Postup : 2016/0378(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0040/2018

Predkladané texty :

A8-0040/2018

Rozpravy :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 7.8

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0228

SPRÁVA     ***I
PDF 1087kWORD 147k
26.2.2018
PE 605.917v02-00 A8-0040/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Morten Helveg Petersen

(Prepracovanie – článok 104 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV, KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0863),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0494/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská, ktoré na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality predložili nemecký Bundestag, francúzsky Senát a rumunský Senát, v ktorých tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 31. mája 2017(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 13. júla 2017(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(3),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 17. júla 2017 adresovaný Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0040/2018),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Napriek výraznému pokroku v integrácii a prepojení vnútorného trhu s elektrinou niektoré členské štáty alebo regióny stále ostávajú izolované alebo nie sú dostatočne prepojené. Platí to najmä pre ostrovné členské štáty a členské štáty, ktoré sa nachádzajú v okrajových oblastiach. Agentúra by mala vo svojej práci podľa potreby zohľadňovať osobitnú situáciu týchto členských štátov alebo regiónov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Vzhľadom na výraznú prepojenosť elektrizačnej sústavy Únie a narastajúcu potrebu spolupráce susediacich krajín pri zaisťovaní stability sústavy a integrácii veľkého objemu energie z obnoviteľných zdrojov zohrajú významnú úlohu pri koordinácii prevádzkovateľov prenosových sústav regionálne operačné centrá. Agentúra by mala podľa potreby zaručiť regulačný dohľad nad regionálnymi operačnými centrami.

(7)  Vzhľadom na výraznú prepojenosť elektrizačnej sústavy Únie a narastajúcu potrebu spolupráce susediacich krajín pri zaisťovaní stability sústavy a integrácii veľkého objemu energie z obnoviteľných zdrojov zohrajú významnú úlohu pri koordinácii prevádzkovateľov prenosových sústav regionálne koordinačné centrá. Agentúra by mala zaručiť regulačný dohľad nad regionálnymi koordinačnými centrami a monitorovať ich činnosť a to, či dodržiavajú príslušné právne predpisy Únie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Keďže veľký podiel nových kapacít výroby elektriny bude pripojený na lokálnej úrovni, prevádzkovatelia distribučných sústav zohrajú významnú úlohu z hľadiska flexibilnej a efektívnej prevádzky európskej elektrizačnej sústavy.

(8)  Keďže veľký podiel nových kapacít výroby elektriny bude pripojený na lokálnej úrovni, prevádzkovatelia distribučných sústav zohrajú významnú úlohu z hľadiska flexibilnej a efektívnej prevádzky európskej elektrizačnej sústavy. Keďže Komisia zvažuje zriadenie orgánu na úrovni Únie na posilnenie spolupráce medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav a prevádzkovateľmi distribučných sústav (PDS), ako aj na vypracovanie ďalších usmernení a kódexov v otázkach PDS, treba agentúre zabezpečiť určité právomoci v oblasti dohľadu nad takým orgánom.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Agentúra by mala zabezpečiť, aby regulačné funkcie, ktoré v súlade s [prepracovaným znením smernice o elektrine v zmysle návrhu COM(2016) 864/2] a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES30 vykonávajú národné regulačné orgány, boli správne koordinované a podľa potreby dopĺňané na úrovni Únie . V tejto súvislosti je potrebné zaručiť nezávislosť agentúry od výrobcov elektriny a plynu, prevádzkovateľov prenosových sústav, prepravných sietí a distribučných sústav, či už verejných, alebo súkromný ch, a od spotrebiteľov a zabezpečiť súlad jej činností s právom Únie , jej technické a regulačné kapacity a jej transparentnosť, podriadenosť demokratickej kontrole a efektívnosť.

(10)  Agentúra by mala zabezpečiť, aby regulačné funkcie, ktoré v súlade s [prepracovaným znením smernice o elektrine v zmysle návrhu COM(2016) 864/2] a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES30 vykonávajú národné regulačné orgány, boli správne koordinované a podľa potreby dopĺňané na úrovni Únie . V tejto súvislosti je potrebné zaručiť nezávislosť agentúry od výrobcov elektriny a plynu, prevádzkovateľov prenosových sústav, prepravných sietí a distribučných sústav, či už verejných, alebo súkromný ch, a od spotrebiteľov a zabezpečiť súlad jej činností s právom Únie , jej technické a regulačné kapacity a jej transparentnosť, podriadenosť demokratickej kontrole, a to aj zodpovednosť Európskemu parlamentu, a efektívnosť.

__________________

__________________

30 Pozri stranu 94 tohto úradného vestníka.

30 Pozri stranu 94 tohto úradného vestníka.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Agentúra by mala monitorovať regionálnu spoluprácu medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav/prepravných sietí v odvetví elektroenergetiky a plynu, ako aj plnenie úloh Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ďalej len „ENTSO pre elektrinu“) a Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn (ďalej len „ENTSO pre plyn“). Agentúra by tiež mala monitorovať vykonávanie úloh ďalších subjektov s regulovanými funkciami celoúnijného rozsahu, ako sú energetické burzy. Činnosť agentúry je nevyhnutná na zabezpečenie účinnej a transparentnej spolupráce prevádzkovateľov týchto sústav/sietí a prevádzky ďalších subjektov s celoúnijnými funkciami v prospech vnútorných trhov s elektrinou a plynom.

(11)  Agentúra by mala monitorovať regionálnu spoluprácu medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav/prepravných sietí v odvetví elektroenergetiky a plynu, ako aj plnenie úloh Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ďalej len „ENTSO pre elektrinu“) a Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn (ďalej len „ENTSO pre plyn“) a zohrávať úlohu pri zaručovaní súladu s právnymi predpismi Únie. Agentúra by tiež mala monitorovať vykonávanie úloh ďalších subjektov s regulovanými funkciami celoúnijného rozsahu, ako sú energetické burzy. Činnosť agentúry je nevyhnutná na zabezpečenie účinnej a transparentnej spolupráce prevádzkovateľov týchto sústav/sietí a prevádzky ďalších subjektov s celoúnijnými funkciami v prospech vnútorných trhov s elektrinou a plynom. Agentúra by mala mať možnosť požiadať ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre plyn o poskytnutie informácií potrebných na plnenie svojich úloh získať tieto informácie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Vzhľadom na rozšírenie povinnosti ENTSO pre elektrinu, ENTSO pre plyn, subjektu EÚ pre prevádzkovateľov distribučných sústav (ďalej len „subjekt PDS EÚ“) a regionálnych centier spolupráce, je potrebné posilniť dohľad nad takýmito subjektmi pôsobiacimi na regionálnej úrovni alebo na úrovni celej Únie. Za mimoriadnych okolností, s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu s energiou, by agentúra ACER mala byť schopná prijímať rozhodnutia určené týmto subjektom, aby sa zabezpečilo, že si budú plniť svoje povinnosti vyplývajúce z niektorých energetických právnych predpisov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Agentúra zabezpečuje integrovaný rámec, na ktorom sa národné regulačné orgány môžu podieľať a v rámci neho spolupracovať. Tento rámec uľahčuje jednotné uplatňovanie právnych predpisov o vnútornom trhu s elektrinou a zemným plynom v cel ej Únii . Pokiaľ ide o situácie týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, agentúra dostala právomoc prijímať samostatné rozhodnutia. Táto právomoc by mala za jasne stanovených podmienok zahŕňať aj technické a regulačné otázky, , ktoré si vyžadujú regionálnu koordináciu, najmä z hľadiska vykonávania sieťových predpisov a usmernení, spoluprácu v rámci regionálnych operačných centier, regulačné rozhodnutia potrebné na efektívne monitorovanie integrity a transparentnosti veľkoobchodného trhu a rozhodnutia zahŕňajúce elektroenergetické a plynárenské infraštruktúry, ktoré spájajú alebo ktoré by mohli spájať najmenej dva členské štáty a ako poslednú možnosť výnimky z pravidiel vnútorného trhu pre nové prepojovacie elektrizačné vedenia a nové plynárenské infraštruktúry umiestnené vo viac ako jednom členskom štáte.

(13)  Agentúra zabezpečuje integrovaný rámec, na ktorom sa národné regulačné orgány môžu podieľať a v rámci neho spolupracovať. Tento rámec uľahčuje jednotné uplatňovanie právnych predpisov o vnútornom trhu s elektrinou a zemným plynom v celej Únii. Pokiaľ ide o situácie týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, agentúra dostala právomoc prijímať samostatné rozhodnutia. Táto právomoc by mala za jasne stanovených podmienok zahŕňať aj technické a regulačné otázky, ktoré si vyžadujú regionálnu koordináciu, najmä z hľadiska vykonávania sieťových predpisov a usmernení, spoluprácu v rámci regionálnych koordinačných centier, regulačné rozhodnutia potrebné na efektívne monitorovanie integrity a transparentnosti veľkoobchodného trhu a rozhodnutia zahŕňajúce elektroenergetické a plynárenské infraštruktúry, ktoré spájajú alebo ktoré by mohli spájať najmenej dva členské štáty a ako poslednú možnosť výnimky z pravidiel vnútorného trhu pre nové prepojovacie elektrizačné vedenia a nové plynárenské infraštruktúry umiestnené vo viac ako jednom členskom štáte. Agentúra by mala mať takisto možnosť poskytovať národným regulačným orgánom operatívnu pomoc. Národné regulačné orgány by mali agentúre poskytovať informácie relevantné pre monitorovacie činnosti agentúry.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Agentúra zohráva dôležitú úlohu pri príprave rámcových usmernení, ktoré nie sú záväznej povahy (ďalej len „rámcové usmernenia“). Sieťové predpisy by mali byť v súlade s týmito rámcovými usmerneniami . Ďalej sa považuje za vhodné a v súlade s účelom agentúry, aby sa podieľala na posudzovaní návrhov sieťových predpisov s cieľom zabezpečiť ich súlad s rámcovými usmerneniami a potrebnú mieru harmonizácie skôr, ako ich predloží Komisii na prijatie.

(14)  Agentúra zohráva dôležitú úlohu pri príprave rámcových usmernení, ktoré nie sú záväznej povahy (ďalej len „rámcové usmernenia“). Sieťové predpisy by mali byť v súlade s týmito rámcovými usmerneniami . Ďalej sa považuje za vhodné a v súlade s účelom agentúry, aby sa podieľala na posudzovaní a pozmeňovaní návrhov sieťových predpisov s cieľom zabezpečiť ich súlad s rámcovými usmerneniami a potrebnú mieru harmonizácie skôr, ako ich predloží Komisii na prijatie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S prijatím súboru sieťových predpisov a usmernení, ktoré stanovujú postupné vykonávanie a ďalšie zdokonaľovanie spoločných regionálnych a celoúnijných pravidiel, vzrástol význam roly agentúry z hľadiska monitorovania vykonávania daných sieťových predpisov a usmernení. Účinné monitorovanie sieťových predpisov a usmernení je kľúčovou funkciou agentúry a pre vykonávanie pravidiel vnútorného trhu má rozhodujúci význam.

