Διαδικασία : 2017/0223(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0053/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0053/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2018 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0093

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 697kWORD 67k
5.3.2018
PE 613.406v02-00 A8-0053/2018

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου

(12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγήτρια: Norica Nicolai

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου

(12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12476/2017),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο περί καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου (12479/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0002/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0053/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Ινδικός Ωκεανός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος τόνου στον κόσμο και η μεγαλύτερη πηγή αλιευμάτων τόνου για τον ενωσιακό στόλο. Η μεγαλύτερη ποσότητα αλιευμάτων στον Ινδικό Ωκεανό συνίσταται από κιτρινόπτερο και μεγαλόφθαλμο τόνο, που αλιεύονται κυρίως από τον στόλο της Ταϊβάν (70 %), ενώ ο ενωσιακός στόλος αντιπροσωπεύει μόνο το 8,9 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων.

Η Δημοκρατία του Μαυρικίου είναι ένα νησιωτικό κράτος, το οποίο βρίσκεται 2.000 χιλιόμετρα από τη νοτιοανατολική ακτή της ηπειρωτικής Αφρικής στον Ινδικό Ωκεανό, με έκταση 2.040 τ.χλμ., ναυτική ζώνη 2,3 εκατομμυρίων τ.χλμ. και αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) 1,86 εκατομμυρίων τ.χλμ. Η χώρα περιλαμβάνει τα νησιά Μαυρικίου, Ροντρίγκες, τα περιφερειακά νησιά Σεντ Μπράντον και Αγκαλέγκα, καθώς και τις διαφιλονικούμενες περιοχές του νησιού Τρομελέν και του αρχιπελάγους Τσάγκος.

Με πληθυσμό 1,28 εκατομμυρίων κατοίκων, εκ των οποίων 1,25 εκατομμύρια ζουν στο νησί του Μαυρικίου και 38.000 στο νησί Ροντρίγκες, η χώρα προσπαθεί να συνεχίσει τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας, να βελτιώσει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και να επιτύχει μια πιο ισότιμη κατανομή εισοδήματος.

Ο Μαυρίκιος διαθέτει μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται διαρκώς με ρυθμούς που μειώθηκαν από 4,6 % ετησίως σε 3,2 % κατά την παγκόσμια οικονομική κρίση, ενώ ο τομέας της αλιείας αντιπροσωπεύει περίπου το 1,4 % του ΑΕγχΠ της χώρας. Το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, του 2015, περιλαμβάνει την αλιευτική και ωκεάνια οικονομία ως έναν από τους βασικούς πυλώνες, με δέοντα σεβασμό για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση και βιώσιμη εκμετάλλευση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το 2007, η χώρα ενέκρινε τον Νόμο περί Αλιευτικών και Θαλάσσιων Πόρων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2008, με στόχο την καλύτερη διαχείριση, προστασία και διατήρηση των θαλάσσιων πόρων. Παρόλο που η Δημοκρατία του Μαυρικίου δεν διαθέτει περιπολικά σκάφη, για όλες τις αλιευτικές άδειες απαιτείται η ύπαρξη λειτουργικού συστήματος παρακολούθησης σκαφών (VMS), ενώ η συνεργασία με την Επιτροπή Ινδικού Ωκεανού (IOC) παρέχει ευκαιρίες για αποστολές περιπολίας. Επιπλέον, η αναδιάρθρωση και συγχώνευση των προηγούμενων φορέων και υπουργείων στο Υπουργείο Ωκεάνιας Οικονομίας, Θαλάσσιων Πόρων, Αλιείας, Ναυτιλίας και Περιφερειακών Νήσων, καθώς και η έγκριση νέας νομοθεσίας στον τομέα της αλιείας, αναμένεται να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία της χώρας με τα ψηφίσματα της IOC και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και τη διαχείριση.

Η πρώτη διμερής αλιευτική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου συνήφθη το 1989, ενώ το τελευταίο αλιευτικό πρωτόκολλο δρομολογήθηκε το 2014 και ολοκληρώθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2017. Το τελευταίο πρωτόκολλο κάλυπτε ετήσιο βάρος αναφοράς 5.500 τόνων/έτος για ετήσια χρηματική αντιπαροχή ύψους 660.000 ευρώ, εκ των οποίων 302.500 ευρώ προορίζονταν για τη στήριξη και την υλοποίηση της αλιευτικής και θαλάσσιας πολιτικής της χώρας.

Από την εκ των υστέρων αξιολόγηση του προηγούμενου πρωτοκόλλου προκύπτει ότι και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έχουν επωφεληθεί από το εν λόγω πλαίσιο, καθώς η κυβέρνηση του Μαυρικίου αξιοποίησε τα ενωσιακά κονδύλια για να στηρίξει τον τομέα, να προστατέψει καλύτερα την ΑΟΖ, να σημειώσει σημαντική πρόοδο ως προς την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και να προωθήσει τη βιωσιμότητα. Παράλληλα, ο ενωσιακός στόλος έχει επωφεληθεί από ένα πιο σταθερό, προβλέψιμο και σαφές πλαίσιο, ιδίως αν ληφθούν υπόψη όλες οι άλλες συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας που ισχύουν για την εν λόγω περιοχή.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της εκ των υστέρων και εκ των προτέρων έκθεσης, δρομολογήθηκε νέο πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου στις 26 Απριλίου 2017, το οποίο καλύπτει περίοδο τεσσάρων ετών. Το νέο πρωτόκολλο ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της ΚΑλΠ και την εξωτερική της διάσταση.

Το εν λόγω πρωτόκολλο προσφέρει αλιευτικές ευκαιρίες σε 40 θυνναλιευτικά γρι-γρι και 45 παραγαδιάρικα επιφανείας, καθώς και σε 20 το πολύ σκάφη ανεφοδιασμού προς στήριξη των δραστηριοτήτων των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών.

Η δημοσιονομική επίπτωση ανέρχεται σε 575.000 ευρώ ετησίως και 2.300.000 ευρώ συνολικά, ποσό το οποίο κατανέμεται ως εξής:

α)  βάρος αναφοράς 4.000 τόνων, για το οποίο έχει οριστεί ένα συνδεδεμένο με την πρόσβαση ετήσιο ποσό ύψους 220.000 ευρώ·

β)  στήριξη της ανάπτυξης της τομεακής πολιτικής αλιείας της Δημοκρατίας του Μαυρικίου, ύψους 220.000 ευρώ ετησίως· και

γ)  στήριξη της ανάπτυξης στον τομέα της ωκεάνιας οικονομίας, ύψους 135.000 ευρώ ετησίως.

Εάν το ετήσιο επίπεδο αλιευμάτων των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών υπερβεί το ετήσιο βάρος αναφοράς, η χρηματική αντιπαροχή για κάθε τόνο αλιευμάτων άνω του ορίου θα είναι 55 ευρώ, έως το διπλάσιο του ετήσιου προγραμματισμένου ποσού των 220.000 ευρώ. Σε περίπτωση που σημειωθεί υπέρβαση του ορίου αυτού, το επιπλέον ποσό θα καταβληθεί το ακόλουθο έτος.

Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου, η Δημοκρατία του Μαυρικίου θα εφαρμόσει τα ίδια τεχνικά μέτρα και μέτρα διατήρησης σε όλους τους βιομηχανικούς στόλους που δραστηριοποιούνται στα ύδατά της, ούτως ώστε να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. Παράλληλα, οι αρχές του Μαυρικίου θα παρέχουν στην ΕΕ συναφείς πληροφορίες όσον αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες τρίτων χωρών στα ύδατα της χώρας.

Όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αρχής της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, η ΕΕ και η Δημοκρατία του Μαυρικίου θα εφαρμόσουν την συμφωνία αυτή σύμφωνα με το άρθρο 9 της συμφωνίας του Κοτονού.

