Postup : 2016/0378(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0040/2018

Předložené texty :

A8-0040/2018

Rozpravy :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 7.8

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0228

ZPRÁVA     ***I
PDF 1087kWORD 122k
26.2.2018
PE 605.917v02-00 A8-0040/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Morten Helveg Petersen

(Přepracování – článek 104 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0863),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0494/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená německou Spolkovou radou, francouzským Senátem a rumunským Senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. května 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 13. července 2017(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(3),

–  s ohledem na dopis, který dne 17. července 2017 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0040/2018),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Přestože bylo dosaženo významného pokroku, pokud jde o integraci a propojení vnitřního trhu s elektřinou, zůstávají některé členské státy či regiony nadále izolované nebo nedostatečně propojené. To se týká zejména ostrovních členských států nebo členských států ležících na okraji EU. Agentura by měla při své práci řádně zohlednit specifickou situaci těchto členských států či regionů.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Vzhledem k vysoké propojenosti elektrorozvodné sítě v Unii a rostoucí potřebě spolupráce se sousedními zeměmi za účelem udržení stability sítě a integrace velkých objemů energie z obnovitelných zdrojů budou hrát významnou úlohu při koordinaci provozovatelů přenosových soustav regionální operační střediska. Agentura by měla v případě potřeby zajišťovat regulační dohled nad regionálními operačními středisky.

(7)  Vzhledem k vysoké propojenosti elektrorozvodné sítě v Unii a rostoucí potřebě spolupráce se sousedními zeměmi za účelem udržení stability sítě a integrace velkých objemů energie z obnovitelných zdrojů budou hrát významnou úlohu při koordinaci provozovatelů přenosových soustav regionální koordinační střediska. Agentura by měla zajišťovat regulační dohled nad regionálními koordinačními středisky a monitorovat jejich výkonnost a soulad jejich činnosti s příslušnými právními předpisy Unie.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Jelikož nová výroba elektřiny bude z velké části propojena na místní úrovni, budou mít provozovatelé distribučních soustav významnou úlohu, pokud jde o pružné a efektivní fungování evropské elektroenergetické soustavy.

(8)  Jelikož nová výroba elektřiny bude z velké části propojena na místní úrovni, budou mít provozovatelé distribučních soustav významnou úlohu, pokud jde o pružné a efektivní fungování evropské elektroenergetické soustavy. Vzhledem k tomu, že Komise zvažuje vytvoření nového orgánu na úrovni Unie s cílem posílit spolupráci mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav a provozovateli distribučních soustav a s cílem vypracovat další pokyny a kodexy týkající se záležitostí provozovatelů distribučních soustav, je nezbytné udělit agentuře určité regulační kontrolní pravomoci nad tímto orgánem.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Agentura by měla zajišťovat, aby regulační funkce vykonávané národními regulačními orgány v souladu s [přepracovaným zněním směrnice o elektřině podle návrhu COM(2016) 864/2] a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES30 byly řádně koordinovány a v případě potřeby doplněny na úrovni Unie. Za tím účelem je nezbytné zajistit, aby agentura byla nezávislá na výrobcích elektřiny a plynu, provozovatelích přenosových či přepravních a distribučních soustav, ať již veřejných nebo soukromých, a na odběratelích, a aby její činnosti byly v souladu s právními předpisy Unie, aby měla příslušnou technickou a regulační kapacitu a aby její činnost byla transparentní, podřízená demokratické kontrole a efektivní.

(10)  Agentura by měla zajišťovat, aby regulační funkce vykonávané národními regulačními orgány v souladu s [přepracovaným zněním směrnice o elektřině podle návrhu COM(2016) 864/2] a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES30 byly řádně koordinovány a v případě potřeby doplněny na úrovni Unie. Za tím účelem je nezbytné zajistit, aby agentura byla nezávislá na výrobcích elektřiny a plynu, provozovatelích přenosových či přepravních a distribučních soustav, ať již veřejných nebo soukromých, a na odběratelích, a aby její činnosti byly v souladu s právními předpisy Unie, aby měla příslušnou technickou a regulační kapacitu a aby její činnost byla transparentní, podřízená demokratické kontrole, včetně odpovědnosti vůči Evropskému parlamentu, a efektivní.

__________________

__________________

30 Viz strana 94 tohoto Úředního věstníku.

30 Viz strana 94 tohoto Úředního věstníku.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Agentura by měla sledovat regionální spolupráci mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav v odvětvích elektřiny a zemního plynu, jakož i provádění úkolů Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav („síť ENTSO pro elektřinu“) a Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu („síť ENTSO pro zemní plyn“). Agentura by měla rovněž sledovat, jak své úkoly plní další subjekty s regulovanou činností s celounijním rozměrem, jako jsou energetické burzy. Zapojení agentury je zásadní pro zajištění toho, aby spolupráce mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav, jakož i fungování dalších subjektů, jež provádějí celounijní činnosti, probíhaly efektivním a transparentním způsobem ve prospěch vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem.

(11)  Agentura by měla sledovat regionální spolupráci mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav v odvětvích elektřiny a zemního plynu, jakož i provádění úkolů Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav („síť ENTSO pro elektřinu“) a Evropské sítě provozovatelů plynárenských přepravních soustav („síť ENTSO pro zemní plyn“) a měla by hrát roli při zajišťování souladu s právními předpisy Unie. Agentura by měla rovněž sledovat, jak své úkoly plní další subjekty s regulovanou činností s celounijním rozměrem, jako jsou energetické burzy. Zapojení agentury je zásadní pro zajištění toho, aby spolupráce mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav, jakož i fungování dalších subjektů, jež provádějí celounijní činnosti, probíhaly efektivním a transparentním způsobem ve prospěch vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem. Agentura by měla mít možnost požádat síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn o informace, které potřebuje pro plnění svých úkolů, a tyto informace obdržet.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  S rozvojem operační působnosti sítě ENTSO pro elektřinu, sítě ENTSO pro zemní plyn, subjektu EU pro provozovatele distribučních soustav a regionálních operačních středisek je nezbytné posílit dohled těchto subjektů působících na regionální nebo celounijní úrovni. Za mimořádných okolností, s cílem zachovat řádné fungování vnitřního trhu s energií, by měl mít ACER možnost přijímat rozhodnutí určená těmto subjektům s cílem zajistit, aby plnily své povinnosti podle určitých právních předpisů v oblasti energetiky.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Agentura stanoví integrovaný rámec umožňující účast a spolupráci národních regulačních orgánů. Tento rámec přispívá k tomu, aby byly právní předpisy ohledně vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem uplatňovány jednotně v celé Unii. Pokud jde o situace týkající se více než jednoho členského státu, byla agentuře svěřena pravomoc přijímat samostatná rozhodnutí. Tato pravomoc by se měla za jasně stanovených podmínek vztahovat na technické a regulační otázky, které vyžadují koordinaci na regionální úrovni, zejména otázky týkající se uplatňování kodexů sítě a pokynů, spolupráci v rámci regionálních operačních středisek, regulační rozhodnutí nezbytná za účelem efektivního monitorování integrity a transparentnosti velkoobchodního trhu, rozhodnutí týkající se infrastruktury pro elektřinu a zemní plyn, která propojuje nebo může propojovat alespoň dva členské státy, na výjimky udělené v poslední instanci z pravidel vnitřního trhu pro nová elektrická propojovací vedení a na nové infrastruktury pro zemní plyn nacházející se ve více než jednom členském státu.

(13)  Agentura stanoví integrovaný rámec umožňující účast a spolupráci národních regulačních orgánů. Tento rámec přispívá k tomu, aby byly právní předpisy ohledně vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem uplatňovány jednotně v celé Unii. Pokud jde o situace týkající se více než jednoho členského státu, byla agentuře svěřena pravomoc přijímat samostatná rozhodnutí. Tato pravomoc by se měla za jasně stanovených podmínek vztahovat na technické a regulační otázky, které vyžadují koordinaci na regionální úrovni, zejména otázky týkající se uplatňování kodexů sítě a pokynů, spolupráci v rámci regionálních koordinačních středisek, regulační rozhodnutí nezbytná za účelem efektivního monitorování integrity a transparentnosti velkoobchodního trhu, rozhodnutí týkající se infrastruktury pro elektřinu a zemní plyn, která propojuje nebo může propojovat alespoň dva členské státy, na výjimky udělené v poslední instanci z pravidel vnitřního trhu pro nová elektrická propojovací vedení a na nové infrastruktury pro zemní plyn nacházející se ve více než jednom členském státu. Agentura by měla být rovněž schopna poskytnout národním regulačním orgánům operativní pomoc. Národní regulační orgány by měly agentuře poskytnout informace relevantní pro její monitorovací činnosti.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Agentura plní důležitou roli při vytváření rámcových pokynů nezávazné povahy (dále jen „rámcové pokyny“). Kodexy sítě by měly být s těmito rámcovými pokyny v souladu. Pro agenturu je rovněž vhodné a odpovídá to jejímu účelu, aby se dříve, než předloží Komisi návrhy kodexů sítě k přijetí, zapojila do jejich přezkumu s cílem zajistit, aby byly v souladu s rámcovými pokyny a zajišťovaly potřebný stupeň harmonizace.

(14)  Agentura plní důležitou roli při vytváření rámcových pokynů nezávazné povahy (dále jen „rámcové pokyny“). Kodexy sítě by měly být s těmito rámcovými pokyny v souladu. Pro agenturu je rovněž vhodné a odpovídá to jejímu účelu, aby se dříve, než předloží Komisi návrhy kodexů sítě k přijetí, zapojila do jejich přezkumu a provádění změn s cílem zajistit, aby byly v souladu s rámcovými pokyny a zajišťovaly potřebný stupeň harmonizace.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Přijetím souboru kodexů sítě a pokynů zajišťujících postupné zavádění a další upřesňování společných regionálních a celounijních pravidel se posílila role agentury při sledování provádění těchto kodexů sítě a pokynů. Účinné sledování kodexů sítě a pokynů je stěžejní funkcí agentury a má zásadní význam pro uplatňování pravidel vnitřního trhu.