(15)  S prijatím súboru sieťových predpisov a usmernení, ktoré stanovujú postupné vykonávanie a ďalšie zdokonaľovanie spoločných regionálnych a celoúnijných pravidiel, vzrástol význam roly agentúry z hľadiska monitorovania a zaručovania vykonávania daných sieťových predpisov a usmernení. Účinné monitorovanie sieťových predpisov a usmernení je kľúčovou funkciou agentúry a pre vykonávanie pravidiel vnútorného trhu má rozhodujúci význam.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Keďže postupná harmonizácia energetických trhov Únie zahŕňa ako medzikrok priebežné hľadanie regionálnych riešení, je vhodné zohľadniť regionálny rozmer vnútorného trhu a zabezpečiť primerané mechanizmy riadenia. Regulačné orgány zodpovedné za koordinované schvaľovanie na regionálnej úrovni by mali mať možnosť pripravovať rozhodnutia rady regulačných orgánov o otázkach regionálneho významu v regionálnom podvýbore rady regulačných orgánov, pokiaľ nejde o otázky všeobecného významu pre celú Úniu.

(17)  Keďže postupná harmonizácia energetických trhov Únie zahŕňa ako medzikrok priebežné hľadanie regionálnych riešení, je vhodné zohľadniť regionálny rozmer vnútorného trhu a zabezpečiť primerané mechanizmy riadenia. Rozhodnutia o návrhoch spoločných regionálnych podmienok alebo metodík by preto mali byť prijímané príslušnými regulačnými orgánmi dotknutého regiónu, ak tieto rozhodnutia nemajú reálny vplyv na vnútorný trh s energiou. Rozhodnutia o otázkach, ktoré majú značný význam aj pre oblasti mimo príslušného regiónu, by mala prijímať agentúra.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  V prípade potreby by agentúra mala konzultovať so zainteresovanými stranami a poskytnúť im primeranú možnosť vyjadriť sa k navrhovaným opatreniam, ako sú sieťové predpisy a pravidlá.

(20)  V prípade potreby agentúra musí konzultovať so zainteresovanými stranami a poskytnúť im primeranú možnosť vyjadriť sa ku všetkým navrhovaným opatreniam.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Agentúra by mala prispievať k snahám o posilnenie energetickej bezpečnosti.

(22)  Agentúra by mala prispievať k snahám o posilnenie energetickej bezpečnosti a splnenie cieľov Únie v oblasti klímy. Ako výkonný orgán by mala dodržiavať strategickú agendu v oblasti energetiky a klímy, ktorú stanovili inštitúcie tvoriace politiku Únie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Agentúra by mala mať právomoci potrebné na účinný, transparentný, odôvodnený a predovšetkým nezávislý výkon regulačných funkcií. Nezávislosť agentúry od výrobcov elektriny a plynu a prevádzkovateľov prenosových/prepravných a distribučných sústav/ sietí nie je len kľúčovou zásadou dobrého riadenia, ale aj základnou podmienkou zabezpečenia dôvery trhu. Preto bez toho, aby bolo dotknuté konanie členov rady regulačných orgánov v mene ich národných orgánov, by mala rada regulačných orgánov konať nezávisle od akýchkoľvek trhových záujmov, mala by sa vyhýbať akémukoľvek konfliktu záujmov a nemala by požadovať alebo zohľadňovať pokyny ani prijímať odporúčania od žiadnej vlády členského štátu, inštitúcií Únie ani iného verejného či súkromného subjektu alebo osoby . Rozhodnutia rady regulačných orgánov by zároveň mali byť v súlade s právom Únie v oblasti energie, ako je právo vnútorného trhu s energiou, životného prostredia a hospodárskej súťaže. Rada regulačných orgánov by mala podávať správy o svojich stanoviskách, odporúčaniach a rozhodnutiach inštitúciám Únie .

(26)  Agentúra by mala mať právomoci potrebné na účinný, transparentný, odôvodnený a predovšetkým nezávislý výkon regulačných funkcií. Nezávislosť agentúry od výrobcov elektriny a plynu a prevádzkovateľov prenosových/prepravných a distribučných sústav/ sietí, ako aj od iných organizácií podporujúcich záujmy národných regulačných orgánov nie je len kľúčovou zásadou dobrého riadenia, ale aj základnou podmienkou zabezpečenia dôvery trhu. Preto bez toho, aby bolo dotknuté konanie členov rady regulačných orgánov v mene ich národných orgánov, by mala rada regulačných orgánov konať nezávisle od akýchkoľvek trhových záujmov, mala by sa vyhýbať akémukoľvek konfliktu záujmov a nemala by požadovať alebo zohľadňovať pokyny ani prijímať odporúčania od žiadnej vlády členského štátu, inštitúcií Únie ani iného verejného či súkromného subjektu alebo osoby . Rozhodnutia rady regulačných orgánov by zároveň mali byť v súlade s právom Únie v oblasti energie, ako je právo vnútorného trhu s energiou, životného prostredia a hospodárskej súťaže. Rada regulačných orgánov by mala podávať správy o svojich stanoviskách, odporúčaniach a rozhodnutiach inštitúciám Únie . Rozhodnutia agentúry by mali byť záväzné, zatiaľ čo jej stanoviská a odporúčania by sa mali v čo najväčšej miere zohľadňovať zo strany ENTSO pre elektrinu, ENTSO pre plyn, subjektu PDS EÚ, prevádzkovateľov prenosových sústav/prepravných sietí, regionálnych operačných centier a nominovaných prevádzkovateľov trhu s elektrinou.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Agentúra by mala svoje rozhodovacie právomoci uplatňovať v súlade so zásadami spravodlivého, transparentného a rozumného rozhodovania. Všetky procedurálne pravidlá agentúry by mali byť stanovené v jej rokovacom poriadku.

(28)  Agentúra by mala svoje rozhodovacie právomoci uplatňovať v súlade so zásadami spravodlivého, transparentného a rozumného rozhodovania. Všetky postupy agentúry by sa mali riadiť primeranými procedurálnymi pravidlami. Všetky procedurálne pravidlá agentúry by mali byť stanovené v jej rokovacom poriadku.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Agentúra by mala byť financovaná najmä zo všeobecného rozpočtu Únie prostredníctvom poplatkov a dobrovoľných príspevkov. Agentúra by mala mať predovšetkým naďalej k dispozícii zdroje, ktorými regulačné orgány v súčasnosti prispievajú na účely vzájomnej spolupráce na úrovni Únie . Pokiaľ ide o akékoľvek dotácie hradené zo všeobecného rozpočtu Únie, naďalej by sa mal uplatňovať rozpočtový postup Únie . Navyše, v súlade s článkom 107 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 , by mal vykonať audit účtovnej závierky nezávislý externý audítor 33.

(29)  Agentúra by mala mať dostatok zdrojov na plnenie svojich úloh. Agentúra by mala byť financovaná najmä zo všeobecného rozpočtu Únie prostredníctvom poplatkov a dobrovoľných príspevkov. Agentúra by mala mať predovšetkým naďalej k dispozícii zdroje, ktorými regulačné orgány v súčasnosti prispievajú na účely vzájomnej spolupráce na úrovni Únie. Agentúra by mala mať možnosť vyberať poplatky za niektoré svoje činnosti. Pokiaľ ide o akékoľvek dotácie hradené zo všeobecného rozpočtu Únie, naďalej by sa mal uplatňovať rozpočtový postup Únie . Navyše, v súlade s článkom 107 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 , by mal vykonať audit účtovnej závierky nezávislý externý audítor 33.

__________________

__________________

33 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

33 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  Rozpočet agentúry by sa mal vypracovať v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu zameraného na výkon pri zohľadnení jeho cieľov a očakávaných výsledkov jej úloh.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Rozpočtový orgán by mal priebežne hodnotiť rozpočet agentúry na základe jej pracovnej záťaže a výkonu. Rozpočtový orgán by mal zabezpečiť, aby boli splnené najvyššie normy účinnosti.

(30)  Rozpočtový orgán by mal priebežne hodnotiť rozpočet agentúry na základe jej pracovnej záťaže, výkonu a cieľa pracovať na vnútornom trhu s energiou a prispievať k energetickej bezpečnosti v prospech spotrebiteľov v Únie. Rozpočtový orgán by mal zabezpečiť, aby boli splnené najvyššie normy účinnosti.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Zo spolupráce národných regulačných orgánov s agentúrou vyplýva, že väčšinové rozhodnutia sú kľúčovým predpokladom pokroku v otázkach spojených s vnútorným trhom s energiou, ktoré majú výrazný hospodársky vplyv vo viacerých členských štátoch. Národné regulačné orgány by preto v rade regulačných orgánov mali hlasovať jednoduchou väčšinou.

(34)  Zo spolupráce národných regulačných orgánov s agentúrou vyplýva, že väčšinové rozhodnutia sú kľúčovým predpokladom pokroku v otázkach spojených s vnútorným trhom s energiou, ktoré majú výrazný hospodársky vplyv vo viacerých členských štátoch. Národné regulačné orgány by preto v rade regulačných orgánov mali hlasovať dvojtretinovou väčšinou. Agentúra by sa mala v prípade potreby zodpovedať Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(37a)  V rozhodnutí 2009/913/EÚ prijatom na základe spoločnej dohody medzi predstaviteľmi vlád členských štátov1a sa stanovuje, že sídlom agentúry je Ľubľana v Slovinsku. Sídlo agentúry je centrom jej činností a jej štatutárnych funkcií. Preto by sa schôdze štatutárnych orgánov mali uskutočňovať v mieste sídla.

 

__________________

 

1a Rozhodnutie 2009/913/EÚ prijaté na základe spoločnej dohody medzi predstaviteľmi vlád členských štátov zo 7. decembra 2009 o sídle Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 39).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Členský štát, ktorý je hostiteľským štátom agentúry, by mal vytvoriť najlepšie možné podmienky na zabezpečenie bezproblémového a efektívneho fungovania agentúry vrátane viacjazyčného a európsky orientovaného školského vzdelávania a vhodných dopravných spojení.

(38)  Dohoda o sídle medzi vládou Slovinskej republiky a agentúrou bola uzatvorená 26. novembra 2010 a nadobudla účinnosť 10. januára 2011 a ostatné osobitné dohody spĺňajú požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 713/2009 a 863/2016.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38a)  Agentúra by mala podľa potreby podporovať a uľahčovať spoluprácu medzi národnými regulačnými orgánmi v rôznych sektoroch, najmä v oblasti ochrany údajov a súkromia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Účelom agentúry je pomáhať na úrovni Únie regulačným orgánom uvedeným v článku 57 [prepracovaného znenia smernice o elektrine podľa návrhu COM(2016) 864/2] a v článku 39 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES pri vykonávaní regulačných úloh, ktoré sa vykonávajú v členských štátoch, a podľa potreby koordinovať ich činnosť.

2.  Účelom agentúry je pomáhať na úrovni Únie regulačným orgánom uvedeným v článku 57 [prepracovaného znenia smernice o elektrine podľa návrhu COM(2016) 864/2] a v článku 39 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES pri vykonávaní regulačných úloh, ktoré sa vykonávajú v členských štátoch, a podľa potreby koordinovať ich činnosť, sprostredkovať a urovnávať spory medzi nimi, ako aj prispievať k vytváraniu vysokokvalitných spoločných regulačných a dozorných postupov a zabezpečovať jednotné, efektívne a účinné uplatňovanie aktov Únie s cieľom dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Agentúra pri vykonávaní svojich úloh koná nezávisle a objektívne a výhradne v záujme Únie. Agentúra prijíma rozhodnutia nezávisle od súkromných a obchodných záujmov a disponuje oddelenými ročnými rozpočtovými prostriedkami, je nezávislá pri plnení vyčleneného rozpočtu a má primerané ľudské a finančné zdroje na účinné plnenie svojich povinností.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vydáva stanoviská a odporúčania určené prevádzkovateľom prenosových sústav/prepravných sietí, regionálnym operačným centrám a nominovaným organizátorom trhu s elektrinou ;

a)  vydáva stanoviská a odporúčania určené prevádzkovateľom prenosových sústav/prepravných sietí, ENTSO pre elektrinu, ENTSO pre plyn, subjektu EÚ PDS, regionálnym koordinačným centrám a nominovaným organizátorom trhu s elektrinou;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  prijíma individuálne rozhodnutia v osobitných prípadoch uvedených v článkoch 6, 8 a 11 tohto nariadenia a

d)  prijíma rozhodnutia v osobitných prípadoch uvedených v tomto nariadení;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ENTSO pre elektrinu, ENTSO pre plyn, subjekt EÚ PDS, prevádzkovatelia prenosových sústav, regionálne koordinačné centrá a nominovaní prevádzkovatelia trhu s elektrinou venujú maximálnu pozornosť stanoviskám a odporúčaniam agentúry určeným pre ne podľa tohto nariadenia a vynaložia maximálne úsilie na ich dodržiavanie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Úlohy agentúry týkajúce sa spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav/prepravných sietí

Úlohy agentúry týkajúce sa spolupráce prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav/prepravných sietí

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra poskytuje Komisii stanovisko k návrhu stanov, zoznamu členov a návrhu rokovacieho poriadku ENTSO pre elektrinu v súlade s článkom 26 ods. 2 [OP: prepracované znenie nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2] a ENTSO pre plyn v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2009.

1.  Agentúra poskytuje Komisii stanovisko k návrhu stanov, zoznamu členov a návrhu rokovacieho poriadku ENTSO pre elektrinu v súlade s článkom 26 ods. 2 [OP: prepracované znenie nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2], subjektu EÚ PDS v súlade s článkom 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. ... . [OP: prepracované znenie nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2] a ENTSO pre plyn v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2009.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ENTSO pre elektrinu podľa článku 1 [OP: prepracované znenie nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2] a úloh ENTSO pre plyn podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 715/2009. a

a)  ENTSO pre elektrinu podľa článku 1 [OP: prepracované znenie nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2] a úloh ENTSO pre plyn podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 715/2009.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ENTSO pre elektrinu podľa článku 29 ods. 2 prvého pododseku [prepracovaného znenia nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2] a ENTSO pre plyn podľa článku 9 ods. 2 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 715/2009 k návrhu ročného pracovného programu, k návrhu plánu rozvoja sústavy/siete pre celú Úniu a ďalším príslušným dokumentom uvedeným v článku 27 ods. 1 [prepracovaného znenia nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2] a článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 715/2009 s ohľadom na ciele nediskriminácie, efektívnej hospodárskej súťaže a v záujme účinného a bezpečného fungovania vnútorných trhov s elektrinou a zemným plynom.

b)  ENTSO pre elektrinu podľa článku 29 ods. 2 prvého pododseku [prepracovaného znenia nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2] a ENTSO pre plyn podľa článku 9 ods. 2 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 715/2009 k návrhu ročného pracovného programu, k návrhu plánu rozvoja sústavy/siete pre celú Úniu a ďalším príslušným dokumentom uvedeným v článku 27 ods. 1 [prepracovaného znenia nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2] a článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 715/2009 s ohľadom na ciele nediskriminácie, efektívnej hospodárskej súťaže a v záujme účinného a bezpečného fungovania vnútorných trhov s elektrinou a zemným plynom; a

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  subjektu EÚ PDS k návrhu ročného pracovného programu a ďalším príslušným dokumentom uvedeným v článku 51 ods. 1 a 2 nariadenia EÚ [prepracované nariadenie o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2] s ohľadom na ciele nediskriminácie, efektívnej hospodárskej súťaže a v záujme účinného a bezpečného fungovania vnútorných trhov s elektrinou a zemným plynom.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Agentúra môže vydávať rozhodnutia určené ENTSO pre elektrinu, ENTSO pre plyn a subjektu PDS EÚ, aby dodržiavali svoje záväzky, ako sa uvádza v

 

a)   tomto nariadení;

 

b)   Nariadení (ES) č. 715/2009 a nariadení (EÚ) .../... [návrh prepracovaného znenia nariadenia o elektrickej energii, COD(2016)0379];

 

c)   sieťových predpisoch prijatých podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 715/2009 a článkov 54 a 55 nariadenia (EÚ) .../... [návrh nariadenia o elektrickej energii, COD(2016)0379];

 

d)   usmerneniach prijatých podľa článku 23 nariadenia (ES) č. 715/2009 a článku 57 nariadenia (EÚ) .../... [návrh nariadenia o elektrickej energii, COD(2016)0379];

 

e)   nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013;

 

f)   nariadení (EÚ) [nariadenie o pripravenosti na riziká podľa návrhu COM(2016) 862]

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Agentúra vydá rozhodnutie podľa odseku 4a, len ak:

 

a)   má porušenie vplyv na účinné fungovanie vnútorného trhu s energiou; a

 

b)   žiadny príslušný orgán neprijal opatrenia alebo ak opatrenia, ktoré prijal jeden príslušný orgán alebo viacero príslušných orgánov neboli dostatočné na zaručenie súladu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4c.  Na žiadosť agentúry ENTSO pre elektrinu, ENTSO pre plyn a subjekt EÚ PDS poskytnú agentúre informácie potrebné na plnenie jej úloh.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  monitoruje a analyzuje vykonávanie sieťových predpisov a usmernení prijatých Komisiou podľa článku 55 ods. 12 [prepracovaného znenia nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2] a článku 6 ods. 11 nariadenia (ES) č. 715/2009 a ich účinok na harmonizáciu uplatniteľných pravidiel zameraných na uľahčovanie integrácie trhov, ako aj ich účinok na nediskrimináciu, efektívnu hospodársku súťaž a efektívne fungovanie trhu, a podáva o ňom správy Komisii.

e)  monitoruje a analyzuje vykonávanie sieťových predpisov a usmernení prijatých Komisiou podľa článku 55 ods. 12 [prepracovaného znenia nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2] a článku 6 ods. 11 nariadenia (ES) č. 715/2009 a ich účinok na harmonizáciu uplatniteľných pravidiel zameraných na uľahčovanie integrácie trhov, ako aj ich účinok na nediskrimináciu, efektívnu hospodársku súťaž a efektívne fungovanie trhu, a podáva o ňom správy Komisii. Agentúra môže tiež vydávať rozhodnutia v súlade s článkom 4 ods. 4a tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa v sieťových predpisoch a usmerneniach vypracovaných podľa kapitoly VII [prepracovaného znenia nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2] stanovuje vypracovanie návrhov podmienok alebo metodík vykonávania týchto sieťových predpisov a usmernení, ktoré si vyžadujú regulačné schválenie všetkých regulačných orgánov alebo všetkých regulačných orgánov dotknutého regiónu, takéto podmienky alebo metodiky sa predložia na revíziu a schválenie agentúre. Agentúra dané podmienky alebo metodiky pred schválením zreviduje a podľa potreby zmení s cieľom zaistiť, aby boli v súlade s účelom príslušného sieťového predpisu alebo usmernení a prispievali k integrácii trhov, nediskriminácii a efektívnemu fungovaniu trhu. Uplatňuje sa postup koordinácie regionálnych úloh v súlade s článkom 7.

2.  Ak sa v sieťových predpisoch a usmerneniach vypracovaných podľa kapitoly VII [prepracovaného znenia nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2] stanovuje vypracovanie návrhov podmienok alebo metodík vykonávania týchto sieťových predpisov a usmernení, ktoré si vyžadujú schválenie regulačnými orgánmi všetkých členských štátov, navrhované podmienky alebo metodiky sa predložia na revíziu a schválenie agentúre.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak sa v sieťových predpisoch a usmerneniach vypracovaných podľa kapitoly VII nariadenia (EÚ) .../... [navrhované prepracované nariadenie o elektrine, COD(2016)0379] stanovuje vypracovanie návrhov spoločných regionálnych podmienok alebo metodík na vykonávanie sieťových predpisov a usmernení, ktoré si vyžadujú schválenie všetkými regulačnými orgánmi dotknutého regiónu, navrhované podmienky a metodiky sa oznámia agentúre.

 

Do jedného mesiaca od takéhoto oznámenia môže riaditeľ z vlastnej iniciatívy po konzultácii s Radou regulačných orgánov alebo na žiadosť rady regulačných orgánov požiadať regulačné orgány dotknutého regiónu, aby zaslali návrh agentúre na schválenie, ak má návrh zásadný vplyv na vnútorný trh s energiou.

 

Návrh sa považuje za návrh so zásadným vplyvom na vnútorný trhu s energiou, ak by:

 

i)   mal zásadný vplyv na konečných spotrebiteľov mimo príslušnej oblasti alebo

 

ii)   významne ovplyvňoval energetické záujmy Únie nad rámec dotknutého regiónu.

 

V takýchto prípadoch alebo v prípadoch uvedených v článku 6 ods. 8 písm. a) a b) agentúra prijme rozhodnutie v lehote stanovenej v príslušných sieťových predpisoch a usmerneniach. Táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol návrh oznámený.

 

Agentúra dané podmienky alebo metodiky pred schválením zreviduje a podľa potreby zmení s cieľom zaistiť, aby boli v súlade s účelom príslušného sieťového predpisu alebo usmernení a prispievali k integrácii trhov, nediskriminácii, účinnej hospodárskej súťaži a riadnemu fungovaniu trhu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V kontexte preskúmania ponukových oblastí agentúra schváli a môže vyžiadať zmeny metodiky a predpokladov, ktoré sa použijú v procese preskúmania ponukových oblastí v zmysle článku 13 ods. 3 [prepracovaného znenia nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2].

3.  Postup preskúmania ponukových oblastí sa vykonáva v zmysle článku 13 ods. 3 [prepracovaného znenia nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2];

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra môže v súlade so svojím pracovným programom, na žiadosť Komisie alebo z vlastnej iniciatívy predložiť odporúčania na pomoc regulačným orgánom a účastníkom trhu pri výmene osvedčených postupov.

2.  Agentúra môže v súlade so svojím pracovným programom, na žiadosť Komisie alebo z vlastnej iniciatívy predložiť odporúčania na pomoc regulačným orgánom a účastníkom trhu pri výmene osvedčených postupov a zabezpečení úplného súladu s platnými predpismi.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Agentúra môže z vlastnej iniciatívy poskytnúť Komisii stanovisko týkajúce sa osobitnej nezávislosti vnútroštátneho regulačného orgánu alebo z dôvodu nedostatku zdrojov a technických kapacít.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra vytvorí rámec, v rámci ktorého budú môcť národné regulačné orgány spolupracovať. Podporuje spoluprácu medzi národnými regulačnými orgánmi a medzi regulačnými orgánmi na regionálnej úrovni a na úrovni Únie s cieľom zaistiť interoperabilitu, komunikáciu a monitorovanie regionálnych výsledkov v oblastiach, ktoré ešte nie sú na úrovni Únie harmonizované, a pri formulovaní svojich stanovísk, odporúčaní a rozhodnutí zohľadňuje výsledky tejto spolupráce. Ak agentúra usúdi, že sú pre takúto spoluprácu potrebné záväzné pravidlá, predloží Komisii príslušné odporúčania.

3.  Agentúra vytvorí rámec, v rámci ktorého budú môcť národné regulačné orgány spolupracovať, s cieľom zabezpečiť efektívne prijímanie rozhodnutí v otázkach s cezhraničným významom. Podporuje spoluprácu medzi národnými regulačnými orgánmi a medzi regulačnými orgánmi na regionálnej úrovni a na úrovni Únie s cieľom zaistiť interoperabilitu, komunikáciu a monitorovanie regionálnych výsledkov v oblastiach, ktoré ešte nie sú na úrovni Únie harmonizované, a pri formulovaní svojich stanovísk, odporúčaní a rozhodnutí zohľadňuje výsledky tejto spolupráce. Ak agentúra usúdi, že sú pre takúto spoluprácu potrebné záväzné pravidlá, predloží Komisii príslušné odporúčania.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra na žiadosť ktoréhokoľvek regulačného orgánu alebo Komisie poskytne na základe skutkového stavu stanovisko k tomu, či je rozhodnutie prijaté regulačným orgánom v súlade s usmerneniami uvedenými v [prepracovanom znení smernice o elektrine podľa návrhu COM(2016) 864/2], v smernici 2009/73/ES, v [prepracovanom znení nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2] alebo v nariadení (ES) č. 715/2009 alebo s inými príslušnými ustanoveniami týchto smerníc alebo nariadení.

4.  Agentúra na žiadosť jedného alebo viacerých regulačných orgánov alebo Komisie poskytne na základe skutkového stavu stanovisko k tomu, či je rozhodnutie prijaté regulačným orgánom v súlade s usmerneniami uvedenými v [prepracovanom znení smernice o elektrine podľa návrhu COM(2016) 864/2], v smernici 2009/73/ES, v [prepracovanom znení nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2] alebo v nariadení (ES) č. 715/2009 alebo s inými príslušnými ustanoveniami týchto smerníc alebo nariadení.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Na žiadosť národného regulačného orgánu môže agentúra rozhodnúť poskytovať operačnú pomoc príslušnému národnému regulačnému orgánu pri vyšetrovaní, a to aj na účely presadzovania právnych predpisov, pokiaľ ide o nedodržiavanie pravidiel týkajúcich sa zneužívania trhu, jeho manipulácie a obchodovania s využitím dôverných informácií, podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 1a.

 

________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Agentúra rozhoduje o podmienkach prístupu k elektroenergetickej a plynárenskej infraštruktúre, ktorá spája alebo môže spájať najmenej dva členské štáty (ďalej len „cezhraničná infraštruktúra“), a o jej prevádzkovej bezpečnosti v súlade s odsekom 8 .

7.  Agentúra rozhoduje o podmienkach prístupu k elektroenergetickej a plynárenskej infraštruktúre, ktorá spája alebo môže spájať najmenej dva členské štáty (ďalej len „cezhraničná infraštruktúra“), a o jej prevádzkovej bezpečnosti v súlade s odsekmi 8, 9 a 10 .

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a.  Národné regulačné orgány zaručujú presadzovanie rozhodnutí agentúry.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[…]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Úlohy agentúry vo vzťahu k regionálnym operačným centrám

Úlohy agentúry vo vzťahu k regionálnym koordinačným centrám

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra v úzkej spolupráci s národnými regulačnými orgánmi a ENTSO pre elektrinu monitoruje a analyzuje výsledky regionálnych operačných centier, pričom prihliada na správy stanovené v [článku 43 ods. 4 prepracovaného znenia nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2].

1.  Agentúra v úzkej spolupráci s národnými regulačnými orgánmi a ENTSO pre elektrinu monitoruje a analyzuje výsledky a dodržiavanie pravidiel regionálnych koordinačných centier, pričom prihliada na správy stanovené v [článku 43 ods. 4] nariadenia ... [prepracovaného znenia nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2] a ich súlad s povinnosťami podľa nariadenia (EÚ).../... [prepracované znenie nariadenia o elektrickej energii podľa návrhu COM(2016) 861/2], sieťových predpisov prijatých podľa článkov 54 a 55 tohto návrhu a usmernení prijatých podľa článku 57 tohto návrhu.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podľa potreby si vyžaduje informácie od regionálnych operačných centier podľa článku 43 [prepracovaného znenia nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2];

b)  podľa potreby si vyžaduje informácie od regionálnych koordinačných centier podľa článku 43 [prepracovaného znenia nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2];

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  vydáva stanoviská a odporúčania pre regionálne operačné centrá.

d)  vydáva stanoviská a odporúčania pre regionálne koordinačné centrá.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Agentúra môže vydávať rozhodnutia určené regionálnym koordinačným centrám, aby dodržiavali svoje záväzky, ako sa uvádza v

 

a)   nariadení (EÚ) .../... [návrh prepracovaného znenia nariadenia o elektrickej energii, COD(2016)0379];

 

b)   sieťových predpisoch prijatých podľa článkov 54 a 55 nariadenia (EÚ) .../... [návrh nariadenia o elektrickej energii, COD(2016)0379];

 

c)   sieťových predpisoch prijatých podľa článku 57 nariadenia (EÚ) .../... [návrh nariadenia o elektrickej energii, COD(2016)0379].

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 b.  Agentúra prijme rozhodnutie podľa odseku 2a, len ak:

 

a)   má porušenie vplyv na účinné fungovanie vnútorného trhu s energiou; a

 

b)   žiadny príslušný orgán neprijal opatrenia alebo ak opatrenia, ktoré prijal jeden príslušný orgán alebo viacero príslušných orgánov neboli dostatočné na zaručenie súladu.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  návrhy metodík a výpočtov súvisiacich s posudzovaním primeranosti zdrojov na európskej úrovni podľa článku 19 ods. 2, 3 a 5 [prepracovaného znenia nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2];

a)  návrhy metodík a výpočtov súvisiacich s posudzovaním primeranosti zdrojov na európskej úrovni podľa článku 19 ods. 2, 3 a 5 [prepracovaného znenia nariadenia o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2], ako aj výsledky posudzovania primeranosti zdrojov na európskej úrovni v súlade s článkom 19 ods. 6 nariadenia (EÚ) ... [prepracované znenie nariadenia o elektrickej energii, COD(2016) 861/2].

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  monitoruje veľkoobchodné trhy, zbiera údaje a zriadi európsky register účastníkov trhu v súlade s článkami 7 až 9 nariadenia (EÚ) č. 1227/201137;

a)  monitoruje veľkoobchodné trhy vrátane regionálnych trhov, zbiera a delí sa o údaje a zriaďuje európsky register účastníkov trhu v súlade s článkami 7 až 12 nariadenia (EÚ) č. 1227/201137;

__________________

__________________

37 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1–16).

37 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1–16).

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Procesné záruky pre adresátov rozhodnutí agentúry

 

1.  Pred prijatím rozhodnutí podľa tohto nariadenia agentúra informuje príslušné strany rozhodnutia a vyzve ich na predloženie pripomienok v konkrétnej lehote, pričom v plnej miere zohľadní naliehavosť, zložitosť a prípadné následky danej veci.

 

2.   Rozhodnutia prijaté agentúrou musia byť v plnom rozsahu odôvodnené, aby bolo možné sa odvolať vo veci samej.

 

3.  Príslušné strany sú informované o zákonných opravných prostriedkoch k napadnutým rozhodnutiam podľa tohto nariadenia.

 

4.  Agentúra prijme a uverejní vhodný a primeraný rokovací poriadok týkajúci sa úloh agentúry stanovených podľa kapitoly I. V rokovacom poriadku sa pre všetky rozhodnutia agentúry stanovia aspoň normy špecifikované v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku a zabezpečí sa ním transparentný a primeraný rozhodovací proces, ktorým sa zaručia základné procesné práva založené na zásadách právneho štátu. V prípade všetkých ostatných úloh agentúry uvedených v kapitole I sa rokovacím poriadkom zabezpečí aspoň zaručenie základných procesných práv.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra v úzkej spolupráci s Komisiou, členskými štátmi a príslušnými národnými orgánmi vrátane národných regulačných orgánov a bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov, monitoruje veľkoobchodné a maloobchodné trhy s elektrinou a so zemným plynom, najmä maloobchodné ceny elektriny a plynu, dodržiavanie práv spotrebiteľov stanovených v [prepracovanom znení smernice o elektrine podľa návrhu COM(2016) 864/2] a v smernici 2009/73/ES, prístup k sieťam vrátane prístupu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, potenciálne prekážky cezhraničného obchodu, štátne zásahy brániace tomu, aby ceny odrážali skutočný nedostatok, výsledky členských štátov v oblasti bezpečnosti dodávok elektriny na základe výsledkov posudzovania primeranosti zdrojov na európskej úrovni uvedeného v článku 19 [prepracovaného znenia nariadenia o elektrine], najmä pri zohľadnení hodnotení ex-post uvedených v článku 16 [nariadenia o pripravenosti na riziká podľa návrhu COM(2016) 862] .

