Postup : 2015/0288(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0043/2018

Předložené texty :

A8-0043/2018

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 7.13

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0233

ZPRÁVA     ***I
PDF 966kWORD 122k
27.2.2018
PE 593.817v04-00 A8-0043/2018

o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji zboží, kterou se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES a kterou se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodaj: Pascal Arimont

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji zboží, kterou se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES a kterou se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0635) a na pozměněný návrh (COM(2017)0637),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0379/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené francouzským Senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2016(1) a 15. února 2018(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0043/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Podle čl. 169 odst. 1 a čl. 169 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) přispívá Unie k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele prostřednictvím opatření přijatých podle článku 114 SFEU.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Pro dobré fungování vnitřního trhu je nutné harmonizovat některé aspekty smluv o prodeji zboží, přičemž základem je zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele.

(2)  Pro dobré fungování vnitřního trhu je nutné harmonizovat některé aspekty smluv o prodeji zboží, přičemž základem je zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele a právní jistoty a současně je třeba zajistit rovnováhu mezi právy a povinnostmi spotřebitelů a prodejců.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Elektronický obchod je jednou z hlavních hnacích sil růstu na vnitřním trhu. Nicméně jeho potenciál pro růst není zdaleka využit. Aby se posílila konkurenceschopnost Unie a podpořil se růst, musí Unie jednat rychle a motivovat hospodářské subjekty k tomu, aby plně využívaly potenciálu, který nabízí vnitřní trh. Plného potenciálu vnitřního trhu lze využít pouze tehdy, pokud budou mít všichni účastníci trhu snadný přístup k přeshraničnímu prodeji zboží, včetně transakcí v rámci elektronického obchodu. Pravidla smluvního práva, na jejichž základě účastníci trhu uzavírají transakce, patří mezi zásadní faktory při utváření rozhodnutí podniků o tom, zda nabízet zboží přes hranice. Tato pravidla rovněž ovlivňují ochotu spotřebitelů osvojit si tento druh nákupů a mít v něj důvěru.

(3)  Elektronický obchod je klíčovou hnací silou růstu na vnitřním trhu. Nicméně jeho potenciál pro růst není zdaleka využit. Aby se posílila konkurenceschopnost Unie a podpořil se růst, musí Unie vytvořit transparentní prostředí s plně funkčním vnitřním trhem. Plného potenciálu vnitřního trhu lze využít pouze tehdy, pokud budou mít všichni účastníci trhu snadný přístup k přeshraničnímu prodeji zboží, včetně transakcí v rámci elektronického obchodu. Pravidla smluvního práva, na jejichž základě účastníci trhu uzavírají transakce, patří mezi zásadní faktory při utváření rozhodnutí podniků o tom, zda nabízet zboží přes hranice. Tato pravidla rovněž ovlivňují ochotu spotřebitelů osvojit si tento druh nákupů a mít v něj důvěru.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Pravidla Unie použitelná na prodej zboží jsou stále roztříštěná, ačkoli pravidla pro požadavky na předsmluvní informace, právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku a podmínky dodání již byly plně harmonizovány. Další zásadní smluvní podmínky, jako jsou kritéria souladu se smlouvou, prostředky nápravy a podmínky pro jejich uplatnění u zboží, které není v souladu se smlouvou, jsou v současnosti předmětem minimální harmonizace ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES46. Členským státům bylo povoleno jít nad rámec norem Unie a zavádět pravidla, která zajišťují ještě vyšší úroveň ochrany spotřebitele. Když tato pravidla zaváděly, řešily při tom různé aspekty v různém rozsahu. Vnitrostátní ustanovení, kterými se provádí směrnice 1999/44/ES, se proto dnes značně liší, pokud jde o zásadní prvky, jako je existence či neexistence hierarchie prostředků nápravy, doba trvání zákonné záruky, doba trvání obrácení důkazního břemene nebo oznámení vady prodávajícímu.

(4)  Některá pravidla Unie použitelná na prodej zboží jsou stále roztříštěná, ačkoli pravidla pro požadavky na předsmluvní informace, právo odstoupit od smlouvy a podmínky dodání již byly plně harmonizovány ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU. Pravidla vztahující se na offline prodej, např. pravidla pro požadavky na předsmluvní informace, byla harmonizována v menší míře. Další zásadní smluvní podmínky, jako jsou kritéria souladu se smlouvou, prostředky nápravy a podmínky pro jejich uplatnění u zboží, které není v souladu se smlouvou, jsou předmětem minimální harmonizace ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES46. Členským státům bylo povoleno jít nad rámec norem Unie a zavádět pravidla, která zajišťují ještě vyšší úroveň ochrany spotřebitele. Když tato pravidla zaváděly, řešily při tom různé aspekty v různém rozsahu. Vnitrostátní ustanovení, kterými se provádí směrnice 1999/44/ES, se proto dnes značně liší, pokud jde o zásadní prvky, jako je existence či neexistence hierarchie prostředků nápravy, doba trvání zákonné záruky, doba trvání obrácení důkazního břemene nebo oznámení vady obchodníkovi.

__________________

__________________

46 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12).

46 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12).

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Tyto rozdíly mohou mít nepříznivý vliv na podniky i spotřebitele. Podle nařízení Evropského parlamentuRady (ES) č. 593/200847 musí podniky, které zaměřují svou činnost na spotřebitele v jiných členských státech, vzít v úvahu závazná pravidla spotřebitelského smluvního práva země, v níž má spotřebitel své obvyklé bydliště. Jelikož se tato pravidla v jednotlivých členských státech liší, podniky se mohou potýkat s dodatečnými náklady. Proto by mnoho podniků mohlo nadále upřednostňovat obchodování na domácím trhu nebo vývoz pouze do jednoho či dvou členských států. Tato snaha o minimalizaci eventuálních nákladůrizik spojených s přeshraničním obchodem vede ke ztrátě příležitostí pro obchodní expanzi a pro úspory z rozsahu. Postiženy jsou zejména malé a střední podniky.

(5)  Tyto rozdíly ve smluvním právu jednotlivých členských států stejně jako další klíčové regulační a neregulační otázky, například daňové právní předpisy, problémy s distribuční sítí, platební systémy a jazykové bariéry, mohou mít nepříznivý vliv na podniky i spotřebitele. Nicméně největší potíže, s nimiž se setkávají spotřebitelé, a hlavní příčina jejich sporů s obchodníky pramení z nesouladu zboží se smlouvou. Je proto nezbytné zvýšit důvěru spotřebitelů ve vnitřní trhpomoci vytvořit rovné podmínky pro obchodníky.

__________________

__________________

47 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6).

47 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6).

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Pro účely řešení problémů vzniklých kvůli roztříštěnosti vnitrostátních pravidel by podniky a spotřebitelé měli mít možnost opřít se o soubor plně harmonizovaných a cílených pravidel pro prodej zboží. Jednotná pravidla jsou nezbytná v souvislosti s několika zásadními prvky spotřebitelského smluvního práva, které podle stávajícího přístupu spočívajícího v pouze minimální harmonizaci vedly k rozdílům a překážkám pro obchod v celé Unii. Proto by tato směrnice měla zrušit směrnici 1999/44/ES, která stanoví jen minimální harmonizaci, a zavést plně harmonizovaná pravidla pro smlouvy o prodeji zboží.

(8)  Pro účely řešení problémů vzniklých kvůli roztříštěnosti vnitrostátních pravidel a jiných problémů by podniky a spotřebitelé měli mít možnost opřít se o soubor harmonizovaných a cílených pravidel pro veškerý prodej zboží. Jednotná pravidla jsou nezbytná v souvislosti s několika zásadními prvky spotřebitelského smluvního práva, které podle stávajícího přístupu spočívajícího v pouze minimální harmonizaci vedly k rozdílům a překážkám pro obchod v celé Unii. Proto by tato směrnice měla zrušit směrnici 1999/44/ES, která stanoví jen minimální harmonizaci, a zavést nový rámec harmonizovaných pravidel pro smlouvy o prodeji zboží. Členské státy by nicméně měly mít možnost zachovat nebo zavést ve svých vnitrostátních zákonných ustanoveních prostředky nápravy skrytých vad nebo časově omezené právo odmítnout zboží.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Díky plně harmonizovaným pravidlům spotřebitelského smluvního práva bude pro obchodníky snadnější nabízet své výrobky v jiných členských státech. Podniky budou mít nižší náklady, neboť již nebudou muset zohledňovat různá závazná pravidla vůči spotřebitelům. Díky stabilnímu prostředí smluvního práva se budou moci těšit větší právní jistotě při prodeji do jiných členských států.

(9)  Díky harmonizovanějším pravidlům spotřebitelského smluvního práva bude pro obchodníky snadnější nabízet své výrobky v jiných členských státech. Podniky budou mít nižší náklady, neboť již nebudou muset zohledňovat různá závazná pravidla vůči spotřebitelům. Díky stabilnímu prostředí smluvního práva se budou moci těšit větší právní jistotě při prodeji do jiných členských států.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Větší konkurence mezi maloobchodníky pravděpodobně povede k většímu výběru za konkurenceschopnější ceny pro spotřebitele. Spotřebitelé budou díky cíleným plně harmonizovaným pravidlům těžit z vysoké úrovně ochrany a lepší prosperity. Tím se také zvýší jejich důvěra v přeshraniční obchod. Spotřebitelé budou s větší důvěrou nakupovat přes hranice s vědomím toho, že budou mít zaručena stejná práva v celé Unii.

(10)  Větší konkurence mezi maloobchodníky pravděpodobně povede k většímu výběru za konkurenceschopnější ceny pro spotřebitele. Spotřebitelé budou díky cíleným a harmonizovaným pravidlům těžit z vysoké úrovně ochrany a lepší prosperity. Tím by se také zvýšila jejich důvěra v přeshraniční obchod, včetně obchodu na dálku nebo online.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Tato směrnice zahrnuje pravidla použitelná na prodej zboží pouze ve vztahu k zásadním prvkům smluv, které jsou nezbytné k překonání překážek pro vnitřní trh souvisejících se smluvním právem. Za tímto účelem by měla být plně harmonizována pravidla pro požadavky na soulad se smlouvou, prostředky nápravy dostupné pro spotřebitele v případě nesouladu zboží se smlouvou a podmínky pro jejich uplatnění a měla by být zvýšena úroveň ochrany spotřebitele v porovnání se směrnicí 1999/44/ES.

(11)  Tato směrnice zahrnuje pravidla použitelná na prodej zboží pouze ve vztahu k zásadním prvkům smluv, které jsou nezbytné k překonání překážek pro vnitřní trh souvisejících se smluvním právem. Za tímto účelem by měla být harmonizována pravidla pro požadavky na soulad se smlouvou, prostředky nápravy dostupné pro spotřebitele v případě nesouladu zboží se smlouvou a podmínky pro jejich uplatnění,to způsobem, který by zajistil vysokou úroveň ochrany spotřebitele.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Tato směrnice by se neměla použít na zboží, jako jsou DVD a CD obsahující digitální obsah takovým způsobem, že toto zboží funguje pouze jako nosič digitálního obsahu. Tato směrnice by se však měla použít na digitální obsah začleněný do zboží, jako jsou domácí spotřebiče nebo hračky, jestliže je do nich digitální obsah začleněn takovým způsobem, že jeho funkce jsou podřízeny hlavním funkcím tohoto zboží a funguje jako nedílná součást tohoto zboží.

