Proċedura : 2016/0337(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0050/2018

Testi mressqa :

A8-0050/2018

Dibattiti :

PV 14/03/2018 - 15
CRE 14/03/2018 - 15

Votazzjonijiet :

PV 15/03/2018 - 10.10
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0088

RAPPORT     *
PDF 1220kWORD 149k
1.3.2018
PE 608.050v01-00 A8-0050/2018

dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva

(COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Paul Tang

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI TAL-MINORANZA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva

(COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2016)0685),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 115 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0472/2016),

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati preżentati mill-Parlament Daniż, mill-Kamra tar-Rappreżentanti Irlandiża, mis-Senat Irlandiż, mill-Kamra tad-Deputati Lussemburgiża, mill-Parlament Malti, mill-Ewwel Kamra tan-Netherlands, mit-Tieni Kamra tan-Netherlands, u mill-Parlament Żvediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, li jiddikjaraw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78c tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0050/2018),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, u lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni jiltaqgħu ma' ostakoli serji u tfixkil tas-suq minħabba l-eżistenza u l-interazzjoni ta' 28 sistema differenti tat-taxxa korporattiva. Barra minn hekk, l-istrutturi tal-ippjanar tat-taxxa saru dejjem aktar sofistikati maż-żmien, hekk kif dawn jiżviluppaw f'diversi ġurisdizzjonijiet u effettivament jieħdu vantaġġ mit-teknikalitajiet ta' sistema tat-taxxa jew mid-diskrepanzi bejn żewġ sistemi tat-taxxa jew aktar għall-iskop li titnaqqas l-obbligazzjoni ta' taxxa tal-kumpaniji. Għalkemm dawk is-sitwazzjonijiet jenfasizzaw nuqqasijiet li huma kompletament differenti fin-natura tagħhom, it-tnejn li huma joħolqu ostakoli li jfixklu l-funzjonament xieraq tas-suq intern. Għalhekk, kwalunkwe azzjoni meħuda biex tikkoreġi dawk il-problemi għandha tindirizza dawn iż-żewġ tipi ta' nuqqasijiet tas-suq.

(1)  Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni jiltaqgħu ma' ostakoli serji u tfixkil tas-suq minħabba l-eżistenza u l-interazzjoni ta' 28 sistema differenti tat-taxxa korporattiva. Fi żminijiet ta' globalizzazzjoni u diġitalizzazzjoni, qed isir dejjem aktar diffiċli biex tiġi ttraċata t-tassazzjoni, partikolarment dik tal-kapital finanzjarju u intellettwali fuq bażi tas-sors, u qed isir aktar faċli biex tiġi manipulata. Barra minn hekk, l-istrutturi tal-ippjanar tat-taxxa saru dejjem aktar sofistikati maż-żmien, hekk kif dawn jiżviluppaw f'diversi ġurisdizzjonijiet u effettivament jieħdu vantaġġ mit-teknikalitajiet ta' sistema tat-taxxa jew mid-diskrepanzi bejn żewġ sistemi tat-taxxa jew aktar għall-iskop li titnaqqas l-obbligazzjoni ta' taxxa tal-kumpaniji. Id-diġitalizzazzjoni mifruxa ta' ħafna setturi tal-ekonomija, flimkien mal-iżvilupp rapidu tal-ekonomija diġitali, tqajjem dubji dwar l-adegwatezza tal-mudelli ta' taxxa korporattiva tal-Unjoni maħsuba għas-setturi tradizzjonali, anki fir-rigward tal-punt sa liema jkunu jistgħu jerġgħu jiġu definiti l-kriterji ta' valwazzjoni u kalkolu biex ikunu adattati għall-attivitajiet kummerċjali tas-seklu XXI. Għalkemm dawk is-sitwazzjonijiet jenfasizzaw nuqqasijiet li huma kompletament differenti fin-natura tagħhom, ilkoll kemm huma joħolqu ostakoli li jfixklu l-funzjonament xieraq tas-suq intern u jagħtu lok għal distorsjonijiet bejn il-kumpaniji l-kbar u l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. Standard ġdid għall-bażi komuni għat-taxxa għall-Unjoni jenħtieġ li jindirizza dawn it-tipi kollha ta' nuqqasijiet tas-suq u jirrispetta l-għanijiet taċ-ċarezza u taċ-ċertezza tad-dritt fit-tul kif ukoll il-prinċipju tan-newtralità tat-taxxa. Aktar konverġenza bejn is-sistemi tat-taxxa nazzjonali se twassal għal nuqqas sinifikanti fil-kostijiet u fil-piż amministrattiv għan-negozji li joperaw b'mod transfruntier fi ħdan l-Unjoni. Filwaqt li l-politika tat-tassazzjoni hija kompetenza nazzjonali, l-Artikolu 115 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxi b'mod ċar li l-Kunsill għandu, waqt li jaġixxi unanimament skont il-proċedura leġiżlattiva speċjali u wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, joħroġ direttivi għall-approssimazzjoni ta' dawk il-liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li direttament jaffettwaw l-istabbiliment jew l-operazzjoni tas-suq intern.

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Sabiex jiġi appoġġat il-funzjonament xieraq tas-suq intern, l-ambjent tat-taxxa korporattiva fl-Unjoni għandu jissawwar f'konformità mal-prinċipju li l-kumpaniji jħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxa fil-ġurisdizzjonijiet fejn jiġu ġġenerati l-profitti tagħhom. Għalhekk, huwa neċessarju li jiġu previsti mekkaniżmi li jiskoraġġixxu lill-kumpaniji milli jieħdu vantaġġ mid-diskrepanzi fost is-sistemi tat-taxxa nazzjonali sabiex ibaxxu l-obbligazzjoni tat-taxxa tagħhom. Huwa daqstant ieħor importanti li jiġu stimolati wkoll it-tkabbir u l-iżvilupp ekonomiku fis-suq intern permezz tal-iffaċilitar tal-kummerċ transfruntier u tal-investiment korporattiv. Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu eliminati r-riskji kemm tat-tassazzjoni doppja kif ukoll tan-nontassazzjoni doppja fl-Unjoni permezz tal-eradikazzjoni tad-differenzi fl-interazzjoni tas-sistemi nazzjonali tat-taxxa korporattiva. Fl-istess ħin, il-kumpaniji jeħtieġu qafas ġuridiku u tat-taxxa faċilment operabbli biex ikunu jistgħu jiżviluppaw l-attività kummerċjali tagħhom u jespanduha tul il-fruntieri fl-Unjoni. F'dak il-kuntest, għandhom jitneħħew ukoll il-każijiet ta' diskriminazzjoni li jifdal.

(2)  Sabiex jiġi appoġġat il-funzjonament xieraq tas-suq intern, l-ambjent tat-taxxa korporattiva fl-Unjoni jenħtieġ li jissawwar f'konformità mal-prinċipju li l-kumpaniji jħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxa fil-ġurisdizzjonijiet fejn jiġu ġġenerati l-profitti tagħhom u fejn il-kumpaniji għandhom l-istabbiliment permanenti. Meta wieħed iqis il-bidla diġitali fl-ambjent tan-negozju, huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-kumpaniji li jiġġeneraw dħul fi Stat Membru mingħajr ma jkollhom stabbiliment fiżiku permanenti iżda jkollhom stabbiliment diġitali permanenti f'dak l-Istat Membru jenħtieġ li jiġu ttrattati bl-istess mod bħal kumpaniji bi stabbiliment fiżiku permanenti. Għalhekk, huwa neċessarju li jiġu previsti mekkaniżmi li jiskoraġġixxu lill-kumpaniji milli jieħdu vantaġġ mid-diskrepanzi fost is-sistemi tat-taxxa nazzjonali sabiex ibaxxu l-obbligazzjoni tat-taxxa tagħhom. Huwa daqstant ieħor importanti li jiġu stimolati wkoll it-tkabbir u l-iżvilupp ekonomiku fis-suq intern permezz tal-iffaċilitar tal-kummerċ transfruntier u tal-investiment korporattiv. Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu eliminati r-riskji kemm tat-tassazzjoni doppja kif ukoll tan-nontassazzjoni doppja fl-Unjoni permezz tal-eradikazzjoni tad-differenzi fl-interazzjoni tas-sistemi nazzjonali tat-taxxa korporattiva. Fl-istess ħin, il-kumpaniji jeħtieġu qafas ġuridiku u tat-taxxa faċilment operabbli biex ikunu jistgħu jiżviluppaw l-attività kummerċjali tagħhom u jespanduha tul il-fruntieri fl-Unjoni. F'dak il-kuntest, jenħtieġ li jitneħħew ukoll il-każijiet ta' diskriminazzjoni li jifdal. Il-konsolidazzjoni hija element essenzjali tas-sistema BKKTK, billi l-ostakoli fiskali prinċipali li jiffaċċjaw il-kumpaniji tal-istess grupp li joperaw b'mod transfruntier fl-Unjoni jistgħu jiġu indirizzati biss b'dak il-mod. Il-konsolidazzjoni telimina l-formalitajiet tal-ipprezzar tat-trasferimenti u t-taxxa doppja fi ħdan il-grupp.

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Kif ġie rrimarkat fil-proposta tas-16 ta' Marzu 2011 għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)7, sistema għat-taxxa korporattiva li tittratta lill-Unjoni bħala suq uniku għall-fini ta' komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa korporattiva tal-kumpaniji tiffaċilita l-attività transfruntiera għall-kumpaniji residenti fl-Unjoni u tippromwovi l-għan li din issir post aktar kompetittiv għall-investiment fuq livell internazzjonali. Il-proposta tal-2011 għal BKKTK iffokata fuq l-għan li tiġi ffaċilitata l-espansjoni tal-attività kummerċjali għan-negozji fi ħdan l-Unjoni. Minbarra dak l-għan, għandu jittieħed f'kunsiderazzjoni wkoll li BKKTK tista' tkun effettiva ħafna sabiex jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra l-iskemi ta' evitar tat-taxxa. F'dan id-dawl, għandha tiġi mnedija mill-ġdid l-inizjattiva għal BKKTK sabiex tindirizza, fuq bażi ugwali, kemm l-aspett tal-iffaċilitar tan-negozju, kif ukoll il-funzjoni tal-inizjattiva fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa. Approċċ bħal dan iservi l-aħjar l-għan tal-eradikazzjoni tad-distorsjonijiet fil-funzjonament tas-suq intern.

(3)  Kif ġie rrimarkat fil-proposta tas-16 ta' Marzu 2011 għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)7, sistema għat-taxxa korporattiva li tittratta lill-Unjoni bħala suq uniku għall-fini ta' komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa korporattiva tal-kumpaniji tiffaċilita l-attività transfruntiera għall-kumpaniji residenti fl-Unjoni u tippromwovi l-għan li din issir post aktar kompetittiv għall-investiment fuq livell internazzjonali speċjalment għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. Il-proposta tal-2011 għal BKKTK iffokata fuq l-għan li tiġi ffaċilitata l-espansjoni tal-attività kummerċjali għan-negozji fi ħdan l-Unjoni. Minbarra dak l-għan, jenħtieġ li jittieħed f'kunsiderazzjoni wkoll li BKKTK tista' tkun effettiva ħafna sabiex jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra l-iskemi ta' evitar tat-taxxa. Fid-dawl ta' dan, jenħtieġ li tiġi mnedija mill-ġdid l-inizjattiva għal BKKTK sabiex tindirizza, fuq bażi ugwali, kemm l-aspett tal-iffaċilitar tan-negozju, kif ukoll il-funzjoni tal-inizjattiva fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa. Ladarba tiġi implimentata fl-Istati Membri kollha, BKKTK hi mistennija li tiżgura li t-taxxi jitħallsu fejn jiġu ġġenerati l-profitti u fejn il-kumpaniji għandhom l-istabbiliment permanenti. Approċċ bħal dan iservi l-aħjar l-għan tal-eradikazzjoni tad-distorsjonijiet fil-funzjonament tas-suq intern. It-titjib tas-suq intern hu fattur ewlieni għal inkoraġġiment tat-tkabbir u l-ħolqien tax-xogħol. L-introduzzjoni ta' BKKTK tista' ttejjeb it-tkabbir ekonomiku u tirriżulta f'aktar impjiegi fl-Unjoni billi tnaqqas il-kompetizzjoni tat-taxxa dannuża bejn il-kumpaniji.

__________________

__________________

7 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni, KUMM (2011) 121 finali/2, 3.10.2011.

7 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni, KUMM (2011) 121 finali/2, 3.10.2011.

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a)  Il-Kummissjoni, fil-komunikazzjoni tagħha tal-21 ta' Settembru 2017 bl-isem "Sistema tat-Taxxa Ġusta u Effiċjenti fl-Unjoni Ewropea għas-Suq Uniku Diġitali", temmen li BKKTK toffri l-bażi biex jiġu indirizzati l-isfidi tat-taxxa li toħloq l-ekonomija diġitali.

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Meta wieħed iqis il-ħtieġa li tittieħed azzjoni malajr sabiex jiġi żgurat funzjonament xieraq tas-suq intern billi dan isir, minn naħa waħda, aktar favorevoli għall-kummerċ u għall-investiment u, min-naħa l-oħra, aktar reżiljenti għall-iskemi ta' evitar tat-taxxa, jeħtieġ li l-inizjattiva ambizzjuża ta' BKKTK tinqasam f'żewġ proposti separati. Fl-ewwel stadju, għandhom jiġu ppromulgati regoli dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva, qabel ma tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-konsolidazzjoni fit-tieni stadju.

(4)  Meta wieħed iqis il-ħtieġa li tittieħed azzjoni malajr sabiex jiġi żgurat funzjonament xieraq tas-suq intern billi dan isir, minn naħa waħda, aktar favorevoli għall-kummerċ u għall-investiment u, min-naħa l-oħra, aktar reżiljenti għall-iskemi ta' evitar tat-taxxa, huwa importanti ħafna li jiġi żgurat id-dħul fis-seħħ simultanju tad-Direttiva dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva u tad-Direttiva dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva. Minħabba li bidla bħal din fis-sistema hija pass importanti lejn it-tlestija tas-suq intern, teħtieġ flessibbiltà biex tkun tista' tiġi eżegwita b'mod xieraq sa mill-bidu nett. Għaldaqstant, peress li s-suq intern iħaddan I-Istati Membri kollha, il-BKKTK jenħtieġ li tiġi introdotta fl-Istati Membri kollha. Jekk il-Kunsill ma jirnexxilux jadotta deċiżjoni unanima dwar il-proposta biex tiġi stabbilita BKKTK, il-Kummissjoni jenħtieġ li toħroġ proposta ġdida bbażata fuq l-Artikolu 116 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li permezz tagħha l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja biex joħorġu l-leġiżlazzjoni meħtieġa. Bħala l-aħħar għażla, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu bidu għal kooperazzjoni msaħħa li jenħtieġ li tkun miftuħa indefinittivament lill-Istati Membri mhux parteċipanti skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Huwa deplorevoli li ma saret l-ebda valutazzjoni biżżejjed dettaljata fir-rigward tal-proposti għall-BKTK jew għall-BKKTK dwar l-impatt fuq id-dħul mit-taxxa korporattiva tal-Istati Membri fuq bażi ta' pajjiż pajjiż.

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Ħafna strutturi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa għandhom it-tendenza li jkunu inklużi f'kuntest transfruntier, li jimplika li l-gruppi ta' kumpaniji parteċipanti għandhom minimu ta' riżorsi. Fuq din il-premessa, għal raġunijiet ta' proporzjonalità, ir-regoli dwar bażi komuni għandhom ikunu obbligatorji biss għall-kumpaniji li jappartjenu għal grupp ta' daqs sostanzjali. Għal dak il-għan, għandu jiġi ffissat livell limitu relatat mad-daqs fuq il-bażi tad-dħul ikkonsolidat totali ta' grupp li jippreżenta dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati. Barra minn hekk, sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn iż-żewġ passi tal-inizjattiva ta' BKKTK, ir-regoli dwar bażi komuni għandhom ikunu obbligatorji għall-kumpaniji li jitqiesu bħala grupp jekk timmaterjalizza l-inizjattiva sħiħa. Sabiex iservu aħjar l-għan li jiffaċilitaw il-kummerċ u l-investiment fis-suq intern, ir-regoli dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva għandhom ikunu disponibbli wkoll, bħala għażla, għall-kumpaniji li ma jissodisfawx dawk il-kriterji.

(5)  Ħafna strutturi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa għandhom it-tendenza li jkunu inklużi f'kuntest transfruntier, li jimplika li l-gruppi ta' kumpaniji parteċipanti għandhom minimu ta' riżorsi. Fuq din il-premessa, għal raġunijiet ta' proporzjonalità, ir-regoli dwar bażi komuni jenħtieġ li jkunu obbligatorji inizjalment biss għall-kumpaniji li jappartjenu għal grupp ta' daqs sostanzjali. Għal dak il-għan, jenħtieġ li jiġi ffissat livell limitu inizjali ta' EUR 750 miljun relatat mad-daqs fuq il-bażi tad-dħul ikkonsolidat totali ta' grupp li jippreżenta rapporti finanzjarji konsolidati. Peress li din id-Direttiva tistabbilixxi standard ġdid għall-bażi għat-taxxa korporattiva għan-negozji kollha fl-Unjoni, jenħtieġ li l-livell limitu jitbaxxa għal żero fuq perjodu massimu ta' seba' snin. Sabiex iservu aħjar l-għan li jiffaċilitaw il-kummerċ u l-investiment fis-suq intern, ir-regoli dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva jenħtieġ li jkunu disponibbli wkoll fl-ewwel fażi, bħala għażla, għall-kumpaniji li ma jissodisfawx dawk il-kriterji.

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Jeħtieġ li jiġi definit il-kunċett ta' stabbiliment permanenti li jinsab fl-Unjoni u li jappartjeni lil kontribwent li huwa residenti fl-Unjoni għal finijiet ta' taxxa. L-għan se jkun li jiġi żgurat li l-kontribwenti kollha kkonċernati jħaddnu fehim komuni u li tiġi eskluża l-possibbiltà ta' diskrepanza minħabba definizzjonijiet diverġenti. Għall-kuntrarju, ma għandux jitqies bħala essenzjali li jkun hemm definizzjoni komuni ta' stabbilimenti permanenti li jinsabu f'pajjiż terz jew fl-Unjoni, iżda li jappartjenu għal kontribwent li huwa residenti f'pajjiż terz għal finijiet ta' taxxa. Ikun aħjar jekk din id-dimensjoni titħalla għat-trattati bilaterali dwar it-taxxa u għal-liġi nazzjonali minħabba l-interazzjoni kkumplikata tagħha mal-ftehimiet internazzjonali.

(6)  Jeħtieġ li jiġi definit il-kunċett ta' stabbiliment permanenti li jinsab fl-Unjoni u li jappartjeni lil kontribwent li huwa residenti fl-Unjoni għal finijiet ta' taxxa. Spiss wisq, il-kumpaniji multinazzjonali jagħmlu arranġamenti biex jittrasferixxu l-profitti tagħhom lejn reġimi tat-taxxa favorevoli mingħajr ma jħallsu l-ebda taxxa jew iħallsu rati baxxi ħafna ta' taxxa. Il-kunċett ta' stabbiliment permanenti se jagħti definizzjoni preċiża u vinkolanti tal-kriterji li jridu jiġu sodisfatti jekk kumpanija multinazzjonali trid tagħti prova li tinsab f'pajjiż partikolari. Dan se jobbliga lill-kumpaniji multinazzjonali jħallsu t-taxxi tagħhom b'mod ġust. L-għan se jkun li jiġi żgurat li l-kontribwenti kollha kkonċernati jħaddnu fehim komuni u li tiġi eskluża l-possibbiltà ta' diskrepanza minħabba definizzjonijiet diverġenti. Analogament, huwa importanti li jkun hemm definizzjoni komuni ta' stabbilimenti permanenti li jinsabu f'pajjiż terz jew fl-Unjoni, iżda li jappartjenu għal kontribwent li huwa residenti f'pajjiż terz għal finijiet ta' taxxa. Jekk l-ipprezzar tat-trasferiment jagħti lok għal trasferiment tal-profitti lejn ġurisdizzjonijiet b'rata baxxa ta' taxxa, tkun preferibbli sistema li tagħti profitt permezz ta' tqassim skont formula speċifika. L-Unjoni tista' tistabbilixxi standard internazzjonali għat-tassazzjoni korporattiva moderna u effiċjenti billi tadotta tali sistema. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tabozza linji gwida għall-fażi ta' tranżizzjoni li fiha t-tqassim skont formula speċifika jeżisti flimkien ma' metodi oħra ta' allokazzjoni fit-trattament ta' pajjiżi terzi, filwaqt li fl-aħħar mill-aħħar it-tqassim skont formula speċifika jenħtieġ li jkun il-metodu standard ta' allokazzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tagħmel proposta biex tistabbilixxi mudell tal-Unjoni ta' trattat tat-taxxa li fl-aħħar mill-aħħar ikun jista' jissostitwixxi l-eluf ta' trattati bilaterali konklużi minn kull wieħed mill-Istati Membri.

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a)  L-oġġetti diġitali għandhom it-tendenza li jkunu mobbli u intanġibbli ħafna. L-istudji wrew li s-settur diġitali huwa involut ħafna fil-prattiki ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa, billi bosta mudelli ta' negozju ma jirrikjedux infrastruttura fiżika biex jeżegwixxu tranżazzjonijiet ma' klijenti u jaqalgħu profitti. Dan jippermetti lill-ikbar kumpaniji diġitali jħallsu kważi rata żero ta' taxxa fuq id-dħul tagħhom. It-teżori tal-Istati Membri jitilfu biljuni ta' euro fi dħul mit-taxxa minħabba li ma jistgħux jintaxxaw lill-kumpaniji multinazzjonali diġitali; Bil-għan li tingħeleb din l-inġustizzja soċjali reali u urġenti, il-leġiżlazzjoni fis-seħħ fil-qasam tat-taxxa korporattiva trid tiġi estiża biex tinkludi kriterju ġdid tal-istabbiliment diġitali permanenti abbażi ta' preżenza diġitali sinifikanti. Hemm bżonn kundizzjonijiet ta' parità għall-mudelli ta' negozju simili biex ikunu indirizzati l-isfidi marbuta mat-taxxa li jinqalgħu fil-kuntest tad-diġitalizzazzjoni, mingħajr ma jixxekkel il-potenzjal tas-settur diġitali. F'dan ir-rigward, il-ħidma fil-livell tal-OECD jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari fil-kuntest ta' ġabra koerenti ta' regoli internazzjonali.

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  Id-dħul taxxabbli għandu jitnaqqas bl-ispejjeż tan-negozju u b'ċerti elementi oħra. L-ispejjeż kummerċjali deduċibbli għandhom normalment jinkludu l-kostijiet kollha relatati mal-bejgħ u mal-ispejjeż marbuta mal-produzzjoni, il-manutenzjoni u l-assigurazzjoni tal-introjtu. Sabiex tiġi appoġġata l-innovazzjoni fl-ekonomija u jiġi mmodernizzat is-suq intern, għandu jiġi pprovdut tnaqqis għall-kostijiet tar-riċerka u l-iżvilupp, inkluż super tnaqqis, u dan għandu jiġi kkalkolat b'mod sħiħ fis-sena mġarrba (bl-eċċezzjoni tal-proprjetà immobbli). Il-kumpaniji żgħar u ġodda mingħajr intrapriżi assoċjati li huma partikolarment innovattivi (kategorija li se tkopri b'mod partikolari n-negozji l-ġodda) għandhom jiġu appoġġati wkoll b'super tnaqqis imtejjeb għall-kostijiet tar-riċerka u l-iżvilupp. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, għandu jkun hemm ukoll lista ta' spejjeż mhux deduċibbli.

(8)  Id-dħul taxxabbli jenħtieġ li jitnaqqas bl-ispejjeż tan-negozju u b'ċerti elementi oħra. L-ispejjeż kummerċjali deduċibbli normalment jenħtieġ li jinkludu l-kostijiet kollha relatati mal-bejgħ u mal-ispejjeż marbuta mal-produzzjoni, il-manutenzjoni u l-assigurazzjoni tal-introjtu. Sabiex tiġi appoġġata l-innovazzjoni fl-ekonomija u jiġi mmodernizzat is-suq intern, jenħtieġ li jkun previst tnaqqis u l-kontribwenti jenħtieġ li jirċievu kreditu ta' taxxa għall-ispejjeż reali tar-riċerka u l-iżvilupp relatati mal-ispejjeż fir-rigward tal-persunal, tas-sottokuntratturi, tal-ħaddiema fl-aġenziji u tal-freelancers, u dawn jenħtieġ li jiġu kkalkolati b'mod sħiħ fis-sena li fiha ġġarrbu (bl-eċċezzjoni tal-proprjetà immobbli). Definizzjoni ċara tal-ispejjeż reali tar-riċerka u l-iżvilupp hija meħtieġa biex jiġi evitat l-użu ħażin tat-tnaqqis. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt, jenħtieġ li jkun hemm ukoll lista ta' spejjeż mhux deduċibbli.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  L-iżviluppi riċenti fit-tassazzjoni internazzjonali enfasizzaw li, fi sforz sabiex titnaqqas l-obbligazzjoni tat-taxxa globali tagħhom, il-gruppi ta' kumpaniji multinazzjonali involvew ruħhom dejjem aktar f'arranġamenti ta' evitar tat-taxxa li wasslu għal erożjoni tal-bażi u għal trasferiment tal-profitt, permezz ta' ħlasijiet ta' imgħax eċċessivi. Għalhekk, jeħtieġ li tkun limitata d-deduċibbiltà tal-kostijiet tal-imgħax (u ta' kostijiet finanzjarji oħrajn), sabiex jiġu skoraġġuti tali prattiki. F'dak il-kuntest, id-deduċibbiltà tal-kostijiet tal-imgħax (u ta' kostijiet finanzjarji oħrajn) għandha tkun permessa biss mingħajr restrizzjonijiet sal-punt li dawk il-kostijiet ikunu jistgħu jiġu paċuti ma' dħul mill-imgħax taxxabbli (u ma' dħul finanzjarju ieħor). Madankollu, kwalunkwe eċċess tal-kostijiet tal-imgħax għandu jkun soġġett għal restrizzjonijiet tad-deduċibbiltà, li jridu jiġu ddeterminati b'referenza għall-qligħ taxxabbli ta' kontribwent qabel l-imgħax, it-taxxa, id-deprezzament u l-amortizzament ('EBITDA').

(9)  L-iżviluppi reċenti fit-tassazzjoni internazzjonali enfasizzaw li, fi sforz sabiex titnaqqas l-obbligazzjoni tat-taxxa globali tagħhom, il-gruppi ta' kumpaniji multinazzjonali involvew ruħhom dejjem aktar f'arranġamenti ta' evitar tat-taxxa li wasslu għal erożjoni tal-bażi u għal trasferiment tal-profitt, permezz ta' ħlasijiet ta' mgħax eċċessivi. Għalhekk, jeħtieġ li tkun limitata d-deduċibbiltà tal-kostijiet tal-imgħax (u ta' kostijiet finanzjarji oħrajn), sabiex jiġu skoraġġuti tali prattiki. F'dak il-kuntest, id-deduċibbiltà tal-kostijiet tal-imgħax (u ta' kostijiet finanzjarji oħrajn) jenħtieġ li tkun permessa biss mingħajr restrizzjonijiet sal-punt li dawk il-kostijiet ikunu jistgħu jiġu paċuti ma' dħul mill-imgħax taxxabbli (u ma' dħul finanzjarju ieħor). Madankollu, kwalunkwe eċċess tal-kostijiet tal-imgħax jenħtieġ li jkun soġġett għal restrizzjonijiet tad-deduċibbiltà, li jridu jiġu ddeterminati b'referenza għall-qligħ taxxabbli ta' kontribwent qabel l-imgħax, it-taxxa, id-deprezzament u l-amortizzament ('EBITDA'). L-Istati Membri jistgħu jkomplu jirrestrinġu l-ammont tad-deduċibbiltà tal-imgħax u ta' kostijiet finanzjarji oħra biex jiżguraw livell ogħla ta' protezzjoni.

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  Il-fatt li l-imgħax imħallas fuq is-self huwa deduċibbli mill-bażi għat-taxxa ta' kontribwent, filwaqt li dan mhuwiex il-każ għad-distribuzzjonijiet tal-profitti, joħloq vantaġġ definittiv favur il-finanzjament permezz tad-dejn, għall-kuntrarju tal-ekwità. Minħabba r-riskji li dan iġib miegħu għall-pożizzjoni ta' dejn tal-kumpaniji, huwa fundamentali li jiġu previsti miżuri li jinnewtralizzaw il-preġudizzju attwali kontra l-finanzjament mill-bejgħ ta' ishma. F'dan id-dawl, huwa previst li l-kontribwenti jingħataw allowance għat-tkabbir u għall-investiment, li permezz tagħha ż-żidiet fl-ekwità ta' kontribwent għandhom ikunu deduċibbli mill-bażi taxxabbli tiegħu soġġett għal ċerti kundizzjonijiet. B'hekk, se jkun essenzjali li jiġi żgurat li s-sistema ma ssofrix minn effetti kaskata u, għal dan il-għan, se jkun meħtieġ li jiġi eskluż il-valur tat-taxxa tal-parteċipazzjonijiet ta' kontribwent f'intrapriżi assoċjati. Fl-aħħar nett, sabiex l-iskema tal-allowance ssir robusta biżżejjed, se jkun meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti regoli kontra l-evitar tat-taxxa.

(10)  Il-fatt li l-imgħax imħallas fuq is-self huwa deduċibbli mill-bażi għat-taxxa ta' kontribwent, filwaqt li dan mhuwiex il-każ għad-distribuzzjonijiet tal-profitti, joħloq vantaġġ definittiv favur il-finanzjament permezz tad-dejn, għall-kuntrarju tal-ekwità. Minħabba r-riskji li dan iġib miegħu għall-pożizzjoni ta' dejn tal-kumpaniji, huwa fundamentali li jiġu previsti miżuri li jinnewtralizzaw il-preġudizzju attwali kontra l-finanzjament mill-bejgħ ta' ishma, billi tiġi limitata l-possibbiltà li jiġi dedott l-imgħax imħallas għal self mill-bażi għat-taxxa tal-kontribwent; Tali regola dwar il-limitazzjoni tal-imgħax tikkostitwixxi strument xieraq u suffiċjenti għal dan l-għan.

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Sabiex jiġi skoraġġut it-trasferiment tal-introjtu passiv (primarjament, finanzjarju) minn kumpaniji intaxxati ħafna, kwalunkwe telf li jistgħu jagħmlu dawn kumpaniji fit-tmiem ta' sena tat-taxxa għandu jitqies li jikkorrispondi l-aktar għar-riżultati tal-attività tan-negozjar. Abbażi ta' dik il-premessa, il-kontribwenti għandhom ikunu permessi jirriportaw it-telf b'mod indefinit mingħajr restrizzjonijiet fuq l-ammont deduċibbli fis-sena. Billi r-riport tat-telf huwa maħsub biex jiżgura li kontribwent iħallas it-taxxa fuq l-introjtu reali tiegħu, ma hemm l-ebda raġuni sabiex jitpoġġa limitu ta' żmien fuq ir-riport. Fir-rigward tal-prospett għal trasferiment lura tat-telf, mhux se jkun meħtieġ li tiġi introdotta regola bħal din, minħabba li dan huwa relattivament rari fil-prattika tal-Istati Membri u għandu t-tendenza li jwassal għal kumplessità eċċessiva. Barra minn hekk, għandha tiġi stabbilita dispożizzjoni kontra l-abbużi sabiex ikunu evitati, imfixkla jew miġġielda t-tentattivi li jiġu evitati r-regoli dwar id-deduċibbiltà tat-telf permezz tax-xiri ta' kumpaniji li jkunu qegħdin jagħmlu t-telf.

(12)  Sabiex jiġi skoraġġut it-trasferiment tal-introjtu passiv (primarjament, finanzjarju) minn kumpaniji intaxxati ħafna, kwalunkwe telf li jistgħu jagħmlu dawn il-kumpaniji fit-tmiem ta' sena tat-taxxa jenħtieġ li jitqies li jikkorrispondi l-aktar għar-riżultati tal-attività tan-negozjar. Abbażi ta' dik il-premessa, il-kontribwenti jenħtieġ li jkunu permessi jirriportaw it-telf f'perjodu ta' ħames snin b'restrizzjonijiet fuq l-ammont deduċibbli fis-sena. Fir-rigward tal-prospett għal trasferiment lura tat-telf, mhux se jkun meħtieġ li tiġi introdotta regola bħal din, minħabba li dan huwa relattivament rari fil-prattika tal-Istati Membri u għandu t-tendenza li jwassal għal kumplessità eċċessiva. Id-Direttiva tal-Kunsill (UE) Nru 2016/11641a tistabbilixxi regola ġenerali kontra l-abbużi sabiex ikunu evitati, imfixkla jew miġġielda t-tentattivi li jiġu evitati r-regoli dwar id-deduċibbiltà tat-telf permezz tax-xiri ta' kumpaniji li jkunu qegħdin jagħmlu t-telf. Din ir-regola ġenerali jenħtieġ ukoll li titqies sistematikament fl-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

 

_________________

 

1a Id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2016/1164 tat-12 ta' Lulju 2016 li tistabbilixxi regoli kontra l-prattiki ta' evitar tat-taxxa li jaffettwaw direttament il-funzjonament tas-suq intern (ĠU L 193, 19.7.2016, p. 1).

Emenda    13

Proposta għal direttiva

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Sabiex tiġi ffaċilitata l-kapaċità tal-likwidità tan-negozji – pereżempju, billi t-telf tan-negozji ġodda fi Stat Membru jiġi kkumpensat bi profitti fi Stat Membru ieħor – u titħeġġeġ l-espansjoni transfruntiera fi ħdan l-Unjoni, il-kontribwenti għandhom ikunu intitolati li temporanjament jieħdu f'kunsiderazzjoni t-telf imġarrab mis-sussidjarji immedjati u l-istabbilimenti permanenti tagħhom li jinsabu fi Stati Membri oħrajn. Għal dak il-għan, kumpanija omm jew uffiċċju prinċipali li jinsabu fi Stat Membru għandhom ikunu jistgħu jnaqqsu mill-bażi għat-taxxa tagħhom, f'sena tat-taxxa partikolari, it-telf imġarrab fl-istess sena tat-taxxa mis-sussidjarji immedjati jew mill-istabbilimenti permanenti tagħhom li jinsabu fi Stati Membri oħrajn b'mod proporzjonali għall-parteċipazzjoni tagħhom. Imbagħad, il-kumpanija omm għandha tkun mitluba żżid lura mal-bażi għat-taxxa tagħha, wara li tikkunsidra l-ammont ta' telf li kien imnaqqas qabel, kwalunkwe profitti sussegwenti magħmula minn dawk is-sussidjarji immedjati jew l-istabbilimenti permanenti. Billi huwa vitali li jiġi ssalvagwardjat id-dħul mit-taxxa nazzjonali, it-telf imnaqqas għandu wkoll jiġi inkorporat mill-ġdid awtomatikament jekk dan ma jkunx seħħ diġà wara ċertu numru ta' snin jew jekk ir-rekwiżiti sabiex jikkwalifikaw bħala sussidjarji immedjati jew stabbilimenti permanenti ma jibqgħux jiġu ssodisfati.

imħassar

Emenda    14

Proposta għal direttiva

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  Huwa kruċjali li jiġu previsti miżuri xierqa kontra l-evitar tat-taxxa sabiex tissaħħaħ ir-reżiljenza tar-regoli dwar bażi komuni kontra prattiki ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa. Speċifikament, is-sistema għandha tinkludi regola ġenerali kontra l-abbuż ('GAAR'), issupplimentata b'miżuri maħsuba biex irażżnu tipi speċifiċi ta' evitar. Minħabba li l-GAARs għandhom il-funzjoni li jindirizzaw prattiki tat-taxxa abbużivi li sa issa għadhom ma ġewx indirizzati permezz ta' dispożizzjonijiet immirati speċifikament, huma jimlew il-lakuni, u għalhekk ma għandhomx jaffettwaw l-applikabbiltà ta' regoli speċifiċi kontra l-evitar tat-taxxa. Fi ħdan l-Unjoni, il-GAARs għandhom jiġu applikati għall-arranġamenti li mhumiex ġenwini. Barra minn hekk, huwa importanti li jiġi żgurat li l-GAARs japplikaw b'mod uniformi għal sitwazzjonijiet domestiċi, sitwazzjonijiet transfruntiera fi ħdan l-Unjoni u sitwazzjonijiet transfruntiera li jinvolvu kumpaniji stabbiliti f'pajjiżi terzi, sabiex b'hekk il-kamp ta' applikazzjoni tagħhom u r-riżultati tal-applikazzjoni ma jkunux differenti.

(15)  Huwa kruċjali li jiġu previsti miżuri xierqa kontra l-evitar tat-taxxa sabiex tissaħħaħ ir-reżiljenza tar-regoli dwar bażi komuni kontra prattiki ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa. Speċifikament, is-sistema jenħtieġ li tinkludi regola ġenerali b'saħħitha u effettiva kontra l-abbuż ('GAAR'), issupplimentata b'miżuri maħsuba biex irażżnu tipi speċifiċi ta' evitar. Minħabba li l-GAARs għandhom il-funzjoni li jindirizzaw prattiki tat-taxxa abbużivi li sa issa għadhom ma ġewx indirizzati permezz ta' dispożizzjonijiet immirati speċifikament, huma jimlew il-lakuni, u għalhekk jenħtieġ li ma jaffettwawx l-applikabbiltà ta' regoli speċifiċi kontra l-evitar tat-taxxa. Fi ħdan l-Unjoni, il-GAARs jenħtieġ li jiġu applikati għall-arranġamenti li mhumiex ġenwini. Barra minn hekk, huwa importanti li jiġi żgurat li l-GAARs japplikaw b'mod uniformi għal sitwazzjonijiet domestiċi, sitwazzjonijiet transfruntiera fi ħdan l-Unjoni u sitwazzjonijiet transfruntiera li jinvolvu kumpaniji stabbiliti f'pajjiżi terzi, sabiex b'hekk il-kamp ta' applikazzjoni tagħhom u r-riżultati tal-applikazzjoni ma jkunux differenti.

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  Meta wieħed iqis li l-effett tad-diskrepanzi ibridi ġeneralment ikun tnaqqis doppju (jiġifieri tnaqqis fiż-żewġ Stati) jew tnaqqis tal-introjtu fi Stat wieħed mingħajr inklużjoni fil-bażi għat-taxxa ta' Stat ieħor, tali sitwazzjonijiet jaffettwaw b'mod ċar is-suq intern billi jfixklu l-mekkaniżmi tiegħu u joħolqu lakuni sabiex il-prattiki tal-evitar tat-taxxa jkomplu jiffjorixxu. Minħabba li d-diskrepanzi jiġu ġġenerati minn differenzi nazzjonali fil-kwalifika legali ta' ċerti tipi ta' entitajiet jew ħlasijiet finanzjarji, dawn normalment ma jseħħux fost il-kumpaniji li japplikaw ir-regoli komuni għall-kalkolazzjoni tal-bażi għat-taxxa tagħhom. Madankollu, id-diskrepanzi jippersistu fl-interazzjoni bejn il-qafas ta' bażi komuni u s-sistemi tat-taxxa korporattiva nazzjonali jew ta' pajjiżi terzi. Sabiex jiġu newtralizzati l-effetti tal-arranġamenti ta' diskrepanzi ibridi, jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli li permezz tagħhom waħda miż-żewġ ġurisdizzjonijiet f'diskrepanza tirrifjuta t-tnaqqis ta' pagament jew tiżgura li l-introjtu korrispondenti jiġi inkluż fil-bażi għat-taxxa korporattiva.

(17)  Meta wieħed iqis li l-effett tad-diskrepanzi tal-fergħat u ibridi ġeneralment ikun tnaqqis doppju (jiġifieri tnaqqis fiż-żewġ Stati) jew tnaqqis tal-introjtu fi Stat wieħed mingħajr inklużjoni fil-bażi għat-taxxa ta' Stat ieħor, tali sitwazzjonijiet jaffettwaw b'mod ċar is-suq intern billi jfixklu l-mekkaniżmi tiegħu u joħolqu lakuni sabiex il-prattiki tal-evitar tat-taxxa jkomplu jiffjorixxu. Minħabba li d-diskrepanzi jiġu ġġenerati minn differenzi nazzjonali fil-kwalifika legali ta' ċerti tipi ta' entitajiet jew ħlasijiet finanzjarji, dawn normalment ma jseħħux fost il-kumpaniji li japplikaw ir-regoli komuni għall-kalkolazzjoni tal-bażi għat-taxxa tagħhom. Madankollu, id-diskrepanzi jippersistu fl-interazzjoni bejn il-qafas ta' bażi komuni u s-sistemi tat-taxxa korporattiva nazzjonali jew ta' pajjiżi terzi. Sabiex jiġu newtralizzati l-effetti tad-diskrepanzi ibridi jew ta' arranġamenti relatati, id-Direttiva (UE) 2016/1164 tistabilixxi r-regoli dwar id-diskrepanzi ibridi u d-diskrepanzi ibridi inversi. Dawn ir-regoli ġenerali jenħtieġ li jitqiesu sistematikament fl-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a)  L-Istati Membri jenħtieġ li ma jinżammux milli jintroduċu miżuri addizzjonali kontra l-evitar tat-taxxa sabiex inaqqsu l-effetti negattivi tat-trasferiment tal-profitt lejn pajjiżi b'rata baxxa ta' taxxa barra mill-Unjoni, li mhux neċessarjament b'mod awtomatiku jiskambjaw l-informazzjoni dwar it-taxxa skont l-istandards tal-Unjoni.

Emenda    17

Proposta għal direttiva

Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17b)  L-Istati Membri jenħtieġ li jkollhom fis-seħħ sistema ta' penali għall-ksur mill-intrapriżi ta' dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont din id-Direttiva kif previst fid-dritt nazzjonali u jenħtieġ li jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dan.

Emenda    18

Proposta għal direttiva

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19)  Sabiex jiġu ssupplimentati jew emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' (i) il-kunsiderazzjoni tal-bidliet fil-liġijiet tal-Istati Membri dwar il-forom tal-kumpaniji u t-taxxi korporattivi u l-emendar tal-Annessi I u II kif xieraq; (ii) l-istipular ta' definizzjonijiet addizzjonali; (iii) il-promulgazzjoni ta' regoli dettaljati kontra l-evitar tat-taxxa f'għadd ta' oqsma speċifikati rilevanti għall-allowance għat-tkabbir u għall-investiment; (iv) id-definizzjoni f'aktar dettall tal-kunċetti ta' sjieda legali u ekonomika tal-assi lokati; (v) il-kalkolazzjoni tal-elementi ta' kapital u imgħax tal-ħlasijiet tal-lokazzjoni u l-bażi għad-deprezzament tal-assi lokati; u (vi) id-definizzjoni b'mod aktar preċiż tal-kategoriji ta' assi fissi soġġetti għal deprezzament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Meta tiġi biex tħejji u tfassal atti delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun hemm trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(19)  Sabiex jiġu ssupplimentati jew emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' (i) il-kunsiderazzjoni tal-bidliet fil-liġijiet tal-Istati Membri dwar il-forom tal-kumpaniji u t-taxxi korporattivi u l-emendar tal-Annessi I u II kif xieraq; (ii) l-istipular ta' definizzjonijiet addizzjonali; (iii) id-definizzjoni f'aktar dettall tal-kunċetti ta' sjieda legali u ekonomika tal-assi lokati; (iv) il-kalkolazzjoni tal-elementi ta' kapital u imgħax tal-ħlasijiet tal-lokazzjoni u l-bażi għad-deprezzament tal-assi lokati; (v) id-definizzjoni b'mod aktar preċiż tal-kategoriji ta' assi fissi soġġetti għal deprezzament. u (vi) l-ħruġ ta' linji gwida għall-fażi ta' tranżizzjoni fejn it-tqassim skont formula speċifika jeżisti flimkien ma' metodi oħra ta' allokazzjoni fit-trattament ta' pajjiżi terzi. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Meta tiġi biex tħejji u tfassal atti delegati, il-Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura li jkun hemm trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda    19

Proposta għal direttiva

Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(19a)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li timmonitorja l-implimentazzjoni uniformi ta' din id-Direttiva bil-għan li jkunu evitati sitwazzjonijiet li fihom l-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru japplika reġim differenti. Barra minn hekk, in-nuqqas ta' regoli ta' kontabbiltà armonizzati fl-Unjoni jenħtieġ li ma jwassalx għal opportunitajiet ġodda ta' ppjanar u arbitraġġ tat-taxxa. Għalhekk, l-armonizzazzjoni tar-regoli ta' kontabbiltà jistgħu jsaħħu r-reġim komuni, speċjalment jekk u meta n-negozji kollha tal-Unjoni jaqgħu taħt dan ir-reġim.

Emenda    20

Proposta għal direttiva

Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23)  Il-Kummissjoni għandha tkun obbligata li tirrevedi l-applikazzjoni tad-Direttiva ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tagħha u tirrapporta lill-Kunsill dwar it-tħaddim tagħha. L-Istati Membri għandhom ikunu obbligati li jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva,

(23)  Billi din id-Direttiva fiha tibdil importanti għar-regoli dwar it-tassazzjoni korporattiva, il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun obbligata twettaq valutazzjoni bir-reqqa tal-applikazzjoni tad-Direttiva ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tagħha u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim tagħha. Dan ir-rapport ta' implimentazzjoni jenħtieġ li jinkludi mill-inqas il-punti li ġejjin: l-impatt tas-sistema ta' tassazzjoni prevista f'din id-Direttiva għad-dħul tal-Istati Membri, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tas-sistema għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, l-impatt fuq ġbir ġust tat-taxxa bejn l-Istati Membri, l-impatt fuq is-suq intern fl-intier tiegħu, b'attenzjoni partikolari għad-distorsjoni possibbli tal-kompetizzjoni bejn il-kumpaniji soġġetti għar-regoli l-ġodda stabbiliti f'din id-Direttiva, u n-numru ta' impriżi li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni matul il-perjodu ta' tranżizzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun rikjesta tirrieżamina l-applikazzjoni tad-Direttiva għaxar snin wara li tidħol fis-seħħ u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim tagħha. L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu obbligati li jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva,

Emenda    21

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi sistema ta' bażi komuni għat-tassazzjoni ta' ċerti kumpaniji u tistipula regoli għall-kalkolazzjoni ta' dik il-bażi.

1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi sistema ta' bażi komuni għat-tassazzjoni fl-Unjoni ta' ċerti kumpaniji u tistipula regoli għall-kalkolazzjoni ta' dik il-bażi, inklużi regoli dwar il-miżuri għall-prevenzjoni tal-evitar tat-taxxa u dwar id-dimensjoni internazzjonali tas-sistema tat-taxxa proposta.

Emenda    22

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Ir-regoli ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għal kumpanija li hija stabbilita skont il-liġijiet ta' Stat Membru, inklużi l-istabbilimenti permanenti tagħha fi Stati Membri oħrajn, fejn il-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

1.  Ir-regoli ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għal kumpanija li hija stabbilita skont il-liġijiet ta' Stat Membru, inklużi l-istabbilimenti permanenti u diġitali permanenti tagħha fi Stati Membri oħrajn, fejn il-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Emenda    23

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  tkun tagħmel parti minn grupp ikkonsolidat għall-finijiet ta' kontabilità finanzjarja bi dħul totali tal-grupp ikkonsolidat ta' aktar minn EUR 750 000 000 matul is-sena finanzjarja ta' qabel is-sena finanzjarja rilevanti;

(c)  tkun tagħmel parti minn grupp ikkonsolidat għall-finijiet ta' kontabilità finanzjarja bi dħul totali tal-grupp ikkonsolidat ta' aktar minn EUR 750 000 000 matul is-sena finanzjarja ta' qabel is-sena finanzjarja rilevanti. Dan il-livell limitu għandu jitbaxxa għal żero fuq perjodu massimu ta' seba' snin;

Emenda    24

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Kumpanija li tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1, iżda li ma tissodisfax il-kundizzjonijiet tal-punti (c) u (d) ta' dak il-paragrafu, tista' tagħżel, inkluż għall-istabbilimenti permanenti tagħha li jinsabu fi Stati Membri oħrajn, li tapplika r-regoli ta' din id-Direttiva għal perjodu ta' ħames snin tat-taxxa. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż awtomatikament għal termini suċċessivi ta' ħames snin tat-taxxa, sakemm ma jkunx hemm avviż ta' terminazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 65(3). Il-kundizzjonijiet taħt il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 għandhom jiġu ssodisfati kull darba li sseħħ l-estensjoni.

3.  Kumpanija li tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1, iżda li ma tissodisfax il-kundizzjonijiet tal-punti (c) u (d) ta' dak il-paragrafu, tista' tagħżel, inkluż għall-istabbilimenti permanenti tagħha li jinsabu fi Stati Membri oħrajn, li tapplika r-regoli ta' din id-Direttiva.

Emenda    25

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Ir-regoli ta' din id-Direttiva ma għandhomx japplikaw għal kumpanija tat-tbaħħir taħt sistema tat-taxxa speċjali. Kumpanija tat-tbaħħir taħt sistema tat-taxxa speċjali għandha tittieħed f'kunsiderazzjoni għall-fini tad-determinazzjoni tal-kumpaniji li huma membri tal-istess grupp kif imsemmi fl-Artikolu 3.

imħassar

Emenda    26

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  ikollha dritt li terżerċita iżjed minn 50 % tad-drittijiet tal-vot; u

(a)  ikollha dritt li teżerċita drittijiet tal-vot li jaqbżu l-50 %; u

Emenda    27

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  "kostijiet tas-self" tfisser l-ispejjeż tal-imgħax fuq kull tip ta' dejn, kostijiet oħra ekonomikament ekwivalenti għall-imgħax u l-ispejjeż imġarrba b'rabta mal-ġbir ta' finanzi, kif definiti fil-liġi nazzjonali, inklużi ħlasijiet taħt self bi dritt ta' parteċipazzjoni fil-profitti, l-imgħax imputat fuq bonds konvertibbli u bonds mingħajr kupuni, ħlasijiet taħt arranġamenti ta' finanzjament alternattivi, l-elementi tal-kost tal-finanzi ta' ħlasijiet ta' lokazzjoni finanzjarja, l-imgħax kapitalizzat inkluż fil-valur tal-karta bilanċjali ta' assi relatat, l-amortizzament tal-imgħax kapitalizzat, l-ammonti mkejla b'referenza għal redditu ta' finanzjament skont regoli dwar l-ipprezzar tat-trasferiment, l-ammonti ta' imgħax nozzjonali skont strumenti derivattivi jew arranġamenti ta' ħħeġġjar relatati mas-self ta' entità, ir-rendiment definit fuq iż-żidiet fl-ekwità netta kif imsemmi fl-Artikolu 11 ta' din id-Direttiva, ċerti profitti mill-kambju u telf fuq self u strumenti marbuta mal-ġbir tal-finanzi, tariffi ta' garanzija għall-arranġamenti ta' finanzjament, tariffi tal-arranġamenti u kostijiet simili relatati mas-self ta' fondi;

(12)  "kostijiet tas-self" tfisser l-ispejjeż tal-imgħax fuq kull tip ta' dejn, kostijiet oħra ekonomikament ekwivalenti għall-imgħax u l-ispejjeż imġarrba b'rabta mal-ġbir ta' finanzi, kif definiti fil-liġi nazzjonali, inklużi ħlasijiet taħt self bi dritt ta' parteċipazzjoni fil-profitti, l-imgħax imputat fuq bonds konvertibbli u bonds mingħajr kupuni, ħlasijiet taħt arranġamenti ta' finanzjament alternattivi, l-elementi tal-kost tal-finanzi ta' ħlasijiet ta' lokazzjoni finanzjarja, l-imgħax kapitalizzat inkluż fil-valur tal-karta bilanċjali ta' assi relatat, l-amortizzament tal-imgħax kapitalizzat, l-ammonti mkejla b'referenza għal redditu ta' finanzjament skont regoli dwar l-ipprezzar tat-trasferiment, l-ammonti ta' imgħax nozzjonali skont strumenti derivattivi jew arranġamenti ta' ħħeġġjar relatati mas-self ta' entità, ċerti profitti mill-kambju u telf fuq self u strumenti marbuta mal-ġbir tal-finanzi, tariffi ta' garanzija għall-arranġamenti ta' finanzjament, tariffi tal-arranġamenti u kostijiet simili relatati mas-self ta' fondi;

Emenda    28

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 30a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(30a)   "ġurisdizzjoni li ma tikkooperax" tfisser ġurisdizzjoni li għaliha japplika kwalunkwe każ mis-segwenti:

 

(a)  ġurisdizzjoni li ma tissodisfax l-istandards ta' trasparenza internazzjonali;

 

(b)  jeżistu reġimi preferenzjali potenzjali fi ħdan il-ġurisdizzjoni;

 

(c)  teżisti sistema tat-taxxa mingħajr taxxa fuq l-introjtu tal-kumpaniji jew waħda li tkun qrib iż-żero fi ħdan il-ġurisdizzjoni;

Emenda    29

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 30b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(30b)  "sustanza ekonomika" tfisser kriterji fattwali, inkluż fil-kuntest tal-ekonomija diġitali, li jippermettu li l-preżenza taxxabbli ta' intrapriza tiġi definita abbażi ta' kriterji fattwali, bħall-eżistenza ta' riżorsi umani u materjali speċifiċi għall-entità, l-awtonomija tal-ġestjoni tagħha, ir-realtà ġuridika tagħha u, meta jkun xieraq, in-natura tal-assi tagħha;

Emenda    30

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 30c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(30c)  "kumpanija tal-isem" tfisser kull tip ta' entità ġuridika mingħajr sustanza ekonomika u li titwaqqaf purament għal skopijiet ta' taxxa;

Emenda    31

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 30d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(30d)  "kost tar-royalties" tfisser kostijiet li jiġu minn pagamenti ta' kwalunkwe tip magħmula bħala kunsiderazzjoni għall-użu ta', jew id-dritt tal-użu ta', kull dritt tal-awtur ta' xogħol letterarju, artistiku jew xjentifiku, inklużi films ċinematografiċi u software, kull privattiva, trademark, disinn jew mudell, pjan, formula jew proċess sigriet, jew għal informazzjoni dwar esperjenza industrijali, kummerċjali jew xjentifika jew kwalunkwe assi ieħor intanġibbli; pagamenti għall-użu ta', jew id-dritt tal-użu ta', apparat industrijali, kummerċjali jew xjentifiku għandhom jitqiesu bħala kostijiet tar-royalties;

Emenda    32

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 30e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(30e)  "ipprezzar ta' trasferiment" tfisser l-ipprezzar li permezz tiegħu intrapriża tittrasferixxi beni tanġibbli jew assi intanġibbli, jew tipprovdi servizzi lil intrapriżi assoċjati;

Emenda    33

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 31

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(31)  "diskrepanza ibrida" tfisser sitwazzjoni bejn kontribwent u intrapriża assoċjata jew arranġament strutturat bejn il-partijiet f'ġurisdizzjonijiet tat-taxxa differenti fejn kwalunkwe wieħed mill-eżiti li ġejjin huma attribwibbli għal differenzi fil-karatterizzazzjoni legali ta' strument finanzjarju jew entità finanzjarja, jew it-trattament ta' preżenza kummerċjali bħala stabbiliment permanenti:

(31)  "diskrepanza ibrida" tfisser diskrepanza ibrida kif definita fil-punt (9) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva (UE) 2016/1164;

(a)  tnaqqis tal-istess pagament, spejjeż jew telf mill-bażi taxxabbli jseħħ kemm fil-ġurisdizzjoni fejn il-pagament għandu s-sors tiegħu, l-ispejjeż ikunu saru jew it-telf jiġġarrab kif ukoll fil-ġurisdizzjoni l-oħra ("tnaqqis doppju");

 

(b)  tnaqqis ta' pagament mill-bażi taxxabbli fil-ġurisdizzjoni fejn il-pagament għandu s-sors tiegħu mingħajr inklużjoni korrispondenti għal finijiet ta' taxxa tal-istess pagament fil-ġurisdizzjoni l-oħra ("tnaqqis mingħajr inklużjoni");

 

(c)  fil-każ ta' differenzi fit-trattament ta' preżenza kummerċjali bħala stabbiliment permanenti, nontassazzjoni tal-introjtu li għandu s-sors tiegħu f'ġurisdizzjoni mingħajr inklużjoni korrispondenti għal finijiet ta' taxxa tal-istess introjtu fil-ġurisdizzjoni l-oħra ("nontassazzjoni mingħajr inklużjoni").

 

Diskrepanza ibrida tinqala' biss sal-punt li l-istess pagament imnaqqas, spejjeż magħmula jew telf imġarrab f'żewġ ġurisdizzjonijiet jaqbżu l-ammont ta' introjtu li jiġi inkluż fiż-żewġ ġurisdizzjonijiet u li jista' jiġi attribwit lill-istess sors.

