Διαδικασία : 2017/2260(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0052/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0052/2018

Συζήτηση :

PV 13/03/2018 - 20
CRE 13/03/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2018 - 8.12
CRE 14/03/2018 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0078

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 748kWORD 95k
5.3.2018
PE 615.238v02-00 A8-0052/2018

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

(2017/2260(INI))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Krzysztof Hetman

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

(2017/2260(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),  

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 145, 148, 152, 153, 174 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τον τίτλο IV (Αλληλεγγύη),

–  έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως τους υπ’ αριθ. 1, 3, 4, 5, 8 και 10·

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που υπογράφηκε την 17η Νοεμβρίου 2017 στο Γκέτεμποργκ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2018» (COM(2017)0690),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την απασχόληση, της 22ας Νοεμβρίου 2017, που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (COM(2017)0674),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2017)0677),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (COM(2017)0770),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2018» (COM(2017)0771),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2018: Συνολική εκτίμηση» (COM(2017)0800),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» (COM(2017)0250),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Πρωτοβουλία με στόχο τη στήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές» (COM(2017)0252),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Απολογισμός της σύστασης του 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» (SWD(2017)0258),

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση από την Επιτροπή της έβδομης έκδοσης της ετήσιας επισκόπησης της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη για το 2017, που εστιάζεται στη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών και στην αλληλεγγύη στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: τρία χρόνια μετά» (COM(2016)0646),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Ενίσχυση των ευρωπαϊκών επενδύσεων για την απασχόληση και την ανάπτυξη: Προς τη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και προς ένα νέο Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο» (COM(2016)0581),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη – Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας» (COM(2016)0381),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη - Απολογισμός του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και τα επόμενα βήματα» (COM(2016)0359),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2016, για την έναρξη διαβούλευσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (COM(2016)0127) και τα παραρτήματά της,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2016)0071), και τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου, της 15ης Σεπτεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τις κοινωνικές επενδύσεις της 20ής Φεβρουαρίου 2013, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης 2013/112/ΕΕ με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020), καθώς και το ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020(4),

–  έχοντας υπόψη την Έκθεση των Πέντε Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 2015, με τίτλο «Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την προώθηση της αλληλέγγυας οικονομίας ως καθοριστικού παράγοντα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τις πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2014-2015(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τη δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής(13),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση(18),

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες σε σχέση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 2015),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Μαρτίου 2017, με τίτλο: «Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ; Αξιολόγηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 25ης Σεπτεμβρίου 2017 με τίτλο «Developments in working life in Europe: EurWORK annual review 2016» (Εξελίξεις στον εργασιακό βίο στην Ευρώπη: ετήσια ανασκόπηση του EurWORK 2016), και συγκεκριμένα το κεφάλαιο «Pay inequalities –Evidence, debate and policies» (Μισθολογικές ανισότητες - Αποδεικτικά στοιχεία, συζητήσεις και πολιτικές),

–  έχοντας υπόψη τη θεματική ενημέρωση του Eurofound της 18ης Ιουλίου 2017 με τίτλο «Pay inequalities experienced by posted workers: Challenging the equal treatment principle» (Οι διαφορές στις αμοιβές των αποσπασμένων εργαζόμενων: η αμφισβήτηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης) που παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των θέσεων των κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων σε ολόκληρη την Ευρώπη σε σχέση με την αρχή της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 26ης Ιουνίου 2017 με τίτλο «Αλλαγές στην απασχόληση και μισθολογικές ανισότητες: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης 2017»,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 19ης Απριλίου 2017 με τίτλο «Κοινωνική κινητικότητα στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 13ης Μαρτίου 2017 με τίτλο «Εισοδηματικές ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση»,