(15)  Přijetím souboru kodexů sítě a pokynů zajišťujících postupné zavádění a další upřesňování společných regionálních a celounijních pravidel se posílila role agentury při sledování a zajištění provádění těchto kodexů sítě a pokynů. Účinné sledování kodexů sítě a pokynů je stěžejní funkcí agentury a má zásadní význam pro uplatňování pravidel vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Vzhledem k tomu, že mezistupněm postupné harmonizace trhů s energií v Unii je pravidelné hledání regionálních řešení jako mezistupně, je vhodné zohlednit regionální rozměr vnitřního trhu a stanovit odpovídající správní mechanismy. Regulační orgány odpovědné za koordinovaná schválení na regionální úrovni by měly být schopny připravovat rozhodnutí rady regulačních orgánů o otázkách regionálního významu v regionálním podvýboru rady regulačních orgánů, nejedná-li se o otázky obecného významu pro celou Unii.

(17)  Vzhledem k tomu, že mezistupněm postupné harmonizace trhů s energií v Unii je pravidelné hledání regionálních řešení jako mezistupně, je vhodné zohlednit regionální rozměr vnitřního trhu a stanovit odpovídající správní mechanismy. Rozhodnutí o návrzích společných regionálních podmínek nebo metodik by proto měly přijímat příslušné regulační orgány daného regionu, jestliže tato rozhodnutí nemají znatelný dopad na vnitřní trh s energií. Rozhodnutí o otázkách, které mají značný význam mimo daný region, by měla přijímat agentura.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  V případě potřeby by agentura měla konzultovat zúčastněné strany a poskytovat jim přiměřenou možnost vyjádřit se k navrhovaným opatřením, například ke kodexům a pravidlům pro sítě.

(20)  V případě potřeby musí agentura konzultovat zúčastněné strany a poskytovat jim přiměřenou možnost vyjádřit se ke všem navrhovaným opatřením.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Agentura by měla přispívat ke snahám o posílení energetické bezpečnosti.

(22)  Agentura by měla přispívat ke snahám o posílení energetické bezpečnosti a plnění cílů Unie v oblasti klimatu. Jako výkonný orgán by se měla řídit strategickým programem v oblasti energetiky a klimatu stanoveným orgány podílejícími se na tvorbě politik Unie.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Agentura by měla mít potřebné pravomoci pro účinné, transparentní, odůvodněné a především nezávislé plnění regulačních funkcí. Nezávislost agentury vůči výrobcům elektřiny a plynu a provozovatelům přenosových či přepravních a distribučních soustav je nejen klíčovou zásadou řádné správy věcí veřejných, ale rovněž zásadní podmínkou zajištění důvěry trhu. Aniž je dotčeno jednání jejích členů jménem příslušných vnitrostátních orgánů, měla by rada regulačních orgánů jednat nezávisle na jakýchkoli tržních zájmech, měla by se vyhnout jakémukoli střetu zájmů a neměla by vyžadovat pokyny ani se jimi řídit ani přijímat doporučení od jakékoliv vlády členského státu, orgánů Unie nebo jiného veřejného či soukromého subjektu nebo soukromé či veřejné osoby. Rozhodnutí rady regulačních orgánů by se současně měla řídit právem Unie týkajícím se energetiky, jako například vnitřního trhu s energií, životního prostředí a hospodářské soutěže. Rada regulačních orgánů by měla podávat zprávy o svých stanoviscích, doporučeních a rozhodnutích orgánům Unie.

(26)  Agentura by měla mít potřebné pravomoci pro účinné, transparentní, odůvodněné a především nezávislé plnění regulačních funkcí. Nezávislost agentury vůči výrobcům elektřiny a plynu a provozovatelům přenosových či přepravních a distribučních soustav i vůči ostatním organizacím prosazujícím zájmy národních regulačních orgánů je nejen klíčovou zásadou řádné správy věcí veřejných, ale rovněž zásadní podmínkou zajištění důvěry trhu. Aniž je dotčeno jednání jejích členů jménem příslušných vnitrostátních orgánů, měla by rada regulačních orgánů jednat nezávisle na jakýchkoli tržních zájmech, měla by se vyhnout jakémukoli střetu zájmů a neměla by vyžadovat pokyny ani se jimi řídit ani přijímat doporučení od jakékoliv vlády členského státu, orgánů Unie nebo jiného veřejného či soukromého subjektu nebo soukromé či veřejné osoby. Rozhodnutí rady regulačních orgánů by se současně měla řídit právem Unie týkajícím se energetiky, jako například vnitřního trhu s energií, životního prostředí a hospodářské soutěže. Rada regulačních orgánů by měla podávat zprávy o svých stanoviscích, doporučeních a rozhodnutích orgánům Unie. Rozhodnutí agentury by měla být závazná a jejím stanoviskům a doporučením by zároveň měla být věnována maximální pozornost ze strany sítě ENTSO pro elektřinu a sítě ENTSO pro zemní plyn, subjektu EU DSO, provozovatelů přenosových či přepravních soustav, regionálních operačních středisek a nominovaných organizátorů trhu s elektřinou.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Agentura by měla své rozhodovací pravomoci vykonávat v souladu se zásadami spravedlivého, transparentního a přiměřeného rozhodování. Veškerá procedurální pravidla agentury by měla být stanovena v jejím jednacím řádu.

(28)  Agentura by měla své rozhodovací pravomoci vykonávat v souladu se zásadami spravedlivého, transparentního a přiměřeného rozhodování. Veškeré postupy agentury by se měly řídit příslušným jednacím řádem. Veškerá procedurální pravidla agentury by měla být stanovena v jejím jednacím řádu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Agentura by měla být zejména financována ze souhrnného rozpočtu Unie prostřednictvím poplatků a dobrovolných příspěvků. Pro agenturu by měly být nadále k dispozici zejména zdroje v současnosti sdílené regulačními orgány pro účely jejich spolupráce na úrovni Unie. Na případné subvence vyplácené ze souhrnného rozpočtu Unie se bude nadále vztahovat rozpočtový proces Unie. Kromě toho by měl být nezávislým externím auditorem prováděn audit účtů podle článku 107 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/201333 .

(29)  Agentura by měla mít k dispozici dostatečné zdroje, aby mohla plnit své úkoly. Agentura by měla být zejména financována ze souhrnného rozpočtu Unie prostřednictvím poplatků a dobrovolných příspěvků. Pro agenturu by měly být nadále k dispozici zejména zdroje v současnosti sdílené regulačními orgány pro účely jejich spolupráce na úrovni Unie. Agentura by měla mít možnost vybírat poplatky za určité své činnosti. Na případné subvence vyplácené ze souhrnného rozpočtu Unie se bude nadále vztahovat rozpočtový proces Unie. Kromě toho by měl být nezávislým externím auditorem prováděn audit účtů podle článku 107 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/201333 .

__________________

__________________

33 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

33 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  Rozpočet agentury by měl být připravován v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti, přičemž by měly být zohledňovány cíle agentury a očekávané výsledky její činnosti.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Rozpočtový orgán agentury by měl na základě pracovního vytížení a výsledků agentury průběžně provádět hodnocení jejího rozpočtu. Rozpočtový orgán by měl zajistit, že budou uplatňovány maximální standardy efektivnosti.

(30)  Rozpočtový orgán agentury by měl průběžně provádět hodnocení rozpočtu agentury na základě pracovního vytížení, výsledků a cíle spočívajícího v úsilí o vnitřní trh s energií a v příspěvku k energetické bezpečnosti ve prospěch spotřebitelů v Unii. Rozpočtový orgán by měl zajistit, že budou uplatňovány maximální standardy efektivnosti.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Ze spolupráce národních regulačních orgánů v rámci agentury je zřejmé, že většinová rozhodnutí jsou zásadním předpokladem pro dosažení pokroku ve věcech týkajících se trhu s energií, jež mají v různých členských státech významný ekonomický dopad. Národní regulační orgány by proto v radě regulačních orgánů měly hlasovat prostou většinou.

(34)  Ze spolupráce národních regulačních orgánů v rámci agentury je zřejmé, že většinová rozhodnutí jsou zásadním předpokladem pro dosažení pokroku ve věcech týkajících se trhu s energií, jež mají v různých členských státech významný ekonomický dopad. Národní regulační orgány by proto v radě regulačních orgánů měly hlasovat dvoutřetinovou většinou. Agentura by měla být případně odpovědná Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(37a)  Rozhodnutí 2009/913/EU přijaté vzájemnou dohodou mezi zástupci vlád členských států1a stanoví, že agentura má mít své sídlo ve slovinské Lublani. Sídlo agentury je centrem jejích činností a jejích statutárních funkcí. Schůze statutárních orgánů by se proto měly konat v sídle agentury.

 

__________________

 

1a Rozhodnutí 2009/913/EU přijaté vzájemnou dohodou mezi zástupci vlád členských států ze dne 7. prosince 2009 o umístění sídla Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 39).

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Hostitelský členský stát agentury by měl zajistit co nejlepší podmínky k zajištění jejího bezproblémového a efektivního fungování, včetně mnohojazyčného a evropsky orientovaného vzdělávání a vhodných dopravních spojení.

