Procedură : 2016/0336(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0051/2018

Texte depuse :

A8-0051/2018

Dezbateri :

PV 14/03/2018 - 15
CRE 14/03/2018 - 15

Voturi :

PV 15/03/2018 - 10.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0087

RAPORT     *
PDF 1177kWORD 164k
1.3.2018
PE 608.035v02-00 A8-0051/2018

referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB)

(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Alain Lamassoure

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 OPINIE MINORITARĂ
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB)

(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2016)0683),

–  având în vedere articolul 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0471/2016),

–  având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității de către Parlamentul Danemarcei, Dáil Éireann, Seanad Éireann, Camera Deputaților din Luxemburg, Parlamentul Maltei, Senatul Țărilor de Jos, Camera Reprezentanților din Țările de Jos și Parlamentul Suediei, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0051/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Societățile care doresc să desfășoare activități transfrontaliere în cadrul Uniunii Europene se lovesc de obstacole importante și de denaturări ale pieței din cauza existenței a 28 de sisteme diferite de impozitare a societăților și a interacțiunii dintre acestea. În plus, structurile de planificare fiscală au devenit din ce în ce mai sofisticate de-a lungul timpului, pe măsură ce se dezvoltă în diferite jurisdicții și profită efectiv de detaliile tehnice ale unui sistem fiscal sau de neconcordanțele dintre două sau mai multe sisteme fiscale în scopul reducerii obligațiilor fiscale ale societăților. Deși aceste situații evidențiază deficiențe cu un caracter complet diferit, ambele creează obstacole care împiedică buna funcționare a pieței interne. Prin urmare, o acțiune pentru a rectifica aceste probleme ar trebui să abordeze ambele tipuri de deficiențe ale pieței.

(1)  Societățile care doresc să desfășoare activități transfrontaliere în cadrul Uniunii Europene se lovesc de obstacole importante și de denaturări ale pieței din cauza existenței a 28 de sisteme diferite de impozitare a societăților și a interacțiunii dintre acestea. În această epocă a globalizării și digitalizării, impozitarea la sursă, mai ales a capitalului financiar și intelectual devine tot mai greu de urmărit și mai ușor de manipulat. În plus, structurile de planificare fiscală au devenit din ce în ce mai sofisticate de-a lungul timpului, pe măsură ce se dezvoltă în diferite jurisdicții și profită efectiv de detaliile tehnice ale unui sistem fiscal sau de neconcordanțele dintre două sau mai multe sisteme fiscale în scopul reducerii obligațiilor fiscale ale societăților. Digitalizarea pe scară largă a numeroase sectoare economice, asociată cu dezvoltarea rapidă a economiei digitale, pune sub semnul întrebării caracterul adecvat al modelelor de impozitare a societăților din Uniune concepute pentru industriile tradiționale, inclusiv în ceea ce privește măsura în care criteriile de evaluare și de calculare ar putea fi redefinite pentru a reflecta activitățile comerciale ale secolului XXI. Deși aceste situații evidențiază deficiențe cu un caracter complet diferit, toate creează obstacole care împiedică buna funcționare a pieței interne și creează denaturări între întreprinderile mari și întreprinderile mici și mijlocii. Un nou standard pentru o bază fiscală a societăților din Uniune ar trebui, prin urmare, să abordeze aceste tipuri de deficiențe ale pieței, respectând, în același timp, obiectivele de claritate și certitudine juridică pe termen lung și principiul neutralității fiscale. O mai mare convergență între sistemele fiscale naționale va duce la o scădere semnificativă a costurilor și a sarcinii administrative pentru întreprinderile cu activitate transfrontalieră pe teritoriul Uniunii. Deși politica fiscală este o competență națională, articolul 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stipulează clar că Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social, ar trebui să adopte directive pentru apropierea acestor acte cu putere de lege, reglementări și acte administrative în domeniul fiscal din statele membre care au incidență directă asupra instituirii sau funcționării pieței interne.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Pentru a sprijini buna funcționare a pieței interne, sistemul de impozitare a societăților din Uniune ar trebui să fie structurat pe baza principiului conform căruia societățile plătesc impozitele care le revin în mod echitabil în jurisdicția sau jurisdicțiile în care sunt generate profiturile lor. Prin urmare, este necesar să se prevadă mecanisme care descurajează societățile să profite de neconcordanțele dintre sistemele fiscale naționale pentru a-și reduce obligațiile fiscale. Este la fel de important să se stimuleze creșterea și dezvoltarea economică pe piața internă prin facilitarea comerțului transfrontalier și a investițiilor societăților. În acest scop, este necesar să se elimine atât riscurile dublei impuneri, cât și cele ale dublei neimpozitări în Uniune prin eradicarea disparităților rezultate din interacțiunea sistemelor naționale de impozitare a societăților. În același timp, societățile au nevoie de un cadru legal și fiscal ușor de utilizat pentru dezvoltarea activității lor comerciale și extinderea acesteia la nivel transfrontalier în Uniune. În acest context, cazurile de discriminare rămase ar trebui, de asemenea, să fie eliminate.

(2)  Pentru a sprijini buna funcționare a pieței interne, sistemul de impozitare a societăților din Uniune ar trebui să fie structurat pe baza principiului conform căruia societățile plătesc impozitele care le revin în mod echitabil în jurisdicția sau jurisdicțiile în care sunt generate profiturile lor și în care au sediul permanent. Ținând seama de transformarea digitală a mediului de afaceri, este necesar să se asigure faptul că societățile care generează venituri într-un stat membru fără a avea un sediu fizic permanent, ci numai un sediu digital permanent în statul membru respectiv, sunt tratate în același fel cu societățile ce au un sediu fizic permanent. Prin urmare, este necesar să se prevadă mecanisme care descurajează societățile să profite de neconcordanțele dintre sistemele fiscale naționale pentru a-și reduce obligațiile fiscale. Este la fel de important să se stimuleze creșterea și dezvoltarea economică pe piața internă prin facilitarea comerțului transfrontalier și a investițiilor societăților. În acest scop, este necesar să se elimine atât riscurile dublei impuneri, cât și cele ale dublei neimpozitări în Uniune prin eradicarea disparităților rezultate din interacțiunea sistemelor naționale de impozitare a societăților. În același timp, societățile au nevoie de un cadru legal și fiscal ușor de utilizat pentru dezvoltarea activității lor comerciale și extinderea acesteia la nivel transfrontalier în Uniune. În acest context, cazurile de discriminare rămase ar trebui, de asemenea, să fie eliminate. Consolidarea este un element esențial al sistemului CCCTB, având în vedere că principalele obstacole fiscale întâlnite de societățile aceluiași grup care desfășoară activități transfrontaliere în Uniune pot fi eliminate doar în acest fel. Prin consolidare se elimină formalitățile legate de prețurile de transfer și dubla impunere intragrup.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Astfel cum s-a subliniat în propunerea de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB)7 din 16 martie 2011, un sistem de impozitare a societăților care tratează Uniunea ca o piață unică în scopul calculării bazei de impozitare a profitului societăților ar facilita activitatea transfrontalieră a societăților din Uniune și ar promova obiectivul ca Uniunea să devină o locație mai competitivă pentru investiții la nivel internațional. Propunerea de CCCTB din 2011 s-a axat pe obiectivul de a facilita extinderea activității comerciale pentru societățile din cadrul Uniunii. În plus față de acest obiectiv, ar trebui să se ia în considerare, de asemenea, faptul că CCCTB poate fi extrem de eficace pentru îmbunătățirea funcționării pieței interne prin combaterea mecanismelor de evitare a obligațiilor fiscale. În acest context, inițiativa CCCTB ar trebui relansată pentru a aborda, în mod egal, atât aspectul de facilitare a activității comerciale, cât și funcția acesteia de combatere a evitării obligațiilor fiscale. O astfel de abordare ar servi cel mai bine scopului de a elimina denaturările care afectează funcționarea pieței interne.

(3)  Astfel cum s-a subliniat în propunerea de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB)7 din 16 martie 2011, un sistem de impozitare a societăților care tratează Uniunea ca o piață unică în scopul calculării bazei de impozitare a profitului societăților ar facilita activitatea transfrontalieră a societăților din Uniune și ar promova obiectivul ca Uniunea să devină o locație mai competitivă pentru investiții la nivel internațional, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Propunerea de CCCTB din 2011 s-a axat pe obiectivul de a facilita extinderea activității comerciale pentru societățile din cadrul Uniunii. În plus față de acest obiectiv, ar trebui să se ia în considerare, de asemenea, faptul că CCCTB poate fi extrem de eficace pentru îmbunătățirea funcționării pieței interne prin combaterea mecanismelor de evitare a obligațiilor fiscale. În acest context, inițiativa CCCTB ar trebui relansată pentru a aborda, în mod egal, atât aspectul de facilitare a activității comerciale, cât și funcția acesteia de combatere a evitării obligațiilor fiscale. După introducerea sa în toate statele membre, CCCTB va garanta impozitarea acolo unde se generează profituri și unde societățile au un sediu permanent. O astfel de abordare ar servi cel mai bine scopului de a elimina denaturările care afectează funcționarea pieței interne. Îmbunătățirea pieței interne este un factor-cheie pentru stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă. Introducerea unei CCCTB va impulsiona creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Uniune reducând concurența fiscală dăunătoare între întreprinderi.

__________________

__________________

7 Propunere de Directivă a Consiliului COM (2011) 121 final/2 din 3.10.2011 privind o bază fiscală consolidată comună a societăților.

7 Propunere de Directivă a Consiliului COM (2011) 121 final/2 din 3.10.2011 privind o bază fiscală consolidată comună a societăților.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Având în vedere necesitatea de a acționa rapid pentru a asigura buna funcționare a pieței interne, făcând-o, pe de o parte, mai favorabilă pentru comerț și investiții și, pe de altă parte, mai rezistentă la mecanismele de evitare a obligațiilor fiscale, este necesar ca ambițioasa inițiativă CCCTB să fie împărțită în două propuneri separate. Într-o primă etapă, ar trebui să se convină asupra normelor privind o bază fiscală comună a societăților, înainte de a aborda, într-o a doua etapă, aspectul consolidării.