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες του Eurofound της 24ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και της 16ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τον Ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο κατά τη διάρκεια της περιόδου από 2011 έως 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση επισκόπησης του Eurofound της 17ης Νοεμβρίου 2016 με τίτλο «Έκτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 12ης Μαρτίου 2015 με τίτλο «Νέες μορφές απασχόλησης»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 29ης Οκτωβρίου 2013 με τίτλο «Γυναίκες, άνδρες και συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (Α8-0052/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται και έχει φθάσει το 72,3% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το οποίο αντιστοιχεί σε 235,4 εκατομμύρια άτομα σε θέσεις εργασίας, σημειώνοντας πρόοδο ως προς την επίτευξη του στόχου για ποσοστό απασχόλησης 75% ο οποίος ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης σε πολλά κράτη μέλη, που κυμαίνονται από πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 65 %, όπως στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Κροατία, και φθάνουν έως άνω του 75 % στις Κάτω Χώρες, στη Δανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία και στη Σουηδία, κάτι που σημαίνει ότι μένουν ακόμη να γίνουν κάποια βήματα για να επέλθει ανάκαμψη από την κρίση και, ιδίως, για να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της απασχόλησης ήταν μεγαλύτερη μεταξύ των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, των εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης και των ανδρών, και ασθενέστερη μεταξύ των νέων, των εργαζομένων χαμηλής εξειδίκευσης και των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση, υπολογιζόμενη βάσει ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο εξακολουθεί να βρίσκεται κατά 3 % χαμηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα στην ΕΕ και κατά 4 % στη ζώνη του ευρώ λόγω της αύξησης της μερικής απασχόλησης και της μείωσης των ωρών εργασίας των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή στην ΕΕ 18,9 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να είναι άνεργοι, οι επενδύσεις εξακολουθούν να είναι υπερβολικά χαμηλές, η αύξηση των μισθών είναι υποτονική και η φτώχεια των εργαζομένων εξακολουθεί να αυξάνεται· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι η Ένωση έχει στόχο την πλήρη απασχόληση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 18,9 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ εξακολουθούν να είναι άνεργοι, παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και εννέα χρόνια, καθώς ανέρχονται σε 7,5 % και 8,9 % αντίστοιχα· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η ανάκαμψη αυτή παραμένει πολύ ανομοιογενής μεταξύ των κρατών μελών, αφού τα ποσοστά ανεργίας κυμαίνονται από περίπου 4 % στη Γερμανία μέχρι σχεδόν 20 % στην Ισπανία και 23,6 % στην Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό της κρυφής ανεργίας — ανέργων ατόμων που είναι πρόθυμα να εργαστούν αλλά δεν αναζητούν ενεργώς απασχόληση — ήταν 20 % το 2016, ενώ το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας στην ΕΕ παραμένει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα σε ποσοστό άνω του 46,4 % (το αντίστοιχο ποσοστό για τη ζώνη του ευρώ είναι 49,7 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, λόγω της έλλειψης ανάπτυξης και διαρθρωτικών αδυναμιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπαρκείς μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας αποτελούν μία από τις αιτίες της υψηλής ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη υπέρ των μακροχρόνια ανέργων είναι απαραίτητη, ειδάλλως η κατάστασή τους θα αρχίσει να πλήττει την αυτοπεποίθηση, την ευημερία και τη μελλοντική ανάπτυξή τους, εκθέτοντάς τους σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και υπονομεύοντας τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και την ευρωπαϊκή κοινωνική διάσταση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 11% σε σύγκριση με το 2008 ενώ η πλήρης απασχόληση μειώθηκε κατά 2 % την ίδια περίοδο, ενώ η ακούσια μερική απασχόληση μειώθηκε από το 29,3 % το 2013 στο 27,7 % το 2016, αλλά εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο αυτού του τύπου συμβάσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας μεταξύ μόνιμων και άτυπων θέσεων απασχόλησης παραμένει ανησυχητικός, καθώς οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου αντιστοιχούν σε ποσοστό από 10% έως 20% σε ορισμένα κράτη μέλη, με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά μετάβασης προς συμβάσεις αορίστου χρόνου, ενώ οι θέσεις προσωρινής απασχόλησης συνιστούν «αδιέξοδο» αντί για «σκαλοπάτι» προς μόνιμες θέσεις απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο αυτό εμποδίζει μεγάλο αριθμό εργαζομένων να επωφελούνται από ασφαλή, σχετικά καλοπληρωμένη απασχόληση και καλές προοπτικές, και δημιουργεί μισθολογικό χάσμα μεταξύ μόνιμων εργαζομένων και προσωρινά απασχολούμενων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ελαφρά βελτίωση που παρατηρείται στο ποσοστό ανεργίας των νέων, αυτό εξακολουθεί να είναι ανησυχητικά υψηλό, καθώς αγγίζει το 16,6% (18,7% στη ζώνη του ευρώ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση, οι νέοι απασχολούνται συνήθως υπό καθεστώς μη τυποποιημένων και άτυπων μορφών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών θέσεων εργασίας, ακούσιας μερικής απασχόλησης και θέσεων εργασίας με χαμηλότερο μισθό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 6,3 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών βρίσκονταν ακόμη εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αντιμετωπίσουν την ανεργία των νέων μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής κανονιστικών πλαισίων για την αγορά εργασίας, συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, με βάση την απαγόρευση των διακρίσεων σε ό,τι αφορά την ηλικία σε σχέση με το άρθρο 19 της ΣΛΕΕ και την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για την ισότητα στην απασχόληση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που οι διαφορές στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών είναι μικρότερες, εξακολουθούν να υπερβαίνουν τα προ κρίσης επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία παραμένει πάνω από το 50 % της συνολικής ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 46,6 % στην ΕΕ και στο 49,7 % στη ζώνη του ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας παρακολουθεί μόνο τα άτομα που δεν έχουν εργασία και που αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες 4 εβδομάδες, ενώ το ποσοστό της μακροπρόθεσμης ανεργίας μετρά μόνο το ποσοστό των οικονομικά ενεργών ατόμων ηλικίας 15 έως 74 ετών που ήταν άνεργοι για διάστημα 12 μηνών ή μεγαλύτερο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων παραμένει, και τώρα ανέρχεται στο 11,6% στην Ευρώπη, με τα ειδικά ανά φύλο ποσοστά απασχόλησης να ανέρχονται σε 76,9% για τους άνδρες και 65,3 % για τις γυναίκες, ενώ ακόμη μεγαλύτερο είναι το χάσμα στα άτομα που δεν έχουν γεννηθεί στην ΕΕ και στις γυναίκες Ρομά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων είναι ακόμη μεγαλύτερο στη μερική απασχόληση, καθώς η διαφορά ανήλθε σε 23 ποσοστιαίες μονάδες το 2016, και μάλιστα υπερέβη τις 30 ποσοστιαίες μονάδες σε τέσσερα κράτη μέλη, ενώ η ακούσια μερική απασχόληση των γυναικών ανήλθε στο 23,5 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών με τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας κάτω των 6 ετών είναι κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο από το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών χωρίς παιδιά, ενώ το 19 % του δυνητικού γυναικείου εργατικού δυναμικού της ΕΕ το 2016 ήταν μη ενεργό επειδή ασχολούνταν με τη φροντίδα παιδιών ή ανίκανων ενηλίκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των χαμηλότερων ποσοστών ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης, οι γυναίκες επλήγησαν από σημαντικό μισθολογικό χάσμα της τάξης του 16,3 % το 2015 στην ΕΕ κατά μέσο όρο, το οποίο κυμάνθηκε από 26,9% στην Εσθονία μέχρι 5,5 % στην Ιταλία και το Λουξεμβούργο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές προκλήσεις στην αγορά εργασίας, όπως χαμηλή συμμετοχή και αναντιστοιχίες μεταξύ δεξιοτήτων και προσόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι όλο και περισσότερο αναγκαία η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την ένταξη ή την επανένταξη μη ενεργού εργατικού δυναμικού έτσι ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις στην αγορά εργασίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γηράσκουν (σχεδόν το 20 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτό θα φθάσει το 25 % μέχρι το 2050), και ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τα κράτη μέλη και θα μπορούσε να τα υποχρεώσει να προβούν σε αναπροσαρμογές ώστε να εξακολουθήσουν να εξασφαλίζουν καλά χρηματοδοτούμενα και ισχυρά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, περίθαλψης και μακροπρόθεσμης φροντίδας, και να ικανοποιούν την ανάγκη για επίσημη και ανεπίσημη περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άτυποι φροντιστές διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην ΕΕ των 28 μειώθηκε ελαφρώς το 2015, εκτιμάται δε στα 80,6 έτη (0,3 έτη χαμηλότερο σε σχέση με το 2014), φθάνοντας τα 83,3 έτη για τις γυναίκες (0,3 έτη χαμηλότερο σε σχέση με το 2014) και τα 77,9 έτη για τους άνδρες (0,2 έτη χαμηλότερο σε σχέση με το 2014)· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή ήταν η πρώτη μείωση του προσδόκιμου ζωής στην ΕΕ των 28 από το 2002, όταν κατέστησαν διαθέσιμα στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και ότι κάτι τέτοιο παρατηρείται στην πλειονότητα των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Eurostat, δεν μπορούμε ακόμη να πούμε εάν η μείωση του προσδόκιμου ζωής που παρατηρήθηκε μεταξύ 2014 και 2015 είναι μόνο προσωρινή ή εάν θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές προκλήσεις περιλαμβάνουν παράγοντες όπως η συρρίκνωση και η διασπορά του πληθυσμού, που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των περιοχών οι οποίες υποφέρουν εξαιτίας αυτών και απειλούν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο εξακολουθεί να ανέρχεται περίπου στο 20 % σε πολλά κράτη μέλη, όπως η Μάλτα, η Ισπανία και η Ρουμανία, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο της ΕΕ, που είναι 10 %, στην Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου συνιστά πολύπλοκη πρόκληση σε ατομικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, η προέλευση από οικογένειες μεταναστών και οι ειδικές ανάγκες αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που σχετίζονται με χαμηλές επιδόσεις στην εκπαίδευση και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, έχοντας κατά νου ότι η μέση αναλογία στην ΕΕ των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στις θετικές επιστήμες στο χαμηλό κοινωνικοοικονομικό τεταρτημόριο του μαθητικού πληθυσμού της έρευνας PISA 2015 είναι περίπου 34 %, 26 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο σε σχέση με το υψηλό κοινωνικοοικονομικό τεταρτημόριο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας περιλαμβάνει 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις (περίπου το 10 % του συνόλου της ΕΕ) και απασχολεί περισσότερα από 14 εκατομμύρια άτομα (περίπου το 6,5 % των εργαζομένων της ΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του εν λόγω τομέα για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων προκλήσεων των σημερινών κοινωνιών, ιδίως ως προς τη γήρανση του πληθυσμού τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν κάποιας μορφής αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή μέτρων προσβασιμότητας προς όφελός τους εξακολουθεί να παρουσιάζει καθυστέρηση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και μπορεί να παρατηρηθεί κάποια πρόοδος στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, εξακολουθούν να υπάρχουν μειονεκτούσες ομάδες στην κοινωνία, ενώ 119 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, αριθμός απαράδεκτος, διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, από τους οποίους περισσότερα από 25 εκατομμύρια παιδιά (πάνω από το ένα τέταρτο του συνόλου των παιδιών στην ΕΕ), ενώ περιφερειακές διαφορές εξακολουθούν επίσης να υφίστανται εντός των κρατών μελών και της Ένωσης στο σύνολό της, με αποτέλεσμα η ΕΕ να απέχει πολύ από την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισοδηματική ανισότητα εξακολουθεί να αυξάνεται στα δύο τρίτα των χωρών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνολικά στην ΕΕ, το πλουσιότερο 20 % των νοικοκυριών έχει λάβει ποσοστό εισοδήματος που ήταν 5,1 φορές υψηλότερο από το φτωχότερο 20 %, με την διαφορά αυτή να φτάνει στο 6,5 ή και παραπάνω σε ορισμένες χώρες της ανατολικής και νότιας Ευρώπης — σχεδόν το διπλάσιο απ’ ό,τι στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και στις σκανδιναβικές χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα ανισότητας εξακολουθούν να συνιστούν εμπόδιο για τις ίσες ευκαιρίες κατά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την κοινωνική προστασία και, ως εκ τούτου, βλάπτουν την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη δημοσίευση της Επιτροπής για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη για το 2017, 118,8 εκατομμύρια άτομα αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) το 2015, κατά 1,7 εκατομμύρια πάνω από το επίπεδο του 2008 και μακριά από τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) κατά 20 εκατομμύρια, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, καθώς κυμαινόταν σε ποσοστό από 5 % ή λιγότερο στη Δημοκρατία της Τσεχίας ή τη Γερμανία μέχρι περίπου 20 % στην Ελλάδα και την Ισπανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό AROPE για τα παιδιά (0-17 ετών) ήταν 26,4 % το 2016, που ήταν υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για τους ενηλίκους (16-64, 24,2 %) και, κατά σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες, από το ποσοστό των ηλικιωμένων (65 + 18,3 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των παιδιών που πλήττονται από τη φτώχεια παραμένει ανησυχητικά υψηλός στην Ευρώπη, καθώς επί του παρόντος ανέρχεται σε πάνω από 25 εκατομμύρια, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της φτώχειας στα παιδιά μπορεί να διαρκέσει μια ολόκληρη ζωή και διαιωνίζει τη μεταβίβαση της μειονεξίας από τη μια γενεά στην επόμενη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές πολιτικές αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη συνοχής και φέρνουν την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο φαινόμενο της φτώχειας των εργαζομένων επιμένει στην Ευρώπη στο σύνολό της, με τα υψηλότερα επίπεδα να καταγράφονται στην Ισπανία (13,1 %), στην Ελλάδα (14 %) και στη Ρουμανία (18,6 %), γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι η απασχόληση από μόνη της δεν επαρκεί πάντα για να απαλλάξει τους ανθρώπους από τη φτώχεια και αντικατοπτρίζει διαφορετικά μοτίβα στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων μερικής και/ή προσωρινής απασχόλησης, των επιπέδων μισθών και της έντασης εργασίας στα νοικοκυριά, καθώς και των κακών συνθηκών εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των μισθών παραμένει περιορισμένη στην ΕΕ, καθώς αυξήθηκε κατά λιγότερο από 1 % τα τελευταία δύο έτη και ότι η διασπορά των αμοιβών των εργαζομένων είναι αρκετά μεγάλη στην ΕΕ, δεδομένου ότι κυμαίνονται από 4,6 ευρώ ανά ώρα εργασίας στη Βουλγαρία μέχρι 43,3 ευρώ στο Λουξεμβούργο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των πραγματικών μισθών ήταν κατώτερη από τη μέση αύξηση της παραγωγικότητας σε 18 από τα 28 κράτη μέλη και υστερεί ακόμη και από τη μείωση της ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός των μισθών αποτελεί ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών, αν και με την υποστήριξη της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να είναι προσβάσιμες για όλους, δεδομένου ότι το ποσοστό απασχόλησης των νέων (ηλικίας 20-34) με τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 82,8 % στην ΕΕ, πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τους απόφοιτους της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαγγελματική κατάρτιση αρχίσει να γίνεται περισσότερο αξιόπιστη, είτε μεταξύ των νέων Ευρωπαίων είτε μεταξύ των επιχειρήσεων που αναγνωρίζουν τις ικανότητές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση που αποκτάται σε άτυπο πλαίσιο επίσης προσφέρει στους Ευρωπαίους σημαντικά εργαλεία για την αγορά εργασίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί από τους εργαζόμενους να έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, εκτιμάται ότι το 44% του πληθυσμού της ΕΕ στερείται τέτοιων δεξιοτήτων(19)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαλλε στην κοινωνική ένταξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος, την οποία επικροτεί η Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης του 2018, συμβάλλει στην ανάπτυξη καλύτερων, αποτελεσματικότερων και περισσότερο προσβάσιμων θεραπειών και φαρμάκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω πρόοδος βοηθά να εξασφαλισθεί ότι άνθρωποι που υποφέρουν από συγκεκριμένες χρόνιες παθήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να συνεχίσουν να εργάζονται επί πολύ περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος αυτός απειλείται επί του παρόντος από τις υψηλές τιμές ορισμένων φαρμάκων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική πολιτική στα κράτη μέλη συμβάλλει στη σταθεροποίηση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ενώ έχει παράλληλα και άλλους στόχους, όπως η δημοσιονομική βιωσιμότητα ή η αναδιανομή·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή και η διαχείριση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, την οποία η Ένωση συντονίζει αλλά δεν εναρμονίζει·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κατά κεφαλήν ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών (GDHI) δεν έχει ακόμη επανέλθει σε διάφορα κράτη μέλη στα προ κρίσης επίπεδα, με ορισμένους αριθμούς να υπολείπονται κατά 20 με 30 ποσοστιαίες μονάδες από τα επίπεδα του 2008·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα της οικονομίας της ΕΕ να δώσει ώθηση στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη είναι μικρότερη από την αντίστοιχη ικανότητα των σημαντικών ανταγωνιστών μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει εκτιμήσει ότι η πιθανή ανάπτυξη βρίσκεται περίπου στο 1,4 % στην ΕΕ, σε σύγκριση με το 2 % στις ΗΠΑ·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη εργασία στερεί από τους εργαζομένους τα δικαιώματά τους και ενθαρρύνει το κοινωνικό ντάμπινγκ, προκαλώντας σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις και επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση, την παραγωγικότητα, την ποιότητα της εργασίας και την ανάπτυξη ικανοτήτων, καθώς και την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη εργασία·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, που περιορίζουν το δυναμικό ανάπτυξής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις εν λόγω περιφέρειες, τα ποσοστά ανεργίας κυμαίνονται μεταξύ 11,2 % και 27,1 % και τα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας μεταξύ 54,5 % και 80,9 % αντιστοίχως· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιφέρειες αυτές η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 40%·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα του Eurofound, η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων βελτιώνεται σταδιακά στα περισσότερα κράτη μέλη, παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα ως προς την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της συνολικής συμμετοχής των εθνικών κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικείμενη μελέτη του Eurofound σχετικά με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρόκειται να κάνει λόγο για μια διαδικασία ενοποίησης και αύξησης της ευαισθητοποίησης, σε συνέχεια της κατευθυντήριας οδηγίας αριθ. 7 για την απασχόληση, σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι οι κοινωνικοί εταίροι επισημαίνουν την ανάγκη να εξασφαλιστεί κατάλληλη δέσμευση με τη διευκόλυνση μιας ουσιαστικής και έγκαιρης διαβούλευσης, την ανταλλαγή συνεισφορών και αναπληροφόρησης, καθώς και με προβολή των απόψεών τους·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή της για την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2018, μαζί με τον ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που αποτελούν σημαντικό μέρος των συνολικών πολιτικών για την ποιότητα της απασχόλησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και των επενδύσεων, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και των μισθών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων και τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας και της πρόσβασης και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών· θεωρεί ότι η ΕΕΑ βασίζεται σε μια στρατηγική επενδύσεων, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και υπεύθυνα δημόσια οικονομικά, στοιχεία που πρέπει να συνδυάζονται με την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων για την τήρηση των αρχών και την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να βελτιώσει τη διαδικασία συντονισμού πολιτικής με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση, την αποτροπή και τη διόρθωση αρνητικών τάσεων που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις ανισότητες και να εξασθενίσουν την κοινωνική πρόοδο, ως μέσο για τη σύνδεση του οικονομικού συντονισμού με την απασχόληση και τις κοινωνικές επιδόσεις· καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθούν τις προτεραιότητες που εντοπίζονται στην έρευνα και τη συνοδευτική κοινή έκθεση για την απασχόληση, με σκοπό οι εθνικές τους πολιτικές και στρατηγικές να προωθούν την μεγέθυνση, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την ποιοτική απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική προστασία και ένταξη· επισημαίνει τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της ενίσχυσης της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων·

2.  τονίζει την ανάγκη για κοινωνικά και οικονομικά ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη του «κοινωνικού τριπλού Α» με βελτίωση της αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και των κοινωνικών πολιτικών, που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των εργαζομένων και των ευπαθών ομάδων, προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις, να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται, να προωθηθεί η ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας και οι δίκαιοι όροι εργασίας, να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας, να στηριχθεί η αύξηση των μισθών, καθώς και η βιωσιμότητα και επάρκεια των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο όλων των πολιτών· επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζομένους προκειμένου να δημιουργηθεί περισσότερο σταθερή απασχόληση και να εξισορροπηθεί παράλληλα η οικονομική με την κοινωνική διάσταση και να λαμβάνονται οι αποφάσεις από κοινού και συμπληρωματικά· ζητεί από τα κράτη μέλη να μετατοπίσουν σταδιακά τη φορολογία από την εργασία σε άλλες πηγές, χωρίς να διακινδυνεύσει η κοινωνική ασφάλιση· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών και τη μείωση των ανισοτήτων·

3.  ζητεί μεγαλύτερη δέσμευση για την καταπολέμηση της φτώχειας και την αύξηση της ανισότητας και για τόνωση των κοινωνικών επενδύσεων, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και κοινωνικών ωφελημάτων τους· υπενθυμίζει ότι οι οικονομίες με υψηλότερο βαθμό κοινωνικών επενδύσεων είναι πιο ανθεκτικές στους κλυδωνισμούς· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, να αφήσει περιθώριο για δημόσιες κοινωνικές επενδύσεις και, όπου χρειάζεται, για μεγαλύτερες επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές και την υποστήριξη για εκείνους που πλήττονται περισσότερο για την ορθή αντιμετώπιση των ανισοτήτων, ιδίως μέσω συστημάτων κοινωνικής προστασίας που παρέχουν κατάλληλη και σωστά στοχευμένη στήριξη του εισοδήματος· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει, όπου αρμόζει, μια πιο ενδελεχή εκτίμηση σχετικά με το ποιες κατηγορίες δαπανών μπορούν σαφώς να θεωρηθούν κοινωνικές επενδύσεις·

4.  πιστεύει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας και η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία· εκφράζει την ανησυχία του για τη χαμηλή συμμετοχή που εξακολουθούν να έχουν οι εθνικές μειονότητες στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να εφαρμόσουν ορθά τις οδηγίες 2000/78/ΕΚ και 2000/43/ΕΚ· υπενθυμίζει ότι οι νεοαφικνούμενοι φέρνουν μαζί τους νέες δεξιότητες και γνώσεις, και ζητεί να αναπτυχθούν περαιτέρω και να προωθηθούν εργαλεία παροχής πολύγλωσσης πληροφόρησης σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, άσκησης και εθελοντικής εργασίας·

5.  παροτρύνει την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την ένταξη ή την παραμονή στην αγορά εργασίας ασθενών που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις, για παράδειγμα από χρόνιο πόνο· υπογραμμίζει την ανάγκη διαμόρφωσης μιας περισσότερο ευέλικτης αγοράς εργασίας που να είναι προσαρμοσμένη σε τέτοιες καταστάσεις και δεν εισάγει διακρίσεις, ούτως ώστε τα άτομα αυτά να μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακουφίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

6.  χαιρετίζει τη στήριξη επενδύσεων από πλευράς της Επιτροπής προκειμένου να ενισχυθεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η αναγνώριση των δυνατοτήτων της σε ολόκληρη την οικονομία· συμφωνεί ότι η στήριξη της μετάβασης προς μια κυκλική και πράσινη οικονομία έχει υψηλό καθαρό δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας·

7.  χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη των 20 βασικές αρχών της σχετικά με την ισότητα ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας και την κοινωνική προστασία και ένταξη, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς και ως σύσταση κατά την εφαρμογή του κύκλου συντονισμού πολιτικής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πραγματικό «κοινωνικό τριπλό Α» για την Ευρώπη και να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη και προβλέψιμη και βιώσιμη οικονομική κατάσταση που θα υπάγεται στους στόχους της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης και έτσι θα εξυπηρετεί τους σημαντικότερους στόχους προτεραιότητας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· τονίζει ότι η διαδικασία συντονισμού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αποτελεί καίριο εργαλείο για την εδραίωση της ευρωπαϊκής κοινωνικής διάστασης, από την οποία απορρέει ο κοινωνικός πυλώνας· επισημαίνει ότι ο ΕΠΚΔ συνιστά ένα πρώτο βήμα μέσω της χάραξης μιας κοινής προσέγγισης απέναντι στην προστασία και την ανάπτυξη των κοινωνικών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, πράγμα το οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα μέτρα που επιδιώκουν να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων μέσω απτών και ειδικών εργαλείων (νομοθεσία, μηχανισμοί χάραξης πολιτικής και χρηματοδοτικά μέσα) και της επίτευξης συγκεκριμένων αποτελεσμάτων· υπογραμμίζει την πρωτοκαθεδρία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

8.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης του Εξαμήνου· ζητεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης για την εξισορρόπηση των κοινωνικών και οικονομικών προτεραιοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας της παρακολούθησης και των συστάσεων στον κοινωνικό τομέα·

9.  χαιρετίζει τον νέο πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος προβλέπει 14 βασικούς δείκτες για τον έλεγχο των εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων των κρατών μελών σε τρεις ευρείες διαστάσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Κοινωνικού Πυλώνα·

10.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι στην ΕΕ, κατά μέσο όρο, 11 από τους 14 βασικούς δείκτες κατέγραψαν βελτίωση κατά το τελευταίο διαθέσιμο έτος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βελτίωση στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική κατάσταση που σημειώθηκε παράλληλα με την οικονομική ανάκαμψη· σημειώνει, ωστόσο, ότι απαιτείται η ανάληψη δράσης για την επίτευξη κοινωνικής ανοδικής σύγκλισης σύμφωνα με τις διαστάσεις που προσδιορίζονται στον Κοινωνικό Πυλώνα, όπως δήλωσε η Επιτροπή, και ότι η ανάλυση των βασικών δεικτών υποδεικνύει τουλάχιστον μία «κρίσιμη κατάσταση» για 17 από τα 28 κράτη μέλη·

