Procedure : 2015/0288(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0043/2018

Ingediende teksten :

A8-0043/2018

Debatten :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 7.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0233

VERSLAG     ***I
PDF 768kWORD 112k
27.2.2018
PE 593.817v04-00 A8-0043/2018

over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen , tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Pascal Arimont

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen , tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad

(COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0635), en het gewijzigd voorstel (COM(2017)0637),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0379/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de Franse Senaat, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien de adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 april 2016(1) en 15 februari 2018(2),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-0043/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement     1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  In artikel 169, lid 1, en artikel 169, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is bepaald dat de Unie moet bijdragen tot de verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming door middel van maatregelen die op grond van artikel 114 VWEU worden genomen.

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Voor de goede werking van de interne markt is het nodig dat bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen worden geharmoniseerd, waarbij moet worden uitgegaan van een hoog niveau van consumentenbescherming.

(2)  Voor de goede werking van de interne markt is het nodig dat bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen worden geharmoniseerd, waarbij moet worden uitgegaan van een hoog niveau van consumentenbescherming en rechtszekerheid en een evenwicht moet worden gevonden tussen de rechten en de verplichtingen van consumenten en die van handelaars.

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Elektronische handel is een van de voornaamste bronnen van groei binnen de interne markt. Het groeipotentieel is echter nog lang niet volledig benut. Teneinde het concurrentievermogen van de EU te versterken en de groei te stimuleren, moet de Unie snel handelen en economische actoren aanmoedigen om het volledige potentieel van de interne markt aan te boren. Het volledige potentieel van de interne markt kan alleen worden aangeboord als alle marktdeelnemers een soepele toegang hebben tot de grensoverschrijdende verkoop van goederen, onder meer in geval van elektronische handelstransacties. De bepalingen van overeenkomstenrecht op basis waarvan marktdeelnemers transacties sluiten, behoren tot de belangrijkste factoren die een rol spelen bij beslissingen van ondernemingen om goederen al dan niet grensoverschrijdend te verkopen. Deze regels beïnvloeden ook de bereidheid van consumenten om dit type aankopen te doen en daarin vertrouwen te hebben.

(3)  Elektronische handel is een belangrijke bron van groei binnen de interne markt. Het groeipotentieel is echter nog lang niet volledig benut. Teneinde het concurrentievermogen van de Unie te versterken en de groei te stimuleren, moet de Unie een transparante omgeving met een volledig werkende interne markt tot stand brengen. Het volledige potentieel van de interne markt kan alleen worden aangeboord als alle marktdeelnemers een soepele toegang hebben tot de grensoverschrijdende verkoop van goederen, onder meer in geval van elektronische handelstransacties. De bepalingen van overeenkomstenrecht op basis waarvan marktdeelnemers transacties sluiten, behoren tot de belangrijkste factoren die een rol spelen bij beslissingen van ondernemingen om goederen al dan niet grensoverschrijdend te verkopen. Deze regels beïnvloeden ook de bereidheid van consumenten om dit type aankopen te doen en daarin vertrouwen te hebben.

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  De bepalingen van de Unie die van toepassing zijn op de verkoop van goederen, zijn nog steeds versnipperd, hoewel reeds regels betreffende precontractuele informatieverplichtingen, het herroepingsrecht inzake overeenkomsten op afstand en leveringsvoorwaarden volledig werden geharmoniseerd. Andere belangrijke contractuele elementen zoals de criteria voor overeenstemming, de vormen van genoegdoening en de wijze waarop die vormen van genoegdoening kunnen worden toegepast wanneer goederen niet met de overeenkomst overeenstemmen, zijn thans onderworpen aan minimumharmonisatie in Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad46. De lidstaten konden verder gaan dan de EU-normen en bepalingen invoeren die voor een nog betere consumentenbescherming zorgen. In aansluiting daarop hebben zij verschillende elementen in verschillende mate geregeld. Derhalve bestaan er vandaag aanzienlijke verschillen tussen de nationale bepalingen ter omzetting van Richtlijn 1999/44/EG, wat essentiële elementen betreft, zoals het al dan niet bestaan van een hiërarchie in de vormen van genoegdoening, de duur van de wettelijke garantie, de duur van de omkering van de bewijslast of de kennisgeving van het gebrek aan de verkoper.

(4)  Sommige bepalingen van de Unie die van toepassing zijn op de verkoop van goederen zijn nog steeds versnipperd, hoewel reeds regels betreffende precontractuele informatieverplichtingen, het herroepingsrecht en leveringsvoorwaarden volledig werden geharmoniseerd in Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad. De bepalingen van toepassing op offline-verkoop zijn in mindere mate geharmoniseerd, zoals de regels betreffende precontractuele informatieverplichtingen. Andere belangrijke contractuele elementen zoals de criteria voor overeenstemming, de vormen van genoegdoening en de wijze waarop die vormen van genoegdoening kunnen worden toegepast wanneer goederen niet met de overeenkomst overeenstemmen, zijn thans onderworpen aan minimumharmonisatie in Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad46. De lidstaten konden verder gaan dan de EU-normen en bepalingen invoeren die voor een nog betere consumentenbescherming zorgen. In aansluiting daarop hebben zij verschillende elementen in verschillende mate geregeld. Derhalve bestaan er vandaag aanzienlijke verschillen tussen de nationale bepalingen ter omzetting van Richtlijn 1999/44/EG, wat essentiële elementen betreft, zoals het al dan niet bestaan van een hiërarchie in de vormen van genoegdoening, de duur van de wettelijke garantie, de duur van de omkering van de bewijslast of de kennisgeving van het gebrek aan de handelaar.

__________________

__________________

46 Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen, PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12.

46 Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen, PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  De bestaande verschillen kunnen nadelig zijn voor bedrijven en consumenten. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad47 moeten bedrijven die hun activiteiten richten op consumenten in andere lidstaten, rekening houden met de dwingende bepalingen van het consumentenovereenkomstenrecht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. Aangezien deze bepalingen van lidstaat tot lidstaat verschillen, kunnen bedrijven met extra kosten worden geconfronteerd. Bijgevolg kunnen veel bedrijven er de voorkeur aan geven alleen in eigen land handel te blijven drijven of slechts naar één of twee lidstaten uit te voeren. Deze keuze om de blootstelling aan kosten en risico’s in verband met grensoverschrijdende handel tot een minimum te beperken, leidt tot gemiste kansen wat betreft commerciële expansie en schaalvoordelen. Kleine en middelgrote ondernemingen worden in het bijzonder getroffen.

(5)  De bestaande verschillen in verband met het overeenkomstenrecht in verschillende lidstaten kunnen nadelig zijn voor bedrijven en consumenten, naast andere belangrijke regelgevende en niet-regelgevende kwesties zoals belastingwetgeving, leveringsnetwerkkwesties, betalingssystemen en taalbarrières. De voornaamste problemen van de consument en de belangrijkste bron van conflicten met handelaars houden echter verband met het gebrek aan overeenstemming van de goederen met de overeenkomst. Het is derhalve noodzakelijk om het consumentenvertrouwen in de interne markt te verhogen en te helpen een gelijk speelveld voor handelaars te creëren.

__________________

__________________

47 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst) (Rome I), PB L177 van 4.7.2008, blz. 6.

47 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst) (Rome I), PB L177 van 4.7.2008, blz. 6.

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Om de problemen te verhelpen die het gevolg zijn van de fragmentatie van nationale regels, moeten ondernemingen en consumenten kunnen vertrouwen op één stel volledig geharmoniseerde, gerichte regels voor de verkoop van goederen. Uniforme regels zijn noodzakelijk in verband met een aantal essentiële onderdelen van het consumentenovereenkomstenrecht, die met de huidige minimumharmonisatie hebben geleid tot verschillen en handelsbelemmeringen in de hele Europese Unie. Bij deze richtlijn moet daarom Richtlijn 1999/44/EG met haar minimumharmonisatie worden ingetrokken en moeten volledig geharmoniseerde regels worden ingevoerd voor overeenkomsten voor de verkoop van goederen.

(8)  Om de problemen te verhelpen die het gevolg zijn van de fragmentatie van nationale regels en andere problemen, moeten ondernemingen en consumenten kunnen vertrouwen op één stel volledig geharmoniseerde, gerichte regels voor alle verkoop van goederen. Uniforme regels zijn noodzakelijk in verband met een aantal essentiële onderdelen van het consumentenovereenkomstenrecht, die met de huidige minimumharmonisatie hebben geleid tot verschillen en handelsbelemmeringen in de hele Europese Unie. Bij deze richtlijn moet daarom Richtlijn 1999/44/EG met haar minimumharmonisatie worden ingetrokken en een nieuw kader van geharmoniseerde regels worden ingevoerd voor overeenkomsten voor de verkoop van goederen. Het moet de lidstaten echter vrijstaan bepalingen in hun nationale wetgeving te handhaven of in te voeren betreffende vormen van genoegdoening voor "verborgen gebreken" of een recht tot het niet accepteren binnen een korte termijn.

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Volledig geharmoniseerde regels van consumentenovereenkomstenrecht zullen het voor handelaars gemakkelijker maken om hun producten in andere lidstaten aan te bieden. Bedrijven zullen minder kosten hebben, aangezien zij niet langer rekening moeten houden met verschillende dwingende bepalingen van consumentenrecht. Zij zullen meer rechtszekerheid hebben bij verkoop aan klanten in andere lidstaten door een stabiel kader van overeenkomstenrecht.

(9)  Verder geharmoniseerde regels van consumentenovereenkomstenrecht zullen het voor handelaars gemakkelijker maken om hun producten in andere lidstaten aan te bieden. Bedrijven zullen minder kosten hebben, aangezien zij niet langer rekening moeten houden met verschillende dwingende bepalingen van consumentenrecht. Zij zullen meer rechtszekerheid hebben bij verkoop aan klanten in andere lidstaten door een stabiel kader van overeenkomstenrecht.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Een grotere concurrentie tussen detailhandelaren zal waarschijnlijk leiden tot een ruimere keuze tegen meer concurrerende prijzen voor consumenten. De consumenten zullen profiteren van een hoge mate van consumentenbescherming en meer welvaart door middel van gerichte volledig geharmoniseerde bepalingen. Dit zal op zijn beurt hun vertrouwen vergroten in de grensoverschrijdende handel. Consumenten zullen met meer vertrouwen grensoverschrijdend kopen in de wetenschap dat zij overal in de EU dezelfde rechten hebben.

(10)  Een grotere concurrentie tussen detailhandelaren zal waarschijnlijk leiden tot een ruimere keuze tegen meer concurrerende prijzen voor consumenten. De consumenten zullen profiteren van een hoge mate van consumentenbescherming en meer welvaart door middel van gerichte geharmoniseerde bepalingen. Dit zal ook hun vertrouwen vergroten in de grensoverschrijdende handel, inclusief handel op afstand en online.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Deze richtlijn bevat enkel bepalingen die van toepassing zijn op de verkoop van goederen met betrekking tot de belangrijkste elementen van overeenkomsten die moeten worden geregeld om de belemmeringen in verband met het overeenkomstenrecht op de interne markt op te heffen. Daartoe moeten bepalingen over vereisten inzake overeenstemming, vormen van genoegdoening voor consumenten bij een gebrek aan overeenstemming van de goederen met de overeenkomst en voorwaarden voor de toepassing daarvan, volledig geharmoniseerd worden en moet het niveau van de consumentenbescherming ten opzichte van Richtlijn 1999/44/EG worden verhoogd.

(11)  Deze richtlijn bevat enkel bepalingen die van toepassing zijn op verkoop van goederen met betrekking tot de belangrijkste elementen van overeenkomsten die moeten worden geregeld om de belemmeringen in verband met het overeenkomstenrecht op de interne markt op te heffen. Daartoe moeten bepalingen over vereisten inzake overeenstemming, vormen van genoegdoening voor consumenten bij een gebrek aan overeenstemming van de goederen met de overeenkomst en voorwaarden voor de toepassing daarvan, geharmoniseerd worden, waardoor gezorgd wordt voor een hoog niveau van consumentenbescherming.

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn op goederen als dvd’s en cd’s waarin digitale inhoud zodanig is verwerkt dat deze goederen uitsluitend functioneren als drager van de digitale inhoud. Zij moet echter wel van toepassing zijn op digitale inhoud die is verwerkt in goederen als huishoudelijke apparaten of speelgoed waarin de digitale inhoud zodanig is verwerkt dat de functies ervan ondergeschikt zijn aan de voornaamste functies van de goederen en die digitale inhoud als integrerend deel van de goederen functioneert.

(13)  Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn op digitale inhoud en digitale diensten die verwerkt zijn in goederen, zoals dvd's en cd's of slimme goederen. Wat betreft goederen waarin digitale inhoud of digitale diensten verwerkt zijn moet de handelaar op grond van deze richtlijn uitsluitend aansprakelijk zijn jegens de consument voor het nakomen van zijn verbintenissen ten aanzien van de elementen van de goederen die geen betrekking hebben op de verwerkte digitale inhoud of digitale dienst. De bepalingen van deze richtlijn mogen geen afbreuk doen aan de bescherming die de consument krachtens de toepasselijke Unie-wetgeving geniet met betrekking tot verwerkte digitale inhoud of digitale dienst.

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  Vanwege de specifieke omstandigheden en de aard van de producten is deze richtlijn niet van toepassing op verkoop van levende dieren tussen handelaar en consument.

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Deze richtlijn dient het overeenkomstenrecht van de lidstaten onverlet te laten op gebieden die niet onder deze richtlijn vallen. Op bepaalde gebieden die door deze richtlijn worden geregeld, moet het de lidstaten tevens vrij staan om regels vast te stellen met betrekking tot aspecten die niet in deze richtlijn worden geregeld: daarbij gaat het om verjaringstermijnen voor de uitoefening van consumentenrechten en commerciële garanties. Tot slot moet het lidstaten met betrekking tot het recht op verhaal van de verkoper vrij staan om te voorzien in meer gedetailleerde voorwaarden voor de uitoefening van dat recht.

(14)  Deze richtlijn dient het overeenkomstenrecht van de lidstaten onverlet te laten op gebieden die niet onder deze richtlijn vallen. Op bepaalde gebieden die door deze richtlijn worden geregeld, moet het de lidstaten tevens vrij staan om regels vast te stellen met betrekking tot aspecten die niet in deze richtlijn worden geregeld: daarbij gaat het om verjaringstermijnen voor de uitoefening van consumentenrechten. Tot slot moet het de lidstaten met betrekking tot het recht op verhaal van de handelaar en commerciële garanties vrij staan om te voorzien in meer gedetailleerde voorwaarden voor de uitoefening van die rechten.

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis)  Onder de definitie van consument dienen natuurlijke personen te vallen die niet handelen in de uitoefening van hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Bij gemengde overeenkomsten, waar een overeenkomst wordt gesloten voor doeleinden die deels binnen en deels buiten de handelsactiviteit van de persoon liggen en het handelsoogmerk zo beperkt is dat het binnen de globale context van de overeenkomst niet overheerst, dient die persoon echter ook als consument te worden aangemerkt. Dit is een logische benadering van alledaagse transacties, en zou ook extra rechtszekerheid bieden gezien het brede scala van goederen en het toepassingsgebied van het voorstel.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Om verkopers en consumenten duidelijkheid en zekerheid te verschaffen, moet deze richtlijn het begrip overeenkomst definiëren. Die definitie moet aansluiten bij de gemeenschappelijke tradities van alle lidstaten en inhouden dat, wil er sprake zijn van een overeenkomst, er een overeenstemming moet zijn die gericht is op de totstandbrenging van verbintenissen of andere rechtsgevolgen.

Schrappen

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Om een evenwicht te vinden tussen het vereiste van rechtszekerheid en een passende flexibiliteit van de rechtsregels, moet elke verwijzing naar hetgeen kan worden verwacht van of door een persoon in deze richtlijn worden begrepen als een verwijzing naar hetgeen redelijkerwijs kan worden verwacht. Wat precies redelijk is, moet objectief worden vastgesteld, rekening houdend met de aard en het doel van de overeenkomst, met de omstandigheden van de zaak en met de gewoonten en handelwijzen van de betrokken partijen. Met name de redelijke termijn voor voltooiing van een herstelling of vervanging moet objectief worden vastgesteld, rekening houdend met de aard van de goederen en het gebrek aan overeenstemming.

(18)  Om een evenwicht te vinden tussen het vereiste van rechtszekerheid en een passende flexibiliteit van de rechtsregels, moet elke verwijzing naar hetgeen kan worden verwacht van of door een contractspartij in deze richtlijn worden begrepen als een verwijzing naar hetgeen redelijkerwijs kan worden verwacht. Wat precies redelijk is, moet objectief worden vastgesteld, rekening houdend met de aard en het doel van de overeenkomst, met de omstandigheden van de zaak en met de gewoonten en handelwijzen van de partijen bij de overeenkomst. Met name de redelijke termijn voor voltooiing van een herstelling of vervanging moet objectief worden vastgesteld, rekening houdend met de aard van de goederen en het gebrek aan overeenstemming.

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Om duidelijkheid te scheppen over wat een consument mag verwachten van de goederen en waarvoor de verkoper aansprakelijk zou zijn ingeval dat wat wordt verwacht, niet wordt geleverd, is het van essentieel belang om de regels om de overeenstemming met de overeenkomst te bepalen, volledig te harmoniseren. Door een combinatie van subjectieve en objectieve criteria toe te passen, moeten de legitieme belangen van beide partijen bij een koopovereenkomst worden gewaarborgd. De overeenstemming met de overeenkomst moet worden beoordeeld, niet alleen met inachtneming van de vereisten die feitelijk zijn vastgesteld in de overeenkomst - inclusief in de precontractuele informatie die een integrerend deel uitmaakt van de overeenkomst - maar ook met inachtneming van bepaalde objectieve vereisten, die de normen inhouden waaraan goederen normaliter moeten voldoen, met name wat betreft geschiktheid voor het doel, verpakking, installatiehandleiding en de normale hoedanigheden en prestatievermogens.

(19)  Om duidelijkheid te scheppen over wat een consument mag verwachten van de goederen en waarvoor de handelaar aansprakelijk zou zijn ingeval dat wat wordt verwacht, niet wordt geleverd, is het van essentieel belang om de regels om de overeenstemming met de overeenkomst te bepalen, te harmoniseren. Door een combinatie van subjectieve en objectieve criteria toe te passen, moeten de legitieme belangen van beide partijen bij een koopovereenkomst worden gewaarborgd. De overeenstemming met de overeenkomst moet worden beoordeeld, niet alleen met inachtneming van de vereisten die feitelijk zijn vastgesteld in de overeenkomst - inclusief in de precontractuele informatie die een integrerend deel uitmaakt van de overeenkomst - maar ook met inachtneming van bepaalde objectieve vereisten, die de normen inhouden waaraan goederen normaliter moeten voldoen, met name wat betreft geschiktheid voor het doel, verpakking, installatiehandleiding en de normale hoedanigheden en prestatievermogens.

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)  Sommige vereisten inzake overeenstemming van de goederen met de overeenkomst, met name met betrekking tot kwaliteit, duurzaamheid en uiterlijk, zijn waarschijnlijk op een andere manier van toepassing op de verkoop van tweedehands goederen. In veel gevallen zullen de redelijke verwachtingen van de consument in geval van tweedehands goederen lager gesteld zijn dan in geval van gloednieuwe zaken. Daarom moeten consumenten duidelijker zijn over het beoogde gebruik van dergelijke goederen wanneer zij met de handelaar communiceren. In geval van een geschil tussen de handelaar en de consument over een gebrek aan overeenstemming is deze factor dikwijls van belang om te bepalen of aan de bewijslast is voldaan met betrekking tot een vermeend gebrek van het product. Indien de consument de gelegenheid heeft gehad de goederen voor de sluiting van de overeenkomst persoonlijk te onderzoeken, kunnen de lidstaten evenwel ervoor kiezen, als afwijking en in het licht van hun bijzondere markten en rechtsstelsels, te bepalen dat een handelaar en consument uitdrukkelijk, in schriftelijke vorm of op een duurzame gegevensdrager, een kortere wettelijke termijn kunnen overeenkomen van ten minste een jaar of een kortere termijn van ten minste zes maanden waarin de bewijslast ten gunste van de consument is omgekeerd.

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 ter)  Overeenkomstig de vaste praktijk en specifieke regels met betrekking tot de aansprakelijkheid van de veilingmeester, lijkt het gerechtvaardigd voorlopig de mogelijkheid voor de lidstaten te handhaven om openbare veilingen van tweedehands goederen uit te sluiten, wanneer de consument de gelegenheid heeft gehad persoonlijk daarbij aanwezig te zijn. Niettemin moet worden verlangd dat voor de veiling de consumenten met een duidelijke verklaring, schriftelijk of op een duurzame gegevensdrager, worden geïnformeerd dat deze regels niet van toepassing zijn. Uitdrukkelijk wordt verwezen naar de betreffende toepasselijke wettelijke of andere rechten. Voorts mag, overeenkomstig Richtlijn 2011/83/EU, gebruikmaking van online-platforms voor een veiling die ter beschikking staan van consumenten en handelaren, niet als openbare veiling in de zin van deze richtlijn worden aangemerkt.

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Een groot aantal consumptiegoederen moet eerst worden geïnstalleerd voordat zij door de consument op nuttige wijze kunnen worden gebruikt. Daarom moet een door een verkeerde installatie veroorzaakt gebrek aan overeenstemming worden beschouwd als een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst wanneer de installatie door of onder controle van de verkoper is gebeurd en ook wanneer de goederen door de consument zijn geïnstalleerd, maar de verkeerde installatie aan verkeerde installatie-instructies te wijten is.

(20)  Een groot aantal consumptiegoederen moet eerst worden geïnstalleerd voordat zij door de consument op nuttige wijze kunnen worden gebruikt. Daarom moet een door een verkeerde installatie veroorzaakt gebrek aan overeenstemming worden beschouwd als een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst wanneer de installatie door of onder controle van de handelaar is gebeurd en ook wanneer de goederen door de consument zijn geïnstalleerd, maar de verkeerde installatie aan verkeerde installatie-instructies te wijten is.

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  De overeenstemming moet betrekking hebben op de afwezigheid van zowel materiële als juridische gebreken. Rechten van derden en andere juridische gebreken kunnen beletten dat de consument daadwerkelijk in overeenstemming met de overeenkomst gebruik kan maken van de goederen, wanneer de houder van het recht de consument er rechtmatig toe verplicht om de inbreuk op dat recht te beëindigen. Daarom moet de verkoper ervoor zorgen dat de goederen vrij zijn van enig recht van een derde dat de consument belet om de goederen overeenkomstig de overeenkomst te gebruiken.

(21)  De overeenstemming moet betrekking hebben op de afwezigheid van zowel materiële als juridische gebreken. Rechten van derden en andere juridische gebreken kunnen beletten dat de consument daadwerkelijk in overeenstemming met de overeenkomst gebruik kan maken van de goederen, wanneer de houder van het recht de consument er rechtmatig toe verplicht om de inbreuk op dat recht te beëindigen. Daarom moet de handelaar ervoor zorgen dat de goederen vrij zijn van elke beperking die voortvloeit uit enig recht van een derde die de consument ervan kan weerhouden de goederen overeenkomstig de subjectieve en objectieve criteria voor overeenstemming te gebruiken.

Amendement    21

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Zorgen voor duurzamere consumptiegoederen is belangrijk om tot meer duurzame consumptiepatronen en een kringloopeconomie te komen. Evenzo is het op de EU-markt weren van niet in overeenstemming zijnde producten via een versterking van het markttoezicht en het geven van de juiste prikkels aan ondernemers, van essentieel belang voor de versterking van het vertrouwen in de werking van interne markt. Met het oog op deze doeleinden is productspecifieke EU-wetgeving de meest geschikte aanpak om duurzaamheid en andere productgerelateerde vereisten in te voeren voor specifieke categorieën of groepen producten, aan de hand van daartoe aangepaste criteria. Deze richtlijn moet derhalve een aanvulling vormen op de doelstellingen van dergelijke productspecifieke EU-wetgeving. Voor zover een precontractuele mededeling die deel uitmaakt van de koopovereenkomst, specifieke informatie over duurzaamheid bevat, moet de consument daarop kunnen vertrouwen als een deel van de criteria voor de conformiteit.

(23)  Zorgen voor duurzamere consumptiegoederen is belangrijk om tot meer duurzame consumptiepatronen en een kringloopeconomie te komen. Evenzo is het op de EU-markt weren van niet in overeenstemming zijnde producten via een versterking van het markttoezicht en het geven van de juiste prikkels aan ondernemers, van essentieel belang voor de versterking van het vertrouwen in de werking van interne markt. Met het oog op die doeleinden is productspecifieke EU-wetgeving, zoals Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad of Richtlijn 85/374/EEG van de Raad, de meest geschikte aanpak om duurzaamheid en andere productgerelateerde vereisten in te voeren voor specifieke categorieën of groepen producten, aan de hand van daartoe aangepaste criteria. Deze richtlijn moet derhalve een aanvulling vormen op de doelstellingen van dergelijke productspecifieke EU-wetgeving. Voor zover een precontractuele mededeling die deel uitmaakt van de koopovereenkomst, specifieke informatie over duurzaamheid bevat, moet de consument daarop kunnen vertrouwen als een deel van de criteria voor de conformiteit.

Amendement    22

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis)  Duurzaamheid moet worden gedefinieerd als het vermogen van een product om de vereiste prestaties te handhaven gedurende een bepaalde of langere tijd onder invloed van de te verwachten acties, uitgaande van een normale of gemiddelde mate van gebruik. Volgens de onderliggende aanname zullen de prestaties van het product gedurende de gehele levensduur worden gehandhaafd op een aanvaardbaar niveau ten opzichte van de oorspronkelijke prestaties.

Amendement     23

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Ter vergroting van de rechtszekerheid voor zowel consumenten als verkopers is het nodig duidelijk aan te geven op welk moment er sprake van overeenstemming van de goederen met de overeenkomst moet zijn. Om te zorgen voor samenhang tussen de onderhavige richtlijn en Richtlijn 2011/83/EU, is het passend het tijdstip waarop het risico overgaat, aan te duiden als het tijdstip waarop er sprake van overeenstemming van de goederen moet zijn. In gevallen waarin de goederen moeten worden geïnstalleerd, moet dat relevante tijdstip echter worden aangepast.

(24)  Ter vergroting van de rechtszekerheid voor zowel consumenten als verkopers is het nodig duidelijk aan te geven op welk moment er sprake van overeenstemming van de goederen met de overeenkomst moet zijn; in uitzonderlijke gevallen is het nationaal recht inzake de aanvang van verjaringstermijnen van toepassing. Om te zorgen voor samenhang tussen de onderhavige richtlijn en Richtlijn 2011/83/EU, is het in het algemeen passend het tijdstip waarop het risico overgaat, aan te duiden als het tijdstip waarop er sprake van overeenstemming van de goederen moet zijn. In gevallen waarin de goederen moeten worden geïnstalleerd, moet dat relevante tijdstip echter worden aangepast.

Amendement    24

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Om bedrijven in staat te stellen zich te baseren op een enkel geheel van bepalingen in de hele Unie, is het noodzakelijk om de termijn waarbinnen de bewijslast voor het gebrek aan overeenstemming wordt omgekeerd ten gunste van de consument, volledig te harmoniseren. Tijdens de eerste twee jaar moet de consument, om zich te kunnen beroepen op het vermoeden van gebrek aan overeenstemming, alleen aantonen dat het goed niet in overeenstemming is, en niet ook dat het gebrek aan overeenstemming feitelijk bestond op het voor de vaststelling van overeenstemming relevante tijdstip. Met het oog op een grotere rechtszekerheid inzake de beschikbare vormen van genoegdoening in geval van gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst en om een eind te maken aan een van de grootste belemmeringen voor de interne markt, moet worden voorzien in een volledig geharmoniseerde volgorde waarin vormen van genoegdoening kunnen worden toegepast. Met name moet de consument beschikken over een keuze tussen herstelling of vervanging als eerste vorm van genoegdoening, die moet bijdragen tot de instandhouding van de contractuele relatie en het wederzijds vertrouwen. Het feit dat consumenten om herstelling kunnen verzoeken, moet bovendien een duurzame consumptie stimuleren en kan bijdragen tot duurzamere producten.

(26)  Om bedrijven in staat te stellen zich te baseren op een enkel geheel van bepalingen in de hele Unie, is het noodzakelijk om de termijn waarbinnen de bewijslast voor het gebrek aan overeenstemming wordt omgekeerd ten gunste van de consument, volledig te harmoniseren. Tijdens het eerste jaar moet de consument, om zich te kunnen beroepen op het vermoeden van gebrek aan overeenstemming, alleen aantonen dat het goed niet in overeenstemming is en het gebrek aan overeenstemming zich binnen een jaar vanaf de aflevering van de goederen heeft gemanifesteerd, en niet ook dat het gebrek aan overeenstemming feitelijk bestond op het voor de vaststelling van overeenstemming relevante tijdstip. Met het oog op een grotere rechtszekerheid inzake de beschikbare vormen van genoegdoening in geval van gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst en om een eind te maken aan een van de grootste belemmeringen voor de interne markt, moet worden voorzien in een volledig geharmoniseerde volgorde waarin vormen van genoegdoening kunnen worden toegepast.

Amendement    25

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  De keuze van de consument tussen herstelling en vervanging mag alleen worden beperkt wanneer de gekozen optie onmogelijk, onrechtmatig, of in vergelijking met de andere beschikbare oplossing, onevenredig zou zijn. Het kan bijvoorbeeld onevenredig zijn om vervanging van een goed te verzoeken wegens een kleine kras, wanneer deze vervanging zou leiden tot aanzienlijke kosten terwijl tegelijkertijd de kras gemakkelijk zou kunnen worden hersteld.

(27)  De keuze van de consument tussen herstelling en vervanging mag alleen worden beperkt wanneer de gekozen optie onmogelijk of in vergelijking met de andere beschikbare oplossing, onevenredig zou zijn. Het kan bijvoorbeeld onevenredig zijn om vervanging van een goed te verzoeken wegens een kleine kras, wanneer deze vervanging zou leiden tot aanzienlijke kosten voor de handelaar terwijl tegelijkertijd de kras gemakkelijk zou kunnen worden hersteld. Wanneer, echter, slechts één vorm van genoegdoening beschikbaar is en die voor de handelaar onevenredige kosten meebrengt in verhouding tot de waarde die de goederen zonder gebreken zouden hebben en de ernst van het gebrek aan overeenstemming, moet het mogelijk zijn dat het recht van de consument op vergoeding van de kosten voor verwijdering van de gebrekkige goederen en installatie van vervangingsgoederen in die mate wordt beperkt dat de verkoper slechts een evenredig gedeelte van de kosten moet dragen.

Amendement    26

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Wanneer de verkoper het gebrek aan overeenstemming niet heeft verholpen door middel van herstelling of vervanging zonder ernstige overlast voor de consument en binnen een redelijke termijn, moet de consument recht hebben op een prijsvermindering of op ontbinding van de overeenkomst. Met name moet elke herstelling of vervanging binnen deze redelijke termijn met goed gevolg worden voltooid. Wat een redelijke termijn is, moet objectief worden vastgesteld, rekening houdend met de aard van de goederen en het gebrek aan overeenstemming. Indien de verkoper er na het verstrijken van de redelijke termijn niet is in geslaagd het gebrek aan overeenstemming te verhelpen, mag de consument er niet toe worden verplicht verdere pogingen van de verkoper met betrekking tot hetzelfde gebrek aan overeenstemming te aanvaarden.

(28)  Wanneer de handelaar het gebrek aan overeenstemming niet heeft verholpen door middel van herstelling of vervanging zonder ernstige overlast voor de consument en binnen een maand, moet de consument recht hebben op een prijsvermindering of op ontbinding van de overeenkomst.

Amendement    27

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Gelet op het feit dat het recht om de overeenkomst te ontbinden wegens gebrek aan overeenstemming een belangrijke vorm van genoegdoening is, die kan worden toegepast wanneer herstelling of vervanging niet haalbaar is of niet is geslaagd, moet de consument ook het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden wanneer het gebrek aan overeenstemming gering is. Dit zou een sterke prikkel geven om alle gevallen van gebrek aan overeenstemming in een vroeg stadium te verhelpen. Om het recht op ontbinding voor consumenten doeltreffend te maken in situaties waarin de consument meerdere goederen verwerft, waarvan sommige bijkomstig zijn ten opzichte van de hoofdzaak en door de consument niet zonder de hoofdzaak zouden zijn gekocht, en waarin het gebrek aan overeenstemming gevolgen heeft voor de hoofdzaak, dient de consument het recht te hebben de overeenkomst ook te ontbinden met betrekking tot de bijkomstige goederen, ook indien die goederen in overeenstemming met de overeenkomst zijn.

(29)  Gelet op het feit dat het recht om de overeenkomst te ontbinden wegens gebrek aan overeenstemming een belangrijke vorm van genoegdoening is, die kan worden toegepast wanneer herstelling of vervanging niet haalbaar is of niet is geslaagd, moet de consument ook het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden wanneer het gebrek aan overeenstemming niet van geringe betekenis is. Om het recht op ontbinding voor consumenten doeltreffend te maken in situaties waarin de consument meerdere goederen verwerft, waarvan sommige bijkomstig zijn ten opzichte van de hoofdzaak en door de consument niet zonder de hoofdzaak zouden zijn gekocht, en waarin het gebrek aan overeenstemming gevolgen heeft voor de hoofdzaak, dient de consument het recht te hebben de overeenkomst ook te ontbinden met betrekking tot de bijkomstige goederen, ook indien die goederen in overeenstemming met de overeenkomst zijn.

Amendement    28

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  Met het oog op meer rechtszekerheid voor verkopers en meer vertrouwen van de consument in grensoverschrijdende aankopen in het algemeen, is het noodzakelijk de termijn te harmoniseren waarbinnen de verkoper aansprakelijk is voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment waarop de consument de goederen fysiek in bezit krijgt. Gelet op het feit dat de grote meerderheid van de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 1999/44 heeft voorzien in een termijn van twee jaar en dit in de praktijk door marktdeelnemers wordt beschouwd als een redelijke termijn, moet deze termijn worden gehandhaafd.

(32)  Met het oog op meer rechtszekerheid voor handelaars en meer vertrouwen van de consument in grensoverschrijdende aankopen in het algemeen, is het noodzakelijk de termijn te harmoniseren waarbinnen de handelaar aansprakelijk is voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment waarop de consument de goederen fysiek in bezit krijgt. Gelet op het feit dat de grote meerderheid van de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 1999/44 heeft voorzien in een termijn van twee jaar en dit in de praktijk door marktdeelnemers wordt beschouwd als een redelijke termijn, moet deze termijn worden gehandhaafd. Lidstaten kunnen echter, teneinde het niveau van consumentenbescherming te handhaven dat consumenten in de loop der jaren verkregen hebben als gevolg van de uitvoering van Richtlijn 1999/44/EG, een langere termijn handhaven waarbinnen de handelaar aansprakelijk is op grond van hun nationale wetgeving die reeds van kracht is op de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. Voorts moet tijdens een periode van herstelling of vervanging van de goederen, de termijn geschorst worden waarbinnen de handelaar aansprakelijk is. Die termijn moet ook opnieuw aanvangen voor vervangen onderdelen en voor de goederen die de consumenten ontvangt ter vervanging van de gebrekkige goederen.

Amendement    29

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33)  Om te zorgen voor een grotere bewustwording van de consument en een gemakkelijker handhaving van de EU-voorschriften inzake de rechten van consumenten op het gebied van niet in overeenstemming zijnde goederen, moet in deze richtlijn de termijn waarbinnen de bewijslast wordt omgekeerd ten gunste van de consument, worden afgestemd op de termijn waarbinnen de verkoper aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming.

Schrappen

Amendement    30

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  Om de transparantie te waarborgen, moet worden voorzien in bepaalde transparantievereisten voor commerciële garanties. Om de rechtszekerheid te vergroten en te voorkomen dat consumenten worden misleid, moet deze richtlijn bovendien bepalen dat wanneer de commerciële garantievoorwaarden in reclame of precontractuele informatie gunstiger zijn voor de consument dan die welke in het garantiebewijs zijn opgenomen, de gunstiger voorwaarden moeten gelden. Tot slot dient deze richtlijn regels te bevatten over de inhoud van het garantiebewijs en de wijze waarop dat aan de consument ter beschikking wordt gesteld. Het moet de lidstaten vrij staan om regels vast te stellen inzake andere aspecten van commerciële garanties die niet onder deze richtlijn vallen, mits deze regels consumenten niet de bescherming ontnemen die de volledig geharmoniseerde bepalingen van deze richtlijn inzake commerciële garanties hun bieden.

(34)  Om de transparantie te waarborgen, moet worden voorzien in bepaalde transparantievereisten voor commerciële garanties. Om de rechtszekerheid te vergroten en te voorkomen dat consumenten worden misleid, moet deze richtlijn bovendien bepalen dat wanneer de commerciële garantievoorwaarden in reclame of precontractuele informatie gunstiger zijn voor de consument dan die welke in het garantiebewijs zijn opgenomen, de gunstiger voorwaarden moeten gelden. Tot slot dient deze richtlijn regels te bevatten over de inhoud van het garantiebewijs en de wijze waarop dat aan de consument ter beschikking wordt gesteld. Het moet de lidstaten vrij staan om regels vast te stellen inzake andere aspecten van commerciële garanties die niet onder deze richtlijn vallen, mits deze regels consumenten niet de bescherming ontnemen die de volledig geharmoniseerde bepalingen van deze richtlijn inzake commerciële garanties hun bieden. Reclame moet worden geacht de verklaringen te omvatten die zijn opgenomen op de website of op sociale media die aan de verkoper zijn verbonden.

Amendement    31

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35)  Gelet op het feit dat de verkoper jegens de consument aansprakelijk is voor elk gebrek aan overeenstemming van de goederen als gevolg van een handelen of nalaten van de verkoper of een derde, is het gerechtvaardigd dat de verkoper verhaal kan nemen op de verantwoordelijke hogerop in de keten van transacties. Deze richtlijn mag echter geen afbreuk doen aan het beginsel van contractvrijheid tussen verkoper en andere partijen in de keten van transacties. De lidstaten moeten voorzien in de nadere bepalingen voor de uitoefening van dat recht, met name door te bepalen tegen wie en hoe dat verhaal kan worden genomen.

(35)  Gelet op het feit dat de handelaar jegens de consument aansprakelijk is voor elk gebrek aan overeenstemming van de goederen als gevolg van een handelen of nalaten van de handelaar of een derde, is het gerechtvaardigd dat de handelaar verhaal kan nemen op de verantwoordelijke in voorgaande schakels in de keten van transacties. De lidstaten moeten voorzien in de nadere bepalingen voor de uitoefening van dat recht, met name door te bepalen tegen wie en hoe dat verhaal kan worden genomen. De lidstaten moeten waarborgen dat de handelaar adequaat door het nationaal recht wordt beschermd bij het bepalen jegens welke persoon de handelaar verhaal kan nemen, evenals de geldende termijnen, de relevante rechtsvorderingen en de wijze van procederen.

Amendement    32

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36)  Personen of organisaties die krachtens nationaal recht geacht worden een rechtmatig belang te hebben bij het beschermen van de contractuele rechten van consumenten, dienen het recht te hebben een procedure in te leiden, hetzij voor een rechterlijke instantie, hetzij bij een administratieve instantie die bevoegd is om een uitspraak te doen over een klacht of om een passende gerechtelijke procedure in te leiden.

(36)  Personen of organisaties die krachtens nationaal recht geacht worden een rechtmatig belang te hebben bij het beschermen van de contractuele rechten van consumenten, dienen het recht te hebben een procedure in te leiden, hetzij voor een rechterlijke instantie, hetzij bij een administratieve instantie die bevoegd is om een uitspraak te doen over een klacht of om een passende gerechtelijke procedure in te leiden. Die klachten of procedures moeten volstaan als afschrikking.

Amendement     33

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42)  Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk bijdragen tot de goede werking van de interne markt door een consistente aanpak van overeenkomstenrecht-gerelateerde belemmeringen voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(42)  Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk het verbeteren van de voorwaarden voor de totstandbrenging en de werking van de interne markt, het waarborgen van een hoog niveau van consumentenbescherming en consumentenvertrouwen en het bijdragen aan het creëren van een gelijk speelveld voor handelaren, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Amendement    34

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(42 bis)  Het is wenselijk dat de Commissie deze richtlijn vijf jaar na de inwerkingtreding herziet. Bij de herziening moet de Commissie in het bijzonder aandacht besteden aan de bepalingen in deze Richtlijn inzake genoegdoening en bewijslast – ook met betrekking tot tweedehands goederen alsmede op openbare veilingen verkochte goederen – , de commerciële garantie, de producentenaansprakelijkheid en de relatie met de Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten. Deze herziening zou kunnen leiden tot een voorstel van de Commissie tot wijziging van deze richtlijn.

Amendement    35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onderwerp en toepassingsgebied

Onderwerp en doelstellingen

Amendement    36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In deze richtlijn worden bepaalde voorschriften vastgesteld voor verkoopovereenkomsten die worden gesloten tussen de verkoper en de consument, met name voorschriften over de overeenstemming van goederen, de vormen van genoegdoening in geval van gebrek aan overeenstemming en de wijze waarop die vormen van genoegdoening kunnen worden toegepast.

1.  Het doel van deze richtlijn is om door de verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming bij te dragen aan de goede werking van de interne markt, ook middels vergroting van het consumentenvertrouwen en het helpen creëren van een gelijk speelveld voor handelaars, door bepaalde voorschriften vast te stellen voor verkoopovereenkomsten die worden gesloten tussen de handelaar en de consument, met name voorschriften over de overeenstemming van goederen met de overeenkomst, de vormen van genoegdoening in geval van gebrek aan overeenstemming en de wijze waarop die vormen van genoegdoening kunnen worden toegepast.

Amendement    37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Deze richtlijn is niet van toepassing op dienstverleningsovereenkomsten . Wanneer het echter gaat om verkoopovereenkomsten die zowel de verkoop van goederen als de verlening van diensten betreffen, is deze richtlijn van toepassing op het gedeelte dat betrekking heeft op de verkoop van goederen.

Schrappen

Amendement    38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Deze richtlijn is niet van toepassing op een materiële gegevensdrager die digitale inhoud bevat, wanneer de materiële gegevensdrager uitsluitend wordt gebruikt als drager voor de levering van de digitale inhoud aan de consument.

Schrappen

Amendement    39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten kunnen overeenkomsten over de verkoop van tweedehandsgoederen die worden verkocht op een openbare veiling waarop de consument in eigen persoon aanwezig kan zijn, van het toepassingsgebied van deze richtlijn uitsluiten.

Schrappen

Amendement    40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Voor zover bij deze richtlijn algemene aspecten van het nationale overeenkomstenrecht, zoals regels inzake de totstandkoming, de geldigheid of de gevolgen van overeenkomsten, met inbegrip van de gevolgen van de ontbinding van een overeenkomst, niet worden geregeld, laat zij deze onverlet.

Schrappen

Amendement    41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  "koopovereenkomst": een overeenkomst waarbij de verkoper de eigendom van goederen, met inbegrip van te vervaardigen of te produceren goederen, aan een consument overdraagt of zich ertoe verbindt deze aan hem over te dragen en de consument de prijs van deze goederen betaalt of zich ertoe verbindt deze te betalen;

(a)  "koopovereenkomst": iedere overeenkomst waarbij de handelaar de eigendom van goederen, met inbegrip van te vervaardigen of te produceren goederen, aan een consument overdraagt of zich ertoe verbindt deze over te dragen en de consument de prijs daarvan betaalt of zich ertoe verbindt de prijs daarvan te betalen, met inbegrip van elke overeenkomst die zowel goederen als diensten betreft;

Amendement    42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  "consument": iedere natuurlijke persoon die bij onder deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

(b)  "consument": iedere natuurlijke persoon die bij onder deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen; waar een overeenkomst wordt gesloten voor een doeleinde dat deels binnen en deels buiten de handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit van deze natuurlijke persoon of een soortgelijk doeleinde valt, en dat oogmerk zo beperkt is dat het binnen de globale context van de overeenkomst niet overheerst, dient die persoon echter ook als consument te worden aangemerkt;

Amendement    43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  "verkoper": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, ongeacht of deze privaat of publiek is, die met betrekking tot onder deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt, eventueel via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

(c)  "handelaar": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, ongeacht of deze privaat of publiek is, die met betrekking tot onder deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt, eventueel via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening of als tussenpersoon voor een natuurlijke persoon optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Amendement    44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  "producent": de fabrikant van goederen, de importeur van goederen op het grondgebied van de Unie, of elke andere persoon die zich als producent voordoet door zijn naam, handelsmerk of enig ander onderscheidend teken op de goederen aan te brengen;

(d)  "producent": de fabrikant van goederen, de importeur van goederen op het grondgebied van de Unie, de producent van een grondstof of de fabrikant van een onderdeel, of elke andere persoon die zich als producent voordoet door zijn naam, handelsmerk of enig ander onderscheidend teken op de goederen aan te brengen;

Amendement    45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  "digitale inhoud": gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Amendement    46

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e ter)  "digitale dienst": dienst die de totstandkoming, verwerking van of toegang tot gegevens in digitale vorm, of opslag van gegevens in digitale vorm voor de consument mogelijk maakt, wanneer deze gegevens door de consument zijn geüpload of gecreëerd;

Amendement    47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e quater)  "ingebedde digitale inhoud of digitale dienst": digitale inhoud of een digitale dienst die op voorhand in goederen is geïnstalleerd;

Amendement    48

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – letter e quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e quinquies)  „duurzame gegevensdrager” ieder hulpmiddel dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Amendement    49

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  "commerciële garantie": iedere verbintenis van de verkoper of een producent (de "garant") om boven hetgeen hij wettelijk verplicht is uit hoofde van het recht op overeenstemming, aan de consument de betaalde prijs terug te betalen of de goederen op enigerlei wijze te vervangen, herstellen of onderhouden, wanneer die niet voldoen aan specificaties of aan enige andere vereisten die geen verband houden met de overeenstemming, die vermeld zijn in het garantiebewijs of in de desbetreffende reclame ten tijde van of vóór de sluiting van de overeenkomst;

(f)  "commerciële garantie" iedere verbintenis van de handelaar of een producent (de "garant") om boven hetgeen hij wettelijk verplicht is uit hoofde van het recht op overeenstemming, aan de consument de betaalde prijs terug te betalen of de goederen op enigerlei wijze te vervangen, herstellen of onderhouden, wanneer die niet voldoen aan specificaties of aan enige andere vereisten die geen verband houden met de overeenstemming, die vermeld zijn in het garantiebewijs of in de desbetreffende reclame ten tijde van of vóór de sluiting van de overeenkomst;

Amendement    50

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  "duurzaamheid": het vermogen van een product om de vereiste prestaties te handhaven gedurende een bepaalde of langere tijd onder invloed van de te verwachten acties, uitgaande van een normale of gemiddelde mate van gebruik;

Amendement    51

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  "overeenkomst": de wilsovereenstemming die gericht is op de totstandbrenging van verbintenissen of andere rechtsgevolgen;

Schrappen

Amendement    52

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  "kosteloos": vrij van de kosten die gemaakt moeten worden om de goederen in overeenstemming te brengen, met name de kosten van verzending, werkuren en materiaal.

(i)  "kosteloos": vrij van de kosten die gewoonlijk gemaakt worden om de goederen in overeenstemming te brengen, met name de kosten van verzending, werkuren en materiaal.

Amendement    53

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 2 bis

 

Toepassingsgebied

 

1.  Deze richtlijn is van toepassing op alle verkoopovereenkomsten gesloten tussen een consument en een handelaar.

 

2.  Deze richtlijn is niet van toepassing op dienstverleningsovereenkomsten. Wanneer het echter gaat om overeenkomsten die zowel de verkoop van goederen als de verlening van diensten betreffen, is deze richtlijn van toepassing op het gedeelte daarvan dat betrekking heeft op de verkoop van goederen.

 

3.  Deze richtlijn is niet van toepassing op digitale inhoud of ingebedde digitale diensten.

 

4.  Deze richtlijn is niet van toepassing op de verkoop van levende dieren tussen handelaren en consumenten.

 

5.  Van het toepassingsgebied van deze richtlijn kunnen de lidstaten overeenkomsten voor de verkoop van tweedehandsgoederen uitsluiten die worden verkocht op een openbare veiling, waarop de consument persoonlijk aanwezig kan zijn en de consument voor de veiling door middel van een duidelijke verklaring, schriftelijk of op een duurzame gegevensdrager, wordt geïnformeerd dat rechten die voortvloeien uit deze richtlijn niet van toepassing zijn. In die verklaring worden de relevante rechten vermeld die van toepassing zijn. Voorts wordt gebruikmaking van online-platforms voor een veiling die ter beschikking staan van consumenten en handelaren, niet als openbare veiling in de zin van deze richtlijn aangemerkt.

 

6.  Indien een bepaling van deze richtlijn strijdig is met een bepaling van een andere handeling van de Unie, die op een specifieke sector of een specifiek onderwerp van toepassing is, heeft de bepaling van die andere handeling van de Unie voorrang en is die van toepassing op die specifieke sectoren.

 

7.  Deze richtlijn laat algemene aspecten van het nationale overeenkomstenrecht, zoals regels inzake verjaringstermijnen, de totstandkoming, de geldigheid of de gevolgen van overeenkomsten, met inbegrip van de gevolgen van de ontbinding van een overeenkomst, onverlet, voor zover zij bij deze richtlijn niet worden geregeld.

Amendement    54

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 3

Artikel 3

Mate van harmonisatie

Mate van harmonisatie

De lidstaten mogen geen bepalingen handhaven of invoeren die afwijken van de bepalingen in deze richtlijn, met inbegrip van meer of minder strikte bepalingen die een ander niveau van consumentenbescherming moeten waarborgen.

1.  De lidstaten kunnen op het door deze richtlijn bestreken gebied strengere bepalingen handhaven of invoeren voor zover deze met het Verdrag verenigbaar zijn, teneinde een hoger niveau van consumentenbescherming te waarborgen.

 

2.  Onverminderd lid 1 worden door de lidstaten geen bepalingen in hun nationale wetgeving gehandhaafd of ingevoerd die afwijken van de bepalingen in artikel 3 bis, de artikelen 4, 5, 6, 7, 8, artikel 8 bis, artikel 9, artikel 9 bis, en de artikelen 10, 12, 13, 15 en 18, tenzij in deze richtlijn anders is bepaald.

 

3.  Onverminderd lid 2 kunnen de lidstaten bepalingen in hun nationale wetgeving handhaven of invoeren betreffende vormen van genoegdoening voor "verborgen gebreken" of een recht tot het niet accepteren binnen een korte termijn, teneinde een hoger niveau van consumentenbescherming te waarborgen. In geval van artikel 8, lid 2 bis, kunnen de lidstaten strengere nationale bepalingen handhaven die op de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn reeds van kracht zijn.

Amendement    55

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 3 bis

 

Overeenstemming van de goederen

 

De handelaar levert de consument goederen die voldoen aan de voorschriften van de artikelen 4, 5, 6, 7, voor zover van toepassing.

Amendement    56

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Overeenstemming met de overeenkomst

Subjectieve vereisten voor overeenstemming

Amendement    57

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Om de goederen in overeenstemming met de overeenkomst te doen zijn, dient de verkoper ervoor te zorgen dat de goederen, voor zover relevant:

1.  Om de goederen in overeenstemming met de overeenkomst te doen zijn, zorgt de verkoper ervoor dat de goederen met name, voor zover van toepassing:

Amendement    58

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  van de door de overeenkomst voorgeschreven hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving zijn, hetgeen tevens inhoudt dat wanneer de verkoper de consument een monster of model laat zien, de goederen de kwaliteit hebben van dat monster of model en overeenstemmen met de beschrijving ervan;

(a)  van de door de overeenkomst voorgeschreven hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving zijn. Wanneer een overeenkomst wordt gesloten onder verwijzing naar een monster of een model van de goederen dat de consument heeft gezien of onderzocht, hebben de goederen de kwaliteit van en stemmen overeen met de beschrijving van dat monster of model, tenzij verschillen tussen het monster of model en de goederen voor het sluiten van de overeenkomst ter kennis van de consument zijn gebracht;

Amendement    59

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  geschikt zijn voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard, alsmede

(b)  geschikt zijn voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de handelaar uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de handelaar heeft aanvaard, of onder de omstandigheden een redelijk gebruik betreft;

Amendement    60

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  worden geleverd samen met alle accessoires, handleidingen, ook voor installatie, en de mogelijkheid van een beroep op de klantendienst, als bepaald bij de overeenkomst; alsmede

Amendement    61

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Om in overeenstemming met de overeenkomst te zijn, dienen de goederen ook te voldoen aan de voorschriften van de artikelen 5, 6 en 7.

Schrappen

Amendement    62

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Elke overeenkomst waarbij ten nadele van de consument de artikelen 5 en 6 worden uitgesloten of daarvan wordt afgeweken, of de gevolgen ervan worden gewijzigd, is alleen geldig wanneer de consument op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst van de precieze staat van de goederen op de hoogte was en hij deze precieze staat bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Schrappen

Amendement    63

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vereisten inzake de overeenstemming van de goederen

Objectieve vereisten voor overeenstemming

Amendement    64

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De goederen dienen, voor zover relevant:

1.  In aanvulling op de inachtneming van andere in de overeenkomst bepaalde overeenstemmingsvereisten dienen de goederen, voor zover van toepassing:

Amendement    65

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  geschikt te zijn voor ieder gebruik waarvoor goederen van dezelfde omschrijving gewoonlijk dienen;

(a)  geschikt te zijn voor ieder gebruik waarvoor goederen van hetzelfde type gewoonlijk dienen, met inachtneming, waar van toepassing, van bestaande nationale en Uniewetgeving, technische normen, of, bij ontstentenis van die technische normen, toepasselijke sectorspecifieke gedragscodes;

Amendement    66

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  te worden geleverd samen met de bijkomstige goederen, waaronder verpakking, installatiehandleiding of andere handleidingen, die de koper mag verwachten; alsmede

(b)  te worden geleverd samen met alle bijkomstige goederen, waaronder verpakking, installatiehandleiding of enige andere handleiding, die de koper redelijkerwijs mag verwachten; alsmede

Amendement    67

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de hoedanigheden en prestatievermogens te bezitten die voor dergelijke goederen normaal zijn en die de consument mag verwachten, gelet op de aard van de goederen en rekening houdend met publiekelijk gedane mededelingen van of namens de verkoper of andere personen in eerdere schakels van de keten van transacties, waaronder de producent, tenzij de verkoper aantoont dat:

(c)  de hoeveelheid, de hoedanigheden en prestatiekenmerken te bezitten, ook met betrekking tot de verschijningsvorm, duurzaamheid, werking en veiligheid, die voor dergelijke goederen toereikend en gebruikelijk zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van de goederen en rekening houdend met publiekelijk gedane mededelingen van of namens de handelaar of de producent, met name in reclame of op etiketten, tenzij de handelaar kan aantonen dat:

Amendement    68

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  de mededeling in kwestie hem niet bekend was en hem redelijkerwijs niet bekend kon zijn;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    69

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii)  de mededeling op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst was rechtgezet, of of

(ii)  de mededeling op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst was rechtgezet en de consument daarvan redelijkerwijs niet onkundig kan zijn geweest, of

Amendement    70

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(iii)  de beslissing tot aankoop van de goederen niet door de mededeling beïnvloed kon zijn.

(iii)  de beslissing tot verwerving van de goederen niet door de mededeling beïnvloed kon zijn.

Amendement    71

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming in de zin van lid 1 wanneer de consument op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst er uitdrukkelijk over geïnformeerd werd dat een specifiek kenmerk van de goederen afweek van de in lid 1 bepaalde overeenstemmingsvereisten, en de consument deze afwijking bij de sluiting van de overeenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard.

Amendement    72

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de goederen zijn geïnstalleerd door de verkoper of onder diens verantwoordelijkheid, of

(a)  de goederen zijn geïnstalleerd door de handelaar of onder diens verantwoordelijkheid, of

Amendement    73

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Op het voor het vaststellen van de overeenstemming met de overeenkomst relevante tijdstip, als bepaald in artikel 8, zijn de goederen vrij van rechten van derden, met inbegrip van op intellectuele eigendom gebaseerde rechten, zodat de goederen in overeenstemming met de overeenkomst kunnen worden gebruikt.

Op het voor het vaststellen van de overeenstemming met de overeenkomst relevante tijdstip, als bepaald in artikel 8, zijn de goederen vrij van elke beperking die voortvloeit uit rechten van derden, met name intellectuele-eigendomsrechten, die het gebruik van de goederen in overeenstemming met de artikel 4 en 5 kan belemmeren.

Amendement    74

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Relevante tijdstip voor het vaststellen van overeenstemming met de overeenkomst

Aansprakelijkheid van de handelaar

Amendement    75

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst dat bestaat op het tijdstip waarop:

1.  De handelaar is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het tijdstip waarop:

(a)  de consument of een door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst heeft genomen; of

(a)  de consument of een door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst heeft genomen; of

(b)  de goederen aan de door de consument gekozen vervoerder worden overhandigd, wanneer die vervoerder niet door de verkoper was voorgesteld of wanneer de verkoper geen wijze van vervoer voorstelt.

(b)  de goederen aan de door de consument gekozen vervoerder worden overhandigd, wanneer die vervoerder niet door de verkoper was voorgesteld of wanneer de verkoper geen wijze van vervoer voorstelt, onverminderd de rechten van de consument jegens de vervoerder,

 

en dat zich binnen een termijn van twee jaar vanaf het hierboven vastgestelde tijdstip manifesteert, onverminderd artikel 3, lid 3.

Amendement    76

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In gevallen waarin de goederen door de verkoper of onder diens verantwoordelijkheid zijn geïnstalleerd, wordt het tijdstip waarop de installatie is voltooid, beschouwd als het tijdstip waarop de consument de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Ingeval de goederen bestemd waren om door de consument te worden geïnstalleerd, wordt het tijdstip waarop de consument een redelijke termijn voor de installatie heeft gehad, welk tijdstip in elk geval niet later dan 30 dagen na het in lid 1 bedoelde tijdstip kan zijn, beschouwd als het tijdstip waarop de consument de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

2.  In gevallen waarin de goederen door de handelaar of onder diens verantwoordelijkheid als bedoeld in artikel 6, onder a), zijn geïnstalleerd, wordt het tijdstip waarop de installatie is voltooid, beschouwd als het tijdstip waarop de consument de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Ingeval de goederen bestemd waren om door de consument te worden geïnstalleerd als bedoeld in artikel 6, onder b), wordt het tijdstip waarop de consument een redelijke termijn voor de installatie heeft gehad, welk tijdstip in elk geval niet later dan 30 dagen na het in lid 1 bedoelde tijdstip kan zijn, beschouwd als het tijdstip waarop de consument de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Amendement    77

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Wat de in lid 1 vastgestelde termijn betreft, mogen de lidstaten strengere nationale bepalingen die op [datum van inwerkingtreding van deze richtlijn invoegen] reeds van kracht zijn, handhaven.

 

Amendement    78

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  In geval van de verkoop van tweedehands goederen waarbij de consument de gelegenheid heeft gehad de goederen voor de sluiting van de overeenkomst persoonlijk te onderzoeken, kunnen de lidstaten bepalingen handhaven die een kortere termijn toestaan dan die vastgelegd in lid 1, wanneer de betreffende handelaar en consument uitdrukkelijk, in schriftelijke vorm of op een duurzame gegevensdrager, een kortere wettelijke termijn zijn overeenkomen van ten minste een jaar.

Amendement    79

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Elk gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst dat zich binnen een termijn van twee jaar vanaf het in de leden 1 en 2 bedoelde tijdstip manifesteert, wordt geacht op dat tijdstip al te hebben bestaan, tenzij dit onverenigbaar is met de aard van de goederen of met de aard van het gebrek aan overeenstemming.

Schrappen

Amendement    80

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 8 bis

 

Bewijslast

 

1.  Elk gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst dat zich binnen een termijn van een jaar vanaf het in artikel 8, leden 1 en 2, bedoelde tijdstip manifesteert, wordt geacht op dat tijdstip al te hebben bestaan, tenzij dit onverenigbaar is met de aard van de goederen of met de aard van het gebrek aan overeenstemming.

 

2.  In geval van de verkoop van tweedehands goederen waarbij de consument de gelegenheid heeft gehad de goederen voor de sluiting van de overeenkomst persoonlijk te onderzoeken, kunnen de lidstaten bepalingen handhaven die een kortere termijn toestaan dan die vastgelegd in lid 1, wanneer de betreffende handelaar en consument uitdrukkelijk, in schriftelijke vorm of op een duurzame gegevensdrager, een kortere wettelijke termijn zijn overeenkomen van ten minste zes maanden.

Amendement    81

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vormen van genoegdoening voor de consument bij gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst

Vormen van genoegdoening bij gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst

Amendement    82

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Bij gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst heeft de consument het recht om de goederen door de verkoper kosteloos in overeenstemming te laten brengen door herstelling of vervanging overeenkomstig artikel 11.

1.  Bij gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst heeft de consument het recht om de goederen door de verkoper kosteloos in overeenstemming te laten brengen door middel van herstelling of vervanging, of een evenredige vermindering van de prijs te krijgen, of de overeenkomst te ontbinden onder de in dit artikel vastgestelde voorwaarden.

Amendement    83

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De consument heeft de vrije keuze tussen herstelling en vervanging, tenzij de gekozen oplossing onmogelijk of onrechtmatig zou zijn of, in vergelijking met de andere beschikbare oplossing, voor de handelaar onevenredige kosten met zich mee zou brengen, rekening houdend met alle omstandigheden, met inbegrip van:

 

(a)  de waarde die de goederen zonder het gebrek aan overeenstemming zouden hebben;

 

(b)  de ernst van het gebrek aan overeenstemming; alsmede

 

(c)  de vraag, of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de consument.

 

Met name wordt vervanging als vorm van genoegdoening geacht onevenredig te zijn voor de handelaar wanneer de kosten voor herstelling lager dan wel gelijk zijn aan de kosten voor de alternatieve vorm van genoegdoening vervanging.

Amendement    84

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  Tijdens de periode van herstelling of vervanging van een goed, wordt de in artikel 8 bedoelde termijn geschorst totdat de consument het vervangen of gerepareerde goed ontvangt.

Amendement    85

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quater.  Wanneer bij de herstelling van een goed een onderdeel wordt vervangen door een nieuw onderdeel, of indien een gebrekkig goed is vervangen door een nieuw goed, is de handelaar aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van het nieuwe onderdeel of het nieuwe goed dat zich binnen twee jaar na ontvangst van het herstelde of nieuwe goed manifesteert, overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in de artikel 8 en artikel 8 bis.

Amendement    86

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van de goederen en het gebruik van de goederen dat de consument wenste, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument worden voltooid.

Schrappen

Amendement    87

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De consument heeft recht op een evenredige vermindering van de prijs overeenkomstig artikel 12 of op ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig artikel 13, wanneer:

3.  Onverminderd artikel 3, lid 3, heeft de consument recht op een evenredige vermindering van de prijs overeenkomstig artikel 12 of op ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig artikel 13, in elk van de volgende gevallen:

Amendement    88

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  herstelling of vervanging onmogelijk of onrechtmatig is;

(a)  wanneer herstelling of vervanging onmogelijk of overeenkomstig lid 1 bis onevenredig is;

Amendement    89

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  de verkoper de herstelling of vervanging niet binnen een redelijke termijn heeft voltooid;

(b)  wanneer de handelaar de herstelling of vervanging, overeenkomstig respectievelijk artikel 9 bis en artikel 10, niet heeft voltooid;

Amendement    90

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  wanneer een gebrek aan overeenstemming zich manifesteert ondanks de poging van de handelaar om de goederen in overeenstemming te brengen;

Amendement    91

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  herstelling of vervanging de consument ernstige overlast zou bezorgen, of of

Schrappen

Amendement    92

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  wanneer het gebrek aan conformiteit zo ernstig is dat een onmiddellijke prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is; of

Amendement    93

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  de verkoper heeft verklaard of uit de omstandigheden even duidelijk blijkt dat de verkoper de goederen niet binnen een redelijke termijn met de overeenkomst in overeenstemming zal brengen.

(d)  wanneer de handelaar heeft verklaard of uit de omstandigheden even duidelijk blijkt dat de handelaar de goederen door middel van herstelling of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument met de overeenkomst in overeenstemming zal brengen.

Amendement    94

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De consument heeft het recht om de betaling van enig openstaand saldo van de prijs op te schorten, totdat de verkoper de goederen met de overeenkomst in overeenstemming heeft gebracht.

4.  De consument heeft het recht om de betaling van enig openstaand saldo van de prijs op te schorten, totdat de handelaar de goederen met de overeenkomst in overeenstemming heeft gebracht.

Amendement    95

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 9 bis

 

Herstelling van goederen

 

1.  Een herstelling op grond van artikel 9, lid 1 bis, wordt, rekening houdend met de aard van de goederen en het gebruik van de goederen dat de consument wenste, binnen een maand en zonder ernstige overlast voor de consument voltooid. De handelaar draagt het risico van vernietiging of bijkomende schade aan de goederen tijdens de herstellingsperiode of het vervoer terug naar de consument.

 

2.  De consument heeft het recht om de betaling van enig openstaand saldo van de prijs op te schorten, totdat de handelaar de goederen door middel van herstelling met de overeenkomst in overeenstemming heeft gebracht.

Amendement    96

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer de verkoper het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst door middel van vervanging heeft verholpen, neemt de verkoper de vervangen goederen op eigen kosten terug, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen nadat de consument het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst ter kennis van de verkoper heeft gebracht.

1.  Wanneer de handelaar het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst door middel van vervanging heeft verholpen, neemt de handelaar de vervangen goederen op eigen kosten terug, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen nadat de consument het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst ter kennis van de handelaar heeft gebracht.

Amendement    97

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Een vervanging wordt, rekening houdend met de aard van de goederen en het gebruik van de goederen dat de consument wenste, binnen een maand na het tijdstip waarop de handelaar de goederen fysiek in bezit heeft gekregen en zonder ernstige overlast voor de consument, voltooid.

Amendement    98

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  De consument heeft het recht om de betaling van enig openstaand saldo van de prijs op te schorten, totdat de handelaar de goederen door middel van vervanging met de overeenkomst in overeenstemming heeft gebracht.

Amendement    99

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 11

Schrappen

Keuze van de consument tussen herstelling en vervanging

 

De consument kan kiezen tussen herstelling en vervanging, tenzij de gekozen oplossing onmogelijk of onrechtmatig zou zijn of, in vergelijking met de andere beschikbare oplossing, voor de verkoper onevenredige kosten met zich mee zou brengen, rekening houdend met alle omstandigheden, met inbegrip van:

 

(a)  de waarde die de goederen zonder het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst zouden hebben;

 

(b)  de ernst van het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst;

 

(c)  de vraag, of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de consument.

 

Amendement    100

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De prijsvermindering moet in verhouding staan tot de waardevermindering van de goederen die de consument heeft ontvangen ten opzichte van de waarde die de goederen zouden hebben wanneer deze met de overeenkomst in overeenstemming waren geweest.

De consument oefent het recht op een evenredige prijsvermindering uit door een ondubbelzinnige verklaring af te geven waarin hij de handelaar van zijn beslissing in kennis stelt. De prijsvermindering moet in verhouding staan tot de waardevermindering van de goederen die de consument heeft ontvangen ten opzichte van de waarde die de goederen zouden hebben wanneer deze met de overeenkomst in overeenstemming waren geweest.

Amendement    101

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het recht van de consument om de overeenkomst te ontbinden

Ontbinding van de overeenkomst wegens gebrek aan overeenstemming

Amendement    102

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De consument oefent het recht van ontbinding van de overeenkomst uit door daarvan met om het even welk middel kennis te geven aan de verkoper.

1.  De consument oefent het recht van ontbinding van de overeenkomst uit door een ondubbelzinnige verklaring af te geven waarin hij de handelaar van zijn voornemen tot ontbinding van de overeenkomst in kennis stelt. In het geval van online gesloten overeenkomsten moet de handelaar de consument eenvoudige onlinemethoden ter beschikking stellen om de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding wordt 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van kracht, of op een latere door de consument aangegeven datum.

Amendement    103

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst slechts betrekking heeft op een deel van de krachtens de overeenkomst geleverde goederen en er een grond is voor ontbinding van de overeenkomst ingevolge artikel 9, kan de consument de overeenkomst alleen ontbinden met betrekking tot die goederen en alle andere goederen die de consument heeft verworven als bijkomstige goederen bij de niet in overeenstemming zijnde goederen.

2.  Wanneer het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst slechts betrekking heeft op een deel van de krachtens de overeenkomst geleverde goederen, die scheidbaar zijn van de andere goederen, en er een grond is voor ontbinding van de overeenkomst ingevolge artikel 9, met betrekking tot deze niet in overeenstemming zijnde goederen, kan de consument de overeenkomst alleen ontbinden met betrekking tot die scheidbare goederen en alle andere goederen die de consument heeft verworven als bijkomstige goederen bij of in samenhang met de niet in overeenstemming zijnde goederen, tenzij niet van de consument mag worden verwacht dat hij de nakoming aanvaardt van het deel van de overeenkomst met betrekking tot de in overeenstemming zijnde goederen.

Amendement    104

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 3 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-a)  in de eerste plaats zendt de consument de handelaar op diens kosten de goederen onverwijld terug en in elk geval uiterlijk 14 dagen na het tijdstip waarop de ontbinding van kracht wordt;

Amendement    105

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  betaalt de verkoper de consument onverwijld de betaalde prijs terug en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop hij van de ontbinding in kennis is gesteld, en draagt hij de kosten van de terugbetaling;

(a)  in de tweede plaats betaalt de handelaar de consument alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen onverwijld terug en in elk geval uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de teruggezonden goederen. De handelaar voert de terugbetaling uit met hetzelfde betaalmiddel als datgene dat de consument voor de goederen gebruikt heeft, tenzij de consument uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De handelaar brengt de consument generlei vergoeding in rekening in verband met die terugbetaling.

Amendement    106

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  zendt de consument de verkoper op diens kosten de goederen onverwijld terug en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop hij de kennisgeving van de ontbinding heeft verzonden;

Schrappen

Amendement    107

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  betaalt de consument, wanneer de goederen niet kunnen worden teruggezonden vanwege vernietiging of verlies, de verkoper de geldswaarde die de goederen zouden hebben gehad op de dag waarop deze moesten worden teruggezonden, mocht de consument de goederen zonder vernietiging of verlies tot die dag onder zich hebben gehouden, tenzij de vernietiging of het verlies is veroorzaakt door het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst van de goederen, en

(c)  betaalt de consument, wanneer de goederen niet kunnen worden teruggezonden vanwege vernietiging of verlies, de handelaar de geldswaarde die de goederen zouden hebben gehad op de dag waarop deze moesten worden teruggezonden, mocht de consument de goederen zonder vernietiging of verlies tot die dag onder zich hebben gehouden, tenzij de vernietiging of het verlies is veroorzaakt door het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst van de goederen, en

Amendement     108

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 13 bis

 

Recht op schadevergoeding

 

1.  De leverancier is jegens de consument aansprakelijk voor alle financiële schade die is veroorzaakt door een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst of een verzuim het goed te leveren. De schadevergoeding brengt de consument zo veel mogelijk in de positie waarin hij zou hebben verkeerd wanneer het goed in overeenstemming met de overeenkomst was geweest.

 

De lidstaten stellen nadere regels vast met betrekking tot de uitoefening van het recht op schadevergoeding.

Amendement    109

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 14

Schrappen

Termijnen

 

De consument heeft recht op een vorm van genoegdoening in geval van een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst van de goederen wanneer het gebrek aan overeenstemming aan het licht komt binnen twee jaar na het voor het vaststellen van de overeenstemming relevante tijdstip. Wanneer voor de uitoefening van de in artikel 9 vastgestelde rechten krachtens de nationale wetgeving een verjaringstermijn geldt, mag die termijn niet verstrijken binnen twee jaar na het voor het vaststellen van de overeenstemming van de overeenkomst relevante tijdstip.

 

Amendement    110

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Commerciële garanties

Commerciële garanties en aansprakelijkheid van producenten

Amendement    111

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het garantiebewijs wordt beschikbaar gesteld op een duurzame gegevensdrager en wordt in duidelijke en begrijpelijke taal opgesteld. Het garantiebewijs bevat:

2.  Het garantiebewijs wordt beschikbaar gesteld op een duurzame gegevensdrager en wordt schriftelijk in duidelijke en begrijpelijke taal opgesteld. Op verzoek van de consument wordt het schriftelijk en kosteloos beschikbaar gesteld. Het garantiebewijs bevat:

Amendement    112

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  een duidelijke vermelding van de in deze richtlijn vastgestelde wettelijke rechten van de consument en een duidelijke verklaring dat de commerciële garantie deze rechten onverlet laat, en

(a)  een duidelijke vermelding van de in deze richtlijn vastgestelde wettelijke rechten van de consument en een duidelijke verklaring dat deze rechten niet aan aanvullende voorwaarden verbonden zijn en de commerciële garantie deze rechten onverlet laat, en

Amendement    113

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder “duurzame gegevensdrager” verstaan: ieder hulpmiddel dat partijen in staat stelt persoonlijk aan hen gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Schrappen

Amendement    114

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Onverminderd de rechten in dit artikel of in andere toepasselijke bepalingen van het Unie- of nationale recht, is een producent, die ten aanzien van bepaalde goederen een garantie van duurzaamheid voor een periode van twee jaar of meer verstrekt, mits tevens aan de voorwaarden van de artikelen 3 en 8, en artikel 8 bis, en daarmee verband houdende bepalingen voldaan is:

 

(a)  rechtstreeks aansprakelijk jegens de consument voor herstelling of vervanging van goederen in geval van niet-overeenstemming;

 

(b)  verplicht tot herstelling of vervanging van die goederen, binnen een redelijke termijn, en in ieder geval binnen een maand vanaf het moment dat hij de goederen fysiek in bezit krijgt of daartoe toegang krijgt met het oog op herstelling of vervanging.

Amendement    115

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter.  De producent van goederen die onder het toepassingsgebied van lid 5 bis vallen verstrekt duidelijke en begrijpelijke schriftelijke informatie over de daarin vastgelegde rechten, in materiaal of verpakking die de goederen vergezelt, waarin onder meer staat dat de rechten van de consument met betrekking tot de aansprakelijkheid van handelaren van wie de goederen zijn gekocht onverlet blijven;

Amendement    116

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de verkoper jegens de consument aansprakelijk is uit hoofde van een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst dat voortvloeit uit een handelen of nalaten van een persoon in een eerdere schakel van de keten van transacties, kan de verkoper verhaal nemen op de aansprakelijke persoon of personen in de keten van transacties. De persoon jegens wie de verkoper verhaal kan nemen alsmede de relevante rechtsvorderingen en de wijze van procederen worden bepaald door het nationale recht.

Wanneer de handelaar jegens de consument aansprakelijk is uit hoofde van een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst dat voortvloeit uit een handelen of nalaten van een persoon in een voorgaande schakel van de keten van transacties, kan de handelaar verhaal nemen op de aansprakelijke persoon of personen in de keten van transacties. De persoon jegens wie de handelaar verhaal kan nemen alsmede de relevante rechtsvorderingen en de wijze van procederen worden bepaald door het nationale recht. De handelaar heeft echter het recht verhaal te nemen gedurende ten minste de termijn als bedoeld in artikel 8.

Amendement    117

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 16 bis

 

Informatie over reserveonderdelen

 

De lidstaten moedigen handelaren en producenten aan de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis te stellen van het bestaan van reserveonderdelen of accessoires die op de markt beschikbaar zijn en die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de verkochte goederen.

Amendement    118

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Handhaving

Handhaving en informatie

Amendement    119

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat passende en doeltreffende middelen beschikbaar zijn om de naleving van deze richtlijn te waarborgen.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat passende en doeltreffende middelen beschikbaar zijn om de naleving van deze richtlijn te waarborgen, er in het bijzonder rekening mee houdend dat consumenten behoefte hebben aan informatie over hun rechten en het afdwingen daarvan in de praktijk.

Amendement    120

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in lid 1 bedoelde middelen omvatten bepalingen volgens welke een of meer van onderstaande, naar nationaal recht bepaalde instanties, zich overeenkomstig het nationale recht tot de bevoegde rechterlijke of administratieve instanties kunnen wenden om de nationale bepalingen ter omzetting van deze richtlijn te doen toepassen:

2.  De in lid 1 bedoelde middelen omvatten bepalingen volgens welke een of meer van onderstaande instanties, in overeenstemming met gerechtvaardigde en passende criteria zoals bepaald in het nationale recht, zich overeenkomstig het nationale recht tot de bevoegde rechterlijke of administratieve instanties kunnen wenden om de nationale bepalingen ter omzetting van deze richtlijn te doen toepassen. Dergelijke instanties bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit:

Amendement    121

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Elke contractuele overeenkomst die ten nadele van de consument in de weg staat aan de toepassing van de nationale bepalingen tot omzetting van deze richtlijn, daarvan afwijkt, of de gevolgen ervan wijzigt voordat het gebrek aan overeenstemming van de goederen met de overeenkomst door de consument ter kennis van de verkoper is gebracht, is niet bindend voor de consument, tenzij de partijen bij de overeenkomst overeenkomstig artikel 4, lid 3, de voorschriften van de artikelen 5 en 6 uitsluiten, daarvan afwijken, of de gevolgen ervan wijzigen.

Tenzij in deze richtlijn anders is bepaald, is elke contractuele overeenkomst die, ten nadele van de consument, in de weg staat aan de toepassing van de nationale bepalingen tot omzetting van deze richtlijn, daarvan afwijkt, of de gevolgen ervan wijzigt voordat het gebrek aan overeenstemming van de goederen met de overeenkomst door de consument ter kennis van de handelaar is gebracht, niet bindend voor de consument,

Amendement    122

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 20 bis

 

Evaluatie

 

De Commissie evalueert uiterlijk [vijf jaar na de datum van inwerkingtreding] de toepassing van deze richtlijn en brengt daarover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad. Dit proces omvat zinvolle en gedetailleerde raadpleging en betrokkenheid van de lidstaten en van consumenten-, bedrijfs- en juridische organisaties op Unieniveau. Het verslag omvat, in het bijzonder, een evaluatie van de bepalingen in deze Richtlijn inzake vormen van genoegdoening en bewijslast – ook met betrekking tot tweedehands goederen alsmede op openbare veilingen verkochte goederen – de commerciële garantie, de producentenaansprakelijkheid en de relatie met de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten. Het verslag gaat, in voorkomend geval, vergezeld van wetgevingsvoorstellen.

(1)

PB C 264 van 20.7.2016, blz. 57.

(2)

...


TOELICHTING

I. Inleiding

Teneinde de bestaande juridische belemmeringen voor grensoverschrijdende e-handel weg te nemen – een sector waarvan het potentieel grotendeels niet benut wordt – heeft de Europese Commissie op 9 december 2015 een voorstel ingediend voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen (hierna: het voorstel goederen). De rapporteur is ingenomen met deze nieuwe poging het Europees consumentenrecht verder te harmoniseren, aangezien hierdoor niet alleen zowel consumenten als verkopers worden aangemoedigd grensoverschrijdende koopovereenkomsten aan te gaan, maar belanghebbenden ook mogelijk wordt gemaakt te profiteren van de voordelen van een daadwerkelijke (digitale) eengemaakte markt.

Na een brede en open raadpleging van talrijke belanghebbende partijen – die zowel de belangen van consumenten en het bedrijfsleven alsook Europese als nationale belangen vertegenwoordigen – trekt de rapporteur de volgende, weliswaar voorlopige, belangrijke conclusies:

1.  Volledige harmonisatie is cruciaal om de resterende juridische belemmeringen weg te nemen die de voltooiing van de digitale eengemaakte markt in de weg staan;

2.  In het licht van het reeds ingewikkelde en meerlagige acquis op het gebied van het consumentenrecht, zou een enkel geheel van regels voor verkoop op afstand en verkoop van hand tot hand het Europese recht inzake consumentenovereenkomsten aanzienlijk verlichten en vereenvoudigen.

3.  Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat het huidige consumentenrecht, zoals toegepast in de meeste EU-lidstaten, werkelijk ineffectief zou zijn, zowel in de breedte als in de diepte, en een versterking rechtvaardigt. Daarom stelt de rapporteur in dit verband geen grote wijzigingen voor.

In het licht van het bovenstaande heeft de rapporteur dit verslag opgesteld.

Voordat de belangrijkste wijzigingen van het Commissievoorstel worden toegelicht lijkt het verstandig om de lezer op het belang van volledige harmonisatie te wijzen.

II. Een pleidooi voor volledige harmonisatie

Het voorstel goederen van de Commissie legt de gebruikelijke nadruk op het feit dat de bestaande verschillen in de wetgeving inzake consumentenkoop, als gevolg van de minimale harmonisatie, nog steeds een belangrijke belemmering vormen voor de interne markt en het bedrijfsleven en de consumenten schade berokkenen. Tegen deze achtergrond stelt de Commissie voor de belangrijkste contractuele elementen voor de goederenverkoop door ondernemingen aan consumenten volledig, maar op een gerichte wijze, te harmoniseren. Dit nieuwe rechtskader zal niet alleen het consumentenvertrouwen vergroten, waardoor consumenten gestimuleerd worden meer in het buitenland te kopen, maar ook de transactiekosten verlagen en de rechtszekerheid verhogen, wat het voor het bedrijfsleven, met name het mkb, makkelijker maakt in de hele EU te verkopen.

Gezien de wijze waarop het huidige rechtskader is ingevoerd, in het bijzonder de Richtlijn 1999/44/EG betreffende de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen (hierna: richtlijn verkoop consumptiegoederen), kan niet worden ontkend dat er nog steeds sprake is van aanzienlijke versnippering. De consumentenbescherming in de EU kenmerkt zich met name door de volgende grote verschillen en variaties:

•  4 soorten van hiërarchie in de vormen van genoegdoening: Op grond van de richtlijn verkoop consumptiegoederen kan de consument, in geval van gebrek aan overeenstemming, in eerste instantie verlangen dat de verkoper het niet in overeenstemming zijnde goed herstelt of vervangt; is een dergelijke eis niet passend, heeft herstel of vervanging niet binnen een redelijke termijn plaatsgevonden of bezorgt dit de consument ernstige overlast, dan, heeft de consument in tweede instantie het recht een prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst te verlangen. Deze benadering is door 16 lidstaten(1) gevolgd. 6 lidstaten(2) daarentegen zijn verder gegaan dan deze minimumvereisten en bieden de consument vanaf het begin een vrije keuze tussen herstel, vervanging, prijsvermindering of ontbinding. Tien lidstaten(3) voorzien in een vrije keuze tussen de verschillende vormen van genoegdoening. In vier van deze lidstaten(4) wordt de keuze door het herstelrecht van de verkoper of door andere voorwaarden beperkt, wat tot gevolg heeft dat hier ook nagenoeg sprake is van een hiërarchie van vormen van genoegdoening. Ten slotte hebben twee lidstaten, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, de hiërarchie van vormen van genoegdoening overgenomen, maar aangevuld met nog een vorm, het recht om een goed dat niet overeenstemt binnen een korte termijn te weigeren.

•  3 verschillende termijnen met betrekking tot de omkering van de bewijslast: Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de aflevering van de goederen, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van aflevering tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de goederen of met de aard van het gebrek aan overeenstemming. 25 lidstaten hebben gekozen voor deze termijn van zes maanden, maar drie andere lidstaten hebben gekozen voor een langere termijn (Polen een jaar, Frankrijk en Portugal twee jaar).

•  4 verschillende wettelijke garantietermijnen: De verkoper kan gedurende een termijn van niet korter dan twee jaar aansprakelijk gesteld worden voor gebreken die bestonden bij de aflevering. Terwijl 23 lidstaten gebruik hebben gemaakt van deze termijn van twee jaar, heeft Zweden een wettelijke garantietermijn van drie jaar ingevoerd, en zijn de nationale garantietermijnen in Finland en Nederland gebaseerd op de verwachte levensduur van producten. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaat er geen specifieke wettelijke garantietermijn, maar zijn de consumentenrechten beperkt door de verjaringstermijn.

•  8 uiteenlopende kennisgevingsverplichtingen van de consument: De lidstaten konden bepalen dat de consument zijn rechten alleen kan uitoefenen wanneer hij binnen een termijn van twee maanden na de datum waarop het gebrek is vastgesteld, de verkoper hiervan op de hoogte heeft gebracht. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan verliest de consument zijn recht op genoegdoening. Terwijl in 7 lidstaten(5) de consumenten deze meldingsplicht niet hebben, moeten zij in 14 lidstaten(6) het gebrek binnen twee maanden melden. Een andere groep lidstaten verlangt dat de consument hiertoe binnen verschillende termijnen overgaat: "binnen een redelijke termijn"(7),"onverwijld"(8),"op korte termijn"(9),"onmiddellijk"(10), of "binnen zes maanden"(11).

Tegen deze achtergrond is de rapporteur van mening dat volledige harmonisatie – verankerd in artikel 3 van het voorstel goederen – de juiste aanpak is voor regulering van de interne markt. Hij beseft dat deze aanpak niet alleen in de Raad wordt betwist maar ook binnen en buiten de Commissie IMCO op tegenstand stuit. Hoewel volledige harmonisatie de grote voorkeur heeft kan daarover pas een definitief besluit genomen worden als overeenstemming is bereikt over de essentiële regels. In ieder geval beoogt de rapporteur een juist evenwicht te vinden tussen een hoog niveau van consumentenbescherming en een moderne, praktische reeks van gemeenschappelijke regels van overeenkomstenrecht in zijn ontwerpverslag en in de komende onderhandelingen met de leden van de Commissie IMCO, zodat een volledige harmonisatie mogelijk wordt.

III. Specifieke wijzigingen

1. Uitbreiding van het toepassingsgebied, artikel 1

De rapporteur stelt voor het toepassingsgebied tot offline-verkopen uit te breiden aangezien hij van mening is dat een onderscheid tussen online-verkoop en verkoop van hand tot hand een verdere versnippering van het acquis tot gevolg zal hebben. Een dergelijke versnippering verhoogt niet alleen de transactiekosten voor bedrijven maar brengt tevens de consument in verwarring. Hij zou dan beschikken over rechten die verschillen al naar gelang online dan wel offline gewinkeld wordt. Deze uitbreiding van het toepassingsgebied is niet alleen binnen de Commissie IMCO door leden van alle fracties bepleit, maar vindt ook steun in de resultaten van de REFIT van de richtlijn inzake verkoop consumptiegoederen. Als gevolg hiervan moet Richtlijn 1999/44/EG worden ingetrokken (artikel 19 bis) en moeten de in artikel 19 van deze richtlijn voorgestelde wijzigingen worden geschrapt.

2. Verband met het acquis op het gebied van het consumentenrecht

De rapporteur onderkent dat dit voorstel een andere mijlpaal vormt in de ontwikkeling van het acquis op het gebied van het consumentenrecht en dat de huidige regels daarvan van toepassing blijven, met inbegrip van de Richtlijn 2011/83/EU inzake consumentenrechten. Met de corapporteurs van het voorstel betreffende overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud is overeengekomen beide voorstellen zoveel mogelijk op elkaar te doen aansluiten, maar verschillen, die voortvloeien uit de verschillende onderwerpen, in stand te laten. Bijvoorbeeld verduidelijken het nieuwe artikel 2 bis, lid 3 en overweging 13 nu dat lichamelijke zaken met ingebedde digitale inhoud binnen het toepassingsgebied van het voorstel inzake digitale inhoud vallen.

3. Overeenstemming met de overeenkomst, artikel 3 bis tot en met artikel 5

Een nieuwe overkoepelende regel in artikel 3 bis verduidelijkt dat goederen aan subjectieve en objectieve overeenstemmingsvereisten moeten voldoen, zoals die in artikel 4 en 5 zijn uiteengezet. De rapporteur stelt geen wezenlijke wijzigingen voor van de overeenstemmingsvoorschriften.

4. Relevant tijdstip voor het vaststellen van overeenstemming, artikel 8

De rapporteur is verheugd dat in het Commissievoorstel ook het relevante tijdstip aan de orde komt voor het vaststellen van overeenstemming in verband met installatie. Het was evenwel nodig het onderscheid tussen de verschillende installatiescenario's in artikel 6 en artikel 8 te verduidelijken, teneinde verwarring over het exacte tijdstip te voorkomen.

5. Bewijslast, artikel 8 bis

Wat betreft de bewijslast inzake gebrek aan overeenstemming, stelt de rapporteur voor de huidige regeling van de richtlijn inzake consumptiegoederen te behouden, maar wel in het kader van volledige harmonisatie. Hij is zich terdege bewust van de verschillende opvattingen die binnen de Commissie IMCO over deze specifieke kwestie leven en is in afwachting van nadere discussies en wijzigingen, teneinde een compromis te formuleren dat zowel aan de belangen van de consument als van de verkoper tegemoet komt. Om het voorstel aan te passen aan het arrest Faber(12) wordt voorgesteld overweging 26 nader te verduidelijken.

6. Vormen van genoegdoening voor de consument, artikel 9 tot en met 13 ter

a. Vormen van genoegdoening voor de consument, artikel 9

De rapporteur houdt de hiërarchie van vormen van genoegdoening in stand zoals door de Commissie is voorgesteld en verduidelijkt in lid 3 dat de consument recht op ontbinding heeft wanneer het gebrek aan overeenstemming niet van geringe betekenis is. Het laatste aspect is overgenomen van artikel 3, lid 6, richtlijn inzake consumptiegoederen. Voorts worden gedeelten van artikel 2, lid 3, richtlijn inzake consumptiegoederen weer ingevoerd in artikel 9, lid 5. Men zou kunnen beweren dat deze wijziging leidt tot een overlapping met artikel 4, lid 3. Het laatstgenoemde artikel maakt het echter mogelijk contractueel af te wijken van bijvoorbeeld objectieve vereisten voor overeenstemming, terwijl artikel 9, lid 5 bepaalt onder welke omstandigheden consumenten geen recht hebben op een vorm van genoegdoening. Dit is met name belangrijk voor zaken die vallen onder artikel 10, lid 2.

b. Vervanging van goederen, artikel 10

Voorgestelde wijzigingen van artikel 10 betreffen kort gezegd verduidelijkingen in verband met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Artikel 10 lid 2 codificeert bijvoorbeeld gedeelten van de jurisprudentie Weber/Putz.(13) In deze context was het nodig te verduidelijken dat de verkoper de wijze kan kiezen waarop hij goederen vervangt die al geïnstalleerd zijn maar niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst, als herstel niet mogelijk is. Voorts verduidelijkt overweging 27 nu dat in geval van onevenredige kosten het recht van de consument op vergoeding van de kosten voor verwijdering van de gebrekkige goederen en installatie van vervangingsgoederen kan worden beperkt tot een door de verkoper te betalen evenredig bedrag.

c. Ontbinding, artikel 13-13 ter

De regels inzake ontbinding volgen de structuur van de regels inzake overeenstemming. Artikel 13 voert een overkoepelende regel in. Het nieuwe artikel 13 bis regelt de verplichtingen van de verkoper in geval van ontbinding en is overgenomen van het oude artikel 13, lid 3, onder a). Het nieuwe artikel 13 bis, lid 2, is nodig om ook de verplichtingen van de verkoper in geval van gedeeltelijke ontbinding, zoals voorzien in het oude artikel 13, lid 2, uiteen te zetten. Het nieuwe artikel 13 ter is in de plaats gekomen van het oude artikel 13, lid 3, b) tot en met d); de tekst blijft onveranderd.

7. Termijnen, artikel 14

Ten slotte neemt de rapporteur het beginsel dat gold in artikel 7, lid 1, tweede alinea, richtlijn inzake consumptiegoederen ten aanzien van termijnen voor tweedehandsgoederen, over in het huidige voorstel.

(1)

Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Malta, Nederland, Roemenië, Slowakije, Spanje, Zweden.

(2)

Kroatië, Hongarije, Griekenland, Litouwen, Portugal en Slovenië.

(3)

Kroatië, Denemarken, Estland, Griekenland, Hongarije, Litouwen, Luxemburg, Polen, Portugal, Slovenië.

(4)

Denemarken, Estland, Luxemburg, Polen.

(5)

Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Polen en het Verenigd Koninkrijk.

(6)

Bulgarije, België, Kroatië, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Letland, Luxemburg, Malta, Portugal, Roemenië, Slovenië en Spanje.

(7)

Denemarken, Litouwen en Zweden.

(8)

Tsjechische Republiek.

(9)

Nederland.

(10)

Hongarije.

(11)

Slowakije.

(12)

Arrest Faber tegen Autobedrijf Hazet Ochten BV, C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357, paragraaf 71.

(13)

Arrest Gebr. Weber et al. tegen Jürgen Wittmer et al., (C-65/09 en C-87/09, EU:C:2011:396), paragraaf 74.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomsten voor de online verkoop van goederen en andere vormen van verkoop op afstand van goederen

Document- en procedurenummers

COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD)

Datum indiening bij EP

31.10.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

IMCO

21.1.2016

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

CULT

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Geen advies

       Datum besluit

CULT

25.1.2016

 

 

 

Medeverantwoordelijke commissies

       Datum bekendmaking

JURI

28.4.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Pascal Arimont

2.2.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

27.4.2016

14.7.2016

29.11.2016

21.3.2017

 

28.9.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

22.2.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

4

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Cornelia Ernst, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Datum indiening

27.2.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

29

+

ALDE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Jaromír Štětina, Mihai Ţurcanu

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Carlos Coelho

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

4

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2018Juridische mededeling