Διαδικασία : 2016/0337(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0050/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0050/2018

Συζήτηση :

PV 14/03/2018 - 15
CRE 14/03/2018 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0088

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 1125kWORD 164k
1.3.2018
PE 608.050v02-00 A8-0050/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών

(COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Paul Tang

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών

(COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0685),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0472/2016),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Δανικό Κοινοβούλιο, την Ιρλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων, την Ιρλανδική Γερουσία, το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, το Κοινοβούλιο της Μάλτας, την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0050/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης και της αλληλεπίδρασης 28 ανόμοιων συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου οι δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού έχουν καταστεί ολοένα και πιο πολύπλοκες, καθώς αναπτύσσονται σε διάφορες δικαιοδοσίες με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση των τεχνικών πτυχών του φορολογικού συστήματος ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής οφειλής των εταιρειών. Παρότι οι εν λόγω καταστάσεις αναδεικνύουν αδυναμίες τελείως διαφορετικής φύσης, αμφότερες δημιουργούν εμπόδια που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει επομένως να αναληφθεί δράση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων η οποία να αφορά και τους δύο αυτούς τύπους ανεπαρκειών της αγοράς.

(1)  Οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης και της αλληλεπίδρασης 28 ανόμοιων συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης, η φορολογία, ιδίως του οικονομικού και του διανοητικού κεφαλαίου, στην πηγή καθίσταται διαρκώς πιο δύσκολο να ανιχνευθεί και διαρκώς πιο εύκολο να παραποιηθεί. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου οι δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού έχουν καταστεί ολοένα και πιο πολύπλοκες, καθώς αναπτύσσονται σε διάφορες δικαιοδοσίες με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση των τεχνικών πτυχών του φορολογικού συστήματος ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής οφειλής των εταιρειών. Η ορθολογική ψηφιοποίηση πολλών τομέων της οικονομίας, σε συνδυασμό με την ταχεία ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, θέτει υπό αμφισβήτηση την καταλληλότητα των ενωσιακών μοντέλων εταιρικής φορολόγησης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για παραδοσιακούς κλάδους, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τον βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν να επανεκπονηθούν τα κριτήρια αποτίμησης και υπολογισμού προκειμένου να ανταποκρίνονται στις εμπορικές δραστηριότητες του 21ου αιώνα. Παρότι οι εν λόγω καταστάσεις αναδεικνύουν αδυναμίες τελείως διαφορετικής φύσης, όλες δημιουργούν εμπόδια που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και προκαλούν στρεβλώσεις μεταξύ μεγάλων εταιρειών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ένα νέο πρότυπο για την κοινή εταιρική φορολογική βάση για την Ένωση θα πρέπει επομένως να αντιμετωπίσει αυτούς τους τύπους ανεπαρκειών της αγοράς, τηρώντας τους στόχους της μακροπρόθεσμης νομικής σαφήνειας και ασφάλειας του δικαίου και την αρχή της φορολογικής ουδετερότητας. Η μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους και του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ένωση. Αν και η φορολογική πολιτική αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει σαφώς ότι το Συμβούλιο θα πρέπει, αποφασίζοντας ομόφωνα, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, να εκδώσει οδηγίες για την προσέγγιση των φορολογικών νόμων και κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που επηρεάζουν άμεσα την εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Για να στηριχθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το περιβάλλον εταιρικής φορολόγησης στην Ένωση θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει της αρχής ότι οι εταιρείες καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν στην ή στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου παράγονται τα κέρδη τους. Είναι επομένως αναγκαίο να θεσπιστούν μηχανισμοί που θα αποθαρρύνουν τις εταιρείες να εκμεταλλεύονται τις αναντιστοιχίες μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής τους οφειλής. Είναι εξίσου σημαντικό επίσης να τονωθεί η ανάπτυξη και η οικονομική μεγέθυνση στην εσωτερική αγορά μέσω της διευκόλυνσης των διασυνοριακών συναλλαγών και των εταιρικών επενδύσεων. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να εξαλειφθεί τόσο ο κίνδυνος της διπλής φορολόγησης όσο και ο κίνδυνος της διπλής μη φορολόγησης στην Ένωση μέσω της εξουδετέρωσης των αναντιστοιχιών στην αλληλεπίδραση των εθνικών συστημάτων φορολόγησης εταιρειών. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες χρειάζονται ένα ευέλικτο φορολογικό και νομικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν την εμπορική δραστηριότητά τους και να την επεκτείνουν σε διασυνοριακό επίπεδο στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να εξαλειφθούν και όσες διακρίσεις εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν.

(2)  Για να στηριχθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το περιβάλλον εταιρικής φορολόγησης στην Ένωση θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει της αρχής ότι οι εταιρείες καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν στην ή στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου παράγονται τα κέρδη τους και όπου οι εταιρείες έχουν μόνιμη εγκατάσταση. Λαμβανομένης υπόψη της ψηφιακής αλλαγής στο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες που παράγουν έσοδα σε ένα κράτος μέλος χωρίς σε αυτό το κράτος μέλος να έχουν φυσική μόνιμη εγκατάσταση αλλά ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τις εταιρείες που έχουν φυσική μόνιμη εγκατάσταση. Είναι επομένως αναγκαίο να θεσπιστούν μηχανισμοί που θα αποθαρρύνουν τις εταιρείες να εκμεταλλεύονται τις αναντιστοιχίες μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής τους οφειλής. Είναι εξίσου σημαντικό επίσης να τονωθεί η ανάπτυξη και η οικονομική μεγέθυνση στην εσωτερική αγορά μέσω της διευκόλυνσης των διασυνοριακών συναλλαγών και των εταιρικών επενδύσεων. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να εξαλειφθεί τόσο ο κίνδυνος της διπλής φορολόγησης όσο και ο κίνδυνος της διπλής μη φορολόγησης στην Ένωση μέσω της εξουδετέρωσης των αναντιστοιχιών στην αλληλεπίδραση των εθνικών συστημάτων φορολόγησης εταιρειών. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες χρειάζονται ένα ευέλικτο φορολογικό και νομικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν την εμπορική δραστηριότητά τους και να την επεκτείνουν σε διασυνοριακό επίπεδο στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να εξαλειφθούν και όσες διακρίσεις εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν. Η ενοποίηση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ΚΕΒΦΕ, δεδομένου ότι μόνον έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν τα σοβαρότερα φορολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν εταιρείες του ίδιου ομίλου που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ένωση. Η ενοποίηση καταργεί τις διατυπώσεις σε σχέση με τη μεταβιβαστική τιμολόγηση και τη διπλή φορολογία στο εσωτερικό του ομίλου.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Όπως τονίζεται στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), ένα σύστημα φορολογίας εταιρειών που αντιμετωπίζει την Ένωση ως ενιαία αγορά για τον σκοπό του υπολογισμού της φορολογικής βάσης των εταιρειών θα διευκόλυνε τη διασυνοριακή δραστηριότητα για τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ένωση και θα προωθούσε την επίτευξη του στόχου να καταστεί η Ένωση πιο ανταγωνιστική διεθνώς όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων. Η πρόταση του 2011 για την ΚΕΒΦΕ εστίαζε στον στόχο της διευκόλυνσης της επέκτασης της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπροσθέτως του εν λόγω στόχου, θα πρέπει να ληφθεί ακόμη υπόψη ότι η ΚΕΒΦΕ δύναται να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της αποτροπής πρακτικών φοροαποφυγής. Βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει να δρομολογηθεί εκ νέου η πρωτοβουλία για την ΚΕΒΦΕ προκειμένου να διευθετηθούν, σε ισότιμη βάση, τόσο η πτυχή της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και η λειτουργία της πρωτοβουλίας περί αποτροπής της φοροαποφυγής. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τον στόχο της εξάλειψης των στρεβλώσεων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(3)  Όπως τονίζεται στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), ένα σύστημα φορολογίας εταιρειών που αντιμετωπίζει την Ένωση ως ενιαία αγορά για τον σκοπό του υπολογισμού της φορολογικής βάσης των εταιρειών θα διευκόλυνε τη διασυνοριακή δραστηριότητα για τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ένωση και θα προωθούσε την επίτευξη του στόχου να καταστεί η Ένωση πιο ανταγωνιστική διεθνώς όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, ιδίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η πρόταση του 2011 για την ΚΕΒΦΕ εστίαζε στον στόχο της διευκόλυνσης της επέκτασης της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπροσθέτως του εν λόγω στόχου, θα πρέπει να ληφθεί ακόμη υπόψη ότι η ΚΕΒΦΕ δύναται να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της αποτροπής πρακτικών φοροαποφυγής. Βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει να δρομολογηθεί εκ νέου η πρωτοβουλία για την ΚΕΒΦΕ προκειμένου να διευθετηθούν, σε ισότιμη βάση, τόσο η πτυχή της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και η λειτουργία της πρωτοβουλίας περί αποτροπής της φοροαποφυγής. Όταν τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη, η ΚΕΒΦΕ θα εξασφαλίσει ότι οι φόροι καταβάλλονται εκεί όπου δημιουργούνται τα κέρδη και όπου οι εταιρείες έχουν μόνιμη εγκατάσταση. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τον στόχο της εξάλειψης των στρεβλώσεων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για να τονωθούν η ανάπτυξη και η δημιουργία απασχόλησης. Η θέσπιση ΚΕΒΦΕ θα βελτίωνε την οικονομική μεγέθυνση και θα οδηγούσε στην αύξηση της απασχόλησης στην Ένωση, περιορίζοντας τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών.

__________________

__________________

7 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου COM(2011) 121 τελικό/2 της 3.10.2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών.

7 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου COM(2011) 121 τελικό/2 της 3.10.2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3a)  Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 με τίτλο «Δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα φορολόγησης για την ψηφιακή ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση», πιστεύει ότι ένα σύστημα ΚΕΒΦΕ παρέχει τη βάση για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που δημιουργεί η ψηφιακή οικονομία.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Δεδομένης της ανάγκης για ταχεία ανάληψη δράσης ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καταστεί η τελευταία, αφενός, φιλικότερη για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις και, αφετέρου, ανθεκτικότερη σε πρακτικές φοροαποφυγής, καθίσταται αναγκαίος ο διαχωρισμός της φιλόδοξης πρωτοβουλίας ΚΕΒΦΕ σε δύο χωριστές προτάσεις. Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να θεσπιστούν οι κανόνες που θα διέπουν την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, ενώ σε δεύτερη φάση θα εξεταστεί το ζήτημα της ενοποίησης.

(4)  Δεδομένης της ανάγκης για ταχεία ανάληψη δράσης ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καταστεί η τελευταία, αφενός, φιλικότερη για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις και, αφετέρου, ανθεκτικότερη σε πρακτικές φοροαποφυγής, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η ταυτόχρονη θέση σε ισχύ της οδηγίας για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών και της οδηγίας για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών. Καθότι μια τέτοια μεταβολή του καθεστώτος αποτελεί σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, χρειάζεται ευελιξία προκειμένου να υλοποιηθεί σωστά εξαρχής. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη, η ΚΕΒΦΕ θα πρέπει να εισαχθεί σε όλα τα κράτη μέλη. Εάν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει μια ομόφωνη απόφαση σχετικά με την πρόταση για τη θέσπιση ΚΕΒΦΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει νέα πρόταση με βάση το άρθρο 116 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εκδίδουν την, προς τον σκοπό αυτόν, αναγκαία νομοθεσία. Ως έσχατη λύση, θα πρέπει να κινείται ενισχυμένη συνεργασία από κράτη μέλη, η οποία θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι ανοικτή σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει διενεργηθεί επαρκώς λεπτομερής αξιολόγηση όσον αφορά είτε τις προτάσεις ΚΒΦΕ είτε τις προτάσεις ΚΕΒΦΕ σε σχέση με τον αντίκτυπο στα έσοδα των κρατών μελών από την φορολόγηση εταιρειών ανά χώρα.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Σε διασυνοριακό πλαίσιο τείνουν να υπάρχουν πολλές δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι όμιλοι εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτές διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο πόρων. Βάσει αυτού, για λόγους αναλογικότητας, οι κανόνες της κοινής βάσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί μόνο για εταιρείες που ανήκουν σε ομίλους μεγάλου μεγέθους. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να καθοριστεί κατώτατο όριο μεγέθους το οποίο θα βασίζεται στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του εκάστοτε ομίλου που υποβάλλει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των δύο φάσεων της πρωτοβουλίας ΚΕΒΦΕ, οι κανόνες της κοινής βάσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί για εταιρείες που αναμένεται να θεωρηθούν ως όμιλοι σε περίπτωση που υλοποιηθεί η πρωτοβουλία στο σύνολό της. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του στόχου της διευκόλυνσης των συναλλαγών και των επενδύσεων στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η προαιρετική εφαρμογή των κανόνων της κοινής βάσης φορολογίας εταιρειών από εταιρείες που δεν πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια.

(5)  Σε διασυνοριακό πλαίσιο τείνουν να υπάρχουν πολλές δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι όμιλοι εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτές διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο πόρων. Βάσει αυτού, για λόγους αναλογικότητας, οι κανόνες της κοινής βάσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί αρχικά μόνο για εταιρείες που ανήκουν σε ομίλους μεγάλου μεγέθους. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να καθοριστεί αρχικό κατώτατο όριο μεγέθους της τάξης των 750 εκατομμυρίων EUR, το οποίο θα βασίζεται στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του εκάστοτε ομίλου που υποβάλλει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία θέτει ένα νέο πρότυπο βάσης φόρου εταιρειών για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ένωση, το κατώτατο όριο θα πρέπει να μειωθεί στο μηδέν για μέγιστη περίοδο επτά ετών. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του στόχου της διευκόλυνσης των συναλλαγών και των επενδύσεων στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η, σε μια πρώτη φάση, προαιρετική εφαρμογή των κανόνων της κοινής βάσης φορολογίας εταιρειών από εταιρείες που δεν πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια της ευρισκόμενης στην Ένωση μόνιμης εγκατάστασης η οποία ανήκει σε φορολογούμενη εταιρεία που εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς στην Ένωση. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλες οι ενδιαφερόμενες φορολογούμενες εταιρείες κατανοούν την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναντιστοιχίας λόγω διαφορετικών ορισμών. Αντιθέτως, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ουσιώδους σημασίας η διατύπωση κοινού ορισμού για ευρισκόμενες σε τρίτη χώρα μόνιμες εγκαταστάσεις, ή για μόνιμες εγκαταστάσεις που βρίσκονται μεν στην Ένωση αλλά ανήκουν σε φορολογούμενη εταιρεία που εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς σε τρίτη χώρα. Η εν λόγω διάσταση είναι μάλλον περισσότερο σκόπιμο να αφεθεί για ρύθμιση μέσω διμερών φορολογικών συνθηκών και μέσω των εθνικών δικαίων, λόγω της περίπλοκης αλληλεπίδρασής της με διεθνείς συμφωνίες.