11.  αναγνωρίζει ότι, παρά τη βελτίωση της οικονομικής και εργασιακής κατάστασης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο σύνολο της ΕΕ, τα οφέλη που αντλήθηκαν δεν κατανεμήθηκαν πάντοτε ισότιμα, δεδομένου ότι ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλός· εκφράζει ανησυχία για τις αυξανόμενες ανισότητες στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της, καθώς και για το αυξανόμενο ποσοστό εργαζομένων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, όχι μόνο εργαζομένων μερικής απασχόλησης αλλά και εργαζομένων πλήρους απασχόλησης· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών αυτών των ατόμων καθώς και για τη μεγαλύτερη αναγνώριση του έργου και των γνώσεων των ΜΚΟ, των οργανώσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και των ίδιων των ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· επισημαίνει ότι τα υψηλά επίπεδα ανισότητας μειώνουν τη συνολική παραγωγή της οικονομίας και το δυναμικό για βιώσιμη ανάπτυξη· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενσωμάτωση των μακροχρόνια ανέργων μέσω εξατομικευμένων μέτρων αποτελεί βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και για τη συμβολή στη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· ζητεί να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν εταιρικές σχέσεις που να περιλαμβάνουν όλους τους σχετικούς συμφεροντούχους ώστε να προσφερθούν τα απαραίτητα εργαλεία για πιο αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, παρουσίαση αποτελεσματικών λύσεων και πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας· τονίζει την ανάγκη εφαρμογής αποτελεσματικών πολιτικών για την αγορά εργασίας προκειμένου να μειωθεί η μακροχρόνια ανεργία· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να βοηθήσουν περαιτέρω τους ανέργους παρέχοντας οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και ποιοτικές υπηρεσίες στήριξης για την αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση και επαναπροσανατολισμό, προστατεύοντας παράλληλα όσους δεν μπορούν να συμμετέχουν·

12.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τους στόχους κοινωνικής ανάπτυξης κατά την υποβολή συστάσεων πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

13.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τις διακυμάνσεις στα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας στα διάφορα κράτη μέλη και προειδοποιεί, ειδικότερα, σχετικά με το ανησυχητικό επίπεδο της υποαπασχόλησης και της αφανούς ανεργίας· ανησυχεί ιδιαίτερα για το επίπεδο ανεργίας των νέων, το οποίο υπερβαίνει το 11 % στην ΕΕ, με εξαίρεση λίγα κράτη μέλη -Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κάτω Χώρες, Ουγγαρία, Μάλτα και Γερμανία· θεωρεί ότι το υψηλό ποσοστό των ΕΕΑΚ και των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, που εξακολουθεί να υφίσταται σε πολλές χώρες, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση της χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων κατά 2,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2017-2020· τονίζει ότι, εάν χρειαστεί, θα μπορούσε να εξεταστεί η χορήγηση πρόσθετων κονδυλίων σε επίπεδο ΕΕ για την πρωτοβουλία και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα εγγυήσεων για τη νεολαία είναι πλήρως ανοικτό σε όλες τις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ατόμων· υπενθυμίζει την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 5/2017 με τίτλο «Ανεργία των νέων - άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ;»·

14.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι «τα συστήματα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν το δικαίωμα σε παροχές ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος» καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν ένα επαρκές ελάχιστο εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, και να εξασφαλιστεί ότι είναι προσιτό σε όλους και ότι θα στοχεύει όσους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη· θεωρεί ότι για να είναι αποτελεσματικά κατά την καταπολέμηση της φτώχειας, τα συστήματα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα πρέπει να συνοδεύονται από την πρόσβαση σε ποιοτικά και προσιτά δημόσια αγαθά και υπηρεσίες και μέτρα για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και τη διευκόλυνση της εισόδου ή της επανένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, αν μπορούν να εργαστούν·

15.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, να δοθεί στους πολίτες ένα μητρώο των τρεχόντων και προηγούμενων δικαιωμάτων τους και να αποτρέπεται η κακομεταχείριση·

16.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία έχει θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία δίκαιων συνθηκών εργασίας και ότι, σε συνέχεια των διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, πρέπει να επινοηθούν συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα άτομα σε όλες τις μορφές εργασίας αποκτούν δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων για επαρκείς συντάξεις·

17.  πιστεύει ότι η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος αντασφάλισης κατά της ανεργίας, σχεδιασμένου ώστε να συμπληρώνει τα εθνικά συστήματα παροχών, όχι μόνο θα βελτίωνε τις ικανότητες απορρόφησης οικονομικών κρίσεων με ασύμμετρα αποτελέσματα, αλλά και θα χρησίμευε για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ·

18.  καλεί την Επιτροπή, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να εντείνει τις προσπάθειές της για τη στήριξη ολοκληρωμένων δημόσιων πολιτικών στα κράτη μέλη, εστιάζοντας στην εξασφάλιση ομαλότερης μετάβασης από την εκπαίδευση και τη (μακροχρόνια) ανεργία στην εργασία και ζητεί ειδικότερα την πλήρη εφαρμογή των εθνικών μέτρων που εκτίθενται στη σύσταση του Συμβουλίου για την ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας(20)· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τη διά βίου μάθηση, ιδίως για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, με σκοπό να βοηθηθούν στην προσαρμογή των δεξιοτήτων τους και την προώθηση της απασχολησιμότητάς τους·

19.  εκφράζει την ανησυχία του για τη φτώχεια στην Ευρώπη που παραμένει σε υψηλά επίπεδα περίπου μία δεκαετία μετά την εμφάνιση της κρίσης και για το διαγενεακό χάσμα που έχει παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων σε εκείνα τα κράτη μέλη που παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τα αυξανόμενα ποσοστά παιδικής φτώχειας και φτώχειας των εργαζομένων σε αρκετά κράτη μέλη παρά την μακροοικονομική ανάκαμψη τα τελευταία χρόνια· σημειώνει ότι η κατάσταση σε ό, τι αφορά το ποσοστό των παιδιών που συμμετέχουν στην προσχολική φροντίδα και εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας σε περισσότερα από το ένα τρίτο των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και να αξιολογήσει τον κοινωνικό και κατανεμητικό τους αντίκτυπο·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δραστική μείωση της φτώχειας στην Ευρώπη, ιδιαίτερα της παιδικής φτώχειας και, πιο συγκεκριμένα, να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις που θέτουν τα παιδιά στο επίκεντρο των υφιστάμενων πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας, σύμφωνα με τη σύσταση σχετικά με την επένδυση στα παιδιά και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των προπαρασκευαστικών δράσεων που θεσπίστηκαν από τους προϋπολογισμούς της ΕΕ το 2017 και το 2018 και των σχετικών ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου, διασφαλίζοντας ότι έχουν θεσπιστεί μέτρα που να επιτρέπουν στα παιδιά που κινδυνεύουν από τη φτώχεια να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν περίθαλψη, παιδεία και παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή διατροφή· τονίζει ότι είναι ανάγκη τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν εθνικά σχέδια για τη μείωση της παιδικής φτώχειας, που θα αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα τον περιορισμένο αντίκτυπο των κοινωνικών μεταβιβάσεων για τη μείωση του κινδύνου φτώχειας·

21.  χαιρετίζει την έμφαση που δίνεται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 στην επαρκή κοινωνική στέγαση και λοιπή στεγαστική βοήθεια ως βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις από μη δικαιολογημένη αναγκαστική έξωση και κατασχέσεις, καθώς και της αντιμετώπισης της έλλειψης στέγης· ζητεί ενισχυμένη παρακολούθηση της έλλειψης στέγης και του αποκλεισμού από τη στέγαση στο Εξάμηνο και τη διατύπωση συστάσεων όπως απαιτείται·

22.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας σχετικά με διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αντικαθιστά την ισχύουσα οδηγία για τη γραπτή δήλωση·

23.  επισημαίνει τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων και των εργαζομένων χαμηλής εξειδίκευσης σε σύγκριση με τους ενήλικες εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την υλοποίηση του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων, που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ατόμων με ειδικά προβλήματα δεξιοτήτων προκειμένου να βοηθηθούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές τους σε επενδύσεις σε οικονομικά προσιτή, προσβάσιμη και ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε καινοτομία που στηρίζει την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, σε ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, την κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας και σε πιο αποτελεσματικές και εξατομικευμένες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης — λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές-δημογραφικές-εισοδηματικές ανισομέρειες- στο εσωτερικό των περιφερειών και των χωρών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που αποκτώνται θα ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε να ενδυναμώνονται οι πολίτες και να εντάσσονται στην αγορά εργασίας και να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και επιμένει ότι η ανάπτυξή τους επείγει και είναι ιδιαίτερα αναγκαία και θα πρέπει να καλύπτει όλες τις ομάδες της κοινωνίας, με ιδιαίτερη προσοχή στους λιγότερο ειδικευμένους εργαζομένους και τους νέους· υπενθυμίζει πόσο σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο τη στήριξη της μακροπρόθεσμης κινητικότητας των σπουδαστών και των νέων διπλωματούχων της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες καθιστούν δυνατή την ανάδειξη ειδικευμένων και μετακινούμενων εργαζομένων σε υποσχόμενους τομείς·

