Postopek : 2015/0288(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0043/2018

Predložena besedila :

A8-0043/2018

Razprave :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.13

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0233

POROČILO     ***I
PDF 900kWORD 107k
27.2.2018
PE 593.817v04-00 A8-0043/2018

o spremenjenem predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb za spletno in drugo prodajo blaga, na daljavo spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalec: Pascal Arimont

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremenjenem predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb za spletno in drugo prodajo blaga, na daljavo spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2015)0635) in spremenjenega predloga (COM(2017)0637),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0379/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja francoskega senata v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenj Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. aprila 2016(1) in 15. februarja 2018(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0043/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  V členu 169(1) in točki (a) člena 169(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je določeno, da Unija prispeva k doseganju visoke ravni varstva potrošnikov z ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 114 PDEU.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Za dobro delovanje notranjega trga je treba uskladiti nekatere vidike pogodb o prodaji blaga ob upoštevanju visoke ravni varstva potrošnikov.

(2)  Za dobro delovanje notranjega trga je treba uskladiti nekatere vidike pogodb o prodaji blaga ob upoštevanju visoke ravni varstva potrošnikov in pravne varnosti, najti pa je treba tudi ravnovesje med pravicami in obveznostmi potrošnikov in trgovcev.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  E-poslovanje je eno od glavnih gonil rasti na notranjem trgu, vendar velik del njegovega potenciala ostaja neizkoriščen. Da bi okrepili konkurenčnost Unije in rast, mora Unija hitro ukrepati in gospodarske akterje spodbuditi k sprostitvi celotnega potenciala, ki ga ponuja notranji trg. Celoten potencial notranjega trga se lahko sprosti samo, če imajo vsi udeleženci na trgu nemoten dostop do čezmejne prodaje blaga , vključno z e-poslovanjem. Pravila pogodbenega prava, na podlagi katerih se sklepajo pravni posli med udeleženci na trgu, spadajo med ključne dejavnike za odločitve podjetij o čezmejni prodaji blaga. Vplivajo tudi na to, v kakšni meri so potrošniki pripravljeni sprejeti to vrsto nakupovanja in ji zaupati.

(3)  E-poslovanje je glavno gonilo rasti na enotnem trgu, vendar velik del njegovega potenciala ostaja neizkoriščen. Da bi okrepili konkurenčnost Unije in gospodarsko rast, mora Unija ustvariti pregledno okolje s popolnoma delujočim notranjim trgom. Celoten potencial notranjega trga se lahko sprosti samo, če imajo vsi udeleženci na trgu nemoten dostop do čezmejne prodaje blaga , vključno z e-poslovanjem. Pravila pogodbenega prava, na podlagi katerih se sklepajo pravni posli med udeleženci na trgu, spadajo med ključne dejavnike za odločitve podjetij o čezmejni prodaji blaga. Vplivajo tudi na to, v kakšni meri so potrošniki pripravljeni sprejeti to vrsto nakupovanja in ji zaupati.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Čeprav so bila pravila o obveznostih glede predpogodbenih informacij, pravici do odstopa od pogodbe za prodajo na daljavo in pogojih dobave že popolnoma usklajena, so pravila Unije, ki se uporabljajo za prodajo blaga, še vedno razdrobljena. Drugi ključni pogodbeni elementi, kot so merila za skladnost blaga s pogodbo ter pravna sredstva in načini njihove uporabe za blago, ki ni skladno s pogodbo, so trenutno predmet minimalne uskladitve na podlagi Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta46. Države članice so imele možnost, da presežejo standarde Unije in uvedejo pravila, ki zagotavljajo še višjo raven varstva potrošnikov. To možnost so izkoristile v zvezi z različnimi elementi in v različnem obsegu. Zato se nacionalne določbe, ki prenašajoDirektivo 1999/44/ES, danes močno razlikujejo glede bistvenih elementov , kot so neobstoj ali obstoj hierarhije pravnih sredstev, garancijski rok, rok za obrnitev dokaznega bremena in obvestitev prodajalca o napaki.

(4)  Nekatera pravila Unije, ki se uporabljajo za prodajo blaga na daljavo, so še vedno razdrobljena, čeprav so bila pravila o obveznostih glede predpogodbenih informacij, pravici do odstopa od pogodbe in pogojih dobave že popolnoma usklajena v Direktivi 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta. Pravila, ki se uporabljajo za osebno prodajo so bila usklajena v manjšem obsegu, npr. pravila glede predpogodbenih informacij. Drugi ključni pogodbeni elementi, kot so merila za skladnost blaga s pogodbo ter pravna sredstva in načini njihove uporabe za blago, ki ni skladno s pogodbo, so trenutno predmet minimalne uskladitve na podlagi Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta46. Države članice so imele možnost, da presežejo standarde Unije in uvedejo pravila, ki zagotavljajo še višjo raven varstva potrošnikov. To možnost so izkoristile v zvezi z različnimi elementi in v različnem obsegu. Zato se nacionalne določbe, ki prenašajo Direktivo 1999/44/ES, danes močno razlikujejo glede bistvenih elementov , kot so neobstoj ali obstoj hierarhije pravnih sredstev, garancijski rok, rok za obrnitev dokaznega bremena in obvestitev trgovca o napaki.

__________________

__________________

46 Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij (UL L 171, 7.7.1999, str. 12).

46 Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij (UL L 171, 7.7.1999, str. 12).

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Obstoječe razlike lahko negativno vplivajo na podjetja in potrošnike. V skladu z Uredbo (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta47 morajo podjetja pri usmerjanju svojih dejavnosti k potrošnikom v drugih državah članicah upoštevati prisilne določbe potrošniškega pogodbenega prava države običajnega prebivališča potrošnika. Ker se te določbe med državami članicami razlikujejo, imajo lahko podjetja dodatne stroške. Zato številna podjetja raje še naprej trgujejo le v domači državi ali izvažajo samo v eno ali dve državi članici. Ta odločitev za čim manjšo izpostavljenost stroškom in tveganjem, povezanim s čezmejnim trgovanjem, ima za posledico izgubljene priložnosti širitve trgovanja in izkoriščanja ekonomije obsega. To prizadene zlasti mala in srednja podjetja.

(5)  Obstoječe razlike v zvezi s pogodbenim pravom v različnih državah članicah lahko negativno vplivajo na podjetja in potrošnike, poleg drugih ključnih regulativnih in neregulativnih vprašanj, kot je davčna zakonodaja, dostavno omrežje, plačilni sistemi in jezikovne ovire. Vendar glavne težave, s katerimi se srečujejo potrošniki, in poglavitni vir sporov s trgovci izvirajo iz neskladnosti blaga s pogodbo. Zato je treba izboljšati zaupanje potrošnikov v notranji trg in pomagati ustvariti enake konkurenčne pogoje za trgovce.

__________________

__________________

47 Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I), UL L 177, 4.7.2008, str. 6.

47 Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I), UL L 177, 4.7.2008, str. 6.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Da bi odpravili te težave, nastale zaradi razdrobljenosti nacionalnih pravil, bi moral za prodajo blaga veljati sklop popolnoma usklajenih in ciljno usmerjenih pravil, na katera bi se podjetja in potrošniki lahko zanesli. Enotna pravila so potrebna v zvezi z več bistvenimi elementi potrošniškega pogodbenega prava, ki so v okviru sedanjega pristopa minimalne uskladitve pripeljali do razlik in trgovinskih ovir po vsej Uniji. Zato bi morala ta direktiva razveljaviti Direktivo 1999/44/ES, ki določa minimalno uskladitev, in uvesti popolnoma usklajena pravila o pogodbah za prodajo blaga.

(8)  Da bi odpravili te težave, nastale zaradi razdrobljenosti nacionalnih pravil in drugih težav, bi moral za prodajo vsega blaga veljati sklop usklajenih in ciljno usmerjenih pravil, na katera bi se podjetja in potrošniki lahko zanesli. Enotna pravila so potrebna v zvezi z več bistvenimi elementi potrošniškega pogodbenega prava, ki so v okviru sedanjega pristopa minimalne uskladitve pripeljali do razlik in trgovinskih ovir po vsej Uniji. Zato bi morala ta direktiva razveljaviti Direktivo 1999/44/ES, ki določa minimalno uskladitev, in uvesti nov okvir usklajenih pravil o pogodbah za prodajo blaga. Vendar bi moralo biti državam članicam dovoljeno ohraniti ali uvesti v svoje nacionalne zakone določbe o pravnih sredstvih za „skrite napake“ ali kratkoročno pravico do zavrnitve.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Popolnoma usklajena pravila potrošniškega pogodbenega prava bodo trgovcem olajšala ponujanje njihovih izdelkov v drugih državah članicah. Podjetja bodo imela manjše stroške, saj jim ne bo več treba upoštevati različnih prisilnih določb potrošniškega prava. Zaradi stabilnega okolja pogodbenega prava jim bo pri prodaji v druge države članice zagotovljena večja pravna varnost.

(9)  Dodatno usklajena pravila potrošniškega pogodbenega prava bodo trgovcem olajšala ponujanje njihovih izdelkov v drugih državah članicah. Podjetja bodo imela manjše stroške, saj jim ne bo več treba upoštevati različnih prisilnih določb potrošniškega prava. Zaradi stabilnega okolja pogodbenega prava jim bo pri prodaji v druge države članice zagotovljena večja pravna varnost.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Povečana konkurenca med trgovci na drobno bo potrošnikom verjetno prinesla večjo izbiro po konkurenčnejših cenah. Ciljno usmerjena in popolnoma usklajena pravila jim bodo zagotovila visoko raven varstva in večjo blaginjo. To bo posledično povečalo njihovo zaupanje v čezmejno poslovanje . Potrošniki se bodo zavedali, da uživajo enake pravice po vsej Uniji, in bodo z večjim zaupanjem kupovali prek meja.

(10)  Povečana konkurenca med trgovci na drobno bo potrošnikom verjetno prinesla večjo izbiro po konkurenčnejših cenah. Usmerjena usklajena pravila jim bodo zagotovila visoko raven varstva in večjo blaginjo. To bo tudi povečalo njihovo zaupanje v čezmejno poslovanje, tudi na daljavo in prek spleta.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Pravila te direktive o prodaji blaga se nanašajo samo na pogodbene elemente, ki so ključni za premagovanje ovir v zvezi s pogodbenim pravom na notranjem trgu. V ta namen bi bilo treba pravila o zahtevah glede skladnosti blaga s pogodbo, pravnih sredstev, ki so potrošnikom na voljo v primeru neskladnosti blaga s pogodbo, ter načinih uporabe teh pravnih sredstev popolnoma uskladiti, raven varstva potrošnikov v primerjavi z Direktivo 1999/44/ES pa dvigniti.

(11)  Pravila te direktive o prodaji blaga se nanašajo samo na pogodbene elemente, ki so ključni za premagovanje ovir v zvezi s pogodbenim pravom na notranjem trgu. V ta namen bi bilo treba pravila o zahtevah glede skladnosti blaga s pogodbo, pravnih sredstev, ki so potrošnikom na voljo v primeru neskladnosti blaga s pogodbo, ter načinih uporabe teh pravnih sredstev uskladiti, da bi dosegli visoko raven varstva potrošnikov.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za blago, kot so DVD-ji in CD-ji, ki vključujejo digitalne vsebine na tak način, da je blago samo nosilec digitalne vsebine. Uporabljati pa bi se morala za digitalne vsebine, ki so vključene v blago, kot so gospodinjski aparati ali igrače, če so vdelane na tak način, da so njihove funkcije podrejene glavnim funkcijam blaga in da so digitalne vsebine sestavni del blaga.