(6)  Είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια της ευρισκόμενης στην Ένωση μόνιμης εγκατάστασης η οποία ανήκει σε φορολογούμενη εταιρεία που εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς στην Ένωση. Πολύ συχνά, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις προβαίνουν σε διευθετήσεις για να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα χωρίς να καταβάλλουν φόρο ή με πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης θα προσέφερε έναν ακριβή, δεσμευτικό ορισμό των προς πλήρωση κριτηρίων, προκειμένου μια πολυεθνική επιχείρηση να μπορεί να αποδείξει ότι είναι εγκατεστημένη σε μια δεδομένη χώρα. Με τον τρόπο αυτό, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν δίκαια. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλες οι ενδιαφερόμενες φορολογούμενες εταιρείες κατανοούν την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναντιστοιχίας λόγω διαφορετικών ορισμών. Επίσης, είναι σημαντική η ύπαρξη κοινού ορισμού για ευρισκόμενες σε τρίτη χώρα μόνιμες εγκαταστάσεις, ή για μόνιμες εγκαταστάσεις που βρίσκονται μεν στην Ένωση αλλά ανήκουν σε φορολογούμενη εταιρεία που εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς σε τρίτη χώρα. Αν η μεταβιβαστική τιμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε μεταφορά κερδών σε περιοχή δικαιοδοσίας με χαμηλή φορολογία, είναι προτιμότερο ένα σύστημα που κατανέμει το κέρδος μέσω τύπου επιμερισμού. Η Ένωση μπορεί να θεσπίσει διεθνές πρότυπο για μια σύγχρονη και αποτελεσματική φορολογία εταιρειών, με τη θέσπιση ενός τέτοιου συστήματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταβατική φάση, κατά την οποία ο τύπος επιμερισμού θα συνυπάρχει με άλλες μεθόδους κατανομής στις συναλλαγές με τρίτες χώρες, ενώ ο τύπος επιμερισμού θα πρέπει να είναι η τελική κανονική μέθοδος κατανομής. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για την κατάρτιση ενωσιακού υποδείγματος φορολογικής συνθήκης, το οποίο θα μπορούσε τελικά να αντικαταστήσει τις χιλιάδες διμερείς συμβάσεις που συνάπτονται από τα επιμέρους κράτη μέλη.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α)  Τα ψηφιακά αγαθά τείνουν να είναι ιδιαιτέρως κινητικά και άυλα. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο ψηφιακός τομέας έχει μεγάλη συμμετοχή σε πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, δεδομένου ότι πολλά επιχειρηματικά μοντέλα δεν απαιτούν φυσική υποδομή για τη διενέργεια συναλλαγών με τους πελάτες και την αποκόμιση κερδών. Τούτο επιτρέπει στις μεγαλύτερες ψηφιακές επιχειρήσεις να πληρώνουν σχεδόν μηδενικούς φόρους για τα έσοδά τους. Τα δημόσια ταμεία των κρατών μελών χάνουν δισεκατομμύρια ευρώ σε φορολογικά έσοδα από το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να φορολογήσουν τις πολυεθνικές εταιρείες του ψηφιακού τομέα. Για να αντιμετωπιστεί η εν λόγω πραγματική και επείγουσα κοινωνική αδικία, η ισχύουσα νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών πρέπει να επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει μια νέα ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση με βάση μια σημαντική ψηφιακή παρουσία. Χρειάζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για παρόμοια επιχειρηματικά μοντέλα για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που ανακύπτουν από το περιβάλλον της ψηφιοποίησης, χωρίς να παρεμποδίζεται το δυναμικό του ψηφιακού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη το έργο που έχει επιτελεσθεί από τον ΟΟΣΑ σχετικά με ένα διεθνώς συνεκτικό σύνολο κανόνων.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να μειώνονται κατά το ποσό των επιχειρηματικών δαπανών και ορισμένων άλλων στοιχείων. Οι εκπεστέες επιχειρηματικές δαπάνες θα πρέπει κανονικά να περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τις πωλήσεις και τις δαπάνες που συνδέονται με την παραγωγή, τη διατήρηση και τη διασφάλιση εισοδήματος. Για τη στήριξη της καινοτομίας στην οικονομία και τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να προβλεφθεί η παροχή εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ-εκπτώσεων, και αυτές θα πρέπει να καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στο έτος πραγματοποίησής τους (με εξαίρεση την ακίνητη περιουσία). Οι μικρές εταιρείες σε φάση εκκίνησης χωρίς συνδεδεμένες επιχειρήσεις που είναι ιδιαίτερα καινοτόμες (κατηγορία η οποία θα καλύπτει ιδίως τις νεοσύστατες επιχειρήσεις) θα πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενισχυμένων υπέρ-εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει επίσης να υπάρχει κατάλογος δαπανών που δεν εκπίπτουν.

(8)  Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να μειώνονται κατά το ποσό των επιχειρηματικών δαπανών και ορισμένων άλλων στοιχείων. Οι εκπεστέες επιχειρηματικές δαπάνες θα πρέπει κανονικά να περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τις πωλήσεις και τις δαπάνες που συνδέονται με την παραγωγή, τη διατήρηση και τη διασφάλιση εισοδήματος. Για τη στήριξη της καινοτομίας στην οικονομία και τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να προβλεφθεί η παροχή εκπτώσεων και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν πίστωση φόρου για πραγματικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που σχετίζονται με δαπάνες για υπαλλήλους, υπεργολάβους, εργαζομένους σε εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και ελεύθερους επαγγελματίες, και αυτές θα πρέπει να καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στο έτος πραγματοποίησής τους (με εξαίρεση την ακίνητη περιουσία). Χρειάζεται ένας σαφής ορισμός των πραγματικών δαπανών έρευνας και ανάπτυξης για να αποφευχθεί η κακή χρήση των εκπτώσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει επίσης να υπάρχει κατάλογος δαπανών που δεν εκπίπτουν.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Από πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της διεθνούς φορολογίας προκύπτει ότι, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τη συνολική φορολογική οφειλή τους, όλο και περισσότερο, πολυεθνικοί όμιλοι εταιρειών επιχειρούν πρακτικές φοροαποφυγής που οδηγούν σε διάβρωση της φορολογικής βάσης και μεταφορά των κερδών, μέσω υπερβολικών πληρωμών τόκων. Καθίσταται επομένως αναγκαίο να περιοριστεί η δυνατότητα έκπτωσης των δαπανών για τόκους (και λοιπών χρηματοπιστωτικών δαπανών), ώστε να αποθαρρύνονται τέτοιου είδους πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, η δυνατότητα έκπτωσης των δαπανών για τόκους (και λοιπών χρηματοπιστωτικών δαπανών) θα πρέπει να επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς μόνο εφόσον οι εν λόγω δαπάνες μπορούν να συμψηφιστούν με φορολογητέα έσοδα από τόκους (και λοιπά χρηματοπιστωτικά έσοδα). Η δυνατότητα έκπτωσης τυχόν πλεοναζουσών δαπανών για τόκους θα πρέπει, πάντως, να υπόκειται σε περιορισμούς, οι οποίοι θα καθορίζονται βάσει των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της φορολογούμενης εταιρείας.

(9)  Από πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της διεθνούς φορολογίας προκύπτει ότι, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τη συνολική φορολογική οφειλή τους, όλο και περισσότερο, πολυεθνικοί όμιλοι εταιρειών επιχειρούν πρακτικές φοροαποφυγής που οδηγούν σε διάβρωση της φορολογικής βάσης και μεταφορά των κερδών, μέσω υπερβολικών πληρωμών τόκων. Καθίσταται επομένως αναγκαίο να περιοριστεί η δυνατότητα έκπτωσης των δαπανών για τόκους (και λοιπών χρηματοπιστωτικών δαπανών), ώστε να αποθαρρύνονται τέτοιου είδους πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, η δυνατότητα έκπτωσης των δαπανών για τόκους (και λοιπών χρηματοπιστωτικών δαπανών) θα πρέπει να επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς μόνο εφόσον οι εν λόγω δαπάνες μπορούν να συμψηφιστούν με φορολογητέα έσοδα από τόκους (και λοιπά χρηματοπιστωτικά έσοδα). Η δυνατότητα έκπτωσης τυχόν πλεοναζουσών δαπανών για τόκους θα πρέπει, πάντως, να υπόκειται σε περιορισμούς, οι οποίοι θα καθορίζονται βάσει των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της φορολογούμενης εταιρείας. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω το ποσό της δυνατότητας έκπτωσης των τόκων και άλλων χρηματοοικονομικών) δαπανών προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Το γεγονός ότι οι τόκοι που καταβάλλονται για δάνεια εκπίπτουν από τη βάση φορολογίας των φορολογούμενων εταιρειών, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τα διανεμηθέντα κέρδη, έχει ως αποτέλεσμα να ευνοείται καθοριστικά η χρηματοδότηση μέσω χρέους έναντι της χρηματοδότησης μέσω μετοχικού κεφαλαίου. Δεδομένων των κινδύνων που εγκυμονεί η κατάσταση αυτή σε σχέση με το συνολικό χρέος των εταιρειών, είναι ζωτικής σημασίας να θεσπιστούν μέτρα που θα εξουδετερώνουν τη στρέβλωση που προκαλείται επί του παρόντος εις βάρος της χρηματοδότησης μέσω μετοχικού κεφαλαίου. Βάσει των ανωτέρω, προβλέπεται η παροχή στις φορολογούμενες εταιρείες έκπτωσης φόρου για ανάπτυξη και επενδύσεις, ήτοι οι δαπάνες για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου φορολογούμενης εταιρείας θα μπορούν να εκπίπτουν από τη φορολογητέα βάση της υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Θα είναι σημαντικό επομένως να διασφαλιστεί ότι το σύστημα δεν υφίσταται πολλαπλές επιπτώσεις και για τον σκοπό αυτόν, θα είναι αναγκαίο να αποκλειστεί η φορολογική αξία των συμμετοχών μιας φορολογούμενης εταιρείας σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τέλος, προκειμένου να θωρακιστεί επαρκώς το καθεστώς χορήγησης της έκπτωσης φόρου, θα πρέπει επιπλέον να θεσπιστούν κανόνες κατά της φοροαποφυγής.

(10)  Το γεγονός ότι οι τόκοι που καταβάλλονται για δάνεια εκπίπτουν από τη βάση φορολογίας των φορολογούμενων εταιρειών, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τα διανεμηθέντα κέρδη, έχει ως αποτέλεσμα να ευνοείται καθοριστικά η χρηματοδότηση μέσω χρέους έναντι της χρηματοδότησης μέσω μετοχικού κεφαλαίου. Δεδομένων των κινδύνων που εγκυμονεί η κατάσταση αυτή σε σχέση με το συνολικό χρέος των εταιρειών, είναι ζωτικής σημασίας να εξουδετερωθεί η στρέβλωση που προκαλείται εις βάρος της χρηματοδότησης μέσω μετοχικού κεφαλαίου, με τον περιορισμό της δυνατότητας έκπτωσης των τόκων που καταβάλλονται για δάνεια από τη φορολογική βάση ενός φορολογουμένου. Ένας τέτοιος κανόνας περιορισμού των τόκων αποτελεί κατάλληλο και επαρκές μέσο για τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να αποθαρρύνεται η μεταφορά παθητικού (κατά κύριο λόγο, χρηματοπιστωτικού) εισοδήματος εκτός εταιρειών με υψηλή φορολογία, τυχόν ζημίες που ενδεχομένως καταγράφουν οι εν λόγω εταιρείες στο τέλος του φορολογικού έτους θα πρέπει να θεωρείται ότι αντιστοιχούν ως επί το πλείστον στα αποτελέσματα της δραστηριότητας εκμετάλλευσης. Βάσει αυτού, οι φορολογούμενες εταιρείες θα πρέπει να επιτρέπεται να μεταφέρουν ζημίες σε επόμενη χρήση επ’ αόριστον χωρίς περιορισμούς στο ποσό που εκπίπτει ανά έτος. Δεδομένου ότι η μεταφορά των ζημιών σε επόμενες χρήσεις αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η φορολογούμενη εταιρεία καταβάλλει φόρο επί του πραγματικού της εισοδήματος, δεν υπάρχει λόγος να τεθεί χρονικό όριο στην εν λόγω μεταφορά. Όσον αφορά τη μεταφορά των ζημιών σε προηγούμενες χρήσεις, δεν αναμένεται να καταστεί αναγκαία η θέσπιση σχετικού κανόνα καθώς πρόκειται για σχετικά σπάνια περίπτωση στην πρακτική των κρατών μελών και οδηγεί σε υπέρμετρα περίπλοκες καταστάσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστεί διάταξη περί απαγόρευσης των καταχρήσεων ώστε να προλαμβάνονται, να παρεμποδίζονται ή να καταπολεμούνται προσπάθειες καταστρατήγησης των κανόνων που διέπουν τη δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών μέσω της αγοράς ζημιογόνων εταιρειών.

(12)  Προκειμένου να αποθαρρύνεται η μεταφορά παθητικού (κατά κύριο λόγο, χρηματοπιστωτικού) εισοδήματος εκτός εταιρειών με υψηλή φορολογία, τυχόν ζημίες που ενδεχομένως καταγράφουν οι εν λόγω εταιρείες στο τέλος του φορολογικού έτους θα πρέπει να θεωρείται ότι αντιστοιχούν ως επί το πλείστον στα αποτελέσματα της δραστηριότητας εκμετάλλευσης. Βάσει αυτού, οι φορολογούμενες εταιρείες θα πρέπει να επιτρέπεται να μεταφέρουν ζημίες σε επόμενη χρήση κατά τη διάρκεια πενταετούς περιόδου, με περιορισμούς στο ποσό που εκπίπτει ανά έτος. Όσον αφορά τη μεταφορά των ζημιών σε προηγούμενες χρήσεις, δεν αναμένεται να καταστεί αναγκαία η θέσπιση σχετικού κανόνα καθώς πρόκειται για σχετικά σπάνια περίπτωση στην πρακτική των κρατών μελών και οδηγεί σε υπέρμετρα περίπλοκες καταστάσεις. Η οδηγία του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 2016/11641a θεσπίζει γενικό κανόνα περί απαγόρευσης των καταχρήσεων ώστε να προλαμβάνονται, να παρεμποδίζονται ή να καταπολεμούνται προσπάθειες καταστρατήγησης των κανόνων που διέπουν τη δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών μέσω της αγοράς ζημιογόνων εταιρειών. Ο γενικός αυτός κανόνας θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται συστηματικά υπόψη κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

 

_________________

 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 193 της 19.7.2016, σ. 1).

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Με γνώμονα τη διευκόλυνση των ταμειακών ροών των επιχειρήσεων – για παράδειγμα, συμψηφίζοντας ζημίες σε ένα κράτος μέλος με κέρδη σε άλλο κράτος μέλος – και την ενθάρρυνση της διασυνοριακής επέκτασης εντός της Ένωσης, οι φορολογούμενες εταιρείες θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν προσωρινώς υπόψη τις ζημίες που υφίστανται οι άμεσες θυγατρικές και μόνιμες εγκαταστάσεις τους που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτόν, μια μητρική εταιρεία ή έδρα εταιρείας που βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεί από τη φορολογική βάση της, σε ένα δεδομένο φορολογικό έτος, τις ζημίες που καταγράφουν κατά το εν λόγω έτος οι άμεσες θυγατρικές ή μόνιμες εγκαταστάσεις της που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη αναλόγως της συμμετοχής της σε αυτές. Η μητρική εταιρεία θα υποχρεούται να προσθέτει ακολούθως στη φορολογική βάση της, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των ζημιών που έχουν προηγουμένως εκπέσει, τυχόν μεταγενέστερα κέρδη των άμεσων θυγατρικών ή μόνιμων εγκαταστάσεών της. Καθώς είναι ζωτικής σημασίας να διαφυλαχθούν τα εθνικά φορολογικά έσοδα, οι ζημίες που έχουν εκπέσει θα πρέπει να ενσωματώνονται εκ νέου αυτόματα εάν αυτό δεν έχει ήδη γίνει μετά την παρέλευση ορισμένου αριθμού ετών ή εάν κάποια άμεση θυγατρική ή μόνιμη επιχείρηση δεν πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις για να είναι άμεση θυγατρική ή μόνιμη επιχείρηση.

διαγράφεται

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Είναι σημαντικό να θεσπιστούν κατάλληλα μέτρα αποτροπής της φοροαποφυγής ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των κανόνων της κοινής βάσης έναντι πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα γενικό κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων («ΓΚΑΚ»), ο οποίος θα συμπληρώνεται από μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό συγκεκριμένων τύπων φοροαποφυγής. Δεδομένου ότι η λειτουργία των ΓΚΑΚ αποσκοπεί στην καταπολέμηση καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί με ειδικά στοχοθετημένες διατάξεις, ουσιαστικά συμπληρώνουν κενά, πράγμα που δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή ειδικών κανόνων κατά της φοροαποφυγής. Εντός της Ένωσης, οι ΓΚΑΚ θα πρέπει να εφαρμόζονται σε ρυθμίσεις που δεν είναι γνήσιες. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται με ομοιόμορφο τρόπο σε εγχώριες καταστάσεις, διασυνοριακές καταστάσεις εντός της Ένωσης και διασυνοριακές καταστάσεις που αφορούν εταιρείες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, ώστε να μην υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του.