(13)  Tato směrnice by se neměla použít na digitální obsah a digitální služby, které jsou začleněny do zboží, jako jsou DVD a CD nebo „chytré zboží“. Pokud jde o zboží, do něhož je začleněn digitální obsah nebo digitální služby, měl by být obchodník podle této směrnice odpovědný vůči spotřebiteli za to, že splní své povinnosti, pouze pokud jde o části zboží, které se netýkají digitálního obsahu nebo digitálních služeb, které jsou do zboží začleněny. Pravidly této směrnice by neměla být dotčena ochrana spotřebitelů na základě platných předpisů Unie, pokud jde o digitální obsah nebo digitální službu, které jsou začleněny do zboží.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Z důvodu specifických podmínek a povahy zboží by se tato směrnice neměla použít na prodej živých zvířat mezi obchodníkem a spotřebitelem.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Touto směrnicí by nemělo být dotčeno smluvní právo členských států v oblastech, které nejsou touto směrnicí upraveny. Kromě toho by členské státy rovněž měly mít v některých oblastech upravených touto směrnicí možnost stanovit pravidla, pokud jde o aspekty, které nejsou touto směrnicí upraveny: to se týká promlčecí lhůty pro uplatnění práva spotřebitelů a obchodních záruk. Pokud jde o právo na odškodnění prodávajícího, měly by mít členské státy možnost stanovit podrobnější podmínky k výkonu tohoto práva.

(14)  Touto směrnicí by nemělo být dotčeno smluvní právo členských států v oblastech, které nejsou touto směrnicí upraveny. Kromě toho by členské státy rovněž měly mít v některých oblastech upravených touto směrnicí možnost stanovit pravidla, pokud jde o aspekty, které nejsou touto směrnicí upraveny: to se týká promlčecí lhůty pro uplatnění práva spotřebitelů a obchodních záruk. Pokud jde o právo na odškodnění obchodníka a obchodní záruky, měly by mít členské státy možnost stanovit podrobnější podmínky k výkonu těchto práv.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Definice spotřebitele by měla zahrnovat fyzické osoby, které jednají mimo rámec své obchodní činnosti, podnikání, řemesla nebo povolání. Pokud je však v případě smluv majících dvojí účel smlouva uzavřena za účelem částečně spadajícím do rámce a částečně mimo rámec obchodní činnosti dané osoby a obchodní účel této činnosti je natolik okrajový, že nepřevažuje v celkovém kontextu dotčené transakce, tato osoba by rovněž měla být považována za spotřebitele. To je odrazem logického přístupu k běžným transakcím a poskytovalo by to rovněž větší právní jistotu vzhledem k široké škále zboží a rozsahu působnosti návrhu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  V zájmu zajištění jasnosti a jistoty pro prodávající a spotřebitele by tato směrnice měla vymezit pojem „smlouva“. Uvedená definice by měla vycházet ze společných tradic všech členských států tím, že se pro existenci smlouvy vyžaduje dohoda směřující k tomu, aby z ní vyplývaly povinnosti nebo jiné právní účinky.

vypouští se

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  S cílem vyvážit požadavek právní jistoty s odpovídající pružností právních pravidel by jakýkoli odkaz v této směrnici na to, co může být od osoby nebo osobou očekáváno, měl být chápán jako odkaz na to, co lze přiměřeně očekávat. Měla by se objektivně zajistit standardní přiměřenost s ohledem na povahu a účel smlouvy, na okolnosti daného případu a na příslušné zvyklosti a praktiky zúčastněných stran. Zejména by měla být objektivně zajištěna přiměřená lhůta pro dokončení opravy nebo výměny s ohledem na povahu zboží a povahu nesouladu se smlouvou.

(18)  S cílem vyvážit požadavek právní jistoty s odpovídající pružností právních pravidel by jakýkoli odkaz v této směrnici na to, co může být od smluvní strany nebo smluvní stranou očekáváno, měl být chápán jako odkaz na to, co lze přiměřeně očekávat. Měla by se objektivně zajistit standardní přiměřenost s ohledem na povahu a účel smlouvy, na okolnosti daného případu a na příslušné zvyklosti a praktiky smluvních stran. Zejména by měla být objektivně zajištěna přiměřená lhůta pro dokončení opravy nebo výměny s ohledem na povahu zboží a povahu nesouladu se smlouvou.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V zájmu zajištění jasnosti, pokud jde o to, co může spotřebitel očekávat a za co je prodávající odpovědný v případě nedodání toho, co se očekává, je nutné plně harmonizovat pravidla pro určení souladu se smlouvou. Použitím kombinace subjektivních a objektivních kritérií by měly být chráněny oprávněné zájmy obou stran kupní smlouvy. Soulad se smlouvou by měl být posuzován nejen zohledněním požadavků, které byly skutečně stanoveny ve smlouvě – včetně předsmluvních informací, které tvoří nedílnou součást smlouvy –, ale také určitých objektivních požadavků, které představují běžně očekávaný standard u zboží, zejména pokud jde o způsobilost pro daný účel, balení, návod k instalaci a běžné znaky a výkonové schopnosti.

(19)  V zájmu zajištění jasnosti, pokud jde o to, co může spotřebitel očekávat a za co je obchodník odpovědný v případě nedodání toho, co se očekává, je nutné harmonizovat pravidla pro určení souladu se smlouvou. Použitím kombinace subjektivních a objektivních kritérií by měly být chráněny oprávněné zájmy obou stran kupní smlouvy. Soulad se smlouvou by měl být posuzován nejen zohledněním požadavků, které byly skutečně stanoveny ve smlouvě – včetně předsmluvních informací, které tvoří nedílnou součást smlouvy –, ale také určitých objektivních požadavků, které představují běžně očekávaný standard u zboží, zejména pokud jde o způsobilost pro daný účel, balení, návod k instalaci a běžné znaky a výkonové schopnosti.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Některé požadavky na soulad se smlouvou, zejména pokud jde o kvalitu, trvanlivost a vzhled, se zřejmě uplatní odlišným způsobem při prodeji použitého zboží. V mnoha případech budou přiměřená očekávání spotřebitele u použitého zboží nižší než u zcela nového zboží. Proto musí spotřebitelé v komunikaci s obchodníkem jasněji uvádět zamýšlený účel takového zboží. Ve všech sporech mezi obchodníkem a spotřebitelem ohledně nesouladu bude tento faktor často důležitý pro stanovení toho, zda bylo uneseno důkazní břemeno, pokud jde o údajné závady zboží, nebo nikoli. Pokud však měl spotřebitel příležitost osobně zboží posoudit před uzavřením smlouvy, mohly by členské státy odchylně a s ohledem na jejich konkrétní trhy a právní systémy zvolit možnost nadále stanovovat, že obchodník a spotřebitel se mohou výslovně v písemné formě nebo na trvalém nosiči dohodnout na kratší záruční době, která nesmí být kratší než jeden rok, nebo případně na kratší době obrácení důkazního břemene ve prospěch spotřebitele, která nesmí být kratší než šest měsíců.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19b)  V souladu se zavedenou praxí a zvláštními pravidly týkajícími se odpovědnosti dražitele je zřejmě odůvodněné prozatím zachovat možnost, aby členské státy vyloučily veřejné dražby použitého zboží, pokud má spotřebitel možnost účastnit se dražby osobně. Měl by být však stanoven požadavek, aby před dražbou byli spotřebitelé jasným prohlášením v písemné formě nebo na trvalém nosiči informováni o tom, že tato pravidla se neuplatní, a měla by být výslovně uvedena příslušná statutární nebo jiná práva, která se uplatní. Dále v souladu se směrnicí 2011/83/EU by nemělo být využití online platforem, které mají spotřebitelé a obchodníci k dispozici k dražebním účelům, považováno za veřejnou dražbu ve smyslu této směrnice.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Mnoho spotřebního zboží musí být před tím, než je může spotřebitel účinně používat, nainstalováno. Jakýkoli nesoulad se smlouvou, který je způsoben nesprávnou instalací zboží, by se měl proto považovat za nesoulad se smlouvou v případě, že instalace byla provedena prodávajícím nebo pod jeho kontrolou, a také v případě, kdy zboží bylo instalováno spotřebitelem a k nesprávné instalaci došlo v důsledku nesprávného návodu k instalaci.

(20)  Mnoho spotřebního zboží musí být před tím, než je může spotřebitel účinně používat, nainstalováno. Jakýkoli nesoulad se smlouvou, který je způsoben nesprávnou instalací zboží, by se měl proto považovat za nesoulad se smlouvou v případě, že instalace byla provedena obchodníkem nebo pod jeho kontrolou, a také v případě, kdy zboží bylo instalováno spotřebitelem a k nesprávné instalaci došlo v důsledku nesprávného návodu k instalaci.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Požadavky na soulad by měly zahrnovat jak věcné vady, tak i právní vady. Práva třetích stran a jiné právní vady by mohly spotřebiteli účinně bránit v používání zboží v souladu se smlouvou, pokud držitel těchto práv oprávněně nutí spotřebitele, aby přestal uvedená práva porušovat. Proto by měl prodávající zajistit, aby zboží nebylo zatíženo jakýmkoli právem třetí strany, které spotřebiteli brání v používání zboží v souladu se smlouvou.

(21)  Požadavky na soulad by měly zahrnovat jak věcné vady, tak i právní vady. Práva třetích stran a jiné právní vady by mohly spotřebiteli účinně bránit v používání zboží v souladu se smlouvou, pokud držitel těchto práv oprávněně nutí spotřebitele, aby přestal uvedená práva porušovat. Proto by měl obchodník zajistit, aby zboží nebylo zatíženo jakýmkoli omezením vyplývajícím z práva třetí strany, které spotřebiteli brání v používání zboží v souladu se subjektivními a objektivními kritérii souladu.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Zajištění delší trvanlivosti spotřebního zboží je důležité proto, aby se dosáhlo udržitelnějších spotřebních návyků a oběhového hospodářství. Podobně zásadní význam pro posílení důvěry spotřebitelů ve fungování vnitřního trhu má zabránění vstupu výrobkům, které nejsou v souladu s právními předpisy, na trh Unie tím, že se posílí dohled nad trhem a hospodářským subjektům se poskytnou správné pobídky. Právní předpisy Unie pro konkrétní výrobky proto představují nejvhodnější způsob, jak zavést požadavky na trvanlivost a jiné požadavky týkající se konkrétních typů nebo skupin výrobků s použitím upravených kritérií. Tato směrnice by proto měla doplňovat cíle, o jejichž naplnění usilují tyto právní předpisy Unie pro konkrétní výrobky. Pokud jsou konkrétní informace o trvanlivosti uvedeny v jakémkoli prohlášení před uzavřením smlouvy, které je součástí kupní smlouvy, spotřebitel by měl mít možnost se na ně spolehnout jakožto na součást kritérií souladu se smlouvou.

(23)  Zajištění delší trvanlivosti spotřebního zboží je důležité proto, aby se dosáhlo udržitelnějších spotřebních návyků a oběhového hospodářství. Podobně zásadní význam pro posílení důvěry spotřebitelů ve fungování vnitřního trhu má zabránění vstupu výrobkům, které nejsou v souladu s právními předpisy, na trh Unie tím, že se posílí dohled nad trhem a hospodářským subjektům se poskytnou správné pobídky. Právní předpisy Unie pro konkrétní výrobky, jako je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES nebo směrnice Rady 85/374/EHS, představují pro tyto účely nejvhodnější způsob, jak zavést požadavky na trvanlivost a jiné požadavky týkající se konkrétních typů nebo skupin výrobků s použitím upravených kritérií. Tato směrnice by proto měla doplňovat cíle, o jejichž naplnění usilují tyto právní předpisy Unie pro konkrétní výrobky. Pokud jsou konkrétní informace o trvanlivosti uvedeny v jakémkoli prohlášení před uzavřením smlouvy, které je součástí kupní smlouvy, spotřebitel by měl mít možnost se na ně spolehnout jakožto na součást kritérií souladu se smlouvou.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Trvanlivost by měla být definována jako schopnost výrobku zachovat si požadovaný výkon po určitou nebo dlouhou dobu za vykonávání předvídatelných činností při normální nebo průměrné míře používání. Předpokládá se, že výkon výrobku bude zachován na přijatelné úrovni ve srovnání s jeho původním výkonem, a to po celou dobu jeho životnosti.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Zvýšení právní jistoty jak pro spotřebitele, tak pro prodávající vyžaduje, aby se jasně určil moment, kdy se má posoudit soulad zboží se smlouvou. V zájmu zajištění soudržnosti mezi touto směrnicí a směrnicí 2011/83/EU je vhodné určit jako dobu pro posouzení souladu zboží se smlouvou dobu přechodu rizika. Nicméně v případech, kdy musí být zboží instalováno, by měla být tato rozhodná doba přizpůsobena.

(24)  Zvýšení právní jistoty jak pro spotřebitele, tak pro prodávající vyžaduje, aby se v souladu s vnitrostátními předpisy, které upravují počátek běhu promlčecích lhůt ve výjimečných případech, jasně určil moment, kdy se má posoudit soulad zboží se smlouvou. V zájmu zajištění soudržnosti mezi touto směrnicí a směrnicí 2011/83/EU je obecně vhodné určit jako dobu pro posouzení souladu zboží se smlouvou dobu přechodu rizika. Nicméně v případech, kdy musí být zboží instalováno, by měla být tato rozhodná doba přizpůsobena.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Aby se podniky mohly spolehnout na jednotný soubor pravidel v celé Unii, je třeba plně harmonizovat dobu, během níž se důkazní břemeno v případě nesouladu se smlouvou obrací ve prospěch spotřebitele. S cílem využít presumpce nesouladu se smlouvou by spotřebitel během prvních dvou let měl pouze prokázat, že zboží není v souladu se smlouvou, aniž by musel rovněž prokazovat, že nesoulad se smlouvou v rozhodné době pro stanovení souladu skutečně existoval. Aby se zvýšila právní jistota s ohledem na dostupné prostředky nápravy v případě nesouladu se smlouvou a odstranila se jedna z hlavních překážek, které brání fungování vnitřního trhu, mělo by být plně harmonizováno pořadí, v němž lze uplatňovat prostředky nápravy. Konkrétně by měl mít spotřebitel jako první prostředek nápravy k dispozici možnost volby mezi opravou nebo výměnou, což by mělo napomoci zachovat smluvní vztah a vzájemnou důvěru. Kromě toho, když se spotřebitelům umožní požadovat opravu, podpoří se tím udržitelná spotřeba a snad i větší trvanlivost výrobků.

(26)  Aby se podniky mohly spolehnout na jednotný soubor pravidel v celé Unii, je třeba plně harmonizovat dobu, během níž se důkazní břemeno v případě nesouladu se smlouvou obrací ve prospěch spotřebitele. S cílem využít presumpce nesouladu se smlouvou by spotřebitel během prvního roku měl pouze prokázat, že zboží není v souladu se smlouvou a že se dotyčný nesoulad projevil ve lhůtě jednoho roku od dodání zboží, aniž by musel prokazovat, že nesoulad se smlouvou v rozhodné době pro stanovení souladu skutečně existoval. Aby se zvýšila právní jistota s ohledem na dostupné prostředky nápravy v případě nesouladu se smlouvou a odstranila se jedna z hlavních překážek, které brání fungování vnitřního trhu, mělo by být plně harmonizováno pořadí, v němž lze uplatňovat prostředky nápravy.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Možnost volby spotřebitele mezi opravou a výměnou by měla být omezena pouze tehdy, pokud by zvolená možnost byla ve srovnání s druhou dostupnou možností nepřiměřená, nemožná nebo nezákonná. Například by mohlo být nepřiměřené požadovat výměnu zboží z důvodu drobného škrábance, pokud by tato výměna obnášela značné náklady, a přitom je možné tento škrábanec snadno odstranit.

(27)  Možnost volby spotřebitele mezi opravou a výměnou by měla být omezena pouze tehdy, pokud by zvolená možnost byla ve srovnání s druhou dostupnou možností nemožná nebo nepřiměřená. Například by mohlo být nepřiměřené požadovat výměnu zboží z důvodu drobného škrábance, pokud by tato výměna obnášela značné náklady pro obchodníka, a přitom je možné tento škrábanec snadno odstranit. Pokud je však dostupný pouze jediný prostředek nápravy, který pro obchodníka obnáší náklady, jež jsou nepřiměřené vzhledem k hodnotě, kterou by zboží mělo, pokud by bylo v souladu se smlouvou, a vzhledem k závažnosti nesouladu se smlouvou, mělo by být možné omezit právo spotřebitele na náhradu nákladů na odstranění zboží, které není v souladu se smlouvou, a instalaci náhradního zboží na povinnost obchodníka nahradit náklady v přiměřené výši.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Jestliže prodávající nenapraví nesoulad se smlouvou prostřednictvím opravy nebo výměny bez významných obtíží pro spotřebitele a v přiměřené lhůtě, měl by mít spotřebitel právo na snížení ceny nebo na ukončení smlouvy. Zejména jakákoli oprava nebo výměna by měla být úspěšně dokončena v této přiměřené lhůtě. Co znamená přiměřená lhůta, by mělo být objektivně zjištěno s ohledem na povahu zboží a povahu nesouladu se smlouvou. Pokud prodávající během této přiměřené lhůty úspěšně nenapravil nesoulad se smlouvou, spotřebitel by neměl být povinen akceptovat jakékoli další pokusy ze strany prodávajícího ve vztahu ke stejnému nesouladu se smlouvou.

(28)  Jestliže obchodník nenapraví nesoulad se smlouvou prostřednictvím opravy nebo výměny bez významných obtíží pro spotřebitele a ve lhůtě jednoho měsíce, měl by mít spotřebitel právo na snížení ceny nebo na ukončení smlouvy.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Vzhledem k tomu, že právo ukončit smlouvu z důvodu nesouladu se smlouvou je důležitým prostředkem nápravy použitelným tehdy, pokud oprava či výměna nejsou proveditelné nebo byly neúspěšné, spotřebitel by měl mít právo ukončit smlouvu i v případech, že nesoulad se smlouvou je nevýznamný. To by znamenalo silnou motivaci ke snaze o nápravu všech případů nesouladu se smlouvou již v rané fázi. Aby toto právo ukončit smlouvu bylo pro spotřebitele účinné v situacích, kdy spotřebitel nakupuje větší množství zboží, přičemž určité položky jsou příslušenstvím hlavní položky a spotřebitel by je bez této hlavní položky nekoupil, a nesoulad se smlouvou se týká pouze uvedené hlavní položky, měl by mít spotřebitel právo smlouvu ukončit i v souvislosti s těmito prvky příslušenství, i když tyto prvky v souladu se smlouvou jsou.

(29)  Vzhledem k tomu, že právo ukončit smlouvu z důvodu nesouladu se smlouvou je důležitým prostředkem nápravy použitelným tehdy, pokud oprava či výměna nejsou proveditelné nebo byly neúspěšné, spotřebitel by měl mít právo ukončit smlouvu v případech, že nesoulad se smlouvou není nevýznamný. Aby toto právo ukončit smlouvu bylo pro spotřebitele účinné v situacích, kdy spotřebitel nakupuje větší množství zboží, přičemž určité položky jsou příslušenstvím hlavní položky a spotřebitel by je bez této hlavní položky nekoupil, a nesoulad se smlouvou se týká pouze uvedené hlavní položky, měl by mít spotřebitel právo smlouvu ukončit i v souvislosti s těmito prvky příslušenství, i když tyto prvky v souladu se smlouvou jsou.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Aby se zvýšila právní jistota pro prodávající a celková důvěra spotřebitelů v přeshraniční nákupy, je nutné harmonizovat lhůtu, během níž je prodávající odpovědný za každý nesoulad se smlouvou, který existuje v době, kdy spotřebitel získal zboží do fyzického držení. Vzhledem k tomu, že valná většina členských států při provádění směrnice 1999/44 stanovila dvouleté období a že v praxi to účastníci trhu považují za rozumnou lhůtu, tato lhůta by měla zůstat zachována.

(32)  Aby se zvýšila právní jistota pro obchodníky a celková důvěra spotřebitelů v přeshraniční nákupy, je nutné harmonizovat lhůtu, během níž je obchodník odpovědný za každý nesoulad se smlouvou, který existuje v době, kdy spotřebitel získal zboží do fyzického držení. Vzhledem k tomu, že valná většina členských států při provádění směrnice 1999/44 stanovila dvouleté období a že v praxi to účastníci trhu považují za rozumnou lhůtu, tato lhůta by měla zůstat zachována. Aby však byla zachována úroveň ochrany spotřebitelé, které spotřebitelé v průběhu let dosáhli v důsledku uplatňování směrnice 1999/44/ES, mohou členské státy zachovat delší lhůty odpovědnosti obchodníka podle jejich vnitrostátních předpisů, které již platí ke dni vstupu této směrnice v platnost. Navíc během doby opravy nebo výměny zboží by mělo být období, během něhož je obchodník odpovědný, pozastaveno. Toto období by rovněž mělo začít znovu od začátku pro vyměněné součásti a pro zboží, které spotřebitel obdrží výměnou za vadné zboží.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Aby spotřebitelé byli lépe informováni a aby se usnadnilo prosazování pravidel Unie ohledně práv spotřebitele ve vztahu ke zboží, které není v souladu se smlouvou, měla by tato směrnice sjednotit dobu, během níž dochází k obrácení důkazního břemene ve prospěch spotřebitele, s dobou, během níž je prodávající odpovědný za jakýkoli nesoulad se smlouvou.

vypouští se

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  S cílem zajistit transparentnost by měly být stanoveny některé požadavky na transparentnost pro obchodní záruky. Aby se zlepšila právní jistota a aby se zabránilo uvádění spotřebitelů v omyl, měla by tato směrnice dále stanovit, že pokud jsou podmínky obchodní záruky obsažené v reklamě nebo předsmluvních informacích pro spotřebitele výhodnější než podmínky, které jsou uvedeny v záručním listě, pak by měly mít výhodnější podmínky přednost. Tato směrnice by měla také stanovit pravidla pro obsah záručního listu a způsob, jakým by měl být zpřístupněn spotřebitelům. Členské státy by měly mít možnost stanovit pravidla pro další aspekty obchodních záruk, na něž se nevztahuje tato směrnice, za podmínky, že tato pravidla spotřebitele nepřipraví o ochranu, kterou jim poskytují plně harmonizovaná ustanovení této směrnice týkající se obchodních záruk.

(34)  S cílem zajistit transparentnost by měly být stanoveny některé požadavky na transparentnost pro obchodní záruky. Aby se zlepšila právní jistota a aby se zabránilo uvádění spotřebitelů v omyl, měla by tato směrnice dále stanovit, že pokud jsou podmínky obchodní záruky obsažené v reklamě nebo předsmluvních informacích pro spotřebitele výhodnější než podmínky, které jsou uvedeny v záručním listě, pak by měly mít výhodnější podmínky přednost. Tato směrnice by měla také stanovit pravidla pro obsah záručního listu a způsob, jakým by měl být zpřístupněn spotřebitelům. Členské státy by měly mít možnost stanovit pravidla pro další aspekty obchodních záruk, na něž se nevztahuje tato směrnice, za podmínky, že tato pravidla spotřebitele nepřipraví o ochranu, kterou jim poskytují plně harmonizovaná ustanovení této směrnice týkající se obchodních záruk. Reklamy by se měly chápat tak, že zahrnují prohlášení uvedená na internetových stránkách nebo na stránkách sociálních médií propojených s obchodníkem.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Vzhledem k tomu, že prodávající je odpovědný vůči spotřebiteli za jakýkoliv nesoulad zboží se smlouvou, který vznikl v důsledku činu nebo opomenutí prodávajícího nebo třetí strany, je odůvodněné, aby prodávající měl možnost usilovat o nápravu ze strany odpovědné osoby v dřívějších článcích řetězce transakcí. Touto směrnicí by však neměla být dotčena zásada smluvní volnosti ve vztazích mezi prodávajícím a dalšími stranami v řetězci transakcí. Podrobnosti pro výkon tohoto práva, zejména vůči komu a jakým způsobem je třeba o tyto prostředky nápravy usilovat, by měly stanovit členské státy.

(35)  Vzhledem k tomu, že obchodník je odpovědný vůči spotřebiteli za jakýkoliv nesoulad zboží se smlouvou, který vznikl v důsledku činu nebo opomenutí obchodníka nebo třetí strany, měl by mít obchodník možnost usilovat o nápravu ze strany odpovědné osoby v předchozích článcích řetězce transakcí. Podrobnosti pro výkon tohoto práva, zejména vůči komu a jakým způsobem je třeba o tyto prostředky nápravy usilovat, by měly stanovit členské státy. Členské státy by měly zajistit, aby vnitrostátní právo náležitě chránilo obchodníka určením osoby, u níž má obchodník možnost usilovat o nápravu, časových lhůt a příslušných opatření a podmínek uplatnění práva na nápravu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Osoby nebo organizace považované v rámci vnitrostátního práva za ty osoby nebo organizace, které mají oprávněný zájem na ochraně smluvních práv spotřebitelů, by měly mít právo zahájit řízení buď u soudu, nebo u správního orgánu, který má pravomoc rozhodovat o stížnostech nebo dát podnět k příslušnému soudnímu řízení.

(36)  Osoby nebo organizace považované v rámci vnitrostátního práva za ty osoby nebo organizace, které mají oprávněný zájem na ochraně smluvních práv spotřebitelů, by měly mít právo zahájit řízení buď u soudu, nebo u správního orgánu, který má pravomoc rozhodovat o stížnostech nebo dát podnět k příslušnému soudnímu řízení. Tyto stížnosti nebo řízení by měly mít dostatečný odrazující účinek.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Vzhledem k tomu, že cílů této směrnice, tj. přispět k fungování vnitřního trhu důsledným řešením překážek souvisejících se smluvním právem, které brání prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni jednotlivých členských států, ale lze jich lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(42)  Vzhledem k tomu, že cílů této směrnice, tj. zlepšit podmínky pro vytváření a fungování vnitřního trhu, zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele a jeho důvěry a přispět k vytvoření rovných podmínek pro obchodníky, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni jednotlivých členských států, ale lze jich lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(42a)  Je vhodné, aby Komise přezkoumala tuto směrnici pět let po jejím vstupu v platnost. Při přezkumu by měla Komise věnovat zvláštní pozornost ustanovením této směrnice týkajícím se prostředků nápravy a důkazního břemene – rovněž pokud jde o použité zboží a zboží, které je prodáváno ve veřejné dražbě –, obchodních záruk a odpovědnosti výrobce a vztahu určitých aspektů týkajících se smluv na dodání digitálního obsahu a digitálních služeb k této směrnici. Uvedený přezkum by mohl vést k návrhu Komise na změnu této směrnice.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 1 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předmět a oblast působnosti

Předmět a cíle

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tato směrnice stanoví určité požadavky týkající se kupních smluv uzavíraných mezi prodávajícím a spotřebitelem, zejména pravidla pro soulad zboží se smlouvou, prostředky nápravy v případě nesouladu se smlouvou a podmínky pro uplatnění těchto prostředků nápravy.

1.  Účelem této směrnice je přispět díky dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele k řádnému fungování vnitřního trhu, zlepšení důvěry spotřebitelů a pomoci vytvořit rovné podmínky pro obchodníky tím, že stanoví určité požadavky týkající se kupních smluv uzavíraných mezi obchodníkem a spotřebitelem, zejména pravidla pro soulad zboží se smlouvou, prostředky nápravy v případě nesouladu se smlouvou a podmínky pro uplatnění těchto prostředků nápravy.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tato směrnice se nepoužije na smlouvy, které se týkají poskytování služeb. Pokud kupní smlouva stanoví jak prodej zboží, tak poskytnutí služeb, tato směrnice se použije pouze na tu část, která se týká prodeje zboží.

vypouští se

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Tato směrnice se nepoužije na jakýkoli hmotný nosič, který obsahuje digitální obsah, v případech, kdy se tento hmotný nosič používá výhradně jako nosič pro poskytování digitálního obsahu spotřebiteli.

vypouští se

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy mohou z oblasti působnosti této směrnice vyloučit smlouvy o prodeji použitého zboží, které je prodáváno ve veřejné dražbě, při níž mají spotřebitelé možnost se osobně účastnit prodeje.

vypouští se

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud není regulováno touto směrnicí, není touto směrnicí dotčeno obecné vnitrostátní smluvní právo, jako jsou pravidla o opodstatnění, platnosti nebo účincích smluv, včetně důsledků ukončení smlouvy.

vypouští se

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „kupní smlouvou“ se rozumí smlouva, na jejímž základě prodávající převádí vlastnictví zboží spotřebiteli nebo se zavazuje k převedení tohoto vlastnictví, včetně zboží, které má být teprve vyprodukováno nebo vyrobeno, a spotřebitel hradí cenu tohoto zboží nebo se zavazuje k její úhradě;

a)  „kupní smlouvou“ se rozumí smlouva, na jejímž základě obchodník převádí vlastnictví zboží spotřebiteli nebo se zavazuje k převedení tohoto vlastnictví, včetně zboží, které má být teprve vyprodukováno nebo vyrobeno, a spotřebitel hradí cenu tohoto zboží nebo se zavazuje k její úhradě, včetně jakékoli smlouvy, jejímž předmětem je jak zboží, tak služby;

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „spotřebitelem“ se rozumí fyzická osoba, která ve smlouvách, na které se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, který nelze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání;

b)  „spotřebitelem“ se rozumí fyzická osoba, která ve smlouvách, na které se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, který nelze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání; je-li smlouva uzavřena za účelem spadajícím částečně do obchodní činnosti, podnikání, řemesla nebo povolání dané fyzické osoby a částečně mimo ně nebo za obdobným účelem a je-li tento účel natolik omezený, že v celkových souvislostech smlouvy nepřevažuje, je tato osoba rovněž považována za spotřebitele;

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „prodávajícím“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na to, zda je v soukromém či veřejném vlastnictví, která jedná, i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo v jejím zastoupení, za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání v souvislosti se smlouvami, na které se vztahuje tato směrnice;

c)  „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na to, zda je v soukromém či veřejném vlastnictví, která jedná, i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo v jejím zastoupení nebo jako zprostředkovatel pro fyzickou osobu, za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání v souvislosti se smlouvami, na které se vztahuje tato směrnice;

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „výrobcem“ se rozumí výrobce zboží, dovozce zboží do Unie nebo jakákoli jiná osoba, která se prohlásí za výrobce tím, že na zboží umístí své jméno, ochrannou známku nebo jiné rozlišovací označení;

d)  „výrobcem“ se rozumí výrobce zboží, dovozce zboží na území Unie, výrobce některé suroviny nebo výrobce součásti, nebo jakákoli jiná osoba, která se prohlásí za výrobce tím, že na zboží umístí své jméno, ochrannou známku nebo jiné rozlišovací označení;

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  „digitálním obsahem“ se rozumí údaje, které jsou vytvářeny a poskytovány v digitální podobě;

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  „digitální službou“ se rozumí služba umožňující spotřebiteli vytvářet nebo zpracovávat údaje v digitální podobě, nebo mít k těmto údajům přístup, či ukládat údaje v digitální podobě, pokud jsou tyto údaje nahrávány nebo vytvářeny spotřebitelem;

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ec)  „digitálním obsahem nebo digitální službou začleněnými do zboží“ se rozumí digitální obsah nebo digitální služba, které jsou ve zboží předem nainstalovány;

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ed)  „trvalým nosičem“ se rozumí jakýkoli nástroj, který umožňuje spotřebiteli nebo obchodníkovi ukládat informace určené jemu osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí použití, po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu;

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  „obchodní zárukou“ se rozumí jakýkoli závazek prodávajícího nebo výrobce (dále jen „poskytovatel záruky“) vůči spotřebiteli přesahující jeho záruční povinnost vyplývající ze zákona a spočívající v tom, že mu vrátí zaplacenou cenu nebo že zboží vymění, opraví nebo zařídí jeho servis, pokud zboží neodpovídá údajům nebo jakýmkoli jiným požadavkům uvedeným v záručním listě, které se netýkají splnění zákonných podmínek, nebo v příslušné reklamě dostupné v době uzavření smlouvy nebo před jejím uzavřením;

f)  „obchodní zárukou“ se rozumí jakýkoli závazek obchodníka nebo výrobce (dále jen „poskytovatel záruky“) vůči spotřebiteli přesahující jeho záruční povinnost vyplývající ze zákona a spočívající v tom, že mu vrátí zaplacenou cenu nebo že zboží vymění, opraví nebo zařídí jeho servis, pokud zboží neodpovídá údajům nebo jakýmkoli jiným požadavkům uvedeným v záručním listě, které se netýkají splnění zákonných podmínek, nebo v příslušné reklamě dostupné v době uzavření smlouvy nebo před jejím uzavřením;

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  „trvanlivostí“ se rozumí schopnost výrobku zachovat si požadovaný výkon po určitou nebo dlouhou dobu při vykonávání předvídatelných činností s normální nebo průměrnou mírou používání;

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  „smlouvou“ se rozumí dohoda směřující k tomu, aby z ní vyplývaly povinnosti nebo jiné právní účinky;

vypouští se

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  výrazem „bezplatně“ se rozumí bez nezbytných nákladů vynaložených na uvedení zboží do souladu se smlouvou, zejména nákladů na poštovné, práci a materiál.

i)  výrazem „bezplatně“ se rozumí bez běžných nákladů vynaložených na uvedení zboží do souladu se smlouvou, zejména nákladů na poštovné, práci a materiál.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Oblast působnosti

 

1.  Tato směrnice se použije na jakoukoli kupní smlouvu uzavřenou mezi spotřebitelem a obchodníkem.

 

2.  Tato směrnice se nepoužije na smlouvy, které se týkají poskytování služeb. Pokud však smlouvy stanoví jak prodej zboží, tak poskytnutí služeb, tato směrnice se použije pouze na tu část, která se týká prodeje zboží.

 

3.  Tato směrnice se nepoužije na digitální obsah nebo digitální služby začleněné do zboží.

 

4.  Tato směrnice se nevztahuje na prodej živých zvířat mezi obchodníkem a spotřebitelem.

 

5.  Členské státy mohou z oblasti působnosti této směrnice vyloučit smlouvy na prodej použitého zboží prodávaného ve veřejné dražbě, pokud mají spotřebitelé příležitost zúčastnit se prodeje osobně a pokud jsou prostřednictvím jasného prohlášení v písemné formě nebo na trvalém nosiči před dražbou informováni o tom, že práva vyplývající z této směrnice se neuplatní, a o příslušných právech, která se uplatní. Kromě toho není využití online platforem, které mají spotřebitelé a obchodníci k dispozici k dražebním účelům, považováno za veřejnou dražbu ve smyslu této směrnice.

 

6.  Pokud je jakékoli ustanovení této směrnice v rozporu s ustanovením jiného aktu Unie upravujícího konkrétní oblast nebo předmět, má ustanovení uvedeného jiného aktu Unie přednost a použije se na uvedené konkrétní oblasti.

 

7.  Touto směrnicí není dotčeno obecné vnitrostátní smluvní právo, jako jsou pravidla o omezení nebo promlčecích lhůtách, opodstatnění, platnosti nebo účincích smluv, včetně důsledků ukončení smlouvy, pokud nejsou upravena touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 3

Článek 3

Úroveň harmonizace

Úroveň harmonizace

Členské státy nesmí zachovávat v platnosti nebo zavádět ustanovení odchylná od ustanovení této směrnice, včetně přísnějších nebo méně přísných ustanovení pro zajištění odlišné úrovně ochrany spotřebitele.

1.  V zájmu vyšší úrovně ochrany spotřebitele mohou členské státy ve vnitrostátním právu přijmout nebo ponechat v platnosti přísnější předpisy v oblasti působnosti této směrnice, jsou-li v souladu se Smlouvou.

 

2.  Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy nesmí ve vnitrostátním právu ponechat v platnosti nebo zavádět ustanovení odchylná od ustanovení článků 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 12, 13, 15 a 18, pokud není v této směrnici stanoveno jinak.

 

3.  Aniž je dotčen odstavec 2, členské státy mohou ve vnitrostátním právu přijmout nebo ponechat v platnosti ustanovení o prostředcích nápravy v případě skrytých vad nebo ustanovení o časově omezeném právu odmítnout zboží, aby zajistily vyšší úroveň ochrany spotřebitele. Pokud jde o čl. 8 odst. 2a, mohou členské státy ponechat v platnosti přísnější ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která již platí v den vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Soulad zboží

 

Obchodník spotřebiteli dodává zboží, které v příslušných případech splňuje požadavky článků 4, 5, 6 a 7.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Soulad se smlouvou

Subjektivní požadavky na soulad

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Prodávající zajistí, aby zboží bylo v souladu se smlouvou, a to tak, že v příslušných případech musí:

1.  Prodávající zajistí, aby zboží bylo v souladu se smlouvou, a to tak, že v příslušných případech musí zejména:

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  být v množství, kvalitě a popisu požadovaném smlouvou, kam patří i to, že jestliže prodávající ukáže spotřebiteli vzorek nebo model, musí být zboží v kvalitě a odpovídat popisu tohoto vzorku nebo modelu;

a)  být v množství, kvalitě a popisu požadovaném smlouvou; je-li smlouva uzavřena s tím, že spotřebitel viděl či posoudil vzorek nebo model zboží, musí být zboží v kvalitě a odpovídat popisu tohoto vzorku nebo modelu, s výjimkou případů, kdy byl spotřebitel na veškeré odlišnosti mezi vzorkem nebo modelem a samotným zbožím upozorněn ještě před uzavřením smlouvy;

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  být vhodné pro jakýkoli konkrétní účel, pro nějž jej spotřebitel požaduje, o kterém spotřebitel informoval prodávajícího v době uzavření smlouvy a se kterým prodávající souhlasil; a

b)  být vhodné pro jakýkoli konkrétní účel, pro nějž jej spotřebitel požaduje, o kterém spotřebitel informoval obchodníka nejpozději v době uzavření smlouvy a se kterým obchodník souhlasil, nebo který se dá za daných okolností důvodně očekávat;

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  být poskytnuto s veškerým příslušenstvím, instrukcemi, včetně návodu k instalaci, a asistenční službou pro zákazníky, jak je stanoveno ve smlouvě; a

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aby bylo zboží v souladu se smlouvou, musí splňovat rovněž požadavky článků 5, 6 a 7.

vypouští se

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jakákoli dohoda, která vylučuje články 5 a 6, odchyluje se od nich nebo mění jejich účinky v neprospěch spotřebitele, je platná pouze tehdy, pokud v době uzavření smlouvy spotřebitel věděl o specifických podmínkách týkajících se zboží a spotřebitel s těmito specifickými podmínkami při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

vypouští se

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Požadavky na soulad zboží se smlouvou

Objektivní požadavky na soulad

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zboží musí v příslušných případech:

1.  Kromě splnění všech požadavků na soulad uvedených ve smlouvě, musí zboží v příslušných případech:

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  být vhodné k účelu, k němuž by bylo zboží stejného popisu běžně použito;

a)  být vhodné k účelu, k němuž by bylo zboží stejného typu obvykle použito, případně s přihlédnutím k veškerým existujícím vnitrostátním a unijním právním předpisům a technickým normám, nebo pokud takové technické normy neexistují, k použitelným kodexům chování daného odvětví;

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  být dodáno spolu s takovým příslušenstvím, včetně obalu, návodu k instalaci nebo jiných pokynů, u nichž může spotřebitel předpokládat, že je obdrží; a

b)  být dodáno s veškerým příslušenstvím, včetně obalu, návodu k instalaci nebo jakýchkoli jiných pokynů, u nichž může spotřebitel důvodně předpokládat, že je obdrží; a

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  mít takovou kvalitu a výkonové schopnosti, které jsou běžné pro zboží stejného druhu a které může spotřebitel očekávat vzhledem k povaze zboží a s ohledem na jakékoli veřejné prohlášení učiněné prodávajícím nebo jeho jménem nebo jinými osobamidřívějších článcích řetězce transakcí, včetně výrobce, pokud prodávající neprokáže, že:

c)  být v takovém množstvíkvalitě a mít takové výkonové prvky, včetně vzhledu, trvanlivosti, funkčnosti a bezpečnosti, které jsou uspokojivé a běžné pro zboží stejného druhu a které může spotřebitel důvodně očekávat vzhledem k povaze zboží a s ohledem na jakékoli veřejné prohlášení učiněné obchodníkem nebo výrobcem, zejménareklamě nebo na etiketách, pokud obchodník nemůže prokázat, že:

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  prodávající si nebyl a reálně si nemohl být vědom daného prohlášení;

i)  si nebyl a reálně si nemohl být vědom daného prohlášení;

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  v době uzavření smlouvy bylo toto prohlášení opraveno; nebo

ii)  v době uzavření smlouvy bylo toto prohlášení opraveno a že se dá důvodně předpokládat, že si spotřebitel musel být této opravy vědom; nebo

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  rozhodnutí o koupi nemohlo být dotyčným vyjádřením ovlivněno.

iii)  rozhodnutí o pořízení nemohlo být dotyčným vyjádřením ovlivněno.

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Soulad ve smyslu odstavce 1 není porušen, pokud byl spotřebitel v době uzavření smlouvy výslovně informován, že se určitá charakteristika zboží odchyluje od požadavků na soulad stanovených v odstavci 1, a pokud spotřebitel při uzavření smlouvy s touto odchylkou vyjádřil výslovný a samostatný souhlas.

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zboží bylo instalováno prodávajícím nebo na jeho odpovědnost; nebo

a)  zboží bylo instalováno obchodníkem nebo na jeho odpovědnost; nebo

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V době rozhodné pro stanovení souladu se smlouvou podle článku 8 nesmí být zboží zatíženo žádným právem třetí strany, včetně práva založeného na duševním vlastnictví, aby mohlo být zboží použito podle smlouvy.

V době rozhodné pro stanovení souladu se smlouvou podle článku 8 nesmí být zboží zatíženo žádným omezením vyplývajícím z práva třetí strany, zejména z práv duševního vlastnictví, které znemožňuje užívání daného zboží v souladu s články 4 a 5.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rozhodná doba pro stanovení souladu se smlouvou

Odpovědnost obchodníka

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Prodávající je odpovědný za každý nesoulad se smlouvou, který existuje v okamžiku, kdy:

1.  Obchodník odpovídá za každý nesoulad, který existuje v okamžiku, kdy

a)  spotřebitel nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) získá zboží do fyzického držení; nebo

a)  spotřebitel nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) získá zboží do fyzického držení; nebo

b)  zboží je předáno dopravci vybranému spotřebitelem, pokud tento dopravce nebyl navržen prodávajícím nebo pokud prodávající nenabízí žádný způsob přepravy.

b)  zboží je předáno dopravci vybranému spotřebitelem, pokud tento dopravce nebyl navržen prodávajícím nebo pokud prodávající nenabízí žádný způsob přepravy, aniž tím jsou dotčena práva spotřebitele vůči dopravci,

 

a pokud se tento nesoulad projeví do dvou let od výše stanoveného data, aniž tím je dotčen čl. 3 odst. 3.

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případech, kdy zboží bylo instalováno prodávajícím nebo na jeho odpovědnost se za okamžik, kdy spotřebitel získal zboží do fyzického držení, považuje okamžik, kdy byla instalace dokončena. V případě, kdy bylo zboží určeno k instalaci spotřebitelem, se za okamžik, kdy spotřebitel získal zboží do fyzického držení, považuje okamžik, kdy měl spotřebitel k dispozici dostatečnou dobu pro instalaci, ale v žádném případě ne později než 30 dnů od okamžiku uvedeného v odstavci 1.

2.  V případech, kdy zboží bylo instalováno obchodníkem nebo na jeho odpovědnost podle čl. 6 písm. a), se za okamžik, kdy spotřebitel získal zboží do fyzického držení, považuje okamžik, kdy byla instalace dokončena. V případě, kdy bylo zboží určeno k instalaci spotřebitelem podle čl. 6 písm. b), se za okamžik, kdy spotřebitel získal zboží do fyzického držení, považuje okamžik, kdy měl spotřebitel k dispozici dostatečnou dobu pro instalaci, ale v žádném případě ne později než 30 dnů od okamžiku uvedeného v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud jde o lhůtu stanovenou v odstavci 1, mohou členské státy ponechat v platnosti přísnější ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která již platí ke dni ... [vložte datum vstupu této směrnice v platnost].

 

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Pokud se jedná o prodej použitého zboží a spotřebitel měl příležitost osobně zboží posoudit před uzavřením smlouvy, mohou členské státy ponechat v platnosti ustanovení, která povolují kratší lhůtu, než je lhůta stanovená v odstavci 1, pokud se dotčený obchodník a spotřebitel výslovně v písemné formě nebo na trvalém nosiči dohodli na kratší záruční době, která nesmí být kratší než jeden rok.

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jakýkoli nesoulad se smlouvou, který se projeví v průběhu dvou let od okamžiku uvedeného v odstavcích 1 a 2, se považuje za nesoulad se smlouvou, který existoval již v okamžiku uvedeném v odstavcích 1 a 2, pokud to není neslučitelné s povahou zboží nebo s povahou nesouladu se smlouvou.

vypouští se

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Důkazní břemeno

 

1.  Jakýkoli nesoulad se smlouvou, který se projeví během jednoho roku od rozhodné doby pro stanovení souladu se smlouvou podle čl. 8 odst. 1 a 2, se považuje za nesoulad se smlouvou, který existoval již v rozhodné době, pokud to není neslučitelné s povahou zboží nebo s povahou nesouladu se smlouvou.

 

2.  Pokud se jedná o prodej použitého zboží a spotřebitel měl příležitost osobně zboží posoudit před uzavřením smlouvy, mohou členské státy ponechat v platnosti ustanovení, která povolují kratší lhůtu, než je lhůta stanovená v odstavci 1, pokud se dotčený obchodník a spotřebitel výslovně v písemné formě nebo na trvalém nosiči dohodli na kratší záruční době, která nesmí být kratší než šest měsíců.

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prostředky nápravy pro spotřebitele v případě nesouladu se smlouvou

Prostředky nápravy v případě nesouladu se smlouvou

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případě nesouladu se smlouvou má spotřebitel nárok na to, aby bylo zboží uvedeno prodávajícím bezplatně do souladu se smlouvou, a sice formou opravy nebo výměny v souladu s článkem 11.

1.  V případě nesouladu se smlouvou má spotřebitel nárok na to, aby bylo zboží bezplatně uvedeno do souladu se smlouvou, a sice formou opravy nebo výměny, nebo na přiměřené snížení ceny, nebo na ukončení smlouvy za podmínek stanovených v tomto článku.

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Spotřebitel si může svobodně zvolit mezi opravou a výměnou zboží s výjimkou případů, kdy by zvolená možnost nebyla proveditelná nebo by pro obchodníka obnášela nepřiměřené náklady, přičemž se zohlední všechny okolnosti daného případu včetně:

 

a)  hodnoty, kterou by zboží mělo v případě souladu se smlouvou;

 

b)  závažnosti nesouladu; a

 

c)  proveditelnosti alternativní nápravy, aniž by tím spotřebiteli vznikly významné obtíže.

 

Možnost nápravy výměnou zboží se považuje za nepřiměřenou pro obchodníka zejména tehdy, pokud by náklady na opravu byly nižší nebo stejné jako náklady na alternativní nápravu výměnou.

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Po dobu, kdy probíhá oprava nebo výměna zboží, je lhůta uvedená v článku 8 pozastavena do doby, než spotřebitel obdrží jiný nebo opravený výrobek.

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.  Pokud je v rámci opravy zboží nahrazena některá jeho část novou součástí nebo pokud je vadné zboží nahrazeno novým zbožím, odpovídá obchodník za každý nový nesoulad v nahrazené součásti nebo novém zboží, který se projeví do dvou let od obdržení opraveného nebo nového zboží v souladu podmínkami stanovenými v článcích 8 a 8a.

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Oprava nebo výměna zboží se musí uskutečnit v přiměřené lhůtě a bez významných obtíží pro spotřebitele, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který spotřebitel zboží vyžadoval.

vypouští se

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Spotřebitel má nárok na přiměřené snížení ceny v souladu s článkem 12 nebo na ukončení smlouvy v souladu s článkem 13, pokud:

3.  Aniž je dotčen čl. 3 odst. 3, má spotřebitel nárok na přiměřené snížení ceny v souladu s článkem 12 nebo na ukončení smlouvy v souladu s článkem 13, pokud nastane některý z uvedených případů:

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  je oprava nebo výměna nemožná nebo nezákonná;

a)  oprava nebo výměna je nemožná nebo nepřiměřená v souladu s odstavcem 1a;

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  prodávající neprovedl opravu nebo výměnu v přiměřené lhůtě;

b)  obchodník neprovedl opravu v souladu s článkem 9a nebo výměnu v souladu s článkem 10;

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  navzdory snaze obchodníka uvést zboží do souladu se objeví nesoulad;

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  oprava nebo výměna by spotřebiteli způsobily významné obtíže; nebo

vypouští se

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  nesoulad je tak závažné povahy, že opravňuje k okamžitému snížení ceny nebo ukončení smlouvy; nebo

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  prodávající prohlásil nebo je z okolností stejně tak zřejmé, že prodávající neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené lhůtě.

d)  obchodník prohlásil nebo je z okolností stejně tak zřejmé, že neuvede zboží do souladu tak, že ho v přiměřené lhůtě opraví či vymění, nebo tak, aby spotřebiteli nevznikly významné obtíže.

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Spotřebitel má nárok odepřít zaplacení jakékoli zbývající části ceny, dokud prodávající neuvede zboží do souladu se smlouvou.

4.  Spotřebitel má nárok odepřít zaplacení jakékoli zbývající části ceny, dokud obchodník neuvede zboží do souladu se smlouvou.

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Oprava zboží

 

1.  Oprava zboží podle čl. 9 odst. 1a musí být provedena do jednoho měsíce a bez významných obtíží pro spotřebitele, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který spotřebitel zboží požadoval. Po dobu, kdy probíhá oprava nebo převoz zboží zpět do rukou spotřebitele, nese obchodník riziko zničení nebo dalšího poškození zboží.

 

2.  Spotřebitel má nárok odepřít zaplacení jakékoli zbývající části ceny, dokud obchodník neuvede zboží do souladu se smlouvou jeho opravou.

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud prodávající zjednává nápravu nesouladu se smlouvou výměnou zboží, převezme nahrazované zboží na své náklady, pokud se strany nedohodly jinak, poté, co byl prodávající na nesoulad se smlouvou upozorněn spotřebitelem.

1.  Pokud obchodník zjednává nápravu nesouladu se smlouvou výměnou zboží, převezme nahrazované zboží na své náklady, pokud se strany nedohodly jinak, poté, co byl obchodník na nesoulad se smlouvou upozorněn spotřebitelem.

Pozměňovací návrh    97

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Výměna zboží se uskuteční do jednoho měsíce od okamžiku, kdy obchodník získal zboží do fyzického držení, a bez významných obtíží pro spotřebitele, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který spotřebitel zboží požadoval.

Pozměňovací návrh    98

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Spotřebitel má nárok odepřít zaplacení jakékoli zbývající části ceny, dokud obchodník neuvede zboží do souladu se smlouvou jeho výměnou.

Pozměňovací návrh    99

Návrh směrnice

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11

vypouští se

Volba spotřebitele mezi opravou a výměnou zboží

 

Spotřebitel si může zvolit mezi opravou a výměnou zboží, pokud by zvolená možnost nebyla nemožná, nezákonná nebo by ve srovnání s druhou možností pro prodávajícího obnášela náklady, které by byly nepřiměřené, s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně:

 

a)  hodnoty, kterou by zboží mělo, kdyby nedošlo k nesouladu se smlouvou;

 

b)  významu nesouladu se smlouvou;

 

c)  toho, zda by bylo možné alternativní nápravu dokončit, aniž by se tím spotřebiteli způsobily významné obtíže.

 

Pozměňovací návrh    100

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Snížení ceny musí být přiměřené k poklesu hodnoty zboží, které spotřebitel obdržel, ve srovnání s hodnotou, kterou by zboží mělo, kdyby bylo v souladu se smlouvou.

Spotřebitel uplatní své právo na poměrné snížení ceny tím, že obchodníkovi předá jednoznačné prohlášení, ve kterém mu sdělí své rozhodnutí. Snížení ceny musí být přiměřené k poklesu hodnoty zboží, které spotřebitel obdržel, ve srovnání s hodnotou, kterou by zboží mělo, kdyby bylo v souladu se smlouvou.

Pozměňovací návrh    101

Návrh směrnice

Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Právo spotřebitele ukončit smlouvu

Ukončení smlouvy z důvodu nesouladu

Pozměňovací návrh    102

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Spotřebitel uplatní své právo na ukončení smlouvy tím, že tuto skutečnost jakýmkoli způsobem oznámí prodávajícímu.

1.  Spotřebitel uplatní své právo na ukončení smlouvy tím, že obchodníkovi předá jednoznačné prohlášení, ve kterém mu sdělí své rozhodnutí. V případě, že je smlouva uzavřena digitálními nástroji, poskytne obchodník spotřebiteli jednoduché digitální nástroje k jejímu ukončení. Ukončení smlouvy nabývá účinku 14 dnů po oznámení, nebo k pozdějšímu datu uvedenému spotřebitelem.

Pozměňovací návrh    103

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud se nesoulad se smlouvou týká pouze některého zboží dodaného podle smlouvy a existuje důvod pro ukončení smlouvy podle článku 9, spotřebitel může ukončit smlouvu pouze ve vztahu k tomuto zboží a jakémukoli jinému zboží, které spotřebitel získal jako příslušenství k tomuto zboží, které není v souladu se smlouvou.

2.  Pokud se nesoulad se smlouvou týká pouze některého zboží dodaného podle smlouvy, které je oddělitelné od ostatního zboží, a pokud v případě tohoto zboží, které není v souladu se smlouvou, existuje důvod pro ukončení smlouvy podle článku 9, spotřebitel může ukončit smlouvu pouze ve vztahu k tomuto oddělitelnému zboží a jakémukoli jinému zboží, které získal jako příslušenství k tomuto zboží, jež není v souladu se smlouvou, nebo ve spojení s tímto zbožím, s výjimkou případů, kdy nelze očekávat, že spotřebitel přijme plnění té části smlouvy, která se týká zboží, jež je v souladu se smlouvou.

Pozměňovací návrh    104

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 3 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  spotřebitel nejprve bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy ukončení smlouvy nabylo účinnosti, vrátí zboží obchodníkovi na náklady obchodníka;

Pozměňovací návrh    105

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  prodávající vrátí spotřebiteli zpět zaplacenou částku bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů od obdržení takového oznámení a nese náklady souvisejícívrácením platby;

a)  obchodník poté bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného zboží vrátí spotřebiteli veškeré částky, které na základě smlouvy obdržel; obchodník vrátí částky stejným platebním způsobem, který použil spotřebitel k zaplacení zboží, pokud spotřebitel neposkytne výslovný souhlas s jiným způsobem vrácení peněz; obchodník spotřebiteli neuloží žádné poplatky v souvislostivracením platby;

Pozměňovací návrh    106

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  spotřebitel vrátí zboží prodávajícímu na náklady prodávajícího bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dní ode dne zaslání oznámení o ukončení smlouvy;

vypouští se

Pozměňovací návrh    107

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  pokud zboží nelze vrátit v důsledku zničení nebo ztráty, spotřebitel musí zaplatit prodávajícímu peněžní hodnotu zboží, kterou by zboží, jež není v souladu se smlouvou, mělo ke dni, kdy mělo být vráceno, pokud by je spotřebitel uchoval až do uvedeného dne bez zničení nebo ztráty, pokud zničení nebo ztráta nebyly způsobeny nesouladem zboží se smlouvou; a

c)  pokud zboží nelze vrátit v důsledku zničení nebo ztráty, spotřebitel musí zaplatit obchodníkovi peněžní hodnotu zboží, kterou by zboží, jež není v souladu se smlouvou, mělo ke dni, kdy mělo být vráceno, pokud by je spotřebitel uchoval až do uvedeného dne bez zničení nebo ztráty, pokud zničení nebo ztráta nebyly způsobeny nesouladem zboží se smlouvou; a

Pozměňovací návrh     108

Návrh směrnice

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Právo na náhradu škody

 

1.  Dodavatel je odpovědný spotřebiteli za jakoukoli finanční ztrátu způsobenou v důsledku nesouladu se smlouvou nebo v důsledku nedodání zboží. Náhrada škody musí v co největší míře zajistit, aby byl spotřebitel v situaci, v nímž by se nacházel v případě, že by zboží bylo v souladu se smlouvou.

 

Členské státy stanoví podrobná pravidla pro výkon práva na náhradu škody.

Pozměňovací návrh    109

Návrh směrnice

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 14

vypouští se

Lhůty

 

Spotřebitel má nárok na nápravu v případě nesouladu zboží se smlouvou, pokud se nesoulad se smlouvou projeví do dvou let od okamžiku rozhodného pro stanovení souladu se smlouvou. V případě, že se podle vnitrostátních předpisů práva uvedená v článku 9 promlčují, nesmí být promlčecí lhůta kratší než dva roky od okamžiku rozhodného pro stanovení souladu se smlouvou.

 

Pozměňovací návrh    110

Návrh směrnice

Čl. 15 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obchodní záruky

Obchodní záruky a odpovědnost výrobců

Pozměňovací návrh    111

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Záruční list musí být zpřístupněn na trvalém nosiči a být sepsán jasným a srozumitelným jazykem. Musí zahrnovat tyto prvky:

2.  Záruční list musí být zpřístupněn na trvalém nosiči a být sepsán jasným a srozumitelným jazykem. Na žádost spotřebitele by měl být bezplatně poskytnut v tištěné podobě. Záruční list musí zahrnovat tyto prvky:

Pozměňovací návrh    112

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  jasné uvedení zákonných práv spotřebitele podle této směrnice a jasné prohlášení, že uvedená práva nejsou obchodní zárukou dotčena; a

a)  jasné uvedení zákonných práv spotřebitele podle této směrnice a jasné prohlášení, že uvedená práva musí být splněna bez dalších podmínek a že nejsou dotčena obchodní zárukou; a

Pozměňovací návrh    113

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pro účely tohoto článku se „trvalým nosičem“ rozumí jakýkoli nástroj, který umožňuje stranám ukládat informace určené jim osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí použití, po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    114

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Aniž jsou dotčena práva stanovená v tomto článku nebo jakákoli jiná ustanovení unijního či vnitrostátního práva a za předpokladu, že jsou splněny podmínky a články 3, 8, a 8a a související ustanovení, musí výrobce poskytující záruku na určité zboží na dobu dvou nebo více let:

 

a)  nést vůči spotřebiteli přímou odpovědnost a toto zboží v případě nesouladu se smlouvou opravit nebo vyměnit;

 

b)  opravit nebo vyměnit toto zboží v přiměřené lhůtě a v každém případě do jednoho měsíce od okamžiku, kdy získal zboží do fyzického držení nebo přístup k tomuto zboží za účelem jeho opravy nebo výměny.

Pozměňovací návrh    115

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b.  Výrobce zboží, na něhož se vztahuje odstavec 5a, písemně poskytne jasné a srozumitelné informace o právech stanovených v tomto odstavci, na materiálu nebo obalu zboží, včetně prohlášení, že tím nejsou dotčena práva spotřebitele, pokud jde o odpovědnost obchodníka, od něhož bylo zboží zakoupeno.

Pozměňovací návrh    116

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud prodávající odpovídá spotřebiteli za nesoulad se smlouvou, který je důsledkem činu nebo opomenutí některé osoby v dřívějších článcích řetězce transakcí, má prodávající nárok usilovat o nápravu ze strany oné osoby nebo osob odpovědných v řetězci transakcí. Osobu, u níž má prodávající nárok usilovat o nápravu, a příslušná opatření a podmínky výkonu tohoto práva, určí vnitrostátní právo.

Pokud obchodník odpovídá spotřebiteli za nesoulad se smlouvou, který je důsledkem činu nebo opomenutí některé osoby v předchozích článcích řetězce transakcí, má obchodník nárok usilovat o nápravu ze strany oné osoby nebo osob odpovědných v řetězci transakcí. Osobu, u níž má obchodník nárok usilovat o nápravu, a příslušná opatření a podmínky výkonu tohoto práva, určí vnitrostátní právo. Obchodník má nicméně nárok požadovat nápravu nejméně po dobu uvedenou v článku 8.

Pozměňovací návrh    117

Návrh směrnice

Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 16a

 

Informace o náhradních dílech

 

Členské státy vedou obchodníky a výrobce k tomu, aby spotřebitele informovali jasným a srozumitelným způsobem o existenci veškerých náhradních dílů nebo příslušenství, které jsou dostupné na trhu a nezbytné k použití prodávaného zboží.

Pozměňovací návrh    118

Návrh směrnice

Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prosazování

Prosazování a informace

Pozměňovací návrh    119

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby byly k dispozici odpovídající a účinné prostředky pro zajištění souladu s touto směrnicí.

1.  Členské státy zajistí, aby byly k dispozici odpovídající a účinné prostředky pro zajištění souladu s touto směrnicí, a to zejména s ohledem na potřebu informovat spotřebitele o jejich právech a umožnit jim vymáhání těchto práv v praxi.

Pozměňovací návrh    120

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Prostředky uvedené v odstavci 1 zahrnují ustanovení o tom, že jeden nebo několik z následujících subjektů, které určí vnitrostátní právo, mohou podle vnitrostátního práva podat žalobu u soudu nebo u příslušných správních subjektů, aby se zajistilo, že se použijí vnitrostátní ustanovení, kterými se provádí tato směrnice:

2.  Prostředky uvedené v odstavci 1 zahrnují ustanovení o tom, že jeden nebo několik z následujících subjektů mohou za odůvodněných a přiměřených podmínek, které určí vnitrostátní právo, podat podle vnitrostátního práva žalobu u soudu nebo u příslušných správních subjektů, aby se zajistilo, že se použijí vnitrostátní ustanovení, kterými se provádí tato směrnice. Tyto subjekty zahrnují mimo jiné:

Pozměňovací návrh    121

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jakákoli smluvní dohoda, která k újmě spotřebitele vylučuje použití vnitrostátních opatření provádějících tuto směrnici, odchyluje se od nich nebo mění jejich účinek před tím, než byl prodávající upozorněn spotřebitelem na nesoulad zboží se smlouvou, není pro spotřebitele závazná, pokud smluvní strany v souladu s čl. 4 odst. 3 nevyloučily požadavky článků 5 a 6, neodchýlily se od nich nebo nepozměnily jejich účinky.

Pokud není v této směrnici stanoveno jinak, jakákoli smluvní dohoda, která k újmě spotřebitele vylučuje použití vnitrostátních opatření provádějících tuto směrnici, odchyluje se od nich nebo mění jejich účinek před tím, než byl obchodník upozorněn spotřebitelem na nesoulad zboží se smlouvou, není pro spotřebitele závazná.

Pozměňovací návrh    122

Návrh směrnice

Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 20a

 

Přezkum

 

Komise nejpozději do dne [datum pět let po vstupu této směrnice v platnost] přezkoumá uplatňování této směrnice a předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Tento proces zahrnuje smysluplné a podrobné konzultace s členskými státy a spotřebitelskými, právnickými a obchodními organizacemi a jejich zapojení na úrovni Unie. Tato zpráva musí zahrnovat především hodnocení ustanovení této směrnice, která se týkají nápravných opatření a důkazního břemene – rovněž v souvislosti s použitým zbožím a zbožím prodávaným ve veřejné dražbě –, obchodních záruk a odpovědnosti výrobce a vztahu určitých aspektů týkajících se dodávek digitálního obsahu a digitálních služeb k této směrnici. Ke zprávě budou případně připojeny legislativní návrhy.

(1)

Úř. věst. C 264, 20.7.2016, s. 57.

(2)

...


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Úvod

Za účelem odstranění stávajících legislativních překážek pro přeshraniční transakce v elektronickém obchodu, což je odvětví s široce nevyužitým potenciálem, vydala Evropská komise dne 9. prosince 2015 návrh na směrnici o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku (dále jen „návrh týkající se zboží“). Zpravodaj vítá tento nový pokus o větší harmonizaci evropského spotřebitelského smluvního práva, jelikož nejen podpoří spotřebitele a prodávající v tom, aby více využívali přeshraniční obchod, ale navíc umožní všem zúčastněným stranám využívat přínosy skutečně jednotného (digitálního) trhu.

V návaznosti na rozsáhlé a otevřené konzultace s řadou zainteresovaných stran – zastupujících spotřebitele i podniky a rovněž evropské i národní zájmy – předkládá zpravodaj následující, i když předběžné, hlavní závěry:

1.  Úplná harmonizace je klíčem k odstranění zbývajících legislativních překážek, které brání dotvoření jednotného (digitálního) trhu;

2.  s ohledem na již složité a vícevrstvé spotřebitelské acquis by jednotný soubor pravidel pro prodej na dálku a prodej v přímém styku výrazně odlehčil a zjednodušil evropské spotřebitelské smluvní právo;

3.  neexistuje žádný jasný znak toho, že by byla stávající práva spotřebitelů, uplatňovaná většinou členských států EU, skutečně neúčinná, ať už jde o rozsah a hloubku, odůvodňování či posilování. Proto zpravodaj v tomto ohledu neuvedl žádné větší změny.

Tuto zprávu sepsal s ohledem na výše uvedené.

Nicméně předtím, než nastíní své hlavní pozměňovací návrhy k návrhu Komise, považuje za vhodné přilákat pozornost čtenářů k otázce, proč je tolik nutný přístup úplné harmonizace.

II. Požadavek na úplnou harmonizaci

Návrh týkající se zboží, jejž vypracovala Komise, vychází z běžného názoru, že stávající rozdíly (plynoucí z minimální harmonizace) v právních předpisech o spotřebním zboží stále vytvářejí významné překážky pro vnitřní trh, které nepříznivě ovlivňují podniky a spotřebitele. Komise v tomto ohledu navrhuje, aby se v plné míře, i když cíleně, harmonizovaly klíčové smluvní prvky prodeje zboží mezi podniky a spotřebiteli. Tento nový právní rámec nemá pouze zvýšit důvěru mezi spotřebiteli, kteří by se podněcovali více k přeshraničním nákupům online, ale má vést i ke snížení transakčních nákladů a má posílit právní jistotu, což následně usnadní prodej pro podniky, zejména ty malé a střední, na celém území EU.

