Procedura : 2015/0288(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0043/2018

Teksty złożone :

A8-0043/2018

Debaty :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 7.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0233

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1026kWORD 143k
27.2.2018
PE 593.817v04-00 A8-0043/2018

w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawca: Pascal Arimont

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2015)0635) oraz zmieniony wniosek (COM(2017)0637),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0379/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez francuski Senat, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 r.(1) i 15 lutego 2018 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0043/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka     1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Artykuł 169 ust. 1 oraz art. 169 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) stanowią, że Unia ma się przyczyniać do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów poprzez środki przyjęte na podstawie art. 114 TFUE.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego konieczna jest harmonizacja niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, przyjmując jako podstawę wysoki poziom ochrony konsumentów.

(2)  Dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego konieczna jest harmonizacja niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, przyjmując jako podstawę wysoki poziom ochrony konsumentów i pewność prawa, a jednocześnie należy zapewnić równowagę między prawami i obowiązkami konsumentów i przedsiębiorców.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Handel elektroniczny jest jednym z głównych motorów wzrostu na rynku wewnętrznym. Jednak ten potencjał wzrostu pozostaje w dużej części niewykorzystany. Aby wzmocnić konkurencyjność Unii i napędzać wzrost, Unia musi działać szybko i zachęcać uczestników runku do uwolnienia pełnego potencjału, jaki oferuje rynek wewnętrzny. Pełny potencjał rynku wewnętrznego może zostać uwolniony jedynie wtedy, gdy wszyscy uczestnicy rynku będą mieli łatwy dostęp do transgranicznej sprzedaży towarów, w tym elektronicznych transakcji handlowych. Prawo umów, na podstawie którego uczestnicy rynku zawierają transakcje, jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzje przedsiębiorców, czy angażować się w transgraniczną sprzedaż towarów . Prawo umów wpływa także na gotowość konsumentów do angażowania się w ten rodzaj zakupów.

(3)  Handel elektroniczny jest kluczowym motorem wzrostu na rynku wewnętrznym. Jednak ten potencjał wzrostu pozostaje w dużej części niewykorzystany. Aby wzmocnić konkurencyjność Unii i napędzać wzrost, Unia musi stworzyć przejrzyste środowisko z w pełni funkcjonującym jednolitym rynkiem wewnętrznym. Pełny potencjał rynku wewnętrznego może zostać uwolniony jedynie wtedy, gdy wszyscy uczestnicy rynku będą mieli łatwy dostęp do transgranicznej sprzedaży towarów, w tym elektronicznych transakcji handlowych. Prawo umów, na podstawie którego uczestnicy rynku zawierają transakcje, jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzje przedsiębiorców, czy angażować się w transgraniczną sprzedaż towarów . Prawo umów wpływa także na gotowość konsumentów do angażowania się w ten rodzaj zakupów.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Unijne przepisy dotyczące sprzedaży towarów są wciąż bardzo zróżnicowane, choć przepisy dotyczące wymogów co do informacji przekazywanych przed zawarciem umowy, prawa odstąpienia od umowy w przypadku umów zawieranych na odległość oraz warunków dostawy już w pełni zharmonizowane. Pozostałe najważniejsze elementy umowne, takie jak kryteria zgodności, środki zaradcze dostępne w przypadku niezgodności towaru z umową oraz warunki korzystania z nich, podlegają obecnie minimalnej harmonizacji zgodnie z dyrektywą 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady46. Państwa członkowskie mogły ustanowić wyższy poziom ochrony konsumentów i wprowadzić odpowiednie przepisy. Korzystając z tego uprawnienia, państwa członkowskie uwzględniły różne elementy i podjęły działania w różnym zakresie. Z tego względu przepisy krajowe będące transpozycją dyrektywy 1999/44/WE są w znacznym stopniu rozbieżne w odniesieniu do podstawowych elementów , takich jak istnienie lub brak hierarchii środków zaradczych, okres gwarancji prawnej, długość okresu przeniesienia ciężaru dowodu na sprzedawcę, czy też powiadomienie sprzedawcy o wadzie.

(4)  Niektóre unijne przepisy dotyczące sprzedaży towarów są wciąż bardzo zróżnicowane, choć przepisy dotyczące wymogów co do informacji przekazywanych przed zawarciem umowy, prawa odstąpienia od umowy oraz warunków dostawy zostały już w pełni zharmonizowane w dyrektywie 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady. W mniejszym stopniu zharmonizowano przepisy mające zastosowanie do sprzedaży offline, takie jak przepisy dotyczące wymogów co do informacji przekazywanych przed zawarciem umowy. Pozostałe najważniejsze elementy umowne, takie jak kryteria zgodności, środki zaradcze dostępne w przypadku niezgodności towaru z umową oraz warunki korzystania z nich, podlegają minimalnej harmonizacji zgodnie z dyrektywą 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady46. Państwa członkowskie mogły ustanowić wyższy poziom ochrony konsumentów i wprowadzić odpowiednie przepisy. Korzystając z tego uprawnienia, państwa członkowskie uwzględniły różne elementy i podjęły działania w różnym zakresie. Z tego względu przepisy krajowe będące transpozycją dyrektywy 1999/44/WE są w znacznym stopniu rozbieżne w odniesieniu do podstawowych elementów , takich jak istnienie lub brak hierarchii środków zaradczych, okres gwarancji prawnej, długość okresu przeniesienia ciężaru dowodu na sprzedawcę, czy też powiadomienie przedsiębiorcy o wadzie.

__________________

__________________

46 Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, Dz.U. L 171 z 7.7.1999, s. 12.

46 Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, Dz.U. L 171 z 7.7.1999, s. 12.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Istniejące różnice mogą negatywnie oddziaływać na przedsiębiorców i konsumentów. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/200847 przedsiębiorstwa, których oferta jest skierowana do konsumentów z innych państw członkowskich, muszą przestrzegać bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa umów konsumenckich kraju zwykłego miejsca pobytu konsumenta. Ponieważ przepisy państw członkowskich się różnią, przedsiębiorstwa są narażone na dodatkowe koszty. Z tego względu wiele przedsiębiorców może decydować się na ograniczenie działalności do rynku krajowego albo eksport towarów jedynie do jednego lub dwóch państw członkowskich. Taka decyzja, mająca na celu ograniczenie ryzyka i kosztów związanych z transgranicznym handlem , skutkuje utratą możliwości ekspansji handlowej i korzyści skali. Cierpią na tym szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa.

(5)  Istniejące różnice w prawie umów w poszczególnych państwach członkowskich mogą negatywnie oddziaływać na przedsiębiorstwa i konsumentów obok innych kluczowych kwestii regulacyjnych i nieregulacyjnych, takich jak przepisy podatkowe, problemy sieci dostaw, systemy płatności i bariery językowe. Jednakże główne trudności napotykane przez konsumentów i stanowiące główne źródło sporów z przedsiębiorcami dotyczą braku zgodności towarów z umową. W związku z tym konieczne jest zwiększenie zaufania konsumentów do rynku wewnętrznego i przyczynienie się do stworzenia równych warunków działania dla przedsiębiorców.

__________________

__________________

47 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz.U. L 110 z 4.7.2008, s. 6.

47 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz.U. L 110 z 4.7.2008, s. 6.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Aby zaradzić tym problemom, wynikającym ze zróżnicowania przepisów krajowych, zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci powinni mieć możliwość opierania się na w pełni zharmonizowanych ukierunkowanych przepisach dla sprzedaży towarów . Ujednolicenie przepisów jest konieczne w odniesieniu do najważniejszych elementów prawa umów konsumenckich, które przy obecnej minimalnej harmonizacji są zróżnicowane, przez co tworzą się bariery w handlu w Unii Europejskiej. Niniejsza dyrektywa powinna zatem uchylić dyrektywę 1999/44/WE, która zakładała minimalną harmonizację, oraz wprowadzić w pełni zharmonizowane przepisy dotyczące umów sprzedaży towarów.

(8)  Aby zaradzić problemom wynikającym ze zróżnicowania przepisów krajowych oraz innym problemom, przedsiębiorcy i konsumenci powinni mieć możliwość opierania się na zharmonizowanych ukierunkowanych przepisach dotyczących wszystkich transakcji sprzedaży towarów. Ujednolicenie przepisów jest konieczne w odniesieniu do najważniejszych elementów prawa umów konsumenckich, które przy obecnej minimalnej harmonizacji są zróżnicowane, przez co tworzą się bariery w handlu w Unii Europejskiej. Niniejsza dyrektywa powinna zatem uchylić dyrektywę 1999/44/WE, która zakładała minimalną harmonizację, oraz wprowadzić nowy zbiór zharmonizowanych przepisów dotyczących umów sprzedaży towarów. Jednakże państwa członkowskie powinny mieć możliwość utrzymania lub wprowadzenia w swoim prawie krajowym przepisów dotyczących środków zaradczych w przypadku wad ukrytych lub prawa do odstąpienia od umowy w krótkim terminie.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W pełni zharmonizowane przepisy prawa umów konsumenckich ułatwią przedsiębiorcom oferowanie swoich produktów w innych państwach członkowskich. Dla przedsiębiorców będzie to oznaczało mniejsze koszty, ponieważ nie będą już musieli uwzględniać różnic w bezwzględnie obowiązujących przepisach w kraju konsumenta. Zapewni im to większą pewność prawa podczas sprzedaży do innych państw członkowskich dzięki stabilnemu otoczeniu prawnemu w zakresie prawa umów.

(9)  Bardziej zharmonizowane przepisy prawa umów konsumenckich ułatwią przedsiębiorcom oferowanie swoich produktów w innych państwach członkowskich. Dla przedsiębiorców będzie to oznaczało mniejsze koszty, ponieważ nie będą już musieli uwzględniać różnic w bezwzględnie obowiązujących przepisach w kraju konsumenta. Zapewni im to większą pewność prawa podczas sprzedaży do innych państw członkowskich dzięki stabilnemu otoczeniu prawnemu w zakresie prawa umów.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Dzięki większej konkurencji między detalistami konsumenci będą mieli szerszy wybór produktów po bardziej atrakcyjnych cenach. Konsumenci skorzystają z wyższego poziomu ochrony oraz zwiększonego postępu społecznego dzięki w pełni zharmonizowanym przepisom. To z kolei zwiększy ich zaufanie do transgranicznej sprzedaży . Konsumenci będą mieli większą pewność podczas transgranicznych zakupów , wiedząc, że mają takie same prawa w całej Unii.

(10)  Dzięki większej konkurencji między detalistami konsumenci będą mieli szerszy wybór produktów po bardziej atrakcyjnych cenach. Konsumenci skorzystają z wyższego poziomu ochrony oraz zwiększonego postępu społecznego dzięki zharmonizowanym przepisom. Zwiększyłoby to również ich zaufanie do sprzedaży transgranicznej, w tym sprzedaży na odległość i sprzedaży internetowej.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Niniejsza dyrektywa zawiera przepisy mające zastosowanie do sprzedaży towarów jedynie w odniesieniu do najważniejszych elementów umowy, które są wymagane do usunięcia barier na rynku wewnętrznym wynikających z prawa umów. Z tego względu przepisy określające wymagania co do zgodności, środki zaradcze przysługujące konsumentom w przypadku braku zgodności towarów z umową oraz warunki korzystania z tego prawa powinny zostać w pełni zharmonizowane, a poziom ochrony konsumentów w porównaniu z dyrektywą 1999/44/WE powinien wzrosnąć.

(11)  Niniejsza dyrektywa zawiera przepisy mające zastosowanie do sprzedaży towarów jedynie w odniesieniu do najważniejszych elementów umowy, które są wymagane do usunięcia barier na rynku wewnętrznym wynikających z prawa umów. Z tego względu przepisy określające wymagania co do zgodności, środki zaradcze przysługujące konsumentom w przypadku braku zgodności towarów z umową oraz warunki korzystania z tego prawa powinny zostać w pełni zharmonizowane w taki sposób, by zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do towarów takich jak płyty DVD i CD, na których treści cyfrowe zamieszczono w taki sposób, jakby płyty te były jedynie nośnikiem treści cyfrowych. Powinna ona natomiast mieć zastosowanie do treści cyfrowych zintegrowanych z towarami takimi jak urządzenia domowe lub zabawki, w których treści cyfrowe są zintegrowane w taki sposób, że ich funkcje są podporządkowane głównym funkcjom towarów i działają jako integralna część towaru.

(13)  Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do treści cyfrowych i usług cyfrowych wbudowanych w towary takie jak płyty DVD i CD lub inteligentne towary. W odniesieniu do towarów zawierających wbudowane treści cyfrowe lub usługi cyfrowe przedsiębiorca powinien być odpowiedzialny wobec konsumenta, na mocy niniejszej dyrektywy, za spełnienie swoich obowiązków tylko w odniesieniu do tych elementów towarów, które nie są związane z wbudowanymi treściami cyfrowymi lub usługami cyfrowymi. Przepisy niniejszej dyrektywy powinny pozostawać bez uszczerbku dla ochrony przyznanej konsumentom przez obowiązujące prawo unijne w odniesieniu do wbudowanych treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Ze względu na szczególne okoliczności i charakter towarów niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do transakcji sprzedaży żywych zwierząt pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na prawo umów państw członkowskich w obszarach nieobjętych tą dyrektywą. Ponadto w niektórych obszarach regulowanych niniejszą dyrektywą państwa członkowskie powinny mieć swobodę wprowadzenia przepisów w odniesieniu do aspektów nieuregulowanych w niniejszej dyrektywie : dotyczy to okresu przedawnienia dla wykonywania praw konsumentów oraz gwarancji handlowych. Wreszcie, w odniesieniu do prawa sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania, państwa członkowskie powinny mieć swobodę ustalenia bardziej szczegółowych warunków wykonywania tego prawa.

(14)  Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na prawo umów państw członkowskich w obszarach nieobjętych tą dyrektywą. Ponadto w niektórych obszarach regulowanych niniejszą dyrektywą państwa członkowskie powinny mieć swobodę wprowadzenia przepisów w odniesieniu do aspektów nieuregulowanych w niniejszej dyrektywie : dotyczy to okresu przedawnienia dla wykonywania praw konsumentów. Wreszcie, w odniesieniu do prawa przedsiębiorcy do dochodzenia odszkodowania oraz gwarancji handlowych, państwa członkowskie powinny mieć swobodę ustalenia bardziej szczegółowych warunków wykonywania tych praw.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Definicja konsumenta powinna obejmować osoby fizyczne działające w celach niezwiązanych z ich działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową. Jednakże w przypadku umów o podwójnym charakterze, gdy umowa zawierana jest w celach, które tylko częściowo są związane z działalnością handlową danej osoby, a cel handlowy jest do tego stopnia ograniczony, że nie jest dominujący w ogólnym kontekście umowy, taka osoba również powinna być uznawana za konsumenta. Odzwierciedla to zdroworozsądkowe podejście do codziennych transakcji, a także zapewniłoby dodatkową pewność prawa, biorąc pod uwagę szeroki wachlarz towarów i zakres wniosku.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Aby zapewnić sprzedawcom i konsumentom jasność i pewność prawa, niniejsza dyrektywa powinna zawierać pojęcie umowy. Definicja ta powinna wywodzić się z tradycji wspólnej wszystkim państwom członkowskim i zakładać, że aby móc stwierdzić istnienie umowy, wymagane jest porozumienie mające stanowić źródło zobowiązań lub wywołujące inne skutki prawne.

skreśla się

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W celu zrównoważenia wymogów pewności prawa z właściwą elastycznością przepisów wszelkie odniesienia w niniejszej dyrektywie do tego, czego można oczekiwać od danej osoby, dotyczą rozsądnych oczekiwań. Oceny tego, czy coś jest rozsądne, powinno się dokonywać obiektywnie, uwzględniając specyfikę i cel umowy, okoliczności sprawy oraz zwyczaje i praktyki zaangażowanych stron. Zwłaszcza rozsądny czas na wykonanie naprawy lub wymianę towaru powinien zostać obiektywnie oceniony, przy uwzględnieniu specyfiki towaru oraz braku zgodności.

(18)  W celu zrównoważenia wymogów pewności prawa z właściwą elastycznością przepisów wszelkie odniesienia w niniejszej dyrektywie do tego, czego można oczekiwać od danej strony umowy, dotyczą rozsądnych oczekiwań. Oceny tego, czy coś jest rozsądne, powinno się dokonywać obiektywnie, uwzględniając specyfikę i cel umowy, okoliczności sprawy oraz zwyczaje i praktyki stron umowy. Zwłaszcza rozsądny czas na wykonanie naprawy lub wymianę towaru powinien zostać obiektywnie oceniony, przy uwzględnieniu specyfiki towaru oraz braku zgodności.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Aby zapewnić jasność co do tego, czego konsument może oczekiwać od towarów i jaka ma być odpowiedzialność sprzedawcy za niespełnienie oczekiwań konsumenta, niezwykle istotna jest pełna harmonizacja przepisów dotyczących zgodności towarów z umową. Przyjęcie zarówno subiektywnych, jak i obiektywnych kryteriów powinno zabezpieczyć uzasadniony interes obu stron umowy sprzedaży. Zgodność z umową należy oceniać, biorąc pod uwagę nie tylko wymagania określone w umowie, w tym informacje przekazywane przed zawarciem umowy stanowiące część umowy, ale także pewne obiektywne wymagania, które stanowią normę w zakresie tego, czego oczekuje się od danego towaru, zwłaszcza przydatność do danego celu, opakowanie, instrukcje instalacji oraz standardowe cechy i funkcje działania.

(19)  Aby zapewnić jasność co do tego, czego konsument może oczekiwać od towarów i jaka ma być odpowiedzialność przedsiębiorcy za niespełnienie oczekiwań konsumenta, niezwykle istotna jest harmonizacja przepisów dotyczących zgodności towarów z umową. Przyjęcie zarówno subiektywnych, jak i obiektywnych kryteriów powinno zabezpieczyć uzasadniony interes obu stron umowy sprzedaży. Zgodność z umową należy oceniać, biorąc pod uwagę nie tylko wymagania określone w umowie, w tym informacje przekazywane przed zawarciem umowy stanowiące część umowy, ale także pewne obiektywne wymagania, które stanowią normę w zakresie tego, czego oczekuje się od danego towaru, zwłaszcza przydatność do danego celu, opakowanie, instrukcje instalacji oraz standardowe cechy i funkcje działania.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Niektóre wymogi dotyczące zgodności z umową, w szczególności w odniesieniu do jakości, trwałości i wyglądu, prawdopodobnie będą stosowane w odmienny sposób w przypadku sprzedaży towarów używanych. W wielu przypadkach rozsądne oczekiwania konsumenta będą niższe w przypadku towarów używanych niż w przypadku nowych produktów. Dlatego konsumenci muszą jaśniej określać zamierzony cel takich towarów w kontaktach z przedsiębiorcą. W każdym sporze między przedsiębiorcą a konsumentem dotyczącym braku zgodności czynnik ten będzie często istotny dla określenia, czy ciężar dowodu został zaspokojony w odniesieniu do domniemanych wad w towarach. Jednakże w przypadku, gdy konsument ma możliwość osobistego sprawdzenia towarów przed zawarciem umowy, państwa członkowskie mogą na zasadzie odstępstwa, z uwzględnieniem ich szczególnych rynków i systemów prawnych, nadal przewidywać, że przedsiębiorca i konsument mogą wyraźnie uzgodnić na piśmie lub na trwałym nośniku krótszy okres gwarancji prawnej, nie krótszy niż jeden rok, lub ewentualnie krótszy okres odwrócenia ciężaru dowodu na korzyść konsumenta, nie krótszy niż sześć miesięcy.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19b)  Zgodnie z ustaloną praktyką i szczegółowymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności prowadzącego aukcję wydaje się uzasadnione, by na razie zachować możliwość wyłączenia przez państwa członkowskie aukcji towarów używanych, jeśli konsument miał możliwość osobiście uczestniczyć w aukcji. Niemniej powinien istnieć wymóg poinformowania konsumentów przed aukcją, za pomocą jasnego oświadczenia na piśmie lub na trwałym nośniku, że niniejsze przepisy nie mają zastosowania, z wyraźnym odniesieniem do odpowiednich wymogów ustawowych lub innych praw, które mają zastosowanie. Ponadto, zgodnie z dyrektywą 2011/83/UE, korzystanie w celach aukcyjnych z platform internetowych dostępnych dla konsumentów i przedsiębiorców nie powinno być uznawane za aukcję publiczną w rozumieniu niniejszej dyrektywy.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Znaczna liczba towarów konsumpcyjnych musi przed użyciem zostać zainstalowana, aby konsument mógł z nich w pełni korzystać. Dlatego też brak zgodności wynikający z niewłaściwej instalacji powinien być równoznaczny z niezgodnością z umową, jeżeli towar był instalowany przez sprzedawcę lub pod jego kontrolą, a także jeżeli konsument instalował towary sam, ale nieprawidłowa instalacja wynika z błędnych instrukcji.

(20)  Znaczna liczba towarów konsumpcyjnych musi przed użyciem zostać zainstalowana, aby konsument mógł z nich w pełni korzystać. Dlatego też brak zgodności wynikający z niewłaściwej instalacji powinien być równoznaczny z niezgodnością z umową, jeżeli towar był instalowany przez przedsiębiorcę lub pod jego kontrolą, a także jeżeli konsument instalował towary sam, ale nieprawidłowa instalacja wynika z błędnych instrukcji.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Zgodność powinna dotyczyć zarówno wad materialnych, jak i prawnych. Prawa osób trzecich oraz inne wady prawne mogą skutecznie uniemożliwić konsumentowi korzystanie z towarów zgodnie z umową, jeżeli posiadacz praw zgodnie z prawem doprowadzi do tego, żeby konsument zaprzestał naruszania tych praw. Dlatego sprzedawca powinien zapewnić, by towary były wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich, które mogłyby uniemożliwić konsumentowi korzystanie z towarów zgodnie z umową.

(21)  Zgodność powinna dotyczyć zarówno wad materialnych, jak i prawnych. Prawa osób trzecich oraz inne wady prawne mogą skutecznie uniemożliwić konsumentowi korzystanie z towarów zgodnie z umową, jeżeli posiadacz praw zgodnie z prawem doprowadzi do tego, żeby konsument zaprzestał naruszania tych praw. Dlatego przedsiębiorca powinien zapewnić, by towary były wolne od jakichkolwiek ograniczeń wynikających z praw osób trzecich, które mogłyby uniemożliwić konsumentowi korzystanie z towarów zgodnie z subiektywnymi i obiektywnymi kryteriami zgodności.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Zapewnienie większej trwałości towarów konsumpcyjnych jest ważne dla osiągnięcia bardziej zrównoważonej konsumpcji i gospodarki o obiegu zamkniętym. Także eliminowanie z rynku unijnego towarów niezgodnych z umową dzięki wzmocnionemu nadzorowi i odpowiednim bodźcom dla przedsiębiorstw jest niezwykle istotne z punktu widzenia zwiększania zaufania do funkcjonowania rynku wewnętrznego. Z tego względu najbardziej odpowiednim podejściem do wprowadzenia wymagań co do trwałości określonych rodzajów lub grup produktów jest prawodawstwo unijne dla określonych produktów, przy wykorzystaniu w tym celu przyjętych kryteriów. Z tego względu niniejsza dyrektywa powinna być uzupełnieniem celów ustalonych w takim unijnym prawodawstwie dla konkretnych produktów. O ile konkretne informacje na temat trwałości produktu są wskazane w oświadczeniu przed zawarciem umowy stanowiącym część umowy sprzedaży, konsument powinien móc polegać na tych informacjach jak na elemencie kryteriów zgodności.

(23)  Zapewnienie większej trwałości towarów konsumpcyjnych jest ważne dla osiągnięcia bardziej zrównoważonej konsumpcji i gospodarki o obiegu zamkniętym. Także eliminowanie z rynku unijnego towarów niezgodnych z umową dzięki wzmocnionemu nadzorowi i odpowiednim bodźcom dla przedsiębiorstw jest niezwykle istotne z punktu widzenia zwiększania zaufania do funkcjonowania rynku wewnętrznego. Z tych względów najbardziej odpowiednim podejściem do wprowadzenia wymagań co do trwałości określonych rodzajów lub grup produktów jest prawodawstwo unijne dla określonych produktów, np. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE lub dyrektywa Rady 85/374/EWG, przy wykorzystaniu w tym celu przyjętych kryteriów. Z tego względu niniejsza dyrektywa powinna być uzupełnieniem celów ustalonych w takim unijnym prawodawstwie dla konkretnych produktów. O ile konkretne informacje na temat trwałości produktu są wskazane w oświadczeniu przed zawarciem umowy stanowiącym część umowy sprzedaży, konsument powinien móc polegać na tych informacjach jak na elemencie kryteriów zgodności.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  Trwałość należy zdefiniować jako zdolność produktu do utrzymania wymaganych parametrów działania w danym lub długim okresie, pod wpływem przewidywalnych działań, przy założeniu standardowego lub średniego wskaźnika wykorzystania. U podstaw tej definicji leży założenie, że parametry działania produktu będą utrzymywane na dopuszczalnym poziomie w stosunku do parametrów początkowych w ciągu całego okresu użytkowania.

Poprawka     23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Aby zarówno konsumenci, jak i sprzedawcy mieli większą pewność prawa, należy jasno wskazać termin, w jakim należy ocenić zgodność towarów z umową. W celu zapewnienia spójności niniejszej dyrektywy z dyrektywą 2011/83/UE stosowne jest wskazanie momentu przejścia ryzyka jako terminu oceny zgodności towarów z umową. W przypadku towarów, które wymagają instalacji, termin ten powinien zostać odpowiednio dostosowany.

(24)  Aby zarówno konsumenci, jak i sprzedawcy mieli większą pewność prawa, należy jasno wskazać termin, w jakim należy ocenić zgodność towarów z umową, z zachowaniem przepisów krajowych dotyczących rozpoczęcia okresu przedawnienia w wyjątkowych wypadkach. W celu zapewnienia spójności niniejszej dyrektywy z dyrektywą 2011/83/UE stosowne jest ogólnie wskazanie momentu przejścia ryzyka jako terminu oceny zgodności towarów z umową. W przypadku towarów, które wymagają instalacji, termin ten powinien zostać odpowiednio dostosowany.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Aby przedsiębiorcy mogli polegać na jednym zestawie przepisów w całej Unii, konieczna jest pełna harmonizacja okresów, kiedy ciężar dowodu związany z brakiem zgodności jest przeniesiony na sprzedawcę z korzyścią dla konsumenta. W ciągu dwóch pierwszych lat konsument musi jedynie wykazać istnienie braku zgodności, aby móc skorzystać z domniemania braku zgodności. W tym okresie konsument nie musi natomiast udowodnić, że brak zgodności istniał w momencie, w którym zgodność miała być ustalona. Aby zwiększyć pewność prawa w odniesieniu do środków zaradczych przysługujących w przypadku braku zgodności z umową oraz aby wyeliminować jedną z głównych przeszkód na rynku wewnętrznym, należy ustalić w pełni zharmonizowaną kolejność stosowania tych środków. W ramach pierwszego środka zaradczego konsumenci powinni mieć przede wszystkim wybór między naprawą towaru a jego wymianą. To pomoże utrzymać stosunek umowny i wzajemne zaufanie. Co więcej, jeśli konsumenci będą mieli możliwość zażądania naprawy, powinno to sprzyjać zrównoważonej konsumpcji i może się przyczynić do zwiększenia trwałości produktów.

(26)  Aby przedsiębiorcy mogli polegać na jednym zestawie przepisów w całej Unii, konieczna jest pełna harmonizacja okresów, kiedy ciężar dowodu związany z brakiem zgodności jest przeniesiony na sprzedawcę z korzyścią dla konsumenta. W ciągu pierwszego roku konsument, aby móc skorzystać z domniemania braku zgodności, powinien jedynie wykazać, że w przypadku danego towaru istnieje brak zgodności oraz że ten brak zgodności stał się widoczny w ciągu roku od dostarczenia towarów. W tym okresie konsument nie musi natomiast udowodnić, że brak zgodności istniał w momencie, w którym zgodność miała być ustalona. Aby zwiększyć pewność prawa w odniesieniu do środków zaradczych przysługujących w przypadku braku zgodności z umową oraz aby wyeliminować jedną z głównych przeszkód na rynku wewnętrznym, należy ustalić w pełni zharmonizowaną kolejność stosowania tych środków.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Wybór konsumenta między naprawą a wymianą towaru może być ograniczony jedynie w przypadku, gdyby wybrana opcja była nieproporcjonalna w porównaniu z innymi dostępnymi opcjami, niemożliwa lub niezgodna z prawem. Takim przypadkiem będzie na przykład żądanie wymiany towarów ze względu na niewielkie zarysowanie, w sytuacji gdy wymiana pociągnęłaby za sobą znaczne koszty, natomiast zarysowanie mogłoby być łatwo usunięte.

(27)  Wybór konsumenta między naprawą a wymianą towaru może być ograniczony jedynie w przypadku, gdyby wybrana opcja była niemożliwa lub nieproporcjonalna w porównaniu z innymi dostępnymi opcjami. Takim przypadkiem będzie na przykład żądanie wymiany towarów ze względu na niewielkie zarysowanie, w sytuacji gdy wymiana pociągnęłaby za sobą znaczne koszty dla przedsiębiorcy, natomiast zarysowanie mogłoby być łatwo usunięte. Jeżeli jednak dostępny jest tylko jeden środek zaradczy i środek ten wiąże się z kosztami dla przedsiębiorcy, które są niewspółmierne do wartości, jaką miałby dany towar, gdyby był zgodny z umową, i do znaczenia braku zgodności, możliwe powinno być ograniczenie prawa konsumenta do zwrotu kosztów demontażu towaru wadliwego i zamontowania towaru zastępczego do wypłacenia przez przedsiębiorcę kwoty proporcjonalnej.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Jeżeli sprzedawca nie przywrócił zgodności poprzez naprawę lub wymianę bez poważnych niedogodności dla konsumenta i w rozsądnym terminie, konsument powinien mieć prawo od obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. Naprawa lub wymiana powinny zwłaszcza zostać skutecznie wykonane w rozsądnym terminie. To, jaki okres jest rozsądnym terminem, powinno być obiektywnie ustalone, biorąc pod uwagę cechy towaru i brak zgodności. Jeżeli po upływie rozsądnego terminu sprzedawca nie usunął skutecznie niezgodności, konsument nie jest zobowiązany do akceptowania następnych prób sprzedawcy podejmowanych w celu usunięcia tej samej niezgodności.

(28)  Jeżeli przedsiębiorca nie przywrócił zgodności poprzez naprawę lub wymianę bez poważnych niedogodności dla konsumenta i w terminie jednego miesiąca, konsument powinien mieć prawo od obniżenia ceny lub rozwiązania umowy.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Biorąc pod uwagę, że prawo do rozwiązania umowy ze względu na brak zgodności jest ważnym środkiem zaradczym stosowanym, gdy naprawa lub wymiana są niewykonalne lub zawiodły, prawo to powinno przysługiwać konsumentowi także w przypadkach mniejszych niezgodności. Byłby to dla sprzedawców silny bodziec do szybkiego usuwania wszelkich niezgodności. Żeby prawo do rozwiązania umowy było skuteczne w sytuacji, gdy konsument nabywa wiele towarów, z których część stanowi akcesoria do głównego przedmiotu i których konsument by nie nabył, gdyby nie kupował tego przedmiotu, a niezgodność dotyczy głównego przedmiotu, wówczas konsument powinien mieć prawo rozwiązania umowy także w odniesieniu do akcesoriów, nawet jeśli pozostają one w zgodności z umową.

(29)  Biorąc pod uwagę, że prawo do rozwiązania umowy ze względu na brak zgodności jest ważnym środkiem zaradczym stosowanym, gdy naprawa lub wymiana są niewykonalne lub zawiodły, prawo to powinno przysługiwać konsumentowi w przypadkach, w których brak zgodności nie ma nikłego znaczenia. Żeby prawo do rozwiązania umowy było skuteczne w sytuacji, gdy konsument nabywa wiele towarów, z których część stanowi akcesoria do głównego przedmiotu i których konsument by nie nabył, gdyby nie kupował tego przedmiotu, a niezgodność dotyczy głównego przedmiotu, wówczas konsument powinien mieć prawo rozwiązania umowy także w odniesieniu do akcesoriów, nawet jeśli pozostają one w zgodności z umową.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  W celu zwiększenia pewności prawa dla sprzedawców oraz pewności konsumentów podczas zakupów transgranicznych konieczna jest harmonizacja okresu, kiedy sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności istniejący w momencie, gdy konsument fizycznie wejdzie w posiadanie towarów. Biorąc pod uwagę, że podczas transpozycji dyrektywy 1999/44/WE zdecydowana większość państw członkowskich przewidziała dwuletni okres odpowiedzialności sprzedawcy i ten okres jest uznawany przez uczestników rynku za rozsądny, należy ten okres utrzymać.

(32)  W celu zwiększenia pewności prawa dla przedsiębiorców oraz pewności konsumentów podczas zakupów transgranicznych konieczna jest harmonizacja okresu, kiedy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności istniejący w momencie, gdy konsument fizycznie wejdzie w posiadanie towarów. Biorąc pod uwagę, że podczas transpozycji dyrektywy 1999/44/WE zdecydowana większość państw członkowskich przewidziała dwuletni okres odpowiedzialności i ten okres jest uznawany przez uczestników rynku za rozsądny, należy ten okres utrzymać. Jednakże w celu utrzymania poziomu ochrony, jaki konsumenci uzyskali na przestrzeni lat w wyniku wdrożenia dyrektywy 1999/44 WE, państwa członkowskie mogą w swoim prawie krajowym utrzymać w mocy dłuższe okresy odpowiedzialności przedsiębiorcy, które obowiązują już w dniu wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Ponadto w okresie naprawy lub wymiany towaru, okres odpowiedzialności przedsiębiorcy powinien zostać zawieszony. Powinien on zacząć biec od nowa w przypadku wymienionych części oraz towarów, które konsument otrzymuje w zamian za wadliwe towary.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  W celu podniesienia świadomości konsumentów i ułatwienia egzekwowania unijnych przepisów dotyczących praw konsumentów w odniesieniu do towarów niezgodnych z umową w niniejszej dyrektywie powiązano okres, w którym ciężar dowodu jest przeniesiony sprzedawcę z korzyścią dla konsumenta z okresem, w którym sprzedawca jest odpowiedzialny za niezgodności.

skreśla się

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Aby zapewnić przejrzystość, powinno się określić pewne wymogi w tym zakresie co do gwarancji handlowych. W celu zwiększenia pewności prawa i uniknięcia sytuacji, w których konsumenci są wprowadzani w błąd, dyrektywa powinna również przewidywać, że jeżeli warunki gwarancji handlowej zawarte w reklamie lub informacjach przekazanych przed zawarciem umowy są korzystniejsze dla konsumenta niż te określone w oświadczeniu handlowym, wtedy obowiązują te korzystniejsze warunki. Niniejsza dyrektywa powinna też określać zasady dotyczące treści oświadczenia gwarancyjnego i sposobu jego udostępniania konsumentom. Państwa członkowskie powinny mieć swobodę ustanowienia przepisów dotyczących innych aspektów gwarancji handlowych nieobjętych niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że przepisy te nie pozbawią konsumentów ochrony przysługującej im na mocy w pełni zharmonizowanych przepisów niniejszej dyrektywy dotyczących gwarancji handlowych.

(34)  Aby zapewnić przejrzystość, powinno się określić pewne wymogi w tym zakresie co do gwarancji handlowych. W celu zwiększenia pewności prawa i uniknięcia sytuacji, w których konsumenci są wprowadzani w błąd, dyrektywa powinna również przewidywać, że jeżeli warunki gwarancji handlowej zawarte w reklamie lub informacjach przekazanych przed zawarciem umowy są korzystniejsze dla konsumenta niż te określone w oświadczeniu handlowym, wtedy obowiązują te korzystniejsze warunki. Niniejsza dyrektywa powinna też określać zasady dotyczące treści oświadczenia gwarancyjnego i sposobu jego udostępniania konsumentom. Państwa członkowskie powinny mieć swobodę ustanowienia przepisów dotyczących innych aspektów gwarancji handlowych nieobjętych niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że przepisy te nie pozbawią konsumentów ochrony przysługującej im na mocy w pełni zharmonizowanych przepisów niniejszej dyrektywy dotyczących gwarancji handlowych. Pod pojęciem reklamy należy również rozumieć stwierdzenia występujące na stronie internetowej lub profilach na portalach społecznościowych związanych z przedsiębiorcą.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Biorąc pod uwagę, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta za wszelkie niezgodności towaru wynikające z działania lub zaniechania sprzedawcy lub osoby trzeciej, jest rzeczą uzasadnioną, żeby sprzedawca miał możliwość dochodzenia odszkodowania względem osoby odpowiedzialnej za taki stan rzeczy na wcześniejszych etapach łańcucha transakcji. Niniejsza dyrektywa nie powinna jednak mieć wpływu na zasadę swobody zawierania umów między sprzedawcą i innymi stronami w łańcuchu transakcji. Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania tego prawa, zwłaszcza kwestia, do kogo i w jaki sposób mają być kierowane te roszczenia, zostaną określone przez państwa członkowskie.

(35)  Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorca jest odpowiedzialny względem klienta za wszelkie niezgodności towaru wynikające z działania lub zaniechania przedsiębiorcy lub osoby trzeciej, przedsiębiorca powinien mieć możliwość dochodzenia odszkodowania względem osoby odpowiedzialnej za taki stan rzeczy na wcześniejszych etapach łańcucha transakcji. Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania tego prawa, zwłaszcza kwestia, do kogo i w jaki sposób mają być kierowane te roszczenia, zostaną określone przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby prawo krajowe odpowiednio chroniło przedsiębiorcę przy ustalaniu osoby, od której przedsiębiorca może wymagać środków zaradczych, a także okresów i odpowiednich działań oraz warunków wykonywania tego prawa.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Osoby lub organizacje, które według prawa krajowego mają uzasadniony interes w ochronie praw konsumenta wynikających z umowy, powinny mieć prawo do wszczęcia postępowania przed sądem lub innym organem administracyjnym właściwym do rozpatrywania skarg lub do wszczęcia odpowiedniego postępowania prawnego.

(36)  Osoby lub organizacje, które według prawa krajowego mają uzasadniony interes w ochronie praw konsumenta wynikających z umowy, powinny mieć prawo do wszczęcia postępowania przed sądem lub innym organem administracyjnym właściwym do rozpatrywania skarg lub do wszczęcia odpowiedniego postępowania prawnego. Te skargi i postępowania powinny mieć wystarczający skutek odstraszający.

Poprawka     33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, a mianowicie przyczynianie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez spójne eliminowanie przeszkód w sprzedaży towarów przez internet lub w inny sposób na odległość wynikających z prawa umów, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, bowiem Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(42)  Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, a mianowicie poprawa warunków tworzenia i funkcjonowania rynku wewnętrznego, zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz ich zaufania, a także pomoc w zagwarantowaniu równych warunków działania dla przedsiębiorców, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(42a)  Komisja powinna dokonać przeglądu niniejszej dyrektywy po pięciu latach od jej wejścia w życie. W ramach tego przeglądu Komisja powinna zwrócić szczególną uwagę na przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące środków zaradczych i ciężaru dowodu – również w odniesieniu do towarów używanych, a także towarów sprzedawanych na publicznych aukcjach – gwarancji handlowej i odpowiedzialności producenta oraz powiązań z dyrektywą w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych. W wyniku takiego przeglądu Komisja mogłaby przedstawić wniosek w sprawie zmiany niniejszej dyrektywy.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiot i cele

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsza dyrektywa określa niektóre wymagania dotyczące umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą i konsumentem, w szczególności przepisy dotyczące zgodności towarów z umową, środków zaradczych przysługujących w przypadku braku zgodności towarów z umową oraz sposobów korzystania z tych środków.

1.  Niniejsza dyrektywa, poprzez osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, ma przyczyniać się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, między innymi dzięki zwiększeniu zaufania konsumentów i przyczynieniu się do zagwarantowania równych warunków działania dla przedsiębiorców, a także określeniu pewnych wymagań dotyczących umów sprzedaży zawartych między przedsiębiorcą i konsumentem, w szczególności przepisów dotyczących zgodności towarów z umową, środków zaradczych przysługujących w przypadku braku zgodności towarów z umową oraz sposobów korzystania z tych środków.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do umów o świadczenie usług . Jednak w przypadku umów obejmujących zarówno sprzedaż towarów, jak i świadczenie usług, dyrektywa ma zastosowanie do części umowy dotyczącej sprzedaży towarów.

skreśla się

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do żadnego fizycznego nośnika zawierającego treści cyfrowe w przypadkach, gdy fizyczny nośnik jest używany wyłącznie do dostarczenia konsumentowi treści cyfrowych.

skreśla się

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie mogą wyłączyć z zakresu niniejszej dyrektywy umowy w sprawie sprzedaży towarów używanych, sprzedawanych na publicznych aukcjach, gdzie konsumenci mają możliwość osobistego uczestniczenia w sprzedaży.

skreśla się

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  O ile niniejsza dyrektywa nie stanowi inaczej, nie może ona wpływać na krajowe ogólne prawo umów, między innymi na przepisy dotyczące zawierania, ważności lub skutków umowy, w tym konsekwencje rozwiązania umowy.

skreśla się

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „umowa sprzedaży” oznacza każdą umowę, na mocy której sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności towarów, w tym także towarów, które mają być wytworzone lub wyprodukowane, na konsumenta, a konsument płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny;

a)  „umowa sprzedaży” oznacza każdą umowę, na mocy której przedsiębiorca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności towarów, w tym także towarów, które mają być wytworzone lub wyprodukowane, na konsumenta, a konsument płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny, w tym również każdą umowę, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „konsument” oznacza każdą osobę fizyczną, która w umowach objętych niniejszą dyrektywą działa w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu;

b)  „konsument” oznacza każdą osobę fizyczną, która w umowach objętych niniejszą dyrektywą działa w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu; jeżeli umowa zawierana jest w celu, który tylko częściowo jest związany z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową osoby fizycznej, lub w celu równoważnym, a cel ten jest do tego stopnia ograniczony, że nie jest dominujący w ogólnym kontekście umowy, taka osoba jest również uznawana za konsumenta;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  „sprzedawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny czy prywatny, która działa – w tym również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz – w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, w związku z umowami objętymi zakresem niniejszej dyrektywy;

c)  „przedsiębiorca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny czy prywatny, która działa – w tym również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz lub jako pośrednik osoby fizycznej – w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, w związku z umowami objętymi zakresem niniejszej dyrektywy;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  „producent” oznacza wytwórcę towarów, importera towarów na terytorium Unii lub każdą osobę oznaczającą siebie jako producenta poprzez umieszczenie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego znaku wyróżniającego na towarach;

d)  „producent” oznacza wytwórcę towarów, importera towarów na terytorium Unii, producenta każdego surowca lub wytwórcę części składowej oraz każdą osobę oznaczającą siebie jako producenta poprzez umieszczenie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego znaku wyróżniającego na towarach;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  „treści cyfrowe” oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  „usługa cyfrowa” oznacza usługę pozwalającą konsumentowi na tworzenie i przetwarzanie danych w formie cyfrowej, dostęp do tych danych lub przechowywanie danych w formie cyfrowej, jeżeli takie dane są przesyłane lub tworzone przez konsumenta;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ec)  „wbudowane treści cyfrowe lub wbudowana usługa cyfrowa” oznaczają treści cyfrowe lub usługę cyfrową uprzednio zainstalowane w towarze;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ed)  „trwały nośnik” oznacza każde urządzenie, które umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez okres odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  „gwarancja handlowa” oznacza każde zobowiązanie sprzedawcy lub producenta („gwarant”) wobec konsumenta – niezależnie od jego prawnego obowiązku zapewnienia zgodności towaru z umową – do zwrotu zapłaconej ceny lub wymiany towarów, ich naprawy lub zapewnienia ich serwisu w jakikolwiek sposób, jeśli nie są one zgodne ze specyfikacją lub nie spełniają jakichkolwiek innych wymogów niezwiązanych ze zgodnością towaru z umową określonych w oświadczeniu gwarancyjnym lub w stosownej reklamie dostępnej w momencie zawarcia umowy lub przed jej zawarciem;

f)  „gwarancja handlowa” oznacza każde zobowiązanie przedsiębiorcy lub producenta („gwarant”) wobec konsumenta – niezależnie od jego prawnego obowiązku zapewnienia zgodności towaru z umową – do zwrotu zapłaconej ceny lub wymiany towarów, ich naprawy lub zapewnienia ich serwisu w jakikolwiek sposób, jeśli nie są one zgodne ze specyfikacją lub nie spełniają jakichkolwiek innych wymogów niezwiązanych ze zgodnością towaru z umową określonych w oświadczeniu gwarancyjnym lub w stosownej reklamie dostępnej w momencie zawarcia umowy lub przed jej zawarciem;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  „trwałość” oznacza zdolność produktu do utrzymania wymaganych parametrów działania w danym lub długim okresie, przy założeniu standardowego lub średniego wskaźnika wykorzystania, pod wpływem przewidywalnych działań;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  „umowa” oznacza porozumienie mające stanowić źródło zobowiązań lub wywołujące inne skutki prawne;

skreśla się

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  „nieodpłatnie” oznacza bez niezbędnych kosztów poniesionych w celu przywrócenia zgodności towarów do umowy, w szczególności kosztów opłat pocztowych, robocizny i materiałów.

i)  „nieodpłatnie” oznacza bez zwyczajowych kosztów ponoszonych w celu przywrócenia zgodności towarów z umową, w szczególności kosztów opłat pocztowych, robocizny i materiałów.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Zakres stosowania

 

1.  Niniejszą dyrektywę stosuje się do każdej umowy sprzedaży zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą.

 

2.  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do umów o świadczenie usług. Jednak w przypadku umów obejmujących zarówno sprzedaż towarów, jak i świadczenie usług, dyrektywa ma zastosowanie do części umowy dotyczącej sprzedaży towarów.

 

3.  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do wbudowanych treści cyfrowych i wbudowanych usług cyfrowych.

 

4.  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zawieranych między przedsiębiorcą a konsumentem umów sprzedaży żywych zwierząt.

 

5.  Państwa członkowskie mogą wyłączyć z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy umowy sprzedaży towarów używanych sprzedawanych na publicznych aukcjach, w których konsumenci mają możliwość osobistego uczestnictwa, jeżeli konsumenci zostaną powiadomieni przed aukcją za pomocą jasnego oświadczenia na piśmie lub na trwałym nośniku, że prawa wynikające z niniejszej dyrektywy nie mają zastosowania, a także zostaną poinformowani w tym oświadczeniu o odpowiednich prawach, które mają zastosowanie. Korzystanie w celach aukcyjnych z platform internetowych dostępnych dla konsumentów i przedsiębiorców nie jest uznawane za aukcję publiczną w rozumieniu niniejszej dyrektywy.

 

6.  Jeżeli jakikolwiek przepis niniejszej dyrektywy koliduje z przepisem innego aktu prawnego Unii regulującego dany sektor lub daną dziedzinę, przepis tego innego aktu prawnego Unii ma pierwszeństwo i ma zastosowanie do tych poszczególnych sektorów.

 

7.  Niniejsza dyrektywa nie wpływa na krajowe ogólne prawo umów, między innymi na przepisy dotyczące terminów zawitych i terminów przedawnienia, zawierania umów, ich ważności lub skutków, w tym konsekwencji rozwiązania umowy, w zakresie, w jakim odnośne kwestie nie są regulowane w niniejszej dyrektywie.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 3

Artykuł 3

Poziom harmonizacji

Poziom harmonizacji

Państwa członkowskie nie mogą utrzymywać ani wprowadzać przepisów odbiegających od tych, które zostały ustanowione w niniejszej dyrektywie, w tym również przepisów surowszych lub łagodniejszych w celu zapewnienia innego poziomu ochrony konsumentów.

1.  W celu zapewnienia wyższego poziomu ochrony konsumentów państwa członkowskie mogą utrzymać w mocy bądź wprowadzić w prawie krajowym surowsze przepisy, zgodne z Traktatem, w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

 

2.  Nie naruszając ust. 1, państwa członkowskie nie mogą utrzymywać w mocy ani wprowadzać w prawie krajowym przepisów odbiegających od tych, które zostały ustanowione w artykułach 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 12, 13, 15 i 18, o ile w niniejszej dyrektywie nie przewidziano inaczej.

 

3.  Nie naruszając ust. 2, państwa członkowskie mogą utrzymać w mocy lub wprowadzić w swoim prawie krajowym przepisy dotyczących środków zaradczych w przypadku wad ukrytych lub prawa do odstąpienia od umowy w krótkim terminie, aby zapewnić wyższy poziom ochrony konsumentów. W odniesieniu do art. 8 ust. 2a państwa członkowskie mogą utrzymać w mocy bardziej rygorystyczne przepisy prawa krajowego, które obowiązują już w dniu wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Zgodność towarów

 

Przedsiębiorca dostarcza konsumentowi towary, które muszą w stosownych przypadkach spełniać wymogi określone w artykułach 4, 5, 6 i 7.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodność z umową

Subiektywne wymogi zgodności

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Sprzedawca zapewni, że towary, aby były zgodne z umową, spełniają, w stosownych przypadkach, następujące warunki:

1.  W celu zapewnienia zgodności z umową sprzedawca dba o to, by towary spełniały, w stosownych przypadkach, w szczególności następujące warunki:

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jakościowo, ilościowo, jak i pod względem rodzaju spełniają warunki przewidziane w umowie, co oznacza także, że jeżeli sprzedawca pokazuje konsumentowi próbkę lub wzór towaru, to towary muszą być takiej samej jakości i rodzaju;

a)  jakościowo, ilościowo, jak i pod względem opisu spełniają warunki przewidziane w umowie; jeżeli umowa zawierana jest z odniesieniem do próbek lub wzorów towarów, które konsument widział lub sprawdzał, towary te musza być takiej samej jakości jak dana próbka lub wzór i odpowiadać opisowi tej próbki lub wzoru, z wyjątkiem sytuacji, w której przed zawarciem umowy konsument został poinformowany o różnicach między próbką lub wzorem a towarami;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  nadają się do szczególnego celu, do jakiego potrzebne są konsumentowi i o którym konsument powiadomił sprzedawcę w momencie zawarcia umowy, a które sprzedawca zaakceptował oraz oraz

b)  nadają się do szczególnego celu, do jakiego potrzebne są konsumentowi i o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy, a przedsiębiorca to zaakceptował, lub do celu, który jest rozsądny w świetle okoliczności;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  zostaną dostarczone wraz ze wszystkimi dodatkami i instrukcjami, w tym instrukcją instalacji, oraz wsparciem technicznym dla konsumenta wymaganymi na podstawie umowy; oraz

Poprawka    61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Aby być zgodne z umową, towary muszą także spełniać wymogi określone w art. 5, 6 i 7.

skreśla się

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Każde porozumienie, w którym odstępuje się od skutków art. 5 i 6 na niekorzyść konsumenta, wyłącza się te wymogi lub je zmienia, jest ważne jedynie wtedy, gdy w momencie zawarcia umowy konsument wiedział o szczególnym stanie towarów i przyjął te towary jako zgodne z umową w momencie jej zawarcia.

skreśla się

Poprawka    63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wymagania co do zgodności towarów z umową

Obiektywne wymogi zgodności

Poprawka    64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Towary, w stosownych przypadkach:

1.  Oprócz spełniania wszelkich wymogów zgodności określonych w umowie towary, w stosownych przypadkach, spełniają następujące warunki:

Poprawka    65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nadają się do wszelkich celów, do jakich zwykle służą towary tego samego rodzaju;

a)  nadają się do wszelkich celów, do jakich zwykle służą towary tego samego rodzaju, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, wszelkich istniejących przepisów prawa krajowego i prawa Unii, norm technicznych lub, w przypadku braku takich norm, mających zastosowanie w danym sektorze branżowych kodeksów postępowania;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  są dostarczane wraz z akcesoriami, włączając to opakowanie, instrukcję instalacji czy inne instrukcje, których kupujący może oczekiwać oraz oraz

b)  są dostarczane wraz z akcesoriami, włączając opakowanie, instrukcję instalacji czy wszelkie inne instrukcje, których kupujący może zasadnie oczekiwać oraz

Poprawka    67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  mają takie same cechy i funkcje działania, jakieoczekiwane w towarach tego samego rodzaju i których konsument może się spodziewać, biorąc pod uwagę specyfikę towarów oraz wszelkie publiczne oświadczenia składane przez sprzedawcę lub w jego imieniu albo przez inną osobę na wcześniejszych etapach łańcucha transakcji, chyba że sprzedawca udowodni, że:

c)  ich jakość, cechy i funkcje działania, w tym w odniesieniu do wyglądu, trwałości, funkcjonalności i bezpieczeństwa,zadowalające i zwykle obecne w towarach tego samego rodzaju, a konsument może ich zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę specyfikę towarów oraz wszelkie publiczne oświadczenia składane przez przedsiębiorcę lub producenta lub w ich imieniu, zwłaszcza w ramach reklamy lub na etykietach, chyba że przedsiębiorca może udowodnić, że:

Poprawka    68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  nie był i racjonalnie rzecz biorąc, nie mógł być świadomy takich oświadczeń;

(i)  nie był i, racjonalnie rzecz biorąc, nie mógł być świadomy takich oświadczeń;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  w momencie zawierania umowy oświadczenie zostało skorygowane lub

(ii)  przed zawarciem umowy oświadczenie zostało skorygowane, a racjonalnie rzecz biorąc konsument nie mógł być nieświadomy tej korekty; lub

Poprawka    70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  oświadczenie nie mogło mieć wpływu na decyzję o zakupie towaru.

(iii)  oświadczenie nie mogło mieć wpływu na decyzję o nabyciu towaru.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Uznaje się, że niezgodność, w rozumieniu ust. 1, nie występuje, jeżeli w momencie zawarcia umowy konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towarów odbiega od wymogów zgodności określonych w ust. 1, jednak wyraźnie i odrębnie zaakceptował to odstępstwo w momencie zawarcia umowy.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  towary zostały zainstalowane przez sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność lub

a)  towary zostały zainstalowane przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność; lub

Poprawka    73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W momencie istotnym dla ustalenia zgodności towarów z umową, zgodnie z art. 8, towary muszą być wolne od wszelkich praw osób trzecich, włączając w to prawa wynikające z własności intelektualnej, tak aby towary mogły być wykorzystywane zgodnie z umową.

W momencie istotnym dla ustalenia zgodności towarów z umową, zgodnie z art. 8, towary muszą być wolne od wszelkich ograniczeń wynikających z praw osób trzecich, w szczególności z praw własności intelektualnej, które utrudniają wykorzystanie tych towarów zgodnie z art. 4 i 5.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwy moment dla ustalenia zgodności z umową

Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Poprawka    75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Sprzedawca odpowiada za każdy brak zgodności towarów z umową występujący w momencie, gdy:

1.  Przedsiębiorca odpowiada za każdy brak zgodności towarów z umową, który występuje w momencie, gdy:

a)  konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów lub

a)  konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów; lub

b)  towary zostały przekazane przewoźnikowi wybranemu przez konsumenta, jeśli sprzedawca nie wskazał żadnego przewoźnika lub gdy sprzedawca nie ma możliwości przewozu.

b)  towary zostały przekazane przewoźnikowi wybranemu przez konsumenta, jeśli sprzedawca nie wskazał żadnego przewoźnika lub gdy sprzedawca nie ma możliwości przewozu, bez uszczerbku dla praw konsumenta wobec przewoźnika;

 

i który uwidoczni się w ciągu dwóch lat od momentu określonego powyżej, bez uszczerbku dla przepisów art. 3 ust. 3.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy towar został zainstalowany przez sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, czas zakończenia instalacji uznaje się moment, kiedy konsument fizycznie wszedł w posiadanie towarów. W przypadku gdy towar miał być zainstalowany przez konsumenta, za moment, kiedy konsument fizycznie wszedł w posiadanie towarów, uznaje się rozsądny termin, w którym konsument miał czas na dokonanie instalacji, jednak w żadnym razie nie później niż 30 dni po terminie wskazanym w ust. 1.

2.  W przypadku gdy towar został zainstalowany przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność, zgodnie z art. 6 lit. a), czas zakończenia instalacji uznaje się moment, kiedy konsument fizycznie wszedł w posiadanie towarów. W przypadku gdy towar miał być zainstalowany przez konsumenta zgodnie z art. 6 lit. b), za moment, kiedy konsument fizycznie wszedł w posiadanie towarów, uznaje się rozsądny termin, w którym konsument miał czas na dokonanie instalacji, jednak w żadnym razie nie później niż 30 dni po terminie wskazanym w ust. 1.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W odniesieniu do okresu określonego w ust. 1 państwa członkowskie mogą utrzymać bardziej restrykcyjne przepisy prawa krajowego, które już obowiązują w dniu... [wstawić datę wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

 

Poprawka    78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  W przypadku sprzedaży towarów używanych, w ramach której konsument miał możliwość sprawdzenia towarów osobiście przed zawarciem umowy, państwa członkowskie mogą utrzymać w mocy przepisy, które pozwalają na krótszy okres niż określony w ust. 1, jeżeli dany przedsiębiorca i konsument jednoznacznie uzgodnili w formie pisemnej lub na trwałym nośniku taki krótszy okres, który nie może być krótszy niż jeden rok.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Każde zaistnienie niezgodności z umową w ciągu dwóch lat od momentu wskazanego w ust. 1 i 2, uznaje się za występujące już w momencie wskazanym w ust. 1 i 2, chyba że byłoby to niemożliwe ze względu na właściwości towarów bądź charakter braku zgodności.

skreśla się

Poprawka    80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Ciężar dowodu

 

1.  Każdy brak zgodności z umową, który uwidoczni się w ciągu jednego roku od momentu ustalenia zgodności z umową zgodnie z art. 8 ust. 1 lub 2, uznaje się za brak zgodności, który istniał już w tamtym momencie, chyba że byłoby to niemożliwe ze względu na właściwości towarów bądź charakter braku zgodności.

 

2.  W przypadku sprzedaży towarów używanych, w ramach której konsument miał możliwość sprawdzenia towarów przed zawarciem umowy, państwa członkowskie mogą utrzymać w mocy przepisy, które pozwalają na krótszy okres niż określony w ust. 1, jeżeli przedsiębiorca i konsument jednoznacznie uzgodnili na piśmie lub na trwałym nośniku w taki krótszy termin, który nie powinien być krótszy niż sześć miesięcy.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki zaradcze przysługujące konsumentowi w przypadku braku zgodności z umową

Środki zaradcze w przypadku braku zgodności z umową

Poprawka    82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku braku zgodności towaru z umową konsument ma prawo do nieodpłatnego przywrócenia zgodności towarów poprzez naprawę lub wymianę zgodnie z art. 11.

1.  W przypadku braku zgodności z umową konsument ma prawo do nieodpłatnego przywrócenia zgodności towarów poprzez naprawę lub wymianę, do uzyskania proporcjonalnej obniżki ceny lub do rozwiązania umowy na warunkach określonych w niniejszym artykule.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Konsument może wybrać między naprawą a wymianą, chyba że wybrany wariant byłby niemożliwy lub nakładałby na przedsiębiorcę nieproporcjonalne koszty, jeżeli wziąć pod uwagę okoliczności sprawy, w tym:

 

a)  wartość, jaką miałyby towary, gdyby nie wystąpił brak zgodności;

 

b)  znaczenie braku zgodności; oraz

 

c)  możliwość skorzystania z alternatywnego środka zaradczego bez poważnych niedogodności dla konsumenta.

 

W szczególności wymianę uważa się za nieproporcjonalny środek zaradczy dla przedsiębiorcy, jeśli koszty naprawy byłyby niższe niż koszty alternatywnego środka zaradczego lub równe tym kosztom.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  W okresie naprawy lub wymiany towaru okres, o którym mowa w art. 8, ulega zawieszeniu do momentu otrzymania przez konsumenta wymienionych lub naprawionych towarów.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c.  Jeżeli w ramach naprawy towaru jeden z elementów zostaje zastąpiony nowym lub jeżeli wadliwy towar został zastąpiony nowym, przedsiębiorca odpowiada za każdy nowy brak zgodności w wymienionym elemencie lub towarze, który uwidoczni się w ciągu dwóch lat od otrzymania naprawionego lub wymienionego towaru, na warunkach przewidzianych w artykułach 8 i 8a.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Naprawa lub wymiana następuje w rozsądnym terminie oraz bez poważnych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towarów oraz cel, w jakim konsument nabył te towary.

skreśla się

Poprawka    87

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Konsument ma prawo do proporcjonalnego obniżenia ceny w sposób określony w art. 12 lub do rozwiązania umowy zgodnie art. 13, jeżeli:

3.  Nie naruszając przepisów art. 3 ust. 3, konsument ma prawo do proporcjonalnego obniżenia ceny w sposób określony w art. 12 lub do rozwiązania umowy zgodnie art. 13 w każdym z następujących przypadków:

Poprawka    88

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  naprawa lub wymiana są niemożliwe lub niezgodne z prawem;

a)  naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub nieproporcjonalna zgodnie z ust. 1a;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany w rozsądnym terminie;

b)  przedsiębiorca nie dokonał naprawy lub wymiany zgodnie z odpowiednio art. 9a i art. 10;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  brak zgodności występuje pomimo próby przywrócenia zgodności towarów z umową przez przedsiębiorcę,

Poprawka    91

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – akapit 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  naprawa lub wymiana spowodowałyby poważne niedogodności dla konsumenta lub

skreśla się

Poprawka    92

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  brak zgodności jest na tyle poważny, że uzasadnia to natychmiastowe obniżenie ceny lub rozwiązanie umowy; lub

Poprawka    93

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – akapit 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  sprzedawca oświadczył, że nie przywróci zgodności towarów w rozsądnym terminie, albo okoliczności wyraźnie wskazują, że tego nie uczyni.

d)  przedsiębiorca oświadczył, że nie przywróci zgodności towarów w drodze naprawy lub wymiany w rozsądnym terminie lub bez poważnych niedogodności dla konsumenta, albo okoliczności wyraźnie wskazują, że tego nie uczyni.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Konsument ma prawo do wstrzymania płatności w części, w jakiej pozostaje jeszcze do uregulowania, dopóki sprzedawca nie przywróci zgodności towarów.

4.  Konsument ma prawo do wstrzymania płatności w części, w jakiej pozostaje jeszcze do uregulowania, dopóki przedsiębiorca nie przywróci zgodności towarów.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Naprawa towarów

 

1.  Naprawa, o której mowa w art. 9 ust. 1a, następuje w terminie jednego miesiąca oraz bez poważnych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towarów oraz cel, do którego konsument potrzebuje te towary. Przedsiębiorca ponosi ryzyko zniszczenia lub dodatkowych szkód w okresie naprawy towarów oraz w trakcie transportu powrotnego do konsumenta.

 

2.  Konsument ma prawo do wstrzymania płatności w części, w jakiej pozostaje jeszcze do uregulowania, dopóki przedsiębiorca nie przywróci zgodności towarów z umową w drodze naprawy.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeśli sprzedawca przywrócił zgodność towarów poprzez wymianę, odbiera on wymieniony towar na swój koszt, chyba że strony uzgodniły inaczej po powiadomieniu sprzedawcy przez konsumenta o braku zgodności z umową.

1.  Jeśli przedsiębiorca przywrócił zgodność towarów poprzez wymianę, odbiera on wymieniony towar na swój koszt, chyba że strony uzgodniły inaczej po powiadomieniu przedsiębiorcy przez konsumenta o braku zgodności z umową.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Wymiana następuje w ciągu miesiąca od momentu, w którym przedsiębiorca fizycznie wszedł w posiadanie towarów, oraz bez poważnych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towarów oraz cel, w jakim konsument nabył te towary.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Konsument ma prawo do wstrzymania płatności w części, w jakiej pozostaje jeszcze do uregulowania, dopóki przedsiębiorca nie przywróci zgodności towarów z umową w drodze wymiany.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 11

skreśla się

Wybór konsumenta między naprawą a wymianą

 

Konsument może wybrać między naprawą a wymianą, chyba że wybrany wariant byłby niemożliwy lub niezgodny z prawem bądź, w porównaniu z wariantem alternatywnym, nakładałby na sprzedawcę nieproporcjonalne koszty, uwzględniając wszystkie okoliczności, w tym:

 

a)  wartość, jaką miałyby towary, gdyby nie wystąpił brak zgodności z umową;

 

b)  znaczenie braku zgodności z umową;

 

c)  możliwość skorzystania z alternatywnego środka zaradczego bez poważnych niedogodności dla konsumenta.

 

Poprawka    100

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obniżenie ceny jest proporcjonalne do zmniejszenia wartości towarów otrzymanych przez konsumenta w porównaniu z wartością towarów, które są zgodne z umową.

Konsument wykonuje swoje prawo do skorzystania z proporcjonalnego obniżenia ceny za pomocą jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje przedsiębiorcę o swojej decyzji. Obniżenie ceny jest proporcjonalne do zmniejszenia wartości towarów otrzymanych przez konsumenta w porównaniu z wartością, jaką miałyby te towary, gdyby były zgodne z umową.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawo konsumenta do rozwiązania umowy

Rozwiązanie umowy z powodu niezgodności z umową

Poprawka    102

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Konsument wykonujący swoje prawo do rozwiązania umowy musi poinformować o tym dostawcę za pomocą dowolnych środków.

1.  Konsument wykonuje swoje prawo do rozwiązania umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje przedsiębiorcę o swojej decyzji o rozwiązaniu umowy. W przypadku gdy umowy są zawierane z wykorzystaniem środków elektronicznych, przedsiębiorca zapewnia konsumentowi łatwe środki cyfrowe do rozwiązania umowy. Rozwiązanie staje się skuteczne 14 dni od dnia powiadomienia lub w późniejszym terminie wskazanym przez konsumenta.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na mocy umowy, a istnieje podstawa do rozwiązania umowy na podstawie art. 9, konsument może rozwiązać umowę jedynie w odniesieniu do tych towarów oraz innych towarów nabytych przez konsumenta jako akcesoria do towarów niezgodnych z umową.

2.  Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na mocy umowy, które można oddzielić od pozostałych towarów, a istnieje podstawa do rozwiązania umowy na podstawie art. 9 w odniesieniu do tych towarów niezgodnych z umową, konsument może rozwiązać umowę jedynie w odniesieniu do tych możliwych do oddzielenia towarów oraz innych towarów nabytych przez konsumenta jako akcesoria do towarów niezgodnych z umową lub w związku z tymi towarami, chyba że nie można oczekiwać, że konsument zaakceptuje wykonanie części umowy dotyczącej towarów zgodnych z umową.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 3 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  w pierwszej kolejności konsument zwróci przedsiębiorcy towary na koszt przedsiębiorcy bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni od momentu, w którym rozwiązanie umowy staje się skuteczne;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  sprzedawca zwróci konsumentowi zapłaconą cenę bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o rozwiązaniu umowy oraz poniesie koszty zwrotu,

a)  w drugiej kolejności przedsiębiorca zwróci konsumentowi wszelkie kwoty otrzymane na mocy umowy bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconych towarów. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu za pomocą tej samej formy płatności, z jakiej skorzystał konsument przy dokonywaniu płatności za towary, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę płatności. Przedsiębiorca nie pobiera od konsumenta żadnych opłat z tytułu zwrotu.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  konsument zwróci sprzedawcy towary na koszt sprzedawcy bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni od wysłania powiadomienia o rozwiązaniu umowy,

skreśla się

Poprawka    107

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – akapit 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  jeżeli towary nie mogą zostać zwrócone z powodu uszkodzenia lub utraty, konsument zapłaci sprzedawcy wartość pieniężną towarów niezgodnych z umową, jaką miałyby w dniu planowanego zwrotu, jeżeli do tego czasu nie były uszkodzone ani utracone, chyba że uszkodzenie lub utrata wynikły z braku zgodności z umową oraz oraz

c)  jeżeli towary nie mogą zostać zwrócone z powodu uszkodzenia lub utraty, konsument zapłaci przedsiębiorcy wartość pieniężną towarów niezgodnych z umową, jaką miałyby w dniu planowanego zwrotu, jeżeli do tego czasu nie były uszkodzone ani utracone, chyba że uszkodzenie lub utrata wynikły z braku zgodności z umową; oraz

Poprawka     108

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13a

 

Prawo do odszkodowania

 

1.  Dostawca ponosi względem konsumenta odpowiedzialność za wszelkie szkody ekonomiczne powstałe w wyniku braku zgodności z umową lub niedostarczenia towarów. Odszkodowanie powinno w jak największym stopniu zbliżyć konsumenta do sytuacji, w jakiej znajdowałby się, gdyby towary były zgodne z umową.

 

Państwa członkowskie określają szczegółowe warunki wykonywania prawa do odszkodowania.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 14

skreśla się

Terminy

 

Konsument ma prawo skorzystania ze środka zaradczego w przypadku braku zgodności towaru z umową, jeżeli brak zgodności ujawni się w ciągu dwóch lat od momentu właściwego do ustalenia zgodności. Jeżeli w ustawodawstwie krajowym prawa określone w art. 9 podlegają przedawnieniu, okres przedawnienia nie jest krótszy niż dwa lata od momentu właściwego do ustalenia zgodności z umową.

 

Poprawka    110

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Gwarancje handlowe

Gwarancje handlowe i odpowiedzialność producentów

Poprawka    111

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Oświadczenie gwarancyjne jest udostępnione na trwałym nośniku, w jasnym i zrozumiałym języku. Oświadczenie zawiera następujące elementy:

2.  Oświadczenie gwarancyjne jest udostępnione na trwałym nośniku oraz na piśmie, w jasnym i zrozumiałym języku. Na żądanie konsumenta należy je udostępnić nieodpłatnie w formie papierowej. Oświadczenie gwarancyjne zawiera następujące elementy:

Poprawka    112

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jasne oświadczenie o prawach przysługujących konsumentowi na podstawie niniejszej dyrektywy oraz jasne oświadczenie, że te prawa nie są w żaden sposób ograniczone przez gwarancję handlową oraz

a)  jasne oświadczenie o prawach przysługujących konsumentowi na podstawie niniejszej dyrektywy oraz jasne oświadczenie, że te prawa należy wykonać bez dalszych warunków i że nie są one w żaden sposób ograniczone przez gwarancję handlową; oraz

Poprawka    113

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Do celów niniejszego artykułu „trwały nośnik” oznacza każde urządzenie umożliwiające stronom przechowywanie informacji kierowanych do nich osobiście, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez okres odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

skreśla się

Poprawka    114

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Nie naruszając praw określonych w niniejszym artykule ani innych stosownych przepisów prawa Unii lub prawa krajowego, producent udzielający gwarancji trwałości na okres co najmniej dwóch lat w odniesieniu do niektórych towarów, jest, z zastrzeżeniem warunków i stosowania artykułów 3, 8 i 8a oraz związanych z nimi przepisów:

 

a)  odpowiedzialny bezpośrednio wobec konsumenta za naprawę lub wymianę towarów z powodu ich niezgodności z umową;

 

b)  zobowiązany do naprawy lub wymiany towarów w rozsądnym terminie, a w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od momentu, w którym fizycznie wszedł w posiadanie tych towarów lub uzyskał dostęp do nich w celu naprawy lub wymiany.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b.  Producent towarów objęty zakresem stosowania ust. 5a zapewnia jasne i zrozumiałe informacje w formie pisemnej dotyczące praw w nim określonych, w materiałach dołączonych do towarów lub na opakowaniach towarów, wraz z oświadczeniem, że prawa konsumenta w odniesieniu do odpowiedzialności przedsiębiorcy, od którego towary zostały zakupione, są nienaruszone;

Poprawka    116

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy sprzedawca odpowiada względem konsumenta za brak zgodności towaru z umową wynikający z działania lub zaniechania osoby na poprzednich etapach łańcucha transakcji, sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania od osoby lub osób odpowiedzialnych w łańcuchu transakcji. W prawie krajowym określone jest, do jakiej osoby sprzedawca może kierować swoje roszczenia oraz właściwe działania i sposoby wykonywania tego prawa.

W przypadku gdy przedsiębiorca odpowiada względem konsumenta za brak zgodności towaru z umową wynikający z działania lub zaniechania osoby na poprzednich etapach łańcucha transakcji, przedsiębiorca ma prawo dochodzić odszkodowania od osoby lub osób odpowiedzialnych w łańcuchu transakcji. W prawie krajowym określone jest, do jakiej osoby przedsiębiorca może kierować swoje roszczenia, oraz właściwe działania i sposoby wykonywania tego prawa. Niemniej przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przez okres nie krótszy niż okres, o którym mowa w art. 8.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 16a

 

Informacje dotyczące części zamiennych

 

Państwa członkowskie zachęcają przedsiębiorców i producentów, aby informowali konsumentów w sposób jasny i zrozumiały o istnieniu części zamiennych i akcesoriów, które są dostępne na rynku i które są niezbędne do korzystania ze sprzedanych towarów.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Egzekwowanie

Egzekwowanie i informowanie

Poprawka    119

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewnią, aby przyjęte zostały odpowiednie i skuteczne środki zapewniające przestrzeganie dyrektywy.

1.  Państwa członkowskie zapewnią, aby przyjęte zostały odpowiednie i skuteczne środki zapewniające przestrzeganie dyrektywy, z uwzględnieniem w szczególności konieczności informowania konsumentów o ich prawach oraz umożliwiania im egzekwowania tych praw w praktyce.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Środki, o których mowa w ust. 1, obejmują przepisy, zgodnie z którymi co najmniej jeden spośród wymienionych poniżej organów, w zależności od prawa krajowego, może podejmować działania na mocy prawa krajowego przed sądami lub właściwymi organami administracyjnymi w celu zapewnienia stosowania przepisów krajowych transponujących niniejszą dyrektywę:

2.  Środki, o których mowa w ust. 1, obejmują przepisy, zgodnie z którymi co najmniej jeden spośród wymienionych poniżej organów, w oparciu o uzasadnione i odpowiednie kryteria określone w prawie krajowym, może podejmować działania na mocy prawa krajowego przed sądami lub właściwymi organami administracyjnymi w celu zapewnienia stosowania przepisów krajowych transponujących niniejszą dyrektywę: Takie organy obejmują między innymi:

Poprawka    121

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Żadne postanowienie umowy, które ze szkodą dla konsumenta wyłącza stosowanie krajowych środków będących transpozycją niniejszej dyrektywy, stanowi od nich odstępstwo lub zmienia ich skutki w okresie przed powiadomieniem dostawcy przez konsumenta o braku zgodności z umową, nie jest dla konsumenta wiążące, chyba że strony umowy wyłączają wymogi art. 5 i art. 6, odstępują od tych artykułów lub zmieniają ich skutki zgodnie z art. 4 ust. 3.

O ile dyrektywa nie stanowi inaczej, żadne postanowienie umowy, które ze szkodą dla konsumenta wyłącza stosowanie krajowych środków będących transpozycją niniejszej dyrektywy, stanowi od nich odstępstwo lub zmienia ich skutki w okresie przed powiadomieniem przedsiębiorcy przez konsumenta o braku zgodności z umową, nie jest dla konsumenta wiążące.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 20a

 

Przegląd

 

Nie później niż do [data: pięć lat po wejściu tej dyrektywy w życie] Komisja dokona przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy i przedłoży odpowiednie sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Proces ten obejmuje konkretne i szczegółowe konsultacje z udziałem państw członkowskich oraz organizacji konsumenckich, prawnych i biznesowych na szczeblu Unii. Sprawozdanie obejmuje w szczególności ocenę przepisów niniejszej dyrektywy dotyczących środków zaradczych i ciężaru dowodu – również w odniesieniu do towarów używanych, a także towarów sprzedawanych na publicznych aukcjach – gwarancji handlowej i odpowiedzialności producenta oraz powiązań z dyrektywą w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych. Do sprawozdania dołącza się, w stosownych przypadkach, wnioski legislacyjne.

(1)

Dz.U. C 264 z 20.7.2016, s. 57.

(2)

...


UZASADNIENIE

I. Wprowadzenie

Aby wyeliminować istniejące przeszkody prawne dla transgranicznego handlu elektronicznego – sektora, którego potencjał jest jeszcze w znacznej mierze niewykorzystany – w dniu 9 grudnia 2015 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość („wniosek dotyczący towarów”) Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje tę nową próbę dalszej harmonizacji europejskiego prawa umów konsumenckich, gdyż nie tylko zachęci to konsumentów i sprzedawców do częstszego zawierania transakcji sprzedaży transgranicznej, ale również pozwoli wszystkim stronom odnieść korzyści z rzeczywistego jednolitego rynku (cyfrowego).

Na podstawie szerokich i otwartych konsultacji z wieloma zainteresowanymi podmiotami – reprezentującymi zarówno interesy konsumentów i przedsiębiorstw, jak i interes europejski i interesy krajowe – sprawozdawca wyciąga następujące wstępne wnioski:

1.  Pełna harmonizacja jest kluczem do likwidacji ostatnich przeszkód prawnych utrudniających zakończenie procesu tworzenia jednolitego rynku (cyfrowego).

2.  Mając na uwadze, że prawodawstwo dotyczące konsumentów jest już dość złożone i skomplikowane, jeden zbiór przepisów dotyczący sprzedaży na odległość i sprzedaży przy fizycznej obecności stron znacznie uprościłby i usprawniłby europejskie prawo umów konsumenckich.

3.  Nie ma wyraźnych przesłanek sugerujących, że obecne przepisy dotyczące praw konsumentów, w formie stosowanej przez większość państw członkowskich UE, są nieefektywne pod względem zakresu stosowania i złożoności, co uzasadniałoby potrzebę ich wzmocnienia. W związku z tym sprawozdawca nie wprowadził żadnych istotnych zmian w tym obszarze.

Sprawozdawca sporządził niniejsze sprawozdanie w oparciu o powyższe założenia.

Zanim przedstawione zostaną jednak najważniejsze poprawki do wniosku Komisji, rozsądne wydaje się zwrócenie uwagi czytelników na powody, dla których konieczne jest dążenie do pełnej harmonizacji.

II. Apel o pełną harmonizację

Wniosek Komisji dotyczący towarów opiera się na znanym założeniu, że istniejące różnice w prawie umów konsumenckich – wynikające z minimalnego poziomu harmonizacji – wciąż tworzą istotne bariery na rynku wewnętrznym, które mają negatywne skutki dla przedsiębiorstw i konsumentów. W tym kontekście Komisja proponuje, aby dokonać – w sposób ukierunkowany – pełnej harmonizacji głównych elementów umów między przedsiębiorcami i konsumentami dotyczących sprzedaży towarów. Nowe ramy prawne nie tylko mają na celu zwiększenie zaufania konsumentów (którzy byliby jeszcze bardziej skłonni do dokonywania zakupów transgranicznych online), ale także obniżyłyby koszty transakcji i zwiększyłyby pewność prawa, co z kolei ułatwiłoby przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, sprzedaż w całej UE.

Jeżeli spojrzeć na wdrożenie obecnych ram prawnych – przede wszystkim dyrektywy 1999/44/WE w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji – nie można zaprzeczyć, że wciąż podlega ono znacznej fragmentacji. Mówiąc konkretniej, można zauważyć następujące główne rozbieżności i różnice, jeżeli chodzi o ochronę konsumentów w UE:

•  4 różne hierarchie środków zaradczych: Zgodnie z dyrektywą w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji w przypadku braku zgodności z umową konsument może w pierwszej kolejności domagać się od sprzedawcy naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana jest nieproporcjonalna lub niemożliwa, albo jeżeli nie została przeprowadzona w rozsądnym czasie lub spowodowała istotną niedogodność dla konsumenta, wówczas konsument może domagać się obniżki ceny lub unieważnienia umowy. Podejście takie zastosowało 16 państw członkowskich(1), natomiast sześć państw członkowskich(2) wyszło poza ten wymóg minimalny i zaoferowało konsumentom od początku wybór między naprawą, wymianą, obniżką ceny a unieważnieniem umowy. Dziesięć państw członkowskich(3) przewidziało wolny wybór środków zaradczych, który w czterech z nich(4) jest ograniczony prawem sprzedawcy do naprawienia świadczenia lub innymi warunkami, co skutkuje czymś w rodzaju hierarchii środków zaradczych. Dwa państwa członkowskie, Wielka Brytania i Irlandia, przyjęły hierarchię środków zaradczych, dodały jednak jeszcze jeden środek zaradczy – prawo do odmowy towaru niezgodnego z umową w krótkim terminie.

•  3 różne okresy przeniesienia ciężaru dowodu: O ile sprzedawca nie udowodni inaczej, przyjmuje się, że brak zgodności, który uwidocznił się w ciągu sześciu miesięcy od daty dostawy istniał w chwili dostawy, chyba że takie założenie niezgodne jest z charakterem towarów lub charakterem braku zgodności. 25 państw członkowskich wybrało ten sześciomiesięczny okres, jednak trzy państwa członkowskie wydłużyły ten okres (Polska do roku, Francja i Portugalia do dwóch lat).

•  4 różne okresy gwarancji prawnej: W przypadku wad, które występowały w momencie dostawy, sprzedawca ponosi odpowiedzialność przez okres nie krótszy niż dwa lata od daty dostawy. 23 państwa członkowskie przewidziały taki dwuletni okres, natomiast Szwecja wprowadziła trzyletni okres gwarancji prawnej, a w Finlandii i Holandii okres gwarancji prawnej uzależniony jest od oczekiwanego okresu trwałości produktu. W Irlandii i Wielkiej Brytanii nie określono w ogóle okresu gwarancji prawnej, jednak prawa konsumentów są ograniczone terminem zawitym.

•  8 różnych wariantów wykonywania obowiązku powiadamiania przez konsumenta: Państwa członkowskie mają prawo zobowiązać konsumenta do poinformowania sprzedawcy o wystąpieniu wady w ciągu dwóch miesięcy od jej odkrycia, jeżeli konsument chce skorzystać ze swoich praw. Niepoinformowanie w wyznaczonym terminie skutkuje utratą przez konsumenta prawa do środków zaradczych. Siedem państw członkowskich(5) nie wprowadziło żadnego obowiązku powiadomienia, a 14 państw członkowskich(6) zobowiązało konsumentów do powiadomienia o wadzie w terminie dwóch miesięcy. Inna grupa państw członkowskich określiła różne terminy, w jakich konsumenci muszą poinformować o wadach produktów, np. „w rozsądnym terminie”(7),, „bez zbędnej zwłoki”(8),, „niezwłocznie”(9),, „natychmiast”(10) lub „w ciągu sześciu miesięcy”(11).

W związku z powyższym sprawozdawca uważa, że pełna harmonizacja – zapisana w art. 3 wniosku dotyczącego towarów – stanowi właściwe podejście regulacyjne na rynku wewnętrznym. Sprawozdawca zdaje sobie oczywiście sprawę z faktu, że podejście to nie tylko jest kwestionowane w Radzie, ale także ma przeciwników w komisji IMCO i poza nią. Choć pełna harmonizacja jest bardzo pożądana, ostateczna decyzja w sprawie tego, czy można ją osiągnąć, musi zostać podjęta po osiągnięciu porozumienia w sprawie istotnych przepisów. Tak czy inaczej, sprawozdawca zamierza – zarówno w swoim projekcie sprawozdania, jak i w trakcie nadchodzących negocjacji z członkami komisji IMCO – zachować odpowiednią równowagę między wysokim poziomem ochrony konsumentów a nowoczesnym, praktycznym zbiorem wspólnych przepisów prawa umów, co pozwoli na zawarcie porozumienia w sprawie pełnej harmonizacji.

III. Zmiany szczegółowe

1. Rozszerzenie zakresu stosowania (art. 1)

Sprawozdawca proponuje, aby rozszerzyć zakres stosowania dyrektywy, tak by obejmował on sprzedaż offline, gdyż uważa, że rozróżnienie między sprzedażą online a sprzedażą przy fizycznej obecności stron przyczyniłoby się do jeszcze większej fragmentacji prawodawstwa. Taka fragmentacja nie tylko zwiększyłaby koszty transakcji dla przedsiębiorstw, ale także zdezorientowałaby konsumentów, których prawa różniłyby się w zależności od tego, czy dokonują zakupów online, czy offline. Rozszerzenie zakresu stosowania popierane jest przez członków komisji IMCO ze wszystkich grup politycznych, a na jego zasadność wskazują również wyniki przeprowadzonej w ramach programu REFIT oceny dyrektywy w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. W związku z tym należy uchylić dyrektywę 1999/44/WE (art. 19a) oraz skreślić zmiany do tej dyrektywy zaproponowane w art. 19.

2. Związek z innymi aktami z zakresu prawa konsumenckiego

Sprawozdawca podkreśla, że przedstawiony wniosek stanowi kolejny kamień milowy w rozwoju prawa konsumenckiego oraz że istniejące przepisy w tym obszarze, w tym dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, nadal obowiązują. Uzgodniono ze współsprawozdawcami zajmującymi się wnioskiem dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych, że oba wnioski zostaną ze sobą w jak największym stopniu uspójnione, przy poszanowaniu różnić wynikających z odmiennej tematyki. Przykładowo nowy art. 2a ust. 3 i motyw 13 wyjaśniają obecnie, że towary z wbudowanymi treściami cyfrowymi wchodzą w zakres wniosku dotyczącego treści cyfrowych.

3. Zgodność z umową (art. 3a – 5)

Nowa formuła wprowadzająca określona w art. 3a wyjaśnia, że towary muszą spełnić subiektywne i obiektywne wymogi zgodności z umową, które określono w art. 4 i 5. Sprawozdawca nie proponuje żadnych istotnych zmian w przepisach dotyczących zgodności z umową.

4. Właściwy moment dla ustalenia zgodności z umową (art. 8)

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem fakt, że wniosek Komisji porusza również kwestię właściwego momentu dla ustalenia zgodności z umową w przypadku instalacji. Niezbędne było jednak wprowadzenie wyraźniejszego rozróżnienia między scenariuszami związanymi z instalacją określonymi w art. 6 i art. 8, aby uniknąć nieporozumień co do dokładnych terminów.

5. Ciężar dowodu (art. 8a)

Jeżeli chodzi o ciężar dowodu w odniesieniu do braku zgodności z umową, sprawozdawca proponuje utrzymać obecne zasady określone w dyrektywie w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, przy zastosowaniu podejścia zakładającego pełną harmonizację. Sprawozdawca zdaje sobie sprawę z rozbieżnych opinii w tej kwestii w ramach komisji IMCO i oczekuje na dalsze dyskusje i poprawki, aby wypracować kompromis, który będzie uwzględniał interesy zarówno konsumentów, jak i sprzedawców. W motywie 26 wprowadzono wyjaśnienie w celu aktualizacji wniosku w kontekście wyroku w sprawie Faber(12).

6. Środki zaradcze wobec konsumentów (art. 9 – 13b)

a) Środki zaradcze wobec konsumentów (art. 9)

Sprawozdawca utrzymuje hierarchię środków zaradczych zaproponowaną przez Komisję i wyjaśnia w ust. 3, że konsument ma prawo rozwiązać umowę, jeżeli brak zgodności z umową nie ma nikłego znaczenia. Ten ostatni aspekt został zaczerpnięty z art. 3 ust. 6 dyrektywy w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. Ponadto część art. 2 ust. 3 dyrektywy w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji została ponownie wprowadzona w art. 9 ust. 5. Można argumentować, że zmiana ta może spowodować kolizję z art. 4 ust. 3. Jednak ten drugi artykuł dotyczy możliwości umownego odejścia od np. obiektywnych wymogów zgodności z umową, natomiast art. 9 ust. 5 dotyczy tego, w jakich okolicznościach konsumenci nie mają prawa do skorzystania ze środków zaradczych. Jest to szczególnie istotne w przypadkach objętych art. 10 ust. 2.

b) Wymiana towarów (art. 10)

Proponowane zmiany do art. 10 generalnie polegają na wprowadzeniu wyjaśnień w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Na przykład art. 10 ust. 2 uwzględnia wyrok w sprawie Weber/Putz(13). .W tym kontekście konieczne było wyjaśnienie, że sprzedawca może wybrać sposób wymiany towarów, które zostały już zamontowane, lecz nie są zgodne z umową, a naprawa nie jest możliwa. Ponadto motyw 27 wyjaśnia teraz, że w przypadku niewspółmiernych kosztów prawo konsumenta do zwrotu kosztów demontażu towaru wadliwego i zamontowania towaru zastępczego może być ograniczone do wypłacenia przez sprzedawcę kwoty proporcjonalnej.

c) Rozwiązanie umowy (art. 13 – 13b)

Przepisy dotyczące rozwiązania umowy mają taką samą strukturę jak przepisy dotyczące zgodności. Artykuł 13 zawiera formułę wprowadzającą. Nowy art. 13a dotyczy obowiązków sprzedawcy w przypadku rozwiązania umowy, a jego tekst zaczerpnięto z dotychczasowego art. 13 ust. 3 lit. a). Nowy ust. 2 w art. 13a jest konieczny w celu określenia obowiązków sprzedawcy w przypadku częściowego rozwiązania umowy, o którym mowa w dotychczasowym art. 13 ust. 2. Nowy art. 13b został zaczerpnięty z dotychczasowego art. 13 ust. 3 lit. b)-d) bez zmian.

7. Terminy (art. 14)

Sprawozdawca wprowadza ponownie do niniejszego wniosku zasadę określoną w art. 7 ust. 1 akapit drugi dyrektywy w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji w odniesieniu do towarów używanych.

(1)

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Włochy.

(2)

Chorwacja, Grecja, Litwa, Portugalia, Słowenia i Węgry.

(3)

Chorwacja, Dania, Estonia, Grecja, Litwa, Luksemburg, Polska, Portugalia, Słowenia, Węgry.

(4)

Dania, Estonia, Luksemburg, Polska.

(5)

Austria, Francja, Grecja, Irlandia, Niemcy, Polska i Wielka Brytania.

(6)

Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Włochy.

(7)

Dania, Litwa i Szwecja.

(8)

Czechy.

(9)

Holandia.

(10)

Węgry.

(11)

Słowacja.

(12)

Wyrok w sprawie Faber przeciwko Autobedrijf Hazet Octhen BV, C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357, punkt 71.

(13)

Wyrok w sprawie Gebr. Weber przeciwko J. Wittmer, sprawy połączone C-65/09 i C-87/09, EU:C:2011:396, pkt 74.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowy sprzedaży towarów zawierane przez internet lub w inny sposób na odległość

Odsyłacze

COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD)

Data przedstawienia w PE

31.10.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

21.1.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

CULT

25.1.2016

 

 

 

Zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

28.4.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Pascal Arimont

2.2.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.4.2016

14.7.2016

29.11.2016

21.3.2017

 

28.9.2017

 

 

 

Data przyjęcia

22.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

4

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Cornelia Ernst, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Data złożenia

27.2.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

29

+

ALDE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Jaromír Štětina, Mihai Ţurcanu

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Carlos Coelho

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

4

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2018Informacja prawna