(15)  Είναι σημαντικό να θεσπιστούν κατάλληλα μέτρα αποτροπής της φοροαποφυγής ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των κανόνων της κοινής βάσης έναντι πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ισχυρό και αποτελεσματικό γενικό κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων («ΓΚΑΚ»), ο οποίος θα συμπληρώνεται από μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό συγκεκριμένων τύπων φοροαποφυγής. Δεδομένου ότι η λειτουργία των ΓΚΑΚ αποσκοπεί στην καταπολέμηση καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί με ειδικά στοχοθετημένες διατάξεις, ουσιαστικά συμπληρώνουν κενά, πράγμα που δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή ειδικών κανόνων κατά της φοροαποφυγής. Εντός της Ένωσης, οι ΓΚΑΚ θα πρέπει να εφαρμόζονται σε ρυθμίσεις που δεν είναι γνήσιες. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται με ομοιόμορφο τρόπο σε εγχώριες καταστάσεις, διασυνοριακές καταστάσεις εντός της Ένωσης και διασυνοριακές καταστάσεις που αφορούν εταιρείες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, ώστε να μην υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις των αναντιστοιχιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων είναι συνήθως η διπλή έκπτωση (δηλαδή έκπτωση σε καθένα από τα δύο κράτη) ή η μείωση του εισοδήματος σε ένα κράτος χωρίς η διαφορά να καταχωρίζεται στη φορολογική βάση του άλλου, τέτοιες καταστάσεις θίγουν σαφώς την εσωτερική αγορά στρεβλώνοντας τους μηχανισμούς της και δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη πρακτικών φοροαποφυγής. Δεδομένου ότι οι αναντιστοιχίες είναι συνέπεια των διαφορών μεταξύ των κρατών ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό ορισμένων τύπων οντοτήτων ή χρηματοπιστωτικών πληρωμών, δεν λαμβάνουν κατά κανόνα χώρα μεταξύ εταιρειών που εφαρμόζουν τους κοινούς κανόνες για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης τους. Αναμένεται, πάντως να συνεχίσουν να υπάρχουν αναντιστοιχίες στην αλληλεπίδραση μεταξύ του πλαισίου της κοινής βάσης και των συστημάτων φορολογίας εταιρειών κρατών μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών. Για να εξουδετερωθούν οι αναντιστοιχίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, είναι απαραίτητο να καθοριστούν κανόνες σύμφωνα με τους οποίους μία από τις δύο δικαιοδοσίες σε αναντιστοιχία πρέπει να απορρίψει την έκπτωση μιας πληρωμής ή να διασφαλίσει ότι το αντίστοιχο εισόδημα περιλαμβάνεται στη βάση φορολογίας των εταιρειών.

(17)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις των αναντιστοιχιών στη μεταχείριση υποκαταστημάτων και υβριδικών μέσων είναι συνήθως η διπλή έκπτωση (δηλαδή έκπτωση σε καθένα από τα δύο κράτη) ή η μείωση του εισοδήματος σε ένα κράτος χωρίς η διαφορά να καταχωρίζεται στη φορολογική βάση του άλλου, τέτοιες καταστάσεις θίγουν σαφώς την εσωτερική αγορά στρεβλώνοντας τους μηχανισμούς της και δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη πρακτικών φοροαποφυγής. Δεδομένου ότι οι αναντιστοιχίες είναι συνέπεια των διαφορών μεταξύ των κρατών ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό ορισμένων τύπων οντοτήτων ή χρηματοπιστωτικών πληρωμών, δεν λαμβάνουν κατά κανόνα χώρα μεταξύ εταιρειών που εφαρμόζουν τους κοινούς κανόνες για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης τους. Αναμένεται, πάντως να συνεχίσουν να υπάρχουν αναντιστοιχίες στην αλληλεπίδραση μεταξύ του πλαισίου της κοινής βάσης και των συστημάτων φορολογίας εταιρειών κρατών μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών. Για να εξουδετερωθούν οι αναντιστοιχίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων ή οι συναφείς ρυθμίσεις, η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 καθορίζει κανόνες για τις αναντιστοιχίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων και αναντιστοιχίες στη μεταχείριση αντίστροφων υβριδικών μέσων. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

17α)  Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εμποδίζονται να θεσπίζουν πρόσθετα μέτρα κατά της φοροαποφυγής, προκειμένου να μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες της μεταφοράς κερδών σε χώρες χαμηλής φορολογίας εκτός Ένωσης οι οποίες δεν ανταλλάσσουν απαραίτητα αυτόματα φορολογικές πληροφορίες σύμφωνα με τα ενωσιακά πρότυπα.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

17β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα επιβολής κυρώσεων σε επιχειρήσεις για παραβάσεις εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, όπως προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία, και θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290, προκειμένου συγκεκριμένα (i) να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στη νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με τις μορφές και τη φορολογία των εταιρειών και να τροποποιούνται ανάλογα τα παραρτήματα Ι και ΙΙ· (ii) να διατυπώνονται πρόσθετοι ορισμοί· iii) να θεσπίζονται αναλυτικοί κανόνες κατά της φοροαποφυγής σε καθορισμένους τομείς που άπτονται της έκπτωσης φόρου για ανάπτυξη και επενδύσεις· (iv) να καθορίζονται αναλυτικότερα οι έννοιες της νόμιμης και οικονομικής κυριότητας στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση· (v) να υπολογίζονται τα στοιχεία κεφαλαίου και τόκων που περιέχουν οι πληρωμές μισθωμάτων και η βάση απόσβεσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού· και (vi) να προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι κατηγορίες πάγιων στοιχείων ενεργητικού που υπόκεινται σε απόσβεση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(19)  Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290, προκειμένου συγκεκριμένα (i) να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στη νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με τις μορφές και τη φορολογία των εταιρειών και να τροποποιούνται ανάλογα τα παραρτήματα Ι και ΙΙ· (ii) να διατυπώνονται πρόσθετοι ορισμοί· iii) να καθορίζονται αναλυτικότερα οι έννοιες της νόμιμης και οικονομικής κυριότητας στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση· (iv) να υπολογίζονται τα στοιχεία κεφαλαίου και τόκων που περιέχουν οι πληρωμές μισθωμάτων και η βάση απόσβεσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού· (v) να προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι κατηγορίες πάγιων στοιχείων ενεργητικού που υπόκεινται σε απόσβεση. και (vi) να εκδοθούν κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταβατική φάση, κατά την οποία ο τύπος επιμερισμού συνυπάρχει με άλλες μεθόδους κατανομής στις συναλλαγές με τρίτες χώρες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

19α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις κατά τις οποίες οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επιβάλλουν, η καθεμιά, διαφορετικό καθεστώς. Επιπλέον, η έλλειψη εναρμονισμένων κανόνων λογιστικής στην Ένωση δεν θα πρέπει να προσφέρει νέες ευκαιρίες για φορολογικό σχεδιασμό και αναζήτηση ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος. Συνεπώς, η εναρμόνιση των λογιστικών κανόνων θα μπορούσε να ενισχύσει το κοινό καθεστώς, ιδίως εάν και όταν όλες οι επιχειρήσεις της Ένωσης υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος αυτού.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να ανακοινώσουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία,

(23)  Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία περιλαμβάνει μια σημαντική αλλαγή στους κανόνες φορολογίας εταιρειών, η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να αξιολογήσει διεξοδικά την εφαρμογή της οδηγίας πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα σημεία: τις επιπτώσεις του προβλεπόμενου στην παρούσα οδηγία συστήματος φορολόγησης στα έσοδα των κρατών μελών, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστήματος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τον αντίκτυπο στην δίκαιη είσπραξη φόρων μεταξύ των κρατών μελών, τον αντίκτυπο στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ενδεχόμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών που υπόκεινται στους νέους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, και τον αριθμό των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής κατά τη μεταβατική περίοδο. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας 10 έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να ανακοινώσουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία,

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται σύστημα κοινής βάσης για τη φορολογία ορισμένων εταιρειών («κοινή βάση φορολογίας εταιρειών»), καθώς και κανόνες για τον υπολογισμό της εν λόγω βάσης.

1.  Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται σύστημα κοινής βάσης για τη φορολογία, στην Ένωση, ορισμένων εταιρειών («κοινή βάση φορολογίας εταιρειών»), καθώς και κανόνες για τον υπολογισμό της εν λόγω βάσης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για μέτρα με στόχο την αποτροπή της φοροαποφυγής και μέτρα που σχετίζονται με τη διεθνή διάσταση του προτεινόμενου φορολογικού συστήματος.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εγκαταστάσεών τους σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.  Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων και ψηφιακών μόνιμων εγκαταστάσεών τους σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η εταιρεία ανήκει σε ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς με συνολικά ενοποιημένα έσοδα ομίλου άνω των 750 000 000 EUR κατά το οικονομικό έτος που προηγείται του οικείου οικονομικού έτους·

γ)  η εταιρεία ανήκει σε ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς με συνολικά ενοποιημένα έσοδα ομίλου άνω των 750 000 000 EUR κατά το οικονομικό έτος που προηγείται του οικείου οικονομικού έτους. Το όριο αυτό μειώνεται στο μηδέν μέσα σε μέγιστη χρονική περίοδο επτά ετών·

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εταιρεία που πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1, αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων γ) ή δ) της ίδιας παραγράφου, δύναται να επιλέξει, μεταξύ άλλων, και για τις μόνιμες εγκαταστάσεις της που ευρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, να εφαρμόζει τους κανόνες της παρούσας οδηγίας επί πέντε φορολογικά έτη. Η εν λόγω περίοδος ανανεώνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους πέντε φορολογικών ετών, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση διακοπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65 παράγραφος 3. Οι προϋποθέσεις των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1 πρέπει να πληρούνται σε κάθε ανανέωση.

3.  Εταιρεία που πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1, αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων γ) ή δ) της ίδιας παραγράφου, δύναται να επιλέξει, μεταξύ άλλων, και για τις μόνιμες εγκαταστάσεις της που ευρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, να εφαρμόζει τους κανόνες της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται σε ναυτιλιακές εταιρείες υπό ειδικό φορολογικό καθεστώς. Ναυτιλιακή εταιρεία υπό ειδικό φορολογικό καθεστώς λαμβάνεται υπόψη για τον σκοπό του προσδιορισμού των εταιρειών που είναι μέλη του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.

διαγράφεται

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  έχει δικαίωμα άσκησης άνω του 50 % των δικαιωμάτων ψήφου· και

α)  έχει δικαίωμα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνουν το 50 %· και

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  «κόστος δανεισμού»: οι δαπάνες για τόκους κάθε μορφής χρέους, άλλες δαπάνες οικονομικά ισοδύναμες με τόκους και δαπάνες που προκύπτουν από την άντληση χρηματοδότησης κατά τα οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο, περιλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο δανείων με συμμετοχή στο κέρδος, των τεκμαρτών τόκων επί μετατρέψιμων ομολόγων και ομολόγων μηδενικού τοκομεριδίου, των πληρωμών στο πλαίσιο εναλλακτικών χρηματοδοτικών ρυθμίσεων, των στοιχείων του χρηματοοικονομικού κόστους από χρηματοδοτικά μισθώματα, των κεφαλαιοποιημένων τόκων που καταχωρίζονται ως αξία στον ισολογισμό του αντίστοιχου περιουσιακού στοιχείου, της απόσβεσης των κεφαλαιοποιημένων τόκων, των χορηγήσεων που υπολογίζονται με βάση την επιστροφή κεφαλαίων στο πλαίσιο των κανόνων για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση, των πλασματικών τόκων βάσει παραγώγων ή συμφωνιών αντιστάθμισης κινδύνου σχετικά με τον δανεισμό μιας οντότητας, της καθορισμένης απόδοσης των αυξήσεων καθαρού μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας οδηγίας, ορισμένων συναλλαγματικών κερδών και ζημιών επί δανείων και προϊόντων που συνδέονται με την άντληση χρηματοδότησης, των εγγυήσεων για χρηματοδοτικές ρυθμίσεις, των τελών διακανονισμού και συναφών δαπανών που σχετίζονται με τον δανεισμό κεφαλαίων,

(12)   «κόστος δανεισμού»:οι δαπάνες για τόκους κάθε μορφής χρέους, άλλες δαπάνες οικονομικά ισοδύναμες με τόκους και δαπάνες που προκύπτουν από την άντληση χρηματοδότησης κατά τα οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο, περιλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο δανείων με συμμετοχή στο κέρδος, των τεκμαρτών τόκων επί μετατρέψιμων ομολόγων και ομολόγων μηδενικού τοκομεριδίου, των πληρωμών στο πλαίσιο εναλλακτικών χρηματοδοτικών ρυθμίσεων, των στοιχείων του χρηματοοικονομικού κόστους από χρηματοδοτικά μισθώματα, των κεφαλαιοποιημένων τόκων που καταχωρίζονται ως αξία στον ισολογισμό του αντίστοιχου περιουσιακού στοιχείου, της απόσβεσης των κεφαλαιοποιημένων τόκων, των χορηγήσεων που υπολογίζονται με βάση την επιστροφή κεφαλαίων στο πλαίσιο των κανόνων για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση, των πλασματικών τόκων βάσει παραγώγων ή συμφωνιών αντιστάθμισης κινδύνου σχετικά με τον δανεισμό μιας οντότητας, ορισμένων συναλλαγματικών κερδών και ζημιών επί δανείων και προϊόντων που συνδέονται με την άντληση χρηματοδότησης, των εγγυήσεων για χρηματοδοτικές ρυθμίσεις, των τελών διακανονισμού και συναφών δαπανών που σχετίζονται με τον δανεισμό κεφαλαίων,

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

30α)   «μη συνεργάσιμη δικαιοδοσία»: δικαιοδοσία στην οποία ισχύει οιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 

α)  η δικαιοδοσία δεν πληροί τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας·

 

β)  υπάρχουν δυνητικά προτιμησιακά καθεστώτα εντός της δικαιοδοσίας·

 

γ)  υπάρχει εντός της δικαιοδοσίας φορολογικό σύστημα χωρίς κανένα φόρο εισοδήματος εταιρειών ή με σχεδόν μηδενικό συντελεστή φορολογίας εταιρειών·

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 30 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

30β)  «οικονομική ουσία»: τα στοιχεία, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας, τα οποία επιτρέπουν τον ορισμό της φορολογητέας παρουσίας μιας επιχείρησης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως η ύπαρξη ανθρώπινων και υλικών πόρων στο πλαίσιο της δομής της, η διαχειριστική αυτονομία της, το νομικό καθεστώς της, τα έσοδα που παράγει και, ανάλογα με την περίπτωση, η φύση των στοιχείων ενεργητικού της·

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 30 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

30γ)  «εταιρεία γραμματοκιβωτίου»: οποιαδήποτε νομική οντότητα η οποία στερείται οικονομικής ουσίας και δημιουργείται για καθαρά φορολογικούς σκοπούς·

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 30 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

30δ)  «κόστος δικαιωμάτων»: το κόστος που προκύπτει από πληρωμές πάσης φύσεως καταβαλλόμενες σε αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών ταινιών και του λογισμικού, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων, των σχεδίων ή υποδειγμάτων, των σχεδιαγραμμάτων, των απόρρητων χημικών τύπων ή διεργασιών, ή σε αντάλλαγμα για πληροφορίες που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, ή οποιοδήποτε άλλο άυλο περιουσιακό στοιχείο· οι πληρωμές για τη χρήση ή για το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού θεωρούνται κόστος δικαιωμάτων·

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 30 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

30ε)  «τιμές μεταβίβασης»: τιμές στις οποίες μια επιχείρηση μεταβιβάζει υλικά αγαθά ή άυλα περιουσιακά στοιχεία, ή παρέχει υπηρεσίες σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις·

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  «αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων»: η κατάσταση μεταξύ φορολογούμενης εταιρείας και συνδεδεμένης επιχείρησης ή η δομημένη ρύθμιση μεταξύ μερών σε διαφορετικές φορολογικές δικαιοδοσίες, όπου οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αποτελέσματα οφείλεται στις διαφορές ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή οντότητας, ή στη μεταχείριση μιας εμπορικής παρουσίας ως μόνιμης εγκατάστασης:

(31)  «αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων»: η αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 9) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164·

α)  διενεργείται έκπτωση για την ίδια πληρωμή, τις ίδιες δαπάνες ή τις ίδιες ζημίες από τη φορολογητέα βάση τόσο στη δικαιοδοσία όπου έχει την πηγή της η πληρωμή, πραγματοποιούνται οι δαπάνες ή προκύπτουν οι ζημίες, όσο και στην άλλη δικαιοδοσία («διπλή έκπτωση»)·

 

β)  έκπτωση για μια πληρωμή από τη φορολογητέα βάση στη δικαιοδοσία στην οποία έχει την πηγή της η πληρωμή χωρίς αντίστοιχη καταχώριση για φορολογικούς σκοπούς της ίδιας πληρωμής στην άλλη δικαιοδοσία («έκπτωση χωρίς καταχώριση»)·

 

γ)  στην περίπτωση διαφορών ως προς τη μεταχείριση μιας εμπορικής παρουσίας ως μόνιμης εγκατάστασης, μη φορολόγηση εισοδήματος το οποίο έχει την πηγή του σε μία δικαιοδοσία χωρίς αντίστοιχη καταχώριση για φορολογικούς σκοπούς του ίδιου εισοδήματος στην άλλη δικαιοδοσία («μη φορολόγηση χωρίς καταχώριση»).

 

Αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων προκύπτει μόνο όταν η ίδια εκπίπτουσα πληρωμή, οι προκύπτουσες δαπάνες ή ζημίες στις δύο δικαιοδοσίες υπερβαίνουν το ποσό του εισοδήματος που περιλαμβάνεται στις δύο δικαιοδοσίες και το οποίο μπορεί να αποδοθεί στην ίδια πηγή.

 

Μια αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων περιλαμβάνει ακόμη τη μεταφορά χρηματοπιστωτικού μέσου υπό δομημένη ρύθμιση που αφορά φορολογούμενη εταιρεία όπου η υποκείμενη επιστροφή επί του μεταφερόμενου χρηματοπιστωτικού μέσου τυγχάνει μεταχείρισης για φορολογικούς σκοπούς σαν να απορρέει ταυτόχρονα από περισσότερα του ενός μέρη της ρύθμισης, που εδρεύουν για φορολογικούς σκοπούς σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, παράγοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 

α)  έκπτωση μιας πληρωμής που συνδέεται με την υποκείμενη επιστροφή χωρίς αντίστοιχη καταχώριση για φορολογικούς σκοπούς της εν λόγω πληρωμής, εκτός κι αν η υποκείμενη επιστροφή περιλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα ενός των εμπλεκόμενων μερών·

 

β)  έκπτωση για τον φόρο που παρακρατείται στην πηγή επί πληρωμής η οποία προκύπτει από το μεταφερθέν χρηματοπιστωτικό μέσο σε περισσότερα από ένα εμπλεκόμενα μέρη· «δομημένη ρύθμιση»:

 

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  ρύθμιση που περιλαμβάνει μια υβριδική αναντιστοιχία όταν η αναντιστοιχία τιμολογείται στους όρους της ρύθμισης ή ρύθμιση που έχει σχεδιαστεί ώστε να παραγάγει ένα αποτέλεσμα υβριδικής αναντιστοιχίας, εκτός εάν η φορολογούμενη εταιρεία ή μια συνδεδεμένη επιχείρηση δεν θα μπορούσε ευλόγως να έχει επίγνωση της υβριδικής αναντιστοιχίας και δεν είχε μερίδιο στην αξία του φορολογικού οφέλους που προκύπτει από την υβριδική αναντιστοιχία· «εθνική νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών»:

διαγράφεται

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

33α)  «ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση»: μια σημαντική ψηφιακή παρουσία ενός φορολογουμένου που παρέχει υπηρεσίες σε μια δικαιοδοσία, οι οποίες απευθύνονται σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις σε αυτή τη δικαιοδοσία, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2α·

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 33 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

33β)  «ευρωπαϊκός αριθμός φορολογικού μητρώου» ή «ΑΦΜ»: αριθμός όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2012 η οποία περιέχει σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής·

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 66 προκειμένου να διατυπώνει ορισμούς για πρόσθετες έννοιες.

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 66 προκειμένου να επικαιροποιεί ισχύοντες ορισμούς ή να διατυπώνει ορισμούς για πρόσθετες έννοιες.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Μια φορολογούμενη εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς, όταν έχει σταθερό τόπο στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, μέσω του οποίου διεξάγει εν όλω ή εν μέρει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, και ιδίως:

1.  Μια φορολογούμενη εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση που περιλαμβάνει ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος εκτός της δικαιοδοσίας στην οποία εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς, όταν έχει σταθερό τόπο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας ή ψηφιακή παρουσία στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, μέσω του οποίου διεξάγει εν όλω ή εν μέρει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, και ιδίως:

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στα)  ψηφιακή πλατφόρμα ή οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στη συγκέντρωση και αξιοποίηση δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Αν φορολογούμενη εταιρεία εγκατεστημένη σε μια περιοχή δικαιοδοσίας προσφέρει ή παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακή πλατφόρμα, όπως ηλεκτρονική εφαρμογή, βάση δεδομένων, διαδικτυακή αγορά ή αποθηκευτικό χώρο, ή προσφέρει μηχανή αναζήτησης ή διαφημιστικές υπηρεσίες σε ιστότοπο ή σε ηλεκτρονική εφαρμογή, η εν λόγω φορολογούμενη εταιρεία θεωρείται ότι έχει ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος άλλο από την περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία είναι εγκατεστημένη για φορολογικούς σκοπούς, αν το συνολικό ποσό των εσόδων της φορολογουμένης εταιρείας ή συνδεδεμένης επιχείρησης από συναλλαγές εξ αποστάσεως που προέρχονται από τις προαναφερθείσες ψηφιακές πλατφόρμες στην αλλοδαπή δικαιοδοσία υπερβαίνει τα 5 000 000 EUR ετησίως και εφόσον ισχύει μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

α)  τουλάχιστον 1000 εγγεγραμμένοι μεμονωμένοι χρήστες ανά μήνα που διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από την περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία είναι εγκατεστημένη για φορολογικούς σκοπούς η φορολογούμενη εταιρεία έχουν συνδεθεί με κωδικό ή ως επισκέπτες στην ψηφιακή πλατφόρμα της φορολογούμενης εταιρείας·

 

β)  τουλάχιστον 1000 ψηφιακές συμβάσεις έχουν συναφθεί ανά μήνα με πελάτες ή χρήστες εγκατεστημένους στην αλλοδαπή δικαιοδοσία σε ένα φορολογικό έτος·

 

γ)  ο όγκος του ψηφιακού περιεχομένου που συλλέγεται από τη φορολογούμενη εταιρεία σε ένα φορολογικό έτος υπερβαίνει το 10 % του συνολικού αποθηκευμένου ψηφιακού περιεχομένου του ομίλου.

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 66, για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας, προσαρμόζοντας τους παράγοντες που ορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου βάσει της προόδου όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες.

 

Αν, επιπλέον του κατώτατου ορίου βάσει εσόδων, το οποίο αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου, ένας ή περισσότεροι από τους τρεις ψηφιακούς παράγοντες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή σε φορολογούμενη εταιρεία στο οικείο κράτος μέλος, η φορολογούμενη εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος.

 

Η φορολογούμενη εταιρεία υποχρεούται να αποκαλύπτει στις φορολογικές αρχές όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον προσδιορισμό της μόνιμης εγκατάστασης ή της ψηφιακής μόνιμης εγκατάστασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπροσθέτως των ποσών που μπορούν να εκπέσουν ως δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη σύμφωνα με την παράγραφο 2, η φορολογούμενη εταιρεία μπορεί επίσης να εκπέσει, ανά φορολογικό έτος, ένα πρόσθετο ποσοστό 50% των συναφών δαπανών, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν κινητά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, που προκύπτουν κατά το εν λόγω έτος. Εάν οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη υπερβαίνουν τα 20 000 000 EUR, η φορολογούμενη εταιρεία μπορεί να εκπέσει το 25% του υπερβαίνοντος ποσού.

Για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που δεν υπερβαίνουν τα 20 000 000 EUR, και για αυτές που σχετίζονται με δαπάνες για υπαλλήλους, υπεργολάβους, εργαζομένους σε εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και ελεύθερους επαγγελματίες, χορηγείται στην φορολογούμενη εταιρεία πίστωση φόρου 10 % επί των δαπανών που προκύπτουν.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η φορολογούμενη εταιρεία μπορεί να εκπέσει ένα επιπλέον ποσοστό 100 % των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη το ποσό των 20 000 000 EUR, όταν η φορολογούμενη εταιρεία πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α)  είναι μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο επιχείρηση με λιγότερους των 50 εργαζομένων και ετήσιο κύκλο εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR·

 

β)  δεν έχει καταχωριστεί για πάνω από πέντε έτη. Εάν η φορολογούμενη εταιρεία δεν υπόκειται σε υποχρέωση καταχώρισης, η χρονική περίοδος των πέντε ετών μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από τη στιγμή που η επιχείρηση είτε ξεκινά, είτε έχει υποχρέωση καταβολής φόρου για, την οικονομική της δραστηριότητα·

 

γ)  δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης·

 

δ)  δεν έχει συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

 

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το 50% των εξόδων παράστασης, έως ποσού που δεν υπερβαίνει το [x] % των εσόδων κατά το φορολογικό έτος·

β)  το 50% των τακτικών και απαραίτητων εξόδων παράστασης που αφορούν ή συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματική δραστηριότητα της φορολογούμενης εταιρείας, έως ποσού που δεν υπερβαίνει το [x] % των εσόδων κατά το φορολογικό έτος·

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η μεταφορά των μη διανεμηθέντων κερδών σε αποθεματικό που εντάσσεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας·

γ)  η μεταφορά των μη διανεμηθέντων κερδών σε αποθεματικό που εντάσσεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εκτός από τα κέρδη που διατηρούνται σε αποθεματικό από συνεταιριστικές επιχειρήσεις και συνεταιριστικές κοινοπραξίες, τόσο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δραστηριότητας της εταιρείας όσο και μετά τη λήξη της, σύμφωνα με τις εθνικές φορολογικές ρυθμίσεις·

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια)  οι δαπάνες για τους δικαιούχους που βρίσκονται σε χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς ( αποκαλουμένων και «φορολογικών παραδείσων»)·

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού εκπίπτει στο φορολογικό έτος κατά το οποίο πραγματοποιείται μόνο μέχρι του 30 % των εσόδων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων («EBITDA») της φορολογούμενης εταιρείας ή μέχρι του ποσού των 3 000 000 EUR, ανάλογα με το ποσό που είναι υψηλότερο.

Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού εκπίπτει στο φορολογικό έτος κατά το οποίο πραγματοποιείται μόνο μέχρι του 10 % των εσόδων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων («EBITDA») της φορολογούμενης εταιρείας ή μέχρι του ποσού των 1 000 000 EUR, ανάλογα με το ποσό που είναι υψηλότερο.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, όταν στη φορολογούμενη εταιρεία επιτρέπεται ή επιβάλλεται να ενεργεί εξ ονόματος ομίλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους κανόνες εθνικού συστήματος φορολογίας ομίλων, τότε ολόκληρος ο όμιλος αντιμετωπίζεται ως φορολογούμενη εταιρεία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το υπερβαίνον κόστος δανεισμού και τα EBITDA υπολογίζονται για ολόκληρο τον όμιλο. Επίσης, το ποσό των 3 000 000 EUR λαμβάνεται υπόψη για ολόκληρο τον όμιλο.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, όταν στη φορολογούμενη εταιρεία επιτρέπεται ή επιβάλλεται να ενεργεί εξ ονόματος ομίλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους κανόνες εθνικού συστήματος φορολογίας ομίλων, τότε ολόκληρος ο όμιλος αντιμετωπίζεται ως φορολογούμενη εταιρεία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το υπερβαίνον κόστος δανεισμού και τα EBITDA υπολογίζονται για ολόκληρο τον όμιλο. Επίσης, το ποσό των 1 000 000 EUR λαμβάνεται υπόψη για ολόκληρο τον όμιλο.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Υπερβαίνον κόστος δανεισμού που δεν εκπίπτει σε δεδομένο φορολογικό έτος μεταφέρεται σε επόμενες χρήσεις χωρίς χρονικό περιορισμό.

6.  Υπερβαίνον κόστος δανεισμού που δεν εκπίπτει σε δεδομένο φορολογικό έτος μεταφέρεται σε επόμενες χρήσεις για περίοδο πέντε ετών.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Ειδικές εξαιρέσεις

 

Τα κέρδη που διατηρούνται σε αποθεματικό από συνεταιριστικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, τόσο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δραστηριότητας μιας εταιρείας όσο και μετά τη λήξη της, καθώς και οι παροχές που χορηγούνται από συνεταιριστικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες προς τα μέλη τους, εκπίπτουν, εφόσον η εν λόγω δυνατότητα έκπτωσης επιτρέπεται από το εθνικό φορολογικό δίκαιο.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 29

Άρθρο 29

Φορολόγηση κατά την έξοδο

Φορολόγηση κατά την έξοδο

1.  Ποσό που ισούται προς την αγοραία αξία μεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού, κατά τη στιγμή της εξόδου αυτών των στοιχείων, μείον την αξία τους για φορολογικούς σκοπούς, αντιμετωπίζεται ως πραγματοποιηθέντα έσοδα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1164.

α)  όταν η φορολογούμενη εταιρεία μεταβιβάζει στοιχεία ενεργητικού από την έδρα της στη μόνιμη εγκατάστασή της σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα·

 

β)  όταν η φορολογούμενη εταιρεία μεταβιβάζει στοιχεία ενεργητικού από ευρισκόμενη σε κράτος μέλος μόνιμη εγκατάστασή της στην έδρα της ή σε άλλη μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, στον βαθμό που, λόγω της μεταβίβασης, το κράτος μέλος της μόνιμης εγκατάστασης δεν έχει πλέον το δικαίωμα να φορολογεί τα μεταβιβασθέντα στοιχεία ενεργητικού·

 

γ)  όταν η φορολογούμενη εταιρεία μεταφέρει τη φορολογική έδρα της σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εκτός από εκείνα τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία παραμένουν ουσιωδώς συνδεδεμένα με μόνιμη εγκατάσταση στο πρώτο κράτος μέλος·

 

δ)  όταν η φορολογούμενη εταιρεία μεταφέρει τη δραστηριότητα που ασκεί η μόνιμη εγκατάστασή του από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, στον βαθμό που, λόγω της μεταβίβασης, το κράτος μέλος της μόνιμης εγκατάστασης δεν έχει πλέον το δικαίωμα να φορολογεί τα μεταβιβασθέντα στοιχεία ενεργητικού.

 

2.  Το κράτος μέλος στο οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία ενεργητικού, η φορολογική έδρα ή η δραστηριότητα που ασκεί η μόνιμη εγκατάσταση δέχεται την αξία που έχει οριστεί από το κράτος μέλος της φορολογούμενης εταιρείας ή της μόνιμης εγκατάστασης ως αξία εκκίνησης των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού για φορολογικούς σκοπούς.

 

3.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται επί μεταβιβάσεων στοιχείων ενεργητικού που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση κινητών αξιών ή επί στοιχείων ενεργητικού που παρέχονται ως ασφάλεια ή όταν η μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού πραγματοποιείται για την κάλυψη κεφαλαιακών απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας ή για τους σκοπούς της διαχείρισης ρευστότητας, όταν τα εν λόγω στοιχεία πρόκειται να επανέλθουν στο κράτος μέλος του μεταβιβάζοντος εντός περιόδου 12 μηνών.

 

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ζημίες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους από ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία ή από μόνιμη εγκατάσταση μη ημεδαπής φορολογούμενης εταιρείας μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες χρήσεις και να εκπέσουν κατά τα επόμενα φορολογικά έτη, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα οδηγία.

1.  Ζημίες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους από ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία ή από μόνιμη εγκατάσταση μη ημεδαπής φορολογούμενης εταιρείας μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες χρήσεις και να εκπέσουν κατά τα επόμενα φορολογικά έτη, εντός μίας πενταετίας κατ’ ανώτατο όριο.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 42

διαγράφεται

Ελάφρυνση για ζημίες και ανάκτηση

 

1.  Ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία που εξακολουθεί να είναι επικερδής μετά την έκπτωση των ζημιών της σύμφωνα με το άρθρο 41 δύναται επιπροσθέτως να εκπέσει, κατά το ίδιο φορολογικό έτος, ζημίες πραγματοποιηθείσες από τις άμεσες θυγατρικές της που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1, ή από μόνιμη ή μόνιμες εγκαταστάσεις που ευρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη. Αυτή η ελάφρυνση για ζημίες παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η έκπτωση είναι ανάλογη της συμμετοχής της ημεδαπής φορολογούμενης εταιρείας στις πληρούσες τις προϋποθέσεις θυγατρικές της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1, και πλήρης για τις μόνιμες εγκαταστάσεις. Η μείωση της βάσης φορολογίας της ημεδαπής φορολογούμενης εταιρείας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση οδηγήσει σε αρνητικό ποσό.

 

3.  Η ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία προσθέτει ακολούθως στη φορολογική βάση της, έως του ποσού που είχε προηγουμένως εκπέσει ως ζημία, τυχόν μεταγενέστερα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από τις πληρούσες τις προϋποθέσεις θυγατρικές της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ή από τις μόνιμες εγκαταστάσεις της.

 

4.  Ζημίες που εκπίπτουν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ενσωματώνονται εκ νέου αυτόματα στη φορολογική βάση της ημεδαπής φορολογούμενης εταιρείας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α)  όταν, στο τέλος του πέμπτου φορολογικού έτους μετά την έκπτωση των ζημιών, δεν έχει ενσωματωθεί εκ νέου κέρδος ή τα εκ νέου ενσωματωμένα κέρδη δεν αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό των εκπιπτόμενων ζημιών·

 

β)  όταν η πληρούσα τις προϋποθέσεις θυγατρική, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1, πωλείται, τίθεται υπό εκκαθάριση ή μετατρέπεται σε μόνιμη εγκατάσταση·

 

γ)  όταν η μόνιμη εγκατάσταση πωλείται, τίθεται υπό εκκαθάριση ή μετατρέπεται σε θυγατρική·

 

δ)  όταν η μητρική εταιρεία παύει να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1.

 

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 45 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 45a

 

Πραγματική φορολογική εισφορά

 

Για όσο διάστημα εξακολουθεί να ισχύει το όριο που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα κράτη μέλη παρακολουθούν και δημοσιεύουν την πραγματική φορολογική εισφορά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να εξασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις παρεμφερείς επιχειρήσεις εντός της Ένωσης και να μετριάσουν τον διοικητικό φόρτο και το κόστος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση των στοιχείων γ) και δ) του άρθρου 8, μια φορολογούμενη εταιρεία δεν απαλλάσσεται του φόρου επί των αλλοδαπής προελεύσεως εισοδημάτων που η φορολογούμενη εταιρεία εισέπραξε ως διανεμηθέντα κέρδη από οντότητα σε τρίτη χώρα ή ως προϊόν της διάθεσης μετοχών που κατείχε οντότητα σε τρίτη χώρα όταν η εν λόγω οντότητα στη χώρα στην οποία εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς υπόκειται σε νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το ήμισυ του νόμιμου συντελεστή φορολογίας στον οποίο θα υπόκειτο η φορολογούμενη εταιρεία, ως προς τα εν λόγω εισοδήματα αλλοδαπής προελεύσεως, στο κράτος μέλος όπου εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς.

Κατά παρέκκλιση των στοιχείων γ) και δ) του άρθρου 8, μια φορολογούμενη εταιρεία δεν απαλλάσσεται του φόρου επί των μη προερχόμενων από ενεργό επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλοδαπής προελεύσεως εισοδημάτων που η φορολογούμενη εταιρεία εισέπραξε ως διανεμηθέντα κέρδη από οντότητα σε τρίτη χώρα ή ως προϊόν της διάθεσης μετοχών που κατείχε οντότητα σε τρίτη χώρα όταν η εν λόγω οντότητα στη χώρα στην οποία εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς υπόκειται σε νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατώτερο από 15 %, ως προς τα εν λόγω εισοδήματα αλλοδαπής προελεύσεως, στο κράτος μέλος όπου εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όπου εφαρμόζεται η παράγραφος 1, η φορολογούμενη εταιρεία υπόκειται σε φόρο επί των αλλοδαπής προελεύσεως εισοδημάτων με έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε στην τρίτη χώρα από τη φορολογική οφειλή της στο κράτος μέλος όπου εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς. Η μείωση δεν υπερβαίνει το ποσό του φόρου, όπως υπολογίζεται πριν από την έκπτωση, το οποίο είναι αποδοτέο στο εισόδημα που μπορεί να φορολογηθεί.

2.  Όπου εφαρμόζεται η παράγραφος 1, η φορολογούμενη εταιρεία υπόκειται σε φόρο επί των αλλοδαπής προελεύσεως εισοδημάτων με έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε στην τρίτη χώρα από τη φορολογική οφειλή της στο κράτος μέλος όπου εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς. Η μείωση δεν υπερβαίνει το ποσό του φόρου, όπως υπολογίζεται πριν από την έκπτωση, το οποίο είναι αποδοτέο στο εισόδημα που μπορεί να φορολογηθεί. Προκειμένου να επωφεληθεί από την έκπτωση, ο φορολογούμενος υποχρεούται να αποδείξει στις φορολογικές αρχές του ότι τα αποκτηθέντα στην αλλοδαπή εισοδήματα προέρχονται από ενεργό επιχειρηματική δραστηριότητα, κάτι που θα μπορούσε να γίνει με ένα σχετικό πιστοποιητικό παρεχόμενο από τις φορολογικές αρχές της αλλοδαπής.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 58

Άρθρο 58

Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων

Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων

1.  Για τον σκοπό του υπολογισμού της φορολογικής βάσης δυνάμει των κανόνων της παρούσας οδηγίας, ένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων οι οποίες, έχοντας εφαρμοστεί με ουσιαστικό σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της παρούσας οδηγίας, και συνεκτιμωμένων όλων των σχετικών στοιχείων και περιστάσεων, δεν είναι γνήσιες. Μια ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύει ο γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων που ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1164.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, μια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων θεωρείται μη γνήσια στον βαθμό που δεν εφαρμόζεται για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα.

 

3.  Ρυθμίσεις ή σειρά ρυθμίσεων που δεν λαμβάνονται υπόψη δυνάμει της παραγράφου 1, αντιμετωπίζονται, για τον σκοπό του υπολογισμού της φορολογικής βάσης, βάσει των χαρακτηριστικών της οικονομικής τους υπόστασης.

 

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μια οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση, τα κέρδη της οποίας δεν φορολογούνται ή απαλλάσσονται του φόρου στο κράτος μέλος της έδρας της εταιρείας, αντιμετωπίζεται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το κράτος μέλος του φορολογουμένου αντιμετωπίζει μια οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση , τα κέρδη της οποίας δεν φορολογούνται ή απαλλάσσονται του φόρου στο εν λόγω κράτος μέλος, ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο πραγματικός φόρος εταιρειών που καταβάλλει η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση για τα κέρδη της είναι χαμηλότερος από τη διαφορά μεταξύ του φόρου εταιρειών που θα είχε επιβληθεί στα κέρδη της οντότητας ή της μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με τους κανόνες της παρούσας οδηγίας και του πραγματικού φόρου εταιρειών που καταβάλλει για τα εν λόγω κέρδη η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση.

β)  τα κέρδη της οντότητας υπόκεινται σε συντελεστή φορολογίας εταιρειών μικρότερο από 15 %· ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται με βάση τα κέρδη πριν από την εφαρμογή των πράξεων που χρησιμοποιούνται από τις εν λόγω χώρες για τη μείωση της φορολογητέας βάσης που υπόκειται στον συντελεστή· ο εν λόγω συντελεστής αναθεωρείται σε ετήσια βάση ανάλογα με τις οικονομικές εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, για τον υπολογισμό του φόρου εταιρειών που θα είχε επιβληθεί στα κέρδη της οντότητας σύμφωνα με τους κανόνες της οδηγίας στο κράτος μέλος της φορολογούμενης εταιρείας, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα τυχόν μόνιμης εγκατάστασης της οντότητας που δεν υπόκειται σε φόρο ή που απαλλάσσεται του φόρου στη δικαιοδοσία της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας.

διαγράφεται

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν μια οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση αντιμετωπίζεται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία βάσει της παραγράφου 1, το μη διανεμηθέν εισόδημα της οντότητας ή της μόνιμης εγκατάστασης υπόκειται σε φόρο στον βαθμό που προέρχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες:

2.  Όταν μια οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση αντιμετωπίζεται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος του φορολογουμένου συμπεριλαμβάνει στη φορολογική βάση:

 

α)  το μη διανεμηθέν εισόδημα της οντότητας ή το εισόδημα της μόνιμης εγκατάστασης το οποίο προκύπτει από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α)  τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παράγεται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία·

(i)  τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παράγεται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία·

β)  δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που παράγεται από διανοητική ιδιοκτησία·

(ii)  δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που παράγεται από διανοητική ιδιοκτησία·

γ)  μερίσματα και εισόδημα από τη διάθεση μετοχών·

iii)  μερίσματα και εισόδημα από τη διάθεση μετοχών·

δ)  εισόδημα από χρηματοδοτική μίσθωση·

(iv)  εισόδημα από χρηματοδοτική μίσθωση·

ε)  εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες·

(v)  εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες·

στ)  εισόδημα από εταιρείες τιμολόγησης που αποκομίζουν έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και υπηρεσιών που αγοράζονται και πωλούνται σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και δεν προσθέτουν καμία ή προσθέτουν ελάχιστη οικονομική αξία·

(vi)  εισόδημα από εταιρείες τιμολόγησης που αποκομίζουν έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και υπηρεσιών που αγοράζονται και πωλούνται σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και δεν προσθέτουν καμία ή προσθέτουν ελάχιστη οικονομική αξία·

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία που είναι ημεδαπή ή βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, όταν η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία έχει συσταθεί για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η δραστηριότητα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα στον βαθμό που η εν λόγω δραστηριότητα υποστηρίζεται από ανάλογο προσωπικό, εξοπλισμό, στοιχεία ενεργητικού και εγκαταστάσεις.

Το παρόν στοιχείο δεν εφαρμόζεται όταν η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία ασκεί ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα που υποστηρίζεται από προσωπικό, εξοπλισμό, περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις, όπως αποδεικνύεται από συναφή πραγματικά περιστατικά και περιστάσεις. Όταν η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία είναι ημεδαπή ή βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, τα κράτη μέλη μπορούν να παραιτούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ή

 

β)  το μη διανεμηθέν εισόδημα της οντότητας ή της μόνιμης εγκατάστασης το οποίο προκύπτει από μη γνήσιες διευθετήσεις που έχουν συσταθεί με ουσιαστικό σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος.

 

Για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου, διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων θεωρείται μη γνήσια στον βαθμό που η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση δεν θα είχε την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων ή δεν θα είχε αναλάβει τους κινδύνους που γεννά το σύνολο ή μέρος του εισοδήματός της, εάν δεν ελεγχόταν από εταιρεία στην οποία εκτελούνται τα καθήκοντα των σημαινόντων στελεχών, τα οποία άπτονται των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και κινδύνων, και στην οποία τα καθήκοντα αυτά συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία του εισοδήματος της ελεγχόμενης εταιρείας.

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση δεν αντιμετωπίζεται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 όταν το ένα τρίτο κατ' ανώτατο όριο του εισοδήματος που πραγματοποιεί η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση εμπίπτει στις κατηγορίες α) έως στ) της παραγράφου 2.

Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις ενός κράτους μέλους, η φορολογική βάση του φορολογούμενου υπολογίζεται βάσει του στοιχείου α) της παραγράφου 2, το κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να μην αντιμετωπίσει μια οντότητα ή τη μόνιμη εγκατάσταση ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία βάσει της παραγράφου 1, εάν το ένα τρίτο ή και λιγότερο του εισοδήματος που πραγματοποιεί η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση εμπίπτει στις κατηγορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζονται ως ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 όταν το ένα τρίτο κατ' ανώτατο όριο του εισοδήματος που πραγματοποιεί η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση από τις κατηγορίες α) έως στ) της παραγράφου 2 προέρχεται από συναλλαγές με τη φορολογούμενη εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

Όταν, σύμφωνα με τους κανόνες ενός κράτους μέλους, η φορολογική βάση του φορολογούμενου υπολογίζεται βάσει της παραγράφου 2 στοιχείο α), το κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να μην αντιμετωπίσει τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ως ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, εάν το ένα τρίτο ή και λιγότερο του εισοδήματος της οντότητας από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 προέρχεται από συναλλαγές με τον φορολογούμενο ή τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις.

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής του στοιχείου β) της παραγράφου 2 μια οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση:

 

α)  με λογιστικά κέρδη που δεν υπερβαίνουν τις 750 000 EUR και εισόδημα από μη εμπορική δραστηριότητα κάτω των 75 000 EUR· ή

 

β)  της οποίας τα λογιστικά κέρδη δεν υπερβαίνουν το 10 τοις εκατό των δαπανών λειτουργίας της για τη φορολογική περίοδο.

 

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο β), οι δαπάνες λειτουργίας δεν μπορούν να περιλαμβάνουν το κόστος των αγαθών που πωλούνται εκτός της χώρας της οποίας είναι κάτοικος η οντότητα ή στην οποία βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση, για φορολογικούς σκοπούς και πληρωμές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 61

Άρθρο 61

Αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων

Αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων

Εφόσον μια αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ κρατών μελών οδηγεί σε διπλή έκπτωση για την ίδια πληρωμή, τις ίδιες δαπάνες ή τις ίδιες ζημίες, η έκπτωση χορηγείται μόνο στο κράτος μέλος όπου έχει την πηγή της η εν λόγω πληρωμή, πραγματοποιούνται οι δαπάνες ή προκύπτουν οι ζημίες.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 για την αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων.

Εφόσον μια αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτη χώρα οδηγεί σε έκπτωση για την ίδια πληρωμή, τις ίδιες δαπάνες ή τις ίδιες ζημίες, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αρνείται την έκπτωση για την εν λόγω πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες.

 

Εφόσον μια αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ κρατών μελών οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώρηση, το κράτος μέλος του πληρωτή αρνείται την έκπτωση των εν λόγω πληρωμών.

 

Εφόσον μια αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτη χώρα οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώρηση:

 

α)  αν η πληρωμή έχει την πηγή της σε κράτος μέλος, το τελευταίο αρνείται την έκπτωση, ή

 

β)  αν η πληρωμή έχει την πηγή της σε τρίτη χώρα, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος απαιτεί από τη φορολογούμενη εταιρεία να συμπεριλάβει την εν λόγω πληρωμή στη φορολογητέα βάση, εκτός εάν η τρίτη χώρα έχει ήδη αρνηθεί την έκπτωση ή έχει ζητήσει τη συμπερίληψη της εν λόγω πληρωμής.

 

Εφόσον μια αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ κρατών μελών η οποία αφορά μόνιμη εγκατάσταση οδηγεί σε μη φορολόγηση χωρίς καταχώρηση, το κράτος μέλος στο οποίο η φορολογούμενη εταιρεία εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς απαιτεί από τη φορολογούμενη εταιρεία να συμπεριλάβει στη φορολογητέα βάση το εισόδημα που αποδίδεται στη μόνιμη εγκατάσταση.

 

Εφόσον μια αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων η οποία αφορά μόνιμη εγκατάσταση ευρισκόμενη σε τρίτη χώρα οδηγεί σε μη φορολόγηση χωρίς καταχώρηση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος απαιτεί από τη φορολογούμενη εταιρεία να συμπεριλάβει στη φορολογητέα βάση το εισόδημα που αποδίδεται στη μόνιμη εγκατάσταση στην τρίτη χώρα.

 

4.  Εφόσον μια πληρωμή από φορολογούμενη εταιρεία προς συνδεδεμένη επιχείρηση σε τρίτη χώρα άμεσα ή έμμεσα συμψηφίζεται με πληρωμή, δαπάνες ή ζημίες οι οποίες, λόγω αναντιστοιχίας στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, εκπίπτουν σε δύο διαφορετικές δικαιοδοσίες εκτός της Ένωσης, το κράτος μέλος της φορολογούμενης εταιρείας αρνείται την έκπτωση της πληρωμής από φορολογούμενη εταιρεία προς συνδεδεμένη επιχείρηση σε τρίτη χώρα από τη φορολογητέα βάση, εκτός εάν μία από τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες έχει ήδη αρνηθεί την έκπτωση για την πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες που θα τύγχαναν έκπτωσης σε δύο διαφορετικές δικαιοδοσίες.

 

5.  Εφόσον η αντίστοιχη συμπερίληψη εκπίπτουσας πληρωμής από φορολογούμενη εταιρεία προς συνδεδεμένη επιχείρηση σε τρίτη χώρα άμεσα ή έμμεσα συμψηφίζεται με πληρωμή η οποία, λόγω αναντιστοιχίας στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, δεν έχει συμπεριληφθεί από τον δικαιούχο της πληρωμής στη φορολογητέα βάση του, το κράτος μέλος της φορολογούμενης εταιρείας αρνείται την έκπτωση της πληρωμής από φορολογούμενη εταιρεία προς συνδεδεμένη επιχείρηση σε τρίτη χώρα από τη φορολογητέα βάση, εκτός εάν μία από τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες έχει ήδη αρνηθεί την έκπτωση για τη μη συμπεριληφθείσα πληρωμή.

 

6.  Εφόσον μια αναντιστοιχία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων οδηγεί σε ελάφρυνση του φόρου που παρακρατείται στην πηγή επί πληρωμής που προκύπτει από μεταφερόμενο χρηματοοικονομικό στοιχείο σε περισσότερα από ένα εμπλεκόμενα μέρη, το κράτος μέλος της φορολογούμενης εταιρείας μειώνει το όφελος της εν λόγω ελάφρυνσης κατ' αναλογία προς το καθαρό φορολογητέο εισόδημα που αφορά τη συγκεκριμένη πληρωμή.

 

7.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «πληρωτής» νοείται η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση όπου έχει την πηγή της η πληρωμή, πραγματοποιούνται οι δαπάνες ή προκύπτουν οι ζημίες.

 

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 61α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αναντιστοιχίες ως προς τη φορολογική έδρα

Αναντιστοιχίες στη μεταχείριση αντίστροφων υβριδικών μέσων

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 61 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφόσον μια πληρωμή, δαπάνες ή ζημίες φορολογούμενης εταιρείας που εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς σε κράτος μέλος και σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους και της εν λόγω τρίτης χώρας, εκπίπτουν από τη φορολογητέα βάση σε αμφότερες τις δικαιοδοσίες και η εν λόγω πληρωμή, οι δαπάνες ή οι ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν στο κράτος μέλος της φορολογούμενης εταιρείας με φορολογητέο εισόδημα που δεν έχει περιληφθεί στην τρίτη χώρα, το κράτος μέλος της φορολογούμενης εταιρείας αρνείται την έκπτωση για την πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες, εκτός εάν έχει ήδη αρνηθεί η τρίτη χώρα.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τις αναντιστοιχίες στη μεταχείριση αντίστροφων υβριδικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 9α της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 65 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 65 a

 

Ευρωπαϊκός αριθμός φορολογικού μητρώου

 

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση εναρμονισμένου κοινού ευρωπαϊκού αριθμού φορολογικού μητρώου, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τη φορολογία στην Ένωση.

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 65 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 65 β

 

Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα

 

Προκειμένου να εξασφαλίζονται η πλήρης διαφάνεια και η ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα είναι αυτόματη και υποχρεωτική, όπως ορίζει η οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου.

 

Τα κράτη μέλη οφείλουν να διαθέτουν επαρκές προσωπικό, πραγματογνωσία και πόρους από τον προϋπολογισμό στις εθνικές φορολογικές υπηρεσίες τους, καθώς και πόρους για την κατάρτιση του προσωπικού των φορολογικών υπηρεσιών με έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία σε φορολογικά θέματα και στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η παρούσα οδηγία.

 

____________

 

Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 66 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 6, στο άρθρο 32 παράγραφος 5 και στο άρθρο 40 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 5 παράγραφος 2α, στο άρθρο 32 παράγραφος 5 και στο άρθρο 40 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 66 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η ανάθεση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 11 παράγραφος 6, στο άρθρο 32 παράγραφος 5 και στο άρθρο 40 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που προσδιορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει την εγκυρότητα των ήδη ισχυουσών κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

3.  Η ανάθεση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 5 παράγραφος 2α, στο άρθρο 32 παράγραφος 5 και στο άρθρο 40 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που προσδιορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει την εγκυρότητα των ήδη ισχυουσών κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 66 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5, το άρθρο 4 παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 6, το άρθρο 32 παράγραφος 5 και το άρθρο 40 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθούν, εντός [διμήνου] από την ως άνω κοινοποίησή της, αντιρρήσεις από το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, το Συμβούλιο έχει ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσει αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά [δύο μήνες] με πρωτοβουλία του Συμβουλίου.

5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5, το άρθρο 4 παράγραφος 5, το άρθρο 5 παράγραφος 2α, το άρθρο 32 παράγραφος 5 και το άρθρο 40 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθούν, εντός [διμήνου] από την ως άνω κοινοποίησή της, αντιρρήσεις από το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, το Συμβούλιο έχει ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσει αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά [δύο μήνες] με πρωτοβουλία του Συμβουλίου.

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 66 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 66a

 

Μέτρα κατά της κατάχρησης των φορολογικών συμβάσεων

 

Τα κράτη μέλη τροποποιούν τις διμερείς φορολογικές συμβάσεις τους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι συμβάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α)   μία ρήτρα που θα διασφαλίζει ότι αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη θα αναλαμβάνουν να λαμβάνουν μέτρα βάσει των οποίων ο φόρος θα πρέπει να καταβάλλεται εκεί όπου ασκούνται οι οικονομικές δραστηριότητες και όπου δημιουργείται αξία·

 

β)   προσάρτημα στο οποίο θα διευκρινίζεται ότι ο στόχος των διμερών συμβάσεων, πέραν της αποφυγής της διπλής φορολογίας, είναι επίσης η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

 

γ)   μια ρήτρα για δοκιμή κύριου σκοπού με βάση έναν γενικό κανόνα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής.

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 68 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 68a

 

Παρακολούθηση

 

Η Επιτροπή παρακολουθεί και δημοσιεύει τα πορίσματά της για την ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να διασφαλίσει την ομοιογενή εφαρμογή των μέτρων της από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 69

Άρθρο 69

Επανεξέταση

Έκθεση εφαρμογής και επανεξέταση

Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει την εφαρμογή της και υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, αποτιμά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή, τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, θα εξετάσει τη λειτουργία του άρθρου 11 και θα εξετάσει ενδεχόμενες προσαρμογές στον ορισμό και τη βαθμονόμηση της ΕΦΑΕ. Η Επιτροπή θα προβεί σε διεξοδική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η ΕΦΑΕ μπορεί να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που δικαιούνται να επιλέξουν να εφαρμόζουν τους κανόνες της παρούσας οδηγίας για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους μέσω ιδίων κεφαλαίων.

Η Επιτροπή διαβιβάζει τα πορίσματά της στο πλαίσιο έκθεσης εφαρμογής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση περιέχει ανάλυση όλων των ακόλουθων στοιχείων:

 

α)  των επιπτώσεων του συστήματος αυτού στα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών·

 

β)  των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του συστήματος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

 

γ)  του αντίκτυπου στη δίκαιη είσπραξη των φόρων μεταξύ των κρατών μελών·

 

δ)  των επιπτώσεων για το σύνολο της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ενδεχόμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών που υπόκεινται στους νέους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία·

 

ε)  του αριθμού των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής κατά τη μεταβατική περίοδο.

 

Η Επιτροπή, 10 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει την εφαρμογή της και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει τα πορίσματά της στα κράτη μέλη, με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη τα εν λόγω πορίσματα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων φορολογίας των εταιρειών.

Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει τα πορίσματά της στο πλαίσιο έκθεσης που υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη τα εν λόγω πορίσματα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων φορολογίας των εταιρειών, συνοδευόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2020.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Στα τέλη του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια μείζονα αναμόρφωση των κανόνων φορολογίας εταιρειών, με την πρόταση για την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΒΦΕ) και την πρόταση για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ). Ταυτόχρονα, η Επιτροπή απέσυρε την πρότασή της του 2011 για την ΚΕΒΦΕ, που είχε περιέλθει σε αδιέξοδο στο Συμβούλιο. Το σχέδιο θα ενισχύσει την εσωτερική αγορά, καθιστώντας ευκολότερη και φθηνότερη τη διασυνοριακή δραστηριότητα των επιχειρήσεων στην ΕΕ, θα διευκολύνει την αντιμετώπιση εταιρικών πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και θα αυξήσει την εταιρική φορολογική διαφάνεια στην ΕΕ.

Η ΚΒΦΕ παρέχει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης, αλλά η ΚΕΒΦΕ εισάγει κι ένα στοιχείο ενοποίησης που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συμψηφίζουν ζημίες σε ένα κράτος μέλος με κέρδη σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Η ιδέα της εναρμόνισης των συστημάτων φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ δεν είναι νέα· εμφανίζεται ήδη σε έγγραφα πολιτικής των αρχών της δεκαετίας του 1960. Το 1975, η Επιτροπή πρότεινε οδηγία για την εναρμόνιση των συστημάτων φορολογίας εταιρειών και την παρακράτηση φόρου στην πηγή για τα μερίσματα, η οποία τελικά αποσύρθηκε το 1990, λόγω έλλειψης προόδου στο Συμβούλιο. Αντ’ αυτής, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τη φορολογία επιχειρήσεων. Το 2001, η Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη σχετικά με τη φορολογία εταιρειών στην εσωτερική αγορά· ωστόσο, η Επιτροπή πρότεινε την ΚΕΒΦΕ μόλις το 2011.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την υποστήριξή του προς την ΚΕΦΒΔΕ σε πολλές περιπτώσεις. Το 2008 χαιρέτισε την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει την ΚΕΒΦΕ, και το 2012 ενέκρινε έκθεση της εισηγήτριας Marianne Thyssen, που ζητούσε να εφαρμοστεί η ΚΕΒΦΕ το συντομότερο δυνατό και σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Το 2015, με το ψήφισμά του σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 1), το Κοινοβούλιο ζήτησε την καθιέρωση υποχρεωτικής ΚΕΒΦΕ, και επανέλαβε το αίτημά του αυτό στο ψήφισμά του του 2016 (TAXE 2).

Το πλαίσιο

Η δίκαιη φορολογία επιχειρήσεων πέρασε στην πρώτη γραμμή της διεθνούς ημερήσιας διάταξης στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των πολυάριθμων αποκαλύψεων χρηματοοικονομικών σκανδάλων όπως το «Lux leaks» και τα Έγγραφα του Παναμά. Η προσπάθεια για καταπολέμηση της φοροαποφυγής οδήγησε στην έγκριση της πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών (BEPS). Στην ΕΕ, οι συστάσεις BEPS υλοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, με τη δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής (ATAD 1), που εγκρίθηκε στα μέσα του 2016, και την ATAD 2 για τις αναντιστοιχίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, που εγκρίθηκε νωρίτερα φέτος, όπως επίσης με την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» («DAC 4») και τις εκθέσεις ανά χώρα («DAC 5»).

Η ΚΕΒΦΕ είναι ένα από τα δομικά στοιχεία που λείπουν για την οικοδόμηση μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Η ΚΕΒΦΕ προσφέρει φορολογική ασφάλεια δικαίου, σαφές και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο και ισχυρούς κανόνες καταπολέμησης της φοροαποφυγής, μεταξύ άλλων με την κατάργηση της μεταβιβαστικής τιμολόγησης.

Η πρόταση

Ο κόσμος της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης θέτει τα κράτη μέλη ενώπιον της πρόκλησης να εξασφαλίσουν ότι τα εισοδήματα από οικονομικές δραστηριότητες φορολογούνται εκεί όπου δημιουργείται η αξία. Ιδίως οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες είναι σε θέση να μεταβιβάζουν εύκολα τα κέρδη τους σε κράτη μέλη με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές.

Η Επιτροπή χώρισε τον φάκελο σε έναν τμήμα ενοποίησης και ένα τμήμα που καθορίζει την κοινή εταιρική φορολογική βάση. Η πρώτη οδηγία προβλέπει ένα σύνολο κανόνων για τον τρόπο με τον οποίο θα φορολογούνται τα κέρδη μιας επιχείρησης. Με τη δεύτερη οδηγία για την ενοποίηση, όλα τα κέρδη και οι ζημίες θα αθροίζονται για να προκύπτει καθαρό κέρδος ή ζημία για το σύνολο της ΕΕ. Ο εισηγητής πιστεύει, ωστόσο, ότι το ένα μέρος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Συνεπώς, ο σύνδεσμος μεταξύ των δύο φακέλων πρέπει να ενισχυθεί, με την ευθυγράμμιση των ημερομηνιών εφαρμογής των δύο οδηγιών, έως το 2020 το αργότερο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αποκλειστούν οι προσωρινές διατάξεις (η αντιστάθμιση ζημιών σε διασυνοριακό επίπεδο).

Τα υφιστάμενα συστήματα φορολογίας εταιρειών αντικατοπτρίζουν οικονομικές πραγματικότητες του περασμένου αιώνα, όπου οι επιχειρήσεις συνδέονταν σαφώς με την τοπική αγορά. Η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας αποτελούν προκλήσεις όσον αφορά την πρόληψη της στρέβλωσης της αγοράς, την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ χωρίς φυσική εγκατάσταση πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι επιχειρήσεις που είναι φυσικά εγκατεστημένες στην ΕΕ. Συνεπώς, ο εισηγητής περιλαμβάνει παράγοντες που καθορίζουν την ψηφιακή παρουσία στο άρθρο για τη μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι το σύστημα αυτό πρέπει να είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρότυπο φορολογίας εταιρειών. Το κατώφλιο των 750 εκατομμυρίων ευρώ που προτείνεται από την Επιτροπή δεν είναι κατάλληλο για τους σκοπούς της ΚΕΒΦΕ. Ο εισηγητής προτείνει να οριστεί χαμηλότερο κατώτατο όριο, 40 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να περιληφθεί η πλειονότητα των εταιρειών με διασυνοριακές δραστηριότητες. Μακροπρόθεσμα (δηλ. εντός 5 ετών) δεν θα πρέπει να υπάρχει όριο, για λόγους απλούστευσης για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές και για να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ ΜΜΕ και πολυεθνικών εταιρειών. Ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει στατιστικές για τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και για τις ΜΜΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποφυγή των ανισοτήτων.

Η ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων και ΜΜΕ αποτελεί ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την παρούσα έκθεση. Το χάσμα μεταξύ των φόρων που καταβάλλουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και του μεριδίου που καταβάλλουν οι ΜΜΕ έχει διευρυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η αιτία αυτού του προβλήματος είναι ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τις ΜΜΕ, κατά κανόνα διαθέτουν τα μέσα για να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους σε περιοχές δικαιοδοσίας με χαμηλή φορολογία. Η πρόταση της Επιτροπής δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση αυτής της τάσης, διότι αφήνει ανοικτή στα κράτη μέλη τη δυνατότητα ανταγωνισμού στους συντελεστές φορολογίας εταιρειών. Επομένως, θα πρέπει να καθιερωθεί η αρχή ενός ελάχιστου συντελεστή.

Εν κατακλείδι

Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι προτάσεις για την ΚΕΒΦΕ αποτελούν ουσιαστικό δομικό στοιχείο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και διανοίγουν δυνατότητες για την ενίσχυση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένα νέο πλαίσιο θα προωθήσει μια δικαιότερη και καλύτερα ενοποιημένη εσωτερική αγορά και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων άλλων εμβληματικών εγχειρημάτων όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών, η ψηφιακή ενιαία αγορά και το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η ΚΕΒΦΕ αντιμετωπίζει τις τρέχουσες προκλήσεις στο διεθνές φορολογικό πλαίσιο και μπορεί να προσφέρει ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 52α παράγραφος 4 του Κανονισμού, από τα μέλη της ομάδας του ΕΛΚ Esther de Lange, Brian Hayes και Gunnar Hökmark

1.  Παρόλο που η φορολογία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής καταδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παρούσα πρόταση για μια κοινή (ενοποιημένη) βάση φορολογίας εταιρειών, ωστόσο, θα έχει μικρό μόνο αντίκτυπο στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, ενώ οι συνέπειες στις οικονομίες των κρατών μελών θα είναι πολύ σοβαρές, ιδίως επειδή η προτεινόμενη ενοποίηση δεν αντιπροσωπεύει ορθά το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας.

2.  Είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει διενεργηθεί επαρκώς λεπτομερής αξιολόγηση όσον αφορά είτε τις προτάσεις ΚΒΦΕ είτε τις προτάσεις ΚΕΒΦΕ σε σχέση με τον αντίκτυπο στα έσοδα των κρατών μελών από την φορολόγηση εταιρειών ανά χώρα. Οι περαιτέρω τροποποιήσεις που προτείνει η παρούσα έκθεση καθιστούν μεγαλύτερη την ανάγκη για μια νέα εκτίμηση επιπτώσεων με σαφείς υπολογισμούς των συνεπειών για κάθε κράτος μέλος·

3.  Επιπλέον, ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός από τις πολυεθνικές εταιρείες, αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα. Ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι μια διεθνώς συμφωνημένη βάση μέσω της πρωτοβουλίας του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών (BEPS)·

4.  Επτά εθνικά κοινοβούλια έχουν εκδώσει αιτιολογημένες γνώμες που διατυπώνουν αντιρρήσεις για τις προτάσεις για την ΚΒΦΕ και την ΚΕΒΦΕ για λόγους επικουρικότητας και φορολογικής κυριαρχίας. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη στην παρούσα έκθεση όλες αυτές οι ανησυχίες.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (19.9.2017)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών

(COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Evelyn Regner

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. Εισαγωγή

Η παρούσα πρόταση, μαζί με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (2016/0336(CNS)) είναι η εκ νέου δρομολόγηση της πρωτοβουλίας της Επιτροπής του 2011 για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών για την ΕΕ. Οι δύο προτάσεις αποσκοπούν στην θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, η οποία να είναι κατάλληλη για ένα οικονομικό περιβάλλον το οποίο έχει αποκτήσει περισσότερο παγκοσμιοποιημένο, κινητό και ψηφιακό χαρακτήρα και στο οποίο τα κράτη μέλη δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τις πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μέσω μονομερούς δράσης, προκειμένου να προστατεύσουν τις εθνικές τους φορολογικές βάσεις από τη διάβρωση και να αντιμετωπίσουν την μετατόπιση κερδών.

II. Αποτελεσματική υλοποίηση της ενοποίησης

Η εφαρμογή της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών είναι παράγοντας θεμελιώδους σημασίας στον αγώνα για την επίτευξη δικαιοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων εντός και εκτός της ΕΕ, από απόψεως φορολόγησης. Μία από τις βασικές απειλές για τη φορολογική δικαιοσύνη είναι η διαδεδομένη πρακτική της μετατόπισης κερδών. Όταν εφαρμοστεί πλήρως, η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών θα καταστήσει δυνατή την απόδοση του εισοδήματος στον τόπο όπου παράγεται η αξία, βάσει μαθηματικού τύπου που θα περιλαμβάνει τρεις εξίσου σταθμισμένους συντελεστές οι οποίοι θα είναι περισσότερο ανθεκτικοί σε πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού σε σύγκριση με τις μεθόδους μεταβιβαστικής τιμολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαν να εξαλειφθούν τα κενά που υπάρχουν μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων, και ειδικότερα η μεταβιβαστική τιμολόγηση, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 70 % του συνόλου της μετατόπισης κερδών στην ΕΕ, και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της επίτευξης δίκαιου, αποτελεσματικού και διαφανούς φορολογικού συστήματος. Συνεπώς, οι δύο προτάσεις θα πρέπει να θεωρούνται δέσμη και θα πρέπει να εφαρμόζονται παράλληλα, ούτως ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη. Η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή έως τα τέλη του έτους 2020.

Σε σχέση με τον γενικό δίκαιο χαρακτήρα των φορολογικών συστημάτων μας, οι εταιρείες πρέπει να επωμιστούν το βάρος που τους αναλογεί, και συνεπώς είναι σημαντικό οι νέες φορολογικές απαλλαγές να μην διαβρώνουν τη φορολογική βάση. Τα μέτρα που παρέχουν κίνητρα στις ιδιωτικές οντότητες ώστε να επενδύουν στην πραγματική οικονομία πρέπει να υποστηριχθούν, δεδομένου ότι το υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα στην ΕΕ είναι μία από τις βασικές πηγές των οικονομικών αδυναμιών της. Ωστόσο, οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τις εταιρείες πρέπει να διαμορφώνονται με προσοχή και να εφαρμόζονται μόνον όταν είναι προφανής ο θετικός τους αντίκτυπος στην απασχόληση και την ανάπτυξη και όταν αποκλείεται ενδεχόμενος κίνδυνος δημιουργίας νέων κενών στο φορολογικό σύστημα. Ως εκ τούτου, η καινοτομία και οι επενδύσεις θα πρέπει να προωθούνται μέσω δημόσιων επιδοτήσεων και όχι μέσω φορολογικών απαλλαγών.

Προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός δομών και να αποφευχθούν δύο παράλληλα φορολογικά καθεστώτα, η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλες τις εταιρείες, εξαιρουμένων των ΜΜΕ, όπως ορίζονται στην 4η οδηγία για το εταιρικό δίκαιο του 1978. Έτσι, για παράδειγμα, ο κρεοπώλης της διπλανή πόρτα ή οι μικρές νεοσύστατες εταιρείες που είναι ιδιαίτερα καινοτόμες, δεν θα υποχρεούνται να υιοθετήσουν την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών. Δεδομένου ότι οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να επενδύουν σε εικονικές εταιρικές δομές για να μεταφέρουν τεχνητά τα κέρδη τους, ωθούνται προς ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των πολυεθνικών εταιρειών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια υγιής ενιαία αγορά, είναι απαραίτητο να καθιερωθεί ένα δίκαιο, αποτελεσματικό, διαφανές και φιλικό προς την ανάπτυξη σύστημα κοινής βάσης φορολογίας των εταιρειών, το οποίο θα βασίζεται στην αρχή ότι τα κέρδη θα πρέπει να φορολογούνται στη χώρα στην οποία δημιουργούνται.

Λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή αλλαγή στο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια της ψηφιακής επιχειρηματικής εγκατάστασης. Οι εταιρείες που αντλούν έσοδα σε κράτος μέλος χωρίς να έχουν φυσική παρουσία στο κράτος μέλος πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι εταιρείες με φυσική παρουσία. Επομένως, η ΚΕΒΦΕ πρέπει να εφαρμόζεται και στις ψηφιακές επιχειρήσεις.

III. Θέσπιση ελάχιστου συντελεστή φορολογίας εταιρειών στην πρόταση

Ένας κοινός και δίκαιος ελάχιστος συντελεστής φορολογίας εταιρειών είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί ίση και δίκαιη μεταχείριση μεταξύ διαφόρων προσώπων που αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ, και στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινότητας των υπόχρεων καταβολής φόρου. Εάν δεν θεσπιστεί αυτός ο ελάχιστος συντελεστής, θα προκύψει μια κατάσταση στην οποία θα ενταθεί ο ανταγωνισμός προς τα κάτω όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές. Η ύπαρξη μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών θα σήμαινε ότι τα κράτη μέλη δεν θα είναι πλέον σε θέση να εισέλθουν σε ανταγωνισμό μέσω των φορολογικών βάσεων και ότι, συνεπώς, τα οικονομικά κίνητρα ανταγωνισμού μέσω φορολογικών συντελεστών θα αυξηθούν. Κατά μέσο όρο, η φορολογία εταιρειών στην ΕΕ έχει μειωθεί από 35 % το 1990 σε 22,5 % σήμερα. Για τον τερματισμό του ανταγωνισμού προς τα κάτω όσον αφορά τους συντελεστές φορολογίας εταιρειών σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να θεσπιστεί ελάχιστος συντελεστής φορολογίας εταιρειών της τάξης του 25 %.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης και της αλληλεπίδρασης 28 ανόμοιων συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου οι δομές φορολογικού σχεδιασμού έχουν καταστεί ολοένα και πιο πολύπλοκες, καθώς αναπτύσσονται σε διάφορες δικαιοδοσίες με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση των τεχνικών πτυχών του φορολογικού συστήματος ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής οφειλής των εταιρειών. Παρότι οι εν λόγω καταστάσεις αναδεικνύουν αδυναμίες τελείως διαφορετικής φύσης, αμφότερες δημιουργούν εμπόδια που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει επομένως να αναληφθεί δράση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων η οποία να αφορά και τους δύο αυτούς τύπους ανεπαρκειών της αγοράς.

(1)  Οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης και της αλληλεπίδρασης 28 ανόμοιων συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου οι δομές φορολογικού σχεδιασμού καθίστανται ολοένα και πιο επιθετικές και πολύπλοκες, καθώς αναπτύσσονται σε διάφορες δικαιοδοσίες με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση των τεχνικών πτυχών του φορολογικού συστήματος ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής οφειλής των εταιρειών. Παρότι οι εν λόγω καταστάσεις αναδεικνύουν αδυναμίες τελείως διαφορετικής φύσης, αμφότερες δημιουργούν εμπόδια που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σε ένα πιο παγκοσμιοποιημένο, κινητό και ψηφιακό οικονομικό πλαίσιο, θα πρέπει επομένως να αναληφθεί δράση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων η οποία να αφορά και τους δύο αυτούς τύπους ανεπαρκειών της αγοράς μέσω της προσέγγισης των βάσεων φορολογίας των εταιρειών στην Ένωση και της δημιουργίας ενός δικαιότερου και συνεκτικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο θα μπορούν να λειτουργούν οι εταιρείες.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Όπως τονίζεται στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)1, ένα σύστημα φορολογίας εταιρειών που αντιμετωπίζει την Ένωση ως ενιαία αγορά για τον σκοπό του υπολογισμού της φορολογικής βάσης των εταιρειών θα διευκόλυνε τη διασυνοριακή δραστηριότητα για τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ένωση και θα προωθούσε την επίτευξη του στόχου να καταστεί η Ένωση πιο ανταγωνιστική διεθνώς όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων. Η πρόταση του 2011 για την ΚΕΒΦΕ εστίαζε στον στόχο της διευκόλυνσης της επέκτασης της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπροσθέτως του εν λόγω στόχου, θα πρέπει να ληφθεί ακόμη υπόψη ότι η ΚΕΒΦΕ δύναται να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της αποτροπής πρακτικών φοροαποφυγής. Βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει να δρομολογηθεί εκ νέου η πρωτοβουλία για την ΚΕΒΦΕ προκειμένου να διευθετηθούν, σε ισότιμη βάση, τόσο η πτυχή της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και η λειτουργία της πρωτοβουλίας περί αποτροπής της φοροαποφυγής. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τον στόχο της εξάλειψης των στρεβλώσεων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(3)  Όπως τονίζεται στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)1, ένα σύστημα φορολογίας εταιρειών που αντιμετωπίζει την Ένωση ως ενιαία αγορά για τον σκοπό του υπολογισμού της φορολογικής βάσης των εταιρειών θα διευκόλυνε τη διασυνοριακή δραστηριότητα για τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ένωση και θα προωθούσε την επίτευξη του στόχου να καταστεί η Ένωση πιο ανταγωνιστική διεθνώς όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων. Η πρόταση του 2011 για την ΚΕΒΦΕ εστίαζε στον στόχο της διευκόλυνσης της επέκτασης της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπροσθέτως του εν λόγω στόχου, θα πρέπει να ληφθεί ακόμη υπόψη ότι η ΚΕΒΦΕ δύναται να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της αποτροπής πρακτικών φοροαποφυγής. Βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει να δρομολογηθεί εκ νέου η πρωτοβουλία για την ΚΕΒΦΕ προκειμένου να διευθετηθούν, σε ισότιμη βάση, τόσο η πτυχή της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και η λειτουργία της πρωτοβουλίας περί αποτροπής της φοροαποφυγής. Όταν τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη, η ΚΕΒΦΕ θα εξασφαλίσει ότι οι φόροι καταβάλλονται εκεί όπου δημιουργούνται τα κέρδη. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τον στόχο της εξάλειψης των στρεβλώσεων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

________________

________________

1 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου COM(2011) 121 τελικό/2 της 3.10.2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών.

1 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου COM(2011) 121 τελικό/2 της 3.10.2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Δεδομένης της ανάγκης για ταχεία ανάληψη δράσης ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καταστεί η τελευταία, αφενός, φιλικότερη για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις και, αφετέρου, ανθεκτικότερη σε πρακτικές φοροαποφυγής, καθίσταται αναγκαίος ο διαχωρισμός της φιλόδοξης πρωτοβουλίας ΚΕΒΦΕ σε δύο χωριστές προτάσεις. Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να θεσπιστούν οι κανόνες που θα διέπουν την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, ενώ σε δεύτερη φάση θα εξεταστεί το ζήτημα της ενοποίησης.

(4)  Δεδομένης της ανάγκης για ταχεία ανάληψη δράσης ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καταστεί η τελευταία, αφενός, φιλικότερη για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις και, αφετέρου, ανθεκτικότερη σε πρακτικές φοροαποφυγής, καθίσταται αναγκαίος ο διαχωρισμός της φιλόδοξης πρωτοβουλίας ΚΕΒΦΕ σε δύο χωριστές προτάσεις. Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να θεσπιστούν οι κανόνες που θα διέπουν την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, ενώ σε δεύτερη φάση θα εξεταστεί το ζήτημα της ενοποίησης. Ωστόσο, η εφαρμογή της ΚΒΦΕ χωρίς ενοποίηση δεν θα επέλυε το πρόβλημα της μετατόπισης των κερδών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί η ενοποίηση σε όλα τα κράτη μέλη από 1ης Ιανουαρίου 2021.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Σε διασυνοριακό πλαίσιο τείνουν να υπάρχουν πολλές δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι όμιλοι εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτές διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο πόρων. Βάσει αυτού, για λόγους αναλογικότητας, οι κανόνες της κοινής βάσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί μόνο για εταιρείες που ανήκουν σε ομίλους μεγάλου μεγέθους. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να καθοριστεί κατώτατο όριο μεγέθους το οποίο θα βασίζεται στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του εκάστοτε ομίλου που υποβάλλει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των δύο φάσεων της πρωτοβουλίας ΚΕΒΦΕ, οι κανόνες της κοινής βάσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί για εταιρείες που αναμένεται να θεωρηθούν ως όμιλοι σε περίπτωση που υλοποιηθεί η πρωτοβουλία στο σύνολό της. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του στόχου της διευκόλυνσης των συναλλαγών και των επενδύσεων στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η προαιρετική εφαρμογή των κανόνων της κοινής βάσης φορολογίας εταιρειών από εταιρείες που δεν πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια.

(5)  Προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός δομών και να αποφευχθούν δύο παράλληλα φορολογικά καθεστώτα, οι κανόνες της κοινής βάσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί για όλες τις εταιρείες, εξαιρουμένων των ΜΜΕ. Τα κατώτατα όρια για τις πολύ μικρές, τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ορίζονται στην Τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4η οδηγία εταιρικού δικαίου). Οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να επενδύουν σε εικονικές εταιρικές δομές για να μεταφέρουν τεχνητά τα κέρδη τους, και αυτό συνιστά ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των πολυεθνικών εταιρειών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια υγιής εσωτερική αγορά, είναι απαραίτητο να καθιερωθεί ένα δίκαιο, αποτελεσματικό, διαφανές και φιλικό προς την ανάπτυξη σύστημα κοινής βάσης φορολογίας εταιρειών, το οποίο θα βασίζεται στην αρχή ότι τα κέρδη φορολογούνται στη χώρα στην οποία δημιουργούνται. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των δύο φάσεων της πρωτοβουλίας ΚΕΒΦΕ, οι κανόνες της κοινής βάσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί για εταιρείες που αναμένεται να θεωρηθούν ως όμιλοι σε περίπτωση που υλοποιηθεί η πρωτοβουλία στο σύνολό της. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του στόχου της διευκόλυνσης των συναλλαγών και των επενδύσεων στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η προαιρετική εφαρμογή των κανόνων της κοινής βάσης φορολογίας εταιρειών από εταιρείες που δεν πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια.

 

______________

 

Τετάρτη οδηγία 78/660/ΕΟK του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών (ΕΕ L 222 της 14.8.1978).

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια της ευρισκόμενης στην Ένωση μόνιμης εγκατάστασης η οποία ανήκει σε φορολογούμενη εταιρεία που εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς στην Ένωση. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλες οι ενδιαφερόμενες φορολογούμενες εταιρείες κατανοούν την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναντιστοιχίας λόγω διαφορετικών ορισμών. Αντιθέτως, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ουσιώδους σημασίας η διατύπωση κοινού ορισμού για ευρισκόμενες σε τρίτη χώρα μόνιμες εγκαταστάσεις, ή για μόνιμες εγκαταστάσεις που βρίσκονται μεν στην Ένωση αλλά ανήκουν σε φορολογούμενη εταιρεία που εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς σε τρίτη χώρα. Η εν λόγω διάσταση είναι μάλλον περισσότερο σκόπιμο να αφεθεί για ρύθμιση μέσω διμερών φορολογικών συνθηκών και μέσω των εθνικών δικαίων, λόγω της περίπλοκης αλληλεπίδρασής της με διεθνείς συμφωνίες.

(6)  Είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια της ευρισκόμενης στην Ένωση μόνιμης εγκατάστασης η οποία ανήκει σε φορολογούμενη εταιρεία που εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς στην Ένωση. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλες οι ενδιαφερόμενες φορολογούμενες εταιρείες κατανοούν την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναντιστοιχίας λόγω διαφορετικών ορισμών.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή αλλαγή στο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια της ψηφιακής επιχειρηματικής εγκατάστασης. Οι εταιρείες που δημιουργούν έσοδα σε κράτος μέλος χωρίς να έχουν φυσική εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος αλλά διατηρούν σε αυτό σταθερό κύκλο εργασιών πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι εταιρείες με φυσική εγκατάσταση. Επομένως, η ΚΕΒΦΕ πρέπει να εφαρμόζεται και στις ψηφιακές επιχειρήσεις.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να μειώνονται κατά το ποσό των επιχειρηματικών δαπανών και ορισμένων άλλων στοιχείων. Οι εκπεστέες επιχειρηματικές δαπάνες θα πρέπει κανονικά να περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τις πωλήσεις και τις δαπάνες που συνδέονται με την παραγωγή, τη διατήρηση και τη διασφάλιση εισοδήματος. Για τη στήριξη της καινοτομίας στην οικονομία και τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να προβλεφθεί η παροχή εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ-εκπτώσεων, και αυτές θα πρέπει να καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στο έτος πραγματοποίησής τους (με εξαίρεση την ακίνητη περιουσία). Οι μικρές εταιρείες σε φάση εκκίνησης χωρίς συνδεδεμένες επιχειρήσεις που είναι ιδιαίτερα καινοτόμες (κατηγορία η οποία θα καλύπτει ιδίως τις νεοσύστατες επιχειρήσεις) θα πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενισχυμένων υπέρ-εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει επίσης να υπάρχει κατάλογος δαπανών που δεν εκπίπτουν.

(8)  Τα μέτρα που παρέχουν κίνητρα στις ιδιωτικές οντότητες ώστε να επενδύουν στην πραγματική οικονομία θα πρέπει να υποστηριχθούν, δεδομένου ότι το υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα στην Ένωση είναι μία από τις βασικές πηγές των οικονομικών αδυναμιών της. Παράλληλα, οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τις εταιρείες πρέπει να διαμορφώνονται με προσοχή και να εφαρμόζονται μόνον όταν είναι προφανής ο θετικός τους αντίκτυπος στην απασχόληση και την ανάπτυξη και όταν αποκλείεται κάθε κίνδυνος δημιουργίας νέων κενών στο φορολογικό σύστημα. Ως εκ τούτου, η καινοτομία και οι επενδύσεις θα πρέπει να προωθούνται μέσω δημόσιων επιδοτήσεων που θα είναι εξίσου στη διάθεση όλων και όχι μέσω φορολογικών απαλλαγών.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Το γεγονός ότι οι τόκοι που καταβάλλονται για δάνεια εκπίπτουν από τη βάση φορολογίας των φορολογούμενων εταιρειών, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τα διανεμηθέντα κέρδη, έχει ως αποτέλεσμα να ευνοείται καθοριστικά η χρηματοδότηση μέσω χρέους έναντι της χρηματοδότησης μέσω μετοχικού κεφαλαίου. Δεδομένων των κινδύνων που εγκυμονεί η κατάσταση αυτή σε σχέση με το συνολικό χρέος των εταιρειών, είναι ζωτικής σημασίας να θεσπιστούν μέτρα που θα εξουδετερώνουν τη στρέβλωση που προκαλείται επί του παρόντος εις βάρος της χρηματοδότησης μέσω μετοχικού κεφαλαίου. Βάσει των ανωτέρω, προβλέπεται η παροχή στις φορολογούμενες εταιρείες έκπτωσης φόρου για ανάπτυξη και επενδύσεις, ήτοι οι δαπάνες για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου φορολογούμενης εταιρείας θα μπορούν να εκπίπτουν από τη φορολογητέα βάση της υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Θα είναι σημαντικό επομένως να διασφαλιστεί ότι το σύστημα δεν υφίσταται πολλαπλές επιπτώσεις και για τον σκοπό αυτόν, θα είναι αναγκαίο να αποκλειστεί η φορολογική αξία των συμμετοχών μιας φορολογούμενης εταιρείας σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τέλος, προκειμένου να θωρακιστεί επαρκώς το καθεστώς χορήγησης της έκπτωσης φόρου, θα πρέπει επιπλέον να θεσπιστούν κανόνες κατά της φοροαποφυγής.

διαγράφεται

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Για να αποφευχθεί η διάβρωση της φορολογικής βάσης δικαιοδοσιών με υψηλότερη φορολογία μέσω της μεταφοράς κερδών σε χώρες με χαμηλότερη φορολογία δια της μεθόδου της διόγκωσης των τιμών μεταβίβασης, οι συναλλαγές μεταξύ φορολογούμενης εταιρείας και συνδεδεμένης ή συνδεδεμένων επιχειρήσεών της θα πρέπει να υπόκεινται σε διορθώσεις τιμολόγησης σύμφωνα με την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού, η οποία αποτελεί κριτήριο γενικής εφαρμογής.

(14)  Για να αποφευχθεί η διάβρωση της φορολογικής βάσης δικαιοδοσιών με υψηλότερη φορολογία μέσω της μεταφοράς κερδών σε χώρες με χαμηλότερη φορολογία δια της μεθόδου της διόγκωσης των τιμών μεταβίβασης, οι συναλλαγές μεταξύ φορολογούμενης εταιρείας και συνδεδεμένης ή συνδεδεμένων επιχειρήσεών της θα πρέπει να υπόκεινται σε διορθώσεις τιμολόγησης σύμφωνα με την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού, η οποία αποτελεί κριτήριο γενικής εφαρμογής. Ως αποτέλεσμα, θα μπορούσαν να εξαλειφθούν τα κενά που υπάρχουν μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων, ιδίως όσον αφορά τη μεταβιβαστική τιμολόγηση, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 70 % του συνόλου της μεταφοράς κερδών στην Ένωση και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της επίτευξης δίκαιου, αποτελεσματικού και διαφανούς φορολογικού συστήματος.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της καταπολέμησης πρακτικών φοροαποφυγής σε διεθνές επίπεδο και η διευκόλυνση της επέκτασης των επιχειρήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της Ένωσης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα και με ανόμοιο τρόπο διότι απαιτείται συντονισμένη δράση για την επίτευξη τους, αλλά μπορούν αντιθέτως να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι η οδηγία στοχεύει στην αντιμετώπιση ανεπαρκειών της εσωτερικής αγοράς οι οποίες προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ ανόμοιων εθνικών φορολογικών κανόνων που έχουν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και αποθαρρύνουν τη διασυνοριακή δραστηριότητα, η Ένωση δύναται να λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι το υποχρεωτικό πεδίο εφαρμογής της αφορά μόνο ομίλους που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος.

(21)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της καταπολέμησης πρακτικών φοροαποφυγής σε διεθνές επίπεδο και η διευκόλυνση της επέκτασης των επιχειρήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της Ένωσης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα και με ανόμοιο τρόπο διότι απαιτείται συντονισμένη δράση για την επίτευξη τους, αλλά μπορούν αντιθέτως να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι η οδηγία στοχεύει στην αντιμετώπιση ανεπαρκειών της εσωτερικής αγοράς οι οποίες προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ ανόμοιων εθνικών φορολογικών κανόνων που έχουν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και αποθαρρύνουν τη διασυνοριακή δραστηριότητα, η Ένωση δύναται να λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι το υποχρεωτικό πεδίο εφαρμογής της αφορά μόνο ομίλους που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος. Τα προβλεπόμενα μέτρα δεν υπερβαίνουν τον σκοπό της εναρμόνισης της βάσης φορολογίας των εταιρειών, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για τον περιορισμό των εντοπισθέντων εμποδίων που προκαλούν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, αυτή η σταδιακή προσέγγιση επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν το ύψος των επιθυμητών φορολογικών εσόδων ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους της εκάστοτε δημοσιονομικής πολιτικής τους. Ταυτόχρονα, δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να ορίζουν τον δικό τους συντελεστή φορολογίας κερδών.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται σύστημα κοινής βάσης για τη φορολογία ορισμένων εταιρειών («κοινή βάση φορολογίας εταιρειών»), καθώς και κανόνες για τον υπολογισμό της εν λόγω βάσης.

1.  Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται σύστημα κοινής βάσης για τη φορολογία ορισμένων εταιρειών («κοινή βάση φορολογίας εταιρειών»), καθώς και κανόνες για τον υπολογισμό της εν λόγω βάσης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αποτροπή της φοροαποφυγής και τη διεθνή διάσταση του προτεινόμενου φορολογικού συστήματος.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εγκαταστάσεών τους σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1)  Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων και ψηφιακών επιχειρηματικών εγκαταστάσεών τους σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η εταιρεία ανήκει σε ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς με συνολικά ενοποιημένα έσοδα ομίλου άνω των 750 000 000 EUR κατά το οικονομικό έτος που προηγείται του οικείου οικονομικού έτους·

γ)  η εταιρεία ανήκει σε ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς με συνολικά ενοποιημένα έσοδα ομίλου άνω των 40 000 000 EUR κατά το οικονομικό έτος που προηγείται του οικείου οικονομικού έτους·

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας σε ό,τι αφορά τις μόνιμες εγκαταστάσεις τους που ευρίσκονται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των στοιχείων β) έως δ) της παραγράφου 1.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας σε ό,τι αφορά τις μόνιμες εγκαταστάσεις τους που ευρίσκονται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, και σε σχέση με έσοδα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των στοιχείων β) έως δ) της παραγράφου 1.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές επιχειρηματικές εγκαταστάσεις τους που απευθύνονται ειδικά στους καταναλωτές ή τις επιχειρήσεις που ευρίσκονται σε ένα κράτος μέλος ή των οποίων τα έσοδα προέρχονται κυρίως από δραστηριότητες που ασκούν σε ένα κράτος μέλος, εφόσον οι εταιρείες αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις των στοιχείων β) έως δ) της παραγράφου 1. Για να προσδιοριστεί αν η ψηφιακή επιχειρηματική εγκατάσταση απευθύνεται ειδικά σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις σε ένα κράτος μέλος, λαμβάνονται υπόψη – σύμφωνα με τη δράση 1 του σχεδίου BEPS του ΟΟΣΑ – οι τόποι φυσικής εγκατάστασης των καταναλωτών ή των χρηστών και των παρόχων των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Αν αυτοί δεν μπορούν να προσδιοριστούν, λαμβάνεται υπόψη εάν η ψηφιακή επιχειρηματική εγκατάσταση αναπτύσσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες εντός του τομέα ανωτάτου επιπέδου κράτους μέλους ή της Ένωσης ή εάν, όταν πρόκειται για επιχειρηματικές δραστηριότητες που βασίζονται σε κινητές εφαρμογές, η ψηφιακή επιχειρηματική εγκατάσταση διανέμει την εφαρμογή της μέσω του ειδικού για κράτος μέλος τμήματος ενός κέντρου διανομής κινητών εφαρμογών ή εάν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες αναπτύσσονται σε τομέα ο οποίος, μέσω π.χ. της χρήσεως του ονόματος κράτους μέλους, περιφέρειας ή πόλης, αφήνει να εννοηθεί ότι η ψηφιακή επιχειρηματική εγκατάσταση απευθύνεται σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις σε κράτος μέλος, ή οι επιχειρηματικές δραστηριότητες υπόκεινται σε γενικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν ειδικά για την Ένωση ή ένα κράτος μέλος ή εάν η διαδικτυακή παρουσία της ψηφιακής επιχειρηματικής εγκατάστασης περιέχει διαφημιστικούς χώρους οι οποίοι απευθύνονται ειδικά στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33α)  Ως «ψηφιακή επιχειρηματική εγκατάσταση» νοείται - με συνεκτίμηση των πορισμάτων της δράσης 1 του σχεδίου BEPS του ΟΟΣΑ - η εγκατάσταση η οποία απευθύνεται ειδικά σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις σε κράτος μέλος, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των τόπων φυσικής εγκατάστασης των καταναλωτών ή των χρηστών και των παρόχων των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Αν αυτοί δεν μπορούν να προσδιοριστούν, λαμβάνεται υπόψη αν η εγκατάσταση αναπτύσσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες εντός του τομέα ανωτάτου επιπέδου του κράτους μέλους ή της Ένωσης ή, όταν πρόκειται για επιχειρηματικές δραστηριότητες που βασίζονται σε κινητές εφαρμογές, διανέμει την εφαρμογή της μέσω του ειδικού για το κράτος μέλος τμήματος ενός κέντρου διανομής κινητών εφαρμογών ή αν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες αναπτύσσονται σε τομέα ο οποίος, μέσω π.χ. της χρήσεως του ονόματος κράτους μέλους, περιφέρειας ή πόλης, αφήνει να εννοηθεί ότι η εγκατάσταση απευθύνεται σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις σε κράτος μέλος ή οι επιχειρηματικές δραστηριότητες υπόκεινται σε γενικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ένα κράτος μέλος ή η διαδικτυακή παρουσία της επιχείρησης προσφέρει διαφημιστικούς χώρους οι οποίοι απευθύνονται ειδικά στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 33 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33β)  «πραγματικός συντελεστής φορολογίας εταιρειών»: φόρος εταιρειών που καταβάλλεται σε συνάρτηση με τα έσοδα και τα κέρδη όπως αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Μια φορολογούμενη εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς, όταν έχει σταθερό τόπο στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, μέσω του οποίου διεξάγει εν όλω ή εν μέρει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, και ιδίως:

1.  Μια φορολογούμενη εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς, όταν έχει σταθερό ή εικονικό τόπο στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, μέσω του οποίου διεξάγει εν όλω ή εν μέρει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, και ιδίως:

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  ψηφιακή επιχειρηματική εγκατάσταση.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Επιπροσθέτως των ποσών που μπορούν να εκπέσουν ως δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη σύμφωνα με την παράγραφο 2, η φορολογούμενη εταιρεία μπορεί επίσης να εκπέσει, ανά φορολογικό έτος, ένα πρόσθετο ποσοστό 50% των συναφών δαπανών, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν κινητά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, που προκύπτουν κατά το εν λόγω έτος. Εάν οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη υπερβαίνουν τα 20 000 000 EUR, η φορολογούμενη εταιρεία μπορεί να εκπέσει το 25% του υπερβαίνοντος ποσού.

διαγράφεται

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η φορολογούμενη εταιρεία μπορεί να εκπέσει ένα επιπλέον ποσοστό 100 % των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη έως το ποσό των 20 000 000 EUR, όταν η φορολογούμενη εταιρεία πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)  είναι μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο επιχείρηση με λιγότερους των 50 εργαζομένων και ετήσιο κύκλο εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR·

 

β)  δεν έχει καταχωριστεί για πάνω από πέντε έτη. Εάν η φορολογούμενη εταιρεία δεν υπόκειται σε υποχρέωση καταχώρισης, η χρονική περίοδος των πέντε ετών μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από τη στιγμή που η επιχείρηση είτε ξεκινά, είτε έχει υποχρέωση καταβολής φόρου για, την οικονομική της δραστηριότητα·

 

γ)  δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης·

 

δ)  δεν έχει συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

 

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Απαγόρευση των εκπτώσεων

 

Δεν επιτρέπεται καμία έκπτωση εφόσον θα μπορούσε να οδηγήσει σε πραγματικό συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατώτερο του 20 % των εσόδων μείον τα απαλλασσόμενα έσοδα.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  οι δαπάνες για τους δικαιούχους που βρίσκονται σε χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς ( αποκαλουμένων και «φορολογικών παραδείσων»)1a·

 

______________

 

Τον ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς που συντάσσεται από το Συμβούλιο: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/el/pdf

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 42 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4a)  Δεν πραγματοποιείται καμία συμπληρωματική έκπτωση των ζημιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τις ζημίες που προκύπτουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Όταν μια οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση αντιμετωπίζεται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία βάσει της παραγράφου 1, το μη διανεμηθέν εισόδημα της οντότητας ή της μόνιμης εγκατάστασης υπόκειται σε φόρο στον βαθμό που προέρχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες:

(2)  Όταν μια οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση αντιμετωπίζεται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία βάσει της παραγράφου 1, το μη διανεμηθέν εισόδημα της οντότητας ή της μόνιμης εγκατάστασης υπόκειται σε φόρο.

α)  τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που παράγεται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία·

 

β)  δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που παράγεται από διανοητική ιδιοκτησία·

 

γ)  μερίσματα και εισόδημα από τη διάθεση μετοχών·

 

δ)  εισόδημα από χρηματοδοτική μίσθωση·

 

ε)  εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες·

 

στ)  εισόδημα από εταιρείες τιμολόγησης που αποκομίζουν έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται και πωλούνται σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και δεν προσθέτουν καμία ή προσθέτουν ελάχιστη οικονομική αξία·

 

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία που είναι ημεδαπή ή βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, όταν η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία έχει συσταθεί για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η δραστηριότητα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα στον βαθμό που η εν λόγω δραστηριότητα υποστηρίζεται από ανάλογο προσωπικό, εξοπλισμό, στοιχεία ενεργητικού και εγκαταστάσεις.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία που είναι ημεδαπή ή βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, όταν η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία έχει συσταθεί για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η δραστηριότητα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα στον βαθμό που η εν λόγω δραστηριότητα υποστηρίζεται από ανάλογο προσωπικό, εξοπλισμό, στοιχεία ενεργητικού και εγκαταστάσεις.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζονται ως ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 όταν το ένα τρίτο κατ' ανώτατο όριο του εισοδήματος που πραγματοποιεί η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση από τις κατηγορίες α) έως στ) της παραγράφου 2 προέρχεται από συναλλαγές με τη φορολογούμενη εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

Χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζονται ως ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 όταν το ένα τρίτο κατ' ανώτατο όριο του εισοδήματος που πραγματοποιεί η οντότητα, η μόνιμη εγκατάσταση ή η ψηφιακή επιχειρηματική εγκατάσταση από τις κατηγορίες α) έως στ) της παραγράφου 2 προέρχεται από συναλλαγές με τη φορολογούμενη εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 69 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει την εφαρμογή της και υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει την εφαρμογή της και υποβάλλει στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

24.11.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

24.11.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Evelyn Regner

28.11.2016

Εξέταση στην επιτροπή

3.5.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.9.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriel Mato, Andrey Novakov

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Κώστας Χρυσόγονος

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual,

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

1

0

EFDD

Joëlle Bergeron

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

21.11.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

24.11.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

24.11.2016

JURI

24.11.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

5.12.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Paul Tang

24.11.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.8.2017

10.10.2017

6.11.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

12

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alberto Cirio

Ημερομηνία κατάθεσης

1.3.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

12

-

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Matt Carthy, Miguel Viegas

PPE

Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Esther de Lange

S&D

Costas Mavrides, Alfred Sant

5

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

 

Corrections to vote

+

 

-

Laurenţiu Rebega

0

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου