Procedure : 2016/0378(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0040/2018

Ingediende teksten :

A8-0040/2018

Debatten :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 7.8

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0228

VERSLAG     ***I
PDF 895kWORD 138k
26.2.2018
PE 605.917v02-00 A8-0040/2018

over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Morten Helveg Petersen

(Herschikking – artikel 104 van het Reglement)

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITENWAARVAN DE RAPPORTEUR INPUT HEEFT ONTVANGEN
 BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
 ADVIES van de Begrotingscommissie
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016) 863),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 194, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0494/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Duitse Bondsdag, de Franse Senaat en de Roemeense Senaat, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 31 mei 2017(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 13 juli 2017(2),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten(3),

–  gezien de brief van 17 juli 2017 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken overeenkomstig artikel 104, lid 3, van zijn Reglement,

–  gezien de artikelen 104 en 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de Begrotingscommissie (A8-0040/2018),

A.  overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel door een nieuwe tekst vervangt, ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aanbrengt of voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  Ondanks de aanzienlijke vooruitgang die met de integratie en de interconnectie op de interne elektriciteitsmarkt is geboekt, zijn sommige lidstaten of regio's nog steeds geïsoleerd of onvoldoende met elkaar verbonden. Dit is met name het geval voor insulaire lidstaten en lidstaten die gesitueerd zijn in de periferie. Het agentschap moet bij zijn werk zo nodig rekening houden met de specifieke situatie van deze lidstaten of regio's.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Als gevolg van de sterke interconnectie van het elektriciteitsnet van de Unie en de toenemende noodzaak om samen te werken met buurlanden om netstabiliteit te behouden en grote hoeveelheden hernieuwbare energie in het net op te nemen, zullen regionale operationele centra een belangrijke rol spelen bij de coördinatie van transmissiesysteembeheerders. Het agentschap moet ervoor zorgen dat er, waar nodig, regelgevend toezicht is op de regionale operationele centra.

(7)  Als gevolg van de sterke interconnectie van het elektriciteitsnet van de Unie en de toenemende noodzaak om samen te werken met buurlanden om netstabiliteit te behouden en grote hoeveelheden hernieuwbare energie in het net op te nemen, zullen regionale coördinatiecentra een belangrijke rol spelen bij de coördinatie van transmissiesysteembeheerders. Het agentschap moet ervoor zorgen dat er regelgevend toezicht is op de regionale coördinatiecentra, en toezicht houden op hun verrichtingen en hun naleving van het desbetreffende Unierecht.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Aangezien grote delen van de nieuwe elektriciteitsopwekking op lokaal niveau zullen worden aangesloten, zullen distributiesysteembeheerders een belangrijke rol spelen bij de exploitatie van het Europese elektriciteitssysteem op flexibele en doeltreffende wijze.

(8)  Aangezien grote delen van de nieuwe elektriciteitsopwekking op lokaal niveau zullen worden aangesloten, zullen distributiesysteembeheerders een belangrijke rol spelen bij de exploitatie van het Europese elektriciteitssysteem op flexibele en doeltreffende wijze. Nu de Commissie de oprichting van een instantie op Unie-niveau overweegt om de samenwerking tussen transmissiesysteembeheerders en distributiesysteembeheerders (DSB's) te intensiveren en nadere richtsnoeren en codes voor kwesties in verband met DSB's te ontwikkelen, moet het agentschap bepaalde toezichtbevoegdheden krijgen met betrekking tot deze instantie.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Het agentschap moet ervoor zorgen dat de reguleringstaken die de nationale regulerende instanties overeenkomstig [de herschikte elektriciteitsrichtlijn, zoals voorgesteld door COM(2016) 864/2] en Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad30 op nationaal niveau verrichten, op het niveau van de Unie naar behoren worden gecoördineerd en zo nodig aangevuld. Daartoe moet de onafhankelijkheid van het agentschap van elektriciteits- en gasproducenten, publieke of particuliere transmissie- en distributiesysteembeheerders en consumenten gewaarborgd worden, moet verzekerd worden dat zijn optreden met het recht van de Unie strookt en moeten zijn technische en regulerende capaciteiten, transparantie, ontvankelijkheid voor democratische controle en efficiëntie gewaarborgd zijn.

(10)  Het agentschap moet ervoor zorgen dat de reguleringstaken die de nationale regulerende instanties overeenkomstig [de herschikte elektriciteitsrichtlijn, zoals voorgesteld door COM(2016) 864/2] en Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad30 op nationaal niveau verrichten, op het niveau van de Unie naar behoren worden gecoördineerd en zo nodig aangevuld. Daartoe moet de onafhankelijkheid van het agentschap van elektriciteits- en gasproducenten, publieke of particuliere transmissie- en distributiesysteembeheerders en consumenten gewaarborgd worden, moet verzekerd worden dat zijn optreden met het recht van de Unie strookt en moeten zijn technische en regulerende capaciteiten, transparantie, ontvankelijkheid voor democratische controle, inclusief aflegging van rekenschap aan het Europees Parlement, en efficiëntie gewaarborgd zijn.

__________________

__________________

30 Zie bladzijde 94 van dit Publicatieblad.

30 Zie bladzijde 94 van dit Publicatieblad.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Het agentschap moet toezicht uitoefenen op de regionale samenwerking tussen transmissiesysteembeheerders in de elektriciteit- en de gassector en op de uitvoering van de taken van het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit („ENTSB voor elektriciteit”) en het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas („ENTSB voor gas”). Het agentschap moet ook toezicht houden op de uitvoering van de taken van andere entiteiten met gereguleerde functies met een Uniebrede dimensie, zoals energiebeurzen. De betrokkenheid van het agentschap is van essentieel belang om te zorgen voor een efficiënte en transparante samenwerking tussen transmissiesysteembeheerders en het functioneren van andere entiteiten met Uniebrede functies in het belang van de interne markten voor elektriciteit en aardgas.

(11)  Het agentschap moet toezicht uitoefenen op de regionale samenwerking tussen transmissiesysteembeheerders in de elektriciteit- en de gassector en op de uitvoering van de taken van het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit („ENTSB voor elektriciteit”) en het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas („ENTSB voor gas”) en moet een rol spelen bij het garanderen van de naleving van het Unierecht. Het agentschap moet ook toezicht houden op de uitvoering van de taken van andere entiteiten met gereguleerde functies met een Uniebrede dimensie, zoals energiebeurzen. De betrokkenheid van het agentschap is van essentieel belang om te zorgen voor een efficiënte en transparante samenwerking tussen transmissiesysteembeheerders en het functioneren van andere entiteiten met Uniebrede functies in het belang van de interne markten voor elektriciteit en aardgas. Het agentschap moet het ENTSB voor elektriciteit en het ENTSB voor gas informatie kunnen vragen die nodig is voor de uitvoering van zijn taken, en het moet deze informatie van hen kunnen ontvangen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis)  Wegens de uitbreiding van de operationele verantwoordelijkheden van het ENTSB voor elektriciteit, het ENTSB voor gas, de EU-entiteit van distributiesysteembeheerders (de „DSB-entiteit van de EU”) en de regionale coöperatiecentra moet het toezicht op dergelijke op regionaal of EU-niveau actieve entiteiten worden versterkt. Om de goede werking van de interne energiemarkt te waarborgen moet ACER in uitzonderlijke omstandigheden aan die entiteiten gerichte besluiten kunnen nemen om te waarborgen dat zij voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van bepaalde energiewetgeving.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Het agentschap biedt een geïntegreerd kader dat nationale regelgevende instanties in staat stelt deel te nemen en samen te werken. Dit kader bevordert de uniforme toepassing van de wetgeving inzake de interne markten voor elektriciteit en gas in de gehele Unie. In bepaalde zaken waarbij meer dan een lidstaat is betrokken, heeft het agentschap de bevoegdheid gekregen zelf een individuele beslissing te nemen. Deze bevoegdheid moet onder duidelijk gespecificeerde voorwaarden gelden voor technische en reguleringskwesties die regionaal gecoördineerd moeten worden, met name ten aanzien van de uitvoering van netcodes en richtsnoeren, samenwerking binnen regionale operationele centra, de reguleringsbesluiten die nodig zijn om doeltreffend toezicht te houden op de integriteit en de transparantie van de groothandelsmarkt, besluiten betreffende de infrastructuur voor elektriciteit en aardgas die ten minste twee lidstaten verbindt of kan verbinden, en ten slotte voor vrijstellingen van de internemarktregelgeving voor nieuwe elektriciteitsinterconnectoren en voor nieuwe gasinfrastructuur die ligt in meer dan een lidstaat.

(13)  Het agentschap biedt een geïntegreerd kader dat nationale regelgevende instanties in staat stelt deel te nemen en samen te werken. Dit kader bevordert de uniforme toepassing van de wetgeving inzake de interne markten voor elektriciteit en gas in de gehele Unie. In bepaalde zaken waarbij meer dan een lidstaat is betrokken, heeft het agentschap de bevoegdheid gekregen zelf een individuele beslissing te nemen. Deze bevoegdheid moet onder duidelijk gespecificeerde voorwaarden gelden voor technische en reguleringskwesties die regionaal gecoördineerd moeten worden, met name ten aanzien van de uitvoering van netcodes en richtsnoeren, samenwerking binnen regionale coördinatiecentra, de reguleringsbesluiten die nodig zijn om doeltreffend toezicht te houden op de integriteit en de transparantie van de groothandelsmarkt, besluiten betreffende de infrastructuur voor elektriciteit en aardgas die ten minste twee lidstaten verbindt of kan verbinden, en ten slotte voor vrijstellingen van de internemarktregelgeving voor nieuwe elektriciteitsinterconnectoren en voor nieuwe gasinfrastructuur die ligt in meer dan een lidstaat. Het agentschap moet de nationale regulerende instanties ook operationele hulp kunnen verlenen. De nationale regulerende instanties moeten het agentschap de informatie verstrekken die relevant is voor de toezichtactiviteiten van het agentschap.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Het agentschap speelt een belangrijke rol bij de uitwerking van kaderrichtsnoeren („kaderrichtsnoeren”) die naar hun aard niet-bindend zijn. De netcodes moeten overeenstemmen met die kaderrichtsnoeren. Het wordt tevens passend geacht dat het agentschap, in overeenstemming met het doel ervan, een rol speelt bij de beoordeling van de ontwerpnetcodes, teneinde te garanderen dat deze overeenstemmen met de kaderrichtsnoeren en te zorgen voor de nodige mate van harmonisatie, voordat het deze ter aanneming aan de Commissie voorlegt.

(14)  Het agentschap speelt een belangrijke rol bij de uitwerking van kaderrichtsnoeren („kaderrichtsnoeren”) die naar hun aard niet-bindend zijn. De netcodes moeten overeenstemmen met die kaderrichtsnoeren. Het wordt tevens passend geacht dat het agentschap, in overeenstemming met het doel ervan, een rol speelt bij de beoordeling en wijziging van de ontwerpnetcodes, teneinde te garanderen dat deze overeenstemmen met de kaderrichtsnoeren en te zorgen voor de nodige mate van harmonisatie, voordat het deze ter aanneming aan de Commissie voorlegt.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Met de goedkeuring van een reeks netcodes en richtsnoeren die een stapsgewijze invoering en verdere verfijning van gemeenschappelijke regionale en Uniebrede regels bieden, heeft het agentschap een grotere rol gekregen bij het toezicht en de uitvoering van de netcodes en richtsnoeren. Doeltreffend toezicht op netcodes en richtsnoeren is een belangrijke functie van het agentschap en is cruciaal voor de uitvoering van de internemarktregels.

(15)  Met de goedkeuring van een reeks netcodes en richtsnoeren die een stapsgewijze invoering en verdere verfijning van gemeenschappelijke regionale en Uniebrede regels bieden, heeft het agentschap een grotere rol gekregen bij het toezicht op en het garanderen van de uitvoering van de netcodes en richtsnoeren. Doeltreffend toezicht op netcodes en richtsnoeren is een belangrijke functie van het agentschap en is cruciaal voor de uitvoering van de internemarktregels.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Sinds voor de stapsgewijze harmonisatie van de energiemarkten van de Unie regelmatig regionale oplossingen moeten worden gevonden als tussentijdse maatregel, is het passend dat de regionale dimensie van de interne markt daarin doorklinkt en dat voor passende governancemechanismen wordt gezorgd. Regulerende instanties die verantwoordelijk zijn voor gecoördineerde regionale goedkeuring, moeten in staat zijn besluiten van de raad van regulators die van regionaal belang zijn, op te stellen in een regionaal subcomité van de raad van regulators, tenzij die aangelegenheden van algemeen belang voor de Unie zijn.

(17)  Sinds voor de stapsgewijze harmonisatie van de energiemarkten van de Unie regelmatig regionale oplossingen moeten worden gevonden als tussentijdse maatregel, is het passend dat de regionale dimensie van de interne markt daarin doorklinkt en dat voor passende governancemechanismen wordt gezorgd. Besluiten betreffende voorstellen voor gezamenlijke regionale voorwaarden of methoden moeten daarom worden getroffen door de bevoegde regulerende instanties van de betrokken regio, tenzij die besluiten een tastbaar effect hebben op de interne energiemarkt. Besluiten betreffende kwesties die ook buiten de betrokken regio van significant belang zijn, moeten door het agentschap worden genomen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Het agentschap moet zo nodig overleg plegen met belanghebbende partijen en hun in redelijke mate de mogelijkheid bieden commentaar te leveren op de voorgestelde maatregelen, zoals netcodes en voorschriften.

(20)  Het agentschap moet zo nodig overleg plegen met belanghebbende partijen en hun in redelijke mate de mogelijkheid bieden commentaar te leveren op alle voorgestelde maatregelen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Het agentschap moet bijdragen aan de inspanningen om de zekerheid van de energievoorziening te vergroten.

(22)  Het agentschap moet bijdragen aan de inspanningen om de zekerheid van de energievoorziening te vergroten en de klimaatdoelstellingen van de Unie te realiseren. Als uitvoerend orgaan moet het zich houden aan de strategische energie- en klimaatagenda die is vastgesteld door de beleidsinstellingen van de Unie.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Het agentschap moet de benodigde bevoegdheden krijgen om zijn regelgevingstaken efficiënt, transparant, onderbouwd en vooral onafhankelijk te vervullen. De onafhankelijkheid van het agentschap van energieproducenten en transmissie- en distributiesysteembeheerders is niet alleen een basisbeginsel van goed bestuur, maar ook van essentieel belang voor het marktvertrouwen. Onverminderd het feit dat zijn leden namens hun respectieve nationale autoriteiten optreden, moet de raad van regulators daarom onafhankelijk van de belangen van de markt opereren, moet belangenverstrengeling vermijden en mag hij geen instructies verlangen of volgen noch aanbevelingen aanvaarden van een regering van een lidstaat, de instellingen van de Unie of een andere publieke of particuliere entiteit. De beslissingen van de raad van regulators moeten tegelijkertijd in overeenstemming zijn met het recht van de Unie inzake energie, zoals de interne energiemarkt, het milieu en mededinging. De raad van regulators moet verslag uitbrengen aan de instellingen van de Unie over zijn adviezen, aanbevelingen en besluiten.

(26)  Het agentschap moet de benodigde bevoegdheden krijgen om zijn regelgevingstaken efficiënt, transparant, onderbouwd en vooral onafhankelijk te vervullen. De onafhankelijkheid van het agentschap van energieproducenten en transmissie- en distributiesysteembeheerders, alsmede van andere organisaties die de belangen van nationale regelgevende instanties dienen, is niet alleen een basisbeginsel van goed bestuur, maar ook van essentieel belang voor het marktvertrouwen. Onverminderd het feit dat zijn leden namens hun respectieve nationale autoriteiten optreden, moet de raad van regulators daarom onafhankelijk van de belangen van de markt opereren, moet hij belangenverstrengeling vermijden en mag hij geen instructies verlangen of volgen noch aanbevelingen aanvaarden van een regering van een lidstaat, de instellingen van de Unie of een andere publieke of particuliere entiteit. De beslissingen van de raad van regulators moeten tegelijkertijd in overeenstemming zijn met het recht van de Unie inzake energie, zoals de interne energiemarkt, het milieu en mededinging. De raad van regulators moet verslag uitbrengen aan de instellingen van de Unie over zijn adviezen, aanbevelingen en besluiten. De besluiten van het agentschap moeten bindend zijn, terwijl zijn adviezen en aanbevelingen van het ENTSB voor elektriciteit, het ENTSB voor gas, de DSB-entiteit van de EU, de transmissiesysteembeheerders, de regionale operationele centra en de benoemde elektriciteitsmarktbeheerders de grootste aandacht moeten krijgen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Het agentschap moet zijn beslissingsbevoegdheden uitoefenen overeenkomstig de beginselen van billijke, transparante en redelijke besluitvorming. Alle procedurele regels van het agentschap moeten worden vastgelegd in zijn reglement van orde.

(28)  Het agentschap moet zijn beslissingsbevoegdheden uitoefenen overeenkomstig de beginselen van billijke, transparante en redelijke besluitvorming. Bij alle procedures van het agentschap moet een adequaat reglement van orde worden gevolgd. Alle procedurele regels van het agentschap moeten worden vastgelegd in zijn reglement van orde.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Het agentschap moet voornamelijk worden gefinancierd uit de algemene begroting van de Unie, uit vergoedingen en uit vrijwillige bijdragen. Met name moeten de middelen die de regulerende instanties momenteel beschikbaar stellen voor hun samenwerking op het niveau van de Unie, beschikbaar blijven voor het agentschap. Voor subsidies ten laste van de algemene begroting van de Unie moet de begrotingsprocedure van de Unie blijven gelden. Bovendien moet een onafhankelijke externe auditeur de rekeningen controleren overeenkomstig artikel 107 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie33.

(29)  Het agentschap moeten passende middelen worden verstrekt om zijn taken uit te voeren. Het agentschap moet voornamelijk worden gefinancierd uit de algemene begroting van de Unie, uit vergoedingen en uit vrijwillige bijdragen. Met name moeten de middelen die de regulerende instanties momenteel beschikbaar stellen voor hun samenwerking op het niveau van de Unie, beschikbaar blijven voor het agentschap. Het agentschap moet de mogelijkheid hebben vergoedingen te innen voor bepaalde van zijn activiteiten. Voor subsidies ten laste van de algemene begroting van de Unie moet de begrotingsprocedure van de Unie blijven gelden. Bovendien moet een onafhankelijke externe auditeur de rekeningen controleren overeenkomstig artikel 107 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie33.

__________________

__________________

33 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42).

33 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42).

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(29 bis)  Bij het opstellen van de begroting van het agentschap moet het beginsel van resultaatgericht begroten in acht worden genomen, met oog voor zijn doelstellingen en de verwachte resultaten van zijn werk.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  De begroting van het agentschap dient doorlopend geëvalueerd te worden door de begrotingsautoriteit op basis van de werklast en resultaten van het agentschap. De begrotingsautoriteit moet waarborgen dat wordt voldaan aan de beste normen op het gebied van doeltreffendheid.

(30)  De begroting van het agentschap dient doorlopend geëvalueerd te worden door de begrotingsautoriteit op basis van de werklast en resultaten van het agentschap en de doelstelling om te komen tot een interne energiemarkt met het oog op energiezekerheid, ten voordele van de consumenten in de Unie. De begrotingsautoriteit moet waarborgen dat wordt voldaan aan de beste normen op het gebied van doeltreffendheid.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  Via de samenwerking tussen nationale regelgevende instanties binnen het agentschap blijkt dat meerderheidsbesluiten een essentiële voorwaarde zijn om vooruitgang te boeken ten aanzien van aangelegenheden betreffende de interne energiemarkt die in verschillende lidstaten aanzienlijke economische gevolgen hebben. De nationale regelgevende instanties moeten derhalve in de raad van regulators bij gewone meerderheid stemmen.

(34)  Via de samenwerking tussen nationale regelgevende instanties binnen het agentschap blijkt dat meerderheidsbesluiten een essentiële voorwaarde zijn om vooruitgang te boeken ten aanzien van aangelegenheden betreffende de interne energiemarkt die in verschillende lidstaten aanzienlijke economische gevolgen hebben. De nationale regelgevende instanties moeten derhalve in de raad van regulators bij tweederdemeerderheid stemmen. Het agentschap moet naargelang het geval verantwoording afleggen aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(37 bis)  In Besluit 2009/913/EU in onderlinge overeenstemming genomen door de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten1 bis is bepaald dat het agentschap wordt gevestigd in Ljubljana, Slovenië. De vestigingsplaats van het agentschap is het centrum van zijn activiteiten en zijn wettelijke taken. De vergaderingen van de wettelijke organen moeten dus plaatsvinden in de vestigingsplaats.

 

__________________

 

1 bisBesluit 2009/913/EU in onderlinge overeenstemming genomen door de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van 7 december 2009 betreffende de plaats van de zetel van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 39).

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38)  De lidstaten van vestiging van het agentschap dienen de gunstigst mogelijke voorwaarden voor de soepele en efficiënte werking van het agentschap te bieden, waaronder meertalig, op Europa gericht onderwijs en passende vervoersverbindingen.

(38)  De vestigingsovereenkomst tussen de regering van de Republiek Slovenië en het agentschap is op 26 november 2010 gesloten en op 10 januari 2011 in werking getreden en andere specifieke regelingen voldoen aan de voorschriften van Verordeningen (EU) nr. 713/2009 en (EU) nr. 863/2016.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(38 bis)  Het agentschap moet de samenwerking tussen de nationale regelgevende instanties indien nodig sectoroverschrijdend aanmoedigen en faciliteren, met name op het gebied van gegevensbescherming en de persoonlijke levenssfeer.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het doel van het agentschap is de in artikel 57 van [de bij COM(2016) 864/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsrichtlijn] en artikel 39 van Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde regulerende instanties bij te staan bij het op het niveau van de Unie uitoefenen van de in de lidstaten vervulde reguleringstaken, en zo nodig hun optreden te coördineren.

2.  Het doel van het agentschap is de in artikel 57 van [de bij COM(2016) 864/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsrichtlijn] en artikel 39 van Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde regulerende instanties bij te staan bij het op het niveau van de Unie uitoefenen van de in de lidstaten vervulde reguleringstaken, zo nodig hun optreden te coördineren en tussen hen te bemiddelen en geschillen te beslechten, alsmede bij te dragen tot de invoering van kwalitatief hoogstaande gemeenschappelijke regelgevings- en toezichtpraktijken, om te zorgen voor de consistente, efficiënte en effectieve toepassing van de rechtshandelingen van de Unie ter verwezenlijking van de klimaat- en energiedoelstellingen van de Unie.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Bij de uitvoering van zijn taken handelt het agentschap onafhankelijk en objectief en uitsluitend in het belang van de Unie. Het agentschap neemt zelfstandig besluiten, onafhankelijk van particuliere en bedrijfsbelangen, en ontvangt afzonderlijke jaarlijkse begrotingstoewijzingen, waarbij het de toegewezen begroting autonoom kan uitvoeren, en middelen op het gebied van personeel en financiën die adequaat zijn om zijn taken effectief uit te voeren.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  brengt advies uit en doet aanbevelingen aan transmissiesysteembeheerders, regionale operationele centra en benoemde elektriciteitsmarktbeheerders;

(a)  brengt advies uit en doet aanbevelingen aan transmissiesysteembeheerders, het ENTSB voor elektriciteit, het ENTSB voor gas, de DSB-entiteit van de EU, de regionale coördinatiecentra en benoemde elektriciteitsmarktbeheerders;

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  neemt in de in de artikelen 6, 8 en 11 van deze verordening genoemde specifieke gevallen zelf een individuele beslissing;

(d)  neemt in de in deze verordening genoemde specifieke gevallen zelf een beslissing;

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het ENTSB voor elektriciteit, het ENTSB voor gas, de DSB-entiteit van de EU, de transmissiesysteembeheerders, de regionale coördinatiecentra en de benoemde elektriciteitsmarktbeheerders besteden de grootst mogelijke aandacht aan de krachtens deze verordening tot hen gerichte adviezen en aanbevelingen van het agentschap en stellen alles in het werk om hieraan te voldoen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Taken van het agentschap in verband met de samenwerking van transmissiesysteembeheerders

Taken van het agentschap in verband met de samenwerking van transmissie- en distributiesysteembeheerders

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het agentschap brengt de Commissie advies uit over de ontwerpstatuten, de ledenlijst en het ontwerpreglement van orde van het ENTSB voor elektriciteit, en van het ENTSB voor gas, overeenkomstig respectievelijk artikel 26, lid 2, [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening] en artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 715/2009.

1.  Het agentschap brengt de Commissie advies uit over de ontwerpstatuten, de ledenlijst en het ontwerpreglement van orde van het ENTSB voor elektriciteit, van de DSB-entiteit van de EU en van het ENTSB voor gas overeenkomstig respectievelijk artikel 26, lid 2, van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening], artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) … [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening] en artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 715/2009.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  het ENTSB voor elektriciteit en aan het ENTSB voor gas overeenkomstig respectievelijk artikel 27, lid 1, onder a), van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening] en artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 715/2009 over de netcodes; en

(a)  het ENTSB voor elektriciteit en aan het ENTSB voor gas overeenkomstig respectievelijk artikel 27, lid 1, onder a), van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening] en artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 715/2009 over de netcodes;

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  het ENTSB voor elektriciteit en aan het ENTSB voor gas overeenkomstig respectievelijk artikel 27, lid 1, onder b) en h), van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening] en artikel 9, lid 2, eerste alinea van Verordening (EG) nr. 715/2009 over de ontwerpversie van het jaarlijkse werkprogramma en van het ontwerp van tienjarig netontwikkelingsplan dat de gehele Unie dekt, en andere relevante documenten als genoemd in artikel 27, lid 1, van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening] en artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 715/2009, daarbij rekening houdend met de doelstellingen van afwezigheid van discriminatie, de daadwerkelijke mededinging en de efficiënte en zekere werking van de interne markten voor elektriciteit en aardgas.

(b)  het ENTSB voor elektriciteit en aan het ENTSB voor gas overeenkomstig respectievelijk artikel 27, lid 1, onder b) en h), van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening] en artikel 9, lid 2, eerste alinea van Verordening (EG) nr. 715/2009 over de ontwerpversie van het jaarlijkse werkprogramma en van het ontwerp van tienjarig netontwikkelingsplan dat de gehele Unie dekt, en andere relevante documenten als genoemd in artikel 27, lid 1, van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening] en artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 715/2009, daarbij rekening houdend met de doelstellingen van afwezigheid van discriminatie, de daadwerkelijke mededinging en de efficiënte en zekere werking van de interne markten voor elektriciteit en aardgas; en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  de DSB-entiteit van de EU over de ontwerpversie van het jaarlijkse werkprogramma en andere relevante documenten als genoemd in artikel 51, leden 1 en 2, van Verordening (EU) ... [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening], daarbij rekening houdend met de doelstellingen van afwezigheid van discriminatie, de daadwerkelijke mededinging en de efficiënte en zekere werking van de interne markten voor elektriciteit en aardgas.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Het agentschap kan besluiten nemen ten aanzien van het ENTSB voor elektriciteit, het ENTSB voor gas en de DSB-entiteit van de EU om hen te verplichten hun verplichtingen na te komen als omschreven in:

 

(a)   deze verordening;

 

(b)   Verordening (EG) nr. 715/2009 en Verordening (EU) .../... [voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening, COD(2016)0379];

 

(c)   de overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 715/2009 en de artikelen 54 en 55 van Verordening (EU) .../... [voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening, COD(2016)0379] vastgestelde netcodes;

 

(d)   de overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EG) nr. 715/2009 en artikel 57 van Verordening (EU) .../... [voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening, COD(2016)0379] vastgestelde richtsnoeren;

 

(e)   Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad;

 

(f)   Verordening (EU) ... [de bij COM(2016) 862 voorgestelde risicoparaatheidsverordening].

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 ter.  Het agentschap neemt slechts een besluit krachtens lid 4 bis indien:

 

(a)   de niet-nakoming de efficiënte werking van de interne energiemarkt verstoort; en

 

(b)   geen bevoegde instantie maatregelen heeft genomen of de maatregelen van een of meer bevoegde instanties onvoldoende zijn gebleken om de nakoming te waarborgen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 quater.  Op verzoek van het agentschap verstrekken het ENTSB voor elektriciteit, het ENTSB voor gas en de DSB-entiteit van de EU het agentschap de nodige informatie voor de vervulling van zijn taken.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  toezicht uitoefenen op en de implementatie analyseren van de netcodes en de door de Commissie overeenkomstig in artikel 55, lid 12 van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening] en artikel 6, lid 11, van Verordening (EG) nr. 715/2009 aangenomen richtsnoeren, alsmede de weerslag ervan op de harmonisatie van de toepasselijke voorschriften die gericht zijn op het vergemakkelijken van de marktintegratie, alsmede non-discriminatie, daadwerkelijke mededinging en het efficiënt functioneren van de markt, en verslag uitbrengen aan de Commissie.

(e)  toezicht uitoefenen op en de implementatie analyseren van de netcodes en de door de Commissie overeenkomstig artikel 55, lid 12 van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening] en artikel 6, lid 11, van Verordening (EG) nr. 715/2009 aangenomen richtsnoeren, alsmede de weerslag ervan op de harmonisatie van de toepasselijke voorschriften die gericht zijn op het vergemakkelijken van de marktintegratie, alsmede non-discriminatie, daadwerkelijke mededinging en het efficiënt functioneren van de markt, en verslag uitbrengen aan de Commissie. Het agentschap kan ook besluiten nemen overeenkomstig artikel 4, lid 4 bis, van deze verordening.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In gevallen waarin de netcodes en richtsnoeren die zijn ontwikkeld overeenkomstig hoofdstuk VII van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening], zorgen voor de opstelling van voorstellen voor voorwaarden of methoden voor de tenuitvoerlegging van die netcodes en richtsnoeren die een formele goedkeuring door alle regulerende instanties of door alle regulators van de betrokken regio behoeven, worden de voorwaarden of methoden ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd aan het agentschap. Voorafgaand aan de goedkeuring van de voorwaarden of methoden, worden ze door het agentschap aangepast en zo nodig veranderd om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met het doel van de netcode of de richtsnoeren en bijdragen tot marktintegratie, non-discriminatie en de doeltreffende werking van de markt. De procedure voor de coördinatie van regionale taken overeenkomstig artikel 7 is van toepassing.

2.  In gevallen waarin de netcodes en richtsnoeren die zijn ontwikkeld overeenkomstig hoofdstuk VII van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening], zorgen voor de opstelling van voorstellen voor voorwaarden of methoden voor de tenuitvoerlegging van die netcodes en richtsnoeren die een goedkeuring door de regulerende instanties van alle lidstaten behoeven, worden de voorgestelde voorwaarden of methoden ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd aan het agentschap.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  In gevallen waarin de netcodes en richtsnoeren die zijn ontwikkeld overeenkomstig hoofdstuk VII van Verordening (EU) .../... [voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening, COD(2016)0379], voorzien in de opstelling van voorstellen voor gezamenlijke regionale voorwaarden of methoden voor de tenuitvoerlegging van die netcodes en richtsnoeren die een goedkeuring door alle regulerende instanties van de betrokken regio behoeven, worden de voorgestelde voorwaarden of methoden aan het agentschap meegedeeld.

 

Binnen een maand na die kennisgeving kan de directeur, op eigen initiatief na raadpleging van de raad van regulators, of op verzoek van de raad van regulators, de regulerende instanties van de betrokken regio verplichten het voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan het agentschap indien het voorstel een tastbaar effect heeft op de interne energiemarkt.

 

Een voorstel wordt geacht een tastbaar effect op de interne energiemarkt te hebben indien het:

 

(i)   ook buiten de betrokken regio een tastbaar effect op de eindverbruikers zou hebben, of

 

(ii)   ook buiten de betrokken regio de energiebelangen van de Unie aanzienlijk zou beïnvloeden.

 

In dergelijke gevallen of in de in artikel 6, lid 8, onder a) en b), bedoelde gevallen neemt het agentschap een besluit binnen de in de desbetreffende netcodes en richtsnoeren vastgestelde termijn. Die termijn gaat in op de dag na de kennisgeving van het voorstel.

 

Voorafgaand aan de goedkeuring van de voorwaarden of methoden, worden ze door het agentschap aangepast en zo nodig veranderd om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met het doel van de netcode of het richtsnoer en bijdragen tot marktintegratie, non-discriminatie, daadwerkelijke mededinging en de goede werking van de markt.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In het kader van de herziening van de biedzone, keurt het agentschap de methode en de aannames goed die zullen worden gebruikt in het proces van herziening van de biedzone overeenkomstig artikel 13, lid 3, van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening], en mag het om wijziging daarvan vragen.

3.  Het proces van herziening van de biedzone verloopt overeenkomstig artikel 13, lid 3, van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening].

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het agentschap mag op basis van zijn werkprogramma, op verzoek van de Commissie of op eigen initatief aanbevelingen doen om de uitwisseling van deugdelijke werkmethoden onder regulerende instanties en marktpartijen te bevorderen.

2.  Het agentschap mag op basis van zijn werkprogramma, op verzoek van de Commissie of op eigen initiatief aanbevelingen doen om de uitwisseling van deugdelijke werkmethoden onder regulerende instanties en marktpartijen te bevorderen en de volledige naleving van de bestaande regelgeving te waarborgen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Het agentschap mag de Commissie op eigen initiatief een advies verstrekken over de onafhankelijkheid of het gebrek aan middelen en technische capaciteiten van een specifieke nationale regulerende instantie.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het agentschap zorgt voor een kader waarbinnen nationale regulerende instanties kunnen samenwerken. Het bevordert de samenwerking tussen de nationale regulerende instanties en tussen de regulerende instanties op regionaal niveau en op het niveau van de Unie om te zorgen voor interoperabiliteit, communicatie en toezicht van regionale prestaties op die gebieden die nog niet geharmoniseerd zijn op het niveau van de Unie en houdt, wanneer het adviezen, aanbevelingen en besluiten opstelt, rekening met het resultaat van deze samenwerking. Wanneer het agentschap bindende voorschriften voor een dergelijke samenwerking nodig acht, richt het tot de Commissie aanbevelingen ter zake.

3.  Het agentschap zorgt voor een kader waarbinnen nationale regulerende instanties kunnen samenwerken teneinde een doeltreffende besluitvorming over aangelegenheden van grensoverschrijdend belang te waarborgen. Het bevordert de samenwerking tussen de nationale regulerende instanties en tussen de regulerende instanties op regionaal niveau en op het niveau van de Unie om te zorgen voor interoperabiliteit, communicatie en toezicht van regionale prestaties op die gebieden die nog niet geharmoniseerd zijn op het niveau van de Unie en houdt, wanneer het adviezen, aanbevelingen en besluiten opstelt, rekening met het resultaat van deze samenwerking. Wanneer het agentschap bindende voorschriften voor een dergelijke samenwerking nodig acht, richt het tot de Commissie aanbevelingen ter zake.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Het agentschap brengt op verzoek van een regulerende instantie of de Commissie een feitelijk advies uit over de vraag of een besluit van een regulerende instantie in overeenstemming is met de richtsnoeren als bedoeld in [de bij COM(2016) 864/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsrichtlijn], Richtlijn 2009/73/EG, [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening] of Verordening (EG) nr. 715/2009 of met andere relevante bepalingen van deze richtlijnen of verordeningen.

4.  Het agentschap brengt op verzoek van een of meer regulerende instanties of de Commissie een feitelijk advies uit over de vraag of een besluit van een regulerende instantie in overeenstemming is met de richtsnoeren als bedoeld in [de bij COM(2016) 864/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsrichtlijn], Richtlijn 2009/73/EG, [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening] of Verordening (EG) nr. 715/2009 of met andere relevante bepalingen van deze richtlijnen of verordeningen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  Op verzoek van een nationale regulerende instantie kan het agentschap besluiten operationele bijstand te verlenen aan de nationale regulerende instantie waarop het onderzoek betrekking heeft, onder meer met het oog op handhaving met betrekking tot de niet-naleving van de regels betreffende marktmisbruik, marktmanipulatie en handel met voorkennis overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad1 bis.

 

________________

 

1 bis Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 1).

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Het agentschap neemt overeenkomstig lid 8 een besluit inzake de voorwaarden voor toegang tot en de operationele veiligheid van infrastructuur voor elektriciteit en gas die ten minste twee lidstaten verbindt of kan verbinden („grensoverschrijdende infrastructuur”).

7.  Het agentschap neemt overeenkomstig de leden 8, 9 en 10 een besluit inzake de voorwaarden voor toegang tot en de operationele veiligheid van infrastructuur voor elektriciteit en gas die ten minste twee lidstaten verbindt of kan verbinden („grensoverschrijdende infrastructuur”).

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

10 bis.  De nationale regulerende instanties waarborgen de handhaving van de besluiten van het agentschap.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[…]

Schrappen

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Taken van het agentschap ten aanzien van de regionale operationele centra

Taken van het agentschap ten aanzien van de regionale coördinatiecentra

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In nauwe samenwerking met de nationale regulerende instanties en het ENTSB voor elektriciteit houdt het agentschap toezicht op en verricht het onderzoek naar het functioneren van de regionale operationele centra, rekening houdend met de verslagen als bedoeld in [artikel 43, lid 4, van de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening].

1.  In nauwe samenwerking met de nationale regulerende instanties en het ENTSB voor elektriciteit houdt het agentschap toezicht op en verricht het onderzoek naar het functioneren van en de naleving door de regionale coördinatiecentra, rekening houdend met de verslagen als bedoeld in [artikel 43, lid 4, van Verordening … [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening] en de naleving van hun verplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) ..../... [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening], de overeenkomstig de artikelen 54 en 55 daarvan vastgestelde netcodes en de overeenkomstig artikel 57 daarvan vastgestelde richtsnoeren.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  waar nodig informatie vragen van regionale operationele centra overeenkomstig artikel 43 van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening];

(b)  waar nodig informatie vragen van regionale coördinatiecentra overeenkomstig artikel 43 van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening];

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  advies uitbrengen en aanbevelingen doen aan regionale operationele centra.

(d)  advies uitbrengen en aanbevelingen doen aan regionale coördinatiecentra.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Het agentschap kan besluiten nemen ten aanzien van de regionale coördinatiecentra om hen te verplichten hun verplichtingen na te komen als omschreven in:

 

(a)   Verordening (EU) .../... [voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening, COD(2016)0379];

 

(b)   de overeenkomstig de artikelen 54 en 55 van Verordening (EU) .../... [voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening, COD(2016)0379] vastgestelde netcodes;

 

(c)   de overeenkomstig artikel 57 van Verordening (EU) .../... [voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening, COD(2016)0379] vastgestelde richtsnoeren;

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Het agentschap neemt slechts een besluit krachtens lid 2 bis indien:

 

(a)   de niet-nakoming de efficiënte werking van de interne energiemarkt verstoort; en

 

(b)   geen bevoegde instantie maatregelen heeft genomen of de maatregelen van een of meer bevoegde instanties onvoldoende zijn gebleken om de nakoming te waarborgen.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de voorstellen voor methoden en berekeningen in verband met de Europese beoordeling van de toereikendheid van de middelen overeenkomstig artikel 19, leden 2, 3 en 5, van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening];

(a)  de voorstellen voor methoden en berekeningen in verband met de Europese beoordeling van de toereikendheid van de middelen overeenkomstig artikel 19, leden 2, 3 en 5, van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening], alsook de resultaten van de Europese beoordeling van de toereikendheid van de middelen overeenkomstig artikel 19, lid 6, van Verordening (EU) … [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening];

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  toezicht houden op groothandelsmarkten, gegevens verzamelen en de marktdeelnemers registreren overeenkomstig artikel 7 tot en met 9 van Verordening (EU) nr. 1227/201137;

(a)  toezicht houden op groothandelsmarkten, met inbegrip van regionale markten, gegevens verzamelen en delen en een Europees register van de marktdeelnemers oprichten overeenkomstig artikel 7 tot en met 12 van Verordening (EU) nr. 1227/201137;

__________________

__________________

37 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 1).

37 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 1).

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 15 bis

 

Procedurele waarborgen voor de adressaten van besluiten van het agentschap

 

1.  Voordat het de in deze verordening bedoelde besluiten neemt, stelt het agentschap de betrokken partijen in kennis van de besluiten en verzoekt het hen binnen een bepaalde termijn opmerkingen te maken, terdege rekening houdend met de urgentie, complexiteit en mogelijke consequenties van de zaak.

 

2.   De door het agentschap genomen besluiten worden volledig gemotiveerd om een beroep ten gronde mogelijk te maken.

 

3.  De betrokken partijen worden geïnformeerd over de krachtens deze verordening ter beschikking staande rechtsmiddelen om beroep aan te tekenen tegen besluiten.

 

4.  Het agentschap stelt een passend en evenredig reglement van orde vast voor de taken van het agentschap uit hoofde van hoofdstuk I. In dit reglement worden voor alle besluiten van het agentschap ten minste de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel bedoelde normen vastgelegd en wordt voorzien in een transparant en redelijk besluitvormingsproces, waarbij de fundamentele procedurele rechten op basis van de rechtsstaat worden gewaarborgd. Voor alle andere taken van het agentschap uit hoofde van hoofdstuk I dient het reglement van orde op zijn minst de fundamentele procedurele rechten te waarborgen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het agentschap ziet, in nauwe samenwerking met de Commissie, de lidstaten en relevante nationale instanties, met inbegrip van de nationale regulerende instanties, en onverminderd de bevoegdheden van de mededingingsautoriteiten, toe op de groothandels- en kleinhandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas, met name op de consumptieprijzen van aardgas en elektriciteit, de naleving van de in [de bij COM(2016) 864/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsrichtlijn] en Richtlijn 2009/73/EG vastgestelde consumentenrechten, de toegang tot de netten, met inbegrip van de toegang van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, potentiële belemmeringen van grensoverschrijdende handel, staatsinterventies die voorkomen dat prijzen de werkelijke schaarste weergeven, de prestaties van de lidstaten op het gebied van zekerheid van de elektriciteitsvoorziening, op basis van de resultaten van de Europese beoordeling van de toereikendheid van de middelen, zoals bedoeld in artikel 19 van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening], met name rekening houdend met de in artikel 16 van [de bij COM(2016) 862 voorgestelde risicoparaatheidsverordening] bedoelde evaluatie achteraf.

1.  Het agentschap ziet, in nauwe samenwerking met de Commissie, de lidstaten en relevante nationale instanties, met inbegrip van de nationale regulerende instanties, en onverminderd de bevoegdheden van de mededingingsautoriteiten, toe op de groothandels- en kleinhandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas, met name op de consumptieprijzen van aardgas en elektriciteit, de naleving van de in [de bij COM(2016) 864/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsrichtlijn] en Richtlijn 2009/73/EG vastgestelde consumentenrechten, de gevolgen van marktontwikkelingen voor huishoudelijke afnemers, de toegang tot de netten, met inbegrip van de toegang van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, de vooruitgang met betrekking tot het niveau van interconnectie, potentiële belemmeringen van grensoverschrijdende handel, regelgevende belemmeringen voor nieuwe marktdeelnemers en kleine marktspelers, met inbegrip van energiegemeenschappen, staatsinterventies die voorkomen dat prijzen de werkelijke schaarste weergeven, de prestaties van de lidstaten op het gebied van zekerheid van de elektriciteitsvoorziening, op basis van de resultaten van de Europese beoordeling van de toereikendheid van de middelen, zoals bedoeld in artikel 19 van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte elektriciteitsverordening], met name rekening houdend met de in artikel 16 van [de bij COM(2016) 862 voorgestelde risicoparaatheidsverordening] bedoelde evaluatie achteraf.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Het agentschap kan de nationale regulerende instanties, het ENTSB voor elektriciteit, het ENTSB voor gas, de regionale coördinatiecentra, de DSB-entiteit van de EU en de benoemde elektriciteitsmarktbeheerders verzoeken alle nodige informatie beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het in dit artikel bedoelde toezicht. Daartoe is het agentschap bevoegd om besluiten te nemen. In zijn besluiten verwijst het agentschap naar de rechtsgrond op basis waarvan de informatie wordt opgevraagd, de voor de informatieverstrekking vastgestelde termijn en het doel van het verzoek. Het agentschap gebruikt ingevolge dit artikel ontvangen vertrouwelijke informatie alleen voor het uitvoeren van de taken die het bij deze verordening zijn opgedragen. Het agentschap waarborgt een passende gegevensbescherming voor alle informatie overeenkomstig artikel 41.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het agentschap kan plaatselijke bureaus opzetten in de lidstaten, mits die daarmee instemmen en mits wordt voldaan aan artikel 25, onder j),.

Het agentschap kan plaatselijke bureaus opzetten in de lidstaten mits wordt voldaan aan artikel 25, onder k).

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De besluiten van de raad van bestuur worden met een gewone meerderheid van de aanwezige leden genomen, tenzij in deze verordening anders is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

5.  De besluiten van de raad van bestuur worden met een meerderheid van twee derde van de aanwezige leden genomen, tenzij in deze verordening anders is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur of, bij afwezigheid, een plaatsvervanger heeft één stem.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De leden van de raad van bestuur verbinden zich ertoe in het openbaar belang onafhankelijk en op objectieve wijze op te treden. Daartoe legt ieder lid een schriftelijke verbintenisverklaring af alsmede een verklaring omtrent hun belangen, waarin zij hetzij verklaren dat zij geen belangen hebben die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en indirecte belangen vermelden die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid. Deze verklaringen worden jaarlijks openbaar gemaakt.

8.  De leden van de raad van bestuur verbinden zich ertoe onafhankelijk en op objectieve wijze op te treden, in het belang van de Unie als geheel, en verlangen noch volgen instructies van instellingen of organen van de Unie, van de regering van een lidstaat of van enig ander publiek of privaat orgaan. Daartoe legt ieder lid een schriftelijke verbintenisverklaring af alsmede een verklaring omtrent hun belangen, waarin zij hetzij verklaren dat zij geen belangen hebben die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en indirecte belangen vermelden die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid. Deze verklaringen worden jaarlijks openbaar gemaakt.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  elk jaar het in artikel 21 bedoelde ontwerp-programmeringsdocument vaststellen voordat het aan de Commissie wordt voorgelegd voor haar advies, en in aansluiting op het advies van de Commissie, en na goedkeuring overeenkomstig artikel 23, lid 5, van de raad van regulators, het programmeringsdocument van het agentschap met een meerderheid van twee derde van zijn leden vaststellen en aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie toezenden. Het programmeringsdocument wordt vastgesteld onverminderd de jaarlijkse begrotingsprocedure en wordt openbaar gemaakt;

(e)  elk jaar uiterlijk op 31 januari het in artikel 21 bedoelde ontwerp-programmeringsdocument vaststellen en dit aan de Commissie, het Europees Parlement en de Raad voorleggen. De raad van bestuur stelt, in aansluiting op het advies van de Commissie, en in verband met de meerjarige programmering na voorlegging ervan aan het Europees Parlement, en na goedkeuring overeenkomstig artikel 23, lid 5, onder c), van de raad van regulators, het programmeringsdocument van het agentschap met een meerderheid van twee derde van zijn leden vast en zendt dit uiterlijk op 31 oktober aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie toe. Het programmeringsdocument wordt vastgesteld onverminderd de jaarlijkse begrotingsprocedure en wordt openbaar gemaakt;

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De raad van bestuur neemt overeenkomstig artikel 110 van het statuut een besluit dat is gebaseerd op artikel 2, lid 1, van het statuut en artikel 6 van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, waarin hij de nodige bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde gezag delegeert aan de directeur en de voorwaarden vastlegt voor de opschorting van deze gedelegeerde bevoegdheden. De directeur kan deze bevoegdheden op zijn beurt delegeren.

2.  De raad van bestuur neemt overeenkomstig artikel 110 van het statuut een besluit dat is gebaseerd op artikel 2, lid 1, van het statuut en artikel 6 van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, waarin hij de nodige bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde gezag delegeert aan de directeur. De directeur kan deze bevoegdheden op zijn beurt delegeren.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer uitzonderlijke omstandigheden dat vereisen, kan de raad van bestuur door middel van een besluit de delegatie van de bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde gezag aan de directeur en de bevoegdheden die deze laatste op zijn beurt heeft gedelegeerd, tijdelijk opschorten en deze bevoegdheden zelf uitoefenen of delegeren aan een van zijn leden of aan een ander personeelslid dan de uitvoerend directeur.

Schrappen

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Elk jaar stelt de raad van bestuur een programmeringsdocument vast dat de meerjarige en de jaarlijkse programmering bevat, op basis van een ontwerpvoorstel van de directeur, met inachtneming van het advies van de Commissie en in verband met de meerjarige programmering, na raadpleging van het Europees Parlement. Hij stuurt het elk jaar uiterlijk op 31 januari door naar het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Elk jaar stelt de raad van bestuur overeenkomstig artikel 32 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie een ontwerpprogrammeringsdocument vast dat de jaarlijkse en meerjarige programmering bevat, op basis van een ontwerpvoorstel van de directeur. De raad van bestuur stelt het programmeringsdocument vast, met inachtneming van het advies van de Commissie, na goedkeuring van het jaarlijkse werkprogramma van het agentschap door de raad van regulators, en in verband met de meerjarige programmering, na voorlegging ervan aan het Europees Parlement. Hij stuurt het elk jaar uiterlijk op 31 oktober door naar het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  een vertegenwoordiger, zonder stemrecht, van het Europees Parlement.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De raad van regulators en de subcomités uit hoofde van artikel 7 beslissen met een gewone meerderheid van zijn aanwezige leden waarbij elk lid één stem heeft, behalve voor het in lid 5, onder b), bedoelde advies, dat met een meerderheid van twee derde van zijn aanwezige leden wordt vastgesteld.

1.  De raad van regulators beslist met een meerderheid van twee derde van zijn aanwezige leden, waarbij elk lid één stem heeft.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 5 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-a)  dient, wanneer hij dit passend acht, bij de directeur opmerkingen, met inbegrip van voorstellen voor wijzigingen, in betreffende de in de artikelen 3 tot en met 11 en artikel 14 bedoelde ontwerpadviezen, -aanbevelingen en -besluiten. De directeur houdt rekening met deze opmerkingen voordat hij de adviezen, aanbevelingen en besluiten ter advies aan de raad van regulators voorlegt, en verschaft een schriftelijke rechtvaardiging indien hij het standpunt van de raad van regulators niet volgt.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  brengt aan de directeur advies uit over de in de artikelen 4 tot en met 14 bedoelde adviezen, aanbevelingen en besluiten waarvan de aanneming wordt overwogen. Voorts geeft de raad van regulators de directeur bij de uitoefening van zijn taken richtsnoeren op de gebieden die binnen zijn bevoegdheid vallen, met uitzondering van besluiten die worden genomen uit hoofde van artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1227/201138;

(a)  brengt aan de directeur advies uit over de in de artikelen 3 tot en met 11 en artikel 14 bedoelde adviezen, aanbevelingen en besluiten waarvan de aanneming wordt overwogen. Voorts geeft de raad van regulators de directeur bij de uitoefening van zijn taken richtsnoeren op de gebieden die binnen zijn bevoegdheid vallen, met uitzondering van de activiteiten van het agentschap uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1227/201138, en tevens geeft hij richtsnoeren aan de krachtens artikel 30 opgerichte werkgroepen van het agentschap;

__________________

__________________

38 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie, PB L 326 van 8.12.2011, blz. 1.

38 Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie, PB L 326 van 8.12.2011, blz. 1.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  keurt overeenkomstig artikel 20, lid 1, onder e), en artikel 25, onder f), en in overeenstemming met de overeenkomstig artikel 33, lid 3, opgestelde voorlopige ontwerpbegroting het werkprogramma van het agentschap voor het volgende jaar goed en dient het vóór 1 september van elk jaar ter goedkeuring in bij de raad van bestuur;

(c)  keurt overeenkomstig artikel 20, lid 1, onder e), en artikel 25, onder f), en in overeenstemming met de overeenkomstig artikel 33, leden 1 tot en met 3, opgestelde voorlopige ontwerpraming het ontwerpprogrammeringsdocument met inbegrip van het jaarlijkse werkprogramma van het agentschap goed en dient het vóór 30 september van elk jaar ter goedkeuring in bij de raad van bestuur;

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het agentschap wordt geleid door een directeur, die optreedt overeenkomstig de in artikel artikel 23, lid 5, onder a), bedoelde richtsnoeren alsmede, waar in deze richtlijn vermeld, overeenkomstig het advies van de raad van regulators. Onverminderd de respectieve rollen van de raad van bestuur en de raad van regulators met betrekking tot de taken van de directeur, verlangt of volgt de directeur geen instructies van enige regering, noch van de instellingen van de Unie of van enige andere publieke of private entiteit of persoon. De directeur legt verantwoording af aan de raad van bestuur. De directeur mag de vergaderingen van de raad van regulators als waarnemer bijwonen.

1.  Het agentschap wordt geleid door een directeur, die optreedt overeenkomstig de in artikel 23, lid 5, onder a), tweede zin, bedoelde richtsnoeren alsmede, waar in deze richtlijn vermeld, overeenkomstig het advies van de raad van regulators. Onverminderd de respectieve rollen van de raad van bestuur en de raad van regulators met betrekking tot de taken van de directeur, verlangt of volgt de directeur geen instructies van enige regering, noch van de instellingen van de Unie of van enige andere publieke of private entiteit of persoon. De directeur brengt verslag uit aan de raad van bestuur. De directeur mag de vergaderingen van de raad van regulators als waarnemer bijwonen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De directeur wordt, na een open en transparante selectieprocedure, op grond van zijn verdiensten, bekwaamheden en ervaring die relevant zijn voor de energiesector, door de raad van bestuur benoemd uit ten minste drie door de Commissie voorgedragen kandidaten, na gunstig advies van de raad van regulators. Vóór de benoeming kan de door de raad van bestuur gekozen kandidaat worden verzocht een verklaring voor de bevoegde commissie van het Europees Parlement af te leggen en vragen van de commissieleden te beantwoorden. Voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst met de directeur wordt het agentschap vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur.

2.  De directeur wordt, na een open en transparante selectieprocedure, op grond van zijn verdiensten, bekwaamheden en ervaring die relevant zijn voor de energiesector, door de raad van bestuur benoemd uit ten minste drie door de Commissie voorgedragen kandidaten, na gunstig advies van de raad van regulators en na goedkeuring door het Europees Parlement. Vóór de benoeming wordt de door de raad van bestuur gekozen kandidaat verzocht een verklaring voor de bevoegde commissie van het Europees Parlement af te leggen en vragen van de commissieleden te beantwoorden. Voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst met de directeur wordt het agentschap vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  stelt adviezen, aanbevelingen en besluiten op, stelt deze vast en maakt deze bekend. De in de artikelen 3 tot en met 11 en artikel 14 bedoelde adviezen, aanbevelingen en besluiten worden alleen vastgesteld als zij een gunstig advies van de raad van regulators hebben gekregen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  stelt jaarlijks een ontwerpwerkprogramma van het agentschap voor het volgende jaar op en dient het, na goedkeuring van het ontwerp door de raad van bestuur, elk jaar op 31 januari in bij de raad van regulators, het Europees Parlement en de Commissie. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programmeringsdocument en voor de rapportage aan de raad van bestuur;

(f)  stelt jaarlijks een ontwerpprogrammeringsdocument op dat overeenkomstig artikel 21 de meerjarige programmering en het jaarlijkse werkprogramma van het agentschap voor het volgende jaar bevat. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programmeringsdocument en voor de rapportage aan de raad van bestuur;

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(k)  is verantwoordelijk voor het besluit of het, om de taken van het agentschap op een efficiënte en effectieve manier uit te voeren, nodig is een of meer personeelsleden in een of meer lidstaten te vestigen. Het besluit om een plaatselijk kantoor op te zetten vereist de toestemming vooraf van de Commissie, de raad van bestuur en de betrokken lidstaat of lidstaten. In die besluiten wordt het toepassingsgebied gespecificeerd van de activiteiten die in dat lokale kantoor moeten worden uitgevoerd, op zodanige wijze dat onnodige kosten en verdubbeling van administratieve functies van het agentschap worden vermeden.

(k)  is verantwoordelijk voor het besluit of het, om de taken van het agentschap op een efficiënte en effectieve manier uit te voeren, nodig is een of meer personeelsleden in een of meer lidstaten te vestigen. Het besluit om een plaatselijk kantoor op te zetten vereist de toestemming vooraf van de raad van bestuur. In die besluiten wordt het toepassingsgebied gespecificeerd van de activiteiten die in dat lokale kantoor moeten worden uitgevoerd, op zodanige wijze dat onnodige kosten en verdubbeling van administratieve functies van het agentschap worden vermeden;

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – alinea 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(k bis)  oefent jegens het personeel van het agentschap de bevoegdheden uit als bedoeld in artikel 39, lid 3.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De raad van beroep kan elke bevoegdheid uitoefenen die binnen de bevoegdheid van het agentschap valt, dan wel de zaak terugverwijzen naar het bevoegde orgaan van het agentschap. Dit orgaan is gebonden aan de beslissing van de kamer van beroep.

5.  De raad van beroep kan het besluit bekrachtigen, dan wel de zaak terugverwijzen naar het bevoegde orgaan van het agentschap. Dit orgaan is gebonden aan de beslissing van de kamer van beroep.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 29 bis

 

Beroep bij het Hof van Justitie

 

Een beroep tot nietigverklaring van een besluit dat het agentschap uit hoofde van deze verordening heeft genomen of wegens het nalaten te handelen binnen de gestelde termijnen, kan pas bij het Hof van Justitie van de Europese Unie worden ingeleid nadat de in artikel 29 bedoelde beroepsprocedure is uitgeput. Het agentschap treft alle maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer dat gerechtvaardigd is, en met name om de regelgevende werkzaamheden van de directeur en de raad van regelgevers op het gebied van regelgevingskwesties te ondersteunen, kan de raad van bestuur werkgroepen instellen.

1.  Wanneer dat gerechtvaardigd is, en met name om de regelgevende werkzaamheden van de directeur en de raad van regulators op het gebied van regelgevingskwesties te ondersteunen, kunnen de directeur en de raad van regulators gezamenlijk werkgroepen instellen.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De werkgroepen bestaan uit deskundigen van het personeel van het agentschap, van de nationale regulerende instanties en van de Commissie, indien nodig. Het agentschap behoeft de kosten van de deelname van deskundigen van het personeel van de nationale regulerende instanties in de werkgroepen van het agentschap niet te dragen.

2.  De werkgroepen bestaan uit deskundigen van het personeel van het agentschap en van de nationale regulerende instanties. Indien nodig nemen deskundigen van de Commissie als waarnemers deel aan de werkgroepen. Het agentschap behoeft de kosten van de deelname van deskundigen van het personeel van de nationale regulerende instanties in de werkgroepen van het agentschap niet te dragen.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De raad van bestuur stelt een intern reglement van orde vast voor de werking van de werkgroepen.

3.  De directeur stelt, na raadpleging van de raad van regulators, een intern reglement van orde vast voor de werking van de werkgroepen.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De werkgroepen voeren de taken uit die hun in het overeenkomstig artikel 21 vastgestelde programmeringsdocument zijn toegewezen.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  vrijwillige bijdragen van de lidstaten of de regulerende instanties, uit hoofde van artikel 20, lid 1, onder g);

(c)  vrijwillige bijdragen van de lidstaten of de regulerende instanties, uit hoofde van artikel 20, lid 1, onder g), die de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het agentschap niet in het gedrang mogen brengen;

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De inkomsten van het agentschap mogen de onafhankelijkheid en objectiviteit van het agentschap niet in het gedrang brengen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aan het agentschap is een vergoeding verschuldigd voor het aanvragen van een vrijstellingsbesluit overeenkomstig artikel 11, lid 1, en voor besluiten inzake grensoverschrijdende kostenverdeling die door het agentschap worden genomen overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU) nr. 347/201339.

1.  Aan het agentschap is een vergoeding verschuldigd voor:

 

(a)   vrijstellingsbesluiten overeenkomstig artikel 11, lid 1, en besluiten inzake grensoverschrijdende kostenverdeling die door het agentschap worden genomen overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU) nr. 347/201339;

 

(b)   registraties als rapporterende partij overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1227/2011;

 

(c)   het toezicht op de activiteiten van en de samenwerking tussen transmissie- en distributiesysteembeheerders, onder meer middels het ENTSB voor elektriciteit, het ENTSB voor gas, en de DSB-entiteit van de EU.

__________________

__________________

39 PB C 115 van 25.4.2013, blz. 39.

39 PB C 115 van 25.4.2013, blz. 39.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in lid 1 bedoelde vergoedingen worden vastgesteld door de Commissie.

2.  De in lid 1 bedoelde vergoedingen worden vastgesteld door de Commissie, na raadpleging van de raad van bestuur. De Commissie bepaalt de hoogte van de vergoedingen en kosten alsmede de wijze waarop zij moeten worden betaald. De hoogte van de vergoedingen en kosten wordt zodanig vastgesteld dat wordt gezorgd dat de inkomsten daarvan toereikend zijn om de volledige kosten van de geleverde diensten te dekken. Indien nodig beoordeelt de Commissie de hoogte van de vergoedingen en kosten in het licht van de noodzaak om dergelijke vergoedingen en kosten aan te rekenen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De voorlopige ontwerpraming stoelt op de doelstellingen en verwachte resultaten van het jaarlijkse programmeringsdocument zoals bedoeld in artikel 21, lid 1, en houdt rekening met de financiële middelen die nodig zijn voor het verwezenlijken van die doelstellingen en verwachte resultaten, in overeenstemming met het beginsel van resultaatgericht begroten.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 bis.  Uiterlijk … [twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] beoordeelt de Commissie de aan het agentschap toegewezen begroting teneinde te waarborgen dat het over voldoende financiële en personele middelen beschikt om ten behoeve van de consumenten in de Unie zijn functie bij de totstandbrenging van de interne energiemarkt te kunnen vervullen en bij te kunnen dragen tot de energiezekerheid. Indien nodig dient de Commissie voorstellen tot wijziging van de begroting van het agentschap in.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De voor het functioneren van het agentschap vereiste vertaaldiensten worden geleverd door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie.

3.  De voor het functioneren van het agentschap vereiste vertaaldiensten worden geleverd door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie of andere aanbieders van vertaaldiensten in overeenstemming met de aanbestedingsregels en de toepasselijke financiële regels.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 45 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening en daarna om de vijf jaar, voert de Commissie, bijgestaan door een externe, onafhankelijke deskundige, een evaluatie uit om de prestaties van het agentschap ten aanzien zijn doelstellingen, mandaat en taken te beoordelen. In de evaluatie wordt met name nagegaan of het noodzakelijk is om het mandaat van het agentschap te wijzigen, alsmede de financiële implicaties van zo'n wijziging

1.  Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening en daarna om de vijf jaar, voert de Commissie, bijgestaan door een externe, onafhankelijke deskundige, een evaluatie uit om de prestaties van het agentschap ten aanzien van zijn doelstellingen, mandaat en taken te beoordelen. In de evaluatie wordt met name nagegaan of het noodzakelijk is om het mandaat van het agentschap te wijzigen, alsmede de financiële implicaties van zo'n wijziging, in overeenstemming met het beginsel van resultaatgericht begroten.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat het voortbestaan van het agentschap niet langer gerechtvaardigd is in het licht van zijn doelstellingen, mandaat en taken, kan zij voorstellen om deze verordening dienovereenkomstig te wijzigen of in te trekken.

2.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat het voortbestaan van het agentschap niet langer gerechtvaardigd is in het licht van zijn doelstellingen, mandaat en taken, raadpleegt zij de raad van regulators. De raad van regulators brengt binnen twaalf maanden na ontvangst van het verzoek van de Commissie advies uit over de toekomstige functie van het agentschap. De Commissie kan, naar behoren rekening houdend met het advies van de raad van regulators, voorstellen om deze verordening dienovereenkomstig te wijzigen of in te trekken.

(1)

PB C 288 van 31.8.2017, blz. 91.

(2)

PB C 342 van 12.10.2017, blz. 79.

(3)

PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.


TOELICHTING

Inleiding

De Commissie heeft op 30 november 2016 het pakket voorgestelde maatregelen "Schone energie voor alle Europeanen" gepresenteerd teneinde het concurrentievermogen van de Europese Unie te handhaven nu de overgang naar schone energie het mondiale energielandschap verandert. Als onderdeel van dit pakket stelde de Commissie een herschikking voor van Verordening (EG) nr. 713/2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER).

Het voorstel heeft tot doel het rechtskader voor ACER aan te passen aan de veranderingen op de energiemarkten en speelt in op de behoefte aan nauwere regionale samenwerking. Het geeft ACER een grotere rol bij de ontwikkeling van netcodes en de coördinatie van de regionale besluitvorming. Het wijst ACER voorts een aantal nieuwe taken toe met betrekking tot de op te richten regionale operationele centra, het toezicht op de benoemde elektriciteitsmarktbeheerders en de beoordeling van de toereikendheid van de opwekking en de risicoparaatheid.

Volgens de rapporteur zal ACER een centrale rol vervullen bij de uitvoering van het pakket "schone energie" en bij het waarborgen van een goed functionerende energiemarkt, ten voordele van alle energieverbruikers in de EU (particuliere huishoudens, kmo's, grote bedrijven en industrieën). Hij kan zich dan ook in grote lijnen vinden in het voorstel van de Commissie en in de verruimde verantwoordelijkheden die het voor het agentschap in petto heeft.

Volgens de rapporteur moet de voorgestelde verordening echter op bepaalde punten verbeterd en verduidelijkt worden om het agentschap nog beter in staat te stellen zijn taken doeltreffend te vervullen.

Regionale reguleringsaanpak

In artikel 5, lid 2, voorziet het Commissievoorstel in de opstelling van voorstellen voor voorwaarden of methoden voor de tenuitvoerlegging van netcodes en richtsnoeren die een formele goedkeuring door alle regulerende instanties of door alle regulators van de betrokken regio behoeven, welke ter beoordeling en goedkeuring worden voorgelegd aan het agentschap.

Het agentschap is de aangewezen instantie voor het behandelen van voorstellen voor in de hele EU geldende voorwaarden of methoden, d.w.z. voorwaarden of methoden die een goedkeuring door alle regulerende instanties behoeven. Voor regionale voorwaarden of methoden zou de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de regulerende instanties van de betrokken regio moeten blijven liggen en zij zouden slechts voor een besluit aan het agentschap moeten worden voorgelegd wanneer de betrokken kwestie een tastbaar effect heeft op de interne energiemarkt, wanneer de betrokken regulerende instanties geen overeenstemming bereiken of wanneer zij daar gezamenlijk om verzoeken.

Daarom hebben de door de rapporteur voorgestelde amendementen tot doel een onderscheid aan te brengen in het besluitvormingsproces. Dit impliceert een effectbeoordeling van gezamenlijke regionale voorstellen betreffende de interne energiemarkt. Wanneer de voorstellen geen tastbaar effect op de interne energiemarkt hebben, worden de besluiten genomen door de regulators van de betrokken regio, na raadpleging van de directeur van ACER. Vervolgens doet het agentschap, nadat het in kennis is gesteld van de gezamenlijke overeenkomsten, een aanbeveling indien die overeenkomsten niet stroken met de doelstellingen en de bepalingen van de richtlijn en de verordening en de netcodes en richtsnoeren.

Toezicht van ACER op Europese en regionale entiteiten in de elektriciteits- en de gassector

Wanneer grotere nadruk komt te liggen op regionale en pan-Europese samenwerking en coördinatie, is doeltreffend toezicht op dat niveau van essentieel belang om de voltooiing en de goede werking van de interne energiemarkt te waarborgen.

In het verleden spitste het agentschap zijn toezicht hoofdzakelijk toe op de ENTSB's, maar sinds kort is dit uitgebreid tot de benoemde elektriciteitsmarktbeheerders en in het kader van de voorgestelde herschikking zou dit verder moeten worden uitgebreid tot de regionale operationele centra. Deze entiteiten zullen operationele verantwoordelijkheid dragen, wat doeltreffend toezicht des te belangrijker maakt. Er moet dan ook voor worden gezorgd dat deze entiteiten aan hun verplichtingen uit hoofde van de wetgeving voldoen. Voorts moet het agentschap voor een doeltreffend toezicht toegang hebben tot de nodige informatie en deze kunnen opvragen.

Wanneer het agentschap vaststelt dat een van de ENTSB's, een benoemde elektriciteitsmarktbeheerder, een regionaal operationeel centrum of een andere entiteit die grensoverschrijdend, regionaal of op EU-niveau actief is (bijvoorbeeld de toekomstige Europese entiteit van distributiesysteembeheerders) niet voldoet aan de doelstellingen en bepalingen van de richtlijn en de verordening inzake elektriciteit en de netcodes en richtsnoeren, waardoor de goede werking van de interne energiemarkt in gevaar komt, moet het agentschap in staat zijn met een bindend besluit in te grijpen.

Vermogen van ACER om de informatie op te vragen die het nodig heeft om zijn toezichthoudende functie te vervullen

ACER heeft al uitgebreide verantwoordelijkheden op het gebied van toezicht uit hoofde van de huidige Verordening (EG) nr. 713/2009. Deze worden door het herschikkingsvoorstel verder uitgebreid tot de prestaties van de regionale operationele centra en de benoemde elektriciteitsmarktbeheerders. Tegenover deze toezichttaken staan echter geen algemene bevoegdheden om de relevante informatie op te vragen en te verkrijgen.

Daarom heeft de rapporteur amendementen ingediend die het agentschap de bevoegdheid geven om bij marktdeelnemers en andere entiteiten alle informatie op te vragen die het nodig heeft om zijn taken doeltreffend te vervullen, indien nodig door middel van bindende besluiten. Om dubbele rapportageverplichtingen voor energiemarktdeelnemers te vermijden, moet die informatie normaal gesproken door de nationale regulerende instanties, de ENTSB's, de regionale operationele centra, de DSB-entiteit van de EU en de benoemde elektriciteitsmarktbeheerders, die het dichtst bij de energiemarktdeelnemers staan, worden verstrekt en moet daarin rekening worden gehouden met reeds beschikbare statistieken. In laatste instantie moet het agentschap evenwel een naar behoren gerechtvaardigd en met redenen omkleed verzoek om informatie rechtstreeks tot een energiemarktdeelnemer kunnen richten indien een nationale regulerende instantie dergelijke informatie niet tijdig verstrekt of kan verstrekken. De nationale regulerende instanties van de lidstaten moeten ertoe verplicht worden het agentschap bij te staan bij de tenuitvoerlegging van die rechtstreekse verzoeken.

Het gebrek aan financiële en personele middelen van ACER

De rapporteur is uiterst bezorgd over het aanhoudende tekort aan financiële middelen voor het agentschap, waardoor het vermogen van het agentschap om zijn bestaande statutaire mandaat te vervullen, met name in het licht van de REMIT-verordening, ernstig wordt ondermijnd. Als deze situatie niet wordt aangepakt in het kader van de begroting voor 2018, kan de voltooiing van de interne energiemarkt vertraging oplopen en kunnen de integriteit en de transparantie van de groothandel in energie in gevaar komen, wat de energieverbruikers in de EU met hogere kosten zal opzadelen. Voorts moeten de extra taken en verantwoordelijkheden voor ACER gepaard gaan met een passende versterking van de middelen van ACER.

In het licht van de voortdurende bezuinigingen op de EU-begroting zou een van de mogelijkheden om de huidige begrotingsproblemen van het agentschap te ondervangen, erin bestaan het agentschap in staat te stellen om voor bepaalde activiteiten vergoedingen aan te rekenen. Daartoe stelt de rapporteur amendementen voor die ACER in staat stellen vergoedingen te vragen voor de registratie van geregistreerde rapporterende mechanismen, die handelsgegevens en fundamentele gegevens rapporteren in het kader van REMIT, en voor het toezicht op de activiteiten van transmissiesysteembeheerders, met inbegrip van hun samenwerking middels de ENTSB's.

Overige punten

De rapporteur stelt ook een artikel voor waarin de besluitvormingsprocedure van ACER wordt bepaald om te waarborgen dat de besluiten volledig gemotiveerd en verantwoord worden, teneinde door de rechter te kunnen worden getoetst. De besluiten moeten openbaar gemaakt worden waarbij de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie moet worden bewaard. Ten slotte worden een aantal amendementen met betrekking tot de organisatie van het agentschap voorgesteld, waaronder amendementen om de bevoegdheid van de directeur om bepaalde managementbesluiten te nemen te behouden, de onafhankelijkheid van de raad van bestuur van ACER van politieke instructies te waarborgen en bepaalde procedures aan te passen.


BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITENWAARVAN DE RAPPORTEUR INPUT HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij de opstelling van het ontwerpverslag informatie ontvangen van de volgende entiteiten:

ABB

ACER, Director

ACER, Administrative Board

ACER, Board of Regulators

Amprion

BEUC

Bundesnetzagentur

Business Europe

Climate Action Network (CAN) Europe

CEDEC - European federation of Local Energy Companies

CEER

Coalition France pour l'efficacité énergétique (CFEE)

Danish Energy

Danish Industry

Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

EDSO for Smart Grids

Energie-Control Austria

Energinet

Energitilsynet

ENGIE

ENTSO-E

EPEXSPOT

European Commission, DG ENER

European Commission, DG CLIMA

EVN

German Association of Local Public Utilities

German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

IBERDROLA

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)

Nordpool

Orgalime

PKA

Shell

SolarPower Europe

Statnett

Statoil

T&D Europe

WindEurope

BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

D(2017)31009

Jerzy Buzek

Chair, Committee on Industry, Research and Energy

PHS 08B046

Brussels

Subject:  Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast)

  (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Dear Chair,

The Committee on Legal Affairs has examined the proposal referred to above, pursuant to Rule 104 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

“If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 169 and 170, amendments shall be admissible within the committee responsible for the subject-matter only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, amendments to parts of the proposal which remain unchanged may, by way of exception and on a case-by-case basis, be accepted by the Chair of the committee responsible for the subject matter if he or she considers that this is necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text or because the amendments are inextricably linked to other admissible amendments. Such reasons must be stated in a written justification to the amendments.”

Following the opinion of the Consultative Working Party of the legal services of the Parliament, the Council and the Commission, which has examined the recast proposal, and in keeping with the recommendations of the rapporteur, the Committee on Legal Affairs considers that the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified as such in the proposal and by the Consultative Working Party and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

In conclusion, at its meeting of 13 July 2017, the Committee on Legal Affairs, by 20 votes in favour and 3 abstentions(1), recommends that the Committee on Industry, research and Energy, as the committee responsible, can proceed to examine the above proposal in accordance with Rule 104.

Yours sincerely,

Pavel Svoboda

Encl.: Report signed by the President of the Consultative Working Party.

(1)

The following Members were present: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

CONSULTATIVE WORKING PARTY

OF THE LEGAL SERVICES

Brussels, 20 June 2017

OPINION

  FOR THE ATTENTION OF  THE EUROPEAN PARLIAMENT

    THE COUNCIL

    THE COMMISSION

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators

COM(2016)0863 of 23.2.2017 – 2016/0378(COD)

Having regard to the Inter-institutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts, and in particular to point 9 thereof, the Consultative Working Party consisting of the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission met on 25 April and 3 May 2017 for the purpose of examining the aforementioned proposal submitted by the Commission.

At those meetings(1), an examination of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council recasting Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators resulted in the Consultative Working Party’s establishing, by common accord, that the following should have been marked with the grey-shaded type generally used for identifying substantive changes:

- in Article 2(d), the reference to Article 8;

- the deletion of paragraphs 7 and 8 of Article 6 of Regulation (EC) No 713/2009;

- in Article 20(1)(e), the deletion of the words 'before 30 September';

- in Articles 23(5)(a) and 25(c), the reference to Articles 3 to 11;

- in Articles 26(3), the sentence 'The Board of Appeal shall adopt and publish its rules of procedure';

- in Article 29(1), the replacement of the current reference to 'Articles 7, 8 or 9' with a reference to 'Articles 4 to 14';

- in Article 33(1), the deletion of the words 'by 15 February';

- in Article 33(3), the replacement of the words 'by 31 March' with the words 'by 31 January each year';

- in Article 33(6), the adding of the words 'Council in its' and 'role';

- the entire wording of Article 33(8);

- the entire wordings of Article 35(1) and (2);

- in Article 35(4), the replacement of the word 'Director' with the words 'accounting officer';

- in Article 35(6), the replacement of the word 'Director' with the words 'Agency's accounting officer';

- in Article 35(7), the adding of the words 'by 15 November of year N+1';

- in Article 35(8), the replacement of the words '15 October' with the words '30 September of year N+1';

- in Article 43(1), the deletion of the words 'if relevant';

- in Article 45(3), the words 'together with its conclusions to the European Parliament, the Council'.

In consequence, examination of the proposal has enabled the Consultative Working Party to conclude, without dissent, that the proposal does not comprise any substantive amendments other than those identified as such. The Working Party also concluded, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier act with those substantive amendments, that the proposal contains a straightforward codification of the existing legal text, without any change in its substance.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director General

(1)

  The Consultative Working Party worked on the basis of the English language version of the proposal, being the master-copy language version of the text under discussion.


ADVIES van de Begrotingscommissie (31.8.2017)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Rapporteur voor advies: Jens Geier

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Het agentschap moet voornamelijk worden gefinancierd uit de algemene begroting van de Unie, uit vergoedingen en uit vrijwillige bijdragen. Met name moeten de middelen die de regulerende instanties momenteel beschikbaar stellen voor hun samenwerking op het niveau van de Unie , beschikbaar blijven voor het agentschap. Voor subsidies ten laste van de algemene begroting van de Unie moet de begrotingsprocedure van de Unie blijven gelden. Bovendien moet een onafhankelijke externe auditeur de rekeningen controleren overeenkomstig artikel 107 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie33.

(29)  Het agentschap moet voornamelijk worden gefinancierd uit de algemene begroting van de Unie, uit vergoedingen en uit vrijwillige bijdragen, zonder afbreuk te doen aan de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het agentschap. Met name moeten de middelen die de regulerende instanties momenteel beschikbaar stellen voor hun samenwerking op het niveau van de Unie, beschikbaar blijven voor het agentschap. Voor subsidies ten laste van de algemene begroting van de Unie moet de begrotingsprocedure van de Unie blijven gelden. Bovendien moet een onafhankelijke externe auditeur de rekeningen controleren overeenkomstig artikel 107 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie33.

_________________

 

33 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42).

33 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42).

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met de andere in aanmerking komende amendementen van de rapporteur op het voorstel van de Commissie.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(29 bis)  Het agentschap moet zijn bijdragen op een transparante, eerlijke, niet-discriminerende en consequente wijze vaststellen. De bijdragen mogen het concurrentievermogen van de desbetreffende sector en de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het agentschap niet in gevaar brengen.

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met de andere in aanmerking komende amendementen van de rapporteur op het voorstel van de Commissie.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 29 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(29 ter)  Bij het opstellen van de begroting van het agentschap moet het beginsel van resultaatgericht begroten in acht worden genomen, met oog voor zijn doelstellingen en de verwachte resultaten van zijn werk.

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met de andere in aanmerking komende amendementen van de rapporteur op het voorstel van de Commissie.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het agentschap verricht zijn taken op onafhankelijke en objectieve wijze.

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met de andere in aanmerking komende amendementen van de rapporteur op het voorstel van de Commissie.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De leden van de raad van bestuur verbinden zich ertoe in het openbaar belang onafhankelijk en op objectieve wijze op te treden. Daartoe legt ieder lid een schriftelijke verbintenisverklaring af alsmede een verklaring omtrent hun belangen, waarin zij hetzij verklaren dat zij geen belangen hebben die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en indirecte belangen vermelden die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid. Deze verklaringen worden jaarlijks openbaar gemaakt.

8.  Onverminderd de rol van de door de Commissie benoemde leden, verbinden de leden van de raad van bestuur zich ertoe in het openbaar belang onafhankelijk en op objectieve wijze op te treden, en verlangen of volgen daarbij geen politieke instructies. Daartoe legt ieder lid een schriftelijke verbintenisverklaring af alsmede een verklaring omtrent hun belangen, waarin zij hetzij verklaren dat zij geen belangen hebben die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en indirecte belangen vermelden die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid. Deze verklaringen worden jaarlijks openbaar gemaakt.

Motivering

De leden van de raad van bestuur moeten gevrijwaard blijven tegen politieke instructies, ondanks de speciale rol van de door de Commissie benoemde leden. Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het beheer van het agentschap.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

In de context van een wezenlijke verandering als bedoeld in de tweede alinea zal altijd een herprioritering van de activiteiten in overweging worden genomen alvorens extra financiële en personele middelen worden toegekend.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  vrijwillige bijdragen van de lidstaten of de regulerende instanties, uit hoofde van artikel 20, lid 1, onder g);

(c)  vrijwillige bijdragen van de lidstaten of de regulerende instanties, uit hoofde van artikel 20, lid 1, onder g), die de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het agentschap niet in het gedrang mogen brengen;

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met de andere in aanmerking komende amendementen van de rapporteur op het voorstel van de Commissie.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De inkomsten voor het agentschap mogen de onafhankelijkheid en objectiviteit van het agentschap niet in het gedrang brengen.

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met de andere in aanmerking komende amendementen van de rapporteur op het voorstel van de Commissie.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikelen 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aan het agentschap is een vergoeding verschuldigd voor het aanvragen van een vrijstellingsbesluit overeenkomstig artikel 11, en voor besluiten inzake grensoverschrijdende kostenverdeling die door het agentschap worden genomen overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU) nr. 347/201339.

1.  Aan het agentschap is een vergoeding verschuldigd voor:

 

(a)   het aanvragen van een vrijstellingsbesluit overeenkomstig artikel 11, lid 1, van deze Verordening;

 

(b)   het aanvragen van besluiten inzake grensoverschrijdende kostenverdeling die door het agentschap worden genomen overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU) nr. 347/201339;

 

(c)   de registratie van de rapporterende partijen overeenkomstig artikel 11, lid 1, derde alinea van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1348/201439 bis van de Commissie; en

 

(d)   het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van de taken van het ENTSB voor elektriciteit, en van het ENTSB voor gas overeenkomstig artikel 4, lid 2, van deze Verordening.

__________________

__________________

39 PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39.

39 PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39.

 

39 bis Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1348/2014 van de Commissie van 17 december 2014 inzake de informatieverstrekking overeenkomstig artikel 8, leden 2 en 6, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 363 van 18.12.2014, blz. 121).

Motivering

Het in rekening brengen van vergoedingen aan geregistreerde rapporterende mechanismen in het kader van REMIT en TSB’s zou een efficiënte manier kunnen zijn om een einde te maken aan het huidige tekort aan financiële middelen. Het agentschap zou dan ook met deze taken moeten worden belast. Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen gezien de interne begrotingscapaciteit van het agentschap. Dit zal het agentschap in de gelegenheid stellen de nieuwe hem door REMIT en bij Verordening (EU) nr. 347/2013 opgelegde taken volledig op zich te nemen.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De voorlopige ontwerpraming stoelt op de doelstellingen en verwachte resultaten van het jaarlijkse programmeringsdocument zoals bedoeld in artikel 21, lid 1, en houdt rekening met de financiële middelen die nodig zijn voor het verwezenlijken van die doelstellingen en verwachte resultaten, in overeenstemming met het beginsel van resultaatgericht begroten.

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met de andere in aanmerking komende amendementen van de rapporteur op het voorstel van de Commissie.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikelen 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De voor het functioneren van het agentschap vereiste vertaaldiensten worden geleverd door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie.

3.  De voor het functioneren van het Agentschap vereiste vertaaldiensten worden geleverd door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie of andere verrichters van vertaaldiensten in overeenstemming met de aanbestedingsregels en binnen de grenzen van de toepasselijke financiële regels.

Motivering

Het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie zou termijnen voor de vertalingen kunnen opleggen die het werk van het agentschap in gevaar zouden kunnen brengen. Gezien het huidige gebrek aan financiële middelen zou het agentschap gebruik moeten kunnen maken van goedkopere alternatieven voor het verrichten van zijn werkzaamheden; het agentschap moet vertalingen dan ook kunnen uitbesteden.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikelen 45 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening en daarna om de vijf jaar, voert de Commissie , bijgestaan door een externe, onafhankelijke deskundige, een evaluatie uit om de prestaties van het agentschap ten aanzien zijn doelstellingen, mandaat en taken te beoordelen. In de evaluatie wordt met name nagegaan of het noodzakelijk is om het mandaat van het agentschap te wijzigen, alsmede de financiële implicaties van zo’n wijziging

1.  Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening en daarna om de vijf jaar, voert de Commissie , bijgestaan door een externe, onafhankelijke deskundige, een evaluatie uit om de prestaties van het agentschap ten aanzien zijn doelstellingen, mandaat en taken te beoordelen. In de evaluatie wordt met name nagegaan of het noodzakelijk is om het mandaat van het agentschap te wijzigen, alsmede de financiële implicaties van zo’n wijziging, in overeenstemming met het beginsel van resultaatgericht begroten.

Motivering

Het beginsel van resultaatgericht begroten is een van de politieke prioriteiten van de Commissie, die daarin wordt gesteund door het Parlement. Dit amendement geeft de bij de instellingen alom heersende mening weer dat de EU-begroting beter moet worden benut.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

19.1.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Jens Geier

12.1.2017

Datum goedkeuring

30.8.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

2

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

34

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

1

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Datum indiening bij EP

30.11.2016

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

19.1.2017

ECON

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

 

Geen advies

       Datum besluit

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Morten Helveg Petersen

25.1.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Datum goedkeuring

21.2.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

52

7

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jan Keller

Datum indiening

26.2.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Claude Turmes

7

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 9 maart 2018Juridische mededeling