25  θεωρεί ότι η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων θα είναι επωφελής για την υπέρβαση του χάσματος μεταξύ της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως τους νέους· υπενθυμίζει ότι οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αποκτώνται σε πλαίσια μη τυπικής και άτυπης μάθησης είναι σημαντικές δεδομένου ότι βελτιώνουν την απασχολησιμότητα των νέων και των ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας προκειμένου να προσφέρουν φροντίδα· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα σύστημα επικύρωσης μη τυπικών και άτυπων γνώσεων και εμπειριών που αποκτώνται ιδίως στο πλαίσιο εθελοντικών δραστηριοτήτων· συγχαίρει την Επιτροπή για την ενσωμάτωση στην ΕΕΑ της σημασίας της αναγνώρισης των εν λόγω δεξιοτήτων στο πλαίσιο του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν την επαγγελματική κατάρτιση και να ενισχύσουν την μάθηση στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ποιοτικής μαθητείας·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τα προγράμματα μαθητείας και να αξιοποιήσουν πλήρως τα κεφάλαια του Erasmus+ που είναι διαθέσιμα για περιόδους άσκησης προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ελκυστικότητα αυτού του είδους κατάρτισης· εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στην ανάγκη να τονωθεί η υιοθέτηση αυτού του προγράμματος από νέους σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ενισχυμένη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ»·

27.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων σχετικά με την εκπαίδευση και τη νεολαία και για προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη δρομολόγηση πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην αύξηση της πρόσβασης σε καλύτερη εκπαίδευση, δεξιότητες και απασχόληση και να εξασφαλίσουν μια ισχυρότερη εστίαση στην πράσινη και κυκλική οικονομία σε όλες τις εργασίες τους για τις δεξιότητες·

29.  είναι της άποψης ότι ένα ανθεκτικό στις μελλοντικές εξελίξεις θεματολόγιο δεξιοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μάθηση για τη βιωσιμότητα και να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προβληματισμού για τον επαγγελματικό γραμματισμό στο πλαίσιο της αυξανόμενης ψηφιοποίησης και ρομποτοποίησης των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ο οποίος θα εστιάζεται όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και στην προσωπική ανάπτυξη, τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των εκπαιδευόμενων·

30.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, η οποία περιλαμβάνει τολμηρούς στόχους στους τομείς της εκπαίδευσης, ιδίως τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου και τη βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών στην Ευρώπη·

31.  υπενθυμίζει ότι οι κλάδοι της δημιουργικότητας συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον επιχειρηματικών κλάδων, και ότι η δημιουργική εκπαίδευση καλλιεργεί μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία και η επινοητικότητα· ζητεί να ενσωματωθούν οι καλές τέχνες και η δημιουργική μάθηση στην εκπαίδευση στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (ΕΤΜΜ), με δεδομένη τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ δημιουργικότητας και καινοτομίας· υπογραμμίζει επιπλέον το δυναμικό των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) για τη διατήρηση και την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας και για την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση, ιδίως των νέων· τονίζει ότι η περαιτέρω προώθηση και επένδυση στους ΚΠΔ μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επένδυση, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες που προσφέρονται από το σύνολο των ΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ΜΚΟ και των μικρών ενώσεων, για παράδειγμα στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

32.  υπενθυμίζει την ανάγκη να ενθαρρύνονται τα κορίτσια και οι νεαρές γυναίκες να ακολουθούν σπουδές ΤΠΕ και καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν κορίτσια και νεαρές γυναίκες να μελετούν θέματα ΕΤΜΜ, καλύπτοντας επίσης τις καλές τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, και να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στους τομείς ΕΤΜΜ·

33.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, για τη βελτίωση των υπηρεσιών και της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και για την ισότητα των φύλων· ζητεί την ανάπτυξη προσβάσιμων, ποιοτικών και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και πρώιμης εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσιών φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων, και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους γονείς και τους φροντιστές, με την επωφελή χρήση της άδειας για οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας που να αξιοποιούν το δυναμικό των νέων τεχνολογιών, να εγγυώνται την κοινωνική προστασία και να προσφέρουν επαρκή κατάρτιση, όπου αρμόζει· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να ελαφρυνθεί το βάρος της υποχρεωτικής φροντίδας που φέρουν τα μέλη της οικογένειας και ζητεί τη δημιουργία ενός ρυθμιζόμενου τομέα των οικιακών βοηθών και των φροντιστών που θα διευκολύνει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το δυναμικό των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και τον σημαντικό ρόλο των φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας· υπογραμμίζει την ανάγκη παρακολούθησης της προόδου στον κοινωνικό τομέα και την ισότητα των φύλων, να συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου και να εξετάζεται ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων διαχρονικά·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν στόχους όσον αφορά τη φροντίδα των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρίες και άλλων εξαρτώμενων προσώπων, παρόμοιους με τους στόχους της Βαρκελώνης, σε συνδυασμό με μέσα παρακολούθησης προκειμένου να εξασφαλίζεται η επίτευξη αυτών των στόχων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ποιοτικά πρότυπα για όλες τις υπηρεσίες περίθαλψης, μεταξύ άλλων για τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητά τους· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να κάνουν δεκτά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Θεμάτων Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή (EPSCO) σχετικά με την ενίσχυση της στήριξης και φροντίδας που βασίζεται στις τοπικές κοινότητες με σκοπό την ανεξάρτητη διαβίωση, και να αναπτύξουν μια σαφή στρατηγική και να πραγματοποιήσουν ισχυρές επενδύσεις για την ανάπτυξη σύγχρονων, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών βασισμένων στις τοπικές κοινότητες, και να αυξήσουν τη στήριξη προς τα άτομα που παρέχουν φροντίδα, ιδίως τους οικογενειακούς φροντιστές·

35.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα της εργασίας τόσο από πλευράς εργασιακών συνθηκών, υγείας και ασφάλειας όσο και από πλευράς μισθών που επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση και οικογενειακό προγραμματισμό· τονίζει τη σημασία αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας κατά τρόπο αποτελεσματικό, με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και την επιβολή κατάλληλων προστίμων· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη εργασία, μέσω της ενίσχυσης των μηχανισμών επιθεώρησης της εργασίας και της ανάπτυξης μέτρων που καθιστούν δυνατή τη μετάβαση των εργαζομένων από την παραοικονομία στην επίσημη οικονομία· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την ύπαρξη της πλατφόρμας για την αδήλωτη εργασία, στην οποία πρέπει να συμμετέχουν ενεργά, με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με σκοπό την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, των εικονικών εταιρειών και της ψευδοαπασχόλησης, καθώς τα φαινόμενα αυτά υπονομεύουν τόσο την ποιοτική απασχόληση και την πρόσβαση των εργαζομένων στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης όσο και τα δημόσια οικονομικά των χωρών, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· χαιρετίζει τις νέες πρωτοβουλίες που πρότεινε η Επιτροπή, όπως η έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και έναν ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στις επιθεωρήσεις εργασίας ή σε άλλους σχετικούς δημόσιους φορείς, επαρκείς πόρους ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας, να σχεδιάσουν μέτρα που θα δίνουν στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την γκρίζα στην επίσημη οικονομία, και να βελτιώσουν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιθεώρησης και την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων που σκοπό έχουν την καταπολέμηση και την αποτροπή της απάτης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και της αδήλωτης εργασίας, καθώς και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης·

36.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας είναι αποδοτικές και αποτελεσματικές και ότι έχουν σχεδιαστεί για τη στήριξη της κινητικότητας μεταξύ των τομέων και την επανακατάρτιση των εργαζομένων, ζητήματα τα οποία θα καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικά καθώς οι αγορές εργασίας μας προσαρμόζονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομιών μας·

37.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες των ΜΜΕ και των κοινωνικών επιχειρήσεων όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομία στο σύνολό της· θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να αξιολογηθεί το υψηλό ποσοστό αποτυχίας των νεοφυών επιχειρήσεων, προκειμένου να αντληθούν διδάγματα για το μέλλον, και για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης και της στήριξης του κοινωνικού μοντέλου και του μοντέλου κυκλικής οικονομίας· θεωρεί απαραίτητο, επιπλέον, να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον με άρση των διοικητικών επιβαρύνσεων και προσαρμογή των απαιτήσεων, βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στήριξη της ανάπτυξης φορολογικών μοντέλων και απλουστευμένων διαδικασιών φορολογικής συμμόρφωσης που ευνοούν τις ΜΜΕ, τους επιχειρηματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, και επίσης να αποτραπεί η φοροδιαφυγή και η έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριών για τον εντοπισμό των φορολογικών βάσεων και των πραγματικών τους ιδιοκτητών· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές που ευνοούν μια υπεύθυνη και αποτελεσματική κουλτούρα επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων από μικρή ηλικία, παρέχοντάς τους ευκαιρίες να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση ή επισκέψεις σε επιχειρήσεις και τις κατάλληλες γνώσεις για αποτροπή της πτώχευσης· καλεί την Επιτροπή, εν προκειμένω, να μεριμνήσει για τη συνέχεια του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες»· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις οργανώσεις και τις πρωτοβουλίες που βοηθούν τους νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν καινοτόμα έργα·

38.  τονίζει ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας που μπορεί να δώσει ώθηση στην οικονομία και παράλληλα να μετριάσει τη στέρηση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και άλλα κοινωνικά προβλήματα· θεωρεί, επομένως, ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει μια κοινωνική διάσταση και να καλύπτει θέματα όπως το δίκαιο εμπόριο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, μεταξύ των οποίων οι συνεταιρισμοί, με στόχο την επιδίωξη μιας πιο κοινωνικής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας·

39.  υπενθυμίζει ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας ήταν κρίσιμες για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κρίσης· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη παροχής μεγαλύτερης στήριξης στις εν λόγω επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε διάφορες μορφές χρηματοδότησης, και ειδικότερα στα ευρωπαϊκά ταμεία, καθώς και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης· επιμένει στην ανάγκη να προβλεφθεί ένα νομικό πλαίσιο για τις εν λόγω επιχειρήσεις που αναγνωρίζει τις δραστηριότητές τους στην ΕΕ και αποτρέπει τον αθέμιτο ανταγωνισμό· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εκτίμηση που υπάρχει όσον αφορά τις δραστηριότητές τους δεν αντικατοπτρίζεται στην ΕΕΑ, όπως έχει ζητηθεί από το Κοινοβούλιο·

40.  αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι ευέλικτες συμβάσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων εθελοντικής προσωρινής και μερικής απασχόλησης, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση των επιπέδων συμμετοχής ομάδων οι οποίες θα αποκλείονταν άλλως από την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών·

