Διαδικασία : 2016/0336(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0051/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0051/2018

Συζήτηση :

PV 14/03/2018 - 15
CRE 14/03/2018 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0087

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 1118kWORD 176k
1.3.2018
PE 608.035v02-00 A8-0051/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)

(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Alain Lamassoure

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)

(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0683),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0471/2016),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Δανικό Κοινοβούλιο, την Ιρλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων, την Ιρλανδική Γερουσία, το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, το Κοινοβούλιο της Μάλτας, την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0051/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης και της αλληλεπίδρασης 28 ανόμοιων συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου οι δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού έχουν καταστεί ολοένα και πιο πολύπλοκες, καθώς αναπτύσσονται σε διάφορες δικαιοδοσίες με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση των τεχνικών πτυχών του φορολογικού συστήματος ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής οφειλής των εταιρειών. Παρότι οι εν λόγω καταστάσεις αναδεικνύουν αδυναμίες τελείως διαφορετικής φύσης, αμφότερες δημιουργούν εμπόδια που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει επομένως να αναληφθεί δράση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων η οποία να αφορά και τους δύο αυτούς τύπους ανεπαρκειών της αγοράς.

(1)  Οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης και της αλληλεπίδρασης 28 ανόμοιων συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης, η φορολογία, ιδίως του οικονομικού και του διανοητικού κεφαλαίου, στην πηγή καθίσταται διαρκώς πιο δύσκολο να ανιχνευθεί και διαρκώς πιο εύκολο να παραποιηθεί. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου οι δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού έχουν καταστεί ολοένα και πιο πολύπλοκες, καθώς αναπτύσσονται σε διάφορες δικαιοδοσίες με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση των τεχνικών πτυχών του φορολογικού συστήματος ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής οφειλής των εταιρειών. Η εκτεταμένη ψηφιοποίηση πολλών τομέων της οικονομίας, σε συνδυασμό με την ταχεία ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, θέτει υπό αμφισβήτηση την καταλληλότητα των ενωσιακών μοντέλων εταιρικής φορολόγησης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για παραδοσιακούς κλάδους, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τον βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν να επανεκπονηθούν τα κριτήρια αποτίμησης και υπολογισμού προκειμένου να ανταποκρίνονται στις εμπορικές δραστηριότητες του 21ου αιώνα. Παρότι οι εν λόγω καταστάσεις αναδεικνύουν αδυναμίες τελείως διαφορετικής φύσης, όλες δημιουργούν εμπόδια που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και προκαλούν στρεβλώσεις μεταξύ μεγάλων εταιρειών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ένα νέο πρότυπο για μια βάση φορολογίας εταιρειών για την Ένωση θα πρέπει επομένως να αντιμετωπίσει αυτούς τους τύπους ανεπαρκειών της αγοράς, τηρώντας τους στόχους της μακροπρόθεσμης νομικής σαφήνειας και ασφάλειας του δικαίου και την αρχή της φορολογικής ουδετερότητας. Η μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους και του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ένωση. Αν και η φορολογική πολιτική αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει σαφώς ότι το Συμβούλιο θα πρέπει, αποφασίζοντας ομόφωνα, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, να εκδώσει οδηγίες για την προσέγγιση των φορολογικών νόμων και κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που επηρεάζουν άμεσα την εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Για να στηριχθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το περιβάλλον εταιρικής φορολόγησης στην Ένωση θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει της αρχής ότι οι εταιρείες καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν στην ή στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου παράγονται τα κέρδη τους. Είναι επομένως αναγκαίο να θεσπιστούν μηχανισμοί που θα αποθαρρύνουν τις εταιρείες να εκμεταλλεύονται τις αναντιστοιχίες μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής τους οφειλής. Είναι εξίσου σημαντικό επίσης να τονωθεί η ανάπτυξη και η οικονομική μεγέθυνση στην εσωτερική αγορά μέσω της διευκόλυνσης των διασυνοριακών συναλλαγών και των εταιρικών επενδύσεων. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να εξαλειφθεί τόσο ο κίνδυνος της διπλής φορολόγησης όσο και ο κίνδυνος της διπλής μη φορολόγησης στην Ένωση μέσω της εξουδετέρωσης των αναντιστοιχιών στην αλληλεπίδραση των εθνικών συστημάτων φορολόγησης εταιρειών. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες χρειάζονται ένα ευέλικτο φορολογικό και νομικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν την εμπορική δραστηριότητά τους και να την επεκτείνουν σε διασυνοριακό επίπεδο στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να εξαλειφθούν και όσες διακρίσεις εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν.

(2)  Για να στηριχθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το περιβάλλον εταιρικής φορολόγησης στην Ένωση θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει της αρχής ότι οι εταιρείες καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν στην ή στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου παράγονται τα κέρδη τους και όπου οι εταιρείες έχουν μόνιμη εγκατάσταση. Λαμβανομένης υπόψη της ψηφιακής αλλαγής στο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες που παράγουν έσοδα σε ένα κράτος μέλος χωρίς σε αυτό το κράτος μέλος να έχουν φυσική μόνιμη εγκατάσταση αλλά ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τις εταιρείες που έχουν φυσική μόνιμη εγκατάσταση. Είναι επομένως αναγκαίο να θεσπιστούν μηχανισμοί που θα αποθαρρύνουν τις εταιρείες να εκμεταλλεύονται τις αναντιστοιχίες μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής τους οφειλής. Είναι εξίσου σημαντικό επίσης να τονωθεί η ανάπτυξη και η οικονομική μεγέθυνση στην εσωτερική αγορά μέσω της διευκόλυνσης των διασυνοριακών συναλλαγών και των εταιρικών επενδύσεων. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να εξαλειφθεί τόσο ο κίνδυνος της διπλής φορολόγησης όσο και ο κίνδυνος της διπλής μη φορολόγησης στην Ένωση μέσω της εξουδετέρωσης των αναντιστοιχιών στην αλληλεπίδραση των εθνικών συστημάτων φορολόγησης εταιρειών. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες χρειάζονται ένα ευέλικτο φορολογικό και νομικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν την εμπορική δραστηριότητά τους και να την επεκτείνουν σε διασυνοριακό επίπεδο στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να εξαλειφθούν και όσες διακρίσεις εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν. Η ενοποίηση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ΚΕΒΦΕ, δεδομένου ότι μόνον έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν τα σοβαρότερα φορολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν εταιρείες του ίδιου ομίλου που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ένωση. Η ενοποίηση καταργεί τις διατυπώσεις σε σχέση με τη μεταβιβαστική τιμολόγηση και τη διπλή φορολογία στο εσωτερικό του ομίλου.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Όπως τονίζεται στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)7, ένα σύστημα φορολογίας εταιρειών που αντιμετωπίζει την Ένωση ως ενιαία αγορά για τον σκοπό του υπολογισμού της φορολογικής βάσης των εταιρειών θα διευκόλυνε τη διασυνοριακή δραστηριότητα για τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ένωση και θα προωθούσε την επίτευξη του στόχου να καταστεί η Ένωση πιο ανταγωνιστική διεθνώς όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων. Η πρόταση του 2011 για την ΚΕΒΦΕ εστίαζε στον στόχο της διευκόλυνσης της επέκτασης της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπροσθέτως του εν λόγω στόχου, θα πρέπει να ληφθεί ακόμη υπόψη ότι η ΚΕΒΦΕ δύναται να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της αποτροπής πρακτικών φοροαποφυγής. Βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει να δρομολογηθεί εκ νέου η πρωτοβουλία για την ΚΕΒΦΕ προκειμένου να διευθετηθούν, σε ισότιμη βάση, τόσο η πτυχή της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και η λειτουργία της πρωτοβουλίας περί αποτροπής της φοροαποφυγής. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τον στόχο της εξάλειψης των στρεβλώσεων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(3)  Όπως τονίζεται στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)7, ένα σύστημα φορολογίας εταιρειών που αντιμετωπίζει την Ένωση ως ενιαία αγορά για τον σκοπό του υπολογισμού της φορολογικής βάσης των εταιρειών θα διευκόλυνε τη διασυνοριακή δραστηριότητα για τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ένωση και θα προωθούσε την επίτευξη του στόχου να καταστεί η Ένωση πιο ανταγωνιστική διεθνώς όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, ιδίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η πρόταση του 2011 για την ΚΕΒΦΕ εστίαζε στον στόχο της διευκόλυνσης της επέκτασης της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπροσθέτως του εν λόγω στόχου, θα πρέπει να ληφθεί ακόμη υπόψη ότι η ΚΕΒΦΕ δύναται να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της αποτροπής πρακτικών φοροαποφυγής. Βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει να δρομολογηθεί εκ νέου η πρωτοβουλία για την ΚΕΒΦΕ προκειμένου να διευθετηθούν, σε ισότιμη βάση, τόσο η πτυχή της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και η λειτουργία της πρωτοβουλίας περί αποτροπής της φοροαποφυγής. Όταν τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη, η ΚΕΒΦΕ θα εξασφαλίσει ότι οι φόροι καταβάλλονται εκεί όπου δημιουργούνται τα κέρδη και όπου οι εταιρείες έχουν μόνιμη εγκατάσταση. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τον στόχο της εξάλειψης των στρεβλώσεων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για να τονωθούν η ανάπτυξη και η δημιουργία απασχόλησης. Η θέσπιση ΚΕΒΦΕ θα βελτίωνε την οικονομική μεγέθυνση και θα οδηγούσε στην αύξηση της απασχόλησης στην Ένωση, περιορίζοντας τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών.

__________________

__________________

7 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου COM (2011) 121 final/2 της 3.10.2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών.

7 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου COM (2011) 121 final/2 της 3.10.2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Δεδομένης της ανάγκης για ταχεία ανάληψη δράσης ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καταστεί η τελευταία, αφενός, φιλικότερη για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις και, αφετέρου, ανθεκτικότερη σε πρακτικές φοροαποφυγής, καθίσταται αναγκαίος ο διαχωρισμός της φιλόδοξης πρωτοβουλίας ΚΕΒΦΕ σε δύο χωριστές προτάσεις. Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να συμφωνηθούν οι κανόνες που θα διέπουν την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, ενώ σε δεύτερη φάση θα εξεταστεί το ζήτημα της ενοποίησης.

(4)  Δεδομένης της ανάγκης για ταχεία ανάληψη δράσης ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καταστεί η τελευταία, αφενός, φιλικότερη για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις και, αφετέρου, ανθεκτικότερη σε πρακτικές φοροαποφυγής, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η ταυτόχρονη θέση σε ισχύ της οδηγίας για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών και της οδηγίας για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών. Καθότι μια τέτοια μεταβολή του καθεστώτος αποτελεί σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, χρειάζεται ευελιξία προκειμένου να υλοποιηθεί σωστά εξαρχής. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη, η ΚΕΒΦΕ θα πρέπει να εισαχθεί σε όλα τα κράτη μέλη. Εάν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει μια ομόφωνη απόφαση σχετικά με την πρόταση για τη θέσπιση ΚΕΒΦΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει νέα πρόταση με βάση το άρθρο 116 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εκδίδουν την, προς τον σκοπό αυτόν, αναγκαία νομοθεσία. Ως έσχατη λύση, θα πρέπει να κινείται ενισχυμένη συνεργασία από κράτη μέλη, η οποία θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι ανοικτή σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λυπηρό, ωστόσο, το γεγονός ότι δεν έχει διενεργηθεί επαρκώς λεπτομερής αξιολόγηση ανά χώρα όσον αφορά είτε τις προτάσεις ΚΒΦΕ είτε τις προτάσεις ΚΕΒΦΕ σε σχέση με τον αντίκτυπο στα έσοδα των κρατών μελών από τη φορολόγηση εταιρειών.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Σε διασυνοριακό πλαίσιο τείνουν να υπάρχουν πολλές δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι όμιλοι εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτές διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο πόρων. Βάσει αυτού, για λόγους αναλογικότητας, οι κανόνες της ΚΕΒΦΕ θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί μόνο για ομίλους εταιρειών μεγάλου μεγέθους. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να καθοριστεί κατώτατο όριο μεγέθους το οποίο θα βασίζεται στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του εκάστοτε ομίλου που υποβάλλει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του στόχου της διευκόλυνσης των συναλλαγών και των επενδύσεων στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει ακόμη να είναι δυνατή η προαιρετική εφαρμογή των κανόνων της ΚΕΒΦΕ από ομίλους που δεν πληρούν το κατώτατο όριο μεγέθους.

