Процедура : 2017/0223(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0053/2018

Внесени текстове :

A8-0053/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2018 - 6.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0093

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 706kWORD 65k
5.3.2018
PE 613.406v02-00 A8-0053/2018

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

(12476/2017– C8‑0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Норика Николай

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

(12476/2017 – C8‑0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12476/2017),

–  като взе предвид Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (12479/2017);

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0445/2017),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по бюджети (A8-0053/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Мавриций.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Индийският океан е вторият по големина доставчик на риба тон в света и най-големият източник на улов на риба тон за флота на ЕС. Най-голям по количество в Индийския океан е уловът на жълтопер тунец и големоок тон, които са главно цел на тайванския флот (70%), докато флотът на ЕС осъществява едва 8,9% от общия годишен улов.

Република Мавриций е островна държава в Индийския океан, на 2 000 километра от югоизточния бряг на континентална Африка, има площ от 2 040 km², морска зона от 2,3 млн. km² и Изключителна икономическа зона (ИИЗ) от 1,86 млн. km². Страната включва островите Мавриций, Родригес, външните острови Сейнт Брандън и Агалега и оспорваните територии на остров Тромелин и Архипелага Чагос.

С население от 1,27 млн. души, от които 1,25 милиона живеят на остров Мавриций и 38 000 на остров Родригес, страната се стреми да продължи намаляването на детската смъртност, подобряването на здравеопазването и постигането на по-справедливо разпределение на доходите.

Мавриций има непрекъснато развиваща се икономика, която е спаднала само от 4,6% годишно до 3,2% по време на световната икономическа криза, като секторът на рибарството носи приблизително 1,4% от БВП на страната. Планът за развитие на страната от 2015 г. включва рибарството и морската икономика като един от основните стълбове, при надлежно отчитане на дългосрочното управление и устойчивото използване на морската среда.

През 2007 г. страната прие Акт за риболова и морските ресурси, който влезе в сила през 2008 г., с цел предоставяне на по-добро управление, защита и опазване на морските ресурси. Въпреки че Република Мавриций не разполага с патрулни кораби, всички разрешителни за риболов изискват функционираща система за наблюдение на корабите (VMS) и сътрудничеството с Комисията за Индийския океан (IOC) даде възможност за патрулни мисии. Освен това, преструктуриране и сливане на предишните агенции и министерства в Министерство на икономиката на океана, морските ресурси, рибарството, корабоплаването и външните острови, заедно с приемането на ново законодателство в областта на рибарството, се очаква да доведат до привеждане в съответствие на законодателството на страната с резолюциите на IOC и подобряване на ефективността и управлението.

Първото двустранно споразумение в областта на рибарството между ЕС и Република Мавриций беше сключено през 1989 г., а последният протокол в областта на рибарството влезе в сила през 2014 г. и беше в сила до 27 януари 2017 г. Последният протокол обхваща годишен референтен тонаж от 5 500 тона/година, за годишна финансова вноска в размер на 660 000 EUR, от които 302 500 EUR са за подкрепа и изпълнение на политиката в областта на рибарството и морската политика.

Последващата оценка на предишния протокол сочи, че двете страни са се възползвали от тази рамка, като правителството на Мавриций е използвало средствата на ЕС за секторна подкрепа, по-добра защита на ИИЗ и значителен напредък при изпълнението на своята политика в областта на околната среда и насърчаването на устойчивото развитие. В същото време, флотът на ЕС се е възползвал от по-стабилна, предсказуема и ясна рамка, особено като се имат предвид всички други СПОУР, действащи в региона.

Въз основа на резултатите от този предварителен и последващ доклад беше подписан нов протокол между Европейския съюз и Република Мавриций на 26 април 2017 г. за период от четири години. Новият протокол съответства на целите на ОПОР и нейното външно измерение.

Той осигурява възможности за риболов за 40 сейнера за риба тон и 45 кораба с повърхностни парагади, както и най-много 20 снабдителни кораби за подпомагане на дейностите на риболовните кораби на Европейския съюз.

Годишното отражение върху бюджета е в размер на 575 000 EUR, общо 2 300 000 EUR, разпределени, както следва:

a)  референтен тонаж от 4 000 тона, за който е определена годишна сума за достъп в размер на 220 000 EUR;

б)  подкрепа за развитието на секторната политика на Република Мавриций в областта на рибарството в размер на 220 000 EUR годишно; както и

в)  подкрепа за развитието в областта на океанската икономика в размер на 135 000 EUR годишно.

Ако годишното равнище на улова за риболовните кораби на ЕС превиши годишния референтен тонаж, годишната вноска за всеки допълнителен тон улов ще бъде в размер на 55 EUR, като няма да надвишава два пъти годишните планирани средства в размер на 220 000 EUR. В случай, че това ограничение е надвишено, допълнителната сума ще се заплаща през следващата година.

Като част от Протокола Република Мавриций ще прилага едни и същи технически и консервационни мерки за всички промишлени флоти, извършващи дейност в нейните води, за да се гарантират условия на равнопоставеност. В същото време органите на Мавриций ще предоставят на Европейския съюз необходимата информация относно чуждестранните риболовни дейности във водите на страната.

По отношение на зачитането на правата на човека, демократичния принцип и принципите на правовата държава, ЕС и Република Мавриций ще прилагат настоящото споразумение в съответствие с член 9 от Споразумението от Котону.

В съответствие с ОПОР и целите на Мавриций в областта на рибарството и икономиката, страните ще си сътрудничат в областта на борбата срещу ННН риболов, като Протоколът изисква корабите на ЕС незабавно да докладват за всяка забелязана подозрителна дейност.

Съвместният комитет, съставен от представители на двете страни, ще установи, въз основа на националната политиката в областта на рибарството и морската политика на Мавриций, както годишните, така и многогодишните цели, които трябва да бъдат постигнати при развитието на отговорен и устойчив риболов. Съвместният комитет ще оценява напредъка по тези цели и може да преразгледа или да преустанови вноската, ако резултатите не съответстват на програмите.

Двете страни са се договорили да спазват правилата и препоръките на IOC и да ги вземат предвид, заедно с най-добрите налични научни препоръки, когато Съвместният комитет приема необходимите мерки за осигуряване на устойчиво управление на риболовните ресурси на Мавриций, що се отнася до корабите на ЕС.

Действието на настоящия протокол може да бъде временно преустановено или прекратено по инициатива на някоя от двете страни, с предизвестие от три месеца и съответно шест месеца в писмен вид. Преустановяването може да бъде започнато, ако една от страните не спази разпоредбите на Протокола, в случай на нарушение на основните права и правата на човека. Процедурите на преустановяване и на спиране ще поставят началото на консултации между ЕС и Република Мавриций с оглед намиране на дипломатическо решение.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (23.2.2018)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно проект за решение на Съвета относно сключването на протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)

Докладчик: Инесе Вайдере

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въз основа на съответните указания за водене на преговори Комисията проведе преговори с правителството на Мавриций с оглед на сключването на нов протокол към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций. След приключване на тези преговори на 26 април 2017 г. бе парафиран нов протокол. Протоколът обхваща период от четири години, считано от датата на временното му прилагане, т.е. датата на подписването му, както е посочено в член 15 от него.

В първия протокол към Споразумението за партньорство в областта на рибарството бяха определени за срок от три години възможностите за риболов, предоставени на корабите на Съюза в риболовната зона под суверенитета или юрисдикцията на Мавриций, както и предоставеното от Европейския съюз финансово участие. Срокът на прилагане на посочения протокол изтече на 27 януари 2017 г.

Основната цел на новия протокол е да се предоставят възможности за риболов на кораби на Съюза във водите на Мавриций въз основа на най-добрите налични научни становища, като се спазват препоръките на Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC) и, когато това е целесъобразно, в рамките на наличните допълнителни рибни ресурси. Позицията на Комисията се основава, наред с другото, на резултатите от оценката на предишния протокол (2014—2017 г.) и на прогнозна оценка на възможността да се сключи нов протокол. И двете оценки са извършени от външни експерти. С протокола също така ще се създаде възможност за Европейския съюз и Република Мавриций да си сътрудничат по-тясно при насърчаването на политика на устойчиво рибарство и отговорното използване на рибните ресурси във водите на Мавриций и ще се подкрепят усилията на Мавриций тази държава да развива устойчива океанска икономика в интерес и на двете страни.

Новият протокол предвижда общо финансово участие от 2 300 000 EUR за целия период (2017—2021 г.).

Това общо финансово участие включва:

• годишна сума за достъп до водите на Мавриций в размер на 220 000 EUR, която съответства на референтен тонаж от 4000 тона годишно;

• специална сума от 220 000 EUR годишно за подкрепа и прилагане на секторната политика на Мавриций в областта на рибарството; както и

• допълнителна сума в размер на 135 000 EUR за подпомагане на развитието на морската политика и океанската икономика.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

Позовавания

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Водеща комисия

 

PECH

 

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.12.2017

Докладчик

       Дата на назначаване

Inese Vaidere

26.9.2017

Дата на приемане

22.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

Позовавания

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

13.12.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

14.12.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Norica Nicolai

12.10.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.11.2017

24.1.2018

 

 

Дата на приемане

27.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Liliana Rodrigues

Дата на внасяне

5.3.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

3

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 4 април 2018 г.Правна информация