(4)  Având în vedere necesitatea de a acționa rapid pentru a asigura buna funcționare a pieței interne, făcând-o, pe de o parte, mai favorabilă pentru comerț și investiții și, pe de altă parte, mai rezistentă la mecanismele de evitare a obligațiilor fiscale, este foarte important să se asigure intrarea simultană în vigoare a Directivei privind o bază fiscală comună a societăților și a Directivei privind o bază fiscală comună consolidată a societăților. Întrucât o astfel de modificare de regim reprezintă o etapă importantă în realizarea pieței interne, este nevoie de flexibilitate pentru a fi executată corespunzător încă de la început. Deoarece piața internă cuprinde toate statele membre, CCCTB ar trebui introdusă, prin urmare, în toate statele membre. În cazul în care Consiliul nu adoptă o decizie unanimă privind propunerea de instituire a unei CCCTB, Comisia ar trebui să prezinte o nouă propunere în temeiul articolului 116 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prin care Parlamentul European și Consiliul să acționeze în conformitate cu procedura legislativă ordinară pentru a emite legislația necesară. În ultimă instanță, o cooperare consolidată ar trebui inițiată de statele membre, care ar trebui să fie deschisă în permanență statelor membre neparticipante în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Este regretabil totuși faptul că nu s-a realizat o evaluare suficient de detaliată a propunerii privind CCTB sau a celei privind CCCTB în ceea ce privește impactul asupra veniturilor fiscale ale societăților din statele membre pentru fiecare țară în parte.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Numeroase structuri de planificare fiscală agresivă apar în general într-un context transfrontalier, ceea ce implică faptul că grupurile participante de societăți dețin un minimum de resurse. Pe această premisă, din motive de proporționalitate, normele privind CCCTB ar trebui să fie obligatorii numai pentru grupurile de societăți de dimensiuni substanțiale. În acest scop, ar trebui să fie stabilit un prag legat de dimensiune pe baza veniturilor totale consolidate ale unui grup care depune situații financiare consolidate. În plus, pentru a contribui mai bine la realizarea obiectivului de facilitare a comerțului și a investițiilor pe piața internă, normele privind CCCTB ar trebui să fie disponibile, de asemenea, ca opțiune, pentru grupurile care nu ating pragul legat de dimensiune. Eligibilitatea pentru grupul consolidat în scopuri fiscale va fi determinată pe baza a două criterii:

(5)  Numeroase structuri de planificare fiscală agresivă apar în general într-un context transfrontalier, ceea ce implică faptul că grupurile participante de societăți dețin un minimum de resurse. Pe această premisă, din motive de proporționalitate, normele privind baza comună ar trebui să fie obligatorii la început numai pentru societățile care fac parte dintr-un grup de dimensiuni substanțiale. În acest scop, ar trebui să fie stabilit un prag inițial de 750 de milioane EUR legat de dimensiune pe baza veniturilor totale consolidate ale unui grup care depune situații financiare consolidate. Întrucât prezenta directivă vizează un nou standard pentru baza fiscală a tuturor întreprinderilor din Uniune, pragul ar trebui coborât până la zero pe o perioadă maximă de șapte ani. Pentru a contribui mai bine la realizarea obiectivului de facilitare a comerțului și a investițiilor pe piața internă, normele privind o bază fiscală comună a societăților ar trebui să fie disponibile, de asemenea, în prima etapă, ca opțiune, pentru societățile care nu îndeplinesc criteriile respective.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  În condiții egale, trecerea la o bază fiscală consolidată comună a societăților poate avea ca rezultat pierderea sau câștigarea unor venituri fiscale de către statele membre. Pentru a compensa pierderile, ar trebui să se creeze un mecanism temporar de compensare, finanțat cu ajutorul excedentului bugetar al statelor membre care câștigă venituri fiscale ca urmare a noului regim. Compensarea ar trebui să fie ajustată în fiecare an pentru a lua în considerare deciziile luate la nivel național sau regional înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive. Comisia ar trebui să aibă obligația de a propune eliminarea sau modificarea sistemului de compensare după o perioadă de șapte ani, precum și de a stabili plafoanele maxime de compensare.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Pentru a evita repartizarea existentă a efortului fiscal între întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și societățile multinaționale, astfel cum se menționează în Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2015 referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare, o bază fiscală comună a societăților urmărește obiectivul de a evita plasarea IMM-urilor într-un dezavantaj competitiv, asigurând în acest scop condiții de concurență echitabile pentru IMM-uri. Autoritatea fiscală principală poate oferi IMM-urilor instrumentele necesare care să le ajute să se conformeze cerințelor administrative și organizatorice pe care le implică o opțiune de participare la CCCTB.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Eligibilitatea pentru grupul consolidat în scopuri fiscale va fi determinată pe baza a două criterii: (i) controlul (mai mult de 50% din drepturile de vot) și (ii) proprietatea (mai mult de 75% din capital) sau dreptul la profit (mai mult de 75% din drepturile la repartizarea profitului). Un astfel de test ar asigura un nivel ridicat de integrare economică între membrii grupului. Pentru a garanta integritatea sistemului, cele două praguri legate de control și de proprietate sau dreptul la profit ar trebui respectate pe tot parcursul anului fiscal; în caz contrar, societatea neconformă ar trebui să părăsească imediat grupul. Pentru a preveni o manipulare a rezultatelor fiscale prin intermediul societăților care intră și ies din grup într-un termen scurt, ar trebui să existe, de asemenea, o cerință minimă de nouă luni consecutive pentru stabilirea calității de membru al grupului.

(6)  Este necesar să se definească noțiunea de sediu permanent situat în Uniune și care aparține unui contribuabil care este rezident în scopuri fiscale în Uniune. De prea multe ori întreprinderile multinaționale se organizează pentru a-și transfera profiturile în regimuri fiscale favorabile unde nu plătesc niciun impozit sau plătesc impozite foarte mici. Sediul permanent ar permite formularea unei definiții precise și obligatorii a condițiilor care atestă că o întreprindere multinațională este stabilită cu adevărat într-o anumită țară. Această măsură va obliga întreprinderile multinaționale să își plătească impozitele în mod echitabil. Obiectivul este de a asigura că toți contribuabilii în cauză împărtășesc o înțelegere comună și de a exclude posibilitatea unei discrepanțe din cauza definițiilor divergente. În mod similar, este important să existe o definiție comună a sediilor permanente situate într-o țară terță sau situate în Uniune, dar care aparțin unui contribuabil care este rezident în scopuri fiscale într-o țară terță. În cazul în care prețurile de transfer determină transferul profiturilor către jurisdicții fiscale cu taxe reduse, atunci este de preferat un sistem care alocă profitul printr-o formulă de repartizare. Prin adoptarea unui astfel de sistem, Uniunea poate stabili un standard internațional pentru impozitarea modernă și eficientă a societăților. Comisia ar trebui să elaboreze orientări pentru faza de tranziție în care repartizarea pe baza unei formule coexistă cu alte metode de alocare în relația cu țările terțe, cu mențiunea că, în cele din urmă, repartizarea pe baza unei formule ar trebui să fie metoda standard de alocare. Comisia ar trebui să prezinte o propunere de stabilire a unui model de tratat fiscal al Uniunii, care să înlocuiască, în cele din urmă, miile de tratate bilaterale încheiate de fiecare stat membru.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Bunurile digitale sunt în general foarte mobile și necorporale. Studiile au arătat că sectorul digital este foarte implicat în practici de planificare fiscală agresivă, întrucât multe modele de afaceri nu necesită o infrastructură fizică pentru a efectua tranzacții cu clienții și pentru a realiza profituri. Acest lucru le permite celor mai mari întreprinderi digitale să plătească impozite apropiate de zero pe venitul realizat. Trezoreriile statelor membre pierd venituri fiscale de miliarde de euro, din cauza imposibilității de a impozita întreprinderile multinaționale digitale. Pentru a remedia această nedreptate socială reală și urgentă, legislația în vigoare privind impozitarea societăților trebuie să fie extinsă pentru a include legătura cu sediul digital permanent bazată pe o prezență digitală semnificativă. Este nevoie de condiții de concurență echitabile pentru modele de afaceri similare pentru abordarea provocărilor de ordin fiscal care rezultă din contextul digitalizării, fără a afecta potențialul sectorului digital. În acest context, ar trebui să se ia în considerare în special lucrările de la nivelul OCDE privind un cadru internațional coerent de reglementare.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Formula de repartizare a bazei fiscale consolidate ar trebui să cuprindă trei factori cu pondere egală, și anume forța de muncă, activele și vânzările în funcție de destinație. Acești factori cu pondere egală ar trebui să reflecte o abordare echilibrată privind distribuirea profiturilor impozabile între statele membre în cauză și să asigure că profiturile sunt impozitate acolo unde sunt câștigate efectiv. Prin urmare, forța de muncă și activele ar trebui să fie alocate statului membru în care este efectuată munca sau în care sunt situate activele, acordându-se, astfel, importanța corespunzătoare intereselor statului membru de origine, în timp ce vânzările ar trebui să fie alocate statului membru de destinație a bunurilor sau serviciilor. Pentru a ține cont de diferențele dintre nivelurile salariilor din întreaga Uniune și, prin urmare, pentru a permite o distribuire corectă a bazei fiscale consolidate, factorul forță de muncă ar trebui să cuprindă atât masa salarială, cât și numărul de angajați (fiecare element având aceeași pondere). De asemenea, factorul active ar trebui să fie compus din toate imobilizările corporale, dar nu și din imobilizările necorporale și activele financiare, din cauza naturii lor mobile și a riscului aferent ca normele prezentei directive să fie eludate. În cazul în care, din cauza unor circumstanțe excepționale, rezultatul repartizării nu reflectă în mod echitabil volumul activității, o clauză de salvgardare ar trebui să prevadă posibilitatea utilizării unei alte metode de alocare a venitului.

(10)  Formula de repartizare a bazei fiscale consolidate ar trebui să cuprindă patru factori cu pondere egală, și anume forța de muncă, activele, vânzările în funcție de destinație, precum și colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de platforme și servicii online (acesta din urmă fiind denumit în continuare „factorul date”). Acești factori cu pondere egală ar trebui să reflecte o abordare echilibrată privind distribuirea profiturilor impozabile între statele membre în cauză și să asigure că profiturile sunt impozitate acolo unde sunt câștigate efectiv. Prin urmare, forța de muncă și activele ar trebui să fie alocate statului membru în care este efectuată munca sau în care sunt situate activele, acordându-se, astfel, importanța corespunzătoare intereselor statului membru de origine, în timp ce vânzările ar trebui să fie alocate statului membru de destinație a bunurilor sau serviciilor. Pentru a ține cont de diferențele dintre nivelurile salariilor din întreaga Uniune și, prin urmare, pentru a permite o distribuire corectă a bazei fiscale consolidate, factorul forță de muncă ar trebui să cuprindă atât masa salarială, cât și numărul de angajați (fiecare element având aceeași pondere). De asemenea, factorul active ar trebui să fie compus numai din imobilizările corporale. În cazul în care, din cauza unor circumstanțe excepționale, rezultatul repartizării nu reflectă în mod echitabil volumul activității, o clauză de salvgardare ar trebui să prevadă posibilitatea utilizării unei alte metode de alocare a venitului.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Formula de repartizare a bazei fiscale consolidate trebuie să reflecte pe deplin activitatea economică care a avut loc în fiecare stat membru, luând pe deplin în considerare în mod corespunzător eventualele diferențe semnificative dintre economiile statelor membre. În cazul în care formula conduce la o repartizare dezechilibrată care nu reflectă activitatea economică, un mecanism de soluționare a litigiilor ar putea remedia o astfel de situație. Având în vedere considerentele de mai sus, Comisia ar trebui să evalueze posibilitatea instituirii unui mecanism de soluționare a litigiilor, pentru a permite soluționarea adecvată a litigiilor atunci când sunt implicate state membre diferite.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Datorită particularităților care le caracterizează, anumite sectoare, cum ar fi sectorul financiar și de asigurări, sectorul de petrol și gaze, precum și transportul maritim și transportul aerian, au nevoie de o formulă ajustată pentru repartizarea bazei fiscale consolidate.

eliminat

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Prezenta directivă se bazează pe Directiva 2016/xx/UE a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților (care stabilește un set comun de norme în materie de impozit pe profit pentru calcularea bazei de impozitare) și se axează pe consolidarea rezultatelor fiscale la nivelul grupului. Prin urmare, este necesar să se ia în calcul interacțiunea dintre cele două instrumente legislative și să se asigure tranziția anumitor elemente ale bazei de impozitare în noul cadru aplicabil grupurilor. Astfel de elemente ar trebui să includă, în special, norma privind limitarea deductibilității dobânzii, clauza privind nepermiterea exonerării veniturilor (switch over) și legislația referitoare la societățile străine controlate, precum și tratamentul neuniform al elementelor hibride.