41.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην έρευνα και να προωθήσουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών παραγωγής και υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας δίκαιης μετάβασης· υπογραμμίζει το δυναμικό τους όσον αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας, τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη μακροπρόθεσμη τόνωση της ανάπτυξης·

42.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στον τομέα Ε&Α, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω τομέα συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της οικονομίας και ευνοούν συνεπώς τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας και τους υψηλότερους μισθούς·

43.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των περιοχών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών και των περιοχών με σοβαρά και μόνιμα φυσικά και δημογραφικά μειονεκτήματα, προκειμένου να ευνοηθεί η αρμονική ανάπτυξη σε όλη την ΕΕ·

44.  θεωρεί ότι η δημογραφική συρρίκνωση, η οποία επηρεάζει τις περιφέρειες της ΕΕ σε διαφορετικό βαθμό, συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρών εμποδίων που παρακωλύουν την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, τα οποία απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις και δεσμεύσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η δημογραφική συρρίκνωση απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει την προσαρμογή των απαιτούμενων υποδομών, τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης με αξιοπρεπείς μισθούς, καθώς και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας, που θα πρέπει να συμβαδίζουν με την κατάλληλη ασφάλεια των θέσεων εργασίας και την προσβάσιμη κοινωνική προστασία·

45.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή συμπεριέλαβε την ανάγκη παροχής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις, όπως η συρρίκνωση και η διασπορά του πληθυσμού, στο ευρωπαϊκό στατιστικό της πρόγραμμα· θεωρεί ότι τα εν λόγω στοιχεία θα παράσχουν μια αξιόπιστη εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές, καθιστώντας δυνατή την εύρεση βέλτιστων λύσεων· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία κατά τη διαμόρφωση του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

46.  υπενθυμίζει ότι το αυξημένο προσδόκιμο ζωής απαιτεί την προσαρμογή των συνταξιοδοτικών συστημάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και μια καλή ποιότητα ζωής για τους ηλικιωμένους· τονίζει ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μείωσης του δείκτη οικονομικής εξάρτησης, μεταξύ άλλων με την παροχή ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας ώστε να προσφερθούν ευκαιρίες για όσους επιθυμούν να εργάζονται περισσότερο και με αξιολόγηση — σε επίπεδο κράτους μέλους και μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους- της ανάγκης να τεθούν τόσο η νόμιμη όσο και η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης σε βιώσιμη βάση, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και της περιόδου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, και με πρόληψη της πρόωρης εξόδου από την αγορά εργασίας, καθώς και με ένταξη των νέων και των προσφύγων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην ενίσχυση των δημόσιων και επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων και τη δημιουργία μορίων φροντίδας ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια εισφορών των γυναικών και των ανδρών που ανατρέφουν παιδιά και αναλαμβάνουν μακροχρόνιες ευθύνες φροντίδας ως εργαλείο για την αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων και για την παροχή επαρκούς εισοδήματος πάνω από το όριο της φτώχειας για μια ζωή με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία·

47.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν την πολιτική ενεργού γήρανσης και να επιδιώξουν την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών· υπενθυμίζει ότι τα πιο οικονομικά αποδοτικά συστήματα υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας που εξασφαλίζουν έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, προληπτική και θεραπευτική, καλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη έχουν επίσης θεμελιώδη σημασία για την παραγωγικότητα·

48.  είναι της άποψης ότι η πολιτική συνοχής, ως κύρια επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της όσον αφορά τη μείωση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της ένταξης και τη μείωση της φτώχειας και, συνεπώς, θα πρέπει να λάβει μεγαλύτερη χρηματοδότηση στο μελλοντικό ΠΔΠ· θεωρεί ότι το ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει το κύριο μέσο της ΕΕ για την ένταξη και την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, καθώς και για τη στήριξη μέτρων για την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων και να υποστηρίξει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το ΕΚΤ ώστε να στηρίξει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ·

49.  τονίζει την αναγκαιότητα το ΕΤΣΕ να στηρίξει την ανάπτυξη και την απασχόληση σε επενδυτικά έργα υψηλού κινδύνου και να αντιμετωπίσει την ανεργία των νέων και τη μακροχρόνια ανεργία· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για την τεράστια ανισορροπία που παρατηρείται στη χρήση του Ταμείου μεταξύ της ΕΕ-15 και της ΕΕ-13· υπογραμμίζει, επιπλέον, τον ρόλο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) για την προώθηση υψηλών επιπέδων ποιότητας και βιωσιμότητας της απασχόλησης, για την εξασφάλιση επαρκούς και αξιοπρεπούς κοινωνικής προστασίας και για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης των φόρων στα βασικά αγαθά, ιδίως τα τρόφιμα, ένα βήμα που αποτελεί μέτρο στοιχειώδους κοινωνικής δικαιοσύνης·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την περαιτέρω ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας, με την άρση των νομοθετικών εμποδίων, την αντιμετώπιση των διακρίσεων και την προσαρμογή των χώρων εργασίας, και με τη δημιουργία κινήτρων για την απασχόλησή τους· υπενθυμίζει ότι η δημιουργία ενός προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας για άτομα με αναπηρίες, η ενσωμάτωσή τους σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης και η στοχευμένη οικονομική στήριξη αποτελούν κεφαλαιώδη μέτρα που θα τα βοηθήσουν να συμμετέχουν πλήρως στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία στο σύνολό της· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων δείκτες σχετικά με την ένταξη στην εργασία και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες·

52.  επικροτεί την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στις προτεινόμενες νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κρατών μελών για την απασχόληση, οι οποίες προσαρτώνται στην ΕΕΑ για το 2018· ζητεί, επομένως, να συμπεριλάβουν οι διατάξεις αυτές συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατών μελών βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD).

53.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων, των εθνοτικών μειονοτήτων ή των μεταναστών·

54.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η μη εναρμόνιση της ζήτησης εργασίας με την προσφορά εργασίας αποτελεί πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πιο ανεπτυγμένων, και το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με επισφαλή ή ασταθή απασχόληση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ θέσεων εργασίας, κλάδων και τοποθεσιών ώστε να καλύπτεται η ζήτηση εργασίας εξίσου σε λιγότερο και περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και καθιστώντας δυνατή την επαγγελματική πρόοδο και προώθηση· αναγνωρίζει ότι η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη συμβάλλει στην εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, επιπλέον, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις μοναδικές περιστάσεις των διασυνοριακών εργαζομένων και των εργαζομένων στις περιφερειακές περιοχές και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

55.  εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τα πολλαπλά αιτήματα του Κοινοβουλίου, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες εξακολουθούν να μην λαμβάνονται υπόψη στην ΕΕΑ· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, με σκοπό τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών στην ΕΕ, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ισότητα μεταξύ περιφερειών και να προωθηθεί η πολυσυζητημένη ανοδική σύγκλιση· υπογραμμίζει ότι εξακολουθεί να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, όχι μόνον όσον αφορά τη διάθεση κονδυλίων αλλά και όσον αφορά τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές στην κοινωνική κατάσταση και στα επίπεδα απασχόλησης των εν λόγω περιφερειών·

56.  επισημαίνει ότι, την περίοδο 2014-2016, η αύξηση των πραγματικών μισθών ήταν κατώτερη της αύξησης της παραγωγικότητας, παρ’ όλες τις βελτιώσεις στην αγορά εργασίας· υπενθυμίζει ότι η αύξηση στους πραγματικούς μισθούς ως αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγικότητας, συμβάλλει καίρια στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων·

57.  υπογραμμίζει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων ως βασικών ενδιαφερόμενων στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων, των εθνικών πρακτικών κοινωνικού διαλόγου και της κοινωνίας των πολιτών, και την προστιθέμενη αξία της ενεργού συμμετοχής τους στην κατάρτιση, τον καθορισμό της αλληλουχίας και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων· επισημαίνει ότι, με την ουσιαστική συμμετοχή τους στον σχεδιασμό των πολιτικών, οι κοινωνικοί εταίροι θα μπορούν να νιώθουν ότι συμμετέχουν περισσότερο στις εθνικές μεταρρυθμίσεις που εγκρίνονται ως αποτέλεσμα των συστάσεων ανά χώρα του Εξαμήνου και, τελικά, θα ενισχυθεί η αποδοχή των αποτελεσμάτων από μέρους τους· καλεί επομένως την Επιτροπή να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για μια τέτοια ικανοποιητική συμμετοχή όλων των συμφεροντούχων· υποστηρίζει την άποψη ότι οι νέες μορφές απασχόλησης στην παγκοσμιοποιημένη αγορά απαιτούν νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου και διαλόγου με τους πολίτες, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη δημιουργία αυτών των νέων μορφών κοινωνικού διαλόγου και την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και της προστασίας σε αυτές τις νέες μορφές απασχόλησης· τονίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και να προστατεύονται σε περίπτωση που προβαίνουν σε καταγγελίες για καταχρηστικές πρακτικές· πιστεύει ότι, για να προχωρήσουμε προς την ανοδική σύγκλιση, ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να συνεχιστεί σε κάθε φάση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βοηθούν τα άτομα στην οικοδόμηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας·

58.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και τον πίνακα αποτελεσμάτων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η κατανομή των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού ανταποκρινόταν σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις προσόντων της αγοράς εργασίας κατά το 2016 και ότι η προσφορά εργασίας ξεπέρασε τη ζήτηση για όλους τους τύπους προσόντων και ήταν ιδιαίτερα υψηλή για χαμηλά και μέσα προσόντα· τονίζει ότι οι προβλέψεις του CEDEFOP δείχνουν παράλληλη αύξηση των δεξιοτήτων τόσο από πλευράς ζήτησης όσο και από πλευράς προσφοράς μέχρι το 2025 και ότι αναμένεται ταχύτερη μεταβολή των επιπέδων δεξιοτήτων για το εργατικό δυναμικό σε σύγκριση με αυτά που απαιτούνται από την αγορά εργασίας· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεκτιμούν προσεκτικά τις δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του ποσοστού υπερειδίκευσης (25% το 2014)·

59.  τονίζει ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου, όπως το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων ή το χάσμα στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών, εξακολουθούν να έχουν μεγάλες διαστάσεις, με τις μέσες μεικτές ωριαίες αποδοχές των ανδρών εργαζομένων να είναι κατά περίπου 16% υψηλότερες από τις αντίστοιχες αποδοχές των γυναικών εργαζομένων· επισημαίνει ότι τα εν λόγω χάσματα οφείλονται στην υποεκπροσώπηση των γυναικών σε καλά αμειβόμενους τομείς, στις διακρίσεις στην αγορά εργασίας και στο υψηλό ποσοστό των γυναικών με μερική απασχόληση· επιμένει ότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος για να καλυφθούν αυτά τα κενά· ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να εισαγάγει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» έναν πυλώνα για την ισότητα των φύλων και έναν πρωταρχικό στόχο για την ισότητα των φύλων·

60.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση της ισότητας των φύλων και την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στα εθνικά μεταρρυθμιστικά τους προγράμματα και στα προγράμματά τους σταθερότητας και σύγκλισης, καθορίζοντας ποιοτικούς στόχους και επινοώντας μέτρα που αντιμετωπίζουν τα επίμονα χάσματα μεταξύ των φύλων·

61.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0355.

