Procedure : 2016/0378(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0040/2018

Indgivne tekster :

A8-0040/2018

Forhandlinger :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 7.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0228

BETÆNKNING     ***I
PDF 788kWORD 120k
26.2.2018
PE 605.917v02-00 A8-0040/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder (omarbejdning)

(COM(2016)0863 – C80494/2016 – 2016/0378(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Morten Helveg Petersen

(Omarbejdning - forretningsordenens artikel 104)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellemEnergireguleringsmyndigheder (omarbejdning)

(COM (2016)0863 – C80494/2016 – 2016/0378(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure - omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM (2016)0863),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C80494/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de forelagte begrundede udtalelser inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet fra det tyske forbundsråd, det franske senat og det rumænske senat, hvori det anføres, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 31. maj 2017(1),

–  der henviser til udtalelse af 13. juli 2017 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(3),

–  der henviser til skrivelse af 17. juli 2017 fra Retsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Budgetudvalget (A80040/2018),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  På trods af betydelige fremskridt med hensyn til integration og sammenkobling af det indre marked for elektricitet er nogle medlemsstater eller regioner stadig isolerede eller ikke tilstrækkeligt indbyrdes forbundne. Dette gælder især ømedlemsstater og medlemsstater, der ligger i periferien. Agenturet bør i sit arbejde tage tilstrækkelig hensyn til disse medlemsstaters eller regioners specifikke situation.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  På grund af den tætte indbyrdes forbindelse i Unionens elnet og det stadigt voksende behov for at bevare netstabiliteten og integrere store mængder vedvarende energi, vil de regionale driftscentre spille en væsentlig rolle for koordineringen af transmissionssystemoperatørerne. Agenturet bør garantere tilsyn med de regionale driftscentre, hvor det er nødvendigt.

(7)  På grund af den tætte indbyrdes forbindelse i Unionens elnet og det stadigt voksende behov for at bevare netstabiliteten og integrere store mængder vedvarende energi, vil de regionale koordinationscentre spille en væsentlig rolle for koordineringen af transmissionssystemoperatørerne. Agenturet bør garantere tilsyn med de regionale koordinationscentre og overvåge deres resultater og overholdelse af den relevante EU-ret.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Eftersom store dele af elektricitetsproduktionen vil være forbundet på lokalt niveau, vil distributionssystemoperatørerne spille en væsentlig rolle, når det drejer sig om at drive det europæiske elsystem på fleksibel og effektiv vis.

(8)  Eftersom store dele af elektricitetsproduktionen vil være forbundet på lokalt niveau, vil distributionssystemoperatørerne spille en væsentlig rolle, når det drejer sig om at drive det europæiske elsystem på fleksibel og effektiv vis. Da Kommissionen overvejer at oprette et nyt organ på EU-plan med henblik på at styrke samarbejdet mellem transmissionssystemoperatører og distributionssystemoperatører (DSO'er) samt at udarbejde yderligere retningslinjer og regler om DSO-spørgsmål, er det nødvendigt at give agenturet visse tilsynsbeføjelser over et sådant organ.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Agenturet bør sikre, at de reguleringsopgaver, der varetages af de nationale reguleringsmyndigheder i henhold til [omarbejdning af eldirektivet som foreslået i COM(2016) 864/2] og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF30, koordineres effektivt og om nødvendigt fuldføres på EU- plan. I denne forbindelse er det nødvendigt at garantere agenturets uafhængighed i forhold til elektricitets- og gasproducenter, transmissions- og distributionssystemoperatører, uanset om de er offentlige eller private, og forbrugerne og sikre dets virksomheds overensstemmelse med EU- retten, dets tekniske og reguleringsmæssige kapacitet og dets åbenhed, modtagelighed for demokratisk kontrol og effektivitet.

(10)  Agenturet bør sikre, at de reguleringsopgaver, der varetages af de nationale reguleringsmyndigheder i henhold til [omarbejdning af eldirektivet som foreslået i COM(2016) 864/2] og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF , koordineres effektivt og om nødvendigt fuldføres på EU- plan. I denne forbindelse er det nødvendigt at garantere agenturets uafhængighed i forhold til elektricitets- og gasproducenter, transmissions- og distributionssystemoperatører, uanset om de er offentlige eller private, og forbrugerne og sikre dets virksomheds overensstemmelse med EU-retten, dets tekniske og reguleringsmæssige kapacitet og dets åbenhed, modtagelighed for demokratisk kontrol, herunder ansvarlighed over for Europa-Parlamentet, og effektivitet.

__________________

__________________

30 Se side 94 i denne EUT.

30 Se side 94 i denne EUT.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Agenturet bør overvåge det regionale samarbejde mellem transmissionssystemoperatører i elektricitets- og gassektoren og udførelsen af de opgaver, der er overdraget det europæiske net af transmissionssystemoperatører for elektricitet ("ENTSO for elektricitet") og det europæiske net af transmissionssystemoperatører for gas ("ENTSO for gas"). Agenturet bør ligeledes overvåge, at andre enheder, der varetager reguleringsopgaver med en EU-dimension, såsom energiudveksling, løser disse opgaver. Det er afgørende, at agenturet inddrages for at sikre, at samarbejdet mellem transmissionssystemoperatører og driften af andre enheder med funktioner med en EU-dimension forløber effektivt og åbent til gavn for de indre markeder for elektricitet og naturgas.

(11)  Agenturet bør overvåge det regionale samarbejde mellem transmissionssystemoperatører i elektricitets- og gassektoren og udførelsen af de opgaver, der er overdraget det europæiske net af transmissionssystemoperatører for elektricitet ("ENTSO for elektricitet") og det europæiske net af transmissionssystemoperatører for gas ("ENTSO for gas"), og spille en rolle med hensyn til at sikre overholdelse af EU-retten. Agenturet bør ligeledes overvåge, at andre enheder, der varetager reguleringsopgaver med en EU-dimension, såsom energiudveksling, løser disse opgaver. Det er afgørende, at agenturet inddrages for at sikre, at samarbejdet mellem transmissionssystemoperatører og driften af andre enheder med funktioner med en EU-dimension forløber effektivt og åbent til gavn for de indre markeder for elektricitet og naturgas. Agenturet bør kunne anmode ENTSO for elektricitet og ENTSO for gas om at fremlægge de oplysninger, der er nødvendige for, at agenturet kan udføre sine opgaver.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11 a)  Med en udvidelse af det operationelle ansvar for ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas, EU-enheden for distributionssystemoperatører ("EU-DSO-enheden") og de regionale samarbejdscentre er det nødvendigt at styrke tilsynet med sådanne enheder, der opererer på regionalt plan eller EU-plan. I særlige tilfælde, med henblik på at sikre et velfungerende indre marked for energi, bør ACER kunne træffe beslutninger, der er rettet mod sådanne enheder, for at sikre, at de overholder deres forpligtelser i henhold til energilovgivningen.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Agenturet udgør en integreret ramme, inden for hvilken de nationale reguleringsmyndigheder kan deltage og samarbejde. Denne ramme bør sikre ensartet anvendelse af lovgivningen om de indre markeder for elektricitet og naturgas i hele Unionen. Hvad angår forhold, der berører mere end én medlemsstat, har agenturet beføjelse til at vedtage konkrete afgørelser. Denne beføjelse bør under klart fastsatte betingelser omfatte tekniske og reguleringsmæssige spørgsmål, der kræver regional koordinering, navnlig hvad angår gennemførelsen af netregler og retningslinjer, samarbejdet med de regionale driftscentre, regulerings afgørelser, som er nødvendige for en effektiv overvågning af engrosmarkedets integritet og gennemsigtighed, afgørelser vedrørende elektricitets- og naturgasinfrastruktur, der forbinder eller vil kunne forbinde mindst to medlemsstater, og, hvis alle andre muligheder er udtømt, indrømmelse af undtagelser, for så vidt angår anvendelsen af reglerne for det indre marked vedrørende nye samkøringslinjer for elektricitet og ny gasinfrastruktur beliggende i mere end én medlemsstat.

(13)  Agenturet udgør en integreret ramme, inden for hvilken de nationale reguleringsmyndigheder kan deltage og samarbejde. Denne ramme bør sikre ensartet anvendelse af lovgivningen om de indre markeder for elektricitet og naturgas i hele Unionen. Hvad angår forhold, der berører mere end én medlemsstat, har agenturet beføjelse til at vedtage konkrete afgørelser. Denne beføjelse bør under klart fastsatte betingelser omfatte tekniske og reguleringsmæssige spørgsmål, der kræver regional koordinering, navnlig hvad angår gennemførelsen af netregler og retningslinjer, samarbejdet med de regionale koordinationscentre, reguleringsafgørelser, som er nødvendige for en effektiv overvågning af engrosmarkedets integritet og gennemsigtighed, afgørelser vedrørende elektricitets- og naturgasinfrastruktur, der forbinder eller vil kunne forbinde mindst to medlemsstater, og, hvis alle andre muligheder er udtømt, indrømmelse af undtagelser, for så vidt angår anvendelsen af reglerne for det indre marked vedrørende nye samkøringslinjer for elektricitet og ny gasinfrastruktur beliggende i mere end én medlemsstat. Agenturet bør også have kapacitet til at yde operativ bistand til de nationale reguleringsmyndigheder. De nationale reguleringsmyndigheder bør også give agenturet de oplysninger, der er relevante for agenturets tilsynsaktiviteter.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Agenturet spiller en vigtig rolle i udarbejdelsen af overordnede retningslinjer, der efter deres beskaffenhed er ikke-bindende ("overordnede retningslinjer"). Netreglerne skal være i tråd med disse overordnede retningslinjer . Det vil også være hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med agenturets formål, at det spiller en rolle i revisionen af udkastet til netreglerne for at sikre, at de er i tråd med de overordnede retningslinjer og sikrer den nødvendige grad af harmonisering , før agenturet indstiller dem til vedtagelse af Kommissionen.