(14)  Prezenta directivă se bazează pe Directiva 2016/xx/UE a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților (care stabilește un set comun de norme în materie de impozit pe profit pentru calcularea bazei de impozitare) și se axează pe consolidarea rezultatelor fiscale la nivelul grupului. Prin urmare, este necesar să se ia în calcul interacțiunea dintre cele două instrumente legislative și să se asigure tranziția anumitor elemente ale bazei de impozitare în noul cadru aplicabil grupurilor. Astfel de elemente ar trebui să includă, în special, norma privind limitarea deductibilității dobânzii, clauza privind nepermiterea exonerării veniturilor (switch over) și legislația referitoare la societățile străine controlate, precum și tratamentul neuniform al elementelor hibride. Statele membre nu ar trebui să fie împiedicate să introducă măsuri suplimentare împotriva evitării obligațiilor fiscale, pentru a reduce efectele negative ale transferului de profituri către țările cu o impozitare redusă din afara Uniunii.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a completa sau a modifica anumite elemente neesențiale ale prezentei directive, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește (i) luarea în considerare a modificărilor aduse legislației statelor membre cu privire la formele de societăți și impozitele pe profit și modificarea anexelor I și II în acest sens; (ii) stabilirea unor definiții suplimentare; și (iii) completarea normei privind limitarea deductibilității dobânzii cu norme anti-fragmentare, pentru a aborda mai bine riscurile de evitare a obligațiilor fiscale care ar putea apărea în cadrul unui grup. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(16)  Pentru a completa sau a modifica anumite elemente neesențiale ale prezentei directive, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește (i) luarea în considerare a modificărilor aduse legislației statelor membre cu privire la formele de societăți și impozitele pe profit și modificarea anexelor I și II în acest sens; (ii) stabilirea unor definiții suplimentare; și (iii) completarea normei privind limitarea deductibilității dobânzii cu norme anti-fragmentare, pentru a aborda mai bine riscurile de evitare a obligațiilor fiscale care ar putea apărea în cadrul unui grup și (vi) elaborarea de orientări pentru faza de tranziție, în care repartizarea pe baza unei formule coexistă cu alte metode de alocare în relația cu țările terțe. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și să țină seama de rezoluția anuală a Parlamentului European. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei directive, ar trebui să se confere Comisiei competențele de executare pentru (i) a adopta anual o listă de forme de societăți din țări terțe care sunt similare cu formele de societăți enumerate în anexa I; (ii) a stabili norme detaliate privind calcularea factorilor forță de muncă, active și vânzări, repartizarea angajaților și a masei salariale, a activelor și vânzărilor fiecărui factor în parte, precum și evaluarea activelor; (iii) a adopta un act de stabilire a unui formular standard al notificării de creare a unui grup; și (iv) a stabili norme privind depunerea electronică a declarației fiscale consolidate, formularul declarației fiscale consolidate, formularul declarației fiscale a unui contribuabil individual și documentele justificative necesare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului12.

(17)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei directive, ar trebui să se confere Comisiei competențele de executare pentru (i) a adopta anual o listă de forme de societăți din țări terțe care sunt similare cu formele de societăți enumerate în anexa I; (ii) a stabili norme detaliate privind calcularea factorilor forță de muncă, active, vânzări și date, repartizarea angajaților și a masei salariale, repartizarea datelor cu caracter personal colectate și exploatate, a activelor și vânzărilor fiecărui factor în parte, precum și evaluarea activelor; (iii) a adopta un act de stabilire a unui formular standard al notificării de creare a unui grup; și (iv) a stabili norme privind depunerea electronică a declarației fiscale consolidate, formularul declarației fiscale consolidate, formularul declarației fiscale a unui contribuabil individual și documentele justificative necesare. Comisia ar trebui să elaboreze aceste modele uniforme ale declarației fiscale în cooperare cu administrațiile fiscale din statele membre. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului12.

__________________

__________________

12 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

12 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Având în vedere că obiectivele prezentei directive, și anume îmbunătățirea funcționării pieței interne prin combaterea practicilor de evitare a obligațiilor fiscale la nivel internațional și facilitarea extinderii societăților la nivel transfrontalier în cadrul Uniunii, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre acționând individual și într-un mod disparat, deoarece este necesară o acțiune coordonată pentru realizarea acestor obiective, dar, datorită faptului că directiva vizează ineficiențele pieței interne care își au originea în interacțiunea dintre normele fiscale naționale disparate care au un impact asupra pieței interne și descurajează activitatea transfrontalieră, aceste obiective pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective, în special având în vedere că domeniul său de aplicare obligatoriu este limitat la grupuri care depășesc o anumită dimensiune.

(18)  Având în vedere că obiectivele prezentei directive, și anume îmbunătățirea funcționării pieței interne prin combaterea practicilor de evitare a obligațiilor fiscale la nivel internațional și facilitarea extinderii societăților, în special a IMM-urilor, la nivel transfrontalier în cadrul Uniunii, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre acționând individual și într-un mod disparat, deoarece este necesară o acțiune coordonată pentru realizarea acestor obiective, dar, datorită faptului că directiva vizează ineficiențele pieței interne care își au originea în interacțiunea dintre normele fiscale naționale disparate care au un impact asupra pieței interne și descurajează activitatea transfrontalieră, aceste obiective pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective, în special având în vedere că domeniul său de aplicare obligatoriu este limitat la grupuri care depășesc o anumită dimensiune.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Comisia ar trebui să aibă obligația de a revizui aplicarea directivei după cinci ani de la intrarea sa în vigoare și să raporteze Consiliului cu privire la funcționarea acesteia. Statele membre ar trebui să aibă obligația să comunice Comisiei textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă,

(20)  Întrucât prezenta directivă conține o modificare importantă a normelor privind impozitarea societăților comerciale, Comisia ar trebui să aibă obligația de a efectua o evaluare riguroasă a aplicării directivei după cinci ani de la intrarea sa în vigoare și de a raporta Parlamentului European și Consiliului cu privire la funcționarea acesteia. Acest raport de punere în aplicare ar trebui să cuprindă cel puțin următoarele puncte: impactul sistemului de impozitare prevăzut în prezenta directivă asupra veniturilor fiscale ale statelor membre, avantajele și dezavantajele sistemului pentru întreprinderile mici și mijlocii, impactul asupra colectării echitabile a impozitelor între statele membre, impactul asupra pieței interne în ansamblu, în special în ceea ce privește posibila denaturare a concurenței între societățile care fac obiectul noilor norme prevăzute în prezenta directivă și numărul de întreprinderi care intră sub incidența domeniului de aplicare în perioada de tranziție. Comisia ar trebui să aibă obligația de a revizui aplicarea directivei după 10 ani de la intrarea sa în vigoare și să raporteze Parlamentului European și Consiliului cu privire la funcționarea acesteia. Statele membre ar trebui să aibă obligația să comunice Comisiei textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă,

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Pentru a realiza o consolidare deplină și consecventă și pentru a preveni noi oportunități de arbitraj generate de incoerențele contabile dintre statele membre, este necesar să se adopte criterii clare, coerente și obiective pentru calcularea bazei fiscale consolidate. În acest scop, Comisia ar trebui să propună ajustările necesare ale dispozițiilor relevante din prezenta directivă referitoare la definirea și calcularea bazei fiscale consolidate,

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b)  Comisia ar trebui să țină seama de studiile suplimentare care analizează impactul potențial al CCCTB asupra veniturilor din impozitul pe profit ale fiecărui stat membru și potențialele dezavantaje competitive pentru Uniune față de țările terțe,

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezenta directivă instituie un sistem pentru consolidarea bazelor fiscale, astfel cum se prevede în Directiva 2016/xx/UE a Consiliului14, pentru societățile care sunt membre ale unui grup și stabilește norme privind modul în care o bază fiscală consolidată comună a societăților este alocată statelor membre și este administrată de către autoritățile fiscale naționale.

1.  Prezenta directivă instituie un sistem privind o bază comună pentru impozitarea în Uniune a anumitor societăți și stabilește norme de calculare a bazei respective, inclusiv norme referitoare la măsuri privind combaterea practicilor de evitare a obligațiilor fiscale și măsuri privind dimensiunea internațională a sistemului fiscal propus.

_______________

 

14 [titlul complet al Directivei (JO L [ ], [ ], p. [ ])].

 

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Normele prezentei directive se aplică unei societăți care este înființată în temeiul legislației unui stat membru, inclusiv sediilor sale permanente din alte state membre, în cazul în care societatea îndeplinește toate condițiile următoare:

1.  Normele prezentei directive se aplică unei societăți care este înființată în temeiul legislației unui stat membru, inclusiv sediilor sale permanente și sediilor digitale permanente din alte state membre, în cazul în care societatea îndeplinește toate condițiile următoare:

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  este membră a unui grup consolidat în scopuri de contabilitate financiară cu un venit total consolidat al grupului care depășește 750 000 000 EUR în exercițiul financiar care precedă exercițiul financiar relevant;

(c)  este membră a unui grup consolidat în scopuri de contabilitate financiară cu un venit total consolidat al grupului care depășește 750 000 000 EUR în exercițiul financiar care precedă exercițiul financiar relevant; Acest prag se reduce la zero pe o perioadă maximă de șapte ani;

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  O societate care îndeplinește condițiile de la alineatul (1) literele (a), (b) și (d), dar nu îndeplinește condițiile prevăzute la litera (c) din alineatul respectiv poate opta, inclusiv pentru sediile sale permanente situate în alte state membre, să aplice normele prezentei directive pentru o perioadă de cinci ani fiscali. Această perioadă se prelungește în mod automat cu perioade succesive de cinci ani fiscali, dacă nu există o notificare de încetare a aplicării în conformitate cu articolul 47 al doilea paragraf. Condițiile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (d) trebuie să fie îndeplinite de fiecare dată când are loc prelungirea perioadei.

3.  O societate care îndeplinește condițiile de la alineatul (1) literele (a), (b) și (d), dar nu îndeplinește condițiile prevăzute la litera (c) din alineatul respectiv poate opta, inclusiv pentru sediile sale permanente situate în alte state membre, să aplice normele prezentei directive.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Normele din prezenta directivă nu se aplică în cazul companiilor de transport maritim aflate sub un regim fiscal special. O companie de transport maritim aflată sub un regim fiscal special este luată în considerare pentru a determina societățile care sunt membre ale aceluiași grup, astfel cum se prevede la articolele 5 și 6.

eliminat

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  „bază fiscală consolidată” înseamnă rezultatul însumării bazelor fiscale ale tuturor membrilor grupului, calculate în conformitate cu Directiva 2016/xx/UE;

(23)  „bază fiscală consolidată” înseamnă venitul net impozabil consolidat al membrilor grupului, calculat pe o bază contabilă consecventă aplicabilă tuturor membrilor grupului în conformitate cu Directiva 2016/xx/UE;

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  „factor date” înseamnă colectarea și utilizarea în scopuri comerciale a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de platforme și servicii online în unul sau mai multe state membre.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă locul conducerii efective a unui membru al grupului care desfășoară activități de transport maritim sau de transport pe căile navigabile interioare se află la bordul unei nave sau al unui vapor, se consideră că membrul respectiv este rezident în scopuri fiscale în statul membru al portului de origine al navei sau vaporului sau, dacă un astfel de port nu există, în statul membru de rezidență fiscală al operatorului navei sau vaporului.

eliminat

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Un contribuabil rezident este supus impozitului pe profit pentru toate veniturile, indiferent de sursa din care sunt obținute acestea, fie în interiorul sau în exteriorul statului membru în care este rezident în scopuri fiscale.

4.  Un contribuabil rezident este supus impozitului pe profit pentru toate veniturile, indiferent de activitatea prin care sunt generate acestea, fie în interiorul sau în exteriorul statului membru în care este rezident în scopuri fiscale.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Un contribuabil nerezident este supus impozitului pe profit pentru toate veniturile obținute dintr-o activitate desfășurată printr-un sediu permanent într-un stat membru.

5.  Un contribuabil nerezident este supus impozitului pe profit pentru toate veniturile obținute dintr-o activitate desfășurată printr-un sediu permanent, inclusiv printr-un sediu digital permanent într-un stat membru. Sediul digital permanent al unui contribuabil se determină în conformitate cu condițiile și criteriile prevăzute la articolul 5 din Directiva Consiliului ... privind o bază fiscală consolidată comună1a.

 

_______________

 

1a Directiva […] a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților (JO L ..., …, p. ...).

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dreptul de a exercita mai mult de 50 % din drepturile de vot; și

(a)  dreptul de a exercita drepturi de vot care depășesc 50 %; și

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Sediile permanente includ sediile digitale permanente, în conformitate cu condițiile și criteriile prevăzute la articolul 5 din Directiva Consiliului ... privind o bază fiscală consolidată comună1a.

 

_______________

 

1a Directiva Consiliului ... privind o bază fiscală comună a societăților (JO L ..., …, p. ...).

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Bazele fiscale ale tuturor membrilor unui grup se adună într-o bază fiscală consolidată.

1.  Baza fiscală a unui grup consolidat se determină la fel ca în cazul entităților unitare. În acest scop, baza fiscală agregată a grupului trebuie să fie recalculată pentru a elimina toate profiturile sau pierderile, inclusiv cele provenite din orice tranzacții, indiferent de natura acestora, dintre două sau mai multe entități din cadrul grupului.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dacă o bază fiscală consolidată este negativă, pierderea se reportează și se acoperă din următoarea bază fiscală consolidată pozitivă. Dacă baza fiscală consolidată este pozitivă, aceasta se repartizează în conformitate cu capitolul VIII.

2.  Dacă o bază fiscală consolidată este negativă, pierderea se reportează și se acoperă din următoarea bază fiscală consolidată pozitivă pe o perioadă de maximum cinci ani. Dacă baza fiscală consolidată este pozitivă, aceasta se repartizează în conformitate cu capitolul VIII.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Grupurile aplică o metodă coerentă și bine documentată de înregistrare a tranzacțiilor intragrup. Grupurile pot schimba metoda doar din motive comerciale întemeiate și doar la începutul unui an fiscal.

2.  Grupurile aplică o metodă coerentă și bine documentată de înregistrare a tranzacțiilor intragrup. Grupurile pot schimba metoda doar din motive comerciale întemeiate și doar la începutul unui an fiscal. Toate aceste tranzacții sunt eliminate din baza de impozitare ca urmare a consolidării efectuate în conformitate cu articolul 7 alineatul (1).

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Metoda de înregistrare a tranzacțiilor intragrup permite identificarea tuturor transferurilor și vânzărilor intragrup la valoarea cea mai mică pentru activele care nu fac obiectul amortizării sau la valoarea fiscală pentru activele amortizabile.

eliminat

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Transferurile intragrup nu modifică statutul imobilizărilor necorporale create de societate.

eliminat

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, ca urmare a unei reorganizări a societăților, unul sau mai multe grupuri sau doi sau mai mulți membri ai unui grup devin membri ai unui alt grup, pierderile necompensate ale grupului sau grupurilor anterioare se repartizează tuturor membrilor grupului, în conformitate cu capitolul VIII și pe baza factorilor aplicabili în anul fiscal în care are loc reorganizarea societăților. Pierderile necompensate ale grupului sau grupurilor existente anterioare se reportează pe anii următori.

În cazul în care, ca urmare a unei reorganizări a societăților, unul sau mai multe grupuri sau doi sau mai mulți membri ai unui grup devin membri ai unui alt grup, pierderile necompensate ale grupului sau grupurilor anterioare se repartizează tuturor membrilor grupului, în conformitate cu capitolul VIII și pe baza factorilor aplicabili în anul fiscal în care are loc reorganizarea societăților. Pierderile necompensate ale grupului sau grupurilor existente anterioare se reportează pe o perioadă maximă de cinci ani.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care doi sau mai mulți contribuabili principali fuzionează în sensul articolului 2 litera (a) punctele (i) și (ii) din Directiva 2009/133/CE15 a Consiliului, pierderile necompensate ale grupului se repartizează membrilor săi în conformitate cu capitolul VIII, pe baza factorilor aplicabili la sfârșitul anului fiscal în care are loc fuziunea. Pierderile necompensate se reportează pe anii următori.

2.  În cazul în care doi sau mai mulți contribuabili principali fuzionează în sensul articolului 2 litera (a) punctele (i) și (ii) din Directiva 2009/133/CE15 a Consiliului, pierderile necompensate ale grupului se repartizează membrilor săi în conformitate cu capitolul VIII, pe baza factorilor aplicabili la sfârșitul anului fiscal în care are loc fuziunea. Pierderile necompensate se reportează pe o perioadă maximă de cinci ani.

__________________

__________________

15 Directiva 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parțiale, cesionării de active și schimburilor de acțiuni între societățile din state membre diferite și transferului sediului social al unei SE sau SCE între statele membre (JO L 310, 25.11.2009, p. 34).

15 Directiva 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parțiale, cesionării de active și schimburilor de acțiuni între societățile din state membre diferite și transferului sediului social al unei SE sau SCE între statele membre (JO L 310, 25.11.2009, p. 34).

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Baza fiscală consolidată se împarte între membrii grupului în fiecare an fiscal pe baza unei formule de repartizare. Pentru determinarea cotei-părți a unui membru al grupului, formula are următoarea formă, unde factorii vânzări, forță de muncă și active au pondere egală:

Baza fiscală consolidată se împarte între membrii grupului în fiecare an fiscal pe baza unei formule de repartizare. Pentru determinarea cotei-părți a unui membru al grupului, formula are următoarea formă, unde factorii vânzări, forță de muncă, active și date au pondere egală:

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 1 – formulă

 

Textul propus de Comisie

 

 

Amendamentul

 

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care unul sau mai mulți factori nu sunt aplicabili având în vedere natura activității unui contribuabil, toți ceilalți factori aplicabili ar trebui să fie ponderați din nou în mod proporțional în cadrul formulei pentru a menține o pondere egală absolută a fiecărui factor aplicabil.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  La determinarea cotei-părți a unui membru al grupului, se acordă o pondere egală factorilor vânzări, forță de muncă și active.

5.  La determinarea cotei-părți a unui membru al grupului, se acordă o pondere egală factorilor vânzări, forță de muncă, active și date.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Jumătate din factorul date este compusă la numărător din volumul total al datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de platforme și servicii online colectate în fiecare stat membru de către un membru al grupului și la numitor din volumul total al datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de platforme și servicii online colectate în fiecare stat membru de către un grup, iar cealaltă jumătate din factorul date este compusă la numărător din volumul total al datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de platforme și servicii online utilizate în fiecare stat membru de către un membru al grupului și la numitor din volumul total al datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de platforme și servicii online utilizate în fiecare stat membru de către un grup.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  Volumul datelor cu caracter personal colectate în conformitate cu factorul date se măsoară la sfârșitul anului fiscal în fiecare stat membru.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5c.  Definiția colectării și utilizării în scop comercial a datelor cu caracter personal în contextul factorului date se stabilește în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 29

eliminat

Clauza de salvgardare

 

Ca excepție de la regula stabilită la articolul 28, în cazul în care contribuabilul principal sau o autoritate competentă consideră că o cotă-parte din baza fiscală consolidată repartizată unui membru al grupului nu reflectă în mod echitabil volumul activității membrului respectiv, contribuabilul principal sau autoritatea competentă poate solicita utilizarea unei alte metode de calcul a cotei de impozitare a fiecărui membru al grupului. O metodă alternativă poate fi utilizată numai în cazul în care, în urma unor consultări între autoritățile competente și, după caz, în urma unor discuții desfășurate în conformitate cu articolele 77 și 78, toate aceste autorități sunt de acord cu respectiva metodă alternativă. Statul membru al autorității fiscale principale informează Comisia în legătură cu metoda alternativă utilizată.

 

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Vânzările de bunuri se includ în factorul vânzări al membrului grupului situat în statul membru în care se încheie expediția sau transportul mărfurilor pentru persoana care le achiziționează. Dacă acest loc nu poate fi identificat, vânzarea bunurilor se repartizează membrului grupului situat în statul membru în care se află ultima locație a bunurilor care poate fi identificată.

1.  Vânzările de bunuri se includ în factorul vânzări al membrului grupului situat în statul membru în care se încheie expediția sau transportul mărfurilor pentru persoana care le achiziționează. Dacă acest loc nu poate fi identificat sau membrul grupului nu are o prezență impozabilă, vânzarea bunurilor se repartizează membrului grupului situat în statul membru în care se află ultima locație a bunurilor care poate fi identificată.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 43

eliminat

Transportul maritim, transportul pe căi navigabile interioare și transportul aerian

 

Veniturile, cheltuielile și alte elemente deductibile ale unui membru al grupului al cărui obiect principal de activitate este exploatarea navelor sau a aeronavelor în traficul internațional sau exploatarea navelor angajate în transportul pe căi navigabile interioare sunt excluse din baza fiscală consolidată și nu se repartizează în conformitate cu normele prevăzute la articolul 28. În schimb, aceste venituri, cheltuieli și alte elemente deductibile se atribuie respectivului membru al grupului pentru fiecare tranzacție în parte și fac obiectul unor ajustări tarifare în conformitate cu articolul 56 din Directiva 2016/xx/UE.

 

Participațiile deținute în membrul grupului și de către acesta se iau în considerare pentru a stabili dacă există un grup, în conformitate cu articolele 5 și 6.

 

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Notificarea menționată la alineatul (1) acoperă toți membrii grupului, cu excepția companiilor de transport maritim menționate la articolul 2 alineatul (4).

2.  Notificarea menționată la alineatul (1) acoperă toți membrii grupului.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 48 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate adopta un act care stabilește formularul standard al notificării de creare a unui grup. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 77 alineatul (2).

Comisia adoptă un act care stabilește formularul standard al notificării de creare a unui grup. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 77 alineatul (2).

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 55 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate adopta acte prin care să stabilească norme referitoare la depunerea electronică a declarației fiscale consolidate, la formularul de declarație fiscală consolidată, la formularul de declarație fiscală a unui contribuabil individual și la documentele justificative cerute. Actele de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 77 alineatul (2).

Comisia adoptă acte prin care să stabilească norme referitoare la depunerea electronică a declarației fiscale consolidate, la formularul de declarație fiscală consolidată, la formularul de declarație fiscală a unui contribuabil individual și la documentele justificative cerute. Comisia elaborează aceste modele uniforme ale declarației fiscale în cooperare cu administrațiile fiscale din statele membre. Actele de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 77 alineatul (2).

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care autoritatea competentă a statului membru în care unul dintre membrii grupului este rezident în scopuri fiscale sau este stabilit sub forma unui sediu permanent nu este de acord cu o decizie a autorității fiscale principale luată în temeiul articolului 49 sau al articolului 56 alineatul (2) sau (4) sau al articolului 56 alineatul (5) al doilea paragraf, aceasta poate contesta decizia respectivă în fața instanțelor judecătorești din statul membru al autorității fiscale principale, în termen de trei luni.

1.  În cazul în care autoritatea competentă a statului membru în care unul dintre membrii grupului este rezident în scopuri fiscale sau este stabilit sub forma unui sediu permanent, inclusiv sub forma unui sediu digital permanent, nu este de acord cu o decizie a autorității fiscale principale luată în temeiul articolului 49 sau al articolului 56 alineatul (2) sau (4) sau al articolului 56 alineatul (5) al doilea paragraf, aceasta poate contesta decizia respectivă în fața instanțelor judecătorești din statul membru al autorității fiscale principale, în termen de trei luni.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 65 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia analizează dacă instituirea unui mecanism de soluționare a litigiilor ar putea spori și mai mult eficacitatea și eficiența soluționării diferendelor dintre statele membre. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la acest subiect, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Căile de atac împotriva deciziilor de impunere rectificate sau a deciziilor de impunere emise în temeiul articolului 54 sunt audiate de către un organism administrativ care, în conformitate cu legislația statului membru al autorității fiscale principale, este competent pentru audierea căilor de atac în primă instanță. Respectivul organism administrativ este independent de autoritățile fiscale din statul membru al autorității fiscale principale. Dacă în statul membru respectiv nu există un astfel de organism administrativ competent, contribuabilul principal poate introduce direct o cale de atac judiciară.

1.  Căile de atac împotriva deciziilor de impunere rectificate sau a deciziilor de impunere emise în temeiul articolului 54 sunt audiate de către un organism administrativ care, în conformitate cu legislația statului membru al autorității fiscale principale, este competent pentru audierea căilor de atac în primă instanță. Respectivul organism administrativ este independent de autoritățile fiscale din statul membru al autorității fiscale principale. Dacă în statul membru respectiv nu există un astfel de organism administrativ competent sau în cazul în care contribuabilul principal preferă acest lucru, acesta poate introduce direct o cale de atac judiciară.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 67 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Organismul administrativ menționat la alineatul (1) se pronunță cu privire la calea de atac în termen de șase luni. În cazul în care contribuabilul principal nu primește nicio decizie în acest termen, se consideră că decizia autorității fiscale principale a fost confirmată.

5.  În cazul în care este sesizat printr-o cale de atac, organismul administrativ menționat la alineatul (1) se pronunță cu privire la calea de atac în termen de șase luni. În cazul în care contribuabilul principal nu primește nicio decizie în acest termen, se consideră că decizia autorității fiscale principale a fost confirmată.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 69 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care se aplică alineatul (1), costurile excedentare ale îndatorării și EBITDA se calculează la nivelul grupului și cuprind rezultatele tuturor membrilor grupului. Suma de 3 000 000 EUR, prevăzută la articolul 13 din Directiva 2016/xx/UE, se majorează la 5 000 000 EUR.

2.  În cazul în care se aplică alineatul (1), costurile excedentare ale îndatorării și EBITDA se calculează la nivelul grupului și cuprind rezultatele tuturor membrilor grupului. Suma de 1 000 000 EUR, prevăzută la articolul 13 din Directiva 2016/xx/UE, se majorează la 5 000 000 EUR.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 71

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 71

eliminat

Compensarea și recuperarea pierderilor

 

1.  Articolul 41 din Directiva 2016/xx/UE cu privire la compensarea și recuperarea pierderilor încetează automat să se aplice la intrarea în vigoare a prezentei directive.

 

2.  Pierderile transferate care nu au fost recuperate la intrarea în vigoare a prezentei directive revin în continuare contribuabilului căruia i-au fost transferate.

 

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 72 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentei directive, trimiterea la cota oficială a impozitului pe profit care ar fi fost aplicabilă contribuabilului conform articolului 53 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2016/xx/UE nu se aplică și se înlocuiește cu cota oficială medie a impozitului pe profit aplicabilă în toate statele membre.

În sensul prezentei directive, se aplică normele referitoare la exonerarea veniturilor prevăzute la articolul 53 din Directiva 2016/xx/UE.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 73 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentei directive, domeniul de aplicare al legislației privind societățile străine controlate prevăzute la articolul 59 din Directiva 2016/xx/UE se limitează la relațiile dintre membrii grupului și entitățile care sunt rezidente în scopuri fiscale sau sediile permanente care sunt situate într-o țară terță.

În sensul prezentei directive, domeniul de aplicare al legislației privind societățile străine controlate prevăzute la articolul 59 din Directiva 2016/xx/UE se limitează la relațiile dintre membrii grupului și entitățile care sunt rezidente în scopuri fiscale sau sediile permanente, inclusiv sediile digitale permanente care sunt situate într-o țară terță.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 74 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentei directive, domeniul de aplicare al normelor privind tratamentul neuniform al elementelor hibride prevăzute la articolul 61 din Directiva 2016/xx/UE se limitează la relațiile dintre membrii grupului și membri din afara grupului care sunt întreprinderi asociate, astfel cum se prevede la articolul 56 din Directiva 2016/xx/UE.

În sensul prezentei directive, domeniul de aplicare al normelor privind tratamentul neuniform al elementelor hibride și aranjamentele aferente se aplică astfel cum sunt definite la articolul 61 din Directiva 2016/xx/UE.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 76

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 76

Articolul 76

Informarea Parlamentului European

Informarea Parlamentului European

 

1.  Parlamentul European organizează o conferință interparlamentară pentru a evalua regimul CCCTB, luând în considerare rezultatele discuțiilor de politică fiscală purtate în cadrul procedurii semestrului european. Parlamentul European comunică opinia și concluziile sale în acest domeniu prin intermediul unei rezoluții adresate Comisiei și Consiliului.

Parlamentul European este informat cu privire la adoptarea de acte delegate de către Comisie, la orice obiecții formulate cu privire la acestea și la revocarea delegării de competențe de către Consiliu.

2.  Parlamentul European este informat cu privire la adoptarea de acte delegate de către Comisie, la orice obiecții formulate cu privire la acestea și la revocarea delegării de competențe de către Consiliu.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 78 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 78a

 

Mecanism de compensare

 

Pentru a compensa variațiile bruște ale veniturilor fiscale ale statelor membre care rezultă în urma câștigurilor și pierderilor fiscale cauzate în mod direct și exclusiv de trecerea la noul regim introdus prin prezenta directivă, Comisia instituie un mecanism de compensare specific, operațional de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Compensarea este ajustată în fiecare an pentru a lua în considerare deciziile luate la nivel național sau regional înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive. Mecanismul de compensare este finanțat din excedentul bugetar al statelor membre care câștigă venituri fiscale ca urmare a noului regim și se instituie pentru o perioadă inițială de șapte ani. După acest interval de timp, Comisia evaluează în ce măsură este necesar ca mecanismul de compensare să funcționeze în continuare și decide, în consecință, să pună capăt funcționării acestuia sau să îl reînnoiască o dată pentru o perioadă maximă de doi ani.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 79

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 79

Articolul 79

Examinare

Raportul privind punerea în aplicare și examinarea

La cinci ani după intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia examinează aplicarea sa și raportează Consiliului cu privire la modul de funcționare a prezentei directive. Raportul include, în special, o analiză a impactului mecanismului instituit în capitolul VIII al prezentei directive pentru repartizarea bazelor fiscale între statele membre.

La cinci ani după intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia evaluează aplicarea sa și raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la modul de funcționare a prezentei directive. Raportul privind punerea în aplicare include, în special, o analiză a impactului mecanismului instituit în capitolul VIII al prezentei directive pentru repartizarea bazelor fiscale între statele membre. În elaborarea concluziilor acestui raport privind punerea în aplicare sau în contextul următorului cadru financiar multianual, Comisia propune termenii și condițiile de transferare a unei părți din veniturile fiscale obținute prin baza fiscală consolidată comună a societăților la bugetul Uniunii Europene pentru a reduce în mod proporțional contribuțiile statelor membre la bugetul respectiv.

 

La 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia examinează aplicarea sa și raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la modul de funcționare a prezentei directive.

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 80 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la 31 decembrie 2020, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la 31 decembrie 2019, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 80 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 ianuarie 2021.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 ianuarie 2020.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

La sfârșitul anului 2016, Comisia a prezentat o revizuire majoră a normelor privind impozitarea întreprinderilor, în cadrul unei abordări în două etape, și anume o propunere privind baza fiscală comună a societăților (CCTB) și o propunere privind baza fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB). În același timp, Comisia și-a retras propunerea din 2011 privind CCCTB, care se blocase în cadrul Consiliului. Obiectivul acestui proiect relansat este de a consolida piața internă, făcând mai ușoară și mai ieftină desfășurarea de activități transfrontaliere în UE de către întreprinderi, și, de asemenea, de a contracara practicile de planificare fiscală agresivă a întreprinderilor și de a spori transparența impozitului pe profit în UE.

Deși CCTB prevede un set unic de reguli de calculare a bazei fiscale a societăților, CCCTB introduce un element de consolidare care ar permite întreprinderilor să își compenseze pierderile dintr-un stat membru cu profiturile din alt stat membru.

Ideea armonizării sistemelor de impozitare a întreprinderilor în UE nu este nouă, aceasta apărând deja în documentele de politică de la începutul anilor 1960. În 1975, Comisia a propus o directivă privind armonizarea sistemelor de impozitare a întreprinderilor și de reținere la sursă a impozitului pe dividende, care, din cauza lipsei de progrese în cadrul Consiliului, a fost în cele din urmă retrasă în 1990. În schimb, Comisia a emis Liniile directoare privind impozitarea întreprinderilor. În 2001, Comisia a publicat un studiu privind impozitarea întreprinderilor în cadrul pieței interne; cu toate acestea, Comisia a propus CCCTB abia în 2011.

Parlamentul European și-a exprimat sprijinul pentru proiectul CCCTB cu numeroase ocazii. În 2008, a salutat intenția Comisiei de a lansa CCCTB, iar în 2012 a adoptat un raport al dnei raportoare Marianne Thyssen, în care solicita ca CCCTB să fie aplicată cât mai curând posibil și în cazul a cât mai multe întreprinderi cu putință. În 2015, în rezoluția sa referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 1), Parlamentul a solicitat instituirea unei CCCTB obligatorii și a reiterat solicitările sale într-o rezoluție din 2016 (TAXE 2).

Context

Impozitarea echitabilă a întreprinderilor a ajuns în prim-planul agendei internaționale, pe fundalul crizei financiare mondiale și a numeroase dezvăluiri legate de scandaluri financiare precum Luxleaks și Panama Papers. Lupta împotriva eludării fiscale a avut ca rezultat adoptarea inițiativei OCDE privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS). În UE, recomandările BEPS au fost puse în aplicare, printre altele, prin intermediul pachetului privind combaterea eludării fiscale (ATAD 1), adoptat la jumătatea anului 2016, și ATAD 2 privind tratamentul neuniform al elementelor hibride, adoptat mai devreme anul acesta, precum și prin schimbul de informații legat de deciziile fiscale („DAC4”) și rapoartele pentru fiecare țară în parte („DAC5”).

CCCTB este o piesă lipsă esențială pentru construirea unei piețe interne veritabile și pentru combaterea eludării fiscale. CCCTB creează securitate fiscală, un cadru de reglementare clar și stabil și norme solide de combatere a eludării fiscale, inclusiv eliminarea prețurilor de transfer.

În actualul mediu economic internațional, statele membre se confruntă cu provocarea de a se asigura că veniturile întreprinderilor sunt impozitate în locul în care se creează valoarea. În special, marile întreprinderi multinaționale sunt capabile să transfere cu ușurință profiturile realizate către state membre cu rate mai scăzute ale impozitului pe profit. Pentru a evita efectele negative asupra veniturilor fiscale ale statelor membre individuale, raportorul consideră că ar trebui introdusă o compensație în cadrul aplicării normelor CCCTB. În plus, raportorul pledează pentru mecanisme de flexibilitate pentru a aplica pe deplin directiva, având același calendar ca Directiva CCTB, și pentru a monitoriza funcționarea regimului odată ce va fi în vigoare, pentru a-l adapta la schimbările de pe scena politică și economică.

Posibile evoluții internaționale viitoare, cum ar fi o scădere semnificativă a ratei impozitului pe profit în Regatul Unit după Brexit sau revizuirea preconizată a sistemului de impozitare a întreprinderilor în Statele Unite impun adoptarea mai urgentă a CCCTB, incluzând un anumit grad de flexibilitate în sistem.

Mai mult, sistemele existente de impozitare a întreprinderilor reflectă realitățile economice ale secolului trecut, când întreprinderile erau legate în mod clar de o piață locală. Globalizarea, digitalizarea economiei mondiale, comerțul electronic și noile modele de afaceri oferă oportunități semnificative pentru întreprinderi, precum și pentru cetățenii europeni. Cu toate acestea, ele reprezintă, de asemenea, provocări pentru prevenirea denaturării pieței, combaterea eludării fiscale și a evaziunii fiscale. Întreprinderile care-și desfășoară activitatea în UE fără un sediu fizic trebuie să fie tratate în același mod ca și întreprinderile care au un sediu fizic în UE. Sistemele fiscale moderne ale secolului 21 trebuie să abordeze particularitățile noii economii digitale globalizate și din această cauză raportorul consideră că CCCTB ar trebui să includă, de asemenea, conceptul de prezență digitală și să reflecte valoarea comercială a datelor cu caracter personal.

Fără îndoială, CCCTB oferă întreprinderilor beneficii importante, permițându-le să urmeze norme fiscale comune în toate statele membre și să depună la autoritatea fiscală principală singură declarație fiscală pentru totalitatea activităților întreprinse în UE. Un sistem unic de impozitare a întreprinderilor în UE ar evita, de asemenea, sisteme de impozitare paralele ale statelor membre și, prin urmare, ar reduce considerabil costurile administrative.

Consolidare

În această propunere, Comisia sugerează că profiturile impozabile ar trebui să fie repartizate între statele membre în care își desfășoară activitatea compania respectivă. Formula de repartizare (care este „formula Massachusetts”, utilizată începând cu mijlocul secolului 20 și propusă de către Comisie deja în 2011), cuprinde trei factori cu pondere egală: vânzările, activele și forța de muncă. Raportorul propune să se adauge un al patrulea factor - colectarea și exploatarea datelor cu caracter personal în scopuri comerciale („DATE”) pentru a se asigura că CCCTB se aplică și activităților digitale. Acești factori sunt mai rezistenți la planificarea fiscală agresivă decât prețurile de transfer. Formule de repartizare sunt utilizate de către unele state federale, precum SUA, Canada și Elveția.

În plus, acest sistem ar permite statelor membre să își mențină dreptul suveran de a stabili ratele fiscale și ar impozita o cotă adecvată din profiturile realizate de societăți. Raportorul insistă că elementul de consolidare reprezintă o condiție sine qua non a noului sistem de impozitare și trebuie să fie introdus în același timp cu normele comune în materie de impozit pe profit.

Intensificarea cooperării dintre administrațiile fiscale naționale este esențială pentru succesul consolidării. Autoritățile competente pentru contribuabilii principali vor acționa ca „ghișee unice” pentru societăți; prin urmare, trebuie să își dezvolte în continuare capacitățile lor pe baza experienței recente dobândite în cursul punerii în aplicare a Directivei 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal.

Raportorul consideră că propunerile privind CCCTB reprezintă un element esențial în realizarea pieței interne și au potențialul de a impulsiona creșterea economiei europene. Un nou cadru ar promova o piață internă mai echitabilă și mai bine integrată și ar putea contribui la realizarea obiectivelor altor proiecte emblematice, cum ar fi uniunea piețelor de capital, piața unică digitală și Planul de investiții pentru Europa. Raportorul consideră că CCCTB abordează provocările actuale în contextul impozitării internaționale și poate constitui un instrument puternic în lupta împotriva planificării fiscale agresive.


OPINIE MINORITARĂ

exprimată în conformitate cu articolul 52a alineatul (4) din Regulamentul de procedură

depusă de deputații PPE Esther de Lange, Brian Hayes și Gunnar Hökmark

1. cu toate că fiscalitatea relevă de competența statelor membre, combaterea evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale demonstrează necesitatea de a consolida cooperarea la nivel european; prezenta propunere privind o bază fiscală (consolidată) comună a societăților va avea însă doar un impact minor asupra combaterii evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale, în timp ce efectele asupra economiilor statelor membre vor fi foarte grave, cu atât mai mult cu cât definiția propusă a consolidării nu reprezintă în mod corect nivelul de activitate economică;

2. nu au fost întreprinse studii de impact suficient de detaliate pe fiecare țară în parte nici pentru baza fiscală comună a societăților (CCTB), nici pentru varianta consolidată (CCCTB), în special în ceea ce privește impactul asupra veniturilor fiscale ale statelor membre; modificările suplimentare propuse prin prezentul raport necesită o nouă evaluare a impactului cu indicații clare cu privire la consecințele pentru fiecare stat membru;

3. totodată, planificarea fiscală agresivă practicată de către întreprinderile multinaționale este o problemă globală; modalitatea optimă de a aborda această problemă este pe o bază convenită la nivel internațional prin intermediul inițiativei OCDE privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS);

4. șapte parlamente naționale au emis avize motivate a obiectat cu privire la propunerile referitoare la baza fiscală comună a societăților și la varianta consolidată, din motive de subsidiaritate și suveranitate fiscală; preocupările exprimate nu au fost deloc luate în considerare în prezentul raport.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (4.10.2017)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB)

(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

Raportoare pentru aviz: Evelyn Regner

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

I. Introducere

Prezenta propunere, împreună cu propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților (2016/0337 (CNS)) reprezintă o relansare a inițiativei din 2011 a Comisiei privind o bază fiscală consolidată comună a întreprinderilor în UE. Scopul celor două propuneri este de a introduce măsuri legislative la nivelul UE în acest domeniu, adaptate cerințelor mediului economic, care între timp a devenit mai globalizat, mai mobil și mai digital, creându-le și mai multe greutăți statelor membre în încercarea de a combate practicile de planificare fiscală agresivă prin acțiuni unilaterale, spre a-și proteja bazele fiscale naționale de erodare și de practicile de transfer al profiturilor.

II. Introducerea efectivă a consolidării

Introducerea unei baze consolidate comune de impozitare a întreprinderilor este esențială pentru stabilirea unor condiții de concurență echitabilă între întreprinderile din UE și cele din afara acesteia din punct de vedere fiscal. Una dintre amenințările principale la adresa echității fiscale sunt practicile des întâlnite de transfer al profiturilor. După ce va fi pusă în aplicare integral, baza fiscală consolidată comună de impozitare a întreprinderilor va permite atribuirea veniturilor la locul unde a fost generată valoare, printr-o formulă bazată pe trei factori egal ponderați ce sunt mai rezistenți la practicile de planificare fiscală agresivă decât prețurile de transfer. În acest mod ar putea fi eliminate lacunele aferente diferențelor între sistemele fiscale ale statelor membre, mai ales în privința prețurilor de transfer, care reprezintă circa 70% din totalul profiturilor transferate în UE, făcând astfel un pas important către un sistem fiscal corect, eficient și transparent. Ca urmare, cele două propuneri ar trebui percepute ca un pachet și puse în aplicare în paralel pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil. Baza fiscală consolidată comună de impozitare a întreprinderilor ar trebui să intre în vigoare înainte de sfârșitul anului 2020.

În ideea echității generale a sistemelor fiscale, societățile comerciale trebuie să își îndeplinească obligațiile care le revin și, ca atare, este deosebit de important ca noile derogări fiscale să nu erodeze baza de impozitare. Măsurile de stimulare a investițiilor societăților private în economia reală trebuie sprijinite, ținându-se cont de faptul că actualul deficit de investiții din UE este unul dintre factorii-cheie la originea vulnerabilităților sale economice. Însă stimulentele fiscale acordate societăților trebuie atent concepute și aplicate, doar acolo unde impactul lor pozitiv asupra locurilor de muncă și creșterii este evident, eliminând riscul de a crea noi portițe în sistemul fiscal. Prin urmare, promovarea inovării și a investițiilor ar trebui să se facă prin subvenții publice mai degrabă decât prin scutiri fiscale.

Pentru combaterea cu succes a structurilor de planificare fiscală agresivă și pentru evitarea regimurilor fiscale paralele, baza fiscală consolidată comună de impozitare a întreprinderilor ar trebui să aibă caracter obligatoriu pentru toate societățile cu o cifra de afaceri mai mare de 40 de milioane EUR. Pragurile pentru microîntreprinderi, întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari au fost stabilite de mai mult timp. Conceptul își are originea în cea de a 4-a Directivă privind dreptul societăților comerciale din 1978. Până în prezent, Comisia nu a justificat în mod satisfăcător necesitatea de a se introduce un nou prag. Cum IMM-urile nu dispun de resursele necesare pentru a investi în structuri de societăți de tip „cutie poștală” pentru a transfera profiturile în mod artificial, ele sunt împinse într-o situație de dezavantaj concurențial față de companiile multinaționale. Pentru a asigura o piață unică sănătoasă este necesar să se stabilească un sistem de organizare a bazei consolidate comune de impozitare a întreprinderilor echitabil, eficient, transparent și favorabil creșterii economice, pornind de la principiul că profiturile ar trebui să fie impozitate în țara în care sunt generate.

Ținând cont de schimbările de natură digitală din mediul de afaceri, se impune definirea conceptului de sediu digital de afaceri. Societățile care produc profit într-un stat membru fără a avea o prezență fizică în statul respectiv, trebuie tratate în același fel cu societățile ce au un sediu efectiv în statul respectiv. Prin urmare, CCCTB trebuie să se aplice și societăților din mediul digital.

III. Introducerea în directivă a unei cote de impozitare minime

O cotă de impozitare minimă a societăților este singura modalitate de a asigura un tratament egal și corect, între diferitele entități ce fac afaceri în UE și în comunitatea mai extinsă a persoanelor impozabile. Neintroducerea unei astfel de cote de impozitare va conduce doar la o situație de intensificare a cursei către oferirea de rate de impozitare tot mai scăzute. Existența unei baze fiscale consolidate comune de impozitare a întreprinderilor înseamnă că statele membre nu vor mai putea concura la nivel de bază de impozitare, ceea ce va înmulți stimulentele economice pentru concurența la nivel de rate de impozitare. În medie, rata impozitului pe profit în UE a scăzut de la 35 % în anii ’90, la 22,5 % în prezent. Pentru a pune capăt acestei concurențe pentru oferirea de rate de impozitare tot mai scăzute la nivelul UE, ar trebui introdusă o cotă de impozitare minimă de 25 %.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Societățile care doresc să desfășoare activități transfrontaliere în cadrul Uniunii Europene se lovesc de obstacole importante și de denaturări ale pieței din cauza existenței a 28 de sisteme diferite de impozitare a societăților și a interacțiunii dintre acestea. În plus, structurile de planificare fiscală au devenit din ce în ce mai sofisticate de-a lungul timpului, pe măsură ce se dezvoltă în diferite jurisdicții și profită efectiv de detaliile tehnice ale unui sistem fiscal sau de neconcordanțele dintre două sau mai multe sisteme fiscale în scopul reducerii obligațiilor fiscale ale societăților. Deși aceste situații evidențiază deficiențe cu un caracter complet diferit, ambele creează obstacole care împiedică buna funcționare a pieței interne. Prin urmare, o acțiune pentru a rectifica aceste probleme ar trebui să abordeze ambele tipuri de deficiențe ale pieței.

(1)  Societățile care doresc să desfășoare activități transfrontaliere în cadrul Uniunii Europene se lovesc de obstacole importante și de denaturări ale pieței din cauza existenței a 28 de sisteme diferite de impozitare a societăților și a interacțiunii dintre acestea. În plus, structurile de planificare fiscală au devenit din ce în ce mai agresive și mai sofisticate de-a lungul timpului, pe măsură ce se dezvoltă în diferite jurisdicții și profită efectiv de detaliile tehnice ale unui sistem fiscal sau de neconcordanțele dintre două sau mai multe sisteme fiscale în scopul reducerii obligațiilor fiscale ale societăților. Deși aceste situații evidențiază deficiențe cu un caracter complet diferit, ambele creează obstacole care împiedică buna funcționare a pieței interne. În contextul unui mediu economic mai globalizat, mai mobil și mai digital, o acțiune pentru a rectifica aceste probleme ar trebui să abordeze ambele tipuri de deficiențe ale pieței, prin alinierea bazei de impozitare a societăților din Uniune și crearea unui mediu fiscal mai echitabil și mai coerent în care societățile să își poată desfășura activitatea.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Pentru a sprijini buna funcționare a pieței interne, sistemul de impozitare a societăților din Uniune ar trebui să fie structurat pe baza principiului conform căruia societățile plătesc impozitele care le revin în mod echitabil în jurisdicția sau jurisdicțiile în care sunt generate profiturile lor. Prin urmare, este necesar să se prevadă mecanisme care descurajează societățile să profite de neconcordanțele dintre sistemele fiscale naționale pentru a-și reduce obligațiile fiscale. Este la fel de important să se stimuleze creșterea și dezvoltarea economică pe piața internă prin facilitarea comerțului transfrontalier și a investițiilor societăților. În acest scop, este necesar să se elimine atât riscurile dublei impuneri, cât și cele ale dublei neimpozitări în Uniune prin eradicarea disparităților rezultate din interacțiunea sistemelor naționale de impozitare a societăților. În același timp, societățile au nevoie de un cadru legal și fiscal ușor de utilizat pentru dezvoltarea activității lor comerciale și extinderea acesteia la nivel transfrontalier în Uniune. În acest context, cazurile de discriminare rămase ar trebui, de asemenea, să fie eliminate.

(2)  Pentru a sprijini buna funcționare a pieței interne, sistemul de impozitare a societăților din Uniune ar trebui să fie structurat pe baza principiului conform căruia societățile plătesc impozitele care le revin în mod echitabil în jurisdicția sau jurisdicțiile în care sunt generate profiturile lor. Un sistem de impozitare a societăților care tratează Uniunea ca piață unică în sensul calculării bazei de impozitare a societăților ar crește transparența activităților întreprinderilor multinaționale și ar permite publicului să evalueze impactul acestora asupra economiei. Prin urmare, este necesar să se prevadă mecanisme care să împiedice societățile să profite de neconcordanțele dintre sistemele fiscale naționale pentru a-și reduce obligațiile fiscale. Grupurile cu unități de lucru pe teritoriul Uniunii ar trebui să susțină principiile de bună guvernanță ale Uniunii Europene. Este la fel de important să se stimuleze creșterea și dezvoltarea economică pe piața internă prin facilitarea comerțului transfrontalier și a investițiilor societăților. În acest scop, este necesar să se elimine atât riscurile dublei impuneri, cât și cele ale dublei neimpozitări în Uniune prin eradicarea disparităților rezultate din interacțiunea sistemelor naționale de impozitare a societăților. În același timp, societățile au nevoie de un cadru legal și fiscal ușor de utilizat pentru dezvoltarea activității lor comerciale și extinderea acesteia la nivel transfrontalier în Uniune. În acest context, cazurile de discriminare rămase ar trebui, de asemenea, să fie eliminate.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Astfel cum s-a subliniat în propunerea de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB)1 din 16 martie 2011, un sistem de impozitare a societăților care tratează Uniunea ca o piață unică în scopul calculării bazei de impozitare a profitului societăților ar facilita activitatea transfrontalieră a societăților din Uniune și ar promova obiectivul ca Uniunea să devină o locație mai competitivă pentru investiții la nivel internațional. Propunerea de CCCTB din 2011 s-a axat pe obiectivul de a facilita extinderea activității comerciale pentru societățile din cadrul Uniunii. În plus față de acest obiectiv, ar trebui să se ia în considerare, de asemenea, faptul că CCCTB poate fi extrem de eficace pentru îmbunătățirea funcționării pieței interne prin combaterea mecanismelor de evitare a obligațiilor fiscale. În acest context, inițiativa CCCTB ar trebui relansată pentru a aborda, în mod egal, atât aspectul de facilitare a activității comerciale, cât și funcția acesteia de combatere a evitării obligațiilor fiscale. O astfel de abordare ar servi cel mai bine scopului de a elimina denaturările care afectează funcționarea pieței interne.

(3)  Astfel cum s-a subliniat în propunerea de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB)1, din 16 martie 2011, un sistem de impozitare a societăților care tratează Uniunea ca o piață unică în scopul calculării bazei de impozitare a profitului societăților ar facilita activitatea transfrontalieră a societăților din Uniune și ar promova obiectivul ca Uniunea să devină o locație mai competitivă pentru investiții la nivel internațional. Propunerea de CCCTB din 2011 s-a axat pe obiectivul de a facilita extinderea activității comerciale pentru societățile din cadrul Uniunii. În plus față de acest obiectiv, ar trebui să se ia în considerare, de asemenea, faptul că CCCTB poate fi extrem de eficace pentru îmbunătățirea funcționării pieței interne prin combaterea mecanismelor de evitare a obligațiilor fiscale. În acest context, inițiativa CCCTB ar trebui relansată pentru a aborda, în mod egal, atât aspectul de facilitare a activității comerciale, cât și funcția acesteia de combatere a evitării obligațiilor fiscale. După introducerea sa în toate statele membre, CCCTB va garanta impozitarea profiturilor la locul generării lor. O astfel de abordare ar servi cel mai bine scopului de a elimina denaturările care afectează funcționarea pieței interne.

______________

________________

1 Propunere de Directivă a Consiliului COM(2011)0121/2 din 3.10.2011 privind o bază fiscală consolidată comună a societăților.

1 Propunere de Directivă a Consiliului COM(2011)0121/2 din 3.10.2011 privind o bază fiscală consolidată comună a societăților.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Având în vedere necesitatea de a acționa rapid pentru a asigura buna funcționare a pieței interne, făcând-o, pe de o parte, mai favorabilă pentru comerț și investiții și, pe de altă parte, mai rezistentă la mecanismele de evitare a obligațiilor fiscale, este necesar ca ambițioasa inițiativă CCCTB să fie împărțită în două propuneri separate. Într-o primă etapă, ar trebui să se convină asupra normelor privind o bază fiscală comună a societăților, înainte de a aborda, într-o a doua etapă, aspectul consolidării.

(4)  Având în vedere necesitatea de a acționa rapid pentru a asigura buna funcționare a pieței interne, făcând-o, pe de o parte, mai favorabilă pentru comerț și investiții și, pe de altă parte, mai rezistentă la mecanismele de evitare a obligațiilor fiscale, este necesar ca ambițioasa inițiativă CCCTB să fie împărțită în două propuneri separate. Într-o primă etapă, ar trebui să se convină asupra normelor privind o bază fiscală comună a societăților, înainte de a aborda, într-o a doua etapă, aspectul consolidării. Însă introducerea CCCTB fără consolidare nu ar rezolva problema transferurilor de profituri. Prin urmare, este esențial să se aplice consolidarea în toate statele membre începând cu 1 ianuarie 2021.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Numeroase structuri de planificare fiscală agresivă apar în general într-un context transfrontalier, ceea ce implică faptul că grupurile participante de societăți dețin un minimum de resurse. Pe această premisă, din motive de proporționalitate, normele privind CCCTB ar trebui să fie obligatorii numai pentru grupurile de societăți de dimensiuni substanțiale. În acest scop, ar trebui să fie stabilit un prag legat de dimensiune pe baza veniturilor totale consolidate ale unui grup care depune situații financiare consolidate. În plus, pentru a contribui mai bine la realizarea obiectivului de facilitare a comerțului și a investițiilor pe piața internă, normele privind CCCTB ar trebui să fie disponibile, de asemenea, ca opțiune, pentru grupurile care nu ating pragul legat de dimensiune. Eligibilitatea pentru grupul consolidat în scopuri fiscale va fi determinată pe baza a două criterii:

(5)  Pentru combaterea cu succes a structurilor de planificare fiscală agresivă și pentru evitarea regimurilor fiscale paralele, normele privind baza comună ar trebui să fie obligatorii pentru toate societățile cu excepția IMM-urilor. Pragurile privind microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii sunt definite prin cea de-a patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului (cea de-a patra directivă privind dreptul societăților)1a. Cum nu dispun de resursele necesare pentru a investi în structuri de societăți de tip „cutie poștală” pentru a transfera profiturile în mod artificial, IMM-urile sunt în dezavantaj concurențial față de companiile multinaționale. Pentru a asigura o piață internă sănătoasă este necesar să se stabilească un sistem comun de bază fiscală a întreprinderilor echitabil, eficient, transparent și favorabil creșterii economice, pornind de la principiul că profiturile sunt impozitate în țara în care sunt generate. În plus, pentru a asigura coerența între cele două etape ale inițiativei CCCTB, normele privind baza comună ar trebui să fie obligatorii pentru societățile care ar fi considerate un grup în cazul în care inițiativa se materializează integral. Pentru a contribui mai bine la realizarea obiectivului de facilitare a comerțului și a investițiilor pe piața internă, normele privind CCCTB ar trebui să fie disponibile, de asemenea, ca opțiune, pentru grupurile care nu ating pragul legat de dimensiune.

 

________________

 

1a A patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale (JO L 222, 14.8.1978).

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Ținând cont de schimbările de natură digitală din mediul de afaceri, se impune definirea conceptului de sediu digital de afaceri. Societățile care produc profit într-un stat membru fără a avea o prezență fizică în respectivul stat ar trebui tratate în același fel cu societățile care au un sediu efectiv în statul respectiv. Prin urmare, CCCTB ar trebui să se aplice și societăților din mediul digital.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Formula de repartizare a bazei fiscale consolidate ar trebui să cuprindă trei factori cu pondere egală, și anume forța de muncă, activele și vânzările în funcție de destinație. Acești factori cu pondere egală ar trebui să reflecte o abordare echilibrată privind distribuirea profiturilor impozabile între statele membre în cauză și să asigure că profiturile sunt impozitate acolo unde sunt câștigate efectiv. Prin urmare, forța de muncă și activele ar trebui să fie alocate statului membru în care este efectuată munca sau în care sunt situate activele, acordându-se, astfel, importanța corespunzătoare intereselor statului membru de origine, în timp ce vânzările ar trebui să fie alocate statului membru de destinație a bunurilor sau serviciilor. Pentru a ține cont de diferențele dintre nivelurile salariilor din întreaga Uniune și, prin urmare, pentru a permite o distribuire corectă a bazei fiscale consolidate, factorul forță de muncă ar trebui să cuprindă atât masa salarială, cât și numărul de angajați (fiecare element având aceeași pondere). De asemenea, factorul active ar trebui să fie compus din toate imobilizările corporale, dar nu și din imobilizările necorporale și activele financiare, din cauza naturii lor mobile și a riscului aferent ca normele prezentei directive să fie eludate. În cazul în care, din cauza unor circumstanțe excepționale, rezultatul repartizării nu reflectă în mod echitabil volumul activității, o clauză de salvgardare ar trebui să prevadă posibilitatea utilizării unei alte metode de alocare a venitului.

(10)  Formula de repartizare a bazei fiscale consolidate ar trebui să cuprindă trei factori cu pondere egală, și anume forța de muncă, activele și vânzările în funcție de destinație. Acești factori cu pondere egală ar trebui să reflecte o abordare echilibrată privind distribuirea profiturilor impozabile între statele membre în cauză și să asigure că profiturile sunt impozitate acolo unde sunt câștigate efectiv, inclusiv în cazul unor activități în sectorul economiei digitale care nu necesită în mod obligatoriu un loc fix într-un stat membru pentru a-și desfășura activitatea acolo. Prin urmare, forța de muncă și activele ar trebui să fie alocate statului membru în care este efectuată munca sau în care sunt situate activele, acordându-se, astfel, importanța corespunzătoare intereselor statului membru de origine, în timp ce vânzările ar trebui să fie alocate statului membru de destinație a bunurilor sau serviciilor. Pentru a ține cont de diferențele dintre nivelurile salariilor din întreaga Uniune și, prin urmare, pentru a permite o distribuire corectă a bazei fiscale consolidate, factorul forță de muncă ar trebui să cuprindă atât masa salarială, cât și numărul de angajați (fiecare element având aceeași pondere). De asemenea, factorul active ar trebui să fie compus din toate imobilizările corporale, dar nu și din imobilizările necorporale și activele financiare, din cauza naturii lor mobile și a riscului aferent ca normele prezentei directive să fie eludate. În cazul în care, din cauza unor circumstanțe excepționale, rezultatul repartizării nu reflectă în mod echitabil volumul activității, o clauză de salvgardare ar trebui să prevadă posibilitatea utilizării unei alte metode de alocare a venitului. Totuși, cei trei factori egal ponderați sunt mai rezistenți la practicile de planificare fiscală agresivă decât metodele larg răspândite de stabilire a prețurilor de transfer pentru alocarea profitului folosite în prezent. Ca urmare ar putea fi eliminate lacunele dintre sistemele fiscale ale statelor membre, mai ales cele legate de prețurile de transfer, care reprezintă circa 70% din totalul profiturilor transferate în UE, făcând, astfel, un pas important către un sistem fiscal corect, eficient și transparent.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Pentru a pune capăt acestei curse către oferirea de rate de impozitare a întreprinderilor tot mai mici la nivelul Uniunii, ar trebui introdusă o cotă de impozitare minimă în Uniune. În medie, ratele de impozitare a întreprinderilor în Uniune au scăzut de la 35% în anii ’90, la 22,5% în prezent. Prin adoptarea CCCTB, statele membre nu vor mai fi în măsură să concureze prin noi reduceri ale ratei impozitelor pe profit.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  O societate care aplică normele din prezenta directivă încetează să mai fie supusă legislației naționale în materie de impozit pe profit în ceea ce privește toate aspectele reglementate de prezenta directivă, sub rezerva unor dispoziții contrare.

2.  O societate care aplică normele din prezenta directivă rămâne supusă legislației naționale în materie de impozit pe profit. În cazul unui conflict între prezenta directivă și legislația națională în materie de impozit pe profit, aceasta din urmă are întâietate, sub rezerva unor dispoziții contrare.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Normele prezentei directive se aplică unei societăți care este înființată în temeiul legislației unui stat membru, inclusiv sediilor sale permanente din alte state membre, în cazul în care societatea îndeplinește toate condițiile următoare:

(1)  Normele prezentei directive se aplică unei societăți care este înființată în temeiul legislației unui stat membru, inclusiv sediilor sale permanente și sediilor digitale din alte state membre, în cazul în care societatea îndeplinește toate condițiile următoare:

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  este membră a unui grup consolidat în scopuri de contabilitate financiară cu un venit total consolidat al grupului care depășește 750 000 000 EUR în exercițiul financiar care precedă exercițiul financiar relevant;

(c)  este membră a unui grup consolidat în scopuri de contabilitate financiară cu un venit total consolidat al grupului care depășește 40 000 000 EUR în exercițiul financiar care precedă exercițiul financiar relevant;

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă se aplică, de asemenea, unei societăți care este stabilită în conformitate cu legislația unei țări terțe, în ceea ce privește sediile sale permanente situate într-unul sau mai multe state membre, în cazul în care societatea îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1) literele (b)-(d).

Prezenta directivă se aplică, de asemenea, unei societăți care este stabilită în conformitate cu legislația unei țări terțe, în ceea ce privește sediile sale permanente situate într-unul sau mai multe state membre și în ceea ce privește veniturile acumulate într-unul sau mai multe state membre, în cazul în care societatea îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1) literele (b)-(d).

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Prezenta directivă se aplică, de asemenea, întreprinderilor înființate în temeiul legislației unei țări terțe, referitor la activitatea desfășurată prin sediile lor digitale de afaceri, adresată în mod specific consumatorilor și întreprinderilor dintr-un anumit stat membru, sau care realizează venituri în principal din desfășurarea activității într-un stat membru, în cazul în care întreprinderea îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1) literele (b)-(d). În scopul de a stabili dacă activitatea desfășurată printr-un sediu digital de afaceri vizează în mod specific consumatorii sau întreprinderile dintr-un anumit stat membru, se ia în considerare localizarea fizică a consumatorilor sau a utilizatorilor și a furnizorilor de bunuri și servicii, în conformitate cu acțiunea 1 din Planul de acțiune al OCDE privind erodarea bazei de impunere și transferul profiturilor (BEPS). Dacă aceste aspecte nu pot fi stabilite, se are în vedere dacă entitatea digitală de afaceri își desfășoară activitatea în temeiul domeniului de prim nivel al unui stat membru ori al Uniunii sau, în ceea ce privește activitățile bazate pe aplicații mobile, dacă sediul digital de afaceri distribuie aplicațiile prin intermediul unei părți dedicate a unui centru de distribuție a aplicațiilor mobile dintr-un stat membru sau dacă activitatea se desfășoară în temeiul unui domeniu care – de exemplu, ca rezultat al utilizării denumirilor statelor membre, ale regiunilor sau ale orașelor – face să fie clar faptul că sediul digital de afaceri se adresează consumatorilor ori întreprinderilor dintr-un anumit stat membru, sau activitatea întreprinderii face obiectul termenilor și condițiilor generale aplicabile în special pentru Uniunea Europeană sau un stat membru, sau prezența pe internet a entității digitale de afaceri oferă un spațiu de publicitate care vizează în special consumatorii și întreprinderile dintr-un anumit stat membru.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  „sediu digital de afaceri” înseamnă, luând în considerare concluziile din acțiunea 1 din Planul de acțiune al OCDE privind BEPS, un sediu care vizează în mod specific consumatorii sau întreprinderile dintr-un stat membru, având în vedere localizarea fizică a consumatorilor sau a utilizatorilor și a furnizorilor de bunuri și servicii. Dacă aceste aspecte nu pot fi stabilite, se are în vedere dacă entitatea își desfășoară activitatea în temeiul domeniului de prim nivel al unui stat membru ori al Uniunii sau, în ceea ce privește activitățile bazate pe aplicații mobile, dacă distribuie aplicațiile prin intermediul unei părți dedicate a unui centru de distribuție a aplicațiilor mobile dintr-un stat membru sau dacă activitatea se desfășoară în temeiul unui domeniu care – de exemplu, ca rezultat al utilizării denumirilor statelor membre, ale regiunilor sau ale orașelor – face să fie clar faptul că sediul se adresează în mod specific consumatorilor ori întreprinderilor dintr-un anumit stat membru, sau activitatea întreprinderii face obiectul termenilor și condițiilor generale aplicabile în special pentru Uniunea Europeană sau un stat membru, sau prezența pe internet a întreprinderii oferă un spațiu de publicitate care vizează în special consumatorii și întreprinderile dintr-un anumit stat membru.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28b)  „cotă de impozitare efectivă a societăților” înseamnă impozitele plătite pe veniturile și profiturile declarate în situația financiară a unei societăți.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  toate sediile sale digitale;

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 73 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentei directive, domeniul de aplicare al legislației privind societățile străine controlate prevăzute la articolul 59 din Directiva 2016/xx/UE se limitează la relațiile dintre membrii grupului și entitățile care sunt rezidente în scopuri fiscale sau sediile permanente care sunt situate într-o țară terță.

În sensul prezentei directive, domeniul de aplicare al legislației privind societățile străine controlate prevăzute la articolul 59 din Directiva 2016/xx/UE se limitează la relațiile dintre membrii grupului și entitățile care sunt rezidente în scopuri fiscale sau sediile permanente, respectiv sediile digitale care sunt situate într-o țară terță.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 79 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La cinci ani după intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia examinează aplicarea sa și raportează Consiliului cu privire la modul de funcționare a prezentei directive. Raportul include, în special, o analiză a impactului mecanismului instituit în capitolul VIII al prezentei directive pentru repartizarea bazelor fiscale între statele membre.

La cinci ani după intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia examinează aplicarea sa și raportează Consiliului și Parlamentului European cu privire la modul de funcționare a prezentei directive. Raportul include, în special, o analiză a impactului mecanismului instituit în capitolul VIII al prezentei directive pentru repartizarea bazelor fiscale între statele membre.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

O bază fiscală consolidată comună a întreprinderilor (CCCTB)

Referințe

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

24.11.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

JURI

24.11.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Evelyn Regner

28.11.2016

Examinare în comisie

3.5.2017

 

 

 

Data adoptării

7.9.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

13

8

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Gabriel Mato, Andrey Novakov

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

13

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

VERTS/ALE

S&D

Jean-Marie Cavada

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Max Andersson, Julia Reda

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

8

-

ALDE

ECR

PPE

António Marinho e Pinto

Angel Dzhambazki

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

O bază fiscală consolidată comună a întreprinderilor (CCCTB)

Referințe

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)

Data consultării PE

21.11.2016

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

24.11.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

IMCO

24.11.2016

JURI

24.11.2016

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

IMCO

5.12.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Alain Lamassoure

22.11.2016

 

 

 

Examinare în comisie

30.8.2017

10.10.2017

6.11.2017

 

Data adoptării

21.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

11

5

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Alberto Cirio, Alex Mayer, Laurențiu Rebega

Data depunerii

1.3.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

38

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

11

-

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Matt Carthy, Miguel Viegas

PPE

Brian Hayes, Gunnar Hökmark

S&D

Costas Mavrides, Alfred Sant

5

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurențiu Rebega

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

 

Corectarea voturilor

+

 

-

Esther de Lange, Laurențiu Rebega

0

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 9 martie 2018Notă juridică