(38)  Dohoda o sídle mezi vládou Slovinské republiky a agenturou byla uzavřena dne 26. listopadu 2010vstoupila v platnost dne 10. ledna 2011jiná zvláštní ujednání splňují požadavky nařízení (EU) č. 713/2009 a 863/2016.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38a)  Agentura by měla podporovat a usnadňovat spolupráci mezi národními regulačními orgány napříč odvětvími tam, kde je to relevantní, zvláště v oblasti ochrany údajů a soukromí.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Účelem agentury je pomáhat regulačním orgánům uvedeným v článku 57 [přepracovaného znění směrnice o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2] a článku 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES při plnění regulačních úkolů prováděných v členských státech na úrovni Unie a v případě potřeby jejich činnost koordinovat.

2.  Účelem agentury je pomáhat regulačním orgánům uvedeným v článku 57 [přepracovaného znění směrnice o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2] a článku 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES při plnění regulačních úkolů prováděných v členských státech na úrovni Unie a v případě potřeby jejich činnost koordinovat, působit jako prostředník a urovnávat spory mezi nimi, jakož i přispívat k zavádění vysoce kvalitních společných regulačních postupů a postupů dohledu a k zajištění jednotného, efektivního a účinného uplatňování právních aktů Unie v zájmu dosažení cílů Unie v oblasti klimatu a energetiky.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Při plnění svých úkolů jedná agentura nezávisle a objektivně a ve výlučném zájmu Unie. Agentura přijímá samostatná rozhodnutí nezávisle na jakýchkoli zájmech soukromých osob a podniků a má samostatné roční rozpočtové prostředky, autonomii při plnění přiděleného rozpočtu a odpovídající lidské i finanční zdroje pro efektivní vykonávání svých povinností.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vydává stanoviska a doporučení určená provozovatelům přenosových či přepravních soustav, regionálním operačním střediskům a nominovaným organizátorům trhu s elektřinou;

a)  vydává stanoviska a doporučení určená provozovatelům přenosových či přepravních soustav, síti ENTSO pro elektřinu, síti ENTSO pro zemní plyn, subjektu EU DSO, regionálním koordinačním střediskům a nominovaným organizátorům trhu s elektřinou;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  přijímá samostatná rozhodnutí ve zvláštních případech uvedených v článcích 6, 8 a 11 tohoto nařízení a

d)  přijímá rozhodnutí ve zvláštních případech uvedených v tomto nařízení;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Síť ENTSO pro elektřinu a síť ENTSO pro zemní plyn, subjekt EU DSO, provozovatelé přenosových či přepravních soustav, regionální koordinační střediska a nominovaní organizátoři trhu s elektřinou věnují maximální pozornost stanoviskům a doporučením agentury, která jsou jim určena podle tohoto nařízení, a vyvíjejí veškeré úsilí o dosažení souladu s nimi.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Úkoly agentury související se spoluprací provozovatelů přenosových či přepravních soustav

Úkoly agentury související se spoluprací provozovatelů přenosových či přepravních soustav a provozovatelů distribučních soustav

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura poskytne Komisi stanovisko k návrhu stanov, seznamu členů a návrhu jednacího řádu sítě ENTSO pro elektřinu v souladu s čl. 26 odst. 2 [OP: přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2] a sítě ENTSO pro zemní plyn v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2009.

1.  Agentura poskytne Komisi stanovisko k návrhu stanov, seznamu členů a návrhu jednacího řádu sítě ENTSO pro elektřinu v souladu s čl. 26 odst. 2 [OP: přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2],subjektu EU pro provozovatele distribučních soustav v souladu s čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) ... [OP: přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2], jakož i síti ENTSO pro zemní plyn v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2009.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  síti ENTSO pro elektřinu v souladu s čl. 27 odst. 1 písm. a) [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2], jakož i síti ENTSO pro zemní plyn v souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2009, ke kodexům sítě; a

a)  síti ENTSO pro elektřinu v souladu s čl. 27 odst. 1 písm. a) [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2], jakož i síti ENTSO pro zemní plyn v souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2009, ke kodexům sítě;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  síti ENTSO pro elektřinu v souladu s čl. 27 odst. 1 písm. b) a h) [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2], jakož i síti ENTSO pro zemní plyn v souladu s čl. 9 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 715/2009, k návrhu ročního pracovního programu, k návrhu plánu rozvoje sítě pro celou Unii a k dalším významným dokumentům uvedeným v čl. 27 odst. 1 [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2] a čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2009 s ohledem na cíle nediskriminace, účinné hospodářské soutěže a řádného a bezpečného fungování vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem.

b)  síti ENTSO pro elektřinu v souladu s čl. 27 odst. 1 písm. b) a h) [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2], jakož i síti ENTSO pro zemní plyn v souladu s čl. 9 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 715/2009, k návrhu ročního pracovního programu, k návrhu plánu rozvoje sítě pro celou Unii a k dalším významným dokumentům uvedeným v čl. 27 odst. 1 [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2] a čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2009 s ohledem na cíle nediskriminace, účinné hospodářské soutěže a řádného a bezpečného fungování vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem; a

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  subjektu EU DSO k návrhu ročního pracovního programu a dalším významným dokumentům uvedeným v čl. 51 odst. 1 a 2 nařízení (EU) ... [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2], s ohledem na cíle nediskriminace, účinné hospodářské soutěže a řádného a bezpečného fungování vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Agentura může vydávat rozhodnutí určená síti ENTSO pro elektřinu, síti ENTSO pro zemní plyn a subjektu EU pro provozovatele distribučních soustav s cílem požadovat od nich, aby plnily své závazky uvedené v

 

a)   tomto nařízení;

 

b)   nařízení (ES) č. 715/2009 a nařízení (EU) .../... [návrh přepracovaného znění nařízení o elektřině, COD(2016)0379];

 

c)   kodexech sítě přijatých podle článku 6 nařízení (ES) č. 715/2009 a článků 54 a 55 nařízení (EU) .../... [návrh nařízení o elektřině, COD(2016)0379];

 

d)   pokynech přijatých podle článku 23 nařízení (ES) č. 715/2009 a článku 57 nařízení (EU) .../... [návrh nařízení o elektřině, COD(2016)0379];

 

e)   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013;

 

f)   nařízení (EU) ... [nařízení o rizikové připravenosti podle návrhu COM(2016) 862] .

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Agentura vydá rozhodnutí podle odstavce 4a, pouze pokud:

 

a)   nesplnění povinnosti má vliv na účinné fungování vnitřního trhu s energií; a

 

b)   žádný příslušný orgán nepřijal opatření nebo opatření přijatá jedním nebo více příslušnými orgány nebyla dostatečná pro zajištění souladu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4c.  Síť ENTSO pro elektřinu, síť ENTSO pro zemní plyn a subjekt EU pro provozovatele distribučních soustav poskytnou agentuře na její žádost informace nezbytné pro plnění jejích úkolů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  sleduje a analyzuje provádění kodexů sítě a pokynů přijatých Komisí v souladu s čl. 55 odst. 12 [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2] a s čl. 6 odst. 11 nařízení (ES) č. 715/2009 a jejich dopad na harmonizaci příslušných pravidel, jejichž cílem je usnadnění integrace trhu, jakož i nediskriminace, účinná hospodářská soutěž a řádné fungování trhu, a informuje o nich Komisi.

e)  sleduje a analyzuje provádění kodexů sítě a pokynů přijatých Komisí v souladu s čl. 55 odst. 12 [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2] a s čl. 6 odst. 11 nařízení (ES) č. 715/2009 a jejich dopad na harmonizaci příslušných pravidel, jejichž cílem je usnadnění integrace trhu, jakož i nediskriminace, účinná hospodářská soutěž a řádné fungování trhu, a informuje o nich Komisi. Agentura může rovněž vydávat rozhodnutí v souladu s čl. 4 odst. 4a tohoto nařízení.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případech, kdy kodexy sítě a pokyny vypracované podle kapitoly VII [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2] stanoví vypracování návrhů podmínek nebo metodik pro provádění těchto kodexů sítě a pokynů, jež vyžadují regulační schválení všemi regulačními orgány nebo všemi regulačními orgány daného regionu, se tyto podmínky a metodiky předloží agentuře k přezkumu a schválení. Agentura tyto podmínky nebo metodiky před schválením přezkoumá a v případě potřeby změní, aby bylo zajištěno, že jsou v souladu s účelem daného kodexu sítě či pokynů a že přispívají k integraci trhu, nediskriminaci a řádnému fungování trhu. Použije se postup pro koordinaci regionálních úkolů podle článku 7.

2.  V případech, kdy kodexy sítě a pokyny vypracované podle kapitoly VII [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2] stanoví vypracování návrhů podmínek nebo metodik pro provádění těchto kodexů sítě a pokynů, jež vyžadují schválení regulačními orgány všech členských států, se navrhované podmínky a metodiky předloží agentuře k přezkumu a schválení.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  V případech, kdy kodexy sítě a pokyny vypracované podle kapitoly VII nařízení (EU) .../... [návrh přepracovaného znění nařízení o elektřině, COD(2016)0379] stanoví vypracování návrhů společných regionálních podmínek nebo metodik pro provádění kodexů sítě a pokynů, které vyžadují schválení všemi regulačními orgány daného regionu, oznámí se navrhované podmínky nebo metodologie agentuře.

 

V průběhu jednoho měsíce od tohoto oznámení může ředitel z vlastní iniciativy po konzultaci s radou regulačních orgánů, nebo na žádost rady regulačních orgánů požádat regulační orgány daného regionu, aby předaly návrh agentuře ke schválení, pokud tento návrh má znatelný dopad na vnitřní trh s energií.

 

Návrh se považuje za návrh se znatelným dopadem na vnitřní trh s energií, pokud by:

 

i)   měl znatelný dopad na konečné odběratele za hranicemi daného regionu, nebo

 

ii)   měl podstatný dopad na energetické zájmy Unie za hranicemi daného regionu.

 

V takových případech nebo v případech uvedených v čl. 6 odst. 8 písm. a) a b) přijme agentura rozhodnutí ve lhůtě stanovené v příslušných kodexech sítě a pokynech. Tato lhůta začne plynout ode dne následujícího po dni, kdy byl návrh oznámen.

 

Agentura tyto podmínky nebo metodiky před schválením přezkoumá a v případě potřeby změní, aby bylo zajištěno, že jsou v souladu s účelem daného kodexu sítě či pokynu a že přispívají k integraci trhu, nediskriminaci, účinné hospodářské soutěži a k řádnému fungování trhu.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V souvislosti s přezkumem nabídkové zóny agentura schválí metodiku a předpoklady, které budou použity během postupu přezkumu nabídkové zóny podle čl. 13 odst. 3 [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2], a případně si vyžádá jejich změny.

3.  Postup přezkumu nabídkové zóny se provede podle čl. 13 odst. 3 [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2].

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura může v souladu se svým pracovním programem na žádost Komise nebo z vlastního podnětu vydat doporučení, která regulačním orgánům a účastníkům trhu napomáhají ve sdílení osvědčených postupů.

2.  Agentura může v souladu se svým pracovním programem na žádost Komise nebo z vlastního podnětu vydat doporučení, která regulačním orgánům a účastníkům trhu napomáhají ve sdílení osvědčených postupů a zajištění plného souladu s existujícím nařízením.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Agentura může Komisi z vlastní iniciativy poskytnout stanovisko ohledně nezávislosti nebo nedostatku zdrojů a technických kapacit konkrétního národního regulačního orgánu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura vytvoří rámec, podle kterého mohou národní regulační orgány spolupracovat. Podporuje spolupráci mezi národními regulačními orgány a mezi regulačními orgány na regionální úrovni a na úrovni Unie, aby zajistila interoperabilitu, komunikaci a monitorování regionálních výsledků v oblastech, které dosud nejsou harmonizované na úrovni Unie, a zohlední výsledky této spolupráce při vypracovávání svých stanovisek, doporučení a rozhodnutí. Domnívá-li se agentura, že jsou k této spolupráci potřebná závazná pravidla, předloží Komisi příslušná doporučení.

3.  Agentura vytvoří rámec, podle kterého mohou národní regulační orgány spolupracovat, aby se zajistilo účelné rozhodování o otázkách s přeshraničním významem. Podporuje spolupráci mezi národními regulačními orgány a mezi regulačními orgány na regionální úrovni a na úrovni Unie, aby zajistila interoperabilitu, komunikaci a monitorování regionálních výsledků v oblastech, které dosud nejsou harmonizované na úrovni Unie, a zohlední výsledky této spolupráce při vypracovávání svých stanovisek, doporučení a rozhodnutí. Domnívá-li se agentura, že jsou k této spolupráci potřebná závazná pravidla, předloží Komisi příslušná doporučení.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura poskytne na žádost kteréhokoli regulačního orgánu nebo na žádost Komise věcné stanovisko ke skutečnosti, zda je rozhodnutí přijaté regulačním orgánem v souladu s pokyny uvedenými v [přepracovaném znění směrnice o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2], směrnici 2009/73/ES, [přepracovaném znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2] nebo nařízení (ES) č. 715/2009 nebo s jinými příslušnými ustanoveními těchto směrnic nebo nařízení.

4.  Agentura poskytne na žádost jednoho či více regulačních orgánů nebo na žádost Komise věcné stanovisko ke skutečnosti, zda je rozhodnutí přijaté regulačním orgánem v souladu s pokyny uvedenými v [přepracovaném znění směrnice o elektřině podle návrhu COM(2016) 864/2], směrnici 2009/73/ES, [přepracovaném znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2] nebo nařízení (ES) č. 715/2009 nebo s jinými příslušnými ustanoveními těchto směrnic nebo nařízení.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Na žádost národního regulačního orgánu může agentura rozhodnout, že poskytne operační pomoc dotčenému národnímu regulačnímu orgánu při vyšetřování, mimo jiné i za účelem vymáhání pravidel v případě nedodržení povinnosti v oblasti zneužívání trhu, manipulace na trhu a obchodování zasvěcených osob na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/20111a.

 

________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1).

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Agentura přijme v souladu s odstavcem 8 rozhodnutí o podmínkách pro přístup k infrastruktuře pro elektřinu a zemní plyn, která propojuje, nebo by mohla propojovat alespoň dva členské státy („přeshraniční infrastruktura“), a o podmínkách pro její provozní bezpečnost.

7.  Agentura přijme v souladu s odstavci 8, 9 a 10 rozhodnutí o podmínkách pro přístup k infrastruktuře pro elektřinu a zemní plyn, která propojuje, nebo by mohla propojovat alespoň dva členské státy („přeshraniční infrastruktura“), a o podmínkách pro její provozní bezpečnost.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a.  Národní regulační orgány zajišťují vymáhání rozhodnutí agentury.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[…]

vypouští se

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Úkoly agentury, pokud jde o regionální operační střediska

Úkoly agentury, pokud jde o regionální koordinační střediska

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura v úzké spolupráci s národními regulačními orgány a sítí ENTSO pro elektřinu sleduje výkonnost regionálních operačních středisek a provádí její analýzu s přihlédnutím ke zprávám vypracovaným podle [čl. 43 odst. 4 přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2].

1.  Agentura v úzké spolupráci s národními regulačními orgány a sítí ENTSO pro elektřinu sleduje výkonnost a dodržování povinností regionálních koordinačních středisek a provádí související analýzu s přihlédnutím ke zprávám vypracovaným podle [čl. 43 odst. 4] nařízení ... [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2], přičemž sleduje a analyzuje i dodržování povinností podle nařízení (EU) .../... [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2], kodexů sítě přijatých na základě článků 54 a 55 tohoto nařízení a pokynů přijatých na základě článku 57 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  žádá o informace od regionálních operačních středisek, je-li to namístě podle článku 43 [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2];

b)  žádá o informace od regionálních koordinačních středisek, je-li to namístě podle článku 43 [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2];

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  vydává stanoviska a doporučení regionálním operačním střediskům.

d)  vydává stanoviska a doporučení regionálním koordinačním střediskům.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Agentura může vydávat rozhodnutí určená regionálním koordinačním střediskům s cílem požadovat po nich dodržování jejich povinností vymezených v:

 

a)   nařízení (EU) .../... [navrženém přepracovaném znění nařízení o elektřině, COD(2016)0379];

 

b)   kodexech sítě přijatých na základě článků 54 a 55 nařízení (EU) .../... [návrhu nařízení o elektřině, COD(2016)0379];

 

c)   pokynech přijatých na základě článku 57 nařízení (EU) .../... [návrhu nařízení o elektřině, COD(2016)0379];

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Agentura přijme rozhodnutí podle článku 2a pouze v případě, že:

 

a)   nebyla dodržena povinnost a tato skutečnost má dopad na účinné fungování vnitřního trhu s energií; a

 

b)   žádný příslušný orgán nepřijal opatření, nebo opatření přijatá jedním či více příslušnými orgány nebyla pro zajištění souladu s povinnostmi dostačující.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  návrhy metodik a výpočtů spojených s evropským posouzením přiměřenosti zdrojů podle čl. 19 odst. 2, 3 a 5 [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2];

a)  návrhy metodik a výpočtů spojených s evropským posouzením přiměřenosti zdrojů podle čl. 19 odst. 2, 3 a 5 [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2] a také výsledky evropského posouzení přiměřenosti zdrojů podle čl. 19 odst. 6 nařízení (EU) ... [přepracovaného znění nařízení o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2];

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  monitoruje velkoobchodní trhy, shromažďuje údaje a registruje účastníky trhu v souladu s články 7 až 9 nařízení (EU) č. 1227/2011;

a)  monitoruje velkoobchodní trhy, včetně regionálních trhů, shromažďuje a sdílí údaje a zřídí evropský registr účastníků trhu v souladu s články 7 až 12 nařízení (EU) č. 1227/201137;

__________________

__________________

37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1–16).

37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1–16).

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15a

 

Procesní záruky pro adresáty rozhodnutí agentury

 

1.  Před přijetím rozhodnutí podle tohoto nařízení informuje agentura dotčené strany o rozhodnutí, vyzve je ke vznesení připomínek v rámci určité lhůty a plně při tom zohlední naléhavost, složitost a možné dopady dané věci.

 

2.   Rozhodnutí přijímaná agenturou musí být řádně odůvodněná, aby bylo možné odvolat se ve věci samé.

 

3.  Dotčené strany jsou informovány o opravných prostředcích právního charakteru, kterými je možné napadnout rozhodnutí podle tohoto nařízení.

 

4.  Agentura přijme a zveřejní vhodný a přiměřený jednací řád pro úkoly agentury podle kapitoly 1. Pro všechna rozhodnutí agentury stanoví jednací řád alespoň standardy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku a zajistí transparentní a přiměřený rozhodovací postup zajišťující základní procesní práva založená na zásadách právního státu. U všech dalších úkolů agentury podle kapitoly I jednací řád alespoň zajistí, aby byla zaručena základní procesní práva.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura v úzké spolupráci s Komisí, členskými státy a příslušnými vnitrostátními orgány, včetně národních regulačních orgánů, a aniž jsou dotčeny pravomoci orgánů v oblasti hospodářské soutěže, sleduje velkoobchodní a maloobchodní trhy s elektřinou a zemním plynem, zejména maloobchodní ceny elektřiny a plynu, soulad s právy odběratelů stanovenými v [přepracovaném znění směrnice o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2] a směrnici 2009/73/ES, přístup k sítím, včetně přístupu pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie, potenciální překážky bránící přeshraničnímu obchodu, státní zásahy zkreslující ceny tak, že neodrážejí faktický nedostatek nabídky a výkonnost členských států v oblasti bezpečnosti dodávek elektřiny na základě výsledků evropského posouzení přiměřenosti zdrojů podle článku 19 [přepracovaného znění nařízení o elektřině], zejména s přihlédnutím k hodnocení ex-post podle článku 16 [nařízení o rizikové připravenosti podle návrhu COM(2016) 862] .

1.  Agentura v úzké spolupráci s Komisí, členskými státy a příslušnými vnitrostátními orgány, včetně národních regulačních orgánů, a aniž jsou dotčeny pravomoci orgánů v oblasti hospodářské soutěže, sleduje velkoobchodní a maloobchodní trhy s elektřinou a zemním plynem, zejména maloobchodní ceny elektřiny a plynu, soulad s právy odběratelů stanovenými v [přepracovaném znění směrnice o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2] a směrnici 2009/73/ES, dopad vývoje na trhu na odběratele z řad domácností, přístup k sítím, včetně přístupu pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie, míru pokroku v úrovni propojenosti, potenciální překážky bránící přeshraničnímu obchodu, regulační překážky pro nové účastníky trhu a jeho menší účastníky, včetně energetických komunit, státní zásahy zkreslující ceny tak, že neodrážejí faktický nedostatek nabídky a výkonnost členských států v oblasti bezpečnosti dodávek elektřiny na základě výsledků evropského posouzení přiměřenosti zdrojů podle článku 19 [přepracovaného znění nařízení o elektřině], zejména s přihlédnutím k hodnocení ex-post podle článku 16 [nařízení o rizikové připravenosti podle návrhu COM(2016) 862].

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Agentura může od národních regulačních orgánů, sítě ENTSO pro elektřinu, sítě ENTSO pro zemní plyn, regionálních koordinačních středisek, subjektu EU pro provozovatele distribučních soustav a nominovaných organizátorů trhu s elektřinou žádat, aby předložili veškeré informace potřebné pro výkon sledování podle tohoto článku. Za tímto účelem disponuje agentura rozhodovací pravomocí. Ve svých rozhodnutích agentura uvede odkaz na právní podklad, na jehož základě je informace požadována, lhůtu, v jejímž rámci musí být informace poskytnuta, a účel žádosti. Agentura nakládá s důvěrnými informacemi získanými podle tohoto článku pouze pro účely plnění svých úkolů stanovených v tomto nařízení. Agentura zajistí náležitou ochranu údajů ve vztahu k veškerým informacím podle článku 41.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura může v souladu s čl. 25 písm. j) zřizovat místní kanceláře v členských státech, pokud s tím tyto státy souhlasí.

Agentura může v souladu s čl. 25 písm. k) zřizovat místní kanceláře v členských státech.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Rozhodnutí správní rady jsou přijímána prostou většinou přítomných členů, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak. Každý člen správní rady nebo náhradník má jeden hlas.

5.  Rozhodnutí správní rady jsou přijímána dvoutřetinovou většinou přítomných členů, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak. Každý člen správní rady, nebo v jeho nepřítomnosti náhradník, má jeden hlas.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Členové správní rady se musí zavázat, že budou jednat nezávisle a objektivně ve veřejném zájmu Za tím účelem učiní každý člen písemné prohlášení o závazcích a písemné prohlášení o zájmech, v němž uvede, že neexistují žádné zájmy, které by mohly být na újmu jeho nezávislosti, nebo veškeré přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly být na újmu jeho nezávislosti. Tato prohlášení každý rok zveřejní.

8.  Členové správní rady se musí zavázat, že budou jednat nezávisle a objektivně v zájmu Unie jako celku a že nebudou vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů či institucí Unie, od vlád členských států ani od jiných veřejných či soukromých subjektů. Za tím účelem učiní každý člen písemné prohlášení o závazcích a písemné prohlášení o zájmech, v němž uvede, že neexistují žádné zájmy, které by mohly být na újmu jeho nezávislosti, nebo veškeré přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly být na újmu jeho nezávislosti. Tato prohlášení každý rok zveřejní.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  přijme každý rok návrh programového dokumentu podle článku 21 a poté ho předloží k vyjádření Komisi a na základě stanoviska Komise a po schválení radou regulačních orgánů v souladu s čl. 23 odst. 5 písm. c), přijme programový dokument agentury dvoutřetinovou většinou svých členů a předloží jej Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. Pracovní program se přijme, aniž je tím dotčen roční rozpočtový proces, a zveřejní se.

e)  přijme každý rok do 31. ledna návrh programového dokumentu podle článku 21 a předloží ho Komisi, Evropskému parlamentu a Radě. Na základě stanoviska Komise a v souvislosti s víceletým programem, poté co jej přednese Evropskému parlamentu, jakož i po schválení radou regulačních orgánů v souladu s čl. 23 odst. 5 písm. c), přijme programový dokument agentury dvoutřetinovou většinou svých členů a do 31. října jej předloží Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. Programový dokument se přijme, aniž je tím dotčen roční rozpočtový proces, a zveřejní se.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Správní rada přijme v souladu s článkem 110 služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na ředitele a stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. Ředitel je oprávněn přenést tyto pravomoci na další osoby.

2.  Správní rada přijme v souladu s článkem 110 služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na ředitele. Ředitel je oprávněn přenést tyto pravomoci na další osoby.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, může správní rada rozhodnout o dočasném pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na ředitele a pravomocí jím přenesených na další osoby a vykonávat je sama, případně je přenést na jednoho ze svých členů nebo na jiného zaměstnance, než je ředitel.

vypouští se

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada přijme každý rok programový dokument obsahující víceletý a roční program, a to na základě návrhu, který předloží ředitel, a s přihlédnutím ke stanovisku Komise a ve vztahu k víceletým programům po konzultaci s Evropským parlamentem. Každoročně jej nejpozději do 31. ledna předloží Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Správní rada přijme každý rok návrh programového dokumentu obsahující roční a víceletý program v souladu s článkem 32 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013, a to na základě návrhu, který předloží ředitel. Správní rada přijme programový dokument s přihlédnutím ke stanovisku Komise, po obdržení souhlasu rady regulačních orgánů pro roční pracovní program agentury a ve vztahu k víceletým programům po předložení tohoto dokumentu Evropskému parlamentu. Každoročně jej nejpozději do 31. října předloží Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  jednoho nehlasujícího zástupce Evropského parlamentu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Rada regulačních orgánů a její podvýbory podle článku 7 se usnášejí prostou většinou svých přítomných členů, přičemž každý z členů má jeden hlas, s výjimkou stanovisek podle odst. 5 písm. b) tohoto článku, jež se vydávají dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

1.  Rada regulačních orgánů se usnáší dvoutřetinovou většinou svých přítomných členů, přičemž každý z členů má jeden hlas.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 5 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  v případě, že to uzná za vhodné, předkládá řediteli vyjádření, včetně pozměňovacích návrhů, k návrhům stanovisek, doporučením a rozhodnutím uvedeným v článcích 3 až 11 a v článku 14. Ředitel před tím, než předloží stanoviska, doporučení a rozhodnutí radě regulačních orgánů k vyjádření stanoviska, tato vyjádření zváží a v případě, že se odchýlí od stanoviska rady regulačních orgánů, vydá písemné vysvětlení.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytuje řediteli stanoviska ke stanoviskům, doporučením a rozhodnutím uvedeným v článcích 4 až 14, jež jsou určena k přijetí. Kromě toho rada regulačních orgánů v rámci svých pravomocí poskytuje řediteli při plnění jeho úkolů pokyny, s výjimkou rozhodnutí podle čl. 16 odst. 6 nařízení č. 1227/201138.

a)  poskytuje řediteli stanoviska ke stanoviskům, doporučením a rozhodnutím uvedeným v článcích 311 a v článku 14, jež jsou určena k přijetí. Kromě toho rada regulačních orgánů v rámci svých pravomocí poskytuje řediteli při plnění jeho úkolů pokyny, s výjimkou činností agentury podle nařízení č. 1227/201138, a poskytuje poradenství pracovním skupinám agentury zřízeným na základě článku 30.

__________________

__________________

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1).

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. e) a čl. 25 písm. f) a v souladu s předběžným návrhem rozpočtu sestaveným v souladu s čl. 33 odst. 3 odst. 1 schvaluje pracovní program agentury na nadcházející rok a tento návrh předloží každý rok do 1. září správní radě ke schválení.

c)  v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. e) a čl. 25 písm. f) a v souladu s provizorním návrhem odhadu sestaveným v souladu s čl. 33 odst. 1 až 3 schvaluje návrh programového dokumentu včetně ročního pracovního programu agentury na nadcházející rok a tento návrh předloží každý rok do 30. září správní radě ke schválení.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agenturu řídí její ředitel, jenž postupuje v souladu s pokyny uvedenými v čl. 23 odst. 5 písm. a) a v případech stanovených tímto nařízením podle stanovisek rady regulačních orgánů. Aniž jsou dotčeny příslušné úlohy správní rady a rady regulačních orgánů ve vztahu k úkolům ředitele, ředitel nevyžaduje pokyny od žádné vlády, orgánů Unie ani jiného veřejného či soukromého subjektu nebo veřejné či soukromé osoby, ani se jimi neřídí. Ředitel je odpovědný správní radě. Ředitel se může účastnit zasedání rady regulačních orgánů jako pozorovatel.

1.  Agenturu řídí její ředitel, jenž postupuje v souladu s pokyny uvedenými v čl. 23 odst. 5 písm. a) druhé větě a v případech stanovených tímto nařízením podle stanovisek rady regulačních orgánů. Aniž jsou dotčeny příslušné úlohy správní rady a rady regulačních orgánů ve vztahu k úkolům ředitele, ředitel nevyžaduje pokyny od žádné vlády, orgánů Unie ani jiného veřejného či soukromého subjektu nebo veřejné či soukromé osoby, ani se jimi neřídí. Ředitel informuje správní radu. Ředitel se může účastnit zasedání rady regulačních orgánů jako pozorovatel.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Ředitel je jmenován správní radou poté, co rada regulačních orgánů vydá kladné stanovisko, na základě zásluh, dovedností a zkušeností významných pro odvětví energetiky z nejméně tří kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení. Před jmenováním může být kandidát vybraný správní radou vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů. Smlouvu s ředitelem uzavírá jménem agentury předseda správní rady.

2.  Ředitel je jmenován správní radou poté, co rada regulačních orgánů vydá kladné stanovisko, a po potvrzení Evropským parlamentem na základě zásluh, dovedností a zkušeností významných pro odvětví energetiky z nejméně tří kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení. Před jmenováním je kandidát vybraný správní radou vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů. Smlouvu s ředitelem uzavírá jménem agentury předseda správní rady.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  v navrhuje, přijímá a zveřejňuje stanoviska, doporučení a rozhodnutí. Stanoviska, doporučení a rozhodnutí uvedená v článcích 3 až 11 a 14 se přijmou pouze tehdy, pokud k nim vydala rada regulačních orgánů kladné stanovisko;

c)  navrhuje, přijímá a zveřejňuje stanoviska, doporučení a rozhodnutí. Stanoviska, doporučení a rozhodnutí uvedená v článcích 3 až 11 a v článku 14 se přijmou pouze tehdy, pokud k nim vydala rada regulačních orgánů kladné stanovisko;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  každý rok vypracuje návrh pracovního programu agentury na následující rok a poté, co jej přijme správní rada, předloží tento návrh každoročně do 31. ledna radě regulačních orgánů, Evropskému parlamentu a Komisi. Ředitel je odpovědný za provádění programového dokumentu a za podávání zpráv o jeho provádění správní radě;

f)  každý rok vypracuje návrh programového dokumentu agentury obsahující víceletý program a roční pracovní program na následující rok v souladu s článkem 21. Ředitel je odpovědný za provádění programového dokumentu a za podávání zpráv o jeho provádění správní radě;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  rozhoduje, zda je za účelem účinného a účelného provádění úkolů agentury nutné vyslat jednoho či více pracovníků do jednoho či více členských států. Rozhodnutí o zřízení místní kanceláře musí předem schválit Komise, správní rada a dotčený členský stát či dotčené členské státy. Uvedeným rozhodnutím se určí rozsah činností, jež mají být v dané místní kanceláři prováděny, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a zdvojení správních funkcí agentury.

k)  rozhoduje, zda je za účelem účinného a účelného provádění úkolů agentury nutné vyslat jednoho či více pracovníků do jednoho či více členských států. Rozhodnutí o zřízení místní kanceláře musí předem schválit správní rada. Uvedeným rozhodnutím se určí rozsah činností, jež mají být v dané místní kanceláři prováděny, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a zdvojení správních funkcí agentury;

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka)  vykonává ve vztahu k zaměstnancům agentury pravomoci uvedené v čl. 39 odst. 3.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Odvolací senát může vykonávat jakékoli pravomoci spadající do pravomoci agentury nebo může věc postoupit příslušnému orgánu agentury. Toto postoupení je podmíněno rozhodnutím odvolacího senátu.

5.  Odvolací senát může rozhodnutí potvrdit nebo může věc postoupit příslušnému orgánu agentury. Toto postoupení je podmíněno rozhodnutím odvolacího senátu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Článek 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 29 a

 

Žaloby podané k Soudnímu dvoru Evropské unie

 

Žaloby na zrušení rozhodnutí vydaného agenturou podle tohoto nařízení a pro nečinnost v rámci určených lhůt mohou být u Soudního dvora Evropské unie podány pouze, poté co bylo ukončeno odvolací řízení uvedené v článku 29. Agentura přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění souladu s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V odůvodněných případech, zejména za účelem podpory regulační činnosti ředitele a rady regulačních orgánů v regulačních otázkách může správní rada zřídit pracovní skupiny.

1.  V odůvodněných případech, zejména za účelem podpory regulační činnosti ředitele a rady regulačních orgánů v regulačních otázkách, mohou ředitel a rada regulačních orgánů společně zřídit pracovní skupiny.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pracovní skupiny tvoří podle potřeby odborníci z řad personálu agentury, národních regulačních orgánů a Komise. Agentura nenese náklady na účast odborníků z řad personálu národních regulačních orgánů na činnosti pracovních skupin agentury.

2.  Pracovní skupiny tvoří odborníci z řad personálu agentury a národních regulačních orgánů a Komise. Odborníci z Komise se podle potřeby účastní jako pozorovatelé. Agentura nenese náklady na účast odborníků z řad personálu národních regulačních orgánů na činnosti pracovních skupin agentury.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Správní rada přijme a zveřejní interní jednací řád pro fungování pracovních skupin.

3.  Ředitel po konzultaci s radou regulačních orgánů přijme a zveřejní interní jednací řád pro fungování pracovních skupin.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pracovní skupiny vykonávají činnost, která je jim přidělena v programovém dokumentu přijatém podle článku 21.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jakékoliv dobrovolné příspěvky členských států nebo jejich regulačních orgánů podle čl. 20 odst. 1 písm. g);

c)  jakékoliv dobrovolné příspěvky členských států nebo jejich regulačních orgánů podle čl. 20 odst. 1 písm. g), aniž by byla dotčena nezávislost a nestrannost agentury;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Příjem, který agentura obdrží, nesmí ohrozit její nezávislost a objektivnost.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Za žádost o udělení výjimky podle článku 11 a za rozhodnutí o přeshraničním přidělení nákladů poskytovaných agenturou podle článku 12 nařízení (EU) č. 347/2013 vybírá agentura poplatky39.

1.  Agentura vybírá poplatky za následující činnosti:

 

a)   žádosti o udělení výjimky podle čl. 11 odst. 1 a přijímání rozhodnutí o přeshraničním přidělení nákladů poskytovaných agenturou podle článku 12 nařízení (EU) č. 347/201339;

 

b)   registrace jako oznamující strana podle článku 8 nařízení (EU) č. 1227/2011;

 

c)   dohled nad činnostmi a spoluprací provozovatelů přenosových či přepravních a distribučních soustav, mimo jiné i prostřednictvím sítě ENTSO pro elektřinu, sítě ENTSO pro zemní plyn a subjektu EU pro provozovatele distribučních soustav.

__________________

__________________

39 Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39.

39 Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poplatky podle odstavce 1 stanoví Komise.

2.  Poplatky podle odstavce 1 stanoví po konzultaci se správní radou Komise. Komise zejména stanoví výši poplatků a plateb a rovněž způsob jejich placení. Výše poplatků a plateb se stanoví na úrovni, která zajistí, aby příjmy z nich postačovaly k pokrytí celkových nákladů na poskytované služby. Komise v případě potřeby posoudí výši poplatků a plateb s ohledem na to, zda je jejich odvádění potřebné.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů se zakládá na cílech a očekávaných výsledcích obsažených v ročním programovém dokumentu uvedeném v čl. 21 odst. 1 a bere v úvahu finanční prostředky nutné pro dosažení těchto cílů a očekávaných výsledků v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Do ... [12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost] provede Komise hodnocení přiděleného rozpočtu agentury s cílem zajistit odpovídající finanční prostředky a lidské zdroje, které agentuře umožní plnit její úlohu spočívající v úsilí o jednotný trh s energií a v přínosu k bezpečnosti dodávek energie ve prospěch odběratelů v EU. Komise v případě potřeby předloží návrhy na úpravu rozpočtu agentury.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

3.  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie nebo jiní poskytovatelé překladatelských služeb v souladu s pravidly pro zadávání zakázek a příslušnými finančními předpisy.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že je neoddělitelně spjatý s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději [OP: pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost, konkrétní datum vloží Úřad pro publikace] a následně každých pět let provede Komise hodnocení za pomoci nezávislého externího odborníka za účelem zhodnocení výkonnosti agentury s ohledem na její cíle, mandát a úkoly. Toto hodnocení se bude týkat zejména případné potřeby změnit mandát agentury a finančních dopadů takové změny.

1.  Nejpozději [OP: pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost, konkrétní datum vloží Úřad pro publikace] a následně každých pět let provede Komise hodnocení za pomoci nezávislého externího odborníka za účelem zhodnocení výkonnosti agentury s ohledem na její cíle, mandát a úkoly. Toto hodnocení se bude týkat zejména případné potřeby změnit mandát agentury a finančních dopadů takové změny v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Bude-li mít Komise za to, že existence agentury již není s ohledem na její cíle, mandát a úkoly odůvodněná, může navrhnout, aby toto nařízení bylo odpovídajícím způsobem změněno či zrušeno.

2.  Bude-li mít Komise za to, že existence agentury již není s ohledem na její cíle, mandát a úkoly odůvodněná, konzultuje tuto skutečnost s radou regulačních orgánů. Rada regulačních orgánů vydá stanovisko k budoucí úloze agentury do 12 měsíců od obdržení žádosti Komise. Komise s náležitým přihlédnutím ke stanovisku rady regulačních orgánů může navrhnout, aby toto nařízení bylo odpovídajícím způsobem změněno či zrušeno.

(1)

Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 91.

(2)

Úř. věst. C 342, 12.10.2017, s. 79.

(3)

Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Dne 30. listopadu 2016 Evropská komise předložila dokument „Čistá energie pro všechny Evropany“, balíček opatření navrhovaných pro to, aby Evropská unie zůstala konkurenceschopná vzhledem k tomu, že přechod k čisté energii mění globální energetické prostředí. Součástí tohoto balíčku je návrh Komise na přepracování nařízení (EU) č. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER).

Cílem návrhu je přizpůsobit právní rámec pro ACER změnám na trzích s energií a návrh se zabývá nutností posílené regionální spolupráce. ACER získává významnější úlohu při vývoji kodexů sítě a při koordinaci regionálního rozhodování. Návrh dále ukládá agentuře ACER řadu nových úkolů souvisejících s regionálními operačními středisky, která mají být zřízena, s dohledem nominovaných organizátorů trhu s elektřinou a s posuzováním přiměřenosti výrobních kapacit a rizikové připravenosti.

Zpravodaj je přesvědčen, že ACER bude hrát ústřední úlohu při provádění balíčku předpisů v oblasti čisté energie a při zajišťování řádně fungujícího trhu s energií ve prospěch všech spotřebitelů energie v EU (domácností, MSP, velkých podniků a průmyslových odvětví). Proto obecně vítá návrh Komise a širší rozsah funkcí, které pro agenturu stanoví.

Zpravodaj se však domnívá, že navrhované nařízení je třeba v některých aspektech zlepšit a vyjasnit s cílem dále přispívat k tomu, aby agentura mohla účinně plnit své úkoly.

Regionální regulační správa

Návrh Komise v čl. 5 odst. 2 stanoví vypracování návrhů podmínek nebo metodik pro provádění těchto kodexů sítě a pokynů, jež vyžadují regulační schválení všemi regulačními orgány nebo všemi regulačními orgány daného regionu s tím, že se tyto podmínky a metodiky předloží agentuře k přezkumu a schválení.

Agentura má nejlepší pozici k tomu, aby řešila návrhy podmínek nebo metodik, které se mají uplatňovat v celé EU, například těch, které vyžadují regulační schválení všemi regulačními orgány. U regionálních podmínek nebo metodik by měly primární odpovědnost nadále nést regulační orgány daného regionu a měly by se na rozhodnutí agentury odkazovat, pouze pokud daná otázka má významný dopad na vnitřní trh s energií a pokud se příslušné regulační orgány nedohodnou, nebo na jejich společnou žádost.

Proto by změny navržené zpravodajem měly diferencovat rozhodovací procesy. To vede k posouzení dopadu společných regionálních návrhů na vnitřní trh s energií. Tam, kde návrh nemá významný dopad na vnitřní trh s energií, přijímají rozhodnutí regulační orgány daného regionu po konzultaci s ředitelem ACER. Poté co byly agentuře oznámeny společné dohody, vydá agentura doporučení o tom, kde tyto dohody nejsou konzistentní s cíli a ustanoveními směrnice a nařízení a s kodexy sítě a pokyny.

Dohled agentury ACER nad celounijními a regionálními subjekty v odvětví elektřiny a plynu

S větším důrazem na regionální a celoevropskou spolupráci a koordinaci je účinný dohled na této úrovni zásadní pro zajištění dokončení a řádného fungování vnitřního trhu s energií.

Dohledová činnost agentury se v minulosti zaměřovala zejména na sítě ENTSO, nedávno však byla rozšířena o nominované organizátory trhu s elektřinou a do její působnosti by na základě navrhovaného přepracovaného znění měla být dále zahrnuta regionální operační střediska. V praktické rovině budou mít tyto subjekty operační působnost, díky nimž se stane účinný dohled ještě významnějším. Proto musí být prostřednictvím právních předpisů zajištěn soulad mezi těmito subjekty a jejich povinnostmi. Kromě toho otázka účinného dohledu závisí na přístupu agentury k nutným informacím a možnosti si je vyžádat.

Agentura by měla mít pravomoc zasáhnout v podobě závazného rozhodnutí, pokud zjistí, že jedna ze sítí ENTSO, nominovaný organizátor trhu s elektřinou, regionální operační středisko či jakýkoli jiný subjekt působící na přeshraniční, regionální nebo unijní úrovni, např. subjekt EU pro provozovatele distribučních soustav, se dostal do rozporu s cíli a ustanoveními nařízení a kodexů sítě a pokynů, a ohrožuje tak řádné fungování vnitřního trhu s energií.

Možnost agentury ACER obdržet informace, které potřebuje pro výkon své sledovací úlohy

Agentura již má na základě stávajícího nařízení 713/2009 rozsáhlé monitorovací pravomoci. Ty jsou v navrhovaném přepracovaném znění rozšířeny tak, aby se rovněž vztahovaly na činnost regionálních operačních středisek a nominovaných organizátorů trhu s elektřinou. Tyto monitorovací pravomoci nicméně nejsou v souladu s obecným oprávněním žádat a obdržet odpovídající informace.

Z tohoto důvodu zpravodaj předložil pozměňovací návrhy, které agentuře svěřují pravomoc žádat od účastníků trhu a jiných subjektů jakékoli informace, které potřebuje pro účinné plnění svých úkolů, a v případě potřeby i prostřednictvím závazných rozhodnutí. Aby se zabránilo zdvojování oznamovací povinnosti účastníků trhu s energií, měly by být tyto informace běžně předkládány národními regulačními orgány, sítěmi ENTSO, regionálními operačními středisky, subjektem EU pro provozovatele distribučních soustav a nominovanými organizátory trhu s elektřinou, které jsou nejblíže účastníkům trhu s energií, a měly by zohlednit již existující statistické údaje. Agentura by však měla být v krajním případě oprávněna podat řádně odůvodněnou žádost o informace přímo u účastníka trhu s energií, jestliže vnitrostátní regulační orgán tyto informace neposkytne nebo nemůže poskytnout včas. Regulační orgány členských států by měly být povinny agentuře při vymáhání těchto přímých žádostí poskytnout součinnost.

Nedostatek finančních a lidských zdrojů agentury ACER

Zpravodaj je silně znepokojen neustále nedostatečným financováním agentury, které vážně ohrožuje její schopnost plnit stávající zákonný mandát, a to zejména s ohledem na nařízení REMIT. Pokud tato situace nebude v rámci rozpočtu na rok 2018 řešena, mohlo by být dokončení vnitřního trhu s energií oddáleno a integrita a transparentnost velkoobchodu s energiemi vystaveny riziku, čímž by vznikly spotřebitelům energie v EU vyšší náklady. Kromě toho musí být dodatečné úkoly a pravomoci agentury doprovázeny odpovídajícím posílením jejích zdrojů.

S ohledem na pokračující omezování rozpočtu EU by jedním ze způsobů, jak překonat současné rozpočtové obtíže agentury, bylo vyměřování poplatků za některé z jejích činností. Zpravodaj proto předkládá pozměňovací návrhy, které agentuře umožňují vybírat poplatky za registraci registrovaných mechanismů hlášení, podávání zpráv a základních údajů na základě nařízení REMIT a dohled nad provozovateli přenosové soustavy, včetně jejich spolupráce prostřednictvím sítí ENTSO.

Ostatní záležitosti

Zpravodaj rovněž předkládá článek, který konkretizuje rozhodovací postup agentury, s cílem zajistit, aby byla rozhodnutí zcela odůvodněná a opodstatněná, aby tak byl umožněn soudní přezkum. Rozhodnutí musí být zveřejněna a zároveň zachovávat důvěrnost ve vztahu k obchodně citlivým informacím. V poslední řadě jsou předloženy pozměňovací návrhy týkající se organizace agentury, mezi nimiž jsou návrhy na zachování pravomoci ředitele přijímat určitá rozhodnutí ve vztahu k řízení agentury, zajišťovat nezávislost správní rady agentury na politických zásazích a upravovat určité postupy.

PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ,

OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL PODNĚTY

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost zpravodaje. Při sestavování tohoto návrh zprávy obdržel zpravodaj podněty od těchto subjektů:

ABB

ACER, Director

ACER, Administrative Board

ACER, Board of Regulators

Amprion

BEUC

Bundesnetzagentur

Business Europe

Climate Action Network (CAN) Europe

CEDEC - European federation of Local Energy Companies

CEER

Coalition France pour l'efficacité énergétique (CFEE)

Danish Energy

Danish Industry

Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

EDSO for Smart Grids

Energie-Control Austria

Energinet

Energitilsynet

ENGIE

ENTSO-E

EPEXSPOT

European Commission, DG ENER

European Commission, DG CLIMA

EVN

German Association of Local Public Utilities

German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

IBERDROLA

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)

Nordpool

Orgalime

PKA

Shell

SolarPower Europe

Statnett

Statoil

T&D Europe

WindEurope


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

D(2017)36120

Karima Delli

Předsedkyně Výboru pro dopravu a cestovní ruch

ASP 04F155

Brusel

Věc:  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění)

  (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Vážená paní předsedkyně,

Výbor pro právní záležitosti výše uvedený návrh projednal na základě článku 104 o přepracování právních předpisů v platném znění jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 169 a 170, jsou ve věcně příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Předseda věcně příslušného výboru však může v jednotlivých případech výjimečně přijmout pozměňovací návrhy k částem návrhu na přepracování, které zůstaly nezměněny, pokud to považuje za nezbytné z naléhavých důvodů vnitřní logiky textu nebo protože pozměňovací návrhy jsou nerozlučně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy. Tyto důvody musí být uvedeny v písemném odůvodnění pozměňovacích návrhů.“

Podle názoru poradní skupiny složené z právních služeb Parlamentu, Rady a Komise, která přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními zpravodaje se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny, kromě těch, které v něm nebo ve stanovisku poradní skupiny byly jako takové označeny, a že, pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů s těmito změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Na své schůzi dne 7. září 2017 Výbor pro právní záležitosti jednomyslně doporučil(1), aby Výbor pro dopravu a cestovní ruch jakožto věcně příslušný výbor provedl přezkoumání výše uvedeného návrhu v souladu s článkem 104 jednacího řádu.

S pozdravem

Pavel Svoboda

Příloha: Zpráva podepsaná předsedou poradní skupiny

(1)

Přítomní členové výboru: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

Příloha

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 20. června 2017

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů

COM(2016)0863 ze dne 23. 2. 2017 – 2016/0378(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se ve dnech 25. dubna a 3. května 2017 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby projednala uvedený návrh předložený Komisí.

Na těchto setkáních(1) došlo k přezkumu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovává nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, a na základě tohoto přezkumu poradní skupina dospěla po společné dohodě k závěru, že šedým podkladem písma, který se obvykle používá ke zvýraznění podstatných změn, měl být označen následující text:

– v článku 2 písm. d) odkaz na článek 8;

– vypuštění čl. 6 odst. 7 a 8 nařízení (ES) č. 713/2009;

– v čl. 20 odst. 1 písm. e) vypuštění slov „před 30. září“;

V čl. 23 odst. 5 písm. a) a v čl. 25 písm. c) odkaz na články 3 až 11;

– v čl. 26 odst. 3 věta „Odvolací senát přijme a zveřejní svůj jednací řád“;

– v čl. 29 odst. 1 nahrazení stávajícího odkazu na „články 7, 8 nebo 9“ odkazem na „články 4 až 14“;

– v čl. 33 odst. 1 vypuštění slov „ do 15. února“;

– v čl. 33 odst. 3 nahrazení slov „do 31. března“ slovy „každoročně do 31. ledna“;

– v čl. 33 odst. 6 doplnění slov „Rada“ a „jakožto“;

– celé znění čl. 33 odst. 8;

– celé znění čl. 35 odst. 1 a 2;

– v čl. 35 odst. 4 nahrazení slova „ředitel“ slovem „účetní“;

– v čl. 35 odst. 6 nahrazení slova „ředitel“ slovy „účetní agentury“;

– v čl. 35 odst. 7 doplnění slov „do 15. listopadu roku N+1“;

– v čl. 35 odst. 8 nahrazení slov „15. října““ slovy „30. září roku N+1“;

– v čl. 43 odst. 1 vypuštění slova „ případně“;

– v čl. 45 odst. 3 slova „společně se svými závěry Evropskému parlamentu, Radě“.

Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

právní služba      právní služba      generální ředitel

(1)

  Poradní skupina pracovala s anglickým zněním návrhu, které je původní jazykovou verzí projednávaného textu.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (31.8.2017)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Zpravodaj: Jens Geier

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Agentura by měla být zejména financována ze souhrnného rozpočtu Unie prostřednictvím poplatků a dobrovolných příspěvků. Pro agenturu by měly být nadále k dispozici zejména zdroje v současnosti sdílené regulačními orgány pro účely jejich spolupráce na úrovni Unie. Na případné subvence vyplácené ze souhrnného rozpočtu Unie se bude nadále vztahovat rozpočtový proces Unie. Kromě toho by měl být nezávislým externím auditorem prováděn audit účtů podle článku 107 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/201333.

(29)  Agentura by měla být zejména financována ze souhrnného rozpočtu Unie prostřednictvím poplatků a dobrovolných příspěvků, aniž by byla dotčena nezávislost a nestrannost agentury. Pro agenturu by měly být nadále k dispozici zejména zdroje v současnosti sdílené regulačními orgány pro účely jejich spolupráce na úrovni Unie. Na případné subvence vyplácené ze souhrnného rozpočtu Unie se bude nadále vztahovat rozpočtový proces Unie. Kromě toho by měl být nezávislým externím auditorem prováděn audit účtů podle článku 107 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 33.

_________________

 

33 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

33 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy, které zpravodaj předložil k návrhu Komise.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  Agentura by měla poplatky stanovovat transparentním, spravedlivým, nediskriminačním a jednotným způsobem. Poplatky by neměly ohrozit konkurenceschopnost příslušného odvětví ani nezávislost a nestrannost agentury.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy, které zpravodaj předložil k návrhu Komise.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29b)  Rozpočet agentury by měl být připravován v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti, přičemž by měly být zohledňovány cíle agentury a očekávané výsledky její činnosti.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy, které zpravodaj předložil k návrhu Komise.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Agentura plní svou funkci nezávislým a objektivním způsobem.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy, které zpravodaj předložil k návrhu Komise.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Členové správní rady se musí zavázat, že budou jednat nezávisle a objektivně ve veřejném zájmu Za tím účelem učiní každý člen písemné prohlášení o závazcích a písemné prohlášení o zájmech, v němž uvede, že neexistují žádné zájmy, které by mohly být na újmu jeho nezávislosti, nebo veškeré přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly být na újmu jeho nezávislosti. Tato prohlášení každý rok zveřejní.

8.  Aniž by byla dotčena úloha členů jmenovaných Komisí, členové správní rady se musí zavázat, že budou jednat nezávisle a objektivně ve veřejném zájmu a nebudou vyžadovat politické pokyny ani se jimi řídit. Za tím účelem učiní každý člen písemné prohlášení o závazcích a písemné prohlášení o zájmech, v němž uvede, že neexistují žádné zájmy, které by mohly být na újmu jeho nezávislosti, nebo veškeré přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly být na újmu jeho nezávislosti. Tato prohlášení každý rok zveřejní.

Odůvodnění

Měla by být zachována ochrana členů správní rady před politickými pokyny a zároveň uznána zvláštní úloha členů jmenovaných Komisí. Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou řízení agentury.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Při jakékoli podstatné změně uvedené v druhém pododstavci by mělo být nové stanovení priorit v činnostech vždy zváženo dříve, než budou přiděleny další finanční a lidské zdroje.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jakékoliv dobrovolné příspěvky členských států nebo jejich regulačních orgánů podle čl. 20 odst. 1 písm. g);

c)  jakékoliv dobrovolné příspěvky členských států nebo jejich regulačních orgánů podle čl. 20 odst. 1 písm. g), aniž by byla dotčena nezávislost nebo nestrannost agentury;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy, které zpravodaj předložil k návrhu Komise.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Příjem, který agentura obdrží, nesmí ohrozit její nezávislost a objektivnost.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy, které zpravodaj předložil k návrhu Komise.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Za žádost o udělení výjimky podle článku 11 a za rozhodnutí o přeshraničním přidělení nákladů poskytovaných agenturou podle článku 12 nařízení (EU) č. 347/201339 vybírá agentura poplatky.

1.  Agentura vybírá poplatky za každou z následujících činností:

 

a)   žádost o udělení výjimky podle čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení;

 

b)   žádost o rozhodnutí o přeshraničním přidělení nákladů poskytovaných agenturou podle článku 12 nařízení (EU) č. 347/201339;

 

c)   registrace stran pořizujících záznam v souladu s čl. 11 odst. 1 třetím pododstavcem prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1348/201439a;

 

d)   sledování provádění úkolů sítě ENTSO pro elektřinu a sítě ENTSO pro plyn v souladu s čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení.

__________________

__________________

39 Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39.

39 Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39.

 

39a Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1348/2014 ze dne 17. prosince 2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 (Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 121).

Odůvodnění

Možnost účtovat poplatky registrovaným mechanismům hlášení v rámci REMIT a provozovatelům přenosové soustavy by představovala účelný způsob, jak překonávat současný nedostatek finančních zdrojů, a měla by být agentuře poskytnuta. Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou rozpočtové kapacity agentury. Agentuře to může umožnit, aby mohla zcela plnit své nové úkoly stanovené v rámci REMIT a v nařízení (EU) č. 347/2013.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Předběžný odhad výdajů se zakládá na cílech a očekávaných výsledcích obsažených v ročním programovém dokumentu uvedeném v čl. 21 odst. 1 a zohledňuje finanční prostředky potřebné pro dosažení těchto cílů a očekávaných výsledků v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy, které zpravodaj předložil k návrhu Komise.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

3.  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie nebo jiní poskytovatelé překladatelských služeb v souladu s pravidly zadávání zakázek a v rámci stropů stanovených v příslušných finančních předpisech.

Odůvodnění

Překladatelské středisko může u překladů stanovit lhůty narušující činnost agentury. Vzhledem k současnému nedostatku finančních prostředků by mělo být agentuře umožněno, aby při provádění své činnosti volila levnější alternativy, a je nezbytné, aby agentura ACER mohla překladatelské služby zadávat externím překladatelům.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost a následně každých pět let provede Komise hodnocení za pomoci nezávislého externího odborníka za účelem zhodnocení výkonnosti agentury s ohledem na její cíle, mandát a úkoly. Toto hodnocení se bude týkat zejména případné potřeby změnit mandát agentury a finančních dopadů takové změny.

1.  Nejpozději pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost a následně každých pět let provede Komise hodnocení za pomoci nezávislého externího odborníka za účelem zhodnocení výkonnosti agentury s ohledem na její cíle, mandát a úkoly. Toto hodnocení se bude týkat zejména případné potřeby změnit mandát agentury a finančních dopadů takové změny, v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti.

Odůvodnění

Zásada sestavování rozpočtu podle výkonnosti je jednou z politických priorit vypracovaných Komisí a schválených Parlamentem. Tento pozměňovací návrh by měl odrážet obecnou institucionální logiku lepšího využívání rozpočtu EU.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracování)

Referenční údaje

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

19.1.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Jens Geier

12.1.2017

Datum přijetí

30.8.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

34

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

1

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU ()

Název

Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracování)

Referenční údaje

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Datum předložení EP

30.11.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

19.1.2017

ECON

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Morten Helveg Petersen

25.1.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Datum přijetí

21.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

52

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jan Keller

Datum předložení

26.2.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Claude Turmes

7

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 12. března 2018Právní upozornění