(3)

ΕΕ L 59 της 2.3.2013, σ. 5.

(4)

ΕΕ CE 236 της 12.8.2011, σ. 57.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0451.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0418.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0403.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0360.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0260.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0073.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0039.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0338.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0033.

(15)

ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 19.

(16)

ΕΕ L 265 της 11.8.2017, σ. 48.

(17)

ΕΕ L 75 της 26.2.2016, σ. 130.

(18)

ΕΕ L 65 της 19.2.2016, σ. 40.

(19)

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(20)

ΕΕ L 67, 20.2.2016, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ), αναπόσπαστο μέρος του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής σύγκλισης, με τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της για το επόμενο έτος. Ο εισηγητής επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη έκδοση της κοινής έκθεσης για την απασχόληση παρουσιάζει τα αποτελέσματα του κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος αντικαθιστά τον πίνακα αποτελεσμάτων με τους βασικούς δείκτες απασχόλησης και κοινωνικούς δείκτες που συμφωνήθηκαν το 2013. Ο νέος πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει μία σειρά Βασικών Δεικτών για τον έλεγχο των εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων των κρατών μελών σε τρεις ευρείες διαστάσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Κοινωνικού Πυλώνα, δηλαδή (α) ισότητα ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, (β) δυναμικές αγορές εργασίας και δίκαιες συνθήκες εργασίας, και (γ) δημόσια στήριξη / κοινωνική προστασία και ένταξη.

Η ΕΕΑ για το 2018 παρουσιάζει τις θετικές ενδείξεις ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας με σταθερή οικονομική ανάπτυξη, μείωση των ποσοστών ανεργίας και βελτίωση των επενδύσεων και των δημόσιων οικονομικών. Το δεύτερο τρίμηνο του 2017 καταγράφηκαν 235,4 εκατομμύρια εργαζόμενοι, ενώ από το δεύτερο τρίμηνο του 2014 έχουν δημιουργηθεί 8 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας. Τα ποσοστά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μειώνονται. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να προσδιορίσει τα πλέον κρίσιμα διαρκή εμπόδια για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης παράλληλα με κοινωνική σύγκλιση και να διατυπώσει συστάσεις για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Παρά τη μικρή ύφεση, η ανεργία των νέων εξακολουθεί να βρίσκεται στο απαράδεκτα υψηλό επίπεδο του 16,6% και του 18,7% για τη ζώνη του ευρώ. Εκτός αυτού, 6,3 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης. Αυτή είναι μία από τις πιεστικότερες προκλήσεις και πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων η εμβληματική πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων για την οποία πρόσφατα χορηγήθηκαν επιπλέον 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2017-2020. Ωστόσο, χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά τόσο της Επιτροπής όσο και των κρατών μελών.

Μία από τις λύσεις για την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας είναι η διόρθωση της αναντιστοιχίας μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Ως εκ τούτου, η προσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και η βελτίωση των πλαισίων εκπαίδευσης σε δεξιότητες είναι επιθυμητές ενέργειες. Επιπλέον, σύμφωνα με την Eurostat, εκτιμάται ότι ένα 44% των Ευρωπαίων δεν διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες, ενώ για το 90% του συνόλου των θέσεων εργασίας απαιτούνται τουλάχιστον ορισμένες τέτοιες δεξιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη ψηφιακών και άλλων μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα αναγκαία. Υπάρχουν τομείς όπου οι εργοδότες δυσκολεύονται να καλύψουν τις κενές τους θέσεις απασχόλησης, ένα φαινόμενο που επηρεάζει τόσο τις λιγότερο όσο και τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρέχεται υποστήριξη στην κινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ θέσεων εργασίας, τομέων και τοποθεσιών.

Απαιτούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την τόνωση των επενδύσεων και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και παράλληλα για να εξασφαλιστεί η επάρκεια των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να αποσκοπούν κυρίως σε βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν το 85% των νέων θέσεων εργασίας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν τις νέες τεχνολογίες παραγωγής δεδομένου ότι αυτές έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Ο εισηγητής υποστηρίζει ότι η δημογραφική κατάσταση (και συγκεκριμένα η γήρανση των ευρωπαϊκών κοινωνιών και η δυσανάλογη μείωση του πληθυσμού ορισμένων περιοχών) αποτελεί πρόκληση για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, για τις υπηρεσίες και για την αγορά εργασίας στο σύνολό της. Κατά συνέπεια, για την αντιμετώπισή της απαιτείται μία ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει τη δημιουργία και την προσαρμογή των απαραίτητων υποδομών, τη μεταρρύθμιση των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων και τη θέσπιση πολιτικών παράτασης του επαγγελματικού βίου. Επιπλέον, η ενθάρρυνση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και της κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων θα αποβεί επίσης επωφελής για την κοινωνία στο σύνολό της.

Ο εισηγητής επισημαίνει ότι παρά τα πολλά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και απαιτείται γι’ αυτό η ανάληψη περαιτέρω δράσης. Τα διάφορα κίνητρα για τους εργοδότες, τα οποία θα τους ενθαρρύνουν να προσλάβουν άτομα με αναπηρίες, έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες σε ό,τι αφορά την αύξηση της απασχολησιμότητας των ατόμων με αναπηρίες. Επιπλέον, θα πρέπει να αρθούν τα νομοθετικά εμπόδια που συνιστούν επιβάρυνση για την πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας.

Εν κατακλείδι, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης αποτελεί σημαντικό δείκτη για τα κράτη μέλη κατά το σχεδιασμό των εθνικών τους πολιτικών και σχεδίων μεταρρύθμισης. Ωστόσο, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να αποφευχθεί η ανομοιογενής εφαρμογή των ανά χώρα συστάσεων, οι οποίες είναι το επόμενο βήμα στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (22.2.2018)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

(2017/2260(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Julie Ward

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει την έγκριση της κοινής διακήρυξης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και επισημαίνει την πολιτική μετατόπιση που αυτός αντιπροσωπεύει στην κατεύθυνση της προώθησης κοινωνικών πολιτικών· υπενθυμίζει ότι, χωρίς τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, η διακήρυξη θα παραμείνει αναποτελεσματική και ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη μείωση των ανισοτήτων, την καταπολέμηση της φτώχειας και την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση προκειμένου να προωθηθεί η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη και να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι η ποιοτική εκπαίδευση και η αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση, τη νεολαία και τον πολιτισμό έχουν ουσιαστική σημασία για την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ΕΕ·

2.  χαιρετίζει την πρόθεση να ενσωματωθεί ο νέος πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, δεδομένου ότι οι κοινωνικές επενδύσεις και τα μέτρα δεν πρέπει να είναι απλώς ένα θετικό παρεπόμενο της οικονομικής πολιτικής, αλλά να εντάσσονται πλήρως στις προσπάθειες συντονισμού των πολιτικών των κρατών μελών για τη δημιουργία μιας Κοινωνικής Ένωσης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτόν·

3.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να αξιοποιήσει πλήρως τη ρήτρα ευελιξίας του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να πραγματοποιούν ρωμαλέες επενδύσεις στις πολιτικές για τον πολιτισμό και τη νεολαία, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την έρευνα και την καινοτομία, οι οποίες έχουν θεμελιώδη σημασία στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, δημιουργώντας μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά εργασίας και παράγοντας σταθερή και μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία, με ταυτόχρονη τήρηση της αρχής των ισορροπημένων προϋπολογισμών·

4.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων σχετικά με την εκπαίδευση και τη νεολαία και για προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

5.  επικροτεί την πρόοδο σε ό,τι αφορά το ποσοστό των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, αλλά σημειώνει, όσον αφορά το τελευταίο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει, ωστόσο, ότι η πιο πρόσφατη έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και οι έρευνες του PISA δείχνουν μείωση της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, και ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων και των κοινωνικών κατηγοριών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα· υπενθυμίζει ότι οι νέοι που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα παραμένουν σε υψηλότερο κίνδυνο να βρεθούν ΕΕΑΚ (εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης) ή σε απασχόληση χαμηλής ειδίκευσης, ασταθή ή χαμηλόμισθη· τονίζει ότι οι στόχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμη· τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί το δικαίωμα σε εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς για όλες τις ηλικίες και τους τύπους εκπαιδευομένων, να γίνουν επενδύσεις σε δραστηριότητες προβολής, να αναπτυχθούν απτά μέτρα για στήριξη στους πιο ευπαθείς εκπαιδευόμενους και στα μειονεκτούντα άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευομένων με αναπηρίες, ΕΕΑΚ, καθώς και νέων και παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, και να διασφαλισθεί η συστηματική ένταξή τους στην κανονική εκπαίδευση·

6.  θεωρεί ότι οι μετανάστες πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στα συστήματα εκπαίδευσης, τα οποία απαιτούν περαιτέρω, στοχευμένες δημόσιες δαπάνες, και να είναι σε θέση να επωφελούνται από υψηλής ποιότητας κοινωνικές και περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις με σκοπό την ένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας και τη μείωση της ανεργίας·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη βασικών και ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των ενηλίκων, η οποία μπορεί να παρεμποδίζει, μεταξύ άλλων, την πρόσβασή τους σε μόνιμες ποιοτικές θέσεις εργασίας· σημειώνει ότι τα εκπαιδευτικά μας συστήματα θα πρέπει να επικαιροποιούνται σύμφωνα με τις προκλήσεις της ταχέως μεταβαλλόμενης και ολοένα πιο διασυνδεδεμένης κοινωνίας μας, όπως με τις προκλήσεις που είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής προόδου· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει να εξοπλισθούν οι εκπαιδευόμενοι όλων των ηλικιών και προελεύσεων με κοινωνικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως οι διαπολιτισμικές δεξιότητες, η δημιουργική και κριτική σκέψη και ο ψηφιακός και πολυμεσικός γραμματισμός, καθώς και να προωθηθούν οι ΤΠΕ και η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, ως αποτελεσματικός τρόπος για την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων και μιας αίσθησης της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, που έχουν σημασία τόσο στην αυτοαπασχόληση όσο και στην απασχόληση· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των προγραμμάτων διά βίου μάθησης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και σε σχέση με την εξασφάλιση της διαρκούς ποιοτικής κατάρτισης των διδασκάλων και των εκπαιδευτών·

8.  είναι της άποψης ότι ένα ανθεκτικό στις μελλοντικές εξελίξεις θεματολόγιο δεξιοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μάθηση για τη βιωσιμότητα και να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προβληματισμού για τον επαγγελματικό γραμματισμό στο πλαίσιο της αυξανόμενης ψηφιοποίησης και ρομποτοποίησης των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ο οποίος θα εστιάζεται όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και στην προσωπική ανάπτυξη, τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των εκπαιδευόμενων·

9.  ζητεί τη δέουσα αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, μεταξύ άλλων με τον καθορισμό φιλόδοξων σημείων αναφοράς και την αναγνώριση των αποκτώμενων δεξιοτήτων και προσόντων· υπενθυμίζει, συνεπώς, την ανάγκη για μια συνολική στρατηγική για τη διά βίου μάθηση σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας με αυξανόμενη ανάγκη για νέες δεξιότητες και καινοτομία·

10.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, η οποία περιλαμβάνει τολμηρούς στόχους στους τομείς της εκπαίδευσης, ιδίως τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου και τη βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών στην Ευρώπη·

11.  επιδοκιμάζει τη συμβολή του Erasmus+ στην προώθηση της κινητικότητας και των πολιτιστικών ανταλλαγών εντός της ΕΕ και πέραν αυτής· ζητεί καλύτερη προώθηση και χρήση ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διαφάνεια, την κινητικότητα και την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας όσον αφορά τη μάθηση, την κατάρτιση και την απασχόληση· επαναβεβαιώνει ότι πρέπει να προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες κινητικότητας σε όσους ακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση, σε μειονεκτούντες νέους και άτομα που υφίστανται διάφορες και πολλαπλές μορφές διακρίσεων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η κινητικότητα των σπουδαστών και των εργαζομένων με ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση της εκμάθησης άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών·

12.  χαιρετίζει την τόνωση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε ολόκληρη την Ένωση· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat του 2017, τα ποσοστά ανεργίας των νέων παραμένουν πολύ υψηλά σε ορισμένες χώρες, ενώ ανέρχονται σε 16,5 % στην ΕΕ των 28 και 18,6 % στη ζώνη του ευρώ· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, ότι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα, όπως πρέπει να είναι και η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και η πρόληψη της επισφαλούς απασχόλησης, σύμφωνα με την ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι χρόνιες ανισότητες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπίζονται καλύτερα και ότι πρέπει να εξασφαλίζονται υψηλότερα ποσοστά απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευάλωτων και μειονεκτούντων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών και προσφύγων, στην αγορά εργασίας· επισημαίνει την αναντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πόλωση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και σε ασθενέστερη κοινωνική συνοχή· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την προώθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων, του τομέα της έρευνας και άλλων συναφών κοινωνικών εταίρων·

13.  υπενθυμίζει ότι οι κλάδοι της δημιουργικότητας συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον επιχειρηματικών και ταχέως αναπτυσσόμενων κλάδων, και η δημιουργική εκπαίδευση καλλιεργεί μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία και η επινοητικότητα· ζητεί να ενσωματωθούν οι καλές τέχνες και η δημιουργική μάθηση στην εκπαίδευση στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (ΕΤΜΜ), με δεδομένη τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ δημιουργικότητας και καινοτομίας· υπογραμμίζει επιπλέον το δυναμικό των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) για τη διατήρηση και την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας και για την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση, ιδίως των νέων· τονίζει ότι η περαιτέρω προώθηση και επένδυση στους ΚΠΔ μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επένδυση, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες που προσφέρονται από το σύνολο των ΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ΜΚΟ και των μικρών ενώσεων, για παράδειγμα στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

14.  τονίζει ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας που μπορεί να δώσει ώθηση στην οικονομία και παράλληλα να μετριάσει τη στέρηση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και άλλα κοινωνικά προβλήματα· θεωρεί, επομένως, ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει μια κοινωνική διάσταση και να καλύπτει θέματα όπως το δίκαιο εμπόριο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, μεταξύ των οποίων οι συνεταιρισμοί, με στόχο την επιδίωξη μιας πιο κοινωνικής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας·

15.  τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από άποψη καινοτομίας και απασχόλησης και στο θέμα της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων και της μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει μια ειδική ενεργειακή και περιβαλλοντική στρατηγική στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο που να καλύπτει επίσης την εκπαίδευση και την απασχόληση·

16.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων στον τομέα της απασχόλησης, μεταξύ των οποίων διακρίσεις στις πολιτικές προσλήψεων και απολύσεων, το μισθολογικό χάσμα, η αναγκαστική εργασία μερικής απασχόλησης, η σεξουαλική παρενόχληση, και τα μέτρα γονικής άδειας που δεν επαρκούν για την εξασφάλιση πραγματικής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και για τους δύο γονείς, εξακολουθούν να είναι σημαντικές παρά τη σημαντική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί και την αισθητά καλύτερη τεκμηρίωση των εν λόγω πρακτικών· ζητεί, ως εκ τούτου, την επιβολή και ταχεία εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα της ισότητας των φύλων και καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν περαιτέρω τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές·

17.  υπενθυμίζει την ανάγκη να ενθαρρύνονται τα κορίτσια και οι νεαρές γυναίκες να ακολουθούν σπουδές ΤΠΕ και καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν κορίτσια και νεαρές γυναίκες να μελετούν θέματα ΕΤΜΜ, καλύπτοντας επίσης τις καλές τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, και να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στους τομείς ΕΤΜΜ·

18.  επαναλαμβάνει την έκκλησή της για τη δημιουργία μιας Εγγύησης για το Παιδί και ζητεί από την Επιτροπή να ολοκληρώσει την αξιολόγησή της, μέσω της αντίστοιχης προπαρασκευαστικής δράσης (γραμμή του προϋπολογισμού 04 03 77 25) εγκαίρως· υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση πρόκειται να εξετάσει τρόπους για την επίτευξη κοινωνικής επένδυσης στην πρώιμη παιδική ηλικία, τον τρόπο διασφάλισης της εφαρμογής της σύστασης για την επένδυση στα παιδιά(1) και τη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων εργαλείων και προγραμμάτων· επιμένει στην ορθή και ταχεία υλοποίηση της Εγγύησης για τη Νεολαία, μεταξύ άλλων μέσω επαρκούς χρηματοδότησης που θα βασίζεται σε ενδελεχείς αξιολογήσεις και, όπου είναι αναγκαίο, σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και εξατομικευμένες προσαρμογές, ώστε να μπορεί να προσφέρει στους νέους καλής ποιότητας προσφορές απασχόλησης και να εξασφαλίσει τη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας· ζητεί επίσης επίμονα την καλύτερη παρακολούθηση και επικοινωνία της Εγγύησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη πολιτικών για τη νεολαία που να βασίζονται περισσότερο σε τεκμήρια·

19.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να είναι μια πιο ανοικτή, διαφανής και δημοκρατική διαδικασία· ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τον διάλογο με τους συμφεροντούχους, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, χρησιμοποιώντας, για τον σκοπό αυτόν, τα πρόσθετα εργαλεία που προσφέρει η ηλεκτρονική δημοκρατία·

20.  επικροτεί την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στις προτεινόμενες νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κρατών μελών για την απασχόληση, οι οποίες προσαρτώνται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018· ζητεί, επομένως, να συμπεριλάβουν οι διατάξεις αυτές συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατών μελών βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Νικόλαος Χουντής, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, María Teresa Giménez Barbat, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francis Zammit Dimech

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

EPP

Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Andrzej Zdrojewski, Francis Zammit Dimech

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

The Greens/EFA

Helga Trüpel

EFDD

Isabella Adinolfi

4

-

ECR

Rupert Matthews

GUE/NGL

Νικόλαος Χουντής, Curzio Maltese

ENF

Dominique Bilde

2

0

EPP

Andrea Bocskor, Milan Zver

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 59 της 2.3.2013, σ. 5.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

10

14

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Sven Schulze, Joachim Schuster, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Evelyne Gebhardt, Paul Tang


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

10

-

ECR

Arne Gericke, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Κωνστανίνα Κούνεβα, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Λάμπρος Φουντούλης

14

0

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Evelyne Gebhardt, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Joachim Schuster, Simon Siôn, Paul Tang, Marita Ulvskog

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 9 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου