Procedure : 2016/0379(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0042/2018

Ingediende teksten :

A8-0042/2018

Debatten :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 7.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0227

VERSLAG     ***I
PDF 1544kWORD 208k
27.2.2018
PE 597.757v02-00 A8-0042/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Krišjānis Kariņš

(Herschikking – artikel 104 van het Reglement)

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN
 BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
 MINDERHEIDSSTANDPUNT
 ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0861),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0492/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden, de Duitse Bondsdag, de Duitse Bondsraad, het Spaanse parlement, de Franse Senaat, het Hongaarse parlement, de Oostenrijkse Bondsraad, de Poolse Sejm, de Poolse Senaat, de Roemeense Kamer van Afgevaardigden en de Roemeense Senaat, waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het beginsel van subsidiariteit,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten(1),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 31 mei 2017(2),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 13 juli 2017(3),

–  gezien de artikelen 104 en 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8‑0042/2018),

A.  overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  In het verleden speelden elektriciteitsklanten een uitsluitend passieve rol: zij kochten vaak elektriciteit tegen gereguleerde prijzen die geen rechtstreeks verband met de markt hadden. In de toekomst moeten klanten in staat worden gesteld om volledig deel te nemen aan de markt, op gelijke voet met andere marktspelers. Teneinde het toenemende aandeel van hernieuwbare energie te integreren, moet het toekomstige elektriciteitssysteem gebruikmaken van alle beschikbare bronnen van flexibiliteit, en met name van vraagrespons en opslag. Om ervoor te zorgen dat de kosten van het koolstofarm maken van het systeem zo laag mogelijk zijn, moet bovendien de energie-efficiëntie worden bevorderd.

(5)  In het verleden speelden elektriciteitsklanten een uitsluitend passieve rol: zij kochten vaak elektriciteit tegen gereguleerde prijzen die geen rechtstreeks verband met de markt hadden. In de toekomst moeten klanten in staat worden gesteld om volledig deel te nemen aan de markt, op gelijke voet met andere marktspelers, en om hun eigen energieverbruik te beheren. Teneinde het toenemende aandeel van hernieuwbare energie te integreren, moet het toekomstige elektriciteitssysteem gebruikmaken van alle beschikbare bronnen van flexibiliteit, en met name van nevenoplossingen en opslag, evenals van digitalisering door middel van de integratie van innovatieve technologieën in het elektriciteitssysteem. Om ervoor te zorgen dat de kosten van het koolstofarm maken van het systeem zo laag mogelijk zijn, moet bovendien de energie-efficiëntie worden bevorderd. De verwezenlijking van de interne energiemarkt door de effectieve integratie van hernieuwbare energie kan investeringen op lange termijn aanjagen en kan bijdragen tot het halen van de doelstellingen van de energie-Unie en het klimaat- en energiekader 2030.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Kortetermijnmarkten zorgen ervoor dat de liquiditeit en de concurrentie toenemen, doordat meer hulpbronnen in staat worden gesteld om volledig aan de markt deel te nemen, en met name de hulpbronnen die in hogere mate flexibel zijn. Door prijsbepaling op basis van schaarste worden de marktspelers aangemoedigd beschikbaar te zijn wanneer de markt daaraan het meeste behoefte heeft en wordt gewaarborgd dat zij de kosten op de wholesalemarkt kunnen terugwinnen. Het is daarom cruciaal dat, voor zover mogelijk, wordt gewaarborgd dat administratieve en impliciete prijsplafonds worden afgeschaft, zodat op schaarste gebaseerde prijzen kunnen stijgen tot de waarde van de verloren belasting. Indien kortetermijnmarkten en prijsbepaling op basis van schaarste volledig zijn geïntegreerd in de marktstructuur, zal dat ertoe bijdragen dat andere maatregelen, zoals capaciteitsmechanismen, worden ingetrokken, zodat de voorzieningszekerheid wordt gewaarborgd. Tegelijkertijd mogen betrouwbare en stabiele prijzen voor de eindafnemers, en met name voor huishoudens en het mkb, niet in het gedrang komen indien prijsbepaling op basis van schaarste zonder prijsplafonds op de wholesalemarkt wordt toegepast.

(10)  Kortetermijnmarkten zorgen ervoor dat de liquiditeit en de concurrentie toenemen, doordat meer hulpbronnen in staat worden gesteld om volledig aan de markt deel te nemen, en met name de hulpbronnen die in hogere mate flexibel zijn. Door prijsbepaling op basis van schaarste worden de marktspelers aangemoedigd in te spelen op de marktsignalen en beschikbaar te zijn wanneer de markt daaraan het meeste behoefte heeft en wordt gewaarborgd dat zij de kosten op de wholesalemarkt kunnen terugwinnen. Het is daarom cruciaal dat wordt gewaarborgd dat administratieve en impliciete prijsplafonds worden afgeschaft om op schaarste gebaseerde prijsbepaling mogelijk te maken. Indien kortetermijnmarkten en prijsbepaling op basis van schaarste volledig zijn geïntegreerd in de marktstructuur, zal dat ertoe bijdragen dat andere marktverstorende maatregelen, zoals capaciteitsmechanismen, worden ingetrokken, zodat de voorzieningszekerheid wordt gewaarborgd. Tegelijkertijd mogen betrouwbare en stabiele prijzen voor de eindafnemers, en met name voor huishoudens, kmo's en industriële afnemers, niet in het gedrang komen indien prijsbepaling op basis van schaarste zonder prijsplafonds op de wholesalemarkt wordt toegepast.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Voorwaarde voor een goed functionerende concurrentie in de interne markt voor elektriciteit zijn niet-discriminerende en transparante tarieven voor het gebruik van het systeem waaronder de interconnectoren in het transmissiesysteem. De beschikbare capaciteit van deze leidingen moet gesteld worden op het maximum dat met de veiligheidsnormen voor een bedrijfszeker beheer van het net in overeenstemming is.

(12)  Voorwaarde voor een goed functionerende concurrentie in de interne markt voor elektriciteit zijn niet-discriminerende, transparante en toereikende tarieven voor het gebruik van het systeem waaronder de interconnectoren in het transmissiesysteem. De beschikbare capaciteit van deze leidingen moet gesteld worden op het maximum dat met de veiligheidsnormen voor een bedrijfszeker beheer van het net in overeenstemming is.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Er moet een robuuste beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen op de middellange tot lange termijn op EU-niveau worden uitgevoerd door het ENTSB voor elektriciteit. Deze beoordeling biedt een objectieve basis voor de beoordeling van zorgpunten op het gebied van de toereikendheid. Het zorgpunt betreffende de toereikendheid van hulpbronnen dat door middel van capaciteitsmechanismen wordt aangepakt, moet op de EU-beoordeling worden gebaseerd.

(26)  Er moet een robuuste methode ten aanzien van de beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen op de lange termijn op EU-niveau worden uitgevoerd door het ENTSB voor elektriciteit. Deze beoordeling biedt een objectieve basis voor de beoordeling van zorgpunten op het gebied van de toereikendheid op regionaal niveau en het niveau van de Unie, de lidstaten, en de biedzones. Het zorgpunt betreffende de toereikendheid van hulpbronnen dat door middel van capaciteitsmechanismen wordt aangepakt, moet op de EU-beoordeling worden gebaseerd. Capaciteitsmechansismen moeten enkel kunnen worden ingevoerd als bij de beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen op EU-niveau, die door het ENTSB voor elektriciteit werd uitgevoerd, zorgpunten op het gebied van toereikendheid werden vastgesteld, of als een positief besluit met betrekking tot het uitvoeringsplan van de Commissie werd ontvangen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  De beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen op de middellange tot lange termijn (van 10 year-ahead tot year-ahead) die in deze verordening is opgenomen, heeft een ander doel dan de seizoensgebonden vooruitzichten (zes maanden ahead) als vastgesteld in artikel 9 van de [verordening betreffende risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862]. Beoordelingen van de toereikendheid van hulpbronnen op de middellange tot lange termijn worden voornamelijk gebruikt om de noodzaak van capaciteitsmechanismen te beoordelen, terwijl seizoensgebonden vooruitzichten worden gebruikt om de aandacht te vestigen op risico's die zich in de volgenden zes maanden kunnen voordoen en die waarschijnlijk een significante verslechtering van de elektriciteitsvoorziening tot gevolg hebben. Ook de regionale operationele centra voeren regionale beoordelingen van de toereikendheid uit overeenkomstig de Europese wetgeving inzake het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen. Dit zijn beoordelingen van de toereikendheid op de zeer korte termijn (van week-ahead tot day-ahead) die in de context van het systeembeheer worden gebruikt.

(27)  De methodologie voor de beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen op lange termijn (van 10 year-ahead tot year-ahead) die in deze verordening is opgenomen, heeft een ander doel dan de seizoensgebonden vooruitzichten (zes maanden ahead) als vastgesteld in artikel 9 van de [verordening betreffende risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862]. Beoordelingen van de toereikendheid van hulpbronnen op de middellange tot lange termijn worden voornamelijk gebruikt om zorgpunten op het gebied van toereikendheid vast te stellen, terwijl seizoensgebonden vooruitzichten worden gebruikt om de aandacht te vestigen op kortetermijnrisico's die zich in de volgenden zes maanden kunnen voordoen en die waarschijnlijk een significante verslechtering van de elektriciteitsvoorziening tot gevolg hebben. Ook de regionale coördinatiecentra voeren regionale beoordelingen van de toereikendheid uit overeenkomstig de Europese wetgeving inzake het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen. Dit zijn beoordelingen van de toereikendheid op de zeer korte termijn (van week-ahead tot day-ahead) die in de context van het systeembeheer worden gebruikt.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis)  De lidstaten mogen capaciteitsmechanismen enkel als laatste hulpmiddel invoeren in het geval zorgpunten op het gebied van de toereikendheid niet verholpen kunnen worden door de bestaande marktverstoringen weg te nemen. Voordat de lidstaten capaciteitsmechanismen invoeren die betrekking hebben op de elektriciteitsmarkt en derhalve tot een verstoring van de markt leiden, moeten zij onderzoeken of de strategische reserves toereikend zijn om de zorgpunten op het gebied van de toereikendheid te verhelpen. Strategische reserves zijn minder verstorend voor de markt aangezien ze alleen buiten de markt worden ingezet, en dan alleen in uitzonderlijke omstandigheden wanneer de markten geen clearingprijs kunnen vaststellen. Strategische reserves kunnen ervoor zorgen dat er geen financiële gevolgen zijn voor marktbeheerders die hun balanceringstaken niet langer kunnen verrichten, waardoor aanzienlijke kosten vermeden worden.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  Er moeten gedetailleerde voorschriften voor het bevorderen van doeltreffende grensoverschrijdende participatie in capaciteitsmechanismen, afgezien van reserveregelingen, worden vastgesteld. Transmissiesysteembeheerders over de grenzen heen moeten belangstellende elektriciteitsproducenten ondersteunen die willen deelnemen aan capaciteitsmechanismen in andere lidstaten. Daarom moeten zij berekenen tot welke capaciteit grensoverschrijdende participatie mogelijk is, participatie mogelijk maken en de beschikbaarheid controleren. De nationale regulerende instanties moeten de grensoverschrijdende voorschriften in de lidstaten handhaven.

(31)  Er moeten gedetailleerde voorschriften voor het bevorderen van doeltreffende grensoverschrijdende participatie in capaciteitsmechanismen, afgezien van strategische reserves, in deze verordening worden vastgesteld. Transmissiesysteembeheerders over de grenzen heen moeten de participatie ondersteunen van belangstellende elektriciteitsproducenten aan capaciteitsmechanismen in andere lidstaten. Daarom moeten zij berekenen tot welke capaciteit grensoverschrijdende participatie mogelijk is, participatie mogelijk maken en de beschikbaarheid controleren. De nationale regulerende instanties moeten de grensoverschrijdende voorschriften in de lidstaten handhaven.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De regionale operationele centra moeten functies uitvoeren waarbij het regionale aspect voor toegevoegde waarde zorgt in vergelijking met op nationaal niveau uitgevoerde functies. Tot de functies van de regionale operationele centra moeten de functies behoren die worden uitgevoerd door de regionale veiligheidscoördinatoren alsmede aanvullende functies op het gebied van systeembeheer, marktbeheer en risicoparaatheid. Realtime beheer van het elektriciteitssysteem mag niet tot de door de regionale operationele centra uitgevoerde functies behoren.

(35)  De regionale coördinatiecentra moeten functies uitvoeren waarbij het regionale aspect voor toegevoegde waarde zorgt in vergelijking met op nationaal niveau uitgevoerde functies. Tot de functies van de regionale coördinatiecentra moeten de functies behoren die worden uitgevoerd door de regionale veiligheidscoördinatoren alsmede aanvullende functies van regionaal belang. Realtime beheer van het elektriciteitssysteem mag niet tot de door de regionale coördinatiecentra uitgevoerde functies behoren.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(35 bis)  Bij de uitvoering van hun functies dragen de regionale coördinatiecentra bij tot de verwezenlijking van de in het beleidskader voor klimaat en energie vastgestelde doelstellingen voor 2030 en 2050.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de basis tot stand te brengen waarmee de doelstellingen van de Europese energie-unie efficiënt worden verwezenlijkt, en met name het klimaat- en energiekader 203030 doordat marktsignalen mogelijk worden gemaakt ten bate van de flexibiliteit, het koolstofarm maken van de economie en innovatie;

a)  de basis tot stand te brengen waarmee de doelstellingen van de Europese energie-unie efficiënt worden verwezenlijkt, en met name het klimaat- en energiekader 203030 doordat marktsignalen mogelijk worden gemaakt ten bate van de flexibiliteit, de efficiëntie, het koolstofarm maken van de economie, innovatie en een groter aandeel van hernieuwbare energiebronnen;

__________________

__________________

30 COM/2014/015 final.

30 COM(2014) 015 final.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  fundamentele beginselen vast te stellen voor goed functionerende, geïntegreerde elektriciteitsmarkten, waarbij niet-discriminerende toegang voor alle aanbieders van hulpbronnen en elektriciteitsklanten mogelijk is, de consumenten mondig worden gemaakt, vraagrespons en energie-efficiëntie worden bevorderd, de bundeling van verspreide vraag en aanbod mogelijk is en wordt bijgedragen tot het koolstofarm maken van de economie door middel van marktintegratie en marktgebaseerde vergoeding van uit hernieuwbare bronnen opgewekte elektriciteit;

b)  fundamentele beginselen vast te stellen voor goed functionerende, grensoverschrijdende, geïntegreerde en liquide elektriciteitsmarkten, waarbij niet-discriminerende toegang voor alle aanbieders van hulpbronnen en elektriciteitsklanten mogelijk is, de consumenten mondig worden gemaakt, het concurrentievermogen op de mondiale markt alsook vraagrespons, energieopslag en energie-efficiëntie worden bevorderd, de bundeling van verspreide vraag en aanbod mogelijk is en wordt bijgedragen tot het koolstofarm maken van de economie door middel van markt- en sectorintegratie en marktgebaseerde vergoeding van uit hernieuwbare bronnen opgewekte elektriciteit;

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  het ontstaan te bevorderen van een goed functionerende en transparante groothandelsmarkt met een hoog niveau van zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en te voorzien in mechanismen om deze regels voor de grensoverschrijdende handel in elektriciteit te harmoniseren.

d)  het ontstaan te bevorderen van een goed functionerende, liquide en transparante groothandelsmarkt die bijdraagt tot een hoog niveau van zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en te voorzien in mechanismen om deze regels voor de grensoverschrijdende handel in elektriciteit te harmoniseren.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  "congestie": een situatie waarin niet aan alle verzoeken van marktspelers betreffende handel tussen twee biedzones kan worden voldaan, aangezien de fysieke stromen op de netelementen die niet in deze stromen kunnen voorzien daardoor in aanzienlijke mate zouden worden getroffen;

c)  "congestie": een situatie waarin niet aan alle verzoeken van marktspelers betreffende handel kan worden voldaan, aangezien de fysieke stromen op de netelementen die niet in deze stromen kunnen voorzien daardoor in aanzienlijke mate zouden worden getroffen;

Motivering

Volgens de oorspronkelijke definitie kan congestie alleen bestaan tussen twee biedzones, wat niet de werkelijke omstandigheden van het transmissiesysteem weerspiegelt, terwijl hier wel rekening mee moet worden gehouden (een typisch voorbeeld is de interne congestie binnen Duitsland in één enkele biedzone). De definitie moet bovendien worden afgestemd op de definities die worden gehanteerd in de netcodes en de richtsnoeren.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  "structurele congestie": congestie in het transmissiesysteem die voorspelbaar en in geografisch opzicht langdurig stabiel is alsmede herhaaldelijk onder normale elektriciteitssysteemomstandigheden voorkomt;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter u

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

u)  "capaciteitsmechanisme": een administratieve maatregel waarmee wordt gewaarborgd dat het gewenste niveau van voorzieningszekerheid wordt bereikt door middel van de vergoeding van hulpbronnen aan de hand van de beschikbaarheid ervan, met uitzondering van maatregelen in verband met ondersteunende diensten;

u)  "capaciteitsmechanisme": tijdelijke administratieve maatregelen genomen door de lidstaten om een verwacht tekort met betrekking tot de toereikendheid van de hulpbronnen in de elektriciteitsvoorziening op te vangen en te voldoen aan de vraag naar elektriciteit door extra vergoedingen te bieden aan aanbieders van capaciteit die op de elektriciteitsmarkt actief zijn, die een aanvulling vormen op hun inkomsten uit de verkoop van elektriciteit op de markt, in ruil voor de beschikbaarheid van bestaande capaciteit of investeringen in nieuwe capaciteit om het noodzakelijke niveau van voorzieningszekerheid te waarborgen;

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 2 – letter v

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

v)  "strategische reserve": een capaciteitsmechanisme waarbij uitsluitend dispatching van hulpbronnen plaatsvindt indien clearing op de day-ahead- en intradaymarkten niet is geslaagd, de transmissiesysteembeheerders al hun balanceringshulpbronnen hebben ingezet om een evenwicht tussen vraag en aanbod tot stand te brengen, en onbalans op de markt tijdens perioden waarin dispatching van de reserves heeft plaatsgevonden, is afgewikkeld aan de hand van de waarde van de verloren belasting;

v)  "strategische reserve": een capaciteitsmechanisme waarbij hulpbronnen buiten de elektriciteitsmarkt worden gehouden en uitsluitend dispatching van hulpbronnen plaatsvindt indien clearing op de day-ahead- en intradaymarkten niet is geslaagd, de transmissiesysteembeheerders al hun balanceringshulpbronnen hebben ingezet om een evenwicht tussen vraag en aanbod tot stand te brengen, en onbalans op de markt tijdens perioden waarin dispatching van de reserves heeft plaatsgevonden, ten minste is afgewikkeld aan de hand van technische prijslimieten of de waarde van de verloren belasting;

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten, de nationale regulerende instanties, de transmissiesysteembeheerders, de distributiesysteembeheerders en de marktbeheerders waarborgen dat de elektriciteitsmarkten in overeenstemming met de volgende beginselen worden beheerd:

1.  De lidstaten, de nationale regulerende instanties, de transmissiesysteembeheerders, de distributiesysteembeheerders, de marktbeheerders en derde partijen waaraan verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd of toegewezen, waarborgen dat de elektriciteitsmarkten in overeenstemming met de volgende beginselen worden beheerd:

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  acties waardoor prijsvorming op basis van vraag en aanbod wordt tegengegaan of die een negatieve prikkel vormen voor de ontwikkeling van meer flexibele opwekking, koolstofarme opwekking of meer flexibele vraag, worden voorkomen;

b)  acties waardoor prijsvorming op basis van vraag en aanbod wordt tegengegaan, worden voorkomen;

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  de ontwikkeling van meer flexibele opwekking, duurzame koolstofarme opwekking en meer flexibele vraag wordt gestimuleerd;

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  klanten worden in staat gesteld te profiteren van de mogelijkheden die de markt biedt en van scherpere concurrentie op de retailmarkten;

c)  klanten worden in staat gesteld te profiteren van de mogelijkheden die de markt biedt en van scherpere concurrentie op de retailmarkten, en krijgen de mogelijkheid als deelnemer op te treden op de energiemarkt en in de energietransitie;

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  de marktvoorschriften dragen bij tot het koolstofarm maken van de economie doordat de integratie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen mogelijk wordt gemaakt en prikkels voor energie-efficiëntie worden geboden;

e)  de marktvoorschriften dragen bij tot het koolstofarm maken van het elektriciteitssysteem en daarmee van de economie doordat de integratie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, met inbegrip van energieopslag, mogelijk wordt gemaakt en prikkels voor energie-efficiëntie worden geboden;

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  de marktvoorschriften zorgen voor passende investeringsprikkels voor opwekking, opslag, energie-efficiëntie en vraagrespons, waardoor aan de behoeften van de markt tegemoet wordt gekomen en de voorzieningszekerheid wordt gewaarborgd;

f)  de marktvoorschriften moedigen vrije prijsvorming aan voor passende investeringsprikkels voor opwekking, onder meer langetermijninvesteringen voor een koolstofvrij en duurzaam energiesysteem, opslag, energie-efficiëntie en vraagrespons, en faciliteren eerlijke mededinging, waardoor de voorzieningszekerheid wordt gewaarborgd;

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  belemmeringen voor grensoverschrijdende elektriciteitsstromen en grensoverschrijdende transacties op elektriciteitsmarkten en aanverwante dienstenmarkten worden voorkomen;

g)  belemmeringen voor grensoverschrijdende elektriciteitsstromen en grensoverschrijdende transacties op elektriciteitsmarkten en aanverwante dienstenmarkten worden weggenomen;

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h)  de marktvoorschriften voorzien in regionale samenwerking wanneer dat doeltreffend is;

h)  de marktvoorschriften voorzien in nauwe regionale samenwerking wanneer dat doeltreffend is;

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(j bis)  elektriciteitsproducenten dragen de volledige financiële en juridische verantwoordelijkheid voor de exploitatie van hun activa;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

k)  de marktvoorschriften maken het mogelijk dat op het gebied van onderzoek en ontwikkeling vooruitgang wordt geboekt en dat hiervan gebruik wordt gemaakt ten bate van de maatschappij;

k)  de marktvoorschriften maken het mogelijk dat op het gebied van onderzoek naar en ontwikkeling van duurzame, veilige en koolstofarme energiebronnen, technologieën of systemen vooruitgang wordt geboekt en dat hiervan gebruik wordt gemaakt ten bate van de maatschappij;

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

l)  de marktvoorschriften maken efficiënte dispatching van activa voor elektriciteitsproductie en vraagrespons mogelijk;

l)  de marktvoorschriften maken efficiënte dispatching van activa voor elektriciteitsproductie, opslag en vraagrespons mogelijk;

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

m)  de marktvoorschriften maken toegang en vertrek van elektriciteitsopwekkers en elektriciteitsleveranciers mogelijk naargelang van hun beoordeling van de economische en financiële levensvatbaarheid van hun activiteiten;

m)  de marktvoorschriften maken toegang en vertrek van elektriciteitsopwekkers, energieopslagbedrijven en elektriciteitsleveranciers mogelijk naargelang van hun beoordeling van de economische en financiële levensvatbaarheid van hun activiteiten, daadwerkelijke mededinging en prijsvorming;

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

n)  indekkingsmogelijkheden op lange termijn, waarmee marktspelers op marktgebaseerde wijze risico's op prijsvolatiliteit en onzekerheid wat betreft toekomstige investeringen kunnen wegnemen, zijn op transparante wijze verhandelbaar op beurzen, waarbij de voorschriften inzake mededinging van het EU-Verdrag moeten worden nageleefd.

n)  indekkingsmogelijkheden op lange termijn, waarmee marktspelers op marktgebaseerde wijze risico's op prijsvolatiliteit en onzekerheid wat betreft toekomstige investeringen kunnen verminderen, zijn op transparante wijze verhandelbaar op beurzen, waarbij de voorschriften inzake mededinging van het EU-Verdrag moeten worden nageleefd, terwijl de bestaande producten die op de beurzen worden aangeboden op EU‑niveau verder moeten worden uitgebreid en bevorderd; De wijzigingen in de wetgeving houden rekening met de effecten op termijnmarkten en -producten voor zowel de korte als de lange termijn.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 3 bis

 

Billijke transitie

 

De Commissie biedt met alle beschikbare middelen steun aan lidstaten die een nationale strategie invoeren voor de geleidelijke vermindering van de geïnstalleerde centrales voor kolen en andere vaste fossiele brandstoffen en de mijncapaciteit, waaronder gerichte financiële steun om een "billijke transitie" mogelijk te maken in regio's die een structurele verandering ondergaan. De Commissie biedt de lidstaten bijstand om de sociale, personele en industriële gevolgen van de transitie naar schone energie aan te pakken.

 

Zij zal daartoe nauw samenwerken met de betrokken partijen in regio's met steenkool- en koolstofintensieve productie, door hun advies te bieden, met name betreffende de toegang tot en het gebruik van de beschikbare fondsen en programma's, en de uitwisseling van goede praktijken te stimuleren, waaronder discussies over industriële stappenplannen en herscholingsbehoeften.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Indien een lidstaat overeenkomstig artikel 4, lid 2, in een afwijking wil voorzien, moet hij ervoor zorgen dat de financiële verantwoordelijkheid voor zijn onbalansen door een andere partij wordt gedragen.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Alle marktspelers hebben afzonderlijk of door middel van bundeling toegang tot de balanceringsmarkt. De voorschriften en producten betreffende de balanceringsmarkt zijn in overeenstemming met de noodzaak om rekening te houden met het toenemende aandeel van variabele opwekking, de toenemende vraagbeheersing en de opkomst van nieuwe technologieën.

1.  Alle marktspelers, inclusief degene die elektriciteitsproductie uit variabele hernieuwbare energiebronnen en diensten voor vraagzijdebeheer en opslag aanbieden, hebben afzonderlijk of door middel van bundeling volledige toegang tot de balanceringsmarkt. De voorschriften en producten betreffende de balanceringsmarkt zijn in overeenstemming met de noodzaak om rekening te houden met het toenemende aandeel van variabele opwekking, de toenemende vraagbeheersing en de opkomst van nieuwe technologieën.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Balanceringsmarkten moeten zodanig zijn georganiseerd dat doeltreffende niet-discriminatie tussen marktspelers wordt gewaarborgd, waarbij rekening wordt gehouden met de afwijkende technische capaciteit van de opwekking uit variabele hernieuwbare bronnen, de respons aan de vraagzijde en opslag.

2.  Balanceringsmarkten moeten zodanig zijn georganiseerd dat doeltreffende niet-discriminatie tussen marktspelers wordt gewaarborgd. Alle opwekking, ook uit verschillende hernieuwbare bronnen, de respons aan de vraagzijde en de opslag moeten in staat worden gesteld om op gelijke voet deel te aan de balanceringsmarkten, waarbij rekening wordt gehouden met de afwijkende technische capaciteit.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Balanceringsenergie wordt afzonderlijk van balanceringscapaciteit ingekocht. De inkoopprocessen zijn transparant, waarbij tegelijkertijd het vertrouwelijke karakter wordt gerespecteerd.

3.  Balanceringsenergie wordt afzonderlijk van balanceringscapaciteit ingekocht. De prijs van balanceringsenergie mag niet op voorhand vastgelegd worden in een balanceringsovereenkomst, behalve wanneer een uitzondering wordt toegepast overeenkomstig artikel 16, lid 6, van Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie1 bis. De inkoopprocessen zijn transparant, waarbij tegelijkertijd het vertrouwelijke karakter wordt gerespecteerd.

 

_______________

 

1 bis Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (PB L 312 van 28.11.2017, blz. 6).

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Voor de vereffening van balanceringsenergie wordt marginale prijsstelling gebruikt. De marktspelers mogen binnen een tijdsspanne die realtime zo dicht mogelijk benadert biedingen uitbrengen, en ten minste na de gate-sluitingstijd van de zoneoverschrijdende intradaymarkt die in overeenstemming met artikel 59 van Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie34 is bepaald.

5.  De vereffening van balanceringsenergie is gebaseerd op marginale prijsstelling. Op de balanceringsmarkten mogen de marktspelers binnen een tijdsspanne die realtime zo dicht mogelijk benadert biedingen uitbrengen, en de BE-GCT is na de gate-sluitingstijd van de zoneoverschrijdende intradaymarkt die in overeenstemming met artikel 59 van Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie34 is bepaald.

__________________

__________________

34 Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (PB L 197 van 25.7.2015, blz. 24).

34 Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (PB L 197 van 25.7.2015, blz. 24).

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De omvangsbepaling van reservecapaciteit wordt op regionaal niveau verricht overeenkomstig punt 7 van bijlage I. De regionale operationele centra ondersteunen de transmissiesysteembeheerders bij het bepalen van de hoeveelheid balanceringscapaciteit die moet worden aangekocht overeenkomstig punt 8 van bijlage I.

7.  De omvangsbepaling van reservecapaciteit wordt op regionaal niveau verricht overeenkomstig punt 7 van bijlage I. De regionale coördinatiecentra ondersteunen de transmissiesysteembeheerders bij het bepalen van de hoeveelheid balanceringscapaciteit die moet worden aangekocht overeenkomstig punt 8 van bijlage I.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De aankoop van balanceringscapaciteit wordt overeenkomstig punt 8 van bijlage I op regionaal niveau vergemakkelijkt. De aankoop is gebaseerd op een primaire markt en zodanig georganiseerd dat er in het prekwalificatieproces geen discriminatie plaatsvindt tussen afzonderlijke en gebundelde marktspelers.

8.  De aankoop van balanceringscapaciteit wordt verricht door de transmissiesysteembeheerders. De aankoop is gebaseerd op een primaire markt en zodanig georganiseerd dat er in het prekwalificatieproces geen discriminatie plaatsvindt tussen de marktspelers, ongeacht of zij afzonderlijk of gebundeld deelnemen, afhankelijk van de technische beperkingen die inherent zijn aan het netbeheer. De reservering van zoneoverschrijdende capaciteit voor de uitwisseling van balanceringscapaciteit beperkt zich tot 5 % van de beschikbare capaciteit voor de uitwisseling van energie tussen de betrokken biedzones in het desbetreffende voorgaande kalenderjaar.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  Opwaartse balanceringscapaciteit en neerwaartse balanceringscapaciteit worden afzonderlijk ingekocht. De contractering vindt niet meer dan één dag vóór de levering van de balanceringscapaciteit plaats en de contracteringsperiode bestrijkt maximaal één dag.

9.  Opwaartse balanceringscapaciteit en neerwaartse balanceringscapaciteit worden afzonderlijk ingekocht. De inkoop van de balanceringscapaciteit vindt niet meer dan één dag vóór de levering van de balanceringscapaciteit plaats en de contracteringsperiode bestrijkt maximaal één dag.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10.  De transmissiesysteembeheerders publiceren bijna-realtime informatie over de actuele balanceringstoestand van hun regelzones, de onbalansprijs en de balanceringsenergieprijs.

10.  De transmissiesysteembeheerders of derden waaraan deze verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd door de desbetreffende transmissiesysteembeheerder, de lidstaat of de regelgevende instantie publiceren bijna-realtime informatie over de actuele balanceringstoestand van hun regelzones, de geschatte onbalansprijs en de geschatte balanceringsenergieprijs.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

10 bis.  De lidstaten rapporteren over de werking en de transparantie van en de toegang, met name van kleine leveranciers, tot de balanceringsmarkten, in het bijzonder ten behoeve van artikel 4, door middel van de rapportageprocedure over de interne energiemarkt zoals vastgesteld in artikel 21 van Verordening (EU) .../... [Governance van de energie-unie].

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  zijn zodanig georganiseerd dat deze niet-discriminerend zijn;

a)  zijn niet-discriminerend;

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De marktbeheerders kunnen vrijelijk producten en handelsmogelijkheden ontwikkelen die aansluiten bij de vraag en behoeften van de marktspelers, en zij waarborgen dat alle marktspelers afzonderlijk of door middel van bundeling toegang tot de markt kunnen krijgen. Zij respecteren de noodzaak om rekening te houden met het toenemende aandeel van variabele opwekking, de toenemende vraagbeheersing en de opkomst van nieuwe technologieën.

3.  De marktbeheerders kunnen vrijelijk producten en handelsmogelijkheden ontwikkelen die aansluiten bij de vraag en behoeften van de marktspelers, en zij waarborgen dat alle marktspelers afzonderlijk of door middel van bundeling toegang tot de markt kunnen krijgen. Zij respecteren de noodzaak om rekening te houden met het toenemende aandeel van variabele opwekking en energieopslag, de toenemende vraagbeheersing en de opkomst van nieuwe technologieën.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De marktbeheerders staan de marktspelers toe energie te verhandelen binnen een tijdsspanne die zo dicht mogelijk realtime benadert en ten minste tot de gate-sluitingstijd van de zoneoverschrijdende intradaymarkt die in overeenstemming met artikel 59 van Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie is bepaald.

1.  De marktbeheerders staan de marktspelers toe energie te verhandelen binnen een tijdsspanne die zo dicht mogelijk realtime benadert en ten minste tot vijftien minuten vóór realtime in alle biedzones.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De marktbeheerders geven de marktspelers de mogelijkheid energie te verhandelen in tijdsintervallen die ten minste even kort zijn als de onbalansvereffeningsperiode op de day-ahead- en intradaymarkten.

2.  De marktbeheerders geven de marktspelers de mogelijkheid energie te verhandelen op nationale en grensoverschrijdende markten in tijdsintervallen die ten minste even kort zijn als de onbalansvereffeningsperiode op de day-ahead- en intradaymarkten.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De marktbeheerders voorzien in producten die kunnen worden verhandeld op de day-ahead- en intradaymarkten en die zo klein van omvang zijn, met een minimale omvang van de bieding van ten hoogste 1 megawatt, dat doeltreffende deelname van respons aan de vraagzijde, energieopslag en kleinschalige hernieuwbare bronnen mogelijk is.

3.  De marktbeheerders voorzien in producten die kunnen worden verhandeld op de day-ahead- en intradaymarkten en die zo klein van omvang zijn, met een minimale omvang van de bieding van 500 kilowatt, dat doeltreffende deelname van respons aan de vraagzijde, energieopslag en kleinschalige hernieuwbare bronnen mogelijk is, waaronder rechtstreeks door klanten.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Uiterlijk op 1 januari 2025 bedraagt de onbalansvereffeningsperiode in alle regelzones 15 minuten.

4.  Uiterlijk op 1 januari 2021 bedraagt de onbalansvereffeningsperiode in alle regelzones 15 minuten.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Mits aan de voorschriften inzake mededinging van het EU-Verdrag wordt voldaan, kunnen de marktbeheerders vrijelijk termijngerichte indekkingsproducten, onder meer voor de lange termijn, ontwikkelen, teneinde de marktspelers, en met name de eigenaren van productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken, passende mogelijkheden te bieden zich in te deken tegen financiële risico's als gevolg van prijsschommelingen. De lidstaten beperken dergelijke indekkingsactiviteiten niet tot handel binnen een lidstaat of biedzone.

3.  Mits aan de voorschriften inzake mededinging van het EU-Verdrag wordt voldaan, kunnen de marktbeheerders vrijelijk termijngerichte indekkingsproducten, onder meer voor de lange termijn, ontwikkelen, teneinde de marktspelers, en met name de eigenaren van productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken, passende mogelijkheden te bieden zich in te deken tegen financiële risico's als gevolg van prijsschommelingen. De lidstaten ondersteunen de liquiditeit van dergelijke producten, in het bijzonder van reeds ontwikkelde op uitwisseling gebaseerde producten, en staan toe dat deze worden verhandeld tussen biedzones.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Er mag geen maximale limiet voor de wholesale-elektriciteitsprijs worden vastgelegd, tenzij deze limiet overeenkomt met de in overeenstemming met artikel 10 bepaalde waarde van de verloren belasting. Er mag geen minimale limiet voor de wholesale-elektriciteitsprijs worden vastgelegd, tenzij deze limiet overeenkomt met een waarde van min 2 000 EUR of minder en, indien deze limiet wordt bereikt of naar verwachting zal worden bereikt, voor de volgende dag overeenkomt met een lagere waarde. Deze bepaling is onder meer van toepassing op het bieden en clearen in alle tijdsbestekken en omvat prijzen voor balanceringsenergie en onbalans.

1.  Er mag geen maximale of minimale limiet voor de wholesale-elektriciteitsprijs worden vastgelegd. Deze bepaling is onder meer van toepassing op het bieden en clearen in alle tijdsbestekken en omvat prijzen voor balanceringsenergie en onbalans.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In afwijking van lid 1 kunnen de marktbeheerders tot [PB: twee jaar na inwerkingtreding] limieten opleggen voor maximale clearingprijzen voor day-ahead- en intradaytijdsbestekken overeenkomstig de artikelen 41 en 54 van Verordening (EU) 2015/1222. Indien deze limieten worden bereikt of naar verwachting zullen worden bereikt, worden deze voor de volgende dag verhoogd.

2.  In afwijking van lid 1 kunnen de marktbeheerders technische limieten opleggen voor maximale en minimale biedingslimieten voor day-ahead- en intradaytijdsbestekken overeenkomstig de artikelen 41 en 54 van Verordening (EU) 2015/1222, en voor het balanceringstijdsbestek overeenkomstig Verordening (EU) 2017/2195. Indien deze technische limieten worden bereikt of naar verwachting zullen worden bereikt, worden deze automatisch aangepast. De technische prijslimieten moeten voldoende hoog zijn, teneinde de handel niet onnodig te beperken, en moeten in het gemeenschappelijke marktgebied geharmoniseerd zijn. De limieten worden teruggebracht tot hun beginwaarden wanneer de situatie van schaarsheid afgelopen is.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk op [PB: een jaar na de inwerkingtreding] stellen de lidstaten voor hun grondgebied een enkele raming van de waarde van de verloren belasting (Value of Lost Load, VoLL) vast die wordt uitgedrukt in EUR/MWh. Deze raming wordt meegedeeld aan de Commissie en publiekelijk bekendgemaakt. De lidstaten kunnen verschillende VoLL's per biedzone vaststellen indien er op hun grondgebied meerdere biedzones zijn. Bij het vaststellen van de VoLL passen de lidstaten de overeenkomstig artikel 19, lid 5, ontwikkelde methodologie toe.

1.  Uiterlijk op [PB: een jaar na de inwerkingtreding] stellen de lidstaten voor hun grondgebied een enkele raming van de waarde van de verloren belasting (Value of Lost Load, VoLL) vast die wordt uitgedrukt in EUR/MWh. Deze raming wordt meegedeeld aan de Commissie en publiekelijk bekendgemaakt. In geval van grensoverschrijdende biedzones moeten de lidstaten een gemeenschappelijke raming van de VoLL's vaststellen. De lidstaten kunnen verschillende VoLL's per biedzone vaststellen indien er op hun grondgebied meerdere biedzones zijn. Bij het vaststellen van de VoLL passen de lidstaten de overeenkomstig artikel 19, lid 5, ontwikkelde methodologie toe.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van minder dan 500 kW; of

a)  productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van minder dan 500 kW;

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  demonstratieprojecten op het gebied van innovatieve technologieën.

b)  productie-installaties die demonstratieprojecten op het gebied van innovatieve technologieën zijn;

 

De lidstaten kunnen hogere limieten opleggen voor lokale energiegemeenschappen, zoals bepaald in Richtlijn (EU) ... [herschikking van Richtlijn 2009/72/EG, zoals voorgesteld bij COM(2016) 864/2].