Pokud se podíváme na to, jakým způsobem je prováděn stávající právní rámec, především směrnice o prodeji spotřebního zboží a zárukách 1999/44/ES, nemůžeme popřít, že je stále podstatně roztříštěný. Ochrana spotřebitele v EU vykazuje konkrétně následující rozdíly a odchylky:

•  4 typy hierarchií prostředků nápravy: Podle směrnice o prodeji spotřebního zboží může spotřebitel v případě nesouladu se smlouvou nejprve po prodávajícím požadovat, aby zboží, které není v souladu, opravil či vyměnil; pokud takový požadavek není adekvátní nebo pokud k opravě či výměně nedojde v přiměřené lhůtě nebo způsobí spotřebiteli významné obtíže, pak (v druhé fázi) má spotřebitel právo požadovat snížení ceny či ukončení smlouvy. Zatímco šestnáct členských států(1) zavedlo tento přístup, šest členských států(2) šlo až za tento minimální požadavek a nabídlo spotřebiteli, aby si hned od počátku zvolil mezi opravou, výměnou, snížením ceny či ukončením smlouvy. Deset členských států(3) nabídlo svobodnou volbu prostředků nápravy, přičemž ve čtyřech z nich(4) je tato volba omezená právem prodávajícího poskytnout náhradní plnění či jinými podmínkami, což vede k jakési hierarchii prostředků nápravy. Konečně dva členské státy, Spojené království a Irsko, přijaly hierarchii prostředků nápravy, ovšem přidaly další prostředek náhrady, totiž právo v krátké lhůtě zboží, které není v souladu se smlouvou, odmítnout.

•  3 různé lhůty obrácení důkazního břemene: Do doby, než prodávající prokáže opak, se předpokládá, že rozpor se smlouvou, který se projeví v průběhu šesti měsíců po dodání zboží, nastal již v okamžiku dodání, ledaže by to bylo neslučitelné s charakterem zboží nebo nesouladem se smlouvou. Dvacet pět členských států zvolilo období šesti měsíců, ovšem tři členské státy tuto lhůtu protáhly (Polsko na jeden rok, Francie a Portugalsko na dva roky).

•  4 typy zákonné záruční lhůty: Prodávající odpovídá za vady, které byly přítomny již v okamžiku dodání, nejméně dva roky. Zatímco dvacet tři členských států uplatňuje tuto dvouletou lhůtu, Švédsko zavedlo tříletou zákonnou záruku a Finsko společně s Nizozemskem národní záruky založené na předpokládané životnosti výrobku. V Irsku a ve Spojeném království neexistuje žádná konkrétní zákonná záruční doba, ale práva spotřebitelů jsou omezena promlčecí lhůtou.

•  8 rozdílných oznamovacích povinností spotřebitele: Členské státy byly oprávněny ukládat spotřebitelům povinnost oznámit prodávajícímu vadu do dvou měsíců od jejího zjištění, aby mohli využít svých práv. Pokud tak spotřebitel neučinil, přišel o právo na náhradu. Zatímco sedm členských států(5) takovou oznamovací povinnost neukládalo, čtrnáct členských států(6) spotřebitele k oznamovací povinnosti do dvou měsíců nutilo. Další skupina členských států požadovala, aby tak spotřebitel učinil v různých lhůtách, např. „v přiměřené lhůtě“(7), „bez zbytečného prodlení“(8), „urychleně“(9), „ihned“(10) nebo „do šesti měsíců“(11).

Na tomto pozadí se zpravodaj domnívá, že úplná harmonizace – zakotvená v článku 3 návrhu týkajícího se zboží – je v rámci vnitřního trhu ten správný regulační přístup. Je si samozřejmě vědom, že tento přístup je zpochybňován nejen v Radě, ale i ve výboru IMCO a mimo něj. Přestože úplná harmonizace je nanejvýš žádoucí, konečné rozhodnutí o jejím provedení bude přijato pouze tehdy, až budou dohodnuta základní pravidla. Zpravodaj ve svém návrhu v každém případě usiluje o správnou rovnováhu mezi vysokou úrovní ochrany spotřebitele a moderním, proveditelným souborem společných pravidel smluvního práva a o totéž se bude snažit v nadcházejících jednáních se členy výboru IMCO, což by mohlo přispět k nalezení dohody o úplné harmonizaci.

III. Konkrétní změny

1. Rozšíření oblasti působnosti, článek 1

Zpravodaj navrhuje rozšířit oblast působnosti i na prodej offline, jelikož se domnívá, že rozlišování mezi prodejem online a přímým prodejem by akorát přispívalo k roztříštěnosti acquis. Taková roztříštěnost by nejen zvýšila transakční náklady podnikům, ale rovněž by mátla spotřebitele, jejichž práva by se lišila podle toho, zda by nakupovali online, či offline. Toto rozšíření oblasti působnosti podpořili nejen členové výboru IMCO ve všech politických skupinách, ale také výsledky programu REFIT v případě směrnice o prodeji spotřebního zboží a zárukách. Důsledkem toho je třeba směrnici 1999/44/ES zrušit (článek 19a) a změny k této směrnici navržené v článku 19 vypustit.

2. Souvislost s acquis v oblasti spotřebitelského práva

Zpravodaj uznává, že tento návrh představuje další milník v rozvoji acquis v oblasti spotřebitelského práva a že jeho stávající pravidla se stále uplatňují, včetně směrnice o právech spotřebitelů 2011/83/EU. Společně se spoluzpravodaji návrhu týkajícího se smluv o poskytování digitálního obsahu bylo dohodnuto, že se bude usilovat o co největší možné sladění obou návrhů, přičemž se bude brát ohled na rozdíly vyplývající z toho, že se jedná o různá témata. Například nový čl. 2a odst. 3 a bod odůvodnění 13 nyní objasňují, že hmotné zboží se začleněným digitálním obsahem spadá do oblasti působnosti návrhu o poskytování digitálního obsahu.

3. Soulad se smlouvou, články 3a až 5

Nové pravidlo v článku 3a objasňuje, že zboží musí splňovat soulad se subjektivními a objektivními požadavky, které jsou stanoveny v článcích 4 a 5. K těmto pravidlům souladu zpravodaj nenavrhuje žádné podstatné změny.

4. Rozhodná doba pro stanovení souladu, článek 8

Zpravodaj oceňuje, že se návrh Komise dotýká také rozhodné doby pro stanovení souladu v případě instalace. Považoval nicméně za nezbytné jasně odlišit případy instalace uvedené v článku 6 od případů instalace uvedených v článku 8, aby se tak předešlo zmatkům ohledně přesné lhůty.

5. Důkazní břemeno, článek 8a

Pokud jde o důkazní břemeno v případě nesouladu se smlouvou, zpravodaj navrhuje zachovat stávající režim směrnice o prodeji spotřebního zboží a zárukách, třebaže za přístupu úplné harmonizace. Je si dobře vědom toho, že ve výboru IMCO panují v souvislosti s touto konkrétní otázkou rozdílné názory, a očekává další diskuse a změny s cílem nalézt kompromis, který bude vyhovovat zájmům jak spotřebitelů, tak i prodávajících. V bodu odůvodnění 26 se předkládá další objasnění, které má za cíl aktualizovat návrh s přihlédnutím k rozsudku ve věci Faber.(12)

6. Prostředky náhrady pro spotřebitele, články 9 až 13

a. Prostředky náhrady pro spotřebitele, článek 9

Zpravodaj zachovává hierarchii prostředků náhrady navrženou Komisí a v odstavci 3 objasňuje, že spotřebitel má právo smlouvu ukončit v případě, že nesoulad se smlouvou není nevýznamný. Tento aspekt je převzat z čl. 3 odst. 6 směrnice o prodeji spotřebního zboží a zárukách. Kromě toho jsou ze směrnice o prodeji spotřebního zboží a zárukách převzaty části čl. 2 odst. 3 a použity v čl. 9 odst. 5. Někdo by mohl namítnout, že tato změna povede k překrývaní s čl. 4 odst. 3. Ovšem přestože se tento článek věnuje možnosti odchýlit se smluvně např. od objektivních požadavků na soulad, čl. 9 odst. 5 řeší otázku toho, za jakých okolností spotřebitelé nemají právo na náhradu. Toto je obzvláště důležité v případech, kterými se zabývá čl. 10 odst. 2.

b. Výměna zboží, článek 10

Změny navržené v článku 10 slouží především k objasnění, a to s ohledem na judikaturu Soudního dvora EU. Například čl. 10 odst. 2 kodifikuje části judikatury ve spojených věcech Weber/Putz.(13)této souvislosti bylo nutné objasnit, že prodávající si může zvolit, jakým způsobem nahradí již nainstalované zboží, které není v souladu se smlouvou a jehož oprava není možná. Kromě toho bod odůvodnění 27 nyní objasňuje, že v případě nepřiměřených nákladů může být spotřebitelovo právo na vrácení nákladů na odstranění zboží, které není v souladu se smlouvou, a na instalaci náhradního zboží omezeno na povinnost prodávajícího nahradit náklady v přiměřené výši.

c. Ukončení smlouvy, články 13 až 13b

Pravidla pro ukončení smlouvy vyplývají ze struktury pravidel pro soulad se smlouvou a článek 13 zavádí obecné pravidlo. Nový článek 13a se zabývá povinnostmi prodávajícího v případě ukončení smlouvy a vyplývá z původního čl. 13 odst. 3 písm. a). Účelem čl. 13a odst. 2 je nastínit povinnosti prodávajícího v případě částečného ukončení smlouvy, kterému se věnuje původní čl. 13 odst. 2. Nový článek 13b je v nezměněném znění vyjmut z původního čl. 13 odst. 3 písmen b) až d).

7. Lhůty, článek 14

Nakonec zpravodaj do stávajícího návrhu znovuzavádí ustanovení čl. 7 odst. 1 pododstavce 2 směrnice o prodeji spotřebního zboží a zárukách týkající se lhůt pro zboží z druhé ruky.

(1)

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko.

(2)

Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Portugalsko, Řecko a Slovinsko.

(3)

Dánsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko.

(4)

Estonsko, Dánsko. Lucembursko, Polsko.

(5)

Francie, Irsko, Polsko, Rakousko, Německo, Řecko a Spojené království.

(6)

Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Španělsko.

(7)

Dánsko, Litva a Švédsko.

(8)

Česká republika.

(9)

Nizozemsko.

(10)

Maďarsko.

(11)

Slovensko.

(12)

Rozsudek ve věci Faber proti Autobedrijf Hazet Octhen BV, C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357, bod 71.

(13)

Rozsudky ve spojených věcech Gebr. Weber a další proti J. Wittmerovi a dalším, C-65/09 a C-87/09, EU:C:2011:396, bod 74.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Smlouvy o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku

Referenční údaje

COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD)

Datum předložení EP

31.10.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

21.1.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CULT

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

CULT

25.1.2016

 

 

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

JURI

28.4.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Pascal Arimont

2.2.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

27.4.2016

14.7.2016

29.11.2016

21.3.2017

 

28.9.2017

 

 

 

Datum přijetí

22.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

4

4

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Cornelia Ernst, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Datum předložení

27.2.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

29

+

ALDE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Jaromír Štětina, Mihai Ţurcanu

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Carlos Coelho

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

4

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 13. března 2018Právní upozornění