва значително влияние върху енергийните интереси на Съюза извън съответния район.

 

В такива случаи и в случаите, посочени в член 6, параграф 8, букви а) и б), Агенцията взема решение в срока, посочен в съответните мрежови кодекси и насоки. Срокът започва да тече на следващия ден след нотифицирането на предложението.

 

Преди да одобри реда и условията или методиките, Агенцията ги преразглежда и променя, когато е необходимо, за да се гарантира, че те са в съответствие с целта на съответния мрежов кодекс или насоки и допринасят за интеграцията на пазара, недопускането на дискриминация, действителната конкуренция и правилното функциониране на пазара.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В контекста на преразглеждането на тръжните зони Агенцията одобрява и може да поиска внасяне на изменения в методиката и допусканията, които ще се използват в процеса на преразглеждане на тръжните зони в съответствие с член 13, параграф 3 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2].

3.  Процедурата на преразглеждане на тръжните зони се провежда в съответствие с член 13, параграф 3 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2].

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В съответствие с работната си програма, по искане на Комисията или по собствена инициатива Агенцията може да издава препоръки, за да подпомогне регулаторните органи и участниците на пазара при обмена на добри практики.

2.  В съответствие с работната си програма, по искане на Комисията или по собствена инициатива Агенцията може да издава препоръки, за да подпомогне регулаторните органи и участниците на пазара при обмена на добри практики и да гарантира пълно съответствие с действащите разпоредби.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Агенцията може да предостави на Комисията становище по собствена инициатива относно независимостта на определен национален регулаторен орган или относно липса на ресурси и технически възможности.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Агенцията предоставя рамка, в която националните регулатори могат да си сътрудничат. Тя насърчава сътрудничеството между националните регулаторни органи и между регулаторни органи на регионално равнище и на равнището на Съюза , за да гарантира оперативна съвместимост, комуникация и наблюдение на резултатите на регионално равнище в областите, които все още не са хармонизирани на равнището на Съюза, и взема предвид резултата от такова сътрудничество при изготвянето на своите становища, препоръки и решения. Когато Агенцията счита, че се изискват обвързващи правила за такова сътрудничество, тя отправя необходимите препоръки до Комисията.

3.  Агенцията предоставя рамка, в която националните регулатори могат да си сътрудничат, за да се гарантира ефикасното вземане на решения по въпроси с трансгранично значение. Тя насърчава сътрудничеството между националните регулаторни органи и между регулаторни органи на регионално равнище и на равнището на Съюза , за да гарантира оперативна съвместимост, комуникация и наблюдение на резултатите на регионално равнище в областите, които все още не са хармонизирани на равнището на Съюза, и взема предвид резултата от такова сътрудничество при изготвянето на своите становища, препоръки и решения. Когато Агенцията счита, че се изискват обвързващи правила за такова сътрудничество, тя отправя необходимите препоръки до Комисията.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  По искане на регулаторен орган или на Комисията Агенцията предоставя основано на фактите становище относно съответствието на дадено решение на регулаторен орган с насоките, посочени в [преработената Директива за електроенергията, предложена с COM(2016) 864/2], Директива 2009/73/ЕО, [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] или Регламент (ЕО) № 715/2009, или с други съответни разпоредби на посочените директиви или регламенти.

4.  По искане на един или повече регулаторни органи или на Комисията Агенцията предоставя основано на фактите становище относно съответствието на дадено решение на регулаторен орган с насоките, посочени в [преработената Директива за електроенергията, предложена с COM(2016) 864/2], Директива 2009/73/ЕО, [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2] или Регламент (ЕО) № 715/2009, или с други съответни разпоредби на посочените директиви или регламенти.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а.  По искане на национален регулаторен орган Агенцията може да реши да предостави оперативна помощ на съответния национален регулаторен орган в рамките на разследването, включително за целите на гарантирането на прилагането по отношение на неспазването на правилата за пазарна злоупотреба, манипулиране на пазара и търговия с вътрешна информация, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

________________

 

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (OВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1).

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Агенцията взема решение относно реда и условията за достъп до и оперативна сигурност на инфраструктура за електроенергия и газ, която свързва или би могла да свърже поне две държави членки („трансгранична инфраструктура“), в съответствие с параграф 8.

7.  Агенцията взема решение относно реда и условията за достъп до и оперативна сигурност на инфраструктура за електроенергия и газ, която свързва или би могла да свърже поне две държави членки („трансгранична инфраструктура“), в съответствие с параграфи 8, 9 и 10.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10а.  Националните регулаторни органи гарантират изпълнението на решенията на Агенцията.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[…]

заличава се

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задачи на Агенцията по отношение на регионалните оперативни центрове

Задачи на Агенцията по отношение на регионалните координационни центрове

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията, в тясно сътрудничество с националните регулаторни органи и с ЕМОПС за електроенергия, наблюдава и анализира резултатите на регионалните оперативни центрове, като взема предвид докладите, предвидени в [член 43, параграф 4 от преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2].

1.  Агенцията, в тясно сътрудничество с националните регулаторни органи и с ЕМОПС за електроенергия, наблюдава и анализира резултатите на регионалните координационни центрове и спазването на правилата от тяхна страна, като взема предвид докладите, предвидени в [член 43, параграф 4 от Регламент ... [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2], и спазването от тяхна страна на задълженията съгласно Регламент (ЕС).../... [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2], мрежовите кодекси, приети съгласно членове 54 и 55 от него, и на насоките, приети съгласно член 57 от него.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  изисква информация от регионалните оперативни центрове, когато е целесъобразно, в съответствие с член 43 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2];

б)  изисква информация от регионалните координационни центрове, когато е целесъобразно, в съответствие с член 43 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2];

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  изготвя становища и препоръки, адресирани до регионалните оперативни центрове.