(13)  Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za digitalne vsebine in digitalne storitve, ki so vgrajene v blago, kot so DVD-ji in CD-ji ali pametno blago. Kar zadeva blago z vgrajenimi digitalnimi vsebinami ali vgrajenimi digitalnimi storitvami, bi moral biti trgovec v skladu s to direktivo odgovoren potrošniku, da izpolni svoje obveznosti samo v zvezi z elementi blaga, ki ne zadevajo digitalne vsebine ali digitalno storitev. Določbe iz te direktive ne bi smele posegati v zaščito, zagotovljeno potrošnikom z veljavno zakonodajo Unije glede vgrajene digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Ta direktiva se zaradi posebnih okoliščin in vrste blaga ne bi smela uporabljati za prodajo živih živali med trgovcem in potrošnikom.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Ta direktiva ne bi smela posegati v pogodbeno pravo držav članic na področjih, ki jih ta direktiva ne ureja. Poleg tega bi morale na nekaterih področjih, ki jih ureja ta direktiva, države članice tudi imeti možnost, da določijo pravila v zvezi s tistimi vidiki, ki jih ta direktiva ne ureja. To zadeva zastaralne roke za uveljavljanje pravic potrošnikov in tržne garancije. V zvezi z regresno pravico prodajalca bi morale imeti države članice možnost, da določijo podrobnejše pogoje za uresničevanje te pravice.

(14)  Ta direktiva ne bi smela posegati v pogodbeno pravo držav članic na področjih, ki jih ta direktiva ne ureja. Poleg tega bi morale na nekaterih področjih, ki jih ureja ta direktiva, države članice tudi imeti možnost, da določijo pravila v zvezi s tistimi vidiki, ki jih ta direktiva ne ureja. To zadeva zastaralne roke za uveljavljanje pravic potrošnikov. V zvezi z regresno pravico trgovca in tržnimi garancijami bi morale imeti države članice možnost, da določijo podrobnejše pogoje za uresničevanje teh pravic.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Opredelitev pojma potrošnik bi morala zajemati fizične osebe, ki delujejo zunaj svoje trgovske, poslovne ali obrtne dejavnosti ali poklica. Vendar bi morala v primeru pogodb z dvojnim namenom ta oseba šteti kot potrošnik, kadar je pogodba sklenjena deloma za namene dejavnosti in deloma zunaj okvira trgovske dejavnosti te osebe, namen trgovske dejavnosti pa je tako omejen, da ne prevladuje v celotnem kontekstu pogodbe. To odraža zdravorazumski pristop do vsakdanjih transakcij, prav tako pa bi zagotovilo dodatno pravno varnost glede na širok izbor blaga in področje uporabe predloga.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Zaradi večje jasnosti in pravne varnosti za prodajalce in potrošnike bi morala ta direktiva opredeliti pojem pogodbe. Ta opredelitev bi morala upoštevati skupne tradicije vseh držav članic, tako da bi za obstoj pogodbe zahtevala dogovor, iz katerega izhajajo obveznosti ali drugi pravni učinki.

črtano

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Zaradi uravnoteženosti med zahtevo po pravni varnosti in ustrezno prilagodljivostjo pravnih pravil bi bilo treba vsako sklicevanje v tej direktivi na to, kar se od osebe lahko pričakuje ali kar oseba lahko pričakuje, razumeti kot sklicevanje na to, kar se lahko razumno pričakuje. Standard razumnosti bi bilo treba objektivno ugotoviti ob upoštevanju narave in namena pogodbe, okoliščin primera ter poslovnih običajev in praks pogodbenih strank. Zlasti bi bilo treba objektivno ugotoviti razumen rok za popravilo ali zamenjavo, pri čemer se upoštevata narava blaga in narava neskladnosti.

(18)  Zaradi uravnoteženosti med zahtevo po pravni varnosti in ustrezno prilagodljivostjo pravnih pravil bi bilo treba vsako sklicevanje v tej direktivi na to, kar se od pogodbene stranke lahko pričakuje ali kar ta lahko pričakuje, razumeti kot sklicevanje na to, kar se lahko razumno pričakuje. Standard razumnosti bi bilo treba objektivno ugotoviti ob upoštevanju narave in namena pogodbe, okoliščin primera ter poslovnih običajev in praks pogodbenih strank. Zlasti bi bilo treba objektivno ugotoviti razumen rok za popravilo ali zamenjavo, pri čemer se upoštevata narava blaga in narava neskladnosti.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Za zagotovitev jasnosti glede tega, kaj lahko potrošnik pričakuje od blaga in za kaj odgovarja prodajalec v primeru, če ne dobavi tega, kar se pričakuje, je bistvenega pomena, da se pravila za določanje skladnosti s pogodbo popolnoma uskladijo. S kombinacijo subjektivnih in objektivnih meril bi morali biti zaščiteni pravni interesi obeh strank prodajne pogodbe. Pri ocenjevanju skladnosti s pogodbo bi bilo treba poleg zahtev, ki so bile dejansko določene v pogodbi, vključno s predpogodbenimi informacijami, ki so sestavni del pogodbe, upoštevati tudi nekatere objektivne zahteve, ki predstavljajo standarde, ki bi jih moralo blago običajno izpolnjevati, zlasti v smislu ustreznosti za predvideni namen, embalaže, navodil za montažo ter običajnih lastnosti in zmogljivosti.

(19)  Za zagotovitev jasnosti glede tega, kaj lahko potrošnik pričakuje od blaga in za kaj odgovarja trgovec v primeru, če ne dobavi tega, kar se pričakuje, je bistvenega pomena, da se pravila za določanje skladnosti s pogodbo uskladijo. S kombinacijo subjektivnih in objektivnih meril bi morali biti zaščiteni pravni interesi obeh strank prodajne pogodbe. Pri ocenjevanju skladnosti s pogodbo bi bilo treba poleg zahtev, ki so bile dejansko določene v pogodbi, vključno s predpogodbenimi informacijami, ki so sestavni del pogodbe, upoštevati tudi nekatere objektivne zahteve, ki predstavljajo standarde, ki bi jih moralo blago običajno izpolnjevati, zlasti v smislu ustreznosti za predvideni namen, embalaže, navodil za montažo ter običajnih lastnosti in zmogljivosti.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  Nekatere zahteve za skladnost s pogodbo, zlasti glede kakovosti, trajnosti in videza, se bodo verjetno v zvezi s prodajo rabljenega blaga uporabljale na drugačen način. V mnogih primerih bo razumno pričakovanje potrošnikov pri rabljenem blagu nižje kot pri povsem novih proizvodih. Zato morajo potrošniki jasneje opredeliti namen tega blaga, ko komunicirajo s trgovcem. V sporu med trgovcem in potrošnikom o neskladnosti bo to pogosto pomemben dejavnik pri odločanju, ali so zahteve v zvezi z dokaznim bremenom izpolnjene, kar zadeva domnevno napako na blagu. Če pa je potrošnik imel možnost osebno pregledati blaga pred sklenitvijo pogodbe, lahko države članice z odstopanjem in ob upoštevanju njihovih trgov in pravnih sistemov odločijo, da bodo še naprej zagotavljale, da se potrošnik in trgovec lahko izrecno v pisni obliki ali na trajnem nosilcu podatkov dogovorita za krajši garancijski rok, ki ni krajši od enega leta, ali za krajše obdobje obrnjenega dokaznega bremena v korist potrošnika, ki ni krajše od šestih mesecev.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19b)  V skladu z ustaljeno prakso in posebnimi pravili o odgovornosti uradnega dražitelja se zdi upravičeno, da se začasno ohrani možnost držav članic, da izvzamejo javne dražbe rabljenega blaga, če je potrošnik imel možnost, da se dražbe osebno udeleži. Kljub temu bi bilo treba predpisati, da morajo biti potrošniki pred začetkom dražbe z nedvoumno izjavo v pisni obliki ali na trajnem nosilcu podatkov seznanjeni, da se ta pravila ne uporabljajo, ter da se navede izrecen sklic na zadevne zakonske ali druge pravice, ki se uporabljajo. Poleg tega se v skladu z Direktivo 2011/83/EU uporaba spletnih forumov za namene dražbe, ki so na voljo potrošnikom in trgovcem, ne bi smela obravnavati kot javna dražba v smislu te direktive.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Veliko potrošniškega blaga je treba montirati, preden ga lahko potrošnik koristno uporabi. Zato bi bilo treba vsako neskladnost, ki je posledica nepravilne montaže blaga, šteti za neskladnost blaga s pogodbo, kadar je blago montiral prodajalec ali je bilo montirano pod njegovim nadzorom ter tudi kadar je blago nepravilno montiral potrošnik zaradi napak v navodilih za montažo.

(20)  Veliko potrošniškega blaga je treba montirati, preden ga lahko potrošnik koristno uporabi. Zato bi bilo treba vsako neskladnost, ki je posledica nepravilne montaže blaga, šteti za neskladnost blaga s pogodbo, kadar je blago montiral trgovec ali je bilo montirano pod njegovim nadzorom ter tudi kadar je blago nepravilno montiral potrošnik zaradi napak v navodilih za montažo.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Skladnost s pogodbo bi morala zajemati odsotnost tako stvarnih kot tudi pravnih napak. Pravice tretjih oseb in druge pravne napake bi lahko potrošnika dejansko ovirale pri uživanju blaga v skladu s pogodbo, če bi imetnik pravic od njega upravičeno zahteval, naj preneha kršiti zadevne pravice. Zato bi prodajalec moral zagotoviti, da blaga ne bremeni nobena pravica tretje osebe, ki bi potrošnika lahko ovirala pri uživanju blaga v skladu s pogodbo.

(21)  Skladnost s pogodbo bi morala zajemati odsotnost tako stvarnih kot tudi pravnih napak. Pravice tretjih oseb in druge pravne napake bi lahko potrošnika dejansko ovirale pri uživanju blaga v skladu s pogodbo, če bi imetnik pravic od njega upravičeno zahteval, naj preneha kršiti zadevne pravice. Zato bi trgovec moral zagotoviti, da blaga ne bremeni nobena omejitev zaradi pravice tretje osebe, ki bi potrošnika lahko ovirala pri uživanju blaga v skladu s subjektivnimi ali objektivnimi merili za skladnost.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Zagotavljanje večje trajnosti potrošniškega blaga je pomembno za doseganje bolj trajnostnih vzorcev potrošnje in krožnega gospodarstva. Podobno je za povečanje zaupanja v delovanje notranjega trga bistvenega pomena, da se izdelki, ki ne izpolnjujejo zahtev, izključijo s trga Unije, kar je mogoče doseči s krepitvijo nadzora trga in zagotavljanjem pravih spodbud za gospodarske subjekte. Za te namene je posebna zakonodaja Unije za določene izdelke najustreznejši pristop, da se za posamezne vrste ali skupine izdelkov z uporabo prilagojenih meril uvedejo zahteve glede trajnosti in druge zahteve v zvezi z izdelki. Ta direktiva bi zato morala dopolnjevati cilje v takšni posebni zakonodaji Unije o izdelkih. Če so v kateri koli predpogodbeni izjavi, ki je del prodajne pogodbe, navedene posebne informacije o trajnosti, bi moral potrošnik imeti možnost, da se nanje sklicuje kot na del meril za skladnost blaga s pogodbo.

