Postup : 2015/0288(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0043/2018

Predkladané texty :

A8-0043/2018

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 7.13

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0233

SPRÁVA     ***I
PDF 956kWORD 141k
27.2.2018
PE 593.817v04-00 A8-0043/2018

o zmenenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajca: Pascal Arimont

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2015)0635),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0379/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Francúzskym senátom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2016(1) a 15. februára 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0043/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V článku 169 ods. 1 a článku 169 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia má prispievať k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov opatreniami, ktoré prijíma podľa článku 114 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Na dosiahnutie dobre fungujúceho vnútorného trhu je nevyhnutná harmonizácia určitých aspektov zmlúv o predaji tovaru, pričom základom je vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa.

(2)  Na dosiahnutie dobre fungujúceho vnútorného trhu je nevyhnutná harmonizácia určitých aspektov zmlúv o predaji tovaru, pričom základom je vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa a právna istota a musí sa zabezpečiť rovnováha medzi právami a povinnosťami spotrebiteľov a obchodníkov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Elektronický obchod je jednou z hlavných hnacích síl rastu na vnútornom trhu. Jeho rastový potenciál však nie je ani zďaleka plne využitý. Aby sa posilnila konkurencieschopnosť Únie a podporil sa rast, musí Únia konať rýchlo a povzbudiť hospodárske subjekty k plnému využívaniu potenciálu, ktorý ponúka vnútorný trh. Plný potenciál vnútorného trhu možno využiť len vtedy, ak všetci účastníci trhu majú bezproblémový prístup k cezhraničnému predaju tovaru a vrátane transakcií elektronického obchodu. Pravidlá zmluvného práva, na základe ktorých účastníci trhu uzatvárajú transakcie, patria medzi kľúčové faktory ovplyvňujúce rozhodnutia podnikov o tom, či budú ponúkať tovar cezhranične. Tieto pravidlá ovplyvňujú aj ochotu spotrebiteľov osvojiť si tento druh nákupu a dôverovať mu.

(3)  Elektronický obchod je zásadnou hnacou silou rastu na jednotnom digitálnom trhu. Jeho rastový potenciál však nie je ani zďaleka plne využitý. Aby sa posilnila konkurencieschopnosť Únie a podporil sa rast, musí Únia hospodárskym subjektom vytvoriť transparentné prostredie s plne funkčným vnútorným trhom. Plný potenciál vnútorného trhu možno využiť len vtedy, ak všetci účastníci trhu majú bezproblémový prístup k cezhraničnému predaju tovaru a vrátane transakcií elektronického obchodu. Pravidlá zmluvného práva, na základe ktorých účastníci trhu uzatvárajú transakcie, patria medzi kľúčové faktory ovplyvňujúce rozhodnutia podnikov o tom, či budú ponúkať tovar cezhranične. Tieto pravidlá ovplyvňujú aj ochotu spotrebiteľov osvojiť si tento druh nákupu a dôverovať mu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Pravidlá Únie vzťahujúce sa na predaj tovaru sú naďalej fragmentované, hoci pravidlá týkajúce sa požiadaviek na predzmluvné informácie, práva na odstúpenie od zmluvy o predaji na diaľku a pravidlá týkajúce sa podmienok dodania boli v plnej miere harmonizované. Ďalšie kľúčové zmluvné prvky, ako sú napríklad kritériá súladu, prostriedky nápravy a spôsoby ich uplatnenia na tovar, ktorý nie je v súlade so zmluvou, sú v súčasnosti predmetom minimálnej harmonizácie v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES46. Členským štátom sa umožnilo ísť nad rámec noriem Únie a zaviesť pravidlá, ktoré zaručujú ešte vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa. Pri zavádzaní týchto pravidiel riešili rôzne aspekty, a to v rôznom rozsahu. Vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica 1999/44/ES, sa dnes do značnej miery líšia, pokiaľ ide o základné prvky , ako sú napríklad absencia alebo existencia hierarchie prostriedkov nápravy, zákonná záručná lehota, obdobie na presunutie dôkazného bremena, alebo oznámenie chyby tovaru predávajúcemu.

(4)  Niektoré pravidlá Únie vzťahujúce sa na predaje tovaru sú naďalej fragmentované, hoci pravidlá týkajúce sa povinností v súvislosti s predzmluvnými informáciami, práva na odstúpenie od zmluvy a pravidlá týkajúce sa podmienok dodania boli v plnej miere harmonizované v Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/38/EÚ. Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na predaj offline boli harmonizované v menšom rozsahu, ako sú pravidlá týkajúce sa požiadaviek v súvislosti s predzmluvnými informáciami. Ďalšie kľúčové zmluvné prvky, ako sú napríklad kritériá súladu, prostriedky nápravy a spôsoby ich uplatnenia na tovar, ktorý nie je v súlade so zmluvou, sú predmetom minimálnej harmonizácie v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES.46 Členským štátom sa umožnilo ísť nad rámec noriem Únie a zaviesť pravidlá, ktoré zaručujú ešte vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa. Pri zavádzaní týchto pravidiel riešili rôzne aspekty, a to v rôznom rozsahu. Vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica 1999/44/ES, sa dnes do značnej miery líšia, pokiaľ ide o základné prvky , ako sú napríklad absencia alebo existencia hierarchie prostriedkov nápravy, zákonná záručná lehota, obdobie na presunutie dôkazného bremena, alebo oznámenie chyby tovaru obchodníkovi.

__________________

__________________

46 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar, Ú. v. ES L 171, 7.7.1999, s. 12.

46 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar, Ú. v. ES L 171, 7.7.1999, s. 12.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Existujúce rozdiely môžu mať na podniky a spotrebiteľov nepriaznivý vplyv. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 musia podniky, ktoré orientujú svoje činnosti na spotrebiteľov v iných členských štátoch, zohľadniť obligatórne pravidlá zmluvného práva krajiny obvyklého pobytu spotrebiteľa. Keďže tieto pravidlá sa v jednotlivých členských štátoch odlišné, podnikom môžu vznikať dodatočné náklady. Mnohé podniky môžu preto uprednostňovať pokračovanie v obchodovaní na domácom trhu alebo iba vývoz do jedného alebo dvoch členských štátov. Táto voľba minimalizácie expozície nákladom a rizikám spojeným s cezhraničným obchodom má za následok stratu príležitostí pre obchodnú expanziu a pre dosiahnutie úspor z rozsahu. Obzvlášť dotknuté sú tým malé a stredné podniky.

(5)  Existujúce rozdiely vo vzťahu k zmluvnému právu v rôznych členských štátoch, ako aj ďalšie kľúčové regulačné a neregulačné otázky, ako sú daňové predpisy, otázky týkajúce sa dodávateľských sietí, platobné systémy a jazykové prekážky, môžu mať na podniky a spotrebiteľov nepriaznivý vplyv. Najčastejšie problémy, s ktorými sa však spotrebitelia stretávajú, a najčastejšie príčiny sporov s obchodníkmi sa týkajú nesúladu tovaru so zmluvou. Treba preto zvýšiť dôveru spotrebiteľov vo vnútorný trh a pomôcť vytvoriť rovnaké podmienky pre obchodníkov.

__________________

__________________

47 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím I) Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.

47 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím I) Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  S cieľom napraviť problémy spôsobené fragmentáciou vnútroštátnych pravidiel by podniky aj spotrebitelia mali mať možnosť opierať sa o plne harmonizované pravidlá cielene zamerané na predaj tovaru. Sú potrebné jednotné pravidlá, pokiaľ ide o niektoré základné prvky spotrebiteľského zmluvného práva, ktoré v rámci súčasnej minimálnej harmonizácie viedli k vytvoreniu rozdielov a prekážok obchodu v celej Únii. Touto smernicou by sa preto mala zrušiť smernica 1999/44/ES o minimálnej harmonizácii a mali by sa zaviesť plne harmonizované pravidlá o zmluvách o predaji tovaru.

(8)  S cieľom napraviť problémy spôsobené fragmentáciou vnútroštátnych pravidiel a iné problémy by podniky aj spotrebitelia mali mať možnosť opierať sa o harmonizované pravidlá cielene zamerané na každý predaj tovaru. Sú potrebné jednotné pravidlá, pokiaľ ide o niektoré základné prvky spotrebiteľského zmluvného práva, ktoré v rámci súčasnej minimálnej harmonizácie viedli k vytvoreniu rozdielov a prekážok obchodu v celej Únii. Touto smernicou by sa preto mala zrušiť smernica 1999/44/ES o minimálnej harmonizácii a mal by sa zaviesť nový rámec harmonizované pravidlá o zmluvách o predaji tovaru. Členským štátom by sa však malo umožniť ponechať v platnosti alebo zaviesť ustanovenia vnútroštátnych predpisov pre prostriedky nápravy v prípade skrytých chýb alebo pre krátkodobé právo odmietnuť tovar.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Plne harmonizované pravidlá spotrebiteľského zmluvného práva uľahčia obchodníkom ponúkanie ich výrobkov v iných členských štátoch. Podniky budú mať menšie náklady, pretože už nebudú musieť zohľadňovať rozdielne spotrebiteľské obligatórne pravidlá. Budú mať väčšiu právnu istotu pri predaji do iných členských štátov prostredníctvom stabilného zmluvného práva.

(9)  Harmonizovanejšie pravidlá spotrebiteľského zmluvného práva uľahčia obchodníkom ponúkanie ich výrobkov v iných členských štátoch. Podniky budú mať menšie náklady, pretože už nebudú musieť zohľadňovať rozdielne spotrebiteľské obligatórne pravidlá. Budú mať väčšiu právnu istotu pri predaji do iných členských štátov prostredníctvom stabilného zmluvného práva.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Zvýšená konkurencia medzi maloobchodníkmi pravdepodobne vyústi do disponibility širšieho výberu pre spotrebiteľov za konkurencieschopnejšie ceny. Vďaka cieleným a plne harmonizovaným pravidlám budú spotrebitelia profitovať z vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa a vyššej prosperity. To zasa zvýši ich dôveru v cezhraničný obchod . Spotrebitelia budú mať väčšiu dôveru k nákupom vykonávaným cezhranične, keďže budú vedieť, že budú mať rovnaké práva v celej Únii.

(10)  Zvýšená konkurencia medzi maloobchodníkmi pravdepodobne vyústi do disponibility širšieho výberu pre spotrebiteľov za konkurencieschopnejšie ceny. Vďaka cieleným a harmonizovaným pravidlám budú spotrebitelia profitovať z vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa a vyššej prosperity. Zvýši to tiež ich dôveru v cezhraničný obchod, a to aj na diaľku a online.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Táto smernica sa vzťahuje na pravidlá, ktoré sa uplatňujú na predaj tovaru, len pokiaľ ide o kľúčové prvky zmluvy potrebné na prekonanie prekážok na vnútornom trhu súvisiacich so zmluvným právom v oblasti . Na tento účel by sa mali plne harmonizovať pravidlá týkajúce sa požiadaviek na súlad, prostriedkov nápravy dostupných pre spotrebiteľov v prípade nesúladu tovaru so zmluvou a spôsobov ich uplatnenia a mala by sa zvýšiť úroveň ochrany spotrebiteľa v porovnaní s úrovňou ochrany poskytovanou v smernici 1999/44/ES.

(11)  Táto smernica sa vzťahuje na pravidlá, ktoré sa uplatňujú na predaj tovaru, len pokiaľ ide o kľúčové prvky zmluvy potrebné na prekonanie prekážok na vnútornom trhu súvisiacich so zmluvným právom v oblasti. Na tento účel by sa mali harmonizovať pravidlá týkajúce sa požiadaviek na súlad, prostriedkov nápravy dostupných pre spotrebiteľov v prípade nesúladu tovaru so zmluvou a spôsobov ich uplatnenia, a to takým spôsobom, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Táto smernica by sa nemala vzťahovať na tovar, ako sú DVD a CD nosiče obsahujúce digitálny obsah takým spôsobom, aby tovar fungoval len ako nosič digitálneho obsahu. Táto smernica by sa mala vzťahovať na digitálny obsah integrovaný do tovaru, ako sú domáce spotrebiče alebo hračky, pri ktorých tvorí digitálny obsah ich súčasť takým spôsobom, že jeho funkcie sú podriadené hlavným funkciám tovaru a tento digitálny obsah funguje ako neoddeliteľná súčasť tovaru.

(13)  Táto smernica by sa nemala vzťahovať na digitálny obsah alebo digitálne služby vložené v tovaroch, ako sú DVD a CD nosiče alebo inteligentný tovar. Čo sa týka tovaru s vloženým digitálnym obsahom alebo vloženými digitálnymi službami, obchodník by sa mal podľa tejto smernice zodpovedať spotrebiteľovi za plnenie svojich povinností len v súvislosti s prvkami tovaru, ktorý sa netýka vloženého digitálneho obsahu alebo digitálnej služby. Pravidlami tejto smernice by nemala byť dotknutá ochrana spotrebiteľov podľa uplatniteľných právnych predpisov Únie, pokiaľ ide o vložený obsah alebo digitálnu službu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13 a.  Vzhľadom na konkrétne okolnosti a povahu tovaru, táto smernica by sa nemala vzťahovať na predaj živých zvierat medzi obchodníkom a spotrebiteľom.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Táto smernica by nemala mať vplyv na zmluvné právo členských štátov v oblastiach, ktoré táto smernica neupravuje. Členské štáty by okrem toho v určitých oblastiach, ktoré sú upravené v tejto smernici, mali mať takisto možnosť stanoviť pravidlá v súvislosti s tými aspektmi, ktoré nie sú upravené touto smernicou : týka sa to premlčacích lehôt na uplatnenie práv spotrebiteľov a obchodných záruk. Pokiaľ ide o právo na nápravu zo strany predávajúceho, členské štáty by mali mať možnosť stanoviť podrobnejšie pravidlá uplatňovania takéhoto práva.

(14)  Táto smernica by nemala mať vplyv na zmluvné právo členských štátov v oblastiach, ktoré táto smernica neupravuje. Členské štáty by okrem toho v určitých oblastiach, ktoré sú upravené v tejto smernici, mali mať takisto možnosť stanoviť pravidlá v súvislosti s tými aspektmi, ktoré nie sú upravené touto smernicou: týka sa to premlčacích lehôt na uplatnenie práv spotrebiteľov. Pokiaľ ide o právo na nápravu zo strany obchodníka a obchodné záruky, členské štáty by mali mať možnosť stanoviť podrobnejšie pravidlá uplatňovania takýchto práv.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

16 a.  Vymedzenie pojmu „spotrebiteľ“ by malo zahŕňať fyzické osoby, ktoré konajú mimo svojej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti. V prípade dvojúčelovej zmluvy, ak sa zmluva uzatvorí na účely čiastočne v rámci a čiastočne mimo obchodnej činnosti príslušnej osoby a obchodný účel je obmedzený tak, aby neprevažoval v celkovom kontexte zmluvy, takáto osoba by sa tiež mala považovať za spotrebiteľa. Vychádza to z logického prístupu ku každodenným transakciám, a takisto by to poskytlo dodatočnú právnu istotu vzhľadom na širokú škálu tovaru a rozsah pôsobnosti návrhu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V tejto smernici by sa mal vymedziť pojem zmluva s cieľom zabezpečiť pre predajcov a spotrebiteľov zrozumiteľnosť a istotu. Vymedzenie tohto pojmu by malo vychádzať zo spoločných tradícií všetkých členských štátov – pre existenciu zmluvy sa vyžaduje dohoda, z ktorej majú vyplynúť záväzky alebo ktorá má mať iné právne účinky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Aby sa požiadavka právnej istoty vyvážila primeranou flexibilitou právnych pravidiel, každý odkaz v tejto smernici na to, čo možno očakávať od osoby alebo čo môže osoba očakávať, by sa mal chápať ako odkaz na to, čo možno primerane očakávať. Štandardná primeranosť sa musí zaistiť objektívne so zreteľom na povahu a účel zmluvy, okolnosti prípadu a zvyklosti a prax zúčastnených zmluvných strán. Je potrebné objektívne zaistiť primeranú lehotu na vykonanie opravy alebo výmeny so zreteľom na povahu tovaru a nesúladu.

(18)  Aby sa požiadavka právnej istoty vyvážila primeranou flexibilitou právnych pravidiel, každý odkaz v tejto smernici na to, čo možno očakávať od zmluvnej strany alebo čo môže zmluvná strana očakávať, by sa mal chápať ako odkaz na to, čo možno primerane očakávať. Štandardná primeranosť sa musí zaistiť objektívne so zreteľom na povahu a účel zmluvy, okolnosti prípadu a zvyklosti a prax dotknutých zmluvných strán. Je potrebné objektívne zaistiť primeranú lehotu na vykonanie opravy alebo výmeny so zreteľom na povahu tovaru a nesúladu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Je potrebné plne harmonizovať pravidlá určenia súladu so zmluvou, aby sa ozrejmilo, čo môže spotrebiteľ očakávať od tovaru a za čo ručí predávajúci v prípade nesplnenia očakávaní. Použitím kombinácie objektívnych a subjektívnych kritérií by sa mali chrániť legitímne záujmy oboch strán kúpnej zmluvy. Súlad so zmluvou by sa mal posudzovať pri zohľadnení nielen požiadaviek, ktoré boli stanovené v zmluve, a v predzmluvných informáciách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ale aj určitých objektívnych požiadaviek, ktoré predstavujú bežne očakávaný štandard v prípade tovaru, najmä pokiaľ ide vhodnosť pre daný účel, balenie, návod na inštaláciu a bežné vlastnosti a výkonnostnú kapacitu.

(19)  Je potrebné harmonizovať pravidlá určenia súladu so zmluvou, aby sa ozrejmilo, čo môže spotrebiteľ očakávať od tovaru a za čo ručí obchodník v prípade nesplnenia očakávaní. Použitím kombinácie objektívnych a subjektívnych kritérií by sa mali chrániť legitímne záujmy oboch strán kúpnej zmluvy. Súlad so zmluvou by sa mal posudzovať pri zohľadnení nielen požiadaviek, ktoré boli stanovené v zmluve, a v predzmluvných informáciách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ale aj určitých objektívnych požiadaviek, ktoré predstavujú bežne očakávaný štandard v prípade tovaru, najmä pokiaľ ide vhodnosť pre daný účel, balenie, návod na inštaláciu a bežné vlastnosti a výkonnostnú kapacitu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

19 a.  Niektoré požiadavky súladu, najmä pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a vzhľad, sa môžu uplatňovať rôznym spôsobom v súvislosti s predajom použitého tovaru. V mnohých prípadoch budú rozumné očakávania spotrebiteľa pre použitý tovar nižšie, ako sú pre úplne nový tovar. Spotrebitelia preto musia mať jasnejšie informácie, pokiaľ ide o zamýšľaný účel tohto tovaru pri komunikácii s obchodníkom. V každom spore medzi obchodníkom a spotrebiteľom o nedostatok súladu, bude tento faktor často dôležitý pri určovaní, či bolo splnené dôkazné bremeno, pokiaľ ide o údajnú chybu tovaru. Ak však spotrebiteľ mal možnosť prezrieť si tovar pred uzatvorením zmluvy, členské štáty môžu odchylne a s ohľadom na svoje konkrétne trhy a právne systémy rozhodnúť stanoviť, že obchodník a spotrebiteľ si môžu výslovne dohodnúť písomne alebo na trvalom nosiči kratšiu zákonnú záručnú lehotu v trvaní najmenej jedného roka, alebo prípadne na kratšie obdobie na prenesenie dôkazného bremena v prospech spotrebiteľa na najmenej šesť mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

19 b.  V súlade s ustálenou praxou a osobitnými pravidlami týkajúcimi sa zodpovednosti aukcionára sa javí ako opodstatnené zatiaľ ponechať členským štátom možnosť vyňať verejné dražby použitého tovaru, ak spotrebiteľ mal možnosť zúčastniť sa na dražbe osobne. Malo by sa však požadovať, aby boli spotrebitelia informovaní prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia v písomnej podobe alebo na trvalom nosiči pred aukciou o tom, že sa tieto pravidlá neuplatňujú, a mal by byť zahrnutý výslovný odkaz na príslušné štatutárne alebo iné práva, ktoré sú uplatniteľné. Okrem toho by sa v súlade so smernicou 2011/83/EÚ používanie platforiem online, ktoré majú spotrebitelia a obchodníci k dispozícii na účely dražby, nemalo považovať v zmysle tejto smernice za verejnú dražbu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Veľké množstvo spotrebného tovaru je potrebné inštalovať pred tým, ako ho bude môcť spotrebiteľ účinne využiť. Každý nesúlad so zmluvou vyplývajúci z nesprávnej inštalácie tovaru by sa preto mal považovať za nesúlad tovaru so zmluvou v prípade, keď inštaláciu vykonal predávajúci, alebo keď sa tak dialo pod jeho kontrolou, ako aj v prípade, keď tovar inštaloval spotrebiteľ, ale nesprávna inštalácia bola dôsledkom nesprávneho návodu na inštaláciu.

(20)  Veľké množstvo spotrebného tovaru je potrebné inštalovať pred tým, ako ho bude môcť spotrebiteľ účinne využiť. Každý nesúlad so zmluvou vyplývajúci z nesprávnej inštalácie tovaru by sa preto mal považovať za nesúlad tovaru so zmluvou v prípade, keď inštaláciu vykonal obchodník, alebo keď sa tak dialo pod jeho kontrolou, ako aj v prípade, keď tovar inštaloval spotrebiteľ, ale nesprávna inštalácia bola dôsledkom nesprávneho návodu na inštaláciu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Súlad by sa mal vzťahovať na vecné aj právne nedostatky. Práva tretej strany a iné právne nedostatky môžu účinne zabrániť spotrebiteľovi vo využití tovaru v súlade so zmluvou, keď držiteľ práv od spotrebiteľa právom vyžaduje, aby prestal porušovať tieto práva. Predávajúci by mal preto zabezpečiť, aby sa na tovar nevzťahovali žiadne práva tretej strany, ktoré spotrebiteľovi bránia vo využití tovaru v súlade so zmluvou.

(21)  Súlad by sa mal vzťahovať na vecné aj právne nedostatky. Práva tretej strany a iné právne nedostatky môžu účinne zabrániť spotrebiteľovi vo využití tovaru v súlade so zmluvou, keď držiteľ práv od spotrebiteľa právom vyžaduje, aby prestal porušovať tieto práva. Obchodník by mal preto zabezpečiť, aby sa na tovar nevzťahovali žiadne obmedzenia plynúce z akéhokoľvek práva tretej strany, ktoré spotrebiteľovi bránia vo využití tovaru v súlade so subjektívnymi a objektívnymi kritériami súladu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Na účely dosiahnutia udržateľnejších modelov spotreby a obehového hospodárstva je potrebné zabezpečiť dlhšiu trvanlivosť spotrebného tovaru. Podobne je na účely zvýšenia dôvery v vo fungovanie vnútorného trhu potrebné, aby sa na trh Únie nedostávali nevyhovujúce výrobky a aby sa posilnil dohľad nad trhom a poskytli správne stimuly. Prijímanie právnych predpisov Únie zameraných na konkrétne výrobky je preto v tomto smere najvhodnejším postupom ako zaviesť požiadavky na trvanlivosť a iné požiadavky vzťahujúce sa na určité druhy alebo skupiny výrobkov pri využití upravených kritérií. Touto smernicou by sa preto mali doplniť ciele uvedené v takýchto právnych predpisoch Únie zameraných na konkrétne výrobky. Pokiaľ sú v predzmluvnom vyhlásení, ktoré je súčasťou kúpnej zmluvy, uvedené osobitné informácie o trvanlivosti, spotrebiteľ by mal mať možnosť odvolávať sa na ne ako súčasť kritérií súladu.

(23)  Na účely dosiahnutia udržateľnejších modelov spotreby a obehového hospodárstva je potrebné zabezpečiť dlhšiu trvanlivosť spotrebného tovaru. Podobne je na účely zvýšenia dôvery v vo fungovanie vnútorného trhu potrebné, aby sa na trh Únie nedostávali nevyhovujúce výrobky a aby sa posilnil dohľad nad trhom a poskytli správne stimuly. Prijímanie právnych predpisov Únie zameraných na konkrétne výrobky, ako sú smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES alebo smernica 85/374/EHS, je preto v tomto smere najvhodnejším postupom ako zaviesť požiadavky na trvanlivosť a iné požiadavky vzťahujúce sa na určité druhy alebo skupiny výrobkov pri využití upravených kritérií. Touto smernicou by sa preto mali doplniť ciele uvedené v takýchto právnych predpisoch Únie zameraných na konkrétne výrobky. Pokiaľ sú v predzmluvnom vyhlásení, ktoré je súčasťou kúpnej zmluvy, uvedené osobitné informácie o trvanlivosti, spotrebiteľ by mal mať možnosť odvolávať sa na ne ako súčasť kritérií súladu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

23 a.  Životnosť zariadení by sa mala vymedziť ako schopnosť výrobku udržať si predpísanú výkonnosť počas daného alebo dlhšieho obdobia pod vplyvom predpokladanej činnosti, ak sa predpokladá normálna alebo priemerná miera používania. Základným predpokladom je, že výkonnosť výrobku sa zachová na prijateľnej úrovni vzhľadom na jeho počiatočnú výkonnosť počas celej jeho životnosti.

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Posilnenie právnej istoty pre spotrebiteľov a predajcov si vyžaduje jasné určenie času, kedy sa má posudzovať súlad tovaru so zmluvou. Aby sa zabezpečil súlad medzi touto smernicou a smernicou 2011/83/EÚ, je vhodné zvoliť okamih prechodu rizika za čas pre posúdenie súladu tovaru so zmluvou. V prípadoch, keď tovar musí byť inštalovaný, by sa však tento relevantný čas mal prispôsobiť.

(24)  Posilnenie právnej istoty pre spotrebiteľov a predajcov si vyžaduje jasné určenie času, kedy sa má posudzovať súlad tovaru so zmluvou s výhradou vnútroštátnych pravidiel o začatí plynutia premlčacích lehôt vo výnimočných prípadoch. Aby sa zabezpečil súlad medzi touto smernicou a smernicou 2011/83/EÚ, je vo všeobecnosti vhodné zvoliť okamih prenosu rizika za čas pre posúdenie súladu tovaru so zmluvou. V prípadoch, keď tovar musí byť inštalovaný, by sa však tento relevantný čas mal prispôsobiť.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  S cieľom umožniť podnikom opierať sa o jednotný súbor pravidiel v rámci Únie je potrebná úplná harmonizácia obdobia, počas ktorého sa dôkazné bremeno v prípade nesúladu so zmluvou presunie v prospech spotrebiteľa. Aby sa dal využiť predpoklad nesúladu so zmluvou, spotrebiteľ by počas prvých dvoch rokov len preukázal, že tovar nie je v súlade so zmluvou bez toho, aby bolo potrebné aj preukazovať, že nesúlad existoval už v relevantnom čase pre stanovenie súladu so zmluvou. Malo by sa stanoviť plne harmonizované poradie, v akom možno uplatniť prostriedky nápravy, s cieľom zvýšiť právnu istotu vo vzťahu k prostriedkom nápravy disponibilným v prípade nesúladu so zmluvou a s cieľom odstrániť jednu z hlavných prekážok na vnútornom trhu. Predovšetkým by mal mať spotrebiteľ možnosť vybrať si v rámci prvého prostriedku nápravy medzi opravou alebo výmenou tovaru, čo by malo pomôcť zachovať zmluvný vzťah a vzájomnú dôveru. Umožnenie spotrebiteľom požadovať opravu by malo podporiť udržateľnú spotrebu a mohlo by prispieť k väčšej trvanlivosť výrobkov.

(26)  S cieľom umožniť podnikom opierať sa o jednotný súbor pravidiel v rámci Únie je potrebná úplná harmonizácia obdobia, počas ktorého sa dôkazné bremeno v prípade nesúladu so zmluvou presunie v prospech spotrebiteľa. Aby sa dal využiť predpoklad nesúladu so zmluvou, spotrebiteľ by počas prvého roka len preukázal, že tovar nie je v súlade so zmluvou a že nesúlad sa preukázal do jedného roka od dodania tovaru, a to bez toho, aby bolo potrebné preukazovať aj to, že nesúlad existoval už v relevantnom čase pre stanovenie súladu so zmluvou. Malo by sa stanoviť plne harmonizované poradie, v akom možno uplatniť prostriedky nápravy, s cieľom zvýšiť právnu istotu vo vzťahu k prostriedkom nápravy disponibilným v prípade nesúladu so zmluvou a s cieľom odstrániť jednu z hlavných prekážok na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Voľba spotrebiteľa medzi opravou a výmenou by mala byť obmedzená len vtedy, ak by zvolená možnosť bola neprimeraná v porovnaní s inou disponibilnou možnosťou, nebola by možná alebo by bola protiprávna. Napríklad by mohlo byť neprimerané požadovať výmenu tovaru v dôsledku malého škrabanca, ak by takáto výmena tovaru mohla spôsobiť značné náklady a tento škrabanec by sa pritom dal ľahko opraviť.

(27)  Voľba spotrebiteľa medzi opravou a výmenou by mala byť obmedzená len vtedy, ak by zvolená možnosť bola nemožná alebo neprimeraná v porovnaní s inou disponibilnou možnosťou, nebola by možná alebo by bola protiprávna. Napríklad by mohlo byť neprimerané požadovať výmenu tovaru v dôsledku malého škrabanca, ak by takáto výmena tovaru mohla obchodníkovi spôsobiť značné náklady a tento škrabanec by sa pritom dal ľahko opraviť. V prípade, že je však k dispozícii len jeden prostriedok nápravy a že z tohto prostriedku plynú predávajúcemu náklady, ktoré sú neprimerané vzhľadom na hodnotu, ktorú by tovar mal, pokiaľ by bol v súlade so zmluvou, a vzhľadom na význam nesúladu so zmluvou, malo by byť možné obmedziť spotrebiteľove právo na preplatenie nákladov na odstránenie tovaru, ktorý nebol v súlade so zmluvou, a inštaláciu náhradného tovaru na povinnosť predávajúceho uhradiť náklady v primeranej výške.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Ak predávajúci neodstráni nesúlad tovaru so zmluvou prostredníctvom opravy alebo výmeny bez spôsobenia závažných ťažkostí spotrebiteľovi a v primeranej lehote, spotrebiteľ by mal mať nárok aj na zníženie ceny alebo ukončenie zmluvy. Každá oprava alebo výmena by sa mali úspešne realizovať v rámci tejto primeranej lehoty. Dĺžka primeranej lehoty by sa mala objektívne stanoviť so zreteľom na povahu tovaru a nesúladu. Ak po uplynutí primeranej lehoty predávajúci nevykonal úspešne nápravu nesúladu so zmluvou, spotrebiteľ by nemal byť povinný akceptovať žiadne ďalšie pokusy predávajúceho týkajúce sa toho istého nesúladu.

(28)  Ak obchodník neodstráni nesúlad tovaru so zmluvou prostredníctvom opravy alebo výmeny bez spôsobenia závažných ťažkostí spotrebiteľovi a do jedného mesiaca, spotrebiteľ by mal mať nárok aj na zníženie ceny alebo ukončenie zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Berúc do úvahy, že právo ukončiť zmluvu z dôvodu nesúladu je dôležitým prostriedkom nápravy uplatniteľným v prípade, keď oprava alebo výmena nie sú uskutočniteľné alebo boli neúspešné, spotrebiteľ by mal mať právo ukončiť zmluvu aj v prípadoch, ak je nesúlad so zmluvou malého rozsahu. Poskytol by sa tak silný stimul, aby sa všetky prípady nesúladu vyriešili už v rannej fáze. Aby spotrebitelia mohli účinne uplatňovať právo ukončiť zmluvu, v situáciách, keď spotrebiteľ nadobudne viac tovarov, pričom niektoré z nich tvoria príslušenstvo k hlavnému predmetu, ktoré by spotrebiteľ bez tohto hlavného predmetu nekúpil, a nesúlad so zmluvou sa týka hlavného predmetu, spotrebiteľ by mal mať právo ukončiť zmluvu aj v prípade príslušenstva, aj keď je toto príslušenstvo v súlade so zmluvou.

(29)  Berúc do úvahy, že právo ukončiť zmluvu z dôvodu nesúladu je dôležitým prostriedkom nápravy uplatniteľným v prípade, keď oprava alebo výmena nie sú uskutočniteľné alebo boli neúspešné, spotrebiteľ by mal mať právo ukončiť zmluvu aj v prípadoch, ak nesúlad so zmluvou nie je malého rozsahu. Aby spotrebitelia mohli účinne uplatňovať právo ukončiť zmluvu, v situáciách, keď spotrebiteľ nadobudne viac tovarov, pričom niektoré z nich tvoria príslušenstvo k hlavnému predmetu, ktoré by spotrebiteľ bez tohto hlavného predmetu nekúpil, a nesúlad so zmluvou sa týka hlavného predmetu, spotrebiteľ by mal mať právo ukončiť zmluvu aj v prípade príslušenstva, aj keď je toto príslušenstvo v súlade so zmluvou.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Aby sa zvýšila právna istota pre predávajúcich a celková dôvera spotrebiteľov v cezhraničné nakupovanie, je vhodné harmonizovať obdobie, počas ktorého je predávajúci zodpovedný za každý nesúlad so zmluvou, ktorý existoval v čase, keď spotrebiteľ získal tovar do fyzickej držby. Vzhľadom na to, že veľká väčšina členských štátov pri vykonávaní smernice 1999/44 stanovila obdobie 2 rokov a v praxi účastníci trhu považujú toto obdobie za primerané, malo by sa zachovať.

(32)  Aby sa zvýšila právna istota pre obchodníkov a celková dôvera spotrebiteľov v cezhraničné nakupovanie, je vhodné harmonizovať obdobie, počas ktorého je obchodník zodpovedný za každý nesúlad so zmluvou, ktorý existoval v čase, keď spotrebiteľ získal tovar do fyzickej držby. Vzhľadom na to, že veľká väčšina členských štátov pri vykonávaní smernice 1999/44 stanovila obdobie 2 rokov a v praxi účastníci trhu považujú toto obdobie za primerané, malo by sa zachovať. Avšak v záujme zachovania úrovne ochrany spotrebiteľov, ktorú spotrebitelia získali v priebehu rokov v dôsledku vykonávania smernice 1999/44/ES, členské štáty môžu zachovať dlhšie obdobia, počas ktorých je obchodník zodpovedný podľa ich vnútroštátneho práva a ktoré už boli v platnosti k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Okrem toho by počas obdobia opravy alebo výmeny tovaru, mala byť lehota, počas ktorej obchodník nesie zodpovednosť, pozastavená. Zároveň by mala začať znova plynúť odznova v prípade vymenených komponentov a výrobkov, ktoré spotrebiteľ dostal ako náhradu chybného tovaru.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  S cieľom zabezpečiť lepšiu informovanosť spotrebiteľov a ľahšie presadzovanie pravidiel Únie týkajúcich sa práv spotrebiteľov v súvislosti s tovarom, ktorý nie je v súlade so zmluvou, táto smernica by mala zosúladiť obdobie, počas ktorého dochádza k presunu dôkazného bremena v prospech spotrebiteľa, s obdobím, v rámci ktorého je predávajúci zodpovedný za každý nesúlad so zmluvou.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Aby sa zaistila transparentnosť, mali by sa stanoviť určité požiadavky na transparentnosť v prípade obchodných záruk. Okrem toho, aby sa posilnila právna istota a aby sa zabránilo zavádzaniu spotrebiteľov, v tejto smernici by sa malo stanoviť, že keď podmienky obchodnej záruky obsiahnuté v reklame alebo predzmluvných informáciách sú pre spotrebiteľa výhodnejšie ako tie, ktoré sú uvedené v záručnom liste, uplatnia sa výhodnejšie podmienky. V tejto smernici by mali byť stanovené pravidlá o obsahu záručného listu a spôsobe, akým má byť sprístupnený spotrebiteľovi. Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť pravidlá o iných aspektoch obchodných záruk, na ktoré sa táto smernica nevzťahuje, za predpokladu, že tieto pravidlá nezbavujú spotrebiteľov ochrany, ktorá im bola poskytnutá prostredníctvom plne harmonizovaných ustanovení tejto smernice týkajúcich sa oblasti obchodných záruk.

(34)  Aby sa zaistila transparentnosť, mali by sa stanoviť určité požiadavky na transparentnosť v prípade obchodných záruk. Okrem toho, aby sa posilnila právna istota a aby sa zabránilo zavádzaniu spotrebiteľov, v tejto smernici by sa malo stanoviť, že keď podmienky obchodnej záruky obsiahnuté v reklame alebo predzmluvných informáciách sú pre spotrebiteľa výhodnejšie ako tie, ktoré sú uvedené v záručnom liste, uplatnia sa výhodnejšie podmienky. V tejto smernici by mali byť stanovené pravidlá o obsahu záručného listu a spôsobe, akým má byť sprístupnený spotrebiteľovi. Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť pravidlá o iných aspektoch obchodných záruk, na ktoré sa táto smernica nevzťahuje, za predpokladu, že tieto pravidlá nezbavujú spotrebiteľov ochrany, ktorá im bola poskytnutá prostredníctvom plne harmonizovaných ustanovení tejto smernice týkajúcich sa oblasti obchodných záruk. Reklamy by sa mali chápať tak, že zahŕňajú vyhlásenia na webovej stránke alebo stránkach sociálnych médií prepojených na obchodníka.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Berúc do úvahy, že predávajúci nesie voči spotrebiteľovi zodpovednosť za akýkoľvek existujúci nesúlad tovaru so zmluvou, ktorý je dôsledkom konania alebo opomenutia predávajúceho alebo tretej strany, je opodstatnené, aby predávajúci mal možnosť uplatniť nárok na nápravu voči zodpovednej osobe v predchádzajúcich článkoch reťazca transakcií. Táto smernica by sa však nemala dotknúť zásady zmluvnej slobody medzi predávajúcim a ostatnými zmluvnými stranami v reťazci transakcií. Podrobnosti týkajúce sa uplatňovania tohto práva, najmä podrobnosti o tom, voči komu a akým spôsobom sa tieto prostriedky nápravy majú uplatňovať, by mali poskytnúť členské štáty.

(35)  Berúc do úvahy, že obchodník nesie voči spotrebiteľovi zodpovednosť za akýkoľvek existujúci nesúlad tovaru so zmluvou, ktorý je dôsledkom konania alebo opomenutia obchodníka alebo tretej strany, obchodník by mal mať možnosť uplatniť nárok na nápravu voči zodpovednej osobe v predchádzajúcich článkoch reťazca transakcií. Podrobnosti týkajúce sa uplatňovania tohto práva, najmä podrobnosti o tom, voči komu a akým spôsobom sa tieto prostriedky nápravy majú uplatňovať, by mali poskytnúť členské štáty. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby vnútroštátne právne predpisy primerane chránili obchodníka, keď určujú osobu, voči ktorej sa obchodník môže domáhať prostriedkov nápravy, obdobia, príslušné opatrenia a podmienky výkonu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Osoby alebo organizácie, ktoré majú podľa vnútroštátnych právnych predpisov legitímny záujem na ochrane zmluvných práv spotrebiteľov, by mali mať právo podať návrh na začatie konania či už pred súdom, alebo správnym orgánom, ktorý má právomoc rozhodovať o sťažnostiach, alebo na začatie príslušného právneho konania.

(36)  Osoby alebo organizácie, ktoré majú podľa vnútroštátnych právnych predpisov legitímny záujem na ochrane zmluvných práv spotrebiteľov, by mali mať právo podať návrh na začatie konania či už pred súdom, alebo správnym orgánom, ktorý má právomoc rozhodovať o sťažnostiach, alebo na začatie príslušného právneho konania. Tieto sťažnosti alebo konania by mali byť dostatočne odradzujúcim prostriedkom.

Pozmeňujúci návrh     33

Návrh smernice

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Keďže ciele tejto smernice, a to prispieť k fungovaniu vnútorného trhu konzistentným odstraňovaním prekážok súvisiacich so zmluvným právom týkajúcim sa online a iných predajov tovaru na diaľku, nemôžu uspokojivo dosiahnuť členské štáty, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daných cieľov.

(42)  Keďže ciele tejto smernice, a to zlepšiť podmienky pre vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu, zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a dôvery a pomáhať zabezpečovať rovnaké podmienky pre obchodníkov, nemôžu uspokojivo dosiahnuť členské štáty, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daných cieľov.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 42 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

42 a.  Je vhodné, aby Komisia preskúmala túto smernicu po piatich rokoch od jej nadobudnutia účinnosti. Komisia by vo svojom preskúmaní mala venovať osobitnú pozornosť ustanoveniam tejto smernice týkajúcim sa opravných prostriedkov a dôkazného bremena – aj s ohľadom na použitý tovar, ako aj tovar, ktorý sa predáva na verejných aukciách – obchodných záruk a zodpovednosti výrobcu a vzťahu určitých aspektov týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb s touto smernicou. Toto preskúmanie by mohlo viesť k návrhu Komisie na zmenu tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 1 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Predmet úpravy a ciele

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Touto smernicou sa stanovujú určité požiadavky týkajúce sa kúpnych zmlúv uzavretých medzi predávajúcim a spotrebiteľom, najmä pravidlá súvisiace so súladom tovaru so zmluvou, s prostriedkami nápravy v prípade neexistencie takéhoto súladu a postupmi na uplatnenie týchto prostriedkov nápravy.

1.  Zámerom tejto smernice je prispieť prostredníctvom dosiahnutia vysokej miery ochrany spotrebiteľa k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu, a to aj tým, že sa zlepší dôvera spotrebiteľov a pomôžu vytvoriť rovnaké podmienky pre obchodníkov, stanovia určité požiadavky týkajúce sa kúpnych zmlúv uzavretých na diaľku medzi obchodníkom a spotrebiteľom, najmä pravidlá súvisiace so súladom tovaru so zmluvou, s prostriedkami nápravy v prípadoch neexistencie takéhoto súladu a postupmi na uplatnenie týchto prostriedkov nápravy.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Táto smernica sa nevzťahuje na zmluvy o poskytovaní služieb. V prípade kúpnych zmlúv uzatváraných súčasne na účely predaja tovaru aj poskytovanie služieb sa táto smernica vzťahuje len na časť týkajúcu sa predaja tovaru.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Táto smernica sa nevzťahuje na žiadny hmotný nosič obsahujúci digitálny obsah, ak sa hmotný nosič použil výlučne ako nosič pre dodanie digitálneho obsahu spotrebiteľom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty môžu z rozsahu pôsobnosti tejto smernice vylúčiť zmluvy o predaji použitého tovaru vo verejných aukciách, kde spotrebitelia majú možnosť byť pri predaji osobne prítomní.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Pokiaľ to v tejto smernici nie je konkrétne upravené, táto smernica sa nedotýka vnútroštátneho všeobecného zmluvného práva, napríklad pravidiel týkajúcich sa platnosti alebo účinkov zmlúv vrátane dôsledkov ukončenia zmluvy.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  „kúpna zmluva“ je akákoľvek zmluva, na základe ktorej predávajúci prevedie alebo sa zaviaže previesť vlastníctvo tovaru vrátane tovaru, ktorý sa má zhotoviť alebo vyrobiť, na spotrebiteľa a spotrebiteľ uhradí alebo sa zaviaže uhradiť jeho cenu;

(a)  „kúpna zmluva“ je akákoľvek zmluva, na základe ktorej obchodník prevedie alebo sa zaviaže previesť vlastníctvo tovaru vrátane tovaru, ktorý sa má zhotoviť alebo vyrobiť, na spotrebiteľa a spotrebiteľ uhradí alebo sa zaviaže uhradiť jeho cenu, vrátane akejkoľvek zmluvy, ktorej predmetom je tovar aj služby;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  „spotrebiteľ“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá v zmluvách, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná na účely, ktoré sa netýkajú jej obchodnej ani podnikateľskej činnosti, remesla ani povolania;

(b)  „spotrebiteľ“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá v zmluvách, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná na účely, ktoré sa netýkajú jej obchodnej ani podnikateľskej činnosti, remesla ani povolania; v prípade, že sa zmluva uzatvára na účely čiastočne v rámci a čiastočne mimo rámca obchodnej činnosti, podnikateľskej činnosti, remesla alebo povolania príslušnej fyzickej osoby a tento účel je obmedzený tak, aby neprevažoval v celkovom kontexte zmluvy, takáto osoba sa tiež považuje za spotrebiteľa;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  „predávajúci“ je každá fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na to, či je v súkromnom alebo verejnom vlastníctve, ktorá v súvislosti so zmluvami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná na účely súvisiace s jej obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou, a to aj prostredníctvom inej osoby konajúcej v jej mene alebo na jej účet;

(c)  „obchodník“ je každá fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na to, či je v súkromnom alebo verejnom vlastníctve, ktorá v súvislosti so zmluvami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná na účely súvisiace s jej obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou, a to aj prostredníctvom inej osoby konajúcej v jej mene alebo na jej účet alebo ako sprostredkovateľ zastupujúci fyzickú osobu;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  „výrobca“ je zhotoviteľ tovaru, dovozca tovaru do Únie alebo akákoľvek osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na tovar umiestni svoje meno, ochrannú známku alebo iné rozlišujúce označenie;

(d)  „výrobca“ je zhotoviteľ tovaru, dovozca tovaru na územie Únie, výrobca akejkoľvek suroviny alebo výrobca súčiastky alebo akákoľvek osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na tovar umiestni svoje meno, ochrannú známku alebo iné rozlišujúce označenie;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  „digitálny obsah“ sú dáta, ktoré sa vytvárajú a dodávajú v digitálnej forme;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  „digitálna služba“ je služba umožňujúca spotrebiteľovi vytváranie, spracúvanie dát alebo prístup k nim v digitálnej forme alebo uchovávanie dát v digitálnej forme, keď tieto dáta poskytuje alebo vytvára spotrebiteľ;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ec)  „vložený digitálny obsah alebo digitálna služba“ je digitálny obsah alebo digitálna služba predinštalované do tovaru;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ed)  „trvanlivý nosič“ je akýkoľvek prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovávať informácie jemu osobne určené spôsobom dostupným pre budúce použitie na obdobie primerané účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  „obchodná záruka“ je akýkoľvek záväzok predávajúceho alebo výrobcu (ďalej len „poskytovateľ záruky“) voči spotrebiteľovi, ktorý ide nad rámec jeho právnej povinnosti týkajúcej sa záruky súladu, vrátiť zaplatenú cenu alebo vymeniť, opraviť tovar alebo zaistiť jeho servis akýmkoľvek spôsobom, ak tovar nezodpovedá špecifikáciám alebo akýmkoľvek iným požiadavkám, ktoré sa netýkajú súladu, uvedeným v záručnom liste alebo v príslušnej reklame dostupnej v čase uzavretia zmluvy alebo pred jej uzavretím;

(f)  „obchodná záruka“ je akýkoľvek záväzok obchodníka alebo výrobcu (ďalej len „poskytovateľ záruky“) voči spotrebiteľovi, ktorý ide nad rámec jeho právnej povinnosti týkajúcej sa záruky súladu, vrátiť zaplatenú cenu alebo vymeniť, opraviť tovar alebo zaistiť jeho servis akýmkoľvek spôsobom, ak tovar nezodpovedá špecifikáciám alebo akýmkoľvek iným požiadavkám, ktoré sa netýkajú súladu, uvedeným v záručnom liste alebo v príslušnej reklame dostupnej v čase uzavretia zmluvy alebo pred jej uzavretím;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  „životnosť“ je schopnosť výrobku udržať si predpísanú výkonnosť počas daného alebo dlhšieho obdobia, ak sa predpokladá normálna alebo priemerná miera používania pod vplyvom predpokladanej činnosti;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g)  „zmluva“ je dohoda, z ktorej majú vyplynúť záväzky alebo iné právne účinky;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i)  „bezplatne“ je bez nevyhnutných nákladov vynaložených na uvedenie tovaru do súladu so zmluvou, najmä nákladov na poštovné, prácu a materiál.

(i)  „bezplatne“ je bez bežných nákladov vynaložených na uvedenie tovaru do súladu so zmluvou, najmä nákladov na poštovné, prácu a materiál.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2a

 

Rozsah pôsobnosti

 

1.  Táto smernica sa vzťahuje na akúkoľvek kúpnu zmluvu uzavretú medzi spotrebiteľom a obchodníkom.

 

2.  Táto smernica sa nevzťahuje na zmluvy o poskytovaní služieb. V prípade zmlúv uzatváraných súčasne na účely predaja tovaru aj poskytovanie služieb sa však táto smernica vzťahuje len na príslušnú časť zmluvy týkajúcu sa predaja tovaru.

 

3.  Táto smernica sa nevzťahuje na vložený digitálny obsah alebo digitálne služby.

 

4.  Táto smernica sa nevzťahuje na predaj živých zvierat medzi obchodníkom a spotrebiteľom.

 

5.  Členské štáty môžu z pôsobnosti tejto smernice vyňať zmluvy o predaji použitého tovaru, ktorý sa predáva na verejných aukciách, ak spotrebitelia majú možnosť byť pri predaji osobne prítomní a ak sú informovaní prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia v písomnej podobe alebo na trvalom nosiči pred aukciou, že práva vyplývajúce z tejto smernice sa neuplatňujú, a sú v tomto vyhlásení tiež informovaní o právach, ktoré sa uplatňujú. Okrem toho by sa používanie platforiem online, ktoré majú spotrebitelia a obchodníci k dispozícii na účely dražby, nemalo považovať za verejnú dražbu v zmysle tejto smernice.

 

6.  Ak je ktorékoľvek ustanovenie tejto smernice v rozpore s niektorým ustanovením iného aktu Únie, ktorým sa riadi osobitný sektor alebo predmet úpravy, prednosť má ustanovenie tohto iného aktu Únie, ktoré sa uplatní na tieto osobitné sektory.

 

7.  Táto smernica sa nedotýka vnútroštátneho všeobecného zmluvného práva, napríklad pravidiel týkajúcich sa obmedzovania alebo lehotách premlčania, opodstatnenosti, platnosti alebo účinkov zmlúv vrátane dôsledkov ukončenia zmluvy, pokiaľ nie sú upravené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3

Článok 3

Rozsah harmonizácie

Rozsah harmonizácie

Členské štáty neponechajú v platnosti ani nezavedú ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení tejto smernice, vrátane prísnejších či menej prísnych ustanovení, ktoré zabezpečujú odlišnú úroveň ochrany spotrebiteľa.

1.  Na zabezpečenie vyššej úrovne ochrany spotrebiteľa môžu členské štáty zachovávať alebo zavádzať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov prísnejšie ustanovenia, ktoré sú v súlade so zmluvou v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

 

2.  Bez ohľadu na odsek 1 členské štáty vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch neponechajú v platnosti ani nezavedú ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení článku 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 12, 13, 15 a 18 ak sa v tejto smernici neustanovuje inak.

 

3.  Bez ohľadu na odsek 2 členské štáty môžu vo svojich vnútroštátnych predpisoch ponechať v platnosti alebo zaviesť ustanovenia o prostriedkoch nápravy v prípade skrytých chýb alebo pre krátkodobé právo odmietnuť tovar, aby sa zaručila vyššia úroveň ochrany spotrebiteľa. Pokiaľ ide o článok 8 ods. 2a, členské štáty môžu ponechať v platnosti prísnejšie ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré sú už účinné k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Súlad tovarov

 

Obchodník poskytne spotrebiteľovi tovar, ktorý musí spĺňať požiadavky stanovené v článkoch 4, 5, 6 a 7, ak je to uplatniteľné.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Súlad so zmluvou

Subjektívne požiadavky súladu

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Tam, kde je to relevantné, predávajúci zabezpečí, že v záujme dosiahnutia súladu musí tovar:

1.  Tam, kde je to uplatniteľné, predávajúci zabezpečí, že v záujme dosiahnutia súladu musí tovar, najmä:

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  pokiaľ ide o jeho množstvo, kvalitu a opis, byť v súlade s požiadavkami zmluvy, pričom je tu zahrnutá aj požiadavka, že ak predávajúci ukazuje spotrebiteľovi vzorku alebo model tovaru, tovar musí mať kvalitu tejto vzorky alebo tohto modelu a zodpovedať ich opisu;

(a)  byť v množstve, kvalite a podľa opisu, ako sa stanovuje v zmluve; ak sa zmluva uzatvára na základe odkazu na vzorku alebo model tovaru, ktorý spotrebiteľ videl alebo preskúmal, tovar musí mať kvalitu tejto vzorky alebo tohto modelu a zodpovedať ich opisu, s výnimkou prípadu, keď je spotrebiteľ upozornený na akékoľvek rozdiely medzi vzorkou alebo modelom a tovarom ešte pred uzatvorením zmluvy;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  byť vhodný na každý konkrétny účel, na ktorý ho spotrebiteľ žiada, s ktorým bol predávajúci oboznámený v čase uzavretia zmluvy akceptoval ho; a

(b)  byť vhodný na každý konkrétny účel, na ktorý ho spotrebiteľ žiada a s ktorým obchodníka oboznámil najneskôr v čase uzavretia zmluvy, pričom obchodník tento účel akceptoval, alebo ktorý sa dá za daných okolností očakávať;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  byť dodaný spolu so všetkým príslušenstvom, pokynmi na použitie a inštaláciu a asistenčnými službami zákazníkom, ako sa stanovuje v zmluve, a

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  S cieľom zabezpečiť súlad so zmluvou musí tovar spĺňať aj požiadavky článkov 5, 6 a 7.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Každá dohoda, ktorá na úkor spotrebiteľa vylučuje uplatnenie článkov 5 a 6, odchyľuje sa od nich alebo mení ich účinky, je platná len vtedy, ak v čase uzavretia zmluvy spotrebiteľ poznal konkrétny stav tovaru a pri uzatváraní zmluvy s týmto konkrétnym stavom výslovne súhlasil.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 5 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Požiadavky na súlad tovaru so zmluvou

Objektívne požiadavky súladu

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tam, kde je to relevantné, tovar musí:

1.  Okrem dodržania všetkých požiadaviek súladu uvedených v zmluve, tovar musí v náležitých prípadoch:

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  byť vhodný na všetky účely, na ktoré sa tovar rovnakého charakteru bežne používa;

(a)  byť vhodný na všetky účely, na ktoré by sa tovar rovnakého charakteru zvyčajne používal, a to podľa potreby zohľadňujúc všetky existujúce vnútroštátne právne predpisy a právne predpisy Únie, technické normy alebo – ak takéto technické normy neexistujú – kódexy správania platné pre dané konkrétne odvetvie;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  byť dodaný spolu s takým príslušenstvom vrátane balenia, návodov na inštaláciu alebo iných návodov, ktoré môže spotrebiteľ očakávať; a

(b)  byť dodaný spolu so všetkým príslušenstvom vrátane balenia, návodov na inštaláciu alebo akýchkoľvek iných návodov, ktoré môže spotrebiteľ dôvodne očakávať; a

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  mať vlastnosti a výkonnostnú kapacitu, ktoré sú bežné pri tovare rovnakého druhu a ktoré môže spotrebiteľ očakávať vzhľadom na charakter tovaru a všetky verejné vyhlásenia vykonané predávajúcim alebo v jeho mene, alebo inými osobami v predchádzajúcich článkoch reťazca transakcií alebo v ich mene, vrátane výrobcu, okrem prípadu, keď predávajúci preukáže, že:

(c)  byť takého množstva a mať takú kvalitu a výkonnostné charakteristiky, a to aj v súvislosti so vzhľadom, s trvanlivosťou, funkčnosťou a bezpečnosťou, ktoré sú uspokojivé a obvykle bežné pri tovare rovnakého druhu a ktoré môže spotrebiteľ dôvodne očakávať vzhľadom na charakter tovaru a všetky verejné vyhlásenia vykonané obchodníkom alebo výrobcom alebo v ich mene, najmä pokiaľ ide o reklamu alebo označovanie, okrem prípadu, keď obchodník môže preukázať, že:

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i)  z racionálnych dôvodov si predávajúci nebol a nemohol byť vedomý predmetného vyhlásenia;

(i)  z racionálnych dôvodov si obchodník nebol a nemohol byť vedomý predmetného vyhlásenia;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(ii)  do uzatvorenia zmluvy bolo vyhlásenie ešte opravené; alebo

(ii)  do uzatvorenia zmluvy bolo vyhlásenie ešte opravené a spotrebiteľ si tejto opravy zákonite musel byť vedomý; alebo

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(iii)  rozhodnutie zakúpiť tovar nemohlo byť ovplyvnené daným vyhlásením.

(iii)  rozhodnutie nadobudnúť tovar nemohlo byť ovplyvnené daným vyhlásením.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Za nesúlad v zmysle odseku 1 sa nebude považovať prípad, keď v čase uzatvorenia zmluvy bol spotrebiteľ konkrétne informovaný o tom, že určité vlastnosti tovaru sa odchyľujú od požiadaviek na súlad uvedených v odseku 1, a spotrebiteľ výslovne a osobitným spôsobom vyjadril súhlas s takouto odchýlkou pri uzatváraní zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  bol tovar inštalovaný predávajúcim, alebo sa tak dialo na jeho zodpovednosť, alebo

(a)  bol tovar inštalovaný obchodníkom, alebo sa tak dialo na jeho zodpovednosť, alebo

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V relevantnom čase pre stanovenie súladu so zmluvou, ktorý je stanovený v článku 8, sa na tovar nevzťahujú žiadne práva tretej strany vrátane práv duševného vlastníctva, aby sa tovar mohol použiť v súlade so zmluvou.

V relevantnom čase pre stanovenie súladu so zmluvou, ktorý je stanovený v článku 8, sa na tovar nevzťahuje žiadne obmedzenie akéhokoľvek práva tretej strany, najmä práv duševného vlastníctva, ktoré bráni spotrebiteľovi v používaní tovaru v súlade s článkami 4 a 5.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Relevantný čas pre stanovenie súladu so zmluvou

Zodpovednosť obchodníka

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Predávajúci zodpovedá za akýkoľvek nesúlad so zmluvou existujúci v čase, keď:

1.  Obchodník zodpovedá za každý nesúlad existujúci v čase, keď

(a)  spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana s výnimkou prepravcu prevezme tovar do fyzickej držby alebo

(a)  spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana s výnimkou prepravcu prevezme tovar do fyzickej držby alebo

(b)  bol tovar odovzdaný prepravcovi zvolenému spotrebiteľom, ak tohto prepravcu nenavrhol predávajúci, alebo ak predávajúci neponúka žiadny spôsob prepravy.

(b)  bol tovar odovzdaný prepravcovi zvolenému spotrebiteľom, ak tohto prepravcu nenavrhol predávajúci, alebo ak predávajúci neponúka žiadny spôsob prepravy bez toho, aby boli dotknuté práva spotrebiteľa voči dopravcovi.

 

a ak sa tento nesúlad prejaví do dvoch rokov od dátumu stanoveného skôr v texte bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípadoch, keď tovar inštaloval predávajúci, alebo sa tak dialo na jeho zodpovednosť, sa okamih dokončenia inštalácie pokladá za čas, keď spotrebiteľ získal tovar do fyzickej držby. V prípade tovaru, ktorý mal inštalovať spotrebiteľ, sa za okamih, v ktorom spotrebiteľ tovar získal do fyzickej držby, pokladá okamih, v ktorom mal spotrebiteľ k dispozícii primeranú lehotu na inštaláciu, avšak v žiadnom prípade nie neskôr ako 30 dní po lehote uvedenej v odseku 1.

2.  V prípadoch, keď tovar inštaloval obchodník, alebo sa tak dialo na jeho zodpovednosť podľa článku 6 písm. a), sa okamih dokončenia inštalácie pokladá za čas, keď spotrebiteľ získal tovar do fyzickej držby. V prípade tovaru, ktorý mal inštalovať spotrebiteľ podľa článku 6 písm. b), sa za okamih, v ktorom spotrebiteľ tovar získal do fyzickej držby, pokladá okamih, v ktorom mal spotrebiteľ k dispozícii primeranú lehotu na inštaláciu, avšak v žiadnom prípade nie neskôr ako 30 dní po lehote uvedenej v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Pokiaľ ide o lehotu stanovenú v odseku 1, členské štáty môžu ponechať v platnosti prísnejšie ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré sú už účinné k dňu ... [vložte dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

 

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  V prípade predaja použitého tovaru, ak mal spotrebiteľ príležitosť prezrieť si tovar pred uzatvorením zmluvy, si členské štáty môžu zachovať ustanovenia umožňujúce kratšiu lehotu ako je uvedené v odseku 1, ak príslušný obchodník a spotrebiteľ výslovne súhlasia v písomnej forme alebo na trvalom nosiči s takouto kratšou lehotou, ktorá nesmie byť menej ako jeden rok.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Každý nesúlad so zmluvou, ktorý sa prejaví do dvoch rokov od času uvedeného v odsekoch 1 a 2, sa pokladá za nesúlad, ktorý existoval už v čase uvedenom v odsekoch 1 a 2, pokiaľ tento predpoklad nie je nezlučiteľný s charakterom tovaru alebo charakterom nesúladu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Dôkazné bremeno

 

1.  Každý nesúlad so zmluvou, ktorý sa prejaví do jedného roka od relevantného času na stanovenie súladu so zmluvou podľa článku 8 ods. 1 alebo 2, sa pokladá za nesúlad, ktorý existoval už v tomto čase, pokiaľ to nie je nezlučiteľné s charakterom tovaru alebo charakterom nesúladu.

 

2.  V prípade predaja použitého tovaru, ak mal spotrebiteľ príležitosť prezrieť si tovar pred uzatvorením zmluvy, si členské štáty môžu zachovať ustanovenia umožňujúce kratšiu lehotu ako je uvedené v odseku 1, ak príslušný obchodník a spotrebiteľ výslovne súhlasia v písomnej forme alebo na trvalom nosiči s takouto kratšou lehotou, ktorá nesmie byť menej ako šesť mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 9 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prostriedky nápravy v prípade nesúladu so zmluvou, ktoré má spotrebiteľ k dispozícii

Prostriedky nápravy v prípade nesúladu so zmluvou

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade nesúladu so zmluvou má spotrebiteľ nárok na to, aby predávajúci uviedol tovar do súladu so zmluvou, a to bezplatne prostredníctvom opravy alebo výmeny v súlade s článkom 11.

1.  V prípade nesúladu so zmluvou má spotrebiteľ nárok na to, aby bol tovar uvedený do súladu opravou alebo výmenou, alebo na primerané zníženie ceny alebo na ukončenie zmluvy podľa podmienok stanovených v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Spotrebiteľ si môže vybrať medzi opravou a výmenou s výnimkou prípadu, keď by to bolo nemožné alebo by to obchodníkovi spôsobilo neprimerané náklady, berúc do úvahy všetky okolnosti vrátane:

 

a)  hodnoty, ktorý by mal tovar v prípade, že by neexistoval nesúlad;

 

b)  závažnosti nesúladu a

 

c)  toho, či je možné dokončiť alternatívnu nápravu bez značných ťažkostí pre spotrebiteľa.

 

Náhrada sa považuje za neprimeranú pre obchodníka najmä vtedy, ak by náklady na opravu boli nižšie alebo rovnaké ako náklady na alternatívny opravný prostriedok náhrady.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Počas lehoty na opravu a výmenu tovaru neplynie lehota uvedená v článku 8, pokým spotrebiteľ nedostane vymenený alebo opravený tovar.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Ak je v rámci opravy tovaru súčiastka nahradená novou súčiastkou alebo ak sa chybný tovar nahradil novým tovarom, obchodník ručí za akýkoľvek nový nesúlad nahradenej súčiastky alebo nahradeného tovaru, ktorý sa prejaví do dvoch rokov od odovzdania opraveného alebo vymeneného tovaru v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 8 a 8a.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Oprava alebo výmena sa uskutoční v rámci primeranej lehoty a bez značných ťažkostí pre spotrebiteľa pri zohľadnení vlastností tovaru a účelu, na ktorý spotrebiteľ tovar potreboval.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Spotrebiteľ má nárok na primerané zníženie ceny v súlade s článkom 12 alebo môže ukončiť zmluvu v súlade s článkom 13, ak:

3.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 3 spotrebiteľ nárok na primerané zníženie ceny v súlade s článkom 12 alebo môže ukončiť zmluvu v súlade s článkom 13 v každom z týchto prípadov:

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  oprava alebo výmena nie sú možné alebo sú protiprávne;

a)  oprava ani výmena nie sú možné alebo sú podľa odseku 1a neprimerané,

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  predávajúci neuskutočnil opravu alebo výmenu v primeranej lehote;

b)  obchodník neuskutočnil opravu ani výmenu v súlade s článkami 9a a 10;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  nesúlad sa prejaví napriek snahe obchodníka uviesť tovar do súladu;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  oprava alebo výmena tovaru by boli spojené so značnými ťažkosťami pre spotrebiteľa alebo

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  nesúlad má taký závažný charakter, že odôvodňuje okamžité zníženie ceny alebo ukončenie zmluvy; alebo

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  predávajúci vyhlásil alebo je na základe daných okolností rovnako zrejmé, že predávajúci neuvedie tovar do súladu so zmluvou v rámci primeranej lehoty.

(d)  obchodník vyhlásil, alebo je na základe daných okolností rovnako zrejmé, že obchodník neuvedie tovar do súladu so zmluvou opravou alebo výmenou v primeranej lehote alebo bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Spotrebiteľ má právo odložiť zaplatenie nesplatenej časti ceny až dovtedy, kým predávajúci neuvedie tovar do súladu so zmluvou.

4.  Spotrebiteľ má právo odložiť zaplatenie nesplatenej časti ceny až dovtedy, kým obchodník neuvedie tovar do súladu so zmluvou.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Oprava tovaru

 

1.  Oprava podľa článku 9 ods. 1a sa uskutoční v lehote jedného mesiaca a bez výraznejších ťažkostí pre spotrebiteľa pri zohľadnení povahy tovaru a účelu, na ktorý spotrebiteľ tovar potreboval. Riziko znehodnotenia alebo ďalšieho poškodenia tovaru počas obdobia opravy alebo prepravy späť spotrebiteľovi znáša obchodník.

 

2.  Spotrebiteľ má právo odložiť zaplatenie nesplatenej časti ceny až dovtedy, kým obchodník neuvedie tovar do súladu so zmluvou opravou.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Keď predávajúci vykonáva nápravu nesúladu tovaru so zmluvou prostredníctvom jeho výmeny, predávajúci prevezme späť na vlastné náklady tovar, ktorý bol predmetom výmeny, pokiaľ sa obe zmluvné strany po tom, ako spotrebiteľ upozornil predávajúceho na nesúlad so zmluvou, nedohodli inak.

1.  Keď obchodník vykonáva nápravu nesúladu tovaru so zmluvou prostredníctvom jeho výmeny, obchodník prevezme späť na vlastné náklady tovar, ktorý bol predmetom výmeny, pokiaľ sa obe zmluvné strany po tom, ako spotrebiteľ upozornil obchodníka na nesúlad so zmluvou, nedohodli inak.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Výmena sa uskutoční do jedného mesiaca od okamihu, keď bol obchodníkovi fyzicky doručený tovar, a bez značných ťažkostí pre spotrebiteľa pri zohľadnení vlastností tovaru a účelu, na ktorý spotrebiteľ tovar potreboval.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Spotrebiteľ má právo odložiť zaplatenie nesplatenej časti ceny až dovtedy, kým obchodník neuvedie tovar do súladu so zmluvou výmenou.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

vypúšťa sa

Možnosť spotrebiteľa vybrať si opravu alebo výmenu

 

Spotrebiteľ si môže vybrať medzi opravou a výmenou, ibaže by ním zvolená možnosť bola nemožná, protiprávna alebo by v porovnaní s inou možnosťou znamenala pre predávajúceho náklady, ktoré by boli neprimerané, berúc do úvahy všetky okolnosti vrátane:

 

(a)  hodnoty, ktorú by mal tovar v prípade, že by neexistoval nesúlad so zmluvou;

 

(b)  závažnosti nesúladu so zmluvou;

 

(c)  toho, či je možné dokončiť alternatívnu nápravu bez značných ťažkostí pre spotrebiteľa.

 

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zníženie ceny musí byť úmerné zníženej hodnote tovaru, ktorý spotrebiteľ dostal, v porovnaní s hodnotou, akú by tovar mal v prípade, že by bol v súlade so zmluvou.

Spotrebiteľ má právo na primerané zníženie ceny na základe jednoznačného vyhlásenia obsahujúceho jeho rozhodnutie, ktoré oznámi obchodníkovi. Zníženie ceny musí byť úmerné zníženej hodnote tovaru, ktorý spotrebiteľ dostal, v porovnaní s hodnotou, akú by tovar mal v prípade, že by bol v súlade.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Článok 13 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Právo spotrebiteľa ukončiť zmluvu

Ukončenie zmluvy pre nesúlad

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Spotrebiteľ má právo ukončiť zmluvu oznámením zaslaným predávajúcemu akýmkoľvek spôsobom.

1.  Spotrebiteľ má právo ukončiť zmluvu jednoznačným vyhlásením obsahujúcim jeho rozhodnutie ukončiť zmluvu, ktoré oznámi obchodníkovi. V prípade digitálne uzatvorených zmlúv obchodník poskytne spotrebiteľovi jednoduché digitálne prostriedky na ukončenie zmluvy. Ukončenie zmluvy nadobúda účinnosť 14 dní po prijatí oznámenia alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý uvedie spotrebiteľ.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa nesúlad so zmluvou týka iba niektorých tovarov dodaných na základe zmluvy a existuje dôvod na ukončenie zmluvy podľa článku 9, spotrebiteľ môže ukončiť zmluvu len vo vzťahu k tomuto tovaru a akémukoľvek inému tovaru, ktorý spotrebiteľ nadobudol ako príslušenstvo k tovaru, ktorý nebol v súlade so zmluvou.

2.  Ak sa nesúlad so zmluvou týka iba niektorých tovarov dodaných na základe zmluvy, ktoré sú oddeliteľné od iných tovarov, a existuje dôvod na ukončenie zmluvy podľa článku 9 vo vzťahu k týmto tovarom, ktoré nie sú v súlade, spotrebiteľ môže ukončiť zmluvu len vo vzťahu k tomuto oddeliteľnému tovaru a akémukoľvek inému tovaru, ktorý spotrebiteľ nadobudol ako príslušenstvo k tovaru, ktorý nebol v súlade so zmluvou alebo v súvislosti s takýmto tovarom, pokiaľ nemožno od spotrebiteľa očakávať, že bude súhlasiť s naplnením tej časti zmluvy, ktorá sa týka tovaru, ktorý v súlade je.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  v prvom rade spotrebiteľ vráti obchodníkovi tovaru na náklady obchodníka bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní od účinného ukončenia zmluvy,

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatenú cenu bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní od prijatia oznámenia a znáša náklady spojenéjej vrátením;

a)  obchodník potom vráti spotrebiteľovi celú sumu zaplatenú podľa zmluvy bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru. Obchodník musí náhradu zrealizovať rovnakými platobnými prostriedkami, aké použil spotrebiteľ na zaplatenie tovaru, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasiliným prostriedkom náhrady. V súvislosti v touto náhradou obchodník nesmie spotrebiteľovi účtovať žiadny poplatok.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  spotrebiteľ na náklady predávajúceho vráti predávajúcemu tovaru, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní od zaslania oznámenia o ukončení zmluvy,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  keď tovar nie je možné vrátiť z dôvodu zničenia alebo straty, spotrebiteľ zaplatí predávajúcemu peňažnú hodnotu, akú by tovar, ktorý nebol v súlade so zmluvou, mal v deň plánovaného vrátenia, ak by ho spotrebiteľ uchoval do daného dňa bez zničenia či straty, okrem prípadu, keď takéto zničenie alebo strata boli spôsobené nesúladom tovaru so zmluvou, a a

(c)  keď tovar nie je možné vrátiť z dôvodu zničenia alebo straty, spotrebiteľ zaplatí obchodníkovi peňažnú hodnotu, akú by tovar, ktorý nebol v súlade so zmluvou, mal v deň plánovaného vrátenia, ak by ho spotrebiteľ uchoval do daného dňa bez zničenia či straty, okrem prípadu, keď takéto zničenie alebo strata boli spôsobené nesúladom tovaru so zmluvou, a a

Pozmeňujúci návrh     108

Návrh smernice

Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Nárok na náhradu škody

 

1.  Dodávateľ sa zodpovedá spotrebiteľovi za akúkoľvek finančnú stratu spôsobenú nesúladom tovaru so zmluvou alebo nedodaním tovaru. Ak je to možné, náhrada škody obnovuje situáciu, v akej by sa nachádzal spotrebiteľ, ak by tovar bol v súlade so zmluvou.

 

Členské štáty stanovia postupy na uplatnenie práva na náhradu škody.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh smernice

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 14

vypúšťa sa

Lehoty

 

Spotrebiteľ má nárok na prostriedok nápravy za nesúlad tovaru so zmluvou v prípade, keď sa nesúlad prejaví do dvoch rokov od relevantného času pre stanovenie súladu. Ak podľa vnútroštátnych právnych predpisov práva stanovené v článku 9 podliehajú premlčacej lehote, táto lehota nemôže byť kratšia ako dva roky od relevantného času pre stanovenie súladu so zmluvou.

 

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh smernice

Článok 15 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Obchodné záruky

Obchodné záruky a zodpovednosť výrobcov

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Záručný list sa sprístupní na trvanlivom nosiči a vypracuje v jasnom a zrozumiteľnom jazyku. Zahŕňa tieto údaje:

2.  Záručný list sa sprístupní na trvanlivom nosiči a v písomnej forme a je vypracovaný v jasnom a zrozumiteľnom jazyku. Na žiadosť spotrebiteľa musí byť k dispozícii v papierovej podobe, a to bezplatne. Záručný list obsahuje tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  jasné vyhlásenie o zákonných právach spotrebiteľa stanovených v tejto smernici a jasné vyhlásenie, že uvedené práva nie sú dotknuté obchodnou zárukou, a

a)  jasné vyhlásenie o zákonných právach spotrebiteľa stanovených v tejto smernici a jasné vyhlásenie, že uvedené práva sa majú uplatniť bez ďalších podmienok a že nie sú dotknuté obchodnou zárukou, a

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na účely tohto článku je „trvanlivý nosič“ akýkoľvek prostriedok, ktorý zmluvným stranám umožňuje uchovávať informácie určené osobne im, a to spôsobom dostupným pre budúce použitie na obdobie primerané účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Bez toho, aby boli dotknuté práva stanovené v tomto článku alebo v akýchkoľvek iných uplatniteľných ustanoveniach práva Únie alebo vnútroštátneho práva, výrobca poskytujúci záruku životnosti na obdobie dvoch rokov alebo viac na určitý tovar, pokiaľ sú splnené aj podmienky a uplatňovanie článkov 3, 8 a 8a a súvisiacich ustanovení,:

 

a)  je priamo zodpovedný spotrebiteľovi za opravu alebo výmenu tovaru v prípade nesúladu;

 

b)  opraví alebo vymení tento tovar v primeranej lehote a v každom prípade do jedného mesiaca od okamihu, keď mu bol tovar fyzicky doručený na účely opravy alebo výmeny.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Výrobca tovaru, na ktorý sa vzťahuje odsek 5a, poskytuje jasné a zrozumiteľné informácie o právach stanovených v tomto odseku, na materiáli alebo obale tovaru vrátane vyhlásenia, že práva spotrebiteľa, pokiaľ ide o zodpovednosť obchodníkov, od ktorých bol tovar zakúpený, zostávajú nedotknuté;

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak predávajúci nesie voči spotrebiteľovi zodpovednosť za nesúlad so zmluvou spôsobený konaním alebo opomenutím osoby v predchádzajúcich článkoch reťazca transakcií, predávajúci má právo uplatniť nárok na nápravu voči zodpovednej osobe alebo osobám v reťazci transakcií. Osoba, voči ktorej sa predávajúci môže domáhať nápravy, ako aj príslušné opatrenia a podmienky výkonu, sa určia vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Ak obchodník nesie voči spotrebiteľovi zodpovednosť za nesúlad so zmluvou spôsobený konaním alebo opomenutím osoby v predchádzajúcich článkoch reťazca transakcií, obchodník má právo uplatniť nárok na nápravu voči zodpovednej osobe alebo osobám v reťazci transakcií. Osoba, voči ktorej sa obchodník môže domáhať nápravných opatrení, ako aj príslušné opatrenia a podmienky výkonu, sa určia vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Obchodník však musí byť oprávnený domáhať sa nápravných opatrení na obdobie nie kratšie ako obdobie uvedené v článku 8.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh smernice

Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 16a

 

Informácie o náhradných dieloch

 

Členské štáty nabádajú obchodníkov a výrobcov, aby jasne a zrozumiteľne informovali spotrebiteľa o existencii náhradných dielov a príslušenstva, ktoré sú dostupné na trhu a nevyhnutné na používanie predávaného tovaru.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh smernice

Článok 17 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výkon práva

Presadzovanie práva a informácie

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby existovali primerané a účinné prostriedky na zabezpečenie súladu s touto smernicou.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby existovali primerané a účinné prostriedky na zabezpečenie súladu s touto smernicou, najmä so zreteľom na nevyhnutnosť informovať spotrebiteľov o ich právach a umožniť im ich presadzovanie v praxi.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prostriedky uvedené v odseku 1 musia obsahovať ustanovenia, ktoré umožnia jednému alebo viacerým z nasledujúcich orgánov určených podľa vnútroštátnych právnych predpisov podať návrh na začatie konania pred súdmi alebo príslušnými správnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť uplatnenie vnútroštátnych predpisov na transpozíciu tejto smernice:

2.  Prostriedky uvedené v odseku 1 musia obsahovať ustanovenia, ktoré umožnia jednému alebo viacerým z nasledujúcich orgánov v súlade s odôvodnenými a primeranými kritériami určenými podľa vnútroštátnych právnych predpisov podať návrh na začatie konania pred súdmi alebo príslušnými správnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť uplatnenie vnútroštátnych predpisov na transpozíciu tejto smernice: Medzi takéto orgány patria napríklad:

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pre spotrebiteľa nie sú záväzné žiadne zmluvné dohody, ktoré na úkor spotrebiteľa vylučujú uplatňovanie vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje táto smernica, ktoré sa od nich odchyľujú alebo menia ich účinok predtým, než spotrebiteľ informuje predávajúceho o nesúlade tovaru so zmluvou, okrem prípadu, že zmluvné strany v súlade s článkom 4 ods. 3 vylúčili požiadavky článkov 5 a 6, odchýlili sa od nich alebo zmenili ich účinky.

Pokiaľ sa v tejto smernici neustanovuje inak, pre spotrebiteľa nie sú záväzné žiadne zmluvné dohody, ktoré na úkor spotrebiteľa vylučujú uplatňovanie vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje táto smernica, ktoré sa od nich odchyľujú alebo menia ich účinky predtým, než spotrebiteľ informuje obchodníka o nesúlade tovaru so zmluvou.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh smernice

Článok 20 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 20a

 

Preskúmanie

 

Komisia najneskôr do [dátum päť rokov po nadobudnutí účinnosti] preskúma uplatňovanie tejto smernice a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. Tento postup zahŕňa zmysluplné a podrobné konzultácie s členskými štátmi a spotrebiteľskými, právnymi a podnikateľskými organizáciami a ich zapájanie na úrovni Únie. Táto správa bude obsahovať najmä hodnotenie ustanovení tejto smernice týkajúcich sa opravných prostriedkov a dôkazného bremena – aj s ohľadom na použitý tovar, ako aj tovar, ktorý sa predáva na verejných aukciách – obchodných záruk a zodpovednosti výrobcu a vzťahu určitých aspektov týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb s touto smernicou. Podľa potreby sa správa doplní legislatívnymi návrhmi.

(1)

Ú. v. EÚ C 264, 20.7.2016, s. 57.

(2)

...


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod

S cieľom odstránenia existujúcich právnych prekážok brániacich cezhraničnému elektronickému obchodu, teda odvetviu, ktorého potenciál nie je zďaleka v naplno využitý, Európska komisia vydala 9. decembra 2015 návrh smernice o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku ďalej len „návrh o tovare“). Spravodajca víta tento nový pokus o ďalšiu harmonizáciu európskeho spotrebiteľského zmluvného práva, pretože nielen povzbudí spotrebiteľov i predávajúcich k tomu, aby viac využívali cezhraničný obchod, ale zároveň umožní všetkým zainteresovaným stranám využiť výhody skutočného (digitálneho) jednotného trhu.

V nadväznosti na rozsiahle a otvorené konzultácie s mnohými zainteresovanými stranami – zastupujúcimi spotrebiteľov, podniky, ale aj európske a vnútroštátne záujmy – spravodajca predkladá tieto, i keď predbežné, hlavné ponaučenia:

1.  Úplná harmonizácia je kľúčom k odstráneniu zostávajúcich právnych prekážok, ktoré bránia dokončeniu jednotného (digitálneho) trhu;

2.  Vzhľadom na už beztak zložité a mnohovrstvové acquis v oblasti ochrany spotrebiteľa by jednotný súbor predpisov týkajúcich sa predaja na diaľku a predaja pri osobnej účasti značne odľahčil a zjednodušil európske spotrebiteľské zmluvné právo.

3.  Neexistuje jasný znak toho, že by súčasné práva spotrebiteľov, ktoré sa uplatňujú vo väčšine členských štátov EÚ, boli skutočne neúčinné, či už z hľadiska rozsahu alebo hĺbky, čo by bolo dôvodom ich posilnenia. Z tohto dôvodu spravodajca neuviedol v tomto smere žiadne výrazné zmeny.

Túto správu spísal so zreteľom na vyššie uvedené.

Avšak skôr, než načrtne svoje hlavné pozmeňujúce zmeny k návrhu Komisie, javí sa ako vhodné prilákať pozornosť čitateľov na otázku, prečo je prístup úplnej harmonizácie taký dôležitý.

II. Požiadavka úplnej harmonizácie

Návrh Komisie o tovare sa zakladá na bežnom názore, že existujúce nezrovnalosti v právnych predpisoch týkajúcich sa predaja spotrebného tovaru (plynúce z minimálnej harmonizácie) stále vytvárajú významné prekážky na vnútornom trhu, čo má nepriaznivý dosah na podniky a spotrebiteľov. V tejto súvislosti Komisia navrhuje v plnej miere harmonizovať, i keď cielene, hlavné zmluvné prvky predaja tovaru medzi podnikateľom a spotrebiteľom. Tento nový právny rámec nemá iba zvýšiť dôveru v radoch spotrebiteľov – ktorí by boli ďalej podnecovaní k cezhraničným nákupom online –, ale by tiež znížil transakčné náklady a posilnil právnu istotu, čo by následne uľahčilo predaj pre podniky, a to najmä MSP, v rámci celej EÚ.

Ak sa pozrieme na to, ako sa vykonáva súčasný právny rámec, a teda v prvom rade smernica o predaji spotrebného tovaru a zárukách na spotrebný tovar 1999/44/ES –, nedá sa poprieť, že je stále značne roztrieštený. Konkrétnejšie ochrana spotrebiteľa v EÚ vykazuje tieto hlavné rozdiely a odchýlky:

•  4 druhy hierarchie prostriedkov nápravy: Podľa smernice o predaji spotrebného tovaru môže v prípade nesúladu spotrebiteľ najprv od predávajúceho vyžadovať, aby tovar, ktorý nie je v súlade so zmluvou, opravil alebo vymenil. Ak táto žiadosť nie je vhodná alebo ak oprava alebo výmena nie je vykonaná v primeranom čase alebo spôsobí spotrebiteľovi značné ťažkosti, potom (v druhej fáze) má spotrebiteľ právo na zníženie ceny alebo ukončenie zmluvy. Hoci 16 členských štátov(1) sleduje tento prístup, šesť(2) členských štátov šlo nad rámec tejto minimálnej požiadavky a ponúklo spotrebiteľovi od začiatku slobodnú možnosť sa rozhodnúť medzi opravou, výmenou, znížením ceny alebo ukončením zmluvy. Desať členských štátov(3) poskytlo slobodný výber prostriedkov nápravy, pričom vo štyroch z nich(4) je táto voľba obmedzená právom predávajúceho poskytnúť náhradné plnenie či inými podmienkami, čo vedie k účinku podobnému hierarchii prostriedkov nápravy. A napokon dva členské štáty, Spojené kráľovstvo a Írsko, prijali hierarchiu prostriedkov nápravy, ale pridali ďalší prostriedok nápravy, a to právo v krátkej lehote tovar, ktorý nie je v súlade, odmietnuť.

•  3 rozličné lehoty presunutia dôkazného bremena:: Kým predávajúci nepreukáže opak, predpokladá sa, že nesúlad, ktorý sa objaví do šiestich mesiacov od dodania tovaru, nastal už v čase dodania tovaru, pokiaľ tento predpoklad nie je nezlučiteľný s charakterom tovaru alebo nesúladom. 25 členských štátov zvolilo toto šesť mesačné obdobie, ale tri ďalšie členské štáty toto obdobie predĺžilo (Poľsko na jeden rok, Francúzsko a Portugalsko na dva roky).

•  4 variácie zákonných záručných lehôt:: V prípade nedostatkov, ktoré boli prítomné v čase dodania tovaru, môže predávajúci niesť zodpovednosť za nesúlad najmenej dva roky. Kým 23 členských štátov využilo túto dvojročnú lehotu, Švédsko zaviedlo trojročnú zákonnú záručnú lehotu a vo Fínsku a Holandsku sa vnútroštátne záruky zakladajú na očakávanej životnosti produktu. V Írsku a Spojenom kráľovstve nie je stanovené žiadna konkrétna zákonná záručná lehota, ale práva spotrebiteľa sú obmedzené premlčacou lehotou.

•  8 odlišných oznamovacích povinnosti spotrebiteľa:: Členské štáty sú oprávnené požadovať od spotrebiteľov povinnosť informovať predávajúceho o nedostatku tovaru do dvoch mesiacov od jej objavenia, aby mohli uplatniť svoje práva. Ak tak nespravia, spotrebiteľ by stratil právo na prostriedok nápravy. Kým sedem členských štátov(5) túto oznamovaciu povinnosť neuložilo, 14 členských štátov(6) uložilo spotrebiteľovi povinnosť oznámiť nedostatok do dvoch mesiacov. Ďalšia skupina členských štátov požaduje od spotrebiteľa, aby tak spravil v rôznych časových rámcoch, t. j. „v primeranom čase“(7), „bez zbytočného odkladu“(8), „urýchlene“(9), „okamžite“(10) alebo „do šiestich mesiacov“(11).

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa spravodajca nazdáva, že úplná harmonizácia, zakotvená v článku 3 návrhu o tovare, je v rámci vnútorného trhu tým správnym regulačným prístupom. Samozrejme si je vedomý toho, že tento prístup nie je spochybňovaný iba v Rade, ale je predmetom nesúhlasu vo výbore IMCO i mimo neho. Hoci je úplná harmonizácia nanajvýš žiaduca, konečné rozhodnutie o tom, či ju možno dosiahnuť, musí byť prijaté vtedy, až budú dohodnuté vecné pravidlá. V každom prípade má spravodajca v úmysle usilovať sa vo svojom návrhu správy o správnu rovnováhu medzi vysokou mierou ochrany spotrebiteľa a moderným, realizovateľným súborom spoločných zmluvno-právnych pravidiel, o čo sa bude snažiť a nadchádzajúcich rokovaniach s členskými štátmi, čo by mohlo prispieť k dohode na úplnej harmonizácii.

III. Konkrétne zmeny

1. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti, článok 1

Spravodajca navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti na predaj offline, pretože sa nazdáva, že rozlišovanie medzi online predajom a priamym predajom by ďalej posilnilo roztrieštenosť acquis. Táto roztrieštenosť by nielen zvýšila transakčné náklady pre podniky, ale zmiatla by tiež spotrebiteľov, ktorých pravidlá by sa líšili v závislosti od toho, či nakupujú online alebo offline. Toto rozšírenie rozsahu pôsobnosti podporili nielen členovia výboru IMCO zo všetkých politických skupín, ale potvrdili ho aj výsledky programu REFIT v súvislosti so smernicou o predaji spotrebného tovaru a zárukách na spotrebný tovar . Smernicu 1999/44/ES teda treba zrušiť (článok 19a) a zmeny tejto smernice navrhované v článku 19 vypustiť.

2. Vzťah s acquis v oblasti spotrebiteľského práva

Spravodajca uznáva, že tento návrh je ďalším míľnikom vo vývoji acquis v oblasti spotrebiteľského práva a že jeho existujúce pravidlá naďalej platia, a to vrátane smernice 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov. Spolu so spoluspravodajcami k návrhu o zmluvách pre dodávanie digitálneho obsahu sa dohodlo čo možno najväčšie možné zosúladenie oboch návrhov, pričom treba rešpektovať rozdiely plynúce z toho, že ide o rôzne témy. Napríklad novým článkom 2a ods. 3 a bodom odôvodnenia 13 sa teraz objasňuje, že hmotný tovar, ktorého súčasťou je digitálny obsah, patrí do pôsobnosti návrhu o digitálnom obsahu.

3. Súlad so zmluvou, článok 3a až 5

Nové zastrešujúce pravidlo v článku 3a objasňuje, že tovar musí spĺňať subjektívne a objektívne požiadavky súladu, ktoré sú zase ustanovené v článkoch 4 a 5. Spravodajca nenavrhuje žiadne podstatné zmeny pravidiel súladu.

4. Relevantný čas pre stanovenie súladu, článok 8

Spravodajca víta skutočnosť, že návrh Komisie sa dotýka aj relevantného času na stanovenie súladu v prípadoch inštalácie. Bolo však potrebné jasnejšie odlíšiť prípady inštalácie ustanovené v článku 6 od tých, ktoré sú uvedené v článku 8, aby sa zabránilo nejasnostiam týkajúcim sa presného časového rámca.

5. Dôkazné bremeno, článok 8a

Pokiaľ ide o dôkazné bremeno pri nesúlade, spravodajca navrhuje, aby sa zachoval súčasný režim smernice o predaji spotrebného tovaru a zárukách, hoci aj v rámci prístupu spočívajúcom na úplnej harmonizácii. Je si dobre vedomý rozličných názorov na túto konkrétnu otázku v rámci výboru IMCO a očakáva ďalšiu diskusiu a návrh zmien, aby sa mohol nájsť kompromis, ktorý bude vyhovovať záujmom spotrebiteľov i predávajúcich. Predkladá sa ďalšie objasnenie bodu odôvodnenia 26, aby sa aktualizoval návrh v súlade s rozsudkom vo veci Faber.(12)

6. Prostriedky nápravy pre spotrebiteľov, článok 9 až 13b

a. Prostriedky nápravy pre spotrebiteľov, článok 9

Spravodajca je zástancom hierarchie prostriedkov nápravy, ktoré navrhuje Komisia, a v odseku 3 objasňuje, že spotrebiteľ má právo zmluvu ukončiť, ak nesúlad so zmluvou nie je malého rozsahu. Tento aspekt je prebratý z článku 3 ods. 6 smernice o predaji spotrebného tovaru a zárukách. Okrem toho časti článku 2 ods. 3 tejto smernice sú opätovne zavedené v článku 8 ods. 5. Dalo by sa namietať, že táto zmena by mohla viesť k prekrytiu s článkom 4 ods. 3. Avšak kým tento článok sa týka možnosti zmluvne sa odchýliť od napr. objektívnych požiadaviek zhody, článok 9 ods. 5 sa zaoberá otázkou, za akých okolností majú spotrebitelia nárok na prostriedky nápravy. A to je osobitne dôležité v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 10 ods.2.

b. Výmena tovaru, článok 10

Zmeny navrhnuté v článku 10 sa v podstate týkajú objasnení v súvislosti s judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Napríklad článkom 10 ods. 2 sa kodifikujú časti judikatúry vo veci Weber/Putz.(13)V tomto smere bolo potrebné objasniť, že predávajúci si môže vybrať, akým spôsobom vymení tovar, ktorý už bol nainštalovaný, ale nie je v súlade so zmluvou, a ktorého oprava nie je možná. Okrem toho v bode odôvodnenia 27 sa teraz objasňuje, že v prípade neprimeraných nákladov môže byť spotrebiteľovo právo na vrátenie nákladov na odstránenie tovaru, ktorý nie je v súlade, a na inštaláciu náhradného tovaru obmedzené na povinnosť predávajúceho nahradiť náklady v primeranej výške.

c. Ukončenie zmluvy, článok 13 – 13b

Pravidlá upravujúce ukončenie zmluvy sa riadia pravidlami o súlade, pričom článok 13 zavádza zastrešujúce pravidlo. Nový článok 13a sa zaoberá záväzkami predávajúceho v prípade ukončenia zmluvy a vyplýva z pôvodného článku 13 ods. 3 písm. a). Nový článok 13a ods. 2 je potrebný na to, aby sa tiež načrtli záväzky predávajúceho v prípade čiastočného ukončenia zmluvy, ako sa ustanovuje v pôvodnom článku 13 ods. 2. Nový článok 13b sa presúva z pôvodného článku 13 ods. 3 písm. b) – d) a zostáva nezmenený.

7. Lehoty, článok 14

Spravodajca napokon opätovne zavádza do súčasného návrhu podstatu článku 7 ods. 1 pododsek 2 smernice o predaji spotrebného tovaru a zárukách týkajúcu sa lehôt pre predaj použitého tovaru.

(1)

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Lotyšsko, Malta, Holandsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko.

(2)

Chorvátsko, Maďarsko, Grécko, Litva, Portugalsko a Slovinsko.

(3)

Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Litva, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko.

(4)

Dánsko, Estónsko, Luxembursko, Poľsko.

(5)

Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Poľsko a Spojené kráľovstvo.

(6)

Bulharsko, Belgicko, Cyprus, Chorvátsko, Estónsko, Fínsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko.

(7)

Dánsko, Litva a Švédsko.

(8)

Česká republika.

(9)

Holandsko.

(10)

Maďarsko.

(11)

Slovensko.

(12)

Rozsudok vo veci Faber v Autobedrijf Hazet Octhen BV, C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357, bod 71.

(13)

Rozsudky v GEBR. Weber et al./J. Wittmer et al., C-65/09 and C-87/09, EU:C:2011:396, bod 74.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmluvy o online a iných predajoch tovaru na diaľku

Referenčné čísla

COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD)

Dátum predloženia v EP

31.10.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

21.1.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

CULT

25.1.2016

 

 

 

Postup pridružených výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

28.4.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Pascal Arimont

2.2.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.4.2016

14.7.2016

29.11.2016

21.3.2017

 

28.9.2017

 

 

 

Dátum prijatia

22.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

4

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Cornelia Ernst, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Dátum predloženia

27.2.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

29

+

ALDE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Jaromír Štětina, Mihai Ţurcanu

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Carlos Coelho

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

4

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 13. marca 2018Právne oznámenie