 

Diskrepanza ibrida tinkludi wkoll it-trasferiment ta’ strument finanzjarju taħt arranġament strutturat li jinvolvi lil kontribwent fejn ir-redditu sottostanti fuq l-istrument finanzjarju trasferit huwa trattat għal finijiet ta’ taxxa bħala derivat simultanjament minn aktar minn waħda mill-partijiet għall-arranġament, li huma residenti għal finijiet ta’ taxxa f’ġurisdizzjonijiet differenti, li jagħti lok għal kwalunkwe wieħed mill-eżiti li ġejjin:

 

(a)  tnaqqis ta' pagament konness mar-redditu sottostanti mingħajr inklużjoni korrispondenti għal finijiet ta' taxxa ta' tali pagament, sakemm ir-redditu sottostanti ma jkunx inkluż fl-introjtu taxxabbli ta' waħda mill-partijiet involuti;

 

(b)  kumpens mit-taxxa minn ras il-għajn fuq pagament derivat mill-istrument finanzjarju ttrasferit għal aktar minn waħda mill-partijiet involuti.

 

Emenda    34

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 32

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(32)  "arranġament strutturat" tfisser arranġament li jinvolvi diskrepanza ibrida fejn id-diskrepanza hija pprezzata fit-termini tal-arranġament jew arranġament li tfassal biex jipproduċi eżitu ta' diskrepanza ibrida, ħlief jekk il-kontribwent jew intrapriża assoċjata ma setgħux jiġu raġonevolment mistennija jkunu konxji tad-diskrepanza ibrida u ma kkondividewx fil-valur tal-benefiċċju tat-taxxa li jirriżulta mid-diskrepanza ibrida;

imħassar

Emenda    35

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 33a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(33a)  "stabbiliment diġitali permanenti" tfisser preżenza diġitali sinifikanti tal-kontribwent li jagħti servizzi f'ġurisdizzjoni diretti lejn konsumaturi jew negozji f'din il-ġurisdizzjoni, skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 5(2a);

Emenda    36

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 33b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(33b)  "numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa Ewropew" jew "NIT" tfisser numru kif definit fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Diċembru 2012 li tinkludi pjan ta' azzjoni biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa.

Emenda    37

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni tista' tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 66 sabiex jiġu stipulati definizzjonijiet ta' aktar kunċetti.

Il-Kummissjoni tista' tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 66 sabiex jiġu aġġornati d-definizzjonijiet attwali jew stipulati definizzjonijiet ta' aktar kunċetti.

Emenda    38

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Kontribwent għandu jitqies li għandu stabbiliment permanenti fi Stat Membru għajr l-Istat Membru fejn huwa residenti għal finijiet ta' taxxa meta jkollu post fiss f'dak l-Istat Membru l-ieħor minn fejn huwa jmexxi kompletament jew parzjalment in-negozju tiegħu, inkluż b'mod partikolari:

1.  Kontribwent għandu jitqies li għandu stabbiliment permanenti li jinkludi stabbiliment diġitali permanenti fi Stat Membru għajr l-ġurisdizzjoni fejn huwa residenti għal finijiet ta' taxxa meta jkollu post fiss tan-negozju jew preżenza diġitali f'dak l-Istat Membru l-ieħor minn fejn huwa jmexxi kompletament jew parzjalment in-negozju tiegħu, inkluż b'mod partikolari:

Emenda    39

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fa)  pjattaforma diġitali jew kwalunkwe mudell ta' negozju diġitali ieħor ibbażat fuq il-ġbir u l-użu ta' data għal finijiet kummerċjali.

Emenda    40

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Jekk kontribwent residenti f'ġurisdizzjoni waħda jipprovdi aċċess għal, jew joffri pjattaforma diġitali bħal pereżempju applikazzjoni elettronika, bażi tad-data, suq online, spazju għall-arkivjar jew joffri magna tat-tiftix jew servizzi ta' reklamar fuq sit web jew f'applikazzjoni elettronika, dan il-kontribwent għandu jitqies li jkollu stabbiliment diġitali permanenti fi Stat Membru għajr il-ġurisdizzjoni li fiha huwa resident għal finijiet ta' taxxa jekk l-ammont totali ta' dħul tal-kontribwent jew ta' intrapriża assoċjata dovuti għal tranżazzjonijiet remoti ġġenerati mill-pjattaformi diġitali msemmija qabel fil-ġurisdizzjoni mhux residenti jkun aktar minn EUR 5 000 000 kull sena u meta kwalunkwe kundizzjoni minn dawn li ġejjin tkun sodisfatta:

 

(a)  mill-inqas 1 000 utent individwali rreġistrat kull xahar iddomiċiljati fi Stat Membru għajr il-ġurisdizzjoni li fiha l-kontribwent huwa residenti għal finijiet ta' taxxa li lloggjaw jew żaru l-pjattaformi diġitali tal-kontribwent;

 

(b)  mill-inqas 1 000 kuntratt diġitali jkunu ġew konklużi fix-xahar mal-klijenti jew mal-utenti li huma ddomiċiljati fil-ġurisdizzjoni mhux residenti f'sena fiskali;

 

(c)  il-volum tal-kontenut diġitali miġbur mill-kontribwent f'sena fiskali jaqbeż l-10 % tal-total tal-kontenut diġitali maħżun tal-grupp.

 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 66 li jemenda din id-Direttiva billi taġġusta l-fatturi stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) ta' dan il-paragrafu abbażi tal-progress fil-ftehimiet internazzjonali.

 

Jekk flimkien mal-livell limitu bbażat fuq id-dħul stabbilit fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, wieħed jew aktar mit-tliet fatturi diġitali stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) ta' dan il-paragrafu jkunu applikabbli għal kontribwent fl-Istati Membru rilevanti, il-kontribwent għandu jitqies li jkollu stabbiliment permanenti f'dak l-Istat Membru.

 

Kontribwent għandu jkun meħtieġ jgħarraf lill-awtoritajiet tat-taxxa l-informazzjoni kollha rilevanti għad-determinazzjoni tal-istabbiliment permanenti jew tal-istabbiliment diġitali permanenti skont dan l-Artikolu.

Emenda    41

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Minbarra l-ammonti li huma deduċibbli bħala kostijiet għar-riċerka u l-iżvilupp skont il-paragrafu 2, il-kontribwent jista' jnaqqas ukoll, għal kull sena tat-taxxa, 50 % addizzjonali ta' dawn il-kostijiet li jkun ġarrab matul dik is-sena, bl-eċċezzjoni tal-kost relatat mal-assi tanġibbli fissi mobbli. Sal-punt li l-kostijiet għar-riċerka u l-iżvilupp jilħqu aktar minn EUR 20 000 000, il-kontribwent jista' jnaqqas 25 % tal-ammont eċċessiv.

Fir-rigward tal-kostijiet għar-riċerka u l-iżvilupp ta' mhux aktar minn EUR 20 000 000 u li huma marbuta mal-persunal, inklużi l-pagi, is-subkuntratturi u l-freelancers, il-kontribwent għandu jirċievi kreditu ta' taxxa fl-ammont ta' 10 % tal-ispejjeż imġarrba.

Emenda    42

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-kontribwent jista' jnaqqas 100 % addizzjonali mill-kostijiet tiegħu għar-riċerka u l-iżvilupp sa EUR 20 000 000 meta dak il-kontribwent ikun jissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

imħassar

(a)  huwa intrapriża mhux elenkata b'inqas minn 50 impjegat u b'fatturat annwali u/jew b'total tal-karta bilanċjali annwali li ma jabiżx l-EUR 10 000 000;

 

(b)  ma kienx irreġistrat għal aktar minn ħames snin. Jekk il-kontribwent ma jkunx soġġett għal reġistrazzjoni, il-perjodu ta' ħames snin jista' jitqies li jibda fil-mument li l-intrapriża tibda l-attività ekonomika tagħha jew inkella tkun responsabbli li tħallas it-taxxa fuqha;

 

(c)  ma ġiex iffurmat peremezz ta' fużjoni;

 

(d)  ma għandu l-ebda intrapriża assoċjata.

 

Emenda    43

Proposta għal direttiva

Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Emenda    44

Proposta għal direttiva

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  50 % tal-kostijiet għad-divertiment, sa ammont li ma jaqbiżx [x] % tad-dħul fis-sena tat-taxxa;

(b)  50 % tal-kostijiet għad-divertiment ordinarji u meħtieġa direttament relatati jew assoċjati man-negozju tal-kontribwent, sa ammont li ma jaqbiżx [x] % tad-dħul fis-sena tat-taxxa;

Emenda    45

Proposta għal direttiva

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  it-trasferiment tal-qligħ miżmum għal riżerva li tifforma parti mill-ekwità tal-kumpanija;

(c)  it-trasferiment tal-qligħ miżmum għal riżerva li tifforma parti mill-ekwità tal-kumpanija, differenti mill-qligħ miżmum għal riżerva minn intrapriżi kooperattivi u konsorzji kooperattivi, kemm matul l-attività attwali tal-kumpanija kif ukoll wara l-iskadenza tagħha, skont ir-regoli tat-taxxa nazzjonali;

Emenda    46

Proposta għal direttiva

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ja)  spejjeż lil benefiċjarji li jinsabu f'pajjiżi elenkati fil-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ma jikkooperawx (magħrufa wkoll bħala "rifuġji fiskali");

Emenda    47

Proposta għal direttiva

Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-kostijiet tas-self eċċedenti għandhom ikunu jistgħu jitnaqqsu fis-sena tat-taxxa li fiha jiġġarrbu għal massimu ta' 30 % tal-qligħ tal-kontribwent qabel l-imgħax, it-taxxa, id-deprezzament u l-amortizzament ('EBITDA') jew għal ammont massimu ta' EUR 3 000 000, skont liema minnhom ikun l-ogħla.

Il-kostijiet tas-self eċċedenti għandhom ikunu jistgħu jitnaqqsu fis-sena tat-taxxa li fiha jiġġarrbu għal massimu ta' 10 % tal-qligħ tal-kontribwent qabel l-imgħax, it-taxxa, id-deprezzament u l-amortizzament ('EBITDA') jew għal ammont massimu ta' EUR 1 000 000, skont liema minnhom ikun l-ogħla.

Emenda    48

Proposta għal direttiva

Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, meta kontribwent ikun permess jew mitlub li jaġixxi f'isem grupp, kif definit fir-regoli ta' sistema nazzjonali ta' tassazzjoni ta' gruppi, il-grupp kollu għandu jiġi ttrattat bħala kontribwent. F'dawk iċ-ċirkostanzi, il-kostijiet tas-self eċċedenti u l-EBITDA għandhom jiġu kkalkolati għall-grupp kollu. L-ammont ta' EUR 3 000 000 għandu jiġi kkunsidrat ukoll għall-grupp kollu.

Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, meta kontribwent ikun permess jew mitlub li jaġixxi f'isem grupp, kif definit fir-regoli ta' sistema nazzjonali ta' tassazzjoni ta' gruppi, il-grupp kollu għandu jiġi ttrattat bħala kontribwent. F'dawk iċ-ċirkostanzi, il-kostijiet tas-self eċċedenti u l-EBITDA għandhom jiġu kkalkolati għall-grupp kollu. L-ammont ta' EUR 1 000 000 għandu jiġi kkunsidrat ukoll għall-grupp kollu.

Emenda    49

Proposta għal direttiva

Artikolu 13 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Il-kostijiet tas-self eċċedenti li ma jistgħux jitnaqqsu f'sena tat-taxxa partikolari għandhom jiġu riportati mingħajr ebda limitazzjoni ta' żmien.

6.  Il-kostijiet tas-self eċċedenti li ma jistgħux jitnaqqsu f'sena tat-taxxa partikolari għandhom jiġu riportati għal perjodu ta' ħames snin.

Emenda    50

Proposta għal direttiva

Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 14a

 

Eżenzjonijiet speċifiċi

 

Il-qligħ li jinżamm għal riżerva minn kooperattivi u konsorzji, kemm matul l-attività attwali tal-kumpanija kif ukoll wara l-iskadenza tagħha, kif ukoll il-benefiċċji mogħtija mill-kooperattivi u l-konsorzji lill-membri tagħhom stess huwa deduċibbli kull meta d-deduċibbiltà hija permessa mil-leġiżlazzjonijiet fiskali nazzjonali.

Emenda    51

Proposta għal direttiva

Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 29

Artikolu 29

Tassazzjoni tal-ħruġ

Tassazzjoni tal-ħruġ

1.  Ammont ugwali għall-valur tas-suq tal-assi ttrasferiti, fil-ħin tal-ħruġ tal-assi, nieqes il-valur tagħhom għall-finijiet tat-taxxa, għandu jiġi ttrattat bħala dħul akkumulat fi kwalunkwe waħda miċ-ċirkostanzi li ġejjin:

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw ir-regoli fil-qasam tat-tassazzjoni tal-ħruġ previsti mid-Direttiva (UE) 2016/1164.

(a)  meta kontribwent jittrasferixxi assi mill-uffiċċju prinċipali tiegħu għall-istabbiliment permanenti tiegħu fi Stat Membru ieħor jew f'pajjiż terz;

 

(b)  meta kontribwent jittrasferixxi assi mill-istabbiliment permanenti tiegħu fi Stat Membru għall-uffiċċju prinċipali tiegħu jew stabbiliment permanenti ieħor fi Stat Membru ieħor jew f'pajjiż terz, sal-punt li, minħabba t-trasferiment, l-Istat Membru tal-istabbiliment permanenti ma jibqax ikollu d-dritt li jintaxxa l-assi ttrasferiti;

 

(c)  meta kontribwent jittrasferixxi r-residenza tat-taxxa tiegħu lejn Stat Membru ieħor jew lejn pajjiż terz, ħlief għal dawk l-assi li jibqgħu effettivament konnessi ma' stabbiliment permanenti fl-ewwel Stat Membru;

 

(d)  meta kontribwent jittrasferixxi n-negozju mwettaq mill-istabbiliment permanenti tiegħu minn Stat Membru wieħed għal Stat Membru ieħor jew għal pajjiż terz, sal-punt li, minħabba t-trasferiment, l-Istat Membru tal-istabbiliment permanenti ma jibqax ikollu d-dritt li jintaxxa l-assi ttrasferiti.

 

2.  L-Istat Membru li lejh jiġu ttrasferiti l-assi, ir-residenza tat-taxxa jew in-negozju mwettaq minn stabbiliment permanenti għandu jaċċetta l-valur stabbilit mill-Istat Membru tal-kontribwent jew tal-istabbiliment permanenti bħala l-valur inizjali tal-assi għal finijiet ta' taxxa.

 

3.  Dan l-Artikolu ma għandux japplika għat-trasferimenti tal-assi relatati mal-finanzjament tat-titoli, l-assi mqiegħda bħala kollateral jew meta t-trasferiment tal-assi jseħħ sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti kapitali prudenzjali jew għall-fini tal-ġestjoni tal-likwidità meta dawk l-assi jkunu mistennija jmorru lura għand l-Istat Membru tat-trasferent f'perjodu ta' 12-il xahar.

 

Emenda    52

Proposta għal direttiva

Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  It-telf magħmul f'sena tat-taxxa minn kontribwent residenti jew stabbiliment permanenti ta' kontribwent mhux residenti jista' jiġi riportat u mnaqqas fis-snin tat-taxxa sussegwenti, sakemm ma jkunx previst mod ieħor minn din id-Direttiva.

1.  It-telf magħmul f'sena tat-taxxa minn kontribwent residenti jew stabbiliment permanenti ta' kontribwent mhux residenti jista' jiġi riportat u mnaqqas fis-snin tat-taxxa sussegwenti, sa perjodu massimu ta' ħames snin.

Emenda    53

Proposta għal direttiva

Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 42

imħassar

Kumpens u rkupru tat-telf

 

1.  Kontribwent residenti li jkun għadu profittabbli wara li jkun naqqas it-telf tiegħu stess skont l-Artikolu 41 jista' addizzjonalment inaqqas it-telf imġarrab, fl-istess sena tat-taxxa, mis-sussidjarji kwalifikanti immedjati tiegħu, kif imsemmi fl-Artikolu 3(1), jew minn stabbiliment(i) permanenti li jinsab(u) fi Stati Membri oħrajn. Dan il-kumpens tat-telf għandu jingħata għal perjodu ta' żmien limitat f'konformità mal-paragrafi 3 u 4 ta' dan l-Artikolu.

 

2.  It-tnaqqis għandu jkun proporzjonali għall-parteċipazzjoni tal-kontribwent residenti fis-sussidjarji kwalifikanti tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 3(1) u għandu jkun sħiħ għall-istabbilimenti permanenti. It-tnaqqis tal-bażi għat-taxxa tal-kontribwent residenti fl-ebda każ ma għandu jirriżulta f'ammont negattiv.

 

3.  Il-kontribwent residenti għandu jżid lura mal-bażi għat-taxxa tiegħu, sal-ammont preċedentement imnaqqas bħala telf, kwalunkwe profitt sussegwenti magħmul mis-sussidjarji kwalifikanti tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 3(1) jew mill-istabbilimenti permanenti tiegħu.

 

4.  It-telf imnaqqas skont il-paragrafi 1 u 2 għandu awtomatikament jiġi inkorporat mill-ġdid fil-bażi għat-taxxa tal-kontribwent residenti fi kwalunkwe waħda miċ-ċirkostanzi li ġejjin:

 

(a)  meta, fit-tmiem tal-ħames sena tat-taxxa wara li t-telf ikun sar deduċibbli, ma jkun ġie inkorporat mill-ġdid ebda profitt jew il-profitti inkorporati mill-ġdid ma jkunux jikkorrispondu għall-ammont sħiħ tat-telf imnaqqas;

 

(b)  meta l-kumpanija sussidjarja li tikkwalifika msemmija fl-Artikolu 3(1) tinbiegħ, tiġi stralċjata jew ittrasformata fi stabbiliment permanenti;

 

(c)  meta l-istabbiliment permanenti jinbiegħ, jiġi stralċjat jew ittrasformat f'kumpanija sussidjarja;

 

(d)  meta l-kumpanija omm ma tibqax tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 3(1).

 

Emenda    54

Proposta għal direttiva

Artikolu 45a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 45a

 

Kontribuzzjoni tat-taxxa effettiva

 

Sakemm il-livell limitu stabbilit fil-punt (c) tal-Artikolu 2(1) jibqa' fis-seħħ, l-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw u jippubblikaw il-kontribuzzjoni tat-taxxa effettiva tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u tal-intrapriżi multinazzjonali fl-Istati Membri kollha, sabiex dawn tal-aħħar ikunu jistgħu jiżguraw kundizzjonijiet ta' parità għall-kumpaniji simili fi ħdan l-Unjoni u jtaffu l-piż u l-kostijiet amministrattivi għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.

Emenda    55

Proposta għal direttiva

Artikolu 53 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

B'deroga mill-punti (c) u (d) tal-Artikolu 8, kontribwent ma għandux ikun eżentat mit-taxxa fuq introjtu minn barra l-pajjiż li l-kontribwent ikun irċieva bħala distribuzzjoni tal-profitt mingħand entità f'pajjiż terz jew bħala rikavat mid-disponiment tal-ishma miżmuma f'entità f'pajjiż terz, fejn dik l-entità fil-pajjiż tar-residenza tat-taxxa tkun soġġetta għal rata tat-taxxa korporattiva statutorja aktar baxxa minn nofs ir-rata tat-taxxa statutorja li l-kontribwent kellu jkun soġġett għaliha, b'konnessjoni ma' tali introjtu minn barra l-pajjiż, fl-Istat Membru tar-residenza tiegħu għal finijiet ta' taxxa.

B'deroga mill-punti (c) u (d) tal-Artikolu 8, kontribwent ma għandux ikun eżentat mit-taxxa fuq introjtu minn barra l-pajjiż, li ma jirriżultax minn negozju attiv, li l-kontribwent ikun irċieva bħala distribuzzjoni tal-profitt mingħand entità f'pajjiż terz jew bħala rikavat mid-disponiment tal-ishma miżmuma f'entità f'pajjiż terz, fejn dik l-entità fil-pajjiż tar-residenza tat-taxxa tkun soġġetta għal rata tat-taxxa korporattiva statutorja aktar baxxa minn 15 %, b'konnessjoni ma' tali introjtu minn barra l-pajjiż, fl-Istat Membru tar-residenza tiegħu għal finijiet ta' taxxa.

Emenda    56

Proposta għal direttiva

Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Meta japplika l-paragrafu 1, il-kontribwent għandu jkun soġġett għat-taxxa fuq l-introjtu minn barra l-pajjiż bi tnaqqis tat-taxxa mħallsa fil-pajjiż terz mill-obbligu tat-taxxa tiegħu fl-Istat Membru fejn ikun residenti għal finijiet ta' taxxa. It-tnaqqis ma għandux jaqbeż l-ammont ta' taxxa, kif ikkomputata qabel it-tnaqqis, li hija attribbwibbli għall-introjtu li jista' jkun intaxxat.

2.  Meta japplika l-paragrafu 1, il-kontribwent għandu jkun soġġett għat-taxxa fuq l-introjtu minn barra l-pajjiż bi tnaqqis tat-taxxa mħallsa fil-pajjiż terz mill-obbligu tat-taxxa tiegħu fl-Istat Membru fejn ikun residenti għal finijiet ta' taxxa. It-tnaqqis ma għandux jaqbeż l-ammont ta' taxxa, kif ikkomputata qabel it-tnaqqis, li hija attribbwibbli għall-introjtu li jista' jkun intaxxat. Sabiex jibbenefika mit-tnaqqis, il-kontribwent għandu jkun meħtieġ li juri bil-provi lill-awtoritajiet tat-taxxa tiegħu li l-introjtu barrani jirriżulta minn negozju attiv. Tali prova tista' tintwera permezz ta' ċertifikat maħruġ għal dan l-għan mill-awtoritajiet tat-taxxa barranin.

Emenda    57

Proposta għal direttiva

Artikolu 58

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 58

Artikolu 58

Regola ġenerali kontra l-abbużi

Regola ġenerali kontra l-abbużi

1.  Għall-finijiet tal-kalkolazzjoni tal-bażi ta' taxxa skont ir-regoli ta' din id-Direttiva, Stat Membru għandu jinjora arranġament jew sensiela ta' arranġamenti li, wara li ddaħħlu fis-seħħ għall-iskop essenzjali li jinkiseb vantaġġ tat-taxxa li jegħleb l-għan jew l-iskop ta' din id-Direttiva, mhumiex ġenwini, b'kunsiderazzjoni tal-fatti u taċ-ċirkostanzi kollha rilevanti. Arranġament jista' jinkludi aktar minn pass wieħed jew parti waħda.

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw ir-regoli ġenerali kontra l-abbużi prevista mid-Direttiva (UE) 2016/1164.

2.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, arranġament jew sensiela ta' arranġamenti għandhom jitqiesu bħala mhux ġenwini sakemm ma jkunux saru għal raġunijiet kummerċjali validi li jirriflettu r-realtà ekonomika.

 

3.  L-arranġamenti jew sensiela ta' arranġamenti li jiġu injorati skont il-paragrafu 1 għandhom jiġu ttrattati, għall-iskop tal-kalkolazzjoni tal-bażi għat-taxxa, b'referenza għas-sustanza ekonomika tagħhom.

 

Emenda    58

Proposta għal direttiva

Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Entità, jew stabbiliment permanenti li l-profitti tiegħu mhumiex soġġetti għat-taxxa jew huma eżentati mit-taxxa fl-Istat Membru tal-uffiċċju prinċipali tiegħu, għandhom jiġu ttrattati bħala korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

L-Istat Membru ta' kontribwent għandu jittratta entità, jew stabbiliment permanenti li l-profitti tiegħu mhumiex soġġetti għat-taxxa jew huma eżentati mit-taxxa f'dak l-Istat Membru, bħala korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

Emenda    59

Proposta għal direttiva

Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  it-taxxa korporattiva attwali mħallsa mill-entità jew mill-istabbiliment permanenti fuq il-profitti tagħha/tiegħu tkun aktar baxxa mid-differenza bejn it-taxxa korporattiva li kienet tkun imposta fuq il-profitti tal-entità jew tal-istabbiliment permanenti skont ir-regoli ta' din id-Direttiva u t-taxxa korporattiva attwali mħallsa fuq dawk il-profitti mill-entità jew mill-istabbiliment permanenti.

(b)  il-profitti tal-entità huma soġġetti għal rata tat-taxxa korporattiva aktar baxxa minn 15 %; dik ir-rata għandha tiġi vvalutata abbażi tal-profitt qabel l-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet introdotti minn dawn il-pajjiżi biex titnaqqas il-bażi taxxabbli soġġetta għar-rata; dik ir-rata għandha tiġi riveduta kull sena skont l-iżviluppi ekonomiċi fil-kummerċ dinji;

Emenda    60

Proposta għal direttiva

Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, fil-komputazzjoni tat-taxxa korporattiva li kienet tiġi imposta fuq il-profitti tal-entità skont ir-regoli tad-Direttiva fl-Istat Membru tal-kontribwent, l-introjtu ta' kwalunkwe stabbiliment permanenti tal-entità li mhuwiex soġġett għat-taxxa jew li huwa eżentat mit-taxxa fil-ġurisdizzjoni tal-korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż ma għandux jiġi kkunsidrat.

imħassar

Emenda    61

Proposta għal direttiva

Artikolu 59 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Meta entità jew stabbiliment permanenti tkun/ikun trattat(a) bħala korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż skont il-paragrafu 1, l-introjtu mhux imqassam tal-entità jew tal-istabbiliment permanenti għandu jkun soġġett għal taxxa sal-punt li dan jiġi derivat mill-kategoriji li ġejjin:

2.  Meta entità jew stabbiliment permanenti tkun/ikun trattat(a) bħala korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż skont il-paragrafu 1, l-Istat Membru tal-kontribwent għandu jinkludi fil-bażi għat-taxxa:

 

(a)  l-introjtu mhux iddistribwit tal-entità jew l-introjtu tal-istabbiliment permanenti li ġej mill-kategoriji li ġejjin:

(a)  imgħax jew kwalunkwe intojtu ieħor iġġenerat minn assi finanzjarji;

(i)  imgħax jew kwalunkwe introjtu ieħor iġġenerat minn assi finanzjarji;

(b)  royalties jew kwalunkwe introjtu ieħor iġġenerat minn proprjetà intellettwali;

(ii)  royalties jew kwalunkwe introjtu ieħor iġġenerat minn proprjetà intellettwali;

(c)  dividendi u introjtu mid-disponiment ta' ishma;

(iii)  dividendi u introjtu mid-disponiment ta' ishma;

(d)  introjtu minn kiri finanzjarju;

(iv)  introjtu minn kiri finanzjarju;

(e)  introjtu minn attivitajiet tal-assigurazzjoni, attivitajiet bankarji u attivitajiet finanzjarji oħra;

(v)  introjtu minn attivitajiet tal-assigurazzjoni, attivitajiet bankarji u attivitajiet finanzjarji oħra;

(f)  introjtu minn kumpaniji ta' fatturazzjoni li jaqilgħu introjtu fuq bejgħ u servizzi minn prodotti u servizzi mixtrija minn intrapriżi assoċjati u mibjugħa lilhom, li ftit li xejn iżidu l-valur ekonomiku.

(vi)  introjtu minn kumpaniji ta' fatturazzjoni li jaqilgħu introjtu fuq bejgħ u servizzi minn prodotti u servizzi mixtrija minn intrapriżi assoċjati u mibjugħa lilhom, li ma jżidux il-valur ekonomiku jew iżiduh ftit li xejn.

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għal korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż li hija residenti jew tinsab fi Stat Membru jew f'pajjiż terz u li hija parti għall-Ftehim taż-ŻEE fejn il-korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż tkun twaqqfet għal raġunijiet kummerċjali validi li jirriflettu r-realtà ekonomika. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, l-attività tal-korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż għandha tirrifletti r-realtà ekonomika sal-punt li dik l-attività tkun appoġġata minn persunal, tagħmir, assi u bini proporzjonati.

Dan il-punt ma għandux japplika meta l-korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż twettaq attività ekonomika sostanzjali appoġġata minn persunal, tagħmir, assi u proprjetajiet, kif jixhdu l-fatti u ċ-ċirkostanzi rilevanti. Meta l-korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż tkun residenti jew tinsab f'pajjiż terz li mhux parti mill-Ftehim ŻEE, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jastjenu milli japplikaw l-ewwel subparagrafu, jew

 

(b)  l-introjtu mhux iddistribwit tal-entità jew stabbiliment permanenti li jirriżulta minn arranġamenti mhux ġenwini li ġew stabbiliti għall-fini essenzjali li jinkiseb vantaġġ fiskali.

 

Għall-finijiet ta' dan il-punt, arranġament jew sensiela tagħhom għandhom jitqiesu bħala mhux ġenwini sal-punt li fih l-entità jew l-istabbiliment permanenti ma jkunux il-propjetarju tal-assi jew ma jkunux ħadu r-riskji li jiġġeneraw l-introjtu kollu tiegħu, jew parti minnu, li kieku ma kienx ikkontrollat minn kumpanija fejn jitwettqu l-funzjonijiet tal-persuni sinifikanti, li huma rilevanti għal dawk l-assi u riskji, u li huma strumentali biex jiġi ġġenerat l-introjtu tal-kumpanija kkontrollata.

Emenda    62

Proposta għal direttiva

Artikolu 59 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Entità jew stabbiliment permanenti ma għandhomx jiġu ttrattati bħala korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż kif imsemmija fil-paragrafu 1 meta mhux aktar minn terz tal-introjtu li jakkumula għall-entità jew għall-istabbiliment permanenti jkun jaqa' fi ħdan il-kategoriji (a) sa (f) tal-paragrafu 2.

Meta, skont ir-regoli ta' Stat Membru, il-bażi għat-taxxa ta' kontribwent tiġi kkalkolata skont il-punt (a) tal-paragrafu 2, l-Istat Membru jista' jagħżel li ma jittrattax entità jew stabbiliment permanenti bħala korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż skont il-paragrafu 1 jekk terz jew inqas tal-introjtu li takkumula l-entità jew l-istabbiliment permanenti jaqa' fil-kategoriji taħt il-punt (a) tal-paragrafu 2.

Emenda    63

Proposta għal direttiva

Artikolu 59 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-impriżi finanzjarji ma għandhomx jiġu ttrattati bħala korporazzjonijiet ikkontrollati minn barra l-pajjiż skont il-paragrafu 1 meta mhux aktar minn terz tal-introjtu li jakkumula għall-entità jew għall-istabbiliment permanenti mill-kategoriji (a) sa (f) tal-paragrafu 2 ikun ġej minn tranżazzjonijiet mal-kontribwent jew ma' intrapriżi assoċjati tiegħu.

Meta, skont ir-regoli ta' Stat Membru, il-bażi għat-taxxa tal-kontribwent hija kkalkolata skont il-punt (a) tal-paragrafu 2, l-Istat Membru jista' jagħżel li ma jittrattax impriżi finanzjarji bħala korporazzjonijiet ikkontrollati minn barra l-pajjiż jekk terz jew anqas tal-introjtu tal-entità mill-kategoriji taħt il-punt (a) tal-paragrafu 2 jiġi minn tranżazzjonijiet mal-kontribwent jew mal-intrapriżi assoċjati tiegħu.

Emenda    64

Proposta għal direttiva

Artikolu 59 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-Istati Membri jistgħu jeskludu mill-kamp ta' applikazzjoni tal-punt (b) tal-paragrafu 2 entità jew stabbiliment permanenti:

 

(a)  bi profitti kontabilistiċi ta' mhux aktar minn EUR 750 000, u b'introjtu mhux mill-kummerċ ta' mhux aktar minn EUR 75 000; jew

 

(b)  li l-profitti kontabilistiċi tiegħu jammontaw għal mhux aktar minn 10 fil-mija tal-kostijiet operatorji għall-perjodu tat-taxxa.

 

Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, il-kostijiet operatorji ma jistgħux jinkludu l-kost tal-oġġetti mibjugħa barra l-pajjiż fejn l-entità hija residenti, jew fejn jinsab l-istabbiliment permanenti, għall-finijiet tat-taxxa u pagamenti lil intrapriżi assoċjati.

Emenda    65

Proposta għal direttiva

Artikolu 61

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 61

Artikolu 61

Diskrepanza ibrida

Diskrepanza ibrida

Sal-punt li diskrepanza ibrida bejn l-Istati Membri tirriżulta fi tnaqqis doppju tal-istess pagament, spejjeż jew telf, it-tnaqqis għandu jingħata biss fl-Istat Membru fejn tali pagament għandu s-sors tiegħu, l-ispejjeż jew it-telf ikunu ġġarbu.

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw ir-regoli previsti mid-Direttiva (UE) 2016/1164 dwar id-diskrepanzi ibridi.

Sal-punt li diskrepanza ibrida li tinvolvi pajjiż terz tirriżulta fi tnaqqis doppju tal-istess pagament, spejjeż jew telf, l-Istat Membru kkonċernat għandu jirrifjuta t-tnaqqis ta' tali pagament, spejjeż jew telf, sakemm il-pajjiż terz ma jkunx diġà għamel dan.

 

Sal-punt li diskrepanza ibrida bejn l-Istati Membri tirriżulta fi tnaqqis mingħajr inklużjoni, l-Istat Membru tal-pagatur għandu jirrifjuta t-tnaqqis ta' tali pagament.

 

Sal-punt li tali diskrepanza ibrida li tinvolvi pajjiż terz tirriżulta fi tnaqqis mingħajr inklużjoni:

 

(a)  jekk il-pagament ikollu s-sors tiegħu fi Stat Membru, dak l-Istat Membru għandu jirrifjuta t-tnaqqis, jew

 

(b)  jekk il-pagament għandu s-sors tiegħu f’pajjiż terz, l-Istat Membru kkonċernat għandu jitlob lill-kontribwent jinkludi tali pagament fil-bażi taxxabbli, ħlief jekk il-pajjiż terz ma ċaħadx diġà it-tnaqqis jew talab li l-pagament ikun inkluż.

 

Sal-punt li diskrepanza ibrida bejn Stati Membri li tinvolvi stabbiliment permanenti tirriżulta f'nontassazzjoni mingħajr inklużjoni, l-Istat Membru li fih il-kontribwent huwa residenti għal finijiet ta' taxxa għandu jitlob lill-kontribwent biex jinkludi fil-bażi taxxabbli l-introjtu attribwit lill-istabbiliment permanenti.

 

Sal-punt li diskrepanza ibrida li tinvolvi stabbiliment permanenti li jkun jinsab f’pajjiż terz tirriżulta f’nontassazzjoni mingħajr inklużjoni, l-Istat Membru kkonċernat għandu jitlob lill-kontribwent jinkludi fil-bażi taxxabbli l-introjtu attribwit lill-istabbiliment permanenti fil-pajjjiż terz.

 

4.  Sal-punt li pagament minn kontribwent lil intrapriża assoċjata f’pajjiż terz huwa kumpensat direttament jew indirettament b’pagament, spiża jew telf li minħabba d-diskrepanza ibrida jistgħu jitnaqqsu f’żewġ ġurisdizzjonijiet differenti barra l-Unjoni, l-Istat Membru tal-kontribwent għandu jiċħad it-tnaqqis tal-pagament mill-kontribwent lil intrapriża assoċjata f’pajjiż terz mill-bażi taxxabbli, ħlief jekk wieħed mill-pajjiżi terzi involuti ma jkunx diġà ċaħad it-tnaqqis tal-pagament, spiża jew telf li jkunu jistgħu jitnaqqsu f'żewġ ġurisdizzjonijiet differenti.

 

5.  Sal-punt li l-inklużjoni korrispondenti ta' pagament deduċibbli minn kontribwent lil intrapriża assoċjata f'pajjiż terz tiġi paċuta direttament jew indirettament ma' pagament li, minħabba diskrepanza ibrida, ma jiġix inkluż mill-benefiċjarju fil-bażi taxxabbli tiegħu, l-Istat Membru tal-kontribwent għandu jirrifjuta t-tnaqqis tal-pagament mill-kontribwent lil intrapriża assoċjata f'pajjiż terz mill-bażi taxxabbli, sakemm wieħed mill-pajjiżi terzi involuti ma jkunx diġà rrifjuta t-tnaqqis tal-pagament mhux inkluż.

 

6.  Sal-punt li diskrepanza ibrida tirriżulta f'ħelsien mit-taxxa minn ras il-għajn fuq pagament derivat minn strument finanzjarju ttrasferit lil aktar minn waħda mill-partijiet involuti, l-Istat Membru tal-kontribwent għandu jillimita l-benefiċċju ta' tali kumpens b'mod proporzjonali għall-introjtu taxxabbli nett fir-rigward ta' tali pagament.

 

7.  Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, "pagatur" tfisser l-entità jew l-istabbiliment permanenti fejn il-pagament għandu s-sors tiegħu, l-ispejjeż jew it-telf ikunu ġġarrbu.

 

Emenda    66

Proposta għal direttiva

Artikolu 61a – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Diskrepanzi fir-residenza tat-taxxa

Diskrepanzi ibridi inversi

Emenda    67

Proposta għal direttiva

Artikolu 61a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sal-punt li pagament, spejjeż jew telf ta' kontribwent li huwa residenti għal finijiet ta' taxxa kemm fi Stat Membru kif ukoll f'pajjiż terz, skont il-liġijiet ta' dak l-Istat Membru jew dak il-pajjiż terz, ikunu deduċibbli mill-bażi taxxabbli fiż-żewġ ġurisdizzjonijiet, kif ukoll sal-punt li tali pagament, spejjeż jew telf ikunu jistgħu jiġu paċuti fl-Istat Membru tal-kontribwent kontra l-introjtu taxxabbli li mhuwiex inkluż fil-pajjiż terz, l-Istat Membru tal-kontribwent għandu jirrifjuta t-tnaqqis tal-pagament, tal-ispejjeż jew tat-telf, sakemm il-pajjiż terz ma jkunx diġà għamel dan.

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jittrattaw id-diskrepanzi ibridi inversi skont l-Artikolu 9a tad-Direttiva (UE) 2016/1164.

Emenda    68

Proposta għal direttiva

Artikolu 65a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 65a

 

Numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa Ewropew

 

Il-Kummissjoni għandha tressaq proposta leġiżlattiva dwar numru ta' identifikazzjoni tal-kontribwent Ewropew armonizzat u komuni sal-31 ta' Diċembru 2016, sabiex tagħmel l-iskambju awtomatiku tal-informazzjoni dwar it-taxxa aktar effiċjenti u affidabbli fl-Unjoni.

Emenda    69

Proposta għal direttiva

Artikolu 65b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 65b

 

Skambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni f'materji ta' taxxa

 

Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza sħiħa u l-implimentazzjoni xierqa ta' din id-Direttiva, l-iskambju ta' informazzjoni f'materji ta' taxxa għandu jkun awtomatiku u obbligatorju, kif stabbilit fid-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE1a.

 

L-Istati Membri għandhom jallokaw persunal, għarfien espert u riżorsi baġitarji adegwati lill-amministrazzjonijiet tat-taxxa nazzjonali tagħhom kif ukoll riżorsi għat-taħriġ tal-persunal tal-amministrazzjoni tat-taxxa li jiffoka fuq kooperazzjoni transfruntiera u fuq l-iskambju awtomatiku tal-informazzjoni sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni sħiħa ta' din id-Direttiva.

 

____________

 

1a Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/EU tal-15 ta' Frar 2011 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u li tħassar id-Direttiva 77/799/KEE (ĠU L 64, 11.3.2011, p. 1).

Emenda    70

Proposta għal direttiva

Artikolu 66 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikoli 2(5), 4(5), 11(6), 32(5) u 40 għal perjodu ta' żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikoli 2(5), 4(5), 5(2a), 32(5) u fl-Artikolu 40 għal perjodu ta' żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

Emenda    71

Proposta għal direttiva

Artikolu 66 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 2(5), 4(5), 11(6), 32(5) u 40 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Din ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 2(5), 4(5), 5(2a), 32(5) u fl-Artikolu 40 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Din ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Emenda    72

Proposta għal direttiva

Artikolu 66 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 2(5), 4(5), 11(6), 32(5) u 40 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa ebda oġġezzjoni mill-Kunsill f'perjodu ta' [xahrejn] min-notifika ta' dak l-att lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Kunsill ikun informa lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjona. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'[xahrejn] fuq inizjattiva tal-Kunsill.

5.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 2(5), 4(5), 5(2a), 32(5) u l-Artikolu 40 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa ebda oġġezzjoni mill-Kunsill f'perjodu ta' [xahrejn] min-notifika ta' dak l-att lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Kunsill ikun informa lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjona. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'[xahrejn] fuq inizjattiva tal-Kunsill.

Emenda    73

Proposta għal direttiva

Artikolu 66a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 66a

 

Miżuri kontra l-abbużi tat-trattati dwar it-taxxa

 

L-Istati Membri għandhom jemendaw it-trattati bilaterali tagħhom dwar it-taxxa skont din id-Direttiva sabiex ikun żgurat li tali trattati jinkludu dawn li ġejjin:

 

(a)   klawsola li tiżgura li ż-żewġ partijiet tat-trattat jimpenjaw ruħhom li jistabbilixxu miżuri skont liema t-taxxa titħallas fejn iseħħu l-attivitajiet ekonomiċi u fejn jinħoloq il-valur;

 

(b)   addendum biex jiġi ċċarat li l-objettiv tat-trattati bilaterali, apparti biex tkun evitata t-tassazzjoni doppja, jinkludi wkoll il-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa;

 

(c)   klawsola għal test tal-għan prinċipali abbażi ta' regola ġenerali kontra l-abbuż.

Emenda    74

Proposta għal direttiva

Artikolu 68a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 68a

 

Monitoraġġ

 

Il-Kummissjoni għandha timmonitorja u tippubblika l-konklużjonijiet tagħha dwar l-implimentazzjoni uniformi ta' din id-Direttiva u tiżgura l-interpretazzjoni omoġenja tal-miżuri tagħha mill-Istati Membri.

Emenda    75

Proposta għal direttiva

Artikolu 69

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 69

Artikolu 69

Reviżjoni

Rapport ta' implimentazzjoni u rieżami

Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u tirrapporta lill-Kunsill dwar it-tħaddim ta' din id-Direttiva.

Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tivvaluta t-tħaddim ta' din id-Direttiva.

Minkejja l-ewwel subparagrafu, tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha teżamina l-funzjonament tal-Artikolu 11 u tikkunsidra aġġustamenti għad-definizzjoni u l-kalibrar tal-AGI. Il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi bir-reqqa ta' kif l-AGI tista' tħeġġeġ kumpaniji li huma intitolati li jagħżlu li japplikaw ir-regoli ta' din id-Direttiva biex jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom bl-ekwità.

Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tagħha f'rapport ta' implimentazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-rapport għandu jinkludi analiżi tal-elementi kollha li ġejjin:

 

(a)  l-impatt ta' din is-sistema fuq d-dħul mit-taxxa tal-Istati Membri;

 

(b)  il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tas-sistema għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju;

 

(c)  l-impatt fuq ġbir ġust tat-taxxa bejn l-Istati Membri;

 

(d)  l-impatt fuq is-suq intern fl-intier tiegħu, b'attenzjoni partikolari għad-distorsjoni possibbli tal-kompetizzjoni bejn il-kumpaniji soġġetti għar-regoli l-ġodda stabbiliti f'din id-Direttiva.

 

(e)  in-numru ta' impriżi li jinsabu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-perjodu ta' tranżizzjoni.

 

Il-Kummissjoni għandha, għaxar snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tirrieżamina l-applikazzjoni tagħha u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim ta' din id-Direttiva.

Il-Kummissjoni għandha tikkomunika s-sejbiet tagħha lill-Istati Membri bil-għan li tikkunsidra dawk is-sejbiet għat-tfassil u l-implimentazzjoni tas-sistemi nazzjonali tat-taxxa korporattiva.

Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tagħha f'rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Istati Membri bil-għan li tikkunsidra dawk il-konklużjonijiet għat-tfassil u l-implimentazzjoni tas-sistemi nazzjonali tat-taxxa korporattiva akkumpanjati, jekk ikun il-każ, minn proposta leġiżlattiva biex tkun emendata din id-Direttiva.

Emenda    76

Proposta għal direttiva

Artikolu 70 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2018 il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Dawn għandhom minnufih jgħaddu t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2019 il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Dawn għandhom minnufih jgħaddu t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Emenda    77

Proposta għal direttiva

Artikolu 70 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Jannar 2019.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Jannar 2020.


NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Tard fl-2016 il-Kummissjoni pproponiet bidla maġġuri tar-regoli tat-tassazzjoni koporattiva fi proposta għal Bażi Komuni tat-Taxxa Korporattiva (BKTK) u proposta għal Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK). Fl-istess ħin, il-Kummissjoni rtirat il-proposta tagħha tal-2011 għal BKKTK imblukkata fil-Kunsill. Il-proġett jenħtieġ li jsaħħaħ is-suq intern billi jagħmilha aktar faċli u orħos għall-kumpaniji biex joperaw b'mod transfruntier fl-UE, u biex jiġġieldu wkoll prattiki ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa korporattiva u jżidu t-trasparenza fiskali korporattiva fl-UE.

Filwaqt li l-BKTK jipprovdi għal sett uniku ta' regoli għall-kalkolu tal-bażi tat-taxxa korporattiva, il-BKKTK jintroduċi element ta' konsolidazzjoni li jippermetti lin-negozji jikkumpensaw għat-telf fi Stat Membru wieħed kontra l-profitti fi Stat Membru ieħor.

L-idea li s-sistemi tat-taxxa korporattiva jiġu armonizzati fl-UE mhix ġdida, diġà dehret fid-dokumenti ta' politika fil-bidu tas-sittinijiet. Fl-1975 il-Kummissjoni pproponiet Direttiva dwar l-armonizzazzjoni tas-sistemi tat-taxxa korporattiva u ta' taxxa minn ras il-għajn fuq dividendi, li minħabba fin-nuqqas ta' progress fil-Kunsill, ġiet eventwalment irtirata fl-1990. Minflok, il-Kummissjoni ħarġet Linji Gwida għat-Tassazzjoni tal-Kumpaniji. Fl-2001 il-Kummissjoni ppubblikat studju dwar Tassazzjoni tal-kumpaniji fis-suq intern; madankollu, kien biss fl-2011 li l-Kummissjoni pproponiet il-BKKTK.

Il-Parlament Ewropew esprima l-appoġġ tiegħu għall-proġett BKKTK f'diversi okkażjonijiet. Fl-2008 huwa laqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tniedi l-BKKTK u fl-2012 hija adottat rapport tar-rapporteur, is-Sa Marianna Thyssen, fejn appellat li l-BKKTK tiġi applikata kemm jista' jkun malajr u għal kemm jista' jkun kumpaniji. Fl-2015, fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (TAXE 1), il-Parlament appella għat-twaqqif ta' BKKTK obbligatorja u tenna t-talbiet tiegħu fir-riżoluzzjoni tiegħu fl-2016 (TAXE 2).

Kuntest

Tassazzjoni korporattiva ġusta saret waħda mill-ewwel prijoritajiet fuq l-aġenda internazzjonali fl-isfond tal-kriżi finanzjarja globali u diversi rivelazzjonijiet ta' skandli finanzjarji bħal Lux leaks u l-Panama Papers. Il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa wasslu għall-adozzjoni tal-inizjattiva tal-OECD dwar l-Erożjoni tal-Bażi u t-Trasferiment tal-Profitt (BEPS). Fl-UE, ir-rakkomandazzjonijiet tal-BEPS ġew implimentati, fost oħrajn, permezz tal-pakkett kontra l-evitar tat-taxxa (ATAD 1) adottat f'nofs l-2016 u l-ATAD 2 dwar diskrepanzi ibridi, adottat aktar kmieni din is-sena, kif ukoll l-iskambju ta' informazzjoni dwar deċiżjonijiet tat-taxxa ("DAC4") u rapport għal kull pajjiż ("DAC5").

Il-BKKTK hija l-element nieqes fil-bini tas-suq intern ġenwin u fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa. Il-BKKTK twassal għal ċertezza fiskali, qafas regolatorju ċar u stabbli u regoli sodi kontra l-evitar tat-taxxa inkluża l-abolizzjoni tal-ipprezzar tat-trasferiment.

Proposta

Dinja ta' globalizzazzjoni u diġitalizzazzjoni hija sfida għall-Istati Membri biex jiżguraw li l-introjtu min-negozju jiġi intaxxat fejn jinħoloq il-valur. B'mod partikolari, kumpaniji multinazzjonali kbar ikunu jistgħu jittrasferixxu faċilment l-profitti tagħhom lejn l-Istati Membri b'rati tat-taxxa korporattiva aktar baxxi.

Il-Kummissjoni qasmet il-fajl f'parti ta' konsolidazzjoni u parti li tiddetermina l-bażi komuni għat-taxxa korporattiva. L-ewwel direttiva tipprovdi sett ta' regoli dwar kif il-profitti ta' kumpanija se jiġu intaxxati. Bit-tieni direttiva dwar il-konsolidazzjoni, il-profitti u t-telf kollha se jiġu miżjuda, u jilħqu profitt jew telf nett għall-UE kollha. Madankollu, ir-rapporteur jemmen li parti waħda ma tistax teżisti mingħajr l-oħra. Għalhekk, ir-rabta bejn iż-żewġ fajls trid tissaħħaħ, billi tiġi allinjata d-data ta' implimentazzjoni taż-żewġ direttivi, sa mhux aktar tard mill-2020. B'konsegwenza ta' dan, jenħtieġ li jiġu esklużi dispożizzjonijiet temporanji (il-kumpens għat-telf transfruntier).

Is-sistemi tat-taxxa korporattiva eżistenti jirriflettu r-realtajiet ekonomiċi tal-aħħar seklu fejn in-negozji kienu marbuta b'mod ċar ma' suq intern. Il-globalizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija tad-dinja jirrappreżentaw ukoll sfidi fir-rigward tal-prevenzjoni tad-distorsjoni tas-suq, fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa. In-negozji attivi fl-UE mingħajr stabbiliment fiżiku għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod bħal negozji li jkollhom stabbiliment fiżiku fl-UE. Għalhekk, ir-rapporteur jinkludi fatturi sabiex tiġi definita l-preżenza diġitali fl-artikolu dwar l-istabbiliment permanenti fi Stat Membru ieħor.

Ir-rapporteur jemmen li din is-sistema jenħtieġ li tkun standard adottat b'mod wiesa' għat-tassazzjoni korporattiva. Il-livell limitu stabbilit għal EUR 750 miljun kif propost mill-Kummissjoni mhuwiex adatt għall-finijiet tal-BKKTK. Ir-rapporteur jipproponi li jintroduċi livell limitu aktar baxx ta' EUR 40 miljun, li jiġbor il-biċċa l-kbira tal-kumpaniji b'attivitajiet transfruntiera. Fit-terminu twil (jiġifieri fi żmien 5 snin) jenħtieġ li ma jkunx hemm livell limitu għal raġunijiet ta' trasparenza għall-kumpaniji u awtoritajiet tat-taxxa u sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni bejn l-SMEs u l-multinazzjonali. Ir-rapporteur jistieden lill-Kummissjoni tikkalkola l-istatistika tar-rata tat-taxxa effettiva mħallsa mill-MNEs u l-SMEs sabiex tevita aħjar id-disparitajiet.

Il-kundizzjonijiet ta' parità bejn il-multinazzjonali u l-SMEs huma problema li jenħtieġ li tiġi indirizzata minn dan ir-rapport. Id-distakk bejn it-taxxi mħallsa mill-intrapriżi multinazzjonali (MNEs) u s-sehem imħallas mill-SMEs żdiedet matul dawn l-aħħar deċennji. Kawża ta' din il-problema hija li l-MNEs, għall-kuntrarju tal-SMEs, ġeneralment ikollhom ir-riżorsi biex jittrasferixxu n-negozji tagħhom għal ġurisdizzjonijiet b'rati baxxi ta' taxxa. Il-proposta tal-Kummissjoni mhijiex biżżejjed biex tindirizza din it-tendenza, peress li tħalli miftuħa l-possibbiltà għall-Istati Membri li jikkompetu fuq ir-rata tat-taxxa korporattiva tagħhom. Għalhekk, il-prinċipju ta' rata minima jenħtieġ li jiġi introdott.

Konklużjoni

Ir-rapporteur jemmen li l-proposti BKKTK jirrappreżentaw kontribut essenzjali fit-tlestija tas-suq intern u għandhom il-potenzjal li jsaħħu t-tkabbir tal-ekonomija Ewropea. Qafas ġdid jippromwovi integrazzjoni aħjar u aktar ġusta tas-suq intern u jista' jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi ta' proġetti ewlenin oħra bħalma huma l-Unjoni tas-Swieq Kapitali, is-Suq Uniku Diġitali u l-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa. Ir-rapporteur jemmen li l-BKKTK tindirizza l-isfidi attwali fil-kuntest tat-tassazzjoni internazzjonali u tista' sservi bħala għodda b'saħħitha fil-ġlieda kontra l-ippjanar aggressiv tat-taxxa.


OPINJONI TAL-MINORANZA

imressqa skont l-Artikolu 52a(4) tar-Regoli ta' Proċeduramill-Membri tal-PPE Esther de Lange, Brian Hayes u Gunnar Hökmark

1.  Minkejja li t-tassazzjoni hija kompetenza tal-Istati Membri, il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa turi li hemm bżonn li tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-livell Ewropew. Din il-proposta dwar il-bażi komuni (konsolidata) għat-taxxa korporattiva, madankollu, se jkollha impatt minimu biss fuq l-indirizzar tal-evitar tat-taxxa u tal-evażjoni tat-taxxa, filwaqt li l-konsegwenzi għall-ekonomiji tal-Istati Membri se jkunu gravi ħafna, speċjalment għax il-konsolidazjoni proposta ma tirrappreżentax korrettament il-livell ta' attività ekonomika;

2.  Ma saret valutazzjoni tal-impatt pajjiż pajjiż biżżejjed dettaljata la dwar il-BKTK u lanqas dwar il-BKKTK, partikolarment f'termini ta' impatt fuq id-dħul mit-taxxa tal-Istati Membri. It-tibdiliet ulterjuri proposti f'dan ir-rapport jenfasizzaw il-bżonn ta' valutazzjoni tal-impatt ġdida li tikkalkola b'mod ċar il-konsegwenzi għal kull Stat Membru;

3.  Barra minn hekk, l-ippjanar aggressiv tat-taxxa minn kumpaniji multinazzjonali huwa problema globali. L-aħjar mod biex din il-problema tiġi indirizzata huwa fuq bażi maqbula fuq livell internazzjonali permezz tal-inizjattiva tal-OECD tal-Erożjoni tal-Bażi u Trasferiment tal-Profitt (BEPS);

4.  Seba' parlamenti nazzjonali ħarġu opinjonijiet motivati li fihom qajmu oġġezzjonijiet għall-proposti dwar BKTK u BKKTK minħabba raġunjiet konnessi mas-sussidjarjetà u mas-sovranità fiskali. Dan ir-rapport ma tax affattu kas dan it-tħassib.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (19.9.2017)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva

(COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))

Rapporteur għal opinjoni: Evelyn Regner

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

I. Introduzzjoni

Din il-proposta, flimkien mal-proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva (2016/0336(CNS)), hija tnedija mill-ġdid tal-inizjattiva tal-2011 tal-Kummissjoni dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva għall-UE. L-iskop taż-żewġ proposti hu li jipprovdu leġiżlazzjoni tal-UE f'dan il-qasam li hija adattata għal ambjent ekonomiku li sar aktar globalizzat, mobbli u diġitali fejn l-Istati Membri isibuha dejjem aktar diffiċli biex jiġġieldu b'mod effettiv kontra prattiki ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa permezz ta' azzjoni unilaterali sabiex jipproteġu l-bażijiet tat-taxxa nazzjonali tagħhom mill-erożjoni u jiġġieldu kontra t-trasferiment tal-profitt.

II. Implimentazzjoni effettiva tal-konsolidazzjoni

L-implimentazzjoni ta' Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva hija essenzjali fil-ġlieda biex tinkiseb il-ġustizzja bejn in-negozji fi ħdan u barra l-UE minn perspettiva tat-tassazzjoni. Waħda mit-theddidiet ewlenin tal-ġustizzja fit-taxxa hija l-prattika mifruxa tat-trasferiment tal-profitt. Ladarba tkun ġiet implimentata kompletament, il-Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva se tagħmilha possibbli li dħul jiġi attribwit għall-post fejn jinħoloq il-valur permezz ta' formola msejsa fuq tliet fatturi mogħtija l-istess piż li huma aktar reżiljenti għal prattiki ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa mill-ipprezzar ta' trasferimenti. B'dan il-mod, il-lakuni bejn is-sistemi tat-taxxa nazzjonali, b'mod partikolari l-ipprezzar ta' trasferimenti, li jirrappreżenta madwar 70 % tat-trasferimenti tal-profitti fl-UE, jistgħu jiġu eliminati u jittieħed pass kbir lejn sistema tat-taxxa ġusta, effiċjenti u trasparenti. Konsegwentement, iż-żewġ proposti għandhom jitqiesu bħala pakkett, u għandhom jiġu implimentati flimkien sabiex tinkiseb aktar ġustizzja fit-taxxa. Il-Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva għandha tkun fis-seħħ sal-aħħar tas-sena 2020.

Fir-rigward tal-ġustizzja ġenerali tas-sistemi tat-taxxa tagħna, il-korporazzjonijiet jeħtiġilhom jerfgħu s-sehem tagħhom tal-piż, u għalhekk huwa essenzjali li eżenzjonijiet ġodda mit-taxxa ma jimminawx il-bażi tat-taxxa. Għandhom jiġu appoġġati miżuri li jinċentivaw l-entitajiet privati biex jinvestu fl-ekonomija reali, peress li d-diskrepanza attwali fl-investiment fl-UE hija waħda mis-sorsi ewlenin tad-dgħufijiet ekonomiċi tagħha. Madankollu, l-ħelsien mit-taxxa għall-kumpaniji għandu jinbena b'kawtela u jiġi implementat biss meta l-impatt pożittiv tagħhom fuq l-impjiegi u t-tkabbir ikun evidenti u kwalunkwe riskju ta' ħolqien ta' lakuni ġodda fis-sistema tat-tassazzjoni tiġi eskluża. Għalhekk, il-promozzjoni tal-innovazzjoni u tal-investiment għandha ssir permezz ta' sussidji pubbliċi pjuttost milli permezz ta' eżenzjonijiet mit-taxxa.

Sabiex jiġu miġġielda b'mod effettiv l-istrutturi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa kif ukoll sabiex jiġu evitati żewġ reġimi paralleli tat-taxxa, il-Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva għandha tkun obbligatorja għall-kumpaniji kollha minbarra l-SMEs kif definit fir-Raba' Direttiva dwar il-Liġi Korporattiva tal-1978. Għalhekk, pereżempju, il-ħanut tal-laħam ta' maġenbna jew il-kumpaniji li għadhom jibdew u li huma partikolarment innovattivi mhux se jkunu obbligati jintroduċu Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva. Peress li l-SMEs m'għandhomx ir-riżorsi biex jinvestu fi strutturi ta' kumpanija tal-isem biex jittrasferixxu l-profitt b'mod artifiċjali, dawn qegħdin jiġu mitfugħa fi żvantaġġ kompetittiv fil-konfront tal-intrapriżi multinazzjonali. Sabiex jiġi żgurat suq uniku li jiffunzjona tajjeb huwa essenzjali li tiġi stabbilita sistema ta' bażi komuni għat-taxxa korporattiva ġusta, effiċjenti, trasparenti u li tiffavorixxi t-tkabbir, ibbażata fuq il-prinċipju li l-profitti għandhom jiġu ntaxxati fil-pajjiż li fih jiġu ġġenerati.

Filwaqt li titqies il-bidla diġitali fl-ambjent kummerċjali, huwa meħtieġ li jiġi definit il-kunċett ta' stabbilimenti kummerċjali diġitali. Il-kumpaniji li jiġġeneraw dħul fi Stat Membru mingħajr ma jkollhom stabbiliment fiżiku f'dak l-Istat Membru għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod bħal kumpaniji bi stabbiliment fiżiku. Għalhekk, il-Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva għandha tapplika wkoll għall-korporazzjonijiet diġitali.

III. L-introduzzjoni ta' rata ta' taxxa korporattiva minima fil-proposta

Rata minima tat-taxxa korporattiva komuni u ġusta hija l-unika triq li toħloq trattament ugwali u ġust bejn is-suġġetti differenti li jkunu qed jagħmlu negozju fl-UE, u fi ħdan il-komunità akbar ta' suġġetti fiskali. In-nuqqas milli tiġi implimentata tali rata minima twassal biss għal sitwazzjoni fejn it-tellieqa lejn l-aktar livell baxx ta' rati tat-taxxa tiġi intensifikata. L-eżistenza ta' Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva se tfisser li l-Istati Membri mhux se jibqgħu f'pożizzjoni li jkunu jistgħu jikkompetu permezz tal-bażijiet tat-taxxa, u għalhekk l-inċentivi ekonomiċi biex jikkompetu permezz ta' rati tat-taxxa se jiżdiedu. Bħala medja, it-taxxa korporattiva fl-UE naqset minn 35 % fis-snin disgħin għal 22.5 % llum. Biex tintemm din it-tellieqa lejn l-aktar livell baxx ta' rati tat-taxxa korporattiva fil-livell tal-UE, hu meħtieġ li tiġi introdotta rata minima tat-taxxa korporattiva ta' 25 %.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni jiltaqgħu ma' ostakoli serji u tfixkil tas-suq minħabba l-eżistenza u l-interazzjoni ta' 28 sistema differenti tat-taxxa korporattiva. Barra minn hekk, l-istrutturi tal-ippjanar tat-taxxa saru dejjem aktar sofistikati maż-żmien, hekk kif dawn jiżviluppaw f'diversi ġurisdizzjonijiet u effettivament jieħdu vantaġġ mit-teknikalitajiet ta' sistema tat-taxxa jew mid-diskrepanzi bejn żewġ sistemi tat-taxxa jew aktar għall-iskop li titnaqqas l-obbligazzjoni ta' taxxa tal-kumpaniji. Għalkemm dawk is-sitwazzjonijiet jenfasizzaw nuqqasijiet li huma kompletament differenti fin-natura tagħhom, it-tnejn li huma joħolqu ostakoli li jfixklu l-funzjonament xieraq tas-suq intern. Għalhekk, kwalunkwe azzjoni meħuda biex tikkoreġi dawk il-problemi għandha tindirizza dawn iż-żewġ tipi ta' nuqqasijiet tas-suq.

(1)  Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni jiltaqgħu ma' ostakoli serji u tfixkil tas-suq minħabba l-eżistenza u l-interazzjoni ta' 28 sistema differenti tat-taxxa korporattiva. Barra minn hekk, l-istrutturi tal-ippjanar tat-taxxa saru dejjem aktar aggressivi u sofistikati maż-żmien, hekk kif dawn jiżviluppaw f'diversi ġurisdizzjonijiet u effettivament jieħdu vantaġġ mit-teknikalitajiet ta' sistema tat-taxxa jew mid-diskrepanzi bejn żewġ sistemi tat-taxxa jew aktar għall-iskop li titnaqqas l-obbligazzjoni ta' taxxa tal-kumpaniji. Għalkemm dawk is-sitwazzjonijiet jenfasizzaw nuqqasijiet li huma kompletament differenti fin-natura tagħhom, it-tnejn li huma joħolqu ostakoli li jfixklu l-funzjonament xieraq tas-suq intern. Fi ħdan qafas ekonomiku aktar globalizzat, mobbli u diġitali, kwalunkwe azzjoni meħuda biex tikkoreġi dawk il-problemi għandha għalhekk tindirizza dawn iż-żewġ tipi ta' nuqqasijiet tas-suq permezz tal-allinjament tal-bażi għat-taxxa korporattiva fl-Unjoni u l-ħolqien ta' ambjent tan-negozju aktar koerenti li fih il-kumpaniji jistgħu joperaw.

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Kif ġie rrimarkat fil-proposta tas-16 ta' Marzu 2011 għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)1, sistema għat-taxxa korporattiva li tittratta lill-Unjoni bħala suq uniku għall-fini ta' komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa korporattiva tal-kumpaniji tiffaċilita l-attività transfruntiera għall-kumpaniji residenti fl-Unjoni u tippromwovi l-għan li din issir post aktar kompetittiv għall-investiment fuq livell internazzjonali. Il-proposta tal-2011 għal BKKTK iffokata fuq l-għan li tiġi ffaċilitata l-espansjoni tal-attività kummerċjali għan-negozji fi ħdan l-Unjoni. Minbarra dak l-għan, għandu jittieħed f'kunsiderazzjoni wkoll li BKKTK tista' tkun effettiva ħafna sabiex jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra l-iskemi ta' evitar tat-taxxa. F'dan id-dawl, għandha tiġi mnedija mill-ġdid l-inizjattiva għal BKKTK sabiex tindirizza, fuq bażi ugwali, kemm l-aspett tal-iffaċilitar tan-negozju, kif ukoll il-funzjoni tal-inizjattiva fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa. Approċċ bħal dan iservi l-aħjar l-għan tal-eradikazzjoni tad-distorsjonijiet fil-funzjonament tas-suq intern.

(3)  Kif ġie rrimarkat fil-proposta tas-16 ta' Marzu 2011 għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)1, sistema għat-taxxa korporattiva li tittratta lill-Unjoni bħala suq uniku għall-fini ta' komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa korporattiva tal-kumpaniji tiffaċilita l-attività transfruntiera għall-kumpaniji residenti fl-Unjoni u tippromwovi l-għan li din issir post aktar kompetittiv għall-investiment fuq livell internazzjonali. Il-proposta tal-2011 għal BKKTK iffokata fuq l-għan li tiġi ffaċilitata l-espansjoni tal-attività kummerċjali għan-negozji fi ħdan l-Unjoni. Minbarra dak l-għan, għandu jittieħed f'kunsiderazzjoni wkoll li BKKTK tista' tkun effettiva ħafna sabiex jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra l-iskemi ta' evitar tat-taxxa. F'dan id-dawl, għandha tiġi mnedija mill-ġdid l-inizjattiva għal BKKTK sabiex tindirizza, fuq bażi ugwali, kemm l-aspett tal-iffaċilitar tan-negozju, kif ukoll il-funzjoni tal-inizjattiva fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa. Ladarba tiġi implimentata fl-Istati Membri kollha, il-BKKTK hi mistennija li tiżgura li t-taxxi jitħallsu fejn jinħolqu l-profitti. Approċċ bħal dan iservi l-aħjar l-għan tal-eradikazzjoni tad-distorsjonijiet fil-funzjonament tas-suq intern.

________________

________________

1 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni, KUMM (2011) 121 finali/2, 3.10.2011.

1 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni, KUMM (2011) 121 finali/2, 3.10.2011.

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Meta wieħed iqis il-ħtieġa li tittieħed azzjoni malajr sabiex jiġi żgurat funzjonament xieraq tas-suq intern billi dan isir, minn naħa waħda, aktar favorevoli għall-kummerċ u għall-investiment u, min-naħa l-oħra, aktar reżiljenti għall-iskemi ta' evitar tat-taxxa, jeħtieġ li l-inizjattiva ambizzjuża ta' BKKTK tinqasam f'żewġ proposti separati. Fl-ewwel stadju, għandhom jiġu ppromulgati regoli dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva, qabel ma tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-konsolidazzjoni fit-tieni stadju.

(4)  Meta wieħed iqis il-ħtieġa li tittieħed azzjoni malajr sabiex jiġi żgurat funzjonament xieraq tas-suq intern billi dan isir, minn naħa waħda, aktar favorevoli għall-kummerċ u għall-investiment u, min-naħa l-oħra, aktar reżiljenti għall-iskemi ta' evitar tat-taxxa, jeħtieġ li l-inizjattiva ambizzjuża ta' BKKTK tinqasam f'żewġ proposti separati. Fl-ewwel stadju, għandhom jiġu ppromulgati regoli dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva, qabel ma tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-konsolidazzjoni fit-tieni stadju. Madankollu, l-implimentazzjoni ta' BKKTK mingħajr konsolidazzjoni ma tindirizzax il-problema tat-trasferiment tal-profitt. Għalhekk, huwa essenzjali li l-konsolidazzjoni tiġi applikata fl-Istati Membri kollha mill-1 ta' Jannar 2021.

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Ħafna strutturi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa għandhom it-tendenza li jkunu inklużi f'kuntest transfruntier, li jimplika li l-gruppi ta' kumpaniji parteċipanti għandhom minimu ta' riżorsi. Fuq din il-premessa, għal raġunijiet ta' proporzjonalità, ir-regoli dwar bażi komuni għandhom ikunu obbligatorji biss għall-kumpaniji li jappartjenu għal grupp ta' daqs sostanzjali. Għal dak il-għan, għandu jiġi ffissat livell limitu relatat mad-daqs fuq il-bażi tad-dħul ikkonsolidat totali ta' grupp li jippreżenta dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati. Barra minn hekk, sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn iż-żewġ passi tal-inizjattiva ta' BKKTK, ir-regoli dwar bażi komuni għandhom ikunu obbligatorji għall-kumpaniji li jitqiesu bħala grupp jekk timmaterjalizza l-inizjattiva sħiħa. Sabiex iservu aħjar l-għan li jiffaċilitaw il-kummerċ u l-investiment fis-suq intern, ir-regoli dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva għandhom ikunu disponibbli wkoll, bħala għażla, għall-kumpaniji li ma jissodisfawx dawk il-kriterji.

(5)  Sabiex jiġu miġġielda b'mod effettiv strutturi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa kif ukoll sabiex jiġu evitati żewġ reġimi paralleli tat-taxxa, ir-regoli dwar bażi komuni għandhom ikunu obbligatorji għall-kumpaniji kollha minbarra l-SMEs. Il-livelli limitu għal mikroimpriżi, impriżi żgħar, medji u kbar huma definiti fir-Raba' Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE (ir-4 Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji)1a. Peress li l-SMEs ma għandhomx ir-riżorsi biex jinvestu fi strutturi ta' kumpaniji tal-isem sabiex ikunu jistgħu jittrasferixxu l-profitti b'mod artifiċjali, huma jinsabu f'sitwazzjoni ta' żvantaġġ kompetittiv fil-konfront ta' kumpaniji multinazzjonali. Sabiex jiġi żgurat suq intern li jiffunzjona tajjeb, huwa essenzjali li tiġi stabbilita sistema ta' bażi komuni għat-taxxa korporattiva ġusta, effiċjenti, trasparenti u li tiffavorixxi t-tkabbir, ibbażata fuq il-prinċipju li l-profitti jiġu ntaxxati fejn jiġu ġġenerati. Barra minn hekk, sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn iż-żewġ passi tal-inizjattiva ta' BKKTK, ir-regoli dwar bażi komuni għandhom ikunu obbligatorji għall-kumpaniji li jitqiesu bħala grupp jekk timmaterjalizza l-inizjattiva sħiħa. Sabiex iservu aħjar l-għan li jiffaċilitaw il-kummerċ u l-investiment fis-suq intern, ir-regoli dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva għandhom ikunu disponibbli wkoll, bħala għażla, għall-kumpaniji li ma jissodisfawx dawk il-kriterji.

 

______________

 

1a Ir-Raba' Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE tal-25 ta' Lulju 1978 ibbażata fuq l-Artikolu 54(3)(g) tat-Trattat dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji, ĠU L 222, 14.8.1978.

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Jeħtieġ li jiġi definit il-kunċett ta' stabbiliment permanenti li jinsab fl-Unjoni u li jappartjeni lil kontribwent li huwa residenti fl-Unjoni għal finijiet ta' taxxa. L-għan se jkun li jiġi żgurat li l-kontribwenti kollha kkonċernati jħaddnu fehim komuni u li tiġi eskluża l-possibbiltà ta' diskrepanza minħabba definizzjonijiet diverġenti. Għall-kuntrarju, ma għandux jitqies bħala essenzjali li jkun hemm definizzjoni komuni ta' stabbilimenti permanenti li jinsabu f'pajjiż terz jew fl-Unjoni, iżda li jappartjenu għal kontribwent li huwa residenti f'pajjiż terz għal finijiet ta' taxxa. Ikun aħjar jekk din id-dimensjoni titħalla għat-trattati bilaterali dwar it-taxxa u għal-liġi nazzjonali minħabba l-interazzjoni kkumplikata tagħha mal-ftehimiet internazzjonali.

(6)  Jeħtieġ li jiġi definit il-kunċett ta' stabbiliment permanenti li jinsab fl-Unjoni u li jappartjeni lil kontribwent li huwa residenti fl-Unjoni għal finijiet ta' taxxa. L-għan se jkun li jiġi żgurat li l-kontribwenti kollha kkonċernati jħaddnu fehim komuni u li tiġi eskluża l-possibbiltà ta' diskrepanza minħabba definizzjonijiet diverġenti.

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 6a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a)  Filwaqt li titqies il-bidla diġitali fl-ambjent kummerċjali, huwa meħtieġ li jiġi definit il-kunċett ta' stabbiliment kummerċjali diġitali. Il-kumpaniji li jiġġeneraw dħul fi Stat Membru mingħajr ma jkollhom stabbiliment fiżiku iżda b'fatturat fiss f'dak l-Istat Membru għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod bħal kumpaniji bi stabbiliment fiżiku. Għaldaqstant, il-BKKTK għandha tapplika wkoll għan-negozji diġitali.

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Premessa 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  Id-dħul taxxabbli għandu jitnaqqas bl-ispejjeż tan-negozju u b'ċerti elementi oħra. L-ispejjeż kummerċjali deduċibbli għandhom normalment jinkludu l-kostijiet kollha relatati mal-bejgħ u mal-ispejjeż marbuta mal-produzzjoni, il-manutenzjoni u l-assigurazzjoni tal-introjtu. Sabiex tiġi appoġġata l-innovazzjoni fl-ekonomija u jiġi mmodernizzat is-suq intern, għandu jiġi pprovdut tnaqqis għall-kostijiet tar-riċerka u l-iżvilupp, inkluż super tnaqqis, u dan għandu jiġi kkalkolat b'mod sħiħ fis-sena mġarrba (bl-eċċezzjoni tal-proprjetà immobbli). Il-kumpaniji żgħar u ġodda mingħajr intrapriżi assoċjati li huma partikolarment innovattivi (kategorija li se tkopri b'mod partikolari n-negozji l-ġodda) għandhom jiġu appoġġati wkoll b'super tnaqqis imtejjeb għall-kostijiet tar-riċerka u l-iżvilupp. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, għandu jkun hemm ukoll lista ta' spejjeż mhux deduċibbli.

(8)  Il-miżuri li jinċentivaw l-entitajiet privati biex jinvestu fl-ekonomija reali għandhom jiġu appoġġati, peress li d-distakk attwali fl-investiment fl-Unjoni huwa wieħed mis-sorsi ewlenin tad-dgħufijiet ekonomiċi tagħha. Fl-istess ħin, il-ħelsien mit-taxxa għall-kumpaniji għandu jinbena b'kawtela u jiġi implementat biss meta l-impatt pożittiv tiegħu fuq l-impjiegi u t-tkabbir ikun evidenti u kwalunkwe riskju ta' ħolqien ta' lakuni ġodda fis-sistema tat-tassazzjoni jiġi eskluż. Għalhekk, il-promozzjoni tal-innovazzjoni u tal-investiment għandha ssir permezz ta' sussidji pubbliċi pjuttost milli permezz ta' eżenzjonijiet mit-taxxa.

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Premessa 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  Il-fatt li l-imgħax imħallas fuq is-self huwa deduċibbli mill-bażi għat-taxxa ta' kontribwent, filwaqt li dan mhuwiex il-każ għad-distribuzzjonijiet tal-profitti, joħloq vantaġġ definittiv favur il-finanzjament permezz tad-dejn, għall-kuntrarju tal-ekwità. Minħabba r-riskji li dan iġib miegħu għall-pożizzjoni ta' dejn tal-kumpaniji, huwa fundamentali li jiġu previsti miżuri li jinnewtralizzaw il-preġudizzju attwali kontra l-finanzjament mill-bejgħ ta' ishma. F'dan id-dawl, huwa previst li l-kontribwenti jingħataw allowance għat-tkabbir u għall-investiment, li permezz tagħha ż-żidiet fl-ekwità ta' kontribwent għandhom ikunu deduċibbli mill-bażi taxxabbli tiegħu soġġett għal ċerti kundizzjonijiet. B'hekk, se jkun essenzjali li jiġi żgurat li s-sistema ma ssofrix minn effetti kaskata u, għal dan il-għan, se jkun meħtieġ li jiġi eskluż il-valur tat-taxxa tal-parteċipazzjonijiet ta' kontribwent f'intrapriżi assoċjati. Fl-aħħar nett, sabiex l-iskema tal-allowance ssir robusta biżżejjed, se jkun meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti regoli kontra l-evitar tat-taxxa.

imħassar

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Sabiex tiġi evitata l-erożjoni tal-bażi ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa ogħla mit-trasferiment tal-profitti permezz ta' prezzijiet għolja tat-trasferiment lejn pajjiżi b'rati ta' taxxa aktar baxxi, it-tranżazzjonijiet bejn kontribwent u l-intrapriżi assoċjati tiegħu għandhom ikunu soġġetti għal aġġustamenti tal-prezzijiet f'konformità mal-prinċipju ta' distakkament, li huwa kriterju applikat b'mod ġenerali.

(14)  Sabiex tiġi evitata l-erożjoni tal-bażi ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa ogħla mit-trasferiment tal-profitti permezz ta' prezzijiet għolja tat-trasferiment lejn pajjiżi b'rati ta' taxxa aktar baxxi, it-tranżazzjonijiet bejn kontribwent u l-intrapriżi assoċjati tiegħu għandhom ikunu soġġetti għal aġġustamenti tal-prezzijiet f'konformità mal-prinċipju ta' distakkament, li huwa kriterju applikat b'mod ġenerali. B'riżultat ta' dan, lakuni bejn is-sistemi tat-taxxa nazzjonali, b'mod partikolari l-ipprezzar tat-trasferimenti, li jirrappreżenta madwar 70 % tat-trasferimenti tal-profitti kollha fl-UE, jistgħu jiġu eliminati u jittieħed pass kbir lejn sistema tat-taxxa ġusta, effiċjenti u trasparenti.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(21)  Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, jiġifieri li jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra prattiki ta' evitar tat-taxxa internazzjonali u li jiġu ffaċilitati n-negozji fl-espansjoni tul il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni, ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri li jaġixxu individwalment u b'mod diverġenti minħabba li hija meħtieġa azzjoni kkoordinata sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, iżda jistgħu minflok, minħabba l-fatt li d-Direttiva timmira għall-ineffiċjenzi tas-suq intern li joriġinaw fl-interazzjoni bejn ir-regoli tat-taxxa nazzjonali differenti li jħallu impatt fuq is-suq intern u jiskoraġġixxu l-attività transfruntiera, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet, speċjalment meta wieħed iqis li l-kamp ta' applikazzjoni obbligatorju tagħha huwa limitat għal gruppi lil hinn minn ċertu daqs.

(21)  Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, jiġifieri li jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra prattiki ta' evitar tat-taxxa internazzjonali u li jiġu ffaċilitati n-negozji fl-espansjoni tul il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni, ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri li jaġixxu individwalment u b'mod diverġenti minħabba li hija meħtieġa azzjoni kkoordinata sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, iżda jistgħu minflok, minħabba l-fatt li d-Direttiva timmira għall-ineffiċjenzi tas-suq intern li joriġinaw fl-interazzjoni bejn ir-regoli tat-taxxa nazzjonali differenti li jħallu impatt fuq is-suq intern u jiskoraġġixxu l-attività transfruntiera, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet, speċjalment meta wieħed iqis li l-kamp ta' applikazzjoni obbligatorju tagħha huwa limitat għal gruppi lil hinn minn ċertu daqs. Il-miżuri previsti ma jmorrux lil hinn mill-armonizzazzjoni tal-bażi għat-taxxa korporattiva, li hija prerekwiżit għat-trażżin tal-ostakoli identifikati li jfixklu s-suq intern. Barra minn hekk, dan l-approċċ stadju wara stadju jintitola lill-Istati Membri jiddeterminaw l-ammont mixtieq tagħhom ta' dħul mit-taxxa sabiex jilħqu l-miri tal-politika baġitarja tagħhom. Fl-istess waqt, dan ma jaffettwax id-dritt tal-Istati Membri li jistabbilixxu rati tagħhom stess ta' taxxa fuq il-profitt.

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi sistema ta’ bażi komuni għat-tassazzjoni ta' ċerti kumpaniji u tistipula regoli għall-kalkolazzjoni ta' dik il-bażi.

1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi sistema ta’ bażi komuni għat-tassazzjoni ta' ċerti kumpaniji u tistipula regoli għall-kalkolazzjoni ta' dik il-bażi, inklużi miżuri għall-prevenzjoni tal-evitar tat-taxxa u dwar id-dimensjoni internazzjonali tas-sistema tat-taxxa proposta.

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Ir-regoli ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għal kumpanija li hija stabbilita skont il-liġijiet ta' Stat Membru, inklużi l-istabbilimenti permanenti tagħha fi Stati Membri oħrajn, fejn il-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(1)  Ir-regoli ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għal kumpanija li hija stabbilita skont il-liġijiet ta' Stat Membru, inklużi l-istabbilimenti kummerċjali permanenti u diġitali tagħha fi Stati Membri oħrajn, fejn il-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Emenda    13

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  tkun tagħmel parti minn grupp ikkonsolidat għall-finijiet ta' kontabilità finanzjarja bi dħul totali tal-grupp ikkonsolidat ta' aktar minn EUR 750 000 000 matul is-sena finanzjarja ta' qabel is-sena finanzjarja rilevanti;

(c)  tkun tagħmel parti minn grupp ikkonsolidat għall-finijiet ta' kontabilità finanzjarja bi dħul totali tal-grupp ikkonsolidat ta' aktar minn EUR 40 000 000 matul is-sena finanzjarja ta' qabel is-sena finanzjarja rilevanti;

Emenda    14

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Id-Direttiva għandha tapplika wkoll għal kumpanija li tkun stabbilita skont il-liġijiet ta' pajjiż terz fir-rigward tal-istabbilimenti permanenti tagħha li jinsabu fi Stat Membru wieħed jew aktar fejn il-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fil-punti (b) sa (d) tal-paragrafu 1.

Id-Direttiva għandha tapplika wkoll għal kumpanija li tkun stabbilita skont il-liġijiet ta' pajjiż terz fir-rigward tal-istabbilimenti permanenti tagħha li jinsabu fi Stat Membru wieħed jew aktar, u fir-rigward ta' dħul akkumulat fi Stat Membru jew aktar, fejn il-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fil-punti (b) sa (d) tal-paragrafu 1.

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll għal negozji stabbiliti fl-ambitu tal-liġijiet ta' pajjiż terz fir-rigward tal-istabbilimenti kummerċjali diġitali li jkunu speċifikament diretti lejn konsumaturi jew negozji fi Stat Membru jew li prinċipalment jirċievu d-dħul tagħhom minn attività fi Stat Membru, meta l-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fil-punti (b) sa (d) tal-paragrafu 1. Biex jiġi ddeterminat jekk stabbiliment kummerċjali diġitali jkunx speċifikament dirett lejn konsumaturi jew negozji fi Stat Membru, għandhom jitqiesu l-postijiet tar-residenza fiżiċi tal-konsumaturi jew tal-utenti u l-fornituri tal-prodotti u s-servizzi pprovduti, f'konformità mal-Azzjoni 1 BEPS tal-OECD. Jekk dawn ma jkunux jistgħu jiġu determinati, għandu jiġi kkunsidrat jekk l-istabbiliment kummerċjali diġitali jkunx qed imexxi n-negozju tiegħu taħt id-dominju tal-ogħla livell tal-Istat Membru jew tal-Unjoni jew jekk, fir-rigward ta' negozji bbażati fuq applikazzjonijiet mobbli, l-istabbiliment kummerċjali diġitali jkunx qed iqassam l-applikazzjoni tiegħu permezz ta' parti ta' ċentru ta' distribuzzjoni ta' applikazzjoni mobbli speċifika għal Stat Membru jew jekk in-negozju jitwettaqx taħt dominju li, pereżempju bħala riżultat tal-użu tal-ismijiet tal-Istati Membri, tar-reġjuni jew il-bliet, jindika b'mod ċar li l-istabbiliment kummerċjali diġitali huwa dirett lejn konsumaturi jew negozji fi Stat Membru, jew l-attività ta' negozju hija soġġetta għat-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali applikabbli speċifikament għall-Unjoni jew għal Stat Membru, jew jekk il-preżenza fil-web tal-istabbiliment kummerċjali diġitali tipprovdix spazju għar-riklami mmirat speċifikament lejn il-konsumaturi u n-negozji fi Stat Membru.

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 33a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(33a)  "stabbiliment kummerċjali diġitali" tfisser, fid-dawl tar-riżultati miksuba bl-Azzjoni 1 BEPS tal-OECD, stabbiliment li huwa speċifikament dirett lejn il-konsumaturi jew in-negozji fi Stat Membru, b'kunsiderazzjoni xierqa tal-postijiet fiżiċi tal-konsumaturi jew tal-utenti u tal-fornituri tal-prodotti u s-servizzi pprovduti. Jekk dawn ma jkunux jistgħu jiġu determinati, għandu jiġi kkunsidrat jekk stabbiliment ikunx qed imexxi n-negozju tiegħu taħt id-dominju tal-ogħla livell tal-Istat Membru jew tal-Unjoni jew, fir-rigward ta' negozji bbażati fuq applikazzjonijiet mobbli, ikunx qed iqassam l-applikazzjoni tiegħu permezz ta' parti ta' ċentru ta' distribuzzjoni ta' applikazzjoni mobbli speċifika għal Stat Membru jew jekk in-negozju jitwettaqx taħt dominju li, bl-użu tal-ismijiet tal-Istati Membri, tar-reġjuni jew l-ibliet, jagħmilha ċara li dan huwa dirett lejn konsumaturi jew negozji fi Stat Membru, jew l-attività ta' negozju hija soġġetta għat-Termini u l-Kundizzjonijiet Ġenerali applikabbli speċifikament għall-Unjoni Ewropea jew għal Stat Membru jew li l-preżenza tan-negozju fuq il-web toffri spazju għar-reklamar indirizzat speċifikament lejn il-konsumaturi u n-negozji fi Stat Membru.

Emenda    17

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 33b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(33b)  "rata tat-taxxa korporattiva effettiva" tfisser taxxa korporattiva mħallsa b'relazzjoni mal-qligħ u l-profitti kif stipulat fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji ta' kumpanija.

Emenda    18

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Kontribwent għandu jitqies li għandu stabbiliment permanenti fi Stat Membru għajr l-Istat Membru fejn huwa residenti għal finijiet ta' taxxa meta jkollu post fiss f'dak l-Istat Membru l-ieħor minn fejn huwa jmexxi kompletament jew parzjalment in-negozju tiegħu, inkluż b'mod partikolari:

1.  Kontribwent għandu jitqies li għandu stabbiliment permanenti fi Stat Membru għajr l-Istat Membru fejn huwa residenti għal finijiet ta' taxxa meta jkollu post fiss jew virtwali f'dak l-Istat Membru l-ieħor minn fejn huwa jmexxi kompletament jew parzjalment in-negozju tiegħu, inkluż b'mod partikolari:

Emenda    19

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt fa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fa)  stabbilimenti kummerċjali diġitali.

Emenda    20

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Minbarra l-ammonti li huma deduċibbli bħala kostijiet għar-riċerka u l-iżvilupp skont il-paragrafu 2, il-kontribwent jista' jnaqqas ukoll, għal kull sena tat-taxxa, 50 % addizzjonali ta' dawn il-kostijiet li jkun ġarrab matul dik is-sena, bl-eċċezzjoni tal-kost relatat mal-assi tanġibbli fissi mobbli. Sal-punt li l-kostijiet għar-riċerka u l-iżvilupp jilħqu aktar minn EUR 20 000 000, il-kontribwent jista' jnaqqas 25 % tal-ammont eċċessiv.

imħassar

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-kontribwent jista' jnaqqas 100 % addizzjonali mill-kostijiet tiegħu għar-riċerka u l-iżvilupp sa EUR 20 000 000 meta dak il-kontribwent ikun jissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

 

(a)  huwa intrapriża mhux elenkata b’inqas minn 50 impjegat u b'fatturat annwali u/jew b'total tal-karta bilanċjali annwali li ma jabiżx l-EUR 10 000 000;

 

(b)  ma kienx irreġistrat għal aktar minn ħames snin. Jekk il-kontribwent ma jkunx soġġett għal reġistrazzjoni, il-perjodu ta' ħames snin jista' jitqies li jibda fil-mument li l-intrapriża tibda l-attività ekonomika tagħha jew inkella tkun responsabbli li tħallas it-taxxa fuqha;

 

(c)  ma ġiex iffurmat peremezz ta’ fużjoni;

 

(d)  ma għandu l-ebda intrapriża assoċjata.

 

Emenda    21

Proposta għal direttiva

Artikolu 10a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 10a

 

Projbizzjoni tat-tnaqqis

 

Ma għandu jiġi permess l-ebda tnaqqis sal-punt li jirriżulta f'rata tat-taxxa korporattiva effettiva ta' inqas minn 20 % fuq id-dħul wara li jitnaqqas minnu d-dħul eżentat.

Emenda    22

Proposta għal direttiva

Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Emenda    23

Proposta għal direttiva

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ja)  spejjeż lil benefiċjarji li jinsabu f'pajjiżi elenkati fil-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ma jikkooperawx (magħrufa wkoll bħala "rifuġji fiskali")1a;

 

______________

 

1a Il-lista Ewropea ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ma jikkooperawx, li attwalment qed tiġi żviluppata mill-Kunsill: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/en/pdf

Emenda    24

Proposta għal direttiva

Artikolu 42 – paragrafu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a)  L-ebda tnaqqis addizzjonali tat-telf imsemmi fil-paragrafu 1 ma għandu jsir fir-rigward ta' telf imġarrab wara l-31 ta' Diċembru 2020.

Emenda    25

Proposta għal direttiva

Artikolu 59 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Meta entità jew stabbiliment permanenti tkun/ikun trattat(a) bħala korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż skont il-paragrafu 1, l-introjtu mhux imqassam tal-entità jew tal-istabbiliment permanenti għandu jkun soġġett għal taxxa sal-punt li dan jiġi derivat mill-kategoriji li ġejjin:

(2)  Meta entità jew stabbiliment permanenti tkun/ikun trattat(a) bħala korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż skont il-paragrafu 1, l-introjtu mhux imqassam tal-entità jew tal-istabbiliment permanenti għandu jkun soġġett għal taxxa.

(a)  imgħax jew kwalunkwe intojtu ieħor iġġenerat minn assi finanzjarji;

 

(b)  royalties jew kwalunkwe introjtu ieħor iġġenerat minn proprjetà intellettwali;

 

(c)  dividendi u introjtu mid-disponiment ta’ ishma;

 

(d)  introjtu minn kiri finanzjarju;

 

(e)  introjtu minn attivitajiet tal-assigurazzjoni, attivitajiet bankarji u attivitajiet finanzjarji oħra;

 

(f)  introjtu minn kumpaniji ta' fatturazzjoni li jaqilgħu introjtu fuq bejgħ u servizzi minn prodotti u servizzi mixtrija minn intrapriżi assoċjati u mibjugħa lilhom, li ftit li xejn iżidu l-valur ekonomiku.

 

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għal korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż li hija residenti jew tinsab fi Stat Membru jew f'pajjiż terz u li hija parti għall-Ftehim taż-ŻEE fejn il-korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż tkun twaqqfet għal raġunijiet kummerċjali validi li jirriflettu r-realtà ekonomika. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, l-attività tal-korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż għandha tirrifletti r-realtà ekonomika sal-punt li dik l-attività tkun appoġġata minn persunal, tagħmir, assi u bini proporzjonati.

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għal korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż li hija residenti jew tinsab fi Stat Membru jew f'pajjiż terz u li hija parti għall-Ftehim taż-ŻEE fejn il-korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż tkun twaqqfet għal raġunijiet kummerċjali validi li jirriflettu r-realtà ekonomika. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, l-attività tal-korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż għandha tirrifletti r-realtà ekonomika sal-punt li dik l-attività tkun appoġġata minn persunal, tagħmir, assi u bini proporzjonati.

Emenda    26

Proposta għal direttiva

Artikolu 59 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-impriżi finanzjarji ma għandhomx jiġu ttrattati bħala korporazzjonijiet ikkontrollati minn barra l-pajjiż skont il-paragrafu 1 meta mhux aktar minn terz tal-introjtu li jakkumula għall-entità jew għall-istabbiliment permanenti mill-kategoriji (a) sa (f) tal-paragrafu 2 ikun ġej minn tranżazzjonijiet mal-kontribwent jew ma' intrapriżi assoċjati tiegħu.

L-impriżi finanzjarji ma għandhomx jiġu ttrattati bħala korporazzjonijiet ikkontrollati minn barra l-pajjiż skont il-paragrafu 1 meta mhux aktar minn terz tal-introjtu li jakkumula għall-entità, għall-istabbiliment permanenti jew għall-istabbiliment kummerċjali diġitali mill-kategoriji (a) sa (f) tal-paragrafu 2 ikun ġej minn tranżazzjonijiet mal-kontribwent jew ma' intrapriżi assoċjati tiegħu.

Emenda    27

Proposta għal direttiva

Artikolu 69 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u tirrapporta lill-Kunsill dwar it-tħaddim ta' din id-Direttiva.

Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u tirrapporta lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar it-tħaddim ta' din id-Direttiva.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Bażi Komuni tat-Taxxa Korporattiva

Referenzi

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

24.11.2016

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

24.11.2016

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Evelyn Regner

28.11.2016

Eżami fil-kumitat

3.5.2017

 

 

 

Data tal-adozzjoni

7.9.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

19

1

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Gabriel Mato, Andrey Novakov

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

19

+

ALDE

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual,

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

1

0

EFDD

Joëlle Bergeron

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Bażi Komuni tat-Taxxa Korporattiva

Referenzi

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

21.11.2016

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

24.11.2016

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

IMCO

24.11.2016

JURI

24.11.2016

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

IMCO

5.12.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Paul Tang

24.11.2016

 

 

 

Eżami fil-kumitat

30.8.2017

10.10.2017

6.11.2017

 

Data tal-adozzjoni

21.2.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

39

12

5

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Alberto Cirio

Data tat-tressiq

1.3.2018


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

39

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

12

-

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Matt Carthy, Miguel Viegas

PPE

Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Esther de Lange

S&D

Costas Mavrides, Alfred Sant

5

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

 

Corrections to vote

+

 

-

Laurenţiu Rebega

0

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 9 ta' Marzu 2018Avviż legali