Procedură : 2016/0378(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0040/2018

Texte depuse :

A8-0040/2018

Dezbateri :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.8

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0228

RAPORT     ***I
PDF 1166kWORD 154k
26.2.2018
PE 605.917v02-00 A8-0040/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Morten Helveg Petersen

(Reformare - articolul 104 din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0863),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0494/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Bundestagul german, Senatul Franței și Senatul României în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 13 iulie 2017(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(3),

–  având în vedere scrisoarea din 17 iulie 2017 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0040/2018),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește propunerea, o modifică în mod substanțial sau intenționează să o modifice în mod substanțial;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  În pofida progreselor semnificative înregistrate în ceea ce privește integrarea și interconectarea pieței interne a energiei electrice, unele state membre sau regiuni rămân încă izolate sau nu sunt suficient de interconectate. Acest lucru este valabil în special pentru statele membre insulare sau statele membre situate la periferie. În activitatea sa, agenția ar trebui să țină seama în mod corespunzător de situația specifică a acestor state membre sau regiuni.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Dată fiind interconectarea strânsă a rețelei electrice a Uniunii și necesitatea tot mai mare de a coopera cu țările vecine pentru a menține stabilitatea rețelei și a integra volume mari de energie din surse regenerabile, centrele operaționale regionale vor juca un rol important în coordonarea operatorilor de transport și de sistem. Agenția ar trebui să garanteze supravegherea reglementară a centrelor operaționale regionale, acolo unde este necesar.

(7)  Dată fiind interconectarea strânsă a rețelei electrice a Uniunii și necesitatea tot mai mare de a coopera cu țările vecine pentru a menține stabilitatea rețelei și a integra volume mari de energie din surse regenerabile, centrele regionale de coordonare vor juca un rol important în coordonarea operatorilor de transport și de sistem. Agenția ar trebui să garanteze supravegherea reglementară a centrelor regionale de coordonare și să monitorizeze performanța acestora și respectarea de către acestea a legislației relevante a Uniunii.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Întrucât o mare parte din noile instalații de generare a energiei electrice vor fi conectate la nivel local, operatorii sistemelor de distribuție vor juca un rol important în ceea ce privește operarea sistemului european de energie electrică într-un mod flexibil și eficient.

(8)  Întrucât o mare parte din noile instalații de generare a energiei electrice vor fi conectate la nivel local, operatorii sistemelor de distribuție vor juca un rol important în ceea ce privește operarea sistemului european de energie electrică într-un mod flexibil și eficient. Întrucât Comisia are în vedere înființarea unui organism la nivelul Uniunii pentru a consolida cooperarea între operatorii de sisteme de transport și operatorii sistemelor de distribuție (OSD) și pentru a elabora orientări și coduri suplimentare privind aspectele legate de OSD, este necesar să i se acorde agenției anumite competențe de reglementare în domeniul supravegherii unui astfel de organism.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Agenția ar trebui să se asigure că funcțiile de reglementare exercitate de către autoritățile de reglementare naționale în conformitate cu [Directiva reformată privind energia electrică propusă prin COM(2016) 864/2] și cu Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului30 sunt coordonate adecvat și, dacă este necesar, completate la nivelul Uniunii . În acest scop, este necesar să se garanteze independența agenției față de consumatori, producători și operatori de sisteme de transport și distribuție de energie electrică și de gaze (publici sau privați), precum și să se asigure conformitatea activității sale cu dreptul Uniunii , capacitățile sale tehnice și de reglementare, precum și supunerea față de controlul democratic, transparența și eficiența.

(10)  Agenția ar trebui să se asigure că funcțiile de reglementare exercitate de către autoritățile de reglementare naționale în conformitate cu [Directiva reformată privind energia electrică propusă prin COM(2016) 864/2] și cu Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului30 sunt coordonate adecvat și, dacă este necesar, completate la nivelul Uniunii. În acest scop, este necesar să se garanteze independența agenției față de consumatori, producători și operatori de sisteme de transport și distribuție de energie electrică și de gaze (publici sau privați), precum și să se asigure conformitatea activității sale cu dreptul Uniunii, capacitățile sale tehnice și de reglementare, precum și supunerea față de controlul democratic, inclusiv răspunderea față de Parlamentul European, transparența și eficiența.

__________________

__________________

30A se vedea pagina 94 din prezentul Jurnal Oficial.

30A se vedea pagina 94 din prezentul Jurnal Oficial.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Agenția ar trebui să monitorizeze cooperarea regională dintre operatorii de transport și de sistem din domeniul energiei electrice și gazelor naturale, precum și ducerea la îndeplinire a sarcinilor Rețelei europene a operatorilor de transport și de sistem de energie electrică („ENTSO pentru energie electrică”) și ale Rețelei europene a operatorilor de transport și de sistem de gaze naturale („ENTSO pentru gaze”). Agenția ar trebui să monitorizeze totodată îndeplinirea sarcinilor altor entități cu funcții reglementate având o dimensiune europeană, cum sunt bursele de energie. Implicarea agenției este esențială, în vederea garantării eficienței și a transparenței cooperării între operatorii de transport și de sistem și a funcționării altor entități care au funcții de anvergură europeană , în beneficiul pieței interne a energiei electrice și a gazelor naturale.

(11)  Agenția ar trebui să monitorizeze cooperarea regională dintre operatorii de transport și de sistem din domeniul energiei electrice și gazelor naturale, precum și ducerea la îndeplinire a sarcinilor Rețelei europene a operatorilor de transport și de sistem de energie electrică („ENTSO pentru energie electrică”) și ale Rețelei europene a operatorilor de transport și de sistem de gaze naturale („ENTSO pentru gaze”) și ar trebui să joace un rol în asigurarea respectării legislației UE. Agenția ar trebui să monitorizeze totodată îndeplinirea sarcinilor altor entități cu funcții reglementate având o dimensiune europeană, cum sunt bursele de energie. Implicarea agenției este esențială, în vederea garantării eficienței și a transparenței cooperării între operatorii de transport și de sistem și a funcționării altor entități care au funcții de anvergură europeană , în beneficiul pieței interne a energiei electrice și a gazelor naturale. Agenția ar trebui să poată cere și să primească din partea ENTSO pentru energie electrică și a ENTSO pentru gaze informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Având în vedere extinderea responsabilităților ENTSO pentru energie electrică, ale ENTSO pentru gaze, ale entității UE a operatorilor de sisteme de distribuție (entitatea OSD UE) și ale centrelor regionale de cooperare, este necesar să se consolideze supravegherea acestor entități care operează la nivel regional sau al Uniunii. În circumstanțe excepționale, pentru a garanta buna funcționare a pieței interne a energiei, ACER ar trebui să fie în măsură să adopte decizii adresate acestor entități pentru a garanta că acestea își respectă obligațiile în temeiul legislației privind energia.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Agenția prevede un cadru integrat care permite participarea și cooperarea autorităților naționale de reglementare. Acest cadru facilitează punerea uniformă în aplicare a legislației privind piața internă de energie electrică și cea a gazelor naturale în întreaga Uniune . În ceea ce privește situațiile care privesc mai mult de un stat membru, agenția deține competențele necesare adoptării de decizii individuale. Aceste competențe ar trebui , în condiții clar definite, să vizeze aspecte tehnice și de reglementare care necesită o coordonare la nivel regional, în special cele legate de implementarea codurilor de rețea și a orientărilor, de cooperarea în cadrul centrelor operaționale regionale , de deciziile de reglementare necesare pentru monitorizarea eficientă a integrității și a transparenței pieței angro, de deciziile privind infrastructura pentru energia electrică și gazele naturale care unește sau ar putea uni cel puțin două state membre și, în ultimă instanță, derogările de la normele pieței interne pentru noile interconectări pentru energie electrică și pentru noile infrastructuri pentru gaze situate în cel puțin două state membre.

(13)  Agenția prevede un cadru integrat care permite participarea și cooperarea autorităților naționale de reglementare. Acest cadru facilitează punerea uniformă în aplicare a legislației privind piața internă de energie electrică și cea a gazelor naturale în întreaga Uniune. În ceea ce privește situațiile care privesc mai mult de un stat membru, agenția deține competențele necesare adoptării de decizii individuale. Aceste competențe ar trebui, în condiții clar definite, să vizeze aspecte tehnice și de reglementare care necesită o coordonare la nivel regional, în special cele legate de implementarea codurilor de rețea și a orientărilor, de cooperarea în cadrul centrelor regionale de coordonare, de deciziile de reglementare necesare pentru monitorizarea eficientă a integrității și a transparenței pieței angro, de deciziile privind infrastructura pentru energia electrică și gazele naturale care unește sau ar putea uni cel puțin două state membre și, în ultimă instanță, derogările de la normele pieței interne pentru noile interconectări pentru energie electrică și pentru noile infrastructuri pentru gaze situate în cel puțin două state membre. Agenția ar trebui să aibă, de asemenea, capacitatea de a acorda asistență operațională autorităților naționale de reglementare. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să pună la dispoziția agenției informațiile relevante pentru activitățile sale de monitorizare.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Agenția are un rol important în elaborarea de orientări-cadru care nu au caracter obligatoriu prin natura lor (denumite în continuare „orientări-cadru”). Codurile de rețea ar trebui să fie în concordanță cu aceste orientări-cadru . De asemenea, s-a considerat oportun pentru agenție și consecvent cu scopul său ca agenția să aibă un rol în revizuirea proiectelor de coduri de rețea pentru a se asigura concordanța acestora cu orientările-cadru și nivelul necesar de armonizare, înainte ca acestea să fie înaintate Comisiei spre adoptare de către agenție.

(14)  Agenția are un rol important în elaborarea de orientări-cadru care nu au caracter obligatoriu prin natura lor (denumite în continuare „orientări-cadru”). Codurile de rețea ar trebui să fie în concordanță cu aceste orientări-cadru. De asemenea, s-a considerat oportun pentru agenție și consecvent cu scopul său ca agenția să aibă un rol în revizuirea și modificarea proiectelor de coduri de rețea pentru a se asigura concordanța acestora cu orientările-cadru și nivelul necesar de armonizare, înainte ca acestea să fie înaintate Comisiei spre adoptare de către agenție.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Odată cu adoptarea unui set de coduri de rețea și de orientări care prevăd o punere în aplicare progresivă și o îmbunătățire a normelor comune la nivel regional și la nivelul Uniunii, rolul agenției în monitorizarea punerii în aplicare a codurilor de rețea și a orientărilor a crescut. Monitorizarea eficientă a codurilor de rețea și a orientărilor este o funcție esențială a agenției și este crucială pentru implementarea normelor pieței interne.

(15)  Odată cu adoptarea unui set de coduri de rețea și de orientări care prevăd o punere în aplicare progresivă și o îmbunătățire a normelor comune la nivel regional și la nivelul Uniunii, rolul agenției în monitorizarea și asigurarea punerii în aplicare a codurilor de rețea și a orientărilor a crescut. Monitorizarea eficientă a codurilor de rețea și a orientărilor este o funcție esențială a agenției și este crucială pentru implementarea normelor pieței interne.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Întrucât armonizarea treptată a piețelor de energie din Uniune presupune găsirea unor soluții regionale ca etapă intermediară în mod regulat, este adecvat să fie reflectată dimensiunea regională a pieței interne și să se prevadă mecanisme de guvernanță corespunzătoare. Autoritățile de reglementare responsabile de aprobările coordonate la nivel regional ar trebui să poată elabora decizii ale Consiliului autorităților de reglementare cu privire la chestiuni de interes regional, în cadrul unui subcomitet al Consiliului autorităților de reglementare, cu excepția cazului în care aceste chestiuni sunt de interes general pentru Uniune.

(17)  Întrucât armonizarea treptată a piețelor de energie din Uniune presupune găsirea unor soluții regionale ca etapă intermediară în mod regulat, este adecvat să fie reflectată dimensiunea regională a pieței interne și să se prevadă mecanisme de guvernanță corespunzătoare. Deciziile referitoare la propunerile de termeni și condiții sau metodologii regionale ar trebui prin urmare să fie luate de autoritățile de reglementare competente din regiunea în cauză, cu excepția cazului în care deciziile respective au un impact tangibil asupra pieței interne a energiei. Deciziile referitoare la chestiunile a căror însemnătate depășește granițele regiunii respective ar trebui luate de agenție.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Agenția ar trebui, după caz, să consulte părțile interesate și să le ofere acestora o posibilitate rezonabilă de a formula observații cu privire la măsurile propuse, cum ar fi codurile de rețea și normele.

(20)  Agenția trebuie, după caz, să consulte părțile interesate și să le ofere acestora o posibilitate rezonabilă de a formula observații cu privire la toate măsurile propuse.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Agenția ar trebui să contribuie la eforturile de creștere a securității energetice.

(22)  Agenția ar trebui să contribuie la eforturile de creștere a securității energetice și de îndeplinire a obiectivelor climatice ale Uniunii. În calitate de organism executiv, aceasta ar trebui să respecte agenda strategică privind energia și schimbările climatice stabilită de instituțiile Uniunii care elaborează politici.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Agenția ar trebui să dețină atribuțiile necesare pentru a-și exercita funcțiile de reglementare într-un mod eficient, transparent, argumentat și, mai ales, independent. Independența agenției față de producătorii și operatorii de sisteme de transport și distribuție de energie electrică și gaz reprezintă atât un principiu-cheie al bunei guvernări, cât și o condiție fundamentală în vederea garantării încrederii în piață. Fără a aduce atingere membrilor săi care acționează în numele autorităților naționale respective, Consiliul autorităților de reglementare ar trebui așadar să acționeze independent de orice interes de piață, să evite conflictele de interes și să nu ceară sau să urmeze instrucțiuni sau să accepte recomandări de la niciun guvern al unui stat membru, de la instituțiile Uniunii sau de la altă entitate sau persoană publică sau privată. Deciziile Consiliului autorităților de reglementare ar trebui să fie, totodată, în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul energiei, cum ar fi piața internă a energiei , mediul și concurența. Consiliul autorităților de reglementare ar trebui să prezinte instituțiilor Uniunii avizele , recomandările și deciziile sale.

(26)  Agenția ar trebui să dețină atribuțiile necesare pentru a-și exercita funcțiile de reglementare într-un mod eficient, transparent, argumentat și, mai ales, independent. Independența agenției față de producătorii și operatorii de sisteme de transport și distribuție de energie electrică și gaz, precum și față de alte organizații care promovează interesele autorităților naționale de reglementare reprezintă atât un principiu-cheie al bunei guvernări, cât și o condiție fundamentală în vederea garantării încrederii în piață. Fără a aduce atingere membrilor săi care acționează în numele autorităților naționale respective, Consiliul autorităților de reglementare ar trebui așadar să acționeze independent de orice interes de piață, să evite conflictele de interes și să nu ceară sau să urmeze instrucțiuni sau să accepte recomandări de la niciun guvern al unui stat membru, de la instituțiile Uniunii sau de la altă entitate sau persoană publică sau privată. Deciziile Consiliului autorităților de reglementare ar trebui să fie, totodată, în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul energiei, cum ar fi piața internă a energiei , mediul și concurența. Consiliul autorităților de reglementare ar trebui să prezinte instituțiilor Uniunii avizele, recomandările și deciziile sale. Deciziile agenției ar trebui să aibă caracter obligatoriu, iar ENTSO pentru energie electrică, ENTSO pentru gaze, entitatea OSD UE, operatorii de sisteme de transport, centrele operaționale regionale și operatorii pieței de energie electrică desemnați ar trebui să țină cont în cel mai înalt grad de avizele și recomandările sale.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Agenția ar trebui să își exercite puterea de decizie în conformitate cu principiile unui proces decizional corect, transparent și rezonabil. Toate normele de procedură ale agenției ar trebui prevăzute în regulamentul său de procedură.

(28)  Agenția ar trebui să își exercite puterea de decizie în conformitate cu principiile unui proces decizional corect, transparent și rezonabil. Toate procedurile agenției ar trebui să respecte un regulament de procedură adecvat. Toate normele de procedură ale agenției ar trebui prevăzute în regulamentul său de procedură.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Agenția ar trebui să obțină finanțare în special de la bugetul general al Uniunii , prin taxe și prin contribuții voluntare. În special, resursele reunite actualmente de către autoritățile de reglementare pentru cooperarea acestora la nivelul Uniunii ar trebui să rămână disponibile pentru agenție. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să rămână în continuare aplicabilă în ceea ce privește subvențiile prevăzute de la bugetul general al Uniunii . În plus, verificarea conturilor ar trebui efectuată de către un auditor extern independent în conformitate cu articolul 107 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei33 .

(29)  Agenția ar trebui să dispună de resurse corespunzătoare pentru a-și îndeplini sarcinile. Agenția ar trebui să obțină finanțare în special de la bugetul general al Uniunii, prin taxe și prin contribuții voluntare. În special, resursele reunite actualmente de către autoritățile de reglementare pentru cooperarea acestora la nivelul Uniunii ar trebui să rămână disponibile pentru agenție. Agenția ar trebui să aibă posibilitatea de a percepe taxe pentru anumite activități ale sale. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să rămână în continuare aplicabilă în ceea ce privește subvențiile prevăzute de la bugetul general al Uniunii . În plus, verificarea conturilor ar trebui efectuată de către un auditor extern independent în conformitate cu articolul 107 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei33 .

__________________

__________________

33Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

33Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  Bugetul agenției ar trebui stabilit respectând principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe și ținând cont de obiectivele sale și de rezultatele preconizate ale activităților sale.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Bugetul agenției ar trebui să fie supus unei evaluări continue de către autoritatea bugetară, pe baza volumului de lucru și a rezultatelor agenției. Autoritatea bugetară ar trebui să garanteze respectarea standardelor optime de eficiență.

(30)  Bugetul agenției ar trebui să fie supus unei evaluări continue de către autoritatea bugetară, pe baza volumului de lucru, a rezultatelor și a obiectivului agenției de a acționa în direcția unei piețe interne a energiei și de a contribui la securitatea energetică în beneficiul consumatorilor din Uniune. Autoritatea bugetară ar trebui să garanteze respectarea standardelor optime de eficiență.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  În contextul cooperării autorităților naționale de reglementare în cadrul agenției, este evident faptul că deciziile majoritare reprezintă o condiție prealabilă cheie pentru a realiza progrese cu privire la chestiunile legate de piața internă a energiei care au efecte economice semnificative în diferite state membre. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui așadar să voteze cu majoritate simplă în cadrul Consiliului autorităților de reglementare.

(34)  În contextul cooperării autorităților naționale de reglementare în cadrul agenției, este evident faptul că deciziile majoritare reprezintă o condiție prealabilă cheie pentru a realiza progrese cu privire la chestiunile legate de piața internă a energiei care au efecte economice semnificative în diferite state membre. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui așadar să voteze cu o majoritate de două treimi în cadrul Consiliului autorităților de reglementare. Agenția ar trebui să răspundă în fața Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei, după caz.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37a)  Decizia 2009/913/UE adoptată de comun acord de către reprezentanții guvernelor statelor membre1a prevede că agenția trebuie să își aibă sediul la Ljubljana, în Slovenia. Sediul agenției reprezintă centrul activităților sale și al funcțiilor statutare ale agenției. Prin urmare, reuniunile organelor statutare ar trebui să aibă loc la sediu.

 

__________________

 

1aDecizia 2009/913/UE adoptată de comun acord de către reprezentanții guvernelor statelor membre la 7 decembrie 2009 privind stabilirea sediului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (JO L 322, 9.12.2009, p. 39).

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Statul membru gazdă al agenției ar trebui să asigure condiții optime pentru a permite funcționarea armonioasă și eficientă a agenției, inclusiv școlarizare multilingvă cu orientare europeană și conexiuni de transport adecvate.

(38)  Acordul privind sediul dintre Guvernul Republicii Slovenia și agenție a fost încheiat la 26 noiembrie 2010 și a intrat în vigoare la 10 ianuarie 2011, iar alte acorduri specifice îndeplinesc cerințele regulamentelor (UE) nr. 713/2009 și 863/2016.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a)  Agenția ar trebui să încurajeze și să faciliteze cooperarea între autoritățile naționale de reglementare în diverse sectoare, atunci când este necesar, în special în domeniul protecției datelor și al confidențialității.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obiectivul agenției este de a asista autoritățile de reglementare menționate la articolul 57 din [Directiva reformată privind energia electrică propusă prin COM(2016)864/2] și la articolul 39 din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului în exercitarea la nivelul Uniunii a atribuțiilor de reglementare desfășurate în statele membre, precum și, acolo unde este necesar, de a coordona acțiunile acestora.

2.  Obiectivul agenției este de a asista autoritățile de reglementare menționate la articolul 57 din [Directiva reformată privind energia electrică propusă prin COM(2016)864/2] și la articolul 39 din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului în exercitarea la nivelul Uniunii a atribuțiilor de reglementare desfășurate în statele membre, precum și, acolo unde este necesar, de a coordona acțiunile acestora, de a media și a soluționa dezacordurile apărute între ele, precum și de a contribui la stabilirea unor practici comune de înaltă calitate în materie de reglementare și supraveghere, asigurând aplicarea consecventă, eficientă și efectivă a actelor Uniunii în vederea atingerii obiectivelor UE privind clima și energia.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În îndeplinirea atribuțiilor sale, agenția acționează independent și obiectiv și exclusiv în interesul Uniunii. Agenția ia decizii autonome, independent de interesele private și corporatiste, și primește alocări bugetare anuale separate, beneficiind de autonomie în execuția bugetului alocat, și dispune de resurse umane și financiare adecvate pentru îndeplinirea eficace a atribuțiilor sale.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  emite avize și recomandări adresate operatorilor de transport și de sistem, centrelor operaționale regionale și operatorilor pieței de energie electrică desemnați ;

(a)  emite avize și recomandări adresate operatorilor de transport și de sistem, ENTSO pentru energie electrică, ENTSO pentru gaze, entității OSD UE, centrelor regionale de cooperare și operatorilor pieței de energie electrică desemnați;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  ia decizii individuale în cazurile specifice la care se face referire la articolele 6 , 8 și 11 din prezentul regulament ;

(d)  ia decizii în cazurile specifice la care se face referire în prezentul regulament;

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ENTSO pentru energie electrică, ENTSO pentru gaze, entitatea OSD UE, operatorii de sisteme de transport, centrele regionale de coordonare și operatorii pieței de energie electrică desemnați țin cont în cel mai înalt grad de avizele și recomandările agenției care le sunt adresate în temeiul prezentului regulament și depun toate eforturile pentru a le respecta.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atribuții ale agenției referitoare la cooperarea operatorilor de transport și de sistem

Atribuții ale agenției referitoare la cooperarea operatorilor de sisteme de transport și distribuție

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția prezintă un aviz Comisiei privind proiectul de statut, listele de membri și proiectul de regulament de procedură al ENTSO pentru energie electrică în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din [OP: Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2], precum și privind cele ale ENTSO pentru gaze în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

1.  Agenția prezintă un aviz Comisiei privind proiectul de statut, listele de membri și proiectul de regulament de procedură al ENTSO pentru energie electrică în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din [OP: Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2], precum și privind cele ale entității OSD UE în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) ... [OP: Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2], și cele ale entității ENTSO pentru gaze în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  ENTSO pentru energia electrică în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2], precum și pentru ENTSO pentru gaze în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 referitoare la codurile de rețea; și

(a)  ENTSO pentru energia electrică în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2], precum și pentru ENTSO pentru gaze în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 referitoare la codurile de rețea;

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  ENTSO pentru energia electrică în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) literele (b) și (h) din [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2], precum și pentru ENTSO pentru gaze în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 în legătură cu proiectul programului anual de activitate, proiectul planului la nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei și alte documente relevante menționate la articolul 27 alineatul (1) din [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2] și la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, ținând cont de obiectivul de a asigura o concurență nediscriminatorie și efectivă și funcționarea eficientă și sigură a piețelor interne de energie electrică și de gaze naturale.

(b)  ENTSO pentru energia electrică în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) literele (b) și (h) din [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2], precum și pentru ENTSO pentru gaze în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 în legătură cu proiectul programului anual de activitate, proiectul planului la nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei și alte documente relevante menționate la articolul 27 alineatul (1) din [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2] și la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, ținând cont de obiectivul de a asigura o concurență nediscriminatorie și efectivă și funcționarea eficientă și sigură a piețelor interne de energie electrică și de gaze naturale; și

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  entitatea OSD UE cu privire la proiectul de plan de lucru anual și la alte documente relevante menționate la articolul 51 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) ... [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2], ținând seama de obiectivul nediscriminării, al concurenței efective și al funcționării eficiente și sigure a piețelor interne de energie electrică și gaze naturale.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Agenția poate emite decizii destinate ENTSO pentru energie electrică, ENTSO pentru gaze și entității OSD UE cu scopul de a le solicita acestora să respecte obligațiile prevăzute în:

 

(a)   prezentul regulament;

 

(b)   Regulamentul (CE) nr. 715/2009 și Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul reformat privind energia electrică propus, COD(2016)0379];

 

(c)   codurile de rețea adoptate în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 și articolelor 54 și 55 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind energia electrică propus, COD(2016)0379];

 

(d)   orientările adoptate în temeiul articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 și al articolului 57 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind energia electrică propus, COD(2016)0379];

 

(e)   Regulamentul (CE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;

 

(f)   Regulamentul (UE) ... [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri, propus prin COM(2016) 862]

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b  Agenția emite o decizie în conformitate cu alineatul (4a) numai dacă:

 

(a)   nerespectarea obligațiilor afectează funcționarea eficientă a pieței interne a energiei electrice; și

 

(b)   niciuna dintre autoritățile competente nu a luat măsuri sau măsurile luate de către una sau mai multe autorități competente nu au fost suficiente pentru a asigura respectarea obligațiilor.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4c.  La solicitarea agenției, ENTSO pentru energie electrică, ENTSO pentru gaze și entitatea OSD UE furnizează agenției informațiile necesare îndeplinirii sarcinilor sale.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  monitorizează și analizează punerea în aplicare a codurilor de rețea și a orientărilor adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 55 alineatul (12) din [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2] și cu articolul 6 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 și efectul acestora asupra procesului de armonizare a normelor aplicabile destinate facilitării integrării pieței, precum și asupra nediscriminării, a asigurării unei concurențe efective și a funcționării eficiente a pieței și transmite un raport în această privință Comisiei.

(e)  monitorizează și analizează punerea în aplicare a codurilor de rețea și a orientărilor adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 55 alineatul (12) din [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2] și cu articolul 6 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 și efectul acestora asupra procesului de armonizare a normelor aplicabile destinate facilitării integrării pieței, precum și asupra nediscriminării, a asigurării unei concurențe efective și a funcționării eficiente a pieței și transmite un raport în această privință Comisiei. Agenția poate, de asemenea, să emită decizii în conformitate cu articolul 4 alineatul (4a) din prezentul regulament.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazurile în care codurile de rețea și orientările elaborate în conformitate cu capitolul VII din [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2] prevăd elaborarea unor propuneri de condiții sau metodologii pentru implementarea codurilor de rețea și a orientărilor respective care necesită aprobarea din partea tuturor autorităților de reglementare sau a tuturor autorităților de reglementare din regiunea vizată, termenii și condițiile sau metodologiile se transmit agenției spre revizuire și aprobare. Înainte de aprobarea termenilor și condițiilor sau a metodologiilor, agenția le revizuiește și le modifică acolo unde este necesar pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu scopul codului de rețea sau al orientărilor și contribuie la integrarea pieței, la nediscriminare și la funcționarea eficientă a pieței. Se aplică procedura de coordonare a atribuțiilor regionale în conformitate cu articolul 7.

2.  În cazurile în care codurile de rețea și orientările elaborate în conformitate cu capitolul VII din [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2] prevăd elaborarea unor propuneri de condiții sau metodologii pentru implementarea codurilor de rețea și a orientărilor respective care necesită aprobarea autorităților de reglementare din toate statele membre, clauzele și condițiile sau metodologiile propuse se transmit agenției spre revizuire și aprobare.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazurile în care codurile de rețea și orientările elaborate în conformitate cu capitolul VII din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul reformat privind energia electrică propus, COD(2016)0379] prevăd elaborarea unor propuneri de termeni și condiții sau metodologii regionale comune pentru implementarea codurilor de rețea și a orientărilor respective care necesită aprobarea din partea tuturor autorităților de reglementare ale tuturor statelor membre, termenii și condițiile sau metodologiile propuse se transmit Agenției.

 

În termen de o lună de la această notificare, directorul poate, din proprie inițiativă după consultarea Consiliului autorităților de reglementare sau la cererea Consiliului autorităților de reglementare, să le ceară autorităților de reglementare din regiunea vizată să transmită propunerea agenției spre aprobare, în cazul în care propunerea are un impact tangibil asupra pieței interne a energiei.

 

Se consideră că o propunere are un impact tangibil asupra pieței interne a energiei atunci când:

 

(i)   ar avea un impact tangibil asupra consumatorilor finali din afara regiunii vizate, sau

 

(ii)   ar afecta în mod semnificativ interesele energetice ale Uniunii în afara regiunii vizate.

 

În astfel de cazuri, sau în cazurile menționate la articolul 6 alineatul (8) literele (a) și (b), agenția ia o decizie în perioada specificată în codurile de rețea și orientările relevante. Perioada respectivă începe în ziua următoare celei în care a fost notificată propunerea.

 

Înainte de aprobarea termenilor și condițiilor sau a metodologiilor, agenția le revizuiește și le modifică, atunci când este necesar, pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu scopul codului de rețea sau al orientării și contribuie la integrarea pieței, la nediscriminare, la o concurență reală și la buna funcționare a pieței.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În contextul revizuirii zonei de ofertare, agenția aprobă și poate solicita modificări ale metodologiei și ale ipotezelor care vor fi utilizate în procesul de revizuire a zonei de ofertare, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2].

3.  Procesul de revizuire a zonei de ofertare se desfășoară în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2].

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția poate, în conformitate cu programul său de lucru, la solicitarea Comisiei sau din proprie inițiativă , să facă recomandări în vederea sprijinirii autorităților de reglementare și a operatorilor de piață la realizarea schimbului de bune practici.

2.  Agenția poate, în conformitate cu programul său de lucru, la solicitarea Comisiei sau din proprie inițiativă, să facă recomandări în vederea sprijinirii autorităților de reglementare și a operatorilor de piață la realizarea schimbului de bune practici și la asigurarea conformității depline cu reglementările existente.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Agenția poate să prezinte Comisiei, din proprie inițiativă, un aviz privind independența unei anumite autorități naționale de reglementare sau privind lipsa de resurse și capacități tehnice ale autorității respective.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția oferă un cadru în care autoritățile naționale de reglementare să poată coopera. Aceasta promovează cooperarea dintre autoritățile de reglementare naționale și dintre autoritățile de reglementare la nivel regional și al Uniunii pentru a asigura interoperabilitatea, comunicarea și monitorizarea performanței regionale în domeniile care nu sunt încă armonizate la nivelul Uniunii și ține seama de rezultatul acestei cooperări atunci când formulează avize, recomandări și decizii. În cazul în care agenția apreciază că este necesară adoptarea unor norme obligatorii privind o astfel de cooperare, aceasta face Comisiei recomandările corespunzătoare.

3.  Agenția oferă un cadru în care autoritățile naționale de reglementare să poată coopera pentru a asigura un proces decizional eficient în chestiuni de relevanță transfrontalieră. Aceasta promovează cooperarea dintre autoritățile de reglementare naționale și dintre autoritățile de reglementare la nivel regional și al Uniunii pentru a asigura interoperabilitatea, comunicarea și monitorizarea performanței regionale în domeniile care nu sunt încă armonizate la nivelul Uniunii și ține seama de rezultatul acestei cooperări atunci când formulează avize, recomandări și decizii. În cazul în care agenția apreciază că este necesară adoptarea unor norme obligatorii privind o astfel de cooperare, aceasta face Comisiei recomandările corespunzătoare.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Agenția emite un aviz factual la solicitarea unei autorități naționale de reglementare sau la solicitarea Comisiei, privind conformitatea unei decizii adoptate de către o autoritate de reglementare cu orientările menționate în [Directiva reformată privind energia electrică propusă prin COM(2016) 864/2], Directiva 2009/73/CE, [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2] sau în Regulamentul (CE) nr. 715/2009 sau cu alte dispoziții aplicabile din directivele sau regulamentele respective.

4.  Agenția emite un aviz factual la solicitarea făcută de una sau mai multe autorități naționale de reglementare sau la solicitarea Comisiei, privind conformitatea unei decizii adoptate de către o autoritate de reglementare cu orientările menționate în [Directiva reformată privind energia electrică propusă prin COM(2016) 864/2], Directiva 2009/73/CE, [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2] sau în Regulamentul (CE) nr. 715/2009 sau cu alte dispoziții aplicabile din directivele sau regulamentele respective.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  La solicitarea unei autorități naționale de reglementare, agenția poate decide să acorde asistență operațională autorității naționale de reglementare în cauză la investigarea, inclusiv la asigurarea conformității în cazurile de nerespectare a normelor referitoare la abuzul de piață, la manipularea pieței și la utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

________________

 

1aRegulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (JO L 326, 8.12.2011, p. 1).

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Agenția decide asupra clauzelor și condițiilor de acces la infrastructura de energie electrică și de gaz care unește sau ar putea uni cel puțin două state membre („infrastructura transfrontalieră”) și asupra clauzelor și condițiilor de siguranță operațională a acesteia, în conformitate cu alineatul (8) .

7.  Agenția decide asupra clauzelor și condițiilor de acces la infrastructura de energie electrică și de gaz care unește sau ar putea uni cel puțin două state membre („infrastructura transfrontalieră”) și asupra clauzelor și condițiilor de siguranță operațională a acesteia, în conformitate cu alineatele (8), (9) și (10) .

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

10a.  Autoritățile naționale de reglementare asigură respectarea deciziilor agenției.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[…]

eliminat

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atribuții ale agenției legate de centrele operaționale regionale

Atribuții ale agenției legate de centrele regionale de coordonare

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția, în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de reglementare și cu ENTSO pentru energie electrică, monitorizează și analizează performanța centrelor operaționale regionale, luând în calcul rapoartele prevăzute la [articolul 43 alineatul (4) din Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2].

1.  Agenția, în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de reglementare și cu ENTSO pentru energie electrică, monitorizează și analizează performanța și conformitatea centrelor regionale de cooperare, luând în calcul rapoartele prevăzute la [articolul 43 alineatul (4) din Regulamentul ... [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2], precum și respectarea de către acestea a obligațiilor care le revin în temeiul Regulamentului (UE).../... [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COD(2016) 861/2], al codurilor de rețea adoptate în conformitate cu articolele 54 și 55 din acest regulament și al orientărilor adoptate în conformitate cu articolul 57 din acest regulament.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  solicită informații din partea centrelor operaționale regionale, atunci când este cazul, în conformitate cu articolul 43 din [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2];

(b)  solicită informații din partea centrelor regionale de coordonare, atunci când este cazul, în conformitate cu articolul 43 din [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2];

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  emite avize și recomandări adresate centrelor operaționale regionale.

(d)  emite avize și recomandări adresate centrelor regionale de coordonare.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Agenția poate emite decizii destinate centrelor regionale de cooperare cu scopul de a le solicita acestora să respecte obligațiile prevăzute în:

 

(a)   Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul reformat privind energia electrică propus, COD(2016)0379];

 

(b)   codurile de rețea adoptate în temeiul articolelor 54 și 55 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind energia electrică propus, COD(2016)0379];

 

(c)   orientările adoptate în temeiul articolului 57 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind energia electrică propus, COD(2016)0379].

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Agenția ia o decizie în conformitate cu alineatul (2a) numai dacă:

 

(a)   nerespectarea obligațiilor afectează funcționarea eficientă a pieței interne a energiei electrice; și

 

(b)   niciuna dintre autoritățile competente nu a luat măsuri sau măsurile luate de către una sau mai multe autorități competente nu au fost suficiente pentru a asigura respectarea obligațiilor.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  propunerile privind metodologiile și calculele legate de evaluarea adecvării resurselor europene în conformitate cu articolul 19 alineatele (2), (3) și (5) din [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2];

(a)  propunerile privind metodologiile și calculele legate de evaluarea adecvării resurselor europene în conformitate cu articolul 19 alineatele (2), (3) și (5) din [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2], precum și rezultatele evaluării adecvării resurselor la nivel european, în temeiul articolului 19 alineatul (6) din Regulamentul (UE) ... [Regulamentul reformat privind energia electrică propus prin COM(2016) 861/2]

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  monitorizează piețele angro, colectează date și creează un registru european al participanților la piață în conformitate cu articolele 7-9 din Regulamentul (UE) nr. 1227/201137;

(a)  monitorizează piețele angro, inclusiv piețele regionale, colectează și partajează date și creează un registru european al participanților la piață în conformitate cu articolele 7-12 din Regulamentul (UE) nr. 1227/201137;

__________________

__________________

37 Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie, JO L 326, 8.12.2011, p. 1-16.

37 Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie, JO L 326, 8.12.2011, p. 1-16.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a

 

Garanțiile procedurale pentru destinatarii deciziilor agenției

 

1.  Înainte de a lua deciziile prevăzute în prezentul regulament, agenția informează părțile interesate cu privire la acestea și le invită să își prezinte observațiile într-un anumit termen, ținând cont de urgența, de complexitatea și de consecințele potențiale ale chestiunii.

 

2.   Deciziile adoptate de agenție sunt însoțite de justificări complete, care oferă posibilitatea unui recurs pe fond.

 

3.  Părțile interesate sunt informate în legătură cu căile de atac legale disponibile pentru a contesta deciziile în temeiul prezentului regulament.

 

4.  Agenția adoptă și publică un regulament de procedură adecvat și proporțional privind sarcinile agenției prevăzute la capitolul I. Pentru toate deciziile agenției, regulamentul de procedură stabilește cel puțin standardele specificate la alineatele (1), (2) și (3) de la prezentul articol și asigură un proces decizional transparent și rezonabil, care garantează drepturile procedurale fundamentale bazate pe statul de drept. Pentru toate celelalte sarcini ale agenției prevăzute în capitolul I, regulamentul de procedură garantează cel puțin respectarea drepturilor procedurale fundamentale.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția, în strânsă cooperare cu Comisia, statele membre și autoritățile naționale vizate, inclusiv autoritățile naționale de reglementare și fără a aduce atingere competențelor autorităților din domeniul concurenței, monitorizează piețele angro și cu amănuntul de energie electrică și gaze naturale, în special prețul cu amănuntul al energiei electrice și al gazelor naturale, respectarea drepturilor consumatorilor prevăzute în [Directiva reformată privind energia electrică propusă prin COM(2016) 864/2] și în Directiva 2009/73/CE, accesul la rețele, inclusiv accesul energiei electrice produse din surse de energie regenerabile, obstacolele potențiale din calea comerțului transfrontalier, intervențiile statului care împiedică prețurile să reflecte penuria reală, performanța statelor membre în domeniul securității aprovizionării cu energie electrică pe baza rezultatelor evaluării adecvării resurselor europene menționate la articolul 19 din [Regulamentul reformat privind energia electrică], ținând cont în mod special de evaluarea ex post menționată la articolul 16 din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862] .

