Menetlus : 2015/0288(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0043/2018

Esitatud tekstid :

A8-0043/2018

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 7.13

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0233

RAPORT     ***I
PDF 815kWORD 114k
27.2.2018
PE 593.817v04-00 A8-0043/2018

muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaupade müügilepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Pascal Arimont

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaupade müügilepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0635) ning muudetud ettepanekut (COM(2017)0637),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0379/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Prantsusmaa Senati poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. aprilli 2016. aasta(1) ja 15. veebruari 2018. aasta(2) arvamusi,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A8-0043/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 169 lõikes 1 ja artikli 169 lõike 2 punktis a on sätestatud, et liit aitab tagada kõrgetasemelist tarbijakaitset meetmetega, mis on võetud ELi toimimise lepingu artikli 114 kohaselt.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Siseturu heaks toimimiseks on vaja ühtlustada kaupade müügilepingute teatavaid aspekte, võttes aluseks kõrge tarbijakaitse taseme.

(2)  Siseturu heaks toimimiseks on vaja ühtlustada kaupade müügilepingute teatavaid aspekte, võttes aluseks kõrge tarbijakaitse taseme ja õiguskindluse, ning samal ajal on vaja tagada tarbijate ja kauplejate õiguste ja kohustuste tasakaal.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  E-kaubandus on siseturul üks peamisi majanduskasvu mootoreid. Siiski ei ole selle potentsiaal kaugeltki täielikult ära kasutatud. Liidu konkurentsivõime tugevdamiseks ja majanduskasvu edendamiseks peab liit tegutsema kiiresti ja julgustama ettevõtjaid kasutama ära kõiki võimalusi, mida pakub siseturg. Siseturu potentsiaali saab ära kasutada ainult siis, kui kõik turuosalised saavad hõlpsalt osaleda kaupade piiriüleses müügis, sealhulgas e-kaubanduse tehingutes. Lepinguõiguse normid, mille alusel turuosalised sõlmivad tehinguid, on ühed peamised tegurid, mille alusel ettevõtjad otsustavad, kas hakata kaupu piiriüleselt pakkuma või mitte. Need normid mõjutavad ka tarbijate valmidust sellist poodlemist omaks võtta ja usaldada.

(3)  E-kaubandus on siseturul üks peamisi majanduskasvu mootoreid. Siiski ei ole selle potentsiaal kaugeltki täielikult ära kasutatud. Liidu konkurentsivõime tugevdamiseks ja majanduskasvu edendamiseks peab liit looma täielikult toimiva siseturuga läbipaistva keskkonna. Siseturu potentsiaali saab ära kasutada ainult siis, kui kõik turuosalised saavad hõlpsalt osaleda kaupade piiriüleses müügis, sealhulgas e-kaubanduse tehingutes. Lepinguõiguse normid, mille alusel turuosalised sõlmivad tehinguid, on ühed peamised tegurid, mille alusel ettevõtjad otsustavad, kas hakata kaupu piiriüleselt pakkuma või mitte. Need normid mõjutavad ka tarbijate valmidust sellist poodlemist omaks võtta ja usaldada.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Kaupade müügi suhtes kohaldatavad liidu normid on endiselt killustatud, kuigi lepingueelse teabe nõudeid, taganemisõigust kauglepingutest ja kättetoimetamise tingimusi käsitlevad normid on juba täielikult ühtlustatud. Muud olulised lepingulised elemendid, nagu vastavuskriteeriumid, õiguskaitsevahendid ja nende kasutamise kord lepingutingimustele mittevastavate kaupade puhul, on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 1999/44/EÜ46 praegu ühtlustatud minimaalsel tasemel. Liikmesriikidel on olnud võimalus minna kaugemale liidu standarditest ning võtta vastu norme, mis tagavad tarbijakaitse veelgi kõrgema taseme. Seda õigust on nad kasutanud eri tahkude suhtes ja erinevas ulatuses. Selle tagajärjel erinevad praegu direktiivi 1999/44/EÜ ülevõtvad siseriiklikud õigusnormid oluliselt olulistes elementides, milleks on muu hulgas õiguskaitsevahendite hierarhia, seadusest tuleneva garantii kestus, tõendamiskohustuse ümberpööramise periood või müüjale toote puudusest teatamine.

(4)  Teatavad kaupade müügi suhtes kohaldatavad liidu normid on endiselt killustatud, kuigi lepingueelse teabe nõudeid, taganemisõigust ja kättetoimetamise tingimusi käsitlevad normid on juba täielikult ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2011/83/EL. Muul viisil kui Interneti vahendusel toimuva müügi suhtes kohaldatavad eeskirjad, näiteks lepingueelse teabe nõudeid käsitlevad eeskirjad, on vähem ühtlustatud. Muud olulised lepingulised elemendid, nagu vastavuskriteeriumid, õiguskaitsevahendid ja nende kasutamise kord lepingutingimustele mittevastavate kaupade puhul, on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 1999/44/EÜ46 praegu ühtlustatud minimaalsel tasemel. Liikmesriikidel on olnud võimalus minna kaugemale liidu standarditest ning võtta vastu norme, mis tagavad tarbijakaitse veelgi kõrgema taseme. Seda õigust on nad kasutanud eri tahkude suhtes ja erinevas ulatuses. Selle tagajärjel erinevad praegu direktiivi 1999/44/EÜ ülevõtvad siseriiklikud õigusnormid oluliselt olulistes elementides, milleks on muu hulgas õiguskaitsevahendite hierarhia, seadusest tuleneva garantii kestus, tõendamiskohustuse ümberpööramise periood või kauplejale toote puudusest teatamine.

__________________

__________________

46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta direktiiv 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta, EÜT L 171, 7.7.1999, lk 12.

46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta direktiiv 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta, EÜT L 171, 7.7.1999, lk 12.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Olemasolevad erinevused võivad kahjustada ettevõtjaid ja tarbijaid. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 593/200847 peavad ettevõtjad, kes suunavad tegevuse teiste liikmesriikide tarbijatele, võtma arvesse tarbijalepinguõigust käsitlevaid kohustuslikke norme riigis, mis on tarbija harilik elukohariik. Kuna need normid erinevad liikmesriigiti, võib ettevõtjale tekkida täiendavaid kulusid. Seega võivad paljud ettevõtjad eelistada jätkata kauplemist kodumaal või eksportida vaid ühte või kahte liikmesriiki. Selline kulude ja piiriülese kaubandusega seotud riskide minimeerimise valik toob kaasa äritegevuse laiendamise võimaluste ja mastaabisäästu kaotuse. Eriti mõjutab see väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid.

(5)  Lisaks muudele tähtsatele regulatiivsetele ja mitteregulatiivsetele küsimustele, näiteks seoses maksuseaduste, tarnevõrgustike, maksesüsteemide ja keelebarjääridega, võivad olemasolevad erinevused liikmesriikide lepinguõiguses kahjustada ettevõtjaid ja tarbijaid. Tarbijate põhilised raskused ning kauplejatega ettetulevate vaidluste peamised põhjused tulenevad aga sellest, et kaup ei vasta lepingule. Seetõttu on vaja suurendada tarbija usaldust siseturu vastu ning aidata luua kauplejatele võrdseid tingimusi.

__________________

__________________

47 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma I”), ELT L177, 4.7.2008, lk 6.

47 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma I”), ELT L177, 4.7.2008, lk 6.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Liikmesriikide õigusnormide killustatusest tulenevate probleemide lahendamiseks peaks ettevõtjatel ja tarbijatel olema võimalik toetuda kaupade müügi täielikult ühtlustatud, sihipärasele normistikule. Ühtsed normid on vajalikud tarbijalepinguõiguse mitme olulise aspekti osas, mis praeguse minimaalse ühtlustamise põhimõtte tulemusena on toonud kaasa erinevused ja kaubandustõkked kogu liidus. Seega tuleks käesoleva direktiiviga tunnistada kehtetuks minimaalse ühtlustamise direktiiv 1999/44/EÜ ja kehtestada kaupade müügilepingute suhtes täielikult ühtlustatud normid.

(8)  Liikmesriikide õigusnormide killustatusest ja muudest probleemidest tulenevate probleemide lahendamiseks peaks ettevõtjatel ja tarbijatel olema võimalik toetuda kõigi kaupade müügi ühtlustatud, sihipärasele normistikule. Ühtsed normid on vajalikud tarbijalepinguõiguse mitme olulise aspekti osas, mis praeguse minimaalse ühtlustamise põhimõtte tulemusena on toonud kaasa erinevused ja kaubandustõkked kogu liidus. Seega tuleks käesoleva direktiiviga tunnistada kehtetuks minimaalse ühtlustamise direktiiv 1999/44/EÜ ja kehtestada kaupade müügilepingute suhtes uus ühtlustatud normide raamistik. Liikmesriikidel peaks siiski olema lubatud säilitada või kehtestada oma riiklikus õiguses sätted, milles käsitletakse õiguskaitsevahendeid nn varjatud vigade korral või lühikese tähtaja jooksul keeldumise õigust.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Täielikult ühtlustatud tarbijalepinguõiguse normid lihtsustavad kauplejate jaoks kaupade pakkumist teistes liikmesriikides. Ettevõtjate kulud on väiksemad, sest neil ei ole enam vaja võtta arvesse erinevaid tarbijakaitse kohustuslikke norme. Stabiilse lepinguõiguse tingimustes on neil müügi korral teistesse liikmesriikidesse suurem õiguskindlus.

(9)  Rohkem ühtlustatud tarbijalepinguõiguse normid lihtsustavad kauplejate jaoks kaupade pakkumist teistes liikmesriikides. Ettevõtjate kulud on väiksemad, sest neil ei ole enam vaja võtta arvesse erinevaid tarbijakaitse kohustuslikke norme. Stabiilse lepinguõiguse tingimustes on neil müügi korral teistesse liikmesriikidesse suurem õiguskindlus.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Suurem konkurents jaemüüjate vahel toob endaga tõenäoliselt kaasa selle, et tarbijate jaoks laieneb konkurentsivõimelisemate hindadega kaubavalik. Tänu täielikult ühtlustatud sihipärastele normidele saavad tarbijad kasu kõrgetasemelisest tarbijakaitsest ja suureneb heaolu. See omakorda suurendab tarbijate usaldust piiriülese kaubanduse vastu. Tarbijad teevad suurema kindlusega piiriüleseid oste, teades, et neil on kogu liidus ühesugused õigused.

(10)  Suurem konkurents jaemüüjate vahel toob endaga tõenäoliselt kaasa selle, et tarbijate jaoks laieneb konkurentsivõimelisemate hindadega kaubavalik. Tänu sihipärastele ühtlustatud normidele saavad tarbijad kasu kõrgetasemelisest tarbijakaitsest ja suureneb heaolu. See suurendaks ka tarbijate usaldust piiriülese kaugkaubanduse ja eelkõige kaugmüügi ja internetipõhise kaubanduse vastu.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Käesolev direktiiv hõlmab kaupade müügi suhtes kohaldatavaid norme, mis käsitlevad ainult peamisi aspekte, mis on vajalikud lepinguõigusega seotud tõkete kaotamiseks siseturul. Selleks tuleks täielikult ühtlustada vastavusnõuete normid, õiguskaitsevahendid, mida tarbijatel on võimalik kasutada kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral, ja nende kasutamise kord ning tõsta tarbijakaitse taset võrreldes direktiiviga 1999/44/EÜ.

