Menetlus : 2016/0378(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0040/2018

Esitatud tekstid :

A8-0040/2018

Arutelud :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 7.8

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0228

RAPORT     ***I
PDF 935kWORD 133k
26.2.2018
PE 605.917v02-00 A8-0040/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Morten Helveg Petersen

(Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 104)

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 LISA: LOETELU ÜKSUSTEST,KELLELT RAPORTÖÖR TEAVET SAI
 LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS
 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0863),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 194 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0494/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Saksamaa Liidupäeva, Prantsusmaa Senati ja Rumeenia Senati poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 31. mai 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 13. juuli 2017. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(3),

–  võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 17. juuli 2017. aasta kirja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A8-0040/2018),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Hoolimata elektrienergia siseturu lõimimise ja ühendamise alal tehtud märkimisväärsetest edusammudest on mõned liikmesriigid või piirkonnad endiselt isoleeritud või omavahel ebapiisavalt ühendatud. See on eelkõige nii saareriikidest liikmesriikide ja äärealadel asuvate liikmesriikide puhul. Amet peaks oma töös asjakohaselt arvesse võtma nende liikmesriikide või piirkondade eriolukorda.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Piirkondlikel talitluskeskustel on tähtis osa põhivõrguettevõtjate tegevuse kooskõlastamisel, et tagada võrgu stabiilsus ja ühendada suuri taastuvenergiakoguseid. Koostööamet peab vajaduse korral tagama korrapärase järelevalve piirkondlike talitluskeskuste üle.

(7)  Kuna liidu elektrivõrk on tihedalt ühendatud ning naaberriikidega on vaja teha üha rohkem koostööd, et tagada võrgu stabiilsus ja ühendada suuri taastuvenergiakoguseid, on piirkondlikel koordineerimiskeskustel tähtis osa põhivõrguettevõtjate tegevuse kooskõlastamisel. Koostööamet peab vajaduse korral tagama korrapärase järelevalve piirkondlike koordineerimiskeskuste üle ning jälgima nende tulemusi ja asjakohase liidu õiguse täitmist.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Kuna suur osa toodetavast uuest energiast ühendatakse võrku kohalikul tasandil, on jaotusvõrguettevõtjatel täita tähtis osa seoses Euroopa elektrisüsteemi paindliku ja tõhusa toimimisega.

(8)  Kuna suur osa toodetavast uuest energiast ühendatakse võrku kohalikul tasandil, on jaotusvõrguettevõtjatel täita tähtis osa seoses Euroopa elektrisüsteemi paindliku ja tõhusa toimimisega. Kuna komisjon kaalub liidu tasandi organi loomist, et parandada põhivõrguettevõtjate ja jaotusvõrguettevõtjate vahelist koostööd ning töötada välja jaotusvõrguettevõtjatega seotud küsimusi käsitlevad täiendavad suunised ja eeskirjad, tuleb ametile anda teatavad reguleerivad järelevalvevolitused sellise organi üle.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Amet peaks tagama riiklike reguleerivate asutuste poolt [the recast Electricity Directive as proposed by COM(2016) 864/2] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/73/EÜ30 kohaselt siseriiklikul tasandil täidetavate reguleerimisülesannete nõuetekohase kooskõlastamise ning vajaduse korral nende täiendamise liidu tasandil. Seetõttu on äärmiselt oluline tagada ameti sõltumatus energia- ja gaasitootjatest, põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatest (nii avalik-õiguslikest kui ka eraõiguslikest) ning tarbijatest ning tagada ameti tegevuse vastavus liidu õigusaktidele, ameti tehniline ja reguleerimisalane võimekus, läbipaistvus, alluvus demokraatlikule kontrollile ja tõhusus.

(10)  Amet peaks tagama riiklike reguleerivate asutuste poolt [the recast Electricity Directive as proposed by COM(2016) 864/2] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/73/EÜ30 kohaselt siseriiklikul tasandil täidetavate reguleerimisülesannete nõuetekohase kooskõlastamise ning vajaduse korral nende täiendamise liidu tasandil. Seetõttu on äärmiselt oluline tagada ameti sõltumatus energia- ja gaasitootjatest, põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatest (nii avalik-õiguslikest kui ka eraõiguslikest) ning tarbijatest ning tagada ameti tegevuse vastavus liidu õigusaktidele, ameti tehniline ja reguleerimisalane võimekus, läbipaistvus, alluvus demokraatlikule kontrollile, sealhulgas aruandekohustus Euroopa Parlamendi ees, ja tõhusus.

__________________

__________________

30 Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 94.

30 Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 94.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Amet peaks jälgima elektri- ja gaasisektori põhivõrguettevõtjate ja ülekandesüsteemi haldurite piirkondlikku koostööd, samuti Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku ülesannete täitmist. Amet peaks jälgima ka seda, kuidas täidavad ülesandeid teised üksused, kelle ülesanded on kindlaks määratud liidu tasandil, nagu näiteks energiabörsid. Ameti kaasamine on oluline tagamaks, et põhivõrguettevõtjate ja ülekandesüsteemi haldurite koostöö ja selliste üksuste töö, kelle ülesanded on kindlaks määratud liidu tasandil, edeneb tõhusal ja läbipaistval viisil elektrienergia ja maagaasi siseturu heaks.

(11)  Amet peaks jälgima elektri- ja gaasisektori põhivõrguettevõtjate ja ülekandesüsteemi haldurite piirkondlikku koostööd, samuti Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku ülesannete täitmist ning aitama tagada liidu õiguse järgimise. Amet peaks jälgima ka seda, kuidas täidavad ülesandeid teised üksused, kelle ülesanded on kindlaks määratud liidu tasandil, nagu näiteks energiabörsid. Ameti kaasamine on oluline tagamaks, et põhivõrguettevõtjate ja ülekandesüsteemi haldurite koostöö ja selliste üksuste töö, kelle ülesanded on kindlaks määratud liidu tasandil, edeneb tõhusal ja läbipaistval viisil elektrienergia ja maagaasi siseturu heaks. Ametil peaks olema võimalik nõuda ja saada Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikult ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikult oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku, Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku, ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja piirkondlike koostöökeskuste operatiivülesannete suurendamisel tuleb tõhustada järelevalvet selliste piirkondlikul või liidu tasandil tegutsevate üksuste üle. Ametil peaks energia siseturu nõuetekohase toimimise tagamiseks olema erandjuhtudel võimalik võtta vastu kõnealustele üksustele adresseeritud otsuseid, millega tagatakse, et nad täidavad oma kohustusi vastavalt energiaalastele õigusnormidele.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Amet loob raamistiku, mis võimaldab riiklikel asutustel osaleda ja teha koostööd. Selline raamistik hõlbustab elektri ja maagaasi siseturgu käsitlevate õigusaktide ühesugust kohaldamist kogu liidus. Rohkem kui üht liikmesriiki käsitlevate juhtude puhul on ametil õigus vastu võtta üksikotsuseid. See õigus peaks selgelt määratletud tingimustel hõlmama tehnilisi ja õiguslikke küsimusi, mis on seotud võrgueeskirjade ja suuniste rakendamisega, piirkondlike talitluskeskustega tehtava koostööga, reguleerivate otsustega, mida on vaja hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse järelevalveks ning selleks, et teha otsuseid, milles käsitletakse vähemalt kaht liikmesriiki ühendavat või ühendada võivat elektri- ja maagaasitaristut, ning viimase võimalusena uute elektrivõrkudevaheliste ühenduste ja rohkem kui ühes liikmesriigis asuvate uute gaasitaristute vabastamist siseturueeskirjade kohaldamisest.

(13)  Amet loob raamistiku, mis võimaldab riiklikel asutustel osaleda ja teha koostööd. Selline raamistik hõlbustab elektri ja maagaasi siseturgu käsitlevate õigusaktide ühesugust kohaldamist kogu liidus. Rohkem kui üht liikmesriiki käsitlevate juhtude puhul on ametil õigus vastu võtta üksikotsuseid. See õigus peaks selgelt määratletud tingimustel hõlmama tehnilisi ja õiguslikke küsimusi, mis on seotud võrgueeskirjade ja suuniste rakendamisega, piirkondlike koordineerimiskeskustega tehtava koostööga, reguleerivate otsustega, mida on vaja hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse järelevalveks ning selleks, et teha otsuseid, milles käsitletakse vähemalt kaht liikmesriiki ühendavat või ühendada võivat elektri- ja maagaasitaristut, ning viimase võimalusena uute elektrivõrkudevaheliste ühenduste ja rohkem kui ühes liikmesriigis asuvate uute gaasitaristute vabastamist siseturueeskirjade kohaldamisest. Ühtlasi peaks ametil olema võimalik anda riiklikele reguleerivatele asutustele operatiivabi. Riiklikud reguleerivad asutused peaksid esitama ametile järelevalve teostamiseks vajalikku teavet.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Amet etendab olulist rolli, et töötada välja raamsuunised (raamsuunised), mis on oma olemuselt mittesiduvad. Võrgueeskirjad peavad vastama sellistele raamsuunistele. Samuti oleks asjakohane ja kooskõlas ameti eesmärgiga, kui amet osaleks võrgueeskirjade kavandite läbivaatamisel, et tagada nende vastavus raamsuunistele ning see, et kavandid oleksid vajalikul määral ühtlustatud, enne kui ta esitab need komisjonile vastuvõtmiseks.

(14)  Amet etendab olulist rolli, et töötada välja raamsuunised (raamsuunised), mis on oma olemuselt mittesiduvad. Võrgueeskirjad peavad vastama sellistele raamsuunistele. Samuti oleks asjakohane ja kooskõlas ameti eesmärgiga, kui amet osaleks võrgueeskirjade kavandite läbivaatamisel ja muutmisel, et tagada nende vastavus raamsuunistele ning see, et kavandid oleksid vajalikul määral ühtlustatud, enne kui ta esitab need komisjonile vastuvõtmiseks.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Kuna on võetud vastu mitu võrgueeskirja ja suunist, milles on sätestatud ühiste piirkondlike ja kogu liitu hõlmavate eeskirjade järkjärguline rakendamine ja edasine täiendamine, suureneb ameti osa seoses võrgueeskirjade ja suuniste rakendamise järelevalvega. Võrgueeskirjade ja suuniste rakendamise tõhus järelevalve on ameti peamine ülesanne, mis on ülioluline siseturu eeskirjade rakendamise seisukohast.

(15)  Kuna on võetud vastu mitu võrgueeskirja ja suunist, milles on sätestatud ühiste piirkondlike ja kogu liitu hõlmavate eeskirjade järkjärguline rakendamine ja edasine täiendamine, suureneb ameti osa seoses võrgueeskirjade ja suuniste rakendamise järelevalve ja tagamisega. Võrgueeskirjade ja suuniste rakendamise tõhus järelevalve on ameti peamine ülesanne, mis on ülioluline siseturu eeskirjade rakendamise seisukohast.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Kuna liidu energiaturgude järkjärguline ühtlustamine hõlmab vahepealse sammuna korrapärast piirkondlike lahenduste väljatöötamist, on asjakohane võtta arvesse siseturuga seotud piirkondlikke olusid ja esitada sobivad juhtimismehhanismid. Kooskõlastatud piirkondliku heakskiidu eest vastutavad reguleerivad asutused peaksid suutma reguleerivate asutuste nõukogu piirkondlikus allkomitees piirkondliku tähtsusega küsimustes ette valmistada reguleerivate asutuste nõukogu otsuseid, välja arvatud juhul, kui küsimused on liiduülese tähtsusega.

(17)  Kuna liidu energiaturgude järkjärguline ühtlustamine hõlmab vahepealse sammuna korrapärast piirkondlike lahenduste väljatöötamist, on asjakohane võtta arvesse siseturuga seotud piirkondlikke olusid ja esitada sobivad juhtimismehhanismid. Seetõttu peaks otsuseid ühiseid piirkondlikke tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekute kohta tegema asjaomase piirkonna pädevad reguleerivad asutused, välja arvatud juhul, kui nendel otsustel on tegelik mõju energia siseturule. Asjaomasest piirkonnast kaugemale ulatuva märkimisväärse tähtsusega küsimustes peaks otsuseid tegema amet.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Amet peaks vajaduse korral konsulteerima huvitatud isikutega ning andma neile mõistliku võimaluse kommenteerida kavandatud meetmeid, näiteks võrgueeskirju ja -reegleid.

(20)  Amet peab vajaduse korral konsulteerima huvitatud isikutega ning andma neile mõistliku võimaluse kommenteerida kõiki kavandatud meetmeid.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Amet peaks aitama kaasa energiavarustuskindluse suurendamise püüdlustele.

(22)  Amet peaks aitama kaasa energiavarustuskindluse suurendamise ja liidu kliimaeesmärkide saavutamise püüdlustele. Amet peaks täitevorganina järgima poliitikat kujundavate liidu institutsioonide kindlaksmääratud strateegilist energia- ja kliimaalast tegevuskava.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Ametil peaksid olema vajalikud õigused oma reguleerimisülesannete teostamiseks tõhusal, läbipaistval, põhjendatud ja eelkõige sõltumatul viisil. Ameti sõltumatus elektri- ja gaasitootjatest ning põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatest ei ole mitte ainult hea juhtimistava oluline põhimõte, vaid on ka turu usalduse tagamise põhitingimus. Piiramata oma liikmete tegevust asjaomase reguleeriva asutuse nimel, peaks reguleerivate asutuste nõukogu tegutsema sõltumatult mis tahes muudest turuhuvidest, vältima huvide konflikte ning mitte küsima ega võtma vastu juhiseid või aktsepteerima soovitusi ühegi liikmesriigi valitsuselt, liidu institutsioonidelt ega muult avalik-õiguslikult või eraõiguslikult üksuselt või isikult. Reguleerivate asutuste nõukogu otsused peaksid samal ajal järgima liidu õigusakte energia, näiteks energia siseturu, keskkonna ning konkurentsipoliitika valdkonnas. Reguleerivate asutuste nõukogu peaks andma oma arvamuste, soovituste ja otsuste kohta aru liidu institutsioonidele.

(26)  Ametil peaksid olema vajalikud õigused oma reguleerimisülesannete teostamiseks tõhusal, läbipaistval, põhjendatud ja eelkõige sõltumatul viisil. Ameti sõltumatus elektri- ja gaasitootjatest ning põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatest ning muudest riiklike reguleerivate asutuste huvisid edendavatest organisatsioonidest ei ole mitte ainult hea juhtimistava oluline põhimõte, vaid on ka turu usalduse tagamise põhitingimus. Piiramata oma liikmete tegevust asjaomase reguleeriva asutuse nimel, peaks reguleerivate asutuste nõukogu tegutsema sõltumatult mis tahes muudest turuhuvidest, vältima huvide konflikte ning mitte küsima ega võtma vastu juhiseid või aktsepteerima soovitusi ühegi liikmesriigi valitsuselt, liidu institutsioonidelt ega muult avalik-õiguslikult või eraõiguslikult üksuselt või isikult. Reguleerivate asutuste nõukogu otsused peaksid samal ajal järgima liidu õigusakte energia, näiteks energia siseturu, keskkonna ning konkurentsipoliitika valdkonnas. Reguleerivate asutuste nõukogu peaks andma oma arvamuste, soovituste ja otsuste kohta aru liidu institutsioonidele. Ameti otsused peaksid olema siduvad ning Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik, Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustik, ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus, põhivõrguettevõtjad ja ülekandesüsteemi haldurid, piirkondlikud talitluskeskused ning määratud elektriturukorraldajad peaksid ameti arvamusi ja soovitusi võimalikult palju arvesse võtma.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Amet peaks otsustusõiguse kasutamisel järgima õiglaste, läbipaistvate ning mõistlike otsuste tegemise põhimõtteid. Kõik menetluseeskirjad peaksid olema sätestatud ameti kodukorras.

(28)  Amet peaks otsustusõiguse kasutamisel järgima õiglaste, läbipaistvate ning mõistlike otsuste tegemise põhimõtteid. Kõik ameti menetlused peaksid järgima asjakohast menetluseeskirja. Kõik menetluseeskirjad peaksid olema sätestatud ameti kodukorras.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Ametit tuleks rahastada peamiselt liidu üldeelarvest, lõivudest ja vabatahtlikest sissemaksetest. Eelkõige peavad ameti käsutusse jääma vahendid, mille reguleerivad asutused praegu ühiselt liidu tasandi koostöösse panustavad. Liidu üldeelarvest makstavate mis tahes subsiidiumide suhtes tuleks jätkata liidu eelarvemenetluse kohaldamist. Lisaks peaks raamatupidamist auditeerima sõltumatu välisaudiitor vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/201333 artiklile 107.

(29)  Ametil peaks oma ülesannete täitmiseks olema piisavad ressursid. Ametit tuleks rahastada peamiselt liidu üldeelarvest, lõivudest ja vabatahtlikest sissemaksetest. Eelkõige peavad ameti käsutusse jääma vahendid, mille reguleerivad asutused praegu ühiselt liidu tasandi koostöösse panustavad. Ametil peaks olema võimalik koguda lõive oma teatava tegevuse eest. Liidu üldeelarvest makstavate mis tahes subsiidiumide suhtes tuleks jätkata liidu eelarvemenetluse kohaldamist. Lisaks peaks raamatupidamist auditeerima sõltumatu välisaudiitor vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/201333 artiklile 107.

__________________

__________________

33 Komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42).

33 Komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42).

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(29 a)  Ameti eelarve tuleks koostada tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtte kohaselt, võttes arvesse ameti eesmärke ja ülesannete täitmise oodatavaid tulemusi.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  Eelarvepädevad institutsioonid peaksid ameti eelarvet pidevalt hindama lähtuvalt ameti töökoormusest ja tulemustest. Eelarvepädevad institutsioonid peaksid tagama, et amet töötab võimalikult tõhusalt.

(30)  Eelarvepädevad institutsioonid peaksid ameti eelarvet pidevalt hindama lähtuvalt ameti töökoormusest, tulemustest ning eesmärgist töötada energia siseturu loomise nimel ja aidata kaasa energiajulgeoleku tagamisele liidu tarbijate heaks. Eelarvepädevad institutsioonid peaksid tagama, et amet töötab võimalikult tõhusalt.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  Ametis tehtavas riiklike reguleerivate asutuste koostöös on häälteenamusega tehtud otsused selgelt vajalik eeltingimus edu saavutamiseks energia siseturu küsimustes, millel on oluline majanduslik mõju paljudes liikmesriikides. Riikide reguleerivad asutused peaksid reguleerivate asutuste nõukogus seetõttu hääletama lihthäälteenamusega.

(34)  Ametis tehtavas riiklike reguleerivate asutuste koostöös on häälteenamusega tehtud otsused selgelt vajalik eeltingimus edu saavutamiseks energia siseturu küsimustes, millel on oluline majanduslik mõju paljudes liikmesriikides. Riikide reguleerivad asutused peaksid reguleerivate asutuste nõukogus seetõttu hääletama kahekolmandikulise häälteenamusega. Amet peaks vajaduse korral oma tegevusest aru andma Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(37 a)  Liikmesriikide valitsuste esindajate ühisel kokkuleppel tehtud otsuses 2009/913/EL1 a on sätestatud, et ameti asukoht on Sloveenias Ljubljanas. Ameti asukoht on tema tegevuse ja põhikirjas sätestatud ülesannete keskpunkt. Seetõttu peaks põhikirjas sätestatud organite koosolekud toimuma ameti asukohas.

 

__________________

 

1 a Liikmesriikide valitsuste esindajate ühisel kokkuleppel tehtud 7. detsembri 2009. aasta otsus 2009/913/EL energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööameti asukoha kohta (ELT L 322, 9.12.2009, lk 39).

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(38)  Ameti asukohaliikmesriik peaks tagama võimalikult head tingimused ameti sujuvaks ja tõhusaks toimimiseks, sealhulgas mitmekeelse ja Euroopale orienteeritud koolihariduse ning asjakohase transpordiühenduse,

(38)  Sloveenia Vabariigi valitsuse ja ameti vaheline asukohaleping sõlmiti 26. novembril 2010 ja see jõustus 10. jaanuaril 2011 ning muud erikokkulepped vastavad määruste (EÜ) nr 713/2009 ja (EL) 2016/863 nõuetele.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(38 a)  Amet peaks vajaduse korral soodustama ja lihtsustama riiklike reguleerivate asutuste vahelist valdkonnaülest koostööd, eelkõige andmekaitse ja eraelu puutumatuse valdkonnas,

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Ameti ülesanne on aidata direktiivi [the recast Electricity Directive as proposed by COM(2016) 864/2] artiklis 57 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/73/EÜ artiklis 39 nimetatud reguleerivatel asutustel täita liidu tasandil reguleerimisülesandeid, mida nad liikmesriigi tasandil täidavad, ning vajaduse korral kooskõlastada nende tegevust.

2.  Ameti ülesanne on aidata direktiivi [the recast Electricity Directive as proposed by COM(2016) 864/2] artiklis 57 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/73/EÜ artiklis 39 nimetatud reguleerivatel asutustel täita liidu tasandil reguleerimisülesandeid, mida nad liikmesriigi tasandil täidavad, ning vajaduse korral kooskõlastada nende tegevust, vahendada ja lahendada nendevahelisi erimeelsusi ning aidata kaasa kvaliteetsete ühiste reguleerimis- ja järelevalvetavade loomisele ning liidu õigusaktide järjepideva, tõhusa ja tulemusliku kohaldamise tagamisele, et saavutada liidu kliima- ja energiaeesmärgid.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Oma ülesandeid täites tegutseb amet sõltumatult ja objektiivselt ainuüksi liidu huve silmas pidades. Amet võtab vastu era- ja ärihuvidest sõltumatuid otsuseid ja tal on eraldiseisvad eraldised aastaeelarves ja iseseisvus eraldatud eelarve täitmisel ning oma ülesannete tõhusaks täitmiseks vajalikud inim- ja rahalised ressursid.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  esitab põhivõrguettevõtjatele ja ülekandesüsteemihalduritele ning piirkondlikele talitluskeskustele ja määratud elektriturukorraldajatele adresseeritud arvamusi ja soovitusi;

(a)  esitab põhivõrguettevõtjatele ja ülekandesüsteemihalduritele, Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule, Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikule, ELi jaotusvõrguettevõtjate üksusele, piirkondlikele koordineerimiskeskustele ja määratud elektriturukorraldajatele adresseeritud arvamusi ja soovitusi;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  võtab vastu üksikotsuseid konkreetsete juhtumite kohta, nagu on osutatud käesoleva määruse artiklites 6, 8 ja 11;

(d)  võtab vastu otsuseid konkreetsete juhtumite kohta, nagu on osutatud käesolevas määruses;

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik, Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustik, ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus, põhivõrguettevõtjad ja ülekandesüsteemi haldurid, piirkondlikud koordineerimiskeskused ning määratud elektriturukorraldajad võtavad käesoleva määruse kohaselt neile adresseeritud ameti arvamusi ja soovitusi võimalikult palju arvesse ja teevad kõik endast oleneva, et neid järgida.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ameti ülesanded seoses põhivõrguettevõtjate ja ülekandesüsteemihaldurite koostööga

Ameti ülesanded seoses põhivõrguettevõtjate ja ülekandesüsteemihaldurite ning jaotusvõrguettevõtjate koostööga

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet esitab komisjonile oma arvamuse vastavalt määruse [OP: recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 26 lõikele 2 Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ning vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 5 lõikele 2 Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku põhikirja kavandi, liikmete nimekirja ja töökorra kavandi kohta.

1.  Amet esitab komisjonile oma arvamuse vastavalt määruse [OP: recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 26 lõikele 2 Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku, vastavalt määruse (EL) ... [OP: recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 50 lõikele 2 ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse ning vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 5 lõikele 2 Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku põhikirja kavandi, liikmete nimekirja ja töökorra kavandi kohta.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  võrgueeskirja kavandi kohta Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule vastavalt määruse [OP: recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 27 lõike 1 punktile a ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikule vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 8 lõikele 2 ning

(a)  võrgueeskirja kavandi kohta Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule vastavalt määruse [OP: recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 27 lõike 1 punktile a ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikule vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 8 lõikele 2;

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  iga-aastase tööprogrammi kavandi või kümneaastase mittesiduva võrkude arengukava kavandi kohta Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule vastavalt määruse [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 27 lõike 1 punktidele b ja h ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikule vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 9 lõike 2 esimesele lõigule ning muude määruse [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 27 lõikes 1 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 8 lõikes 3 osutatud asjaomaste dokumentide kohta, võttes arvesse mittediskrimineerimise, tõhusa konkurentsi ning elektrienergia ja maagaasi siseturgude tõhusa ja turvalise toimimise eesmärke.

(b)  iga-aastase tööprogrammi kavandi või kümneaastase mittesiduva võrkude arengukava kavandi kohta Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule vastavalt määruse [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 27 lõike 1 punktidele b ja h ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikule vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 9 lõike 2 esimesele lõigule ning muude määruse [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 27 lõikes 1 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 8 lõikes 3 osutatud asjaomaste dokumentide kohta, võttes arvesse mittediskrimineerimise, tõhusa konkurentsi ning elektrienergia ja maagaasi siseturgude tõhusa ja turvalise toimimise eesmärke, ning

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  iga-aastase tööprogrammi kavandi ja muude määruse (EL) ... [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 51 lõigetes 1 ja 2 osutatud asjaomaste dokumentide kohta ELi jaotusvõrguettevõtjate üksusele, võttes arvesse mittediskrimineerimise, tõhusa konkurentsi ning elektrienergia ja maagaasi siseturgude tõhusa ja turvalise toimimise eesmärke.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Amet võib esitada Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule, Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikule ja ELi jaotusvõrguettevõtjate üksusele adresseeritud otsuseid, milles nõutakse, et nad täidaksid oma kohustusi, mis on ette nähtud

 

(a)   käesoleva määrusega;

 

(b)   määrusega (EÜ) nr 715/2009 ja määrusega (EL) .../... [proposed recast Electricity Regulation, COD (2016)0379];

 

(c)   määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 6 ja määruse (EL) .../... [proposed Electricity Regulation, COD(2016)0379] artiklite 54 ja 55 kohaselt vastu võetud võrgueeskirjadega;

 

(d)   määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 23 ja määruse (EL) .../... [proposed Electricity Regulation, COD(2016)0379] artikli 57 kohaselt vastu võetud suunistega;

 

(e)   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 347/2013;

 

(f)   määrusega (EL) ... [Risk Preparedness Regulation as proposed by COM(2016) 862].

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b.  Amet esitab lõike 4 a kohase otsuse ainult juhul, kui

 

(a)   täitmata jätmine mõjutab energia siseturu tõhusat toimimist ning

 

(b)   ükski pädev asutus ei ole võtnud meetmeid või ühe või mitme pädeva asutuse võetud meetmed ei ole täitmise tagamiseks olnud piisavad.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 c.  Ameti nõudmisel esitavad Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik, Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustik ja ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus ametile tema ülesannete täitmiseks vajaliku teabe.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  jälgib ning analüüsib komisjoni poolt vastavalt määruse [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 55 lõikele 12 ja vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 6 lõikele 11 vastu võetud võrgueeskirjade ja suuniste rakendamist ning nende mõju kohaldatavate eeskirjade ühtlustamisele, mille eesmärk on soodustada turgude integreerimist ning saavutada mittediskrimineerimine, tõhus konkurents ja turu tõhus toimimine, ning esitab asjakohase aruande komisjonile.

(e)  jälgib ning analüüsib komisjoni poolt vastavalt määruse [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 55 lõikele 12 ja vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 6 lõikele 11 vastu võetud võrgueeskirjade ja suuniste rakendamist ning nende mõju kohaldatavate eeskirjade ühtlustamisele, mille eesmärk on soodustada turgude integreerimist ning saavutada mittediskrimineerimine, tõhus konkurents ja turu tõhus toimimine, ning esitab asjakohase aruande komisjonile. Amet võib esitada ka otsuseid kooskõlas käesoleva määruse artikli 4 lõikega 4 a.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui määruse [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] VII peatüki kohaselt väljatöötatud võrgueeskirjade ja suunistega on ette nähtud koostada sellised tingimuste või meetodite alased ettepanekud kõnealuste võrgueeskirjade ja suuniste rakendamiseks, mis peavad saama kõigi või kõnealuse piirkonna kõigi reguleerivate asutuste regulatiivse heakskiidu, tuleb tingimused ja meetodid esitada läbivaatamiseks ja heakskiidu saamiseks ametile. Enne tingimuste või meetodite heakskiitmist vaatab amet need läbi ja muudab neid vastavalt vajadusele, et need oleksid kooskõlas võrgueeskirja või suunise eesmärgiga ning aitaksid kaasa turgude lõimimisele, mittediskrimineerimisele ja tõhusale toimimisele. Kohaldatakse artikli 7 kohast piirkondlike ülesannete kooskõlastamise korda.

2.  Kui määruse [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] VII peatüki kohaselt väljatöötatud võrgueeskirjade ja suunistega on ette nähtud koostada sellised tingimuste või meetodite alased ettepanekud kõnealuste võrgueeskirjade ja suuniste rakendamiseks, mis peavad saama kõigi liikmesriikide reguleerivate asutuste heakskiidu, tuleb kavandatud tingimused ja meetodid esitada läbivaatamiseks ja heakskiidu saamiseks ametile.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui määruse (EL) .../... [proposed recast Electricity Regulation, COD (2016)0379] VII peatüki kohaselt väljatöötatud võrgueeskirjade ja suunistega on ette nähtud koostada sellised ühiste piirkondlike tingimuste või meetodite alased ettepanekud kõnealuste võrgueeskirjade ja suuniste rakendamiseks, mis peavad saama kõnealuse piirkonna kõigi reguleerivate asutuste heakskiidu, tuleb kavandatud tingimustest ja meetoditest ametit teavitada.

 

Ühe kuu jooksul alates ameti teavitamisest võib direktor kas omal algatusel pärast reguleerivate asutuste nõukoguga konsulteerimist või reguleerivate asutuste nõukogu taotluse alusel nõuda, et asjaomase piirkonna reguleerivad asutused edastaksid ettepaneku ametile heakskiidu saamiseks, kui ettepanekul on tegelik mõju energia siseturule.

 

Ettepaneku mõju energia siseturule loetakse tegelikuks, kui ettepanek

 

i)   avaldab asjaomasest piirkonnast kaugemale ulatuvat tegelikku mõju lõpptarbijatele või

 

ii)   avaldab asjaomasest piirkonnast kaugemale ulatuvat märkimisväärset mõju liidu energiahuvidele.

 

Sellistel juhtudel või artikli 6 lõike 8 punktides a ja b osutatud juhtudel võtab amet vastu otsuse asjaomastes võrgueeskirjades ja suunistes sätestatud ajavahemiku jooksul. See ajavahemik algab ettepanekust teavitamise päevale järgnevast päevast.

 

Enne tingimuste või meetodite heakskiitmist vaatab amet need läbi ja muudab neid vastavalt vajadusele, et need oleksid kooskõlas võrgueeskirja või suunise eesmärgiga ning aitaksid kaasa turgude lõimimisele, mittediskrimineerimisele, tõhusale konkurentsile ja turu korralikule toimimisele.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Seoses pakkumispiirkondade läbivaatamisega kiidab amet heaks ja kui vaja, taotleb muudatuste tegemist pakkumispiirkondade läbivaatamise metoodikas ja eeldustes vastavalt määruse [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 13 lõikele 3.

3.  Pakkumispiirkondade läbivaatamine toimub vastavalt määruse [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 13 lõikele 3.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Amet võib vastavalt oma tööprogrammile komisjoni taotluse korral või oma algatusel teha soovitusi, et aidata reguleerivatel asutustel ja turul tegutsevatel isikutel head tava jagada.

2.  Amet võib vastavalt oma tööprogrammile komisjoni taotluse korral või oma algatusel teha soovitusi, et aidata reguleerivatel asutustel ja turul tegutsevatel isikutel head tava jagada ning tagada täielik kooskõla olemasolevate eeskirjadega.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2a.  Amet võib omal algatusel esitada komisjonile arvamuse konkreetse liikmesriigi reguleeriva asutuse sõltumatuse või vahendite ja tehniliste võimaluste puudumise kohta.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Amet loob raamistiku riiklike reguleerivate asutuste koostööks. Amet edendab riiklike reguleerivate asutuste ja piirkondlike reguleerivate asutuste vahelist koostööd piirkondlikul ja liidu tasandil, et tagada koostalitlusvõime, suhtlus ja järelevalve sellistes piirkondlikes tegevusvaldkondades, mis on liidu tasandil veel ühtlustamata, ning võtab oma arvamuste, soovituste ja otsuste koostamisel arvesse kõnealuse koostöö tulemusi. Kui amet leiab, et selline koostöö nõuab siduvaid reegleid, esitab ta komisjonile asjakohased soovitused.

3.  Amet loob raamistiku riiklike reguleerivate asutuste koostööks, et tagada tõhus otsuste tegemine piiriülese tähtsusega küsimustes. Amet edendab riiklike reguleerivate asutuste ja piirkondlike reguleerivate asutuste vahelist koostööd piirkondlikul ja liidu tasandil, et tagada koostalitlusvõime, suhtlus ja järelevalve sellistes piirkondlikes tegevusvaldkondades, mis on liidu tasandil veel ühtlustamata, ning võtab oma arvamuste, soovituste ja otsuste koostamisel arvesse kõnealuse koostöö tulemusi. Kui amet leiab, et selline koostöö nõuab siduvaid reegleid, esitab ta komisjonile asjakohased soovitused.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Amet esitab mis tahes reguleeriva asutuse või komisjoni taotlusel faktilistele asjaoludele rajaneva arvamuse reguleeriva asutuse poolt vastu võetud otsuse vastavuse kohta direktiivis [recast Electricity Directive as proposed by COM(2016) 864/2], direktiivis 2009/73/EÜ, määruses [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] või määruses (EÜ) nr 715/2009 osutatud suunistele või nimetatud direktiivide või määruste muudele asjakohastele sätetele.

4.  Amet esitab ühe või mitme reguleeriva asutuse või komisjoni taotlusel faktilistele asjaoludele rajaneva arvamuse reguleeriva asutuse poolt vastu võetud otsuse vastavuse kohta direktiivis [recast Electricity Directive as proposed by COM(2016) 864/2], direktiivis 2009/73/EÜ, määruses [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] või määruses (EÜ) nr 715/2009 osutatud suunistele või nimetatud direktiivide või määruste muudele asjakohastele sätetele.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Riikliku reguleeriva asutuse taotlusel võib amet otsustada anda uurimisega seotud riiklikule reguleerivale asutusele operatiivabi, sealhulgas turu kuritarvitamist, turuga manipuleerimist ja siseteabe alusel kauplemist käsitlevate eeskirjade täitmata jätmist puudutavaks õigusnormide jõustamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1227/20111 a.

 

________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (ELT L 326, 8.12.2011, lk 1).

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Amet otsustab vähemalt kahte liikmesriiki ühendava või ühendada võiva elektri- ja maagaasitaristu (piiriülene taristu) juurdepääsu- ja tegevuse turvalisuse tingimused vastavalt lõikele 8.

7.  Amet otsustab vähemalt kahte liikmesriiki ühendava või ühendada võiva elektri- ja maagaasitaristu (piiriülene taristu) juurdepääsu- ja tegevuse turvalisuse tingimused vastavalt lõigetele 8, 9 ja 10.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

10 a.  Riiklikud reguleerivad asutused tagavad ameti otsuste jõustamise.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[…]

välja jäetud

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikli 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ameti ülesanded seoses piirkondlike talitluskeskustega

Ameti ülesanded seoses piirkondlike koordineerimiskeskustega

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet, tehes tihedat koostööd riiklike reguleerivate asutuste ja Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikuga, jälgib ja analüüsib piirkondlike talitluskeskuste töö tulemuslikkust, võttes arvesse määruse [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 43 lõikega 4 ettenähtud aruandeid.

1.  Amet, tehes tihedat koostööd riiklike reguleerivate asutuste ja Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikuga, jälgib ja analüüsib piirkondlike koordineerimiskeskuste töö tulemuslikkust ja õigusnormide järgimist, võttes arvesse määruse ... [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 43 lõikega 4 ettenähtud aruandeid, ning nende kohustuste täitmist määruse (EL) .../... [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] kohaselt ja vastavalt asjaomase määruse artiklitele 54 ja 55 vastu võetud võrgueeskirjade ning asjaomase määruse artikli 57 kohaselt vastu võetud suuniste järgimist.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  nõuab piirkondlikelt talitluskeskustelt vastavalt vajadusele teavet määruse [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 43 kohaselt;

(b)  nõuab piirkondlikelt koordineerimiskeskustelt vastavalt vajadusele teavet määruse [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 43 kohaselt;

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  esitab arvamusi ja soovitusi piirkondlikele talitluskeskustele.

(d)  esitab arvamusi ja soovitusi piirkondlikele koordineerimiskeskustele.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Amet võib esitada piirkondlikele koordineerimiskeskustele adresseeritud otsuseid, milles nõutakse, et nad täidaksid oma kohustusi, mis on ette nähtud

 

(a)   määrusega (EL) .../... [proposed recast Electricity Regulation, COD (2016)0379];

 

(b)   määruse (EL) .../... [proposed Electricity Regulation, COD(2016)0379] artiklite 54 ja 55 kohaselt vastu võetud võrgueeskirjadega;

 

(c)   määruse (EL) .../... [proposed Electricity Regulation, COD(2016)0379] artikli 57 kohaselt vastu võetud suunistega.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Amet teeb lõike 2 a kohase otsuse ainult juhul, kui

 

(a)   täitmata jätmine mõjutab energia siseturu tõhusat toimimist ning

 

(b)   ükski pädev asutus ei ole võtnud meetmeid või ühe või mitme pädeva asutuse võetud meetmed ei ole täitmise tagamiseks olnud piisavad.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  ettepanekuid meetodite ja arvutuste kohta, mis on seotud Euroopa ressursside piisavuse hindamisega vastavalt määruse [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 19 lõigetele 2, 3 ja 5;

(a)  ettepanekuid meetodite ja arvutuste kohta, mis on seotud Euroopa ressursside piisavuse hindamisega vastavalt määruse [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 19 lõigetele 2, 3 ja 5 ning Euroopa ressursside piisavuse hindamise tulemusi vastavalt määruse (EL)... [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] artikli 19 lõikele 6;

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  jälgib hulgimüügiturge, kogub andmeid ja registreerib turuosalisi määruse (EL) nr 1227/201137 artiklite 7–9 kohaselt;

(a)  jälgib hulgimüügiturge, sealhulgas piirkondlikke turge, kogub ja jagab andmeid ning loob turuosaliste Euroopa registri määruse (EL) nr 1227/201137 artiklite 7–12 kohaselt;

__________________

__________________

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (ELT L 326, 8.12.2011, lk 1–16).

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (ELT L 326, 8.12.2011, lk 1–16).

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 15 a

 

Ameti otsuste adressaatide menetluslikud tagatised

 

1.  Enne käesoleva määrusega ette nähtud otsuste tegemist teavitab amet otsuse osapooli ja kutsub neid üles esitama märkusi kindlaksmääratud tähtajaks, võttes täielikult arvesse küsimuse kiireloomulisust, keerukust ja võimalikke tagajärgi.

 

2.   Ameti tehtud otsused peavad olema täielikult põhjendatud, et võimaldada sisulise kaebuse esitamist.

 

3.  Osapooli teavitatakse kättesaadavatest õiguskaitsevahenditest otsuste vaidlustamiseks kooskõlas käesoleva määrusega.

 

4.  Amet võtab vastu ja avaldab I peatükis esitatud ameti ülesannete kohta asjakohase ja proportsionaalse töökorra. Ameti kõigi otsuste kohta peavad töökorras olema kindlaks määratud vähemalt käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud standardid ning töökorraga tuleb tagada läbipaistev ja mõistlik otsustamismenetlus, millega tagatakse õigusriigi põhimõttele tuginevad põhilised menetlusõigused. Kõikide muude I peatükis sätestatud ameti ülesannete puhul tuleb töökorraga tagada vähemalt põhiliste menetlusõiguste kindlustamine.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet kontrollib tihedas koostöös komisjoni, liikmesriikide ja asjaomaste riiklike asutustega, sh riiklikud reguleerivad asutused, piiramata konkurentsiasutuste pädevust, elektrienergia ja maagaasi hulgi- ja jaemüügiturgude toimimist, eelkõige elektri ja maagaasi jaehindu, direktiivides [recast Electricity Directive as proposed by COM(2016) 864/2] ja 2009/73/EÜ tarbijate õiguste kohta sätestatu järgimist, juurdepääsu võrgule, sh taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale, võimalikke piiriülese kaubanduse tõkkeid, riigi sekkumist, et hind ei kajastaks tegelikku puudust, liikmesriikide elektrivarustuskindluse olukorda [recast Electricity Regulation] artiklis 19 osutatud Euroopa piisavuse hinnangu põhjal, eelkõige ohuvalmiduse määruse [Risk Preparedness Regulation as proposed by COM(2016) 862] artiklis 16 osutatud järelhindamist arvesse võttes .

1.  Amet kontrollib tihedas koostöös komisjoni, liikmesriikide ja asjaomaste riiklike asutustega, sh riiklikud reguleerivad asutused, piiramata konkurentsiasutuste pädevust, elektrienergia ja maagaasi hulgi- ja jaemüügiturgude toimimist, eelkõige elektri ja maagaasi jaehindu, direktiivides [recast Electricity Directive as proposed by COM(2016) 864/2] ja 2009/73/EÜ tarbijate õiguste kohta sätestatu järgimist, turu arengusuundade mõju kodutarbijate võrgujuurdepääsule, sh taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale, edasiminekut ühenduste väljaarendamises, võimalikke piiriülese kaubanduse tõkkeid, regulatiivseid tõkkeid uutele turule sisenejatele ja väikestele turuosalistele, sh energiaühendustele, riigi sekkumist, et hind ei kajastaks tegelikku puudust, liikmesriikide elektrivarustuskindluse olukorda [recast Electricity Regulation] artiklis 19 osutatud Euroopa piisavuse hinnangu põhjal, eelkõige ohuvalmiduse määruse [Risk Preparedness Regulation as proposed by COM(2016) 862] artiklis 16 osutatud järelhindamist arvesse võttes.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Amet võib nõuda, et riiklikud reguleerivad asutused, Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik, Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustik, piirkondlikud koordineerimiskeskused, ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus ja määratud elektriturukorraldajad teeksid kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik järelevalve teostamiseks kooskõlas käesoleva artikliga. Selleks on ametil otsuste esitamise õigus. Oma otsustes osutab amet õiguslikule alusele, mille kohaselt teavet nõutakse, teabe esitamise tähtajale ja nõude eesmärgile. Amet kasutab käesoleva artikli alusel saadud konfidentsiaalset teavet ainult käesoleva määrusega ettenähtud ülesannete täitmiseks. Amet tagab kogu teabe puhul asjakohase andmekaitse kooskõlas artikliga 41.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Amet võib liikmesriikide nõusolekul luua liikmesriikides kohalikke kontoreid kooskõlas artikli 25 punktiga j.

Amet võib luua liikmesriikides kohalikke kontoreid kooskõlas artikli 25 punktiga k.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmiseks on vaja kohal olevate liikmete häälteenamust, kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti. Igal haldusnõukogu liikmel või asendusliikmel on üks hääl.

5.  Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmiseks on vaja kaht kolmandikku kohal olevate liikmete häältest, kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti. Igal haldusnõukogu liikmel või tema puudumise korral teda esindaval asendusliikmel on üks hääl.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Apellatsiooninõukogu liikmed kohustuvad tegutsema sõltumatult avalikes huvides Selleks teeb iga liige kirjaliku kohustuste deklaratsiooni ja kirjaliku huvide deklaratsiooni, millega tunnistab kas mis tahes huvide puudumist, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks, või selliste otseste või kaudsete huvide olemasolu. Kõnealused deklaratsioonid tehakse igal aastal ning need avalikustatakse.

8.  Haldusnõukogu liikmed kohustuvad tegutsema sõltumatult ja objektiivselt liidu kui terviku huvides ning nad ei küsi ega võta vastu juhiseid liidu institutsioonidelt ja asutustelt, liikmesriikide valitsustelt ja muudelt avalik- või eraõiguslikelt isikutelt. Selleks teeb iga liige kirjaliku kohustuste deklaratsiooni ja kirjaliku huvide deklaratsiooni, millega tunnistab kas mis tahes huvide puudumist, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks, või selliste otseste või kaudsete huvide olemasolu. Kõnealused deklaratsioonid tehakse igal aastal ning need avalikustatakse.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  võtab igal aastal vastu artiklis 21 osutatud programmdokumendi kavandi enne selle esitamist komisjonile arvamuse saamiseks ning võtab pärast komisjonilt arvamuse ja reguleerivate asutuste nõukogult artikli 23 lõike 5 punkti c kohase heakskiidu saamist vastu ameti programmdokumendi oma liikmete kahe kolmandiku häälteenamusega ning saadab selle Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile. Tööprogramm võetakse vastu, ilma et see piiraks iga-aastast eelarvemenetlust, ning see avalikustatakse.

(e)  võtab igal aastal 31. jaanuariks vastu artiklis 21 osutatud programmdokumendi kavandi ja esitab selle komisjonile, Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Ta võtab pärast komisjonilt arvamuse saamist ja mitmeaastase programmi puhul pärast selle esitamist Euroopa Parlamendile ning reguleerivate asutuste nõukogult artikli 23 lõike 5 punkti c kohase heakskiidu saamist vastu ameti programmdokumendi oma liikmete kahe kolmandiku häälteenamusega ning saadab selle Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 31. oktoobriks. Programmdokument võetakse vastu, ilma et see piiraks iga-aastast eelarvemenetlust, ning see avalikustatakse;

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Haldusnõukogu võtab kooskõlas personalieeskirjade artikliga 110 vastu otsuse, mis põhineb personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 ja muude teenistujate teenistustingimuste artiklil 6 ning millega delegeeritakse asjakohased ametisse nimetava asutuse volitused direktorile ja määratakse kindlaks tingimused, mille alusel volituste delegeerimise võib peatada. Direktor võib need õigused edasi delegeerida.

2.  Haldusnõukogu võtab kooskõlas personalieeskirjade artikliga 110 vastu otsuse, mis põhineb personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 ja muude teenistujate teenistustingimuste artiklil 6 ning millega delegeeritakse asjakohased ametisse nimetava asutuse volitused direktorile. Direktor võib need õigused edasi delegeerida.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Erandlike asjaolude korral võib haldusnõukogu teha otsuse peatada ajutiselt direktorile delegeeritud ja tema poolt edasi delegeeritud ametisse nimetava asutuse volitused ning täita kõnealuseid volitusi ise või delegeerida need ühele oma liikmetest või mis tahes töötajale peale tegevdirektori.

välja jäetud

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldusnõukogu võtab direktori esitatud projekti alusel igal aastal vastu mitmeaastast programmi ja järgmise aasta programmi sisaldava programmdokumendi, võttes arvesse komisjoni arvamust ja olles mitmeaastase programmi puhul konsulteerinud Euroopa Parlamendiga. Ta edastab selle Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile hiljemalt iga aasta 31. jaanuariks.

Haldusnõukogu võtab direktori esitatud projekti alusel igal aastal vastu järgmise aasta programmi ja mitmeaastast programmi sisaldava programmdokumendi kavandi kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 artikliga 32. Haldusnõukogu võtab programmdokumendi vastu, võttes arvesse komisjoni arvamust, pärast seda, kui reguleerivate asutuste nõukogu on ameti järgmise aasta tööprogrammi heaks kiitnud, ja mitmeaastase programmi puhul pärast selle esitamist Euroopa Parlamendile. Ta edastab selle Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile hiljemalt iga aasta 31. oktoobriks.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  üks hääleõiguseta Euroopa Parlamendi esindaja.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Reguleerivate asutuste nõukogu ja artikli 7 kohased allkomiteed teevad otsuseid oma kohal olevate liikmete lihthäälteenamusega, kusjuures igal liikmel on üks hääl, välja arvatud lõike 5 punkti b kohane arvamus, mis kujundatakse kohal olevate liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega .

1.  Reguleerivate asutuste nõukogu teeb otsuseid oma kohal olevate liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega, kusjuures igal liikmel on üks hääl.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  esitab direktorile märkusi ja sealhulgas muudatusettepanekuid artiklites 3–11 ja artiklis 14 osutatud arvamuste, soovituste ja otsuste eelnõude kohta, kui ta peab seda asjakohaseks. Direktor võtab neid märkusi arvesse enne arvamuste, soovituste ja otsuste esitamist reguleerivate asutuste nõukogule arvamuse saamiseks ning esitab kirjaliku põhjenduse, kui ta reguleerivate asutuste nõukogu väljendatud seisukohta ei järgi;

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  esitab direktorile arvamuse artiklites 4–14, osutatud arvamuste, soovituste ja otsuste kohta, mille vastuvõtmine on kaalumisel. Lisaks annab reguleerivate asutuste nõukogu oma pädevusvaldkonnas direktorile suuniseid direktori ülesannete täitmiseks, välja arvatud määruse (EÜ) nr 1227/200138 artikli 16 lõike 6 kohaste otsuste korral;

(a)  esitab direktorile arvamuse artiklites 3–11 ja artiklis 14 osutatud arvamuste, soovituste ja otsuste kohta, mille vastuvõtmine on kaalumisel. Lisaks annab reguleerivate asutuste nõukogu oma pädevusvaldkonnas direktorile suuniseid direktori ülesannete täitmiseks, välja arvatud ameti tegevus määruse (EÜ) nr 1227/201138 kohaselt, ja annab suuniseid artikli 30 kohaselt loodud ameti töörühmadele;

__________________

__________________

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EÜ) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (ELT L 326, 8.12.2011, lk 1).

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EÜ) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (ELT L 326, 8.12.2011, lk 1).

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kinnitab vastavalt artikli 20 lõike 1 punktile e ja artikli 25 punktile f ning kooskõlas artikli 33 lõikega 3 koostatud esialgse eelarveprojektiga reguleerivate asutuste nõukogu ameti järgmise aasta tegevuse tööprogrammi ja esitab selle igal aastal enne 1. septembrit haldusnõukogule vastuvõtmiseks.

(c)  kinnitab vastavalt artikli 20 lõike 1 punktile e ja artikli 25 punktile f ning kooskõlas artikli 33 lõigetega 1–3 koostatud eelarvestuse projektiga ameti iga-aastast tööprogrammi sisaldava programmdokumendi kavandi ja esitab selle igal aastal enne 30. septembrit haldusnõukogule vastuvõtmiseks;

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ametit juhib selle direktor, kes tegutseb kooskõlas artikli 23 lõike 5 punktis a osutatud suunistega ning (käesolevas määruses sätestatud juhtudel) kooskõlas reguleerivate asutuste nõukogu arvamustega. Olenemata haldusnõukogu ja reguleerivate asutuste nõukogu asjaomasest rollist, mis on seotud direktori ülesannetega, ei taotle direktor juhiseid valitsustelt, liidu institutsioonidelt ega muudelt avalik-õiguslikelt või eraõiguslikelt üksustelt või isikutelt ega võta vastu selliseid juhiseid. Direktor annab aru haldusnõukogule. Direktor võib osaleda reguleerivate asutuste nõukogu koosolekutel vaatlejana .

1.  Ametit juhib selle direktor, kes tegutseb kooskõlas artikli 23 lõike 5 punkti a teises lauses osutatud suunistega ning (käesolevas määruses sätestatud juhtudel) kooskõlas reguleerivate asutuste nõukogu arvamustega. Olenemata haldusnõukogu ja reguleerivate asutuste nõukogu asjaomasest rollist, mis on seotud direktori ülesannetega, ei taotle direktor juhiseid valitsustelt, liidu institutsioonidelt ega muudelt avalik-õiguslikelt või eraõiguslikelt üksustelt või isikutelt ega võta vastu selliseid juhiseid. Direktor annab aru haldusnõukogule. Direktor võib osaleda reguleerivate asutuste nõukogu koosolekutel vaatlejana.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Direktori nimetab ametisse haldusnõukogu pärast seda, kui reguleerivate asutuste nõukogu on oma soodsa arvamuse andnud, pidades silmas tema pädevust, oskusi ja kogemusi energiasektoris, vähemalt kolme kandidaadi seast, kelle esitab komisjon pärast avatud ja läbipaistvat valimismenetlust. Enne ametisse määramist võib haldusnõukogu valitud kandidaadi kutsuda esinema Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette ja vastama selle liikmete küsimustele. Direktoriga lepingu sõlmimisel esindab ametit haldusnõukogu esimees.

2.  Direktori nimetab ametisse haldusnõukogu pärast seda, kui reguleerivate asutuste nõukogu on oma soodsa arvamuse andnud, ja pärast heakskiidu saamist Euroopa Parlamendilt, pidades silmas tema pädevust, oskusi ja kogemusi energiasektoris, vähemalt kolme kandidaadi seast, kelle esitab komisjon pärast avatud ja läbipaistvat valimismenetlust. Enne ametisse määramist kutsub haldusnõukogu valitud kandidaadi esinema Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette ja vastama selle liikmete küsimustele. Direktoriga lepingu sõlmimisel esindab ametit haldusnõukogu esimees.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  valmistab ette, võtab vastu ja avaldab arvamused, soovitused ja otsused. Artiklites 3–11 ja 14 osutatud arvamused, soovitused ja otsused võetakse vastu üksnes siis, kui reguleerivate asutuste nõukogu on andnud oma soodsa arvamuse.;

(c)  valmistab ette, võtab vastu ja avaldab arvamused, soovitused ja otsused. Artiklites 3–11 ja artiklis 14 osutatud arvamused, soovitused ja otsused võetakse vastu üksnes siis, kui reguleerivate asutuste nõukogu on andnud oma soodsa arvamuse;

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  koostab igal aastal ameti järgmise aasta tööprogrammi projekti ja pärast projekti vastuvõtmist haldusnõukogus esitab selle hiljemalt iga aasta 31. jaanuariks reguleerivate asutuste nõukogule, Euroopa Parlamendile ja komisjonile. Direktor vastutab programmdokumendi rakendamise ja haldusnõukogule sellest aruandmise eest;

(f)  koostab igal aastal ameti programmdokumendi kavandi, mis hõlmab mitmeaastast programmi ja järgmise aasta tööprogrammi kooskõlas artikliga 21. Direktor vastutab programmdokumendi rakendamise ja haldusnõukogule sellest aruandmise eest;

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  teeb otsuse selle kohta, kas ameti ülesannete tulemuslikuks ja tõhusaks täitmiseks on vaja paigutada üks või mitu töötajat ühte või mitmesse liikmesriiki. Kohaliku kontori loomise otsuse tegemiseks peavad komisjon, haldusnõukogu ja asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid saavutama eelneva konsensuse. Otsuses määratakse täpselt kindlaks kohaliku kontori tegevuse ulatus, et vältida tarbetuid kulusid ja ameti haldusülesannete dubleerimist.

(k)  teeb otsuse selle kohta, kas ameti ülesannete tulemuslikuks ja tõhusaks täitmiseks on vaja paigutada üks või mitu töötajat ühte või mitmesse liikmesriiki. Kohaliku kontori loomise otsuse tegemiseks on vaja haldusnõukogu eelnevat nõusolekut. Otsuses määratakse täpselt kindlaks kohaliku kontori tegevuse ulatus, et vältida tarbetuid kulusid ja ameti haldusülesannete dubleerimist;

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõik 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(k a)  teostab ameti personali suhtes artikli 39 lõikes 3 sätestatud õigusi.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Apellatsiooninõukogu võib kasutada ameti pädevusse kuuluvaid mis tahes volitusi või anda juhtumi edasiseks lahendamiseks üle ameti pädevale organile. Apellatsiooninõukogu arvamus ei ole viimase jaoks siduv.

5.  Apellatsiooninõukogu võib otsuse kinnitada või anda juhtumi edasiseks lahendamiseks üle ameti pädevale organile. Apellatsiooninõukogu arvamus ei ole viimase jaoks siduv.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 29 a

 

Euroopa Kohtusse kaebamine

 

Hagi ameti poolt käesoleva määruse kohaselt esitatud otsuse tühistamiseks ja kohaldatava tähtaja jooksul toimingu tegemata jätmise tõttu võib Euroopa Liidu Kohtusse esitada alles pärast seda, kui artiklis 29 osutatud kaebemenetlus on ammendatud. Amet võtab kõik vajalikud meetmed Euroopa Liidu Kohtu otsuse täitmiseks.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Põhjendatud juhul ja eelkõige selleks, et toetada direktori ja reguleerivate asutuste nõukogu tööd regulatiivsetes küsimustes, võib haldusnõukogu luua töörühmi.

1.  Põhjendatud juhul ja eelkõige selleks, et toetada direktori ja reguleerivate asutuste nõukogu tööd regulatiivsetes küsimustes, võivad direktor ja reguleerivate asutuste nõukogu ühiselt luua töörühmi.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Töörühmad koosnevad ameti töötajate, liikmesriikide reguleerivate asutuste ja vajaduse korral komisjoni ekspertidest. Amet ei vastuta nende kulude eest, mis on seotud ameti töötajate hulgast või liikmesriikide reguleerivatest asutustest pärit ekspertide osalemisega ameti töörühmades.

2.  Töörühmad koosnevad ameti töötajate hulgast ja liikmesriikide reguleerivatest asutustest pärit ekspertidest. Komisjoni eksperdid osalevad vajaduse korral vaatlejatena. Amet ei vastuta nende kulude eest, mis on seotud liikmesriikide reguleerivate asutuste töötajate hulgast pärit ekspertide osalemisega ameti töörühmades.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Haldusnõukogu võtab vastu ja avaldab töörühmade tegevust käsitleva kodukorra.

3.  Direktor võtab pärast reguleerivate asutuste nõukoguga konsulteerimist vastu ja avaldab töörühmade tegevust käsitleva kodukorra.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Töörühmad viivad ellu artikli 21 kohaselt vastu võetud programmdokumendis neile määratud tegevusi.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  artikli 20 lõike 1 punktis g osutatud vabatahtlikud sissemaksed liikmesriikidest või nende reguleerivatest asutustest;

(c)  artikli 20 lõike 1 punktis g osutatud vabatahtlikud sissemaksed liikmesriikidest või nende reguleerivatest asutustest, ilma et see mõjutaks ameti sõltumatust ja neutraalsust;

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Ameti saadud tulud ei või ohustada tema sõltumatust ja objektiivsust.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet võtab artikli 11 lõike 1 kohase vabastusotsuse taotlemise ning ameti poolt määruse (EL) nr 347/201339 artikli 12 kohaselt tehtavate kulude riikidevahelise jaotamise otsuste eest lõivu.

1.  Amet võtab lõivu järgmise eest:

 

(a)   artikli 11 lõike 1 kohased vabastusotsused ning ameti poolt määruse (EL) nr 347/201339 artikli 12 kohaselt tehtavad kulude riikidevahelise jaotamise otsused;

 

(b)   registreerimine määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 8 kohase andmeid esitava osalisena;

 

(c)   järelevalve põhivõrguettevõtjate ja ülekandesüsteemihaldurite ning jaotusvõrguettevõtjate tegevuse ja koostöö üle, muu hulgas Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku, Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku ja ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse kaudu.

__________________

__________________

39 ELT L 115, 25.4.2013, lk 39.

39 ELT L 115, 25.4.2013, lk 39.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud lõivud määrab komisjon.

2.  Lõikes 1 osutatud lõivud määrab komisjon pärast haldusnõukoguga konsulteerimist. Komisjon määrab kindlaks lõivude ja tasude määra ning nende maksmise viisi. Lõivude ja tasude määr kehtestatakse selline, millega tagatakse, et saadav tulu on piisav osutatavate teenuste täieliku maksumuse katmiseks. Komisjon hindab vajaduse korral lõivude ja tasude määra, võttes arvesse vajadust asjaomased lõivud ja tasud kehtestada.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Esialgne eelarvestuse projekt põhineb artikli 21 lõikes 1 osutatud iga-aastase programmdokumendi eesmärkidel ja oodatavatel tulemustel ning selles võetakse arvesse kõnealuste eesmärkide ja oodatavate tulemuste saavutamiseks vajalikke finantsressursse tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtte kohaselt.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a.  Hiljemalt ... [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] hindab komisjon ametile eraldatud eelarvet, eesmärgiga tagada piisav rahastamine ja inimressursid, mis võimaldavad ametil töötada energia siseturu nimel ja panustada energiajulgeolekusse liidu tarbijate kasuks. Komisjon esitab vajaduse korral ettepanekud ameti eelarve muutmiseks.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ameti tööks vajalikke tõlketeenuseid osutab Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus.

3.  Ameti tööks vajalikke tõlketeenuseid osutab Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus või osutavad muud tõlketeenuse osutajad kooskõlas hanke-eeskirjade ja asjakohaste finantseeskirjadega.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon viib käesoleva määruse jõustumisest hiljemalt viie aasta möödudes ja seejärel iga viie aasta tagant sõltumatu väliseksperdi abil läbi ameti tegevuse hindamise ameti tegevuse kohta seoses eesmärkide saavutamise, volituste kasutamise ja ülesannete täitmisega. Hindamisel keskendutakse eelkõige võimalikule vajadusele muuta ameti volitusi ja sellise muutmise finantsmõjule.

1.  Komisjon viib käesoleva määruse jõustumisest hiljemalt viie aasta möödudes ja seejärel iga viie aasta tagant sõltumatu väliseksperdi abil läbi ameti tegevuse hindamise ameti tegevuse kohta seoses eesmärkide saavutamise, volituste kasutamise ja ülesannete täitmisega. Hindamisel keskendutakse eelkõige võimalikule vajadusele muuta ameti volitusi ja sellise muutmise finantsmõjule kooskõlas tulemuspõhise eelarvestamise põhimõttega.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui komisjoni arvates ei ole ameti töö jätkamine talle seatud eesmärkide, volituste ja ülesannete seisukohast enam põhjendatud, võib komisjon teha ettepaneku käesolevat määrust vastavalt muuta või see kehtetuks tunnistada.

2.  Kui komisjoni arvates ei ole ameti töö jätkamine talle seatud eesmärkide, volituste ja ülesannete seisukohast enam põhjendatud, konsulteerib ta reguleerivate asutuste nõukoguga. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab komisjoni nõude saamisest 12 kuu jooksul arvamuse ameti tulevase rolli kohta. Reguleerivate asutuste nõukogu arvamust nõuetekohaselt arvesse võttes võib komisjon teha ettepaneku käesolevat määrust vastavalt muuta või see kehtetuks tunnistada.

(1)

ELT C 288, 31.8.2017, lk 91.

(2)

ELT C 342, 12.10.2017, lk 79.

(3)

EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.


SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon esitas 30. novembril 2016 kavandatud meetmete paketi „Puhas energia kõikidele eurooplastele“, mille eesmärk on säilitada Euroopa Liidu konkurentsivõime, sest üleminek puhtale energiale muudab üleilmset energiamaastikku. Osana paketist tegi komisjon ettepaneku sõnastada uuesti määrus (EÜ) nr 713/2009, millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER).

Ettepaneku eesmärk on kohandada ACERi õigusraamistikku energiaturgudel toimuvate muutustega ja selles käsitletakse vajadust tõhusama piirkondliku koostöö järele. Sellega antakse ACERile tugevam roll võrgueeskirjade väljatöötamisel ja piirkondliku otsusetegemise koordineerimisel. Lisaks antakse ettepanekuga ACERile mitu uut ülesannet seoses loodavate piirkondlike talitluskeskuste, määratud elektriturukorraldajate järelevalve ning tootmise piisavuse ja ohuvalmiduse hindamisega.

Raportöör on veendunud, et ACER hakkab täitma keskset osa puhta energia paketi rakendamisel ja hästitoimiva energiaturu tagamisel kõigi ELi energiatarbijate (kodumajapidamised, VKEd, suurettevõtted ja tööstusettevõtted) hüvanguks. Seetõttu pooldab ta üldjoontes komisjoni ettepanekut ja ametile ettepanekus ette nähtud vastutuse suuremat ulatust.

Raportöör leiab siiski, et kavandatud määrust tuleb mõnes aspektis parandada ja täpsustada, et tugevdada veelgi ameti suutlikkust oma ülesandeid tulemuslikult täita.

Piirkondlik regulatiivne juhtimine

Komisjoni ettepaneku artikli 5 lõikes 2 nähakse ette selliste tingimuste või meetodite alaste ettepanekute koostamine võrgueeskirjade ja suuniste rakendamiseks, mis peavad saama kõigi reguleerivate asutuste või kõnealuse piirkonna kõigi reguleerivate asutuste regulatiivse heakskiidu, et esitada need läbivaatamiseks ja heakskiidu saamiseks ametile.

Amet on kõige sobivam selliseid tingimusi või meetodeid käsitlevate ettepanekutega tegelemiseks, mida tuleb kohaldada kogu ELis, s.t mis eeldavad kõigi reguleerivate asutuste regulatiivset heakskiitu. Piirkondlike tingimuste või meetodite puhul peaks esmavastutajaks olema asjaomase piirkonna reguleerivad asutused ja need tuleks edastada ametile otsuse tegemiseks vaid siis, kui kõnealune küsimus avaldab energia siseturule tegelikku mõju, kui asjaomased reguleerivad asutused ei jõua kokkuleppele või nende ühise taotluse korral.

Seepärast on raportööri kavandatud muudatusettepanekute eesmärk otsustusprotsessi liigendada. Sellega kaasneb energia siseturgu käsitlevate ühiste piirkondlike ettepanekute mõju hindamine. Kui ettepanekutel ei ole energia siseturule tegelikku mõju, langetavad otsuseid asjaomase piirkonna reguleerivad asutused pärast konsulteerimist ACERi direktoriga. Seejärel, kui ametit on teavitatud ühisest kokkuleppest, väljastab amet soovituse, kui need kokkulepped ei ole kooskõlas direktiivi ja määruse ning võrgueeskirjade ja suuniste eesmärkide ja sätetega.

ACERi järelevalve ELi-üleste ja piirkondlike üksuste üle elektri ja gaasi sektoris

Suurema rõhuasetusega piirkondlikule ja üleeuroopalisele koostööle ja koordineerimisele muutub tulemuslik järelevalve sellel tasandil väga oluliseks, et tagada energia siseturu elluviimine ja hea toimimine.

Varem keskendus ameti järelevalvetegevus peamiselt Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikule, kuid viimasel ajal on see laienenud määratud elektriturukorraldajatele ja kavandatud uuesti sõnastamise raames tuleks seda veelgi laiendada piirkondlikele talitluskeskustele. Tegelikult antakse neile üksustele operatiivülesanded, mis muudavad tulemusliku järelevalve veelgi olulisemaks. Seetõttu tuleb tagada, et need üksused täidavad oma õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Samuti sõltub tulemuslik järelevalve ameti juurdepääsust vajalikule teabele ja selle hankimise suutlikkusest.

Kui amet tuvastab, et Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik või Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustik, määratud elektriturukorraldaja, piirkondlik talitluskeskus – või mis tahes muu piiriülesel, piirkondlikul või ELi tasandil tegutsev üksus, nt tulevane ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus – ei täida elektridirektiivi ja elektrimääruse ning võrgueeskirjade ja suuniste eesmärke ja sätteid, ohustades sellega energia siseturu head toimimist, peaks ametil olema võimalik siduva otsuse kaudu sekkuda.

ACERi suutlikkus saada teavet, mida ta vajab oma järelevalveülesande täitmiseks

Kehtiva määruse (EÜ) nr 713/2009 kohaselt on ACERil juba ulatuslikud järelevalvekohustused. Neid laiendatakse uuesti sõnastamise ettepanekuga veelgi, et hõlmata ka piirkondlike talitluskeskuste ja määratud elektriturukorraldajate tulemused. Nendele järelevalvekohustustele ei vasta aga üldised õigused asjakohast teavet nõuda ja saada.

Seetõttu esitas raportöör muudatusettepanekud, millega antakse ametile volitus nõuda turuosalistelt ja muudelt üksustel mis tahes teavet, mida ta vajab, et täita tulemuslikult oma ülesandeid, vajaduse korral siduvate otsuste kaudu. Selleks et vältida energiaturu osaliste aruandekohustuste dubleerimist, peaks kõnealuse teabe tavaliselt esitama riiklikud reguleerivad asutused, Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustik, piirkondlikud talitluskeskused, ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus ja määratud elektriturukorraldajad, kes on energiaturu osalistele kõige lähemal ja kes peaksid võtma arvesse juba olemasolevaid statistilisi andmeid. Kui riiklik reguleeriv asutus ei esita või ei saa esitada sellist teavet õigel ajal, peaks ametil siiski olema õigus viimase võimalusena esitada nõuetekohaselt põhjendatud teabenõue otse energiaturu osalisele. Liikmesriikide riiklikud reguleerivad asutused peaksid ametit abistama selliste teabenõuete täitmise tagamisel.

ACERi finants- ja inimressursside vähesus

Raportöör on väga mures ameti rahastamise pideva puudulikkuse pärast, mis kahjustab tõsiselt ameti suutlikkust täita oma olemasolevaid põhikirjajärgseid volitusi, eelkõige seoses energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määrusega. Kui seda olukorda ei lahendata 2018. aasta eelarve kontekstis, võib energia siseturu eluviimine edasi lükkuda ning energia hulgimüügiturgude terviklikkus ja läbipaistvus ohtu sattuda, mis tooks kaasa suuremaid kulusid ELi energiatarbijatele. Lisaks peab ACERi täiendavate ülesannete ja kohustustega kaasnema ACERi ressursside asjakohane suurendamine.

Arvestades ELi eelarve jätkuvaid piiranguid, oleks üks viis ameti praegustest eelarveprobleemidest üle saamiseks anda ametile luba oma teatavate tegevuste eest tasu võtta. Seetõttu esitab raportöör muudatusettepanekud, millega võimaldatakse ACERil võtta tasu registreeritud aruandlusmehhanismide registreerimise, energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse kohaste kaubandus- ja põhiandmete esitamise ning põhivõrguettevõtjate ja ülekandesüsteemihaldurite tegevuse järelevalve eest, sealhulgas nende koostöö Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku kaudu.

Muud küsimused

Samuti pakub raportöör välja artikli, milles täpsustatakse ACERi otsustusmenetlust, tagamaks, et otsused on õigusliku läbivaatamise võimaldamiseks täielikult põhjendatud ja õigustatud. Otsused tuleb avalikustada, kaitstes samas tundliku äriteabe konfidentsiaalsust. Mitu muudatusettepanekut esitatakse ka ameti töö korralduse kohta. Nende seas on muudatusettepanekud, millega säilitatakse direktori volitused võtta vastu teatavaid juhtimisotsuseid, et tagada ACERi haldusnõukogu sõltumatus poliitilistest juhistest ning et kohandada teatavaid menetlusi.


LISA: LOETELU ÜKSUSTEST,KELLELT RAPORTÖÖR TEAVET SAI

Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel ja raportööri ainuvastutusel. Raportöör sai raporti projekti koostamisel teavet järgmistelt üksustelt.

ABB

ACERi direktor

ACERi haldusnõukogu

ACERi reguleerivate asutuste nõukogu

Amprion

BEUC

Bundesnetzagentur

Business Europe

Climate Action Network (CAN) Europe

CEDEC – European Federation of Local Energy Companies

CEER

Coalition France pour l'efficacité énergétique (CFEE)

Taani Energeetikaamet

Taani tööstus

Taani energeetika-, kommunaalteenuste ja kliimaministeerium

EDSO for Smart Grids

Energie-Control Austria

Energinet

Energitilsynet

ENGIE

ENTSO-E

EPEXSPOT

Euroopa Komisjon, DG ENER

Euroopa Komisjon, DG CLIMA

EVN

Saksamaa kohalike kommunaalettevõtete ühendus

Saksamaa Liitvabariigi majandus- ja energeetikaministeerium

IBERDROLA

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)

Nordpool

Orgalime

PKA

Shell

SolarPower Europe

Statnett

Statoil

T&D Europe

WindEurope


LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI

D(2017)31009

Jerzy Buzek

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni esimees

PHS 08B046

Brüssel

Teema:  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud)

  (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Austatud esimees

Õiguskomisjon vaatas eelnimetatud ettepaneku läbi vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 104 uuesti sõnastamise kohta.

Selle artikli lõige 3 on järgmine:

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 169 ja 170 sätestatud tingimustel, on ettepanekule muudatusettepanekute esitamine valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Valdkonna eest vastutava komisjoni esimees võib erandjuhul ja iga üksikjuhtumi puhul eraldi lubada esitada muudatusettepanekuid ettepaneku nende osade kohta, mida ei muudeta, kui ta on arvamusel, et see on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või kui need muudatusettepanekud on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega. Need põhjused tuleb muudatusettepanekute kirjalikes selgitustes välja tuua.“

Järgides uuesti sõnastamise ettepaneku läbi vaadanud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma arvamust ja võttes arvesse raportööri soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus või konsultatiivse töörühma arvamuses esile toodud, ning varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Kokkuvõttes soovitab õiguskomisjon oma 13. juulil 2017. aastal toimunud koosolekul 20 poolthääle ja 3 erapooletuga(1), et vastutav tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon jätkaks ülalnimetatud ettepaneku läbivaatamist vastavalt kodukorra artiklile 104.

Lugupidamisega

Pavel Svoboda

Lisatud: Konsultatiivse töörühma esimehe allkirjastatud aruanne

(1)

Kohal viibisid järgmised parlamendiliikmed: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 20. juuni 2017

ARVAMUS

     EUROOPA PARLAMENDILE

    NÕUKOGULE

    KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

COM(2016)0863, 23.2.2017 – 2016/0378(COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 25. aprillil ja 3. mail 2017. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates koosolekutel läbi(1) ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 713/2009 (millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet), märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel, et järgmised tekstiosad oleks tulnud märgistada halli taustaga, mida tavaliselt kaustatakse sisuliste muudatuste tähistamiseks:

– artikli 2 punktis d: viide artiklile 8;

– määruse (EÜ) nr 713/2009 artikli 6 lõigete 7 ja 8 väljajätmine;

– artikli 20 lõike 1 punktis e: sõnade „30. septembriks“ väljajätmine;

– artikli 23 lõike 5 punktis a ja artikli 25 punktis c: viide artiklitele 3–11;

– artikli 26 lõikes 3: lause „Apellatsiooninõukogu võtab vastu oma töökorra ja avaldab selle.“;

– artikli 29 lõikes 1: viite „artiklites 7, 8 või 9“ asendamine viitega „artiklites 4–14“;

– artikli 33 lõikes 1: sõnade „15. veebruariks“ väljajätmine;

– artikli 33 lõikes 3: sõnade „31. märtsiks“ asendamine sõnadega „iga aasta 31. jaanuariks“;

– artikli 33 lõikes 6: sõnade „Nõukogu kui eelarvepädev asutus“ lisamine;

– kogu artikli 33 lõike 8 sõnastus;

– kogu artikli 35 lõigete 1 ja 2 sõnastus;

– artikli 35 lõikes 4: sõna „direktor“ asendamine sõnaga „raamatupidaja“;

– artikli 35 lõikes 6: sõna „direktor“ asendamine sõnadega „ameti raamatupidaja“;

– artikli 35 lõikes 7: sõnade „15. novembriks aastal N + 1“ lisamine;

– artikli 35 lõikes 8: sõnade „15. oktoobriks“ asendamine sõnadega „30. septembriks aastal N+1“;

– artikli 43 lõikes 1: sõnade „ja vajaduse korral“ väljajätmine;

– artikli 45 lõikes 3: sõnad „koos oma järeldustega Euroopa Parlamendile, nõukogule“.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasema õigusakti muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

õigusnõunik      õigusnõunik      peadirektor

(1)

  Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.


EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (31.8.2017)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Arvamuse koostaja: Jens Geier

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Ametit tuleks rahastada peamiselt liidu üldeelarvest, lõivudest ja vabatahtlikest sissemaksetest. Eelkõige peavad ameti käsutusse jääma vahendid, mille reguleerivad asutused praegu ühiselt liidu tasandi koostöösse panustavad. Liidu üldeelarvest makstavate mis tahes subsiidiumide suhtes tuleks jätkata liidu eelarvemenetluse kohaldamist. Lisaks peaks raamatupidamist auditeerima sõltumatu välisaudiitor vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/201333 artiklile 107 .

(29)  Ametit tuleks rahastada peamiselt liidu üldeelarvest, lõivudest ja vabatahtlikest sissemaksetest, mõjutamata ameti neutraalsust ja sõltumatust. Eelkõige peavad ameti käsutusse jääma vahendid, mille reguleerivad asutused praegu ühiselt liidu tasandi koostöösse panustavad. Liidu üldeelarvest makstavate mis tahes subsiidiumide suhtes tuleks jätkata liidu eelarvemenetluse kohaldamist. Lisaks peaks raamatupidamist auditeerima sõltumatu välisaudiitor vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/201333 artiklile 107.

_________________

 

33 Komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42).

33 Komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42).

Selgitus

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega, mille arvamuse koostaja on esitanud komisjoni ettepaneku kohta.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(29 a)  Amet peaks kehtestama lõivud läbipaistvalt, õiglaselt, diskrimineerimist vältivalt ja ühtselt. Lõivud ei tohiks ohustada asjaomase tööstusharu konkurentsivõimet ega ameti sõltumatust ja erapooletust.

Selgitus

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega, mille arvamuse koostaja on esitanud komisjoni ettepaneku kohta.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(29 b)  Ameti eelarve tuleks koostada tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtte kohaselt, võttes arvesse ameti eesmärke ja ülesannete täitmise oodatavaid tulemusi.

Selgitus

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega, mille arvamuse koostaja on esitanud komisjoni ettepaneku kohta.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Amet teeb oma tööd sõltumatult ja objektiivselt.

Selgitus

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega, mille arvamuse koostaja on esitanud komisjoni ettepaneku kohta.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Apellatsiooninõukogu liikmed kohustuvad tegutsema sõltumatult avalikes huvides Selleks teeb iga liige kirjaliku kohustuste deklaratsiooni ja kirjaliku huvide deklaratsiooni, millega tunnistab kas mis tahes huvide puudumist, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks, või selliste otseste või kaudsete huvide olemasolu. Kõnealused deklaratsioonid tehakse igal aastal ning need avalikustatakse.

8.  Ilma et see piiraks komisjoni määratud liikmete rolli, kohustuvad haldusnõukogu liikmed tegutsema sõltumatult ja objektiivselt avalikes huvides ning nad ei küsi ega võta vastu poliitilisi juhiseid. Selleks teeb iga liige kirjaliku kohustuste deklaratsiooni ja kirjaliku huvide deklaratsiooni, millega tunnistab kas mis tahes huvide puudumist, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks, või selliste otseste või kaudsete huvide olemasolu. Kõnealused deklaratsioonid tehakse igal aastal ning need avalikustatakse.

Selgitus

Tuleks säilitada haldusnõukogu liikmete kaitse poliitiliste juhiste eest, tunnustades samas komisjoni määratud liikmete erilist rolli. See muudatusettepanek on vajalik ameti juhtimise sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Teises lõigus osutatud oluliste muudatuste puhul kaalutakse alati tegevusprioriteetide muutmist enne täiendavate rahaliste vahendite ja inimressursside määramist.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  artikli 20 lõike 1 punktis g osutatud vabatahtlikud sissemaksed liikmesriikidest või nende reguleerivatest asutustest;

(c)  artikli 20 lõike 1 punktis g osutatud vabatahtlikud sissemaksed liikmesriikidest või nende reguleerivatest asutustest, ilma et see mõjutaks ameti neutraalsust ja sõltumatust;

Selgitus

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega, mille arvamuse koostaja on esitanud komisjoni ettepaneku kohta.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 4 a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Ameti saadud tulud ei või ohustada tema sõltumatust ja objektiivsust.

Selgitus

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega, mille arvamuse koostaja on esitanud komisjoni ettepaneku kohta.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet võtab artikli 11 lõike 1 kohase vabastusotsuse taotlemise ning ameti poolt määruse (EL) nr 347/201339 artikli 12 kohaselt tehtavate kulude riikidevahelise jaotamise otsuste eest lõivu.

1.  Amet võtab lõivu alljärgneva eest:

 

(a)   käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 kohase vabastusotsuse taotlemine;

 

(b)   ameti poolt määruse (EL) nr 347/201339 artikli 12 kohaselt tehtavate kulude riikidevahelise jaotamise otsuste taotlemine;

 

(c)   andmeid esitavate poolte registreerimine kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1348/201439 a artikli 11 lõike 1 kolmanda lõiguga;

 

(d)   Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku ülesannete täitmise jälgimine vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõikele 2.

__________________

__________________

39 ELT L 115, 25.4.2013, lk 39.

39 ELT L 115, 25.4.2013, lk 39.

 

39 a Komisjoni 17. detsembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1348/2014, milles käsitletakse andmete esitamist ja millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 8 lõikeid 2 ja 6 (ELT L 363, 18.12.2014, lk 121).

Selgitus

Võimalus võtta lõivu registreeritud aruandlusmehhanismide puhul energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse raames ning põhivõrguettevõtjate puhul oleks tõhus viis praeguse rahaliste vahendite puuduse kaotamiseks, mistõttu tuleks see võimalus ametile anda. See muudatusettepanek on vajalik ameti eelarvesuutlikkuse sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel. See võib võimaldada ametil täielikult täita energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse ning määrusega (EL) nr 347/2013 antud uusi ülesandeid.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Esialgne eelarvestuse projekt põhineb artikli 21 lõikes 1 osutatud iga-aastase programmdokumendi eesmärkidel ja oodatavatel tulemustel ning selles võetakse arvesse kõnealuste eesmärkide ja oodatavate tulemuste saavutamiseks vajalikke finantsressursse tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtte kohaselt.

Selgitus

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega, mille arvamuse koostaja on esitanud komisjoni ettepaneku kohta.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ameti tööks vajalikke tõlketeenuseid osutab Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus.

3.  Ameti tööks vajalikke tõlketeenuseid osutab Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus või osutavad muud tõlketeenuse osutajad kooskõlas hanke-eeskirjadega ning asjakohastes finantseeskirjades ette nähtud piiride raames.

Selgitus

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus võib tingida tõlgete viibimise, mis ohustab ameti tööd. Võttes arvesse praegust rahaliste vahendite puudust, tuleks ametil võimaldada kasutada odavamaid alternatiive oma tegevuse elluviimiseks, mistõttu on vajalik, et Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametil oleks võimalik tellida tõlketeenuseid allhankena.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon viib hiljemalt [OP: five years after the entry into force of this Regulation, specific date to be inserted by the Publications Office] ja seejärel iga viie aasta tagant sõltumatu väliseksperdi abil läbi ameti tegevuse hindamise ameti tegevuse kohta seoses eesmärkide saavutamise, volituste kasutamise ja ülesannete täitmisega. Hindamisel keskendutakse eelkõige võimalikule vajadusele muuta ameti volitusi ja sellise muutmise finantsmõjule.

1.  Komisjon viib hiljemalt [OP: five years after the entry into force of this Regulation, specific date to be inserted by the Publications Office] ja seejärel iga viie aasta tagant sõltumatu väliseksperdi abil läbi ameti tegevuse hindamise ameti tegevuse kohta seoses eesmärkide saavutamise, volituste kasutamise ja ülesannete täitmisega. Hindamisel keskendutakse eelkõige võimalikule vajadusele muuta ameti volitusi ja sellise muutmise finantsmõjule kooskõlas tulemuspõhise eelarvestamise põhimõttega.

Selgitus

Tulemuspõhise eelarvestamise põhimõte on üks poliitiline prioriteet, mille on välja töötanud komisjon ja mida parlament toetab. See muudatusettepanek peaks kajastama ELi eelarve parema kasutamise üldist institutsioonilist loogikat.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud)

Viited

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

19.1.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Jens Geier

12.1.2017

Vastuvõtmise kuupäev

30.8.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSNÕUANDVAS KOMISJONIS

34

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

1

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS ()

Pealkiri

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud)

Viited

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

EP-le esitamise kuupäev

30.11.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

19.1.2017

ECON

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Morten Helveg Petersen

25.1.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

52

7

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jan Keller

Esitamise kuupäev

26.2.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Claude Turmes

7

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 12. märts 2018Õigusalane teave