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.   Wanneer de totale capaciteit van de overeenkomstig lid 2 aan prioritaire dispatching onderworpen productie-installaties groter is dan 15 % van de totale geïnstalleerde productiecapaciteit in een lidstaat, is lid 2, onder a), uitsluitend van toepassing op aanvullende productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van minder dan 250 kW.

3.   Een lidstaat die op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening geen prioritaire dispatching toekent aan productie-installaties, kan op verzoek worden ontheven van de bepalingen van artikel 2, als hij aan de Commissie kan aantonen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

a) er is geen prioritaire dispatching voor andere installaties dan degene die in lid 2 zijn opgenomen;

 

b) zijn liquide intraday-, groothandels- en balanceringsmarkten zijn volledig toegankelijk voor alle operatoren, overeenkomstig de bepalingen van deze verordening;

 

c) zijn regels voor opwekkingsbeperking en congestiebeheer zijn transparant voor alle operatoren en voldoen aan de bepalingen van deze verordening;

 

d) zijn doelstelling met betrekking tot hernieuwbare energie voor 2030 volstaat om collectief de bindende algemene doelstelling van de Unie voor het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen, uit hoofde van artikel 3, lid 2 van [Richtlijn 2009/28/EG als voorgesteld door COM(2016) 767], te halen, en de lidstaat naar verwachting die die doelstelling zal halen.

 

De Commissie moet een verzoek om ontheffing binnen zes maanden na ontvangst van het verzoek goedkeuren of verwerpen. Bij toekenning van een ontheffing worden retroactieve veranderingen voor installaties die reeds prioritaire dispatch genieten vermeden, onverminderd enige overeenkomsten op vrijwillige basis tussen een lidstaat en een installatie.

Met ingang van 1 januari 2026 is lid 2, onder a), uitsluitend van toepassing op productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van minder dan 250 kW of, indien de in de eerste zin van dit lid genoemde drempelwaarde is bereikt, minder dan 125 kW.

Met ingang van 1 januari 2026 is lid 2, onder a), uitsluitend van toepassing op productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van minder dan 250 kW.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken die vóór [PB: inwerkingtreding] zijn opgeleverd en op het moment van oplevering onderworpen waren aan prioritaire dispatching overeenkomstig artikel 15, lid 5, van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad of artikel 16, lid 2, van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad35 blijven onderworpen aan prioritaire dispatching. Prioritaire dispatching is niet meer van toepassing vanaf de datum waarop de productie-installatie aan significante wijzigingen wordt onderworpen, hetgeen ten minste het geval is wanneer een nieuwe aansluitovereenkomst noodzakelijk is of de opwekkingscapaciteit wordt verhoogd.

4.  Onverminderd lid 3 van dit artikel, blijven productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken waarvoor opdracht werd gegeven voor [PB: inwerkingtreding] en waarvoor, toen hiervoor opdracht werd gegeven, een prioritaire dispatching gold overeenkomstig artikel 15, lid 5, van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad of artikel 16, lid 2, van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad35 onderworpen aan prioritaire dispatching. Prioritaire dispatching is niet meer van toepassing vanaf de datum waarop de productie-installatie aan significante wijzigingen wordt onderworpen, hetgeen ten minste het geval is wanneer een nieuwe aansluitovereenkomst noodzakelijk is of de opwekkingscapaciteit wordt verhoogd.

__________________

__________________

35 Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16).

35 Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16).

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De hulpbronnen waarop beperking of redispatching betrekking heeft, worden gekozen uit productie- of verbruikersinstallaties die aanbiedingen indienen voor beperking of redispatching door middel van marktgebaseerde mechanismen; Niet-marktgebaseerde beperking of redispatching van vraagrespons wordt uitsluitend gebruikt wanneer er geen marktgebaseerd alternatief beschikbaar is, wanneer alle beschikbare marktgebaseerde hulpbronnen zijn gebruikt of wanneer het aantal productie- of verbruikersinstallaties dat beschikbaar is in het gebied waar geschikte productie- of verbruikersinstallaties voor de levering van de dienst zich bevinden, te klein is om daadwerkelijke mededinging te waarborgen. De levering van marktgebaseerde hulpbronnen staat open voor alle opwekkingstechnologieën, opslag en vraagrespons, met inbegrip van in andere lidstaten gevestigde beheerders, tenzij dit uit technisch oogpunt niet haalbaar is.

2.  De hulpbronnen waarop beperking of redispatching betrekking heeft, worden gekozen uit productie-, energieopslag- en/of verbruikersinstallaties die aanbiedingen indienen voor beperking of redispatching door middel van marktgebaseerde mechanismen; hiervoor vindt een financiële vergoeding plaats. Niet-marktgebaseerde beperking of redispatching van productie, of redispatching van energieopslag- en/of vraagrespons wordt uitsluitend gebruikt om operationele veilgheidsredenen of wanneer er geen marktgebaseerd alternatief beschikbaar is, wanneer alle beschikbare marktgebaseerde hulpbronnen zijn gebruikt of wanneer het aantal productie-, energieopslag- of verbruikersinstallaties dat beschikbaar is in het gebied waar geschikte productie-, energieopslag- of verbruikersinstallaties voor de levering van de dienst zich bevinden, te klein is om daadwerkelijke mededinging te waarborgen. De levering van marktgebaseerde hulpbronnen staat open voor alle opwekkingstechnologieën, opslag en vraagrespons, met inbegrip van in andere lidstaten gevestigde beheerders, tenzij dit uit technisch oogpunt niet haalbaar is.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De verantwoordelijke systeembeheerders brengen ten minste één maal per jaar verslag uit aan de bevoegde regulerende instantie over de beperking of neerwaartse redispatching van productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken of hoogrenderende warmte-krachtkoppeling en over maatregelen die zijn getroffen om de behoefte aan beperking of neerwaartse redispatching in de toekomst terug te dringen. Beperking of redispatching van productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling wordt overeenkomstig lid 6 vergoed.

3.  De verantwoordelijke systeembeheerders brengen ten minste één maal per jaar verslag uit aan de bevoegde regulerende instantie, wat wordt doorgegeven aan het Agentschap, over:

 

a) het niveau van ontwikkeling en effectiviteit van marktgebaseerde beperkings- of redispatchingsmechanismen voor productie- en verbruikersinstallaties;

 

b) de redenen, volumes in MWh en soorten productiebronnen die onderhevig zijn aan beperking of neerwaartse redispatching;

 

c) de maatregelen die zijn genomen om de behoefte aan beperking of neerwaartse dispatching van productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in de toekomst terug te dringen, met inbegrip van investeringen in de digitalisering van de infrastructuur van het net en in diensten die de flexibiliteit vergroten;

 

d) verzoeken en contractuele regelingen met productie-installaties om de werking van deze installaties af te stemmen op een bepaalde elektriciteitstoevoer, waarvan de noodzaak gerechtvaardigd wordt door de systeembeheerders, die moeten verduidelijken in hoeverre deze diensten niet kunnen worden geleverd door andere eenheden.

 

De bevoegde regulerende instantie maakt de in de leden a) tot en met d) bedoelde gegevens openbaar, indien nodig samen met aanbevelingen voor verbetering.

 

Beperking of redispatching van productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling wordt overeenkomstig lid 6 vergoed.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de transmissie- en distributienetten in staat zijn tot transmissie van uit hernieuwbare energiebronnen of door middel van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling geproduceerde elektriciteit, waarbij zo min mogelijk beperking of redispatching plaatsvindt. Bij de netplanning kan evenwel rekening worden met een zekere mate van beperking of redispatching wanneer dit in economisch opzicht efficiënter is en overeenkomt met ten hoogste 5 % van de geïnstalleerde capaciteit met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in hun zone;

a)  de transmissie- en distributienetten in staat zijn tot transmissie van uit hernieuwbare energiebronnen, energieopslag, vraagrespons of door middel van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling geproduceerde elektriciteit, waarbij zo min mogelijk beperking of redispatching plaatsvindt. Bij de netplanning kan evenwel rekening worden gehouden met een zekere mate van beperking of redispatching wanneer zij op een transparante manier kunnen aantonen dat dit in economisch opzicht efficiënter is en overeenkomt met ten hoogste 5 % van de geïnstalleerde capaciteit met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen, energieopslag, vraagrespons of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in hun zone;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  zorgen ervoor dat hun netten voldoende flexibel zijn zodat zij in staat zijn om hun netten te beheren.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken, worden uitsluitend onderworpen aan neerwaartse redispatching of beperking indien er geen alternatieven zijn of indien andere oplossingen zouden leiden tot onevenredige kosten of risico's voor de veiligheid van het net;

a)  productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken, worden uitsluitend onderworpen aan neerwaartse redispatching of beperking indien er geen alternatieven zijn of indien andere oplossingen zouden leiden tot significant onevenredige kosten of aanzienlijke risico's voor de veiligheid van het net;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  productie-installaties die hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken, worden uitsluitend onderworpen aan neerwaartse redispatching of beperking indien er, behalve beperking of neerwaartse redispatching van productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken, geen alternatieven zijn of indien andere oplossingen zouden leiden tot onevenredige kosten of risico's voor de veiligheid van het net;

b)  elektriciteit die opgewekt is via een hoogrenderend warmtekrachtkoppelingsproces wordt uitsluitend onderworpen aan neerwaartse redispatching of beperking indien er, behalve beperking of neerwaartse redispatching van productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken, geen alternatieven zijn of indien andere oplossingen zouden leiden tot onevenredige kosten of risico's voor de veiligheid van het net;

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Wanneer niet-marktgebaseerde beperking of redispatching wordt gebruikt, wordt dit onderworpen aan financiële vergoeding door de systeembeheerder die om beperking of redispatching verzoekt aan de eigenaar van de productie- of verbruikersinstallatie waarvoor beperking of redispatching plaatsvindt. De financiële vergoeding is ten minste gelijk aan het hoogste van de volgende elementen:

6.  Wanneer niet-marktgebaseerde beperking of redispatching wordt gebruikt, wordt dit onderworpen aan financiële vergoeding door de systeembeheerder die om beperking of redispatching verzoekt aan de eigenaar van de productie-, energieopslag- of verbruikersinstallatie waarvoor beperking of redispatching plaatsvindt. De financiële vergoeding is ten minste gelijk aan het hoogste van de volgende elementen:

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  90 % van de netto-inkomsten van de verkoop van elektriciteit op de day-aheadmarkt die de productie- of verbruikersinstallatie zou hebben geproduceerd zonder het verzoek om beperking of redispatching. Wanneer financiële ondersteuning wordt verleend aan productie- of verbruikersinstallaties op basis van het geproduceerde of verbruikte elektriciteitsvolume, wordt de niet-verleende financiële ondersteuning beschouwd als onderdeel van de netto-inkomsten.

b)  de netto-inkomsten van de verkoop van elektriciteit op de day-aheadmarkt die de productie- of verbruikersinstallatie zou hebben geproduceerd zonder het verzoek om redispatching, met inbegrip van de niet-verleende financiële ondersteuning wanneer deze wordt verleend aan productie- of verbruikersinstallaties op basis van het geproduceerde of verbruikte elektriciteitsvolume.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Biedzonegrenzen zijn gebaseerd op structurele congestie op lange termijn in het transmissienet en biedzones omvatten dergelijke congestie niet. De configuratie van biedzones in de Unie wordt zodanig vastgesteld dat de economische efficiëntie en de grensoverschrijdende handelsmogelijkheden worden gemaximaliseerd, terwijl de voorzieningszekerheid in stand wordt gehouden.

1.  De configuratie van biedzones in de Unie wordt zodanig vastgesteld dat de liquiditeit van de day-ahead- en intradaymarkten wordt gegarandeerd, en zodoende de economische efficiëntie en de grensoverschrijdende handelsmogelijkheden worden gemaximaliseerd, terwijl de voorzieningszekerheid in stand wordt gehouden. Biedzonegrenzen zijn gebaseerd op structurele congestie op lange termijn in het transmissienet en biedzones omvatten dergelijke congestie niet, tenzij zij geen effect hebben op de naburige biedzones, of hun impact beperkt wordt door remediërende maatregelen.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Elke biedzone is gelijk aan een onbalansprijszone.

2.  Elke biedzone is gelijk aan een onbalansprijszone, behalve wanneer een onbalansprijszone deel kan uitmaken van een biedzone.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Teneinde te waarborgen dat biedzones in een gebied met een hoge mate van interconnectie optimaal worden vastgesteld, wordt een herziening van de biedzones uitgevoerd. Tot deze herziening behoort een gecoördineerde analyse van de configuratie van biedzones, waarbij de betrokken belanghebbenden uit alle betrokken lidstaten participeren en het in de artikelen 32 tot en met 34 van Verordening (EU) 2015/1222 vastgestelde proces wordt toegepast. Het Agentschap keurt de methode en de aannames goed die zullen worden gebruikt in het proces van herziening van de biedzone en ten aanzien van de in overweging genomen alternatieve biedzoneconfiguraties, en het kan om wijziging daarvan vragen.

3.  Teneinde te waarborgen dat biedzones in een gebied met een hoge mate van interconnectie optimaal worden vastgesteld, wordt een herziening van de biedzones uitgevoerd. Tot deze herziening behoort een gecoördineerde analyse van de configuratie van biedzones, waarbij de betrokken belanghebbenden uit alle betrokken lidstaten participeren en het in de artikelen 32 tot en met 34 van Verordening (EU) 2015/1222 vastgestelde proces wordt toegepast. Huidige biedzones worden beoordeeld op basis van hun vermogen om een betrouwbare marktomgeving te creëren, voldoende flexibele productie en basislastcapaciteit te verzekeren, wat van vitaal belang is om knelpunten op het net te vermijden, vraag en aanbod van elektriciteit in balans te houden en de langetermijnbeveiliging van het net te garanderen. Het Agentschap keurt de methode en de aannames goed die zullen worden gebruikt in het proces van herziening van de biedzone en ten aanzien van de in overweging genomen alternatieve biedzoneconfiguraties, en het kan om wijziging daarvan vragen. In de methodologie moet terdege rekening gehouden worden met de infrastructuurontwikkelingsprojecten die naar verwachting binnen de komende vijf jaar gerealiseerd zullen worden.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De transmissiesysteembeheerders die deelnemen aan de herziening van de biedzones dienen bij de Commissie een voorstel in waarin ervoor wordt gepleit om de biedzoneconfiguratie te wijzigen dan wel te handhaven. Op basis van dat voorstel stelt de Commissie door middel van een besluit [uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening, specifieke datum door PB in te voegen] of uiterlijk zes maanden na de voltooiing van de overeenkomstig artikel 32, lid 1, onder a), b) of c), van Verordening EU) 2015/1222 gestarte biedzoneconfiguratie, naargelang welk van beide het laatst valt, vast of de biedzoneconfiguratie wordt gewijzigd of gehandhaafd.

4.  De transmissiesysteembeheerders die deelnemen aan de herziening van de biedzones dienen bij de betrokken lidstaten een voorstel in waarin ervoor wordt gepleit om de biedzoneconfiguratie te wijzigen dan wel te handhaven. De betrokken lidstaten zijn de lidstaten die deelnemen aan de herziening op grond van artikel 32, lid 2, van Verordening (EU) 2015/1222 en de lidstaten in dezelfde capaciteitsberekeningsregio, overeenkomstig Verordening (EU) 2015/1222. Op basis van het voorstel komen de betrokken lidstaten binnen zes maanden tot een unaniem besluit over de wijziging of handhaving van de biedzoneconfiguratie. Andere lidstaten, de partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap of andere derde landen die een synchroon gebied delen met een lidstaat mogen opmerkingen indienen. Het besluit wordt gemotiveerd, overeenkomstig de toepasselijke Uniewetgeving, en houdt rekening met de opmerkingen van andere lidstaten, de partijen bij het Verdrag tot oprichting van een Energiegemeenschap en andere derde landen die eenzelfde synchroon gebied met een lidstaat delen, en met de beloofde inspanningen van de betrokken lidstaten om de bestaande congestie te verminderen. De betrokken lidstaten brengen de Commissie en het Agentschap op de hoogte van hun besluit en van eventuele grensoverschrijdende overeenkomsten tussen de lidstaten, de regulerende instanties en de transmissiesysteembeheerders met het oog op het bereiken van een consensus. De overeenkomsten tussen de betrokken lidstaten wijken niet af van de gecoördineerde procedures voor capaciteitsberekening zoals bepaald in artikel 14 van deze verordening, noch van de toepasselijke bepalingen van Verordening (EU) 2015/1222.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Wanneer de betreffende lidstaten binnen de in lid 4 bedoelde toegestane termijn niet tot een unaniem besluit komen, of wanneer de lidstaten constateren dat de beloofde inspanningen waarop een eerder unaniem besluit was gebaseerd, niet worden gehaald, melden zij dit onmiddellijk aan de Commissie.

 

De Commissie begint dan een bemiddelingsprocedure en treedt op als bemiddelaar tussen de betreffende lidstaten. In de bemiddelingsprocedure komen de lidstaten, binnen een termijn van zes maanden, tot een unaniem besluit over het aanpassen of behouden van de biedzoneconfiguratie.

 

Indien de betreffende lidstaten in de bemiddelingsprocedure niet binnen zes maanden tot een unaniem besluit komen, heeft de lidstaat met de interne structurele congestie de keuze om ofwel zijn biedzone te wijzigen, of een routekaart op te stellen met concrete maatregelen om de congestie op zijn grondgebied zo snel mogelijk op te lossen. De betreffende lidstaat deelt zijn keuze onmiddellijk mee aan de Commissie.

 

Voor de lidstaten die ervoor kiezen hun biedzones te wijzigen, neemt de Commissie binnen zes maanden na de aanmelding daarvan een besluit, na een grondig onderzoek van alle betreffende kwesties en een beoordeling van alle beschikbare oplossingen.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Het in lid 4 bedoelde besluit is gebaseerd op het resultaat van de herziening van de biedzone en het voorstel van de transmissiesysteembeheerders betreffende de handhaving of wijziging ervan. Het besluit wordt gerechtvaardigd, met name ten aanzien van mogelijke afwijkingen van het resultaat van de herziening van de biedzone.

5.  Wanneer de betreffende lidstaat ervoor kiest een gedetailleerde routekaart op te stellen, met concrete mijlpalen over hoe de congestieproblemen zullen worden opgelost, presenteert deze lidstaat binnen een termijn van zes maanden na het besluit van de Commissie, deze routekaart aan de Commissie en aan de andere relevante lidstaten. Tijdens de tenuitvoerlegging van de routekaart brengt de betreffende lidstaat regelmatig verslag uit bij de Commissie over de geboekte vooruitgang.

 

Los van de concrete vooruitgang van de routekaart, zorgt de lidstaat die een routekaart ten uitvoer legt ervoor dat de capaciteiten voor grensoverschrijdende handel elk jaar worden verhoogd tot aan het benchmarkniveau van minstens 75 %, berekend in overeenstemming met artikel 14, lid 7, wat tegen eind 2025 gehaald moet worden. De jaarlijkse verhoging wordt bereikt via een lineair traject.

 

Het startpunt van dit traject is ofwel de capaciteit die aan deze grens toegekend word in het jaar voorafgaand aan de aanneming van de routekaart, of het gemiddelde van de laatste drie jaar voorafgaand aan de aanneming van de routekaart, als dat hoger is.

 

De lidstaten worden geacht artikel 14, lid 7, na te leven als de capaciteit die beschikbaar werd gemaakt voor zoneoverschrijdende handel minstens gelijk is aan de waarden van het lineaire traject.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De betreffende transmissiesysteembeheerders en de nationale regulerende instanties beoordelen jaarlijks of de beschikbare grensoverschrijdende capaciteit het lineaire traject heeft behaald, of, tegen eind 2025, het mininumniveau dat in artikel 14, lid 7, is bepaald.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter.  Voor die lidstaten waarvoor de beoordeling, zoals bedoeld in lid 5 bis, aantoont dat een transmissiesysteembeheerder het lineaire traject niet naleeft, of, eind 2025, het in artikel 14, lid 7, bedoelde niveau niet haalt, kan de Commissie bijkomende maatregelen aanraden, en, als laatste hulpmiddel, een besluit aannemen tot wijziging of tot behoud van de biedzoneconfiguratie in en tussen die lidstaten.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Wanneer overeenkomstig artikel 32, lid 1, onder a), b) of c), van Verordening EU) 2015/1222 verdere herzieningen van biedzones worden gestart, kan de Commissie binnen zes maanden na de voltooiing van de herziening van de biedzone een besluit vaststellen.

Schrappen

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De Commissie raadpleegt de relevante belanghebbenden met betrekking tot haar besluiten in het kader van dit artikel, voordat deze worden vastgesteld.

7.  Alvorens een besluit in het kader van dit artikel vast te stellen, raadplegen de lidstaten en de Commissie de relevante belanghebbenden.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  In het besluit van de Commissie wordt de datum vastgesteld waarop een wijziging wordt uitgevoerd. Bij deze uitvoeringsdatum wordt zowel rekening gehouden met de noodzaak van vlotte uitvoering als met praktische overwegingen, onder meer met betrekking tot de langetermijnhandel in elektriciteit. De Commissie kan passende overgangsregelingen in haar besluit opnemen.

8.  In het krachtens dit artikel aangenomen besluit wordt de datum vastgesteld waarop een wijziging wordt uitgevoerd. Bij deze uitvoeringsdatum wordt zowel rekening gehouden met de noodzaak van vlotte uitvoering als met praktische overwegingen, onder meer met betrekking tot de langetermijnhandel in elektriciteit. Passende overgangsregelingen kunnen in het besluit opgenomen worden.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 bis.  Wanneer overeenkomstig artikel 32, lid 1, onder a), b) of c), van Verordening (EU) 2015/1222 aanvullende herzieningen van bestaande biedzoneconfiguraties plaatsvinden, zijn leden 4 tot 8 van dit artikel van toepassing.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Marktspelers krijgen de beschikking over de maximale capaciteit van de interconnecties en/of de maximale capaciteit van de transmissienetwerken waarmee grensoverschrijdende stromen worden verzorgd, zulks in overeenstemming met de voor een bedrijfszekere exploitatie van het netwerk geldende veiligheidsnormen. Compensatiehandel en redispatching, met inbegrip van grensoverschrijdende redispatching, worden gebruikt om de beschikbare capaciteit te maximaliseren, tenzij is aangetoond dat dit op EU-niveau geen gunstig effect op de economische efficiëntie heeft.

3.  Marktspelers krijgen de beschikking over de maximale capaciteit van de interconnecties en/of de maximale capaciteit van de transmissienetwerken waarmee grensoverschrijdende stromen worden verzorgd, zulks in overeenstemming met de voor een bedrijfszekere exploitatie van het netwerk geldende veiligheidsnormen. Compensatiehandel en redispatching, met inbegrip van grensoverschrijdende redispatching, worden gebruikt om de beschikbare capaciteit te maximaliseren, tenzij is aangetoond dat dit op EU-niveau geen gunstig effect op de economische efficiëntie heeft.

 

Bij de toekenning van kosten voor remediërende maatregelen tussen de transmissiesysteembeheerders, onderzoeken de regulatoren in welke mate niet-geplande stromen die de biedzone verlaten en opnieuw binnenkomen, bijdragen aan de waargenomen congestie tussen twee biedzones, en wijzen zij de kosten voor dispatching en compensatiehandel toe in verhouding tot hun bijdrage tot de congestie.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Transmissiesysteembeheerders leggen geen beperking op aan het volume van de interconnectiecapaciteit die aan andere marktspelers ter beschikking wordt gesteld om congestie binnen hun eigen regelzone aan te pakken of om als middel te dienen voor het beheren van stromen op een grens tussen twee geobserveerde regelzones, zelfs als er geen transactie plaatsvindt, dat wil zeggen stromen via regelzones waarvan de oorsprong en de bestemming zich binnen één regelzone bevinden.

7.  Transmissiesysteembeheerders leggen geen beperking op aan het volume van de interconnectiecapaciteit die aan andere marktspelers ter beschikking wordt gesteld om congestie binnen hun eigen regelzone aan te pakken of om als middel te dienen voor het beheren van stromen op een grens tussen twee geobserveerde regelzones, zelfs als er geen transactie plaatsvindt, dat wil zeggen stromen via regelzones waarvan de oorsprong en de bestemming zich binnen één regelzone bevinden.

 

Onverminderd de vierde alinea van artikel 13, lid 5, wordt geacht aan dit lid te zijn voldaan indien de volgende minimumniveaus van beschikbare capaciteit voor zoneoverschrijdende handel, berekend overeenkomstig het op grond van artikel 18 van Verordening (EU) 714/2009 vastgestelde richtsnoer capaciteitstoewijzing en congestiebeheer, rekening houdend met onvoorziene omstandigheden, zijn bereikt:

 

i)   voor grenzen die een aanpak op basis van gecoördineerde nettotransmissiecapaciteit hanteren, als ten minste 75 % van de nettotransmissiecapactiteit overeenkomstig het richtsnoer capaciteitstoewijzing en congestiebeheer beschikbaar wordt gesteld voor grensoverschrijdende handel;

 

ii)   voor grenzen die gebruikmaken van een stroomgebaseerde aanpak, als voor kritieke zoneoverschrijdende en interne netwerkelementen die in de stroomgebaseerde berekening worden opgenomen, ten minste 75 % van het thermisch vermogen, na aftrek van het getal dat vereist is om het N-1-scenario te verzekeren, volgens het richtsnoer voor capaciteitstoewijzing en congestiebeheer, wordt gebruikt als input voor capaciteitstoewijzing.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Tarieven voor de toegang tot netwerken

Tarieven voor de toegang tot netwerken, het gebruik van netwerken en versterkingen

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De door de netwerkbeheerders gehanteerde tarieven voor nettoegang, met inbegrip van tarieven voor de aansluiting op de netten, tarieven voor het gebruik van netten en, indien van toepassing, tarieven voor gerelateerde versterkingen van netten, moeten transparant zijn, rekening houden met de noodzakelijke zekerheid van het netwerk en flexibiliteit en een afspiegeling vormen van de werkelijk gemaakte kosten, voor zover deze overeenkomen met die van een efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerder en op niet-discriminerende wijze worden toegepast. In het bijzonder worden deze zodanig toegepast dat niet op positieve of negatieve wijze wordt gediscrimineerd tussen op distributieniveau aangesloten productie en op transmissieniveau aangesloten productie. Door middel van deze tarieven vindt geen discriminatie plaats ten opzichte van energieopslag en worden geen negatieve prikkels tot stand gebracht met betrekking tot participatie in vraagrespons. Zonder afbreuk te doen aan lid 3 zijn deze tarieven niet afstandsgebonden.

1.  De door de netwerkbeheerders gehanteerde tarieven voor nettoegang, met inbegrip van tarieven voor de aansluiting op de netten, tarieven voor het gebruik van netten en, indien van toepassing, tarieven voor gerelateerde versterkingen van netten, moeten billijk, kostenreflectief en transparant zijn, rekening houden met de noodzakelijke zekerheid van het netwerk en flexibiliteit en een afspiegeling vormen van de werkelijk gemaakte kosten, voor zover deze overeenkomen met die van een efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerder en op niet-discriminerende wijze worden toegepast. Nettarieven mogen geen niet-verbonden kosten ter ondersteuning van andere beleidsdoelstellingen omvatten, zoals belastingen of heffingen, aangezien dit de productie, het verbruik en beslissingen over investeringen zou verstoren. In het bijzonder ondersteunen deze de algehele systeemefficiëntie op lange termijn op neutrale wijze door middel van prijssignalen aan consumenten en producenten en worden deze zo veel mogelijk zodanig toegepast dat niet op positieve of negatieve wijze wordt gediscrimineerd tussen op distributieniveau aangesloten productie en op transmissieniveau aangesloten productie. Door middel van deze tarieven vindt geen discriminatie plaats ten opzichte van energieopslag en bundeling en worden geen negatieve prikkels tot stand gebracht met betrekking tot zelfopwekking, zelfconsumptie en participatie in vraagrespons. Zonder afbreuk te doen aan lid 3 zijn deze tarieven niet afstandsgebonden.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De tarieven zorgen ervoor dat de transmissie- en distributiesysteembeheerders passende stimulansen krijgen, zowel op korte als op lange termijn, om de efficiëntie, waaronder de energie-efficiëntie, te verbeteren, de marktintegratie en de voorzieningszekerheid te versterken en investeringen in verwante onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

2.  De tarieven zorgen ervoor dat de transmissie- en distributiesysteembeheerders passende stimulansen krijgen, zowel op korte als op lange termijn, om de efficiëntie, waaronder de energie-efficiëntie, te verbeteren, de marktintegratie, de voorzieningszekerheid en het mondiale concurrentievermogen te versterken en efficiënte investeringen, met name in digitalisering, flexibiliteitsdiensten en interconnecties en in verwante onderzoeksactiviteiten te ondersteunen. De tarieven brengen geen negatieve prikkels tot stand met betrekking tot energieopslag, vraagrespons of zelfopwekking.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De distributietarieven weerspiegelen de kosten van het gebruik van het distributienet door systeemgebruikers, met inbegrip van actieve klanten, en kunnen worden gedifferentieerd naargelang van de verbruiks- op productieprofielen van de systeemgebruikers. Wanneer de lidstaten de uitrol van slimme metersystemen hebben geïmplementeerd, kunnen de regulerende instanties aan bepaalde tijdsbestekken gekoppelde nettarieven vaststellen, waarbij rekening wordt gehouden met het gebruik van het net en zodanig te werk wordt gegaan dat het voor de consumenten transparant en voorzienbaar is.

7.  De transmissie en distributietarieven weerspiegelen de kosten door rekening te houden met de investeringskosten, de toegevoegde waarde van decentrale opwekking, flexibiliteit, digitalisering, vraagrespons, opslag en gebruik van het transmissie- en distributienet door systeemgebruikers, met inbegrip van actieve klanten, en kunnen elementen bevatten met betrekking tot capaciteiten voor aansluiting op het net en kunnen worden gedifferentieerd naargelang van de verbruiks- of productieprofielen van de systeemgebruikers. Wanneer de lidstaten de uitrol van slimme metersystemen hebben geïmplementeerd, moeten de bevoegde regulerende instanties aan bepaalde tijdsbestekken gekoppelde nettarieven vaststellen, waarbij rekening wordt gehouden met het gebruik van het net en zodanig te werk wordt gegaan dat het voor de consumenten transparant en voorzienbaar en kostenefficiënt is. De lidstaten zien erop toe dat de tarieven niet-discriminerend zijn.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De regulerende instanties stimuleren de distributiesysteembeheerders om diensten aan te kopen betreffende de exploitatie en ontwikkeling van hun netten alsmede innovatieve oplossingen in de distributiesystemen te integreren. Daartoe nemen de regulerende instanties alle relevante kosten in aanmerking en nemen zij deze op in de distributietarieven, en stellen zij prestatiedoelstellingen vast teneinde de distributiesysteembeheerders te stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip van energie-efficiëntie, in hun netten te verbeteren.

8.  De regulerende instanties verstrekken de distributiesysteembeheerders stimulansen voor de meest efficiënte exploitatie en ontwikkeling van hun netten alsmede voor de integratie van innovatieve oplossingen in de distributiesystemen, onder meer middels de aankoop van diensten. Daartoe nemen de regulerende instanties alle relevante kosten in aanmerking en nemen zij deze op in de distributietarieven, en stellen zij prestatiedoelstellingen vast teneinde de distributiesysteembeheerders te stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip van energie-efficiëntie, flexibiliteit en de digitalisering van de distributienetten, met inbegrip van de uitrol van slimme netten en intelligente bemetering, in hun netten te verbeteren.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  Uiterlijk op [PB: specifieke datum invoegen – drie maanden na de inwerkingtreding] verstrekt het Agentschap een aanbeveling aan de regulerende instanties in verband met de geleidelijke convergentie van de methodologieën inzake transmissie- en distributietarieven. Deze aanbeveling heeft ten minste betrekking op:

9.  Uiterlijk op [PB: specifieke datum invoegen – drie maanden na de inwerkingtreding] beoordeelt het Agentschap de haalbaarheid van de geleidelijke convergentie van de methodologieën inzake transmissie- en distributietarieven. Deze haalbaarheidsstudie heeft ten minste betrekking op:

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 9 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  groepen netgebruikers waarop tarieven alsmede vrijstellingen van tarieven van toepassing zijn.

g)  groepen netgebruikers waarop tarieven volgens kenmerken en vormen van verbruik alsmede vrijstellingen van tarieven van toepassing zijn.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

9 bis.  De regulerende instanties nemen een reeks indicatoren aan voor het meten van de prestaties van transmissie- en distributiesysteembeheerders, die ten minste alle volgende elementen moeten omvatten:

 

a) het volume bespaarde energie in MWh, uitgesplitst per soort bron van opwekking;

 

b) het percentage dynamische lijnen dat wordt geëxploiteerd, in lengte;

 

c) het percentage onderstations dat op afstand wordt gemonitord en in werkelijke tijd wordt beheerd;

 

d) het percentage dynamische lijnen dat wordt geëxploiteerd, in lengte;

 

e) verliezen op hoog-, midden- en laagspanningsnetten;

 

f) de frequentie en duur van stroomonderbrekingen op het net.

 

Uiterlijk op [twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening], en daarna om de twee jaar, publiceren de regulerende instanties een verslag over de prestaties van transmissie- en distributiesysteembeheerders, zo nodig samen met aanbevelingen voor verbetering.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Eventuele ontvangsten uit de toewijzing van interconnectiecapaciteit worden gebruikt voor de volgende doelen:

2.  Eventuele ontvangsten uit de toewijzing van interconnectiecapaciteit worden gebruikt voor de volgende doelen:

a)  het garanderen dat de toegewezen capaciteit daadwerkelijk beschikbaar is;

a)  het garanderen dat de toegewezen capaciteit daadwerkelijk beschikbaar is; of

b)  de interconnectiecapaciteit handhaven of vergroten door investeringen in het net, met name in nieuwe interconnectoren.

b)  de interconnectiecapaciteit handhaven of vergroten door het gebruik van bestaande interconnectoren te optimaliserenaan de hand van gecoördineerde corrigerende en compenserende maatregelen of investeringen in het net, tot aan het streefcijfer voor overdrachtscapaciteit bij grensovergangen.

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in de eerste alinea, onder punten a) of b), genoemde doelen kunnen worden aangewend, worden zij op een aparte interne rekening gezet met het oog op toekomstig gebruik voor deze doelen.

Wanneer de doelen onder punten a) en b) van de eerste alinea worden gehaald, kan de resterende opbrengst gebruikt worden als inkomsten die door de nationale regelgevende instanties in rekening moeten worden genomen bij de goedkeuring van de methode voor de berekening van nettarieven en/of de vaststelling van nettarieven.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het gebruik van ontvangsten overeenkomstig lid 2, onder a) en b), is onderworpen aan een door het Agentschap voorgestelde en door de Commissie goedgekeurde methodologie. Het voorstel van het Agentschap wordt uiterlijk op [PB: 12 maanden na de inwerkingtreding] bij de Commissie ingediend en vervolgens binnen zes maanden goedgekeurd.

3.  Het gebruik van ontvangsten overeenkomstig lid 2 is onderworpen aan een door het Agentschap voorgestelde en door de Commissie goedgekeurde methodologie. Het voorstel van het Agentschap wordt uiterlijk op [PB: 12 maanden na de inwerkingtreding] bij de Commissie ingediend en vervolgens binnen zes maanden goedgekeurd.

Het Agentschap kan de methodologie op eigen initiatief of op verzoek van de Commissie bijwerken en de Commissie keurt de bijgewerkte methodologie uiterlijk zes maanden nadat deze is ingediend goed.

Het Agentschap kan de methodologie op eigen initiatief of op verzoek van de Commissie bijwerken en de Commissie keurt de bijgewerkte methodologie uiterlijk zes maanden nadat deze is ingediend goed.

Het Agentschap voert overeenkomstig artikel 15 [herschikking van Verordening (EG) nr. 713/2009 als voorgesteld bij COM(2016) 863/2] met betrekking tot de methodologie een raadpleging uit voordat deze bij de Commissie wordt ingediend.

Het Agentschap voert overeenkomstig artikel 15 [herschikking van Verordening (EG) nr. 713/2009 als voorgesteld bij COM(2016) 863/2] met betrekking tot de methodologie een raadpleging uit voordat deze bij de Commissie wordt ingediend.

In de methodologie zijn ten minste de voorwaarden gedetailleerd vastgesteld waarop de ontvangsten kunnen worden gebruikt ten behoeve van het bepaalde in lid 2, onder a) en b), en de voorwaarden waarop en de termijn waarbinnen deze op een aparte rekening kunnen worden gezet met het oog op toekomstig gebruik voor deze doelen.

In de methodologie zijn ten minste de voorwaarden gedetailleerd vastgesteld waarop de ontvangsten kunnen worden gebruikt ten behoeve van het bepaalde in lid 2 en de voorwaarden waarop en de termijn waarbinnen deze op een aparte rekening kunnen worden gezet met het oog op toekomstig gebruik voor deze doelen.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De transmissiesysteembeheerders stellen van tevoren duidelijk vast hoe eventuele congestie-ontvangsten zullen worden gebruikt en zij brengen verslag uit over het daadwerkelijke gebruik van dergelijke ontvangsten. Jaarlijks en uiterlijk op 31 juli van elk jaar publiceren de nationale regulerende instanties een verslag waarin wordt uiteengezet hoeveel ontvangsten in de periode van twaalf maanden tot aan 30 juni van datzelfde jaar zijn binnengekomen en hoe deze ontvangsten zijn gebruikt, met inbegrip van de specifieke projecten waarvoor de ontvangsten zijn gebruikt of het bedrag dat op een aparte rekening is gezet, waarbij wordt gecontroleerd dat een dergelijk gebruik voldoet aan deze verordening en aan de overeenkomstig lid 3 ontwikkelde methodologie.

4.  De transmissiesysteembeheerders stellen van tevoren duidelijk vast hoe eventuele congestie-ontvangsten zullen worden gebruikt en zij brengen verslag uit over het daadwerkelijke gebruik van dergelijke ontvangsten. Jaarlijks en uiterlijk op 31 juli van elk jaar publiceren de nationale regulerende instanties een verslag waarin wordt uiteengezet hoeveel ontvangsten in de periode van twaalf maanden tot aan 30 juni van datzelfde jaar zijn binnengekomen en hoe deze ontvangsten zijn gebruikt, met inbegrip van de specifieke projecten waarvoor de ontvangsten zijn gebruikt of het bedrag dat op een aparte rekening is gezet, of het bedrag dat is gebruikt voor de berekening van de nettarieven, waarbij wordt gecontroleerd dat een dergelijk gebruik voldoet aan deze verordening. Wanneer een deel van de congestie-ontvangsten voor de berekening van de nettarieven is gebruikt, kan in het verslag melding worden gemaakt van de naleving door de transmissiesysteembeheerder van de verbintenis en de balanscriteria overeenkomstig lid 2.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Hoofdstuk 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Toereikendheid van hulpbronnen

Toereikendheid van hulpbronnen en capaciteitsmechanismen

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten houden toezicht op de toereikendheid van hulpbronnen op hun grondgebied op basis van de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

1.  De lidstaten houden toezicht op de toereikendheid van hulpbronnen op hun grondgebied op basis van de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen overeenkomstig artikel 19 en publiceren een verslag over de resultaten van dat toezicht.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer bij de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen een zorgpunt in verband met de toereikendheid van hulpbronnen wordt geconstateerd, stellen de lidstaten vast welke verstorende effecten van regelgeving hebben geleid of bijgedragen tot het ontstaan van dat zorgpunt.

2.  Wanneer bij de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen een zorgpunt in verband met de toereikendheid van hulpbronnen wordt geconstateerd, stellen de lidstaten vast welke verstorende effecten van regelgeving en/of tekortkomingen van de markt hebben geleid of bijgedragen tot het ontstaan van dat zorgpunt.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten publiceren een tijdschema voor het vaststellen van maatregelen die zijn gericht op het wegnemen van eventuele vastgestelde verstorende effecten van regelgeving. Wanneer de lidstaten zorgpunten in verband met de toereikendheid van hulpbronnen aanpakken, streven zij er met name naar verstorende effecten van regelgeving weg te nemen, prijsbepaling op basis van schaarste mogelijk te maken alsmede interconnectie, energieopslag, maatregelen aan de vraagzijde en energie-efficiëntie tot stand te brengen.

3.  Een lidstaat waar zorgpunten op het gebied van de toereikendheid worden geconstateerd, publiceert een uitvoeringsplan met een tijdschema voor het vaststellen van maatregelen die zijn gericht op het wegnemen van eventuele vastgestelde verstorende effecten van regelgeving en/of marktverstoringen. Wanneer de lidstaat zorgpunten in verband met de toereikendheid van hulpbronnen aanpakt, bouwt hij voort op de in artikel 3 vermelde beginselen, en zal hij met name:

 

a) verstorende effecten van regelgeving wegwerken;

 

b) prijsplafonds wegnemen;

 

c) een administratieve functie voor prijsbepaling op basis van schaarste invoeren voor balanceringsenergie;

 

d) de interconnectie- en interne-netcapaciteit vergroten;

 

e) zelfopwekking, energieopslag, maatregelen aan de vraagzijde en energie-efficiëntie mogelijk maken door regelgevingsbelemmeringen weg te nemen;

 

f) kostenefficiënte en op de markt gebaseerde inkoop van ondersteunende en balanceringsdiensten verzekeren;

 

g) een einde maken aan de prijsregulering, overeenkomstig artikel 5 van ) Richtlijn (EU) ... [herschikking van Richtlijn 2009/72/EG als voorgesteld bij COM(2016) 864/2];

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De lidstaten dienen het uitvoeringsplan ter beoordeling in bij de Commissie.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  De Commissie besluit binnen twee maanden na ontvangst van het uitvoeringsplan of de maatregelen volstaan om de verstorende effecten van de regelgeving en/of marktverstoringen weg te nemen, en kan eisen dat de lidstaat het uitvoeringsplan dienovereenkomstig wijzigt.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 quater.  De lidstaat houdt toezicht op de toepassing van het uitvoeringsplan en publiceert de resultaten in een jaarverslag.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 quinquies.  De lidstaat dient een verslag over zijn toezicht op de uitvoering van het uitvoeringsplan in bij het Agentschap, voor advies.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 sexies.  Het agentschap zendt het advies overeenkomstig lid 3 quinquies toe aan de Commissie. De Commissie besluit of de hervormingen voldoende zijn uitgevoerd.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 18 bis

 

Algemene beginselen inzake capaciteitsmechanismen

 

1.  Teneinde resterende zorgpunten aan te pakken die niet met de maatregelen overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen worden weggenomen, kunnen de lidstaten als laatste redmiddel, waarbij moet worden voldaan aan de bepalingen van dit artikel en aan de staatssteunregels van de Unie, capaciteitsmechanismen invoeren.

 

2.  Vooraleer capaciteitsmechanismen op grond van lid 1 in te voeren, verrichten de lidstaten uitvoerig onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor de aangrenzende lidstaten, en raadplegen zij ten minste de in elektrisch opzicht aangesloten buurlanden en de stakeholders in deze lidstaten.

 

3.  De lidstaten beoordelen of een capaciteitsmechanisme in de vorm van een strategische reserve de zorgpunten op het gebied van toereikendheid kan oplossen. Wanneer dit niet het geval is, kunnen de lidstaten een ander soort capaciteitsmechanisme ten uitvoer leggen. De parameters waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit wordt bepaald, worden goedgekeurd door de nationale regulerende instantie.

 

4.  De lidstaten voeren geen capaciteitsmechanismen in wanneer aan een of meer van de volgende voorwaarden is voldaan: a) in de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen geen zorgpunt met betrekking tot de toereikendheid werd vastgesteld; b) voor het gedetailleerde uitvoeringsplan overeenkomstig artikel 18, lid 3, geen positief besluit van de Commissie werd verstrekt, zoals bedoeld in artikel 18, lid 3 ter.

 

5.  Wanneer de lidstaten reeds een capaciteitsmechanisme toepassen, beoordelen zij dat mechanisme en zorgen zij ervoor dat er geen nieuwe overeenkomsten worden gesloten uit hoofde van het mechanisme wanneer aan een of meer van de volgende woorwaarden is voldaan:

 

a) in de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen geen zorgpunt met betrekking tot de toereikendheid werd vastgesteld;

 

b) voor het gedetailleerde uitvoeringsplan overeenkomstig artikel 18, lid 3, geen positief besluit van de Commissie werd verstrekt, zoals bedoeld in artikel 18, lid 3 ter.

 

6.  Capaciteitsmechanismen zijn tijdelijk. Zij worden door de Commissie voor een periode van maximaal vijf jaar goedgekeurd. Daarna worden zij stopgezet, of wordt de toegekende hoeveelheid capaciteit afgebouwd, op basis van het uitvoeringsplan overeenkomstig artikel 18, lid 3. De lidstaten blijven toezicht houden op de toepassing van het uitvoeringsplan na de invoering van het capaciteitsmechanisme.

 

7.  Opwekkingscapaciteit waarmee commerciële productie werd opgestart na [PB: datum van inwerkingtreding van deze verordening] een definitief investeringsbesluit is genomen, komt uitsluitend in aanmerking voor deelname aan een capaciteitsmechanisme indien de emissies ervan minder zijn dan 550 gr CO2/kWh. Met uitzondering van strategische reserves wordt opwekkingscapaciteit met emissies van 550 g CO2/kWh of meer na [PB: vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen bestrijkt de algemene toereikendheid van het elektriciteitssysteem om stroom te leveren, ter dekking van de huidige en de verwachte vraag naar elektriciteit voor een periode van tien jaar die ingaat op de datum van die beoordeling, onderverdeeld in tijdvakken van een jaar [.].

1.  De Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen stelt de zorgpunten met betrekking tot de toereikendheid van hulpbronnen vast aan de hand van een beoordeling van de algemene toereikendheid van het elektriciteitssysteem om stroom te leveren, ter dekking van de huidige en de verwachte vraag naar elektriciteit in de Unie en in de regio, voor elke lidstaat en, indien nodig, opgesplitst per biedzone, voor een periode van tien jaar die ingaat op de datum van die beoordeling, onderverdeeld in tijdvakken van een jaar.

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen wordt verricht door het ENTSB voor elektriciteit.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De transmissiesysteembeheerders verstrekken aan het ENTSB voor elektriciteit de gegevens die het nodig heeft om elk jaar de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen uit te voeren. Het ENTSB voor elektriciteit voert de beoordeling elk jaar uit.

3.  De transmissiesysteembeheerders verstrekken aan het ENTSB voor elektriciteit de nodige gegevens. De transmissiesysteembeheerders hebben het recht om relevante gegevens die geen commercieel gevoelige informatie bevatten en die niet reeds door de relevante DSB's zijn verzameld, op te vragen bij producenten en andere marktdeelnemers.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen is gebaseerd op een methodologie die waarborgt dat de beoordeling:

4.  De Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen is gebaseerd op een transparante methodologie die waarborgt dat de beoordeling:

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  is gebaseerd op passende scenario's van geprojecteerde vraag en aanbod, met inbegrip van een economische beoordeling van de waarschijnlijkheid dat activa voor elektriciteitsproductie permanent buiten bedrijf worden gesteld of dat nieuwe activa voor elektriciteitsproductie worden gebouwd, alsmede met inbegrip van maatregelen ter verwezenlijking van doelstellingen inzake energie-efficiëntie, waarbij op passende wijze rekening wordt gehouden met gevoeligheden betreffende wholesaleprijzen en de ontwikkeling van de koolstofprijs;

b)  is gebaseerd op passende scenario's van geprojecteerde vraag en aanbod, met inbegrip van een economische beoordeling van de waarschijnlijkheid dat activa voor elektriciteitsproductie permanent buiten bedrijf worden gesteld of worden stilgelegd, of dat nieuwe activa voor elektriciteitsproductie worden gebouwd, alsmede met inbegrip van maatregelen ter verwezenlijking van doelstellingen inzake energie-efficiëntie en elektriciteitsinterconnectie, waarbij op passende wijze rekening wordt gehouden met gevoeligheden betreffende wholesaleprijzen en de ontwikkeling van de koolstofprijs;

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  omvat een worstcasescenario dat de uitzonderlijkheid en variërende waarschijnlijkheid omvat van de zeldzame gebeurtenissen die een strategische reserve moet aanpakken; de kloof met betrekking tot de toereikendheid van de opwekking in een dergelijk worstcasescenario rechtvaardigt enkel een strategische reserve met een grootte van niet meer dan 5 % van het piekverbruik van de betreffende lidstaat;

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  op passende wijze rekening houdt met de bijdrage van alle hulpbronnen, met inbegrip van bestaande en toekomstige opwekking, energieopslag, vraagrespons en invoer- en uitvoermogelijkheden, alsmede met de bijdrage daarvan aan een flexibel systeembeheer;

(c)  op passende wijze rekening houdt met de bijdrage van alle hulpbronnen, met inbegrip van bestaande en toekomstige opwekking, energieopslag, sectorale integratie, vraagrespons en invoer- en uitvoermogelijkheden, alsmede met de bijdrage daarvan aan een flexibel systeembeheer;

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 4 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

i bis)  met inachtneming van echte netontwikkeling.

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De methode is gebaseerd op transparante, objectieve en verifieerbare criteria.

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Met betrekking tot de voorstellen overeenkomstig de leden 2 en 5 en de resultaten van de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen overeenkomstig lid 3 vindt voorafgaande raadpleging en goedkeuring door het Agentschap plaats in overeenstemming met de in artikel 22 vastgestelde procedure.

6.  Met betrekking tot de voorstellen overeenkomstig de leden 2 en 5 van dit artikel, de scenario's en veronderstellingen waarop deze gebaseerd zijn, en de resultaten van de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen overeenkomstig lid 1 bis van dit artikel vindt voorafgaande raadpleging en goedkeuring door het Agentschap plaats in overeenstemming met de in artikel 22 vastgestelde procedure.

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer de lidstaten capaciteitsmechanismen toepassen, maken zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm die op transparante wijze hun gewenste niveau van voorzieningszekerheid aangeeft.

1.  Wanneer de lidstaten capaciteitsmechanismen toepassen, maken zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm. Die geeft op transparante wijze aan wat het vereiste niveau van voorzieningszekerheid voor de lidstaat is. In geval van grensoverschrijdende biedzones worden dergelijke betrouwbaarheidsnormen gezamenlijk door de relevante instanties vastgesteld.

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De parameters waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit wordt bepaald, worden goedgekeurd door de nationale regulerende instantie.

Schrappen

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Aanbieders van capaciteit kunnen aan meer dan één mechanisme voor dezelfde leveringsperiode deelnemen. Zij zijn in het geval van niet-beschikbaarheid onderworpen aan niet-beschikbaarheidsbetalingen en zijn onderworpen aan twee of meer niet-beschikbaarheidsbetalingen wanneer zich tegelijkertijd schaarste voordoet in twee of meer biedzones waarin de aanbieder van capaciteit is gecontracteerd.

5.  Aanbieders van capaciteit kunnen aan meer dan één mechanisme voor dezelfde leveringsperiode deelnemen. Zij zijn in het geval van niet-beschikbaarheid onderworpen aan niet-beschikbaarheidsbetalingen en zijn onderworpen aan twee of meer niet-beschikbaarheidsbetalingen wanneer zich tegelijkertijd schaarste voordoet in twee of meer biedzones waarin de aanbieder van capaciteit is gecontracteerd. Aanbieders van capaciteit mogen deelnemen met niet meer dan hun beschikbare maximale capaciteit.

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De overeenkomstig artikel 23 opgerichte regionale operationele centra berekenen jaarlijks de maximale toegangscapaciteit die beschikbaar is voor de deelname van buitenlandse capaciteit, rekening houdend met de verwachte beschikbaarheid van interconnectie en het waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van systeemstress in het systeem waarin het mechanisme wordt toegepast en in het systeem waarin de buitenlandse capaciteit zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is een berekening vereist.

6.  De overeenkomstig artikel 32 opgerichte regionale coördinatiecentra berekenen jaarlijks de maximale toegangscapaciteit die beschikbaar is voor de deelname van buitenlandse capaciteit, rekening houdend met de verwachte beschikbaarheid van interconnectie en het waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van systeemstress in het systeem waarin het mechanisme wordt toegepast en in het systeem waarin de buitenlandse capaciteit zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is een berekening vereist.

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Teneinde resterende zorgpunten aan te pakken die niet met de maatregelen overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen worden weggenomen, kunnen de lidstaten capaciteitsmechanismen invoeren, waarbij moet worden voldaan aan de bepalingen van dit artikel en aan de staatssteunregels van de Unie.

1.  Capaciteitsmechanismen:

 

a) mogen niet leiden tot onnodige verstoringen van de markt en mogen de grensoverschrijdende handel niet inperken;

 

b) gaan niet verder dan wat nodig is om het zorgpunt met betrekking tot de toereikendheid aan te pakken;

 

c) selecteren capaciteitsaanbieders via een transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde procedure;

 

d) zijn technologieneutraal;

 

e) bieden stimulansen voor capaciteitsaanbieders om op momenten waarop systeemstress verwacht wordt beschikbaar te blijven;

 

f) waarborgen dat de vergoeding bepaald wordt via een op de markt gebaseerde procedure;

 

g) bepalen de vereiste technische voorwaarden voor de deelname van capaciteitsaanbieders voordat de selectieprocedure van start gaat;

 

h) staan open voor deelname van alle hulpbronnen, met inbegrip van opslag en vraagzijdebeheer, waardoor de vereiste technische prestaties geleverd kunnen worden;

 

i) leggen passende sancties op aan capaciteitsaanbieders die niet beschikbaar zijn bij systeemstress;

 

j) zorgen ervoor dat capaciteitscontracten voor bestaande installaties maar met een maximumduur van 1 jaar toegekend worden.

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer een lidstaat een capaciteitsmechanisme wil toepassen, raadpleegt de lidstaat ten minste de in elektrisch opzicht aangesloten aangrenzende lidstaten over het voorgestelde mechanisme.

2.  Voor capaciteitsmechanismen in de vorm van strategische reserves geldt:

 

a) dat zij buiten de markt gehouden worden;

 

b) dat hun dispatching slechts mag plaatsvinden indien clearing op de day-ahead- en intradaymarkten niet is geslaagd, en de transmissiesysteembeheerders al hun balanceringshulpbronnen hebben ingezet om een evenwicht tussen vraag en aanbod te bereiken;

 

c) dat verzekerd moet worden dat onbalans op de markt tijdens periodes waarin dispatching van de reserves heeft plaatsgevonden, is afgewikkeld aan de hand van technische prijslimieten die overeenkomstig artikel 9 door de marktoperatoren zijn toegepast, of de waarde van de verloren belasting, indien deze hoger is;

 

d) dat zij beperkt zijn tot een maximumemissie van 200 kg/CO2/kW per jaar voor de elektriciteitsproductie. De gegenereerde elektriciteit, of de belastingvermindering dankzij hulpbronnen in de strategische reserve mag niet verkocht worden via de wholesalemarkt voor elektriciteit.

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Capaciteitsmechanismen mogen niet leiden tot onnodige verstoringen van de markt en de grensoverschrijdende handel niet inperken. De hoeveelheid in het mechanisme vastgelegde capaciteit is niet groter dan hetgeen nodig is om het zorgpunt aan te pakken.

3.  Naast de voorschriften van lid 1, geldt voor capaciteitsmechanismen, afgezien van strategische reserves:

 

a) dat zij zo dienen te worden opgezet dat verzekerd wordt dat de prijs die voor het beschikbaar houden van regel- en reservevermogen wordt betaald, automatisch naar nul tendeert wanneer de omvang van het aangeboden vermogen naar verwachting afdoende is om te voldoen aan de omvang van de vraag naar vermogen;

 

b) dat zij de participerende hulpbronnen dienen te vergoeden naargelang hun beschikbaarheid, en dienen te verzekeren dat deze vergoeding geen gevolgen heeft voor de beslissing van de capaciteitsaanbieder om al dan niet elektriciteit op te wekken;

 

c) dat zij dienen te waarborgen dat capaciteitsverplichtingen overgedragen kunnen worden tussen in aanmerking komende capaciteitsaanbieders.

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Opwekkingscapaciteit waarvoor na [PB: inwerkingtreding] een definitief investeringsbesluit is genomen, komt uitsluitend in aanmerking voor deelname aan een capaciteitsmechanisme indien de emissies ervan minder zijn dan 550 gr CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met emissies van 550 gr CO2/kWh of meer wordt gedurende vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

Schrappen

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Wanneer bij de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen geen zorgpunt in verband met de toereikendheid van hulpbronnen wordt geconstateerd, passen de lidstaten geen capaciteitsmechanismen toe.

Schrappen

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van deze verordening] capaciteitsmechanismen toepassen, passen deze mechanismen zodanig aan dat deze in overeenstemming zijn met de artikelen 18, 21 en 23 van deze verordening.

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van deze verordening] capaciteitsmechanismen toepassen, passen deze mechanismen zodanig aan dat deze in overeenstemming zijn met de artikelen 18, 18 bis, 21 en 23 van deze verordening.

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  stelt voorstellen op en neemt deze aan die verband houden met de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen overeenkomstig artikel 19, leden 2, 3 en 5, en met de technische specificaties inzake grensoverschrijdende deelname aan capaciteitsmechanismen overeenkomstig artikel 21, lid 10;

c)  stelt voorstellen op en neemt deze aan die verband houden met de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen overeenkomstig artikel 19, lid 1 bis, en met de technische specificaties inzake grensoverschrijdende deelname aan capaciteitsmechanismen overeenkomstig artikel 21, lid 10;

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

h bis)  standaardiseert in samenwerking met de DSB-entiteit van de EU de relevante dataformaten en -protocollen om de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling te vergemakkelijken;

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

j bis)  bevordert de digitalisering van de transmissiesystemen om o.a. te zorgen voor het efficiënt verkrijgen en gebruiken van gegevens in 'real time' en het opzetten van slimme substations;

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

j ter)  stimuleert databeheer, cyberveiligheid en gegevensbescherming, in samenwerking met de relevante autoriteiten en gereguleerde entiteiten;

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 – letter j quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

j quater)  ontwikkelt in samenwerking met de DSB's de vraagrespons.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het ENTSB voor elektriciteit brengt verslag uit aan het Agentschap over geconstateerde tekortkomingen wat betreft de oprichting en prestaties van de regionale operationele centra.

2.  Het ENTSB voor elektriciteit brengt verslag uit aan het Agentschap over geconstateerde tekortkomingen wat betreft de oprichting en prestaties van de regionale coördinatiecentra.

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Bij de voorbereiding van de voorstellen in verband met de in artikel 27, lid 1, genoemde taken raadpleegt het ENTSB voor elektriciteit uitvoerig, in een vroeg stadium en op een open en transparante wijze, overeenkomstig het in artikel 26 bedoelde reglement van orde, alle relevante belanghebbenden, en in het bijzonder de organisaties die alle belanghebbenden vertegenwoordigen. Bij de raadpleging worden ook de nationale regulerende instanties en andere nationale instanties, producenten, leveranciers, systeemgebruikers, met inbegrip van afnemers, distributiesysteembeheerders, met inbegrip van relevante bedrijfstakverenigingen, technische instanties en platforms van belanghebbenden betrokken. Beoogd wordt de zienswijze en voorstellen van alle betrokken partijen in het besluitvormingsproces te vernemen.

1.  Bij de voorbereiding van de voorstellen in verband met de in artikel 27, lid 1, genoemde taken raadpleegt het ENTSB voor elektriciteit uitvoerig, in een vroeg stadium en volgens een zodanige opzet dat commentaren van belanghebbenden vóór de definitieve goedkeuring kunnen worden meegenomen, en op een open en transparante wijze, overeenkomstig het in artikel 26 bedoelde reglement van orde, alle relevante belanghebbenden, en in het bijzonder de organisaties die alle belanghebbenden vertegenwoordigen. Bij de raadpleging worden ook de nationale regulerende instanties en andere nationale instanties, producenten, leveranciers, systeemgebruikers, met inbegrip van afnemers en hun vertegenwoordigers, distributiesysteembeheerders, met inbegrip van relevante bedrijfstakverenigingen, technische instanties en platforms van belanghebbenden betrokken. Beoogd wordt de zienswijze en voorstellen van alle betrokken partijen in het besluitvormingsproces te vernemen.

Motivering

Dit amendement is nodig om aan de in lid 3 van dit artikel gestelde verplichtingen te kunnen voldoen.

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Ter verwezenlijking van de in de leden 1 en 2 van onderhavig artikel vastgestelde doelen, kan de Commissie het geografische gebied dat door elke regionale samenwerkingsstructuur wordt bestreken, afbakenen, rekening houdend met de bestaande regionale samenwerkingsstructuren. Iedere lidstaat mag de samenwerking in meer dan één geografisch gebied bevorderen. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 63 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het geografische gebied dat door elke regionale samenwerkingsstructuur wordt gedekt. Daartoe raadpleegt de Commissie het Agentschap en het ENTSB voor elektriciteit.

3.  Ter verwezenlijking van de in de leden 1 en 2 van onderhavig artikel vastgestelde doelen, kan de Commissie het geografische gebied dat door elke regionale samenwerkingsstructuur wordt bestreken, afbakenen, rekening houdend met de bestaande regionale samenwerkingsstructuren. Iedere lidstaat mag de samenwerking in meer dan één geografisch gebied bevorderen. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 63 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het geografische gebied dat door elke regionale samenwerkingsstructuur wordt gedekt. Daartoe raadpleegt de Commissie de regelgevende instanties, het Agentschap en het ENTSB voor elektriciteit.

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk op [PB: twaalf maanden na de inwerkingtreding] richten alle transmissiesysteembeheerders regionale operationele centra op in overeenstemming met de in dit hoofdstuk vastgestelde criteria. De regionale operationele centra zijn gevestigd op het grondgebied van een van de lidstaten van de regio waarin de centra actief zijn.

1.  Uiterlijk op [PB: twaalf maanden na de inwerkingtreding] vervangen en vervullen de regionale coördinatiecentra, naast andere taken die in artikel 34 van deze verordening bepaald zijn, de taken van de regionale veiligheidscoördinatoren die zijn ingesteld op grond van Verordening [Verordening van de Commissie tot vaststelling van een richtsnoer betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen], in overeenstemming met de in dit hoofdstuk vastgestelde criteria.

 

Als een regio niet onder een bestaande of geplande regionale veiligheidscoördinator valt, richten de transmissiesysteembeheerders van die regio een regionaal coördinatiecentrum op.

 

Alle transmissiesysteembeheerders zijn aangesloten bij één regionaal coördinatiecentrum.

 

Alle transmissiesysteembeheerders van een systeembeheersregio dienen in overeenstemming met de in dit hoofdstuk vastgestelde criteria bij de regulerende instanties van de systeembeheersregio ter herziening een voorstel in voor de oprichting van regionale coördinatiecentra.

 

De regulerende instanties van de systeembeheersregio herzien en hechten hun goedkeuring aan het voorstel in overeenstemming met de procedures die overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) ... [herschikking van Verordening (EG) nr. 713/2009 als voorgesteld bij COM(2016) 863/2] vastgesteld zijn.

 

De in de vierde alinea bedoelde voorstellen omvatten de volgende informatie:

 

a) de lidstaat waarin het regionale coördinatiecentrum zal worden gevestigd;

 

b) de nodige organisationele, financiële en operationele regelingen teneinde de efficiënte, veilige en betrouwbare werking van het geïnterconnecteerde transmissiesysteem te waarborgen;

 

c) een uitvoeringsplan voor de inwerkingtreding van de regionale coördinatiecentra;

 

d) de statuten en het reglement van orde van de regionale coördinatiecentra;

 

e) een beschrijving van de samenwerkingsprocedures, in overeenstemming met artikel 35;

 

f) een beschrijving van de regelingen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de regionale coördinatiecentra, in overeenstemming met artikel 44.

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De regionale coördinatiecentra treden uiterlijk op [PB: twaalf maanden na inwerkingtreding van deze verordening] in werking.

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Bij de uitvoering van hun functies treden de regionale coördinatiecentra onafhankelijk van individuele nationale belangen en van de belangen van de transmissiesysteembeheerders op.

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De regionale operationele centra vullen de rol van de transmissiesysteembeheerders aan door functies van regionaal belang uit te voeren. Zij stellen operationele regelingen vast teneinde de efficiënte, veilige en betrouwbare werking van het geïnterconnecteerde transmissiesysteem te waarborgen.

3.  De regionale coördinatiecentra vullen de rol van de transmissiesysteembeheerders aan door functies van regionaal belang uit te voeren. De transmissiesysteembeheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer van elektriciteitsstromen en het verzekeren van een veilig, betrouwbaar en efficiënt elektriciteitssysteem overeenkomstig artikel 40 van Richtlijn (EU) [herschikking van Richtlijn 2009/72/EG als voorgesteld bij COM(2016) 864/2].

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Geografische reikwijdte van de regionale operationele centra

Geografische reikwijdte van de regionale coördinatiecentra

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk op [PB: zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] dient het ENTSB voor elektriciteit bij het Agentschap een voorstel in waarin de systeembeheersregio's die onder de regionale operationele centra vallen op basis van de volgende criteria worden afgebakend, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande regionale veiligheidscoördinatoren:

1.  Uiterlijk op [PB: zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] dient het ENTSB voor elektriciteit bij het Agentschap een voorstel in waarin de systeembeheersregio's die onder de regionale coördinatiecentra vallen op basis van de volgende criteria worden afgebakend, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande regionale veiligheidscoördinatoren:

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Taken van de regionale operationele centra

Taken van de regionale coördinatiecentra

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elk regionaal operationeel centrum voert alle onderstaande functies uit in de systeembeheersregio waarin het is gevestigd, en de regionale operationele centra voeren ten minste de onderstaande functies uit die in bijlage I gedetailleerd zijn omschreven:

1.  Elk regionaal coördinatiecentrum voert alle onderstaande functies uit in de systeembeheersregio waarin het is gevestigd, en de regionale coördinatiecentra voeren ten minste de onderstaande functies uit die in bijlage I gedetailleerd zijn omschreven:

a)  gecoördineerde capaciteitsberekening;

a)  gecoördineerde capaciteitsberekening, in overeenstemming met de methodes die overeenkomstig de artikelen 21, 26, 29 en 30 van Verordening (EU) 2015/1222 ontwikkeld zijn;

b)  gecoördineerde veiligheidsanalyses;

b)  gecoördineerde veiligheidsanalyses, in overeenstemming met de methodes die overeenkomstig de artikelen 75 en 76 van Verordening (EU) 2017/14851 bis ontwikkeld zijn;

c)  opstellen van gemeenschappelijke systeemmodellen;

c)  opstellen van gemeenschappelijke systeemmodellen, in overeenstemming met de methodes en procedures die overeenkomstig de artikelen 67, 70 en 79 van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie ontwikkeld zijn;

d)  beoordeling van de samenhang van de beschermingsplannen en de herstelplannen van de transmissiesysteembeheerders;

d)  beoordeling van de samenhang van de beschermingsplannen en de herstelplannen van de transmissiesysteembeheerders, in overeenstemming met de procedure die in artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2196b van de Commissie is bepaald;

e)  coördinatie en optimalisering van regionaal herstel;

e)  coördinatie en optimalisering van regionaal herstel;

f)  analyse en rapportage achteraf betreffende beheer en verstoringen;

f)  analyse en rapportage achteraf betreffende beheer en verstoringen;

g)  regionale bepaling van de omvang van reservecapaciteit;

g)  regionale bepaling van de omvang van reservecapaciteit;

h)  vergemakkelijken van de regionale inkoop van balanceringscapaciteit;

h)  berekenen van de regionale balanceringscapaciteit;

i)  regionale prognoses betreffende de week-ahead tot intraday systeemtoereikendheid en voorbereiding van risicoverminderende maatregelen;

i)  regionale prognoses betreffende de week-ahead tot intraday systeemtoereikendheid en voorbereiding van risicoverminderende maatregelen, overeenkomstig de in artikel 8 van Verordening (EU) ... [verordening betreffende de risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862] bepaalde methodologie en de in artikel 81 van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie [verordening van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen] bepaalde procedures;

j)  coördinatie van de planning van niet-beschikbaarheid;

j)  coördinatie van de planning van niet-beschikbaarheid, overeenkomstig de in artikel 80 van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie bepaalde procedures;

k)  optimalisering van vergoedingsmechanismen tussen transmissiesysteembeheerders;

k)  optimalisering van vergoedingsmechanismen tussen transmissiesysteembeheerders;

l)  training en certificering;

l)  training en certificering;

m)  identificeren van regionale crisisscenario's overeenkomstig artikel 6, lid 1, van [verordening betreffende risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862] als deze taak door het ENTSB voor elektriciteit is gedelegeerd;

 

n)  voorbereiding en uitvoering van jaarlijkse crisissimulaties in samenwerking met de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 12, lid 3, van [verordening betreffende risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862];

n)  voorbereiding en uitvoering van jaarlijkse crisissimulaties in samenwerking met de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 12, lid 3, van [verordening betreffende risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862];

o)  taken in verband met het identificeren van regionale crisisscenario's indien en voor zover deze overeenkomstig artikel 6, lid 1, van [verordening betreffende risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862] aan de regionale operationele centra zijn gedelegeerd;

o)  taken in verband met het identificeren van regionale crisisscenario's indien en voor zover deze overeenkomstig artikel 6, lid 1, van [verordening betreffende risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862] aan de regionale operationele centra zijn gedelegeerd;

p)  taken in verband met seizoensgebonden vooruitzichten inzake de toereikendheid indien en voor zover deze overeenkomstig artikel 9, lid 2, van [verordening betreffende risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862] aan de regionale operationele centra zijn gedelegeerd.

p)  taken in verband met seizoensgebonden vooruitzichten inzake de toereikendheid indien en voor zover deze overeenkomstig artikel 9, lid 2, van [verordening betreffende risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862] aan de regionale operationele centra zijn gedelegeerd.

q)  berekenen van de maximale toegangscapaciteit die beschikbaar is voor de deelname van buitenlandse capaciteit aan capaciteitsmechanismen overeenkomstig artikel 21, lid 6.

q)  berekenen van de maximale toegangscapaciteit die beschikbaar is voor de deelname van buitenlandse capaciteit aan capaciteitsmechanismen overeenkomstig artikel 21, lid 6;

 

q bis)  taken in verband met de ondersteuning van transmissiesysteembeheerders bij het vaststellen van de behoefte aan nieuwe capaciteit, aan een upgrade van de bestaande capaciteit of aan alternatieven, die ingediend moeten worden bij de regionale groepen die overeenkomstig Verordening (EU) 347/2013 opgericht zijn, en opgenomen moeten worden in het tienjarige netontwikkelingsplan waarnaar verwezen wordt in artikel 51 van Richtlijn (EU) ... [herschikking van Richtlijn 2009/72/EG, zoals voorgesteld bij COM(2016) 864/2].

 

_______________

 

1 bis Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (PB L 220 van 25.8.2017, blz. 1).

 

1 ter Verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (PB L 312 van 28.11.2017, blz. 54).

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie kan overeenkomstig hoofdstuk VII van deze verordening andere functies aan de regionale operationele centra toewijzen voor zover deze geen besluitvormingsbevoegdheid omvatten.

2.  De Commissie kan overeenkomstig hoofdstuk VII van deze verordening andere functies aan de regionale coördinatiecentra toewijzen voor zover deze geen besluitvormingsbevoegdheid omvatten.

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De transmissiesysteembeheerders voorzien hun regionale operationele centrum van de informatie die het nodig heeft om zijn functies uit te voeren.

3.  De transmissiesysteembeheerders voorzien hun regionale coördinatiecentrum van de informatie die het nodig heeft om zijn functies uit te voeren.

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De regionale operationele centra voorzien de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio van alle informatie die deze nodig hebben om de door de regionale operationele centra voorgestelde besluiten en aanbevelingen uit te voeren.

4.  De regionale coördinatiecentra voorzien de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio van alle informatie die deze nodig hebben om de stabiliteit van het systeem en de voorzieningszekerheid te verzekeren.

 

Voor de in dit artikel bepaalde taken, die niet in de relevante richtsnoeren omvat zijn, ontwikkelt het ENTSB voor elektriciteit een voorstel in overeenstemming met de in artikel 22 bepaalde procedure. De regionale coördinatiecentra verrichten deze taken op basis van een voorstel dat door het agentschap is goedgekeurd.

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 35

Artikel 35

Samenwerking binnen de regionale operationele centra

Samenwerking binnen en tussen de regionale coördinatiecentra

1.  De dagelijkse werking van de regionale operationele centra wordt beheerd door middel van coöperatieve besluitvorming. Het proces voor de coöperatieve besluitvorming is gebaseerd op:

De dagelijkse werking van de regionale coördinatiecentra wordt beheerd door coöperatieve besluitvorming door de transmissiesysteembeheerders in de regio, waar passend met inbegrip van regelingen voor coördinatie tussen regionale coördinatiecentra. Het coöperatieve proces is gebaseerd op:

a)  werkovereenkomsten met betrekking tot de plannings- en operationele aspecten van de functies, in overeenstemming met artikel 36;

a)  werkovereenkomsten met betrekking tot de plannings- en operationele aspecten van de functies, in overeenstemming met artikel 36;

b)  een procedure voor het raadplegen van de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio wat betreft de uitvoering van zijn operationele taken, in overeenstemming met artikel 37;

b)  een procedure voor het raadplegen van de transmissiesysteembeheerders en de relevante betrokken partijen van de systeembeheerdersregio's, op een efficiënte en inclusieve manier, in overeenstemming met artikel 37;

c)  een procedure voor de vaststelling van besluiten en aanbevelingen in overeenstemming met artikel 38;

c)  een procedure voor de vaststelling en herziening van besluiten en aanbevelingen in overeenstemming met artikel 38 die een billijke behandeling van de leden van het regionale operationele centrum garandeert;

d)  een procedure voor de herziening van door de regionale operationele centra vastgestelde besluiten en aanbevelingen in overeenstemming met artikel 39.

 

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De regionale operationele centra ontwikkelen werkovereenkomsten in verband met de planning- en operationele aspecten van de uit te voeren functies, waarbij met name rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken en vereisten van deze functies als gespecificeerd in bijlage I.

1.  De regionale coördinatiecentra ontwikkelen efficiënte, inclusieve, transparante en consensusbevorderende werkovereenkomsten in verband met de planning- en operationele aspecten van de uit te voeren functies, waarbij met name rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken en vereisten van deze functies als gespecificeerd in bijlage I.

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De regionale operationele centra waarborgen dat de werkovereenkomsten voorschriften inzake de kennisgeving aan betrokken partijen omvatten.

2.  De regionale coördinatiecentra waarborgen dat de werkovereenkomsten voorschriften inzake de kennisgeving aan betrokken partijen omvatten.

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De regionale operationele centra ontwikkelen in het kader van hun dagelijkse operationele taken een procedure op basis waarvan passende en regelmatige raadpleging van de transmissiesysteembeheerders en de relevante belanghebbenden plaatsvindt. Om kwesties van regelgevende aard te kunnen behandelen, worden waar nodig de regulerende instanties geraadpleegd.

De regionale coördinatiecentra ontwikkelen in het kader van hun dagelijkse taken een procedure op basis waarvan passende en regelmatige raadpleging van de transmissiesysteembeheerders en de relevante belanghebbenden plaatsvindt. Om kwesties van regelgevende aard te kunnen behandelen, worden waar nodig de regulerende instanties geraadpleegd.

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 37 bis

 

Transparantie

 

1.  De regionale coördinatiecentra organiseren een proces waarbij de belanghebbenden betrokken zijn, en beleggen regelmatig vergaderingen met de belanghebbenden om vraagstukken in verband met de efficiënte, veilige en betrouwbare werking van het geïnterconnecteerde systeem te bespreken alsmede tekortkomingen vast te stellen en verbeteringen voor te stellen.

 

2.  Het ENTSB voor elektriciteit en de regionale operationele centra werken op een voor de belanghebbenden en het brede publiek volledig transparante wijze. Alle relevante documentatie wordt op de website van het betrokken regionale coördinatiecentrum gepubliceerd. Dit lid is van toepassing op de voorstellen, motiveringen en besluiten die op grond van de artikelen 32, 33, 35 bis en 38 van deze verordening worden goedgekeurd.

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vaststelling van besluiten en aanbevelingen

Vaststelling en evaluatie van besluiten en aanbevelingen

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De regionale operationele centra ontwikkelen een procedure voor de vaststelling van besluiten en aanbevelingen.

1.  De transmissiesysteembeheerders van elk regionale coördinatiecentrum ontwikkelen procedures voor de vaststelling en herziening van besluiten en aanbevelingen die een geografisch evenwichtige vertegenwoordiging en een billijke behandeling van de leden van het regionaal coördinatiecentrum waarborgen.

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De regionale operationele centra stellen bindende besluiten vast die zijn gericht aan de transmissiesysteembeheerders met betrekking tot de in artikel 34, lid 1, onder a), b), g) en q), genoemde functies. De transmissiesysteembeheerders voeren de door de regionale operationele centra vastgestelde bindende besluiten uit, behalve als de veiligheid van het systeem hierdoor in het gedrang komt.

2.  De regionale coördinatiecentra stellen bindende besluiten vast die zijn gericht aan de transmissiesysteembeheerders met betrekking tot de in artikel 34, lid 1, onder a) en b), genoemde functies. De transmissiesysteembeheerders voeren de door de regionale coördinatiecentra vastgestelde bindende besluiten uit, behalve wanneer de uitvoering van het besluit zou resulteren in een overschrijding van de operationele veiligheidsgrenzen die elke transmissiesysteembeheerder overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie heeft vastgesteld.

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De regionale operationele centra stellen aanbevelingen vast die zijn gericht aan de transmissiesysteembeheerders met betrekking tot de in artikel 34, lid 1, onder c) tot en f) alsmede onder h) tot en met p), genoemde functies.

3.  De regionale coördinatiecentra stellen aanbevelingen vast die zijn gericht aan de transmissiesysteembeheerders met betrekking tot de in artikel 34, lid 1, genoemde functies waarnaar niet wordt verwezen in lid 2 van dit artikel.

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Wanneer een transmissiesysteembeheerder besluit om een besluit of aanbeveling van een regionaal coördinatiecentrum niet op te volgen, moet hij dit onverwijld grondig motiveren bij het regionale coördinatiecentrum en bij de andere transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio.

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  De herziening wordt in werking gesteld op verzoek van een of meer van de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio. Naar aanleiding van de herziening van het besluit of de aanbeveling bevestigen of wijzigen de regionale operationele centra de maatregel.

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 quater.  Wanneer de maatregel waarop de herziening betrekking heeft een bindend besluit overeenkomstig artikel 38, lid 2, van deze verordening is, wordt dat besluit door het verzoek om herziening niet geschorst, behalve wanneer de uitvoering van het besluit zou resulteren in een overschrijding van de operationele veiligheidsgrenzen die elke transmissiesysteembeheerder overeenkomstig artikel 25 van de richtsnoeren betreffende het beheer van systemen heeft vastgesteld.

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De regulerende instanties van een systeembeheersregio kunnen gezamenlijk besluiten besluitvormingsbevoegdheden aan het regionale operationele centrum te verlenen met betrekking tot een of meer van de in artikel 34, lid 1, onder c) tot en met f) alsmede onder h) tot en met l), genoemde functies.

4.  De regulerende instanties van een systeembeheersregio kunnen gezamenlijk besluiten bindende besluitvormingsbevoegdheden aan het regionale coördinatiecentrum te verlenen met betrekking tot een of meer van de in artikel 34, lid 1, genoemde functies waarnaar niet wordt verwezen in lid 2 van dit artikel.

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 39

Schrappen

Herziening van besluiten en aanbevelingen

 

1.  De regionale operationele centra ontwikkelen een procedure voor de herziening van besluiten en aanbevelingen.

 

2.  De procedure wordt in werking gesteld op verzoek van een of meer van de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio. Naar aanleiding van de herziening van het besluit of de aanbeveling bevestigen of wijzigen de regionale operationele centra de maatregel.

 

3.  Wanneer de maatregel waarop de herziening betrekking heeft een bindend besluit overeenkomstig 38, lid 2, is, wordt dat besluit door het verzoek om herziening niet geschorst, behalve wanneer de veiligheid van het systeem in het gedrang komt.

 

4.  Wanneer de maatregel waarop de herziening betrekking heeft een aanbeveling overeenkomstig artikel 38, lid 3, is, herziening hiervan plaatsvindt en een transmissiesysteembeheerder besluit om van de aanbeveling af te wijken, verstrekt de transmissiesysteembeheerder een gedetailleerde rechtvaardiging aan het regionale operationele centrum en aan de andere transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio.

 

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Raad van beheer van de regionale operationele centra

Raad van beheer van de regionale coördinatiecentra

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De regionale operationele centra stellen een raad van beheer in die maatregelen in verband met hun governance vaststelt en toezicht houdt op hun verrichtingen.

1.  De regionale coördinatiecentra stellen een raad van beheer in die maatregelen in verband met hun governance vaststelt en toezicht houdt op hun verrichtingen.

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De raad van beheer is samengesteld uit leden die de transmissiesysteembeheerders vertegenwoordigen en uit waarnemers die de regulerende instanties van de systeembeheersregio vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers van de regulerende instanties hebben geen stemrecht.

2.  De raad van beheer is samengesteld uit leden die alle transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio vertegenwoordigen. De raad van beheer is geografisch evenwichtig samengesteld.

Amendement    154

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De raad van beheer is verantwoordelijk voor:

3.  De raad van beheer is verantwoordelijk voor:

a)  het opstellen en goedkeuren van de statuten en het reglement van orde van het regionale operationele centrum;

a)  het opstellen en goedkeuren van de statuten en het reglement van orde van het regionale coördinatiecentrum;

b)  het nemen van een besluit over de organisatiestructuur en de uitvoering daarvan;

b)  de uitvoering van de organisatiestructuur;

c)  het opstellen en goedkeuren van de jaarlijkse begroting;

c)  het opstellen en goedkeuren van de jaarlijkse begroting;

d)  het opstellen en goedkeuren van de coöperatieve besluitvormingsprocessen overeenkomstig artikel 35.

d)  het opstellen en goedkeuren van de coöperatieve besluitvormingsprocessen overeenkomstig artikel 35.

Amendement    155

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De bevoegdheden van de raad van beheer hebben geen betrekking op de dagelijkse activiteiten van de regionale operationele centra en de uitvoering van hun taken.

4.  Besluiten in verband met de uitvoering van de taken van de regionale coördinatiecentra behoren niet tot de bevoegdheden van de raad van beheer.

Amendement    156

Voorstel voor een verordening

Artikel 41 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De regionale operationele centra zetten hun organisatie op en beheren deze aan de hand van een structuur waarmee de veiligheid van hun functies wordt gewaarborgd. In de organisatiestructuur is het volgende vastgesteld:

1.  De transmissiesysteembeheerders van een systeembeheersregio bepalen de organisatiestructuur van de regionale coördinatiecentra. In de organisatiestructuur is het volgende vastgesteld:

Amendement    157

Voorstel voor een verordening

Artikel 41 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de autoriteit, taken en verantwoordelijkheden van het leidinggevend personeel;

a)  de autoriteit, taken en verantwoordelijkheden van het personeel;

Amendement    158

Voorstel voor een verordening

Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De regionale operationele centra kunnen regionale desks opzetten met het oog op specifieke lokale aangelegenheden; tevens kunnen zij operationele backupcentra opzetten met het oog op de efficiënte en betrouwbare uitvoering van hun functies.

2.  De regionale coördinatiecentra kunnen regionale desks opzetten met het oog op specifieke lokale aangelegenheden; tevens kunnen zij coördinerende backupcentra opzetten met het oog op de efficiënte en betrouwbare uitvoering van hun functies, waar dit aantoonbaar strikt noodzakelijk is.

Amendement    159

Voorstel voor een verordening

Artikel 42 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De regionale operationele centra beschikken over alle menselijke, technische, fysieke en financiële middelen die nodig zijn om hun uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen na te komen en hun functies uit te voeren.

De regionale coördinatiecentra beschikken over alle menselijke, technische, fysieke en financiële middelen die nodig zijn om hun uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen na te komen en hun functies onafhankelijk en onpartijdig uit te voeren. De menselijke, technische, fysieke en financiële middelen van de regionale coördinatiecentra gaan niet verder dan het voor de vervulling van hun taken strikt noodzakelijke, waarbij een geografisch evenwichtige vertegenwoordiging en een billijke behandeling van de leden van het regionaal coördinatiecentrum gewaarborgd moet zijn.

Amendement    160

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De regionale operationele centra stellen een proces vast voor permanent toezicht op ten minste:

1.  De regionale coördinatiecentra stellen een proces vast voor permanent toezicht op ten minste:

a)  hun operationele verrichtingen;

a)  hun operationele verrichtingen;

b)  de verstrekte besluiten en aanbevelingen en de daarmee behaalde resultaten;

b)  de verstrekte besluiten en aanbevelingen, met name degene die de transmissiesysteembeheerders niet hebben opgevolgd, en de daarmee behaalde resultaten;

c)  de doeltreffendheid en efficiëntie van elk van de functies waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

c)  de doeltreffendheid en efficiëntie van elk van de functies waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Amendement    161

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De regionale operationele centra verstrekken de gegevens die uit het permanente toezicht voortvloeien ten minste een maal per jaar aan het Agentschap en de regulerende instanties van de systeembeheersregio.

Schrappen

Amendement    162

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De regionale operationele centra stellen hun kosten op transparante wijze vast en rapporteren hierover aan het Agentschap en de regulerende instanties van de systeembeheersregio.

3.  De regionale coördinatiecentra stellen hun kosten op transparante wijze vast en rapporteren hierover aan het Agentschap en de regulerende instanties van de systeembeheersregio.

Amendement    163

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De regionale operationele centra dienen jaarlijks een jaarlijks verslag over hun verrichtingen in bij het ENTSB voor elektriciteit, het Agentschap, de regulerende instanties van de systeembeheersregio en de overeenkomstig artikel 1 van Besluit 2012/C 353/02 van de Commissie37 opgerichte Coördinatiegroep voor elektriciteit.

4.  De regionale coördinatiecentra dienen jaarlijks een verslag met relevante gegevens over het toezicht op grond van lid 1 van dit artikel en informatie over hun verrichtingen in bij het ENTSB voor elektriciteit, het Agentschap, de regulerende instanties van de systeembeheersregio en de overeenkomstig artikel 1 van Besluit 2012/C 353/02 van de Commissie37 opgerichte Coördinatiegroep voor elektriciteit.

__________________

__________________

37 Besluit van de Commissie van 15 november 2012 betreffende de oprichting van een Coördinatiegroep voor elektriciteit (PB C 353 van 17.11.2012, blz. 2).

37 Besluit van de Commissie van 15 november 2012 betreffende de oprichting van een Coördinatiegroep voor elektriciteit (PB C 353 van 17.11.2012, blz. 2).

Amendement    164

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De regionale operationele centra brengen verslag uit over geconstateerde tekortkomingen in het in lid 1 genoemde toezichtproces aan het ENTSB voor elektriciteit, de regulerende instanties van de systeembeheersregio, het Agentschap en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de preventie en de beheersing van crisissituaties.

5.  De regionale coördinatiecentra brengen verslag uit over geconstateerde tekortkomingen in het in lid 1 genoemde toezichtproces aan het ENTSB voor elektriciteit, de regulerende instanties van de systeembeheersregio, het Agentschap en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de preventie en de beheersing van crisissituaties.

Amendement    165

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Onverminderd het beginsel van vertrouwelijkheid en de noodzaak om de veiligheid en commercieel gevoelige informatie intact te houden, maken de regionale coördinatiecentra de in lid 4 en 5 bedoelde verslagen openbaar.

Amendement    166

Voorstel voor een verordening

Artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De regionale operationele centra treffen de nodige maatregelen om de aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van hun taken te dekken, met name wanneer zij voor de transmissiesysteembeheerders bindende besluiten vaststellen. Bij de voor de dekking toegepaste methode wordt rekening gehouden met de juridische status van het regionale operationele centrum en met het via commerciële verzekeringen beschikbare dekkingsniveau.

Het voorstel voor het opzetten van de regionale coördinatiecentra, overeenkomstig artikel 32, omvat regelingen om de aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de taken van het regionale coördinatiecentrum te dekken. Bij de voor de dekking toegepaste methode wordt rekening gehouden met de juridische status van het regionale coördinatiecentrum en met het via commerciële verzekeringen beschikbare dekkingsniveau.

Amendement    167

Voorstel voor een verordening

Artikel 47 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De transmissiesysteembeheerders publiceren relevante gegevens over de geaggregeerde voorziene vraag en de feitelijke vraag, over de beschikbaarheid en het feitelijke gebruik van activa voor elektriciteitsproductie en basislast ("load"), over de beschikbaarheid en het gebruik van de netwerken en interconnecties, en over balanceringsvermogen en reservecapaciteit. Voor de beschikbaarheid en het feitelijke gebruik van kleine installaties voor elektriciteitsproductie en basislast mogen geaggregeerde ramingsgegevens worden gebruikt.

4.  De transmissiesysteembeheerders publiceren relevante gegevens over de geaggregeerde voorziene vraag en de feitelijke vraag, over de beschikbaarheid en het feitelijke gebruik van activa voor elektriciteitsproductie en basislast ("load") over de beschikbaarheid en het gebruik van de netwerken en interconnecties, over balanceringsvermogen en reservecapaciteit en over de beschikbaarheid van flexibiliteit. Voor de beschikbaarheid en het feitelijke gebruik van kleine installaties voor elektriciteitsproductie en basislast mogen geaggregeerde ramingsgegevens worden gebruikt.

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met andere ingediende amendementen van bepalingen die door de Commissie zijn gewijzigd.

Amendement    168

Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Distributiesysteembeheerders die geen deel uitmaken van een verticaal geïntegreerde onderneming of die zijn ontvlochten overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 [herschikking van Richtlijn 2009/72/EG als voorgesteld bij COM(2016) 864/2] werken op EU-niveau samen via een Europese entiteit van distributiesysteembeheerders ("DSB-entiteit van de EU") teneinde de voltooiing en het functioneren van de interne markt voor elektriciteit te bevorderen alsmede een optimaal beheer en een gecoördineerde werking van distributie- en transmissiesystemen te waarborgen. De distributiesysteembeheerders die aan de DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, worden geregistreerde leden van de entiteit.

Distributiesysteembeheerders werken op EU-niveau samen via een Europese entiteit van distributiesysteembeheerders ("DSB-entiteit van de EU") teneinde de voltooiing en het functioneren van de interne markt voor elektriciteit te bevorderen alsmede een optimaal beheer en een gecoördineerde werking van distributie- en transmissiesystemen te waarborgen. De distributiesysteembeheerders die aan de DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, hebben het recht om geregistreerde leden van de entiteit te worden.

 

Geregistreerde leden mogen rechtstreeks deelnemen aan de DSB-entiteit van de EU of zich laten vertegenwoordigen door een door de lidstaat aangeduide nationale organisatie of door een Europese vereniging.

 

Bij de uitvoering van zijn functies volgens de Uniewetgeving, treedt de DSB-entiteit van de EU onafhankelijk van individuele nationale belangen of belangen van de transmissiesysteembeheerders op.

Amendement    169

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk op [PB: twaalf maanden na de inwerkingtreding] dienen de distributiesysteembeheerders met administratieve ondersteuning van het Agentschap bij de Commissie en het Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst van geregistreerde leden en het ontwerpreglement van orde in, met onder meer de procedurevoorschriften voor de raadpleging van het ENTSB voor elektriciteit en andere belanghebbenden alsmede de financieringsvoorschriften voor de op te richten DSB-entiteit van de EU.

1.  Uiterlijk op [PB: twaalf maanden na de inwerkingtreding] dienen de distributiesysteembeheerders met administratieve ondersteuning van het Agentschap bij de Commissie en het Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst van deelnemende distributiesysteembeheerders en aangewezen instanties om de distributiesysteembeheerders te vertegenwoordigen, en het ontwerpreglement van orde in, met onder meer de procedurevoorschriften voor de raadpleging van het ENTSB voor elektriciteit en andere belanghebbenden, de besluitvormingsprocedure alsmede de financieringsvoorschriften voor de op te richten DSB-entiteit van de EU.

 

De ontwerpstatuten van de DSB-entiteit van de EU verzekeren een evenwichtige vertegenwoordiging van alle deelnemende DSB's, ongeacht hun grootte, ook in de besluitvormingsprocedure.

Amendement    170

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Binnen twee maanden na ontvangst brengt het Agentschap, na formele raadpleging van de organisaties die alle belanghebbenden vertegenwoordigen en in het bijzonder van de distributiesysteemgebruikers, aan de Commissie advies uit over de ontwerpstatuten, de ledenlijst en het ontwerpreglement van orde.

2.  Binnen twee maanden na ontvangst brengt het Agentschap, na formele raadpleging van de organisaties die alle belanghebbenden vertegenwoordigen en in het bijzonder van de distributiesysteemgebruikers en de consumentenbeschermingsorganisaties, aan de Commissie advies uit over de ontwerpstatuten, de ledenlijst en het ontwerpreglement van orde, met name rekening houdend met de regels betreffende de onafhankelijkheid van de DSB-entiteit van de EU de voorkoming van belangenverstrengeling en de noodzaak om te zorgen voor een afgewogen geografische vertegenwoordiging en billijke behandeling van haar leden.

Amendement    171

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Rekening houdend met het in lid 2 bedoelde advies van het Agentschap brengt de Commissie binnen drie maanden na ontvangst van het advies van het Agentschap advies uit over de ontwerpstatuten, de ledenlijst en het ontwerpreglement van orde.

3.  Rekening houdend met het in lid 2 bedoelde advies van het Agentschap brengt de Commissie binnen drie maanden na ontvangst van het advies van het Agentschap advies uit over de ontwerpstatuten, de ledenlijst en het ontwerpreglement van orde, met inbegrip van het ontwerpreglement van orde over de raadpleging van het ENTSB voor elektriciteit en andere betrokken partijen, de besluitvormingsprocedure en het financieel reglement.

Amendement    172

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De kosten die verband houden met de activiteiten van de DSB-entiteit van de EU worden gedragen door de distributiesysteembeheerders die geregistreerd lid zijn en worden in aanmerking genomen bij de berekening van tarieven. De regulerende instanties keuren deze kosten alleen goed indien deze redelijk en evenredig zijn.

6.  De kosten die verband houden met de activiteiten van de DSB-entiteit van de EU worden gedragen door de distributiesysteembeheerders die geregistreerd lid zijn en worden door de regulerende instantie beschouwd als een in aanmerking komende uitgave bij de berekening van tarieven. De regulerende instanties keuren deze kosten alleen goed indien deze redelijk en evenredig zijn.

Amendement    173

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 50 bis

 

Voornaamste regels en procedures voor de DSB-entiteit van de EU voor elektriciteit

 

1.  In de overeenkomstig artikel 50 vast te stellen statuten van de DSB-entiteit van de EU worden de volgende organisatiebeginselen gewaarborgd:

 

a)  alleen geregistreerde leden mogen deelnemen aan de werkzaamheden van de DSB-entiteit van de EU en zij hebben de mogelijkheid om deze te delegeren;

 

b)  strategische besluiten over de activiteiten van de DSB-entiteit van de EU alsmede de beleidsrichtsnoeren voor de Raad van Bestuur worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering;

 

c)  besluiten van de Algemene Vergadering worden vastgesteld volgens onderstaande regels: - wanneer 65 % van de stemmen die toegekend zijn aan de leden van de Algemene Vergadering wordt gehaald; - waarbij elk lid beschikt over een aantal stemmen evenredig met het respectievelijke aantal klanten; en - het eindresultaat door ten minste 55 % van de leden van de Algemene Vergadering gesteund wordt.

 

d)  besluiten van de Algemene Vergadering worden geblokkeerd volgens onderstaande regels: - wanneer 35 % van de stemmen die aan de leden van de Algemene Vergadering zijn toegekend, wordt gehaald; - waarbij elk lid beschikt over een aantal stemmen evenredig met het respectievelijke aantal klanten; en - het eindresultaat door ten minste 25 % van de leden van de Algemene Vergadering gesteund wordt.

 

e)  de Raad van Bestuur wordt verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van maximaal vier jaar;

 

f)  de Raad van Bestuur benoemt de voorzitter en de drie vicevoorzitters uit zijn midden;

 

g)  de samenwerking tussen DSB-TSB overeenkomstig de artikelen 52 en 53 wordt geleid door de Raad van Bestuur;

 

h)  besluiten van de Raad van Bestuur worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van 15 stemmen;

 

i)  de secretaris-generaal wordt op voorstel van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering onder haar leden benoemd voor een termijn van vier jaar, die eenmaal kan worden verlengd;

 

j)  deskundigengroepen worden op voorstel van de Raad van Bestuur benoemd door de Algemene Vergadering en bestaan uit maximaal 30 leden; een derde van elke groep mag uit niet-leden bestaan. Daarnaast wordt er een "landengroep" opgericht, met één DSB-lid uit elke lidstaat.

 

2.  In de door de ESB-entiteit van de EU vastgestelde procedures wordt de eerlijke en proportionele behandeling van haar leden gewaarborgd en de uiteenlopende geografische en economische structuur van haar leden weerspiegeld. In het reglement van orde wordt met name bepaald dat:

 

a)  de Raad van Bestuur bestaat uit de voorzitter van de raad en 27 vertegenwoordigers van de leden, van wie: - [ ] 9 vertegenwoordigers zijn van leden met meer dan 1 miljoen netwerkgebruikers; - [ ] 9 vertegenwoordigers zijn van leden met meer dan 100 000 en minder dan 1 miljoen netwerkgebruikers; en - [ ] 9 vertegenwoordigers zijn van leden met minder dan 100 000 netwerkgebruikers; ab) vertegenwoordigers van bestaande DSB-ledenorganisaties mogen als waarnemers deelnemen aan de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur;

 

b)   de Raad van Bestuur telt maximaal 3 vertegenwoordigers die in dezelfde lidstaat zijn gevestigd of van dezelfde ondernemingsgroep afkomstig zijn;

 

c)   iedere vicevoorzitter van de Raad van Bestuur moeten worden benoemd door de vertegenwoordigers van de leden in elke categorie als bedoeld in lid a);

 

e)  de vertegenwoordigers van leden die in één lidstaat gevestigd zijn of van dezelfde ondernemingsgroep afkomstig zijn, vormen geen meerderheid onder de leden van deskundigengroep;

 

f)   De Raad van Bestuur roept een strategische adviesraad in het leven die advies uitbrengt aan de Raad van Bestuur en de deskundigengroepen, en bestaat uit vertegenwoordigers van de DSB-ledenorganisaties uit de EU en vertegenwoordigers van de lidstaten die niet in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd zijn.

Amendement    174

Voorstel voor een verordening

Artikel 51 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De DSB-entiteit van de EU heeft de volgende taken:

1.  De DSB-entiteit van de EU heeft de volgende taken:

a)  gecoördineerde exploitatie en planning van transmissie- en distributienetten;

a)  stimuleren van gecoördineerde exploitatie en planning van transmissie- en distributienetten;

b)  integratie van hernieuwbare energiebronnen, verspreide opwekking en andere in het distributienet geïntegreerde hulpbronnen, zoals energieopslag;

b)  verbetering en maximalisering van de integratie van hernieuwbare energiebronnen, verspreide opwekking, en facilitering van andere in het distributienet geïntegreerde hulpbronnen, zoals energieopslag, en sectorale integratie;

c)  ontwikkeling van vraagrespons;

c)  facilitering van de ontwikkeling van vraagrespons;

d)  digitalisering van distributienetten, inclusief de uitrol van slimme netten en intelligente metersystemen;

d)  verbetering van de digitalisering van distributienetten, inclusief de uitrol van slimme netten en slimme metersystemen;

e)  gegevensbeheer, cyberbeveiliging en gegevensbescherming;

e)  garantie van niet-discriminerende en neutrale toegang tot gegevens ongeacht het model voor gegevensbeheer, en bevordering van standaardisering, grensoverschrijdende gegevensuitwisseling, met name met het ENTSB voor elektriciteit waar relevant om de gegevensuitwisseling, cyberbeveiliging en gegevensbescherming te faciliteren;

f)  deelname aan het uitwerken van netcodes overeenkomstig artikel 55.

f)  deelname aan het uitwerken van netcodes overeenkomstig artikel 55.

Amendement    175

Voorstel voor een verordening

Artikel 51 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  samenwerken met het ENTSB voor elektriciteit wat betreft het toezicht op en de tenuitvoerlegging van de overeenkomstig deze verordening vastgestelde netcodes en richtsnoeren die relevant zijn voor het beheer en de planning van distributienetten en het gecoördineerde beheer van de transmissie- en distributienetten;

a)  doeltreffend samenwerken met het ENTSB voor elektriciteit, het Agentschap en nationale regelgevende instanties om het toezicht door het Agentschap en waar relevant de nationale regelgevende instantie te faciliteren op de tenuitvoerlegging van de overeenkomstig deze verordening vastgestelde netcodes en richtsnoeren die relevant zijn voor het beheer en de planning van distributienetten en het gecoördineerde beheer van de transmissie- en distributienetten;

Amendement    176

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Bij de voorbereiding van mogelijke netcodes overeenkomstig artikel 55 raadpleegt de DSB-entiteit van de EU overeenkomstig het in artikel 50 bedoelde reglement van orde uitvoerig, in een vroeg stadium en op een open en transparante wijze alle relevante belanghebbenden, en in het bijzonder de organisaties die alle belanghebbenden vertegenwoordigen. Bij de raadpleging worden ook de nationale regulerende instanties en andere nationale instanties, producenten, leveranciers, systeemgebruikers, met inbegrip van afnemers, distributiesysteembeheerders, met inbegrip van relevante bedrijfstakverenigingen, technische instanties en platforms van belanghebbenden betrokken. Beoogd wordt de zienswijze en voorstellen van alle betrokken partijen in het besluitvormingsproces te vernemen.

1.  Bij de deelname aan de uitwerking van mogelijke netcodes overeenkomstig artikel 55 raadpleegt de DSB-entiteit van de EU overeenkomstig het in artikel 50 bedoelde reglement van orde uitvoerig, in een vroeg stadium en op een open en transparante wijze alle relevante belanghebbenden, en in het bijzonder de organisaties die alle belanghebbenden vertegenwoordigen. Bij de raadpleging worden ook de nationale regulerende instanties en andere nationale instanties, producenten, leveranciers, systeemgebruikers, met inbegrip van afnemers, distributiesysteembeheerders, met inbegrip van relevante bedrijfstakverenigingen, technische instanties en platforms van belanghebbenden betrokken. Beoogd wordt de zienswijze en voorstellen van alle betrokken partijen in het besluitvormingsproces te vernemen.

Amendement    177

Voorstel voor een verordening

Artikel 53 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  Het ENTSB voor elektriciteit en de DSB-entiteit voor de EU ontwikkelen een formeel mechanisme om de samenwerking tussen distributiesysteembeheerders en transmissiesysteembeheerders te faciliteren.

Amendement    178

Voorstel voor een verordening

Artikel 53 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De distributiesysteembeheerders werken samen met de transmissiesysteembeheerders bij de planning en de exploitanten van hun netten. In het bijzonder wisselen de transmissie- en distributiesysteembeheerders alle noodzakelijke informatie en gegevens uit met betrekking tot de prestaties van activa voor elektriciteitsproductie en respons aan de vraagzijde, de dagelijkse exploitatie van hun netten en de langetermijnplanning van investeringen in netten, teneinde de kostenefficiënte, veilige en betrouwbare ontwikkeling en exploitatie van hun netten te waarborgen.

1.  De distributiesysteembeheerders en de transmissiesysteembeheerders werken samen bij de planning en de exploitanten van hun netten. In het bijzonder wisselen de transmissie- en distributiesysteembeheerders alle noodzakelijke informatie en gegevens uit met betrekking tot de prestaties van activa voor elektriciteitsproductie en respons aan de vraagzijde, de dagelijkse exploitatie van hun netten en de langetermijnplanning van investeringen in netten, teneinde de kostenefficiënte ontwikkeling en exploitatie en de veilige en betrouwbare exploitatie van hun netten te waarborgen.

Amendement    179

Voorstel voor een verordening

Artikel 55 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

k)  voorschriften inzake geharmoniseerde transmissie- en distributie tariefstructuren en tarieven voor aansluiting op basis van locatiespecifieke signalen en voorschriften inzake de vergoedingen tussen transmissiesysteembeheerders;

Schrappen

Amendement    180

Voorstel voor een verordening

Artikel 55 – lid 1 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

p)  voorschriften inzake regionale operationele centra.

Schrappen

Amendement    181

Voorstel voor een verordening

Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Na raadpleging van het Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit en de andere betrokken belanghebbende partijen stelt de Commissie om de drie jaar een prioriteitenlijst op met de in lid 1 vermelde terreinen waarmee bij de ontwikkeling van netcodes rekening moet worden gehouden. Indien het onderwerp van de netcode rechtstreeks verband houdt met het beheer van het distributiesysteem en minder relevant is voor het transmissiesysteem, kan de Commissie de DSB-entiteit van de EU voor elektriciteit in plaats van het ENTSB voor elektriciteit verplichten om een redactiecomité bijeen te roepen en een voorstel voor een netcode bij het Agentschap in te dienen.

2.  Na raadpleging van het Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit, de DSB-entiteit voor elektriciteit voor de EU en de andere betrokken belanghebbende partijen stelt de Commissie om de drie jaar een prioriteitenlijst op met de in lid 1 vermelde terreinen waarmee bij de ontwikkeling van netcodes rekening moet worden gehouden. Indien het onderwerp van de netcode rechtstreeks verband houdt met het beheer van het distributiesysteem en minder relevant is voor het transmissiesysteem, kan de Commissie de DSB-entiteit van de EU voor elektriciteit in plaats van het ENTSB voor elektriciteit verplichten om een redactiecomité bijeen te roepen en een voorstel voor een netcode bij het Agentschap in te dienen.

Amendement    182

Voorstel voor een verordening

Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Personen die belang hebben bij een netcode, waaronder het ENTSB voor elektriciteit, de DSB-entiteit van de EU, transmissiesysteembeheerders, systeemgebruikers en consumenten, kunnen het Agentschap ontwerpwijzigingen voorleggen voor een overeenkomstig artikel 55 goedgekeurde netcode. Het Agentschap kan ook op eigen initiatief wijzigingen voorstellen.

2.  Personen die belang hebben bij een netcode, waaronder het ENTSB voor elektriciteit, de DSB-entiteit van de EU, transmissie- en distributiesysteembeheerders, systeemgebruikers en consumenten, kunnen het Agentschap ontwerpwijzigingen voorleggen voor een overeenkomstig artikel 55 goedgekeurde netcode. Het Agentschap kan ook op eigen initiatief wijzigingen voorstellen.

Amendement    183

Voorstel voor een verordening

Artikel 56 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 56 bis

 

Uiterlijk op 31 december 2022 beoordeelt de Commissie de bestaande uitvoeringshandelingen die netcodes en richtsnoeren bevatten, teneinde te evalueren welke elementen daarvan op nuttige wijze kunnen worden vastgelegd in wetgevingshandelingen van de Unie die betrekking hebben op de interne elektriciteitsmarkt. De Commissie deelt de een gedetailleerd verslag van haar beoordeling mee aan het Europees Parlement en de Raad. Waar passend worden bij dat verslag wetgevingsvoorstellen gevoegd waarmee gevolg wordt gegeven aan de beoordeling van de Commissie.

Amendement    184

Voorstel voor een verordening

Artikel 57 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Wanneer de Commissie richtsnoeren vaststelt of wijzigt, raadpleegt zij het Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit en andere belanghebbenden wanneer zulks relevant is.

7.  Wanneer de Commissie richtsnoeren vaststelt of wijzigt, raadpleegt zij het Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit, de DSB-entiteit voor de EU en andere belanghebbenden wanneer zulks relevant is.

Amendement    185

Voorstel voor een verordening

Artikel 64 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 64 bis

 

Evaluatie

 

De Commissie evalueert uiterlijk op 1 juni 2025 de tenuitvoerlegging van deze verordening en dient hierover bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in, in voorkomend geval vergezeld van een wetgevingsvoorstel.

Amendement    186

Voorstel voor een verordening

Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bijlage I

Bijlage I

FUNCTIES VAN REGIONALE OPERATIONELE CENTRA

FUNCTIES VAN REGIONALE COÖRDINATIECENTRA

1.  Gecoördineerde capaciteitsberekening

1.  Gecoördineerde capaciteitsberekening

1.1.  De regionale operationele centra voeren een gecoördineerde berekening van de zoneoverschrijdende capaciteit uit.

1.1.  De regionale coördinatiecentra voeren een gecoördineerde berekening van de zoneoverschrijdende capaciteit uit.

1.2.  De uitvoering van de gecoördineerde capaciteitsberekening vindt tijdig voor elk markttijdsbestek plaats en tijdens het intradaytijdsbestek zo vaak als nodig is.

1.2.  De uitvoering van de gecoördineerde capaciteitsberekening vindt tijdig voor elk markttijdsbestek plaats en tijdens het intradaytijdsbestek zo vaak als nodig is.

1.3.  De uitvoering van de gecoördineerde capaciteitsberekening vindt plaats op basis van een gemeenschappelijk systeemmodel overeenkomstig punt 2 en op basis van een gecoördineerde capaciteitsberekeningsmethodologie die door de transmissiesysteembeheerders van de desbetreffende systeembeheersregio is ontwikkeld.

1.3.  De uitvoering van de gecoördineerde capaciteitsberekening vindt plaats op basis van een gemeenschappelijk systeemmodel overeenkomstig punt 2 en op basis van een gecoördineerde capaciteitsberekeningsmethodologie die door de transmissiesysteembeheerders van de desbetreffende systeembeheersregio is ontwikkeld.

1.4.  Met de gecoördineerde capaciteitsberekening wordt gezorgd voor een efficiënt congestiebeheer in overeenstemming met de in deze verordening vastgestelde beginselen inzake congestiebeheer.

1.4.  Met de gecoördineerde capaciteitsberekening wordt gezorgd voor een efficiënt congestiebeheer in overeenstemming met de in deze verordening vastgestelde beginselen inzake congestiebeheer.

2.  Gecoördineerde veiligheidsanalyses

2.  Gecoördineerde veiligheidsanalyses

2.1.  De regionale operationele centra voeren gecoördineerde veiligheidsanalyses uit die zijn gericht op het waarborgen van een veilig systeembeheer.

2.1.  De regionale coördinatiecentra voeren gecoördineerde veiligheidsanalyses uit die zijn gericht op het waarborgen van een veilig systeembeheer.

2.2.  De veiligheidsanalyses worden voor alle operationele planningstijdsbestekken uitgevoerd met gebruikmaking van de gemeenschappelijk systeemmodellen.

2.2.  De veiligheidsanalyses worden voor alle operationele planningstijdsbestekken uitgevoerd met gebruikmaking van de gemeenschappelijk systeemmodellen.

2.3.  De regionale operationele centra stellen de resultaten van de gecoördineerde veiligheidsanalyses ten minste ter beschikking aan de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio.

2.3.  De regionale coördinatiecentra stellen de resultaten van de gecoördineerde veiligheidsanalyses ten minste ter beschikking aan de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio.

2.4.  Als een regionaal operationeel centrum op basis van een gecoördineerde veiligheidsanalyse een mogelijke beperking constateert, treft het corrigerende maatregelen gericht op maximale economische efficiëntie.

2.4.  Als een regionaal coördinatiecentrum op basis van een gecoördineerde veiligheidsanalyse een mogelijke beperking constateert, treft het corrigerende maatregelen gericht op maximale economische efficiëntie.

 

2.4 bis.  Er wordt een gecoördineerde veiligheidsanalyse verricht op basis van een gemeenschappelijk systeemmodel overeenkomstig punt 2 en op basis van een methodologie om gecoördineerde corrigerende maatregelen te ontwerpen die wordt ontwikkeld door de transmissiesysteembeheerders van de relevante systeembeheersregio.

3.  Totstandbrenging van gemeenschappelijk systeemmodellen

3.  Totstandbrenging van gemeenschappelijk systeemmodellen

3.1.  De regionale operationele centra brengen door middel van efficiënte processen een gemeenschappelijk systeemmodel voor elk operationeel planningstijdbestek tot stand.

3.1.  De regionale coördinatiecentra brengen door middel van efficiënte processen een gemeenschappelijk systeemmodel voor elk operationeel planningstijdbestek tot stand.

3.2.  De transmissiesysteembeheerders wijzen één regionaal operationeel centrum aan dat het gemeenschappelijk systeemmodel voor alle regio's opstelt.

3.2.  De transmissiesysteembeheerders wijzen één regionaal coördinatiecentrum aan dat het gemeenschappelijk systeemmodel voor alle regio's opstelt.

3.3.  De gemeenschappelijk systeemmodellen omvatten relevante gegevens voor efficiënte operationele planning en capaciteitsberekening in alle operationele planningstijdbestekken.

3.3.  De gemeenschappelijk systeemmodellen omvatten relevante gegevens voor efficiënte operationele planning en capaciteitsberekening in alle operationele planningstijdbestekken.

3.4.  De gemeenschappelijk systeemmodellen worden aan alle regionale operationele centra, de transmissiesysteembeheerders, het ENTSB voor elektriciteit en op verzoek aan het Agentschap ter beschikking gesteld.

3.4.  De gemeenschappelijk systeemmodellen worden aan alle regionale coördinatiecentra, de transmissiesysteembeheerders, het ENTSB voor elektriciteit en op verzoek aan het Agentschap ter beschikking gesteld.

4.  Beoordeling van de samenhang van de beschermingsplannen en de herstelplannen van de transmissiesysteembeheerders

4.  Beoordeling van de samenhang van de beschermingsplannen en de herstelplannen van de transmissiesysteembeheerders

4.1.  Alle transmissiesysteembeheerders bereiken overeenstemming over een drempel waarboven de gevolgen van acties van een of meer transmissiesysteembeheerders in de nood-, black-out- of hersteltoestand als significant worden beschouwd voor andere transmissiesysteembeheerders die synchroon of niet-synchroon zijn gekoppeld.

4.1.  Alle transmissiesysteembeheerders bereiken overeenstemming over een drempel waarboven de gevolgen van acties van een of meer transmissiesysteembeheerders in de nood-, black-out- of hersteltoestand als significant worden beschouwd voor andere transmissiesysteembeheerders die synchroon of niet-synchroon zijn gekoppeld.

4.2.  Met gebruikmaking van de overeenkomstig punt 4.1 vastgestelde drempel biedt elk regionaal operationeel centrum ondersteuning aan de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio bij de beoordeling van de samenhang van de systeembeschermingsplannen en de herstelplannen van de desbetreffende transmissiesysteembeheerders.

4.2.  Met gebruikmaking van de overeenkomstig punt 4.1 vastgestelde drempel biedt elk regionaal coördinatiecentrum ondersteuning aan de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio bij de beoordeling van de samenhang van de systeembeschermingsplannen en de herstelplannen van de desbetreffende transmissiesysteembeheerders.

4.3.  In het kader van de ondersteuning die zij aan de transmissiesysteembeheerders bieden, voeren de regionale operationele centra de volgende taken uit:

4.3.  In het kader van de ondersteuning die zij aan de transmissiesysteembeheerders bieden, voeren de regionale coördinatiecentra de volgende taken uit:

a)  constateren van potentiële onverenigbaarheden;

a)  constateren van potentiële onverenigbaarheden;

b)  voorstellen van mitigatiemaatregelen.

b)  voorstellen van mitigatiemaatregelen.

4.4.  De transmissiesysteembeheerders houden rekening met de voorgestelde mitigatiemaatregelen.

4.4.  De transmissiesysteembeheerders houden rekening met de voorgestelde mitigatiemaatregelen.

5.  Coördinatie en optimalisering van regionaal herstel

5.  Coördinatie en optimalisering van regionaal herstel

5.1.  De regionale operationele centra beschikken over de bijna-realtime toezicht- en gegevensverzamelingssystemen voor de observatie in het kader van de toepassing van de overeenkomstig punt 4.1 vastgestelde drempel.

 

5.2.  Elk regionaal operationeel centrum biedt assistentie aan de aangewezen frequentieleiders en de resynchronisatieleiders, waarbij wordt gestreefd naar verbetering van de efficiëntie en doeltreffendheid van het systeemherstel. De transmissiesysteembeheerders hebben het recht om assistentie te vragen van de regionale operationele centra indien hun systeem zich in een black-out- of hersteltoestand bevindt.

5.2.  Elk regionaal coördinatiecentrum biedt assistentie aan de aangewezen frequentieleiders en de resynchronisatieleiders, waarbij wordt gestreefd naar verbetering van de efficiëntie en doeltreffendheid van het systeemherstel. De transmissiesysteembeheerders hebben het recht om assistentie te vragen van de regionale coördinatiecentra indien hun systeem zich in een black-out- of hersteltoestand bevindt.

6.  Analyses en verslaglegging na afloop van de exploitatie en verstoringen

6.  Analyses en verslaglegging na afloop van de exploitatie en verstoringen

6.1.  De regionale operationele centra onderzoeken elk incident boven de overeenkomstig punt 4.1 vastgestelde drempel en stellen daarover een verslag op. De regulerende instanties van de systeembeheersregio en het Agentschap worden op hun verzoek bij het onderzoek betrokken. Het verslag omvat aanbevelingen die zijn gericht op het voorkomen van soortgelijke incidenten in de toekomst.

6.1.  De regionale coördinatiecentra onderzoeken elk incident boven de overeenkomstig punt 4.1 vastgestelde drempel en stellen daarover een verslag op. De regulerende instanties van de systeembeheersregio en het Agentschap worden op hun verzoek bij het onderzoek betrokken. Het verslag omvat aanbevelingen die zijn gericht op het voorkomen van soortgelijke incidenten in de toekomst.

6.2.  Het verslag wordt ter beschikking gesteld van alle transmissiesysteembeheerders, de regulerende instanties, de Commissie en het Agentschap. Het Agentschap kan aanbevelingen doen die zijn gericht op het voorkomen van soortgelijke incidenten in de toekomst.

6.2.  Het verslag wordt ter beschikking gesteld van alle transmissiesysteembeheerders, de regulerende instanties, de Commissie en het Agentschap. Het Agentschap kan aanbevelingen doen die zijn gericht op het voorkomen van soortgelijke incidenten in de toekomst.