(11)  Käesolev direktiiv hõlmab kaupade müügi suhtes kohaldatavaid norme, mis käsitlevad ainult peamisi aspekte, mis on vajalikud lepinguõigusega seotud tõkete kaotamiseks siseturul. Selleks tuleks ühtlustada vastavusnõuete normid, õiguskaitsevahendid, mida tarbijatel on võimalik kasutada kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral, ja nende kasutamise kord nii, et oleks tagatud kõrgetasemeline tarbijakaitse.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Käesolevat direktiivi ei tohiks kohaldada selliste kaupade suhtes nagu DVDd ja CDd, mis toimivad üksnes digitaalse sisu kandjana. Seevastu tuleks direktiivi kohaldada sellistesse kaupadesse nagu kodumasinad või mänguasjad paigaldatud digitaalse sisu suhtes, mille puhul digitaalne sisu on integreeritud sellisel viisil, et tema funktsioonid alluvad kauba enda põhifunktsioonidele ja see toimib kauba lahutamatu osana.

(13)  Käesolevat direktiivi ei tohiks kohaldada digitaalse sisu ja kaupadesse integreeritud digitaalteenuste suhtes, nagu DVDd ja CDd ning nutikaubad. Integreeritud digitaalse sisu või digitaalteenustega kaupade puhul peaks kaupleja käesoleva direktiivi kohaselt vastutama tarbija ees kohustuste täitmise eest ainult selliste kaubaelementide osas, mis ei puuduta kaupadesse integreeritud digitaalset sisu või digitaalteenust. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks piirata tarbijatele liidu õigusega antud kaitset, mis on seotud integreeritud digitaalse sisu ja digitaalteenustega.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Eriolude ja kauba laadi tõttu ei tohiks käesolevat direktiivi kohaldada siis, kui kaupleja müüb tarbijale elusloomi.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada liikmesriikide lepinguõigust valdkondades, mida käesoleva direktiiviga ei reguleerita. Samuti peaks liikmesriikidel olema teatavates käesoleva direktiiviga reguleeritud valdkondades vabadus kehtestada käesoleva direktiiviga reguleerimata aspektidega seotud norme: see puudutab tarbijate õiguste teostamise aegumistähtaegu ja müügigarantiisid. Samuti, mis puudutab müüja tagasinõude õigust, siis liikmesriikidel peaks olema vabadus näha selle õiguse teostamiseks ette täpsemad tingimused.

(14)  Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada liikmesriikide lepinguõigust valdkondades, mida käesoleva direktiiviga ei reguleerita. Samuti peaks liikmesriikidel olema teatavates käesoleva direktiiviga reguleeritud valdkondades vabadus kehtestada käesoleva direktiiviga reguleerimata aspektidega seotud norme: see puudutab tarbijate õiguste teostamise aegumistähtaegu. Samuti, mis puudutab kaupleja tagasinõude õigust ja müügigarantiisid, siis liikmesriikidel peaks olema vabadus näha selliste õiguste teostamiseks ette täpsemad tingimused.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a)  Tarbija määratlus peaks hõlmama füüsilisi isikuid, kes tegutsevad väljaspool oma kaubandus-, majandus-, ametialast või kutsetegevust. Kui aga tegemist on kahesuguse eesmärgiga lepinguga, mille puhul eesmärgid on osaliselt seotud isiku kaubandustegevusega ja osaliselt mitte ning kaubanduslik eesmärk on piiratud ega ole lepingu kontekstis domineeriv, tuleks ka sellist isikut käsitada tarbijana. See kajastab mõistlikku lähenemisviisi igapäevastele tehingutele ning lisaks ka õiguskindlust, arvestades ettepanekuga hõlmatud arvukaid eri liiki kaupu ja ulatuslikku kohaldamisala.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Müüjate ja tarbijate jaoks selguse ja kindluse loomiseks tuleks käesolevas direktiivis määratleda mõiste „leping”. See määratlus peaks järgima kõigi liikmesriikide ühiseid traditsioone, sätestades, et lepingu olemasoluks on vajalik kokkulepe, mille alusel tekivad kohustused või muud õiguslikud tagajärjed.

välja jäetud

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Selleks et tasakaalustada õiguskindluse nõuet õigusnormide sobiva paindlikkusega, tuleks iga viidet käesolevas direktiivis sellele, mida isik peab teadma või tegema või mida saab isikult konkreetses olukorras eeldada, mõista viitena sellele, mida saab isikult konkreetses olukorras mõistlikult eeldada. Mõistlikkuse standard tuleks kindlaks teha objektiivselt, võttes arvesse tehingu olemust ja eesmärki, konkreetseid asjaolusid ning asjaomaste poolte tavasid ja praktikat. Eelkõige tuleks objektiivselt kindlaks määrata mõistlik aeg parandustööde tegemiseks või asendamiseks, võttes arvesse kauba ja selle mittevastavuse laadi.

(18)  Selleks et tasakaalustada õiguskindluse nõuet õigusnormide sobiva paindlikkusega, tuleks iga viidet käesolevas direktiivis sellele, mida lepinguosaline peab teadma või tegema või mida saab lepinguosaliselt konkreetses olukorras eeldada, mõista viitena sellele, mida saab temalt konkreetses olukorras mõistlikult eeldada. Mõistlikkuse standard tuleks kindlaks teha objektiivselt, võttes arvesse tehingu olemust ja eesmärki, konkreetseid asjaolusid ning lepinguosaliste tavasid ja praktikat. Eelkõige tuleks objektiivselt kindlaks määrata mõistlik aeg parandustööde tegemiseks või asendamiseks, võttes arvesse kauba ja selle mittevastavuse laadi.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Et tagada selgus selles, mida tarbija võib kaubalt oodata ja mille eest vastutab müüja, kui ootusi ei täideta, on oluline ühtlustada täielikult lepingutingimustele vastavuse kindlakstegemise normid. Subjektiivsete ja objektiivsete kriteeriumide kogumi kohaldamine peaks kaitsma müügilepingu mõlema poole õigustatud huve. Lepingutingimustele vastavust tuleks hinnata, võttes arvesse mitte ainult neid nõudeid, mis on tegelikult sätestatud lepingus, sealhulgas lepingueelses teabes, mis on lepingu lahutamatu osa, vaid ka teatud objektiivseid nõudeid selles suhtes, mida kaubalt tavaliselt eeldatakse, eeskätt seoses otstarbekohasuse, pakendi, paigaldusjuhiste ning tavapäraste omaduste ja toimivusega.

(19)  Et tagada selgus selles, mida tarbija võib kaubalt oodata ja mille eest vastutab kaupleja, kui ootusi ei täideta, on oluline ühtlustada lepingutingimustele vastavuse kindlakstegemise normid. Subjektiivsete ja objektiivsete kriteeriumide kogumi kohaldamine peaks kaitsma müügilepingu mõlema poole õigustatud huve. Lepingutingimustele vastavust tuleks hinnata, võttes arvesse mitte ainult neid nõudeid, mis on tegelikult sätestatud lepingus, sealhulgas lepingueelses teabes, mis on lepingu lahutamatu osa, vaid ka teatud objektiivseid nõudeid selles suhtes, mida kaubalt tavaliselt eeldatakse, eeskätt seoses otstarbekohasuse, pakendi, paigaldusjuhiste ning tavapäraste omaduste ja toimivusega.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a)  Mõningaid lepingutingimustele vastavuse nõudeid, eelkõige seoses kvaliteedi, vastupidavuse ja välimusega, saab tõenäoliselt erineval viisil kohaldada kasutatud kauba müügi suhtes. Paljudel juhtudel on tarbija põhjendatud ootused kasutatud kaupade puhul madalamad kui täiesti uute kaupade puhul. Seepärast peavad tarbijad kauplejaga suheldes esitama selgemalt selliste kaupade kavandatud otstarbe. Kaupleja ja tarbija vaheliste vaidluste lahendamisel kauba lepingutingimustele mittevastavuse küsimuses on see tegur sageli oluline selle kindlaksmääramisel, kas kauba väidetava vea korral on tõendamiskohustus täidetud. Kui aga tarbijal on olnud enne lepingu sõlmimist võimalus kaupa kontrollida isiklikult, võivad liikmesriigid erandina ning oma turge ja õigussüsteemi arvestades otsustada säilitada norme, mille kohaselt kaupleja ja tarbija võivad sõnaselgelt kirjalikult või püsival andmekandjal kokku leppida lühemas garantiiajas, mis on vähemalt üks aasta, või lühema tõendamiskohustuse ümberpööramise ajavahemikuga tarbija kasuks, mis on vähemalt kuus kuud.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 b)  Vastavalt väljakujunenud praktikale ja konkreetsetele eeskirjadele, mis käsitlevad enampakkumise korraldaja vastutust, näib praegu olevat õigustatud säilitada liikmesriikidele võimalus jätta välja kasutatud kaupade avalikud enampakkumised, kus tarbija on saanud isiklikult osaleda. Siiski tuleks kehtestada nõue, et tarbijaid enne enampakkumist teavitataks sõnaselgelt kirjalikult või püsival andmekandjal, et kõnealuseid eeskirju ei kohaldata, ning esitataks sõnaselge viide asjakohasele seadusega ette nähtud õigusele või muudele õigustele, mida kohaldatakse. Lisaks ei tohiks vastavalt direktiivile 2011/83/EL käsitada enampakkumise läbiviimiseks tarbijatele ja kauplejatele kättesaadavate on-line-platvormide kasutamist käesoleva direktiivi tähenduses avaliku enampakkumisena.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Suur hulk tarbekaupu tuleb enne paigaldada, kui tarbija saab neid otstarbekohaselt kasutada. Seetõttu tuleks kauba ebaõigest paigaldamisest tulenev mittevastavus lugeda võrdseks lepingutingimustele mittevastavusega, kui kauba paigaldas müüja või seda tehti tema järelevalve all, samuti siis, kui kauba paigaldas tarbija, kuid ebaõige paigaldus on tingitud ebaõigetest paigaldusjuhistest.

(20)  Suur hulk tarbekaupu tuleb enne paigaldada, kui tarbija saab neid otstarbekohaselt kasutada. Seetõttu tuleks kauba ebaõigest paigaldamisest tulenev mittevastavus lugeda võrdseks lepingutingimustele mittevastavusega, kui kauba paigaldas kaupleja või seda tehti tema järelevalve all, samuti siis, kui kauba paigaldas tarbija, kuid ebaõige paigaldus on tingitud ebaõigetest paigaldusjuhistest.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Vastavus peaks hõlmama materiaalseid ja õiguslikke puudusi. Kolmandate isikute õigused ja muud õiguslikud puudused võivad tegelikult takistada tarbijal kasutamast kaupa lepingu kohaselt, kui õiguste omaja sunnib tarbijat lõpetama nende õiguste rikkumise. Seetõttu peaks müüja tagama, et kaubad on vabad kõigist kolmanda isiku õigustest, mis ei lase tarbijal kaupa lepingu kohaselt kasutada.

(21)  Vastavus peaks hõlmama materiaalseid ja õiguslikke puudusi. Kolmandate isikute õigused ja muud õiguslikud puudused võivad tegelikult takistada tarbijal kasutamast kaupa lepingu kohaselt, kui õiguste omaja sunnib tarbijat lõpetama nende õiguste rikkumise. Seetõttu peaks kaupleja tagama, et kaubad on vabad kõigist kolmanda isiku õigustest tulenevatest piirangutest, mis ei lase tarbijal kaupa subjektiivsete ja objektiivsete vastavuskriteeriumide kohaselt kasutada.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Tarbekaupade pikema vastupidavuse tagamine on oluline jätkusuutlikumate tarbimisharjumuste kujunemiseks ja ringmajanduseni jõudmiseks. Samuti on usalduse suurendamiseks siseturu toimimise vastu väga tähtis hoida mittevastavad tooted liidu turult eemal, tugevdades turujärelevalvet ja pakkudes ettevõtjatele õigeid stiimuleid. Seetõttu on tooteid käsitlev liidu õigusakt kõige kohasem viis eri tooterühmadele ja -liikidele vastupidavusega ja muude toodetega seotud nõuete kehtestamiseks, kasutades selle eesmärgi järgi kohandatud kriteeriume. Seega peaks käesolev direktiiv täiendama sellistes liidu tootepõhistes õigusaktides järgitavaid eesmärke. Kui mis tahes lepingueelses teabes, mis on müügilepingu osa, on märgitud konkreetne teave vastupidavuse kohta, peaks tarbijal olema võimalik toetuda sellele kui osale vastavuskriteeriumidest.

(23)  Tarbekaupade pikema vastupidavuse tagamine on oluline jätkusuutlikumate tarbimisharjumuste kujunemiseks ja ringmajanduseni jõudmiseks. Samuti on usalduse suurendamiseks siseturu toimimise vastu väga tähtis hoida mittevastavad tooted liidu turult eemal, tugevdades turujärelevalvet ja pakkudes ettevõtjatele õigeid stiimuleid. Seetõttu on tooteid käsitlevad liidu õigusaktid, näiteks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EMÜ või nõukogu direktiiv 85/374/EMÜ, kõige kohasem viis eri tooterühmadele ja -liikidele vastupidavusega ja muude toodetega seotud nõuete kehtestamiseks, kasutades selle eesmärgi järgi kohandatud kriteeriume. Seega peaks käesolev direktiiv täiendama sellistes liidu tootepõhistes õigusaktides järgitavaid eesmärke. Kui mis tahes lepingueelses teabes, mis on müügilepingu osa, on märgitud konkreetne teave vastupidavuse kohta, peaks tarbijal olema võimalik toetuda sellele kui osale vastavuskriteeriumidest.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)  Vastupidavust tuleks määratleda toote võimena säilitada nõutavat toimivustaset teatava ajavahemiku või pika perioodi jooksul prognoositava käsitlemise mõju all, eeldades tavalist või keskmist kasutamist. Selle aluseks on eeldus, et toote toimivus säilib esialgse toimivusega võrreldes vastuvõetaval tasemel kogu kasutusaja jooksul.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Õiguskindluse suurendamine nii tarbijate kui ka müüjate jaoks eeldab, et selgelt osutataks aeg, millal tuleks lepingus hõlmatud kaupade vastavust hinnata. Sidususe tagamiseks käesoleva direktiivi ja direktiivi 2011/83/EL vahel on asjakohane viidata riisiko ülemineku ajale kui kauba vastavuse hindamise ajale. Ent juhul, kui kaup tuleb paigaldada, tuleks asjaomast aega kohandada.

(24)  Õiguskindluse suurendamine nii tarbijate kui ka müüjate jaoks eeldab, et selgelt osutataks aeg, millal tuleks lepingus hõlmatud kaupade vastavust hinnata, pidades kinni aegumistähtaegade algust erijuhtudel käsitlevatest riiklikest normidest. Sidususe tagamiseks käesoleva direktiivi ja direktiivi 2011/83/EL vahel on asjakohane üldiselt viidata riisiko ülemineku ajale kui kauba vastavuse hindamise ajale. Ent juhul, kui kaup tuleb paigaldada, tuleks asjaomast aega kohandada.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Et ettevõtjatel oleks võimalik lähtuda kogu liidus ühtsest normistikust, on vaja täielikult ühtlustada ajavahemik, mille vältel pöördub mittevastavuse tõendamise kohustus tarbija kasuks. Esimese kahe aasta jooksul peaks tarbija selleks, et ta saaks tugineda mittevastavuse eeldusele, üksnes tõendama, et kaup ei vasta lepingutingimustele, ilma et tal oleks vaja tõendada ka seda, et kauba mittevastavus oli tegelikult olemas kauba lepingutingimustele vastavuse tuvastamiseks ette nähtud ajal. Selleks et parandada õiguskindlust lepingutingimustele mittevastavuse korral kasutada olevate õiguskaitsevahendite osas ja kõrvaldada üks peamisi siseturgu pärssivatest takistustest, tuleks õiguskaitsevahendite kasutamise kord täielikult ühtlustada. Eelkõige peaks tarbija saama esmalt valida parandamise ja asendamise vahel, mis aitaks säilitada lepingulist suhet ja vastastikust usaldust. Lisaks peaks tarbijatele parandamise nõudmise võimaluse andmine soodustama säästvat tarbimist ja võib aidata kaasa toodete paremale vastupidavusele.

(26)  Et ettevõtjatel oleks võimalik lähtuda kogu liidus ühtsest normistikust, on vaja täielikult ühtlustada ajavahemik, mille vältel pöördub mittevastavuse tõendamise kohustus tarbija kasuks. Esimese aasta jooksul peaks tarbija selleks, et ta saaks tugineda mittevastavuse eeldusele, üksnes tõendama, et kaup ei vasta lepingutingimustele ning et mittevastavus ilmnes ühe aasta jooksul pärast kauba tarnimist, ilma et tal oleks vaja tõendada ka seda, et kauba mittevastavus oli tegelikult olemas kauba lepingutingimustele vastavuse tuvastamiseks ette nähtud ajal. Selleks et parandada õiguskindlust lepingutingimustele mittevastavuse korral kasutada olevate õiguskaitsevahendite osas ja kõrvaldada üks peamisi siseturgu pärssivatest takistustest, tuleks õiguskaitsevahendite kasutamise kord täielikult ühtlustada.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Tarbija valikut parandamise ja asendamise vahel tuleks piirata ainult siis, kui valitud võimalus oleks võrreldes teise võimaliku valikuga ebamõistlik, võimatu või õigusvastane. Näiteks võib olla ebamõistlik nõuda kauba asendamist väikese kriimustuse korral, kui asendamine põhjustaks olulisi kulusid, samas kui kriimustuse saab kergesti parandada.

(27)  Tarbija valikut parandamise ja asendamise vahel tuleks piirata ainult siis, kui valitud võimalus oleks võrreldes teise võimaliku valikuga võimatu või ebamõistlik. Näiteks võib olla ebamõistlik nõuda kauba asendamist väikese kriimustuse korral, kui asendamine põhjustaks olulisi kulusid kauplejale, samas kui kriimustuse saab kergesti parandada. Kui on aga võimalik kasutada vaid ühte õiguskaitsevahendit ning see põhjustaks kauplejale kulusid, mis on ebamõistlikud võrreldes mittevastavuse olulisusega ja kaupade väärtusega juhul, kui mittevastavust ei esineks, peaks säilima võimalus, et tarbija õigus saada hüvitist mittevastava kauba kõrvaldamise ja asenduskaubaga asendamise kulude ulatuses on piiratud kaupleja poolt tasutava proportsionaalse summaga.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Kui müüja ei ole puudust kõrvaldanud parandamise või asendamise teel mõistliku aja jooksul ja ilma et see põhjustaks tarbija jaoks olulist ebamugavust, peaks tarbijal olema õigus hinnaalandusele või leping lõpetada. Eelkõige peaks tarbija jaoks rahuldav parandamine või asendamine toimuma mõistliku aja jooksul. Mis on mõistlik aeg, seda tuleb objektiivselt hinnata, arvestades kauba ja selle mittevastavuse laadi. Kui müüja ei ole mõistliku aja jooksul kauba puudust kõrvaldanud, ei peaks tarbija olema kohustatud nõustuma müüja uute katsetega kõrvaldada sama puudus.

(28)  Kui kaupleja ei ole puudust kõrvaldanud parandamise või asendamise teel ühe kuu jooksul ja ilma et see põhjustaks tarbija jaoks olulist ebamugavust, peaks tarbijal olema õigus hinnaalandusele või leping lõpetada.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Arvestades, et õigus mittevastavuse tõttu leping lõpetada on oluline õiguskaitsevahend, mida kohaldatakse juhul, kui parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, peaks tarbijal olema õigus lõpetada leping ka juhul, kui lepingutingimustele mittevastavus on väike. See annaks tugeva stiimuli lahendada kõik mittevastavuse juhtumid varajases staadiumis. Et muuta lepingu lõpetamise õigus tarbijate jaoks tulemuslikuks, peaks tarbijal olukordades, kus ta ostab mitu toodet, millest mõni on põhitoote tarvik, mida tarbija ei oleks soetanud ilma põhitooteta ja mille mittevastavus mõjutab põhitoodet, olema õigus leping lõpetada ka tarvikosade suhtes, isegi kui viimased vastavad lepingutingimustele.

(29)  Arvestades, et õigus mittevastavuse tõttu leping lõpetada on oluline õiguskaitsevahend, mida kohaldatakse juhul, kui parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, peaks tarbijal olema õigus lõpetada leping juhul, kui tegemist on olulise lepingutingimustele mittevastavusega. Et muuta lepingu lõpetamise õigus tarbijate jaoks tulemuslikuks, peaks tarbijal olukordades, kus ta ostab mitu toodet, millest mõni on põhitoote tarvik, mida tarbija ei oleks soetanud ilma põhitooteta ja mille mittevastavus mõjutab põhitoodet, olema õigus leping lõpetada ka tarvikosade suhtes, isegi kui viimased vastavad lepingutingimustele.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  Müüjate jaoks õiguskindluse ja tarbijate üldise usalduse suurendamiseks piiriüleste ostude tegemise vastu tuleb ühtlustada ajavahemik, mille jooksul vastutab müüja mis tahes mittevastavuse eest, mis on olemas ajal, mil tarbija saab kauba oma valdusse. Arvestades, et suur osa liikmesriike on näinud direktiivi 1999/44/EÜ rakendamisel ette kaheaastase ajavahemiku ja praktikas peavad turuosalised seda mõistlikuks, tuleks see ajavahemik säilitada.

(32)  Kauplejate jaoks õiguskindluse ja tarbijate üldise usalduse suurendamiseks piiriüleste ostude tegemise vastu tuleb ühtlustada ajavahemik, mille jooksul vastutab kaupleja mis tahes mittevastavuse eest, mis on olemas ajal, mil tarbija saab kauba oma valdusse. Arvestades, et suur osa liikmesriike on näinud direktiivi 1999/44/EÜ rakendamisel ette kaheaastase ajavahemiku ja praktikas peavad turuosalised seda mõistlikuks, tuleks see ajavahemik säilitada. Selleks et säilitada tarbijakaitse taset, mille tarbijad on aastate jooksul saavutanud direktiivi 1999/44/EÜ rakendamise tulemusena, võivad liikmesriigid säilitada pikemaid ajavahemikke, mille jooksul kaupleja vastutab nende siseriiklike õigusaktide kohaselt, mis juba kehtivad käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeval. Kauba parandamise või asendamise ajal tuleks ajavahemik, mille jooksul kaupleja vastutab, peatada. See peaks hakkama uuesti jooksma asendatud osade ning kaupade puhul, mille tarbija saab vigaste kaupade asendusena.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  Tarbijate suurema teadlikkuse ja liidu tarbijaõigusi käsitlevate normide lihtsama täitmise tagamiseks seoses lepingutingimustele mittevastavate kaupadega peaks käesolev direktiiv ühitama aja, mille jooksul tõendamiskohustus pöördub tarbija kasuks, perioodiga, mil müüja vastutab kõikide puuduste eest.

välja jäetud

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  Läbipaistvuse tagamiseks tuleks sätestada müügigarantiile teatavad läbipaistvuse nõuded. Lisaks tuleks käesoleva direktiiviga sätestada õiguskindluse parandamiseks ja tarbijate eksitamise vältimiseks nõue, et juhul kui reklaamis või lepingueelses teabes sisalduvad müügigarantii tingimused on tarbijale soodsamad kui need, mis sisalduvad garantiilubaduses, peaksid kehtima soodsamad tingimused. Samuti tuleks käesoleva direktiiviga ette näha normid, mis reguleerivad garantiilubaduse sisu ja seda, kuidas garantiilubadus tarbijatele kättesaadavaks tehakse. Liikmesriikidel peaks olema vabadus kehtestada norme, mis reguleerivad müügigarantiide käesoleva direktiiviga reguleerimata aspekte, tingimusel et need normid ei vähenda kaitset, mida pakuvad tarbijatele käesoleva direktiivi müügigarantiisid käsitlevad täielikult harmoneeritud sätted.