(23)  Zagotavljanje večje trajnosti potrošniškega blaga je pomembno za doseganje bolj trajnostnih vzorcev potrošnje in krožnega gospodarstva. Podobno je za povečanje zaupanja v delovanje notranjega trga bistvenega pomena, da se izdelki, ki ne izpolnjujejo zahtev, izključijo s trga Unije, kar je mogoče doseči s krepitvijo nadzora trga in zagotavljanjem pravih spodbud za gospodarske subjekte. Za te namene je posebna zakonodaja Unije za določene izdelke, kot je Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ali Direktiva Sveta 85/374/EGS najustreznejši pristop, da se za posamezne vrste ali skupine izdelkov z uporabo prilagojenih meril uvedejo zahteve glede trajnosti in druge zahteve v zvezi z izdelki. Ta direktiva bi zato morala dopolnjevati cilje v takšni posebni zakonodaji Unije o izdelkih. Če so v kateri koli predpogodbeni izjavi, ki je del prodajne pogodbe, navedene posebne informacije o trajnosti, bi moral potrošnik imeti možnost, da se nanje sklicuje kot na del meril za skladnost blaga s pogodbo.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Trajnost bi morala biti opredeljena kot zmožnost izdelka, da ohrani zahtevano zmogljivost v določenem ali daljšem obdobju pod vplivom predvidljivih ravnanj, ob predpostavljanju običajne ali povprečne stopnje uporabe. Osnovna predpostavka je, da se zmogljivost proizvoda vso svojo življenjsko dobo ohrani na sprejemljivi ravni v primerjavi s prvotno zmogljivostjo.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za okrepitev pravne varnosti tako za potrošnike kot tudi za prodajalce je treba jasno navesti trenutek, ko bi bilo treba oceniti skladnost blaga s pogodbo. Da bi zagotovili skladnost te direktive in Direktive 2011/83/EU, je primerno kot trenutek za oceno skladnosti blaga s pogodbo navesti trenutek prenosa tveganja. Kadar je treba blago montirati, pa bi bilo treba ta upoštevni trenutek prilagoditi.

(24)  Za okrepitev pravne varnosti tako za potrošnike kot tudi za prodajalce je treba jasno navesti trenutek, ko bi bilo treba oceniti skladnost blaga s pogodbo, ob upoštevanju nacionalnih predpisov o začetku zastaralnih rokov v izjemnih primerih. Da bi zagotovili skladnost te direktive in Direktive 2011/83/EU, je na splošno primerno kot trenutek za oceno skladnosti blaga s pogodbo navesti trenutek prenosa tveganja. Kadar je treba blago montirati, pa bi bilo treba ta upoštevni trenutek prilagoditi.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Da bi se podjetja lahko zanesla na enoten sklop pravil po vsej Uniji, je treba popolnoma uskladiti rok, v katerem je dokazno breme za neskladnost s pogodbo obrnjeno v korist potrošnika. V prvih dveh letih bi moral potrošnik, da bi izkoristil domnevo o neskladnosti s pogodbo, samo dokazati, da blago ni skladno s pogodbo, ne da bi mu bilo treba tudi dokazati, da je neskladnost dejansko obstajala v upoštevnem trenutku za ugotovitev skladnosti s pogodbo. Da bi povečali pravno varnost v zvezi s pravnimi sredstvi, ki so na voljo v primeru neskladnosti s pogodbo, in da bi odpravili eno največjih ovir za razvoj notranjega trga, bi bilo treba določiti popolnoma usklajen vrstni red, po katerem se pravna sredstva lahko uporabljajo. Potrošnik bi zlasti moral najprej imeti možnost izbire med popravilom in zamenjavo, ki naj bi pripomogla k ohranitvi pogodbenega razmerja in vzajemnega zaupanja. Poleg tega bi lahko možnost, da potrošniki zahtevajo popravilo, spodbujala trajnostno potrošnjo in prispevala k večji trajnosti izdelkov.

(26)  Da bi se podjetja lahko zanesla na enoten sklop pravil po vsej Uniji, je treba popolnoma uskladiti rok, v katerem je dokazno breme za neskladnost s pogodbo obrnjeno v korist potrošnika. V prvem letu bi moral potrošnik, da bi izkoristil domnevo o neskladnosti s pogodbo, samo dokazati, da blago ni skladno s pogodbo in da se je neskladnost pokazala v enem letu po dobavi blaga, ne da bi mu bilo treba tudi dokazati, da je neskladnost dejansko obstajala v upoštevnem trenutku za ugotovitev skladnosti s pogodbo. Da bi povečali pravno varnost v zvezi s pravnimi sredstvi, ki so na voljo v primeru neskladnosti s pogodbo, in da bi odpravili eno največjih ovir za razvoj notranjega trga, bi bilo treba določiti popolnoma usklajen vrstni red, po katerem se pravna sredstva lahko uporabljajo.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Potrošnikovo izbiro med popravilom in zamenjavo bi bilo treba omejiti le, če bi bila izbrana možnost nesorazmerna v primerjavi z drugo razpoložljivo možnostjo, nemogoča ali protipravna. Tako bi bilo na primer nesorazmerno zahtevati zamenjavo blaga zaradi manjše praske, če bi ta zamenjava povzročila znatne stroške, prasko pa bi bilo mogoče brez težav popraviti.

(27)  Potrošnikovo izbiro med popravilom in zamenjavo bi bilo treba omejiti le, če bi bila izbrana možnost nemogoča ali nesorazmerna v primerjavi z drugo razpoložljivo možnostjo. Tako bi bilo na primer nesorazmerno zahtevati zamenjavo blaga zaradi manjše praske, če bi ta zamenjava povzročila znatne stroške za trgovca, prasko pa bi bilo mogoče brez težav popraviti. Če obstaja samo en način za popravilo škode, ta način pa pomeni za trgovca velike stroške, ki so nesorazmerni glede na vrednost, ki bi jo imelo blago brez neskladnosti in glede na obseg neskladnosti, bi morala obstajati možnost, da se pravica potrošnika do povračila stroškov odstranitve neskladnega blaga in vgraditve nadomestnega blaga omeji, tako da trgovec plača sorazmeren znesek.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Kadar prodajalec neskladnosti s pogodbo ne odpravi s popravilom ali zamenjavo brez znatnih neprijetnosti za potrošnika in v razumnem roku, bi moral potrošnik imeti pravico do znižanja cene ali do odstopa od pogodbe. Zlasti bi bilo treba vsako popravilo ali zamenjavo v razumnem roku uspešno opraviti. Kaj je razumen rok, bi bilo treba objektivno ugotoviti ob upoštevanju narave blaga in narave neskladnosti. Če prodajalec ob izteku razumnega roka ni uspešno odpravil neskladnosti, potrošnik ne bi smel biti zavezan sprejeti nobenih nadaljnjih poskusov prodajalca v zvezi z isto neskladnostjo.

(28)  Kadar trgovec neskladnosti s pogodbo ne odpravi s popravilom ali zamenjavo brez znatnih neprijetnosti za potrošnika in v enem mesecu, bi moral potrošnik imeti pravico do znižanja cene ali do odstopa od pogodbe.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Ker je pravica do odstopa od pogodbe zaradi neskladnosti pomemben zahtevek, ki se uveljavlja, kadar popravilo ali zamenjava nista izvedljiva ali nista bila uspešna, bi potrošnik moral imeti pravico do odstopa od pogodbe tudi v primeru manjše neskladnosti. To bi bila močna spodbuda za odpravo vseh neskladnosti v zgodnji fazi. Da bi se lahko pravica do odstopa od pogodbe uspešno uveljavljala, bi moral potrošnik v primerih, ko pridobi več kosov blaga, pri čemer so nekateri dodatek h glavnemu kosu blaga in jih ne bi pridobil brez glavnega kosa blaga, neskladnost pa zadeva glavni kos blaga, imeti pravico do odstopa od pogodbe tudi v zvezi z dodatnimi elementi, tudi če so ti skladni s pogodbo.

(29)  Ker je pravica do odstopa od pogodbe zaradi neskladnosti pomemben zahtevek, ki se uveljavlja, kadar popravilo ali zamenjava nista izvedljiva ali nista bila uspešna, bi potrošnik moral imeti pravico do odstopa od pogodbe v primeru večje neskladnosti. Da bi se lahko pravica do odstopa od pogodbe uspešno uveljavljala, bi moral potrošnik v primerih, ko pridobi več kosov blaga, pri čemer so nekateri dodatek h glavnemu kosu blaga in jih ne bi pridobil brez glavnega kosa blaga, neskladnost pa zadeva glavni kos blaga, imeti pravico do odstopa od pogodbe tudi v zvezi z dodatnimi elementi, tudi če so ti skladni s pogodbo.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Za povečanje pravne varnosti za prodajalce in splošnega zaupanja potrošnikov v čezmejno nakupovanje je treba uskladiti rok, v katerem je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost, ki obstaja v trenutku, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu. Glede na to, da je velika večina držav članic pri izvajanju Direktive 1999/44/ES predvidela dveletni rok, udeleženci na trgu pa ga v praksi štejejo za razumnega, bi bilo treba ta rok ohraniti.

(32)  Za povečanje pravne varnosti za trgovce in splošnega zaupanja potrošnikov v čezmejno nakupovanje je treba uskladiti rok, v katerem je trgovec odgovoren za vsako neskladnost, ki obstaja v trenutku, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu. Glede na to, da je velika večina držav članic pri izvajanju Direktive 1999/44/ES predvidela dveletni rok, udeleženci na trgu pa ga v praksi štejejo za razumnega, bi bilo treba ta rok ohraniti. Da pa bi ohranili raven varstva, ki so jo potrošniki pridobili z leti zaradi izvajanja Direktive 1999/44 ES, lahko države članice ohranijo daljša obdobja, v katerih je trgovec odgovoren v skladu z nacionalno zakonodajo, ki je že veljala na dan začetka veljavnosti te direktive. Poleg tega bi bilo treba za čas popravila ali zamenjave blaga obdobje, v katerem je trgovec odgovoren, začasno prekiniti. To obdobje naj bi začelo teči znova za zamenjane sestavne dele in za blago, ki ga potrošnik prejme kot zamenjavo za blago z napako.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Za zagotovitev večje ozaveščenosti potrošnikov in lažjega izvrševanja pravil Unije o pravicah potrošnikov v zvezi z blagom, ki ni skladno s pogodbo, bi morala ta direktiva rok, v katerem je dokazno breme obrnjeno v korist potrošnika, uskladiti z rokom, v katerem je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost s pogodbo.

črtano

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Za zagotovitev preglednosti bi bilo treba določiti nekatere zahteve glede preglednosti za tržne garancije. Poleg tega bi morala ta direktiva za zagotovitev večje pravne varnosti in v izogib zavajanju potrošnikov določati, da bi morali v primeru, kadar so pogoji tržne garancije, iz oglasov ali predpogodbenih informacij, za potrošnika ugodnejši od pogojev v garancijski izjavi, prevladati ugodnejši pogoji. V tej direktivi bi bilo treba prav tako določiti pravila glede vsebine garancijske izjave in načina, kako bi morala biti na voljo potrošnikom. Države članice bi morale imeti možnost, da same določijo pravila o drugih vidikih tržnih garancij, ki jih ta direktiva ne zajema, pod pogojem, da navedena pravila potrošnikov ne prikrajšajo za varstvo, ki jim jih ta direktiva zagotavlja s popolnoma usklajenimi določbami za tržne garancije.

(34)  Za zagotovitev preglednosti bi bilo treba določiti nekatere zahteve glede preglednosti za tržne garancije. Poleg tega bi morala ta direktiva za zagotovitev večje pravne varnosti in v izogib zavajanju potrošnikov določati, da bi morali v primeru, kadar so pogoji tržne garancije, iz oglasov ali predpogodbenih informacij, za potrošnika ugodnejši od pogojev v garancijski izjavi, prevladati ugodnejši pogoji. V tej direktivi bi bilo treba prav tako določiti pravila glede vsebine garancijske izjave in načina, kako bi morala biti na voljo potrošnikom. Države članice bi morale imeti možnost, da same določijo pravila o drugih vidikih tržnih garancij, ki jih ta direktiva ne zajema, pod pogojem, da navedena pravila potrošnikov ne prikrajšajo za varstvo, ki jim jih ta direktiva zagotavlja s popolnoma usklajenimi določbami za tržne garancije. Oglaševanje bi moralo zajemati tudi trditve, navedene na spletni strani ali na straneh družbenih medijev, ki so povezane s trgovcem.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Ker prodajalec odgovarja potrošniku za vsako neskladnost blaga, ki je posledica ravnanja ali opustitve prodajalca ali tretje osebe, bi bilo upravičeno, da lahko prodajalec uveljavlja pravna sredstva proti odgovorni osebi v predhodni pogodbeni verigi. Ta direktiva pa ne bi smela posegati v načelo pogodbene svobode v razmerjih med prodajalcem in drugimi strankami v pogodbeni verigi. Podrobnosti glede uveljavljanja te pravice, zlasti proti komu in kako je treba uporabljati pravna sredstva, bi morale določiti države članice.

(35)  Ker trgovec odgovarja potrošniku za vsako neskladnost blaga, ki je posledica ravnanja ali opustitve trgovca ali tretje osebe, bi moral imeti trgovec možnost, da uveljavlja pravna sredstva proti odgovorni osebi v predhodnih členih pogodbene verige. Podrobnosti glede uveljavljanja te pravice, zlasti proti komu in kako je treba uporabljati pravna sredstva, bi morale določiti države članice. Države članice bi morale zagotoviti, da nacionalna zakonodaja ustrezno ščiti trgovca pri določanju osebe, proti kateri lahko trgovec uveljavlja pravna sredstva, obdobij ter ustreznih postopkov in pogojev uveljavljanja.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Osebe ali organizacije, ki imajo po nacionalnem pravu pravni interes, da varujejo pogodbene pravice potrošnikov, bi morale imeti na voljo pravna sredstva za začetek postopka bodisi pred sodiščem bodisi pri upravnem organu, ki je pristojen za odločanje o pritožbah ali za začetek ustreznih pravnih postopkov.

(36)  Osebe ali organizacije, ki imajo po nacionalnem pravu pravni interes, da varujejo pogodbene pravice potrošnikov, bi morale imeti na voljo pravna sredstva za začetek postopka bodisi pred sodiščem bodisi pri upravnem organu, ki je pristojen za odločanje o pritožbah ali za začetek ustreznih pravnih postopkov. Te pritožbe ali postopki bi morali biti dovolj odvračalni.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Ker ciljev te direktive, in sicer prispevati k delovanju notranjega trga z usklajenim odpravljanjem s pogodbenim pravom povezanih ovir za spletno in drugo prodajo blaga na daljavo, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(42)  Ker ciljev te direktive, in sicer izboljšati pogoje za vzpostavitev in delovanje notranjega trga, zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov in zaupanja ter prispevati k zagotovitvi enakih konkurenčnih pogojev za trgovce, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(42a)  Primerno je, da Komisija pregleda to direktivo pet let po začetku njene veljavnosti. V pregledu bi morala Komisija posebno pozornost nameniti določbam te direktive v zvezi s pravnimi sredstvi in dokaznim bremenom – tudi v zvezi z rabljenim blagom, kot tudi blagom, ki se prodaja na javnih dražbah –, tržno garancijo in odgovornostjo proizvajalca in razmerjem do direktive o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev. Ta pregled bi lahko privedel do predloga Komisije za spremembo te direktive.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predmet urejanja in področje uporabe

Predmet urejanja in cilji

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta direktiva določa nekatere zahteve v zvezi s pogodbami o prodaji , sklenjenimi med prodajalcem in potrošnikom, zlasti pravila o skladnosti blaga s pogodbo, pravna sredstva v primeru neskladnosti blaga s pogodbo in načinih uporabe teh pravnih sredstev.

1.  Namen te direktive je z doseganjem visoke ravni varstva potrošnikov prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga, tudi tako, da izboljša zaupanje potrošnikov in pomaga ustvariti enake konkurenčne pogoje za trgovce, tako da določi nekatere zahteve v zvezi s pogodbami o prodaji, sklenjenimi med trgovcem in potrošnikom, zlasti pravila o skladnosti blaga s pogodbo, pravna sredstva v primeru neskladnosti blaga s pogodbo in načinih uporabe teh pravnih sredstev.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta direktiva se ne uporablja za pogodbe o opravljanju storitev. Pri prodajnih pogodbah, ki predvidevajo tako prodajo blaga kot tudi opravljanje storitev, se ta direktiva uporablja za del, ki se nanaša na prodajo blaga.

črtano

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ta direktiva se ne uporablja za materialne nosilce podatkov, ki vključujejo digitalne vsebine, kadar se materialni nosilec podatkov uporablja izključno kot nosilec za dobavo digitalnih vsebin potrošniku.

črtano

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice lahko iz področja uporabe te direktive izločijo pogodbe za prodajo rabljenega blaga, prodanega na javnih dražbah, pri katerih lahko potrošniki osebno sodelujejo.

črtano

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ta direktiva ne posega v nacionalno splošno pogodbeno pravo, kot so pravila o sestavi, veljavnosti ali učinkih pogodb, vključno s posledicami odstopa od pogodbe, kolikor ti vidiki niso urejeni s to direktivo.

črtano

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „prodajna pogodba“ pomeni vsako pogodbo, na podlagi katere prodajalec prenese ali se zaveže, da bo prenesel lastninsko pravico na blagu, vključno z blagom, ki ga je treba šele izdelati oziroma proizvesti, na potrošnika, potrošnik pa plača ali se zaveže, da bo plačal ceno blaga;

(a)  „prodajna pogodba“ pomeni vsako pogodbo, na podlagi katere trgovec prenese ali se zaveže, da bo prenesel lastninsko pravico na blagu, vključno z blagom, ki ga je treba šele izdelati oziroma proizvesti, na potrošnika, potrošnik pa plača ali se zaveže, da bo plačal ceno blaga, vključno z vsako pogodbo, katere predmet so blago in storitve;

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „potrošnik“ pomeni vsako fizično osebo, ki v pogodbah, zajetih s to direktivo, deluje za namene, ki so zunaj njene trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti;

(b)  „potrošnik“ pomeni vsako fizično osebo, ki v pogodbah, zajetih s to direktivo, deluje za namene, ki so zunaj njene trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti; oseba velja za potrošnika tudi, če je pogodba sklenjena deloma za namene trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti fizične osebe in deloma zunaj okvira te dejavnosti ali za enakovreden namen in je ta tako omejen, da ne prevladuje v celotnem kontekstu pogodbe.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „prodajalec“ pomeni vsako fizično osebo ali vsako pravno osebo, ne glede na to, ali je v javni ali zasebni lasti, ki deluje za namene v zvezi s trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo v povezavi s pogodbami, zajetimi s to direktivo, tudi če deluje prek osebe, ki nastopa v njegovem imenu ali po njegovem naročilu;

(c)  „trgovec“ pomeni vsako fizično osebo ali vsako pravno osebo, ne glede na to, ali je v javni ali zasebni lasti, ki deluje za namene v zvezi s trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo v povezavi s pogodbami, zajetimi s to direktivo, tudi če deluje prek osebe, ki nastopa v njegovem imenu ali po njegovem naročilu, ali kot posrednik za fizično osebo;

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „proizvajalec“ je proizvajalec blaga, uvoznik blaga na območje Unije ali katera koli druga oseba, ki se s svojim imenom, blagovno znamko ali drugim razlikovalnim znakom na blagu predstavlja kot proizvajalec;

(d)  „proizvajalec“ pomeni proizvajalca blaga, uvoznika blaga na ozemlje Unije, proizvajalca surovine ali proizvajalca sestavnega dela, ali drugo osebo, ki se s svojim imenom, blagovno znamko ali drugim razlikovalnim znakom na blagu predstavlja kot proizvajalec;

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  „digitalna vsebina“ pomeni podatke, ki so proizvedeni in dobavljeni v digitalni obliki;

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  „digitalna storitev“ pomeni storitev, ki potrošniku omogoča ustvarjanje, obdelavo ali dostop do podatkov v digitalni obliki, ali hrambo podatkov v digitalni obliki, kadar zadevne podatke naloži ali ustvari potrošnik;

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka e c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ec)  „vgrajena digitalna vsebina ali digitalna storitev“ pomeni digitalno vsebino ali digitalno storitev, ki je prednaložena na blagu;

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka e d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ed)  „trajni nosilec podatkov“ pomeni vsak instrument, ki potrošniku ali trgovcu omogoča, da njemu osebno namenjene informacije shrani tako, da so mu dostopne za prihodnje potrebe za obdobje, ki je ustrezno za namene informiranja, in ki omogoča nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacij;

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  „tržna garancija“ pomeni katero koli zavezo prodajalca ali proizvajalca (garanta) potrošniku – poleg njegovih zakonskih obveznosti v zvezi z jamstvom o skladnosti –, da bo na kateri koli način povrnil plačano ceno ali zamenjal, popravil ali servisiral blago, če ne izpolnjuje specifikacij ali katerih koli drugih zahtev, ki niso povezane s skladnostjo, iz garancijske izjave ali ustreznega oglasa, ki je na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem;

(f)  „tržna garancija“ pomeni katero koli zavezo trgovca ali proizvajalca (garanta) potrošniku – poleg njegovih zakonskih obveznosti v zvezi z jamstvom o skladnosti –, da bo na kateri koli način povrnil plačano ceno ali zamenjal, popravil ali servisiral blago, če ne izpolnjuje specifikacij ali katerih koli drugih zahtev, ki niso povezane s skladnostjo, iz garancijske izjave ali ustreznega oglasa, ki je na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem;

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  „trajnost“ pomeni lastnost proizvoda, da ohrani zahtevano zmogljivost v določenem ali daljšem obdobju ob predpostavljanju običajne ali povprečne stopnje uporabe pod vplivom predvidljivih ravnanj;

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  „pogodba“ pomeni dogovor, iz katerega izhajajo obveznosti ali drugi pravni učinki;

črtano

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  „neodplačno“ pomeni brez plačila potrebnih stroškov, ki nastanejo pri vzpostavitvi skladnosti blaga s pogodbo, zlasti stroškov pošiljanja, dela in materiala.

(i)  „neodplačno“ pomeni brez plačila običajnih stroškov, ki nastanejo pri vzpostavitvi skladnosti blaga s pogodbo, zlasti stroškov pošiljanja, dela in materiala.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Področje uporabe

 

1.  Ta direktiva se uporablja za vse prodajne pogodbe, sklenjene med potrošnikom in trgovcem.

 

2.  Ta direktiva se ne uporablja za pogodbe o opravljanju storitev. Vendar se pri prodajnih pogodbah, ki urejajo prodajo blaga in opravljanje storitev, ta direktiva uporablja za del, ki se nanaša na prodajo blaga.

 

3.  Ta direktiva se ne uporablja za vgrajeno digitalno vsebino ali vgrajene digitalne storitve.

 

4.  Ta direktiva se ne uporablja za prodajo živih živali med trgovcem in potrošnikom.

 

5.  Države članice lahko iz področja uporabe te direktive izločijo pogodbe za prodajo rabljenega blaga, prodanega na javnih dražbah, pri katerih lahko potrošniki osebno sodelujejo, in kjer so z nedvoumno izjavo v pisni obliki ali na trajnem nosilcu podatkov pred začetkom dražbe obveščeni, da se pravice, ki izhajajo iz te direktive, ne uporabljajo, in so v navedeni izjavi obveščeni tudi o ustreznih pravicah, ki se uporabljajo. Poleg tega se uporaba spletnih forumov za namene dražbe, ki so na voljo potrošnikom in trgovcem, ne obravnava kot javna dražba v smislu te direktive.

 

6.  Če so določbe te direktive v navzkrižju z določbami drugega akta Unije, ki ureja posebni sektor ali predmet urejanja, veljajo določbe tega drugega akta Unije in se uporabljajo za ta posebni sektor.

 

7.  Ta direktiva ne vpliva na nacionalno splošno pogodbeno pravo, kot so pravila o prekluzivnem ali zastaralnem roku, sestavljanju, veljavnosti ali učinkih pogodb, vključno s posledicami prenehanja pogodbe, v kolikor ti vidiki niso urejeni s to direktivo.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 3

Člen 3

Raven uskladitve

Raven uskladitve

Države članice ne smejo ohraniti ali uvesti določb, ki se razlikujejo od določb te direktive, vključno z bolj ali manj strogimi določbami za zagotavljanje različne ravni varstva potrošnikov.

1.  Države članice lahko na področju, ki ga ureja ta direktiva, v nacionalni zakonodaji ohranijo ali uvedejo strožje določbe, ki so združljive s Pogodbo, da zagotovijo višjo raven varstva potrošnikov.

 

2.  Ne glede na odstavek 1 države članice ne smejo v svojem nacionalnem pravu ohraniti ali uvesti določb, ki se razlikujejo od določb iz členov 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 12, 13, 15 in 18, razen če je v tej direktivi določeno drugače.

 

3.  Ne glede na odstavek 2 lahko države članice v svoji nacionalni zakonodaji ohranijo ali uvedejo določbe o pravnih sredstvih za „skrite napake“ ali o kratkoročni pravici do zavrnitve za zagotavljanje višje ravni varstva potrošnikov. V zvezi s členom 8(2a) lahko države članice v svoji nacionalni zakonodaji ohranijo strožje določbe, ki že veljajo na dan začetka veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Skladnost blaga

 

Trgovec potrošniku dobavi blago, ki ustreza zahtevam iz členov 4, 5, 6 in 7, če je ustrezno.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skladnost s pogodbo

Subjektivne zahteve za skladnost

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Da bi bilo blago skladno s pogodbo, prodajalec zagotovi, kadar je relevantno:

1.  Da bi bilo blago skladno s pogodbo, prodajalec zlasti zagotovi, kadar je ustrezno:

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  da blago ustreza količini, kakovosti in opisu, določenim v pogodbi, kar vključuje tudi, da blago, kadar prodajalec potrošniku pokaže vzorec ali model, ustreza kakovosti in opisu tega vzorca ali modela;

(a)  ustrezati količini, kakovosti in opisu, določenim v pogodbi. Če je pogodba sklenjena na osnovi vzorca ali modela blaga, ki ga je videl ali pregledal potrošnik, blago ustreza kakovosti in opisu tega vzorca ali modela, razen če je bil potrošnik o razlikah med vzorcem ali modelom in blagom obveščen pred sklenitvijo pogodbe;

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  da je blago primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje ter s katerim je seznanil prodajalca ob sklenitvi pogodbe in je prodajalec s tem soglašal; ter

(b)  da je blago primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje ter s katerim je seznanil trgovca najkasneje ob sklenitvi pogodbe, trgovec pa je s tem soglašal, ali da gre v danih pogojih za smotrn namen;

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  biti dobavljene skupaj z vsemi dodatki, navodili, vključno za vgradnjo, in pomočjo strankam, kot je določeno v pogodbi; ter

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Da bi bilo blago skladno s pogodbo, mora izpolnjevati tudi zahteve iz členov 5, 6 in 7.

črtano

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vsak dogovor, ki v škodo potrošnika izključuje uporabo členov 5 in 6, od njiju odstopa ali spreminja njune učinke, je veljaven le, če je potrošnik ob sklenitvi pogodbe vedel za posebno stanje blaga in je to posebno stanje izrecno sprejel.

črtano

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zahteve glede skladnosti blaga s pogodbo

Objektivne zahteve glede skladnosti

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je relevantno, mora blago:

1.  Poleg tega, da blago izpolnjuje vse zahteve glede skladnosti, določene v pogodbi, mora, kadar je to ustrezno:

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ustrezati namenom, za katere bi bilo običajno uporabljeno blago z enakim opisom;

(a)  ustrezati namenom, za katere bi se običajno uporabljalo blago iste vrste, pri čemer je treba po potrebi upoštevati vso veljavno nacionalno zakonodajo in zakonodajo Unije, tehnične standarde ali, v primeru neobstoja takšnih tehničnih standardov, panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za specifične sektorje;

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  biti dobavljeno skupaj s tako opremo, vključno z embalažo, navodili za montažo ali drugimi navodili, kot jih potrošnik lahko pričakuje; ter

(b)  biti dobavljeno skupaj z opremo, vključno z embalažo, navodili za montažo ali drugimi navodili, kot jih potrošnik lahko razumno pričakuje; ter

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  imeti lastnosti in zmogljivosti, ki so običajne za blago iste vrste ter jih potrošnik lahko pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršnih koli javnih izjav, podanih s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže:

(c)  ustrezati količini in imeti lastnosti in zmogljivosti, vključno v zvezi z izgledom, trajnostjo, funkcionalnostjo in varnostjo, ki so zadovoljive in običajne za blago iste vrste ter jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju javnih izjav, podanih s strani ali v imenu trgovca ali proizvajalca, zlasti pri oglaševanju ali etiketiranju, razen če trgovec lahko dokaže:

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  da za zadevno izjavo ni vedel in razumno ni mogel vedeti;

(i)  da trgovec za zadevno izjavo ni vedel in razumno ni mogel vedeti;

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  da je bila izjava do sklenitve pogodbe popravljena; ali

(ii)  da je bila izjava do sklenitve pogodbe popravljena in da razumno ni mogoče, da potrošnik o tem ne bi bil seznanjen, ali

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka c – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  da izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

(iii)  da izjava ni mogla vplivati na odločitev za pridobitev blaga.

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Za neskladnost v smislu odstavka 1 se ne šteje, če je bil potrošnik ob sklenitvi pogodbe izrecno obveščen, da posamezna lastnost blaga odstopa od zahtev glede skladnosti iz odstavka 1, ter je ob sklenitvi pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  je blago montiral prodajalec ali je bil prodajalec odgovoren za montažo; ali

(a)  je blago montiral trgovec ali je bil trgovec odgovoren za montažo; ali

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da se blago lahko uporablja v skladu s pogodbo, ga v trenutku, upoštevnem za ugotovitev skladnosti s pogodbo, kot je določen v členu 8, ne bremeni nobena pravica tretje osebe, vključno s pravicami intelektualne lastnine.

Da se blago lahko uporablja v skladu s pogodbo, ga v trenutku, upoštevnem za ugotovitev skladnosti s pogodbo, kot je določen v členu 8, ne sme bremeniti nobena omejitev zaradi pravic tretjih oseb, zlasti pravic intelektualne lastnine, ki je lahko ovira pri uporabi blaga v skladu s členoma 4 in 5.

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upošteven trenutek za ugotovitev skladnosti s pogodbo

Odgovornost trgovca

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prodajalec je odgovoren za vsako neskladnost s pogodbo, ki obstaja v trenutku, ko:

1.  Trgovec je odgovoren za vsako neskladnost, ki obstaja v trenutku, ko:

(a)  potrošnik ali tretja oseba, ki jo določi potrošnik in ki ni prevoznik, pridobi fizično posest nad blagom; ali

(a)  potrošnik ali tretja oseba, ki jo določi potrošnik in ki ni prevoznik, pridobi fizično posest nad blagom; ali

(b)  se blago izroči prevozniku, ki ga izbere potrošnik, kadar prodajalec ne predlaga prevoznika ali načinov prevoza.

(b)  se blago izroči prevozniku, ki ga izbere potrošnik, kadar prodajalec ne predlaga prevoznika ali načinov prevoza, brez poseganja v pravice potrošnika v odnosu do prevoznika,

 

in se pokaže v dveh letih od zgoraj določenega trenutka, brez poseganja v člen 3(3).

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar je blago montiral prodajalec ali je bil prodajalec odgovoren za montažo, se kot trenutek, ko potrošnik pridobi fizično posest nad blagom, šteje trenutek, ko je montaža končana. Kadar bi blago moral montirati potrošnik, se kot trenutek, ko potrošnik pridobi fizično posest nad blagom, šteje trenutek, ko je potrošnik imel razumen rok za montažo, vendar najpozneje 30 dni od trenutka, navedenega v odstavku 1.

2.  Kadar je blago v skladu s točko (a) člena 6 montiral trgovec ali je bil odgovoren za montažo, se kot trenutek, ko potrošnik pridobi fizično posest nad blagom, šteje trenutek, ko je montaža končana. Kadar bi blago moral montirati potrošnik v skladu s točko (a) člena 6, se kot trenutek, ko potrošnik pridobi fizično posest nad blagom, šteje trenutek, ko je potrošnik imel razumen rok za montažo, vendar najpozneje 30 dni od trenutka, navedenega v odstavku 1.

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  V zvezi s obdobjem iz odstavka 1 lahko države članice ohranijo strožje določbe v nacionalnem pravu, ki že veljajo na dan ... [vstaviti datum začetka veljavnosti te direktive].

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  V primeru prodaje rabljenega blaga, če je potrošnik imel možnost osebno pregledati blago pred sklenitvijo pogodbe, lahko države članice ohranijo določbe, ki dovoljujejo krajše obdobje od tistega iz odstavka 1, če sta se zadevni trgovec in potrošnik v pisni obliki ali na trajnem nosilcu podatkov izrecno dogovorila za krajše obdobje, ki ne sme biti krajše od enega leta.

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Za vsako neskladnost s pogodbo, ki se pokaže v dveh letih od trenutka, navedenega v odstavkih 1 in 2, se domneva, da je obstajala v trenutku, navedenem v odstavkih 1 in 2, razen če je ta domneva neskladna z naravo blaga ali naravo neskladnosti.

črtano

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Dokazno breme

 

1.  Za vsako neskladnost, ki se pokaže v enem letu od upoštevnega trenutka za ugotovitev skladnosti s pogodbo v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 8 se domneva, da je obstajala v tistem trenutku, razen če je ta domneva neskladna z naravo blaga ali naravo neskladnosti.

 

2.  V primeru prodaje rabljenega blaga, če je potrošnik imel možnost osebno pregledati blago pred sklenitvijo pogodbe, lahko države članice ohranijo določbe, ki dovoljujejo krajše obdobje od tistega iz odstavka 1, če sta se zadevni trgovec in potrošnik v pisni obliki ali na trajnem nosilcu podatkov izrecno dogovorila za krajše obdobje, ki ne sme biti krajše od šestih mesecev.

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pravna sredstva, ki so na voljo potrošniku v primeru neskladnosti s pogodbo

Pravna sredstva v primeru neskladnosti s pogodbo

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V primeru neskladnosti s pogodbo ima potrošnik pravico od prodajalca zahtevati neodplačno vzpostavitev skladnosti blaga s pogodbo, in sicer s popravilom ali zamenjavo v skladu s členom 11.

1.  V primeru neskladnosti s pogodbo ima potrošnik pravico zahtevati neodplačno vzpostavitev skladnosti blaga s pogodbo, in sicer s popravilom ali zamenjavo, ali do sorazmernega znižanja cene ali do odstopa od pogodbe pod pogoji iz tega člena.

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Potrošnik lahko izbere med popravilom in zamenjavo, razen če bi bila izbrana možnost nemogoča ali bi pomenila stroške za trgovca, ki bi bili nesorazmerni ob upoštevanju okoliščin primera, ob upoštevanju:

 

(a)  vrednosti, ki bi jo imelo blago, če ne bi bilo neskladno;

 

(b)  stopnje neskladnosti ter

 

(c)  ali bi lahko potrošnik brez znatnih neprijetnosti uveljavljal drug zahtevek.

 

Zlasti se šteje, da je zamenjava nesorazmerna, če bi bili stroški popravila nižji ali enaki stroškom nadomestnega zahtevka ali zamenjave.

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  V času popravila ali zamenjave blaga se obdobje iz člena 8 začasno prekine, dokler potrošnik ne prejme popravljenega ali zamenjanega blaga.

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c.  Če se v okviru popravila blaga sestavni del zamenja z novim, ali kadar je bilo blago z napako zamenjano z novim, je trgovec odgovoren za vsako novo neskladnost v zamenjanem sestavnem delu ali blagu, ki se pokaže v dveh letih od prejema popravljenega ali zamenjanega blaga, v skladu s pogoji, določenimi v členih 8 in 8a.

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Popravilo ali zamenjava morata biti opravljena v razumnem roku in brez večjih neprijetnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata narava blaga in namen, za katerega potrošnik blago potrebuje.

črtano

Predlog spremembe    87

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Potrošnik ima pravico zahtevati sorazmerno znižanje cene v skladu s členom 12 ali odstopiti od pogodbe v skladu s členom 13, kadar:

3.  Brez poseganja v člen 3(3) ima potrošnik pravico zahtevati sorazmerno znižanje cene v skladu s členom 12 ali odstopiti od pogodbe v skladu s členom 13 v naslednjih primerih:

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  sta popravilo ali zamenjava nemogoča ali protipravna;

(a)  sta popravilo ali zamenjava nemogoča ali nesorazmerna v skladu z odstavkom 1a;

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  prodajalec ni opravil popravila ali zamenjave v razumnem roku;

(b)  trgovec ni opravil popravila ali zamenjave v skladu s členom 9a ali členom 10;

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  neskladnost ostaja kljub poskusu trgovca, da vzpostavi skladnost blaga;

Predlog spremembe    91

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  bi popravilo ali zamenjava potrošniku povzročila znatne neprijetnosti; ali

črtano

Predlog spremembe    92

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje znižanje cene ali odstop od pogodbe; ali

Predlog spremembe    93

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  je prodajalec izjavil ali je iz okoliščin jasno, da ne bo vzpostavil skladnosti blaga s pogodbo v razumnem roku.

(d)  je trgovec izjavil ali je iz okoliščin jasno, da ne bo vzpostavil skladnosti blaga s pogodbo s popravilom ali zamenjavo v razumnem roku ali brez večjih neprijetnosti za potrošnika.

Predlog spremembe    94

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Potrošnik ima pravico, da zadrži plačilo katerega koli neplačanega dela cene, dokler prodajalec ne vzpostavi skladnosti blaga s pogodbo.

4.  Potrošnik ima pravico, da zadrži plačilo katerega koli neplačanega dela cene, dokler trgovec ne vzpostavi skladnosti blaga s pogodbo.

Predlog spremembe    95

Predlog direktive

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Popravilo blaga

 

1.  Popravilo v skladu s členom 9(1a) mora biti opravljeno v enem mesecu in brez večjih neprijetnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata narava blaga in namen, za katerega potrošnik blago potrebuje. Trgovec nosi tveganje uničenja ali dodatnih poškodb v času popravila blaga ali med prevozom nazaj k potrošniku.

 

2.  Potrošnik ima pravico, da zadrži plačilo neporavnanega dela cene, dokler trgovec s popravilom ne vzpostavi skladnosti blaga s pogodbo.

Predlog spremembe    96

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar prodajalec odpravi neskladnost s pogodbo z zamenjavo, mora zamenjano blago na svoje stroške vzeti nazaj, razen če sta se stranki, potem ko je potrošnik prodajalca opozoril na neskladnost s pogodbo, dogovorili drugače.

1.  Kadar trgovec odpravi neskladnost s pogodbo z zamenjavo, mora zamenjano blago na svoje stroške vzeti nazaj, razen če sta se stranki, potem ko je potrošnik trgovca opozoril na neskladnost s pogodbo, dogovorili drugače.

Predlog spremembe    97

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Zamenjava mora biti opravljena v enem mesecu od trenutka, ko je trgovec pridobil fizično posest nad blagom in brez znatnih neprijetnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata narava blaga in namen, za katerega potrošnik blago potrebuje.

Predlog spremembe    98

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Potrošnik ima pravico, da zadrži plačilo neporavnanega dela cene, dokler trgovec z zamenjavo ne vzpostavi skladnosti blaga s pogodbo.

Predlog spremembe    99

Predlog direktive

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 11

črtano

Potrošnikova izbira med popravilom in zamenjavo

 

Potrošnik lahko izbere med popravilom in zamenjavo, razen če bi bila izbrana možnost nemogoča ali protipravna ali bi, v primerjavi z drugo možnostjo, pomenila stroške za prodajalca, ki bi bili nesorazmerni ob upoštevanju vseh okoliščin, med drugim ob upoštevanju:

 

(a)  vrednosti, ki bi jo imelo blago, če ne bi bilo neskladno s pogodbo;

 

(b)  pravnih sredstev, ki so na voljo potrošniku v primeru neskladnosti s pogodbo;

 

(c)  vprašanja, ali bi lahko potrošnik brez večjih neprijetnosti uveljavljal drug zahtevek.

 

Predlog spremembe    100

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Znižanje cene mora biti sorazmerno z zmanjšanjem vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno s pogodbo.

Potrošnik uveljavlja pravico do sorazmernega znižanja cene z nedvoumno izjavo, v kateri izrazi svojo odločitev in ki jo posreduje trgovcu. Znižanje cene mora biti sorazmerno z zmanjšanjem vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Predlog spremembe    101

Predlog direktive

Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Potrošnikova pravica do odstopa od pogodbe

Odstop od pogodbe zaradi neskladnosti

Predlog spremembe    102

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe z obvestilom prodajalcu na kakršen koli način.

1.  Potrošnik uveljavlja pravico do odpovedi pogodbe z nedvoumno izjavo, v kateri izrazi svojo odločitev o odpovedi pogodbe in ki jo posreduje trgovcu. Če se pogodbe sklenejo z digitalnimi sredstvi, trgovec potrošniku zagotovi enostavno digitalno sredstvo za odstop od pogodbe. Odpoved začne veljati 14 dni po prejemu obvestila ali na kasnejši datum, ki ga navede potrošnik.

Predlog spremembe    103

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar se neskladnost s pogodbo nanaša le na del blaga, dobavljenega na podlagi pogodbe, in obstaja razlog za odstop od pogodbe v skladu s členom 9, lahko potrošnik odstopi od pogodbe le v zvezi s tem blagom in katerim koli drugim blagom, ki ga je pridobil kot dodatek k blagu, ki ni skladno s pogodbo.

2.  Kadar se neskladnost s pogodbo nanaša le na del blaga, dobavljenega na podlagi pogodbe, ki ga je mogoče ločiti od preostalega blaga, in obstaja razlog za odstop od pogodbe v skladu s členom 9 v zvezi s tem neskladnim blagom, lahko potrošnik odstopi od pogodbe le v zvezi s tem blagom in katerim koli drugim blagom, ki ga je pridobil kot dodatek k blagu ali v povezavi z blagom, ki ni skladno s pogodbo, razen če od potrošnika ni mogoče pričakovati, da bo sprejel le del pogodbe, ki ureja skladno blago.

Predlog spremembe    104

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 3 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  najprej mora potrošnik trgovcu na njegove stroške nemudoma vrniti blago, najpozneje pa v 14 dneh od začetka učinkovanja odpovedi;

Predlog spremembe    105

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prodajalec mora potrošniku povrniti plačano ceno nemudoma in najpozneje v 14 dneh od prejema obvestila ter kriti stroške povračila;

(a)  zatem mora trgovec potrošniku nemudoma in najpozneje v 14 dneh od prejema vrnjenega blaga povrniti vse zneske, plačane v skladu s pogodbo. Trgovec opravi povračilo z uporabo istega plačilnega sredstva, kot ga je uporabil potrošnik za plačilo blaga, razen če potrošnik izrecno soglaša z drugim plačilnim sredstvom. Trgovec potrošniku ne zaračuna nobenih pristojbin za povračilo;

Predlog spremembe    106

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  potrošnik mora prodajalcu na njegove stroške vrniti blago nemudoma in najpozneje v 14 dneh od poslanega obvestila o odstopu od pogodbe;

črtano

Predlog spremembe    107

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  kadar blaga ni mogoče vrniti zaradi uničenja ali izgube, mora potrošnik prodajalcu plačati denarno vrednost, ki bi jo blago, ki ni skladno s pogodbo, imelo na dan, ko bi ga bilo treba vrniti, če bi ga potrošnik obdržal brez uničenja ali izgube do tega dne, razen če je do uničenja ali izgube prišlo zaradi neskladnosti blaga s pogodbo; ter

(c)  kadar blaga ni mogoče vrniti zaradi uničenja ali izgube, mora potrošnik trgovcu plačati denarno vrednost, ki bi jo blago, ki ni skladno s pogodbo, imelo na dan, ko bi ga bilo treba vrniti, če bi ga potrošnik obdržal brez uničenja ali izgube do tega dne, razen če je do uničenja ali izgube prišlo zaradi neskladnosti blaga s pogodbo; ter

Predlog spremembe    108

Predlog direktive

Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 13a

 

Pravica do odškodnine

 

1.  Dobavitelj je odgovoren potrošniku za morebitno gospodarsko škodo zaradi neskladnosti s pogodbo ali nezagotovitve dobave blaga. Odškodnina mora potrošnika v največji možni meri postaviti v položaj, v katerem bi bil, če bi bilo blago skladno s pogodbo.

 

Države članice določijo podrobna pravila za izvajanje pravice do odškodnine.

Predlog spremembe    109

Predlog direktive

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 14

črtano

Roki

 

Potrošnik ima pravico do uveljavljanja popravila ali zamenjave zaradi neskladnosti blaga s pogodbo, če se neskladnost pokaže v dveh letih od upoštevnega trenutka za ugotovitev skladnosti s pogodbo. Če za pravice iz člena 9 po nacionalni zakonodaji velja zastaralni rok, se ta ne sme izteči pred iztekom dveh let od upoštevnega trenutka za ugotovitev skladnosti s pogodbo.

 

Predlog spremembe    110

Predlog direktive

Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tržne garancije

Tržne garancije in odgovornost proizvajalcev

Predlog spremembe    111

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Garancijska izjava mora biti dana na voljo na trajnem nosilcu podatkov ter sestavljena v jasnem in razumljivem jeziku. Vsebovati mora:

2.  Garancijska izjava mora biti dana na voljo na trajnem nosilcu podatkov in v pisni obliki ter sestavljena v jasnem in razumljivem jeziku. Na zahtevo potrošnika mora biti brezplačno na voljo v papirni obliki. Garancijska izjava vsebuje:

Predlog spremembe    112

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  jasno navedbo zakonskih pravic potrošnika v skladu s to direktivo in jasno izjavo, da tržna garancija ne posega v te pravice; ter

(a)  jasno navedbo zakonskih pravic potrošnika v skladu s to direktivo in jasno izjavo, da je treba te pravice izpolniti brez dodatnih pogojev in da tržna garancija ne posega v te pravice; ter

Predlog spremembe    113

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V tem členu „trajni nosilec podatkov“ pomeni vsak instrument, ki potrošniku ali prodajalcu omogoča, da njemu osebno namenjene informacije shrani tako, da so mu dostopne za prihodnje potrebe za obdobje, ki je ustrezno za namene informiranja, in ki omogoča nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacij.

črtano

Predlog spremembe    114

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Brez poseganja v pravice iz tega člena ali druge veljavne določbe prava Unije ali nacionalnega prava je proizvajalec, ki daje garancijo za trajnost za obdobje dveh let ali več v zvezi z nekaterimi proizvodi, v skladu s pogoji in uporabo členov 3, 8 in 8a in z njimi povezanimi določbami:

 

(a)  neposredno odgovoren potrošniku, da blago popravi ali zamenja zaradi neskladnosti;

 

(b)  dolžan popraviti ali zamenjati blago v razumnem roku, v vsakem primeru pa v enem mesecu od trenutka, ko je pridobil fizično posest ali dostop do blaga za namene popravila ali zamenjave.

Predlog spremembe    115

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Proizvajalec blaga, ki sodi v področje uporabe odstavka 5a, zagotovi jasne in razumljive pisne informacije o pravicah, določenih v njem, v materialu ali na embalaži blaga, vključno z izjavo, da pravice potrošnika v zvezi z odgovornostjo trgovcev, od katerih je bilo blago kupljeno, ostanejo nespremenjene;

Predlog spremembe    116

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je prodajalec odgovoren potrošniku zaradi neskladnosti s pogodbo, ki izhaja iz ravnanja ali opustitve osebe v predhodnih členih pogodbene verige, je upravičen uporabiti pravna sredstva proti odgovorni osebi ali odgovornim osebam v pogodbeni verigi. Odgovorno osebo, proti kateri lahko prodajalec uporablja pravna sredstva, ter ustrezne postopke in pogoje uporabe določa nacionalno pravo.

Kadar je trgovec odgovoren potrošniku zaradi neskladnosti s pogodbo, ki izhaja iz ravnanja ali opustitve osebe v predhodnih členih pogodbene verige, je upravičen uporabiti pravna sredstva proti odgovorni osebi ali odgovornim osebam v pogodbeni verigi. Odgovorno osebo, proti kateri lahko trgovec uporablja pravna sredstva, ter ustrezne postopke in pogoje uporabe določa nacionalno pravo. Vendar je trgovec upravičen do uporabe pravnih sredstev v obdobju, ki ni krajše od obdobja iz člena 8.

Predlog spremembe    117

Predlog direktive

Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 16a

 

Informacije o nadomestnih delih

 

Države članice spodbujajo trgovce in proizvajalce, da potrošnika na jasen in razumljiv način obvestijo, ali so na trgu na voljo nadomestni deli ali oprema, potrebna za uporabo prodanega blaga.

Predlog spremembe    118

Predlog direktive

Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvajanje

Izvajanje in informacije

Predlog spremembe    119

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da obstajajo ustrezna in učinkovita sredstva za zagotavljanje skladnosti s to direktivo.

1.  Države članice zagotovijo, da obstajajo ustrezna in učinkovita sredstva za zagotavljanje skladnosti s to direktivo, pri čemer morajo zlasti upoštevati, da je treba potrošnike obveščati o njihovih pravicah ter jim omogočiti uveljavljanje teh pravic v praksi.

Predlog spremembe    120

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Sredstva iz odstavka 1 vključujejo predpise, po katerih lahko eden ali več naslednjih organov, določenih v skladu z nacionalnim pravom, začne postopek po nacionalnem pravu pred sodiščem ali pred pristojnimi upravnimi organi, da se zagotovi uporaba nacionalnih predpisov za prenos te direktive:

2.  Sredstva iz odstavka 1 vključujejo predpise, po katerih lahko eden ali več naslednjih organov, na podlagi upravičenih in ustreznih meril, določenih v skladu z nacionalnim pravom, začne postopek po nacionalnem pravu pred sodiščem ali pred pristojnimi upravnimi organi, da se zagotovi uporaba nacionalnih predpisov za prenos te direktive: Med te organe med drugim lahko sodijo naslednji:

Predlog spremembe    121

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Noben pogodbeni dogovor, ki v škodo potrošnika izključuje uporabo nacionalnih ukrepov za prenos te direktive, od njih odstopa ali spreminja njihove učinke, preden potrošnik prodajalca opozori na neskladnost blaga s pogodbo, za potrošnika ni zavezujoč, razen če pogodbeni stranki v skladu s členom 4(3) izključita uporabo zahtev iz členov 5 in 6, od njih odstopata ali spreminjata njihove učinke.

Če v tej direktivi ni določeno drugače, vsak pogodbeni dogovor, ki v škodo potrošnika izključuje uporabo nacionalnih ukrepov za prenos te direktive, od njih odstopa ali spreminja njihove učinke, preden potrošnik trgovca opozori na neskladnost blaga s pogodbo, za potrošnika ni zavezujoč.

Predlog spremembe    122

Predlog direktive

Člen 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 20a

 

Pregled

 

Komisija najpozneje [pet let po začetku veljavnosti] pregleda uporabo te direktive in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. Ta proces vključuje smiselno in podrobno posvetovanje z državami članicami in njihovimi potrošniškimi, pravnimi in podjetniškimi organizacijami na ravni Unije ter vključenost držav članic. To poročilo vsebuje zlasti oceno določb te direktive v zvezi s pravnimi sredstvi in dokaznim bremenom – tudi v zvezi z rabljenim blagom, kot tudi blagom, ki se prodaja na javnih dražbah –, tržno garancijo in odgovornostjo proizvajalca in razmerjem do direktive o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev. Poročilu se po potrebi priložijo zakonodajni predlogi.

(1)

UL C 264, 20.7.2016, str. 57.

(2)


OBRAZLOŽITEV

I. Uvod

Da bi odpravili obstoječe pravne ovire v čezmejni e-trgovini, ki je sektor z ogromnim neizkoriščenim potencialom, je Evropska komisija 9. decembra 2015 predložila predlog direktive o nekaterih vidikih pogodb o spletni in drugi prodaji blaga na daljavo (v nadaljnjem besedilu: direktiva o prodaji blaga). Poročevalec pozdravlja novi poskus uskladitve evropskega potrošniškega pogodbenega prava, saj bo to potrošnike in prodajalce spodbudilo k nadaljnji čezmejni trgovini, vsem deležnikom pa bo zagotovilo koristi resničnega (digitalnega) enotnega trga.

Po obsežni in odprti razpravi s številnimi zainteresiranimi stranmi – predstavniki potrošnikov, podjetij ter evropskih in nacionalnih interesov – poročevalec izpostavlja naslednja (predhodna) spoznanja:

1.  polna harmonizacija je ključ za odpravo preostalih pravnih ovir, ki ovirajo dokončno vzpostavitev enotnega (digitalnega) trga;

2.  glede na že tako zapleteno in večplastno potrošniško zakonodajo, bi enoten sklop pravil za osebno prodajo in za prodajo na daljavo močno olajšal in poenostavil evropsko potrošniško pogodbeno pravo;

3.  nič ne kaže, da so sedanje pravice potrošnikov, kot se uporabljajo v večini držav članic EU, resnično neučinkovite, v smislu obsega in globine, kar bi utemeljilo njihovo okrepitev. Zato poročevalec ni predlagal velikih sprememb v zvezi s tem.

Ob upoštevanju naštetega je pripravil naslednje poročilo.

Preden pa predstavi glavne predloge sprememb predloga Komisije, se zdi smiselno pojasniti, zakaj je zelo potreben pristop polne harmonizacije.

II. Poziv k polni harmonizaciji

Predlog Komisije za direktivo o prodaji blaga temelji na že znanem dejstvu, da obstoječe razlike v potrošniški prodajni zakonodaji, ki ostajajo zaradi minimalne harmonizacije, še vedno predstavljajo velike ovire na notranjem trgu in s tem škodujejo podjetjem in potrošnikom. Zato Komisija predlaga polno harmonizacijo glavnih pogodbenih elementov za prodaje blaga med podjetji in potrošniki, in sicer s ciljno usmerjenimi ukrepi. Novi zakonodajni okvir naj bi povečal zaupanje potrošnikov, ki bi tako raje kupovali prek spleta v tujini, prav tako pa bi zmanjšal transakcijske stroške in povečal pravno varnost, da bi podjetja, predvsem mala in srednja, lažje prodajala v vsej EU.

Če pogledamo, kako se izvaja trenutna zakonodaja, predvsem direktiva o prodaji potrošniškega blaga in z njim povezanimi garancijami (Direktiva 1999/44/ES), ne moremo spregledati znatne fragmentacije. Natančneje, za zaščito potrošnikov v EU so značilna naslednja glavna odstopanja in razlike:

•  Štiri različne hierarhije zahtevkov: V skladu z direktivo o prodaji potrošniškega blaga in garancijah lahko potrošnik v primeru neskladnosti najprej zahteva, da prodajalec popravi ali nadomesti neskladno blago; če ta zahtevek ni ustrezen ali če se popravilo ali zamenjava ne opravita v razumnem roku ali potrošniku povzročita znatne neprijetnosti, ima potrošnik v drugi fazi pravico do znižanja cene ali odstopa od pogodbe. 16 držav članic(1) je uporabilo ta pristop, šest(2) pa jih je preseglo te minimalne zahteve in potrošniku od začetka nudijo prosto izbiro med popravilom, zamenjavo, znižanjem cene ali odstopom od pogodbe. Deset držav članic(3) zagotavlja prosto izbiro zahtevka, ki je v štirih od teh držav(4) omejena s pravico prodajalca do izpolnitve obveznosti ali z drugimi pogoji, kar pomeni skoraj enako kot hierarhija zahtevkov. Dve državi članici, Velika Britanija in Irska, pa sta sprejeli hierarhijo zahtevkov, a sta dodali še en zahtevek, pravico do zavrnitve neskladnega blaga v kratkem časovnem roku.

•  Tri različna obdobja za obrnjeno dokazno breme: Če prodajalec ne dokaže nasprotno, se domneva, da je vsaka neskladnost, ki se pokaže v šestih mesecih po dobavi blaga, obstajala že v trenutku dobave, razen če to ni združljivo z vrsto blaga ali z neskladnostjo. 25 držav članic se je odločilo za to šestmesečno obdobje, tri države članice pa so to obdobje podaljšale (Poljska na eno leto, Francija in Portugalska pa na dve leti).

•  Štirje različni garancijski roki: Za napake, ki so obstajale ob dobavi blaga, prodajalec odgovarja najmanj dve leti. 23 držav članic je uporabilo to dveletno obdobje, Švedska je uvedla triletni garancijski rok, Finska in Nizozemska pa sta garancijski rok vezali na pričakovano življenjsko dobo proizvoda. Na Irskem in v Veliki Britaniji ni posebnega garancijskega roka, pravice potrošnikov pa so omejene z zastaralnim rokom.

•  Osem različnih obveznosti potrošnika glede obvestila o napaki: Države članice imajo pravico zahtevati, da mora potrošnik prodajalca obvestiti o napaki v dveh mesecih od ugotovitve napake, če želi uveljavljati svoje pravice. Če tega ne stori, potrošnik izgubi pravico do zahtevkov. Medtem ko sedem držav članic(5) ni določilo takšne obveznosti, je 14 držav članic(6) določilo, da morajo potrošniki prodajalca obvestiti o napaki v dveh mesecih. Skupina držav članic je določila drugačen rok za obvestilo o napaki, in sicer „v razumnem obdobju“(7),, „brez odlašanja“(8),, „v čim krajšem času“(9), , „nemudoma“(10) ali „v šestih mesecih“(11).

Na podlagi tega poročevalec verjame, da je polna harmonizacija, ki je zapisana v členu 3 predloga, ustrezen regulativni pristop za notranji trg. Vsekakor se zaveda, da ta pristop nima polne podpore v Svetu, pa tudi ne v odboru IMCO in zunaj njega. Čeprav močno podpira polno harmonizacijo, bo končna odločitev o tem, ali jo je mogoče doseči, lahko sprejeta šele, ko bo sprejet dogovor o glavnih pravilih. V vsakem primeru želi poročevalec v osnutku poročila in v prihodnjih pogajanjih s člani odbora IMCO najti pravo ravnotežje med visoko stopnjo zaščite potrošnikov ter sodobnim, praktičnim nizom skupnih pravil pogodbenega prava, kar bo omogočilo dogovor o polni harmonizaciji.

III. Konkretne spremembe

1. Razširitev področja uporabe, člen 1

Poročevalec predlaga razširitev področja uporabe na osebno prodajo, saj meni, da bi razlikovanje med spletno in osebno prodajo še povečalo fragmentacijo zakonodaje. To pa bi povečalo transakcijske stroške za podjetja in povzročilo zmedo pri potrošnikih, saj bi imeli drugačne pravice pri spletnem in osebnem nakupovanju. Razširitev področja uporabe spodbujajo člani odbora IMCO iz vseh političnih skupin, prav tako pa razširitvi v prid govorijo rezultati programa REFIT v zvezi s pregledom direktive o prodaji potrošniškega blaga in garancijah. Zato je treba razveljaviti Direktivo 1999/44/ES (člen 19a), spremembe te direktive, predlagane v členu 19, pa črtati.

2. Povezava s pravnim redom za varstvo potrošnikov

Poročevalec priznava, da je ta predlog še en mejnik pri razvoju pravnega reda za varstvo potrošnikov in da obstoječa pravila še naprej veljajo, vključno z Direktivo 2011/83/EU o pravicah potrošnikov. S soporočevalcema za predlog o pogodbah o dobavi digitalne vsebine je bilo dogovorjeno, da bodo predloge kar najbolj uskladili, obenem pa bodo spoštovali razlike, ki izhajajo iz različne vsebine. Tako na primer novi člen 2a(3) in uvodna izjava 13 zdaj jasno določata, da materialno blago z vgrajeno digitalno vsebino spada na področje uporabe predloga o digitalni vsebini.

3. Skladnost s pogodbo, členi 3a do 5

Novo splošno pravilo v členu 3a določa, da mora blago ustrezati subjektivnim in objektivnim zahtevam o skladnosti, ki so določene v členih 4 in 5. Poročevalec ne predlaga bistvenih sprememb teh pravil o skladnosti.

4. Upošteven trenutek za ugotovitev skladnosti s pogodbo, člen 8

Poročevalec pozdravlja dejstvo, da predlog Komisije obravnava tudi upošteven trenutek za ugotavljanje skladnosti pri montaži. Treba pa je jasno razlikovati med montažo iz člena 6 in iz člena 8, da bi preprečili zmedo glede točnega časovnega okvira.

5. Dokazno breme, člen 8a

V zvezi z dokaznim bremenom glede neskladnosti poročevalec predlaga ohranitev sedanjega režima iz direktive o prodaji potrošniškega blaga in garancijah, tudi pri pristopu polne harmonizacije. Dobro se zaveda različnih mnenj v odboru IMCO v zvezi s tem in pričakuje nadaljnje razprave ter predloge sprememb za oblikovanje kompromisa, ki bo ustrezal interesom potrošnikov in prodajalcev. V uvodni izjavi 26 je predlagana dodatna pojasnitev, da bi se predlog posodobil glede na sodbo Faber.(12)

6. Zahtevki potrošnikov, členi 9 do 13b

a. Zahtevki potrošnikov, člen 9

Poročevalec podpira hierarhijo zahtevkov, ki jo predlaga Komisija, v odstavku 43 pa pojasnjuje, da ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe v primeru večje neskladnosti. Slednje je prevzeto iz člena 3(6) direktive o prodaji potrošniškega blaga in garancijah. Poleg tega je del besedila iz člena 2(3) te direktive dodan v členu 8(5). Lahko bi trdili, da bi ta sprememba lahko povzročila prekrivanje s členom 4(3), vendar slednji člen ureja možnost pogodbenega odstopanja od npr. objektivnih zahtev o skladnosti, člen 9(5) pa ureja vprašanje, v kakšnih okoliščina potrošniki niso upravičeni do zahtevka. To je posebej pomembno za primere iz člena 10(2).

b. Zamenjava blaga, člen 10

Spremembe, predlagane k členu 10, v osnovi pomenijo pojasnitev glede sodne prakse Sodišča EU. Člen 10(2) na primer kodificira dele sodne prakse v zadevi Weber/Putz.(13) .V zvezi s tem je bilo treba pojasniti, da lahko prodajalec izbere, kako bo nadomestil blago, ki je bilo že vgrajeno in ni v skladu s pogodbo, popravilo pa ni možno. Poleg tega je v uvodni izjavi 27 pojasnjeno, da je mogoče v primeru nesorazmernih stroškov pravico potrošnika do povračila stroškov odstranitve neskladnega blaga in vgraditve nadomestnega blaga omejiti tako, da prodajalec plača sorazmeren znesek.

c. Odstop od pogodbe, člen 13 do 13b

Pravila o odstopu od pogodbe so skladna s strukturo pravil o skladnosti, člen 13 uvaja splošno pravilo. Novi člen 13a ureja obveznost prodajalca v primeru odstopa od pogodbe in izhaja iz prejšnjega člena 13(3)(a). Novi člen 13a(2) je potreben za izpostavitev pravic prodajalca v primeru delnega odstopa od pogodbe, kot določa prejšnji člen 13(2). Novi člen 13b se prestavi iz prejšnjega člena 13(3)(b)–(d) in se ne spremeni.

7. Roki, člen 14

Na koncu poročevalec v predlog ponovno uvaja vsebino pododstavka 2 člena 7(1) o rokih za rabljeno blago.

(1)

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Finska, Francija, Italija, Latvija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Romunija, Slovaška, Španija in Švedska.

(2)

Hrvaška, Grčija, Litva, Madžarska, Portugalska in Slovenija.

(3)

Danska, Estonija, Grčija, Hrvaška, Litva, Luksemburg, Madžarska, Poljska, Portugalska, Slovenija.

(4)

Danska, Estonija, Luksemburg, Poljska.

(5)

Avstrija, Francija, Grčija, Irska, Nemčija, Poljska in Velika Britanija.

(6)

Belgija, Bolgarija, Ciper, Estonija, Finska, Hrvaška, Italija, Latvija, Luksemburg, Malta, Portugalska, Romunija, Slovenija in Španija.

(7)

Danska, Litva in Švedska

(8)

Češka republika

(9)

Nizozemska

(10)

Madžarska

(11)

Slovaška

(12)

Sodba Faber proti Autobedrijf Hazet Ochten BV C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357, odst. 71.

(13)

Sodba Gebr. Weber et al. proti J. Wittmer et al., C-65/09 in C-87/09, EU:C:2011:396, točka 74).


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pogodbe za spletno prodajo blaga in drugo prodajo blaga na daljavo

Referenčni dokumenti

COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD)

Datum predložitve EP

31.10.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

21.1.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

CULT

25.1.2016

 

 

 

Pridruženi odbori

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

28.4.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Pascal Arimont

2.2.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

27.4.2016

14.7.2016

29.11.2016

21.3.2017

 

28.9.2017

 

 

 

Datum sprejetja

22.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

4

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Cornelia Ernst, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Datum predložitve

27.2.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

29

+

ALDE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Jaromír Štětina, Mihai Ţurcanu

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Carlos Coelho

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

4

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 13. marec 2018Pravno obvestilo