Procedure : 2017/0223(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0053/2018

Indgivne tekster :

A8-0053/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2018 - 6.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0093

HENSTILLING     ***
PDF 397kWORD 59k
5.3.2018
PE 613.406v02-00 A8-0053/2018

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius

(12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Norica Nicolai

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius

(12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (12476/2017),

–  der henviser til protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius (12479/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0445/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0053/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Mauritius' regeringer og parlamenter.


BEGRUNDELSE

Det Indiske Ocean er den næststørste kilde til tun i verden og den største kilde til tunfangster for EU-flåden. Det største antal fangster i Det Indiske Ocean består af gulfinnet tun og storøjet tun, som hovedsagelig fiskes af den taiwanesiske flåde (70 %), mens EU-flåden kun tegner sig for 8,9 % af de samlede årlige fangster.

Republikken Mauritius er en østat i Det Indiske Ocean beliggende 2000 km fra Afrikas sydøstlige kyster, der har et areal på 2040 km², en maritim zone på 2,3 mio. km² og en eksklusiv økonomisk zone på 1,86 mio. km². Landet omfatter øerne Mauritius, Rodrigues, de fjerntliggende øer St. Brandon og Agaléga og de omtvistede områder Tromlinøen og Chagosøerne.

Med en befolkning på 1,27 millioner mennesker, hvoraf 1,25 millioner lever på øen Mauritius og 38 000 på øen Rodrigues, forsøger landet fortsat at nedbringe børnedødeligheden, forbedre sundhedssystemet og opnå en mere retfærdig indkomstfordeling.

Mauritius har en stadigt voksende økonomi, som kun faldt fra 4,6 % til 3,2 % årligt under den globale økonomiske krise, og fiskerisektoren indbringer ca.1,4 % af landets BNP. Landets udviklingsplan for 2015 omfatter fiskevarer og havøkonomi som en af de vigtigste søjler under behørig respekt for langsigtet forvaltning og bæredygtig udnyttelse af havmiljøet.

I 2007 vedtog landet en lov om fiskeri og marine ressourcer, som trådte i kraft i 2008 og har det formål at sikre en bedre forvaltning, beskyttelse og bevarelse af de marine ressourcer. Selv om Republikken Mauritius ikke råder over inspektionsskibe, kræves ved alle udstedelser af fiskerilicenser et funktionsdygtigt fartøjsovervågningssystem (FOS), og et samarbejde med Kommissionen for Det Indiske Ocean (IOC) har givet mulighed for inspektioner. Desuden skal en omstrukturering og sammenlægning af de tidligere instanser og ministerier til et ministerium for havøkonomi, havressourcer, fiskeri, skibsfart og fjerntliggende øer sammen med vedtagelsen af en ny lovgivning bringe landets lovgivning i overensstemmelse med IOC's beslutninger og forbedre effektiviteten og forvaltningen.

Den første bilaterale aftale mellem EU og Republikken Mauritius blev indgået i 1989, og den seneste protokol startede i 2014 og sluttede den 27. januar 2017. Den seneste protokol dækkede en årlig referencemængde på 5500 t/år for en årlig finansiel modydelse på 660 000 EUR, hvoraf 302 500 EUR er til støtte for og gennemførelse af landets fiskeri- og havpolitik.

Den efterfølgende evaluering af den foregående protokol viser, at begge parter har haft gavn af denne ramme, hvor Mauritius' regering anvender EU-midler til sektorstøtte, en bedre beskyttelse af sin eksklusive økonomiske zone og betydelige fremskridt med gennemførelsen af sin miljøpolitik og fremme af bæredygtighed. Samtidig har EU's fiskeflåde fordel af en mere stabil, forudsigelig og klar ramme, navnlig i lyset af alle de andre partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri, der er gældende i regionen.

På grundlag af resultaterne af denne efterfølgende og forudgående rapport blev en ny protokol mellem EU og Republikken Mauritius paraferet den 26. april 2017, der dækker en periode på fire år. Den nye protokol er i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks mål og eksterne dimension.

Denne protokol giver fiskerimuligheder for 40 notfartøjer til tunfiskeri, 45 langlinefartøjer med flydeline samt højst 20 hjælpefartøjer.

De årligt budgetmæssige konsekvenser vil være på 575 000 EUR, i alt 2 300 000 EUR, fordelt som følger:

a)  en referencemængde på 4000 ton til et årligt beløb for adgang på 220 000 EUR

b)  støtte til udvikling af Republikken Mauritius' sektorpolitik for fiskeri på 220 000 EUR om året og

c)  støtte til udvikling inden for havøkonomi på 135 000 EUR om året.

Hvis den årlige fangstmængde for EU-fartøjer overstiger den årlige referencemængde, vil den finansielle modydelse for hvert ton fanget være på 55 EUR, men det må ikke overskride det dobbelte af det årlige planlagte beløb på 220 000 EUR. Hvis denne grænse overskrides, vil beløbet for overskridelsen blive udbetalt det efterfølgende år.

Som led i protokollen vil Republikken Mauritius anvende de samme tekniske og bevarelsesmæssige foranstaltninger for alle industrielle flåder, der fisker i dens farvande, for at sikre lige konkurrencevilkår. Samtidig vil Mauritius' myndigheder give EU relevante oplysninger vedrørende udenlandsk fiskeri i dets farvande.

Hvad angår respekten for menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstaten, vil EU og Republikken Mauritius gennemføre denne aftale i overensstemmelse med artikel 9 i Cotonou-aftalen.

I overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik og Mauritius' fiskerimæssige og økonomiske mål vil parterne samarbejde om bekæmpelsen af IUU-fiskeri, idet protokollen fastsætter, at EU-fartøjer straks skal rapportere om konstaterede mistænkelige aktiviteter.

Det blandede udvalg bestående af repræsentanter for begge parter vil fastsætte både de årlige og flerårige mål, der skal nås i udviklingen af et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri, på grundlag af Mauritius' nationale fiskeri- og havpolitik. Det blandede udvalg vil vurdere fremskridtene hen imod disse mål og kan revidere eller suspendere den finansielle modydelse, hvis resultaterne ikke stemmer overens med programmeringen.

Begge parter er enige om at overholde IOC's bestemmelser og anbefalinger og til at tage disse i betragtning sammen med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, når det blandede udvalg når til enighed om de nødvendige foranstaltninger, der skal sikre en bæredygtig forvaltning af Mauritius' fiskeressourcer, for så vidt angår EU-fartøjer.

Denne protokol kan suspenderes eller opsiges på initiativ af en af de to parter, idet dette skal meddeles forudgående og skriftligt henholdsvis seks og tre måneder inden. Suspensionen kan iværksættes, hvis en af parterne ikke overholder bestemmelserne i protokollen, eller hvis en tilsidesættelse af grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder finder sted. I fald suspensions- og opsigelsesprocedurerne iværksættes, indledes drøftelser mellem EU og Republikken Mauritius med henblik på at finde en diplomatisk løsning.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (23.2.2018)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius

12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)

Ordfører for udtalelse: Inese Vaidere

KORT BEGRUNDELSE

På grundlag af de relevante forhandlingsdirektiver har Kommissionen ført forhandlinger med Mauritius' regering med henblik på at indgå en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius. I forlængelse af disse forhandlinger blev der den 26. april 2017 paraferet en ny protokol. Protokollen dækker en periode på fire år fra datoen for dens midlertidige anvendelse, dvs. fra den dato, hvor den er undertegnet, jf. artikel 15.

Den første protokol til fiskeripartnerskabsaftalen fastsatte for en periode på tre år de fiskerimuligheder, som EU-fartøjerne fik tildelt i det fiskeriområde, der henhører under Mauritius' højhedsområde eller jurisdiktion, og Den Europæiske Unions finansielle modydelse. Anvendelsesperioden for denne protokol udløb den 27. januar 2017.

Hovedformålet med den nye protokol er at skabe fiskerimuligheder for EU-fartøjerne i Mauritius' farvande på grundlag af den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning, under hensyntagen til henstillingerne fra Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean (IOTC) og, hvor det er relevant, inden for grænserne af det disponible overskud. Kommissionen har bl.a. baseret sin forhandlingsposition på resultaterne af en evaluering af den foregående protokol (2014-2017) og en undersøgelse af mulighederne for at indgå en ny protokol. Begge blev foretaget af eksterne eksperter. Protokollen vil også gøre det muligt for Den Europæiske Union og Republikken Mauritius at arbejde tættere sammen om at fremme en bæredygtig fiskeripolitik og en ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Mauritius' farvande og støtte Mauritius' bestræbelser på at udvikle en bæredygtig havøkonomi, hvilket er i begge parters interesse.

Den nye protokol giver et samlet finansielt bidrag på 2 300 000 EUR for hele perioden (2017-2021).

Den samlede finansielle modydelse er sammensat af:

et årligt beløb for adgang til Mauritius' farvande på 220 000 EUR svarende til en årlig referencemængde på 4 000 ton

et specifikt beløb på 220 000 EUR pr. år til støtte for og gennemførelse af Mauritius' sektorpolitik for fiskeri og

• et yderligere beløb på 135 000 EUR til støtte for udviklingen af havpolitik og havøkonomi.

******

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at foreslå Parlamentet at godkende udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius

Referencer

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Korresponderende udvalg

 

PECH

 

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.12.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Inese Vaidere

26.9.2017

Dato for vedtagelse

22.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius

Referencer

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

13.12.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

14.12.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Norica Nicolai

12.10.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

21.11.2017

24.1.2018

 

 

Dato for vedtagelse

27.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Norbert Erdős

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Liliana Rodrigues

Dato for indgivelse

5.3.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

3

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 4. april 2018Juridisk meddelelse