(34)  Läbipaistvuse tagamiseks tuleks sätestada müügigarantiile teatavad läbipaistvuse nõuded. Lisaks tuleks käesoleva direktiiviga sätestada õiguskindluse parandamiseks ja tarbijate eksitamise vältimiseks nõue, et juhul kui reklaamis või lepingueelses teabes sisalduvad müügigarantii tingimused on tarbijale soodsamad kui need, mis sisalduvad garantiilubaduses, peaksid kehtima soodsamad tingimused. Samuti tuleks käesoleva direktiiviga ette näha normid, mis reguleerivad garantiilubaduse sisu ja seda, kuidas garantiilubadus tarbijatele kättesaadavaks tehakse. Liikmesriikidel peaks olema vabadus kehtestada norme, mis reguleerivad müügigarantiide käesoleva direktiiviga reguleerimata aspekte, tingimusel et need normid ei vähenda kaitset, mida pakuvad tarbijatele käesoleva direktiivi müügigarantiisid käsitlevad täielikult harmoneeritud sätted. Reklaami all tuleb mõista kõiki kauplejaga seotud veebisaidil või sotsiaalmeedias esitatud kinnitusi.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Arvestades, et müüja vastutab tarbija ees müüja või kolmanda isiku tegevusest või tegevusetusest tuleneva kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, on põhjendatud, et müüjal peaks olema võimalik kasutada õiguskaitsevahendeid isiku suhtes, kes vastutab tehingute ahela varasemas etapis. Käesolev direktiiv ei tohiks aga mõjutada lepinguvabaduse põhimõtet müüja ja teiste tehingute ahelas osalejate vahel. Üksikasjad selle õiguse kasutamise, eriti selle kohta, kelle vastu ja kuidas sellised õiguskaitsevahendeid kasutada, peaksid kehtestama liikmesriigid.

(35)  Arvestades, et kaupleja vastutab tarbija ees müüja või kolmanda isiku tegevusest või tegevusetusest tuleneva kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, peaks kauplejal olema võimalik kasutada õiguskaitsevahendeid isiku suhtes, kes vastutab tehingute ahela varasemates etappides. Üksikasjad selle õiguse kasutamise, eriti selle kohta, kelle vastu ja kuidas selliseid õiguskaitsevahendeid kasutada, peaksid kehtestama liikmesriigid. Liikmesriigid peaksid tagama, et riiklik õigus kaitseb piisavalt kauplejat, kui selles määratakse kindlaks isikud, kelle vastu kaupleja võib õiguskaitsevahendeid kasutada, ajavahemikud ning asjaomased meetmed ja toimimistingimused.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36)  Isikutel ja organisatsioonidel, kellel on vastavalt liikmesriigi õigusele õigustatud huvi kaitsta tarbijate lepingulisi õigusi, peaks olema õigus algatada menetlusi kas kohtus või haldusasutuses, kes on pädev kaebusi lahendama või asjakohast kohtumenetlust algatama.

(36)  Isikutel ja organisatsioonidel, kellel on vastavalt liikmesriigi õigusele õigustatud huvi kaitsta tarbijate lepingulisi õigusi, peaks olema õigus algatada menetlusi kas kohtus või haldusasutuses, kes on pädev kaebusi lahendama või asjakohast kohtumenetlust algatama. Need kaebused või menetlused peaksid olema hoiatusena piisavad.

Muudatusettepanek     33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(42)  Et liikmesriigid ei suuda käesoleva direktiivi eesmärke – aidata kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele, tegeledes järjekindlal viisil lepinguõigusega seotud takistuste kaotamisega kaupade internetimüügilt ja muult kaugmüügilt, ja vältida samal ajal õiguslikku killustatust – piisavalt saavutada, vaid neid on parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(42)  Et liikmesriigid ei suuda käesoleva direktiivi eesmärke – parandada siseturu loomise ja toimimise tingimusi, tagada tarbijakaitse kõrge tase ja usaldusväärsus ning aidata luua kauplejatele võrdseid tingimusi – piisavalt saavutada, vaid neid on parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(42 a)  On asjakohane, et komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi viie aasta pärast alates selle jõustumisest. Läbivaatamise käigus peaks komisjon pöörama erilist tähelepanu käesoleva direktiivi sätetele, mis käsitlevad õiguskaitsevahendeid ja tõendamiskohustust – ka seoses kasutatud kaupade ning avalikel enampakkumistel müüdavate kaupadega –, müügigarantiid ja tootjavastutust ning seost direktiiviga digitaalse sisu üleandmise ja digitaalteenuste lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta. Kõnealuse läbivaatamise tulemusena võib komisjon esitada ettepaneku käesolevat direktiivi muuta.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Reguleerimisese ja eesmärgid

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva direktiiviga kehtestatakse teatavad nõuded müüja ja tarbija vahel sõlmitud müügilepingutele, eelkõige normid, mis käsitlevad kaupade lepingutingimustele vastavust, õiguskaitsevahendeid lepingutingimustele mittevastavuse korral ja nende õiguskaitsevahendite kasutamist.

1.  Käesoleva direktiivi eesmärk on tarbijakaitse kõrge taseme saavutamise kaudu kaasa aidata siseturu nõuetekohasele toimimisele, sealhulgas parandada tarbijate usaldust ja aidata luua võrdseid tingimusi kauplejatele, sätestades teatavad nõuded, mida kohaldatakse kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud müügilepingutele, eelkõige normid, mis käsitlevad kaupade lepingutingimustele vastavust, õiguskaitsevahendid, mida saab mittevastavuse korral kasutada, ja nende õiguskaitsevahendite kasutamise korra.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata teenuste osutamist käsitlevate lepingute suhtes. Kui müügileping hõlmab nii kaupade müüki kui ka teenuste osutamist, siis kohaldatakse direktiivi ainult kaupade müüki puudutava osa suhtes.

välja jäetud

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata sellise füüsilise andmekandja suhtes, mis sisaldab digitaalset sisu, kui füüsilist andmekandjat on kasutatud üksnes digitaalse sisu toimetamiseks tarbijale.

välja jäetud

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid võivad jätta käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja müügilepingud, mille ese on kasutatud kaup, mida müüakse avalikul enampakkumisel, kus tarbijad saavad isiklikult osaleda.

välja jäetud

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Niivõrd, kuivõrd see ei ole direktiiviga reguleeritud, ei mõjuta käesolev direktiiv liikmesriikide üldist lepinguõigust, nagu norme lepingute koostamise, kehtivuse või õiguslike tagajärgede, sealhulgas lepingu lõpetamise tagajärgede kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  „müügileping” – leping, mille kohaselt müüja annab tarbijale üle või kohustub andma üle kauba omandiõiguse, sealhulgas kaup, mida tuleb valmistada või toota, ning tarbija tasub või võtab kohustuse tasuda selle ostuhinna;

(a)  „müügileping” – leping, sealhulgas nii kaupu kui ka teenuseid käsitlev leping, mille kohaselt kaupleja annab üle või kohustub andma tarbijale üle kauba omandiõiguse, sealhulgas kauba puhul, mis tuleb valmistada või toota, ning tarbija tasub või kohustub tasuma selle ostuhinna;

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  „tarbija” – füüsiline isik, kes käesoleva direktiiviga hõlmatud lepingute raames tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevusega;

(b)  „tarbija“ – füüsiline isik, kes käesoleva direktiiviga hõlmatud lepingute raames tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevusega; kui leping sõlmitakse eesmärgil, mis jääb osaliselt selle füüsilise isiku kaubandus-, äri-, ametialase või kutsetegevuse piiridesse ja osaliselt sellest väljapoole, või samaväärsel eesmärgil ning see eesmärk on piiratud ega ole lepingu kontekstis domineeriv, käsitatakse ka sellist isikut tarbijana;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  „müüja” – füüsiline või juriidiline isik, olenemata sellest, kas ta on era- või avalik-õiguslikus omandis, kes käesoleva direktiiviga reguleeritud lepingute raames tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevusega, sealhulgas tema nimel või ülesandel teiste isikute kaudu;

(c)  „kaupleja“ – füüsiline või juriidiline isik, olenemata sellest, kas ta on era- või avalik-õiguslikus omandis, kes käesoleva direktiiviga reguleeritud lepingute raames tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevusega, sealhulgas tema nimel või ülesandel teiste isikute kaudu või füüsilise isiku vahendajana;

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  tootja – kauba valmistaja, kauba liitu importija või isik, kes on oma nime, kaubamärgi või muu tunnusmärgi kaubale asetanud ja esineb selle tootjana;

(d)  „tootja“ – kauba valmistaja, kauba liidu territooriumile importija, mis tahes tooraine tootja või koostisosa valmistaja või isik, kes on oma nime, kaubamärgi või muu tunnusmärgi kaubale asetanud ja esineb selle tootjana;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  „digitaalne sisu“ – andmed, mis on toodetud ja mis antakse üle digitaalsel kujul;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e b)  „digitaalteenus“ – teenus, mis võimaldab tarbijal luua või töödelda digitaalseid andmeid või saada neile juurdepääs, või salvestada andmeid digitaalselt, kui sellised andmed on tarbija poolt üles laaditud või loodud;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e c)  „integreeritud digitaalne sisu või digitaalteenus“ – digitaalne sisu või digitaalteenus, mis on kaupa eelinstalleeritud;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e d)  „püsiv andmekandja“ – vahend, mis võimaldab tarbijal või kauplejal säilitada isiklikult talle suunatud teavet nii, et seda saab tulevikus teabe otstarbe seisukohast piisava aja jooksul kasutada, ning mis võimaldab säilitatud teavet muutmata kujul taasesitada;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  „müügigarantii” – müüja või tootja (garantii andja) poolt tarbija ees võetud kohustus lisaks oma seadusest tulenevale kohustusele kauba vastavuse tagamise osas hüvitada tarbijale kauba eest makstud hind või asendada või parandada kaup või hooldada seda mis tahes moel, kui kaubal puuduvad garantiilubaduses sätestatud omadused või see ei vasta mis tahes lepinguga mitteseotud nõuetele või lepingu sõlmimise ajal või selle eel kättesaadavale reklaamile;

(f)  „müügigarantii“ – kaupleja või tootja (garantii andja) poolt tarbija ees võetud kohustus lisaks oma seadusest tulenevale kohustusele kauba vastavuse tagamise osas hüvitada tarbijale kauba eest makstud hind või asendada või parandada kaup või hooldada seda mis tahes moel, kui kaubal puuduvad garantiilubaduses sätestatud omadused või see ei vasta mis tahes lepinguga mitteseotud nõuetele või lepingu sõlmimise ajal või selle eel kättesaadavale reklaamile;

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  „vastupidavus“ – toote võime säilitada nõutavat toimivustaset teatava ajavahemiku või pika perioodi jooksul prognoositava käsitlemise mõju all, eeldades tavalist või keskmist kasutamist;

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  „leping” – kokkulepe, mille alusel tekivad kohustused või muud õiguslikud tagajärjed;

välja jäetud

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i)  „tasuta” – ilma kauba lepingutingimustega vastavusse viimiseks vajalike kuludeta, eelkõige posti-, töö- ja materjalikuludeta.

(i)  „tasuta“ – ilma kauba lepingutingimustega vastavusse viimisel tekkivate tavaliste kuludeta, eelkõige posti-, töö- ja materjalikuludeta.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 a

 

Kohaldamisala

 

1.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud müügilepingute suhtes.

 

2.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata teenuste osutamist käsitlevate lepingute suhtes. Kui aga müügileping hõlmab nii kaupade müüki kui ka teenuste osutamist, siis kohaldatakse direktiivi kaupade müüki puudutava lepinguosa suhtes.

 

3.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata integreeritud digitaalse sisu ega integreeritud digitaalteenuste suhtes.

 

4.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud elusloomade müügi lepingutele.

 

5.  Liikmesriigid võivad jätta käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja müügilepingud, mille ese on kasutatud kaup, mida müüakse avalikul enampakkumisel, kus tarbijad saavad isiklikult osaleda, ja kui neid teavitatakse enne enampakkumist sõnaselgelt kirjalikult või püsival andmekandjal, et käesolevast direktiivist tulenevaid õigusi ei kohaldata, ning antakse selles avalduses ühtlasi teada asjaomastest õigustest, mida kohaldatakse. Samuti ei käsitata enampakkumise läbiviimiseks tarbijatele ja kauplejatele kättesaadavate on-line-platvormide kasutamist käesoleva direktiivi tähenduses avaliku enampakkumisena.

 

6.  Kui mõni käesoleva direktiivi säte läheb vastuollu liidu teise õigusakti sättega, millega reguleeritakse konkreetset sektorit või reguleerimiseset, siis on kõnealuse liidu teise õigusakti säte ülimuslik ja seda kohaldatakse nende konkreetsete sektorite suhtes.

 

7.  Niivõrd kuivõrd see ei ole direktiiviga reguleeritud, ei mõjuta käesolev direktiiv liikmesriikide üldist lepinguõigust, nagu norme aegumistähtaja perioodi, lepingute koostamise, kehtivuse või õiguslike tagajärgede, sealhulgas lepingu lõpetamise tagajärgede kohta.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 3

Artikkel 3

Ühtlustamise tase

Ühtlustamise tase

Liikmesriigid ei säilita ega kehtesta sätteid, mis erinevad käesoleva direktiiviga kehtestatutest, sealhulgas ei rangemaid ega leebemaid sätteid, millega tagataks tarbijakaitse erinev tase.

1.  Liikmesriigid võivad käesoleva direktiivi kohaldamisalas säilitada või kehtestada siseriiklikus õiguses asutamislepingule vastavad rangemad eeskirjad, et tagada kõrgemal tasemel tarbijakaitse.

 

2.  Olenemata lõikest 1 ei säilita ega kehtesta liikmesriigid oma siseriiklikus õiguses sätteid, mis erinevad artiklites 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 12, 13, 15 ja 18 sätestatust, välja arvatud juhul, kui käesolevas direktiivis on sätestatud teisiti.

 

3.  Olenemata lõikest 2 võivad liikmesriigid siiski säilitada või kehtestada oma siseriiklikus õiguses sätteid, milles käsitletakse õiguskaitsevahendeid nn varjatud vigade korral või lühikese tähtaja jooksul keeldumise õigust, et tagada kõrgem tarbijakaitse tase. Artikli 8 lõike 2 punkti a puhul võivad liikmesriigid säilitada rangemad siseriiklikud õigusnormid, mis on käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeval juba jõus.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Kaupade nõuetele vastavus

 

Kaupleja annab tarbijale üle kaubad, mis vastavad artiklites 4, 5, 6 ja 7 sätestatud nõuetele, kui see on asjakohane.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vastavus lepingutingimustele

Subjektiivsed vastavusnõuded

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Müüja tagab, et kaup vastab lepingutingimustele, st olenevalt asjaoludest

1.  Müüja tagab, et kaup vastab lepingutingimustele, st eelkõige, kui see on asjakohane

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kaup vastab koguselt, kvaliteedilt ja kirjelduselt lepingutingimustele, mis eeldab muu hulgas seda, et kui müüja näitab tarbijale näidist või mudelit, vastab kaup selle näidise või mudeli kvaliteedile ja kirjeldusele;

(a)  kaup vastab koguselt, kvaliteedilt ja kirjelduselt lepingutingimustele. Kui leping sõlmitakse viitega sellise kauba näidisele või mudelile, mida tarbija on näinud või kontrollinud, vastab kaup selle näidise või mudeli kvaliteedile ja kirjeldusele, välja arvatud juhul, kui tarbija tähelepanu oli juhitud näidise või mudeli mis tahes erinevustele enne lepingu sõlmimist;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kaup sobib kasutamiseks mis tahes konkreetsel eesmärgil, mille tarbija tegi müüjale teatavaks lepingu sõlmimisel ning mille müüja on heaks kiitnud, ning

(b)  kaup sobib kasutamiseks konkreetsel otstarbel, mida tarbija sellelt ootab ja mille ta tegi kauplejale teatavaks hiljemalt lepingu sõlmimisel ning millega kaupleja on nõustunud, või mis on mõistlik otstarve antud asjaoludel;

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  kaup antakse üle koos kõigi tarvikute ja juhistega, sealhulgas installeerimise kohta, ja klienditoega vastavalt lepingus sätestatule; ning

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lepingutingimustele vastamiseks peab kaup täitma ka artiklites 5, 6 ja 7 esitatud nõuded.

välja jäetud

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Iga kokkulepe, mis välistab, kaldub kõrvale või muudab artiklite 5 ja 6 mõju tarbija kahjuks, kehtib ainult siis, kui tarbija teadis lepingu sõlmimise ajal kaubaga seotud eritingimusest ja kui tarbija on lepingu sõlmimisel eritingimusega sõnaselgelt nõustunud.

välja jäetud

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kauba lepingutingimustele vastavuse nõuded

Objektiivsed vastavusnõuded

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kaup peab vastama olenevalt asjaoludest järgmistele nõuetele:

1.  Kaup peab vajaduse korral lisaks lepingus sätestatud tingimustele vastama ka järgmistele nõuetele:

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kaup sobib otstarbeks, milleks seda liiki kaupa tavaliselt kasutatakse;

(a)  kaup sobib otstarbeks, milleks sama liiki kaupa tavaliselt kasutatakse, võttes arvesse, kui see on asjakohane, kehtivaid riiklikke ja liidu õigusakte, tehnilisi standardeid või selliste tehniliste standardite puudumisel kohaldatavaid, sektoris kehtivaid valdkondlikke eeskirju;

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kaup on üle antud koos selliste tarvikutega, sealhulgas pakendid, paigaldusjuhised või muud juhised, mille saamist tarbija võib eeldada, ning

(b)  kaup on üle antud koos kõigi selliste tarvikutega, sealhulgas pakendid, paigaldusjuhised või mis tahes muud juhised, mille saamist tarbija võib mõistlikult eeldada, ning

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kaup on sama liiki kauba tavapäraste omaduste ja talitlusvõimega, nagu tarbija võib eeldada, arvestades kauba laadi ning võttes arvesse avalikke avaldusi, mille on teinud müüja või muu isik tehingute ahela varasemas etapis või mis on tehtud nende nimel, välja arvatud juhul, kui müüja tõendab, et

(c)  kaup on sama liiki kaubale vastava tavapärase kvantiteediga ning omaduste ja talitlusvõimega, sealhulgas välimuse, vastupidavuse, toimivuse ja ohutuse osas, nagu tarbija võib mõistlikult eeldada, arvestades kauba laadi ning võttes arvesse avalikke avaldusi, mille on teinud kaupleja või tootja või mis on tehtud nende nimel, eriti reklaamides ja märgistusel, välja arvatud juhul, kui kaupleja suudab tõendada, et

 

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i)  müüja ei olnud ega võinud olla teadlik kõnealusest avaldusest;

(i)  kaupleja ei olnud ega võinud olla teadlik kõnealusest avaldusest;

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(ii)  lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust parandatud või

(ii)  lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust parandatud ja tarbija ei oleks mõistlikult saanud selle paranduse suhtes teadmatuses olla või

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(iii)  avaldus ei saanud mõjutada kauba ostmist.

(iii)  avaldus ei saanud mõjutada kauba omandamist.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tegemist ei ole lepingule mittevastavusega lõike 1 tähenduses, kui lepingu sõlmimise ajal tarbijat teavitati konkreetselt sellest, et kauba eriomadus kaldus kõrvale lõikes 1 sätestatud lepingule vastavuse nõuetest, ja kui tarbija on lepingu sõlmimise ajal sõnaselgelt ja eraldiseisvalt nõustunud selle kõrvalekaldumisega.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kauba paigaldas müüja või seda tehti tema vastutusel või

(a)  kauba paigaldas kaupleja või seda tehti tema vastutusel või

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklis 8 määratud lepingutingimustele vastavuse kindlakstegemiseks ette nähtud ajal peab kaup olema vaba kolmanda isiku õigustest, sealhulgas intellektuaalomandile tuginevatest õigustest, nii et kaupa saab kasutada lepingu kohaselt.

Artiklis 8 määratud lepingutingimustele vastavuse kindlakstegemiseks ette nähtud ajal peab kaup olema vaba mis tahes kolmanda isiku õigustest tingitud piirangutest, eriti nendest, mis tulenevad intellektuaalomandi õigustest, mis takistavad kaupa artiklite 4 ja 5 kohaselt kasutada.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kauba lepingutingimustele vastavuse tuvastamise aeg

Kaupleja vastutus

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Müüja vastutab lepingule mittevastavuse eest, mis on olemas ajal, mil

1.  Kaupleja vastutab mittevastavuse eest, mis on olemas ajal, mil

(a)  tarbija või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, saab kauba oma valdusse või

(a)  tarbija või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, saab kauba oma valdusse või

(b)  kaup antakse üle tarbija valitud vedajale, kui seda vedajat ei pakkunud müüja või kui müüja vedu ei paku.

(b)  kaup antakse üle tarbija valitud vedajale, kui seda vedajat ei pakkunud kaupleja või kui kaupleja vedu ei paku, ilma et see piiraks tarbija õigusi vedaja suhtes;

 

ja mis ilmneb kahe aasta jooksul alates eespool kindlaks tehtud hetkest, ilma et see piiraks artikli 3 lõike 3 kohaldamist.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui kauba paigaldas müüja või seda tehti tema vastutusel, loetakse, et tarbija on saanud kauba oma valdusse, kui kaup on paigaldatud. Kui kauba pidi paigaldama tarbija, loetakse, et tarbija on saanud kauba oma valdusse, kui tarbijal on olnud paigaldamiseks mõistlik aeg, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast lõikes 1 osutatud aega.

2.  Kui kauba paigaldas kaupleja või seda tehti kaupleja vastutusel, mis tuleneb artikli 6 punktist a, loetakse, et tarbija on saanud kauba oma valdusse, kui kaup on paigaldatud. Kui kauba pidi paigaldama tarbija, tulenevalt artikli 6 punktist b, loetakse, et tarbija on saanud kauba oma valdusse, kui tarbijal on olnud paigaldamiseks mõistlik aeg, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast lõikes 1 osutatud aega.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Lõikes 1 sätestatud ajavahemiku osas võivad liikmesriigid säilitada rangemad siseriiklikud õigusnormid, mis on [sisestada käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev[ juba jõus.

 

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Sellise kasutatud kaupade müügi puhul, kus tarbijal on olnud enne lepingu sõlmimist võimalus kaupu isiklikult kontrollida, võivad liikmesriigid säilitada sätted, mis võimaldavad lõikes 1 sätestatust lühemat ajavahemikku, kui kaupleja ja tarbija on sõnaselgelt kirjalikult või püsival andmekandjal kokku leppinud sellises lühemas ajavahemikus, mis ei tohi olla lühem kui üks aasta.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Eeldatakse, et lepingutingimustele mittevastavus, mis ilmneb kahe aasta jooksul alates lõigetes 1 ja 2 osutatud ajast, oli olemas lõigetes 1 ja 2 osutatud ajal, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus kauba või mittevastavuse laadiga.

välja jäetud

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 8 a

 

Tõendamiskohustus

 

1.  Eeldatakse, et lepingutingimustele mittevastavus, mis ilmneb ühe aasta jooksul alates artikli 8 lõikes 1 ja 2 sätestatud lepingutingimustele vastavuse tuvastamiseks ettenähtud asjakohasest ajast, oli sel ajal olemas, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus kauba või mittevastavuse laadiga.

 

2.  Sellise kasutatud kaupade müügi puhul, kus tarbijal on olnud enne lepingu sõlmimist võimalus kaupu isiklikult kontrollida, võivad liikmesriigid säilitada sätted, mis võimaldavad lõikes 1 sätestatust lühemat ajavahemikku, kui kaupleja ja tarbija on selgesõnaliselt kirjalikult või püsival andmekandjal kokku leppinud sellises lühemas ajavahemikus, mis ei tohi olla lühem kui kuus kuud.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tarbija õiguskaitsevahendid lepingutingimustele mittevastavuse korral

Õiguskaitsevahendid lepingutingimustele mittevastavuse korral

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Lepingutingimustele mittevastavuse korral on tarbijal õigus nõuda, et müüja viiks kauba tasuta vastavusse, parandades või asendades selle kooskõlas artikliga 11.

1.  Lepingutingimustele mittevastavuse korral on tarbijal õigus nõuda kauba vastavusse viimist selle parandamise või asendamise näol või saada proportsionaalset hinnaalandust või lõpetada leping käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tarbija võib vabalt valida parandamise ja asendamise vahel, välja arvatud juhul, kui tehtud valik on võimatu või teise võimalusega võrreldes kauplejale ebamõistlikult kulukas, võttes arvesse juhtumi asjaolusid, sealhulgas:

 

(a)  väärtust, mis kaubal oleks juhul, kui lepingule mittevastavust ei esineks;

 

(b)  lepingule mittevastavuse olulisust ning

 

(c)  võimalust kasutada alternatiivset õiguskaitsevahendit ilma märkimisväärsete ebamugavusteta tarbijale.

 

Eelkõige loetakse asendav parandusmeede kaupleja jaoks ebamõistlikuks, kui parandamiskulud oleksid väiksemad või võrdsed alternatiivse asendava parandusmeetme kuludega.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Kauba parandamise või asendamise ajal peatatakse artiklis 8 osutatud ajavahemik, kuni tarbija saab asendatud või parandatud kauba.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c.  Kui remondi käigus asendatakse mingi osa uue osaga, või kui vigane kaup on asendatud uue kaubaga, vastutab kaupleja selle asendatud osa või asendatud kauba puhul mis tahes uue mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul alates parandatud või asendatud kauba kättesaamisest, kooskõlas artiklites 8 ja 8a sätestatud tingimustega.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Parandamine või asendamine peab toimuma mõistliku aja jooksul ning ilma oluliste ebamugavusteta tarbijale, võttes arvesse kauba laadi ja eesmärki, milleks tarbija kaupa tahtis.

välja jäetud

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tarbijal on õigus hinna võrdelisele alandamisele kooskõlas artikliga 12 või lõpetada leping kooskõlas artikliga 13, kui

3.  Piiramata artikli 3 lõike 3 kohaldamist on tarbijal õigus hinna võrdelisele alandamisele kooskõlas artikliga 12 või lõpetada leping kooskõlas artikliga 13 kõigil järgnevatel juhtudel:

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  parandamine või asendamine on võimatu või õigusvastane;

(a)  parandamine või asendamine on lõike 1a kohaselt võimatu või ebamõistlik;

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  müüja ei ole kaupa parandanud või asendanud mõistliku aja jooksul;

(b)  kaupleja ei ole vastavalt artiklitele 9a ja 10 kaupa parandanud või asendanud;

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  ilmneb mittevastavus, kuigi kaupleja üritab kaupa lepinguga vastavusse viia,

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  parandamine või asendamine oleks tarbija jaoks väga ebamugav või

välja jäetud

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  lepingule mittevastavus on nii tõsine, et õigustab kohest hinna alandamist või lepingu lõpetamist; või

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  müüja on teatanud või nähtub see sama selgelt asjaoludest, et ta ei vii kaupa lepingutingimustega vastavusse mõistliku aja jooksul.

(d)  kaupleja on teatanud või nähtub see sama selgelt asjaoludest, et ta ei vii kaupa selle parandamise või asendamise abil lepingutingimustega vastavusse mõistliku aja jooksul või ilma et see põhjustaks tarbijale olulist ebamugavust.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Tarbijal on õigus viivitada hinna veel maksmata osa tasumisega, kuni müüja on viinud kauba lepingutingimustega vastavusse.

4.  Tarbijal on õigus viivitada hinna veel maksmata osa tasumisega, kuni kaupleja on viinud kauba lepingutingimustega vastavusse.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 9 a

 

Kaupade parandamine

 

1.  Artikli 9 lõike 1a kohane parandamine peab toimuma ühe kuu jooksul ning ilma oluliste ebamugavusteta tarbijale, võttes arvesse kauba laadi ja eesmärki, milleks tarbija kaupa tahtis. Kaupleja kannab kauba parandamise või tarbijale saatmise käigus selle hävimise või täiendava kahju riski.

 

2.  Tarbijal on õigus viivitada hinna veel maksmata osa tasumisega, kuni kaupleja on viinud kauba parandamise abil lepingutingimustega vastavusse.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui müüja asendab puudusega asja lepingutingimustele vastava asjaga, võtab müüja asendatud kauba oma kulul tagasi, kui pooled ei ole pärast seda, kui tarbija on müüjale puudusest teatanud, kokku leppinud teisiti.

1.  Kui kaupleja asendab puudusega asja lepingutingimustele vastava asjaga, võtab kaupleja asendatud kauba oma kulul tagasi, kui pooled ei ole pärast seda, kui tarbija on kauplejale puudusest teatanud, kokku leppinud teisiti.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Asendamine peab toimuma ühe kuu jooksul pärast seda, kui kaupleja on kauba füüsiliselt kätte saanud, ning ilma oluliste ebamugavusteta tarbijale, võttes arvesse kauba laadi ja eesmärki, milleks tarbija kaupa tahtis.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Tarbijal on õigus viivitada hinna veel maksmata osa tasumisega, kuni kaupleja on viinud kauba selle asendamise abil lepingutingimustega vastavusse.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 11

välja jäetud

Tarbija valik parandamise ja asendamise vahel

 

Tarbija võib valida parandamise ja asendamise vahel, välja arvatud juhul, kui üks neist on võimatu või õigusvastane või teise võimalusega võrreldes müüjale ebamõistlikult kulukas, võttes arvesse kõiki asjaolusid, sealhulgas:

 

(a)  väärtust, mis kaubal oleks juhul, kui lepingutingimustele mittevastavust ei esineks;

 

(b)  lepingutingimustele mittevastavuse olulisust;

 

(c)  võimalust kasutada alternatiivset õiguskaitsevahendit ilma märkimisväärsete ebamugavusteta tarbijale.

 

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hinda alandatakse võrdeliselt tarbija saadud kauba väärtuse suhtele kauba lepingutingimustele vastavuse väärtusesse.

Tarbija kasutab õigust hinna proportsionaalsele vähendamisele, teatades kauplejale selgesõnaliselt lepingu lõpetamise otsusest. Hinda alandatakse võrdeliselt tarbija saadud kauba väärtuse suhtele kauba nõuetele vastavuse väärtusesse.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tarbija õigus leping lõpetada

Lepingu lõpetamine mittevastavuse tõttu

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tarbijal on õigus leping lõpetada, teatades sellest müüjale mis tahes viisil.

1.  Tarbija kasutab õigust leping lõpetada, teatades kauplejale selgesõnaliselt lepingu lõpetamise otsusest. Digitaalsete vahendite abil sõlmitavate lepingute puhul annab kaupleja tarbijale lepingu lõpetamiseks lihtsad digitaalsed vahendid. Lepingu lõpetamine jõustub 14 päeva pärast teatamist või tarbija osutatud hilisemal kuupäeval.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui lepingutingimustele mittevastavus on seotud ainult mõne lepingu alusel üleantud kaubaga ja kui vastavalt artiklile 9 on alust leping lõpetada, võib tarbija lepingu lõpetada ainult nende kaupade osas ja mis tahes muude kaupade osas, mille tarbija soetas mittenõuetekohase kauba tarvikuna.

2.  Kui lepingutingimustele mittevastavus on seotud ainult mõne lepingu alusel üleantud kaubaga, mida saab teistest kaupades eraldada, ja kui vastavalt artiklile 9 on alust leping nende mittevastavate kaupade osas lõpetada, võib tarbija lepingu lõpetada ainult nende teistest kaupadest eraldatavate kaupade osas ja mis tahes muude kaupade osas, mille tarbija soetas koos mittenõuetekohase kaubaga või selle tarvikuna, välja arvatud juhul, kui ei saa eeldada, et tarbija aktsepteeriks lepingu nende osade täitmist, mis puudutavad nõuetele vastavaid kaupu.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 3 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  esiteks tagastab tarbija kaupleja kulul kauplejale kauba põhjendamatu viivituseta ja mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingu lõpetamise jõustumisest;

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  hüvitab müüja tarbijale tasutud hinna põhjendamatu viivituseta ja mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates teate saamisest ning kannab hüvitamisega kaasnevad kulud;

(a)  teiseks hüvitab kaupleja tarbijale kõik lepingu alusel makstud summad põhjendamatu viivituseta ja mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamisest. Kaupleja kasutab hüvitamiseks sama makseviisi, nagu tarbija kasutas kauba eest tasumiseks, välja arvatud juhul, kui tarbija on sõnaselgelt nõus muu viisiga. Kaupleja ei nõua tarbijalt seoses hüvitamisega mingit tasu.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  tagastab tarbija müüja kulul müüjale kauba põhjendamatu viivituseta ja mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingu lõpetamise teate saatmisest;

välja jäetud

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kui kaupa ei ole selle hävimise või kadumise tõttu võimalik tagastada, tasub tarbija müüjale rahalise väärtuse, mis oleks mittevastaval kaubal olnud päeval, mil tagastamine pidanuks toimuma, kui kaup oleks olnud selle kuupäevani hävimata või kaotsi minemata tarbija valduses, välja arvatud juhul, kui hävimine või kaotsiminek oli tingitud kauba mittevastavusest lepingutingimustele, ning

(c)  kui kaupa ei ole selle hävimise või kadumise tõttu võimalik tagastada, tasub tarbija kauplejale rahalise väärtuse, mis oleks mittevastaval kaubal olnud päeval, mil tagastamine pidanuks toimuma, kui kaup oleks olnud selle kuupäevani hävimata või kaotsi minemata tarbija valduses, välja arvatud juhul, kui hävimine või kaotsiminek oli tingitud kauba mittevastavusest lepingutingimustele, ning

Muudatusettepanek     108

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 13 a

 

Õigus nõuda kahju hüvitamist

 

1.  Tarnija vastutab tarbija ees mis tahes majandusliku kahju eest, mis on tekkinud lepingule mittevastavusest või kauba üleandmata jätmisest. Kahju hüvitamisega asetatakse tarbija olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kaup oleks olnud lepingule vastav.

 

Liikmesriigid kehtestavad kahju hüvitamise nõudmise õiguse kasutamiseks üksikasjalikud normid.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 14

välja jäetud

Tähtajad

 

Tarbijal on kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral õigus kasutada õiguskaitsevahendit, kui mittevastavus ilmneb kahe aasta jooksul kauba lepingutingimustele vastavuse tuvastamiseks ettenähtud ajast. Kui artikliga 9 sätestatud õiguste kasutamiseks on riigisiseste õigusaktidega kehtestatud aegumistähtajad, siis ei või kõnealune tähtaeg olla lühem kui kaks aastat kauba lepingutingimustele vastavuse tuvastamiseks ettenähtud ajast.

 

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Müügigarantiid

Müügigarantiid ja tootjavastutus

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Garantii tehakse kättesaadavaks püsival andmekandjal ning see koostatakse lihtsas ja arusaadavas keeles. See peab sisaldama järgmist:

2.  Garantii tehakse kättesaadavaks püsival andmekandjal ning see koostatakse kirjalikult, lihtsas ja arusaadavas keeles. Tarbija taotluse korral tehakse see tasuta kättesaadavaks paberkandjal. Garantiikirjas sisaldub järgmine teave:

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  tarbija selgelt sõnastatud seadusest tulenevad õigused, nagu on ette nähtud käesoleva direktiiviga, ja selge kinnitus, et müügigarantii ei mõjuta neid õigusi, ning

(a)  tarbija selgelt sõnastatud seadusest tulenevad õigused, nagu on ette nähtud käesoleva direktiiviga, ja selge kinnitus, et neid õigusi täidetakse ilma lisatingimusteta ja neid ei mõjuta müügigarantii, ning

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käesoleva artikli tähenduses on „püsiv andmekandja“ vahend, mis võimaldab pooltel säilitada isiklikult neile suunatud teavet nii, et sellele on teabe eesmärgiga vastavuses oleva aja jooksul võimalik hilisemaks kasutamiseks ligi pääseda, ja mis võimaldab säilitatud teavet muutmata kujul taasesitada.

välja jäetud

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Ilma et see piiraks käesolevas artiklis sätestatud õiguste või muude liidu või siseriiklike õigusnormide kohaldamist, peab tootja, kes annab teatavate kaupade puhul vastupidavuse garantii kaheks aastaks või kauemaks, artiklites 3, 8 ja 8a sätestatud tingimustel ning nende artiklite ja seonduvate sätete kohaldamisel

 

(a)  olema otse tarbija ees vastutav sellise kauba parandamise või asendamise eest kauba nõuetele mittevastavuse korral;

 

(b)  sellise kauba parandama või asendama mõistliku aja jooksul ning igal juhul ühe kuu jooksul alates hetkest, mil ta sai kauba füüsiliselt oma valdusesse või sai juurdepääsu kaubale selle parandamise või asendamise eesmärgil.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b.  Lõike 5a kohaldamisalasse kuuluvate toodete tootja esitab kaupadele lisatud materjalis või pakendil selge ja arusaadava kirjaliku teabe nimetatud lõikes sätestatud õiguste kohta, sealhulgas avalduse selle kohta, et see ei mõjuta tarbija õigusi seoses kaupleja vastutusega, kellelt kaup osteti;

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui müüja vastutab tarbija ees kauba lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mis tuleneb tehingute ahelas varasema etapi isiku tegevusest või tegevusetusest, on müüjal õigus kasutada tehingute ahelas vastutava isiku või vastutavate isikute vastu õiguskaitsevahendeid. Vastutav isik, kelle vastu müüja võib kasutada õiguskaitsevahendit, ning asjaomased vahendid ja nende kasutamise kord määratakse kindlaks liikmesriikide õigusaktidega.

Kui kaupleja vastutab tarbija ees kauba lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mis tuleneb tehingute ahela varasemates etappides toiminud isiku tegevusest või tegevusetusest, on kauplejal õigus kasutada tehingute ahelas vastutava isiku või vastutavate isikute vastu õiguskaitsevahendeid. Vastutav isik, kelle vastu kaupleja võib õiguskaitsevahendit kasutada, ning asjaomased vahendid ja nende kasutamise kord määratakse kindlaks liikmesriikide õigusaktidega. Kauplejal on aga õigus kasutada õiguskaitsevahendeid ajavahemikus, mis ei ole artiklis 8 osutatust lühem.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 16 a

 

Varuosi käsitlev teave

 

Liikmesriigid soovitavad kauplejatel ja tootjatel teavitada tarbijat selgel ja arusaadaval viisil müüdud kauba kasutamiseks vajalike mis tahes tagavaraosade või tarvikute olemasolust turul.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Jõustamine

Jõustamine ja teave

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad piisavad ja tõhusad vahendid, et tagada käesoleva direktiivi järgimine.

1.  Liikmesriigid tagavad piisavad ja tõhusad vahendid, et tagada käesoleva direktiivi järgimine, võttes eelkõige arvesse vajadust, et tarbijad oleksid oma õigustest teavitatud ning et neil oleks võimalik oma õigusi praktikas kasutada.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud vahendite hulka kuuluvad õigusnormid, mille kohaselt üks või mitu järgmistest liikmesriigi õigusega määratud asutustest võib/võivad kooskõlas liikmesriigi õigusega pöörduda kohtute või pädevate haldusasutuste poole, et tagada käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklike õigusnormide kohaldamine:

2.  Lõikes 1 osutatud vahendite hulka kuuluvad õigusnormid, mille kohaselt üks või mitu järgmistest asutustest võib/võivad vastavalt liikmesriigi õigusega kindlaks määratud põhjendatud ja nõuetekohastele kriteeriumidele kooskõlas liikmesriigi õigusega pöörduda kohtute või pädevate haldusasutuste poole, et tagada käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklike õigusnormide kohaldamine. Kõnealused asutused on muu hulgas järgmised:

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga lepinguline kokkulepe, mis välistab tarbija kahjuks käesolevat direktiivi üle võtvate riigisiseste meetmete kohaldamist, kaldub neist kõrvale või muudab nende mõju enne, kui tarbija teatab müüjale kauba lepingule mittevastavusest, ei ole tarbijale siduv, välja arvatud juhul, kui lepingupooled välistavad artiklite 5 ja 6 nõuete mõju, kalduvad sellest kõrvale või muudavad seda kooskõlas artikli 4 lõikega 3.

Kui käesolevas direktiivis ei ole sätestatud teisiti, ei ole tarbijale siduv mis tahes lepinguline kokkulepe, mis välistab tarbija kahjuks käesolevat direktiivi üle võtvate riigisiseste meetmete kohaldamist, kaldub neist kõrvale või muudab nende mõju enne, kui tarbija teatab kauplejale kauba lepingule mittevastavusest.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 20 a

 

Läbivaatamine

 

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi kohaldamise läbi hiljemalt [kuupäev viis aastat pärast jõustumist] ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Läbivaatamine hõlmab asjakohast ja üksikasjalikku konsulteerimist liikmesriikidega ning tarbija-, õigus- ja ettevõtjate organisatsioonidega ja nende kaasamist liidu tasandil. Eelkõige sisaldab kõnealune aruanne hinnangut käesoleva direktiivi sätetele, mis käsitlevad õiguskaitsevahendeid ja tõendamiskohustust – ka seoses kasutatud kaupade ning avalikel enampakkumistel müüdavate kaupadega –, müügigarantiid ja tootjavastutust ning seost direktiiviga digitaalse sisu üleandmise ja digitaalteenuste lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta. Vajaduse korral lisatakse aruandele asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

(1)

ELT C 264, 20.7.2016, lk 57.

(2)

...


SELETUSKIRI

I. Sissejuhatus

Piiriülest e-kaubandust kui suuresti kasutamata potentsiaaliga valdkonda segavate tõkete kõrvaldamiseks avaldas komisjon 9. detsembril 2015 ettepaneku võtta vastu direktiiv kaupade internetimüügi ja muu kaugmüügi lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta (edaspidi „kaupade direktiivi ettepanek“). Raportöör tunneb heameelt sellest uuest Euroopa tarbijalepinguõiguse ühtlustamise püüdest, kuna see õhutab tarbijaid ja müüjaid laialdasemalt piiriüleseid müügitehinguid kasutama ning lisaks võimaldab kõigil sidusrühmadel tõelisest (digitaalsest) ühtsest turust kasu saada.

Pärast laialdasi ja avalikke arutelusid paljude huvitatud osapooltega, kes esindasid nii tarbijate, ettevõtjate kui ka üleeuroopalisi ja riiklikke huve, teeb raportöör alljärgnevad peamised esialgsed järeldused.

1.  Veel säilinud ja (digitaalse) ühtse turu täielikku väljakujundamist pidurdavate õiguslike takistuste kaotamisel omab keskset tähtsust täielik ühtlustamine.

2.  Juba niigi keeruka ja mitmekihilise tarbijaõiguse juures kergendaks ja lihtsustaks Euroopa tarbijalepinguõigust oluliselt nii tavapärast kui ka kaugmüüki reguleerivate ühtsete eeskirjade kogum.

3.  Puuduvad selged tõendid selle kohta, nagu oleksid enamikus ELi liikmesriikides praegu kohaldatavad tarbijaõigused oma ulatuse või põhjalikkuse poolest ebatõhusad, mis õigustaks nende täiustamist. Seetõttu ei teinud raportöör selles osas olulisi muudatusi.

Eelnimetatut arvestades koostas raportöör käesoleva raporti projekti.

Enne komisjoni ettepaneku kohta tehtud peamiste muudatusettepanekute esitamist tasuks aga lugejatele selgitada, mis muudab täieliku ühtlustamise nii hädavajalikuks.

II. Miks on täielik ühtlustamine vajalik

Komisjoni kaupade direktiivi ettepanek tugineb juba tuttavale väitele, et tarbekaupade müüki reguleerivate õigusaktide väga vähesest ühtlustamisest tingitud erinevused tekitavad siseturul endiselt olulisi tõkkeid, mis kahjustab nii ettevõtjaid kui ka tarbijaid. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku kaupade ettevõtjalt tarbijale müümist reguleerivate lepingute põhipunktid sihipäraselt täiel määral ühtlustada. Niisugune uus õigusraamistik peab mitte üksnes suurendama tarbijate (keda täiendavalt stimuleeritakse internetis piiriüleseid ostusid sooritama) kindlustunnet, vaid alandama ka tehingukulusid ja suurendama õiguskindlust, mis hõlbustaks ettevõtjate ja eriti VKEde jaoks oma kaupade ja teenuste müümist kogu ELis.

Kui vaadata, kuidas kehtivat õigusraamistikku ja eelkõige tarbekaupade müügi ja garantiide direktiivi 1999/44/EÜ (edaspidi „TMGD“) on rakendatud, on raske eitada, et see on endiselt üsnagi killustatud. Täpsemalt eksisteerivad ELi tarbijakaitses järgmised suuremad lahknevused ja erinevused.

•   Õiguskaitsevahendite hierarhia neli eriliiki: TMGD kohaselt saab tarbija kauba mittevastavuse korral kõigepealt nõuda müüjalt selle parandamist või asendamist; kui selline nõue ei ole asjakohane või kui kaupa ei parandata ega asendata mõistliku aja jooksul või kui see põhjustab tarbijale märkimisväärseid ebamugavusi, on tarbijal järgnevalt õigus hinna alandamisele või õigus leping lõpetada. 16 liikmesriiki(1) järgisid seda käsitlust ning kuus liikmesriiki(2) läksid sellisest miinimumnõudest kaugemale ja andsid tarbijale kohe võimaluse valida parandamise, asendamise, hinna alandamise ja lepingu lõpetamise vahel. Kümme liikmesriiki(3) võimaldasid vabalt valida õiguskaitsevahendi (neist neljas(4) piiravad sellist valikut müüja õigus rikkumine heastada või muud tingimused), mille tulemuseks oli midagi õiguskaitsevahendite hierarhia taolist. Ning kahes liikmesriigis, Ühendkuningriigis ja Iirimaal, kehtestati õiguskaitsevahendite hierarhia, kuid lisati täiendav vahend – õigus lühikese tähtaja jooksul mittevastavast kaubast loobuda.

  Kolm erinevat tõendamiskohustuse ümberpööramise tähtaega: Lepingutingimustele mittevastavus, mis tuleb ilmsiks kuue kuu jooksul alates kauba üleandmisest, loetakse esinenuks üleandmise hetkel, välja arvatud juhul, kui müüja tõendab vastupidist või kui see ei ole kooskõlas kauba laadi või mittevastavuse laadiga. 25 liikmesriigis kehtib nimetatud kuuekuuline tähtaeg, kuid kolm liikmesriiki pikendasid seda (Poola ühe aastani, Portugal ja Prantsusmaa kahe aastani).

  Neli erinevat garantiiaega: Üleandmise ajal esinenud puuduste korral võib müüjat lugeda vastutavaks vähemalt kahe aasta jooksul. Kui 23 liikmesriigis kehtib nimetatud kaheaastane tähtaeg, siis Rootsis kehtib kolmeaastane garantiiaeg ning Madalmaades ja Soomes sõltub selle kestus kaupade eeldatavast keskmisest elueast. Iirimaal ja Ühendkuningriigis ei ole kindlat garantiiaega, kuid tarbija õigused on piiratud aegumistähtajaga.

  Kaheksa erinevat puudusest teatamise tähtaega: Liikmesriigid said kohustada tarbijaid nende õiguste teostamiseks teatama müüjale puudusest kahe kuu jooksul alates selle avastamisest. Tarbija, kes seda ei teinud, kaotas õiguse õiguskaitsele. Seitse liikmesriiki(5) ei kehtestanud sellist teatamistähtaega ning 14 liikmesriiki(6) kohustasid tarbijat teatama puudusest kahe kuu jooksul. Osa liikmesriike nõudsid, et tarbija teataks avastatud puudusest “mõistliku aja jooksul“(7),, “asjatu viivituseta“(8),, “aegsasti“(9),, “viivitamata“(10) või “kuue kuu jooksul“(11).

Sellises olukorras on raportöör veendunud, et kaupade direktiivi ettepaneku artiklis 3 sätestatud täielik ühtlustamine on siseturu puhul õige lahendus. Raportöör muidugi teab, et ühtlustamine kohtab vastuseisu nii nõukogus kui ka siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis ja väljaspool seda. Kuigi see oleks igati eelistatav lahendus, tuleb lõplik otsus täieliku ühtlustamise võimalikkuse kohta teha alles seejärel, kui tähtsamate normide osas on kokkuleppele jõutud. Igal juhul tahab raportöör nii oma raporti projektis kui ka eelseisvatel läbirääkimistel siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni liikmetega leida õige tasakaalu ühelt poolt kõrgetasemelise tarbijakaitse ning teiselt poolt moodsate ja praktiliste ühtse lepinguõiguse eeskirjade vahel, mis võimaldaks jõuda kokkuleppele täieliku ühtlustamise küsimuses.

III. Konkreetsed muudatused

1. Direktiivi kohaldamisala laiendamine, artikkel 1

Raportöör teeb ettepaneku laiendada direktiivi kohaldamisala müügitehingutele, mis ei toimu internetis, kuna ta on veendunud, et tavapärase ja internetimüügi eristamine suurendaks veelgi ühenduse õigustiku killustatust. Lisaks ettevõtjate tehingukulude suurendamisele tekitaks killustatus segadust tarbijates, kellel oleksid internetist ostmisel ja tavapärasel ostmisel erinevad õigused. Sellist kohaldamisala laiendamist on peale kõiki fraktsioone esindavate siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni liikmete toetanud ka õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi rakendamine TMGD suhtes. Seetõttu tuleb direktiiv 1999/44/EÜ kehtetuks tunnistada (artikkel 19 a) ja nimetatud direktiivi muudatusettepanekud (komisjoni ettepaneku artikkel 19) välja jätta.

2. Seosed tarbijaõigustikuga

Raportöör tunnistab, et käesolev ettepanek on tarbijaõigustiku arendamisel järjekordne teetähis ning et praegust õigustikku, sealhulgas direktiivi 2011/83/EL kohaldatakse jätkuvalt. Digitaalse sisu tarnelepinguid käsitleva ettepaneku kaasraportööridega lepiti kokku, et mõlemad ettepanekud ühtlustatakse võimalikult suurel määral, arvestades seejuures erinevatest reguleerimisesemetest tingitud erinevusi. Näiteks uue artikli 2 a lõikes 3 ja põhjenduses 13 selgitatakse nüüd, et integreeritud digitaalse sisuga füüsilised kaubad kuuluvad digitaalset sisu käsitleva ettepaneku kohaldamisalasse.

3. Lepingutingimustele vastavus, artiklid 3a–5

Artiklis 3 a esitatud uue üldeeskirja kohaselt peavad kaubad olema kooskõlas nii subjektiivsete kui ka objektiivsete lepingutingimustele vastavuse nõuetega, mis omakorda esitatakse artiklites 4 ja 5. Raportöör ei esita tingimustele vastavuse nõuete osas mingeid sisulisi muudatusettepanekuid.

4. Kauba lepingutingimustele vastavuse tagamise aeg, artikkel 8

Raportöör tunneb heameelt sellest, et komisjoni ettepanekus puudutatakse kauba paigaldamise korral selle lepingutingimustele vastamise aega. Samas oli vaja selgemini eristada artiklites 6 ja 8 sätestatud erinevaid paigaldamisvõimalusi, et ei tekiks segadust täpsete tähtaegade osas.

5. Tõendamiskohustus, artikkel 8 a

Nõuetele mittevastavuse tõendamise kohustuse osas teeb raportöör ettepaneku säilitada praegu TMGDs sätestatud kord, kuid teha seda täieliku ühtlustamise tingimustes. Ta on teadlik siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis selles küsimuses valitsevatest erimeelsustest ning ootab edasisi arutelusid ja muudatusettepanekuid, et sõnastada kompromissmuudatusettepanek, mis vastaks nii müüjate kui ka tarbijate huvidele. Põhjenduses 26 esitatakse täiendav selgitus, et ajakohastada ettepanekut Faberi kohtuasjas(12) tehtud otsuse valguses.

6. Tarbija õiguskaitsevahendid, artiklid 9–13 b

a. Tarbija õiguskaitsevahendid, artikkel 9

Raportöör toetab komisjoni pakutud õiguskaitsevahendite hierarhiat ning selgitab lõikes 3, et olulise mittevastavuse korral on tarbijal õigus leping lõpetada. Viimane seisukoht on võetud TMGD artikli 3 lõikest 6. Peale selle lisatakse taas artikli 9 lõikesse 5 osa TMGD artikli 2 lõike 3 sisust. See võib viia arvamusele, nagu dubleeritaks sel juhul artikli 4 lõiget 3. Kuid artiklis 4 käsitletakse võimalust lepingus nt objektiivsetest vastavusnõuetest kõrvale kalduda, samas kui artikli 9 lõige 5 käsitleb olukordi, kus tarbijal puudub õigus õiguskaitsevahendile. See on eriti oluline artikli 10 lõikes 2 osutatud juhtudel.

b. Kauba asendamine, artikkel 10

Artikli 10 muudatusettepanekud puudutavad peamiselt selgitusi seoses Euroopa Kohtu kohtupraktikaga. Näiteks artikli 10 lõikes 2 kodifitseeritakse osaliselt Weber/Putzi kohtuasja(13) lahend. Seejuures tuli selgitada, et müüja võib valida, kuidas asendada juba paigaldatud, lepingutingimustele mittevastav kaup, mida ei ole võimalik parandada. Lisaks selgitatakse põhjenduses 27, et ebaproportsionaalselt suurte kulude korral võib tarbija õigus saada mittevastava kauba kõrvaldamise ja asenduskauba paigaldamise kulude eest hüvitist olla piiratud müüja poolt tasutava proportsionaalse summaga.

c. Lepingu lõpetamine, artiklid 13–13 b

Lepingu lõpetamise eeskirjades järgitakse vastavusnõuete ülesehitust, artiklis 13 esitatakse üldpõhimõte. Uues artiklis 13 a, mis tuleneb varasemast artikli 13 lõike 3 punktist a, käsitletakse müüja kohustusi lepingu lõpetamise korral. Uus artikli 13 a lõige 2 on vajalik, et selgitada müüja kohustusi ka lepingu osalise lõpetamise korral; varem olid need esitatud artikli 13 lõikes 2. Uus artikkel 13 b esitab muutmata kujul varasema artikli 13 lõike 3 punktide b...d sisu.

7. Tähtajad, artikkel 14

Kasutatud kaupade korral kehtivate tähtaegade osas tugines raportöör TMGD artikli 7 lõike 1 teises lõigus esitatud põhimõtetele.

(1)

Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, Hispaania, Itaalia, Läti, Madalmaad, Malta, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Soome, Tšehhi Vabariik.

(2)

Horvaatia, Kreeka, Leedu, Portugal, Sloveenia ja Ungari

(3)

Eesti, Horvaatia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Poola, Portugal, Sloveenia, Taani ja Ungari.

(4)

Eesti, Luksemburg, Poola ja Taani.

(5)

Austria, Iirimaa, Kreeka, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik.

(6)

Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Läti, Luksemburg, Malta, Portugal, Rumeenia, Sloveenia ja Soome.

(7)

Leedu, Rootsi ja Taani.

(8)

Tšehhi Vabariik.

(9)

Madalmaad.

(10)

Ungari.

(11)

Slovakkia.

(12)

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas Faber vs. Autobedrijf Hazet Octhen BV, C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357, punkt 71.

(13)

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas Gebr. Weber et al. vs. J. Wittmer et al., C-65/09 ja C-87/09, EU:C:2011:396, punkt 74.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kaupade interneti- ja muu kaugmüügi lepingud

Viited

COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD)

EP-le esitamise kuupäev

31.10.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

21.1.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

CULT

25.1.2016

 

 

 

Kaasatud komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

28.4.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Pascal Arimont

2.2.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

27.4.2016

14.7.2016

29.11.2016

21.3.2017

 

28.9.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

4

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Cornelia Ernst, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Esitamise kuupäev

27.2.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

29

+

ALDE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Jaromír Štětina, Mihai Ţurcanu

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

4

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Carlos Coelho

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

4

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 13. märts 2018Õigusalane teave