7.  Regionale omvangsbepaling van reservecapaciteit

7.  Regionale omvangsbepaling van reservecapaciteit

7.1.  De regionale operationele centra bepalen de eisen inzake reservecapaciteit voor de systeembeheersregio. De bepaling van de eisen inzake reservecapaciteit:

7.1.  De regionale coördinatiecentra bepalen de eisen inzake reservecapaciteit voor de systeembeheersregio. De bepaling van de eisen inzake reservecapaciteit:

a)  heeft als algemeen doel het op de meest kosteneffectieve wijze handhaven van de operationele veiligheid;

a)  heeft als algemeen doel het op de meest kosteneffectieve wijze handhaven van de operationele veiligheid;

b)  wordt verricht met betrekking tot het day-ahead- en/of intradaytijdsbestek;

b)  wordt verricht met betrekking tot het day-ahead- en/of intradaytijdsbestek;

c)  bepaalt de totale hoeveelheid vereiste reservecapaciteit voor de systeembeheersregio;

c)  bepaalt de totale hoeveelheid vereiste reservecapaciteit voor de systeembeheersregio;

d)  omvat de vaststelling van de minimumeisen inzake reservecapaciteit voor elk type reservecapaciteit;

d)  omvat de vaststelling van de minimumeisen inzake reservecapaciteit voor elk type reservecapaciteit;

e)  houdt rekening met mogelijke substitutie tussen verschillende types reservecapaciteit teneinde de aankoopkosten te minimaliseren;

e)  houdt rekening met mogelijke substitutie tussen verschillende types reservecapaciteit teneinde de aankoopkosten te minimaliseren;

f)  omvat in voorkomend geval de nodige eisen inzake de geografische verspreiding van vereiste reservecapaciteit.

f)  omvat in voorkomend geval de nodige eisen inzake de geografische verspreiding van vereiste reservecapaciteit.

8.  Vergemakkelijking van de regionale aankoop van balanceringscapaciteit

8.  Vergemakkelijking van de regionale aankoop van balanceringscapaciteit

8.1.  De regionale operationele centra ondersteunen de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio bij het bepalen van de hoeveelheid balanceringscapaciteit die moet worden aangekocht. De bepaling van de hoeveelheid balanceringscapaciteit:

8.1.  De regionale coördinatiecentra ondersteunen de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio bij het bepalen van de hoeveelheid balanceringscapaciteit die moet worden aangekocht. De bepaling van de hoeveelheid balanceringscapaciteit:

a)  wordt verricht met betrekking tot het day-ahead- en/of intradaytijdsbestek;

a)  wordt verricht met betrekking tot het day-ahead- en/of intradaytijdsbestek;

b)  houdt rekening met mogelijke substitutie tussen verschillende types reservecapaciteit teneinde de aankoopkosten te minimaliseren;

b)  houdt rekening met mogelijke substitutie tussen verschillende types reservecapaciteit teneinde de aankoopkosten te minimaliseren;

c)  houdt rekening met de volumes vereiste reservecapaciteit die naar verwachting worden geleverd door de balancering van energiebiedingen die niet op basis van een overeenkomst inzake balanceringscapaciteit worden gedaan.

c)  houdt rekening met de volumes vereiste reservecapaciteit die naar verwachting worden geleverd door de balancering van energiebiedingen die niet op basis van een overeenkomst inzake balanceringscapaciteit worden gedaan;

 

c bis)  houdt rekening met mogelijke substitutie tussen verschillende types reservecapaciteit teneinde de aankoopkosten te minimaliseren.

8.2.  De regionale operationele centra ondersteunen de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio bij de aankoop van de vereiste hoeveelheid balanceringscapaciteit die overeenkomstig punt 8.1. is bepaald. De aankoop van balanceringscapaciteit:

 

a)  wordt verricht met betrekking tot het day-ahead- en/of intradaytijdsbestek;

 

b)  houdt rekening met mogelijke substitutie tussen verschillende types reservecapaciteit teneinde de aankoopkosten te minimaliseren.

 

9.  Regionale prognoses inzake systeemtoereikendheid en voorbereiding van risicoverminderende maatregelen

9.  Regionale prognoses inzake systeemtoereikendheid en voorbereiding van risicoverminderende maatregelen

9.1.  De regionale operationele centra verrichten regionale toereikendheidsbeoordelingen voor het week-ahead tot intradaytijdsbestek.

9.1.  De regionale coördinatiecentra verrichten regionale toereikendheidsbeoordelingen voor het week-ahead tot intradaytijdsbestek.

9.2.  De regionale operationele centra baseren de toereikendheidsbeoordelingen op de door de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio verstrekte informatie met als doel situaties op te sporen waarin een gebrek aan toereikendheid wordt verwacht in een regelzone of op regionaal niveau. De regionale operationele centra houden rekening met mogelijke zoneoverschrijdende uitwisselingen en limieten inzake de operationele veiligheid in alle operationele planningstijdsbestekken.

9.2.  De regionale coördinatiecentra baseren de toereikendheidsbeoordelingen op de door de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio verstrekte informatie met als doel situaties op te sporen waarin een gebrek aan toereikendheid wordt verwacht in een regelzone of op regionaal niveau. De regionale coördinatiecentra houden rekening met mogelijke zoneoverschrijdende uitwisselingen en limieten inzake de operationele veiligheid in alle operationele planningstijdsbestekken.

9.3.   Bij het verrichten van een regionale beoordeling van de opwekkingstoereikendheid zorgt elk regionaal operationeel centrum voor coördinatie met de andere regionale operationele centra met betrekking tot:

9.3.   Bij het verrichten van een regionale beoordeling van de opwekkingstoereikendheid zorgt elk regionaal coördinatiecentrum voor coördinatie met de andere regionale coördinatiecentra met betrekking tot:

a)  het verifiëren van de onderliggende aannames en prognoses;

a)  het verifiëren van de onderliggende aannames en prognoses;

b)  het opsporen van mogelijke regio-overschrijdende situaties waarin de toereikendheid niet is gewaarborgd.

b)  het opsporen van mogelijke regio-overschrijdende situaties waarin de toereikendheid niet is gewaarborgd.

9.4.  Elk regionaal operationeel centrum verstrekt de resultaten van de regionale beoordelingen van de toereikendheid van de opwekking en de maatregelen die het voorstelt teneinde risico's op een gebrek aan toereikendheid te verminderen aan de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio en aan de andere regionale operationele centra.

9.4.  Elk regionaal coördinatiecentrum verstrekt de resultaten van de regionale beoordelingen van de toereikendheid van de opwekking en de maatregelen die het voorstelt teneinde risico's op een gebrek aan toereikendheid te verminderen aan de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio en aan de andere regionale coördinatiecentra.

10.  Regionale niet-beschikbaarheidscoördinatie

10.  Regionale niet-beschikbaarheidscoördinatie

10.1.  Elk regionaal operationeel centrum verricht beschikbaarheidscoördinatie, waarbij de beschikbaarheidsstatus van de relevante activa wordt gecontroleerd en de beschikbaarheidsplannen ervan worden gecoördineerd, teneinde de operationele veiligheid van het transmissiesysteem te waarborgen en tegelijkertijd de capaciteit van de interconnectoren en/of de transmissiesystemen die van invloed zijn op zoneoverschrijdende stromen te maximaliseren.

10.1.  Elk regionaal coördinatiecentrum verricht beschikbaarheidscoördinatie, waarbij de beschikbaarheidsstatus van de relevante activa wordt gecontroleerd en de beschikbaarheidsplannen ervan worden gecoördineerd, teneinde de operationele veiligheid van het transmissiesysteem te waarborgen en tegelijkertijd de capaciteit van de interconnectoren en/of de transmissiesystemen die van invloed zijn op zoneoverschrijdende stromen te maximaliseren.

10.2.  Elk regionaal operationeel centrum houdt een centrale lijst van relevante netelementen, elektriciteitsproductie-eenheden en verbruikersinstallaties van de systeembeheersregio bij en stelt deze ter beschikking aan de ENTSO-E OPDE.

10.2.  Elk regionaal coördinatiecentrum houdt een centrale lijst van relevante netelementen, elektriciteitsproductie-eenheden en verbruikersinstallaties van de systeembeheersregio bij en stelt deze ter beschikking aan de ENTSO-E OPDE.

10.3.  Elk regionaal operationeel centrum voert in verband met de beschikbaarheidscoördinatie in de systeembeheersregio de volgende activiteiten uit:

10.3.  Elk regionaal coördinatiecentrum voert in verband met de beschikbaarheidscoördinatie in de systeembeheersregio de volgende activiteiten uit:

a)  beoordelen van de verenigbaarheid van de beschikbaarheidsplanning met gebruikmaking van alle year-ahead beschikbaarheidsplannen van de transmissiesysteembeheerders;

a)  beoordelen van de verenigbaarheid van de beschikbaarheidsplanning met gebruikmaking van alle year-ahead beschikbaarheidsplannen van de transmissiesysteembeheerders;

b)  verstrekken aan de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio van een lijst van geconstateerde onverenigbaarheden wat betreft de planning alsmede de oplossingen die hij voorstelt om deze onverenigbaarheden weg te nemen.

b)  verstrekken aan de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio van een lijst van geconstateerde onverenigbaarheden wat betreft de planning alsmede de oplossingen die hij voorstelt om deze onverenigbaarheden weg te nemen.

11.  Optimalisering van vergoedingsmechanismen tussen transmissiesysteembeheerders

11.  Optimalisering van vergoedingsmechanismen tussen transmissiesysteembeheerders

11.1.   De regionale operationele centra ondersteunen de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio bij het beheer van de financiële stromen in verband met de vereffening tussen transmissiesysteembeheerders waarbij meer dan twee transmissiesysteembeheerders zijn betrokken, zoals redispatchingkosten, inkomsten uit congestie, onbedoelde afwijkingen of reserveaankoopkosten.

11.1.  De regionale coördinatiecentra ondersteunen de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio bij het beheer van de financiële stromen in verband met de vereffening tussen transmissiesysteembeheerders waarbij meer dan twee transmissiesysteembeheerders zijn betrokken, zoals redispatchingkosten, inkomsten uit congestie, onbedoelde afwijkingen of reserveaankoopkosten.

12.  Training en certificering

12.  Training en certificering

12.1.  De regionale operationele centra organiseren training- en certificeringsprogramma's en voeren deze uit, waarbij zij zich richten op regionaal systeembeheer voor het personeel dat in de plannings- en regelkamers van de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio werkt.

12.1.  De regionale coördinatiecentra organiseren training- en certificeringsprogramma's en voeren deze uit, waarbij zij zich richten op regionaal systeembeheer voor het personeel dat in de plannings- en regelkamers van de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio werkt.

12.2.  De trainingsprogramma's omvatten alle relevante bestanddelen van het systeembeheer, met inbegrip van scenario's inzake regionale crises.

12.2.  De trainingsprogramma's omvatten alle relevante bestanddelen van het systeembeheer, met inbegrip van scenario's inzake regionale crises.

13.  Identificeren van regionale crisissituaties en voorbereiden van risicobeperkende scenario's ter herziening van de door de lidstaten vastgestelde risicoparaatheidsplannen

13.  Identificeren van regionale crisissituaties en voorbereiden van risicobeperkende scenario's ter herziening van de door de lidstaten vastgestelde risicoparaatheidsplannen

13.1.  Indien het ENTSB voor elektriciteit deze functie delegeert, identificeren de regionale operationele centra regionale crisisscenario's overeenkomstig de in artikel 6, lid 1, van de [verordening betreffende de risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862] vastgestelde criteria.

13.1.  Indien het ENTSB voor elektriciteit deze functie delegeert, identificeren de regionale coördinatiecentra regionale crisisscenario's overeenkomstig de in artikel 6, lid 1, van de [verordening betreffende de risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862] vastgestelde criteria.

13.2.   De regionale operationele centra bereiden een jaarlijkse crisissimulatie voor en voeren deze uit in samenwerking met de bevoegde autoriteiten in overeenstemming met artikel 12, lid 3, van de [verordening betreffende de risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862].

13.2.  De regionale coördinatiecentra bereiden een jaarlijkse crisissimulatie voor en voeren deze uit in samenwerking met de bevoegde autoriteiten in overeenstemming met artikel 12, lid 3, van de [verordening betreffende de risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862].

 

13 bis.  Vaststelling van de behoefte op het gebied van de transmissiecapaciteit, aan een upgrade van de bestaande capaciteit of aan alternatieven.

 

13 bis. 1.  De regionale coördinatiecentra ondersteunen de transmissiesysteembeheerders bij de vaststelling van de behoefte op het gebied van de transmissiecapaciteit, aan een upgrade van de bestaande capaciteit of aan alternatieven, die ingediend moet worden bij de regionale groepen die overeenkomstig Verordening (EU) nr. 347/2013 opgericht zijn, en opgenomen moet worden in het tienjarige netontwikkelingsplan waarnaar verwezen wordt in artikel 51 van [herschikking van Richtlijn 2009/72/EG, zoals voorgesteld bij COM(2016) 864/2].

(1)

PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.

(2)

PB C 288 van 31.8.2017, blz. 91.

(3)

PB C 342 van 12.10.2017, blz. 79.


TOELICHTING

I. Inleiding

De elektriciteitssystemen in Europa zijn jarenlang gedomineerd door nationale monopolies, die het hele systeem afdekten, van de productie en de distributie tot de aflevering aan de consument. Hoewel een dergelijk 'top-down'-systeem deed wat het moest doen, te weten elektriciteit leveren, voorzag het niet in concurrentie, hetgeen niet gunstig is voor de consument. Sinds 1996 zijn de markten voor elektriciteit geleidelijk geliberaliseerd, resulterend in meer concurrentie en lagere prijzen. De laatste significante wijziging van de EU-wetgeving vond in 2009 plaats met het derde energiepakket.

Sindsdien heeft op het gebied van de productie van elektriciteit een revolutie plaatsgevonden. De productie van elektriciteit is als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energieën en andere technologieën veranderd van een gecentraliseerd systeem naar een meer gedecentraliseerd model. De wetgeving moet opnieuw worden aangepast om in te spelen op deze nieuwe realiteit.

Hernieuwbare energiebronnen (vooral de wind en de zon) hebben voor veel fluctuaties in het systeem gezorgd, dat zich heeft moeten aanpassen om flexibeler te worden én door te gaan met het aan de consument leveren van elektriciteit. Onze klimaatdoelstellingen hebben de aanzet gegeven tot verschillende subsidie- en steunregelingen; in combinatie met een onvolledige grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten van de EU hebben deze in een overproductie in de EU geleid. In veel lidstaten geven prijsregulering en onvolledig functionerende steunregelingen het verkeerde signaal af voor investeringen.

Om hier iets aan te doen en het systeem minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen kiest uw rapporteur voor een marktgebaseerde benadering, hetgeen betekent dat hij daadwerkelijk gelijke randvoorwaarden voor alle marktdeelnemers tot stand wil brengen. Dit houdt de afschaffing in van de marktwerkingverstorende subsidies, of het nu gaat om subsidies voor fossiele brandstoffen, kernenergie, of hernieuwbare energiebronnen. Eerlijke regels betekent eerlijke concurrentie op de markt. Een eerlijke elektriciteitsmarkt zal zowel bijdragen aan het verwezenlijken van onze klimaatdoelstellingen, als resulteren in de laagste en meest concurrerende prijzen voor de consument, én de voorzieningszekerheid waarborgen zonder bovenmatige investeringen.

II. Het verslag

II.1. De markt eerst

Een van de fundamentele beginselen van elke markt is vrije prijsvorming. Het elimineren van de prijsplafonds is dan ook essentieel en moet op zo kort mogelijke termijn worden gerealiseerd.

Capaciteitsmechanismen zijn subsidies, die in een situatie met overcapaciteit in de EU nauwelijks enige zin hebben. De rapporteur is van oordeel dat zij alleen als laatste redmiddel zouden moeten worden ingezet. Eerst moet middels de Europese adequaatheidsbeoordeling worden vastgesteld dat adequaatheidsproblemen daadwerkelijk bestaan. Vervolgens zouden de lidstaten de bestaande obstakels die deze problemen veroorzaken middels concrete toezeggingen moeten aanpakken, en hierop moet toezicht worden uitgeoefend door de Commissie. Indien het adequaatheidsprobleem alleen over een langere periode kan worden opgelost, zou een capaciteitsmechanisme kunnen worden toegestaan, mits aan bepaalde voorwaarden en de Europese regels inzake staatssteun wordt voldaan. Daar waar mogelijk zouden dergelijke mechanismen een grensoverschrijdend karakter moeten hebben.

Gelijke randvoorwaarden voor iedereen is een 'must' om ervoor te zorgen dat prijzen via mededinging tot stand komen. Het huidige systeem van toekenning van steun aan enkele producenten in de vorm van prioritaire dispatching en vrijstelling van balanceringsverantwoordelijkheden verstoort de concurrentie. De rapporteur is van oordeel dat de markt alleen goed kan functioneren indien iedereen financieel verantwoordelijk wordt gesteld voor het onevenwicht dat hij in het systeem creëert. Een dergelijke benadering zorgt voor stimulansen om het systeem in evenwicht te houden en een passend niveau van voorzieningszekerheid, waardoor de behoefte aan capaciteitsmechanismen afneemt.

II.2. Biedzones

Grotere biedzones zorgen voor meer liquiditeit, maar minder stimulansen voor netwerkinvesteringen. De rapporteur deelt de zienswijze dat biedzones in de tijd stabiel en zo groot mogelijk moeten zijn, en rekening moeten houden met systeemcongestie. Hij stelt een systeem met beloningen en sancties voor. Na een herziening van de biedzones zouden de desbetreffende lidstaten eerst met eenparigheid overeenstemming moeten bereiken over de opzet van de biedstructuur en, in voorkomend geval, over concrete toezeggingen. Indien ze er niet in slagen tot overeenstemming te komen, zou de Commissie het initiatief moeten nemen om het meningsverschil op te lossen.

II.3. Regionale samenwerking

Op de elektriciteitsmarkt geldt dat wat in de ene lidstaat gebeurt van invloed is op de andere lidstaten in de regio en daarbuiten. Om de veiligheid van het systeem te waarborgen en onderbrekingen van de voorziening uit te sluiten, is er behoefte aan meer regionale samenwerking tussen de transmissiesysteembeheerders. De rapporteur wijst op de positieve effecten die het reeds operationele systeem van regionale veiligheidscoördinatoren voor de veiligheid van het systeem heeft gehad. Naarmate elektriciteitsmarkten onderling sterker verbonden raken, is het verbeteren van deze samenwerking, door meer taken en functies op het regionale niveau toe te wijzen, de volgende logische stap. Wel moet de eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid van het systeem bij de transmissiesysteembeheerders blijven liggen.

II.4. De consument

De technologie maakt het inmiddels mogelijk dat nieuwe spelers tot de elektriciteitsmarkt toetreden. De markt moet dan ook zo zijn opgezet dat iedereen die bereid en in staat is om deel te nemen, hetzij als producent van zijn eigen elektriciteit, hetzij als aanbieder van opslagcapaciteit, of als vraagrespons, daartoe de mogelijkheid moet hebben. Het elimineren van marktobstakels betekent meer marktpartijen en meer keuze voor de consument. De rapporteur stelt ook wijzigingen aan het voorstel voor die beogen dat de consument goed gefundeerde besluiten kan nemen en op korte termijn op een andere aanbieder kan overstappen.


BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

D(2017)31012

Jerzy Buzek

voorzitter, Commissie industrie, onderzoek en energie

PHS 08B046

Brussel

Betreft:  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

  (COM(2016)0861 – C8 0492/2016 – 2016/0379(COD))

Geachte voorzitter,

De Commissie juridische zaken heeft bovengenoemd voorstel bestudeerd, overeenkomstig artikel 104 inzake herschikking, zoals opgenomen in het Reglement van het Europees Parlement.

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt:

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de ter zake bevoegde commissie hiervan in kennis.

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 169 en 170 vastgelegde voorwaarden zijn amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben op onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten.

Amendementen op ongewijzigd gebleven onderdelen van het ontwerp kunnen evenwel in uitzonderlijke en individuele gevallen door de voorzitter van de ter zake bevoegde commissie worden aanvaard indien hij van oordeel is dat dit noodzakelijk is om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk verbonden zijn met andere ontvankelijke amendementen. Deze redenen dienen in een schriftelijke motivering bij de amendementen te worden vermeld."

Op grond van het advies van de Adviesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, die het voorstel tot herschikking heeft onderzocht en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel en in het advies van de Adviesgroep worden aangegeven en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die inhoudelijke wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een loutere codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

Daarom heeft de Commissie juridische zaken tijdens haar vergadering van 13 juli 2017 met 21 stemmen voor en 0 stemmen tegen, bij 2 onthoudingen, besloten de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie aan te bevelen dit voorstel overeenkomstig artikel 104 te behandelen.

Hoogachtend,

Pavel Svoboda

Bijlage: Verslag ondertekend door de voorzitter van de Adviesgroep


BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 20 juni 2017

ADVIES

  AAN  HET EUROPEES PARLEMENT

    DE RAAD

    DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit

COM(2016)0861 van 23.2.2017 – 2016/0379(COD)

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bestaande adviesgroep op 3 mei 2017 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd voorstel van de Commissie te bestuderen.

Tijdens deze bijeenkomsten(1) is de adviesgroep na bestudering van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 unaniem tot de conclusie gekomen dat de volgende tekstdelen gemarkeerd hadden moeten worden met de grijze achtergrond die gewoonlijk wordt gebruikt om materiële wijzigingen aan te geven:

- in artikel 27, lid 1, onder b), de toevoeging van de woorden "en publiceert het";

- in artikel 27, lid 1, onder j), de toevoeging van de woorden "overeenkomstig artikel 9, lid 2, [verordening betreffende risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862]";

- in artikel 29, lid 1, eerste alinea, en artikel 31, lid 1, de vervanging van de huidige verwijzing naar "artikel 8, leden 1, 2 en 3" door een verwijzing naar "artikel 27, leden 1, 2 en 3";

- in artikel 29, lid 1, tweede alinea, de vervanging van de huidige verwijzing naar "artikel 8, lid 2" door een verwijzing naar "artikel 55, lid 14";

- in artikel 29, lid 1, derde alinea, de vervanging van de huidige verwijzing naar "artikel 6, lid 11" door een verwijzing naar "artikel 54, lid 1";

- in artikel 30, de verwijzing naar artikel 54;

- in artikel 56, lid 4, de woorden "overeenkomstig artikel 63";

- in artikel 56, lid 5, de vervanging van de huidige verwijzing naar "artikel 23, lid 2" door een verwijzing naar "artikel 63";

- in artikel 57, lid 6, de schrapping van de woorden "en op het" en "bedoelde advies van het Agentschap";

De adviesgroep heeft na bestudering van het voorstel eensgezind geconstateerd dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangemerkt. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere rechtshandeling met die inhoudelijke wijzigingen geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur    Juridisch adviseur    Directeur-generaal

(1)

  De adviesgroep heeft gewerkt op basis van de Engelse versie, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.


MINDERHEIDSSTANDPUNT

Minderheidsstandpunt (artikel 52 bis van het Reglement) bij het verslag over de verordening van het Europees Parlement en de Raad over de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

Angelika Niebler

Als gevolg van de stemming die vandaag in de Commissie industrie, onderzoek en energie is gehouden over het verslag over de verordening inzake de interne markt voor elektriciteit, is besloten dat de grensoverschrijdende stroomleidingen uiterlijk eind 2025 voor ten minste 75 % geopend moeten zijn voor de Europese handel in elektriciteit en dat de Europese Commissie voortaan de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft bij de aanpassing van de configuratie van biedzones.

Dit starre cijfer van 75 % voor het openstellen van de interconnectoren tot 2025 zal leiden tot aanzienlijke knelpunten in het Duitse stroomnet en dientengevolge tot een enorme stijging van de re dispatchingkosten. Doordat men zich op deze concrete cijfers vastlegt, kunnen de stroomleidingen niet flexibel worden opengesteld als dat technisch en economisch haalbaar is. Er wordt dus geen rekening gehouden met de feitelijke omstandigheden, zoals de vorderingen bij de uitbreiding van het net in Duitsland.

Als deze doelstellingen in Duitsland niet kunnen worden gehaald, kan de Commissie tot een nieuwe configuratie van de biedzones overgaan. Daardoor dreigt een opsplitsing van de uniforme Duitse biedzone, hetgeen dramatische gevolgen zou hebben voor de prijsvorming in de elektriciteitssector met een duidelijke kloof tussen noord en zuid.

Ik ben voorstander van de Europese interne markt voor elektriciteit. Maar de starre cijfers die nu in het verslag over de verordening inzake de interne elektriciteitsmarkt zijn vastgelegd voor de grensoverschrijdende stroomleidingen, kan ik niet verantwoorden. Ik heb daarom ook tegen het verlenen van een mandaat voor het openen van een trialoog gestemd.


ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (7.12.2017)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Rapporteur voor advies: Ivo Belet

BEKNOPTE MOTIVERING

Over het algemeen is de rapporteur ingenomen met de prioriteiten met betrekking tot het pakket "Schone energie voor alle Europeanen" van de Commissie, met energie-efficiëntie bovenaan de lijst, gevolgd door een wereldwijd toonaangevende rol voor de EU op het gebied van hernieuwbare energie en energieverbruikers die waar voor hun geld krijgen.

Het voorstel voor een verordening is gericht op de oprichting van een geïntegreerde energiemarkt met verscheidene voordelen, waaronder de integratie en ontwikkeling van grote volumes elektriciteit die op kostenefficiënte wijze uit hernieuwbare energiebronnen is opgewekt en verdere energiebesparingen dankzij transparantere prijzen.

Algemene voorschriften

In de EU-wetgeving moet de juiste balans worden gevonden tussen op de markt gebaseerde benaderingen en doeltreffende regelgeving. Er kunnen marktcorrecties nodig zijn om marktfalen te overwinnen en doelstellingen van algemeen sociaal en economisch belang te bereiken. Om de energietransitie tegen de laagste maatschappelijke kosten te kunnen verwezenlijken, is een juiste balans vereist.

Prioritaire dispatching

Als de EU haar wereldwijd toonaangevende rol op het gebied van hernieuwbare energie wil behouden is het, gelet op het feit dat er nog altijd verstoringen zijn op de wholesalemarkten, wellicht te vroeg om nu al een einde te maken aan prioritaire toegang tot het net en prioritaire dispatching voor elektrische centrales voor hernieuwbare energie. Regels met betrekking tot de opheffing van prioritaire dispatching en beperking moeten zorgvuldig worden geëvalueerd.

Nettarieven en congestie-ontvangsten

De herziening van de nettarieven moet met zorg worden aangepakt. Om het daadwerkelijke gebruik van het net beter te kunnen weerspiegelen, moeten solidariteitskwesties in aanmerking worden genomen.

In de voorgestelde herziening wordt het gebruik van congestie-ontvangsten beperkt tot kosten die verband houden met de daadwerkelijk beschikbare capaciteit en kosten die betrekking hebben op de interconnectiecapaciteit. Met name wanneer doelstellingen op het gebied van interconnectie worden bereikt, moet het terugvloeien van congestie-ontvangsten naar de netwerkgebruikers mogelijk blijven om de acceptatie door het publiek te waarborgen.

Toereikendheid van hulpbronnen

De rapporteur is ingenomen met de formalisering van een gecoördineerde Europese methodologie voor de beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen – een noodzakelijke stap voor de waarborging van vergelijkbare beoordelingen.

Desalniettemin is verdere aandacht vereist om de juiste balans te vinden tussen het Europees niveau enerzijds en het regionaal en nationaal niveau anderzijds. Derhalve moet de gecoördineerde Europese methodologie voor de beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen worden aangevuld met beoordelingen op nationaal of regionaal niveau (waaronder analytischer onderzoek waarin gevoeligheden en lokale situaties in aanmerking worden genomen).

Om voorzieningszekerheid tegen de laagste kosten voor consumenten te kunnen waarborgen, moet de motivering voor de invoering van capaciteitsmechanismen grondig worden onderzocht. De kosten voor capaciteitsmechanismen en de gevolgen ervan voor de rekeningen van consumenten moeten zorgvuldig worden geëvalueerd. Capaciteitsmechanismen moeten worden vastgesteld op basis van transparante criteria waarin flexibiliteit en de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU in acht wordt genomen. Capaciteitsmechanismen moeten te allen tijde een uiterste middel van tijdelijke aard zijn waarvoor tevens een duidelijke exitstrategie bestaat.

Transmissiesysteembeheer

De rapporteur meent dat voor een goede integratie van de verschillende nationale energiemarkten een doeltreffende coördinatie van het Europees elektriciteitssysteem is vereist. Regionale coördinatie tussen transmissiesysteembeheerders (TSB's) is van cruciaal belang voor het slagen van de energie-unie. Deze coördinatie is sinds kort verplicht krachtens verscheidene EU-verordeningen (netcodes en richtsnoeren). Verdere overdracht van taken en uitbreiding van de regionale basis voor samenwerking binnen regionale samenwerkingscentra is beslist nodig, maar het is nog maar de vraag of dit aan de hand van een top-downbenadering kan worden verwezenlijkt. De bottom-up-uitbreiding van de Europese dimensie van transmissiesysteembeheer moet via het juridisch kader worden gestimuleerd.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  De energie-unie is erop gericht de consumenten – huishoudens en bedrijven – zekere, duurzame, concurrerende en betaalbare energie te verschaffen. Historisch gezien werd het elektriciteitssysteem gedomineerd door verticaal geïntegreerde monopolies die vaak in overheidsbezit waren en die over grote, gecentraliseerde kerncentrales of met fossiele brandstoffen gestookte centrales beschikten. Met de interne markt voor elektriciteit, die sinds 1999 geleidelijk tot stand is gebracht, wordt beoogd alle consumenten in de Unie — zowel particulieren als bedrijven — echte keuzevrijheid te bieden, nieuwe kansen voor het bedrijfsleven te scheppen en grensoverschrijdende handel te bevorderen, teneinde efficiëntieverbeteringen, concurrerende prijzen en een betere dienstverlening te bewerkstelligen en de voorzieningszekerheid en duurzaamheid in de hand te werken. De interne markt voor elektriciteit heeft voor scherpere concurrentie gezorgd, met name op wholesaleniveau, en voor een toename van de grensoverschrijdende handel. Deze interne markt blijft de basis voor een efficiënte energiemarkt.

(2)  De energie-unie is erop gericht de consumenten – huishoudens en bedrijven – zekere, duurzame, concurrerende en betaalbare energie te verschaffen. Historisch gezien werd het elektriciteitssysteem gedomineerd door verticaal geïntegreerde monopolies die vaak in overheidsbezit waren en die over grote, gecentraliseerde kerncentrales of met fossiele brandstoffen gestookte centrales beschikten. Met de interne markt voor elektriciteit, die sinds 1999 geleidelijk tot stand is gebracht, wordt beoogd alle consumenten in de Unie – zowel particulieren als bedrijven – echte keuzevrijheid te bieden, nieuwe kansen voor het bedrijfsleven te scheppen, coöperatieve modellen voor de energieopwekking door burgers met regionale toegevoegde waarde te bevorderen, en grensoverschrijdende handel te bevorderen, teneinde efficiëntieverbeteringen, concurrerende prijzen en een betere dienstverlening te bewerkstelligen en de voorzieningszekerheid en duurzaamheid in de hand te werken. De interne markt voor elektriciteit heeft voor scherpere concurrentie gezorgd, met name op wholesaleniveau, en voor een toename van de grensoverschrijdende handel. Deze interne markt blijft de basis voor een efficiënte energiemarkt.

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het doel dat de Commissie met de herschikking nastreeft.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  Het beginsel "energie-efficiëntie eerst" speelt een belangrijke rol bij de opzet van de elektriciteitsmarkt. Door het stimuleren van een gelijk speelveld ten aanzien van oplossingen aan de vraagzijde, met inbegrip van vraagrespons en verbeteringen van de energie-efficiëntie, wordt hierdoor gewaarborgd dat de markt op doeltreffende wijze de doelstellingen van de energie-unie en het klimaat- en energiekader 2030 kan verwezenlijken.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  In het verleden speelden elektriciteitsklanten een uitsluitend passieve rol: zij kochten vaak elektriciteit tegen gereguleerde prijzen die geen rechtstreeks verband met de markt hadden. In de toekomst moeten klanten in staat worden gesteld om volledig deel te nemen aan de markt, op gelijke voet met andere marktspelers. Teneinde het toenemende aandeel van hernieuwbare energie te integreren, moet het toekomstige elektriciteitssysteem gebruikmaken van alle beschikbare bronnen van flexibiliteit, en met name van vraagrespons en opslag. Om ervoor te zorgen dat de kosten van het koolstofarm maken van het systeem zo laag mogelijk zijn, moet bovendien de energie-efficiëntie worden bevorderd.

(5)  In het verleden speelden elektriciteitsklanten een uitsluitend passieve rol: zij kochten vaak elektriciteit tegen gereguleerde prijzen die geen rechtstreeks verband met de markt hadden. In de toekomst moeten klanten in staat worden gesteld om volledig deel te nemen aan de markt, op gelijke voet met andere marktspelers. Teneinde het toenemende aandeel van hernieuwbare energie te integreren, moet het toekomstige elektriciteitssysteem gebruikmaken van alle beschikbare bronnen van flexibiliteit, en met name van vraagrespons en opslag. Om ervoor te zorgen dat de kosten van het koolstofarm maken van het systeem zo laag mogelijk zijn, moet bovendien de energie-efficiëntie worden bevorderd, en daarmee de vraag naar energie worden gereduceerd en langetermijninvesteringen worden gestimuleerd.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Een sterkere marktintegratie en de verandering in de richting van vluchtigere elektriciteitsproductie vergen meer inspanningen betreffende de coördinatie van het nationale energiebeleid met de buurlanden en het gebruik van de mogelijkheden die grensoverschrijdende elektriciteitshandel biedt.

(6)  Een sterkere marktintegratie en de verandering in de richting van beter gespreide en vluchtigere elektriciteitsproductie vergen meer inspanningen betreffende de coördinatie van het nationale energiebeleid met de buurlanden en het gebruik van de mogelijkheden die grensoverschrijdende elektriciteitshandel biedt.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  In de kernbeginselen betreffende de markt moet worden vastgesteld dat de elektriciteitsprijzen worden bepaald aan de hand van vraag en aanbod. De prijzen moeten duidelijk maken wanneer er behoefte aan elektriciteit is, waarbij marktgebaseerde prikkels worden gegeven voor investeringen in flexibiliteitsbronnen zoals flexibele opwekking, interconnectie, vraagrespons of opslag.

(8)  In de kernbeginselen betreffende de markt moet worden vastgesteld dat de elektriciteitsprijzen worden bepaald aan de hand van vraag en aanbod. De prijzen moeten, met inachtneming van de beginselen van solidariteit en eerlijke verdeling van kosten, duidelijk maken wanneer er behoefte aan elektriciteit is, waarbij marktgebaseerde prikkels worden gegeven voor investeringen in flexibiliteitsbronnen zoals flexibele opwekking, interconnectie, vraagrespons of opslag.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Het koolstofarm maken van de elektriciteitssector, waarbij hernieuwbare energie een belangrijk deel van de markt uitmaakt, is een kerndoelstelling van de energie-unie. In de Unie worden vorderingen gemaakt bij het koolstofarm maken van de elektriciteitssector en neemt de penetratie van hernieuwbare energiebronnen toe. Daarbij is het van essentieel belang dat belemmeringen voor de grensoverschrijdende handel van de markt worden verwijderd en dat investeringen in ondersteunende infrastructuur worden aangemoedigd, bijvoorbeeld op het gebied van flexibelere opwekking, interconnectie, vraagrespons en opslag. Teneinde deze verschuiving naar variabele en verspreide opwekking te ondersteunen en te waarborgen dat de beginselen van de energiemarkt in de toekomst de basis vormen voor de elektriciteitsmarkten van de Unie, is het van essentieel belang dat de focus opnieuw komt te liggen op kortetermijnmarkten en prijsbepaling op basis van schaarste.

(9)  Het koolstofarm maken van de elektriciteitssector, waarbij hernieuwbare energie een belangrijk deel van de markt uitmaakt, is een kerndoelstelling van de energie-unie. In de Unie worden vorderingen gemaakt bij het koolstofarm maken van de elektriciteitssector en neemt de penetratie van hernieuwbare energiebronnen toe. Daarbij is het van essentieel belang dat belemmeringen voor de grensoverschrijdende handel van de markt worden verwijderd en dat investeringen in ondersteunende infrastructuur worden aangemoedigd, bijvoorbeeld op het gebied van flexibelere opwekking, interconnectie, vraagrespons en opslag. Teneinde de uitrol van oplossingen op het gebied van energieopslag te ondersteunen, moeten de lidstaten maatregelen nemen om verouderde fiscale bepalingen te schrappen die dubbele belastingheffing mee zich meebrengen. Teneinde deze verschuiving naar variabele en verspreide opwekking te ondersteunen en te waarborgen dat de beginselen van de energiemarkt in de toekomst de basis vormen voor de elektriciteitsmarkten van de Unie, is het van essentieel belang dat de focus opnieuw komt te liggen op kortetermijnmarkten en prijsbepaling op basis van schaarste.

Motivering

De doeltreffende uitrol van energieopslag wordt belemmerd door fiscale bepalingen die dubbele belastingheffing tot gevolg hebben. De lidstaten moeten derhalve maatregelen nemen om deze belemmeringen op te heffen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Kortetermijnmarkten zorgen ervoor dat de liquiditeit en de concurrentie toenemen, doordat meer hulpbronnen in staat worden gesteld om volledig aan de markt deel te nemen, en met name de hulpbronnen die in hogere mate flexibel zijn. Door prijsbepaling op basis van schaarste worden de marktspelers aangemoedigd beschikbaar te zijn wanneer de markt daaraan het meeste behoefte heeft en wordt gewaarborgd dat zij de kosten op de wholesalemarkt kunnen terugwinnen. Het is daarom cruciaal dat, voor zover mogelijk, wordt gewaarborgd dat administratieve en impliciete prijsplafonds worden afgeschaft, zodat op schaarste gebaseerde prijzen kunnen stijgen tot de waarde van de verloren belasting. Indien kortetermijnmarkten en prijsbepaling op basis van schaarste volledig zijn geïntegreerd in de marktstructuur, zal dat ertoe bijdragen dat andere maatregelen, zoals capaciteitsmechanismen, worden ingetrokken, zodat de voorzieningszekerheid wordt gewaarborgd. Tegelijkertijd mogen betrouwbare en stabiele prijzen voor de eindafnemers, en met name voor huishoudens en het mkb, niet in het gedrang komen indien prijsbepaling op basis van schaarste zonder prijsplafonds op de wholesalemarkt wordt toegepast.