(14)  Agenturet spiller en vigtig rolle i udarbejdelsen af overordnede retningslinjer, der efter deres beskaffenhed er ikke-bindende ("overordnede retningslinjer"). Netreglerne skal være i tråd med disse overordnede retningslinjer. Det vil også være hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med agenturets formål, at det spiller en rolle i revisionen og ændringen af udkastet til netreglerne for at sikre, at de er i tråd med de overordnede retningslinjer og sikrer den nødvendige grad af harmonisering, før agenturet indstiller dem til vedtagelse af Kommissionen.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Med vedtagelsen af en række netregler og retningslinjer, som giver en gradvis gennemførelse og en yderligere præcisering af de fælles regionale og EU-dækkende regler, er agenturets rolle med hensyn til overvågning af gennemførelsen af netreglerne og retningslinjerne blevet større. Effektivt tilsyn med netreglerne og retningslinjerne er en af agenturets vigtigste funktioner og har afgørende betydning for gennemførelsen af reglerne for det indre marked.

(15)  Med vedtagelsen af en række netregler og retningslinjer, som giver en gradvis gennemførelse og en yderligere præcisering af de fælles regionale og EU-dækkende regler, er agenturets rolle med hensyn til overvågning og sikring af gennemførelsen af netreglerne og retningslinjerne blevet større. Effektivt tilsyn med netreglerne og retningslinjerne er en af agenturets vigtigste funktioner og har afgørende betydning for gennemførelsen af reglerne for det indre marked.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Eftersom den gradvise harmonisering af Unionens energimarkeder indebærer, at der regelmæssigt skal findes regionale løsninger som et midlertidigt skridt, er det hensigtsmæssigt at afspejle det indre markeds regionale dimension og fastsætte passende styringsmekanismer. De reguleringsmyndigheder, der har ansvaret for de koordinerede regionale godkendelser, bør være i stand til at forberede repræsentantskabets afgørelser om spørgsmål af regional relevans i et regionalt underudvalg under repræsentantskabet, medmindre disse spørgsmål er af generel betydning for Unionen.

(17)  Eftersom den gradvise harmonisering af Unionens energimarkeder indebærer, at der regelmæssigt skal findes regionale løsninger som et midlertidigt skridt, er det hensigtsmæssigt at afspejle det indre markeds regionale dimension og fastsætte passende styringsmekanismer. Afgørelser om forslag til fælles regionale vilkår og betingelser eller metoder bør derfor træffes af de kompetente reguleringsmyndigheder i den pågældende region, medmindre disse afgørelser har en konkret indvirkning på det indre energimarked. Afgørelser om spørgsmål, som er særlig relevante uden for den pågældende region, bør træffes af agenturet.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Agenturet bør, hvis det er relevant, høre interesserede parter og give dem en rimelig mulighed for at kommentere forslag til foranstaltninger, f.eks. udkast til netregler og -bestemmelser.

(20)  Agenturet skal, hvis det er relevant, høre interesserede parter og give dem en rimelig mulighed for at kommentere alle forslag til foranstaltninger.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Agenturet bør bidrage til bestræbelserne på at øge energisikkerheden.

(22)  Agenturet bør bidrage til bestræbelserne på at øge energisikkerheden og opfylde Unionens klimamål. Som forvaltningsorgan bør agenturet overholde den strategiske energi- og klimadagsorden, der fastlægges af de institutioner, der udformer Unionens politik.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Agenturet bør have de fornødne beføjelser til at varetage sine reguleringsmæssige funktioner effektivt, åbent, velovervejet og frem for alt uafhængigt. Agenturets uafhængighed i forhold til elektricitets- og gasproducenter og transmissions- og distributionssystemoperatører er ikke blot et centralt princip for god forvaltning, men også en grundlæggende forudsætning for tilliden til markedet. Med forbehold af, at medlemmerne optræder på vegne af deres respektive nationale myndigheder, bør repræsentantskabet derfor handle uafhængigt af alle markedsinteresser, undgå interessekonflikter og ikke søge eller efterleve instrukser eller acceptere henstillinger fra en medlemsstats regering, EU-institutionerne eller en anden offentlig eller privat enhed eller person . Repræsentantskabets afgørelser bør samtidig overholde EU- retten vedrørende energi, herunder det indre marked for energi, og vedrørende miljø og konkurrence. Repræsentantskabet bør over for EU- institutionerne gøre rede for sine udtalelser, henstillinger og afgørelser .

(26)  Agenturet bør have de fornødne beføjelser til at varetage sine reguleringsmæssige funktioner effektivt, åbent, velovervejet og frem for alt uafhængigt. Agenturets uafhængighed i forhold til elektricitets- og gasproducenter og transmissions- og distributionssystemoperatører samt andre organisationer, der fremmer de nationale reguleringsmyndigheders interesser, er ikke blot et centralt princip for god forvaltning, men også en grundlæggende forudsætning for tilliden til markedet. Med forbehold af, at medlemmerne optræder på vegne af deres respektive nationale myndigheder, bør repræsentantskabet derfor handle uafhængigt af alle markedsinteresser, undgå interessekonflikter og ikke søge eller efterleve instrukser eller acceptere henstillinger fra en medlemsstats regering, EU-institutionerne eller en anden offentlig eller privat enhed eller person. Repræsentantskabets afgørelser bør samtidig overholde EU-retten vedrørende energi, herunder det indre marked for energi, og vedrørende miljø og konkurrence. Repræsentantskabet bør over for EU- institutionerne gøre rede for sine udtalelser, henstillinger og afgørelser. Agenturets afgørelser bør have bindende virkning, mens dets udtalelser og henstillinger nøje bør overvejes af ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas, EU-DSO-enheden, transmissionssystemoperatører, regionale driftscentre og udpegede elektricitetsmarkedsoperatører.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Agenturet bør udøve sine beslutningsbeføjelser i overensstemmelse med principperne for rimelig og gennemsigtig beslutningstagning. Alle agenturets procedureregler bør være fastsat i dets forretningsorden.

(28)  Agenturet bør udøve sine beslutningsbeføjelser i overensstemmelse med principperne for rimelig og gennemsigtig beslutningstagning. Alle agenturets procedurer bør følge en passende forretningsorden. Alle agenturets procedureregler bør være fastsat i dets forretningsorden.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Agenturet bør primært finansieres over Unionens almindelige budget og ved gebyrer og frivillige bidrag. Navnlig bør de finansielle ressourcer, hvormed reguleringsmyndighederne i dag i fællesskab bidrager til deres samarbejde på EU- plan, fremover stilles til rådighed for agenturet. Unionens budgetprocedure bør fortsat være gældende for alle tilskud, der konteres Unionens almindelige budget. Revisionen bør udføres af en uafhængig ekstern revisor i henhold til artikel 107 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 .

(29)  Agenturet bør have tilstrækkelige ressourcer til at udføre sine opgaver. Agenturet bør primært finansieres over Unionens almindelige budget og ved gebyrer og frivillige bidrag. Navnlig bør de finansielle ressourcer, hvormed reguleringsmyndighederne i dag i fællesskab bidrager til deres samarbejde på EU- plan, fremover stilles til rådighed for agenturet. Agenturet bør have mulighed for at opkræve gebyrer for nogle af sine aktiviteter. Unionens budgetprocedure bør fortsat være gældende for alle tilskud, der konteres Unionens almindelige budget. Revisionen bør udføres af en uafhængig ekstern revisor i henhold til artikel 107 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/201333.

__________________

__________________

33 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

33 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  Agenturets budget bør udarbejdes i overensstemmelse med princippet om resultatbaseret budgetlægning og under hensyntagen til dets mål og de forventede resultater af dets opgaver.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Agenturets budget bør løbende evalueres af budgetmyndigheden under hensyntagen til agenturets arbejdsbyrde og resultater. Budgetmyndigheden bør sikre, at de bedste standarder for effektivitet er opfyldt.

(30)  Agenturets budget bør løbende evalueres af budgetmyndigheden under hensyntagen til agenturets arbejdsbyrde, resultater og målet om at arbejde hen imod et indre marked for energi og bidrage til energisikkerhed til gavn for EU's forbrugere. Budgetmyndigheden bør sikre, at de bedste standarder for effektivitet er opfyldt.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  De nationale reguleringsmyndigheders samarbejde inden for agenturet gør det klart, at flertalsafgørelser er en væsentlig forudsætning for at opnå fremskridt med hensyn til spørgsmål vedrørende det indre energimarked, der har afgørende økonomiske virkninger i adskillige medlemsstater. De nationale reguleringsmyndigheder bør derfor stemme ved simpelt flertal i repræsentantskabet.

(34)  De nationale reguleringsmyndigheders samarbejde inden for agenturet gør det klart, at flertalsafgørelser er en væsentlig forudsætning for at opnå fremskridt med hensyn til spørgsmål vedrørende det indre energimarked, der har afgørende økonomiske virkninger i adskillige medlemsstater. De nationale reguleringsmyndigheder bør derfor stemme ved flertal på to tredjedele i repræsentantskabet. Agenturet bør om nødvendigt kunne stilles til ansvar over for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37a)  Afgørelse 2009/913/EU truffet ved fælles overenskomst mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer1a fastslår, at agenturet skal have hjemsted i Ljubljana i Slovenien. Agenturets hjemsted er centrum for dets aktiviteter og dets lovpligtige funktioner. De lovpligtige organers møder bør således finde sted på hjemstedet.

 

__________________

 

1a Afgørelse 2009/913/EU truffet ved fælles overenskomst mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 7. december 2009 om fastlæggelse af hjemstedet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 39).

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Agenturets værtsmedlemsstat skal sikre de bedst mulige vilkår for, at agenturet kan fungere smidigt og effektivt, herunder tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser —

(38)  Hjemstedsaftalen mellem Republikken Sloveniens regering og agenturet, som blev indgået den 26. november 2010 og trådte i kraft den 10. januar 2011, og andre specifikke ordninger opfylder kravene i forordning (EU) nr. 713/2009 og 863/2016.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38a)  Agenturet bør tilskynde til og lette samarbejdet mellem de nationale reguleringsmyndigheder på tværs af sektorer, hvor det er relevant, især inden for databeskyttelse og privatlivets fred.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Formålet med agenturet er at bistå de reguleringsmyndigheder , som er omhandlet i artikel 57 i [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 864/2] og artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF , med på EU- plan at udføre de reguleringsopgaver, der varetages i medlemsstaterne, og om nødvendigt koordinere disse myndigheders indsats.

2.  Formålet med agenturet er at bistå de reguleringsmyndigheder, som er omhandlet i artikel 57 i [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 864/2] og artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF, med på EU-plan at udføre de reguleringsopgaver, der varetages i medlemsstaterne, og om nødvendigt koordinere disse myndigheders indsats, mægle og løse uoverensstemmelser imellem dem såvel som at bidrage til etablering af fælles regulerings- og tilsynspraksisser af høj kvalitet og sikre konsistent, effektiv og produktiv anvendelse af EU-retsakter med henblik på at nå EU's klima- og energimål.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Agenturet skal ved udførelsen af sine opgaver handle uafhængigt og objektivt og udelukkende i Unionens interesse. Agenturet skal træffe selvstændige afgørelser uafhængigt af private og virksomheders interesser og have separate årlige budgetbevillinger med selvbestemmelse i forbindelse med gennemførelsen af det tildelte budget og tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer til at varetage sine opgaver effektivt.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  afgive udtalelser og henstillinger rettet til transmissionssystemoperatører , regionale driftscentre og udpegede elektricitetsmarkedsoperatører

a)  afgive udtalelser og henstillinger rettet til transmissionssystemoperatører, ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas, EU-DSO-enheden, regionale koordinationscentre og udpegede elektricitetsmarkedsoperatører

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  træffe konkrete afgørelser i specifikke tilfælde, jf. artikel 6, 8 og 11 i denne forordning

d)  træffe afgørelser i de specifikke tilfælde, der nævnes i denne forordning

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas, EU-DSO-enheden, transmissionssystemoperatører, regionale koordinationscentre og udpegede elektricitetsmarkedsoperatører skal i videst mulige udstrækning tage hensyn til og bestræbe sig på at efterkomme de udtalelser og henstillinger, som agenturet retter til dem i overensstemmelse med nærværende forordning.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturets opgaver vedrørende samarbejdet mellem transmissionssystemoperatører

Agenturets opgaver vedrørende samarbejdet mellem transmissions- og distributionssystemoperatører.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet afgiver udtalelse til Kommissionen om udkast til vedtægter, medlemsfortegnelse og udkast til forretningsorden for ENTSO for elektricitet i henhold til artikel 26, stk. 2, i [Publikationskontoret: omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2] og for ENTSO for gas i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2009.

1.  Agenturet afgiver udtalelse til Kommissionen om udkast til vedtægter, medlemsfortegnelse og udkast til forretningsorden for ENTSO for elektricitet i henhold til artikel 26, stk. 2, i [Publikationskontoret: omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2], for EU-DSO-enheden i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i forordning (EU)... [Publikationskontoret: omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016)861/2] og for ENTSO for gas i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2009.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  til ENTSO for elektricitet i henhold til artikel 27, stk. 1, litra a, i [Publikationskontoret:omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2] og til ENTSO for gas i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2009 om netregler, og

a)  til ENTSO for elektricitet i henhold til artikel 27, stk. 1, litra a) i [Publikationskontoret: omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2] og til ENTSO for gas i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2009 om netregler;

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  til ENTSO for elektricitet i henhold til artikel 27, stk. 1, litra b) og h), i [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2] og til ENTSO for gas i henhold til artikel 9, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 715/2009 om udkastet til årligt arbejdsprogram, udkastet til europæisk netudviklingsplan og andre relevante dokumenter, jf. artikel 27, stk. 1, i [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2] og artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 715/2009 under hensyntagen til målene om ikke-diskrimination, effektiv konkurrence og effektivt fungerende og sikre indre markeder for elektricitet og naturgas.

b)  til ENTSO for elektricitet i henhold til artikel 29, stk. 2, første afsnit, i [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2] og til ENTSO for gas i henhold til artikel 9, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 715/2009 om udkastet til årligt arbejdsprogram, udkastet til europæisk netudviklingsplan og andre relevante dokumenter, jf. artikel 27, stk. 1, i [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2] og artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 715/2009 under hensyntagen til målene om ikke-diskrimination, effektiv konkurrence og effektivt fungerende og sikre indre markeder for elektricitet og naturgas. og

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b a)  til EU-DSO-enheden om udkastet til det årlige arbejdsprogram og andre relevante dokumenter, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, og 2, i forordning (EU)... [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2] under hensyntagen til målene om ikke-diskrimination, effektiv konkurrence ogeffektivt fungerende og sikre indre markeder for elektricitet og naturgas.

 

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 a.  Agenturet kan udstede afgørelser rettet til ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas og EU-DSO-enheden for at kræve, at de overholder deres forpligtelser som fastlagt i

 

a)   denne forordning;

 

b)   forordning nr. (EF) nr. 715/2009 og forordning (EU) .../... [den foreslåede omarbejdning af elforordningen, COD (2016)0379];

 

c)   de netregler, der er vedtaget i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 715/2009 og artikel 54 og 55 i forordning (EU) .../... [den foreslåede elforordning, COD (2016)0379];

 

d)   de retningslinjer, der er vedtaget i henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 715/2009 og artikel 57 og 55 i forordning (EU) .../... [den foreslåede elforordning, COD (2016)0379];

 

e)   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013;

 

f)   forordning (EU) ... [forordningen om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862]

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 b.  Agenturet træffer udelukkende en afgørelse i medfør af stk. 4a, når:

 

a)   den manglende overholdelse påvirker den effektive funktion af det indre marked for energi; og

 

b)   ingen kompetent myndighed har truffet foranstaltninger eller de foranstaltninger, der er truffet af en eller flere kompetente myndigheder, ikke har været tilstrækkelige til at sikre overholdelse.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 c.  På agenturets anmodning skal ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas og EU-DSO-enheden forelægge agenturet de oplysninger, der er nødvendige for, at det kan udføre sine opgaver.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)   overvåge og analysere gennemførelsen af de netregler og retningslinjer, som Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 55, stk. 12, i [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2], og artikel 6, stk. 11, i forordning (EF) nr. 715/2009 og deres virkning på harmoniseringen af gældende regler, der tager sigte på at lette markedsintegrationen, samt på ikke-diskrimination, reel konkurrence og et effektivt fungerende marked, og aflægger rapport til Kommissionen.

e)  overvåge og analysere gennemførelsen af de netregler og retningslinjer, som Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 55, stk. 12, i [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2], og artikel 6, stk. 11, i forordning (EF) nr. 715/2009 og deres virkning på harmoniseringen af gældende regler, der tager sigte på at lette markedsintegrationen, samt på ikke-diskrimination, reel konkurrence og et effektivt fungerende marked, og aflægger rapport til Kommissionen. Agenturet kan også træffe afgørelser i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4a, i denne forordning.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I tilfælde, hvor de netregler og retningslinjer, der er udarbejdet i henhold til kapitel VII i [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2] indeholder bestemmelser om udarbejdelse af forslag til vilkår og betingelser eller metoder til gennemførelse af disse netregler og retningslinjer, der kræver reguleringsmæssig godkendelse af alle reguleringsmyndigheder i den berørte region, fremlægges vilkårene og betingelserne eller metoderne for agenturet til revision og godkendelse. Før agenturet godkender vilkårene og betingelserne eller metoderne, reviderer og ændrer det dem, hvor det er nødvendigt, for at sikre, at de er i overensstemmelse med formålet med netreglen eller retningslinjen, og at de bidrager til markedsintegration, ikke-diskrimination og et effektivt fungerende marked. Proceduren for koordinering af regionale opgaver i henhold til artikel 7 finder anvendelse.

2.  I tilfælde, hvor de netregler og retningslinjer, der er udarbejdet i henhold til kapitel VII i [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2] indeholder bestemmelser om udarbejdelse af forslag til vilkår og betingelser eller metoder til gennemførelse af disse netregler og retningslinjer, der kræver godkendelse af reguleringsmyndighederne i alle medlemsstater, fremlægges de foreslåede vilkår og betingelser eller metoder for agenturet til revision og godkendelse.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  I tilfælde, hvor de netregler og retningslinjer, der er udarbejdet i henhold til kapitel VII i forordning (EU).../... [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016)0379], indeholder bestemmelser om udarbejdelse af forslag til fælles regionale vilkår og betingelser eller metoder til gennemførelse af netregler og retningslinjer, der kræver godkendelse fra alle reguleringsmyndigheder i den berørte region, underrettes agenturet om de foreslåede vilkår og betingelser eller metoder.

 

Inden for en måned efter en sådan underretning kan direktøren på eget initiativ efter høring af repræsentantskabet eller på anmodning af repræsentantskabet, kræve, at de regulerende myndigheder i den berørte region henviser forslaget til agenturet til godkendelse, hvis forslaget har en reel indvirkning på det indre energimarked.

 

Et forslag anses at have en reel virkning på det indre marked for energi, hvis det:

 

i)   vil få en reel indvirkning på de endelige forbrugere uden for den pågældende region, eller

 

ii)   i væsentlig grad vil påvirke EU's energiinteresser uden for den pågældende region.

 

I sådanne tilfælde eller i de tilfælde, der er nævnt i artikel 6, stk. 8, litra a) og b) træffer agenturet en afgørelse inden for den frist, der er angivet i de relevante netregler og retningslinjer. Denne periode begynder dagen efter den dato, hvor forslaget blev meddelt.

 

Før agenturet godkender vilkårene og betingelserne eller metoderne, reviderer og ændrer det dem, hvor det er nødvendigt, for at sikre, at de er i overensstemmelse med formålet med netreglen eller retningslinjerne, og at de bidrager til markedsintegration, ikke-diskrimination, reel konkurrence og et effektivt fungerende marked.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Inden for rammerne af revisionen af budområderne godkender og om nødvendigt anmoder agenturet om ændringer af metoden og de formodninger, som vil blive anvendt i forbindelse med denne revision, jf. artikel 13, stk. 3, i [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2].

3.  Proceduren til revision af budområderne foretages i henhold til artikel 13, stk. 3, i [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2]

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet kan i overensstemmelse med sit arbejdsprogram, på anmodning af Kommissionen eller på eget initiativ udarbejde henstillinger for at bistå reguleringsmyndigheder og markedsaktører med at dele god praksis.

2.  Agenturet kan i overensstemmelse med sit arbejdsprogram, på anmodning af Kommissionen eller på eget initiativ udarbejde henstillinger for at bistå reguleringsmyndigheder og markedsaktører med at dele god praksis og sikre fuld overholdelse af den eksisterende forordning.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Agenturet kan på eget initiativ forelægge Kommissionen en udtalelse om en bestemt national reguleringsmyndigheds uafhængighed eller manglende ressourcer og tekniske kapacitet.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet tilvejebringer en ramme, inden for hvilken de nationale reguleringsmyndigheder kan samarbejde. Det fremmer samarbejdet mellem de nationale reguleringsmyndigheder og mellem reguleringsmyndigheder på regionalt plan og på EU- plan med henblik på at sikre interoperabilitet, kommunikation og overvågning af det regionale fremskridt på de områder, der stadig ikke er harmoniseret på EU-plan, og tager ved udarbejdelsen af sine udtalelser, henstillinger og afgørelser hensyn til resultaterne af dette samarbejde. Hvor der efter agenturets opfattelse er behov for bindende regler for et sådant samarbejde, fremsætter det passende henstillinger til Kommissionen.

3.  Agenturet tilvejebringer en ramme, inden for hvilken de nationale reguleringsmyndigheder kan samarbejde for at sikre effektiv beslutningstagning om spørgsmål med grænseoverskridende relevans. Det fremmer samarbejdet mellem de nationale reguleringsmyndigheder og mellem reguleringsmyndigheder på regionalt plan og på EU-plan med henblik på at sikre interoperabilitet, kommunikation og overvågning af det regionale fremskridt på de områder, der stadig ikke er harmoniseret på EU-plan, og tager ved udarbejdelsen af sine udtalelser, henstillinger og afgørelser hensyn til resultaterne af dette samarbejde. Hvor der efter agenturets opfattelse er behov for bindende regler for et sådant samarbejde, fremsætter det passende henstillinger til Kommissionen.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Agenturet afgiver på anmodning af en reguleringsmyndighed eller Kommissionen en faktuel udtalelse om, hvorvidt en afgørelse truffet af en reguleringsmyndighed er i overensstemmelse med de i [omarbejdning af eldirektivet som foreslået i COM(2016) 864/2], direktiv 2009/73/EF, [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2] eller forordning (EF) nr. 715/2009 omhandlede retningslinjer eller med andre relevante bestemmelser i disse direktiver eller forordninger.

4.  Agenturet afgiver på anmodning af en eller flere reguleringsmyndigheder eller Kommissionen en faktuel udtalelse om, hvorvidt en afgørelse truffet af en reguleringsmyndighed er i overensstemmelse med de i [omarbejdning af eldirektivet som foreslået i COM(2016) 864/2], direktiv 2009/73/EF, [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2] eller forordning (EF) nr. 715/2009 omhandlede retningslinjer eller med andre relevante bestemmelser i disse direktiver eller forordninger.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6 a.  Efter anmodning fra en national reguleringsmyndighed kan agenturet beslutte at yde operativ bistand til den pågældende nationale reguleringsmyndighed i forbindelse med efterforskning, herunder med henblik på håndhævelse som følge af manglende overholdelse af reglerne vedrørende markedsmisbrug, manipulation og insiderhandel, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/20111a.

 

________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Agenturet træffer afgørelse om vilkår og betingelser for adgang til og operativ sikkerhed i forbindelse med infrastruktur for elektricitet og gas, der forbinder eller vil kunne forbinde mindst to medlemsstater ("grænseoverskridende infrastruktur"), i overensstemmelse med stk. 8.

7.  Agenturet træffer afgørelse om vilkår og betingelser for adgang til og operativ sikkerhed i forbindelse med infrastruktur for elektricitet og gas, der forbinder eller vil kunne forbinde mindst to medlemsstater ("grænseoverskridende infrastruktur"), i overensstemmelse med stk. 8, 9 og 10.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10 a.  De nationale reguleringsmyndigheder sikrer, at agenturets afgørelser håndhæves.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[…]

udgår

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturets opgaver med hensyn til de regionale driftscentre

Agenturets opgaver med hensyn til de regionale koordinationscentre

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet sørger i tæt samarbejde med de nationale reguleringsmyndigheder og ENTSO for elektricitet for at overvåge og analysere de regionale driftscentres resultater under hensyntagen til de i [artikel 43, stk. 4, i omarbejdningen af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2] fastsatte rapporter.

1.  Agenturet sørger i tæt samarbejde med de nationale reguleringsmyndigheder og ENTSO for elektricitet for at overvåge og analysere de regionale koordinationscentres resultater og overholdelse under hensyntagen til de i [artikel 43, stk. 4], i [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2] fastsatte rapporter og deres overholdelse af forpligtelserne i henhold til forordning (EU).../... [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2], de netregler, der er vedtaget i henhold til artiklerne 54 og 55, og de retningslinjer, som er vedtaget i henhold til artikel 57.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  anmode de regionale driftscentre om oplysninger, hvis det er nødvendigt, jf. artikel 43 i [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2]

(b)  anmode de regionale koordinationscentre om oplysninger, hvis det er nødvendigt, jf. artikel 43 i [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2]

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  afgive udtalelser og henstillinger rettet til de regionale driftscentre.

d)  afgive udtalelser og henstillinger rettet til de regionale koordinationscentre.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Agenturet kan træffe afgørelser rettet til de regionale koordinationscentre for at kræve, at de overholder deres forpligtelser som fastlagt i

 

a)   forordning (EU) ... [den foreslåede omarbejdning af elforordningen, COD (2016)0379];

 

b)   de netregler, der er vedtaget i henhold til artikel 54 og 55 i forordning (EU) .../... [den foreslåede elforordning, COD (2016)0379];

 

c)   de retningslinjer, der er vedtaget i henhold til artikel 57 i forordning (EU) .../... [den foreslåede elforordning, COD (2016)0379];

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 b.  Agenturet træffer udelukkende en afgørelse i medfør af stk. 2a, når:

 

a)   den manglende overholdelse påvirker den effektive funktion af det indre marked for energi; og

 

b)   ingen kompetent myndighed har truffet foranstaltninger eller de foranstaltninger, der er truffet af en eller flere kompetente myndigheder, ikke har været tilstrækkelige til at sikre overholdelse.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  forslagene til metoder og beregninger vedrørende den europæiske vurdering af ressourcetilstrækkeligheden, jf. artikel 19, stk. 2 og 5, i [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2]

a)  forslagene til metoder og beregninger vedrørende den europæiske vurdering af ressourcetilstrækkeligheden, jf. artikel 19, stk. 2, 3 og 5, i [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2] samt resultaterne fra den europæiske vurdering af ressourcetilstrækkeligheden jf. artikel 19, stk. 6, i forordning (EU) ... [omarbejdning af elforordningen som foreslået i COM(2016) 861/2].

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  (a)  overvåge engrosmarkederne, indsamle data og registrere markedsdeltagerne i overensstemmelse med artikel 7-9 i forordning (EU) nr. 1227/201137

a)  overvåge engrosmarkederne, herunder de regionale markeder, indsamle og dele data og etablere et europæisk register over markedsdeltagere i overensstemmelse med artikel 7-12 i forordning (EU) nr. 1227/201137;

__________________

__________________

37 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1-16).

37 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1-16).

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15 a

 

Retssikkerhedsgarantier for adressater for agenturets afgørelser

 

1.  Inden agenturet træffer de afgørelser, der er fastsat i denne forordning, oplyser agenturet parterne om afgørelsen og opfordrer dem til at fremsætte bemærkninger inden for en fastsat frist under fuld hensyntagen til sagens hastekarakter, kompleksitet og mulige konsekvenser.

 

2.   Afgørelser truffet af agenturet skal være fuldt begrundet henblik på at muliggøre en klage om sagens realiteter.

 

3.  De berørte parter skal informeres om de retsmidler, som er til rådighed til at anfægte afgørelser i henhold til denne forordning.

 

4.  Agenturet vedtager og offentliggør en passende og forholdsmæssig forretningsorden for alle agenturets opgaver, jf. kapitel 1. For alle agenturets afgørelser skal forretningsordenen som minimum fastsætte de standarder, der fremgår af stk. 1, 2 og 3, og sikre en gennemsigtig og rimelig beslutningsproces, der garanterer grundlæggende proceduremæssige rettigheder baseret på retsstatsprincippet. For alle andre af agenturets opgaver i henhold til kapitel I skal forretningsordenen som minimum sikre, at grundlæggende proceduremæssige rettigheder garanteres.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet overvåger i tæt samarbejde med Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante nationale myndigheder, herunder de nationale reguleringsmyndigheder , og uden at dette berører konkurrencemyndighedernes beføjelser, engros- og detailmarkederne for elektricitet og naturgas, særligt detailpriserne for elektricitet og naturgas, overholdelsen af forbrugerrettighederne som fastsat i [omarbejdning af eldirektivet som foreslået i COM(2016) 864/2] og direktiv 2009/73/EF, netadgang, herunder adgang for elektricitet, der er produceret fra vedvarende energikilder, og potentielle hindringer for handel på tværs af grænserne, statslige indgreb, som forhindrer priserne i at afspejle den reelle knaphed, medlemsstaternes fremskridt inden for elektricitetsforsyningssikkerhed baseret på resultaterne i den europæiske vurdering af ressourcetilstrækkeligheden som omtalt i artikel 19 i [omarbejdning af elforordningen], navnlig under hensyntagen til den efterfølgende evaluering, der er omtalt i artikel 16 i [forordningen om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862] .