г)  изготвя становища и препоръки, адресирани до регионалните координационни центрове.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Агенцията може да издава решения, адресирани до регионалните координационни центрове, за да изисква от тях да спазват своите задължения, определени

 

а)  в Регламент (EС) .../... [предложение за преработен Регламент за електроенергията, COD(2016)/0379];

 

б)  в мрежовите кодекси, приети съгласно членове 54 и 55 от Регламент (ЕС) .../... [предложение за Регламент относно електроенергията, COD(2016)0379];

 

в)  насоките, приети съгласно член 57 от Регламент (ЕС) .../... [предложения Регламент относно електроенергията, COD(2016)0379].

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Агенцията взема решение в съответствие с параграф 2а само когато:

 

а)  неспазването засяга ефикасното функциониране на вътрешния пазар на енергия; и

 

б)  компетентният орган или органи не са взели мерки или мерките, взети от един или повече компетентни органи, не са достатъчни за гарантиране на съответствие.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  предложенията относно методиките и изчисленията, свързани с европейската оценка на адекватността на ресурсите в съответствие с член 19, параграфи 2, 3 и 5 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2];

а)  предложенията относно методиките и изчисленията, свързани с европейската оценка на адекватността на ресурсите в съответствие с член 19, параграфи 2, 3 и 5 от [преработения Регламент за електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2], както и резултатите от европейската оценка на адекватността на ресурсите в съответствие с член 19, параграф 6 от Регламент (ЕС) ... [преработения Регламент относно електроенергията, предложен с COM(2016) 861/2];

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  наблюдава пазарите за търговия на едро, събира данни и регистрира участниците на пазара в съответствие с членове 7 — 9 от Регламент (ЕС) № 1227/201137;

а)  наблюдава пазарите за търговия на едро, включително регионалните пазари, събира и споделя данни и създава европейски регистър на участниците на пазара в съответствие с членове 7 – 12 от Регламент (ЕС) № 1227/201137;

__________________

__________________

37 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1 – 16).

37 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1 – 16).

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15 а

 

Процесуални гаранции за адресатите на решенията на Агенцията

 

1.  Преди вземането на решенията, предвидени в настоящия регламент, Агенцията информира съответните страни за решението и ги приканва да представят коментари в рамките на определен срок, като взема изцяло предвид неотложния характер на въпроса, сложността му и възможните последствия.

 

2.  Решенията, взети от Агенцията, трябва да са надлежно мотивирани, за да се осигури възможност за процедура за обжалване по същество.

 

3.  Съответните страни биват информирани относно правните средства за защита, с които разполагат по силата на настоящия регламент за оспорване на решения.

 

4.  Агенцията приема и публикува подходящ и пропорционален правилник, свързан със задачите на Агенцията, посочени в глава І. По отношение на всички решения на Агенцията процедурният правилник установява най-малко стандартите, посочени в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, и осигурява прозрачност и разумен процес на вземане на решения, който гарантира спазването на основните процесуални права въз основа на принципите на правовата държава. По отношение на всички останали задачи на Агенцията, посочени в глава І, процедурният правилник гарантира най-малко, че са спазени основните процесуални права.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В тясно сътрудничество с Комисията, държавите членки и съответните национални органи, включително националните регулаторни органи, и без да се засягат правомощията на органите по конкуренция, Агенцията наблюдава пазарите за търговия на едро и на дребно с електроенергия и природен газ, и по-специално цените на дребно на електроенергия и природен газ, съответствието с правата на потребителите, определени в [преработената Директива за електроенергията, предложена с COM(2016) 864/2] и в Директива 2009/73/ЕО, достъпа до мрежите, включително достъпа до електроенергия от възобновяеми енергийни източници, потенциалните пречки пред трансграничната търговия, държавната намеса, която не позволява на цените да отразяват действителния недостиг и постиженията на държавите членки в областта на сигурността на доставките на електроенергия въз основа на резултатите от европейската оценка на адекватността на ресурсите, посочена в член 19 от [преработения Регламент за електроенергията], по-специално като се вземе предвид последващата оценка, както е посочено в член 16 от [Регламента за готовността за справяне с рисковете, предложен с COM(2016) 862] .

1.  В тясно сътрудничество с Комисията, държавите членки и съответните национални органи, включително националните регулаторни органи, и без да се засягат правомощията на органите по конкуренция, Агенцията наблюдава пазарите за търговия на едро и на дребно с електроенергия и природен газ, и по-специално цените на дребно на електроенергия и природен газ, съответствието с правата на потребителите, определени в [преработената Директива за електроенергията, предложена с COM(2016) 864/2] и в Директива 2009/73/ЕО, въздействието на развитието на пазара върху битовите потребители, достъпа до мрежите, включително достъпа до електроенергия от възобновяеми енергийни източници, постигнатия напредък по отношение на нивото на взаимосвързаност, потенциалните пречки пред трансграничната търговия, регулаторните пречки за новите и малките участници на пазара, включително енергийните общности, държавната намеса, която не позволява на цените да отразяват действителния недостиг и постиженията на държавите членки в областта на сигурността на доставките на електроенергия въз основа на резултатите от европейската оценка на адекватността на ресурсите, посочена в член 19 от [преработения Регламент за електроенергията], по-специално като се вземе предвид последващата оценка, както е посочено в член 16 от [Регламента за готовността за справяне с рисковете, предложен с COM(2016) 862].

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Агенцията може да изиска от националните регулаторни органи, ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, регионалните координационни центрове, организацията на операторите на разпределителни системи от ЕС (ООРСЕС) и номинираните оператори на пазара на електроенергия да предоставят информацията, необходима за целите на извършване на наблюдение в съответствие с настоящия член. За целта Агенцията разполага с правомощието да издава решения. В решенията си Агенцията посочва правното основание, съгласно което се изисква информацията, срока, в рамките на който трябва да бъде предоставена исканата информация, както и целта на искането. Агенцията използва поверителната информация, получена съгласно настоящия член, само с цел изпълнение на възложените ѝ в настоящия регламент задачи. Агенцията гарантира необходимата защита на данните на цялата информация съгласно член 41.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията може да установява местни представителства в държавите членки при съгласие от тяхна страна и в съответствие с член 25, буква й).

Агенцията може да установява местни представителства в държавите членки в съответствие с член 25, буква к).

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Решенията на Управителния съвет се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго. Всеки член на Управителния съвет или заместник има право на един глас.

5.  Решенията на Управителния съвет се приемат с мнозинство от две трети от присъстващите членове, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго. Всеки член на Управителния съвет или, в негово отсъствие, заместник има право на един глас.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Членовете на Управителния съвет се ангажират да действат независимо и обективно в обществен интерес. За целта всеки член прави писмена декларация за обвързване и декларация за интереси, като посочва или отсъствието на интереси, за които би могло да се счита, че накърняват независимостта му, или за наличието на преки или косвени интереси, за които би могло да се счита, че накърняват независимостта му. Тези декларации се оповестяват публично всяка година.

8.  Членовете на Управителния съвет се ангажират да действат независимо и обективно в интерес на Съюза като цяло, като нито искат, нито следват указания от институциите или органите на Съюза, от правителства на държави членки или от друг публичен или частен орган. За целта всеки член прави писмена декларация за обвързване и декларация за интереси, като посочва или отсъствието на интереси, за които би могло да се счита, че накърняват независимостта му, или за наличието на преки или косвени интереси, за които би могло да се счита, че накърняват независимостта му. Тези декларации се оповестяват публично всяка година.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  приема всяка година проекта на програмния документ, посочен в параграф в член 21, преди предаването му на Комисията за изразяване на становище, и въз основа на становището на Комисията и след като е получил одобрение от Съвета на регулаторите съгласно член 23, параграф 5, буква в), приема програмния документ на Агенцията с мнозинство от две трети от своите членове и я предава на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Работната програма се приема, без да се засяга годишната бюджетна процедура, и се оповестява публично.

д)  приема всяка година до 31 януари проекта на програмния документ, посочен в член 21, и го предава на Комисията, на Европейския парламент и на Съвета. Въз основа на становището на Комисията и във връзка с многогодишното програмиране след представянето му на Европейския парламент и след като е получил одобрение от Съвета на регулаторите съгласно член 23, параграф 5, буква в), приема програмния документ на Агенцията с мнозинство от две трети от своите членове и го предава на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията до 31 октомври. Програмният документ се приема, без да се засяга годишната бюджетна процедура, и се оповестява публично.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Управителният съвет, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица, приема на основание член 2, параграф 1 от същия правилник и член 6 от Условията за работа на другите служители решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на директора и за определяне на условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Директорът има правото от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

2.  Управителният съвет, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица, приема на основание член 2, параграф 1 от същия правилник и член 6 от Условията за работа на другите служители решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на директора. Директорът има правото от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато изключителни обстоятелства налагат това, Управителният съвет може с решение временно да оттегли правомощията на орган по назначаването, делегирани на директора, както и правомощията, които последният е делегирал на други лица, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на друг служител, различен от директора.

заличава се

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка година Управителният съвет приема програмен документ, съдържащ многогодишната и годишната програми, въз основа на проект, представен от директора, като взема предвид становището на Комисията и във връзка с многогодишното програмиране след провеждане на консултации с Европейския парламент. Той изпраща посочения документ на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията не по-късно от 31 януари всяка година.

Всяка година Управителният съвет приема проект на програмен документ, съдържащ годишната и многогодишната програми в съответствие с член 32 от Делегиран регламент (EС) № 1271/2013 на Комисията, въз основа на проект, представен от директора. Управителният съвет приема програмния документ, като взема предвид становището на Комисията, след одобрение на годишната работна програма на Агенцията от Съвета на регулаторите и във връзка с многогодишното програмиране след представянето му на Европейския парламент. Той изпраща посочения документ на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията не по-късно от 31 октомври всяка година.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  един представител без право на глас от Европейския парламент;

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Съветът на регулаторите и подкомитетите в съответствие с член 7 действа с обикновено мнозинство от присъстващите членове, като всеки член има един глас, освен в случая на становището в съответствие с параграф 5, буква б), което се приема въз основа на мнозинство от две трети от присъстващите членове.

1.  Съветът на регулаторите действа с мнозинство от две трети от присъстващите членове, като всеки член има един глас.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 5 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-а)  когато счита това за целесъобразно, предоставя на Директора коментари, включително предложения за изменения, относно проектите на становища, препоръки и решения, посочени в членове 3 – 11 и в член 14. Директорът взема под внимание тези коментари, преди да представи становищата, препоръките и решенията на Съвета на регулаторите за становище, и издава писмена обосновка, ако не се придържа към позицията, издадена от Съвета на регулаторите.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  предоставя становища на Директора относно становищата, препоръките и решенията, посочени в членове 4 – 14, които се разглеждат с оглед да бъдат приети. Освен това Съветът на регулаторите предоставя ръководни насоки на директора, в рамките на своята компетентност, относно изпълнението на задачите му, с изключение на решенията в съответствие с член 16, параграф 6 от Регламент 1227/200138;

а)  предоставя становища на Директора относно становищата, препоръките и решенията, посочени в членове 3 – 11 и член 14, които се разглеждат с оглед да бъдат приети. Освен това Съветът на регулаторите предоставя ръководни насоки на директора, в рамките на своята компетентност, относно изпълнението на задачите му, с изключение на дейностите на Агенцията съгласно Регламент 1227/2011, и предоставя насоки на работните групи на Агенцията, създадени в съответствие с член 30.

__________________

__________________

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1).

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  в съответствие с член 20, параграф 1, буква д) и член 25, буква е) и съгласно предварителния проект на бюджет, изготвен в съответствие с член 33, параграф 3, одобрява работната програма на Агенцията за следващата година и я представя до 1 септември на всяка година с оглед приемането ѝ от Управителния съвет;

в)  в съответствие с член 20, параграф 1, буква д) и член 25, буква е) и съгласно временния проект на прогноза, изготвен в съответствие с член 33, параграфи 1 – 3, одобрява проекта на програмен документ, включително годишната работна програма на Агенцията и я представя до 30 септември на всяка година с оглед приемането ѝ от Управителния съвет;

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията се управлява от нейния директор, който действа в съответствие с ръководните насоки, посочени в член 23, параграф 5, буква а), параграф 1 и – когато това е предвидено в настоящия регламент – в съответствие със становищата на Съвета на регулаторите. Без да се засягат съответните роли на Управителния съвет и на Съвета на регулаторите във връзка със задачите на директора, директорът нито търси, нито приема указания от правителство, от институциите на Съюза, или от друго публично или частно образувание или лице. Директорът се отчита за своите действия пред Управителния съвет. Директорът може да присъства на заседанията на Съвета на регулаторите като наблюдател .

1.  Агенцията се управлява от нейния директор, който действа в съответствие с ръководните насоки, посочени в член 23, параграф 5, буква а), второ изречение и – когато това е предвидено в настоящия регламент – в съответствие със становищата на Съвета на регулаторите. Без да се засягат съответните роли на Управителния съвет и на Съвета на регулаторите във връзка със задачите на директора, директорът нито търси, нито приема указания от правителство, от институциите на Съюза, или от друго публично или частно образувание или лице. Директорът докладва за своите действия пред Управителния съвет. Директорът може да присъства на заседанията на Съвета на регулаторите като наблюдател.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Директорът се назначава от Управителния съвет след получаване на положително становище от Съвета на регулаторите, въз основа на неговите качества, умения и опит, свързан със сектора на енергетиката, от списък с поне трима кандидати, предложени от Комисията, след след открита и прозрачна процедура по подбор . Преди назначаването избраният от Управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от неговите членове. За целите на сключване на договора с директора Агенцията се представлява от председателя на Управителния съвет

2.  Директорът се назначава от Управителния съвет след получаване на положително становище от Съвета на регулаторите и след получаване на одобрение от Европейския парламент, въз основа на неговите качества, умения и опит, свързан със сектора на енергетиката, от списък с поне трима кандидати, предложени от Комисията, след открита и прозрачна процедура по подбор. Преди назначаването избраният от Управителния съвет кандидат се поканва да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове. За целите на сключване на договора с директора Агенцията се представлява от председателя на Управителния съвет.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  изготвя , приема и публикува становища, препоръки и решения. Становищата, препоръките и решенията по членове 3 — 11 и 14 , се приемат, само ако за тях е получено положително становище от Съвета на регулаторите;

в)  изготвя, приема и публикува становища, препоръки и решения. Становищата, препоръките и решенията по членове 3 – 11 и член 14 , се приемат, само ако за тях е получено положително становище от Съвета на регулаторите;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  всяка година подготвя проект на работна програма на Агенцията за следващата година и след приемането на проекта от Управителния съвет я представя на Съвета на регулаторите, на Европейския парламент и на Комисията до 31 януари всяка година. Директорът отговаря за изпълнението на програмния документ и за представянето на доклад пред Управителния съвет относно това изпълнение;

е)  всяка година подготвя проект на програмен документ на Агенцията, съдържащ многогодишното програмиране и годишната работна програма за следващата година в съответствие с член 21. Директорът отговаря за изпълнението на програмния документ и за представянето на доклад пред Управителния съвет относно това изпълнение;

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  отговаря за вземането на решение дали за целите на изпълнението на задачите на Агенцията по ефективен и ефикасен начин е необходимо един или повече служители да се разположат в една или повече държави членки. За решението за установяване на местно представителство е необходимо предварителното съгласие на Комисията, на Управителния съвет и на съответната държава членка или държави членки. В това решение се уточнява обхватът на дейностите, които ще бъдат извършвани в посоченото местно представителство, така че да се избегнат ненужни разходи и дублиране на административни функции на Агенцията.

к)  отговаря за вземането на решение дали за целите на изпълнението на задачите на Агенцията по ефективен и ефикасен начин е необходимо един или повече служители да се разположат в една или повече държави членки. За решението за установяване на местно представителство е необходимо предварителното съгласие на Управителния съвет. В това решение се уточнява обхватът на дейностите, които ще бъдат извършвани в посоченото местно представителство, така че да се избегнат ненужни разходи и дублиране на административни функции на Агенцията;

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – буква ка (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ка)  по отношение на персонала на Агенцията упражнява правомощията, посочени в член 39, параграф 3.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Апелативният съвет може да упражнява всяко от правомощията, които са от компетентността на Агенцията или да отнесе случая до компетентния орган на Агенцията. Последната е обвързана от решението на Апелативния съвет.

5.  Апелативният съвет може да потвърди решението или да отнесе случая до компетентния орган на Агенцията. Последната е обвързана от решението на Апелативния съвет.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 29 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 29а

 

Искове пред Съда

 

Искове за отмяна на решение, издадено от Агенцията в съответствие с настоящия регламент, и за установяване на неправомерно бездействие в рамките на приложимите срокове, може да се предявяват пред Съда на Европейския съюз само след изчерпване на предвидената в член 29 процедура по обжалване. Агенцията взема всички необходими мерки, за да се съобрази с решението на Съда на Европейския съюз.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният съвет може да създава работни групи, когато това е обосновано и по-специално с цел подпомагане на регулаторната дейност на директора и на Съвета на регулаторите във връзка с въпросите от регулаторен характер.

1.  Директорът и Съветът на регулаторите може съвместно да създават работни групи, когато това е обосновано, и по-специално с цел подпомагане на регулаторната дейност на директора и на Съвета на регулаторите във връзка с въпросите от регулаторен характер.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работните групи се състоят от експерти от персонала на Агенцията, от националните регулаторни органи и от Комисията, при необходимост. Агенцията не носи отговорност за разходите за участието на експерти от персонала на националните регулаторни органи в работните групи на Агенцията.

2.  Работните групи се състоят от експерти от персонала на Агенцията и от националните регулаторни органи. При необходимост експертите от Комисията участват като наблюдатели. Агенцията не носи отговорност за разходите за участието на експерти от персонала на националните регулаторни органи в работните групи на Агенцията.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Управителният съвет приема и публикува вътрешен процедурен правилник за функционирането на работните групи.

3.  Директорът, след консултация със Съвета на регулаторите, приема и публикува вътрешен процедурен правилник за функционирането на работните групи.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Работните групи извършват дейности, възложени им в програмния документ, приет съгласно член 21.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  доброволни вноски от държавите членки или от регулаторните органи съгласно член 20, параграф 1, буква ж);

в)  доброволни вноски от държавите членки или от регулаторните органи съгласно член 20, параграф 1, буква ж), без да се накърнява неутралността или независимостта на Агенцията;

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Приходите, получени от Агенцията, не накърняват нейната независимост или обективност.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  На Агенцията се заплащат такси за искане на решение за освобождаване в съответствие с член 11, параграф 1 и за решения относно трансгранично разпределяне на разходите, предоставяни от Агенцията в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 347/201339.

1.  На Агенцията се заплащат такси за следното:

 

а)  решения за освобождаване в съответствие с член 11, параграф 1 и решения относно трансгранично разпределяне на разходите, предоставяни от Агенцията в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 347/201339;

 

б)  регистрации като докладваща страна в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 1227/2011;

 

в)   надзорът на дейностите и на сътрудничество на операторите на преносни и разпределителни системи, включително посредством ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ и ООРСЕС.

__________________

__________________

39 OВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39.

39 OВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Таксите, посочени в параграф 1, се определят от Комисията.

2.  Таксите, посочени в параграф 1, се определят от Комисията след провеждане на консултация с Управителния съвет. Комисията посочва равнището на таксите и възнагражденията и начините за заплащането им. Равнището на таксите се определя така, че да гарантира, че приходът от тях е достатъчен да покрие пълната себестойност на предоставяната услуга. При необходимост Комисията оценява равнището на таксите и възнагражденията в светлината на необходимостта от налагането на тези такси и възнаграждения.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Предварителният проект на бюджетна прогноза се основава на целите и очакваните резултати, заложени в годишния програмен документ, посочен в член 21, параграф 1, и отчита финансовите ресурси, необходими за постигането на тези цели и очаквани резултати, в съответствие с принципа на бюджетиране, основано на изпълнението.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  До ... [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията извърша оценка на предоставения бюджет на Агенцията с цел да се осигури подходящо финансиране и човешки ресурси, които да позволят на Агенцията да изпълнява своята роля, като работи за осъществяването на вътрешен пазар на енергия и като допринася за енергийната сигурност в полза на потребителите в Съюза. Ако е целесъобразно, Комисията представя предложения за промени в бюджета на Агенцията.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Агенцията, се извършват от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз.

3.  Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Агенцията, се извършват от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз или от други доставчици на преводачески услуги в съответствие с правилата за обществените поръчки и съобразно приложимите финансови правила.

Обосновка

Изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията, с помощта на независим външен експерт, извършва оценка, за да оцени постигнатите от Агенцията резултати във връзка с нейните цели, мандат и задачи. В хода на оценката по-специално се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение.

1.  Не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията, с помощта на независим външен експерт, извършва оценка, за да оцени постигнатите от Агенцията резултати във връзка с нейните цели, мандат и задачи. В хода на оценката по-специално се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение в съответствие с принципа на бюджетиране, основано на изпълнението.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако Комисията сметне, че съществуването на Агенцията вече не е оправдано от гледна точка на възложените ѝ цели, мандат и задачи, тя може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или отменен.

2.  Ако Комисията сметне, че съществуването на Агенцията вече не е оправдано от гледна точка на възложените ѝ цели, мандат и задачи, тя се консултира със Съвета на регулаторите. Съветът на регулаторите изготвя становище относно бъдещата роля на Агенцията в рамките на 12 месеца от получаване на искането на Комисията. Комисията, като вземе надлежно предвид становището на Съвета на регулаторите, може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или отменен.

(1)

ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 91.

(2)

ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 79.

(3)

ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

На 30 ноември 2016 г. Европейската комисия представи пакета „Чиста енергия за всички европейци“, в който се предлагат мерки за поддържане на конкурентоспособността на Европейския съюз, тъй като вследствие на прехода към чиста енергия глобалният енергиен ландшафт се променя. Като част от настоящия пакет Комисията предложи преработен текст на Регламент (ЕС) № 713/2009 за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER).

Целта на предложението е да се адаптира нормативната уредба за ACER към промените на енергийните пазари и да се разгледа необходимостта от засилено регионално сътрудничество. То предоставя на ACER по-значителна роля в разработването на мрежови кодекси и в координацията на регионалния процес на вземане на решения. Освен това на ACER се възлагат редица нови задачи, свързани с регионалните оперативни центрове, които предстои да бъдат създадени, с надзора на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и с оценката на адекватността на производството и на готовността за справяне с рискове.

Докладчикът счита, че ACER ще играе централна роля в прилагането на пакета за чиста енергия и за гарантирането на добре функциониращ пазар на енергия в полза на всички европейски потребители на енергия (домакинствата, МСП, големите предприятия и отрасли). Ето защо той приветства предложението на Комисията и разширяването на обхвата на отговорностите, което то предвижда за Агенцията.

Все пак докладчикът счита, че предложението за регламент трябва да бъде подобрено и изяснено в някои отношения с цел допълнително да се укрепи способността на Агенцията да изпълнява ефективно своите задачи.

Регионалното регулаторно управление

В член 5, параграф 2 от предложението на Комисията се предвижда изготвянето на предложения относно реда и условията или методиките за прилагането на тези мрежови кодекси и насоки, налагащи регулаторно одобряване от всички регулаторни органи или от всички регулатори от съответния регион, които да се представят на Агенцията за преразглеждане и одобряване.

Агенцията е в най-добра позиция да разгледа предложенията за реда и условията или методиките, които следва да бъдат прилагани в целия ЕС, т.е. тези, за които се изисква официално одобрение от всички регулаторни органи. Основната отговорност за регионалните ред и условия или методики следва да се поеме от регулаторните органи на съответния регион, като те следва да се препращат за решение на Агенцията само когато въпросът има осезаемо въздействие върху вътрешния пазар на енергия, при положение че съответните регулаторни органи не са успели да се споразумеят, или по тяхно съвместно искане.

Поради това предложените от докладчика изменения имат за цел да разграничат процеса на вземане на решения. Това означава, че е необходимо да се извърши оценка на въздействието на съвместните регионални предложения върху вътрешния пазар на енергия. Когато предложенията не оказват осезаемо въздействие върху вътрешния пазар на енергия, решенията се вземат от регулаторните органи на съответния регион след консултация с директора на ACER. Впоследствие, след като Агенцията е нотифицирана относно съвместните договорености, тя издава препоръка, ако съответните договорености не са в съответствие с целите и разпоредбите на Директивата и Регламента и мрежовите кодекси и насоките.

Надзор от страна на ACER на субектите в електроенергийния и в газовия сектор на регионално равнище и на равнището на целия ЕС

Като се поставя по-голям акцент върху сътрудничеството и координацията на регионално равнище и на равнището на ЕС, ефективният надзор на това ниво става изключително важен за гарантиране на завършването и доброто функциониране на вътрешния пазар на енергия.

В миналото надзорната дейност на Агенцията беше съсредоточена главно върху ЕМОПС, но неотдавна беше разширена, така че включва и номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ), а в рамките на предложената преработка следва да бъде разширена допълнително, така че да обхване и регионалните оперативни центрове. Всъщност тези субекти ще разполагат с оперативни отговорности, които правят ефективния надзор дори още по-важен. Ето защо следва да бъде гарантирано, че тези субекти спазват своите задължения по силата на законодателството. Освен това ефективният надзор налага Агенцията да има достъп до необходимата информация, както и възможност да я изиска.

Когато Агенцията установи, че една от ЕМОПС, НОПЕ, РОЦ – или всеки друг субект, който осъществява дейност на трансгранично, регионално или европейско равнище, напр. бъдещата организация на операторите на разпределителни системи от ЕС (ООРСЕС) – не спазва целите и разпоредбите на Директивата и Регламента за електроенергията и мрежовите кодекси и насоки, като по този начин излага на риск доброто функциониране на вътрешния пазар на енергия, Агенцията следва да бъде в състояние да се намеси с обвързващо решение.

Способността на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) да получи информацията, която ѝ е необходима, за да упражнява своята функция за наблюдение

ACER вече има широки отговорности за осъществяване на наблюдение съгласно действащия Регламент (ЕО) № 713/2009. Те се разширяват допълнително в предложението за преработка, така че да обхващат и дейността на регионалните оперативни центрове и НОПЕ. Тези задължения за осъществяване на наблюдение обаче не са съчетани с общи правомощия за изискване и получаване на съответната информация.

Поради това докладчикът внася изменения, с които на Агенцията се предоставят правомощия да изисква от участниците на пазара и от други субекти всякаква информация, от която се нуждае за ефективното изпълнение на своите задачи, ако е необходимо чрез обвързващи решения. За да се избегне дублиране на задължението на участниците на енергийния пазар за предоставяне на отчети, тази информация обикновено следва да се предоставя от националните регулаторни органи, ЕМОПС, РОЦ, ООРСЕС и НОПЕ, които са най-близо до участниците на пазарите на енергия, и следва да е съобразена с вече съществуващите статистически данни. В същото време обаче, като крайна мярка, Агенцията следва да може да отправя надлежно обосновано и мотивирано искане за информация непосредствено до даден участник на пазара на енергия, когато националният регулаторен орган не предоставя или не може да предостави своевременно подобна информация. Националните регулаторни органи на държавите членки следва да бъдат задължени да подпомагат Агенцията при осигуряването на отговор на такива преки запитвания.

Недостигът на финансови и човешки ресурси за Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

Докладчикът изразява дълбока загриженост във връзка с продължаващия недостиг на финансиране за Агенцията, което сериозно подкопава способността ѝ да изпълнява своя законоустановен мандат, по-специално във връзка с Регламента относно интегритета и прозрачността на пазара на енергия (REMIT). Ако това положение не бъде разгледано в рамките на бюджета за 2018 г., завършването на вътрешния пазар на енергия може да бъде забавено, а интегритетът и прозрачността на търговията с енергия на едро може да бъдат изложени на опасност, което ще доведе до по-високи разходи за потребителите на енергия в ЕС. Освен това допълнителните задачи и отговорности за ACER трябва да бъдат придружени от подходящо увеличаване на ресурсите на Агенцията.

Предвид на продължаващите ограничения в бюджета на ЕС, един от начините за преодоляване на настоящите бюджетни проблеми на Агенцията ще бъде да ѝ се даде възможност да събира такси за някои от дейностите си. Ето защо докладчикът предлага изменения, които да позволят на ACER да събира такси за регистрацията на регистрирани механизми за докладване, докладване на търговски и основни данни, попадащи в обхвата на REMIT, както и за надзора на дейността на операторите на преносни системи, в това число на тяхното сътрудничество в рамките на Европейската мрежа на операторите на преносни системи.

Други въпроси

Докладчикът предлага също така член, в който да се определи процедурата на вземане на решения от Агенцията за сътрудничество между регулаторите, за да се гарантира, че решенията са напълно мотивирани и обосновани и дават възможност за оспорване по съдебен път. Решенията трябва да се оповестяват, като същевременно се запазва поверителността на чувствителната търговска информация. И не на последно място, предлагат се редица изменения по отношение на организацията на Агенцията, сред които изменения с цел запазване на правомощието на директора да взема определени управленски решения, гарантиране на независимостта на Управителния съвет на ACER от политически инструкции и коригиране на някои процедури.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Следният списък е изготвен на доброволни начала в рамките на изключителната отговорност на докладчика. В хода на изготвянето на проекта на доклад следните образувания или лица са предоставили информация на докладчика:

ABB

ACER, Director

ACER, Administrative Board

ACER, Board of Regulators

Amprion

BEUC

Bundesnetzagentur

Business Europe

Climate Action Network (CAN) Europe

CEDEC - European federation of Local Energy Companies

CEER

Coalition France pour l'efficacité énergétique (CFEE)

Danish Energy

Danish Industry

Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

EDSO for Smart Grids

Energie-Control Austria

Energinet

Energitilsynet

ENGIE

ENTSO-E

EPEXSPOT

European Commission, DG ENER

European Commission, DG CLIMA

EVN

German Association of Local Public Utilities

German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

IBERDROLA

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)

Nordpool

Orgalime

PKA

Shell

SolarPower Europe

Statnett

Statoil

T&D Europe

WindEurope


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

D(2017)31009

Йежи Бузек

Председател на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

PHS 08B046

Брюксел

Относно:  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен)

  (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Уважаеми господин Председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 104 относно преработката, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, установени в членове 169 и 170, в комисията, компетентна по въпроса, се допускат само изменения, които се отнасят до частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на комисията, компетентна по въпроса, ако той счита, че това е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, или тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.“

Съгласно становището на консултативната работна група, съставена от правните служби на Парламента, Съвета и Комисията, която разгледа предложението за преработване, и в съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви изменения по същество, освен посочените като такива в предложението и от консултативната работна група, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

В заключение, на своето заседание на 13 юли 2017 г. комисията по правни въпроси препоръчва с 20 гласа „за“ и 3 гласа „въздържал се“(1) комисията по промишленост, изследвания и енергетика, в качеството ѝ на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104.

С уважение,

Павел Свобода

Приложения: Доклад, подписан от председателя на консултативната работна група.

(1)

Присъстваха следните членове на ЕП: Изабела Адинолфи, Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Лин Бойлан, Даниел Буда, Жан-Мари Кавада, Костас Хрисогонос, Мади Делво, Ангел Джамбазки, Роса Естарас Ферагут, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Хейди Хаутала, Мери Хънибол, Силвия-Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Антониу Мариню и Пинту, Ангелика Ниблер, Юлия Реда, Евелин Регнер, Йенс Роде, Павел Свобода, Аксел Фос, Тадеуш Звефка.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 20 юни 2017 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия

COM(2016)0863 of 23.2.2017 – 2016/0378(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 25 април и 3 май 2017 г. за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на тези заседания(1), след като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преработване на Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия, консултативната работна група заключи единодушно, че следните елементи е следвало да се отбележат със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на промените по същество:

– в член 2, буква г) позоваването на член 8;

– предлаганото заличаване на параграфи 7 и 8 от член 6 на Регламент (EО) № 713/2009;

– в член 20, параграф 1, буква д) заличаването на думите: „преди 30 септември“;

– в член 23, параграф 5, буква а) и в член 25, буква в) позоваването на членове от 3 до 11;

– в член 26, параграф 3 изречението „Апелативният съвет приема и публикува свой процедурен правилник“;

– в член 29, параграф 1 замяната на съществуващото позоваване на „членове 7, 8 или 9“ с позоваване на „членове от 4 до14“;

– в член 33, параграф 1 заличаването на думите: „до 15 февруари“;

– в член 33, параграф 3 замяна на думите „до 31 март“ с думите „до 31 януари всяка година“;

– в член 33, параграф 6 добавянето на думите „Съветът в своята“ и „роля“;

– целия текст на член 33, параграф 8;

– целия текст на член 35, параграфи 1 и 2;

– в член 35, параграф 4 замяна на думата „Директор“ с думата „счетоводител“;

– в член 35, параграф 6 замяна на думата „Директор“ с думите „Счетоводителят на Агенцията“;

– в член 35, параграф 7 добавянето на думите „до 15 ноември на година N+1“

– в член 35, параграф 8 замяна на думите „15 октомври“ с думите „30 септември на година N+1“;

– в член 43, параграф 1 заличаването на думите: „а когато това е уместно“:

– в член 45, параграф 3, думите „заедно със своите заключения на Европейския парламент, на Съвета“.

Следователно разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество, освен посочените като такива. Работната група заключи също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР      Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт        Юрисконсулт      Генерален директор

(1)

  Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (31.8.2017)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен)

(COM(2016)0863 – C8‑0494/2016 – 2016/0378(COD))

Докладчик по становище: Йенс Гайер

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Агенцията следва да се финансира главно от общия бюджет на Съюза чрез такси и доброволни вноски. По-специално ресурсите, които в момента са обединени от регулаторните органи за сътрудничеството им на равнището на Съюза , следва да продължат да бъдат на разположение на Агенцията. Бюджетната процедура на Съюза следва да остане приложима по отношение на каквито и да било субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Освен това одитът на отчетите следва да се осъществява от независим външен одитор в съответствие с член 107 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията33.

(29)  Агенцията следва да се финансира главно от общия бюджет на Съюза чрез такси и доброволни вноски, без да се накърнява неутралността или независимостта на Агенцията. По-специално ресурсите, които в момента са обединени от регулаторните органи за сътрудничеството им на равнището на Съюза, следва да продължат да бъдат на разположение на Агенцията. Бюджетната процедура на Съюза следва да остане приложима по отношение на каквито и да било субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Освен това одитът на отчетите следва да се осъществява от независим външен одитор в съответствие с член 107 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията 33.

_________________

 

33 Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

33 Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

Обосновка

Настоящото изменение е неразривно свързано с други допустими изменения, които докладчикът предлага във връзка с предложението на Комисията.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 29 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a)  Агенцията следва да определя таксите си прозрачно, справедливо, без дискриминации и на еднаква основа. Таксите не следва да застрашават конкурентоспособността на съответния сектор на Съюза или независимостта и безпристрастността на Агенцията.

Обосновка

Настоящото изменение е неразривно свързано с други допустими изменения, които докладчикът предлага във връзка с предложението на Комисията.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 29 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29б)  Бюджетът на Агенцията следва да бъде изготвян съгласно принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, като се отчитат нейните цели и очакваните резултати от работата ù.

Обосновка

Настоящото изменение е неразривно свързано с други допустими изменения, които докладчикът предлага във връзка с предложението на Комисията.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Агенцията изпълнява своите функции независимо и обективно.

Обосновка

Настоящото изменение е неразривно свързано с други допустими изменения, които докладчикът предлага във връзка с предложението на Комисията.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Членовете на Управителния съвет се ангажират да действат независимо и обективно в обществен интерес За целта всеки член прави писмена декларация за обвързване и декларация за интереси, като посочва или отсъствието на интереси, за които би могло да се счита, че накърняват независимостта му, или за наличието на преки или косвени интереси, за които би могло да се счита, че накърняват независимостта му. Тези декларации се оповестяват публично всяка година.

8.  Без да се засяга ролята на членовете, назначени от Комисията, членовете на Управителния съвет се ангажират да действат независимо и обективно в обществен интерес, без да търсят или да следват политически инструкции. За целта всеки член прави писмена декларация за обвързване и декларация за интереси, като посочва или отсъствието на интереси, за които би могло да се счита, че накърняват независимостта му, или за наличието на преки или косвени интереси, за които би могло да се счита, че накърняват независимостта му. Тези декларации се оповестяват публично всяка година.

Обосновка

Следва да се запази предпазването на членовете на Управителния съвет от политически указания, като същевременно се признава специалната роля на назначените от Комисията членове. Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната управленска структура на Агенцията.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При приемането на съществено изменение съгласно посоченото във втора алинея винаги се обмисля дали е необходима промяна в приоритетите на дейностите, преди да бъдат разпределени допълнителни финансови и човешки ресурси.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  доброволни вноски от държавите членки или от регулаторните органи съгласно член 20, параграф 1, буква ж);

в)  доброволни вноски от държавите членки или от регулаторните органи съгласно член 20, параграф 1, буква ж), без да се накърнява неутралността или независимостта на Агенцията;

Обосновка

Настоящото изменение е неразривно свързано с други допустими изменения, които докладчикът предлага във връзка с предложението на Комисията.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Приходите, получени от Агенцията, не накърняват нейната независимост или обективност.

Обосновка

Настоящото изменение е неразривно свързано с други допустими изменения, които докладчикът предлага във връзка с предложението на Комисията.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  На Агенцията се заплащат такси за искане на решение за освобождаване в съответствие с член 11 и за решения относно трансгранично разпределяне на разходите, предоставяни от Агенцията в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 347/201339 .

1.  На Агенцията се заплащат такси за:

 

а)  искане на решение за освобождаване в съответствие с член 11, параграф 1 от настоящия регламент;

 

б)  искане за решения относно трансгранично разпределяне на разходите, предоставяни от Агенцията в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 347/3939;

 

в)  регистриране на докладващите страни в съответствие с член 11, параграф 1, трета алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на Комисията39a;

 

г)  наблюдаване на изпълнението на задачите на ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ съгласно член 4, параграф 2 от настоящия регламент.

__________________

__________________

39 OВ L 115, 25.4.2013 г, стр. 39.

39 OВ L 115, 25.4.2013 г, стр. 39.

 

39aРегламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на Комисията от 17 декември 2014 г. за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни (ОВ L 363, 18.12.2014 г., стр. 121).

Обосновка

Възможността да се начисляват такси за регистрирани механизми за докладване съгласно Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар (REMIT), както и за ОПС, би представлявала ефективен начин за преодоляване на настоящия недостиг на финансови ресурси и следва да се предостави на Агенцията. Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната структура на бюджетния капацитет на Агенцията. По този начин на Агенцията се дава възможност да упражнява пълноценно дейността си в областта на новите задачи, възложени ѝ в рамките на Регламента REMIT и Регламент (ЕС) № 347/2013.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Предварителният разчет се основава на целите и очакваните резултати, заложени в годишния програмен документ, посочен в член 21, параграф 1, и отчита финансовите ресурси, необходими за постигането на тези цели и на очакваните резултати в съответствие с принципа на бюджетиране, основано на изпълнението.

Обосновка

Настоящото изменение е неразривно свързано с други допустими изменения, които докладчикът предлага във връзка с предложението на Комисията.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Агенцията, се извършват от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз.

3.  Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Агенцията, се извършват от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз или от други доставчици на преводачески услуги в съответствие с правилата за обществените поръчки и съобразно ограниченията, установени в приложимите финансови правила.

Обосновка

Центърът за преводи може да определя по-късни срокове за преводите, което излага на риск работата на Агенцията. Като се има предвид, че понастоящем Агенцията не разполага с достатъчно финансови ресурси, следва да ѝ бъде разрешено да прибегне до по-евтини алтернативи, за да извършва дейностите си. Необходимо е Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия да може да възлага на други доставчици изпълнението на преводаческите услуги.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-късно от [за Службата за публикации: пет години след влизането в сила на настоящия регламент, като конкретната дата трябва да се впише от Службата за публикации] и на всеки пет години след това Комисията, с помощта на независим външен експерт, извършва оценка , за да оцени постигнатите от Агенцията резултати във връзка с нейните цели, мандат и задачи. В хода на оценката по-специално се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение. .

1.  Не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията, с помощта на независим външен експерт, извършва оценка, за да оцени постигнатите от Агенцията резултати във връзка с нейните цели, мандат и задачи. В хода на оценката по-специално се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение в съответствие с принципа на бюджетиране, основано на изпълнението.

Обосновка

Принципът на бюджетиране, основано на изпълнението, е един от политическите приоритети, разработени от Комисията и одобрени от Парламента. Това изменение следва да отразява цялостната институционална логика за по-добро използване на бюджета на ЕС.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен текст)

Позовавания

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

19.1.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jens Geier

12.1.2017

Дата на приемане

30.8.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

1

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен текст)

Позовавания

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.11.2016

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

BUDG

19.1.2017

ECON

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

 

Неизказано становище

Дата на решението

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Morten Helveg Petersen

25.1.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Дата на приемане

21.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jan Keller

Дата на внасяне

26.2.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Claude Turmes

7

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 март 2018 г.Правна информация