(10)  Kortetermijnmarkten zorgen ervoor dat de liquiditeit en de concurrentie toenemen, doordat meer hulpbronnen in staat worden gesteld om volledig aan de markt deel te nemen, en met name de hulpbronnen die in hogere mate flexibel zijn. Door prijsbepaling op basis van schaarste worden de marktspelers aangemoedigd beschikbaar te zijn wanneer de markt daaraan het meeste behoefte heeft en wordt gewaarborgd dat zij de kosten op de wholesalemarkt kunnen terugwinnen. Het is daarom cruciaal dat, voor zover mogelijk, wordt gewaarborgd dat administratieve en impliciete prijsplafonds worden afgeschaft, zodat op schaarste gebaseerde prijzen kunnen stijgen tot de waarde van de verloren belasting. Indien kortetermijnmarkten en prijsbepaling op basis van schaarste volledig zijn geïntegreerd in de marktstructuur, zal dat ertoe bijdragen dat andere maatregelen, zoals capaciteitsmechanismen, worden ingetrokken, zodat de voorzieningszekerheid wordt gewaarborgd. Tegelijkertijd mogen betrouwbare, stabiele en betaalbare prijzen voor de eindafnemers, en met name voor huishoudens en het mkb, niet in het gedrang komen indien prijsbepaling op basis van schaarste zonder prijsplafonds op de wholesalemarkt wordt toegepast.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Voorwaarde voor een goed functionerende concurrentie in de interne markt voor elektriciteit zijn niet-discriminerende en transparante tarieven voor het gebruik van het systeem waaronder de interconnectoren in het transmissiesysteem. De beschikbare capaciteit van deze leidingen moet gesteld worden op het maximum dat met de veiligheidsnormen voor een bedrijfszeker beheer van het net in overeenstemming is.

(12)  Voorwaarde voor een goed functionerende concurrentie in de interne markt voor elektriciteit zijn niet-discriminerende, transparante en toereikende tarieven voor het gebruik van het systeem waaronder de interconnectoren in het transmissiesysteem. De beschikbare capaciteit van deze leidingen moet gesteld worden op het maximum dat met de veiligheidsnormen voor een bedrijfszeker beheer van het net in overeenstemming is.

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het doel dat de Commissie met de herschikking nastreeft.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Om ervoor te zorgen dat noodzakelijke investeringen doelgericht zijn, moeten de prijzen signalen teweegbrengen waar elektriciteit het meest nodig is. In een op zones gebaseerd elektriciteitssysteem is een coherente, objectieve en betrouwbare afbakening van de biedzones via een transparant proces nodig om tot correcte locatiespecifieke signalen te komen. Teneinde een efficiënt beheer en efficiënte planning van het EU-elektriciteitsnet te waarborgen en te zorgen voor doeltreffende prijssignalen betreffende nieuwe opwekkingscapaciteit, moeten de vraagrespons- of de transmissie-infrastructuur en de biedzones structurele congestie weerspiegelen. In het bijzonder mag zoneoverschrijdende capaciteit niet worden gereduceerd teneinde interne congestie aan te pakken.

(14)  Om ervoor te zorgen dat noodzakelijke investeringen doelgericht zijn, moeten de prijzen signalen teweegbrengen waar elektriciteit het meest nodig is. In een op zones gebaseerd elektriciteitssysteem is een coherente, objectieve en betrouwbare afbakening van de biedzones via een transparant proces nodig om tot correcte locatiespecifieke signalen te komen. Teneinde een efficiënt beheer en efficiënte planning van het EU-elektriciteitsnet te waarborgen en te zorgen voor doeltreffende prijssignalen betreffende nieuwe opwekkingscapaciteit, moeten de vraagrespons-, energieopslag- of de transmissie-infrastructuur en de biedzones structurele congestie weerspiegelen. In het bijzonder mag zoneoverschrijdende capaciteit niet worden gereduceerd teneinde interne congestie aan te pakken.

Motivering

Dit amendement ziet erop toe dat energieopslag in het EU-recht als nieuwe categorie energieactiva wordt opgenomen.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Om het elektriciteitssysteem via marktintegratie op efficiënte wijze koolstofarm te maken, moeten belemmeringen voor de grensoverschrijdende handel stelselmatig worden verwijderd, zodat versnippering van de markt teniet wordt gedaan en de energieafnemers in de Unie ten volle kunnen profiteren van de voordelen van geïntegreerde elektriciteitsmarkten en van mededinging.

(15)  Om het elektriciteitssysteem tegen 2050 via marktintegratie op efficiënte wijze koolstofarm te maken, moeten belemmeringen voor de grensoverschrijdende handel stelselmatig worden verwijderd, zodat versnippering van de markt teniet wordt gedaan en de energieafnemers in de Unie ten volle kunnen profiteren van de voordelen van geïntegreerde elektriciteitsmarkten en van mededinging. Er moet ook worden voorzien in een billijke transitie voor regio's waar steenkool wordt gewonnen en voor de delen van de elektriciteitsmarkt die nog steeds grotendeels op steenkool vertrouwen voor de productie van elektriciteit, aangezien de sluiting van steenkoolmijnen en kolencentrales, zoals vereist in het kader van de transitie naar een flexibel en duurzaam energiesysteem met het oog op de nakoming van de Klimaatovereenkomst van Parijs door de Unie, talrijke economische en maatschappelijke uitdagingen met zich zal meebrengen.

Motivering

De inspanningen om de economie koolstofvrij te maken moeten inclusief zijn, rechtvaardig zijn, door alle belanghebbenden zijn overeengekomen en rekening houden met de effecten op de maatschappij, de economie en het milieu en met duurzame arbeidsalternatieven, in het bijzonder wanneer de stopzetting gekoppeld is aan de sluiting van mijnbouwactiviteiten. Er gaat binnenkort een voorbereidende actie voor de oprichting van een platformdialoog over steenkool van start, om aspecten met betrekking tot governance, verantwoorde overgang en ontmanteling te bespreken, en de regels voor de EU-elektriciteitsmarkt moeten in lijn liggen met die activiteiten.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  Prioritaire dispatching voor productie-installaties die gebruikmaken van variabele hernieuwbare energiebronnen moet worden erkend als een belangrijk onderdeel dat de Unie ondersteunt bij de verwezenlijking van haar doelstellingen met betrekking tot het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en de beperking van de uitstoot van broeikasgassen.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Er moet een robuuste beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen op de middellange tot lange termijn op EU-niveau worden uitgevoerd door het ENTSB voor elektriciteit. Deze beoordeling biedt een objectieve basis voor de beoordeling van zorgpunten op het gebied van de toereikendheid. Het zorgpunt betreffende de toereikendheid van hulpbronnen dat door middel van capaciteitsmechanismen wordt aangepakt, moet op de EU-beoordeling worden gebaseerd.

(26)  Er moet een robuuste beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen op de middellange tot lange termijn op EU-niveau worden uitgevoerd door het ENTSB voor elektriciteit. Deze beoordeling biedt een objectieve basis voor de beoordeling van zorgpunten op het gebied van de toereikendheid. Deze beoordeling moet worden aangevuld met analytischer onderzoek op het niveau van biedzones, lidstaten en regio's. Het zorgpunt betreffende de toereikendheid van hulpbronnen dat door middel van capaciteitsmechanismen wordt aangepakt, moet op deze beoordelingen worden gebaseerd.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  De beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen op de middellange tot lange termijn (van 10 year-ahead tot year-ahead) die in deze verordening is opgenomen, heeft een ander doel dan de seizoensgebonden vooruitzichten (zes maanden ahead) als vastgesteld in artikel 9 van de [verordening betreffende risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862]. Beoordelingen van de toereikendheid van hulpbronnen op de middellange tot lange termijn worden voornamelijk gebruikt om de noodzaak van capaciteitsmechanismen te beoordelen, terwijl seizoensgebonden vooruitzichten worden gebruikt om de aandacht te vestigen op risico's die zich in de volgenden zes maanden kunnen voordoen en die waarschijnlijk een significante verslechtering van de elektriciteitsvoorziening tot gevolg hebben. Ook de regionale operationele centra voeren regionale beoordelingen van de toereikendheid uit overeenkomstig de Europese wetgeving inzake het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen. Dit zijn beoordelingen van de toereikendheid op de zeer korte termijn (van week-ahead tot day-ahead) die in de context van het systeembeheer worden gebruikt.

(27)  De beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen op de middellange tot lange termijn (van 10 year-ahead tot year-ahead) die in deze verordening is opgenomen, heeft een ander doel dan de seizoensgebonden vooruitzichten (zes maanden ahead) als vastgesteld in artikel 9 van de [verordening betreffende risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862]. Beoordelingen van de toereikendheid van hulpbronnen op de middellange tot lange termijn worden voornamelijk gebruikt om de noodzaak van capaciteitsmechanismen te beoordelen, terwijl seizoensgebonden vooruitzichten worden gebruikt om de aandacht te vestigen op risico's die zich in de volgenden zes maanden kunnen voordoen en die waarschijnlijk een significante verslechtering van de elektriciteitsvoorziening tot gevolg hebben. Ook de regionale coördinatiecentra voeren regionale beoordelingen van de toereikendheid uit overeenkomstig de Europese wetgeving inzake het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen. Dit zijn beoordelingen van de toereikendheid op de zeer korte termijn (van week-ahead tot day-ahead) die in de context van het systeembeheer worden gebruikt.

 

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Voordat de lidstaten capaciteitsmechanismen invoeren, moeten zij de verstoringen op regelgevingsgebied onderzoeken die bijdragen tot het daarmee samenhangende zorgpunt op het gebied van de toereikendheid van hulpbronnen. Zij moeten worden verplicht maatregelen vast te stellen die de geconstateerde verstoringen tegengaan en die een tijdschema voor de uitvoering ervan omvatten. Capaciteitsmechanismen moeten alleen worden ingevoerd als er nog zorgpunten zijn die niet kunnen worden aangepakt door dergelijke verstoringen weg te nemen.

(28)  Voordat de lidstaten capaciteitsmechanismen invoeren, moeten zij de verstoringen op regelgevingsgebied onderzoeken die bijdragen tot het daarmee samenhangende zorgpunt op het gebied van de toereikendheid van hulpbronnen. Zij moeten worden verplicht maatregelen vast te stellen die de geconstateerde verstoringen tegengaan en die een tijdschema voor de uitvoering ervan omvatten. Capaciteitsmechanismen moeten alleen worden ingevoerd als er nog zorgpunten, zoals energievoorzieningszekerheid, zijn die niet kunnen worden aangepakt door dergelijke verstoringen weg te nemen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  Er moeten gedetailleerde voorschriften voor het bevorderen van doeltreffende grensoverschrijdende participatie in capaciteitsmechanismen, afgezien van reserveregelingen, worden vastgesteld. Transmissiesysteembeheerders over de grenzen heen moeten belangstellende elektriciteitsproducenten ondersteunen die willen deelnemen aan capaciteitsmechanismen in andere lidstaten. Daarom moeten zij berekenen tot welke capaciteit grensoverschrijdende participatie mogelijk is, participatie mogelijk maken en de beschikbaarheid controleren. De nationale regulerende instanties moeten de grensoverschrijdende voorschriften in de lidstaten handhaven.

(31)  Er moeten gedetailleerde voorschriften voor het bevorderen van doeltreffende grensoverschrijdende participatie in capaciteitsmechanismen, afgezien van strategische reserves, worden vastgesteld. Transmissiesysteembeheerders over de grenzen heen moeten belangstellende elektriciteitsproducenten ondersteunen die willen deelnemen aan capaciteitsmechanismen in andere lidstaten. Daarom moeten zij berekenen tot welke capaciteit grensoverschrijdende participatie mogelijk is, participatie mogelijk maken en de beschikbaarheid controleren. De nationale regulerende instanties moeten de grensoverschrijdende voorschriften in de lidstaten handhaven.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  Gezien de verschillen in de nationale energiesystemen en de technische beperkingen van de bestaande elektriciteitsnetten, heeft de beste aanpak voor het verwezenlijken van vooruitgang bij de marktintegratie vaak betrekking op het regionale niveau. De regionale samenwerking tussen transmissiesysteembeheerders moet daarom worden versterkt. Teneinde efficiënte samenwerking te waarborgen, moet een nieuw regelgevingskader voorzien in sterkere regionale governance en sterker regelgevend toezicht, onder meer door uitbreiding van de beslissingsbevoegdheden van het Agentschap bij grensoverschrijdende aangelegenheden. Nauwere samenwerking tussen de lidstaten kan ook noodzakelijk zijn in crisissituaties waarin de voorzieningszekerheid moet worden verhoogd en marktverstoringen moeten worden beperkt.

(32)  Gezien de verschillen in de nationale energiesystemen en de technische beperkingen van de bestaande elektriciteitsnetten, heeft de beste en meest kosteneffectieve aanpak voor het verwezenlijken van vooruitgang bij de marktintegratie vaak betrekking op het regionale niveau. De regionale samenwerking tussen transmissiesysteembeheerders moet daarom worden versterkt. Teneinde efficiënte samenwerking te waarborgen, moet een nieuw regelgevingskader voorzien in sterkere regionale governance en sterker regelgevend toezicht, onder meer door uitbreiding van de beslissingsbevoegdheden van het Agentschap bij grensoverschrijdende aangelegenheden. Nauwere samenwerking tussen de lidstaten kan ook noodzakelijk zijn in crisissituaties waarin de voorzieningszekerheid moet worden verhoogd en marktverstoringen moeten worden beperkt.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35)  De regionale operationele centra moeten functies uitvoeren waarbij het regionale aspect voor toegevoegde waarde zorgt in vergelijking met op nationaal niveau uitgevoerde functies. Tot de functies van de regionale operationele centra moeten de functies behoren die worden uitgevoerd door de regionale veiligheidscoördinatoren alsmede aanvullende functies op het gebied van systeembeheer, marktbeheer en risicoparaatheid. Realtime beheer van het elektriciteitssysteem mag niet tot de door de regionale operationele centra uitgevoerde functies behoren.

(35)  De regionale coördinatiecentra moeten functies uitvoeren waarbij het regionale aspect voor toegevoegde waarde zorgt in vergelijking met op nationaal niveau uitgevoerde functies. Tot de functies van de regionale coördinatiecentra moeten de functies behoren die worden uitgevoerd door de regionale veiligheidscoördinatoren alsmede aanvullende functies van regionaal belang. Realtime beheer van het elektriciteitssysteem mag niet tot de door de regionale coördinatiecentra uitgevoerde functies behoren.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36)  De regionale operationele centra moeten in eerste instantie in het belang van het systeem- en marktbeheer van de regio handelen en niet uitgaan van de belangen van een afzonderlijke entiteit. Aan de regionale operationele centra moeten daarom beslissingsbevoegdheden worden toevertrouwd op basis waarvan zij handelen en de door de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio met betrekking tot bepaalde functies ondernomen acties sturen, waarbij de centra een versterkte adviserende rol spelen met betrekking tot de resterende functies.

(36)  De regionale coördinatiecentra moeten in eerste instantie in het belang van het systeem- en marktbeheer van de regio handelen en niet uitgaan van de belangen van een afzonderlijke entiteit. De regionale coördinatiecentra moeten daarom een versterkte adviserende rol spelen door middel van het formuleren van aanbevelingen.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38)  Teneinde de efficiëntie van de elektriciteitsdistributienetten in de Unie te verbeteren en te zorgen voor nauwe samenwerking tussen de transmissiesysteembeheerders en het ENTSB voor elektriciteit moet een Europese entiteit van distributiesysteembeheerders in de Unie Union ("DSB-entiteit van de EU") worden opgezet. De taken van de DSB-entiteit van de EU moeten nauwkeurig worden omschreven en de werkmethode ervan efficiëntie, transparantie en de representatieve aard van de distributiesysteembeheerders van de Unie garanderen. De DSB-entiteit van de EU moet nauw samenwerken met het ENTSB voor elektriciteit wat betreft de voorbereiding en tenuitvoerlegging van de netcodes, voor zover van toepassing, en eraan werken te voorzien in richtsnoeren betreffende de integratie van onder meer verspreide opwekking en opslag in distributienetten of andere gebieden die verband houden met het beheer van distributienetten.

(38)  Teneinde de efficiëntie van de elektriciteitsdistributienetten in de Unie te verbeteren en te zorgen voor nauwe samenwerking tussen de transmissiesysteembeheerders en het ENTSB voor elektriciteit moet een Europese entiteit van distributiesysteembeheerders in de Unie Union ("DSB-entiteit van de EU") worden opgezet. De taken van de DSB-entiteit van de EU moeten nauwkeurig worden omschreven en de werkmethode ervan moet de onafhankelijkheid, neutraliteit, efficiëntie, transparantie en de representatieve aard van de distributiesysteembeheerders van de Unie garanderen, met inachtneming van de regionale specifieke kenmerken van de distributienetten. De DSB-entiteit van de EU moet nauw samenwerken met het ENTSB voor elektriciteit wat betreft de voorbereiding en tenuitvoerlegging van de netcodes, voor zover van toepassing, en eraan werken te voorzien in richtsnoeren betreffende de integratie van onder meer verspreide opwekking en opslag in distributienetten of andere gebieden die verband houden met het beheer van distributienetten.

Motivering

Er zijn grote verschillen tussen de distributienetwerken in Europa: van het spanningsniveau, de topologie en het natuurlijke profiel van een bepaald gebied tot de consumptiepatronen van gebruikers. Deze specifieke kenmerken moeten in aanmerking worden genomen bij de activiteiten van de DSB-entiteit van de EU.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de basis tot stand te brengen waarmee de doelstellingen van de Europese energie-unie efficiënt worden verwezenlijkt, en met name het klimaat- en energiekader 203030 doordat marktsignalen mogelijk worden gemaakt ten bate van de flexibiliteit, het koolstofarm maken van de economie en innovatie;

(a)  de basis tot stand te brengen waarmee de doelstellingen van de Europese energie-unie efficiënt worden verwezenlijkt, en met name het klimaat- en energiekader 203030 doordat marktsignalen mogelijk worden gemaakt ten bate van de flexibiliteit, de energie-efficiëntie en innovatie, ook rekening houdend met de rol van interconnectoren en het toenemende aandeel van hernieuwbare energiebronnen voor de transitie naar een duurzaam energiesysteem;

_________________

_________________

30 COM/2014/015 final.

30 COM/2014/015 final.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  fundamentele beginselen vast te stellen voor goed functionerende, geïntegreerde elektriciteitsmarkten, waarbij niet-discriminerende toegang voor alle aanbieders van hulpbronnen en elektriciteitsklanten mogelijk is, de consumenten mondig worden gemaakt, vraagrespons en energie-efficiëntie worden bevorderd, de bundeling van verspreide vraag en aanbod mogelijk is en wordt bijgedragen tot het koolstofarm maken van de economie door middel van marktintegratie en marktgebaseerde vergoeding van uit hernieuwbare bronnen opgewekte elektriciteit;

(b)  fundamentele beginselen vast te stellen voor goed functionerende, geïntegreerde elektriciteitsmarkten, waarbij niet-discriminerende toegang voor alle aanbieders van hulpbronnen en elektriciteitsklanten mogelijk is, de consumenten mondig worden gemaakt, vraagrespons, energieopslag en energie-efficiëntie worden bevorderd, de bundeling van verspreide vraag en aanbod mogelijk is, voldoende elektriciteitsinterconnectie wordt bevorderd en wordt bijgedragen tot het koolstofarm maken van de economie door middel van marktintegratie en marktgebaseerde vergoeding van uit hernieuwbare bronnen opgewekte elektriciteit;

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  „congestie”: een situatie waarin niet aan alle verzoeken van marktspelers betreffende handel tussen twee biedzones kan worden voldaan, aangezien de fysieke stromen op de netelementen die niet in deze stromen kunnen voorzien daardoor in aanzienlijke mate zouden worden getroffen;

(c)  „congestie”: een situatie waarin niet aan alle verzoeken van marktspelers betreffende handel kan worden voldaan, aangezien de fysieke stromen op de netelementen die niet in deze stromen kunnen voorzien daardoor in aanzienlijke mate zouden worden getroffen;

Motivering

Volgens de oorspronkelijke definitie zouden congesties enkel kunnen voorkomen tussen twee biedzones en niet binnen een biedzone. Het amendement was ook nodig met het oog op afstemming met de definitie van biedzone.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 2 – letter u

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(u)  "capaciteitsmechanisme": een administratieve maatregel waarmee wordt gewaarborgd dat het gewenste niveau van voorzieningszekerheid wordt bereikt door middel van de vergoeding van hulpbronnen aan de hand van de beschikbaarheid ervan, met uitzondering van maatregelen in verband met ondersteunende diensten;

(u)  "capaciteitsmechanisme": een administratieve maatregel waarmee wordt gewaarborgd dat het noodzakelijke niveau van voorzieningszekerheid wordt bereikt door middel van de vergoeding van hulpbronnen aan de hand van de beschikbaarheid ervan, met uitzondering van maatregelen in verband met ondersteunende diensten, die is aangenomen in overeenstemming met de bepalingen van deze verordening en in overeenstemming met de staatssteunregels en met de beginselen van noodzakelijkheid, evenredigheid en non-discriminatie;

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 2 – letter v

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(v)  "strategische reserve": een capaciteitsmechanisme waarbij uitsluitend dispatching van hulpbronnen plaatsvindt indien clearing op de day-ahead- en intradaymarkten niet is geslaagd, de transmissiesysteembeheerders al hun balanceringshulpbronnen hebben ingezet om een evenwicht tussen vraag en aanbod tot stand te brengen, en onbalans op de markt tijdens perioden waarin dispatching van de reserves heeft plaatsgevonden, is afgewikkeld aan de hand van de waarde van de verloren belasting;

(v)  "strategische reserve": een capaciteitsmechanisme waarbij hulpbronnen buiten de markt worden gehouden en uitsluitend dispatching van hulpbronnen plaatsvindt indien clearing op de day-ahead- en intradaymarkten niet is geslaagd, de transmissiesysteembeheerders al hun balanceringshulpbronnen hebben ingezet om een evenwicht tussen vraag en aanbod tot stand te brengen, en onbalans op de markt tijdens perioden waarin dispatching van de reserves heeft plaatsgevonden, is afgewikkeld aan de hand van de waarde van de verloren belasting;

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  prijsvorming vindt plaats op basis van vraag en aanbod;

(a)  prijsvorming weerspiegelt in het algemeen vraag en aanbod;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  acties waardoor prijsvorming op basis van vraag en aanbod wordt tegengegaan of die een negatieve prikkel vormen voor de ontwikkeling van meer flexibele opwekking, koolstofarme opwekking of meer flexibele vraag, worden voorkomen;

(b)  acties waardoor prijsvorming op basis van vraag en aanbod wordt tegengegaan, worden voorkomen, tenzij ze de verwezenlijking van solidariteit en een eerlijke verdeling van kosten tot doel hebben en voldoende rekening houden met energiearme consumenten;

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  de ontwikkeling van meer flexibele opwekking, koolstofarme opwekking en meer flexibele vraag wordt gestimuleerd;

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)   marktspelers zijn verplicht nadelige risico's te beoordelen die nieuwe producten en diensten met zich meebrengen voor huishoudelijke afnemers en hun aanbod op grond hiervan aan te passen;

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c ter)   nationale regulerende instanties houden toezicht op de marktontwikkelingen en passen waar nodig de bescherming aan;

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  consumenten en kleine bedrijven worden in staat gesteld aan de markt deel te nemen door middel van de bundeling van opwekking door meerdere productie-installaties of belasting door meerdere verbruikersinstallaties, waardoor kan worden voorzien in gezamenlijke aanbiedingen op de elektriciteitsmarkt en gezamenlijk beheer in het elektriciteitssysteem kan plaatsvinden, waarbij de voorschriften inzake mededinging van het EU-Verdrag moeten worden nageleefd;

(d)  consumenten en kleine bedrijven worden in staat gesteld individueel en collectief, door deelname aan een lokale energiegemeenschap, en aangemoedigd door middel van de bundeling van opwekking door meerdere productie-installaties of belasting door meerdere verbruikersinstallaties aan de markt deel te nemen, waardoor kan worden voorzien in gezamenlijke aanbiedingen op de elektriciteitsmarkt en gezamenlijk beheer in het elektriciteitssysteem kan plaatsvinden, waarbij de voorschriften inzake mededinging van het EU-Verdrag moeten worden nageleefd;

Motivering

De algemene beginselen voor de elektriciteitsmarkt van de EU moeten een grondslag bieden waarmee alle vormen van actieve participatie door consumenten, en niet enkel bundeling, worden erkend en aangemoedigd.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  de marktvoorschriften dragen bij tot het koolstofarm maken van de economie doordat de integratie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen mogelijk wordt gemaakt en prikkels voor energie-efficiëntie worden geboden;

(e)  de marktvoorschriften dragen bij tot het koolstofarm maken van de economie doordat prikkels voor de integratie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en voor energie-efficiëntie worden geboden;

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  de marktvoorschriften zorgen voor passende investeringsprikkels voor opwekking, opslag, energie-efficiëntie en vraagrespons, waardoor aan de behoeften van de markt tegemoet wordt gekomen en de voorzieningszekerheid wordt gewaarborgd;

(f)  de marktvoorschriften hebben tot doel te zorgen voor passende investeringsprikkels voor opwekking, met name voor langetermijninvesteringen in koolstofarme opwekking, opslag, energie-efficiëntie en vraagrespons, waardoor aan de behoeften van de markt tegemoet wordt gekomen en de voorzieningszekerheid wordt gewaarborgd;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  belemmeringen voor grensoverschrijdende elektriciteitsstromen en grensoverschrijdende transacties op elektriciteitsmarkten en aanverwante dienstenmarkten worden voorkomen;

(g)  belemmeringen voor grensoverschrijdende elektriciteitsstromen en grensoverschrijdende transacties op elektriciteitsmarkten en aanverwante dienstenmarkten worden weggenomen;

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  alle opwekkings-, opslag- en vraaghulpbronnen nemen op gelijke voet deel aan de markt;

(i)  alle opwekkings-, opslag- en vraaghulpbronnen nemen op gelijke voet deel aan de markt, op zodanige wijze dat rekening wordt gehouden met de voordelen en kosten die elk van hen heeft voor het milieu en het systeem, hun duurzaamheid, en hun bijdrage aan de doelstellingen voor het koolstofarm maken van de economie zoals vastgesteld in het Akkoord van Parijs van 2015 en richtlijn (EU) .../... [richtlijn hernieuwbare energie];

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(m)  de marktvoorschriften maken toegang en vertrek van elektriciteitsopwekkers en elektriciteitsleveranciers mogelijk naargelang van hun beoordeling van de economische en financiële levensvatbaarheid van hun activiteiten;

(m)  de marktvoorschriften maken toegang en vertrek van elektriciteitsopwekkers, energieopslagbedrijven en elektriciteitsleveranciers mogelijk naargelang van hun beoordeling van de economische en financiële levensvatbaarheid van hun activiteiten;

Motivering

Aangezien opslag als een afzonderlijke activiteit in het elektriciteitssysteem wordt gedefinieerd, moeten opslagbedrijven in staat zijn op dezelfde basis als andere marktspelers beslissingen te nemen over het betreden of verlaten van de markt.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 3 bis

 

Billijke transitie

 

De Commissie biedt met alle beschikbare middelen steun aan lidstaten die een nationale strategie invoeren voor de geleidelijke vermindering van de geïnstalleerde kolencentrales en mijncapaciteit, waaronder gerichte financiële steun om een "billijke transitie" mogelijk te maken in regio's die een structurele verandering ondergaan. De Commissie biedt de lidstaten bijstand om de sociale, personele en industriële gevolgen van de transitie naar schone energie aan te pakken. De Commissie werkt daarbij nauw samen met de betrokken partijen in regio's met steenkool- en koolstofintensieve productie, biedt hun advies, met name betreffende de toegang tot en het gebruik van de beschikbare fondsen en programma's, en stimuleert de uitwisseling van goede praktijken, waaronder discussies over industriële stappenplannen en herscholingsbehoeften, zulks door middel van gerichte platforms, inclusief het initiatief betreffende een billijke transitie voor werknemers en gemeenschappen dat is vastgesteld in Verordening (EU) nr. .../... [de governanceverordening].

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Alle marktspelers streven naar systeemevenwicht en zijn financieel verantwoordelijk voor onbalans die zij in het systeem veroorzaken. Zij zijn balanceringsverantwoordelijken of zij delegeren hun verantwoordelijkheid aan de balanceringsverantwoordelijke van hun keuze.

1.  Alle marktspelers streven naar systeemevenwicht en zijn financieel verantwoordelijk voor onbalans die zij in het systeem veroorzaken, op voorwaarde dat alle marktspelers overeenkomstig de artikelen 5 en 6 toegang hebben tot balancerings- en intradaymarkten. Zij zijn balanceringsverantwoordelijken of zij delegeren hun verantwoordelijkheid aan de balanceringsverantwoordelijke van hun keuze.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten kunnen voorzien in een afwijking van de verantwoordelijkheid voor balancering met betrekking tot:

2.  De lidstaten kunnen, na overleg met de distributiesysteembeheerders, voorzien in een afwijking van de verantwoordelijkheid voor balancering met betrekking tot:

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  demonstratieprojecten;

Schrappen

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  installaties die door de Commissie goedgekeurde steun ontvangen die voldoet aan de staatssteunregels krachtens de artikelen 107 tot en met 109 VWEU en die vóór [PB: inwerkingtreding] zijn opgeleverd. De lidstaten kunnen overeenkomstig de staatssteunregels van de Unie geheel of gedeeltelijk van de verantwoordelijkheid voor balancering vrijgestelde marktspelers stimuleren om tegen een passende vergoeding de volledige verantwoordelijkheid voor balancering te aanvaarden.

(c)  installaties die door de Commissie goedgekeurde steun ontvangen die voldoet aan de staatssteunregels krachtens de artikelen 107 tot en met 109 VWEU en die vóór [PB: inwerkingtreding] zijn opgeleverd. De lidstaten kunnen overeenkomstig de staatssteunregels van de Unie geheel of gedeeltelijk van de financiële verantwoordelijkheid voor balancering vrijgestelde marktspelers prikkels bieden om tegen een passende vergoeding de volledige verantwoordelijkheid voor balancering te aanvaarden.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Alle marktspelers hebben afzonderlijk of door middel van bundeling toegang tot de balanceringsmarkt. De voorschriften en producten betreffende de balanceringsmarkt zijn in overeenstemming met de noodzaak om rekening te houden met het toenemende aandeel van variabele opwekking, de toenemende vraagbeheersing en de opkomst van nieuwe technologieën.

1.  Alle marktspelers hebben afzonderlijk of door middel van bundeling volledig toegang tot de balanceringsmarkt. De voorschriften en producten betreffende de balanceringsmarkt zijn in overeenstemming met de noodzaak om rekening te houden met het toenemende aandeel van variabele opwekking, de toenemende vraagbeheersing en de opkomst van nieuwe technologieën.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Balanceringsmarkten moeten zodanig zijn georganiseerd dat doeltreffende niet-discriminatie tussen marktspelers wordt gewaarborgd, waarbij rekening wordt gehouden met de afwijkende technische capaciteit van de opwekking uit variabele hernieuwbare bronnen, de respons aan de vraagzijde en opslag.

2.  Balanceringsmarkten moeten zodanig zijn georganiseerd dat doeltreffende niet-discriminatie tussen marktspelers wordt gewaarborgd. Balanceringsmarkten moeten zodanig ontworpen zijn dat ze een maximaal opwekkingsaandeel uit hernieuwbare bronnen mogelijk maken, waaronder met name kleinschalige gedecentraliseerde of verspreide opwekking. De regels voor balanceringsmarkten waarborgen dat energiegemeenschappen evenredige en eenvoudige markttoegang hebben.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De omvangsbepaling van reservecapaciteit wordt op regionaal niveau verricht overeenkomstig punt 7 van bijlage I. De regionale operationele centra ondersteunen de transmissiesysteembeheerders bij het bepalen van de hoeveelheid balanceringscapaciteit die moet worden aangekocht overeenkomstig punt 8 van bijlage I.

7.  De omvangsbepaling van reservecapaciteit wordt op regionaal niveau verricht overeenkomstig punt 7 van bijlage I. De regionale coördinatiecentra ondersteunen de transmissiesysteembeheerders bij het bepalen van de hoeveelheid balanceringscapaciteit die moet worden aangekocht overeenkomstig punt 8 van bijlage I.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De aankoop van balanceringscapaciteit wordt overeenkomstig punt 8 van bijlage I op regionaal niveau vergemakkelijkt. De aankoop is gebaseerd op een primaire markt en zodanig georganiseerd dat er in het prekwalificatieproces geen discriminatie plaatsvindt tussen afzonderlijke en gebundelde marktspelers.

8.  De aankoop van balanceringscapaciteit wordt overeenkomstig punt 8 van bijlage I op regionaal niveau vergemakkelijkt. De aankoop is gebaseerd op een primaire markt en in het prekwalificatieproces vindt geen discriminatie plaats tussen afzonderlijke en gebundelde marktspelers, waaronder met name in het geval sprake is van deelname.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  Opwaartse balanceringscapaciteit en neerwaartse balanceringscapaciteit worden afzonderlijk ingekocht. De contractering vindt niet meer dan één dag vóór de levering van de balanceringscapaciteit plaats en de contracteringsperiode bestrijkt maximaal één dag.

9.  Opwaartse balanceringscapaciteit en neerwaartse balanceringscapaciteit worden afzonderlijk ingekocht. De contractering vindt niet meer dan één dag vóór de levering van de balanceringscapaciteit plaats en de contracteringsperiode bestrijkt maximaal één dag. Overeenkomstig de artikelen 34, lid 6, en 36, lid 10, van de balanceringsrichtsnoeren kan iedere transmissiesysteembeheerder een voorstel bij de bevoegde regulerende instantie indienen met een verzoek om vrijstelling van de in dit lid voorziene aankoopregels.

 

Het vrijstellingsverzoek omvat:

 

(a)  een specificatie van de termijn waarvoor de vrijstelling geldt;

 

(b)  een specificatie van het volume van de balanceringscapaciteit waarvoor de vrijstelling geldt;

 

(c)  een analyse van het effect van een dergelijke vrijstelling op de deelname van de balanceringshulpbronnen; alsmede

 

(d)  een rechtvaardiging van de vrijstelling, waarin wordt aangetoond dat een dergelijke vrijstelling tot een grotere economische efficiëntie zou leiden.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  zijn zodanig georganiseerd dat deze niet-discriminerend zijn;

(a)  zijn niet-discriminerend;

Motivering

Het beginsel van non-discriminatie op de day-ahead- en intradaymarkten moet rechtswerking hebben zonder verdere maatregelen door de lidstaten.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De marktbeheerders voorzien in producten die kunnen worden verhandeld op de day-ahead- en intradaymarkten en die zo klein van omvang zijn, met een minimale omvang van de bieding van ten hoogste 1 megawatt, dat doeltreffende deelname van respons aan de vraagzijde, energieopslag en kleinschalige hernieuwbare bronnen mogelijk is.

3.  De marktbeheerders voorzien in producten die kunnen worden verhandeld op de day-ahead- en intradaymarkten en die zo klein van omvang zijn, met een minimale omvang van de bieding van ten hoogste 1 megawatt, dat doeltreffende deelname van respons aan de vraagzijde, energieopslag en kleinschalige hernieuwbare bronnen mogelijk is, waaronder voor energiegemeenschappen middels proportionele en eenvoudige toegang.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Er mag geen maximale limiet voor de wholesale-elektriciteitsprijs worden vastgelegd, tenzij deze limiet overeenkomt met de in overeenstemming met artikel 10 bepaalde waarde van de verloren belasting. Er mag geen minimale limiet voor de wholesale-elektriciteitsprijs worden vastgelegd, tenzij deze limiet overeenkomt met een waarde van min 2 000 EUR of minder en, indien deze limiet wordt bereikt of naar verwachting zal worden bereikt, voor de volgende dag overeenkomt met een lagere waarde. Deze bepaling is onder meer van toepassing op het bieden en clearen in alle tijdsbestekken en omvat prijzen voor balanceringsenergie en onbalans.

1.  Er mag geen maximale limiet voor de wholesale-elektriciteitsprijs worden vastgelegd, tenzij deze limiet overeenkomt met de in overeenstemming met artikel 10 bepaalde waarde van de verloren belasting. In sterk onderling verbonden markten worden deze maximale limieten op hetzelfde niveau in alle biedzones en markten vastgesteld om marktverstoringen te voorkomen. Er mag geen minimale limiet voor de wholesale-elektriciteitsprijs worden vastgelegd, tenzij deze limiet overeenkomt met een waarde van min 2 000 EUR of minder en, indien deze limiet wordt bereikt of naar verwachting zal worden bereikt, voor de volgende dag overeenkomt met een lagere waarde. Deze bepaling is onder meer van toepassing op het bieden en clearen in alle tijdsbestekken en omvat prijzen voor balanceringsenergie en onbalans.

Motivering

In sterk onderling verbonden markten moet een uniforme technische prijslimiet worden gewaarborgd. Zonder dergelijke uniforme limieten zouden inefficiëntie kunnen plaatsvinden op momenten van schaarste, omdat de marktdeelnemers in de grensoverschrijdende concurrentie voor energie kunstmatig zouden worden gehinderd door de verschillen in het vermogen om prijsbiedingen uit te brengen.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer dispatching van elektriciteitsproductie-installaties plaatsvindt, geven de transmissiesysteembeheerders prioriteit aan productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken, aan hoogrenderende warmtekrachtkoppeling uit kleine productie-installaties of aan productie-installaties die opkomende technologieën gebruiken, in de volgende gevallen:

2.  Wanneer dispatching van elektriciteitsproductie-installaties plaatsvindt, geven de transmissie- en distributiesysteembeheerders prioriteit aan productie- en opslaginstallaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken, aan hoogrenderende warmtekrachtkoppeling uit kleine productie-installaties of aan productie-installaties die opkomende technologieën gebruiken, in de volgende gevallen:

(a)  productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van minder dan 500 kW; of

(a)  productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van minder dan 500 kW; of

(b)  demonstratieprojecten op het gebied van innovatieve technologieën.

(b)  demonstratieprojecten op het gebied van innovatieve technologieën.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van minder dan 500 kW; Productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken die vóór [PB: inwerkingtreding] zijn opgeleverd en op het moment van oplevering onderworpen waren aan prioritaire dispatching overeenkomstig artikel 15, lid 5, van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad of artikel 16, lid 2, van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad1 blijven onderworpen aan prioritaire dispatching. Prioritaire dispatching is niet meer van toepassing vanaf de datum waarop de productie-installatie aan significante wijzigingen wordt onderworpen, hetgeen ten minste het geval is wanneer een nieuwe aansluitovereenkomst noodzakelijk is of de opwekkingscapaciteit wordt verhoogd.

4.  Teneinde een stabiel regelgevingskader voor investeerders te waarborgen, blijven productie- en opslaginstallaties die hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken die vóór [PB: inwerkingtreding] zijn opgeleverd en op het moment van oplevering onderworpen waren aan prioritaire dispatching overeenkomstig artikel 15, lid 5, van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad of artikel 16, lid 2, van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad1 blijven onderworpen aan prioritaire dispatching. Prioritaire dispatching is niet meer van toepassing vanaf de datum waarop de productie- en opslaginstallatie aan significante wijzigingen wordt onderworpen, hetgeen ten minste het geval is wanneer een nieuwe aansluitovereenkomst noodzakelijk is of de opwekkings- of opslagcapaciteit wordt verhoogd.

–––––––––––––

–––––––––––––

1.  Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16).

1.  Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16).

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten kunnen, overeenkomstig de staatssteunregels van de Unie, marktspelers aan wie prioritaire toegang is verleend, prikkels bieden om zich tegen een passende vergoeding uit de prioritaire dispatching terug te trekken.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De lidstaten houden zich aan de bepalingen van dit artikel door middel van de rapporteringsprocedure betreffende de interne energiemarkt zoals voorzien in artikel [21] van Verordening (EU) nr. .../... [de governanceverordening].

 

Voordat prioritaire dispatching zoals bedoeld in de leden 2 en 3 wordt stopgezet, waarborgen de lidstaten in het bijzonder dat alle markten, daaronder begrepen alle bijbehorende diensten, volledig open zijn voor de deelname van hernieuwbare energiebronnen, dat de regels met betrekking tot dispatching volledig transparant en marktgebaseerd zijn, dat een transparante methodologie voor de beperkingsregels is vastgesteld, en dat het stopzetten van prioritaire dispatching voor productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken, geen afbreuk doet aan de bijdrage die zij leveren aan:

 

(a)  de EU-doelstelling voor 2030 zoals vastgesteld in de richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen;

 

(b)  de reductie van de totale broeikasgasemissies van de EU in 2030 tot ten minste 40 % onder het niveau van 1990 zoals vastgesteld in de beoogde nationaal vastgestelde reductietoezegging van de EU en haar lidstaten die is ingediend bij het secretariaat van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De hulpbronnen waarop beperking of redispatching betrekking heeft, worden gekozen uit productie- of verbruikersinstallaties die aanbiedingen indienen voor beperking of redispatching door middel van marktgebaseerde mechanismen; hiervoor vindt een financiële vergoeding plaats. Niet-marktgebaseerde beperking of redispatching van vraagrespons wordt uitsluitend gebruikt wanneer er geen marktgebaseerd alternatief beschikbaar is, wanneer alle beschikbare marktgebaseerde hulpbronnen zijn gebruikt of wanneer het aantal productie- of verbruikersinstallaties dat beschikbaar is in het gebied waar geschikte productie- of verbruikersinstallaties voor de levering van de dienst zich bevinden, te klein is om daadwerkelijke mededinging te waarborgen. De levering van marktgebaseerde hulpbronnen staat open voor alle opwekkingstechnologieën, opslag en vraagrespons, met inbegrip van in andere lidstaten gevestigde beheerders, tenzij dit uit technisch oogpunt niet haalbaar is.

2.  De hulpbronnen waarop beperking of redispatching betrekking heeft, worden gekozen uit productie-, opslag- of verbruikersinstallaties die aanbiedingen indienen voor beperking of redispatching door middel van marktgebaseerde mechanismen; hiervoor vindt een volledige financiële vergoeding plaats. De deelname aan marktgebaseerde mechanismen is vrijwillig voor alle marktdeelnemers, waaronder met name kleine gedecentraliseerde en verspreide opwekking. Niet-marktgebaseerde beperking of redispatching van vraagrespons wordt uitsluitend gebruikt wanneer er geen marktgebaseerd alternatief beschikbaar is, wanneer alle beschikbare marktgebaseerde hulpbronnen zijn gebruikt of wanneer het aantal productie- of verbruikersinstallaties dat beschikbaar is in het gebied waar geschikte productie- of verbruikersinstallaties voor de levering van de dienst zich bevinden, te klein is om daadwerkelijke mededinging te waarborgen. De levering van marktgebaseerde hulpbronnen staat open voor alle opwekkingstechnologieën, opslag en vraagrespons, met inbegrip van in andere lidstaten gevestigde beheerders, tenzij dit uit technisch oogpunt niet haalbaar is.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De verantwoordelijke systeembeheerders brengen ten minste één maal per jaar verslag uit aan de bevoegde regulerende instantie over de beperking of neerwaartse redispatching van productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken of hoogrenderende warmte-krachtkoppeling en over maatregelen die zijn getroffen om de behoefte aan beperking of neerwaartse redispatching in de toekomst terug te dringen. Beperking of redispatching van productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling wordt overeenkomstig lid 6 vergoed.

3.  De verantwoordelijke systeembeheerders brengen ten minste één maal per jaar verslag uit aan de bevoegde regulerende instantie en aan ACER:

 

-  over het niveau van ontwikkeling en effectiviteit van marktgebaseerde beperking of redispatching van productie-, energieopslag- of vraagresponsinstallaties;

 

-  over de redenen, volumes en soorten technologieën die vallen onder de beperking of neerwaartse redispatching van productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken of hoogrenderende warmte-krachtkoppeling;

 

-  over maatregelen die zijn getroffen om de behoefte aan beperking of neerwaartse redispatching te reduceren; alsmede

 

-  over verzoeken en contractuele regelingen met productie-installaties om de werking van deze installaties af te stemmen op een bepaalde elektriciteitstoevoer. Systeembeheerders moeten de noodzaak van dergelijke regelingen rechtvaardigen, en ook in hoeverre deze diensten niet kunnen worden geleverd door andere hulpbronnen; dit om aan te geven of dit in overeenstemming was met het tegen de laagste kosten verwezenlijken van de doelstellingen van de Unie.

 

De regulerende instanties beoordelen het marktaandeel jaarlijks.

 

Beperking of redispatching van productie- of opslaginstallaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken of hoogrenderende warmte-krachtkoppeling wordt overeenkomstig lid 6 vergoed.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de transmissie- en distributienetten in staat zijn tot transmissie van uit hernieuwbare energiebronnen of door middel van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling geproduceerde elektriciteit, waarbij zo min mogelijk beperking of redispatching plaatsvindt. Bij de netplanning kan evenwel rekening worden met een zekere mate van beperking of redispatching wanneer dit in economisch opzicht efficiënter is en overeenkomt met ten hoogste 5 % van de geïnstalleerde capaciteit met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in hun zone;

(a)  de transmissie- en distributienetten in staat zijn tot transmissie van uit hernieuwbare energiebronnen of door middel van hoogrenderende warmte-krachtkoppeling geproduceerde of opgeslagen elektriciteit, waarbij zo min mogelijk beperking of redispatching plaatsvindt. Bij de netplanning kan evenwel rekening worden gehouden met een zekere mate van beperking of redispatching wanneer dit in economisch opzicht efficiënter is en overeenkomt met ten hoogste 5 % van de geïnstalleerde of opgeslagen capaciteit met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen, vraagrespons of hoogrenderende warmte-krachtkoppeling op het connectiepunt, mits er voorafgaand aan de goedkeuring een passende raadpleging heeft plaatsgevonden van de belanghebbenden;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  passende net- en marktgerelateerde operationele maatregelen worden getroffen teneinde beperking of neerwaartse redispatching van uit hernieuwbare energiebronnen of door middel van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling geproduceerde elektriciteit tot een minimum te beperken.

(b)  hun netten voldoende flexibel zijn zodat zij in staat zijn om hun netten te beheren zoals bedoeld in artikel [51] van Richtlijn .../... [de elektriciteitsrichtlijn].

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  passende net- en marktgerelateerde operationele maatregelen worden getroffen, teneinde alle uit hernieuwbare energiebronnen of door middel van hoogrenderende warmte-krachtkoppeling geproduceerde elektriciteit efficiënt tegemoet te komen en de beperking of neerwaartse redispatching ervan tot een minimum te beperken.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  productie-installaties die hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken, worden uitsluitend onderworpen aan neerwaartse redispatching of beperking indien er, behalve beperking of neerwaartse redispatching van productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken, geen alternatieven zijn of indien andere oplossingen zouden leiden tot onevenredige kosten of risico's voor de veiligheid van het net;

(b)  productie-installaties die hoogrenderende warmte-krachtkoppeling gebruiken, en in het bijzonder in de gevallen waarin:

 

(i)  het hoofddoel van deze productie-installaties de opwekking is van warmte voor de productieprocessen die in de desbetreffende industriële locatie plaatsvinden;

 

(ii)  de opwekking van warmte en elektriciteit onderling onlosmakelijk is verbonden, zodat elke verandering in warmteopwekking onbedoeld resulteert in een verandering in de productie van werkzaam vermogen en vice versa;

 

worden onderworpen aan neerwaartse redispatching of beperking indien er, behalve beperking of neerwaartse redispatching van productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken, geen alternatieven zijn of indien andere oplossingen zouden leiden tot onevenredige kosten of risico's voor de veiligheid van het net;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  zelfgeproduceerde elektriciteit van productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken dieniet wordt teruggeleverd aan het transmissie- of distributienet wordt niet beperkt, tenzij er geen andere mogelijkheid bestaat om problemen inzake de netbeveiliging op te lossen;

(c)  zelfgeproduceerde elektriciteit van productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken die hoofdzakelijk voor zelfconsumptie bedoeld is, wordt niet beperkt, tenzij er geen alternatief bestaat of indien andere oplossingen in onevenredige risico's voor de netbeveiliging zouden resulteren;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  neerwaartse redispatching of beperking overeenkomstig de punten a) tot en met c) wordt naar behoren en op transparante wijze gerechtvaardigd. De rechtvaardiging wordt opgenomen in het in lid 3 bedoelde verslag.

(d)  neerwaartse redispatching of beperking overeenkomstig de punten a) tot en met c) hierboven wordt naar behoren en op transparante wijze gerechtvaardigd. De rechtvaardiging wordt opgenomen in het in lid 3 bedoelde verslag.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Wanneer niet-marktgebaseerde beperking of redispatching wordt gebruikt, wordt dit onderworpen aan financiële vergoeding door de systeembeheerder die om beperking of redispatching verzoekt aan de eigenaar van de productie- of verbruikersinstallatie waarvoor beperking of redispatching plaatsvindt. De financiële vergoeding is ten minste gelijk aan het hoogste van de volgende elementen:

6.  Wanneer niet-marktgebaseerde beperking of redispatching wordt gebruikt, wordt dit onderworpen aan financiële vergoeding door de systeembeheerder die om beperking of redispatching verzoekt aan de eigenaar van de productie-, energieopslag- of verbruikersinstallatie waarvoor beperking of redispatching plaatsvindt. De financiële vergoeding is ten minste gelijk aan het hoogste van de volgende elementen:

(a)  aanvullende exploitatiekosten als gevolg van beperking van redispatching, zoals aanvullende brandstofkosten in het geval van opwaartse redispatching, of backup-warmtevoorziening in het geval van neerwaartse redispatching of beperking van productie-installaties die hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken;

(a)  aanvullende exploitatiekosten als gevolg van beperking van redispatching, zoals aanvullende brandstofkosten in het geval van opwaartse redispatching, of backup-warmtevoorziening in het geval van neerwaartse redispatching of beperking van productie-installaties die hoogrenderende warmtekrachtkoppeling gebruiken;

(b)  90 % van de netto-inkomsten van de verkoop van elektriciteit op de day-aheadmarkt die de productie- of verbruikersinstallatie zou hebben geproduceerd zonder het verzoek om beperking of redispatching. Wanneer financiële ondersteuning wordt verleend aan productie- of verbruikersinstallaties op basis van het geproduceerde of verbruikte elektriciteitsvolume, wordt de niet-verleende financiële ondersteuning beschouwd als onderdeel van de netto-inkomsten.

(b)  100 % van de netto-inkomsten van de verkoop van elektriciteit op de day-aheadmarkt die de productie-, opslag- of verbruikersinstallatie zou hebben geproduceerd zonder het verzoek om beperking of redispatching. Wanneer financiële ondersteuning wordt verleend aan productie- of verbruikersinstallaties op basis van het geproduceerde of verbruikte elektriciteitsvolume, wordt de niet-verleende financiële ondersteuning beschouwd als onderdeel van de netto-inkomsten. De volledige vergoeding wordt afgewikkeld binnen een redelijk tijdsbestek nadat de beperking heeft plaatsgevonden.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat de krachtens lid 3 gerapporteerde informatie wordt weerspiegeld door het nationale rapportageproces over de interne energiemarkt, zoals bepaald in artikel [21] van Verordening (EU) nr. .../... [de governanceverordening].

Motivering

De rapportageprocedures moeten worden gestroomlijnd op grond van de governanceverordening teneinde de administratieve last te verminderen.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 ter.  In voorkomend geval komen transmissiesysteembeheerders van verschillende lidstaten een eerlijke verdeling van de kosten voor grensoverschrijdende redispatching en compensatiehandel overeen.

Motivering

De bepalingen van dit artikel omvatten ook regelingen voor redispatching en compensatiehandel over de nationale grenzen heen; dit volgt logisch op eerdere leden van dit artikel.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Congestieproblemen van het netwerk worden aangepakt met niet-discriminerende, aan de markt gerelateerde oplossingen waarvan voor de marktspelers en de betrokken transmissiesysteembeheerders efficiënte economische signalen uitgaan. Netcongestieproblemen dienen worden opgelost met van transacties losstaande methoden, d.w.z. methoden waarbij geen keuze tussen de contracten van afzonderlijke marktspelers behoeft te worden gemaakt. Wanneer de transmissiesysteembeheerder operationele maatregelen treft om te waarborgen dat zijn transmissiesysteem in de normale toestand blijft, houdt hij rekening met het effect van deze maatregelen op aangrenzende regelzones en coördineert hij deze maatregelen met andere betrokken transmissiesysteembeheerders overeenkomstig Verordening (EU) 1222/2015.

1.  Congestieproblemen van het netwerk worden aangepakt met niet-discriminerende, aan de markt gerelateerde oplossingen, met inbegrip van oplossingen met betrekking tot de energie-efficiëntie en het beheer aan de vraagzijde, waarvan voor de marktspelers en de betrokken transmissiesysteembeheerders efficiënte economische signalen uitgaan. Netcongestieproblemen dienen worden opgelost met van transacties losstaande methoden, d.w.z. methoden waarbij geen keuze tussen de contracten van afzonderlijke marktspelers behoeft te worden gemaakt. Wanneer de transmissiesysteembeheerder operationele maatregelen treft om te waarborgen dat zijn transmissiesysteem in de normale toestand blijft, houdt hij rekening met het effect van deze maatregelen op aangrenzende regelzones en coördineert hij deze maatregelen met andere betrokken transmissiesysteembeheerders overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1222/2015.

Motivering

Overeenkomstig de bepalingen inzake energie-efficiëntie en vraagrespons van artikel 3, lid 1, onder e) en f), artikel 16, leden 2 en 8, artikel 18, lid 3, artikel 19, lid 4, onder b), artikel 25, lid 2, en artikel 55, lid 1, onder l), moet de logica van de verordening ook worden toegepast op het congestiebeheer.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Marktspelers krijgen de beschikking over de maximale capaciteit van de interconnecties en/of de maximale capaciteit van de transmissienetwerken waarmee grensoverschrijdende stromen worden verzorgd, zulks in overeenstemming met de voor een bedrijfszekere exploitatie van het netwerk geldende veiligheidsnormen. Compensatiehandel en redispatching, met inbegrip van grensoverschrijdende redispatching, worden gebruikt om de beschikbare capaciteit te maximaliseren, tenzij is aangetoond dat dit op EU-niveau geen gunstig effect op de economische efficiëntie heeft.

3.  Marktspelers krijgen de beschikking over de maximale capaciteit van de interconnecties en/of de maximale capaciteit van de transmissienetwerken waarmee grensoverschrijdende stromen worden verzorgd, zulks in overeenstemming met de voor een bedrijfszekere exploitatie van het netwerk geldende veiligheidsnormen. Compensatiehandel en redispatching, met inbegrip van grensoverschrijdende redispatching, worden gebruikt ter waarborging van de zekerheid van de geplande uitwisseling in het geval van beperkingen van de beschikbare netto-overdrachtscapaciteit als gevolg van redenen in verband met de veiligheid van het systeem.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De door de netwerkbeheerders gehanteerde tarieven voor nettoegang, met inbegrip van tarieven voor de aansluiting op de netten, tarieven voor het gebruik van netten en, indien van toepassing, tarieven voor gerelateerde versterkingen van netten, moeten transparant zijn, rekening houden met de noodzakelijke zekerheid van het netwerk en flexibiliteit en een afspiegeling vormen van de werkelijk gemaakte kosten, voor zover deze overeenkomen met die van een efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerder en op niet-discriminerende wijze worden toegepast. In het bijzonder worden deze zodanig toegepast dat niet op positieve of negatieve wijze wordt gediscrimineerd tussen op distributieniveau aangesloten productie en op transmissieniveau aangesloten productie. Door middel van deze tarieven vindt geen discriminatie plaats ten opzichte van energieopslag en worden geen negatieve prikkels tot stand gebracht met betrekking tot participatie in vraagrespons.

1.  De door de netwerkbeheerders gehanteerde tarieven voor nettoegang, met inbegrip van tarieven voor de aansluiting op de netten, tarieven voor het gebruik van netten en, indien van toepassing, tarieven voor gerelateerde versterkingen van netten, moeten transparant zijn, rekening houden met de noodzakelijke zekerheid van het netwerk en flexibiliteit en een afspiegeling vormen van de werkelijk gemaakte kosten, voor zover deze overeenkomen met die van een efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerder en op niet-discriminerende wijze worden toegepast. In het bijzonder worden deze zodanig toegepast dat niet op positieve of negatieve wijze wordt gediscrimineerd tussen op distributieniveau aangesloten productie en op transmissieniveau aangesloten productie. Door middel van deze tarieven vindt geen discriminatie plaats ten opzichte van energieopslag, met name geen dubbele tarifering voor energieopslag en bundeling, en worden geen negatieve prikkels tot stand gebracht met betrekking tot zelfopwekking, zelfconsumptie en participatie in vraagrespons. Zonder afbreuk te doen aan lid 3 zijn deze tarieven niet afstandsgebonden.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De tarieven zorgen ervoor dat de transmissie- en distributiesysteembeheerders passende stimulansen krijgen, zowel op korte als op lange termijn, om de efficiëntie, waaronder de energie-efficiëntie, te verbeteren, de marktintegratie en de voorzieningszekerheid te versterken en investeringen in verwante onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

2.  De tarieven zorgen ervoor dat de transmissie- en distributiesysteembeheerders passende stimulansen krijgen, zowel op korte als op lange termijn, om de efficiëntie, waaronder de energie-efficiëntie, te verbeteren, de marktintegratie, ook van hernieuwbare energiebronnen en energie-opslaginstallaties, en de voorzieningszekerheid te versterken en investeringen in verwante onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De distributietarieven weerspiegelen de kosten van het gebruik van het distributienet door systeemgebruikers, met inbegrip van actieve klanten, en kunnen worden gedifferentieerd naargelang van de verbruiks- op productieprofielen van de systeemgebruikers. Wanneer de lidstaten de uitrol van slimme metersystemen hebben geïmplementeerd, kunnen de regulerende instanties aan bepaalde tijdsbestekken gekoppelde nettarieven vaststellen, waarbij rekening wordt gehouden met het gebruik van het net en zodanig te werk wordt gegaan dat het voor de consumenten transparant en voorzienbaar is.

7.  De distributietarieven weerspiegelen de kosten en de baten van de toegang tot en van het gebruik van het distributienet door systeemgebruikers, met inbegrip van actieve klanten, en kunnen worden gedifferentieerd naargelang van de verbruiks-, opslag- of productieprofielen van de systeemgebruikers. Wanneer de lidstaten de uitrol van slimme metersystemen hebben geïmplementeerd, kunnen de regulerende instanties aan bepaalde tijdsbestekken gekoppelde nettarieven vaststellen, waarbij rekening wordt gehouden met het gebruik van het net en zodanig te werk wordt gegaan dat het voor de consumenten transparant en voorzienbaar is.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De regulerende instanties stimuleren de distributiesysteembeheerders om diensten aan te kopen betreffende de exploitatie en ontwikkeling van hun netten alsmede innovatieve oplossingen in de distributiesystemen te integreren. Daartoe nemen de regulerende instanties alle relevante kosten in aanmerking en nemen zij deze op in de distributietarieven, en stellen zij prestatiedoelstellingen vast teneinde de distributiesysteembeheerders te stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip van energie-efficiëntie, in hun netten te verbeteren.

8.  De regulerende instanties stimuleren de distributiesysteembeheerders om diensten aan te kopen betreffende de exploitatie en ontwikkeling van hun netten alsmede innovatieve oplossingen in de distributiesystemen te integreren. Daartoe nemen de regulerende instanties alle relevante kosten in aanmerking en nemen zij deze op in de distributietarieven, en stellen zij prestatiedoelstellingen vast teneinde de distributiesysteembeheerders te stimuleren om de efficiëntie, met inbegrip van energie-efficiëntie, en de flexibiliteit in hun netten te verbeteren en de integratie van energie uit hernieuwbare energiebronnen en energie-opslag te bevorderen.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 9 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  de afschaffing van stimulansen die nadelig zijn voor de energie-efficiëntie en het beheer van de vraagzijde;

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 9 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  methoden voor berekening van de voordelen van zelfconsumptie, gedecentraliseerde opwekking, opslag en vraagrespons alsook de complementariteit ervan;

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Eventuele ontvangsten uit de toewijzing van interconnectiecapaciteit worden gebruikt voor de volgende doelen:

2.  Ontvangsten uit de toewijzing van interconnectiecapaciteit worden gebruikt voor de volgende doelen:

Motivering

De wijzigingen in het eerste deel van b) zijn nodig in verband met consistentie met de rest van de tekst. Het is niet mogelijk de verschillende onderdelen van dit artikel van elkaar los te koppelen.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  de interconnectiecapaciteit handhaven of vergroten door investeringen in het net, met name in nieuwe interconnectoren.

(b)  de interconnectiecapaciteit handhaven of vergroten door investeringen in het net, met name in nieuwe interconnectoren en interne lijnen die in het tienjarige netwerkontwikkelingsplan van het ENTSB als relevant worden genoemd voor het reduceren van de interconnectiecongestie, alsook grensoverschrijdende corrigerende acties zoals redispatching en counter-trading.

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in de eerste alinea, onder punten a) en/of b), genoemde doelen kunnen worden aangewend, worden zij op een aparte interne rekening gezet met het oog op toekomstig gebruik voor deze doelen.

Indien ontvangsten niet efficiënt voor de in de eerste alinea, onder punten a) of b), genoemde doelen kunnen worden aangewend, kunnen zij, als laatste optie, onder voorbehoud van goedkeuring door de regulerende instanties van de betrokken lidstaten, voor een door die instanties te bepalen maximumbedrag worden aangewend als inkomsten die door de regulerende instanties in aanmerking moeten worden genomen bij de goedkeuring van de methode voor de berekening van de nettarieven, en/of de vaststelling van de nettarieven. De regulerende instanties kunnen deze optie alleen goedkeuren in gevallen waarin de transmissiesysteembeheerder een vastleggingsbesluit neemt om alle interconnectorprojecten uit te voeren die een positief nettoresultaat opleveren en een balans heeft die toereikend is om deze investeringen te financieren. De rest van de ontvangsten wordt op een aparte interne rekening gezet totdat die voor de in de eerste alinea, onder punten a) en/of b), genoemde doelen kan worden besteed. De regulerende instantie stelt het Agentschap op de hoogte van het in de tweede alinea bedoelde goedkeuringsbesluit.

Motivering

De wijzigingen in het eerste deel van b) zijn nodig in verband met consistentie met de rest van de tekst. Het is niet mogelijk de verschillende onderdelen van dit artikel van elkaar los te koppelen.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het gebruik van ontvangsten overeenkomstig lid 2, onder a) en b), is onderworpen aan een door het Agentschap voorgestelde en door de Commissie goedgekeurde methodologie. Het voorstel van het Agentschap wordt uiterlijk op [PB: 12 maanden na de inwerkingtreding] bij de Commissie ingediend en vervolgens binnen zes maanden goedgekeurd.

Schrappen

Het Agentschap kan de methodologie op eigen initiatief of op verzoek van de Commissie bijwerken en de Commissie keurt de bijgewerkte methodologie uiterlijk zes maanden nadat deze is ingediend goed.

 

Het Agentschap voert overeenkomstig artikel 15 [herschikking van Verordening (EG) nr. 713/2009 als voorgesteld bij COM(2016) 863/2] met betrekking tot de methodologie een raadpleging uit voordat deze bij de Commissie wordt ingediend.

 

In de methodologie zijn ten minste de voorwaarden gedetailleerd vastgesteld waarop de ontvangsten kunnen worden gebruikt ten behoeve van het bepaalde in lid 2, onder a) en b), en de voorwaarden waarop en de termijn waarbinnen deze op een aparte rekening kunnen worden gezet met het oog op toekomstig gebruik voor deze doelen.

 

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De transmissiesysteembeheerders stellen van tevoren duidelijk vast hoe eventuele congestie-ontvangsten zullen worden gebruikt en zij brengen verslag uit over het daadwerkelijke gebruik van dergelijke ontvangsten. Jaarlijks en uiterlijk op 31 juli van elk jaar publiceren de nationale regulerende instanties een verslag waarin wordt uiteengezet hoeveel ontvangsten in de periode van twaalf maanden tot aan 30 juni van datzelfde jaar zijn binnengekomen en hoe deze ontvangsten zijn gebruikt, met inbegrip van de specifieke projecten waarvoor de ontvangsten zijn gebruikt of het bedrag dat op een aparte rekening is gezet, waarbij wordt gecontroleerd dat een dergelijk gebruik voldoet aan deze verordening en aan de overeenkomstig lid 3 ontwikkelde methodologie.

Schrappen

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten houden toezicht op de toereikendheid van hulpbronnen op hun grondgebied op basis van de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen overeenkomstig artikel 19.

1.  De lidstaten houden toezicht op en rapporteren over de toereikendheid van hulpbronnen op hun grondgebied op basis van de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen overeenkomstig artikel 19 en, in voorkomend geval, op basis van een nationale en een regionale beoordeling.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer bij de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen een zorgpunt in verband met de toereikendheid van hulpbronnen wordt geconstateerd, stellen de lidstaten vast welke verstorende effecten van regelgeving hebben geleid of bijgedragen tot het ontstaan van dat zorgpunt.

2.  Wanneer bij de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen een zorgpunt in verband met de toereikendheid van hulpbronnen wordt geconstateerd, stellen de lidstaten vast welke verstorende effecten van regelgeving en tekortkomingen van de markt hebben geleid of bijgedragen tot het ontstaan van dat zorgpunt.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten publiceren een tijdschema voor het vaststellen van maatregelen die zijn gericht op het wegnemen van eventuele vastgestelde verstorende effecten van regelgeving. Wanneer de lidstaten zorgpunten in verband met de toereikendheid van hulpbronnen aanpakken, streven zij er met name naar verstorende effecten van regelgeving weg te nemen, prijsbepaling op basis van schaarste mogelijk te maken alsmede interconnectie, energieopslag, maatregelen aan de vraagzijde en energie-efficiëntie tot stand te brengen.

3.  De lidstaten publiceren een tijdschema en een uitvoeringsplan voor het vaststellen van maatregelen die zijn gericht op het wegnemen van eventuele vastgestelde verstorende effecten van regelgeving en tekortkomingen van de markt. Wanneer de lidstaten zorgpunten in verband met de toereikendheid van hulpbronnen aanpakken, streven zij er met name naar verstorende effecten van regelgeving weg te nemen, prijsbepaling op basis van schaarste mogelijk te maken alsmede interconnectie, energieopslag, maatregelen aan de vraagzijde en energie-efficiëntie tot stand te brengen.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De lidstaten stellen indicatoren vast om verslag uit te brengen over de doeltreffendheid van de conform lid 3 vastgestelde maatregelen en herzien, in voorkomend geval, dienovereenkomstig het conform artikel 23 ingevoerde capaciteitsmechanisme.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen is gebaseerd op een methodologie die waarborgt dat de beoordeling:

4.  De Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen is gebaseerd op een methodologie die waarborgt dat de beoordeling:

(a)  wordt uitgevoerd op biedzoneniveau en ten minste alle lidstaten bestrijkt;

(a)  wordt uitgevoerd op biedzoneniveau en ten minste alle lidstaten bestrijkt;

(b)  is gebaseerd op passende scenario's van geprojecteerde vraag en aanbod, met inbegrip van een economische beoordeling van de waarschijnlijkheid dat activa voor elektriciteitsproductie permanent buiten bedrijf worden gesteld of dat nieuwe activa voor elektriciteitsproductie worden gebouwd, alsmede met inbegrip van maatregelen ter verwezenlijking van doelstellingen inzake energie-efficiëntie, waarbij op passende wijze rekening wordt gehouden met gevoeligheden betreffende wholesaleprijzen en de ontwikkeling van de koolstofprijs;

(b)  is gebaseerd op passende scenario's van geprojecteerde vraag en aanbod, met inbegrip van een economische beoordeling van de waarschijnlijkheid dat activa voor elektriciteitsproductie permanent buiten bedrijf worden gesteld of worden stilgelegd, of dat nieuwe activa voor elektriciteitsproductie worden gebouwd, alsmede met inbegrip van maatregelen ter verwezenlijking van doelstellingen inzake energie-efficiëntie en elektriciteitsinterconnectie, waarbij op passende wijze rekening wordt gehouden met gevoeligheden betreffende wholesaleprijzen en de ontwikkeling van de koolstofprijs;

(c)  op passende wijze rekening houdt met de bijdrage van alle hulpbronnen, met inbegrip van bestaande en toekomstige opwekking, energieopslag, vraagrespons en invoer- en uitvoermogelijkheden, alsmede met de bijdrage daarvan aan een flexibel systeembeheer;

(c)  op passende wijze rekening houdt met de bijdrage van alle hulpbronnen, met inbegrip van bestaande en toekomstige opwekking, energieopslag, vraagrespons en invoer- en uitvoermogelijkheden, alsmede met de bijdrage daarvan aan een flexibel systeembeheer;

(d)  rekening houdt met de waarschijnlijke gevolgen van de in artikel 18, lid 3, bedoelde maatregelen;

(d)  rekening houdt met de waarschijnlijke gevolgen van de in artikel 18, lid 3, bedoelde maatregelen;

(e)  scenario's zonder bestaande of geplande capaciteitsmechanismen omvat;

(e)  scenario's zonder bestaande of geplande capaciteitsmechanismen omvat;

(f)   is gebaseerd op een marktmodel met gebruikmaking van, indien van toepassing, de stroomgebaseerde aanpak;

(f)  is gebaseerd op een marktmodel met gebruikmaking van, indien van toepassing, de stroomgebaseerde aanpak;

(g)  gebruikmaakt van probabilistische berekeningen;

(g)  gebruikmaakt van probabilistische berekeningen;

(h)  ten minste gebruikmaakt van de volgende indicatoren:

(h)  ten minste gebruikmaakt van de volgende indicatoren:

–  "verwachte niet-geleverde energie"; en

–  "verwachte niet-geleverde energie"; en

–  "de probabiliteit dat niet aan de vraag kan worden voldaan";

–  "de probabiliteit dat niet aan de vraag kan worden voldaan";

(i)  de bronnen van mogelijke zorgpunten in verband met de toereikendheid van hulpbronnen vaststelt, in het bijzonder of er sprake is van een beperking op het gebied van het net en/of een hulpbron.

(i)  de bronnen van mogelijke zorgpunten in verband met de toereikendheid van hulpbronnen vaststelt, in het bijzonder of er sprake is van een beperking op het gebied van het net en/of een hulpbron.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Met betrekking tot de voorstellen overeenkomstig de leden 2 en 5 en de resultaten van de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen overeenkomstig lid 3 vindt voorafgaande raadpleging en goedkeuring door het Agentschap plaats in overeenstemming met de in artikel 22 vastgestelde procedure.

6.  Met betrekking tot de voorstellen overeenkomstig de leden 2 en 5, de scenario's en veronderstellingen waarop deze gebaseerd zijn, en de resultaten van de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen overeenkomstig lid 3 vindt voorafgaande raadpleging van alle relevante belanghebbenden en goedkeuring door het Agentschap plaats in overeenstemming met de in artikel 22 vastgestelde procedure.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer de lidstaten capaciteitsmechanismen toepassen, maken zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm die op transparante wijze hun gewenste niveau van voorzieningszekerheid aangeeft.

1.  Wanneer de lidstaten capaciteitsmechanismen toepassen, maken zij gebruik van een betrouwbaarheidsnorm die op transparante, objectieve, controleerbare wijze, middels een gedegen kosten-batenanalyse, het vereiste niveau van voorzieningszekerheid aangeeft.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De betrouwbaarheidsnorm wordt vastgesteld door de nationale regulerende instantie op basis van de in artikel 19, lid 5, genoemde methode.

2.  De betrouwbaarheidsnorm wordt vastgesteld door de nationale regulerende instantie op basis van de in artikel 19, lid 5, genoemde methode, waarbij rekening wordt gehouden met de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid en met de noodzaak de negatieve gevolgen van voor het milieu schadelijke subsidies en onnodige verstoringen van de markt, waaronder overcapaciteit, te vermijden.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De overeenkomstig artikel 23 opgerichte regionale operationele centra berekenen jaarlijks de maximale toegangscapaciteit die beschikbaar is voor de deelname van buitenlandse capaciteit, rekening houdend met de verwachte beschikbaarheid van interconnectie en het waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van systeemstress in het systeem waarin het mechanisme wordt toegepast en in het systeem waarin de buitenlandse capaciteit zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is een berekening vereist.

6.  Waar capaciteitsmechanismen worden toegepast, bieden de transmissiesysteembeheerders bijstand aan de desbetreffende regulerende instanties bij de berekening van de maximale toegangscapaciteit die beschikbaar is voor de deelname van buitenlandse capaciteit, rekening houdend met de verwachte beschikbaarheid van interconnectie en het waarschijnlijke tegelijkertijd optreden van systeemstress in het systeem waarin het mechanisme wordt toegepast en in het systeem waarin de buitenlandse capaciteit zich bevindt. Voor elke biedzonegrens is een berekening vereist.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Teneinde resterende zorgpunten aan te pakken die niet met de maatregelen overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen worden weggenomen, kunnen de lidstaten capaciteitsmechanismen invoeren, waarbij moet worden voldaan aan de bepalingen van dit artikel en aan de staatssteunregels van de Unie.

1.  Teneinde resterende zorgpunten aan te pakken die niet met de maatregelen overeenkomstig artikel 18, lid 3, kunnen worden weggenomen, bereiden de lidstaten een plan voor met gepaste maatregelen om deze zorgpunten aan te pakken, dat binnen de vijf jaar moet worden ingevoerd.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Het in lid 1 bedoelde plan moet ernaar streven de toereikendheid van hulpbronnen te verzekeren zonder verdere toepassing van capaciteitsmechanismen, door een of meer van de volgende oplossingen:

 

(a)  bijkomende opwekkingscapaciteit voor hernieuwbare energie;

 

(b)  energie-efficiëntie;

 

(c)  vraagrespons;

 

(d)  opslag;

 

(e)  onderlinge verwevenheid.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  In afwachting van de invoering van het in lid 1 bedoelde plan kunnen de lidstaten, indien dat naar aanleiding van een effectbeoordeling noodzakelijk wordt geacht en met inachtneming van de bepalingen van dit artikel en aan de staatssteunregels van de Unie, capaciteitsmechanismen invoeren.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer een lidstaat een capaciteitsmechanisme wil toepassen, raadpleegt de lidstaat ten minste de in elektrisch opzicht aangesloten aangrenzende lidstaten over het voorgestelde mechanisme.

2.  Wanneer een lidstaat een capaciteitsmechanisme wil toepassen, raadpleegt de lidstaat alle betrokken partijen, met inbegrip van de in elektrisch opzicht aangesloten aangrenzende lidstaten over het voorgestelde mechanisme.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Capaciteitsmechanismen mogen niet leiden tot onnodige verstoringen van de markt en de grensoverschrijdende handel niet inperken. De hoeveelheid in het mechanisme vastgelegde capaciteit is niet groter dan hetgeen nodig is om het zorgpunt aan te pakken.

3.  Capaciteitsmechanismen mogen niet leiden tot onnodige verstoringen van de markt, in het bijzonder door hernieuwbare-energiebronnen te discrimineren, flexibel verbruik en energie-efficiëntie te ontraden of de kosten voor consumenten te verhogen. Zij mogen de grensoverschrijdende handel niet inperken. De duur van en de hoeveelheid in het mechanisme vastgelegde capaciteit is niet groter dan hetgeen nodig is om het zorgpunt aan te pakken.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Aanbieders van opwekkingscapaciteit worden geselecteerd op basis van transparante criteria, waaronder flexibiliteitscriteria. Dergelijke criteria moeten erop gericht zijn de opvoeringsmogelijkheid zo groot mogelijk te maken en het noodzakelijke niveau van stabiele output van elektriciteitscentrales die gebruikmaken van capaciteitsmechanismen tot een minimum te beperken.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Opwekkingscapaciteit waarvoor na [PB: inwerkingtreding] een definitief investeringsbesluit is genomen, komt uitsluitend in aanmerking voor deelname aan een capaciteitsmechanisme indien de emissies ervan minder zijn dan 550 gr CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met emissies van 550 gr CO2/kWh of meer wordt gedurende vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

4.  Opwekkingscapaciteit waarvoor na [PB: inwerkingtreding] een definitief investeringsbesluit is genomen, komt uitsluitend in aanmerking voor deelname aan een capaciteitsmechanisme indien de emissies ervan minder zijn dan 550 gr CO2/kWh. Opwekkingscapaciteit met emissies van 550 g CO2/kWh of meer wordt gedurende twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening, of vijf jaar voor centrales die deel uitmaken van strategische reserves, niet vastgelegd in capaciteitsmechanismen.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De CO2-emissiefactor van een elektriciteitsopwekkingscentrale is gebaseerd op het nettorendement bij nominaal vermogen in ISO-omstandigheden.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Wanneer bij de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen geen zorgpunt in verband met de toereikendheid van hulpbronnen wordt geconstateerd, passen de lidstaten geen capaciteitsmechanismen toe.

5.  Wanneer een lidstaat een capaciteitsmechanisme wil invoeren, moet hij aantonen dat dit strookt met de Europese beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen, vooral met betrekking tot de rechtvaardiging, het toepassingsgebied, het begin en het einde, en de meerjarige uitvoering.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Bij het ontwerp van capaciteitsmechanismen nemen de lidstaten een uitstapclausule op, een bepaling die voorziet in efficiënte stopzetting van een capaciteitsmechanisme voor het geval dat de beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen aantoont dat het zorgpunt is weggenomen.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 23 bis

 

Adviesraad voor ontwerp van de elektriciteitsmarkt

 

Uiterlijk ... [12 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] wordt een adviesraad voor ontwerp van de elektriciteitsmarkt opgericht. De adviesraad bestaat uit deskundigen van hoog niveau uit de lidstaten en een relevante en evenwichtige groep deskundigen uit de energiesector, waaronder nutsbedrijven, investeerders, technologie-aanbieders, netwerkoperatoren, klimaatbeschermingsgroepen, vertegenwoordigers van consumenten en vertegenwoordigers van lokale energiegemeenschappen.

 

De adviesraad verstrekt de Commissie deskundigheid en inzicht, adviseert haar en biedt haar bijstand bij de voorbereiding van toekomstige beleidsinitiatieven in verband met het ontwerp van de Europese energiemarkt. Hij formuleert, waar nodig, ook opinies, aanbevelingen of verslagen.

 

Uiterlijk 24 maanden na de oprichting van de adviesraad trekt de Commissie haar conclusies uit de bespreking via een mededeling met de strategische prioriteiten voor een Europese elektriciteitsmarkt die in staat is de nodige investeringen te stimuleren voor een duurzame, veilige en betaalbare energietransitie.

Motivering

De EU evolueert naar een energiesysteem dat energie opwekt tegen lage marginale kosten, maar dat vooraf grote investeringen vergt. De huidige elektriciteitsmarkt, die energie uitsluitend tegen de marginale kosten vergoedt, sluit niet aan op die verschuiving. Een marktgebaseerde vergoeding blijft een uitdaging. Om de manier waarop de EU energie opwekt en verbruikt om te gooien om een koolstofvrije toekomst op te bouwen, zal goed moeten worden nagedacht over de opzet van de energiemarkt.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van deze verordening] capaciteitsmechanismen toepassen, passen deze mechanismen zodanig aan dat deze in overeenstemming zijn met de artikelen 18, 21 en 23 van deze verordening.

Lidstaten die op [PB: inwerkingtreding van deze verordening] capaciteitsmechanismen toepassen, passen deze mechanismen zodanig aan dat deze binnen ... [twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] in overeenstemming zijn met de artikelen 18, 21 en 23 van deze verordening.

Motivering

Deze wijziging strookt met het doel om een interne (groothandels)markt voor elektriciteit op te zetten in Europa, waarvoor een uniform opzet van de nationale markten nodig is.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Voor lidstaten en regio's die – los van of als gevolg van geharmoniseerde regels inzake capaciteitsmechanismen – besluiten om de elektriciteitsopwekking met behulp van kolengestookte elektriciteitscentrales actief stop te zetten, dient een kader op de lange termijn te worden opgezet dat een verantwoorde overgang naar een duurzaam, flexibel elektriciteitssysteem mogelijk maakt. De beheerde en geplande buitenwerkingstelling van kolengestookte capaciteit zou bevorderlijk zijn voor de werking van het elektriciteitssysteem en voor de verwezenlijking van de klimaat- en milieudoelstellingen van de Unie, bijvoorbeeld inzake CO2-emissies en schone lucht.

Motivering

De inspanningen om de economie koolstofvrij te maken moeten inclusief zijn, rechtvaardig zijn, door alle belanghebbenden zijn overeengekomen en rekening houden met de effecten op de maatschappij, de economie en het milieu en met duurzame arbeidsalternatieven, in het bijzonder wanneer de stopzetting gekoppeld is aan de sluiting van mijnbouwactiviteiten. Er gaat binnenkort een voorbereidende actie voor de oprichting van een platformdialoog over steenkool van start, om aspecten met betrekking tot governance, verantwoorde overgang en ontmanteling te bespreken, en de regels voor de EU-elektriciteitsmarkt moeten in lijn liggen met die activiteiten.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het ENTSB voor elektriciteit handelt bij de uitvoering van zijn functies in het Europees belang en is daarbij onafhankelijk van afzonderlijke nationale belangen of de nationale belangen van transmissiesysteembeheerders; tevens draagt het bij tot de efficiënte en duurzame verwezenlijking van de in het beleidskader voor klimaat en energie vastgestelde doelstellingen voor de periode 2020-2030, in het bijzonder tot de efficiënte integratie van uit hernieuwbare energiebronnen opgewekte elektriciteit en tot verbetering van de energie-efficiëntie.

2.  Het ENTSB voor elektriciteit handelt bij de uitvoering van zijn functies in het Europees belang en is daarbij onafhankelijk van afzonderlijke nationale belangen of de nationale belangen van transmissiesysteembeheerders; tevens draagt het bij tot de efficiënte en duurzame verwezenlijking van de in het beleidskader voor klimaat en energie vastgestelde doelstellingen voor de periode 2020-2030, in het bijzonder tot de efficiënte integratie van uit hernieuwbare energiebronnen opgewekte elektriciteit, in combinatie met energieopslag en vraagrespons, en tot verbetering van de energie-efficiëntie.

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk op [PB: twaalf maanden na de inwerkingtreding] richten alle transmissiesysteembeheerders regionale operationele centra op in overeenstemming met de in dit hoofdstuk vastgestelde criteria. De regionale operationele centra zijn gevestigd op het grondgebied van een van de lidstaten van de regio waarin de centra actief zijn.

1.  Uiterlijk op [PB: twaalf maanden na de inwerkingtreding] dienen alle transmissiesysteembeheerders van een systeembeheersregio in overeenstemming met de in dit hoofdstuk vastgestelde criteria bij de regulerende instanties van de regio ter herziening een voorstel in voor de oprichting van regionale coördinatiecentra.

 

Dit voorstel bevat de volgende elementen:

 

(a)  de lidstaat waarin het regionale coördinatiecentrum wordt gevestigd;

 

(b)  de nodige organisatorische, financiële en operationele regelingen teneinde de efficiënte, veilige en betrouwbare werking van het geïnterconnecteerde transmissiesysteem te waarborgen;

 

(c)  een uitvoeringsplan voor de inwerkingtreding van de regionale coördinatiecentra;

 

(d)  de statuten en het reglement van orde van de regionale coördinatiecentra;

 

(e)  een beschrijving van de samenwerkingsprocedures, in overeenstemming met artikel 35;

 

(f)  een beschrijving van de regelingen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de regionale coördinatiecentra, in overeenstemming met artikel 44.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Het doeltreffende beheer van het transmissiesysteem is de verantwoordelijkheid van elke transmissiesysteembeheerder, overeenkomstig artikel 44.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  coördinatie en optimalisering van regionaal herstel;

Schrappen

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  analyse en rapportage achteraf betreffende beheer en verstoringen;

Schrappen

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  regionale bepaling van de omvang van reservecapaciteit;

Schrappen

Motivering

Sluit aan bij het amendement op artikel 5, lid 7. De verwerving en omvangsbepaling van reservecapaciteit hangen nauw samen met de specifieke eigenschappen van het systeem, het seizoen en bijgevolg ook de voorzieningszekerheid. Aangezien nationale transmissiesysteembeheerders verantwoordelijk worden gesteld voor de voorzieningszekerheid, dienen zij ook het recht te behouden de hoeveelheid balanceringscapaciteit/reserves te verwerven die zij voldoende achten.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h)  vergemakkelijken van de regionale inkoop van balanceringscapaciteit;

Schrappen

Motivering

Sluit aan bij het amendement op artikel 5, lid 8. De verwerving en omvangsbepaling van reservecapaciteit hangen nauw samen met de specifieke eigenschappen van het systeem, het seizoen en bijgevolg ook de voorzieningszekerheid. Aangezien nationale transmissiesysteembeheerders verantwoordelijk worden gesteld voor de voorzieningszekerheid, dienen zij ook het recht te behouden de balanceringscapaciteit/reserves te verwerven.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  regionale prognoses betreffende de week-ahead tot intraday systeemtoereikendheid en voorbereiding van risicoverminderende maatregelen;

(i)  regionale prognoses betreffende de week-ahead tot intraday systeemtoereikendheid;

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(k)  optimalisering van vergoedingsmechanismen tussen transmissiesysteembeheerders;

Schrappen

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(l)  training en certificering;

Schrappen

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(m)  identificeren van regionale crisisscenario's overeenkomstig artikel 6, lid 1, van [verordening betreffende risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862] als deze taak door het ENTSB voor elektriciteit is gedelegeerd;

Schrappen

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(n)  voorbereiding en uitvoering van jaarlijkse crisissimulaties in samenwerking met de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 12, lid 3, van [verordening betreffende risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862];

Schrappen

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(o)  taken in verband met het identificeren van regionale crisisscenario's indien en voor zover deze overeenkomstig artikel 6, lid 1, van [verordening betreffende risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862] aan de regionale operationele centra zijn gedelegeerd;

Schrappen

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(p)  taken in verband met seizoensgebonden vooruitzichten inzake de toereikendheid indien en voor zover deze overeenkomstig artikel 9, lid 2, van [verordening betreffende risicoparaatheid als voorgesteld bij COM(2016) 862] aan de regionale operationele centra zijn gedelegeerd;

Schrappen

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(q)  berekenen van de maximale toegangscapaciteit die beschikbaar is voor de deelname van buitenlandse capaciteit aan capaciteitsmechanismen overeenkomstig artikel 21, lid 6.

Schrappen

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie kan overeenkomstig hoofdstuk VII van deze verordening andere functies aan de regionale operationele centra toewijzen voor zover deze geen besluitvormingsbevoegdheid omvatten.

2.  Elk regionaal coördinatiecentrum streeft de ontwikkeling van de volgende functies na:

 

(a)  coördinatie en optimalisering van regionaal herstel;

 

(b)  analyse en rapportage achteraf betreffende beheer en verstoringen;

 

(c)  bevordering van de regionale dimensie van de reservecapaciteit;

 

(d)  vergemakkelijken van de regionale inkoop van balanceringscapaciteit;

 

(e)  optimalisering van vergoedingsmechanismen tussen transmissiesysteembeheerders;

 

(f)  training en certificering;

 

(g)  identificeren van regionale crisisscenario's overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) nr. .../... [verordening betreffende risicoparaatheid, COM(2016) 862] als deze taak door het ENTSB is gedelegeerd voor elektriciteit;

 

(h)  taken in verband met het identificeren van regionale crisisscenario's indien en voor zover deze overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) nr. .../... [verordening betreffende risicoparaatheid, COM(2016) 862] zijn gedelegeerd;

 

(i)  taken in verband met seizoensgebonden vooruitzichten inzake de toereikendheid indien en voor zover deze overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. .../... [verordening betreffende risicoparaatheid, COM(2016) 862] aan de regionale operationele centra zijn gedelegeerd;

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De regionale operationele centra voorzien de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio van alle informatie die deze nodig hebben om de door de regionale operationele centra voorgestelde besluiten en aanbevelingen uit te voeren.

4.  De regionale coördinatiecentra voorzien de transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio van alle informatie die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Samenwerking binnen de regionale operationele centra

Samenwerking binnen en tussen de operationele centra van veiligheidscoördinatieregio's

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De dagelijkse werking van de regionale operationele centra wordt beheerd door middel van coöperatieve besluitvorming. Het proces voor de coöperatieve besluitvorming is gebaseerd op:

1.  De dagelijkse coördinatie binnen en tussen veiligheidscoördinatieregio's wordt beheerd door middel van coöperatieve besluitvorming gebaseerd op:

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  een procedure voor de vaststelling van besluiten en aanbevelingen in overeenstemming met artikel 38;

(c)  een procedure voor de vaststelling van de besluiten van de transmissiesysteembeheerders waarbij de voorstellen van regionale veiligheidscoördinatoren in aanmerking worden genomen;

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  een procedure voor de herziening van door de regionale operationele centra vastgestelde besluiten en aanbevelingen in overeenstemming met artikel 39.

(d)  een procedure voor de herziening van door de regionale veiligheidscoördinatoren gedane aanbevelingen in overeenstemming met artikel 39.

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 37 bis

 

Transparantie

 

1.  De regionale operationele centra organiseren een proces waarbij de belanghebbenden betrokken zijn, en beleggen regelmatig vergaderingen met de belanghebbenden om vraagstukken in verband met de efficiënte, veilige en betrouwbare werking van het geïnterconnecteerde systeem te bespreken alsmede tekortkomingen vast te stellen en verbeteringen voor te stellen.

 

2.  Het ENTSB voor elektriciteit en de regionale operationele centra werken op een voor de belanghebbenden en het brede publiek volledig transparante wijze. Alle relevante documentatie wordt op de website van het betrokken regionale operationele centrum gepubliceerd. Dit lid is van toepassing op de voorstellen, motiveringen en besluiten die op grond van de artikelen 32, 33, 35 bis en 38 van deze verordening worden goedgekeurd.

Motivering

Over ROC's zal uitvoerig worden gediscussieerd in de commissie ten principale. Vanuit het oogpunt van ENVI zijn bepalingen inzake transparantie en deelname evenwel van essentieel belang. Dit artikel is daarom een logische voortzetting van de voorgaande bepalingen over ROC's.

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vaststelling van besluiten en aanbevelingen

Vaststelling van aanbevelingen

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De regionale operationele centra ontwikkelen een procedure voor de vaststelling van besluiten en aanbevelingen.

  De transmissiesysteembeheerders van een systeembeheerdersregio ontwikkelen een procedure voor de vaststelling en herziening van aanbevelingen die de regionale coördinatiecentra in overeenstemming met de in de leden 2 en 3 bepaalde criteria hebben gedaan.

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De regionale operationele centra stellen bindende besluiten vast die zijn gericht aan de transmissiesysteembeheerders met betrekking tot de in artikel 34, lid 1, onder a), b), g) en q), genoemde functies. De transmissiesysteembeheerders voeren de door de regionale operationele centra vastgestelde bindende besluiten uit, behalve als de veiligheid van het systeem hierdoor in het gedrang komt.

2.  De regionale coördinatiecentra zijn bevoegd besluiten vast te stellen die zijn gericht aan de transmissiesysteembeheerders met betrekking tot de in artikel 34, lid 1, onder a), b), g) en q), genoemde functies.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Wanneer een transmissiesysteembeheerder besluit om een aanbeveling van een regionaal coördinatiecentrum niet op te volgen, moet hij dit grondig motiveren bij het regionale coördinatiecentrum en bij de andere transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio.

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De regionale operationele centra stellen aanbevelingen vast die zijn gericht aan de transmissiesysteembeheerders met betrekking tot de in artikel 34, lid 1, onder c) tot en f) alsmede onder h) tot en met p), genoemde functies.

3.  Wat betreft de aanbevelingen met betrekking tot de onder a) en b) van lid 1 van artikel 34 bedoelde functies, wijken de transmissiesysteembeheerders enkel af wanneer de veiligheid van het systeem in het gedrang zou komen.

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De regionale operationele centra ontwikkelen een procedure voor de herziening van besluiten en aanbevelingen.

1.  De regionale coördinatiecentra en de transmissiesysteembeheerders ontwikkelen gezamenlijk een procedure voor de herziening van aanbevelingen.

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Raad van beheer van de regionale operationele centra

Raad van beheer van de regionale veiligheidscoördinatoren

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De regionale operationele centra stellen een raad van beheer in die maatregelen in verband met hun governance vaststelt en toezicht houdt op hun verrichtingen.

1.  De regionale veiligheidscoördinatoren stellen een raad van beheer in die maatregelen in verband met hun governance vaststelt en toezicht houdt op hun verrichtingen.

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  het opstellen en goedkeuren van de statuten en het reglement van orde van het regionale operationele centrum;

(a)  het opstellen en goedkeuren van de statuten en het reglement van orde van de regionale veiligheidscoördinatoren;

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 41 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De regionale operationele centra zetten hun organisatie op en beheren deze aan de hand van een structuur waarmee de veiligheid van hun functies wordt gewaarborgd. In de organisatiestructuur is het volgende vastgesteld:

1.  De transmissiesysteembeheerders van een systeembeheersregio bepalen de organisatiestructuur van de regionale coördinatiecentra. In de organisatiestructuur is het volgende vastgesteld:

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De regionale operationele centra kunnen regionale desks opzetten met het oog op specifieke lokale aangelegenheden; tevens kunnen zij operationele backupcentra opzetten met het oog op de efficiënte en betrouwbare uitvoering van hun functies.

2.  De regionale veiligheidscoördinatoren kunnen regionale desks opzetten met het oog op specifieke lokale aangelegenheden; tevens kunnen zij regionale back-upveiligheidscoördinatoren opzetten met het oog op de efficiënte en betrouwbare uitvoering van hun functies.

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 42 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De regionale operationele centra beschikken over alle menselijke, technische, fysieke en financiële middelen die nodig zijn om hun uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen na te komen en hun functies uit te voeren.

De regionale veiligheidscoördinatoren beschikken over alle menselijke, technische, fysieke en financiële middelen die nodig zijn om hun uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen na te komen en hun functies onafhankelijk en onpartijdig uit te voeren.

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De regionale operationele centra stellen een proces vast voor permanent toezicht op ten minste:

1.  De regionale veiligheidscoördinatoren stellen een proces vast voor permanent toezicht op ten minste:

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  de verstrekte besluiten en aanbevelingen en de daarmee behaalde resultaten;

(b)  de besluiten van de transmissiesysteembeheerders, voor de gevallen waarbij zij de door de regionale coöperatiecentra verstrekte aanbevelingen niet hebben opgevolgd;

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De regionale operationele centra verstrekken de gegevens die uit het permanente toezicht voortvloeien ten minste een maal per jaar aan het Agentschap en de regulerende instanties van de systeembeheersregio.

2.  De regionale operationele centra verstrekken de gegevens die uit het permanente toezicht voortvloeien ten minste een maal per jaar aan het Agentschap en de regulerende instanties van de systeembeheersregio. De regionale coördinatiecentra publiceren een jaarverslag waarin zij toelichten hoe hun aanbevelingen in de praktijk zijn gebracht. In dat verslag dienen de gevallen te worden beschreven waarin de exploitanten zich niet aan de aanbevelingen hebben gehouden, alsook de redenen die zij daarvoor hebben aangedragen.

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De regionale operationele centra stellen hun kosten op transparante wijze vast en rapporteren hierover aan het Agentschap en de regulerende instanties van de systeembeheersregio.

3.  De regionale veiligheidscoördinatoren stellen hun kosten op transparante wijze vast en rapporteren hierover aan het Agentschap en de regulerende instanties van de veiligheidscoördinatieregio.

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De regionale operationele centra dienen jaarlijks een jaarlijks verslag over hun verrichtingen in bij het ENTSB voor elektriciteit, het Agentschap, de regulerende instanties van de systeembeheersregio en de overeenkomstig artikel 1 van Besluit 2012/C 353/02 van de Commissie37 opgerichte Coördinatiegroep voor elektriciteit.

4.  De regionale veiligheidscoördinatoren dienen jaarlijks een jaarlijks verslag over hun verrichtingen in bij het ENTSB voor elektriciteit, het Agentschap, de regulerende instanties van de veiligheidscoördinatieregio en de overeenkomstig artikel 1 van Besluit 2012/C 353/02 van de Commissie37 opgerichte Coördinatiegroep voor elektriciteit.

_________________

_________________

37. Besluit van de Commissie van 15 november 2012 betreffende de oprichting van een Coördinatiegroep voor elektriciteit (PB C 353 van 17.11.2012, blz. 2).

37. Besluit van de Commissie van 15 november 2012 betreffende de oprichting van een Coördinatiegroep voor elektriciteit (PB C 353 van 17.11.2012, blz. 2).

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De regionale operationele centra brengen verslag uit over geconstateerde tekortkomingen in het in lid 1 genoemde toezichtproces aan het ENTSB voor elektriciteit, de regulerende instanties van de systeembeheersregio, het Agentschap en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de preventie en de beheersing van crisissituaties.

5.  De regionale veiligheidscoördinatoren brengen verslag uit over geconstateerde tekortkomingen in het in lid 1 genoemde toezichtproces aan het ENTSB voor elektriciteit, de regulerende instanties van de veiligheidscoördinatieregio, het Agentschap en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de preventie en de beheersing van crisissituaties.

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De regionale operationele centra treffen de nodige maatregelen om de aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van hun taken te dekken, met name wanneer zij voor de transmissiesysteembeheerders bindende besluiten vaststellen. Bij de voor de dekking toegepaste methode wordt rekening gehouden met de juridische status van het regionale operationele centrum en met het via commerciële verzekeringen beschikbare dekkingsniveau.

De transmissiesysteembeheerders van de systeembeheersregio nemen in het voorstel voor de oprichting van de regionale coördinatiecentra in overeenstemming met artikel 32 een regeling op om de aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van hun taken te dekken. Bij de voor de dekking toegepaste methode wordt rekening gehouden met de juridische status van het regionale coördinatiecentrum en met het via commerciële verzekeringen beschikbare dekkingsniveau.

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Distributiesysteembeheerders die geen deel uitmaken van een verticaal geïntegreerde onderneming of die zijn ontvlochten overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 [herschikking van Richtlijn 2009/72/EG als voorgesteld bij COM(2016) 864/2] werken op EU-niveau samen via een Europese entiteit van distributiesysteembeheerders ("DSB-entiteit van de EU") teneinde de voltooiing en het functioneren van de interne markt voor elektriciteit te bevorderen alsmede een optimaal beheer en een gecoördineerde werking van distributie- en transmissiesystemen te waarborgen. De distributiesysteembeheerders die aan de DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, worden geregistreerde leden van de entiteit.

Alle distributiesysteembeheerders werken op EU-niveau samen via een Europese entiteit van distributiesysteembeheerders ("DSB-entiteit van de EU") teneinde de voltooiing en het functioneren van de interne markt voor elektriciteit en gas te bevorderen, om de ontwikkeling van een duurzaam, gedecentraliseerd en beter geïntegreerd energiesysteem te steunen, alsmede een optimaal beheer en een gecoördineerde werking van distributie- en transmissiesystemen te waarborgen. De distributiesysteembeheerders en de verenigingen die hen op EU-niveau vertegenwoordigen en die aan de DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, worden geregistreerde leden van de entiteit. Middels statussen wordt ervoor gezorgd dat bij dit besluitvormingsproces rekening wordt gehouden met de regionale verschillen tussen distributienetwerken.

Motivering

Er zijn grote verschillen tussen de distributienetwerken in Europa: van het spanningsniveau, de topologie en het natuurlijke profiel van een bepaald gebied tot de consumptiepatronen van gebruikers. Bij het beheer van de DSB-entiteit van de EU moet rekening worden gehouden met die specifieke kenmerken.

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De DSB-entiteit van de EU handelt bij de uitvoering van haar functies zoals bedoeld in de Uniewetgeving in het belang van de Unie en is daarbij onafhankelijk van afzonderlijke nationale belangen of de nationale belangen van distributiesysteembeheerders. Tevens draagt zij bij tot de efficiënte en duurzame verwezenlijking van de in het beleidskader voor klimaat en energie vastgestelde doelstellingen voor de periode 2020-2030, in het bijzonder middels het wegnemen van belemmeringen voor de integratie van uit hernieuwbare energiebronnen opgewekte elektriciteit en tot verbetering van de energie-efficiëntie.

Motivering

Gezien de taken die aan de nieuwe DSB-entiteit van de EU zijn toegewezen (in het bijzonder de taken met betrekking tot de ontwikkeling van netcodes en beste praktijken), dient de entiteit verplicht te zijn om in het belang van Europa te handelen, onafhankelijk op te treden en bij te dragen tot de verwezenlijking van de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU. In artikel 25, lid 2, van deze verordening is voorgesteld om een dergelijke verplichting in te stellen voor de ENTSB voor elektriciteit (ENTSB-E). Die verplichting dient ook te worden ingevoerd voor de nieuwe DSB van de EU teneinde de samenhang te verzekeren.

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Oprichting van de DSB-entiteit van de EU voor elektriciteit

Oprichting van de DSB-entiteit van de EU

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk op [PB: twaalf maanden na de inwerkingtreding] dienen de distributiesysteembeheerders met administratieve ondersteuning van het Agentschap bij de Commissie en het Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst van geregistreerde leden en het ontwerpreglement van orde in, met onder meer de procedurevoorschriften voor de raadpleging van het ENTSB voor elektriciteit en andere belanghebbenden alsmede de financieringsvoorschriften voor de op te richten DSB-entiteit van de EU.

1.  Uiterlijk op [PB: twaalf maanden na de inwerkingtreding] dienen de distributiesysteembeheerders met administratieve ondersteuning van het Agentschap bij de Commissie en het Agentschap een ontwerp in voor een bestuursstructuur waarin een eerlijke en gebalanceerde belangenbehartiging van zowel de leden als de lidstaten wordt gewaarborgd. Dit ontwerp omvat de ontwerpcriteria zoals bedoeld in lid 2, een lijst van geregistreerde leden en het ontwerpreglement van orde, met onder meer de procedurevoorschriften voor de raadpleging van het ENTSB voor elektriciteit en andere belanghebbenden alsmede de financieringsvoorschriften voor de op te richten DSB-entiteit van de EU.

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Uiterlijk op [PB: zes maanden na de inwerkingtreding] stelt het Agentschap criteria vast voor de uitwerking van de ontwerpstatuten, de lijst van geregistreerde leden en het ontwerpreglement waarvan sprake in lid 1, teneinde de onafhankelijkheid van de DSB-entiteit van de EU van haar leden te verzekeren en te zorgen voor een afgewogen geografische vertegenwoordiging en billijke behandeling van alle distributiesysteembeheerders die lid zijn van de entiteit. Het Agentschap raadpleegt de organisaties die alle belanghebbenden vertegenwoordigen formeel over de criteria.

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Artikel 51 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De DSB-entiteit van de EU heeft de volgende taken:

1.  De voornaamste taak van de DSB-entiteit van de EU is deelname aan het uitwerken van netcodes overeenkomstig artikel 56.

 

Onder haar taken vallen tevens gedachtewisseling en het delen van beste praktijken met betrekking tot:

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Artikel 51 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  ontwikkeling van vraagrespons;

(c)  ontwikkeling van vraagrespons en energieopslag;

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Artikel 51 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  gegevensbeheer, cyberbeveiliging en gegevensbescherming;

(e)  cyberbeveiliging en gegevensbescherming, en onpartijdigheid bij het gegevensbeheer.

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Artikel 51 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  deelname aan het uitwerken van netcodes overeenkomstig artikel 56.

Schrappen

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Artikel 51 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  samenwerken met het ENTSB voor elektriciteit wat betreft het toezicht op en de tenuitvoerlegging van de overeenkomstig deze verordening vastgestelde netcodes en richtsnoeren die relevant zijn voor het beheer en de planning van distributienetten en het gecoördineerde beheer van de transmissie- en distributienetten;

(a)  samenwerken met het ENTSB voor elektriciteit om problemen te bestuderen en aanbevelingen te formuleren met betrekking tot het toezicht op en de tenuitvoerlegging van de overeenkomstig deze verordening vastgestelde netcodes en richtsnoeren die relevant zijn voor het beheer en de planning van distributienetten en het gecoördineerde beheer van de transmissie- en distributienetten;

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Artikel 51 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  bij het beheer de mededingingsvoorschriften volledig naleven.

Schrappen

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De DSB-entiteit van de EU leeft bij het beheer de nationale en de Uniale mededingingsvoorschriften volledig na.

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Bij de voorbereiding van mogelijke netcodes overeenkomstig artikel 55 raadpleegt de DSB-entiteit van de EU overeenkomstig het in artikel 50 bedoelde reglement van orde uitvoerig, in een vroeg stadium en op een open en transparante wijze alle relevante belanghebbenden, en in het bijzonder de organisaties die alle belanghebbenden vertegenwoordigen. Bij de raadpleging worden ook de nationale regulerende instanties en andere nationale instanties, producenten, leveranciers, systeemgebruikers, met inbegrip van afnemers, distributiesysteembeheerders, met inbegrip van relevante bedrijfstakverenigingen, technische instanties en platforms van belanghebbenden betrokken. Beoogd wordt de zienswijze en voorstellen van alle betrokken partijen in het besluitvormingsproces te vernemen.

1.  Bij de voorbereiding van mogelijke netcodes overeenkomstig artikel 55 raadpleegt de DSB-entiteit van de EU overeenkomstig het in artikel 50 bedoelde reglement van orde uitvoerig, in een vroeg stadium en op een open en transparante wijze alle relevante belanghebbenden, en in het bijzonder de organisaties die alle belanghebbenden vertegenwoordigen. Bij de raadpleging worden ook de nationale regulerende instanties en andere nationale instanties, producenten, leveranciers, systeemgebruikers, met inbegrip van afnemers, technische instanties en platforms van belanghebbenden betrokken. Beoogd wordt de zienswijze en voorstellen van alle betrokken partijen in het besluitvormingsproces te vernemen.

Motivering

Aangezien alle DSB-entiteiten rechtstreeks moeten worden betrokken bij de DSB-entiteit van de EU, moeten deze hier niet worden genoemd als belanghebbende derde partijen.

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Het Agentschap houdt toezicht op de uitvoering van de overeenkomstig artikel 51 aan de DSB-entiteit van de EU toegewezen taken en zorgt ervoor dat zij stroken met de verplichtingen in deze verordening en in andere relevante Uniewetgeving, in het bijzonder ten aanzien van de onafhankelijkheid van de DSB-entiteit van de EU en de vereiste om een evenwichtige vertegenwoordiging van alle distributiesysteembeheerders in de Unie te verzekeren. Het Agentschap vermeldt de resultaten van het toezicht in zijn jaarverslag zoals bedoeld in artikel 16 van Verordening (EU) nr. .../...[herschikking van Verordening (EG) nr. 713/2009, COM(2016)863].

Motivering

Het ACER moet formeel de bevoegdheid krijgen om strenger toezicht uit te oefenen op de DSB-entiteit van de EU. Het ACER dient bovendien formeel te worden verplicht te waarborgen dat de DSB-entiteit van de EU voldoet aan de criteria die zijn opgenomen in haar statuten, in het bijzonder dat de DSB-entiteit van de EU voldoet aan de criteria voor het handhaven van de onafhankelijkheid en de passende vertegenwoordiging van de individuele DSB's die er lid van zijn. Dergelijke wijzigingen in het mandaat van het ACER dienen eveneens te worden opgenomen in de herschikte Verordening 713/2009 zoals voorgesteld in COM(2016) 863.

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  De DSB-entiteit van de EU legt het in artikel 51 bedoelde ontwerp van het jaarlijkse werkprogramma ter advies voor aan het Agentschap. Binnen twee maanden na de ontvangst daarvan verstrekt het Agentschap een naar behoren met redenen omkleed advies, alsmede aanbevelingen aan de DSB-entiteit van de EU en de Commissie, als het van oordeel is dat de door de DSB-entiteit van de EU ingediende ontwerpversie van het jaarlijkse werkprogramma niet bijdraagt tot non-discriminatie, daadwerkelijke mededinging, een efficiënte werking van de markt of een optimaal beheer en een gecoördineerde werking van distributie- en transmissiesystemen.

Motivering

ACER dient te worden gemachtigd om aanbevelingen te doen aan de DSB-entiteit van de EU wanneer het vaststelt dat de ontwerpversie van het jaarlijkse werkprogramma van de DSB-entiteit van de EU niet voldoet aan de EU-voorschriften of niet strookt met de doelstellingen op EU-niveau. Dergelijke wijzigingen in het mandaat van ACER dienen eveneens te worden opgenomen in de herschikte Verordening 713/2009 zoals voorgesteld in COM(2016) 863.

Amendement    154

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De DSB-entiteit van de EU houdt rekening met de zienswijzen die tijdens de raadpleging naar voren zijn gebracht. Voordat de DSB-entiteit van de EU de in artikel 55 bedoelde netcodes vaststelt, geeft zij aan hoe met de tijdens de raadpleging ontvangen opmerkingen rekening is gehouden. Waar geen rekening is gehouden met een opmerking, wordt dit gemotiveerd.

3.  Het redactiecomité houdt rekening met de zienswijzen die tijdens de raadpleging naar voren zijn gebracht. Voordat de DSB-entiteit van de EU de in artikel 55 bedoelde netcodes vaststelt, geeft zij aan hoe met de tijdens de raadpleging ontvangen opmerkingen rekening is gehouden. Waar geen rekening is gehouden met een opmerking, wordt dit gemotiveerd.

Amendement    155

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie kan in overeenstemming met de in de artikelen 55 en 57 genoemde bevoegdheden gedelegeerde handelingen vaststellen. Dergelijke gedelegeerde handelingen kunnen worden vastgesteld als netcodes op basis van door het ENTSB voor elektriciteit opgestelde ontwerpteksten of, wanneer krachtens artikel 55 lid 2, zodanig in de prioriteitenlijst is besloten, door de DSB-entiteit van de EU en het Agentschap krachtens de in artikel 55 vastgestelde procedure, of als richtsnoeren krachtens de in artikel 57 vastgestelde procedure.

1.  De Commissie kan in overeenstemming met de in de artikelen 55 en 57 genoemde bevoegdheden gedelegeerde handelingen vaststellen. Dergelijke gedelegeerde handelingen kunnen worden vastgesteld als netcodes op basis van door het ENTSB voor elektriciteit opgestelde ontwerpteksten of, wanneer krachtens artikel 55 lid 2, zodanig in de prioriteitenlijst is besloten, door het Agentschap krachtens de in artikel 55 vastgestelde procedure, of als richtsnoeren krachtens de in artikel 57 vastgestelde procedure.

Motivering

It is not appropriate for the DSO entity to be in a privileged position to draft network codes (particularly when their subject matter relates to the operation of the distribution system),which will govern the DSOs’ own conduct, as well as the conduct of other market participants such as generators, suppliers, consumers, and aggregators. The EUDSO entity would be in a position to influence the drafting of rules and best practices that will significantly impact the deployment of renewables and demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of network codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption. This risk is exacerbated by the fact that EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.

Amendement    156

Voorstel voor een verordening

Artikel 55 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie is bevoegd om in overeenstemming met artikel 63 betreffende de vaststelling van netcodes gedelegeerde handelingen vast te stellen op de volgende terreinen:

1.  De Commissie is bevoegd om in overeenstemming met artikel 63 betreffende de vaststelling van netcodes en waar passend rekening houdend met specifieke regionale kenmerken, gedelegeerde handelingen vast te stellen op de volgende terreinen:

Motivering

In de netcodes moet steeds rekening worden gehouden met specifieke regionale kenmerken.

Amendement    157

Voorstel voor een verordening

Artikel 55 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(k)  voorschriften inzake geharmoniseerde transmissie - en distributie tariefstructuren en tarieven voor aansluiting op basis van locatiespecifieke signalen en voorschriften inzake de vergoedingen tussen transmissiesysteembeheerders;

(k)  voorschriften inzake geharmoniseerde transmissietariefstructuren en tarieven voor aansluiting op basis van locatiespecifieke signalen en voorschriften inzake de vergoedingen tussen transmissiesysteembeheerders;

Motivering

Het beheer van distributiesystemen is erg plaatsgebonden vanwege de verschillende topologieën van het net en de verschillende consumptiepatronen. Het is daarom niet aan te raden de structuur ervan te harmoniseren via netcodes of richtsnoeren. De reeks van overkoepelende beginselen zoals vermeld in artikel 16: Tarieven voor de toegang tot netwerken, volstaat om de transparantie en de vaststelling van billijke tarieven te verzekeren.

Amendement    158

Voorstel voor een verordening

Artikel 55 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  Het ENTSB voor elektriciteit, of, wanneer overeenkomstig lid 2 zodanig is besloten in de prioriteitenlijst, de DSB-entiteit van de EU, roept een redactiecomité bijeen dat ondersteuning verleent tijdens het proces van de ontwikkeling van netcodes. Het redactiecomité bestaat uit vertegenwoordigers van het ENTSB voor elektriciteit, het Agentschap, de DSB-entiteit van de EU, indien passend uit benoemde elektriciteitsmarktbeheerders en een beperkt aantal van de belangrijkste betrokken belanghebbenden. Het ENTSB voor elektriciteit of, wanneer overeenkomstig lid 2 zodanig is besloten in de prioriteitenlijst, de DSB-entiteit van de EU, stelt op een door de Commissie overeenkomstig lid 8 aan hem gericht verzoek voorstellen voor netcodes op de in lid 1 genoemde terreinen op.

9.  Het ENTSB voor elektriciteit, of, wanneer overeenkomstig lid 2 zodanig is besloten in de prioriteitenlijst, de DSB-entiteit van de EU, roept een redactiecomité bijeen dat ondersteuning verleent tijdens het proces van de ontwikkeling van netcodes. Het redactiecomité bestaat uit vertegenwoordigers van het ENTSB voor elektriciteit, het Agentschap, de DSB-entiteit van de EU, indien passend uit benoemde elektriciteitsmarktbeheerders en vertegenwoordigers van een beperkt aantal van de belangrijkste betrokken belanghebbenden, zoals de consumenten. Het ENTSB voor elektriciteit of, wanneer overeenkomstig lid 2 zodanig is besloten in de prioriteitenlijst, de DSB-entiteit van de EU, stelt op een door de Commissie overeenkomstig lid 8 aan hem gericht verzoek voorstellen voor netcodes op de in lid 1 genoemde terreinen op.

Motivering

Het is belangrijk dat de standpunten van de consumenten terdege zijn vertegenwoordigd bij de ontwikkeling van netcodes.

Amendement    159

Voorstel voor een verordening

Artikel 55 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10.  Het Agentschap herziet de netcode en waarborgt dat de netcode in overeenstemming is met het desbetreffende kaderrichtsnoer en bijdraagt tot marktintegratie, niet-discriminatie, daadwerkelijke mededinging en het efficiënt functioneren van de markt, en legt de herziene netcode voor aan de Commissie binnen zes maanden na de dag van ontvangst van het voorstel .. In het aan de Commissie voorgelegde voorstel houdt het Agentschap rekening met de door alle betrokken partijen tijdens het opstellen van het voorstel onder leiding van het ENTSB voor elektriciteit of de DSB-entiteit van de EU verstrekte zienswijzen; het Agentschap raadpleegt de relevante belanghebbenden officieel over de aan de Commissie voor te leggen versie.

10.  Het Agentschap herziet de netcode en waarborgt dat de netcode in overeenstemming is met het desbetreffende kaderrichtsnoer en bijdraagt tot marktintegratie, niet-discriminatie, daadwerkelijke mededinging en het efficiënt functioneren van de markt, en legt de herziene netcode voor aan de Commissie binnen zes maanden na de dag van ontvangst van het voorstel .. In het aan de Commissie voorgelegde voorstel houdt het Agentschap rekening met de door alle betrokken partijen, in het bijzonder de consumenten, tijdens het opstellen van het voorstel onder leiding van het ENTSB voor elektriciteit of de DSB-entiteit van de EU verstrekte zienswijzen; het Agentschap raadpleegt de relevante belanghebbenden officieel over de aan de Commissie voor te leggen versie.

Amendement    160

Voorstel voor een verordening

Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie kan op de hierna genoemde terreinen bindende richtsnoeren vaststellen.

1.  De Commissie kan op de hierna genoemde terreinen richtsnoeren vaststellen.

Amendement    161

Voorstel voor een verordening

Artikel 57 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In de richtsnoeren kunnen tevens passende regels worden vastgesteld waarop de uit hoofde van de nationale distributie- en transmissie tariefstelsels en aansluitregelingen op producenten , energieopslag en klanten („load”) toegepaste tarieven betrekking hebben gebaseerd zijn, inclusief de doorwerking van het vergoedingsmechanisme tussen transmissiesysteembeheerders in nationale netwerktarieven en het inbouwen van passende en efficiënte, locatiespecifieke signalen, zulks in overeenstemming met de in artikel 16 vastgestelde beginselen.

In de richtsnoeren kunnen tevens passende regels worden vastgesteld waarop de uit hoofde van de nationale transmissietariefstelsels en aansluitregelingen op producenten, energieopslag en klanten ("load") toegepaste tarieven betrekking hebben gebaseerd zijn, inclusief de doorwerking van het vergoedingsmechanisme tussen transmissiesysteembeheerders in nationale netwerktarieven en het inbouwen van passende en efficiënte, locatiespecifieke signalen, zulks in overeenstemming met de in artikel 16 vastgestelde beginselen.

Motivering

Sluit aan bij het amendement op artikel 55, lid 1, onder k). Er zijn grote verschillen tussen de distributienetwerken in Europa: van het spanningsniveau, de topologie en het natuurlijke profiel van een bepaald gebied tot de consumptiepatronen van gebruikers. De structuur van het distributietarief moet daarom uniek zijn: de nationale regelgevende instanties zijn het beste in staat om daarvoor te zorgen.

Amendement    162

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – onderdeel 5 – punt 5.1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.1.  De regionale operationele centra beschikken over de bijna-realtime toezicht- en gegevensverzamelingssystemen voor de observatie in het kader van de toepassing van de overeenkomstig punt 4.1 vastgestelde drempel.

Schrappen

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Interne markt voor elektriciteit (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ENVI

6.7.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Ivo Belet

6.7.2017

Datum goedkeuring

21.11.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

52

9

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Esther Herranz García, Rupert Matthews, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Maria Noichl

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

52

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

9

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NI

Zoltán Balczó

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Interne markt voor elektriciteit (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)

Datum indiening bij EP

30.11.2016

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ECON

1.3.2017

ENVI

6.7.2017

IMCO

1.3.2017

 

Geen advies

       Datum besluit

ECON

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Datum goedkeuring

21.2.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

44

11

9

Bij de eindstemming aanwezige leden

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jan Keller, Stanisław Ożóg

Datum indiening

27.2.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

44

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Nadine Morano, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

11

-

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Stanisław Ożóg

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Angelika Niebler

S&D

Adam Gierek, Edouard Martin

9

0

ECR

Ashley Fox, Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2018Juridische mededeling