(5)  Σε διασυνοριακό πλαίσιο τείνουν να υπάρχουν πολλές δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι όμιλοι εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτές διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο πόρων. Βάσει αυτού, για λόγους αναλογικότητας, οι κανόνες της κοινής βάσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί αρχικά μόνο για εταιρείες που ανήκουν σε ομίλους μεγάλου μεγέθους. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να καθοριστεί αρχικό κατώτατο όριο μεγέθους της τάξης των 750 εκατομμυρίων EUR, το οποίο θα βασίζεται στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του εκάστοτε ομίλου που υποβάλλει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία θέτει ένα νέο πρότυπο βάσης φόρου εταιρειών για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ένωση, το κατώτατο όριο θα πρέπει να μειωθεί στο μηδέν μέσα σε μέγιστη χρονική περίοδο επτά ετών. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του στόχου της διευκόλυνσης των συναλλαγών και των επενδύσεων στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει ακόμη να είναι δυνατή η, σε μια πρώτη φάση, προαιρετική εφαρμογή των κανόνων της κοινής βάσης φορολογίας εταιρειών από εταιρείες που δεν πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Με όλες τις άλλες παραμέτρους σταθερές, η μετάβαση σε μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση ή αύξηση των φορολογικών εσόδων των κρατών μελών. Για την αντιστάθμιση των απωλειών, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας προσωρινός μηχανισμός αποζημιώσεων, ο οποίος θα χρηματοδοτείται από το δημοσιονομικό πλεόνασμα των κρατών μελών που παρουσιάζουν αύξηση των φορολογικών εσόδων χάρη στο νέο καθεστώς. Οι αποζημιώσεις θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη εθνικές ή περιφερειακές αποφάσεις που έχουν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να προτείνει την κατάργηση ή την τροποποίηση του συστήματος αποζημίωσης μετά από περίοδο επτά ετών, καθώς και να ορίσει τα ανώτατα όρια αποζημίωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Προκειμένου να αποφευχθεί η υφιστάμενη κατανομή των φορολογικών βαρών μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των πολυεθνικών εταιρειών, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος, η κοινή βάση φορολογίας εταιρειών έχει ως στόχο να μη θέτει τις ΜΜΕ σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση, ούτως ώστε με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για αυτές. Η κύρια φορολογική αρχή δύναται να παρέχει στις ΜΜΕ τα απαραίτητα εργαλεία υποστήριξης για να συμμορφώνονται με τις διοικητικές και οργανωτικές απαιτήσεις τις οποίες συνεπάγεται η προαιρετική συμμετοχή στην ΚΕΒΦΕ.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η επιλεξιμότητα για τον ενοποιημένο φορολογικά όμιλο θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με διττό κριτήριο βασιζόμενο i) στον έλεγχο (άνω του 50% των δικαιωμάτων ψήφου) και ii) στην κυριότητα (άνω του 75% του μετοχικού κεφαλαίου) ή στα δικαιώματα επί των κερδών (άνω του 75% των δικαιωμάτων επί των κερδών). Το κριτήριο αυτό αναμένεται να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ των μελών του ομίλου. Προκειμένου δε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του συστήματος, τα δύο κατώτατα όρια για τον έλεγχο και την κυριότητα ή τα δικαιώματα επί των κερδών θα πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους· διαφορετικά, η εταιρεία που δεν πληροί τα εν λόγω όρια θα πρέπει να εγκαταλείπει τον όμιλο αμέσως. Προκειμένου να αποφευχθεί η χειραγώγηση των φορολογικών αποτελεσμάτων μέσω της εισόδου εταιρειών στον όμιλο και της εξόδου τους από αυτόν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, για τη συμμετοχή στον όμιλο θα πρέπει επίσης να προβλέπεται ελάχιστο διάστημα τήρησης των κατώτατων ορίων επί εννέα διαδοχικούς μήνες.

(6)  Είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια της ευρισκόμενης στην Ένωση μόνιμης εγκατάστασης η οποία ανήκει σε φορολογούμενη εταιρεία που εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς στην Ένωση. Πολύ συχνά, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις προβαίνουν σε διευθετήσεις για να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα χωρίς να καταβάλλουν φόρο ή με πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης θα προσέφερε έναν ακριβή, δεσμευτικό ορισμό των προς πλήρωση κριτηρίων, προκειμένου μια πολυεθνική επιχείρηση να μπορεί να αποδείξει ότι είναι εγκατεστημένη σε μια δεδομένη χώρα. Με τον τρόπο αυτό, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν δίκαια. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλες οι ενδιαφερόμενες φορολογούμενες εταιρείες κατανοούν την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναντιστοιχίας λόγω διαφορετικών ορισμών. Επίσης, είναι σημαντική η ύπαρξη κοινού ορισμού για ευρισκόμενες σε τρίτη χώρα μόνιμες εγκαταστάσεις, ή για μόνιμες εγκαταστάσεις που βρίσκονται μεν στην Ένωση αλλά ανήκουν σε φορολογούμενη εταιρεία που εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς σε τρίτη χώρα. Αν η μεταβιβαστική τιμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε μεταφορά κερδών σε περιοχή δικαιοδοσίας με χαμηλή φορολογία, είναι προτιμότερο ένα σύστημα που κατανέμει το κέρδος μέσω μαθηματικού τύπου επιμερισμού. Η Ένωση μπορεί να θεσπίσει διεθνές πρότυπο για μια σύγχρονη και αποτελεσματική φορολογία εταιρειών, με τη θέσπιση ενός τέτοιου συστήματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταβατική φάση, κατά την οποία ο μαθηματικός τύπος επιμερισμού θα συνυπάρχει με άλλες μεθόδους κατανομής στις συναλλαγές με τρίτες χώρες, ενώ εντέλει ο μαθηματικός τύπος επιμερισμού θα πρέπει να είναι η κανονική μέθοδος κατανομής. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για την κατάρτιση ενωσιακού υποδείγματος φορολογικής συνθήκης, το οποίο θα μπορούσε τελικά να αντικαταστήσει τις χιλιάδες διμερείς συμβάσεις που συνάπτονται από τα επιμέρους κράτη μέλη.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Τα ψηφιακά αγαθά τείνουν να είναι ιδιαιτέρως κινητικά και άυλα. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο ψηφιακός τομέας έχει μεγάλη συμμετοχή σε πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, δεδομένου ότι πολλά επιχειρηματικά μοντέλα δεν απαιτούν φυσική υποδομή για τη διενέργεια συναλλαγών με τους πελάτες και την αποκόμιση κερδών. Τούτο επιτρέπει στις μεγαλύτερες ψηφιακές επιχειρήσεις να πληρώνουν σχεδόν μηδενικούς φόρους για τα έσοδά τους. Τα δημόσια ταμεία των κρατών μελών χάνουν δισεκατομμύρια ευρώ σε φορολογικά έσοδα από το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να φορολογήσουν τις πολυεθνικές εταιρείες του ψηφιακού τομέα. Για να αντιμετωπιστεί η εν λόγω πραγματική και επείγουσα κοινωνική αδικία, η ισχύουσα νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών πρέπει να επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει έναν νέο αιτιώδη σύνδεσμο όσον αφορά την ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση με βάση μια σημαντική ψηφιακή παρουσία. Χρειάζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για παρόμοια επιχειρηματικά μοντέλα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι φορολογικές προκλήσεις που ανακύπτουν από το περιβάλλον της ψηφιοποίησης, χωρίς να παρεμποδίζεται το δυναμικό του ψηφιακού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη το έργο που έχει επιτελεσθεί από τον ΟΟΣΑ σχετικά με ένα διεθνώς συνεκτικό σύνολο κανόνων.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Ο μαθηματικός τύπος επιμερισμού της ενοποιημένης φορολογικής βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις εξίσου σταθμισμένους συντελεστές, ήτοι εργασία, στοιχεία ενεργητικού και πωλήσεις ανά προορισμό. Αυτοί οι εξίσου σταθμισμένοι συντελεστές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν μια ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη διανομή των φορολογητέων κερδών μεταξύ των οικείων κρατών μελών και θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται εκεί ακριβώς όπου πραγματοποιούνται. Η εργασία και τα στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει επομένως να κατανέμονται στο κράτος μέλος όπου επιτελείται η εργασία ή όπου βρίσκονται τα στοιχεία ενεργητικού, ώστε να δίδεται έτσι η κατάλληλη βαρύτητα στα συμφέροντα του κράτους μέλους προέλευσης, ενώ οι πωλήσεις θα πρέπει να κατανέμονται στο κράτος μέλος προορισμού των προϊόντων ή υπηρεσιών. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι μισθολογικές διαφορές σε ολόκληρη την Ένωση και να καθίσταται δυνατή η δίκαιη κατανομή της ενοποιημένης φορολογικής βάσης, ο συντελεστής εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας και τον αριθμό εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο συντελεστής στοιχείων ενεργητικού, από την άλλη, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού, αλλά όχι τα άυλα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού λόγω του μεταβλητού τους χαρακτήρα και του απορρέοντος κινδύνου καταστρατήγησης των κανόνων της παρούσας οδηγίας. Όταν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, το αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια ρήτρα διασφάλισης θα πρέπει να προβλέπει εναλλακτική μέθοδο κατανομής του εισοδήματος.

(10)  Ο μαθηματικός τύπος επιμερισμού της ενοποιημένης φορολογικής βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τέσσερις εξίσου σταθμισμένους συντελεστές, ήτοι εργασία, στοιχεία ενεργητικού, πωλήσεις ανά προορισμό, και συλλογή και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από χρήστες διαδικτυακών πλατφορμών και υπηρεσιών (εφεξής «συντελεστής δεδομένων»). Αυτοί οι εξίσου σταθμισμένοι συντελεστές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν μια ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη διανομή των φορολογητέων κερδών μεταξύ των οικείων κρατών μελών και θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται εκεί ακριβώς όπου πραγματοποιούνται. Η εργασία και τα στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει επομένως να κατανέμονται στο κράτος μέλος όπου επιτελείται η εργασία ή όπου βρίσκονται τα στοιχεία ενεργητικού, ώστε να δίδεται έτσι η κατάλληλη βαρύτητα στα συμφέροντα του κράτους μέλους προέλευσης, ενώ οι πωλήσεις θα πρέπει να κατανέμονται στο κράτος μέλος προορισμού των προϊόντων ή υπηρεσιών. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι μισθολογικές διαφορές σε ολόκληρη την Ένωση και να καθίσταται δυνατή η δίκαιη κατανομή της ενοποιημένης φορολογικής βάσης, ο συντελεστής εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας και τον αριθμό εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο συντελεστής στοιχείων ενεργητικού, από την άλλη, θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα υλικά στοιχεία ενεργητικού. Όταν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, το αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια ρήτρα διασφάλισης θα πρέπει να προβλέπει εναλλακτική μέθοδο κατανομής του εισοδήματος.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Ο μαθηματικός τύπος για τον επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής βάσης πρέπει να αντικατοπτρίζει πλήρως την οικονομική δραστηριότητα που έχει πραγματοποιηθεί σε κάθε κράτος μέλος, λαμβάνοντας δεόντως και πλήρως υπόψη ενδεχόμενες σημαντικές διαφορές μεταξύ των οικονομιών τους. Στις περιπτώσεις που ο μαθηματικός τύπος καταλήγει σε ανισόρροπο επιμερισμό που δεν αντικατοπτρίζει την οικονομική δραστηριότητα, η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται με τη βοήθεια ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει το ενδεχόμενο θέσπισης μηχανισμού επίλυσης διαφορών με σκοπό τη διασφάλιση της δέουσας επίλυσης διαφορών στις οποίες εμπλέκονται διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, ορισμένοι τομείς, όπως ο χρηματοπιστωτικός και ο ασφαλιστικός τομέας, ο τομέας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και η ναυτιλία και οι αερομεταφορές, χρήζουν διορθωμένου μαθηματικού τύπου για τον επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής βάσης.

διαγράφεται

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η παρούσα οδηγία βασίζεται στην οδηγία 2016/xx/ΕΕ του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (η οποία θεσπίζει κοινή δέσμη κανόνων εταιρικής φορολόγησης για τον υπολογισμό της βάσης φορολογίας εταιρειών) και εστιάζει στην ενοποίηση των φορολογικών αποτελεσμάτων ολόκληρου του ομίλου. Θα είναι επομένως αναγκαίο να διευθετηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο νομοθετικών πράξεων και να ληφθεί μέριμνα για τη μετάβαση ορισμένων στοιχείων της φορολογικής βάσης στο νέο πλαίσιο του ομίλου. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται, συγκεκριμένα, ο κανόνας περιορισμού των τόκων, η ρήτρα μετάπτωσης στο σύστημα πίστωσης φόρου (switch-over) και η νομοθεσία για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, καθώς και οι αναντιστοιχίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων.

(14)  Η παρούσα οδηγία βασίζεται στην οδηγία 2016/xx/ΕΕ του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (η οποία θεσπίζει κοινή δέσμη κανόνων εταιρικής φορολόγησης για τον υπολογισμό της βάσης φορολογίας εταιρειών) και εστιάζει στην ενοποίηση των φορολογικών αποτελεσμάτων ολόκληρου του ομίλου. Είναι επομένως αναγκαίο να διευθετηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο νομοθετικών πράξεων και να ληφθεί μέριμνα για τη μετάβαση ορισμένων στοιχείων της φορολογικής βάσης στο νέο πλαίσιο του ομίλου. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται, συγκεκριμένα, ο κανόνας περιορισμού των τόκων, η ρήτρα μετάπτωσης στο σύστημα πίστωσης φόρου (switch-over) και η νομοθεσία για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, καθώς και οι αναντιστοιχίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εμποδίζονται να θεσπίζουν πρόσθετα μέτρα κατά της φοροαποφυγής, προκειμένου να μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες της μεταφοράς κερδών σε χώρες χαμηλής φορολογίας εκτός Ένωσης.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290, προκειμένου συγκεκριμένα (i) να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στη νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με τις μορφές και τη φορολογία των εταιρειών και να τροποποιούνται ανάλογα τα παραρτήματα Ι και ΙΙ· (ii) να διατυπώνονται πρόσθετοι ορισμοί· και (iii) να συμπληρώνεται ο κανόνας για τον περιορισμό της δυνατότητας έκπτωσης των τόκων με κανόνες κατά του κατακερματισμού, ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι κίνδυνοι φοροαποφυγής που ενδέχεται να εμφανιστούν στο εσωτερικό ενός ομίλου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(16)  Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290, προκειμένου συγκεκριμένα (i) να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στη νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με τις μορφές και τη φορολογία των εταιρειών και να τροποποιούνται ανάλογα τα παραρτήματα Ι και ΙΙ· (ii) να διατυπώνονται πρόσθετοι ορισμοί· (iii) να συμπληρώνεται ο κανόνας για τον περιορισμό της δυνατότητας έκπτωσης των τόκων με κανόνες κατά του κατακερματισμού, ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι κίνδυνοι φοροαποφυγής που ενδέχεται να εμφανιστούν στο εσωτερικό ενός ομίλου· και (vi) να εκδοθούν κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταβατική φάση, κατά την οποία ο μαθηματικός τύπος επιμερισμού συνυπάρχει με άλλες μεθόδους κατανομής στις συναλλαγές με τρίτες χώρες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, ενώ θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη το ετήσιο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες (i) να εκδίδει κατ’ έτος κατάλογο εταιρικών μορφών τρίτων χωρών που είναι παρόμοιες με τις μορφές εταιρειών στο παράρτημα I· (ii) να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό των συντελεστών εργασίας, στοιχείων ενεργητικού και πωλήσεων, την κατανομή εργαζομένων και δαπανών μισθοδοσίας, στοιχείων ενεργητικού και πωλήσεων στον αντίστοιχο συντελεστή, καθώς και την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού· (iii) να εκδίδει πράξη για τη θέσπιση τυποποιημένου εντύπου δήλωσης σύστασης ομίλου· και (iv) να θεσπίζει κανόνες για την ηλεκτρονική υποβολή της ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης, τη μορφή της ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης, τη μορφή της φορολογικής δήλωσης μεμονωμένης φορολογούμενης εταιρείας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12.

(17)  Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες (i) να εκδίδει κατ’ έτος κατάλογο εταιρικών μορφών τρίτων χωρών που είναι παρόμοιες με τις μορφές εταιρειών στο παράρτημα I· (ii) να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό των συντελεστών εργασίας, στοιχείων ενεργητικού και πωλήσεων και τον συντελεστή δεδομένων, την κατανομή εργαζομένων και δαπανών μισθοδοσίας, την κατανομή συλλεχθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αξιοποιηθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στοιχείων ενεργητικού και πωλήσεων στον αντίστοιχο συντελεστή, καθώς και την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού· (iii) να εκδίδει πράξη για τη θέσπιση τυποποιημένου εντύπου δήλωσης σύστασης ομίλου· και (iv) να θεσπίζει κανόνες για την ηλεκτρονική υποβολή της ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης, τη μορφή της ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης, τη μορφή της φορολογικής δήλωσης μεμονωμένης φορολογούμενης εταιρείας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Η Επιτροπή θα πρέπει να σχεδιάζει τους εν λόγω ενιαίους μορφότυπους φορολογικής δήλωσης σε συνεργασία με τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12.

__________________

__________________

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της καταπολέμησης πρακτικών φοροαποφυγής σε διεθνές επίπεδο και η διευκόλυνση της επέκτασης των επιχειρήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της Ένωσης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα και με ανόμοιο τρόπο διότι απαιτείται συντονισμένη δράση για την επίτευξη τους, αλλά μπορούν αντιθέτως να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι η οδηγία στοχεύει στην αντιμετώπιση ανεπαρκειών της εσωτερικής αγοράς οι οποίες προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ ανόμοιων εθνικών φορολογικών κανόνων που έχουν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και αποθαρρύνουν τη διασυνοριακή δραστηριότητα, η Ένωση δύναται να λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι το υποχρεωτικό πεδίο εφαρμογής της αφορά μόνο ομίλους που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος.

(18)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της καταπολέμησης πρακτικών φοροαποφυγής σε διεθνές επίπεδο και η διευκόλυνση της επέκτασης των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της Ένωσης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα και με ανόμοιο τρόπο διότι απαιτείται συντονισμένη δράση για την επίτευξη τους, αλλά μπορούν αντιθέτως να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι η οδηγία στοχεύει στην αντιμετώπιση ανεπαρκειών της εσωτερικής αγοράς οι οποίες προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ ανόμοιων εθνικών φορολογικών κανόνων που έχουν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και αποθαρρύνουν τη διασυνοριακή δραστηριότητα, η Ένωση δύναται να λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι το υποχρεωτικό πεδίο εφαρμογής της αφορά μόνο ομίλους που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να ανακοινώσουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία,

(20)  Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία περιλαμβάνει μια σημαντική αλλαγή στους κανόνες φορολογίας εταιρειών, η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να αξιολογήσει διεξοδικά την εφαρμογή της οδηγίας πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα σημεία: τον αντίκτυπο του προβλεπόμενου στην παρούσα οδηγία συστήματος φορολόγησης στα έσοδα των κρατών μελών, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστήματος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τον αντίκτυπο στην δίκαιη είσπραξη φόρων μεταξύ των κρατών μελών, τον αντίκτυπο στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ενδεχόμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών που υπόκεινται στους νέους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, και τον αριθμό των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής κατά τη μεταβατική περίοδο. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας 10 έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να ανακοινώσουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία,

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης και συνεπής ενοποίηση και να προληφθούν νέες ευκαιρίες επιλογής ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος συνεπεία λογιστικών ανακολουθιών μεταξύ των κρατών μελών, είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν σαφή, συνεπή και αντικειμενικά κριτήρια για τον υπολογισμό της ενοποιημένης φορολογικής βάσης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει τις απαραίτητες αναπροσαρμογές στις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τον προσδιορισμό και τον υπολογισμό της ενοποιημένης φορολογικής βάσης.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει συμπληρωματικές μελέτες που θα αναλύουν τον δυνητικό αντίκτυπο της ΚΕΒΦΕ στα έσοδα που αποκομίζουν τα μεμονωμένα κράτη μέλη από τη φορολογία των εταιρειών, και τα δυνητικά ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για την Ένωση σε σχέση με τρίτες χώρες.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η παρούσα οδηγία θεσπίζει σύστημα για την ενοποίηση των φορολογικών βάσεων, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2016/xx/ΕΕ του Συμβουλίου14, των εταιρειών που είναι μέλη ομίλου και θεσπίζει κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση των εταιρειών θα πρέπει να κατανέμεται στα κράτη μέλη και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από τις εθνικές φορολογικές αρχές.

1.  Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται κοινή βάση για τη φορολογία, στην Ένωση, ορισμένων εταιρειών, και καθορίζονται κανόνες για τον υπολογισμό της εν λόγω βάσης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για μέτρα με στόχο την αποτροπή της φοροαποφυγής και μέτρα που σχετίζονται με τη διεθνή διάσταση του προτεινόμενου φορολογικού συστήματος.

_______________

 

14 [να συμπληρωθεί ο πλήρης τίτλος της οδηγίας (ΕΕ L [ ] της [ ], σ. [ ])].

 

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εγκαταστάσεών τους σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.  Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων και ψηφιακών μόνιμων εγκαταστάσεών τους σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η εταιρεία ανήκει σε ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς με συνολικά ενοποιημένα έσοδα ομίλου άνω των 750 000 000 EUR κατά το οικονομικό έτος που προηγείται του οικείου οικονομικού έτους·

γ)  η εταιρεία ανήκει σε ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς με συνολικά ενοποιημένα έσοδα ομίλου άνω των 750 000 000 EUR κατά το οικονομικό έτος που προηγείται του οικείου οικονομικού έτους. Το όριο αυτό μειώνεται στο μηδέν μέσα σε μέγιστη χρονική περίοδο επτά ετών·

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εταιρεία που πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων α), β) και δ) της παραγράφου 1, αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ) της ίδιας παραγράφου, δύναται να επιλέξει, μεταξύ άλλων, και για τις μόνιμες εγκαταστάσεις της που ευρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, να εφαρμόζει τους κανόνες της παρούσας οδηγίας επί πέντε φορολογικά έτη. Η εν λόγω περίοδος ανανεώνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους πέντε φορολογικών ετών, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση διακοπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 47. Οι προϋποθέσεις των στοιχείων α), β) και δ) της παραγράφου 1 πρέπει να πληρούνται σε κάθε ανανέωση.

3.  Εταιρεία που πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων α), β) και δ) της παραγράφου 1, αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ) της ίδιας παραγράφου, δύναται να επιλέξει, μεταξύ άλλων, και για τις μόνιμες εγκαταστάσεις της που ευρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, να εφαρμόζει τους κανόνες της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται σε ναυτιλιακές εταιρείες υπό ειδικό φορολογικό καθεστώς. Ναυτιλιακή εταιρεία υπό ειδικό φορολογικό καθεστώς λαμβάνεται υπόψη για τον σκοπό του προσδιορισμού των εταιρειών που είναι μέλη του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6.

διαγράφεται

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  «ενοποιημένη φορολογική βάση»: το άθροισμα των βάσεων φορολογίας όλων των εταιρειών-μελών του ομίλου, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2016/xx/EU·

(23)  «ενοποιημένη φορολογική βάση»: τα ενοποιημένα καθαρά φορολογητέα έσοδα των μελών του ομίλου, όπως υπολογίζονται σε συνεπή λογιστική βάση που εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη του ομίλου σύμφωνα με την οδηγία 2016/xx/ΕΕ·

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α)  «συντελεστής δεδομένων»: η συλλογή και αξιοποίηση, για εμπορικούς σκοπούς, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από χρήστες διαδικτυακών πλατφορμών και υπηρεσιών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν ο τόπος πραγματικής διαχείρισης ενός μέλους του ομίλου που δραστηριοποιείται στη ναυτιλία ή στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές βρίσκεται επί πλοίου, το μέλος του ομίλου θεωρείται ότι εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς στο κράτος μέλος του λιμένα νηολογίου του πλοίου ή, ελλείψει λιμένα νηολογίου, στο κράτος μέλος όπου εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς ο διαχειριστής του πλοίου.

διαγράφεται

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία υπόκειται σε φόρο εταιρειών για το σύνολο του εισοδήματος που προκύπτει από οποιαδήποτε πηγή, τόσο εντός όσο και εκτός του κράτους μέλους όπου εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς.

4.  Ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία υπόκειται σε φόρο εταιρειών για το σύνολο του εισοδήματος που παράγεται από οποιαδήποτε δραστηριότητα, τόσο εντός όσο και εκτός του κράτους μέλους όπου εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Μη ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία υπόκειται σε φόρο εταιρειών για το σύνολο του εισοδήματος που προκύπτει από δραστηριότητες ασκούμενες μέσω μόνιμης εγκατάστασης σε κράτος μέλος.

5.  Μη ημεδαπή φορολογούμενη εταιρεία υπόκειται σε φόρο εταιρειών για το σύνολο του εισοδήματος που προκύπτει από δραστηριότητες ασκούμενες μέσω μόνιμης εγκατάστασης σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής μόνιμης εγκατάστασης. Η ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση μιας φορολογούμενης εταιρείας ορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας … του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών1a.

 

_______________

 

Οδηγία ... του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (ΕΕ L ..., …, σ. ...).

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  έχει δικαίωμα άσκησης άνω του 50 % των δικαιωμάτων ψήφου· και

α)  έχει δικαίωμα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνουν το 50 %· και

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Στις μόνιμες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ψηφιακές μόνιμες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας … του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών1a.

 

_______________

 

Οδηγία ... του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (ΕΕ L ..., …, σ. ...).

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι βάσεις φορολογίας όλων των εταιρειών-μελών ενός ομίλου συγκεντρώνονται σε μία ενοποιημένη φορολογική βάση.

1.  Η βάση φορολογίας ενός ενοποιημένου ομίλου καθορίζεται ως εάν επρόκειτο για μία ενιαία οντότητα. Για τον σκοπό αυτό, η συνολική βάση φορολογίας του ομίλου υποβάλλεται σε εκ νέου επεξεργασία για την απαλοιφή όλων των κερδών ή ζημιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από κάθε συναλλαγή, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων εντός του ομίλου.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν η ενοποιημένη φορολογική βάση είναι αρνητική, η ζημία μεταφέρεται σε επόμενες χρήσεις και συμψηφίζεται με την επόμενη θετική ενοποιημένη φορολογική βάση. Όταν η ενοποιημένη φορολογική βάση είναι θετική, επιμερίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII.

2.  Όταν η ενοποιημένη φορολογική βάση είναι αρνητική, η ζημία μεταφέρεται σε επόμενες χρήσεις και συμψηφίζεται με την επόμενη θετική ενοποιημένη φορολογική βάση για μέγιστο διάστημα πέντε ετών. Όταν η ενοποιημένη φορολογική βάση είναι θετική, επιμερίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι όμιλοι εφαρμόζουν συνεπή και επαρκώς τεκμηριωμένη μέθοδο καταγραφής των ενδοομιλικών συναλλαγών. Οι όμιλοι μπορούν να τροποποιήσουν τη μέθοδο μόνο για βάσιμους εμπορικούς λόγους και μόνο στην αρχή του φορολογικού έτους.

2.  Οι όμιλοι εφαρμόζουν συνεπή και επαρκώς τεκμηριωμένη μέθοδο καταγραφής των ενδοομιλικών συναλλαγών. Οι όμιλοι μπορούν να τροποποιήσουν τη μέθοδο μόνο για βάσιμους εμπορικούς λόγους και μόνο στην αρχή του φορολογικού έτους. Όλες οι συναλλαγές αυτού του είδους απαλείφονται από τη φορολογική βάση ως αποτέλεσμα της ενοποίησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η μέθοδος καταγραφής των ενδοομιλικών συναλλαγών επιτρέπει τον προσδιορισμό όλων των ενδοομιλικών μεταβιβάσεων και πωλήσεων στη χαμηλότερη τιμή για στοιχεία ενεργητικού που δεν υπόκειται σε απόσβεση ή στη φορολογητέα αξία για στοιχεία ενεργητικού που υπόκεινται σε απόσβεση.

διαγράφεται

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι ενδοομιλικές μεταβιβάσεις δεν αλλάζουν το καθεστώς των εσωτερικώς δημιουργούμενων άυλων στοιχείων ενεργητικού.

διαγράφεται

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν, συνεπεία αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, ένας ή περισσότεροι όμιλοι, ή δύο ή περισσότερα μέλη ομίλου, εντάσσονται σε άλλον όμιλο, τυχόν ζημίες του ή των προηγουμένως υπαρχόντων ομίλων που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης κατανέμονται σε καθένα από τα μέλη του ή των ομίλων σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII και βάσει των συντελεστών όπως διαμορφώνονται στο τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η αναδιοργάνωση επιχειρήσεων. Ζημίες του ή των προηγουμένως υπαρχόντων ομίλων που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις.

Εάν, συνεπεία αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, ένας ή περισσότεροι όμιλοι, ή δύο ή περισσότερα μέλη ομίλου, εντάσσονται σε άλλον όμιλο, τυχόν ζημίες του ή των προηγουμένως υπαρχόντων ομίλων που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης κατανέμονται σε καθένα από τα μέλη του ή των ομίλων σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII και βάσει των συντελεστών όπως διαμορφώνονται στο τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η αναδιοργάνωση επιχειρήσεων. Ζημίες του ή των προηγουμένως υπαρχόντων ομίλων που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις για μέγιστο διάστημα πέντε ετών.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν δύο ή περισσότερες κύριες φορολογούμενες εταιρείες συγχωνευθούν κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) σημεία i) και ii) της οδηγίας 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου15, τυχόν ζημίες ενός ομίλου που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης κατανέμονται στα μέλη του σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII, βάσει των συντελεστών όπως διαμορφώνονται στο τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η συγχώνευση. Ζημίες που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις.

2.  Όταν δύο ή περισσότερες κύριες φορολογούμενες εταιρείες συγχωνευθούν κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) σημεία i) και ii) της οδηγίας 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου15, τυχόν ζημίες ενός ομίλου που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης κατανέμονται στα μέλη του σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII, βάσει των συντελεστών όπως διαμορφώνονται στο τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η συγχώνευση. Ζημίες που δεν έτυχαν φορολογικής ελάφρυνσης μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις για μέγιστο διάστημα πέντε ετών.

__________________

__________________

15 Οδηγία 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το εφαρμοστέο στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών καθώς και με τη μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας SE ή μιας SCE από ένα κράτος μέλος σε άλλο (ΕΕ L 310 της 25.11.2009, σ. 34).

15 Οδηγία 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το εφαρμοστέο στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών καθώς και με τη μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας SE ή μιας SCE από ένα κράτος μέλος σε άλλο (ΕΕ L 310 της 25.11.2009, σ. 34).

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ενοποιημένη βάση φορολογίας κατανέμεται μεταξύ των μελών του ομίλου κάθε φορολογικό έτος με βάση μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Για τον καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου του μέλους Α του ομίλου, ο μαθηματικός τύπος έχει την ακόλουθη μορφή, δίνοντας ίση βαρύτητα στους συντελεστές πωλήσεων, εργασίας και στοιχείων ενεργητικού:

Η ενοποιημένη βάση φορολογίας κατανέμεται μεταξύ των μελών του ομίλου κάθε φορολογικό έτος με βάση μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Για τον καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου του μέλους Α του ομίλου, ο μαθηματικός τύπος έχει την ακόλουθη μορφή, δίνοντας ίση βαρύτητα στους συντελεστές πωλήσεων, εργασίας, στοιχείων ενεργητικού, και δεδομένων:

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – μαθηματικός τύπος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

Τροπολογία

 

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι συντελεστές δεν εφαρμόζονται λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων μιας φορολογούμενης εταιρείας, όλοι οι υπόλοιποι εφαρμοστέοι συντελεστές θα πρέπει να επανασταθμιστούν αναλογικά στον μαθηματικό τύπο, προκειμένου να διατηρηθεί η απολύτως ίση βαρύτητα που δίνεται σε κάθε εφαρμοστέο συντελεστή.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κατά τον καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου ενός μέλους ομίλου, δίδεται ίση βαρύτητα στους συντελεστές πωλήσεων, εργασίας και στοιχείων ενεργητικού.

5.  Κατά τον καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου ενός μέλους ομίλου, δίδεται ίση βαρύτητα στους συντελεστές πωλήσεων, εργασίας, στοιχείων ενεργητικού, και δεδομένων.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5a.  Το ήμισυ του συντελεστή δεδομένων αποτελείται από τον συνολικό όγκο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών διαδικτυακών πλατφορμών και υπηρεσιών που συλλέγονται ανά κράτος μέλος από μέλος του ομίλου, ως αριθμητή, και τον συνολικό όγκο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών διαδικτυακών πλατφορμών και υπηρεσιών που συλλέγονται ανά κράτος μέλος από τον όμιλο, ως παρανομαστή, και το άλλο ήμισυ του συντελεστή δεδομένων αποτελείται από τον συνολικό όγκο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών διαδικτυακών πλατφορμών και υπηρεσιών που αξιοποιούνται ανά κράτος μέλος από μέλος του ομίλου, ως αριθμητή, και τον συνολικό όγκο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών διαδικτυακών πλατφορμών και υπηρεσιών που αξιοποιούνται ανά κράτος μέλος από τον όμιλο, ως παρανομαστή.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Ο όγκος των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον συντελεστή δεδομένων, μετράται στο τέλος του φορολογικού έτους σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5γ.  Ο ορισμός της συλλογής και της αξιοποίησης, για εμπορικούς σκοπούς, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του συντελεστή δεδομένων καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 29

διαγράφεται

Ρήτρα διασφάλισης

 

Ως εξαίρεση από τον κανόνα του άρθρου 28, εάν η κύρια φορολογούμενη εταιρεία ή μια αρμόδια αρχή θεωρεί ότι το αποτέλεσμα του επιμερισμού της ενοποιημένης φορολογικής βάσης σε μέλος του ομίλου δεν αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εν λόγω μέλους του ομίλου, η κύρια φορολογούμενη εταιρεία ή η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τη χρήση εναλλακτικής μεθόδου υπολογισμού του φορολογικού μεριδίου κάθε μέλους του ομίλου. Εναλλακτική μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν, κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών και, ενδεχομένως, συζητήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 77και 78, όλες οι εν λόγω αρχές συμφωνήσουν ως προς την εναλλακτική μέθοδο. Το κράτος μέλος της κύριας φορολογικής αρχής ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη εναλλακτική μέθοδο.

 

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πωλήσεις αγαθών περιλαμβάνονται στον συντελεστή πωλήσεων του μέλους του ομίλου που βρίσκεται στο κράτος μέλος, όπου καταλήγει η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών στο πρόσωπο που τα αποκτά. Όταν ο τόπος αυτός δεν μπορεί να προσδιοριστεί, οι πωλήσεις αγαθών καταλογίζονται στο μέλος του ομίλου το οποίο βρίσκεται στο κράτος μέλος του τελευταίου τόπου που εντοπίστηκαν τα αγαθά.

1.  Οι πωλήσεις αγαθών περιλαμβάνονται στον συντελεστή πωλήσεων του μέλους του ομίλου που βρίσκεται στο κράτος μέλος, όπου καταλήγει η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών στο πρόσωπο που τα αποκτά. Όταν ο τόπος αυτός δεν μπορεί να προσδιοριστεί ή το μέλος του ομίλου δεν έχει σύνδεση με φορολογητέο έσοδο, οι πωλήσεις αγαθών καταλογίζονται στο μέλος του ομίλου το οποίο βρίσκεται στο κράτος μέλος του τελευταίου τόπου που εντοπίστηκαν τα αγαθά.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 43

διαγράφεται

Ναυτιλία, εσωτερικές πλωτές μεταφορές και αερομεταφορές

 

Τα έσοδα, οι δαπάνες και λοιπά στοιχεία που εκπίπτουν ενός μέλους του ομίλου, του οποίου η κύρια δραστηριότητα είναι η εκμετάλλευση πλοίων και αεροσκαφών στις διεθνείς μεταφορές ή η εκμετάλλευση σκαφών στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές εξαιρούνται από την ενοποιημένη φορολογική βάση και δεν επιμερίζονται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 28. Αντ' αυτού, τα εν λόγω έσοδα, οι δαπάνες και λοιπά στοιχεία που εκπίπτουν καταλογίζονται στο εν λόγω μέλος του ομίλου ανά συναλλαγή και υπόκεινται σε διορθώσεις τιμολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 56 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ.

 

Οι συμμετοχές στο μέλος του ομίλου και συμμετοχές του μέλους του ομίλου λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να καθορίζεται εάν υφίσταται όμιλος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6.

 

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει όλα τα μέλη του ομίλου, εκτός από τις ναυτιλιακές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4.

2.  Η δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει όλα τα μέλη του ομίλου.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 48 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει πράξη για τη θέσπιση τυποποιημένου εντύπου δήλωσης σύστασης ομίλου. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εκδίδει πράξη για τη θέσπιση τυποποιημένου εντύπου δήλωσης σύστασης ομίλου. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει πράξεις για τη θέσπιση κανόνων που αφορούν την υποβολή της ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης δια της ηλεκτρονικής οδού, τη μορφή της ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης, τη μορφή της φορολογικής δήλωσης μεμονωμένης φορολογούμενης εταιρείας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εκδίδει πράξεις για τη θέσπιση κανόνων που αφορούν την υποβολή της ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης δια της ηλεκτρονικής οδού, τη μορφή της ενοποιημένης φορολογικής δήλωσης, τη μορφή της φορολογικής δήλωσης μεμονωμένης φορολογούμενης εταιρείας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Η Επιτροπή σχεδιάζει τους εν λόγω ενιαίους μορφότυπους φορολογικής δήλωσης σε συνεργασία με τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 65 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς ή βρίσκεται με τη μορφή μόνιμης εγκατάστασης ένα μέλος του ομίλου διαφωνεί με απόφαση της κύριας φορολογικής αρχής που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 49 ή του άρθρου 56 παράγραφοι 2 ή 4 ή του άρθρου 56 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο, μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής εντός προθεσμίας τριών μηνών.

1.  Εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ένα μέλος του ομίλου εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς ή βρίσκεται με τη μορφή μόνιμης εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής μόνιμης εγκατάστασης, διαφωνεί με απόφαση της κύριας φορολογικής αρχής που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 49 ή του άρθρου 56 παράγραφοι 2 ή 4 ή του άρθρου 56 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο, μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής εντός προθεσμίας τριών μηνών.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 65 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή αναλύει κατά πόσον η θέσπιση ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών θα ενίσχυε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της ρύθμισης των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η οποία περιλαμβάνει, αν κρίνεται σκόπιμο, νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 67 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι προσφυγές κατά τροποποιημένων πράξεων επιβολής φόρου ή πράξεων επιβολής φόρου που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 54 εξετάζονται από διοικητικό φορέα ο οποίος, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής, είναι αρμόδιος να εξετάζει σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές. Η διοικητική αυτή υπηρεσία είναι ανεξάρτητη από τις φορολογικές αρχές του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής. Εάν στο εν λόγω κράτος μέλος δεν υπάρχει αρμόδιος διοικητικός φορέας, η κύρια φορολογούμενη εταιρεία μπορεί να καταθέσει απευθείας δικαστική προσφυγή.

1.  Οι προσφυγές κατά τροποποιημένων πράξεων επιβολής φόρου ή πράξεων επιβολής φόρου που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 54 εξετάζονται από διοικητικό φορέα ο οποίος, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής, είναι αρμόδιος να εξετάζει σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές. Η διοικητική αυτή υπηρεσία είναι ανεξάρτητη από τις φορολογικές αρχές του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής. Εάν στο εν λόγω κράτος μέλος δεν υπάρχει αρμόδιος διοικητικός φορέας, ή εάν η κύρια φορολογούμενη εταιρεία το προτιμήσει, η εταιρεία αυτή μπορεί να καταθέσει απευθείας δικαστική προσφυγή.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 67 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο διοικητικός φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποφασίζει επί της προσφυγής εντός έξι μηνών. Εάν η κύρια φορολογούμενη εταιρεία δεν λάβει απόφαση του φορέα εντός της προθεσμίας αυτής, θεωρείται ότι επιβεβαιώθηκε η απόφαση της κύριας φορολογικής αρχής.

5.  Εάν επιληφθεί της προσφυγής, ο διοικητικός φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποφασίζει επί της προσφυγής εντός έξι μηνών. Εάν η κύρια φορολογούμενη εταιρεία δεν λάβει απόφαση του φορέα εντός της προθεσμίας αυτής, θεωρείται ότι επιβεβαιώθηκε η απόφαση της κύριας φορολογικής αρχής.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όπου έχει εφαρμογή η παράγραφος 1, το υπερβαίνον κόστος δανεισμού και τα EBITDA προσμετρώνται στο επίπεδο του ομίλου και περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα όλων των μελών του. Το ποσό των 3 000 000 EUR που αναφέρεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ αυξάνεται σε 5 000 000.

2.  Όπου έχει εφαρμογή η παράγραφος 1, το υπερβαίνον κόστος δανεισμού και τα EBITDA προσμετρώνται στο επίπεδο του ομίλου και περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα όλων των μελών του. Το ποσό του 1 000 000 EUR που αναφέρεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ αυξάνεται σε 5 000 000.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 71

διαγράφεται

Ελάφρυνση για ζημίες και ανάκτηση

 

1.  Το άρθρο 42 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ περί ελάφρυνσης για ζημίες και ανάκτησης παύει αυτομάτως να ισχύει μόλις τεθεί σε εφαρμογή η παρούσα οδηγία.

 

2.  Μεταφερθείσες ζημίες οι οποίες δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί όταν αρχίζει να εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία παραμένουν στη φορολογούμενη εταιρεία στην οποία έχουν μεταφερθεί.

 

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η αναφορά στον νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών στον οποίον θα υπόκειτο η φορολογούμενη εταιρεία δυνάμει του άρθρου 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ δεν ισχύει και αντικαθίσταται από τον μέσο νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών που ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι κανόνες μετάπτωσης στο σύστημα πίστωσης φόρου (switch-over) που ορίζονται στο άρθρο 53 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες δυνάμει του άρθρου 59 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ περιορίζεται στις σχέσεις μεταξύ μελών του ομίλου και οντοτήτων που εδρεύουν για φορολογικούς σκοπούς, μόνιμων εγκαταστάσεων που βρίσκονται, σε τρίτη χώρα.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες δυνάμει του άρθρου 59 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ περιορίζεται στις σχέσεις μεταξύ μελών του ομίλου και οντοτήτων που εδρεύουν για φορολογικούς σκοπούς, ή μόνιμων εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών μόνιμων εγκαταστάσεων, που βρίσκονται σε τρίτη χώρα.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 74 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις αναντιστοιχίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων δυνάμει του άρθρου 61 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ περιορίζεται στις σχέσεις μεταξύ μελών του ομίλου και μη μελών του ομίλου που είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις αναντιστοιχίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων και τις σχετικές ρυθμίσεις ισχύει όπως καθορίζεται στο άρθρο 61 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 76

Άρθρο 76

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει διακοινοβουλευτική διάσκεψη για την αξιολόγηση του καθεστώτος ΚΕΒΦΕ, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των συζητήσεων επί της φορολογικής πολιτικής που διεξάγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωστοποιεί τη γνώμη του και τα συμπεράσματά του σχετικά με το θέμα αυτό, με ψήφισμα το οποίο απευθύνεται στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή, για τυχόν αντιρρήσεις κατ’ αυτών, και για την ανάκληση της εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο.

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή, για τυχόν αντιρρήσεις κατ’ αυτών, και για την ανάκληση της εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο.

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 78 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 78α

 

Μηχανισμός αποζημιώσεων

 

Για την αντιστάθμιση αιφνίδιων μεταβολών όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών οι οποίες προκύπτουν από κέρδη και απώλειες φορολογικών εσόδων που οφείλονται άμεσα και αποκλειστικά στη μετάβαση στο νέο καθεστώς που θεσπίζεται με την παρούσα οδηγία, η Επιτροπή θεσπίζει ειδικό μηχανισμό αποζημιώσεων, ο οποίος τίθεται σε λειτουργία από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Οι αποζημιώσεις αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη εθνικές ή περιφερειακές αποφάσεις που έχουν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Ο μηχανισμός αποζημιώσεων χρηματοδοτείται από το δημοσιονομικό πλεόνασμα των κρατών μελών που παρουσιάζουν αύξηση των φορολογικών εσόδων, και θεσπίζεται αρχικά για διάστημα επτά ετών. Μετά το διάστημα αυτό, η Επιτροπή εκτιμά κατά πόσο είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η λειτουργία του μηχανισμού αποζημιώσεων, και αποφασίζει αντίστοιχα να διακόψει τη λειτουργία του ή να την ανανεώσει άπαξ για μέγιστο διάστημα δύο ετών.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 79

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 79

Άρθρο 79

Επανεξέταση

Έκθεση εφαρμογής και επανεξέταση

Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει την εφαρμογή της και υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού που προβλέπεται στο κεφάλαιο VIII της παρούσας οδηγίας σχετικά με τον επιμερισμό των φορολογικών βάσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, αξιολογεί την εφαρμογή της και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην εν λόγω έκθεση εφαρμογής περιλαμβάνεται ειδικότερα ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού που προβλέπεται στο κεφάλαιο VIII της παρούσας οδηγίας σχετικά με τον επιμερισμό των φορολογικών βάσεων μεταξύ των κρατών μελών. Κατά την κατάρτιση των συμπερασμάτων της εν λόγω έκθεσης εφαρμογής ή στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η Επιτροπή προτείνει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων μέρος των φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών αποδίδεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης, με σκοπό την αναλογική μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό αυτό.

 

Η Επιτροπή, 10 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει την εφαρμογή της και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2019, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2020.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Στα τέλη του 2016, η Επιτροπή υπέβαλε μια μείζονα αναμόρφωση των κανόνων φορολογίας εταιρειών, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης δύο σταδίων, με την πρόταση για την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΒΦΕ) και την πρόταση για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ). Ταυτόχρονα, η Επιτροπή απέσυρε την πρότασή της του 2011 για την ΚΕΒΦΕ, που είχε περιέλθει σε αδιέξοδο στο Συμβούλιο. Το σχέδιο αυτό που δρομολογήθηκε εκ νέου, έχει ως στόχο να ενισχύσει την εσωτερική αγορά, καθιστώντας ευκολότερη και φθηνότερη τη διασυνοριακή δραστηριότητα των επιχειρήσεων στην ΕΕ, να διευκολύνει την αντιμετώπιση εταιρικών πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και να αυξήσει την εταιρική φορολογική διαφάνεια στην ΕΕ.

Η ΚΒΦΕ παρέχει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για τον υπολογισμό της βάσης φορολογίας εταιρειών, αλλά η ΚΕΒΦΕ εισάγει κι ένα στοιχείο ενοποίησης που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συμψηφίζουν ζημίες σε ένα κράτος μέλος με κέρδη σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Η ιδέα της εναρμόνισης των συστημάτων φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ δεν είναι νέα· εμφανίζεται ήδη σε έγγραφα πολιτικής των αρχών της δεκαετίας του 1960. Το 1975, η Επιτροπή πρότεινε οδηγία για την εναρμόνιση των συστημάτων φορολογίας εταιρειών και την παρακράτηση φόρου στην πηγή για τα μερίσματα, η οποία τελικά αποσύρθηκε το 1990, λόγω έλλειψης προόδου στο Συμβούλιο. Αντ’ αυτής, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τη φορολογία επιχειρήσεων. Το 2001, η Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη σχετικά με τη φορολογία εταιρειών στην εσωτερική αγορά· ωστόσο, η Επιτροπή πρότεινε την ΚΕΒΦΕ μόλις το 2011.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την υποστήριξή του προς την ΚΕΒΦΕ σε πολλές περιπτώσεις. Το 2008 χαιρέτισε την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει την ΚΕΒΦΕ, και το 2012 ενέκρινε έκθεση της εισηγήτριας Marianne Thyssen, που ζητούσε να εφαρμοστεί η ΚΕΒΦΕ το συντομότερο δυνατό και σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Το 2015, με το ψήφισμά του σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 1), το Κοινοβούλιο ζήτησε την καθιέρωση υποχρεωτικής ΚΕΒΦΕ, και επανέλαβε το αίτημά του αυτό στο ψήφισμά του, του 2016 (TAXE 2).

Το πλαίσιο

Η δίκαιη φορολογία επιχειρήσεων πέρασε στην πρώτη γραμμή της διεθνούς ημερήσιας διάταξης στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των πολυάριθμων αποκαλύψεων χρηματοοικονομικών σκανδάλων όπως το Luxleaks και τα Έγγραφα του Παναμά. Η προσπάθεια για καταπολέμηση της φοροαποφυγής οδήγησε στην έγκριση της πρωτοβουλίας του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών (BEPS). Στην ΕΕ, οι συστάσεις BEPS υλοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, με τη δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής (ATAD 1), που εγκρίθηκε στα μέσα του 2016, και την ATAD 2 για τις αναντιστοιχίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, που εγκρίθηκε νωρίτερα φέτος, όπως επίσης με την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» («DAC 4») και τις εκθέσεις ανά χώρα («DAC 5»).

Η ΚΕΒΦΕ είναι ένα από τα απαραίτητα δομικά στοιχεία που λείπουν για την οικοδόμηση μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Η ΚΕΒΦΕ προσφέρει φορολογική ασφάλεια, σαφές και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο και ισχυρούς κανόνες καταπολέμησης της φοροαποφυγής, μεταξύ άλλων με την κατάργηση της μεταβιβαστικής τιμολόγησης.

Το τρέχον διεθνές οικονομικό περιβάλλον θέτει τα κράτη μέλη ενώπιον της πρόκλησης να εξασφαλίσουν ότι τα εισοδήματα από οικονομικές δραστηριότητες φορολογούνται εκεί όπου δημιουργείται η αξία. Ιδίως οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες είναι σε θέση να μεταβιβάζουν εύκολα τα κέρδη τους σε κράτη μέλη με χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας εταιρειών. Προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες για τα φορολογικά έσοδα επιμέρους κρατών μελών, ο εισηγητής θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστεί αποζημίωση κατά την εφαρμογή των κανόνων ΚΕΒΦΕ. Επιπλέον, ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της θέσπισης μηχανισμών ευελιξίας που θα αποσκοπούν στην πλήρη εφαρμογή της οδηγίας, σε ευθυγράμμιση με την οδηγία ΚΒΦΕ μέσω του ίδιου χρονοδιαγράμματος, και στην παρακολούθηση της λειτουργίας του καθεστώτος, όταν αυτό τεθεί σε εφαρμογή, με στόχο την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.

Οι πιθανές μελλοντικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, όπως η σημαντική μείωση του συντελεστή φορολογίας εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ ή η αναμενόμενη αναμόρφωση του συστήματος φορολογίας εταιρειών στις ΗΠΑ, καθιστούν ακόμη πιο επιτακτικό να εγκριθεί η ΚΕΒΦΕ με ενσωματωμένες δυνατότητες ευελιξίας.

Επιπλέον, τα υφιστάμενα συστήματα φορολογίας εταιρειών αντικατοπτρίζουν οικονομικές πραγματικότητες του περασμένου αιώνα, όπου οι επιχειρήσεις συνδέονταν σαφώς με την τοπική αγορά. Η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ευρωπαίους πολίτες. Ωστόσο, αποτελούν επίσης προκλήσεις όσον αφορά την πρόληψη της στρέβλωσης της αγοράς, την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ χωρίς φυσική εγκατάσταση πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι επιχειρήσεις που είναι φυσικά εγκατεστημένες στην ΕΕ. Τα σύγχρονα φορολογικά συστήματα του 21ου αιώνα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις ιδιαιτερότητες της νέας παγκοσμιοποιημένης ψηφιακής οικονομίας, και για τον λόγο αυτό ο εισηγητής φρονεί ότι η ΚΕΒΦΕ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την έννοια της ψηφιακής παρουσίας και την αξιοποίηση της εμπορικής αξίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ΚΕΒΦΕ προσφέρει σαφώς σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις, καθότι τους δίνει τη δυνατότητα να ακολουθούν κοινούς φορολογικούς κανόνες σε όλα τα κράτη μέλη και να υποβάλλουν μία μόνο φορολογική δήλωση, στην κύρια φορολογική αρχή, για όλες τις δραστηριότητες στην ΕΕ. Επιπλέον, αν θεσπιστεί ένα ενιαίο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών στην ΕΕ, μπορεί να αποφευχθεί η λειτουργία παράλληλων φορολογικών συστημάτων στα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους.

Ενοποίηση

Με την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή προτείνει την κατανομή των φορολογητέων κερδών μεταξύ των κρατών μελών στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία. Ο μαθηματικός τύπος επιμερισμού (ο οποίος είναι γνωστός ως «μαθηματικός τύπος της Μασαχουσέτης», χρησιμοποιείται από τα μέσα του 20ού αιώνα και είχε ήδη προταθεί από την Επιτροπή το 2011), περιλαμβάνει τρεις εξίσου σταθμισμένους συντελεστές: πωλήσεις, στοιχεία ενεργητικού και εργασία. Ο εισηγητής προτείνει να προστεθεί ένα τέταρτο στοιχείο —η συλλογή και εκμετάλλευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς («ΔΕΔΟΜΕΝΑ»)— προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της ΚΕΒΦΕ και στις ψηφιακές δραστηριότητες. Οι συντελεστές αυτοί είναι πιο ανθεκτικοί στον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό από τη μεταβιβαστική τιμολόγηση. Μαθηματικούς τύπους επιμερισμού χρησιμοποιούν ορισμένα ομοσπονδιακά κράτη, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ελβετία.

Επιπλέον, το σύστημα αυτό θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν το κυριαρχικό δικαίωμά τους να καθορίζουν το ύψος του φορολογικού συντελεστή, και θα φορολογεί το κατάλληλο μερίδιο των κερδών που πραγματοποιεί μια εταιρεία. Ο εισηγητής επιμένει ότι το στοιχείο της ενοποίησης αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση του νέου φορολογικού συστήματος και πρέπει να θεσπιστεί ταυτόχρονα με τους κοινούς κανόνες για τη φορολόγηση των εταιρειών.

Η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών διοικήσεων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της ενοποίησης. Δεδομένου ότι η κύρια φορολογική αρχή θα λειτουργεί ως «υπηρεσία μίας στάσης» για τις επιχειρήσεις, οι φορολογικές διοικήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητές τους με βάση την πρόσφατη εμπειρία από την εφαρμογή της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι προτάσεις για την ΚΕΒΦΕ αποτελούν ουσιαστικό δομικό στοιχείο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και διανοίγουν δυνατότητες για την ενίσχυση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένα νέο πλαίσιο θα προωθήσει μια δικαιότερη και καλύτερα ενοποιημένη εσωτερική αγορά και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων άλλων εμβληματικών εγχειρημάτων όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών, η ψηφιακή ενιαία αγορά και το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η ΚΕΒΦΕ αντιμετωπίζει τις τρέχουσες προκλήσεις στο διεθνές φορολογικό πλαίσιο και μπορεί να προσφέρει ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 52α παράγραφος 4 του Κανονισμού

από τα μέλη της ομάδας του ΕΛΚ Esther de Lange, Brian Hayes, Gunnar Hökmark

1. Παρόλο που η φορολογία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής καταδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παρούσα πρόταση για μια κοινή (ενοποιημένη) βάση φορολογίας εταιρειών, ωστόσο, θα έχει μικρό μόνο αντίκτυπο στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, ενώ οι συνέπειες στις οικονομίες των κρατών μελών θα είναι πολύ σοβαρές, ιδίως επειδή η προτεινόμενη ενοποίηση δεν αντιπροσωπεύει ορθά το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας.

2. Δεν έχει διενεργηθεί επαρκώς λεπτομερής αξιολόγηση ανά χώρα όσον αφορά είτε τις προτάσεις ΚΒΦΕ είτε τις προτάσεις ΚΕΒΦΕ σε σχέση με τον αντίκτυπο στα έσοδα των κρατών μελών από τη φορολόγηση εταιρειών. Οι περαιτέρω τροποποιήσεις που προτείνει η παρούσα έκθεση καθιστούν μεγαλύτερη την ανάγκη για μια νέα εκτίμηση επιπτώσεων με σαφείς υπολογισμούς των συνεπειών για κάθε κράτος μέλος.

3. Επιπλέον, ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός από τις πολυεθνικές εταιρείες αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα. Ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι μια διεθνώς συμφωνημένη βάση μέσω της πρωτοβουλίας του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών (BEPS).

4. Επτά εθνικά κοινοβούλια έχουν εκδώσει αιτιολογημένες γνώμες που διατυπώνουν αντιρρήσεις για τις προτάσεις για την ΚΒΦΕ και την ΚΕΒΦΕ για λόγους επικουρικότητας και φορολογικής κυριαρχίας. Οι εν λόγω ανησυχίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο σύνολό τους στην παρούσα έκθεση.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (4.10.2017)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)

(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Evelyn Regner

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. Εισαγωγή

Η παρούσα πρόταση, μαζί με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (2016/0336(CNS)) είναι η εκ νέου δρομολόγηση της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών για την ΕΕ. Οι δύο προτάσεις αποσκοπούν στην θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, η οποία να είναι κατάλληλη για ένα οικονομικό περιβάλλον το οποίο έχει αποκτήσει περισσότερο παγκοσμιοποιημένο, κινητό και ψηφιακό χαρακτήρα και στο οποίο τα κράτη μέλη δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τις πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μέσω μονομερούς δράσης, προκειμένου να προστατεύσουν τις εθνικές τους φορολογικές βάσεις από τη διάβρωση και να αντιμετωπίσουν την μεταφορά κερδών.

II. Αποτελεσματική υλοποίηση της ενοποίησης

Η εφαρμογή της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών είναι παράγοντας θεμελιώδους σημασίας στον αγώνα για την επίτευξη δικαιοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων εντός και εκτός της ΕΕ, από απόψεως φορολόγησης. Μία από τις βασικές απειλές για τη φορολογική δικαιοσύνη είναι η διαδεδομένη πρακτική της μεταφοράς κερδών. Όταν εφαρμοστεί πλήρως, η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών θα καταστήσει δυνατή την απόδοση του εισοδήματος στον τόπο όπου παράγεται η αξία, βάσει μαθηματικού τύπου που θα περιλαμβάνει τρεις εξίσου σταθμισμένους συντελεστές οι οποίοι θα είναι περισσότερο ανθεκτικοί σε πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού σε σύγκριση με τις μεθόδους μεταβιβαστικής τιμολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαν να εξαλειφθούν τα κενά που υπάρχουν μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων, και ειδικότερα η μεταβιβαστική τιμολόγηση, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 70 % του συνόλου της μεταφοράς κερδών στην ΕΕ και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της επίτευξης δίκαιου, αποτελεσματικού και διαφανούς φορολογικού συστήματος. Συνεπώς, οι δύο προτάσεις θα πρέπει να θεωρούνται δέσμη και θα πρέπει να εφαρμόζονται παράλληλα, ούτως ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη. Η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή έως τα τέλη του έτους 2020.

Σε σχέση με τον γενικό δίκαιο χαρακτήρα των φορολογικών συστημάτων μας, οι εταιρείες πρέπει να επωμιστούν το βάρος που τους αναλογεί, και συνεπώς είναι σημαντικό οι νέες φορολογικές απαλλαγές να μην διαβρώνουν τη φορολογική βάση. Τα μέτρα που παρέχουν κίνητρα στις ιδιωτικές οντότητες ώστε να επενδύουν στην πραγματική οικονομία πρέπει να υποστηριχθούν, δεδομένου ότι το υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα στην ΕΕ είναι μία από τις βασικές πηγές των οικονομικών αδυναμιών της. Ωστόσο, οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τις εταιρείες πρέπει να διαμορφώνονται με προσοχή και να εφαρμόζονται μόνον όταν είναι προφανής ο θετικός τους αντίκτυπος στην απασχόληση και την ανάπτυξη και όταν αποκλείεται ενδεχόμενος κίνδυνος δημιουργίας νέων κενών στο φορολογικό σύστημα. Ως εκ τούτου, η καινοτομία και οι επενδύσεις θα πρέπει να προωθούνται μέσω δημόσιων επιδοτήσεων και όχι μέσω φορολογικών απαλλαγών.

Προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός δομών και να αποφευχθούν δύο παράλληλα φορολογικά καθεστώτα, η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλες τις εταιρείες με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια EUR. Τα κατώτατα όρια για τις πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις έχουν καθοριστεί εδώ και καιρό. Η έννοια ανάγεται στην 4η οδηγία εταιρικού δικαίου του 1978. Η ανάγκη εισαγωγής ενός νέου κατώτατου ορίου δεν έχει μέχρι στιγμής αιτιολογηθεί ικανοποιητικά από την Επιτροπή. Δεδομένου ότι οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να επενδύουν σε εικονικές εταιρικές δομές για να μεταφέρουν τεχνητά τα κέρδη τους, ωθούνται προς ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των πολυεθνικών εταιρειών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια υγιής ενιαία αγορά, είναι απαραίτητο να καθιερωθεί ένα δίκαιο, αποτελεσματικό, διαφανές και φιλικό προς την ανάπτυξη σύστημα κοινής βάσης φορολογίας εταιρειών, το οποίο θα βασίζεται στην αρχή ότι τα κέρδη θα πρέπει να φορολογούνται στη χώρα στην οποία δημιουργούνται.

Λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή αλλαγή στο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια της ψηφιακής επιχειρηματικής εγκατάστασης. Οι εταιρείες που δημιουργούν έσοδα σε κράτος μέλος χωρίς να έχουν φυσική εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι εταιρείες με φυσική εγκατάσταση. Επομένως, η ΚΕΒΦΕ πρέπει να εφαρμόζεται και στις ψηφιακές επιχειρήσεις.

III. Θέσπιση ελάχιστου συντελεστή φορολογίας εταιρειών στην πρόταση

Ένας κοινός και δίκαιος ελάχιστος συντελεστής φορολογίας εταιρειών είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί ίση και δίκαιη μεταχείριση μεταξύ διαφόρων προσώπων που αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ, και στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινότητας των υπόχρεων καταβολής φόρου. Εάν δεν θεσπιστεί αυτός ο ελάχιστος συντελεστής, θα προκύψει μια κατάσταση στην οποία θα ενταθεί ο ανταγωνισμός προς τα κάτω όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές. Η ύπαρξη μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών θα σήμαινε ότι τα κράτη μέλη δεν θα είναι πλέον σε θέση να εισέλθουν σε ανταγωνισμό μέσω των φορολογικών βάσεων και ότι, συνεπώς, τα οικονομικά κίνητρα ανταγωνισμού μέσω φορολογικών συντελεστών θα αυξηθούν. Κατά μέσο όρο, η φορολογία εταιρειών στην ΕΕ έχει μειωθεί από 35 % το 1990 σε 22,5 % σήμερα. Για τον τερματισμό του ανταγωνισμού προς τα κάτω όσον αφορά τους συντελεστές φορολογίας εταιρειών σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να θεσπιστεί ελάχιστος συντελεστής φορολογίας εταιρειών της τάξης του 25 %.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης και της αλληλεπίδρασης 28 ανόμοιων συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου οι δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού έχουν καταστεί ολοένα και πιο πολύπλοκες, καθώς αναπτύσσονται σε διάφορες δικαιοδοσίες με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση των τεχνικών πτυχών του φορολογικού συστήματος ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής οφειλής των εταιρειών. Παρότι οι εν λόγω καταστάσεις αναδεικνύουν αδυναμίες τελείως διαφορετικής φύσης, αμφότερες δημιουργούν εμπόδια που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει επομένως να αναληφθεί δράση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων η οποία να αφορά και τους δύο αυτούς τύπους ανεπαρκειών της αγοράς.

(1)  Οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης και της αλληλεπίδρασης 28 ανόμοιων συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου οι δομές φορολογικού σχεδιασμού έχουν καταστεί ολοένα και πιο επιθετικές και πολύπλοκες, καθώς αναπτύσσονται σε διάφορες δικαιοδοσίες με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση των τεχνικών πτυχών του φορολογικού συστήματος ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής οφειλής των εταιρειών. Παρότι οι εν λόγω καταστάσεις αναδεικνύουν αδυναμίες τελείως διαφορετικής φύσης, αμφότερες δημιουργούν εμπόδια που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σε ένα πιο παγκοσμιοποιημένο, κινητό και ψηφιακό οικονομικό πλαίσιο, θα πρέπει επομένως να αναληφθεί δράση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων η οποία να αφορά και τους δύο αυτούς τύπους ανεπαρκειών της αγοράς μέσω της προσέγγισης των βάσεων φορολογίας των εταιρειών στην Ένωση και της δημιουργίας ενός δικαιότερου και συνεκτικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο θα μπορούν να λειτουργούν οι εταιρείες.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Για να στηριχθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το περιβάλλον εταιρικής φορολόγησης στην Ένωση θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει της αρχής ότι οι εταιρείες καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν στην ή στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου παράγονται τα κέρδη τους. Είναι επομένως αναγκαίο να θεσπιστούν μηχανισμοί που θα αποθαρρύνουν τις εταιρείες να εκμεταλλεύονται τις αναντιστοιχίες μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής τους οφειλής. Είναι εξίσου σημαντικό επίσης να τονωθεί η ανάπτυξη και η οικονομική μεγέθυνση στην εσωτερική αγορά μέσω της διευκόλυνσης των διασυνοριακών συναλλαγών και των εταιρικών επενδύσεων. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να εξαλειφθεί τόσο ο κίνδυνος της διπλής φορολόγησης όσο και ο κίνδυνος της διπλής μη φορολόγησης στην Ένωση μέσω της εξουδετέρωσης των αναντιστοιχιών στην αλληλεπίδραση των εθνικών συστημάτων φορολόγησης εταιρειών. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες χρειάζονται ένα ευέλικτο φορολογικό και νομικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν την εμπορική δραστηριότητά τους και να την επεκτείνουν σε διασυνοριακό επίπεδο στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να εξαλειφθούν και όσες διακρίσεις εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν.

(2)  Για να στηριχθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το περιβάλλον εταιρικής φορολόγησης στην Ένωση θα πρέπει να διαμορφωθεί βάσει της αρχής ότι οι εταιρείες καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν στην ή στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου παράγονται τα κέρδη τους. Ένα σύστημα φορολόγησης των εταιρειών που αντιμετωπίζει την Ένωση ως ενιαία αγορά με σκοπό τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης των εταιρειών θα ενίσχυε τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών εταιρειών και θα διευκόλυνε το κοινό να εκτιμήσει την επίδρασή τους στην οικονομία. Είναι επομένως αναγκαίο να θεσπιστούν μηχανισμοί που θα εμποδίζουν τις εταιρείες να εκμεταλλεύονται τις αναντιστοιχίες μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής τους οφειλής. Όμιλοι που διαθέτουν εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης θα πρέπει να στηρίζουν τις αρχές της Ένωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση. Είναι εξίσου σημαντικό επίσης να τονωθεί η ανάπτυξη και η οικονομική μεγέθυνση στην εσωτερική αγορά μέσω της διευκόλυνσης των διασυνοριακών συναλλαγών και των εταιρικών επενδύσεων. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να εξαλειφθεί τόσο ο κίνδυνος της διπλής φορολόγησης όσο και ο κίνδυνος της διπλής μη φορολόγησης στην Ένωση μέσω της εξουδετέρωσης των αναντιστοιχιών στην αλληλεπίδραση των εθνικών συστημάτων φορολόγησης εταιρειών. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες χρειάζονται ένα ευέλικτο φορολογικό και νομικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν την εμπορική δραστηριότητά τους και να την επεκτείνουν σε διασυνοριακό επίπεδο στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να εξαλειφθούν και όσες διακρίσεις εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Όπως τονίζεται στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)1, ένα σύστημα φορολογίας εταιρειών που αντιμετωπίζει την Ένωση ως ενιαία αγορά για τον σκοπό του υπολογισμού της φορολογικής βάσης των εταιρειών θα διευκόλυνε τη διασυνοριακή δραστηριότητα για τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ένωση και θα προωθούσε την επίτευξη του στόχου να καταστεί η Ένωση πιο ανταγωνιστική διεθνώς όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων. Η πρόταση του 2011 για την ΚΕΒΦΕ εστίαζε στον στόχο της διευκόλυνσης της επέκτασης της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπροσθέτως του εν λόγω στόχου, θα πρέπει να ληφθεί ακόμη υπόψη ότι η ΚΕΒΦΕ δύναται να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της αποτροπής πρακτικών φοροαποφυγής. Βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει να δρομολογηθεί εκ νέου η πρωτοβουλία για την ΚΕΒΦΕ προκειμένου να διευθετηθούν, σε ισότιμη βάση, τόσο η πτυχή της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και η λειτουργία της πρωτοβουλίας περί αποτροπής της φοροαποφυγής. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τον στόχο της εξάλειψης των στρεβλώσεων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(3)  Όπως τονίζεται στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)1, ένα σύστημα φορολογίας εταιρειών που αντιμετωπίζει την Ένωση ως ενιαία αγορά για τον σκοπό του υπολογισμού της φορολογικής βάσης των εταιρειών θα διευκόλυνε τη διασυνοριακή δραστηριότητα για τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ένωση και θα προωθούσε την επίτευξη του στόχου να καταστεί η Ένωση πιο ανταγωνιστική διεθνώς όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων. Η πρόταση του 2011 για την ΚΕΒΦΕ εστίαζε στον στόχο της διευκόλυνσης της επέκτασης της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπροσθέτως του εν λόγω στόχου, θα πρέπει να ληφθεί ακόμη υπόψη ότι η ΚΕΒΦΕ δύναται να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της αποτροπής πρακτικών φοροαποφυγής. Βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει να δρομολογηθεί εκ νέου η πρωτοβουλία για την ΚΕΒΦΕ προκειμένου να διευθετηθούν, σε ισότιμη βάση, τόσο η πτυχή της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και η λειτουργία της πρωτοβουλίας περί αποτροπής της φοροαποφυγής. Όταν τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη, η ΚΕΒΦΕ θα εξασφαλίσει ότι οι φόροι καταβάλλονται εκεί όπου δημιουργούνται τα κέρδη. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τον στόχο της εξάλειψης των στρεβλώσεων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

______________

________________

1 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου COM (2011) 121 final/2 της 3.10.2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών.

1 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου COM (2011) 121 final/2 της 3.10.2011 για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Δεδομένης της ανάγκης για ταχεία ανάληψη δράσης ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καταστεί η τελευταία, αφενός, φιλικότερη για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις και, αφετέρου, ανθεκτικότερη σε πρακτικές φοροαποφυγής, καθίσταται αναγκαίος ο διαχωρισμός της φιλόδοξης πρωτοβουλίας ΚΕΒΦΕ σε δύο χωριστές προτάσεις. Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να συμφωνηθούν οι κανόνες που θα διέπουν την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, ενώ σε δεύτερη φάση θα εξεταστεί το ζήτημα της ενοποίησης.

(4)  Δεδομένης της ανάγκης για ταχεία ανάληψη δράσης ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καταστεί η τελευταία, αφενός, φιλικότερη για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις και, αφετέρου, ανθεκτικότερη σε πρακτικές φοροαποφυγής, καθίσταται αναγκαίος ο διαχωρισμός της φιλόδοξης πρωτοβουλίας ΚΕΒΦΕ σε δύο χωριστές προτάσεις. Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να συμφωνηθούν οι κανόνες που θα διέπουν την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, ενώ σε δεύτερη φάση θα εξεταστεί το ζήτημα της ενοποίησης. Ωστόσο, η εφαρμογή της ΚΒΦΕ χωρίς ενοποίηση δεν θα επέλυε το πρόβλημα της μεταφοράς των κερδών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί η ενοποίηση σε όλα τα κράτη μέλη από 1ης Ιανουαρίου 2021.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Σε διασυνοριακό πλαίσιο τείνουν να υπάρχουν πολλές δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι όμιλοι εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτές διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο πόρων. Βάσει αυτού, για λόγους αναλογικότητας, οι κανόνες της ΚΕΒΦΕ θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί μόνο για ομίλους εταιρειών μεγάλου μεγέθους. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να καθοριστεί κατώτατο όριο μεγέθους το οποίο θα βασίζεται στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του εκάστοτε ομίλου που υποβάλλει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του στόχου της διευκόλυνσης των συναλλαγών και των επενδύσεων στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει ακόμη να είναι δυνατή η προαιρετική εφαρμογή των κανόνων της ΚΕΒΦΕ από ομίλους που δεν πληρούν το κατώτατο όριο μεγέθους.

(5)  Προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός δομών και να αποφευχθούν δύο παράλληλα φορολογικά καθεστώτα, οι κανόνες της κοινής βάσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί για όλες τις εταιρείες, εξαιρουμένων των ΜΜΕ. Τα κατώτατα όρια για τις πολύ μικρές, τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ορίζονται από την Τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4η οδηγία εταιρικού δικαίου). Οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να επενδύουν σε εικονικές εταιρικές δομές για να μεταφέρουν τεχνητά τα κέρδη τους, και αυτό συνιστά ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των πολυεθνικών εταιρειών Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια υγιής εσωτερική αγορά, είναι απαραίτητο να καθιερωθεί ένα δίκαιο, αποτελεσματικό, διαφανές και φιλικό προς την ανάπτυξη σύστημα κοινής βάσης φορολογίας εταιρειών, το οποίο θα βασίζεται στην αρχή ότι τα κέρδη φορολογούνται στη χώρα στην οποία δημιουργούνται. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των δύο φάσεων της πρωτοβουλίας ΚΕΒΦΕ, οι κανόνες της κοινής βάσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί για εταιρείες που αναμένεται να θεωρηθούν ως όμιλοι σε περίπτωση που υλοποιηθεί η πρωτοβουλία στο σύνολό της. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του στόχου της διευκόλυνσης των συναλλαγών και των επενδύσεων στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει ακόμη να είναι δυνατή η προαιρετική εφαρμογή των κανόνων της ΚΕΒΦΕ από ομίλους που δεν πληρούν το κατώτατο όριο μεγέθους.

 

________________

 

Τετάρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών (ΕΕ L 222 της 14.8.1978).

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή αλλαγή στο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια της ψηφιακής επιχειρηματικής εγκατάστασης. Οι εταιρείες που δημιουργούν έσοδα σε κράτος μέλος χωρίς να έχουν φυσική εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι εταιρείες με φυσική εγκατάσταση. Επομένως, η ΚΕΒΦΕ πρέπει να εφαρμόζεται και στις ψηφιακές επιχειρήσεις.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Ο μαθηματικός τύπος επιμερισμού της ενοποιημένης φορολογικής βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις εξίσου σταθμισμένους συντελεστές, ήτοι εργασία, στοιχεία ενεργητικού και πωλήσεις ανά προορισμό. Αυτοί οι εξίσου σταθμισμένοι συντελεστές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν μια ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη διανομή των φορολογητέων κερδών μεταξύ των οικείων κρατών μελών και θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται εκεί ακριβώς όπου πραγματοποιούνται. Η εργασία και τα στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει επομένως να κατανέμονται στο κράτος μέλος όπου επιτελείται η εργασία ή όπου βρίσκονται τα στοιχεία ενεργητικού, ώστε να δίδεται έτσι η κατάλληλη βαρύτητα στα συμφέροντα του κράτους μέλους προέλευσης, ενώ οι πωλήσεις θα πρέπει να κατανέμονται στο κράτος μέλος προορισμού των προϊόντων ή υπηρεσιών. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι μισθολογικές διαφορές σε ολόκληρη την Ένωση και να καθίσταται δυνατή η δίκαιη κατανομή της ενοποιημένης φορολογικής βάσης, ο συντελεστής εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας και τον αριθμό εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο συντελεστής στοιχείων ενεργητικού, από την άλλη, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού, αλλά όχι τα άυλα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού λόγω του μεταβλητού τους χαρακτήρα και του απορρέοντος κινδύνου καταστρατήγησης των κανόνων της παρούσας οδηγίας. Όταν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, το αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια ρήτρα διασφάλισης θα πρέπει να προβλέπει εναλλακτική μέθοδο κατανομής του εισοδήματος.

(10)  Ο μαθηματικός τύπος επιμερισμού της ενοποιημένης φορολογικής βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις εξίσου σταθμισμένους συντελεστές, ήτοι εργασία, στοιχεία ενεργητικού και πωλήσεις ανά προορισμό. Αυτοί οι εξίσου σταθμισμένοι συντελεστές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν μια ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη διανομή των φορολογητέων κερδών μεταξύ των οικείων κρατών μελών και θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται εκεί ακριβώς όπου πραγματοποιούνται, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης δραστηριοτήτων στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, που δεν απαιτεί αναγκαστικά μια σταθερή εγκατάσταση σε κράτος μέλος προκειμένου μια δραστηριότητα να πραγματοποιηθεί εκεί. Η εργασία και τα στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει επομένως να κατανέμονται στο κράτος μέλος όπου επιτελείται η εργασία ή όπου βρίσκονται τα στοιχεία ενεργητικού, ώστε να δίδεται έτσι η κατάλληλη βαρύτητα στα συμφέροντα του κράτους μέλους προέλευσης, ενώ οι πωλήσεις θα πρέπει να κατανέμονται στο κράτος μέλος προορισμού των προϊόντων ή υπηρεσιών. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι μισθολογικές διαφορές σε ολόκληρη την Ένωση και να καθίσταται δυνατή η δίκαιη κατανομή της ενοποιημένης φορολογικής βάσης, ο συντελεστής εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας και τον αριθμό εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο συντελεστής στοιχείων ενεργητικού, από την άλλη, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού, αλλά όχι τα άυλα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού λόγω του μεταβλητού τους χαρακτήρα και του απορρέοντος κινδύνου καταστρατήγησης των κανόνων της παρούσας οδηγίας. Όταν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, το αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια ρήτρα διασφάλισης θα πρέπει να προβλέπει εναλλακτική μέθοδο κατανομής του εισοδήματος. Ωστόσο, οι τρεις εξίσου σταθμισμένοι συντελεστές είναι περισσότερο ανθεκτικοί σε πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού σε σύγκριση με τις μεθόδους μεταβιβαστικής τιμολόγησης για την κατανομή των κερδών που εφαρμόζονται ευρέως επί του παρόντος. Ως αποτέλεσμα, θα μπορούσαν να εξαλειφθούν τα κενά που υπάρχουν μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων, ιδίως όσον αφορά τη μεταβιβαστική τιμολόγηση, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 70 % του συνόλου της μεταφοράς κερδών στην Ένωση και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της επίτευξης δίκαιου, αποτελεσματικού και διαφανούς φορολογικού συστήματος.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Για τον τερματισμό του ανταγωνισμού προς τα κάτω όσον αφορά τους συντελεστές φορολογίας εταιρειών σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει να θεσπιστεί στην Ένωση ελάχιστος συντελεστής φορολογίας εταιρειών. Κατά μέσο όρο, οι συντελεστές φορολογίας εταιρειών στην Ένωση έχουν μειωθεί από 35 % το 1990 σε 22,5 % σήμερα. Εάν υιοθετήσουν την ΚΕΒΦΕ, τα κράτη μέλη δεν θα είναι πλέον σε θέση να ανταγωνίζονται μέσω περαιτέρω μειώσεων των οικείων συντελεστών φορολογίας εταιρειών.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Μια εταιρεία που εφαρμόζει τους κανόνες της παρούσας οδηγίας παύει να υπόκειται στην εθνική νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών όσον αφορά όλα τα θέματα που ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία, εκτός εάν αναφέρεται άλλως.

2.  Μια εταιρεία που εφαρμόζει τους κανόνες της παρούσας οδηγίας εξακολουθεί να υπόκειται στην εθνική νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της παρούσας οδηγίας και της εθνικής νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών, υπερισχύει η τελευταία, εκτός εάν αναφέρεται άλλως.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εγκαταστάσεών τους σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1)  Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων και ψηφιακών επιχειρηματικών εγκαταστάσεών τους σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η εταιρεία ανήκει σε ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς με συνολικά ενοποιημένα έσοδα ομίλου άνω των 750 000 000 EUR κατά το οικονομικό έτος που προηγείται του οικείου οικονομικού έτους·

γ)  η εταιρεία ανήκει σε ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς με συνολικά ενοποιημένα έσοδα ομίλου άνω των 40 000 000 EUR κατά το οικονομικό έτος που προηγείται του οικείου οικονομικού έτους·

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας σε ό,τι αφορά τις μόνιμες εγκαταστάσεις της που ευρίσκονται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των στοιχείων β) έως δ) της παραγράφου 1.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας σε ό,τι αφορά τις μόνιμες εγκαταστάσεις τους που ευρίσκονται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, και σε σχέση με έσοδα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των στοιχείων β) έως δ) της παραγράφου 1.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης σε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές επιχειρηματικές εγκαταστάσεις τους που απευθύνονται ειδικά σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις που ευρίσκονται σε ένα κράτος μέλος ή των οποίων τα έσοδα προέρχονται κατά κύριο λόγο από δραστηριότητες που ασκούν σε ένα κράτος μέλος, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις των στοιχείων β) έως δ) της παραγράφου 1. Για να προσδιοριστεί αν η ψηφιακή επιχειρηματική εγκατάσταση απευθύνεται ειδικά σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις σε ένα κράτος μέλος, λαμβάνονται υπόψη – σύμφωνα με τη δράση 1 του σχεδίου BEPS του ΟΟΣΑ – οι τόποι φυσικής εγκατάστασης των καταναλωτών ή των χρηστών και των παρόχων των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Αν αυτοί δεν μπορούν να προσδιοριστούν, λαμβάνεται υπόψη εάν η ψηφιακή επιχειρηματική εγκατάσταση αναπτύσσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες εντός του τομέα ανωτάτου επιπέδου κράτους μέλους ή της Ένωσης ή εάν, όταν πρόκειται για επιχειρηματικές δραστηριότητες που βασίζονται σε κινητές εφαρμογές, η ψηφιακή επιχειρηματική εγκατάσταση διανέμει την εφαρμογή της μέσω του ειδικού για κράτος μέλος τμήματος ενός κέντρου διανομής κινητών εφαρμογών ή εάν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες αναπτύσσονται σε τομέα ο οποίος, μέσω π.χ. της χρήσεως του ονόματος κράτους μέλους, περιφέρειας ή πόλης, αφήνει να εννοηθεί ότι η ψηφιακή επιχειρηματική εγκατάσταση απευθύνεται σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις σε κράτος μέλος ή εάν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες υπόκεινται σε γενικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν ειδικά για την Ένωση ή ένα κράτος μέλος ή εάν η διαδικτυακή παρουσία της ψηφιακής επιχειρηματικής εγκατάστασης περιέχει διαφημιστικούς χώρους οι οποίοι απευθύνονται ειδικά στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α)  «ψηφιακή επιχειρηματική εγκατάσταση»: με συνεκτίμηση των πορισμάτων της δράσης 1 του σχεδίου BEPS του ΟΟΣΑ - η εγκατάσταση η οποία απευθύνεται ειδικά σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις σε κράτος μέλος, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των τόπων φυσικής εγκατάστασης των καταναλωτών ή των χρηστών και των παρόχων των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Αν αυτοί δεν μπορούν να προσδιοριστούν, λαμβάνεται υπόψη αν η εγκατάσταση αναπτύσσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες εντός του τομέα ανωτάτου επιπέδου του κράτους μέλους ή της Ένωσης ή, όταν πρόκειται για επιχειρηματικές δραστηριότητες που βασίζονται σε κινητές εφαρμογές, διανέμει την εφαρμογή της μέσω του ειδικού για το κράτος μέλος τμήματος ενός κέντρου διανομής κινητών εφαρμογών ή αν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες αναπτύσσονται σε τομέα ο οποίος, μέσω π.χ. της χρήσεως του ονόματος κράτους μέλους, περιφέρειας ή πόλης, αφήνει να εννοηθεί ότι η εγκατάσταση απευθύνεται σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις σε κράτος μέλος ή οι επιχειρηματικές δραστηριότητες υπόκεινται σε γενικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ένα κράτος μέλος ή η διαδικτυακή παρουσία της επιχείρησης προσφέρει διαφημιστικούς χώρους οι οποίοι απευθύνονται ειδικά στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 28 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28β)  «πραγματικός συντελεστής φορολογίας εταιρειών»: φόρος εταιρειών που καταβάλλεται σε συνάρτηση με τα έσοδα και τα κέρδη όπως αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)   όλες τις ψηφιακές επιχειρηματικές της εγκαταστάσεις.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες δυνάμει του άρθρου 59 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ περιορίζεται στις σχέσεις μεταξύ μελών του ομίλου και οντοτήτων που εδρεύουν για φορολογικούς σκοπούς, μόνιμων εγκαταστάσεων που βρίσκονται, σε τρίτη χώρα.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες δυνάμει του άρθρου 59 της οδηγίας 2016/xx/ΕΕ περιορίζεται στις σχέσεις μεταξύ μελών του ομίλου και οντοτήτων που εδρεύουν για φορολογικούς σκοπούς, ή μόνιμων εγκαταστάσεων ή ψηφιακών επιχειρηματικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται, σε τρίτη χώρα.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει την εφαρμογή της και υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού που προβλέπεται στο κεφάλαιο VIII της παρούσας οδηγίας σχετικά με τον επιμερισμό των φορολογικών βάσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει την εφαρμογή της και υποβάλλει στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού που προβλέπεται στο κεφάλαιο VIII της παρούσας οδηγίας σχετικά με τον επιμερισμό των φορολογικών βάσεων μεταξύ των κρατών μελών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

24.11.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

24.11.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Evelyn Regner

28.11.2016

Εξέταση στην επιτροπή

3.5.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.9.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

13

8

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriel Mato, Andrey Novakov

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

13

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

VERTS/ALE

S&D

Jean-Marie Cavada

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Κώστας Χρυσόγονος

Max Andersson, Julia Reda

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

8

-

ALDE

ECR

PPE

António Marinho e Pinto

Angel Dzhambazki

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

21.11.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

24.11.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

24.11.2016

JURI

24.11.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

5.12.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Alain Lamassoure

22.11.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.8.2017

10.10.2017

6.11.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

11

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alberto Cirio, Alex Mayer, Laurenţiu Rebega

Ημερομηνία κατάθεσης

1.3.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

11

-

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Matt Carthy, Miguel Viegas

PPE

Brian Hayes, Gunnar Hökmark

S&D

Costas Mavrides, Alfred Sant

5

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

 

Corrections to vote

+

 

-

Esther de Lange, Laurenţiu Rebega

0

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου