Eljárás : 2016/0378(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0040/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0040/2018

Viták :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 7.8

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0228

JELENTÉS     ***I
PDF 1005kWORD 116k
26.2.2018
PE 605.917v02-00 A8-0040/2018

az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Morten Helveg Petersen

(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 104. cikke)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ HOZZÁSZÓLÁST KAPOTT
 MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0863),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 194. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0494/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv keretében a német Bundestag, a francia szenátus és a román szenátus által benyújtott, indokolt véleményekre, amelyek hangsúlyozzák, hogy a jogalkotási aktus tervezete nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. május 31-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2017. július 13-i véleményére(2),

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(3),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak küldött, 2017. július 17-i levélre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0040/2018),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A belső villamosenergia-piac integrálása és összekapcsolása terén elért jelentős előrehaladás ellenére egyes tagállamok vagy régiók továbbra is elszigeteltek vagy nem eléggé összekapcsoltak. Ez különösen igaz a szigeten fekvő és a periférián elhelyezkedő tagállamokra. Az Ügynökségnek munkájában megfelelő módon figyelembe kell vennie e tagállamok vagy régiók sajátos helyzetét.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Unió energiahálózatának magas fokú összekapcsoltsága miatt, továbbá abból adódóan, hogy a hálózat stabilitásának megőrzése és a megújuló forrásokból előállított nagy mennyiségű energiának a hálózatba való bevonása miatt a szomszédos országoknak szorosan együtt kell működniük, a regionális operatív központoknak fontos szerepük lesz az átviteli és szállítási rendszerek üzemeltetőinek koordinálásában. Az Ügynökségnek szükséges esetben szabályozói felügyeletet kell ellátnia a regionális operatív központok fölött.

(7)  Az Unió energiahálózatának magas fokú összekapcsoltsága miatt, továbbá abból adódóan, hogy a hálózat stabilitásának megőrzése és a megújuló forrásokból előállított nagy mennyiségű energiának a hálózatba való bevonása érdekében a szomszédos országoknak szorosan együtt kell működniük, a regionális koordinációs központoknak fontos szerepük lesz az átviteli és szállítási rendszerek üzemeltetőinek koordinálásában. Az Ügynökségnek szabályozói felügyeletet kell ellátnia a regionális koordinációs központok fölött, és figyelemmel kell kísérnie teljesítményüket, valamint a vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelésüket.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Mivel az új villamosenergia-termelés jelentős része helyi szinten össze lesz kapcsolva, az európai villamosenergia-rendszer rugalmas és hatékony működtetésében fontos szerep hárul majd az elosztórendszer-üzemeltetőkre.

(8)  Mivel az új villamosenergia-termelés jelentős része helyi szinten össze lesz kapcsolva, az európai villamosenergia-rendszer rugalmas és hatékony működtetésében fontos szerep hárul majd az elosztórendszer-üzemeltetőkre. Mivel a Bizottság mérlegeli egy uniós szintű szerv létrehozását az átviteli/szállításirendszer-üzemeltetők és az elosztórendszer-üzemeltetők (DSO-k) közötti együttműködés javítása, valamint a DSO-kérdésekkel kapcsolatos további iránymutatások és szabályzatok kidolgozása érdekében, ezért az Ügynökség számára biztosítani kell bizonyos szabályozói felügyeleti hatásköröket az említett szerv felett.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az Ügynökségnek biztosítania kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a szabályozási feladataikat a [COM(2016) 864/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-irányelvvel] és a 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel30 összhangban kellően összehangoltan lássák el, és hogy ezek szükség esetén uniós szinten valósuljanak meg. E célból szükséges garantálni, hogy az Ügynökség független legyen a magán- vagy köztulajdonban lévő villamosenergia- és földgáztermelőktől, az átviteli-, illetve szállítási- és elosztórendszer-üzemeltetőktől, valamint a fogyasztóktól, továbbá biztosítani tevékenységének összhangját az uniós joggal, műszaki és szabályozói jogkörét, átláthatóságát, a demokratikus ellenőrzés alá vethetőségét és hatékonyságát.

(10)  Az Ügynökségnek biztosítania kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a szabályozási feladataikat a [COM(2016) 864/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-irányelvvel] és a 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel30 összhangban kellően összehangoltan lássák el, és hogy ezek szükség esetén uniós szinten valósuljanak meg. E célból szükséges garantálni, hogy az Ügynökség független legyen a magán- vagy köztulajdonban lévő villamosenergia- és földgáztermelőktől, az átviteli-, illetve szállítási- és elosztórendszer-üzemeltetőktől, valamint a fogyasztóktól, továbbá biztosítani tevékenységének összhangját az uniós joggal, műszaki és szabályozói jogkörét, átláthatóságát, a demokratikus ellenőrzés alá vethetőségét – ideértve az Európai Parlament felé történő elszámoltathatóságát – és hatékonyságát.

__________________

__________________

30 Lásd e Hivatalos Lap 94. oldalát.

30 Lásd e Hivatalos Lap 94. oldalát.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az Ügynökségnek nyomon kell követnie a villamosenergia-átviteli és a földgázszállítási rendszerek üzemeltetőinek regionális együttműködését, valamint a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatára (villamosenergia-piaci ENTSO) és a gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatára (földgázpiaci ENTSO) háruló feladatok végrehajtását. Az Ügynökségnek továbbá nyomon kell követnie az egész Unióra kiterjedő, szabályozott funkcióval rendelkező egyéb entitások, például az energiatőzsdék feladatainak végrehajtását. Az Ügynökség részvétele kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy a szállításirendszer-, illetve az átvitelirendszer-üzemeltetők , továbbá az egész Unióra kiterjedő, szabályozott funkcióval rendelkező egyéb szervek hatékonyan és átláthatóan, a villamos energia és a földgáz belső piacát előmozdítva működjenek együtt.

(11)  Az Ügynökségnek nyomon kell követnie a villamosenergia-átviteli és a földgázszállítási rendszerek üzemeltetőinek regionális együttműködését, valamint a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatára (villamosenergia-piaci ENTSO) és a földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatára (földgázpiaci ENTSO) háruló feladatok végrehajtását és szerepet kell játszania az Uniós jog betartásának biztosításában. Az Ügynökségnek továbbá nyomon kell követnie az egész Unióra kiterjedő, szabályozott funkcióval rendelkező egyéb entitások, például az energiatőzsdék feladatainak végrehajtását. Az Ügynökség részvétele kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy a szállításirendszer-, illetve az átvitelirendszer-üzemeltetők, továbbá az egész Unióra kiterjedő, szabályozott funkcióval rendelkező egyéb szervek hatékonyan és átláthatóan, a villamos energia és a földgáz belső piacát előmozdítva működjenek együtt. Az Ügynökség számára lehetővé kell tenni, hogy feladatai ellátásához szükséges információkat kérhessen és fogadhasson a villamosenergia-piaci ENTSO-tól és a földgázpiaci ENTSO-tól.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A villamosenergia-piaci ENTSO, a földgázpiaci ENTSO, az elosztórendszer-üzemeltetők uniós szerve (EU DSO) és a regionális együttműködési központok operatív felelősségi köreinek bővülése miatt az ilyen regionális vagy uniós szinten működő szervek felügyeletének fokozására van szükség. A belső energiapiac megfelelő működésének biztosítása érdekében az ACER számára lehetővé kell tenni, hogy kivételes körülmények között e szervekhez címzett határozatokat fogadjon el annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek az energiaügyi jogszabályokban előírt kötelezettségeiknek.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az Ügynökség olyan egységes keretet biztosít, amelyben a nemzeti szabályozó hatóságok részt vehetnek és együttműködhetnek. Ez a keret elősegíti a villamos energia és a földgáz belső piacára vonatkozó szabályozásnak az egész Unióban történő egységes alkalmazását. Az egynél több tagállamot érintő helyzetek tekintetében az Ügynökség felhatalmazást kapott arra, hogy egyedi határozatokat fogadjon el. Ez a jogkör egyértelműen meghatározott feltételek mellett kiterjed olyan műszaki és szabályozási kérdésekre, amelyek regionális szintű koordinációt igényelnek, így az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtására, a regionális operatív központokon belüli koordinációra, a nagykereskedelmi energiapiacok integritásának és átláthatóságának nyomon követéséhez szükséges döntések meghozatalára, a két vagy több tagállamot összekötő vagy erre alkalmas villamosenergia- és földgáz-infrastruktúrákat érintő döntésekre és végső esetben az új villamosenergia-rendszerösszekötőknek a belső piaci szabályok alóli mentességeire, valamint az egynél több tagállam területén elhelyezkedő új földgáz-infrastruktúrára.

(13)  Az Ügynökség olyan egységes keretet biztosít, amelyben a nemzeti szabályozó hatóságok részt vehetnek és együttműködhetnek. Ez a keret elősegíti a villamos energia és a földgáz belső piacára vonatkozó szabályozásnak az egész Unióban történő egységes alkalmazását. Az egynél több tagállamot érintő helyzetek tekintetében az Ügynökség felhatalmazást kapott arra, hogy egyedi határozatokat fogadjon el. Ez a jogkör egyértelműen meghatározott feltételek mellett kiterjed olyan műszaki és szabályozási kérdésekre, amelyek regionális szintű koordinációt igényelnek, így az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtására, a regionális koordinációs központokon belüli koordinációra, a nagykereskedelmi energiapiacok integritásának és átláthatóságának nyomon követéséhez szükséges döntések meghozatalára, a két vagy több tagállamot összekötő vagy erre alkalmas villamosenergia- és földgáz-infrastruktúrákat érintő döntésekre és végső esetben az új villamosenergia-rendszerösszekötőknek a belső piaci szabályok alóli mentességeire, valamint az egynél több tagállam területén elhelyezkedő új földgáz-infrastruktúrára. Az Ügynökségnek kapacitással kell rendelkeznie a nemzeti szabályozó hatóságoknak nyújtandó operatív támogatáshoz is. A nemzeti szabályozó hatóságoknak biztosítaniuk kell az Ügynökség számára az Ügynökség monitoringtevékenysége szempontjából releváns információkat.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Ügynökség fontos szerepet játszik olyan keretjellegű iránymutatások kidolgozásában, amelyek jellegüknél fogva kötelező erővel nem rendelkeznek (a továbbiakban: a keretjellegű iránymutatások). Az üzemi és kereskedelmi szabályzatoknak összhangban kell állniuk az említett keretjellegű iránymutatásokkal . Az Ügynökségnek továbbá, céljával összhangban, célszerű részt vennie az üzemi és kereskedelmi szabályzatok tervezetének felülvizsgálatában – annak biztosítására, hogy ezek összhangban álljanak a keretjellegű iránymutatásokkal és biztosítsák a szükséges mértékű harmonizációt –, mielőtt azokat a Bizottsághoz benyújtja .

(14)  Az Ügynökség fontos szerepet játszik olyan keretjellegű iránymutatások kidolgozásában, amelyek jellegüknél fogva kötelező erővel nem rendelkeznek (a továbbiakban: a keretjellegű iránymutatások). Az üzemi és kereskedelmi szabályzatoknak összhangban kell állniuk az említett keretjellegű iránymutatásokkal . Az Ügynökségnek továbbá, céljával összhangban, célszerű részt vennie az üzemi és kereskedelmi szabályzatok tervezetének felülvizsgálatában és módosításában – annak biztosítása érdekében, hogy ezek álljanak összhangban a keretjellegű iránymutatásokkal és biztosítsák a szükséges mértékű harmonizációt –, mielőtt azokat elfogadás céljából a Bizottsághoz benyújtja.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Azzal, hogy az Ügynökségnek immár feladata azon üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások elfogadása, amelyek biztosítják a közös regionális és uniós szintű szabályok fokozatos végrehajtását és további finomítását, megnőtt a szerepe az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásának nyomon követése terén. Az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásának hatékony nyomon követése az Ügynökség egyik fő feladata, és kulcsfontosságú a belső piaci szabályok végrehajtása szempontjából.

(15)  Azzal, hogy az Ügynökségnek immár feladata azon üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások elfogadása, amelyek biztosítják a közös regionális és uniós szintű szabályok fokozatos végrehajtását és további finomítását, megnőtt a szerepe az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásának nyomon követése és biztosítása terén. Az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásának hatékony nyomon követése az Ügynökség egyik fő feladata, és kulcsfontosságú a belső piaci szabályok végrehajtása szempontjából.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Mivel az uniós energiapiacok fokozatos harmonizációjának része, hogy rendszeres időközönként köztes megoldásként regionális szintű megoldások kerülnek kialakításra, érdemes foglalkozni a belső piac regionális dimenziójával, és gondoskodni megfelelő irányítási mechanizmusokról. Indokolt továbbá, hogy a regionális szempontból releváns kérdésekben a regionális szinten összehangolt jóváhagyásokért felelős szabályozó hatóságok dolgozhassák ki a szabályozók tanácsának regionális albizottságában a szabályozók tanácsa által elfogadandó határozatokat, kivéve, ha az adott kérdés az Uniós egésze szempontjából általános jelentőséggel bír.

(17)  Mivel az uniós energiapiacok fokozatos harmonizációjának része, hogy rendszeres időközönként köztes megoldásként regionális szintű megoldások kerülnek kialakításra, érdemes foglalkozni a belső piac regionális dimenziójával, és gondoskodni megfelelő irányítási mechanizmusokról. A közös regionális feltételekre vagy módszerekre irányuló javaslatokra vonatkozó határozatokat ezért az érintett régió illetékes szabályozó hatóságainak kell meghozniuk, kivéve, ha az említett határozatok kézzelfogható hatást gyakorolnak a belső energiapiacra. Az érintett régión túl is komoly jelentőséggel bíró kérdésekkel kapcsolatos határozatokat az Ügynökségnek kell meghoznia.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az Ügynökségnek adott esetben konzultálnia kell az érdekelt felekkel, és észszerű lehetőséget kell biztosítania számukra, hogy észrevételezzék a javasolt intézkedéseket, például a hálózati előírások és szabályok kapcsán.

(20)  Az Ügynökségnek adott esetben konzultálnia kell az érdekelt felekkel, és észszerű lehetőséget kell biztosítania számukra, hogy észrevételezzenek minden javasolt intézkedést.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az Ügynökségnek hozzá kell járulnia az energiabiztonság fokozására irányuló erőfeszítésekhez.

(22)  Az Ügynökségnek hozzá kell járulnia az energiabiztonság fokozására irányuló erőfeszítésekhez és teljesítenie kell az Unió éghajlat-politikai célkitűzéseit. Végrehajtó szervként be kell tartania az Unió politikai döntéshozó intézményei által meghatározott stratégiai energia- és éghajlat-politikai menetrendet.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az Ügynökséget kellő hatáskörrel kell felruházni, hogy szabályozási feladatait hatékonyan, átláthatóan, észszerűen és mindenekelőtt függetlenül végezhesse. A villamosenergia- és gáztermelőktől, valamint az átviteli-, illetve szállítási- és elosztórendszer-üzemeltetőktől való függetlenség nemcsak a helyes irányítás alapelvei közé tartozik, hanem a piaci bizalom fenntartásához is elengedhetetlen. A vonatkozó nemzeti hatóságuk nevében eljáró tagjainak sérelme nélkül, a szabályozók tanácsának minden piaci érdektől függetlenül kell eljárnia, el kell kerülnie az összeférhetetlenséget, nem kérhet vagy követhet utasításokat és nem fogadhat el ajánlásokat egyetlen tagállam kormányától, az Unió intézményeitől vagy más köz- vagy magánjogi jogalanytól vagy személytől sem. A szabályozók tanácsa határozatainak egyúttal összhangban kell állniuk az energiára vonatkozó uniós jogszabályokkal, így az energia belső piaca, a környezetvédelem és a piaci verseny tekintetében. A szabályozók tanácsa a véleményeire, ajánlásaira és határozataira vonatkozóan jelentést tesz az uniós intézményeknek.

(26)  Az Ügynökséget kellő hatáskörrel kell felruházni, hogy szabályozási feladatait hatékonyan, átláthatóan, észszerűen és mindenekelőtt függetlenül végezhesse. Az Ügynökségnek a villamosenergia- és gáztermelőktől, valamint az átviteli-, illetve szállítási- és elosztórendszer-üzemeltetőktől, továbbá a nemzeti szabályozó hatóságok érdekeit képviselő más szervezetektől való függetlensége nemcsak a helyes irányítás alapelvei közé tartozik, hanem a piaci bizalom fenntartásához is elengedhetetlen. A vonatkozó nemzeti hatóságuk nevében eljáró tagjainak sérelme nélkül, a szabályozók tanácsának minden piaci érdektől függetlenül kell eljárnia, el kell kerülnie az összeférhetetlenséget, nem kérhet vagy követhet utasításokat és nem fogadhat el ajánlásokat egyetlen tagállam kormányától, az Unió intézményeitől vagy más köz- vagy magánjogi jogalanytól vagy személytől sem. A szabályozók tanácsa határozatainak egyúttal összhangban kell állniuk az energiára vonatkozó uniós jogszabályokkal, így az energia belső piaca, a környezetvédelem és a piaci verseny tekintetében. A szabályozók tanácsa a véleményeire, ajánlásaira és határozataira vonatkozóan jelentést tesz az uniós intézményeknek. Az Ügynökség határozatainak kötelező erejűeknek kell lenniük, véleményeit és ajánlásait pedig a villamosenergia-piaci ENTSO-nak, a földgázpiaci ENTSO-nak, az EU DSO szervnek, a szállításirendszer-, illetve az átvitelirendszer-üzemeltetőknek, a regionális operatív központoknak, valamint a kijelölt villamosenergia-piaci szereplőknek a legnagyobb mértékben figyelembe kell venniük.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Az Ügynökségnek döntéshozatali jogköreit a méltányos, átlátható és észszerű döntéshozatal elveivel összhangban kell gyakorolnia. Az Ügynökség összes eljárási szabályát az eljárásrendben meg kell határozni.

(28)  Az Ügynökségnek döntéshozatali jogköreit a méltányos, átlátható és észszerű döntéshozatal elveivel összhangban kell gyakorolnia. Az Ügynökség valamennyi eljárásának megfelelő eljárási szabályokat kell követnie. Az Ügynökség összes eljárási szabályát az eljárásrendben meg kell határozni.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Az Ügynökséget nagyrészt az Unió általános költségvetéséből, díjakból és önkéntes hozzájárulásokból kell finanszírozni. Így különösen a szabályozó hatóságok által az uniós szintű együttműködés céljára elkülönített forrásoknak ezután is az Ügynökség rendelkezésére kell állniuk. Az Unió általános költségvetését terhelő összes támogatásra továbbra is az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. Ezenkívül a számlák ellenőrzését egy független könyvvizsgálónak az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet33 107. cikkével összhangban kell elvégeznie.

(29)  Az Ügynökségnek feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal kell rendelkeznie. Az Ügynökséget nagyrészt az Unió általános költségvetéséből, díjakból és önkéntes hozzájárulásokból kell finanszírozni. Így különösen a szabályozó hatóságok által az uniós szintű együttműködés céljára elkülönített forrásoknak ezután is az Ügynökség rendelkezésére kell állniuk. Az Ügynökség számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy egyes tevékenységeiért díjakat szedjen be. Az Unió általános költségvetését terhelő összes támogatásra továbbra is az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. Ezenkívül a beszámoló ellenőrzését az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet33 107. cikkével összhangban egy független külső könyvvizsgálónak kell elvégeznie.

__________________

__________________

33 A Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. szeptember 30.) a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).

33 A Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. szeptember 30.) a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a)  Az Ügynökség költségvetését a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvének tiszteletben tartásával kell kialakítani, figyelembe véve az Ügynökség céljait és feladatainak elvárt eredményeit.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az Ügynökség költségvetését a költségvetési hatóság által végzett, a munkamennyiségen és teljesítményen alapuló folyamatos értékelés alá kell vonni. A költségvetési hatóságnak biztosítania kell a lehető legjobb hatékonysági normák érvényesülését.

(30)  Az Ügynökség költségvetését a költségvetési hatóságnak folyamatosan értékelnie kell, összevetve azt az Ügynökség munkamennyiségével, teljesítményével, valamint azzal a célkitűzéssel, hogy az Ügynökségnek a belső energiapiac kialakítására kell törekednie és hozzá kell járulnia az uniós fogyasztók javát szolgáló energiabiztonsághoz. A költségvetési hatóságnak biztosítania kell a lehető legjobb hatékonysági normák érvényesülését.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  A nemzeti szabályozó hatóságok között az Ügynökség égisze alatt megvalósuló együttműködés alapján egyértelmű, hogy a többségi döntéshozatal alapfeltétele annak, hogy haladást lehessen elérni a belső energiapiacot érintő olyan kérdésekben, amelyek több tagállam számára is jelentős gazdasági következményekkel járnak. A nemzeti szabályozó hatóságoknak ezért az igazgatási tanácsban döntéseiket egyszerű többséggel kell megszavazniuk.

(34)  A nemzeti szabályozó hatóságok között az Ügynökség égisze alatt megvalósuló együttműködés alapján egyértelmű, hogy a többségi döntéshozatal alapfeltétele annak, hogy haladást lehessen elérni a belső energiapiacot érintő olyan kérdésekben, amelyek több tagállam számára is jelentős gazdasági következményekkel járnak. A nemzeti szabályozó hatóságoknak ezért a szabályozók tanácsában határozataikat kétharmados többséggel kell megszavazniuk. Az Ügynökségnek adott esetben elszámoltathatónak kell lennie az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság felé.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(37a)  A tagállamok kormányainak képviselői által közös megállapodással elfogadott 2009/913/EU határozat1a előírja, hogy az Ügynökség székhelye Ljubljanában, Szlovéniában legyen. Az Ügynökség székhelye az Ügynökség tevékenységének és jogszabályban előírt feladatai ellátásának központja. Ezért a jogszabályban említett szervek üléseit a székhelyen kell megtartani.

 

__________________

 

1a A tagállamok kormányainak képviselői által közös megállapodással elfogadott 2009/913/EU határozat (2009. december 7.) az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének székhelyéről (HL L 322., 2009.12.9., 39. o.).

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Az Ügynökségnek otthont adó tagállamnak a lehető legkedvezőbb feltételeket – például többnyelvű, európai irányultságú iskoláztatást és megfelelő közlekedési összeköttetéseket – kell biztosítania az Ügynökség megfelelő működéséhez.

(38)  A Szlovén Köztársaság kormánya és az Ügynökség között létrejött székhely-megállapodást 2010. november 26-án írták alá, az 2011. január 10-én lépett hatályba, más különös rendelkezések pedig megfelelnek a 713/2009/EU és a 863/2016/EU rendelet követelményeinek.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38a)  Az Ügynökségnek adott esetben ösztönöznie kell és elő kell mozdítania a nemzeti szabályozó hatóságok közötti együttműködést az ágazatok között, különösen az adatvédelem és a magánélet védelme területén.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség célja a [COM(2016) 864/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-irányelv] 57. cikkében és a 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikkében említett szabályozó hatóságoknak az általuk nemzeti szinten ellátott szabályozási feladatok uniós szintű gyakorlásában való támogatása, valamint – szükség esetén – e hatóságok tevékenységének összehangolása.

(2)  Az Ügynökség célja a [COM(2016) 864/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-irányelv] 57. cikkében és a 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikkében említett szabályozó hatóságoknak az általuk nemzeti szinten ellátott szabályozási feladatok uniós szintű gyakorlásában való támogatása, valamint – szükség esetén – e hatóságok tevékenységének összehangolása, közvetítés és a nézeteltérések rendezése, továbbá hozzájárulás a magas színvonalú közös szabályozási és felügyeleti gyakorlatok kialakításához, biztosítva az uniós jogi aktusok következetes, hatékony és eredményes alkalmazását az EU éghajlat- és energiapolitikai céljainak elérése érdekében.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Feladatainak ellátása során az Ügynökség függetlenül és objektíven, kizárólag az Unió érdekeit szem előtt tartva jár el. Az Ügynökség a magán- és vállalati érdekektől független, önálló határozatokat hoz, külön éves költségvetéssel rendelkezik és azt önállóan hajtja végre, továbbá megfelelő humán és pénzügyi erőforrások állnak rendelkezésére feladatai eredményes ellátásához.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az átvitelirendszer-üzemeltetőknek , a regionális operatív központoknak és a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetőknek címzett véleményeket és ajánlásokat ad ki;

a)  az átviteli/szállításirendszer-üzemeltetőknek, a villamosenergia-piaci ENTSO-nak, a földgázpiaci ENTSO-nak, az EU DSO szervnek, a regionális koordinációs központoknak és a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetőknek címzett véleményeket és ajánlásokat ad ki;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az e rendelet 6., 8. és 11. cikkében említett konkrét esetekben egyedi határozatokat hoz;

d)  az e rendeletben említett konkrét esetekben határozatokat hoz;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A villamosenergia-piaci ENTSO-nak, a földgázpiaci ENTSO-nak, az EU DSO szervnek, az átviteli/szállításirendszer-üzemeltetőknek, a regionális koordinációs központoknak és a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetőknek a lehető legnagyobb figyelmet kell fordítaniuk az Ügynökség e rendelet értelmében hozzájuk címzett véleményeire és ajánlásaira, és minden erőfeszítést meg kell tenniük, hogy megfeleljenek azoknak.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az átviteli/szállításirendszer-üzemeltetők együttműködésével összefüggő ügynökségi feladatok

Az átviteli/szállítási- és elosztórendszer-üzemeltetők együttműködésével összefüggő ügynökségi feladatok

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség a [Kiadóhivatal: a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 26. cikkének (2) bekezdésével, és a 715/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban véleményt terjeszt a Bizottság elé a villamosenergia-piaci ENTSO és a földgázpiaci ENTSO alapszabályának tervezetéről, tagjegyzékéről és eljárási szabályzatának tervezetéről.

(1)  Az Ügynökség a villamosenergia-piaci ENTSO esetében a [Kiadóhivatal: a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 26. cikkének (2) bekezdésével, az EU DSO szerv esetében az (EU)... rendelet [Kiadóhivatal: a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 50. cikkének (2) bekezdésével, valamint a földgázpiaci ENTSO esetében a 715/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban véleményt terjeszt a Bizottság elé az említettek alapszabályának tervezetéről, tagjegyzékéről és eljárási szabályzatának tervezetéről.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a villamosenergia-piaci ENTSO és a földgázpiaci ENTSO elé [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 27. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és a 715/2009/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésével összefüggésben az üzemi és kereskedelmi szabályzatról; és

a)  [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 27. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban a villamosenergia-piaci ENTSO elé, valamint a 715/2009/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban a földgázpiaci ENTSO elé az üzemi és kereskedelmi szabályzatról;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 27. cikke (1) bekezdésének b) és h) pontjával összhangban a villamosenergia-piaci ENTSO elé és a 715/2009/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdése első albekezdésével összhangban a földgázpiaci ENTSO elé az éves munkaprogram tervezetéről, az Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési terv tervezetéről és ezenkívül [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 27. cikke (1) bekezdésében, és a 715/2009/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésében említett egyéb vonatkozó dokumentumokról, figyelembe véve a megkülönböztetésmentességre, a tényleges versenyre, valamint a villamos energia és a földgáz belső piacának hatékony és biztonságos működésére irányuló célkitűzéseket.

b)  [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 27. cikke (1) bekezdésének b) és h) pontjával összhangban a villamosenergia-piaci ENTSO elé és a 715/2009/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdése első albekezdésével összhangban a földgázpiaci ENTSO elé az éves munkaprogram tervezetéről, az Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési terv tervezetéről és ezenkívül [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 27. cikke (1) bekezdésében, és a 715/2009/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésében említett egyéb vonatkozó dokumentumokról, figyelembe véve a megkülönböztetésmentességre, a tényleges versenyre, valamint a villamos energia és a földgáz belső piacának hatékony és biztonságos működésére irányuló célkitűzéseket; és

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az EU DSO szerv elé az éves munkaprogram tervezetéről, valamint az (EU) … rendelet [a COM(2016)0861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 51. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett egyéb vonatkozó dokumentumokról, figyelembe véve a megkülönböztetésmentességre, a tényleges versenyre, valamint a villamos energia és a földgáz belső piacának hatékony és biztonságos működésére irányuló célkitűzéseket.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Ügynökség kiadhat a villamosenergia-piaci ENTSO-hoz, a földgázpiaci ENTSO-hoz és az EU DSO szervhez címzett határozatokat, amelyekben előírhatja számukra, hogy feleljenek meg azon kötelezettségeiknek, amelyeket meghatároz számukra:

 

a)   e rendelet;

 

b)   a 715/2009/EK rendelet és az (EU) .../... rendelet [a COD(2016)0379 számon előterjesztett, javasolt átdolgozott villamosenergia-rendelet];

 

c)   a 715/2009/EK rendelet 6. cikke és az (EU) .../... rendelet [a COD(2016)0379 számon előterjesztett, javasolt villamosenergia-rendelet] 54. és 55. cikke értelmében elfogadott üzemi és kereskedelmi szabályzatok;

 

d)   a 715/2009/EK rendelet 23. cikke és az (EU) .../... rendelet [a COD(2016)0379 számon előterjesztett, javasolt villamosenergia-rendelet] 57. cikke értelmében elfogadott iránymutatások;

 

e)   a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

 

f)   az (EU) … rendelet [a COM(2016)0862 számon előterjesztett, a kockázati felkészültségről szóló rendelet].

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Az Ügynökség csak abban az esetben hoz a (4a) bekezdés szerint határozatot, ha:

 

a)   a szabályok megsértése befolyásolja a belső energiapiac hatékony működését; és

 

b)   egy illetékes hatóság sem hozott intézkedéseket, illetve az egy vagy több illetékes hatóság által hozott intézkedések nem voltak elégségesek a megfelelés biztosításához.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  Az Ügynökség kérésére a villamosenergia-piaci ENTSO-nak, a földgázpiaci ENTSO-nak és az EU DSO szervnek biztosítania kell az Ügynökség számára a feladatai ellátásához szükséges információkat.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  figyelemmel kíséri és elemzi az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és a Bizottság által [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 55. cikkének (12) bekezdésével és a 715/2009/EK rendelet 6. cikkének (11) bekezdésével összhangban elfogadott keretjellegű iránymutatások végrehajtását, és azoknak a piaci integráció, valamint a megkülönböztetésmentesség, a tényleges verseny és a piac hatékony működésének megkönnyítését célzó szabályok harmonizációjára kifejtett hatását, és erről jelentést tesz a Bizottságnak.

e)  figyelemmel kíséri és elemzi az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és a Bizottság által [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 55. cikkének (12) bekezdésével és a 715/2009/EK rendelet 6. cikkének (11) bekezdésével összhangban elfogadott keretjellegű iránymutatások végrehajtását, és azoknak a piaci integráció, valamint a megkülönböztetésmentesség, a tényleges verseny és a piac hatékony működésének megkönnyítését célzó szabályok harmonizációjára kifejtett hatását, és erről jelentést tesz a Bizottságnak. Az Ügynökség e rendelet 4. cikkének (4a) bekezdésével összhangban is hozhat határozatokat.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] VII. fejezetével összhangban kidolgozott üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások úgy rendelkeznek, hogy azon üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásához kapcsolódóan, amelyek az érintett régió összes szabályozó hatóságának szabályozói jóváhagyását igénylik, feltételekre vagy módszerekre irányuló javaslatokat kell kidolgozni, az adott feltételeket vagy módszereket felülvizsgálat és jóváhagyás céljából be kell nyújtani az Ügynökséghez. A feltételek vagy módszerek jóváhagyását megelőzően az Ügynökség azokat felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja annak érdekében, hogy összhangban álljanak az üzemi és kereskedelmi szabályzattal vagy az iránymutatással, és hozzájáruljanak a piaci integrációnak, a megkülönböztetésmentességnek és a piac hatékony működésének a biztosításához. A regionális jellegű feladatok koordinálására vonatkozóan alkalmazni kell a 7. cikkben meghatározott eljárást.

(2)  Amennyiben [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] VII. fejezetével összhangban kidolgozott üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások úgy rendelkeznek, hogy azon üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásához kapcsolódóan, amelyek valamennyi tagállam szabályozó hatóságának jóváhagyását igénylik, feltételekre vagy módszerekre irányuló javaslatokat kell kidolgozni, a javasolt feltételeket vagy módszereket felülvizsgálat és jóváhagyás céljából be kell nyújtani az Ügynökséghez.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben az (EU) .../... rendelet [a COD(2016)0379 számon előterjesztett, javasolt átdolgozott villamosenergia-rendelet] VII. fejezetével összhangban kidolgozott üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások úgy rendelkeznek, hogy azon üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásához kapcsolódóan, amelyek az érintett régió összes szabályozó hatóságának jóváhagyását igénylik, közös regionális feltételekre vagy módszerekre irányuló javaslatokat kell kidolgozni, a javasolt feltételekről vagy módszerekről értesíteni kell az Ügynökséget.

 

Az Ügynökség értesítésétől számított egy hónapon belül az igazgató a szabályozók tanácsával folytatott konzultációt követően saját kezdeményezésére vagy a szabályozók tanácsának kérésére előírhatja az érintett régió szabályozó hatóságainak, hogy a javaslatot jóváhagyás céljából utalják az Ügynökséghez, amennyiben a javaslat a belső energiapiacra kézzelfogható hatást gyakorol.

 

A javaslatot akkor kell olyan javaslatnak tekinteni, amely kézzelfogható hatást gyakorol a belső energiapiacra, ha:

 

i.   kézzelfogható hatást gyakorol a végfelhasználókra az érintett régión kívül, vagy

 

ii.   jelentős hatást gyakorol az Unió energiaügyi érdekeire az érintett régión kívül.

 

Ezekben az esetekben, vagy a 6. cikk (8) bekezdése a) és b) pontjában említett esetekben az Ügynökség a vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzatokban és iránymutatásokban meghatározott időszakon belül határozatot hoz. Az időszak az azt követő napon kezdődik, amikor az Ügynökséget értesítették a javaslatról.

 

A feltételek vagy módszerek jóváhagyását megelőzően az Ügynökség azokat felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja annak érdekében, hogy összhangban álljanak az üzemi és kereskedelmi szabályzattal vagy az iránymutatásokkal, és hozzájáruljanak a piaci integráció biztosításához, a megkülönböztetésmentességhez, a tényleges versenyhez és a piac megfelelő működéséhez.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ajánlattételi övezet felülvizsgálata vonatkozásában az Ügynökség jóváhagyja [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 13. cikkének (3) bekezdése szerinti ajánlattételi övezeti felülvizsgálat során használandó módszertant és feltételezéseket, és kérheti azok módosítását.

(3)  A ajánlattételi övezet felülvizsgálata [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 13. cikkének (3) bekezdése szerint történik.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség – saját munkaprogramjával összhangban , a Bizottság kérésére vagy saját kezdeményezésére – ajánlásokat készíthet annak érdekében, hogy a szabályozó hatóságokat és a piaci szereplőket segítse abban, hogy a bevált gyakorlatokat egymással megosszák.

(2)  Az Ügynökség – saját munkaprogramjával összhangban, a Bizottság kérésére vagy saját kezdeményezésére – ajánlásokat készíthet annak érdekében, hogy a szabályozó hatóságokat és a piaci szereplőket segítse abban, hogy a bevált gyakorlatokat egymással megosszák és biztosítsák a hatályos szabályozásnak való teljes körű megfelelést.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Ügynökség saját kezdeményezésére véleményt adhat a Bizottságnak egy adott nemzeti szabályozó hatóság függetlenségével vagy a források és műszaki feltételek hiányával kapcsolatban.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség kialakítja a nemzeti szabályozó hatóságok együttműködésének keretét. Az Ügynökség előmozdítja a nemzeti szabályozó hatóságok közötti, valamint a regionális és uniós szintű szabályozó hatóságok közötti ilyen együttműködést, biztosítandó az interoperabilitást, a kommunikációt és a regionális teljesítmény nyomon követését az uniós szinten még nem harmonizált területeken, és véleményei, ajánlásai és határozatai meghozatalakor figyelembe veszi ezen együttműködés eredményét. Ha az Ügynökség úgy ítéli meg, hogy kötelező erejű szabályokat szükséges megállapítani ezen együttműködésre vonatkozóan, erre vonatkozó ajánlásait benyújtja a Bizottságnak.

(3)  A határokon átnyúló jelentőséggel bíró kérdésekre vonatkozó hatékony döntéshozatal biztosítása érdekében az Ügynökség kialakítja a nemzeti szabályozó hatóságok együttműködésének keretét. Az Ügynökség előmozdítja a nemzeti szabályozó hatóságok közötti, valamint a regionális és uniós szintű szabályozó hatóságok közötti ilyen együttműködést, biztosítandó az interoperabilitást, a kommunikációt és a regionális teljesítmény nyomon követését az uniós szinten még nem harmonizált területeken, és véleményei, ajánlásai és határozatai meghozatalakor figyelembe veszi ezen együttműködés eredményét. Ha az Ügynökség úgy ítéli meg, hogy kötelező erejű szabályokat szükséges megállapítani ezen együttműködésre vonatkozóan, erre vonatkozó ajánlásait benyújtja a Bizottságnak.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Ügynökség – szabályozó hatóság vagy a Bizottság kérésére – tényeken alapuló véleményt bocsát ki arról, hogy egy szabályozó hatóság a [COM(2016) 864/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-irányelv], a 2009/73/EK irányelv, [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet], illetve a 715/2009/EK rendelet szerinti iránymutatásoknak vagy a fenti irányelvek és rendeletek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő határozatot hozott-e.

(4)  Az Ügynökség – egy vagy több szabályozó hatóság vagy a Bizottság kérésére – tényeken alapuló véleményt bocsát ki arról, hogy egy szabályozó hatóság a [COM(2016) 864/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-irányelv], a 2009/73/EK irányelv, [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet], illetve a 715/2009/EK rendelet szerinti iránymutatásoknak vagy a fenti irányelvek és rendeletek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő határozatot hozott-e.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A nemzeti szabályozó hatóság kérésére az Ügynökség dönthet úgy, hogy az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében operatív segítséget nyújt az érintett nemzeti szabályozó hatóságnak többek között a bűnüldözés érdekében a piaci visszaéléssel, a piacbefolyásolással és a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos szabályoknak való meg nem felelés miatt indított vizsgálatokban1a.

 

________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1227/2011/EU rendelete a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (HL L 326., 2011.12.8., 1. o.).

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A (8) bekezdéssel összhangban az Ügynökség határozza meg a két vagy több tagállamot összekötő vagy azok összekötésére alkalmas villamosenergia- és gázinfrastruktúrákhoz (határokon átnyúló infrastruktúrák) való hozzáférésre és az üzemeltetés biztonságára vonatkozó feltételeket.

(7)  A (8), (9) és (10) bekezdéssel összhangban az Ügynökség határozza meg a két vagy több tagállamot összekötő vagy azok összekötésére alkalmas villamosenergia- és gázinfrastruktúrákhoz (határokon átnyúló infrastruktúrák) való hozzáférésre és az üzemeltetés biztonságára vonatkozó feltételeket.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A nemzeti szabályozó hatóságoknak biztosítaniuk kell az Ügynökség határozatainak végrehajtását.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[…]

törölve

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A regionális operatív központokkal kapcsolatos ügynökségi feladatok

A regionális koordinációs központokkal kapcsolatos ügynökségi feladatok

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség – a nemzeti szabályozó hatóságokkal és a villamosenergia-piaci ENTSO-val szoros együttműködésben – nyomon követi és elemzi a regionális operatív központok teljesítményét, figyelembe véve [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet 43. cikkének (4) bekezdése] szerinti jelentéseket.

(1)  Az Ügynökség – a nemzeti szabályozó hatóságokkal és a villamosenergia-piaci ENTSO-val szoros együttműködésben – nyomon követi és elemzi a regionális koordinációs központok teljesítményét és jogszabályoknak való megfelelését, figyelembe véve [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet 43. cikkének (4) bekezdése] szerinti jelentéseket, valamint a központok az (EU) .../... rendelet [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet], a rendelet 54. és 55. cikke értelmében elfogadott üzemi és kereskedelmi szabályzatok és a rendelet 57. cikke értelmében elfogadott iránymutatások szerinti kötelezettségeinek való megfelelését.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 43. cikkével összhangban, indokolt esetben információkat kér a regionális operatív központoktól;

b)  [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 43. cikkével összhangban, indokolt esetben információkat kér a regionális koordinációs központoktól;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a regionális operatív központoknak címzett véleményeket és ajánlásokat ad ki.

d)  a regionális koordinációs központoknak címzett véleményeket és ajánlásokat ad ki.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Ügynökség kiadhat a regionális koordinációs központokhoz címzett határozatokat, amelyekben előírhatja számukra, hogy feleljenek meg azon kötelezettségeiknek, amelyeket meghatároz számukra:

 

a)   az (EU) .../... rendelet [a COD(2016)0379 számon előterjesztett, javasolt átdolgozott villamosenergia-rendelet];

 

b)   az (EU) .../... rendelet [a COD(2016)0379 számon előterjesztett, javasolt villamosenergia-rendelet] 54. és 55. cikke értelmében elfogadott üzemi és kereskedelmi szabályzatok;

 

c)   az (EU) .../... rendelet [a COD(2016)0379 számon előterjesztett, javasolt villamosenergia-rendelet] 57. cikke értelmében elfogadott iránymutatások.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Az Ügynökség csak abban az esetben hoz a (2a) bekezdés szerint határozatot, ha:

 

a)   a szabályok megsértése befolyásolja a belső energiapiac hatékony működését; és

 

b)   egy illetékes hatóság sem hozott intézkedéseket, illetve az egy vagy több illetékes hatóság által hozott intézkedések nem voltak elégségesek a megfelelés biztosításához.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 19. cikkének (2), (3) és (5) bekezdésével összhangban az európai erőforrásmegfelelőség-értékeléshez kapcsolódó módszertani és számítási javaslatokat;

a)  [a COM(2016) 861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 19. cikkének (2), (3) és (5) bekezdésével összhangban az európai erőforrásmegfelelőség-értékeléshez kapcsolódó módszertani és számítási javaslatokat, valamint az (EU) … rendelet [a COM(2016)0861/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-rendelet] 19. cikkének (6) bekezdése szerinti európai erőforrásmegfelelőség-értékelés eredményeit;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az 1227/2011/EU rendelet37 7–9. cikkével összhangban nyomon követi a nagykereskedelmi piacok alakulását, adatokat gyűjt és nyilvántartásba veszi a piaci szereplőket;

a)  az 1227/2011/EU rendelet37 7–12. cikkével összhangban nyomon követi a nagykereskedelmi piacok, többek között a regionális piacok alakulását, adatokat gyűjt és oszt meg, valamint európai nyilvántartást hoz létre a piaci szereplőkről;

__________________

__________________

37 Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (HL L 326., 2011.12.8., 1–16. o.);

37 Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (HL L 326., 2011.12.8., 1–16. o.);

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. cikk

 

Az Ügynökség határozatainak címzettjeire vonatkozó eljárási biztosítékok

 

(1)  Az e rendeletben előírt határozatok meghozatala előtt az Ügynökség tájékoztatja az érintett feleket a határozatról, és felkéri őket, hogy a megadott határidőn belül nyújtsák be észrevételeiket, teljes mértékben figyelembe véve az adott kérdés sürgősségét, összetettségét és lehetséges következményeit.

 

(2)   Az Ügynökség határozatait teljes körű indokolással látja el annak érdekében, hogy lehetővé tegye az érdemi fellebbezést.

 

(3)  Az érintett feleket tájékoztatni kell az e rendelet alapján hozott határozatokkal szemben rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről.

 

(4)  Az Ügynökség megfelelő és arányos eljárási szabályzatot fogad el és tesz közzé az I. fejezetben előírt ügynökségi feladatokra vonatkozóan. Az eljárási szabályzatnak minden egyes ügynökségi határozat esetében meg kell határozniuk legalább az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott normákat, és biztosítaniuk kell az átlátható és észszerű döntéshozatali eljárást, amely a jogállamiság elve alapján garantálja az alapvető eljárási jogokat. Az eljárási szabályzat az I. fejezetben előírt összes ügynökségi feladat esetében biztosítja legalább az alapvető eljárási jogok garantálását.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség szoros együttműködésben a Bizottsággal, a tagállamokkal és az érintett nemzeti hatóságokkal, beleértve a nemzeti szabályozó hatóságokat is, és a versenyhatóságok hatáskörének sérelme nélkül nyomon követi a villamos energia nagy- és kiskereskedelmi piacát és a földgáz nagy- és kiskereskedelmi piacát, különösen a villamos energia és a földgáz kiskereskedelmi árát, a [COM(2016) 864/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-irányelv] és a 2009/73/EK irányelv szerinti fogyasztóvédelmi előírások teljesülését, a hálózati hozzáférést, beleértve a megújuló forrásokból előállított villamos energia hálózathoz történő hozzáférését, a határokon átnyúló kereskedelmet akadályozó tényezőket, azon állami beavatkozásokat, amelyek megakadályozzák, hogy az árak kövessék a szűkös villamosenergia-kínálatot,, [a villamos energiáról szóló rendelet átdolgozása] 19. cikkében említett európai erőforrásmegfelelőség-értékelés eredményei alapján a tagállamok által a villamosenergia-ellátás biztonsága terén elért teljesítményt, figyelembe véve különösen [a kockázati felkészültségről szóló, a COM(2016) 862 javaslat szerinti rendelet] 16. cikkében említett utólagos értékelést .

(1)  Az Ügynökség szoros együttműködésben a Bizottsággal, a tagállamokkal és az érintett nemzeti hatóságokkal, beleértve a nemzeti szabályozó hatóságokat is, és a versenyhatóságok hatáskörének sérelme nélkül nyomon követi a villamos energia nagy- és kiskereskedelmi piacát és a földgáz nagy- és kiskereskedelmi piacát, különösen a villamos energia és a földgáz kiskereskedelmi árát, a [COM(2016) 864/2 számon előterjesztett, átdolgozott villamosenergia-irányelv] és a 2009/73/EK irányelv szerinti fogyasztói jogokkal kapcsolatos előírások teljesülését, a piaci fejleményeknek a háztartásokra gyakorolt hatását, a hálózati hozzáférést, beleértve a megújuló forrásokból előállított villamos energia hálózathoz történő hozzáférését, az energiahálózatok összekapcsolása tekintetében elért előrelépést, a határokon átnyúló kereskedelmet potenciálisan akadályozó tényezőket, a piacra lépő új szereplők és a kis piaci szereplők, köztük az energiaközösségek előtt álló szabályozási akadályokat, azon állami beavatkozásokat, amelyek megakadályozzák, hogy az árak kövessék a tényleges, szűkös villamosenergia-kínálatot, [a villamos energiáról szóló rendelet átdolgozása] 19. cikkében említett európai erőforrásmegfelelőség-értékelés eredményei alapján a tagállamok által a villamosenergia-ellátás biztonsága terén elért teljesítményt, figyelembe véve különösen [a kockázati felkészültségről szóló, a COM(2016) 862 javaslat szerinti rendelet] 16. cikkében említett utólagos értékelést.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Ügynökség felkérheti a nemzeti szabályozó hatóságokat, a villamosenergia-piaci ENTSO-t, a földgázpiaci ENTSO-t, a regionális koordinációs központokat, az EU DSO szervet és a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetőket, hogy adjanak meg számára minden olyan információt, amely az e cikk szerinti nyomon követés elvégzése céljából szükséges. E célból az Ügynökségnek hatáskörrel kell rendelkeznie határozatok kibocsátására. Határozataiban az Ügynökség hivatkozik az információkérés jogalapjára, az információk rendelkezésre bocsátásának határidejére és a kérelem céljára. Az Ügynökség kizárólag az e rendelet által ráruházott feladatok elvégzése céljára használhatja az e cikk értelmében megszerzett bizalmas információkat. Az Ügynökség biztosítja a 41. cikk szerinti összes információ megfelelő adatvédelemét.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség a tagállamokban – az adott tagállamok hozzájárulásával és a 25. cikk j) pontjával összhangban – helyi irodákat hozhat létre.

Az Ügynökség a tagállamokban – a 25. cikk k) pontjával összhangban – helyi irodákat hozhat létre.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az igazgatási tanács a jelen levő tagok egyszerű többségével hozza meg döntéseit. Az igazgatási tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

(5)  Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az igazgatási tanács a jelen levő tagok kétharmados többségével hozza meg határozatait. Az igazgatási tanács minden tagja, illetve távollétében a póttag egy szavazattal rendelkezik.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az igazgatási tanács tagjai függetlenül, tárgyilagosan és a közérdeknek megfelelően járnak el. E célból valamennyi tag írásbeli kötelezettségvállalási nyilatkozatot és írásbeli összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz, amelyben vagy kijelenti, hogy nincsenek olyan érdekeltségei, amelyekről feltételezhető, hogy veszélyeztethetik függetlenségét, vagy megnevezi azokat a közvetlen vagy közvetett érdekeltségeit, amelyekről feltételezhető, hogy függetlenségét veszélyeztethetik. A nyilatkozatokat évente írásos formában közzé kell tenni.

(8)  Az igazgatási tanács tagjai függetlenül és tárgyilagosan járnak el az Unió egésze érdekeinek megfelelően, nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást sem uniós intézményektől vagy szervektől, sem tagállami kormánytól, sem más köz- vagy magánjogi jogalanytól. E célból valamennyi tag írásbeli kötelezettségvállalási nyilatkozatot és írásbeli összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz, amelyben vagy kijelenti, hogy nincsenek olyan érdekeltségei, amelyekről feltételezhető, hogy veszélyeztethetik függetlenségét, vagy megnevezi azokat a közvetlen vagy közvetett érdekeltségeit, amelyekről feltételezhető, hogy függetlenségét veszélyeztethetik. A nyilatkozatokat évente írásos formában közzé kell tenni.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  minden évben elfogadja a 21. cikkben említett programozási dokumentum tervezetét, mielőtt azt a Bizottsághoz benyújtaná elfogadásra, továbbá , a Bizottság véleményének kikérését követően és – a 23. cikk (5) bekezdésének c) pontjával összhangban – a szabályozók tanácsának előzetes jóváhagyásával és tagjainak kétharmados többségével elfogadja az Ügynökség programozási dokumentumát , és azt eljuttatja az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a Bizottsághoz. A munkaprogramot az éves költségvetési eljárás sérelme nélkül kell elfogadni, és közzé kell tenni.

e)  minden évben január 31-ig elfogadja a 21. cikkben említett programozási dokumentum tervezetét, és benyújtja azt a Bizottsághoz, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz. A Bizottság véleménye nyomán és a többéves programozással kapcsolatban, azt, követően, hogy azt az Európai Parlamentnek benyújtja, valamint – a 23. cikk (5) bekezdésének c) pontjával összhangban – a szabályozók tanácsának előzetes jóváhagyásával és tagjainak kétharmados többségével elfogadja az Ügynökség programozási dokumentumát, és azt október 31-ig eljuttatja az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a Bizottsághoz. A programozási dokumentumot az éves költségvetési eljárás sérelme nélkül kell elfogadni, és közzé kell tenni.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az igazgatási tanács a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban a személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) bekezdésén és az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek 6. cikkén alapuló határozatot fogad el a vonatkozó kinevezési hatásköröknek az igazgatóra történő átruházásáról, és meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az átruházások felfüggeszthetők. Az igazgató e hatásköröket továbbruházhatja másra.

(2)  Az igazgatási tanács a személyzeti szabályzat 110. cikkének megfelelően, a személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) bekezdésében, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 6. cikkében foglaltak alapján határozatot fogad el, amely az igazgatóra ruházza a megfelelő kinevezési hatósági hatásköröket. Az igazgató e hatásköröket továbbruházhatja másra.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben rendkívüli körülmények azt szükségessé teszik, az igazgatási tanács határozatban ideiglenesen felfüggesztheti a kinevezésre jogosult hatóság hatásköreinek az igazgatóra történő átruházását és az utóbbi általi további átruházását, és azokat maga gyakorolhatja, vagy valamelyik tagjára vagy a személyzetnek az igazgatótól eltérő tagjára ruházhatja.

törölve

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatási tanács – az igazgató által előterjesztett tervezet alapján, és figyelembe véve a Bizottság véleményét, valamint a többéves programozás tekintetében az Európai Parlamenttel való egyeztetést követően – minden évben elfogadja az éves és többéves programozást tartalmazó programozási dokumentumot. A dokumentumot minden évben legkésőbb január 31-én eljuttatja az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

Az igazgatási tanács – az igazgató által előterjesztett tervezet alapján, az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 32. cikkével összhangban – minden évben elfogadja az éves és többéves programozást tartalmazó programozási dokumentum tervezetét. Az igazgatási tanács a Bizottság véleményét figyelembe véve, valamint a szabályozók tanácsa által az Ügynökség éves munkaprogramja tekintetében megadott jóváhagyást és a többéves programozás tekintetében a programozási dokumentumnak az Európai Parlamenthez való benyújtását követően fogadja el a programozási dokumentumot. A dokumentumot minden évben legkésőbb október 31-én eljuttatja az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  egy, az Európai Parlament szavazati joggal nem rendelkező képviselője;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A szabályozók tanácsa és a 7. cikk szerinti albizottságok a jelen lévő tagok egyszerű többségével döntenek oly módon, hogy az egyes tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek, kivéve az (5) bekezdés b) pontja szerinti véleményt, amelyről a jelen lévő tagok kétharmados többségével kell dönteni.

(1)  A szabályozók tanácsa a jelen lévő tagok kétharmados többségével dönt oly módon, hogy az egyes tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 5 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  ha helyénvalónak ítéli meg, észrevételeket, többek között a 3–11. cikkben és a 14. cikkben említett véleménytervezetekkel, ajánlásokkal és határozatokkal kapcsolatos módosítási javaslatokat nyújt be az igazgatónak. Az igazgató megvizsgálja ezeket az észrevételeket, mielőtt benyújtaná a véleményeket, ajánlásokat és határozatokat a szabályozók tanácsának véleményezésre, és írásbeli indokolást ad ki, amennyiben nem követi a szabályozók tanácsának álláspontját.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 4–14. cikkben említett, elfogadás céljából megfontolás tárgyát képező véleményekről, ajánlásokról és határozatokról szóló véleményt terjeszt az igazgató elé. A szabályozók tanácsa ezenkívül – hatáskörén belül – iránymutatást ad az igazgatónak az igazgatói feladatok végrehajtásához, az 1227/2001/EU rendelet 16. cikkének (6) bekezdése értelmében hozott határozatok kivételével38.

a)  a 311. és 14. cikkben említett, elfogadás céljából megfontolás tárgyát képező véleményekről, ajánlásokról és határozatokról szóló véleményt terjeszt az igazgató elé. A szabályozók tanácsa ezenkívül – hatáskörén belül – iránymutatást ad az igazgatónak az igazgatói feladatok végrehajtásához, amely alól az Ügynökség 1227/2011/EU rendelet szerinti tevékenységei kivételt képeznek, valamint iránymutatást nyújt az Ügynökség 30. cikk értelmében felállított munkacsoportjai számára.

__________________

__________________

38 Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról, HL L 326., 2011.12.8., 1. o.

38 Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról, HL L 326., 2011.12.8., 1. o.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  összhangban a 20. cikk (1) bekezdésének e) pontjával és a 25. cikk f) pontjával, valamint igazodva a 33. cikk (3) bekezdésével összhangban megállapított előzetes költségvetés-tervezethez jóváhagyja és minden évben szeptember 1-je előtt elfogadásra az igazgatási tanács elé terjeszti az Ügynökség következő évi munkaprogramját.

c)  összhangban a 20. cikk (1) bekezdésének e) pontjával és a 25. cikk f) pontjával, valamint igazodva a 33. cikk (1)–(3) bekezdésével összhangban megállapított előzetes előirányzat-tervezethez, jóváhagyja és minden évben szeptember 30-ig elfogadásra az igazgatási tanács elé terjeszti az Ügynökség programozási dokumentumának tervezetét, többek között az éves munkaprogram tervezetét.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökséget az igazgató vezeti, aki a 13. cikk (5) bekezdésének a) pontjában említett iránymutatással és – ahol azt e rendelet előírja – a szabályozók tanácsának véleményével összhangban jár el. Az igazgató – az igazgatási tanácsnak, illetve a szabályozók tanácsának az igazgató feladataival kapcsolatos szerepének sérelme nélkül – nem kérhet és nem fogadhat el semmilyen utasítást semmilyen kormánytól, sem az Unió intézményeitől , sem bármely köz- vagy magánjogi jogalanytól vagy személytől. Az igazgató az igazgatási tanácsnak tartozik felelősséggel. Az igazgató megfigyelőként részt vehet a szabályozók tanácsának ülésein.

(1)  Az Ügynökséget az igazgató vezeti, aki a 23. cikk (5) bekezdése a) pontjának második mondatában említett iránymutatással és – ahol azt e rendelet előírja – a szabályozók tanácsának véleményével összhangban jár el. Az igazgató – az igazgatási tanácsnak, illetve a szabályozók tanácsának az igazgató feladataival kapcsolatos szerepének sérelme nélkül – nem kérhet és nem fogadhat el semmilyen utasítást semmilyen kormánytól, sem az Unió intézményeitől , sem bármely köz- vagy magánjogi jogalanytól vagy személytől. Az igazgató az igazgatási tanács felé tartozik jelentéstételi kötelezettséggel. Az igazgató megfigyelőként részt vehet a szabályozók tanácsának ülésein.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az igazgatót – érdemei, alkalmassága és az energiaágazatra vonatkozó tapasztalata alapján – a szabályozók tanácsának kedvező véleményét követően az igazgatási tanács nevezi ki, a Bizottság által nyílt és átlátható kiválasztási eljárás nyomán előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább három jelölt közül. Kinevezése előtt az igazgatási tanács által kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre. Az igazgató szerződésének megkötése céljából az Ügynökséget az igazgatási tanács elnöke képviseli.

(2)  Az igazgatót – érdemei, alkalmassága és az energiaágazatra vonatkozó tapasztalata alapján – a szabályozók tanácsának kedvező véleményét és az Európai Parlament jóváhagyását követően az igazgatási tanács nevezi ki, a Bizottság által nyílt és átlátható kiválasztási eljárás nyomán előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább három jelölt közül. Kinevezése előtt az igazgatási tanács által kiválasztott jelöltet felkérik, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre. Az igazgató szerződésének megkötése céljából az Ügynökséget az igazgatási tanács elnöke képviseli.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  megszövegezi, elfogadja és közzéteszi a véleményeket, ajánlásokat és határozatokat. A 3–11. és 14. cikkben említett vélemények, ajánlások és határozatok csak akkor kerülnek elfogadásra, ha azokat a szabályozók tanácsa kedvező véleménnyel látta el;

c)  megszövegezi, elfogadja és közzéteszi a véleményeket, ajánlásokat és határozatokat. A 3–11. és 14. cikkben említett vélemények, ajánlások és határozatok csak akkor kerülnek elfogadásra, ha azokat a szabályozók tanácsa kedvező véleménnyel látta el;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  minden évben elkészíti, majd – miután az igazgatási tanács elfogadta a szövegezést – minden év január 31 -ig a szabályozók tanácsa, az Európai Parlament és a Bizottság elé terjeszti az Ügynökség következő évi munkaprogramjának tervezetét. Az igazgató felel a programozási dokumentum végrehajtásáért, valamint a végrehajtásról szóló jelentéstételért az igazgatási tanács felé;

f)  minden évben elkészíti az Ügynökség programozási dokumentumának tervezetét, amely a 21. cikkel összhangban tartalmazza a többéves programozást és a következő évi éves munkaprogramot. Az igazgató felel a programozási dokumentum végrehajtásáért, valamint a végrehajtásról szóló jelentéstételért az igazgatási tanács felé;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  felel annak eldöntéséért, hogy – az Ügynökség feladatainak hatékony és eredményes végrehajtása céljából – szükséges-e egy vagy több tagállamban egy vagy több alkalmazottat elhelyezni. A helyi iroda létrehozására vonatkozó döntés a Bizottság, az igazgatási tanács és az érintett tagállam(ok) előzetes hozzájárulását igényli. A határozatban meg kell határozni az adott helyi iroda által ellátandó tevékenységek körét olyan módon, hogy elkerülhetők legyenek a szükségtelen költségek és az Ügynökségen belüli igazgatási feladatkörök közötti indokolatlan átfedések.

k)  felel annak eldöntéséért, hogy – az Ügynökség feladatainak hatékony és eredményes végrehajtása céljából – szükséges-e egy vagy több tagállamban egy vagy több alkalmazottat elhelyezni. A helyi iroda létrehozására vonatkozó döntés az igazgatási tanács előzetes hozzájárulását igényli. A határozatban meg kell határozni az adott helyi iroda által ellátandó tevékenységek körét olyan módon, hogy elkerülhetők legyenek a szükségtelen költségek és az Ügynökségen belüli igazgatási feladatkörök közötti indokolatlan átfedések;

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka)  az Ügynökség személyzete tekintetében gyakorolja a 39. cikk (3) bekezdése szerinti hatáskört;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A fellebbezési tanács az Ügynökség valamennyi hatáskörét gyakorolhatja, vagy az Ügynökség arra hatáskörrel rendelkező testületéhez utalhatja az ügyet. Ez utóbbira nézve a fellebbezési tanács határozata kötelező.

(5)  A fellebbezési tanács megerősítheti a határozatot, vagy az Ügynökség arra hatáskörrel rendelkező testületéhez utalhatja az ügyet. Ez utóbbira nézve a fellebbezési tanács határozata kötelező.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

29a. cikk

 

A Bírósághoz benyújtott keresetek

 

Az Ügynökség e rendelet alapján hozott határozatának érvénytelenítésére, valamint a vonatkozó határidőn belüli teljesítés elmulasztására irányuló keresetet az Európai Unió Bíróságához csak a 29. cikkben említett fellebbezési eljárás kimerítése után lehet benyújtani. Az Ügynökségnek minden szükséges intézkedést meg kell hoznia az Európai Unió Bírósága ítéletének való megfelelés érdekében.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Indokolt esetben és különösen az igazgató és a szabályozók tanácsa szabályozási ügyekkel kapcsolatos szabályozói tevékenységének támogatása céljából az igazgatási tanács munkacsoportokat hozhat létre.

(1)  Indokolt esetben és különösen az igazgató és a szabályozók tanácsa szabályozási ügyekkel kapcsolatos szabályozói tevékenységének támogatása céljából az igazgató és a szabályozók tanácsa közösen munkacsoportokat hozhat létre.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A munkacsoportok az Ügynökség személyzetéhez tartozó szakértőkből, a nemzeti szabályozó hatóságok szakértőiből és szükség esetén a Bizottság szakértőiből állnak. Az Ügynökség nem felel a nemzeti szabályozó hatóságok személyzetéhez tartozó szakértők ügynökségi munkacsoportokban való részvételének költségeiért.

(2)  A munkacsoportok az Ügynökség személyzetéhez tartozó szakértőkből és a nemzeti szabályozó hatóságok szakértőiből állnak. A Bizottság szakértői szükség esetén megfigyelőként vesznek részt. Az Ügynökség nem felel a nemzeti szabályozó hatóságok személyzetéhez tartozó szakértők ügynökségi munkacsoportokban való részvételének költségeiért.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az igazgatási tanács elfogadja és közzé teszi a munkacsoportok működésére vonatkozó belső eljárási szabályzatot.

(3)  Az igazgató a szabályozók tanácsával folytatott konzultációt követően elfogadja és közzéteszi a munkacsoportok működésére vonatkozó belső eljárási szabályzatot.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A munkacsoportok elvégzik a 21. cikk szerint elfogadott programozási dokumentumban rájuk bízott tevékenységeket.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a tagállamok vagy szabályozó hatóságaik bármilyen önkéntes hozzájárulása, a 20 cikk (1) bekezdésének g) pontjában említetteknek megfelelően;

c)  a tagállamok vagy szabályozó hatóságaik bármilyen önkéntes hozzájárulása, a 20 cikk (1) bekezdésének g) pontjában említetteknek megfelelően, anélkül, hogy az veszélyeztetné az Ügynökség semlegességét vagy függetlenségét;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Ügynökség által kapott bevételek nem veszélyeztethetik az Ügynökség függetlenségét vagy objektivitását.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség számára díjak fizetendők a 11. cikk (1) bekezdése szerinti mentesítési határozat kérelmezéséért, illetve az Ügynökség által a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet39 12. cikke értelmében hozott, határokon átnyúló költségmegosztásról szóló határozatokért.

(1)  Az Ügynökség számára díjak fizetendők az alábbiakért:

 

a)   a 11. cikk (1) bekezdése szerinti mentesítési határozatokért, illetve az Ügynökség által a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet39 12. cikke értelmében hozott, határokon átnyúló költségmegosztásról szóló határozatokért;

 

b)   az 1227/2011/EU rendelet 16 cikkének (8) bekezdésével összhangban jelentéstevő félként való nyilvántartásba vételért;

 

c)   az átviteli- és elosztórendszer-üzemeltetők tevékenységének és együttműködésének felügyelete, többek között a villamosenergia-piaci ENTSO, a földgázpiaci ENTSO és az EU DSO szervezet révén.

__________________

__________________

39 HL L 115., 2013.4.25., 39. o.

39 HL L 115., 2013.4.25., 39. o.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott díjak mértékét a Bizottság határozza meg.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott díjak mértékét az igazgatási tanáccsal folytatott konzultációt követően a Bizottság határozza meg. A Bizottság meghatározza e díjak és illetékek összegét, valamint fizetésük módját. A díjak és illetékek összegét olyan szinten határozzák meg, amely biztosítja, hogy az azokból származó bevétel elegendő a nyújtott szolgáltatások teljes költségének fedezésére. A Bizottság a díjkiszabás szükségességének fényében szükség esetén újra értékeli a díjak és illetékek mértékét.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az előirányzat-tervezet a 21. cikk (1) bekezdésében említett, az éves programozást tartalmazó programdokumentumban megfogalmazott célkitűzéseken és várt eredményeken alapul és figyelembe veszi az e célok és várt eredmények eléréséhez szükséges pénzügyi forrásokat, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvének megfelelően.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  E rendelet hatálybalépése után 12 hónappal a Bizottság értékeli az Ügynökséghez rendelt költségvetést azzal a céllal, hogy megfelelő finanszírozást és emberi erőforrásokat biztosítson az Ügynökség számára, hogy az el tudja látni a belső energiapiac megvalósításával és az energiabiztonsághoz való hozzájárulással kapcsolatos szerepét valamennyi uniós fogyasztó javára. A Bizottság ekkor adott esetben javaslatot nyújt be az Ügynökség költségvetésének módosítására.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja teljesíti.

(3)  Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja vagy más fordítási szolgáltatók biztosítják a közbeszerzési szabályokkal és a vonatkozó pénzügyi szabályozással összhangban.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, illetve azért, mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak a többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Legkésőbb [e rendelet hatálybalépését követő legfeljebb öt éven belül – a pontos dátumot a Kiadóhivatal illeszti be], és azt követően ötévente a Bizottság független külső szakértő segítségével értékelést végez, felmérve az Ügynökség által a célkitűzései elérése, valamint megbízatása és feladatai teljesítése tekintetében elért eredményeket. Az értékelés során foglalkozni kell különösen az Ügynökség megbízatásának esetlegesen szükségesnek mutatkozó módosításával, és az ilyen jellegű módosítások pénzügyi következményeivel.

(1)  Legkésőbb [e rendelet hatálybalépését követő legfeljebb öt éven belül – a pontos dátumot a Kiadóhivatal illeszti be], és azt követően ötévente a Bizottság független külső szakértő segítségével értékelést végez, felmérve az Ügynökség által a célkitűzései elérése, valamint megbízatása és feladatai teljesítése tekintetében elért eredményeket. Az értékelés során a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvével összhangban foglalkozni kell különösen az Ügynökség megbízatásának esetlegesen szükségesnek mutatkozó módosításával, és az ilyen jellegű módosítások pénzügyi következményeivel.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a Bizottság megítélése szerint az Ügynökség fenntartása a kitűzött célokra, megbízatásra és feladatokra tekintettel a továbbiakban nem indokolt, javasolhatja e rendelet megfelelő módosítását vagy hatályon kívül helyezését.

(2)  Amennyiben a Bizottság megítélése szerint az Ügynökség fenntartása a kitűzött célokra, megbízatásra és feladatokra tekintettel a továbbiakban nem indokolt, konzultál a szabályozók tanácsával. A szabályozók tanácsa a Bizottság kérelmének kézhezvételétől számított 12 hónapon belül véleményt nyilvánít az Ügynökség jövőbeli szerepéről. A Bizottság a szabályozók tanácsa által kiadott vélemény megfelelő figyelembevétele mellett javasolhatja e rendelet megfelelő módosítását vagy hatályon kívül helyezését.

(1)

HL C 288., 2017.8.31., 91. o.

(2)

HL C 342., 2017.10.12., 79. o.

(3)

HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


INDOKOLÁS

Bevezetés

A Bizottság 2016. november 30-án közzétette a „Tiszta energia minden európai polgár számára” elnevezésű javaslatcsomagot, amelynek célja az Európai Unió versenyképességének megőrzése, mivel a tiszta energiára való átállás átalakítja a globális energiaágazatot. E javaslatcsomag részeként a Bizottság javasolta az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) létrehozásáról szóló 713/2009/EK rendelet átdolgozását.

A javaslat célja az ACER jogi keretének hozzáigazítása az energiapiacokon tapasztalt változásokhoz, valamint a megerősített regionális együttműködésre való szükség kielégítése. Komolyabb szerepet ruház az ACER-re az üzemi és kereskedelmi szabályzat kidolgozásában és a regionális döntéshozatal koordinációjában. Továbbá több új feladattal is megbízza az ACER-t a létrehozandó regionális operatív központok, a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetők felügyelete, valamint a termelési kapacitások megfelelősége és a kockázatokra való felkészültség értékelése terén.

Az előadó úgy véli, hogy az ACER központi szerepet fog játszani a tiszta energiáról szóló csomag megvalósításában és az uniós energiafogyasztók (magánháztartások, kkv-k, nagyvállalatok és iparágak) érdekeit szolgáló, jól működő energiapiac biztosításában. Általánosságban üdvözli ezért a Bizottság javaslatát és az Ügynökség felelősségi körének abban foglalt kibővítését.

Ugyanakkor az előadó úgy véli, hogy a javasolt rendeletet több tekintetben is javítani és egyértelműsíteni kell annak érdekében, hogy az Ügynökség hatékonyabban tudja ellátni feladatait.

Regionális szabályozási irányítás

A bizottsági javaslat 5. cikkének (2) bekezdése szerint azon üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásához kapcsolódóan, amelyek az összes szabályozó hatóság vagy az érintett régió összes szabályozójának szabályozói jóváhagyását igénylik, feltételekre vagy módszerekre irányuló javaslatokat kell kidolgozni, és azokat felülvizsgálat és jóváhagyás céljából be kell nyújtani az Ügynökséghez.

Az Ügynökség az uniós szintű, vagyis az összes szabályozó hatóság szabályozói jóváhagyását igénylő feltételekre vagy módszerekre irányuló javaslatok elbírálására a legalkalmasabb. A regionális feltételek vagy módszerek tekintetében az elsődleges felelősségnek az érintett régió szabályozó hatóságát kell terhelnie, és az azokkal kapcsolatos határozathozatal kizárólag abban az esetben utalható az Ügynökséghez, amennyiben a kérdéses ügy kézzelfogható hatást gyakorol a belső energiapiacra, illetve ha az érintett szabályozó hatóságok nem képesek megállapodásra jutni vagy közösen kérik az Ügynökség beavatkozását.

Az előadó által javasolt módosítások ennek megfelelően a döntéshozatali eljárás megkülönböztetésére szolgálnak. Ez magában foglalja az együttes regionális javaslatok belső energiapiacra gyakorolt hatásának vizsgálatát. Amennyiben a javaslatok nem fejtenek ki kézzelfogható hatást a belső energiapiacra, a határozatot az érintett régió szabályozó testületei hozzák meg az ACER igazgatójával folytatott konzultációt követően. Ezt követően, miután értesítették a közös megállapodásokról, az Ügynökség ajánlást ad abban az esetben, amikor a megállapodások nincsenek összhangban az irányelv és a rendelet célkitűzéseivel és rendelkezéseivel, valamint az üzemi és kereskedelmi szabályzattal és az iránymutatásokkal.

A villamosenergia-ágazat és a gázágazat uniós szintű és regionális szereplőinek ACER általi felügyelete

A regionális és pán-európai együttműködésre és koordinációra helyezett nagyobb hangsúlyra való tekintettel a belső energiapiac kialakításához és jó működésének biztosításához elengedhetetlenné válik az e szinten megvalósuló hatékony felügyelet.

Az Ügynökség felügyeleti tevékenysége a múltban elsősorban a ENTSO-kra összpontosított, de a közelmúltban e tevékenység a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetőkre is ki lett terjesztve, a javasolt átdolgozás szerint pedig a regionális operatív központokra is kiterjedne. Mivel e szervezetek operatív felelősségi körrel is fel lesznek ruházva, a hatékony felügyelet különösen fontos. Biztosítani kell tehát e szervezetek megfelelését a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek. Továbbá a hatékony felügyelet feltétele, hogy az Ügynökség hozzáférjen a szükség információkhoz, és azokat megkövetelhesse.

Amikor az Ügynökség észleli, hogy az egyik ENTSO, egy kijelölt villamosenergiapiac-működtető vagy egy regionális operatív központ – vagy bármely másik, határokon átnyúló, regionális vagy uniós szinten működő szervezet, például az elosztórendszer-üzemeltetők jövőbeli uniós szervezete (EU DSO) – nem felel meg a villamos energiáról szóló irányelv és rendelet, valamint az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások rendelkezéseinek, veszélyeztetve a belső energiapiac jó működését, az Ügynökségnek képesnek kell lennie arra, hogy kötelező erejű határozat révén beavatkozzon.

Az ACER lehetőségei az ellenőrzési funkciója ellátásához szükséges információk beszerzésére

A jelenleg érvényes 713/2009/EK rendelet alapján az ACER pillanatnyilag is kiterjedt ellenőrzési feladatkörrel rendelkezik. Ezt olyan módon bővítené tovább a javasolt átdolgozás, hogy a regionális operatív központok és kijelölt villamosenergiapiac-működtetők teljesítményére is kiterjedjen. Ezen ellenőrzési feladatkörhöz azonban nem társulnak a releváns információk bekérésére és megszerzésére vonatkozó általános hatáskörök.

Az előadó ezért olyan módosításokat terjesztett elő, amelyek megadják az Ügynökségnek a hatáskört a feladatai hatékony ellátásához szükséges információk piaci szereplőktől és egyéb szervezetektől való bekérésére, szükség esetén kötelező erejű határozatok révén. Az energiapiaci szereplők beszámolási kötelezettségeinek megkettőzését elkerülendő, ezeket az információkat jellemzően azoknak a nemzeti szabályozó hatóságoknak, ENTSO-knak, regionális operatív központoknak, az EU DSO szervezetnek és kijelölt villamosenergiapiac-működtetőknek kell megadniuk, amelyek a legközelebb állnak az energiapiaci szereplőkhöz, és figyelembe kell venniük a már meglévő statisztikákat. Abban az esetben azonban, ha a nemzeti szabályozó hatóság nem adja meg vagy nem képes megadni kellő időben a kért információt, az Ügynökségnek jogot kell biztosítani arra, hogy utolsó lehetőségként közvetlenül az energiapiaci szereplőknek nyújthasson be kellő indokolással és magyarázattal ellátott tájékoztatási kérelmet. A tagállamok nemzeti szabályozó hatóságait kötelezni kell arra, hogy támogassák az Ügynökséget az ilyen közvetlen megkeresések teljesítésében.

Az ACER alulfinanszírozottsága és emberierőforrás-hiánya

Az előadót rendkívül aggasztja az Ügynökség tartós forráshiánya, amely komolyan veszélyezteti a meglévő jogszabályi kötelezettségeinek ellátását, különös tekintettel a REMIT-rendeletre. Amennyiben a helyzetet nem orvosolja a 2018-as költségvetés, késhet a belső energiapiac kialakítása, valamint veszélybe kerülhet az energia nagykereskedelmének integritása és átláthatósága, ami magasabb költségeket róna az uniós energiafogyasztókra. Továbbá az ACER feladatkörének és felelősségi körének bővülését az ACER forrásai megfelelő növekedésének kell kísérnie.

Az uniós költségvetés jelenlegi korlátozásainak fényében az Ügynökség költségvetési kihívásainak egyik megoldása az lehetne, ha díjakat számíthatna fel egyes tevékenységei után. Az előadó ezért olyan módosításokat javasol, amelyek lehetővé tennék az ACER számára, hogy díjakat számítson fel a regisztrált jelentéstételi mechanizmusok nyilvántartásba vételéért, a kereskedelmi és alapvető adatok REMIT-rendelet szerinti jelentéséért, valamint az átvitelirendszer-üzemeltetők tevékenységének felügyeletéért, ideértve azok ENTSO-kkal való együttműködését is.

Egyéb témakörök

Az előadó ezen felül új cikket is javasol, amely meghatározná az ACER döntéshozatali eljárását, biztosítva azt, hogy a határozatok teljes körűen indokoltak és alátámasztottak legyenek, lehetővé téve a bírósági felülvizsgálatot. A határozatokat nyilvánosságra kell hozni, ugyanakkor meg kell őrizni a bizalmas üzleti adatok titkosságát. Végezetül az Ügynökség felépítésével is foglalkozik több javasolt módosítás, köztük olyan módosítások, melyeknek célja az igazgató bizonyos gazdálkodási döntések meghozatalára vonatkozó hatáskörének fenntartása, az ACER igazgatási tanácsa politikai utasításoktól való függetlenségének megőrzése, valamint bizonyos eljárások finomhangolása.


MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ HOZZÁSZÓLÁST KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó a jelentéstervezet elkészítése során az alábbi szervezetektől kapott hozzászólást:

ABB

ACER, Director

ACER, Administrative Board

ACER, Board of Regulators

Amprion

BEUC

Bundesnetzagentur

Business Europe

Climate Action Network (CAN) Europe

CEDEC - European federation of Local Energy Companies

CEER

Coalition France pour l'efficacité énergétique (CFEE)

Danish Energy

Danish Industry

Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

EDSO for Smart Grids

Energie-Control Austria

Energinet

Energitilsynet

ENGIE

ENTSO-E

EPEXSPOT

European Commission, DG ENER

European Commission, DG CLIMA

EVN

German Association of Local Public Utilities

German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

IBERDROLA

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)

Nordpool

Orgalime

PKA

Shell

SolarPower Europe

Statnett

Statoil

T&D Europe

WindEurope


MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

D(2017)31009

Jerzy Buzek

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság elnöke

PHS 08B046

Brüsszel

Tárgy:  Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)

  (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 104. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

E cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 169. és a 170. cikkben foglalt feltételeken túl a téma szerint illetékes bizottságban csak azok a módosítások elfogadhatók, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

A javaslatban változatlanul maradót részekre vonatkozó módosításokat kivételesen és eseti jelleggel a téma szerint illetékes bizottság elnöke azonban elfogadhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a szöveg belső koherenciája vagy más elfogadható módosításokhoz való szoros kapcsolódásuk folytán erre halaszthatatlan okok miatt szükség van. Ezen indokokat a módosításokhoz fűzött írásos indokolásban kell feltüntetni.”

A Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye alapján, amely megvizsgálta az átdolgozásra irányuló javaslatot, valamint az előadó ajánlásaival összhangban a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó javaslat nem tartalmaz érdemi módosításokat a javaslatban vagy a tanácsadó munkacsoport által ekként feltüntetetteken kívül, valamint hogy a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen 2017. július 13-i ülésén a Jogi Bizottság 20 támogató szavazattal és 3 tartózkodás mellett(1) azt javasolta az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságnak mint illetékes bizottságnak, hogy a 104. cikkel összhangban megvizsgálhatja a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Pavel Svoboda

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport elnöke által aláírt jelentés

(1)

A szavazáson a következő képviselők voltak jelen: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

2017. június 20., Brüsszel

VÉLEMÉNY

    A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  AZ EURÓPAI PARLAMENT,

          A TANÁCS

          A BIZOTTSÁG

Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

COM(2016)0861 (2017.2.23.) – 2016/0379(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2017. április 25-én és május 3-án azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fent nevezett javaslatot.

Ezeken az üléseken(1) megvizsgálták az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet átdolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot, és ennek eredményeként a tanácsadó munkacsoport közös megegyezés alapján megállapította, hogy az alábbiakat a lényegi változások azonosítására általánosan használatos szürke kiemeléssel kellett volna jelölni:

a 2. cikk d) pontjában a 8. cikkre való hivatkozást;

a 713/2009/EK rendelet 6. cikke (7) és (8) bekezdésének törlését;

a 20. cikk (1) bekezdésének e) pontjában a „szeptember 30.előtt” szavak törlését;

a 23. cikk (5) bekezdésének a) pontjában és a 25. cikk c) pontjában a 3. és a 11. cikkre való utalást;

a 26. cikk (3) bekezdésében az „A fellebbezési tanács elfogadja és közzéteszi eljárási szabályzatát” mondatot;

a 29. cikk (1) bekezdésében a „7., 8. vagy 9. cikk” jelenlegi hivatkozásnak a „4–14. cikk” hivatkozással való felváltását;

a 33. cikk (1) bekezdésében a „február 15-ig ” szavak törlését;

a 33. cikk (3) bekezdésében a „március 31-ig” szavak „minden év január 31-ig” szavakkal való felváltását;

a 33. cikk (6) bekezdésében a „Tanács” és „szerepében” szavak betoldását;

a 33. cikk (8) bekezdésének teljes szövegét;

a 35. cikk (1) és (2) bekezdésének teljes szövegét;

a 35. cikk (4) bekezdésében az „igazgató” szó „számvitelért felelős tisztviselő” szavakkal való felváltását;

a 35. cikk (6) bekezdésében az „igazgató” szó „az Ügynökség számvitelért felelős tisztviselője” szavakkal való felváltását;

a 35. cikk (7) bekezdésében az „N+1. év november 15-ig ” szavak betoldását;

a 35. cikk (8) bekezdésében az „október 15.” szavak „N+1. év szeptember 30.” szavakkal való felváltását;

a 43. cikk (1) bekezdésében az „adott esetben” szavak törlését;

a 45. cikk (3) bekezdésében a „saját következtetéseivel együtt [...] az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak” szavakat.

Ennélfogva a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport egyhangú közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

(1)

  A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó szöveg eredeti nyelvi változata.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (31.8.2017)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

A vélemény előadója: Jens Geier

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Az Ügynökséget nagyrészt az Unió általános költségvetéséből, díjakból és önkéntes hozzájárulásokból kell finanszírozni. Így különösen a szabályozó hatóságok által az uniós szintű együttműködés céljára elkülönített forrásoknak ezután is az Ügynökség rendelkezésére kell állniuk. Az Unió általános költségvetését terhelő összes támogatásra továbbra is az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. Ezenkívül a számlák ellenőrzését egy független könyvvizsgálónak az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet33 107. cikkével összhangban kell elvégeznie.

(29)  Az Ügynökséget nagyrészt az Unió általános költségvetéséből, díjakból és önkéntes hozzájárulásokból kell finanszírozni, anélkül, hogy az veszélyeztetné az Ügynökség semlegességét vagy függetlenségét. Így különösen a szabályozó hatóságok által jelenleg az uniós szintű együttműködés céljára elkülönített forrásoknak ezután is az Ügynökség rendelkezésére kell állniuk. Az Unió általános költségvetését terhelő összes támogatásra továbbra is az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. Ezenkívül a számlák ellenőrzését egy független könyvvizsgálónak az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet33 107. cikkével összhangban kell elvégeznie.

_________________

 

33 A Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. szeptember 30.) a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).

33 A Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. szeptember 30.) a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).

Indokolás

E módosítás elválaszthatatlanul kapcsolódik az előadó által a Bizottság javaslatához javasolt többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a)  Az Ügynökségnek díjait átlátható, tisztességes, megkülönböztetésmentes és egységes módon kell megállapítania. A díjaknak nem szabad veszélyeztetniük az érintett iparág versenyképességét vagy az Ügynökség függetlenségét és pártatlanságát.

Indokolás

E módosítás elválaszthatatlanul kapcsolódik az előadó által a Bizottság javaslatához javasolt többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

29 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29b)  Az Ügynökség költségvetését a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvének tiszteletben tartásával kell kialakítani, figyelembe véve az Ügynökség céljait és feladatainak várt eredményeit.

Indokolás

E módosítás elválaszthatatlanul kapcsolódik az előadó által a Bizottság javaslatához javasolt többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Ügynökség feladatait független és objektív módon látja el.

Indokolás

E módosítás elválaszthatatlanul kapcsolódik az előadó által a Bizottság javaslatához javasolt többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az igazgatási tanács tagjai függetlenül, tárgyilagosan és a közérdeknek megfelelően járnak el. E célból valamennyi tag írásbeli kötelezettségvállalási nyilatkozatot és írásbeli összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz, amelyben vagy kijelenti, hogy nincsenek olyan érdekeltségei, amelyekről feltételezhető, hogy veszélyeztethetik függetlenségét, vagy megnevezi azokat a közvetlen vagy közvetett érdekeltségeit, amelyekről feltételezhető, hogy függetlenségét veszélyeztethetik. A nyilatkozatokat évente írásos formában közzé kell tenni.

(8)  A Bizottság által kinevezett tagok szerepének sérelme nélkül, az igazgatási tanács tagjai függetlenül, tárgyilagosan és a közérdeknek megfelelően járnak el, politikai utasítások kérése vagy elfogadása nélkül. E célból valamennyi tag írásbeli kötelezettségvállalási nyilatkozatot és írásbeli összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz, amelyben vagy kijelenti, hogy nincsenek olyan érdekeltségei, amelyekről feltételezhető, hogy veszélyeztethetik függetlenségét, vagy megnevezi azokat a közvetlen vagy közvetett érdekeltségeit, amelyekről feltételezhető, hogy függetlenségét veszélyeztethetik. A nyilatkozatokat évente írásos formában közzé kell tenni.

Indokolás

Az igazgatási tanács tagjainak a politikai utasítástól való védelmét fenn kell tartani, ugyanakkor el kell ismerni a Bizottság által kinevezett tagok különleges szerepét is. Erre a módosításra az Ügynökség irányításának belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A második albekezdésben említett lényegi módosítással összefüggésben a további pénzügyi és humán erőforrások biztosítása előtt mindig mérlegelni kell a tevékenységek prioritási sorrendje módosításának lehetőségét.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a tagállamok vagy szabályozó hatóságaik bármilyen önkéntes hozzájárulása, a 20 cikk (1) bekezdésének g) pontjában említetteknek megfelelően;

c)  a tagállamok vagy szabályozó hatóságaik bármilyen önkéntes hozzájárulása, a 20. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említetteknek megfelelően, anélkül, hogy az veszélyeztetné az Ügynökség semlegességét vagy függetlenségét;

Indokolás

E módosítás elválaszthatatlanul kapcsolódik az előadó által a Bizottság javaslatához javasolt többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Ügynökség által kapott bevételek nem veszélyeztethetik az Ügynökség függetlenségét vagy objektivitását.

Indokolás

E módosítás elválaszthatatlanul kapcsolódik az előadó által a Bizottság javaslatához javasolt többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség számára díjak fizetendők a 11. cikk (1) bekezdése szerinti mentesítési határozat kérelmezéséért, illetve az Ügynökség által a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet39 12. cikke értelmében hozott, határokon átnyúló költségmegosztásról szóló határozatokért.

(1)  Az Ügynökség számára díjak fizetendők az alábbiakért:

 

a)   az e rendelet 11. cikkének (1) bekezdése szerinti mentesítési határozat kérelmezése;

 

b)   az Ügynökség által a 347/2013/EU rendelet39 12. cikke értelmében hozandó, határokon átnyúló költségmegosztásról szóló határozat kérelmezése;

 

c)   a jelentéstevő feleknek az 1348/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet39a 11. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelő nyilvántartásba vétele;

 

d)   a villamosenergia-piaci ENTSO és a földgázpiaci ENTSO feladatai végrehajtásának nyomon követése e rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében.

__________________

__________________

39 HL L 115., 2013.4.25., 39. o.

39 HL L 115., 2013.4.25., 39. o.

 

39a A Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 17.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról (HL L 363., 2014.12.18., 121. o.).

Indokolás

Ha az Ügynökség díjakat számíthatna fel a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendelet értelmében regisztrált jelentéstételi mechanizmusoknak és a szállításirendszer-üzemeltetőknek, az hatékonyan szolgálná a pénzügyi források jelenlegi hiányának leküzdését, és ezt biztosítani kell az Ügynökség számára. Erre a módosításra az Ügynökség költségvetési lehetőségeinek belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség. Ez lehetővé teszi az Ügynökség számára, hogy hiánytalanul el tudja látni a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendelet és a 347/2013/EU rendelet által számára meghatározott új feladatokat.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A bevételek és kiadások előzetes előirányzat-tervezete a 21. cikk (1) bekezdésében említett, az éves programozási dokumentumban megfogalmazott célkitűzéseken és várt eredményeken alapul és figyelembe veszi az e célkitűzések és várt eredmények eléréséhez szükséges pénzügyi forrásokat, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvének megfelelően.

Indokolás

E módosítás elválaszthatatlanul kapcsolódik az előadó által a Bizottság javaslatához javasolt többi elfogadható módosításhoz.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja teljesíti.

(3)  Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja vagy más fordítási szolgáltatók biztosítják a közbeszerzési szabályokkal összhangban és a vonatkozó pénzügyi szabályozás által megállapított korlátok között.

Indokolás

A CdT olyan határidőket állapíthat meg a fordítások esetében, ami veszélyezteti az Ügynökség munkáját. Tekintettel a jelenlegi szűkös pénzügyi erőforrásokra, az Ügynökség számára lehetővé kell tenni, hogy olcsóbb alternatívákat válasszon tevékenységei végzése érdekében. Fontos, hogy az ACER kiszervezhesse a fordítási szolgáltatást.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Legkésőbb [e rendelet hatálybalépését követő legfeljebb öt éven belül – a pontos dátumot a Kiadóhivatal illeszti be], és azt követően ötévente a Bizottság független külső szakértő segítségével értékelést végez, felmérve az Ügynökség által a célkitűzései elérése, valamint megbízatása és feladatai teljesítése tekintetében elért eredményeket. Az értékelés során foglalkozni kell különösen az Ügynökség megbízatásának esetlegesen szükségesnek mutatkozó módosításával, és az ilyen jellegű módosítások pénzügyi következményeivel.

(1)  Legkésőbb [e rendelet hatálybalépését követő legfeljebb öt éven belül – a pontos dátumot a Kiadóhivatal illeszti be], és azt követően ötévente a Bizottság független külső szakértő segítségével értékelést végez, felmérve az Ügynökség által a célkitűzései elérése, valamint megbízatása és feladatai teljesítése tekintetében elért eredményeket. Az értékelés során a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvével összhangban foglalkozni kell különösen az Ügynökség megbízatásának esetlegesen szükségesnek mutatkozó módosításával, és az ilyen jellegű módosítások pénzügyi következményeivel.

Indokolás

A teljesítményalapú költségvetés-tervezés elve a Bizottság egyik politikai prioritása, amelyet a Parlament is támogat. A módosítás célja, hogy tükrözze az uniós költségvetés jobb felhasználásának átfogó intézményi logikáját.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

19.1.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jens Geier

12.1.2017

Az elfogadás dátuma

30.8.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

34

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

1

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN ()

Cím

Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.11.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

19.1.2017

ECON

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Morten Helveg Petersen

25.1.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Az elfogadás dátuma

21.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

52

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Dominique Riquet, Davor Škrlec

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jan Keller

Benyújtás dátuma

26.2.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Claude Turmes

7

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. március 12.Jogi nyilatkozat