1.  Agenția, în strânsă cooperare cu Comisia, statele membre și autoritățile naționale vizate, inclusiv autoritățile naționale de reglementare și fără a aduce atingere competențelor autorităților din domeniul concurenței, monitorizează piețele angro și cu amănuntul de energie electrică și gaze naturale, în special prețul cu amănuntul al energiei electrice și al gazelor naturale, respectarea drepturilor consumatorilor prevăzute în [Directiva reformată privind energia electrică propusă prin COM(2016) 864/2] și în Directiva 2009/73/CE, impactul evoluțiilor de pe piață asupra consumatorilor casnici, accesul la rețele, inclusiv accesul energiei electrice produse din surse de energie regenerabile, progresele înregistrate în ceea ce privește interconexiunile, obstacolele potențiale din calea comerțului transfrontalier, obstacolele de reglementare pentru noii operatori pe piață și participanții la piață mai mici, intervențiile statului care împiedică prețurile să reflecte penuria reală, performanța statelor membre în domeniul securității aprovizionării cu energie electrică pe baza rezultatelor evaluării adecvării resurselor europene menționate la articolul 19 din [Regulamentul reformat privind energia electrică], ținând cont în mod special de evaluarea ex post menționată la articolul 16 din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862] .

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Agenția le poate solicita autorităților naționale de reglementare, ENTSO pentru energie electrică, ENTSO pentru gaze, centrelor regionale de cooperare, entității OSD UE și operatorilor pieței de energie electrică desemnați să pună la dispoziție orice informații necesare pentru efectuarea monitorizării în temeiul prezentului articol. În acest scop, agenția dispune de competența de a emite decizii. În deciziile sale, agenția menționează temeiul juridic în baza căruia se solicită informațiile, termenul în care trebuie furnizate informațiile și scopul solicitării. Agenția utilizează informațiile confidențiale primite în temeiul prezentului articol exclusiv în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului regulament. Agenția asigură un nivel adecvat de protecție a datelor din toate informațiile prevăzute în conformitate cu articolul 41.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția poate înființa birouri locale în statele membre, sub rezerva acordului acestora și în conformitate cu articolul 25 litera (j).

Agenția poate înființa birouri locale în statele membre, în conformitate cu articolul 25 litera (k).

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Deciziile Consiliului de administrație se adoptă în baza unei majorități simple a membrilor prezenți, exceptând cazul în care se prevede altfel în prezentul regulament. Fiecare membru sau supleant în Consiliul de administrație are un vot.

5.  Deciziile Consiliului de administrație se adoptă în baza unei majorități de două treimi din membrii prezenți, exceptând cazul în care se prevede altfel în prezentul regulament. Fiecare membru în Consiliul de administrație sau, în lipsa sa, un supleant are un vot.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Membrii Consiliului de administrație se angajează să acționeze independent și obiectiv în interes public În acest sens, fiecare membru redactează o declarație de angajament și o declarație de interese, indicând fie absența oricăror interese care ar putea fi considerate susceptibile de a-i prejudicia independența, fie orice interese directe sau indirecte care ar putea fi considerate susceptibile de a-i prejudicia independența. Respectivele declarații scrise sunt făcute publice anual.

8.  Membrii Consiliului de administrație se angajează să acționeze independent și obiectiv, în interesul Uniunii în ansamblul său, nu solicită și nici nu urmează instrucțiuni din partea instituțiilor sau a organismelor Uniunii, din partea niciunui guvern al unui stat membru sau a altui organism public sau privat. În acest sens, fiecare membru redactează o declarație de angajament și o declarație de interese, indicând fie absența oricăror interese care ar putea fi considerate susceptibile de a-i prejudicia independența, fie orice interese directe sau indirecte care ar putea fi considerate susceptibile de a-i prejudicia independența. Respectivele declarații scrise sunt făcute publice anual.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  adoptă, în fiecare an, proiectul documentului de programare menționat la articolul 21 înainte de transmiterea acestuia către Comisie în vederea obținerii unui aviz și, urmând avizul Comisiei și după primirea aprobării din partea Consiliului autorităților de reglementare, în conformitate cu articolul 23 alineatul (5) litera (c), adoptă documentul de programare al agenției cu o majoritate de două treimi dintre membrii săi și îl transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Documentul de programare este adoptat fără a se aduce atingere procedurii bugetare anuale și este făcut public;

(e)  adoptă, în fiecare an până la data de 31 ianuarie, proiectul documentului de programare menționat la articolul 21 și îl transmite Comisiei, Parlamentului European și Consiliului. Urmând avizul Comisiei și, în legătură cu programarea multianuală, după prezentarea acesteia Parlamentului European și după primirea aprobării din partea Consiliului autorităților de reglementare, în conformitate cu articolul 23 alineatul (5) litera (c), adoptă documentul de programare al agenției cu o majoritate de două treimi dintre membrii săi și îl transmite până la 31 octombrie Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Documentul de programare este adoptat fără a se aduce atingere procedurii bugetare anuale și este făcut public.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu dispozițiile articolului 110 din Statutul funcționarilor, o decizie bazată pe articolul 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și pe articolul 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care deleagă directorului competențele relevante de autoritate împuternicită să facă numiri și definește condițiile în care poate fi suspendată respectiva delegare de competențe. Directorul este autorizat să subdelege aceste competențe.

2.  Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu dispozițiile articolului 110 din Statutul funcționarilor, o decizie bazată pe articolul 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și pe articolul 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care deleagă directorului competențele relevante de autoritate împuternicită să facă numiri. Directorul este autorizat să subdelege aceste competențe.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care apar împrejurări excepționale care impun acest lucru, Consiliul de administrație poate, printr-o decizie, să suspende temporar delegarea competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri către director și delegarea competențelor subdelegate de către acesta din urmă și să le exercite el însuși sau să le delege unuia dintre membrii săi ori unui alt membru al personalului în afară de director.

eliminat

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de administrație adoptă în fiecare an un document de programare care conține programarea multianuală și anuală, pe baza unui proiect înaintat de director, ținând seama de avizul Comisiei și, în cazul programării multianuale, după consultarea Parlamentului European. El înaintează acest document Parlamentului European, Consiliului și Comisiei până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

Consiliul de administrație adoptă în fiecare an un proiect de document de programare care conține programarea anuală și multianuală, în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 1271/2013, pe baza unui proiect înaintat de director. Consiliul de administrație adoptă documentul de programare ținând seama de avizul Comisiei, după aprobarea Consiliului autorităților de reglementare pentru programul anual de lucru al agenției și, în cazul programării multianuale, după prezentarea acesteia Parlamentului European El înaintează acest document Parlamentului European, Consiliului și Comisiei până la data de 31 octombrie a fiecărui an.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  un reprezentant fără drept de vot al Parlamentului European;

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul autorităților de reglementare și subcomitetele sale în temeiul articolului 7 hotărăsc cu majoritate simplă a membrilor prezenți, fiecare membru având un vot, cu excepția avizului prevăzut la prezentul articol alineatul (5) litera (b), care se adoptă cu o majoritate de două treimi din membrii prezenți .

1.  Consiliul autorităților de reglementare hotărăște cu o majoritate de două treimi din membrii prezenți, fiecare membru având un vot.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 5 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  atunci când consideră că este necesar, emite observații, inclusiv propuneri adresate directorului de modificare a proiectelor de avize, de recomandări și de decizii menționate la articolele 3-11 și la articolul 14. Directorul poate lua în considerare aceste observații înainte de a prezenta avizele, recomandările și deciziile Consiliului autorităților de reglementare pentru aviz și emite o justificare scrisă în cazul în care nu urmează poziția emisă de Consiliul autorităților de reglementare.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  emite avize adresate directorului, cu privire la avizele, recomandările și deciziile menționate la articolele 3-11 și 14, care sunt examinate spre adoptare. În plus, Consiliul autorităților de reglementare, în sfera sa de competență, oferă îndrumări directorului în exercitarea atribuțiilor acestuia, cu excepția sarcinilor în temeiul Regulamentului 1227/201138.

(a)  emite avize adresate directorului, cu privire la avizele, recomandările și deciziile menționate la articolele 3-11 și la articolul 14, care sunt examinate spre adoptare. În plus, Consiliul autorităților de reglementare, în sfera sa de competență, oferă îndrumări directorului în exercitarea atribuțiilor sale, cu excepția activităților agenției prevăzute în Regulamentul 1227/2011, și oferă consiliere grupurilor de lucru ale agenției instituite în temeiul articolului 30.

__________________

__________________

38 Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (JO L 326, 8.12.2011, p. 1).

38 Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie, JO L 326, 8.12.2011, p. 1.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) litera (e) și articolul 25 litera (f), precum și cu proiectul provizoriu de estimare elaborat în conformitate cu articolul 33 alineatele (1)-(3), aprobă programul de activitate al agenției pentru anul următor și îl prezintă Consiliului de administrație, în vederea adoptării, înainte de data de 1 septembrie a fiecărui an.

(c)  în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) litera (e) și articolul 25 litera (f), precum și cu proiectul provizoriu de estimare elaborat în conformitate cu articolul 33 alineatele (1)-(3), aprobă proiectul documentului de programare, care include programul anual de activitate al agenției, și îl prezintă Consiliului de administrație, în vederea adoptării, înainte de data de 30 septembrie a fiecărui an.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția este administrată de către directorul acesteia, care acționează în conformitate cu îndrumările prevăzute la articolul 23 alineatul (5) litera (a) și, în cazurile prevăzute de prezentul regulament, cu avizele Consiliului autorităților de reglementare. Fără a aduce atingere rolurilor respective ale Consiliului de administrație și ale Consiliului autorităților de reglementare în raport cu atribuțiile directorului, directorul nu solicită și nu urmează instrucțiuni din partea niciunui guvern, din partea instituțiilor Uniunii sau a altei entități sau persoane publice sau private. Directorul răspunde în fața Consiliului de administrație. Directorul poate participa la reuniunile Consiliului autorităților de reglementare în calitate de observator.

1.  Agenția este administrată de către directorul acesteia, care acționează în conformitate cu îndrumările prevăzute la articolul 23 alineatul (5) litera (a) a doua teză și, în cazurile prevăzute de prezentul regulament, cu avizele Consiliului autorităților de reglementare. Fără a aduce atingere rolurilor respective ale Consiliului de administrație și ale Consiliului autorităților de reglementare în raport cu atribuțiile directorului, directorul nu solicită și nu urmează instrucțiuni din partea niciunui guvern, din partea instituțiilor Uniunii sau a altei entități sau persoane publice sau private. Directorul raportează Consiliului de administrație. Directorul poate participa la reuniunile Consiliului autorităților de reglementare în calitate de observator.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Directorul este numit, de către Consiliul de administrație, în urma unui aviz favorabil al Consiliului autorităților de reglementare, pe baza meritelor, a competențelor și a experienței relevante a acestuia în sectorul energetic, dintr-o listă de cel puțin trei candidați propuși de către Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente . Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către Consiliul de administrație poate fi invitat să facă o declarație în fața comisiei competente a Parlamentului European și să răspundă întrebărilor adresate de membrii acesteia. În scopul încheierii contractului cu directorul, agenția este reprezentată de președintele Consiliului de administrație.

2.  Directorul este numit, de către Consiliul de administrație, în urma unui aviz favorabil al Consiliului autorităților de reglementare și după aprobarea din partea Parlamentului European, pe baza meritelor, a competențelor și a experienței relevante a acestuia în sectorul energetic, dintr-o listă de cel puțin trei candidați propuși de către Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente . Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către Consiliul de administrație este invitat să facă o declarație în fața comisiei competente a Parlamentului European și să răspundă întrebărilor adresate de membrii acesteia. În scopul încheierii contractului cu directorul, agenția este reprezentată de președintele Consiliului de administrație.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  redactează, adoptă și publică avize, recomandări și decizii. Avizele, recomandările și deciziile menționate la articolele 3-11 și 14 se adoptă numai dacă au primit aviz favorabil din partea Consiliului autorităților de reglementare;

(c)  redactează, adoptă și publică avize, recomandări și decizii. Avizele, recomandările și deciziile menționate la articolele 3-11 și la articolul 14 se adoptă numai dacă au primit aviz favorabil din partea Consiliului autorităților de reglementare;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  în fiecare an, pregătește un proiect al programului de activitate al agenției pentru anul următor și , după adoptarea proiectului de către Consiliul de administrație, îl prezintă Consiliului autorităților de reglementare, Parlamentului European și Comisiei înainte de data de 31 ianuarie a fiecărui an . Directorul este responsabil de punerea în aplicare a documentului de programare și de raportarea către Consiliul de administrație cu privire la acest lucru;

(f)  în fiecare an, pregătește un proiect al documentului de programare al agenției, care conține programarea multianuală și programul anual de activitate pentru anul următor, în conformitate cu articolul 21. Directorul este responsabil de punerea în aplicare a documentului de programare și de raportarea către Consiliul de administrație cu privire la acest lucru;

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  este responsabil de luarea deciziei privind necesitatea de a detașa unul sau mai mulți membri ai personalului în unul sau mai multe state membre, în vederea îndeplinirii atribuțiilor agenției în mod eficient și eficace. Decizia de a înființa un birou local necesită acordul prealabil al Comisiei, al Consiliului de administrație și al statului sau al statelor membre vizate. Decizia respectivă precizează domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate în cadrul respectivului birou local, astfel încât să se evite costurile inutile și dublarea funcțiilor administrative ale Agenției.

(k)  este responsabil de luarea deciziei privind necesitatea de a detașa unul sau mai mulți membri ai personalului în unul sau mai multe state membre, în vederea îndeplinirii atribuțiilor agenției în mod eficient și eficace. Decizia de a înființa un birou local necesită acordul prealabil al Consiliului de administrație. Decizia respectivă precizează domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate în cadrul respectivului birou local, astfel încât să se evite costurile inutile și dublarea funcțiilor administrative ale Agenției;

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka)  exercitarea, în ceea ce privește personalul Agenției, a prerogativelor menționate la articolul 39 alineatul (3).

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia de apel poate să exercite orice atribuție care ține de competența agenției sau poate transfera cazul organismului competent din cadrul agenției. Decizia Comisiei de apel este obligatorie pentru acest organism competent.

5.  Comisia de apel poate să confirme decizia sau poate transfera cazul organismului competent din cadrul agenției. Decizia Comisiei de apel este obligatorie pentru acest organism competent.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 29a

 

Acțiune în fața Curții de Justiție

 

Acțiunile în anulare împotriva unei decizii emise de către agenție în temeiul prezentului regulament și în constatarea abținerii de a acționa în cadrul termenelor aplicabile pot fi introduse la Curtea de Justiție a Uniunii Europene doar după epuizarea procedurii de recurs menționate la articolul 29. Agenția ia toate măsurile necesare pentru a aduce la îndeplinire hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazuri justificate și în particular pentru a sprijini activitatea de reglementare a directorului și a Consiliului autorităților de reglementare cu privire la aspecte de reglementare, Consiliul de administrație poate înființa grupuri de lucru.

1.  În cazuri justificate și în particular pentru a sprijini activitatea de reglementare a directorului și a Consiliului autorităților de reglementare cu privire la aspecte de reglementare, directorul și Consiliul autorităților de reglementare pot înființa împreună grupuri de lucru.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Grupurile de lucru sunt compuse din experți din cadrul personalului agenției, al autorităților naționale de reglementare și al Comisiei, în funcție de necesități. Agenția nu este responsabilă de costurile de participare ale experților din cadrul autorităților naționale de reglementare la grupurile de lucru ale agenției.

2.  Grupurile de lucru sunt compuse din experți din cadrul personalului agenției și al autorităților naționale de reglementare. Experți ai Comisiei participă, dacă este necesar, în calitate de observatori. Agenția nu este responsabilă de costurile de participare ale experților din cadrul autorităților naționale de reglementare la grupurile de lucru ale agenției.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Consiliul de administrație adoptă și publică regulamentul intern de procedură pentru funcționarea grupurilor de lucru.

3.  Directorul, după ce se consultă cu Consiliul autorităților de reglementare, adoptă și publică regulamentul intern de procedură pentru funcționarea grupurilor de lucru.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Grupurile de lucru desfășoară activitățile care le sunt atribuite în documentul de programare adoptat în conformitate cu articolul 21.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  orice contribuții benevole din partea statelor membre sau din partea autorităților de reglementare, după cum se prevede la articolul 20 alineatul (1) litera (g);

(c)  orice contribuții benevole din partea statelor membre sau din partea autorităților de reglementare, după cum se prevede la articolul 20 alineatul (1) litera (g), fără a compromite neutralitatea sau independența agenției;

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Venitul perceput de agenție nu compromite independența sau obiectivitatea acesteia.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru solicitarea unei decizii de derogare în conformitate cu articolul 11, precum și pentru decizii privind alocarea transfrontalieră a costurilor prevăzute de agenție în temeiul articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 347/201339, se datorează taxe agenției.

1.  Se datorează taxe agenției pentru următoarele:

 

(a)   decizii de derogare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) și decizii privind alocarea transfrontalieră a costurilor prevăzute de agenție în temeiul articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 347/201339;

 

(b)   înregistrări ca parte care raportează, în temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011;

 

(c)   supravegherea activităților și a cooperării dintre operatorii de sisteme de transport și distribuție, inclusiv prin intermediul ENTSO pentru energie electrică, ENTSO pentru gaze și entitatea OSD UE.

__________________

__________________

39 OJ L 115, 25.4.2013, p. 39.

39 OJ L 115, 25.4.2013, p. 39.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Taxele menționate la alineatul (1) se stabilesc de către Comisie.

2.  Taxele menționate la alineatul (1) se stabilesc de către Comisie după consultarea Consiliului de administrație. Comisia stabilește nivelul taxelor și al tarifelor, precum și modalitatea de plată a acestora. Nivelul taxelor și al tarifelor se stabilește astfel încât să se garanteze că veniturile legate de acestea sunt suficiente pentru a acoperi întregul cost al serviciilor prestate. Comisia evaluează, atunci când este necesar, nivelul taxelor și tarifelor în lumina necesității de a impune astfel de taxe și de tarife.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Proiectul provizoriu de buget estimativ se bazează pe obiectivele și rezultatele preconizate indicate în documentul de programare anuală menționat la articolul 21 alineatul (1) și ține cont de resursele financiare necesare pentru atingerea acestor obiective și rezultate preconizate, în conformitate cu principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Până la ... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia evaluează bugetul alocat agenției, cu scopul de a asigura o finanțare și resurse umane adecvate, care să-i permită agenției să își îndeplinească rolul de a promova piața internă a energiei și de a contribui la securitatea energetică în beneficiul consumatorilor din UE. Comisia prezintă, dacă este cazul, propuneri de modificare a bugetului agenției.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Serviciile de traducere necesare funcționării agenției sunt asigurate de către Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

3.  Serviciile de traducere necesare funcționării agenției sunt asigurate de către Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene sau de alți furnizori de servicii de traducere, în conformitate cu normele privind achizițiile publice și cu normele financiare relevante.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de cel mult [OP: cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, a se introduce data exactă de către Oficiul pentru Publicații] și ulterior din cinci în cinci ani, Comisia, asistată de un expert extern independent, realizează o evaluare pentru a aprecia performanța agenției în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile acesteia. Evaluarea abordează în particular eventuala necesitate de a modifica mandatul agenției și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări .

1.  În termen de cel mult [OP: cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, a se introduce data exactă de către Oficiul pentru Publicații] și ulterior din cinci în cinci ani, Comisia, asistată de un expert extern independent, realizează o evaluare pentru a aprecia performanța agenției în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile acesteia. Evaluarea abordează în particular eventuala necesitate de a modifica mandatul agenției și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări, în conformitate cu principiul întocmirii bugetului în funcție de performanțe.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când consideră că funcționarea în continuare a agenției nu se mai justifică în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile care îi sunt desemnate, Comisia poate propune modificarea în consecință sau abrogarea prezentului regulament.

2.  Atunci când consideră că funcționarea în continuare a agenției nu se mai justifică în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile care îi sunt desemnate, Comisia consultă Consiliul autorităților de reglementare. Consiliul autorităților de reglementare emite un aviz cu privire la viitorul rol ale agenției în termen de 12 luni de la primirea solicitării Comisiei. Comisia, ținând seama în mod corespunzător de opinia Consiliului autorităților de reglementare, poate propune modificarea în consecință sau abrogarea prezentului regulament.

(1)

JO C 288, 31.8.2017, p. 91.

(2)

JO C 342, 12.10.2017, p. 79.

(3)

JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

La 30 noiembrie 2016, Comisia a prezentat pachetul de propuneri de măsuri „Energie curată pentru toți europenii” cu scopul de a menține competitivitatea Uniunii Europene, având în vedere că tranziția globală către o energie curată modifică peisajul energetic mondial. În cadrul acestui pachet, Comisia a propus o reformare a Regulamentului (CE) nr. 713/2009 de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER).

Propunerea urmărește să adapteze cadrul juridic pentru ACER la schimbările de pe piețele energiei și răspunde nevoii de intensificare a cooperării regionale. Ea îi conferă ACER un rol mai important în elaborarea codurilor de rețea și coordonarea procesului decizional regional. Ea îi încredințează, de asemenea, ACER o serie de noi sarcini legate de centrele operaționale regionale (COR) care urmează a fi înființate, supravegherea operatorilor pieței de energie electrică desemnați (OPEED) și evaluarea dimensionării corecte a capacității de producție și a gradului de pregătire în fața riscurilor.

Raportorul crede că ACER va juca un rol central în implementarea pachetului privind energia curată și în asigurarea bunei funcționări a pieței energiei în beneficiul tuturor consumatorilor de energie din UE (gospodării private, IMM-uri, întreprinderile și industriile mari consumatoare). De aceea, el salută în general propunerea Comisiei și lărgirea ariei de responsabilități prevăzute pentru agenție.

Totuși, raportorul consideră că regulamentul propus trebuie îmbunătățit și clarificat în anumite aspecte pentru a întări și mai mult capacitatea agenției de a-și îndeplini sarcinile cu succes.

Organizarea reglementării regionale

La articolul 5 alineatul (2), propunerea Comisiei prevede că, la elaborarea lor, propunerile de termeni și condiții sau metodologii pentru implementarea codurilor de rețea și a orientărilor care necesită aprobarea din partea tuturor autorităților de reglementare sau a tuturor autorităților de reglementare din regiunea vizată se transmit agenției spre revizuire și aprobare.

Agenția este cel mai bine plasată pentru a se ocupa de propunerile de termeni și condiții sau metodologii care urmează să fie aplicate la nivelul UE, adică cele care necesită aprobare reglementară din partea tuturor autorităților de reglementare. Pentru propunerile de termeni și condiții sau metodologii regionale, principala responsabilitate ar trebui să le revină autorităților de reglementare ale regiunii în cauză; ele ar trebui să fie supuse deciziei agenției numai dacă chestiunea în cauză are un impact tangibil asupra pieței interne de energie și autoritățile de reglementare vizate nu reușesc să se pună de acord în privința cererii lor comune.

Prin urmare, amendamentele propuse de raportor urmăresc să opereze o diferențiere a procesului decizional. Aceasta presupune o evaluare a impactului propunerilor regionale comune asupra pieței interne a energiei. În cazul în care propunerile nu au un impact tangibil asupra pieței interne a energiei, deciziile sunt luate de autoritățile de reglementare din regiunea în cauză după consultarea directorului ACER. Pe urmă, după ce agenției i s-au notificat acordurile comune, aceasta emite o recomandare în situația în care aceste acorduri nu concordă cu obiectivele și dispozițiile directivei și regulamentului și cu codurile de rețea și orientările.

Supravegherea de către ACER a entităților regionale și de la nivelul UE din sectoarele gazelor și electricității

Cum se pune mai mult accentul pe cooperarea și coordonarea regională și paneuropeană, o supraveghere eficace la acest nivel devine esențială pentru a asigura finalizarea și buna funcționare a pieței interne a energiei.

În trecut, activitatea de supraveghere a agenției s-a concentrat în special pe ENTSO-uri, însă de curând a fost extinsă, cuprinzând și supravegherea operatorilor pieței de energie electrică desemnați (OPEED) și ar trebui extinsă și mai mult potrivit propunerii de reformare pentru a îngloba și centrele operaționale regionale (COR). De fapt, aceste entități vor avea responsabilități operaționale, ceea ce face ca supravegherea eficace să devină și mai relevantă. De aceea, trebuie asigurată conformitatea acestor entități cu obligațiile care le revin în temeiul legislației. Mai mult, succesul supravegherii depinde de accesul agenției la informațiile necesare și de dreptul său de a le cere.

Atunci când agenția descoperă că o ENTSO, OPEED sau COR – sau orice altă entitate care operează la nivel transfrontalier, regional sau la nivelul UE, de exemplu viitoarea OSD UE – nu acționează în conformitate cu obiectivele și dispozițiile directivei și regulamentului privind energia electrică și cu codurile de rețea și orientările, periclitând, astfel, buna funcționare a pieței interne a energiei, agenția ar trebui să poată interveni printr-o decizie obligatorie.

Capacitatea ACER de a obține informațiile necesare pentru a-și îndeplini funcția de monitorizare

ACER are deja responsabilități extinse de monitorizare în temeiul Regulamentului 713/2009 în vigoare. Propunerea de reformare le extinde și mai mult pentru a acoperi și performanțele COR-urilor și OPEED-urilor. Totuși, aceste responsabilități de monitorizare nu sunt corelate cu prerogative generale de a cere și obține informații relevante.

De aceea, raportorul a depus amendamente care îi conferă agenției prerogative de a cere din partea participanților la piață orice informații necesare pentru a-și îndeplini cu succes sarcinile, dacă este necesar, prin intermediul unor decizii cu caracter obligatoriu. Pentru a se evita dublarea obligațiilor de raportare ale participanților la piața energiei, aceste informații ar trebui în mod normal să fie transmise de autoritățile naționale de supraveghere, ENTSO, COR, OSD UE și OPEED, care sunt cele mai apropiate de piețele și de participanții la piața energiei, precum și să țină seama de statisticile deja existente. Cu toate acestea, în ultimă instanță, agenția ar trebui să aibă posibilitatea de a adresa în mod direct o solicitare de informații bine întemeiată și motivată unui participant la piața energiei atunci când o autoritate națională de reglementare nu furnizează sau nu poate furniza respectivele informații în timp util. Autoritățile naționale de reglementare ale statelor membre ar trebui să fie obligate să sprijine agenția în impunerea respectării acestor cereri directe.

Lipsa de resurse financiare și umane cu care se confruntă ACER

Raportorul este extrem de preocupat de lipsa cronică de fonduri pentru agenție, care subminează capacitatea acesteia de a-și duce la îndeplinire mandatul legal existent, mai ales în raport cu Regulamentul REMIT. Dacă situația nu se rezolvă în contextul bugetului pe 2018, finalizarea pieței interne a energiei ar putea fi amânată, iar integritatea și transparența pieței angro a energiei ar putea fi pusă în pericol, cu costuri mai mari pentru consumatorii de energie din UE. În plus, sarcinile și responsabilitățile ACER trebuie însoțite de o suplimentare a resurselor ACER.

Ținând cont de restricțiile actuale de la nivelul bugetului UE, o modalitate de a depăși problemele bugetare actuale ar fi să i să permită agenției să perceapă taxe pentru unele din activitățile sale. Motiv pentru care raportorul propune amendamente care îi permit ACER să colecteze taxe pentru înregistrarea mecanismelor de notificare înregistrate, pentru raportarea datelor privind tranzacțiile și a datelor fundamentale conform REMIT și pentru supravegherea activităților OST-urilor, inclusiv a cooperării acestora prin intermediul ENTSO-urilor.

Alte chestiuni

Raportorul mai propune un articol care specifică procedura decizională a ACER pentru a garanta că deciziile sunt însoțite de motivări și justificări complete, care să permită controlul jurisdicțional. Deciziile trebuie publicate, păstrând, totodată, confidențialitatea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial. În fine, se propun o serie de amendamente cu privire la organizarea agenției, printre care amendamente vizând menținerea prerogativelor directorului de a lua anumite decizii de gestionare pentru a asigura independența Consiliului de administrație al ACER față de indicațiile politice și pentru a ajusta anumite proceduri.


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportorului. Raportorul a primit contribuții de la următoarele entități în pregătirea proiectului de raport:

ABB

ACER, director

ACER, Consiliu de administrație

ACER, Consiliu al autorităților de reglementare

Amprion

BEUC

Bundesnetzagentur

Business Europe

Rețeaua de Acțiune pentru Climă (CAN) Europa

CEDEC - Federația europeană a întreprinderilor locale din domeniul energiei

CEER

Coalition France pour l'efficacité énergétique (CFEE)

Serviciul danez pentru energie

Serviciul danez pentru industrie

Ministerul danez al energiei, utilităților publice și climei

EDSO pentru Rețele Inteligente

Energie-Control Austria

Energinet

Energitilsynet

ENGIE

ENTSO-E

EPEXSPOT

Comisia Europeană, DG ENER

Comisia Europeană, DG CLIMA

EVN

Asociația germană a utilităților publice locale

Ministerul german federal al economiei și energiei

IBERDROLA

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)

Nordpool

Orgalime

PKA

Shell

SolarPower Europe

Statnett

Statoil

T&D Europe

WindEurope


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

D(2017)31009

Jerzy Buzek

Președinte al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

PHS 08B046

Bruxelles

Subiect:  Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare)

  (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

În urma avizului grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei, care a examinat propunerea de reformare și ținând cont de recomandările raportorului, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și de către grupul consultativ de lucru și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, după reuniunea sa din 13 iulie 2017, Comisia pentru afaceri juridice, cu 20 voturi pentru și 3 abțineri(1), recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, în calitatea sa de comisie competentă în fond, să examineze propunerea menționată mai sus în conformitate cu articolul 104.

Cu stimă,

Pavel Svoboda

Anexă: Raport semnat de președintele grupului de lucru consultativ

(1)

Au fost prezenți următorii deputați: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 20 iunie 2017

AVIZ

  ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

    CONSILIULUI

    COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei

COM(2016)0863 of 23.2.2017 – 2016/0378(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 25 aprilie și la 3 mai 2017 în vederea examinării propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În respectivele reuniuni(1), în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de reformare a Regulamentului (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, că următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond:

- la articolul 2 litera (d), trimiterea la articolul 8;

- eliminarea alineatelor (7) și (8) de la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 713/2009;

- la articolul 20 alineatul (1) litera (e), eliminarea cuvintelor „înainte de data de 30 septembrie”;

- la articolul 23 alineatul (5) litera (a) și la articolul 25 litera (c), trimiterea la articolele 3 - 11.

- la articolul 26 alineatul (3), fraza „Comisia de apel își adoptă și își publică propriul regulament de procedură.”:

- la articolul 29 alineatul (1), înlocuirea actualei trimiteri la „articolele 7, 8 și 9” cu o trimitere la „articolele 4 - 14”;

- la articolul 33 alineatul (1), eliminarea cuvintelor „Până la data de 15 februarie”;

- la articolul 33 alineatul (3), înlocuirea cuvintelor „până la data de 31 martie” cu cuvintele „până la data de 31 ianuarie a fiecărui an”;

- la articolul 33 alineatul (6), adăugarea cuvintelor „Consiliul, în calitate de”;

- întregul text al articolului 33 alineatul (8);

- întregul text al articolului 35 alineatele (1) și (2);

- la articolul 35 alineatul (4), înlocuirea cuvântului „directorul” cu cuvintele „contabilul”;

- la articolul 35 alineatul (6), înlocuirea cuvântului „directorul” cu cuvintele „contabilul agenției”;

- la articolul 35 alineatul (7), adăugarea cuvintelor „până la data de 15 noiembrie a anului N+1”;

- la articolul 35 alineatul (8), înlocuirea cuvintelor „15 octombrie” cu cuvintele „30 septembrie a anului N+1”;

- la articolul 43 alineatul (1), eliminarea cuvintelor „după caz”;

- la articolul 45 alineatul (3), cuvintele „inclusiv concluziile, Parlamentului European, Consiliului și”.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

(1)

  Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (31.8.2017)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Raportor pentru aviz: Jens Geier

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Agenția ar trebui să obțină finanțare în special de la bugetul general al Uniunii, prin taxe și prin contribuții voluntare. În special, resursele reunite actualmente de către autoritățile de reglementare pentru cooperarea acestora la nivelul Uniunii ar trebui să rămână disponibile pentru agenție. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să rămână în continuare aplicabilă în ceea ce privește subvențiile prevăzute de la bugetul general al Uniunii. În plus, verificarea conturilor ar trebui efectuată de către un auditor extern independent în conformitate cu articolul 107 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei33.

(29)  Agenția ar trebui să obțină finanțare în special de la bugetul general al Uniunii, prin taxe și prin contribuții voluntare, care să nu aducă atingere neutralității și independenței agenției. În special, resursele reunite actualmente de către autoritățile de reglementare pentru cooperarea acestora la nivelul Uniunii ar trebui să rămână disponibile pentru agenție. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să rămână în continuare aplicabilă în ceea ce privește subvențiile prevăzute de la bugetul general al Uniunii . În plus, verificarea conturilor ar trebui efectuată de către un auditor extern independent în conformitate cu articolul 107 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei33.

_________________

 

33 Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

33 Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

Justificare

Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile prezentate de raportor la propunerea Comisiei.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  Agenția ar trebui să își stabilească tarifele în mod transparent, echitabil, nediscriminatoriu și uniform. Acestea nu ar trebui să pericliteze competitivitatea sectorului de profil din Uniune sau independența și imparțialitatea agenției.

Justificare

Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile prezentate de raportor la propunerea Comisiei.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 29 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29b)  Bugetul agenției ar trebui stabilit respectând principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe și ținând cont de obiectivele sale și de rezultatele preconizate ale activităților sale.

Justificare

Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile prezentate de raportor la propunerea Comisiei.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Agenția își îndeplinește funcțiile în mod independent și obiectiv.

Justificare

Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile prezentate de raportor la propunerea Comisiei.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Membrii Consiliului de administrație se angajează să acționeze independent și obiectiv în interes public În acest sens, fiecare membru redactează o declarație de angajament și o declarație de interese, indicând fie absența oricăror interese care ar putea fi considerate susceptibile de a-i prejudicia independența, fie orice interese directe sau indirecte care ar putea fi considerate susceptibile de a-i prejudicia independența. Respectivele declarații scrise sunt făcute publice anual.

8.  Fără a aduce atingere rolului membrilor numiți de Comisie, membrii Consiliului de administrație se angajează să acționeze independent și obiectiv în interes public, fără a solicita sau a urma nicio instrucțiune politică. În acest sens, fiecare membru redactează o declarație de angajament și o declarație de interese, indicând fie absența oricăror interese care ar putea fi considerate susceptibile de a-i prejudicia independența, fie orice interese directe sau indirecte care ar putea fi considerate susceptibile de a-i prejudicia independența. Respectivele declarații scrise sunt făcute publice anual.

Justificare

Independența membrilor Consiliului de administrație în raport cu orice instrucțiuni politice ar trebui menținută, recunoscând, în același timp, rolul special pe care îl joacă membrii desemnați de Comisie. A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a mecanismului de guvernanță a agenției.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În contextul unei modificări substanțiale, astfel cum este menționată la cel de-al doilea paragraf, restabilirea priorității activităților este luată în considerare întotdeauna înainte de alocarea de resurse financiare și umane suplimentare.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  orice contribuții benevole din partea statelor membre sau din partea autorităților de reglementare, după cum se prevede la articolul 20 alineatul (1) litera (g);

(c)  orice contribuții benevole din partea statelor membre sau din partea autorităților de reglementare, după cum se prevede la articolul 20 alineatul (1) litera (g), cu condiția de a nu compromite neutralitatea sau independența agenției;

Justificare

Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile prezentate de raportor la propunerea Comisiei.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Venitul perceput de agenție nu compromite independența sau obiectivitatea acesteia.

Justificare

Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile prezentate de raportor la propunerea Comisiei.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru solicitarea unei decizii de derogare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1), precum și pentru decizii privind alocarea transfrontalieră a costurilor prevăzute de agenție în temeiul articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului39, se datorează taxe agenției.

1.  Se datorează taxe agenției pentru fiecare dintre următoarele:

 

(a)   solicitarea unei decizii de derogare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din prezentul regulament;

 

(b)   solicitarea de decizii privind alocarea transfrontalieră a costurilor prevăzute de agenție în temeiul articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 347/201339;

 

(c)   înregistrarea părților care raportează în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei39a;

 

(d)   monitorizarea îndeplinirii atribuțiilor de către ENTSO pentru energie electrică și ENTSO pentru gaze în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament.

__________________

__________________

39 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.

39 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.

 

39a Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 363, 18.12.2014, p. 121).

Justificare

Agenția ar trebui să aibă posibilitatea de a percepe taxe de la OTS și mecanismele de notificare înregistrate în conformitate cu Regulamentul REMIT, aceasta constituind o modalitate eficientă de a depăși actuala problemă a deficitului de resurse financiare. A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a capacității bugetare a agenției. Acest lucru îi poate permite agenției să își îndeplinească pe deplin atribuțiile care i-au fost încredințate prin REMIT și prin Regulamentul (UE) nr. 347/2013.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Proiectul estimativ se bazează pe obiectivele și rezultatele preconizate indicate în documentul de programare anuală menționat la articolul 21 alineatul (1) și ține cont de resursele financiare necesare pentru atingerea acestor obiective și rezultate preconizate, în conformitate cu principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe.

Justificare

Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile prezentate de raportor la propunerea Comisiei.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Serviciile de traducere necesare funcționării agenției sunt asigurate de către Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

3.  Serviciile de traducere necesare funcționării agenției sunt asigurate de către Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene sau de alți furnizori de servicii de traducere, în conformitate cu normele privind achizițiile publice și în limitele stabilite de normele financiare relevante.

Justificare

CdT poate impune anumite intervale de timp pentru finalizarea traducerilor, punând astfel în pericol buna desfășurare a activității agenției. Având în vedere actualele constrângeri care afectează resursele financiare, agenției ar trebui să i se permită să recurgă la alternative mai ieftine pentru a-și desfășura activitățile, prin urmare este necesar ca ACER să fie în măsură să externalizeze serviciile de traducere.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de cel mult cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, și ulterior din cinci în cinci ani, Comisia, asistată de un expert extern independent, realizează o evaluare pentru a aprecia performanța agenției în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile acesteia. Evaluarea abordează în particular eventuala necesitate de a modifica mandatul agenției și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

1.  În termen de cel mult cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, și ulterior din cinci în cinci ani, Comisia, asistată de un expert extern independent, realizează o evaluare pentru a aprecia performanța agenției în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile acesteia. Evaluarea abordează în particular eventuala necesitate de a modifica mandatul agenției și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări, în conformitate cu principiul întocmirii bugetului în funcție de performanțe.

Justificare

Principiul întocmirii bugetului în funcție de performanțe este una dintre prioritățile politice formulate de Comisie și aprobate de către Parlament. Acest amendament ar trebui să reflecte logica instituțională globală care stă la baza obiectivului unei mai bune utilizări a bugetului UE.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Agenția UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare)

Referințe

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

19.1.2017

Raportor pentru aviz

Data numirii

Jens Geier

12.1.2017

Data adoptării

30.8.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

34

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

1

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Agenția UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare)

Referințe

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Data prezentării la PE

30.11.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

19.1.2017

ECON

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

 

Raportori

Data numirii

Morten Helveg Petersen

25.1.2017

 

 

 

Examinare în comisie

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Data adoptării

21.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

52

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jan Keller

Data depunerii

26.2.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Claude Turmes

7

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 12 martie 2018Notă juridică