1.  Agenturet overvåger i tæt samarbejde med Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante nationale myndigheder, herunder de nationale reguleringsmyndigheder, og uden at dette berører konkurrencemyndighedernes beføjelser, engros- og detailmarkederne for elektricitet og naturgas, særligt detailpriserne for elektricitet og naturgas, overholdelsen af forbrugerrettighederne som fastsat i [omarbejdning af eldirektivet som foreslået i COM(2016) 864/2] og direktiv 2009/73/EF, markedsudviklingens indvirkning på privatkunders netadgang, herunder adgang for elektricitet, der er produceret fra vedvarende energikilder, de fremskridt, der er nået med hensyn til sammenkobling, potentielle hindringer for handel på tværs af grænserne, reguleringsmæssige hindringer for nye markedsdeltagere og mindre aktører, herunder energifællesskaber, statslige indgreb, som forhindrer priserne i at afspejle den reelle knaphed, medlemsstaternes fremskridt inden for elektricitetsforsyningssikkerhed baseret på resultaterne i den europæiske vurdering af ressourcetilstrækkeligheden som omtalt i artikel 19 i [omarbejdning af elforordningen], navnlig under hensyntagen til den efterfølgende evaluering, der er omtalt i artikel 16 i [forordningen om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862].

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Agenturet kan anmode de nationale reguleringsmyndigheder, ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas, de regionale koordinationscentre, EU-DSO-enheden og de udpegede elektricitetsmarkedsoperatører om at fremlægge alle nødvendige oplysninger med henblik på at udføre overvågning i henhold til denne artikel. Agenturet skal til dette formål have beføjelse til at udstede afgørelser. Agenturet skal i sine afgørelser henvise til det retsgrundlag, i henhold til hvilket der anmodes om oplysninger, inden for hvilken frist oplysningerne skal forelægges og formålet med anmodningen. Agenturet må kun anvende fortrolige oplysninger, som det har modtaget i medfør af denne artikel, til brug for udførelsen af de opgaver, det er tillagt i denne forordning. Agenturet sørger for en passende databeskyttelse af alle oplysninger i henhold til artikel 41.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet kan oprette lokale kontorer i medlemsstaterne under forudsætning af disses samtykke og i overensstemmelse med artikel 25, litra j).

Agenturet kan oprette lokale kontorer i medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 25, litra k).

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Bestyrelsen vedtager sine beslutninger med et simpelt flertal af de tilstedeværende medlemmer, medmindre andet fastlægges i denne forordning. Hvert bestyrelsesmedlem eller suppleant har én stemme.

5.  Bestyrelsen vedtager sine beslutninger med et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer, medmindre andet fastlægges i denne forordning. Hvert bestyrelsesmedlem eller, i hans eller hendes fravær, hver suppleant har én stemme.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Medlemmerne af bestyrelsen forpligter sig til at handle uafhængigt og ud fra almene samfundshensyn Hvert medlem afgiver med henblik herpå en skriftlig loyalitetserklæring og en skriftlig interesseerklæring, hvori de enten anfører, at de ikke har nogen interesser, der berører deres uafhængighed, eller at de har visse direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed. Disse erklæringer offentliggøres hvert år.

8.  Medlemmerne af bestyrelsen forpligter sig til at handle uafhængigt og objektivt i Unionens interesse som helhed uden at søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ. Hvert medlem afgiver med henblik herpå en skriftlig loyalitetserklæring og en skriftlig interesseerklæring, hvori de enten anfører, at de ikke har nogen interesser, der berører deres uafhængighed, eller at de har visse direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed. Disse erklæringer offentliggøres hvert år.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  vedtager hvert år Kommissionens udtalelse og efter repræsentantskabets godkendelse i overensstemmelse med artikel 23, stk. 5, litra c), agenturets programmeringsdokument med et flertal på to tredjedele af medlemmerne og fremsender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Arbejdsprogrammet vedtages med forbehold af den årlige budgetprocedure og offentliggøres.

e)  vedtager hvert år, inden den 31. januar, det i artikel 21 omhandlede programmeringsdokument og fremsender det til Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet. Den vedtager efter Kommissionens udtalelse og i forbindelse med den flerårige programmering efter forelæggelse for Europa-Parlamentet og efter repræsentantskabets godkendelse i overensstemmelse med artikel 23, stk. 5, litra c), agenturets programmeringsdokument med et flertal på to tredjedele af medlemmerne og fremsender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen senest den 31. oktober. Programmeringsdokumentet vedtages med forbehold af den årlige budgetprocedure og offentliggøres

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I henhold til vedtægtens artikel 110 vedtager bestyrelsen på grundlag af artikel 2, stk. 1, i vedtægten og artikel 6 i vilkårene for de øvrige ansatte en beslutning, hvorved den delegerer relevante beføjelser, som tilkommer ansættelsesmyndigheden, til direktøren og fastlægger betingelserne for, hvornår denne delegation af beføjelser kan suspenderes. Direktøren skal have beføjelse til at kunne videredelegere disse beføjelser.

2.  I henhold til vedtægtens artikel 110 vedtager bestyrelsen på grundlag af artikel 2, stk. 1, i vedtægten og artikel 6 i vilkårene for de øvrige ansatte en beslutning, hvorved den delegerer relevante beføjelser, som tilkommer ansættelsesmyndigheden, til direktøren. Direktøren skal have beføjelse til at kunne videredelegere disse beføjelser.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De beføjelser, der tilkommer ansættelsesmyndigheden, og som er delegeret til direktøren, eller som direktøren har videredelegeret, kan bestyrelsen ved en afgørelse under helt særlige omstændigheder midlertidigt suspendere til fordel for sig selv, eller den kan delegere dem til et af sine medlemmer eller til en anden ansat end direktøren.

udgår

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvert år vedtager bestyrelsen på grundlag af et udkast fra direktøren et programmeringsdokument, der indeholder en flerårig og en årlig programmering, under hensyntagen til Kommissionens udtalelse og, for såvidt angår den flerårige programmering, efter høring af Europa-Parlamentet. Den sender hvert år dokumentet til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen senest den 31. januar.

Hvert år vedtager bestyrelsen på grundlag af et udkast fra direktøren et udkast til et programmeringsdokument, der indeholder en årlig og en flerårig programmering i overensstemmelse med artikel 32 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013. Bestyrelsen vedtager programmeringsdokumentet under hensyntagen til Kommissionens udtalelse, efter repræsentantskabets godkendelse af agenturets årlige arbejdsprogram og, for så vidt angår den flerårige programmering, efter forelæggelse for Europa-Parlamentet. Den sender hvert år dokumentet til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen senest den 31. oktober.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b a)  en repræsentant for Europa-Parlamentet uden stemmeret.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Repræsentantskabet og de i artikel 7 omhandlede underudvalg træffer afgørelse med et simpelt flertal af de tilstedeværende medlemmer , idet hvert medlem har en stemme; undtaget er den udtalelse, der er omhandlet i stk. 5, litra b), som skal vedtages med et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer.

1.  Repræsentantskabet træffer afgørelse med et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 5 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  fremsætter, hvor det anser det for at være hensigtsmæssigt, bemærkninger, herunder forslag til ændringer til direktøren om udkast til udtalelser, henstillinger og afgørelser, der er omhandlet i artiklerne 3 til 11 og artikel 14. Direktøren tager hensyn til disse bemærkninger, inden udtalelserne, henstillingerne og afgørelserne fremlægges for repræsentantskabet med henblik på udtalelse, og forelægger en skriftlig begrundelse, hvis han eller hun ikke følger den holdning, repræsentantskabet har afgivet.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  afgiver udtalelse til direktøren om de i artikel 4-14, omhandlede udtalelser, henstillinger og afgørelser, der behandles med henblik på vedtagelse. Repræsentantskabet bistår desuden inden for sine beføjelser direktøren med vejledning vedrørende varetagelsen af dennes opgaver med undtagelse af afgørelser, der træffes i henhold til artikel 16, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1227/200138.

a)  afgiver udtalelse til direktøren om de i artikel 3 til 11 og artikel 14, omhandlede udtalelser, henstillinger og afgørelser, der behandles med henblik på vedtagelse. Repræsentantskabet bistår desuden inden for sine beføjelser direktøren med vejledning vedrørende varetagelsen af hans eller hendes opgaver med undtagelse af de aktiviteter, agenturet gennemfører i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011, og bistår agenturets arbejdsgrupper, der er nedsat i henhold til artikel 30, med vejledning.

__________________

__________________

38 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).

38 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  godkender i henhold til artikel 20, stk. 1, litra e), og artikel 25, litra f), og i overensstemmelse med det i henhold til artikel 33, stk. 3, stk. 1, opstillede foreløbige budgetforslag agenturets arbejdsprogram for det følgende år og forelægger det senest den 1. september hvert år for bestyrelsen til vedtagelse.

c)  godkender i henhold til artikel 20, stk. 1, litra e), og artikel 25, litra f), og i overensstemmelse med det foreløbige udkast til overslag, der er udarbejdet i henhold til artikel 33, stk. 1 til 3, udkastet til programmeringsdokument inklusive agenturets årlige arbejdsprogram og forelægger det senest den 30. september hvert år for bestyrelsen til vedtagelse.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet ledes af en direktør, der handler i overensstemmelse med den vejledning, der er omhandlet i artikel 23, stk. 5, litra a) , stk. 1, og, hvis det er fastsat i denne forordning, i overensstemmelse med repræsentantskabets udtalelser. Med forbehold af bestyrelsens og repræsentantskabets respektive roller i forbindelse med direktørens opgaver, må direktøren ikke søge eller efterleve instrukser fra nogen regering, fra EU-institutioner eller fra nogen offentlig eller privat enhed eller person. Direktøren står til ansvar over for bestyrelsen. Direktøren kan deltage i repræsentantskabets møder som observatør .

1.  Agenturet ledes af en direktør, der handler i overensstemmelse med den vejledning, der er omhandlet i artikel 23, stk. 5, litra a), andet punktum, og, hvis det er fastsat i denne forordning, i overensstemmelse med repræsentantskabets udtalelser. Med forbehold af bestyrelsens og repræsentantskabets respektive roller i forbindelse med direktørens opgaver, må direktøren ikke søge eller efterleve instrukser fra nogen regering, fra EU-institutioner eller fra nogen offentlig eller privat enhed eller person. Direktøren aflægger rapport til bestyrelsen. Direktøren kan deltage i repræsentantskabets møder som observatør .

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Direktøren udnævnes af bestyrelsen efter positiv udtalelse fra repræsentantskabet på grundlag af sine præstationer, kvalifikationer og erfaring med relevans for energisektoren fra en liste med mindst tre ansøgere, som er indstillet af Kommissionen efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Før udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres til at fremkomme med en udtalelse til Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra medlemmerne af dette udvalg. Ved indgåelsen af kontrakten med direktøren repræsenteres agenturet af bestyrelsesformanden

2.  Direktøren udnævnes af bestyrelsen efter positiv udtalelse fra repræsentantskabet og efter godkendelse af Europa-Parlamentet på grundlag af sine præstationer, kvalifikationer og erfaring med relevans for energisektoren fra en liste med mindst tre ansøgere, som er indstillet af Kommissionen efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Før udnævnelsen opfordres den ansøger, bestyrelsen har valgt, til at fremkomme med en udtalelse til Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra medlemmerne af dette udvalg. Ved indgåelsen af kontrakten med direktøren repræsenteres agenturet af bestyrelsesformanden

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  affatter , vedtager og offentliggør udtalelser, henstillinger og afgørelser. Udtalelser, henstillinger og afgørelser, der er omhandlet i artikel 3-11 og 14, må kun vedtages, hvis de har opnået en positiv udtalelse fra repræsentantskabet

c)  affatter, vedtager og offentliggør udtalelser, henstillinger og afgørelser. Udtalelser, henstillinger og afgørelser, der er omhandlet i artikel 3-11 og artikel 14, må kun vedtages, hvis de har opnået en positiv udtalelse fra repræsentantskabet

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  udarbejder hvert år et udkast til agenturets arbejdsprogram for det følgende år og forelægger det efter bestyrelsens godkendelse for repræsentantskabet, Europa-Parlamentet og Kommissionen inden den 31. januar hvert år. Direktøren er ansvarlig for at gennemføre programmeringsdokumentet og for at aflægge rapport til bestyrelsen om gennemførelsen

f)  udarbejder hvert år et udkast til agenturets programmeringsdokument, der indeholder flerårig programmering og det årlige arbejdsprogram for det følgende år i overensstemmelse med artikel 21. Direktøren er ansvarlig for at gennemføre programmeringsdokumentet og for at aflægge rapport til bestyrelsen om gennemførelsen

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  er ansvarlig for at afgøre, om det af hensyn til en effektiv udførelse af agenturets opgaver er nødvendigt at have en eller flere ansatte i en eller flere medlemsstater. Beslutningen om at oprette et lokalt kontor kræver forudgående godkendelse fra Kommissionen, bestyrelsen og den eller de berørte medlemsstat(er). Det skal fremgå af beslutningen, hvilket omfang det lokale kontors påtænkte foranstaltninger har, således at der ikke opstår unødvendige omkostninger og dobbeltarbejde i forhold til agenturets opgaver.

k)  er ansvarlig for at afgøre, om det af hensyn til en effektiv udførelse af agenturets opgaver er nødvendigt at have en eller flere ansatte i en eller flere medlemsstater. Beslutningen om at oprette et lokalt kontor kræver forudgående godkendelse fra bestyrelsen. Det skal fremgå af beslutningen, hvilket omfang det lokale kontors påtænkte foranstaltninger har, således at der ikke opstår unødvendige omkostninger og dobbeltarbejde i forhold til agenturets opgaver.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

k a)  udøver med hensyn til agenturets personale de beføjelser, der er omhandlet i artikel 39, stk. 3.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Klagenævnet kan udøve de beføjelser, der ligger inden for agenturets kompetence, eller hjemvise sagen til agenturets kompetente organ. Sidstnævnte er bundet af klagenævnets afgørelse.

5.  Klagenævnet kan bekræfte afgørelsen eller hjemvise sagen til agenturets kompetente organ. Sidstnævnte er bundet af klagenævnets afgørelse.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 29 a

 

Indbringelse af klager for Domstolen

 

Klager med henblik på annullering af en afgørelse, agenturet har truffet i henhold til nærværende forordning, eller vedrørende manglende handling inden for de gældende tidsfrister, kan kun indbringes for Den Europæiske Unions Domstol, efter at appelproceduren i artikel 29 er udtømt. Agenturet træffer de alle foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme Den Europæiske Unions Domstols afgørelse.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, hvor dette er berettiget og navnlig for at støtte direktøren og repræsentantskabet i deres reguleringsarbejde.

1.  Direktøren og repræsentantskabet kan i fællesskab nedsætte arbejdsgrupper, hvor dette er berettiget og navnlig for at støtte direktøren og repræsentantskabet i deres reguleringsarbejde.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Arbejdsgrupperne skal bestå af eksperter fra agenturets ansatte, fra de nationale reguleringsmyndigheder og fra Kommissionen efter behov. Agenturet er ikke ansvarligt for omkostningerne til de nationale reguleringsmyndigheders eksperters deltagelse i agenturets arbejdsgrupper.

2.  Arbejdsgrupperne skal bestå af eksperter fra agenturets ansatte og fra de nationale reguleringsmyndigheder. Eksperter fra Kommissionen deltager som observatører efter behov. Agenturet er ikke ansvarligt for omkostningerne til de nationale reguleringsmyndigheders eksperters deltagelse i agenturets arbejdsgrupper.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Bestyrelsen vedtager og offentliggør forretningsordenen for arbejdsgruppernes virke.

3.  Direktøren vedtager og offentliggør efter høring af repræsentantskabet forretningsordenen for arbejdsgruppernes virke.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Arbejdsgrupperne skal udføre de aktiviteter, de er blevet tildelt i det programmeringsdokument, som vedtages i henhold til artikel 21.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstaterne eller reguleringsmyndighederne, jf. artikel 20, stk. 1, litra g)

c)  eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstaterne eller reguleringsmyndighederne, jf. artikel 20, stk. 1, litra g), uden at agenturets neutralitet og uafhængighed bringes i fare;

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  De indtægter, som agenturet modtager, må ikke bringe dets uafhængighed og upartiskhed i fare.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der betales gebyrer til agenturet for anmodninger om indrømmelser af undtagelser i henhold til artikel 11, stk. 1, og for afgørelser om grænseoverskridende omkostningsfordeling, der er truffet af agenturet i henhold til artikel 12 i forordning (EU) nr. 347/201339.

1.  Der betales gebyrer til agenturet for følgende:

 

a)   anmodninger om indrømmelser af undtagelser i henhold til artikel 11, stk. 1, og for afgørelser om grænseoverskridende omkostningsfordeling, der er truffet af agenturet i henhold til artikel 12 i forordning (EU) nr. 347/201339;

 

b)   registrering som rapporteringspart i henhold til artikel 8 i forordning (EU) nr. 1227/2011;

 

c)   overvågning af aktiviteter og af transmissions- og distributionssystemoperatørers samarbejde, herunder gennem ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas, og EU-DSO-enheden.

__________________

__________________

39 EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39.

39 EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De i stk. 1 omhandlede gebyrer fastsættes af Kommissionen.

2.  De i stk. 1 omhandlede gebyrer fastsættes af Kommissionen efter høring af bestyrelsen. Kommissionen fastsætter niveauet af gebyrer og afgifter og betalingsbetingelserne. Gebyrer og afgifter fastsættes på et niveau, som sikrer, at den dermed forbundne indtægt er tilstrækkelig til at dække de fulde omkostninger i forbindelse med den leverede ydelse. Kommissionen evaluerer om nødvendigt niveauet af gebyrer og afgifter i lyset af behovet for at pålægge sådanne gebyrer og afgifter.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Det foreløbige udkast til overslag skal være baseret på de mål og forventede resultater, der er fastlagt i det årlige programmeringsdokument, jf. artikel 21, stk. 1, og skal tage hensyn til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at nå disse mål og forventede resultater, i overensstemmelse med princippet om resultatorienteret budgetlægning.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Senest den ... [12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] foretager Kommissionen en evaluering af agenturets tildelte budget med det formål at sikre passende midler og personaleressourcer, som gør det muligt for agenturet at opfylde sin rolle om at arbejde hen imod et indre marked for energi og bidrage til energisikkerhed til gavn for EU's forbrugere. Kommissionen fremsætter om nødvendigt forslag til at ændre agenturets budget.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

3.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions organer eller andre udbydere af oversættelsestjenester i henhold til udbudsbestemmelserne og de relevante finansielle bestemmelser.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest fem år efter nærværende forordnings ikrafttrædelse og derefter hvert femte år foretager Kommissionen med bistand fra en uafhængig ekstern ekspert en evaluering med henblik på at vurdere, hvilke resultater agenturet har opnået med hensyn til målsætninger, mandat og opgaver. Der skal ved evalueringen navnlig ses på et eventuelt behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle konsekvenser af en sådan ændring

1.  Senest fem år efter nærværende forordnings ikrafttrædelse og derefter hvert femte år foretager Kommissionen med bistand fra en uafhængig ekstern ekspert en evaluering med henblik på at vurdere, hvilke resultater agenturet har opnået med hensyn til målsætninger, mandat og opgaver. Der skal ved evalueringen navnlig ses på et eventuelt behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle konsekvenser af en sådan ændring i overensstemmelse med princippet om resultatorienteret budgetlægning.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis Kommissionen finder, at agenturets videreførelse ikke længere er berettiget, hvad angår dets målsætninger, mandat og opgaver, kan den foreslå, at nærværende forordning ændres tilsvarende eller ophæves.

2.  Hvis Kommissionen finder, at agenturets videreførelse ikke længere er berettiget, hvad angår dets målsætninger, mandat og opgaver, skal den høre repræsentantskabet. Repræsentantskabet afgiver en udtalelse om agenturets fremtidige roller senest 12 måneder efter at have modtaget Kommissionens anmodning. Kommissionen kan, samtidig med at den tager behørigt hensyn til repræsentantskabets udtalelse, foreslå, at nærværende forordning ændres tilsvarende eller ophæves.

(1)

EUT C 288 af 31.8.2017, s. 91.

(2)

EUT C 342 af 12.10.2017, s. 79.

(3)

EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


BEGRUNDELSE

Indledning

Den 30. november 2016 fremlagde Europa-Kommissionen pakken "Ren energi til alle europæere" med forslag til foranstaltninger for at holde Den Europæiske Union konkurrencedygtig, mens overgangen til ren energi er i færd med at ændre det globale energilandskab. I forbindelse med denne pakke foreslog Kommissionen en omarbejdning af forordning (EU) nr. 713/2009 om oprettelse af et agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER).

Forslaget har til formål at tilpasse de lovgivningsmæssige rammer for ACER til ændringer på energimarkederne og imødegår behovet for øget regionalt samarbejde. Det giver ACER en stærkere rolle i udarbejdelsen af netregler og koordinering af regional beslutningstagning. Det tildeler desuden ACER en række nye opgaver i forbindelse med de regionale driftscentre (ROC), der skal oprettes, tilsynet med udpegede elektricitetsmarkedsoperatører (NEMO'er) og vurderingen af, om der genereres tilstrækkelig elektricitet, samt risikoberedskab.

Ordføreren mener, at ACER vil spille en central rolle i gennemførelsen af pakken om ren energi og sikre et velfungerende energimarked til gavn for alle EU's energiforbrugere (private husstande, små og mellemstore virksomheder, store virksomheder og industrier). Han glæder sig derfor bredt set over Kommissionens forslag og det øgede ansvarsområde, som det tillægger agenturet.

Ordføreren mener imidlertid, at den foreslåede forordning skal forbedres og præciseres på visse punkter for yderligere at styrke agenturets evne til at udføre sine opgaver på effektiv vis.

Regional lovgivningsmæssig forvaltning

Kommissionens forslag under artikel 5, stk. 2, indeholder bestemmelser om udarbejdelse af forslag til vilkår og betingelser eller metoder til gennemførelse af netregler og retningslinjer, der kræver reguleringsmæssig godkendelse af alle tilsynsmyndigheder eller af alle kontrolorganer i den berørte region, som skal fremlægges for agenturet til revision og godkendelse.

Agenturet er bedst stillet til at behandle forslag til vilkår og betingelser eller metoder, som skal anvendes i hele EU, dvs. dem der kræver reguleringsmæssig godkendelse af alle tilsynsmyndigheder. For forslag til regionale vilkår og betingelser eller metoder bør det primære ansvar ligge hos tilsynsmyndighederne i den berørte region, og de bør kun henvises til agenturets afgørelse, hvor det pågældende problem har en konkret indvirkning på det indre energimarked, og hvor de berørte tilsynsmyndigheder ikke finder enighed eller på fælles anmodning.

De foreslåede ændringsforslag har derfor til formål at differentiere beslutningsprocessen. Dette indebærer en vurdering af de fælles regionale forslags indvirkning på det indre energimarked. Hvis forslagene ikke har nogen konkret indvirkning på det indre energimarked, træffes afgørelserne af kontrolorganerne i den pågældende region efter høring af ACER's direktør. Når agenturet efterfølgende er blevet underrettet om de fælles aftaler, udsteder agenturet en henstilling, hvis disse aftaler ikke er i overensstemmelse med mål og bestemmelser i direktivet, forordningen, netreglerne og retningslinjerne.

ACER's tilsyn med EU-dækkende og regionale enheder inden for el- og gassektoren

Med større vægt på regionalt og paneuropæisk samarbejde og koordinering bliver det meget vigtigt at foretage effektiv overvågning på dette niveau for at sikre det indre energimarkeds gennemførelse og velfungerende funktion.

Agenturets tilsynsaktivitet har tidligere primært fokuseret på ENTSO'erne, men er for nylig blevet udvidet til at omfatte de udpegede elektricitetsmarkedsoperatører (NEMO'er) og bør udvides yderligere i henhold til den foreslåede omarbejdning, så de dækker de regionale driftscentre (ROC). Disse enheder vil rent faktisk have operationelle ansvarsområder, som gør et effektivt tilsyn endnu mere relevant. Det skal således sikres, at disse enheder overholder deres forpligtelser i henhold til lovgivningen. For at agenturet skal kunne udføre et effektiv tilsyn, skal det have adgang og være i stand til at tilegne sig de nødvendige oplysninger.

Når agenturet opdager, at en af ENTSO'erne, en NEMO, en ROC – eller enhver anden enhed, der arbejder på grænseoverskridende, regionalt eller EU-plan, f.eks. den fremtidige EU-DSO-enhed – ikke overholder målene og bestemmelserne i eldirektivet og -forordningen, netreglerne og retningslinjerne og dermed bringer det indre energimarked i fare, bør agenturet kunne gribe ind med en bindende afgørelse.

ACERs evne til at indhente de oplysninger, det kræver for at udføre overvågningsfunktionen

ACER har allerede et omfattende overvågningsansvar i henhold til den nuværende forordning 713/2009. Disse udvides yderligere af omarbejdningsforslaget til også at omfatte udførelsen af ​​ROC'er og NEMO'er. Disse overvågningsansvar modsvares imidlertid ikke af generelle beføjelser til at anmode om og indhente de relevante oplysninger.

Derfor fremlagde ordføreren ændringsforslag, der gav agenturet beføjelse til at anmode om alle de oplysninger, som denne måtte have brug for fra markedsdeltagere og andre enheder til på effektiv vis at kunne udføre sine opgaver, om nødvendigt gennem bindende beslutninger. For at undgå overlapning af de indberetningsforpligtelser, der er pålagt deltagerne på energimarkedet, bør disse oplysninger almindeligvis stilles til rådighed af de nationale tilsynsmyndigheder, ENTSO'er, ROC'er, EU's DSO-enhed og NEMO'er, som er tættest på energimarkedets deltagere, under hensyntagen til eksisterende statistikker. Agenturet bør imidlertid som en sidste udvej kunne rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning om oplysninger direkte til en deltager på energimarkedet, såfremt en national tilsynsmyndighed ikke leverer eller kan levere sådanne oplysninger rettidigt. Medlemslandenes tilsynsmyndigheder bør være forpligtet til at bistå agenturet med at håndhæve sådanne direkte anmodninger.

ACERs manglende finansielle og menneskelige ressourcer

Ordføreren er yderst bekymret over den vedvarende mangel på finansiering til agenturet, hvilket alvorligt underminerer dets evne til at opfylde sit eksisterende lovbestemte mandat, navnlig hvad angår REMIT-forordningen. Hvis denne situation ikke opklares inden for rammerne af budgettet for 2018, kan gennemførelsen af det indre energimarked blive forsinket, og integriteten og gennemsigtigheden af engroshandel med energi komme i fare, hvilket ville indebærer højere priser for EU's energiforbrugere. De supplerende opgaver og ansvar, som pålægges ACER, skal desuden ledsages af en passende styrkelse af ACER's ressourcer.

I lyset af de igangværende begrænsninger i EU-budgettet vil en måde at overvinde agenturets nuværende budgetproblemer på være at gøre det muligt at opkræve gebyrer for nogle af sine aktiviteter. Ordføreren foreslår derfor, at der foretages en række ændringer, som vil gøre det muligt for ACER at opkræve gebyrer for registrering af registrerede indberetningsmekanismer, for indberetning af handelsoplysninger og grundlæggende data under REMIT og for tilsyn med TSO'ernes aktiviteter, herunder deres samarbejde gennem ENTSO'erne.

Andre spørgsmål

Ordføreren foreslår også en artikel, der præciserer ACER's beslutningsprocedure for at sikre, at afgørelser er fuldt begrundede og berettigede for at muliggøre domstolskontrol. Afgørelserne skal offentliggøres samtidig med, at fortroligheden af kommercielt følsomme oplysninger opretholdes. Endelig foreslås der en række ændringer med hensyn til agenturets organisation, herunder ændringer for at bevare direktørens beføjelser til at træffe visse ledelsesbeslutninger, for at sikre uafhængigheden af ACER's bestyrelse fra politiske instrukser og til at justere visse procedurer.


BILAG: LISTE OVER ENHEDER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder som led i udarbejdelsen af udkastet til betænkning:

ABB

ACER, direktør

ACER, bestyrelsen

ACER, repræentantskabet

Amprion

BEUC

Bundesnetzagentur

Business Europe

Climate Action Network (CAN) Europa

CEDEC - European federation of Local Energy Companies

CEER

Coalition France pour l'efficacité énergétique (CFEE)

Dansk Energi

Dansk Industri

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

EDSO for intelligente net

Energie-Control Austria

Energinet

Energitilsynet

ENGIE

ENTSO-E:

EPEXSPOT

Europa-Kommissionen — GD ENER

Europa-Kommissionen — GD CLIMA

EVN

Deutscher Verband kommunaler Unternehmen e.V.

Det Tyske Forbundsministerium for Økonomi og Energi

IBERDROLA

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)

Nordpool

Orgalime

PKA

Shell

SolarPower Europe

Statnett

Statoil

T&D Europe

Windeurope


BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

D(2017)31009

Jerzy Buzek

Formand for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

PHS 08B046

Bruxelles

Om:  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (omarbejdning)

  (COM (2016)0863 – C80494/2016 – 2016/0378(COD))

Kære formand

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag i henhold til artikel 104 om omarbejdning, som indført i Parlamentets forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Formanden for det kompetente udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis vedkommende skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene."

Efter udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommission, som har behandlet forslaget, og i overensstemmelse med ordførerens henstillinger, finder Retsudvalget, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget og i den rådgivende gruppes udtalelse, og at forslaget, for så vidt angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Retsudvalget besluttede derfor på sit møde den 13. juli 2017 med 20 stemmer for og 0 imod, mens 3 hverken stemte for eller imod(1), at anbefale, at Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Bilag: Rapport underskrevet af formanden for den rådgivende gruppe.

(1)

Følgende medlemmer var til stede: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 20. juni 2017

UDTALELSE

  TIL  EUROPA-PARLAMENTET,

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (omarbejdning)

COM(2016)0863 af 23.2.2017 – 2016/0378(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 25. april og 3. maj 2017 ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen på disse møder(1) af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende, at følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer:

- henvisningen til artikel 8 i artikel 2, litra d)

- udeladelsen af stk. 7 og 8 i artikel 6 i forordning (EF) 713/2009

- i artikel 20, stk. 1, litra e), udeladelsen af ordene "senest den 30. september"

- henvisningen til artikel 3-11 i artikel 23, stk. 5, litra a), og artikel 25, litra c)

- i artikel 26, stk. 3, sætningen ”Klagenævnet vedtager selv og offentliggør sin forretningsorden”

- i artikel 29, stk. 1, erstatningen af den nuværende henvisning til "artikel 7, 8 eller 9" med en henvisning til "artikel 4-14";

- i artikel 33, stk. 1, udeladelsen af ordene "senest den 15. februar"

- i artikel 33, stk. 3, erstatningen af ordene "senest den 31. marts" med ordene "senest den 31. januar hvert år".

- i artikel 33, stk. 6, tilføjelse af ordene "Rådet"og "i sin rolle"

- hele ordlyden i artikel 33, stk. 8

- hele ordlyden i artikel 35, stk. 1 og 2

- i artikel 35, stk. 4, erstatningen af ordet "direktøren" med ordet "regnskabsføreren".

- i artikel 35, stk. 6, erstatningen af ordet "direktøren" med ordet "Agenturets regnskabsfører".

- i artikel 35, stk. 7, tilføjelse af ordene "senest den 15. november i år n+1"

- i artikel 35, stk. 8, erstatningen af ordene "15. oktober" med ordene "30. september i år n+1".

- i artikel 43, stk. 1, sletningen af ordene "hvis det er relevant" .

- i artikel 45, stk. 3, ordene "sammen med sine konklusioner for Europa-Parlamentet, Rådet".

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver      Juridisk rådgiver      Generaldirektør

(1)

  Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (31.8.2017)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem

Energireguleringsmyndigheder (omarbejdning)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Ordfører for udtalelse: Jens Geier

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Agenturet bør primært finansieres over Unionens almindelige budget og ved gebyrer og frivillige bidrag. Navnlig bør de finansielle ressourcer, hvormed reguleringsmyndighederne i dag i fællesskab bidrager til deres samarbejde på EU- plan, fremover stilles til rådighed for agenturet. Unionens budgetprocedure bør fortsat være gældende for alle tilskud, der konteres Unionens almindelige budget. Revisionen bør udføres af en uafhængig ekstern revisor i henhold til artikel 107 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/201333 .

(29)  Agenturet bør primært finansieres over Unionens almindelige budget og ved gebyrer og frivillige bidrag, uden at agenturets neutralitet og uafhængighed kompromitteres. Navnlig bør de finansielle ressourcer, hvormed reguleringsmyndighederne i dag i fællesskab bidrager til deres samarbejde på EU- plan, fremover stilles til rådighed for agenturet. Unionens budgetprocedure bør fortsat være gældende for alle tilskud, der konteres Unionens almindelige budget. Revisionen bør udføres af en uafhængig ekstern revisor i henhold til artikel 107 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/201333 .

_________________

 

33 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

33 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre antagelige ændringsforslag, som ordføreren har foreslået til Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  Agenturet bør fastsætte sine gebyrer på en gennemsigtig, fair, ikkediskriminerende og ensartet måde. Gebyrerne bør ikke bringe det pågældende erhvervs konkurrenceevne eller agenturets uafhængighed og upartiskhed i fare.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre antagelige ændringsforslag, som ordføreren har foreslået til Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 29 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29b)  Agenturets budget bør udarbejdes i overensstemmelse med princippet om resultatbaseret budgetlægning og under hensyntagen til dets mål og de forventede resultater af dets opgaver.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre antagelige ændringsforslag, som ordføreren har foreslået til Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Agenturet udfører sine funktioner på en uafhængig og objektiv måde.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre antagelige ændringsforslag, som ordføreren har foreslået til Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Medlemmerne af bestyrelsen forpligter sig til at handle uafhængigt og ud fra almene samfundshensyn Hvert medlem afgiver med henblik herpå en skriftlig loyalitetserklæring og en skriftlig interesseerklæring, hvori de enten anfører, at de ikke har nogen interesser, der berører deres uafhængighed, eller at de har visse direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed. Disse erklæringer offentliggøres hvert år.

8.  Uden at det berører den rolle, som de af Kommissionen udpegede medlemmer spiller, forpligter medlemmerne af bestyrelsen sig til at handle uafhængigt og ud fra almene samfundshensyn uden at indhente eller følge politiske instrukser. Hvert medlem afgiver med henblik herpå en skriftlig loyalitetserklæring og en skriftlig interesseerklæring, hvori de enten anfører, at de ikke har nogen interesser, der berører deres uafhængighed, eller at de har visse direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed. Disse erklæringer offentliggøres hvert år.

Begrundelse

Beskyttelsen af medlemmerne af bestyrelsen mod politiske instrukser bør bevares, samtidig med at man anerkender den særlige rolle, som de af Kommissionen udpegede medlemmer spiller. Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i forvaltningen af agenturet.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I forbindelse med en væsentlig ændring, jf. andet afsnit, skal der altid overvejes en omprioritering af aktiviteterne, inden der bevilges yderligere finansielle og menneskelige ressourcer.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstaterne eller reguleringsmyndighederne, jf. artikel 20, stk. 1, litra g)

c)  eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstaterne eller reguleringsmyndighederne, jf. artikel 20, stk. 1, litra g), uden at agenturets neutralitet og uafhængighed kompromitteres

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre antagelige ændringsforslag, som ordføreren har foreslået til Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  De indtægter, som agenturet modtager, må ikke kompromittere dets uafhængighed og upartiskhed.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre antagelige ændringsforslag, som ordføreren har foreslået til Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der betales gebyrer til agenturet for anmodninger om indrømmelser af undtagelser i henhold til artikel 11, stk. 1, og for afgørelser om grænseoverskridende omkostningsfordeling, der er truffet af agenturet i henhold til artikel 12 i forordning (EU) nr. 347/201339.

1.  Der betales gebyrer til agenturet i hvert af følgende tilfælde:

 

a)   anmodninger om indrømmelser af undtagelser i henhold til artikel 11, stk. 1, i denne forordning

 

b)   anmodninger om afgørelser om grænseoverskridende omkostningsfordeling, der er truffet af agenturet i henhold til artikel 12 i forordning (EU) nr. 347/201339

 

c)   registrering af indberettende parter, jf. artikel 11, stk. 1, tredje afsnit, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/201439a

 

d)   tilsyn med varetagelsen af de opgaver, der påhviler ENTSO for elektricitet og ENTSO for gas, jf. artikel 4, stk. 2, i denne forordning.

__________________

__________________

39 EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39.

39 EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39.

 

39a Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014 af 17. december 2014 om dataindberetning til gennemførelse af artikel 8, stk. 2, og artikel 8, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 (EUT L 363 af 18.12.2014, s. 121).

Begrundelse

Muligheden for at opkræve gebyrer af registrerede indberetningsmekanismer under REMIT og TSO'er vil være en effektiv måde at overvinde den nuværende mangel på finansielle ressourcer, og agenturet bør gives denne mulighed. Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i forvaltningen af agenturet. Det kan gøre det muligt for agenturet i fuld udstrækning at varetage sine nye opgaver i henhold til REMIT og forordning (EU) nr. 347/2013.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Det foreløbige udkast til overslag skal være baseret på de mål og forventede resultater, der er fastlagt i det årlige programmeringsdokument, jf. artikel 21, stk. 1, og skal tage hensyn til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at nå disse mål og forventede resultater, i overensstemmelse med princippet om resultatorienteret budgetlægning.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre antagelige ændringsforslag, som ordføreren har foreslået til Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

3.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions organer eller andre oversættelsestjenesteydere i henhold til udbudsbestemmelserne og inden for de grænser, der er fastsat i de relevante finansielle regler.

Begrundelse

Oversættelsescentret kan muligvis fastsætte frister for oversættelse, som hindrer agenturets arbejde. I betragtning af de manglende finansielle ressourcer for øjeblikket bør agenturet have mulighed for at anvende billigere alternativer for at kunne udøve sin virksomhed, og ACER bør derfor have mulighed for at eksternalisere oversættelsesopgaver.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest [OP: fem år efter nærværende forordnings ikrafttrædelse, specifik dato indsættes af Publikationskontoret] og derefter hvert femte år foretager Kommissionen med bistand fra en uafhængig ekstern ekspert en evaluering med henblik på at vurdere, hvilke resultater agenturet har opnået med hensyn til målsætninger, mandat og opgaver. Der skal ved evalueringen navnlig ses på et eventuelt behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle konsekvenser af en sådan ændring ..

1.  Senest [OP: fem år efter nærværende forordnings ikrafttrædelse, specifik dato indsættes af Publikationskontoret] og derefter hvert femte år foretager Kommissionen med bistand fra en uafhængig ekstern ekspert en evaluering med henblik på at vurdere, hvilke resultater agenturet har opnået med hensyn til målsætninger, mandat og opgaver. Der skal ved evalueringen navnlig ses på et eventuelt behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle konsekvenser af en sådan ændring i overensstemmelse med princippet om en resultatorienteret budgetlægning.

Begrundelse

Princippet om resultatorienteret budgetlægning er en af de politiske prioriteringer, der er udviklet af Kommissionen og godkendt af Parlamentet. Dette ændringsforslag bør afspejle den overordnede institutionelle indsats for en bedre anvendelse af EU's budget.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Europæisk agentur for samarbejde mellem energimyndigheder (omarbejdning)

Referencer

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

19.1.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Jens Geier

12.1.2017

Dato for vedtagelse

30.8.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

34

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

1

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG ()

Titel

Europæisk agentur for samarbejde mellem energimyndigheder (omarbejdning)

Referencer

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Dato for høring af EP

30.11.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

19.1.2017

ECON

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

 

Ordførere

Dato for valg

Morten Helveg Petersen

25.1.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Dato for vedtagelse

21.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

52

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jan Keller

Dato for indgivelse

26.2.2018


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Claude Turmes

7

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 16. marts 2018Juridisk meddelelse