1.  Agentúra v úzkej spolupráci s Komisiou, členskými štátmi a príslušnými národnými orgánmi vrátane národných regulačných orgánov a bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov, monitoruje veľkoobchodné a maloobchodné trhy s elektrinou a so zemným plynom, najmä maloobchodné ceny elektriny a zemného plynu, dodržiavanie práv a ochrany spotrebiteľov stanovených v [prepracovanom znení smernice o elektrine podľa návrhu COM(2016) 864/2] a v smernici 2009/73/ES, vplyv vývoja trhu na domácnosti, prístup k sieťam vrátane prístupu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov,  dosiahnutý pokrok v súvislosti so vzájomnými prepojeniami, potenciálne prekážky cezhraničného obchodu, regulačné prekážky vstupu nových a malých subjektov na trh vrátane energetických komunít a štátne zásahy brániace tomu, aby ceny odrážali skutočný nedostatok, výsledky členských štátov v oblasti bezpečnosti dodávok elektriny na základe výsledkov posudzovania primeranosti zdrojov na európskej úrovni uvedeného v článku 19 [prepracovaného znenia nariadenia o elektrine], najmä pri zohľadnení hodnotení ex-post uvedených v článku 16 [nariadenia o pripravenosti na riziká podľa návrhu COM(2016) 862].

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Agentúra môže požiadať národné regulačné orgány, ENTSO pre elektrinu, ENTSO pre plyn, regionálne koordinačné centrá, subjekt EÚ PDS a nominovaných prevádzkovateľov trhu s elektrinou, aby poskytli všetky informácie potrebné na účely monitorovania podľa tohto článku. Na tento účel je agentúra oprávnená vydávať rozhodnutia. Agentúra vo svojich rozhodnutiach odkazuje na právny základ, podľa ktorého sa informácie požadujú, lehotu, v rámci ktorej sa majú informácie poskytnúť, a účel žiadosti. Agentúra používa dôverné informácie získané podľa tohto článku iba na účely plnenia úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia. Agentúra zabezpečuje primeranú ochranu údajov všetkých informácií podľa článku 41.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra môže zriadiť miestne kancelárie v členských štátoch pod podmienkou ich súhlasu a v súlade s článkom 25 písm. j).

Agentúra môže zriadiť miestne kancelárie v členských štátoch v súlade s článkom 25 písm. k).

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Rozhodnutia správnej rady sa prijímajú na základe jednoduchej väčšiny prítomných členov, ak sa v tomto nariadení neuvádza inak. Každý člen správnej rady alebo náhradník má jeden hlas.

5.  Rozhodnutia správnej rady sa prijímajú na základe dvojtretinovej väčšiny prítomných členov, ak sa v tomto nariadení neuvádza inak. Každý člen správnej rady alebo v jeho neprítomnosti náhradník má jeden hlas.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Členovia správnej rady sa zaväzujú konať nezávisle a objektívne vo verejnom záujme Na tento účel každý člen správnej rady podá písomné vyhlásenie o záväzkoch a písomné vyhlásenie o záujmoch, v ktorom buď uvedie, že neexistujú žiadne záujmy, ktoré možno považovať za prekážku jeho nezávislosti, alebo uvedie priame alebo nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za prekážku jeho nezávislosti. Tieto vyhlásenia sa každoročne zverejnia.

8.  Členovia správnej rady sa zaväzujú konať nezávisle a objektívne výlučne v záujme Únie ako celku a nevyhľadávajú a ani neprijímajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od žiadnej vlády členského štátu, ani od iného verejného alebo súkromného orgánu. Na tento účel každý člen správnej rady podá písomné vyhlásenie o záväzkoch a písomné vyhlásenie o záujmoch, v ktorom buď uvedie, že neexistujú žiadne záujmy, ktoré možno považovať za prekážku jeho nezávislosti, alebo uvedie priame alebo nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za prekážku jeho nezávislosti. Tieto vyhlásenia sa každoročne zverejnia.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  každý rok prijíma návrh programového dokumentu uvedeného v článku 21 pred jeho predložením Komisii na poskytnutie stanoviska a v nadväznosti na stanovisko Komisie a po schválení radou regulačných orgánov v súlade s článkom 23 ods. 5 písm. c) Ö prijíma Õ programový dokument agentúry dvojtretinovou väčšinou svojich členov a postúpi ho Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Programový dokument sa prijíma bez toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový postup, a zverejní sa.

e)  každý rok prijíma do 31. januára návrh programového dokumentu uvedeného v článku 21 a predkladá ho Komisii, Európskemu parlamentu a Rade. V nadväznosti na stanovisko Komisie a vzhľadom na viacročné programovanie po jeho predstavení Európskemu parlamentu a po prijatí schválenia radou regulačných orgánov v súlade s článkom 23 ods. 5 písm. c) prijíma programový dokument agentúry dvojtretinovou väčšinou svojich členov a postúpi ho Európskemu parlamentu, Rade a Komisii do 31. októbra. Programový dokument sa prijíma bez toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový postup, a zverejní sa;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku prijíma rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na riaditeľa a ktorým vymedzuje podmienky, kedy možno toto delegovanie právomoci pozastaviť. Riaditeľ je oprávnený tieto právomoci delegovať ďalej.

2.  Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku prijíma rozhodnutie vychádzajúce z článku 2 ods. 1 služobného poriadku a z článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým sa delegujú príslušné právomoci menovacieho orgánu na riaditeľa. Riaditeľ je oprávnený tieto právomoci delegovať ďalej.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, správna rada môže na základe rozhodnutia dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na riaditeľa a na subjekty, ktorým ďalej delegoval právomoc, a tieto právomoci vykonávať sama alebo ich delegovať na jedného zo svojich členov alebo na zamestnanca iného ako riaditeľa.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správna rada každoročne prijíma programový dokument obsahujúci viacročný a ročný program založený na návrhu, ktorý predkladá riaditeľ, zohľadňujúci stanovisko Komisie a v súvislosti s viacročným plánovaním po porade s Európskym parlamentom. Každoročne ho zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Komisii najneskôr 31. januára.

Správna rada každoročne prijíma návrh programového dokumentu obsahujúci ročný a viacročný program v súlade s článkom 32 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 založený na návrhu, ktorý predkladá riaditeľ. Správna rada prijme programový dokument zohľadňujúci stanovisko Komisie po schválení ročného pracovného programu agentúry zo strany rady regulačných orgánov a v súvislosti s viacročným plánovaním a jeho predstavení Európskemu parlamentu. Každoročne ho zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Komisii najneskôr 31. októbra.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  jedného zástupcu Európskeho parlamentu bez hlasovacieho práva;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Rada regulačných orgánov a jej podvýbory v zmysle článku 7 prijímajú rozhodnutia jednoduchou väčšinou prítomných členov, pričom každý člen má jeden hlas, okrem stanoviska podľa odseku 5 písm. b) tohto článku, ktoré sa prijíma dvojtretinovou väčšinou prítomných členov .

1.  Rada regulačných orgánov prijíma rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou prítomných členov, pričom každý člen má jeden hlas.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 5 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  ak to považuje za primerané, poskytuje riaditeľovi pripomienky vrátane pozmeňujúcich návrhov k návrhom stanovísk, odporúčaní a rozhodnutí uvedených v článkoch 3 až 11 a 14. Riaditeľ zváži tieto pripomienky pred predložením stanovísk, odporúčaní a rozhodnutí rade regulačných orgánov na stanovisko a vydá písomné zdôvodnenie, ak sa nestotožňuje so stanoviskom vydaným radou regulačných orgánov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytuje riaditeľovi stanoviská k stanoviskám, odporúčaniam a rozhodnutiam uvedeným v článkoch 4 až 14, pri ktorých sa zvažuje ich prijatie. Rada regulačných orgánov v rámci svojej pôsobnosti poskytuje usmernenia riaditeľovi pri výkone jeho úloh, s výnimkou rozhodnutí podľa článku 16 ods. 6 nariadenia č. 1227/200138.

a)  poskytuje riaditeľovi stanoviská k stanoviskám, odporúčaniam a rozhodnutiam uvedeným v článkoch 311 a v článku 14, pri ktorých sa zvažuje ich prijatie. Rada regulačných orgánov ďalej v rámci svojej pôsobnosti poskytuje usmernenia riaditeľovi a pracovným skupinám agentúry pri výkone ich úloh, s výnimkou činností agentúry podľa nariadenia 1227/2011, a poskytuje usmernenia pracovným skupinám agentúry vytvoreným podľa článku 30.

__________________

__________________

38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou, Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1.

38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou, Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v súlade s článkom 20 ods. 1 písm. e) a článkom 25 písm. f) a v súlade s predbežným návrhom rozpočtu stanoveným podľa článku 33 ods. 3 bodu 1 schváli ročný pracovný program agentúry na nasledujúci rok a do 1. septembra každého roku ho predloží správnej rade na prijatie.

c)  v súlade s článkom 20 ods. 1 písm. e) a článkom 25 písm. f) a v súlade s dočasným návrhom  odhadu stanoveným podľa článku 33 ods. 1 až 3 schváli návrh programového dokumentu vrátane ročného pracovného programu agentúry a do 30. septembra každého roku ho predloží správnej rade na prijatie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúru riadi jej riaditeľ, ktorý pri výkone svojich funkcií koná v súlade s usmerneniami uvedenými v článku 23 ods. 5 písm. a) , a ak tak ustanovuje toto nariadenie, so stanoviskami rady regulačných orgánov. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné úlohy správnej rady a rady regulačných orgánov vo vzťahu k úlohám riaditeľa, riaditeľ nežiada ani nezohľadňuje pokyny od žiadnej vlády, inštitúcií Únie , ani od žiadneho súkromného alebo verejného subjektu alebo osoby. Riaditeľ zodpovedá správnej rade. Riaditeľ sa môže zúčastňovať na zasadnutiach rady regulačných orgánov ako pozorovateľ.

1.  Agentúru riadi jej riaditeľ, ktorý pri výkone svojich funkcií koná v súlade s usmerneniami uvedenými v článku 23 ods. 5 písm. a) druhej vete, a ak tak ustanovuje toto nariadenie, so stanoviskami rady regulačných orgánov. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné úlohy správnej rady a rady regulačných orgánov vo vzťahu k úlohám riaditeľa, riaditeľ nežiada ani nezohľadňuje pokyny od žiadnej vlády, inštitúcií Únie, ani od žiadneho súkromného alebo verejného subjektu alebo osoby. Riaditeľ predkladá správnej rade správu. Riaditeľ sa môže zúčastňovať na zasadnutiach rady regulačných orgánov ako pozorovateľ.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Riaditeľa vymenúva správna rada po získaní súhlasného stanoviska rady regulačných orgánov na základe kvalít, ako aj schopností a skúseností týkajúcich sa energetického odvetvia, zo zoznamu najmenej troch kandidátov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného a transparentného výberového konania . Pred vymenovaním môžu byť kandidáti vybraní správnou radou vyzvaní, aby vystúpili pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedali na otázky jeho členov. Na účely uzatvorenia zmluvy s riaditeľom zastupuje agentúru predseda správnej rady.

2.  Riaditeľa vymenúva správna rada po získaní súhlasného stanoviska rady regulačných orgánov a po schválení Európskym parlamentom na základe kvalít, ako aj schopností a skúseností týkajúcich sa energetického odvetvia, zo zoznamu najmenej troch kandidátov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného a transparentného výberového konania. Pred vymenovaním kandidáti vybraní správnou radou vyzvaní, aby vystúpili pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedali na otázky jeho členov. Na účely uzatvorenia zmluvy s riaditeľom zastupuje agentúru predseda správnej rady.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  pripravuje, prijíma a uverejňuje stanoviská, odporúčania a rozhodnutia. Stanoviská, odporúčania a rozhodnutia uvedené v článkoch 3 až 11 a 14 sa prijmú iba ak s nimi vyjadrila súhlasné stanovisko rada regulačných orgánov ;

c)  pripravuje, prijíma a uverejňuje stanoviská, odporúčania a rozhodnutia. Stanoviská, odporúčania a rozhodnutia uvedené v článkoch 3 až 11 a v článku 14 sa prijmú iba ak s nimi vyjadrila súhlasné stanovisko rada regulačných orgánov;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  každý rok pripraví návrh pracovného programu agentúry na nasledujúci rok a po prijatí daného návrhu správnou radou ho predloží rade regulačných orgánov, Európskemu parlamentu a Komisii do 31. januára každého roka. Riaditeľ je zodpovedný za vykonávanie programového dokumentu a za informovanie správnej rady o jeho vykonávaní;

f)  každý rok pripraví návrh dokumentu s pracovným programom agentúry, ktorý obsahuje viacročný program a ročný pracovný program na nasledujúci rok v súlade s článkom 21. Riaditeľ je zodpovedný za vykonávanie programového dokumentu a za informovanie správnej rady o jeho vykonávaní;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  je zodpovedný za rozhodnutie, či je potrebné na účely efektívneho a účinného plnenia úloh agentúry umiestniť jedného alebo viacerých zamestnancov v jednom alebo viacerých členských štátoch. Rozhodnutie o zriadení miestnej kancelárie si vyžaduje predchádzajúci súhlas Komisie, správnej rady a príslušného členského štátu alebo štátov. Rozhodnutie o zriadení miestnej kancelárie si vyžaduje predchádzajúci súhlas Komisie, správnej rady a príslušného členského štátu alebo štátov. V uvedenom rozhodnutí sa určí rozsah činností, ktoré sa majú vykonávať v miestnej kancelárii, spôsobom, ktorý zabraňuje zbytočným nákladom a duplicite administratívnych funkcií agentúry.

k)  je zodpovedný za rozhodnutie, či je potrebné na účely efektívneho a účinného plnenia úloh agentúry umiestniť jedného alebo viacerých zamestnancov v jednom alebo viacerých členských štátoch. Rozhodnutie o zriadení miestnej kancelárie si vyžaduje predchádzajúci súhlas Komisie, správnej rady a príslušného členského štátu alebo štátov. Rozhodnutie o zriadení miestnej kancelárie si vyžaduje predchádzajúci súhlas správnej rady. V uvedenom rozhodnutí sa určí rozsah činností, ktoré sa majú vykonávať v miestnej kancelárii, spôsobom, ktorý zabraňuje zbytočným nákladom a duplicite administratívnych funkcií agentúry;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka)  vo vzťahu k zamestnancom agentúry vykonáva právomoci uvedené v článku 39 ods. 3.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Odvolacia rada môže uplatniť akúkoľvek právomoc, ktorá patrí do pôsobnosti agentúry, alebo môže postúpiť prípad príslušnému orgánu agentúry. Tento orgán je viazaný rozhodnutím odvolacej rady.

5.  Odvolacia rada môže rozhodnutie potvrdiť, alebo môže postúpiť prípad príslušnému orgánu agentúry. Tento orgán je viazaný rozhodnutím odvolacej rady.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 29 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 29 a

 

Žaloby pred Súdnym dvorom

 

Žaloby o neplatnosť rozhodnutí agentúry podľa tohto nariadenia a o nekonaní v uplatniteľných lehotách sa môžu podávať na Súdny dvor Európskej únie až po vyčerpaní postupu odvolacieho konania uvedeného v článku 29. Agentúra prijme všetky potrebné opatrenia potrebné na dodržanie rozsudku Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak je to odôvodnené, a najmä na podporu regulačnej činnosti riaditeľa a rady regulačných orgánov v regulačných otázkach, môže správna rada zriadiť pracovné skupiny.

1.  Ak je to odôvodnené, a najmä na podporu regulačnej činnosti riaditeľa a rady regulačných orgánov v regulačných otázkach, môžu riaditeľ a rada regulačných orgánov spoločne zriadiť pracovné skupiny.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pozostávajú podľa potreby z expertov z radov personálu agentúry, národných regulačných orgánov a Komisie. Agentúra nenesie zodpovednosť za náklady na účasť expertov z radov personálu národných regulačných orgánov v pracovných skupinách agentúry.

2.  Pozostávajú z expertov z radov personálu agentúry a národných regulačných orgánov. Experti z Komisie sa v prípade potreby zúčastňujú ako pozorovatelia. Agentúra nenesie zodpovednosť za náklady na účasť expertov z radov personálu národných regulačných orgánov v pracovných skupinách agentúry.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Správna rada prijme a uverejní vnútorné rokovacie poriadky upravujúce fungovanie pracovných skupín.

3.  Riaditeľ po konzultácii s radou regulačných orgánov prijme a uverejní vnútorný rokovací poriadok upravujúci fungovanie pracovných skupín.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Pracovné skupiny vykonávajú činnosti, ktoré sú im pridelené v programovom dokumente prijatom podľa článku 21.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prípadné dobrovoľné príspevky členských štátov alebo regulačných orgánov podľa článku 20 ods. 1 písm. g) ;

c)  prípadné dobrovoľné príspevky členských štátov alebo regulačných orgánov podľa článku 20 ods. 1 písm. g) bez toho, aby to zmenilo nezávislosť a neutralitu agentúry;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Príjmy, ktoré agentúra získa, nesmú ohroziť jej nezávislosť ani objektivitu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poplatky sú splatné agentúre za žiadosť o rozhodnutie o výnimke podľa článku 11 a za rozhodnutia o cezhraničnom rozdelení nákladov, ktoré agentúra poskytne podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 347/201339.

1.  Poplatky sú splatné agentúre za každý z týchto úkonov:

 

a)   žiadosti o rozhodnutie o výnimke podľa článku 11 ods. 1 a za rozhodnutia o cezhraničnom rozdelení nákladov, ktoré agentúra poskytne podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 347/201339;

 

b)   registrácie ako oznamujúca strana podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011;

 

c)   dohľad nad činnosťami a spoluprácou prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav, aj prostredníctvom ENTSO pre elektrinu, ENTSO pre plyn a subjektu PDS EÚ.

__________________

__________________

39 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

39 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poplatky uvedené v odseku 1 stanoví Komisia.

2.  Poplatky uvedené v odseku 1 stanoví Komisia po konzultácii so správnou radou. Komisia stanoví výšku poplatkov a platieb a spôsob, akým sa majú uhradiť. Poplatky sa stanovujú v takej výške, aby sa zaistilo, že príjem z nich bude postačovať na pokrytie celkových nákladov na poskytnuté služby. Komisia v prípade potreby vyhodnotí úroveň poplatkov a platieb na základe potrieb ich uloženia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Predbežný návrh odhadu vychádza z cieľov a očakávaných výsledkov v dokumente o ročnom plánovaní, ktorý je uvedený v článku 21 ods. 1, a zohľadňuje finančné zdroje potrebné na splnenie týchto cieľov a očakávaných výsledkov, a to v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Do ... [12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] Komisia posúdi rozpočet pridelený agentúre s cieľom zabezpečiť primerané financovanie a ľudské zdroje, ktoré agentúre umožnia plniť si svoju úlohu a postupovať k dosiahnutiu vnútorného trhu s energiou a prispievať k energetickej bezpečnosti v prospech spotrebiteľov Únie. Komisia potom, ak to bude vhodné, predloží návrhy na zmenu rozpočtu agentúry.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prekladateľské služby potrebné na chod agentúry zabezpečuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

3.  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie alebo iní poskytovatelia prekladateľských služieb v súlade s pravidlami verejného obstarávania a v medziach stanovených príslušnými rozpočtovými pravidlami.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky textu alebo preto, že sa neoddeliteľne spája s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr do [OP: päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, konkrétny dátum vloží Úrad pre publikácie] a následne každých päť rokov Komisia vykonáva s pomocou nezávislého externého experta hodnotenie , ktorého cieľom je posúdiť výsledky agentúry vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy. Toto hodnotenie sa zameria najmä na prípadnú potrebu upraviť mandát agentúry a na finančný dosah akejkoľvek takejto úpravy.

1.  Najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne každých päť rokov Komisia vykonáva s pomocou nezávislého externého experta hodnotenie, ktorého cieľom je posúdiť výsledky agentúry vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy. Toto hodnotenie sa zameria najmä na prípadnú potrebu upraviť mandát agentúry a na finančný dosah akejkoľvek takejto úpravy v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak Komisia dospeje k záveru, že ďalšie pôsobenie agentúry už nie je vzhľadom na stanovené ciele, mandát a úlohy odôvodnené, môže navrhnúť príslušnú zmenu alebo zrušenie tohto nariadenia.

2.  Ak Komisia dospeje k záveru, že ďalšie pôsobenie agentúry už nie je vzhľadom na stanovené ciele, mandát a úlohy odôvodnené, konzultuje s radou regulačných orgánov. Rada regulačných orgánov vydá stanovisko o budúcej úlohe agentúry v priebehu 12 mesiacov od prijatia žiadosti Komisie. Komisia po náležitom zohľadnení stanoviska rady regulačných orgánov môže navrhnúť príslušnú zmenu alebo zrušenie tohto nariadenia.

(1)

Ú. v. EÚ C 288, 31.8.2017, s. 91.

(2)

Ú. v. EÚ C 342, 12.10.2017, s. 79.

(3)

Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Európska komisia 30. novembra 2016 predložila balík navrhovaných opatrení na udržanie konkurencieschopnosti Európskej únie s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov, keďže prechod na čistú energiu mení globálnu energetickú scénu. V rámci tohto balíka Komisia navrhla prepracované znenie nariadenia (EÚ) č. 713/2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER).

Cieľom tohto návrhu je prispôsobiť právny rámec pre agentúru ACER zmenám na energetických trhoch a riešiť potrebu posilnenej regionálnej spolupráce. Poskytuje agentúre ACER silnejšie postavenie pri vypracúvaní sieťových predpisov a koordinácii regionálnych rozhodnutí. Okrem toho určuje agentúre ACER niekoľko nových úloh týkajúcich sa regionálnych operačných centier (ROC), ktoré sa majú zaviesť, dohľad nad nominovanými organizátormi trhu s elektrinou (NEMO) a posúdenie primeranosti výroby a pripravenosti na riziká.

Spravodajca sa domnieva, že ACER bude hrať ústrednú úlohu pri vykonávaní balíka opatrení v oblasti čistej energie a pri zabezpečovaní dobre fungujúceho trhu s energiou v prospech všetkých spotrebiteľov energie v EÚ (súkromné domácnosti, MSP, veľké podniky a priemyselné odvetvia). Spravodajca preto víta návrh Komisie a zvýšený rozsah zodpovedností predpokladaných pre agentúru.

Spravodajca sa však domnieva, že navrhované nariadenie treba v určitých ohľadoch zlepšiť a vyjasniť, aby sa ďalej posilnila schopnosť agentúry účinne plniť svoje úlohy.

Regionálna regulačná správa

V návrhu Komisie sa v článku 5 ods. 2 stanovuje vypracovanie návrhov podmienok alebo metodík vykonávania týchto sieťových predpisov a usmernení, ktoré si vyžadujú regulačné schválenie všetkých regulačných orgánov alebo všetkých regulačných orgánov dotknutého regiónu a ktoré sa predložia na revíziu a schválenie agentúre.

Agentúra má najlepšie predpoklady, aby sa zaoberala návrhmi podmienok alebo metodík, ktoré sa majú uplatňovať v celej EÚ, t. j. tých, ktoré si vyžadujú regulačné schválenie všetkými regulačnými orgánmi. Pokiaľ ide o regionálne podmienky alebo metodiky, hlavná zodpovednosť by mala spočívať na regulačných orgánoch dotknutého regiónu a so žiadosťou o rozhodnutie by sa na agentúru mali obracať iba v prípade, že predmetná záležitosť má konkrétny dosah na vnútorný trh s energiou, ak sa dotknuté regulačné orgány nedohodnú alebo na základe ich spoločnej žiadosti.

Preto sú zmeny, ktoré navrhuje spravodajca, určené na rozlišovanie v rámci rozhodovacieho procesu. To zahŕňa posúdenie vplyvu spoločných regionálnych návrhov na vnútorný trh s energiou. Ak návrhy nemajú reálny vplyv na vnútorný trh s energiou, rozhodnutia prijímajú regulačné orgány dotknutého regiónu po porade s riaditeľom agentúry ACER. Po tom, čo bola agentúra informovaná o spoločných dohodách, vydá odporúčanie v prípade, ak takéto dohody nie sú v súlade s cieľmi a ustanoveniami smernice a nariadenia a sieťovými predpismi a usmerneniami.

Dohľad agentúry ACER v celej EÚ a regionálne subjekty v odvetví elektrickej energie a plynu

Väčší dôraz na regionálnu a celoeurópsku spoluprácu a koordináciu a účinný dohľad na tejto úrovni majú zásadný význam pre zabezpečenie dokončenia a dobrého fungovania vnútorného trhu s energiou.

Dohľad agentúry sa v minulosti zameriaval najmä na ENTSO, ale nedávno sa rozšíril tak, aby zahŕňal nominovaných organizátorov trhu s elektrinou a v rámci navrhovaného prepracovaného znenia by sa mal rozšíriť na regionálne operačné centrá (ROC). Tieto subjekty budú mať skutočné operačné povinnosti, čím sa účinný dohľad stáva ešte opodstatnenejší. Je potrebné zaručiť, aby si tieto subjekty plnili svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov. Účinný dohľad agentúry spočíva v jej prístupe k informáciám a právomoci požadovať potrebné informácie.

Ak agentúra zistí, že buď ENTSO, NEMO, ROC – alebo akýkoľvek iný subjekt pôsobiaci na cezhraničnej, regionálnej alebo celoeurópskej úrovni, napr. budúci subjekt EÚ PDS – neplní ciele a nedodržiava ustanovenia smernice a nariadenia o elektrickej energii a sieťových predpisov a usmernení, čím ohrozuje riadne fungovanie vnútorného trhu s energiou, agentúra by mala byť schopná zasiahnuť formou záväzného rozhodnutia.

Schopnosť agentúry ACER získať informácie, ktoré potrebuje na vykonávanie svojej monitorovacej funkcie

ACER už má rozsiahle monitorovacie povinnosti podľa súčasného nariadenia 713/2009. Tieto sa prepracovaným znením návrhu ďalej rozširujú, aby sa vzťahovali aj na výkonnosť ROC a NEMO. Týmto monitorovacím povinnostiam však nezodpovedajú všeobecné právomoci požadovať a získavať príslušné informácie.

Spravodajca preto predložil pozmeňujúce návrhy, ktoré agentúre dávajú právomoc požadovať od účastníkov trhu a iných subjektov všetky informácie, ktoré potrebuje na to, aby mohla účinne vykonávať svoje úlohy, v prípade potreby aj prostredníctvom záväzných rozhodnutí. S cieľom zabrániť duplicite povinností účastníkov trhu s energiou podávať správy by tieto informácie mali zvyčajne poskytovať regulačné orgány, subjekty ako ENTSO, ROC, EÚ DSO a NEMO, ktoré sú najbližšie k účastníkom trhu s energiou, a mali by zohľadňovať už existujúce štatistiky. Agentúra by však mala mať ako posledné východisko možnosť predložiť plne opodstatnenú a odôvodnenú žiadosť o informácie priamo účastníkovi trhu s energiou, ak regulačný orgán členského štátu neposkytol alebo nemôže poskytnúť takéto informácie včas. Národné regulačné orgány členských štátov by mali byť povinné pomáhať agentúre pri presadzovaní takýchto priamych žiadostí.

Nedostatok finančných a ľudských zdrojov v agentúre ACER

Spravodajca je hlboko znepokojený pretrvávajúcim nedostatkom finančných prostriedkov pre agentúru, čo vážne narúša jej schopnosť plniť svoj súčasný zákonný mandát, najmä v súvislosti s vykonávaním nariadenia REMIT. Ak sa táto situácia nebude riešiť v kontexte rozpočtu na rok 2018, dokončenie vnútorného trhu s energiou sa môže oneskoriť, integrita a transparentnosť veľkoobchodného trhu s energiou môžu byť ohrozené, čo bude znamenať vyššie náklady pre spotrebiteľov energie v EÚ. Dodatočné úlohy a povinnosti agentúry ACER navyše musia byť sprevádzané primeraným zvýšením jej zdrojov.

Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia v rozpočte EÚ by jedným zo spôsobov ako prekonať súčasné rozpočtové ťažkosti bola možnosť agentúry vyberať poplatky za niektoré svoje činnosti. Spravodajca preto navrhuje pozmeňujúce návrhy umožňujú agentúre vyberať poplatky za registráciu registrovaných mechanizmov výkazníctva, podávanie správ a základných údajov podľa nariadenia REMIT, a za dohľad nad činnosťami PPS vrátane ich spolupráce prostredníctvom ENTSO.

Ďalšie otázky

Spravodajca tiež navrhuje článok, v ktorom sa určuje rozhodovací postup agentúry ACER, aby sa zabezpečilo, že rozhodnutia budú plne odôvodnené a opodstatnené a budú umožňovať súdne preskúmanie. Rozhodnutia sa musia zverejňovať, pričom sa zachováva dôvernosť citlivých obchodných informácií. Napokon viacero pozmeňujúcich návrhov sa navrhuje s ohľadom na organizáciu agentúry, medzi ktorými sú najmä pozmeňujúce návrhy na zachovanie právomoci riaditeľa prijímať určité manažérske rozhodnutia, na zabezpečenie nezávislosti správnej rady agentúry na politických pokynoch a prispôsobenie určitých postupov.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV, KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný ako úplne dobrovoľná iniciatíva v rámci výlučnej zodpovednosti spravodajcu. Počas prípravy návrhu správy prijal spravodajca podnety od týchto subjektov:

ABB

ACER, riaditeľ

ACER, správna rada

ACER, rada regulačných orgánov

Amprion

BEUC

Regulačný orgán „Bundesnetzagentur“

Business Europe

Climate Action Network (CAN) Europe

CEDEC – Európsky zväz miestnych dodávateľov energie

CEER

Coalition France pour l'efficacité énergétique (CFEE)

Dánska energetika

Dánsky priemysel

Dánske ministerstvo pre energetiku, verejnoprospešné služby a zmenu klímy

EDSO pre inteligentné siete

Energie-Control Austria

Energinet

Energitilsynet

ENGIE

ENTSO-E

EPEXSPOT

Európska komisia, GR ENER

Európska komisia, GR CLIMA

EVN

Nemecké združenie miestnych verejnoprospešných služieb

Ministerstvo hospodárstva a energetiky Spolkovej republiky Nemecko

IBERDROLA

Inštitút pre udržateľný rozvoj a medzinárodné vzťahy (IDDRI)

Nordpool

Orgalime

PKA

Shell

SolarPower Europe

Statnett

Statoil

T&D Europe

WindEurope


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

D(2017)/31009

Vážený pán Jerzy Buzek

predseda Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

PHS 08B046

Brusel

Vec:  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)

  (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci preskúmal uvedený návrh v súlade s článkom 104 o prepracovaní začleneným do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

V odseku 3 tohto článku sa uvádza:

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Pozmeňujúce návrhy k častiam návrhu, ktoré sa nemenia, však môže výnimočne prijať v jednotlivých prípadoch predseda gestorského výboru, ak dospeje k záveru, že je to potrebné z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu alebo preto, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi. Tieto dôvody sa musia uviesť v písomnom odôvodnení k pozmeňujúcim návrhom.“

Na základe stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Parlamentu, Rady a Komisie, ktorá preskúmala návrh prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami spravodajkyne Výbor pre právne veci zastáva názor, že predmetný návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré tak boli označené v návrhu a konzultačnou pracovnou skupinou, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúcich aktov s týmito zmenami, tento návrh obsahuje priamu kodifikáciu existujúcich textov bez zmeny ich podstaty.

Výbor pre právne veci napokon na svojej schôdzi 13. júla 2017 schválil 20 hlasmi za, pričom žiaden poslanec nehlasoval proti a 3 poslanci sa hlasovania zdržali(1), odporúčanie, aby Výbor pre medzinárodný obchod ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 104.

S úctou

Vážený pán Pavel Svoboda

Príloha: Správa podpísaná predsedom konzultačnej pracovnej skupiny.

(1)

Prítomní boli títo poslanci: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 20. júna 2017

STANOVISKO

  PRE  EURÓPSKY PARLAMENT

    RADU

    KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

COM(2016)0863 z 23. 2. 2017 – 2016/0378(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní postupu prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojich schôdzach 25. apríla a 3. mája 2017 preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Na týchto stretnutiach(1) po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, konzultačná pracovná skupina na základe vzájomnej dohody určila, že nasledujúce časti textu mali byť zvýraznené sivou farbou, ktorá sa bežne používa na označenie podstatných zmien:

– v článku 2 písm. d) odkaz na článok 8;

– vypustenie odsekov 7 a 8 článku 6 nariadenia (ES) č. 713/2009;

– v článku 20 ods. 1 písm. e) vypustenie slov „pred 30. septembrom“;

– v článku 23 ods. 5 písm. a) a článku 25 písm. c) odkaz na články 3 až 11;

– v článku 26 ods. 3 veta „Odvolacia rada prijme a uverejní svoj rokovací poriadok“;

– v článku 29 ods. 1 nahradenie súčasného odkazu na „články 7, 8 alebo 9“ odkazom na „články 4 až 14“;

– v článku 33 ods. 1 vypustenie slov „do 15. februára“;

– v článku 33 ods. 3 nahradenie slov „do 31. marca“ slovami „do 31. januára každého roka“;

– v článku 33 ods. 6 pridanie slov „Rada vo svojej“ a „úlohe“;

– celé znenie článku 33 ods. 8;

– celé znenie článku 35 ods. 1 a 2;

– v článku 35 ods. 4 nahradenie slov „riaditeľ“ slovami „účtovník“;

– v článku 35 ods. 6 nahradenie slov „riaditeľ“ slovami „účtovník agentúry“;

– v článku 35 ods. 7 pridanie slov „do 15. novembra roku N+1“;

– v článku 35 ods. 8 nahradenie slov „15. októbra“ slovami „30. septembra roka N+1“;

– v článku 43 ods. 1 vypustenie slov „ak je to vhodné“.

– v článku 45 ods. 3 slová „spolu so svojimi závermi Európskemu parlamentu, Rade“.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu následne jednomyseľne skonštatovala, že návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu. Konzultačná pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho aktu s týmito podstatnými zmenami, predmetom návrhu je jasná a jednoduchá kodifikácia platného právneho aktu bez zmeny jeho podstaty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedúci právneho servisu  vedúci právneho servisu  generálny riaditeľ

(1)

  Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou verziou skúmaného textu.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (31.8.2017)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jens Geier

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Agentúra by mala byť financovaná najmä zo všeobecného rozpočtu Únie prostredníctvom poplatkov a dobrovoľných príspevkov. Agentúra by mala mať predovšetkým naďalej k dispozícii zdroje, ktorými regulačné orgány v súčasnosti prispievajú na účely vzájomnej spolupráce na úrovni Únie . Pokiaľ ide o akékoľvek dotácie hradené zo všeobecného rozpočtu Únie, naďalej by sa mal uplatňovať rozpočtový postup Únie . Navyše, v súlade s článkom 107 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/201333 , by mal vykonať audit účtovnej závierky nezávislý externý audítor .

(29)  Agentúra by mala byť financovaná najmä zo všeobecného rozpočtu Únie prostredníctvom poplatkov a dobrovoľných príspevkov bez toho, aby sa tým zmenila neutralita a nezávislosť agentúry. Agentúra by mala mať predovšetkým naďalej k dispozícii zdroje, ktorými regulačné orgány v súčasnosti prispievajú na účely vzájomnej spolupráce na úrovni Únie . Pokiaľ ide o akékoľvek dotácie hradené zo všeobecného rozpočtu Únie, naďalej by sa mal uplatňovať rozpočtový postup Únie . Navyše, v súlade s článkom 107 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 33, by mal vykonať audit účtovnej závierky nezávislý externý audítor.

_________________

 

33 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

33 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi navrhnutými spravodajcom k návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  Agentúra by mala stanoviť svoje poplatky transparentne, spravodlivo, nediskriminačne a jednotne. Poplatky by nemali ohrozovať konkurencieschopnosť dotknutého odvetvia Únie alebo nezávislosť a nestrannosť agentúry.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi navrhnutými spravodajcom k návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29b)  Rozpočet agentúry by sa mal vypracovať v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu zameraného na výkon pri zohľadnení jeho cieľov a očakávaných výsledkov jej úloh.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi navrhnutými spravodajcom k návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Agentúra vykonáva svoje úlohy nezávisle a objektívne.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi navrhnutými spravodajcom k návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Členovia správnej rady sa zaväzujú konať nezávisle a objektívne vo verejnom záujme Na tento účel každý člen správnej rady podá písomné vyhlásenie o záväzkoch a písomné vyhlásenie o záujmoch, v ktorom buď uvedie, že neexistujú žiadne záujmy, ktoré možno považovať za prekážku jeho nezávislosti, alebo uvedie priame alebo nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za prekážku jeho nezávislosti. Tieto vyhlásenia sa každoročne zverejnia.

8.  Bez toho, aby boli dotknuté úlohy členov vymenovaných Komisiou, členovia správnej rady sa zaväzujú konať nezávisle a objektívne vo verejnom záujme bez toho, aby žiadali alebo zohľadňovali akékoľvek politické pokyny. Na tento účel každý člen správnej rady podá písomné vyhlásenie o záväzkoch a písomné vyhlásenie o záujmoch, v ktorom buď uvedie, že neexistujú žiadne záujmy, ktoré možno považovať za prekážku jeho nezávislosti, alebo uvedie priame alebo nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za prekážku jeho nezávislosti. Tieto vyhlásenia sa každoročne zverejnia.

Odôvodnenie

Ochrana členov správnej rady pred politickým zasahovaním by sa mala zachovať a zároveň uznávať osobitná úloha členov vymenovaných Komisiou. Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky riadenia agentúry.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V kontexte podstatnej zmeny uvedenej v druhom pododseku sa musí vždy zvážiť opätovné stanovenie priorít činností pred pridelením dodatočných finančných a ľudských zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prípadné dobrovoľné príspevky členských štátov alebo regulačných orgánov podľa článku 20 ods. 1 písm. g) ;

c)  prípadné dobrovoľné príspevky členských štátov alebo regulačných orgánov podľa článku 20 ods. 1 písm. g) bez toho, aby to zmenilo nezávislosť a neutralitu agentúry;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi navrhnutými spravodajcom k návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Príjmy, ktoré agentúra získa, nesmú ohroziť jej nezávislosť ani objektivitu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi navrhnutými spravodajcom k návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poplatky sú splatné agentúre za žiadosť o rozhodnutie o výnimke podľa článku 11 a za rozhodnutia o cezhraničnom rozdelení nákladov, ktoré agentúra poskytne podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 347/2013 .

1.  Poplatky sú splatné agentúre za každý z týchto úkonov:

 

a)   žiadosť o rozhodnutie o výnimke podľa článku 11 ods. 1 tohto nariadenia;

 

b)   žiadosť o rozhodnutie o cezhraničnom rozdelení nákladov, ktoré agentúra poskytne podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 347/201339;

 

c)   registrácia oznamujúcich strán v súlade s článkom 11 ods. 1 tretím pododsekom vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1348/201439a;

 

d)   monitorovanie vykonávania úloh ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre plyn v súlade s článkom 4 ods. 2 tohto nariadenia.

 

__________________

39 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

39 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

 

39a Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 zo 17. decembra 2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011, Ú. v. EÚ L 363, 18.12.2014, s. 121).

Odôvodnenie

Možnosť účtovať poplatky registrovaným mechanizmom výkazníctva podľa nariadenia REMIT a prevádzkovateľom prepravnej sústavy by sa účinným spôsobom na prekonanie súčasného nedostatku finančných prostriedkov a mala by sa venovať agentúry. Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov vnútornej logiky rozpočtu agentúry. To by umožnilo, aby agentúra v plnej miere vykonávala svoje nové úlohy podľa REMIT-u a nariadenia (EÚ) č. 347/2013.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Predbežný návrh odhadu vychádza z cieľov a očakávaných výsledkov v dokumente o ročnom plánovaní, ktorý je uvedený v článku 21 ods. 1, a zohľadňuje finančné zdroje potrebné na splnenie týchto cieľov a očakávaných výsledkov, a to v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s ďalšími prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi navrhnutými spravodajcom k návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prekladateľské služby potrebné na chod agentúry zabezpečuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

3.  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie alebo iní poskytovatelia prekladateľských služieb v súlade s pravidlami verejného obstarávania a v medziach stanovených príslušnými rozpočtovými pravidlami.

Odôvodnenie

CdT môže stanoviť také termíny na preklad, ktoré ohrozia činnosť agentúry. Vzhľadom na súčasný nedostatok finančných zdrojov by agentúra mala mať možnosť využiť lacnejšie alternatívy s cieľom vykonávať svoje činnosti, je potrebné, aby ACER mohla outsourceovať prekladateľskú službu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr do päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne každých päť rokov Komisia vykonáva s pomocou nezávislého externého experta hodnotenie, ktorého cieľom je posúdiť výsledky agentúry vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy. Toto hodnotenie sa zameria najmä na prípadnú potrebu upraviť mandát agentúry a na finančný dosah akejkoľvek takejto úpravy .

1.  Najneskôr do päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne každých päť rokov Komisia vykonáva s pomocou nezávislého externého experta hodnotenie, ktorého cieľom je posúdiť výsledky agentúry vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy. Toto hodnotenie sa zameria najmä na prípadnú potrebu upraviť mandát agentúry a na finančný dosah akejkoľvek takejto úpravy v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti.

Odôvodnenie

Zásada zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti je jednou z politických priorít, ktoré vypracovala Komisia a schválil Parlament. Tento PN by mal odrážať celkovú inštitucionálnu logiku lepšieho využívania rozpočtu EÚ.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

19.1.2017

Spravodajca

       dátum vymenovania

Jens Geier

12.1.2017

Dátum prijatia

30.8.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

34

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

34

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

1

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR ()

Názov

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Dátum predloženia v EP

30.11.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

19.1.2017

ECON

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Morten Helveg Petersen

25.1.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Dátum prijatia

21.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

52

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Keller

Dátum predloženia

26.2.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Claude Turmes

7

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 12. marca 2018Právne oznámenie