Με γνώμονα την ΚΑλΠ και τους αλιευτικούς και οικονομικούς στόχους του Μαυρικίου, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν για την καταπολέμηση της ΠΑΑ αλιείας, ενώ τα ενωσιακά σκάφη θα πρέπει να αναφέρουν αμέσως κάθε ύποπτη δραστηριότητα που παρατηρούν, όπως απαιτεί το πρωτόκολλο.

Η Μικτή Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των δύο μερών, θα ορίσει, βάσει της εθνικής και θαλάσσιας πολιτικής του Μαυρικίου, ετήσιους και πολυετείς στόχους όσον αφορά την ανάπτυξη υπεύθυνης και βιώσιμης αλιείας. Η Μικτή Επιτροπή θα αξιολογεί την πρόοδο των στόχων αυτών και θα έχει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει ή να αναστείλει τη χρηματική αντιπαροχή εάν τα αποτελέσματα δεν συνάδουν με τον προγραμματισμό.

Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει να συμμορφώνονται με τις κανονιστικές διατάξεις και τις συστάσεις της IOC και να τις λάβουν υπόψη, σε συνδυασμό με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, όταν η Μεικτή Επιτροπή εγκρίνει τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων του Μαυρικίου, όσον αφορά τα ενωσιακά σκάφη.

Το πρωτόκολλο αυτό μπορεί να ανασταλεί ή να καταγγελθεί με πρωτοβουλία οποιουδήποτε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον υποβληθεί εγγράφως σχετική ειδοποίηση τρεις και έξι μήνες νωρίτερα αντιστοίχως. Η αναστολή μπορεί να κινηθεί σε περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου εάν σημειωθεί παραβίαση θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τις διαδικασίες αναστολής και καταγγελίας, θα δρομολογηθούν διαβουλεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου ούτως ώστε να βρεθεί διπλωματική λύση.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (26.2.2018)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου

12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Inese Vaidere

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Βάσει των σχετικών διαπραγματευτικών οδηγιών, η Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Μαυρίκιου με σκοπό τη σύναψη νέου πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου. Μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων, στις 26 Απριλίου 2017 μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής του εφαρμογής, ήτοι από την ημερομηνία της υπογραφής του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15.

Το πρώτο πρωτόκολλο της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, τριετούς ισχύος, καθόριζε τις αλιευτικές δυνατότητες για τα ενωσιακά σκάφη στην αλιευτική ζώνη υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του Μαυρίκιου και τη χρηματική αντιπαροχή που χορηγείται από την Ένωση. Η περίοδος εφαρμογής του εν λόγω πρωτοκόλλου έληξε στις 27 Ιανουαρίου 2017.

Κύριος στόχος του νέου πρωτοκόλλου είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για τα ενωσιακά σκάφη στα ύδατα του Μαυρίκιου, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της επιτροπής διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού (IOTC), κατά περίπτωση εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος. Η Επιτροπή στήριξε εν μέρει τη θέση της στα αποτελέσματα αξιολόγησης του προηγούμενου πρωτοκόλλου (2014-2017) και σε αξιολόγηση προοπτικών σχετικά με το ενδεχόμενο σύναψης νέου πρωτοκόλλου. Και οι δύο αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Το πρωτόκολλο θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δημοκρατία του Μαυρίκιου να συνεργαστούν πιο στενά με σκοπό την προώθηση βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα του Μαυρίκιου, και τη στήριξη των προσπαθειών του Μαυρίκιου για την ανάπτυξη της βιώσιμης ωκεάνιας οικονομίας του, προς το συμφέρον και των δύο μερών.

Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει συνολική χρηματική αντιπαροχή ύψους 2 300 000 EUR για το σύνολο της περιόδου (2017-2021).

Η εν λόγω συνολική χρηματική αντιπαροχή περιλαμβάνει:

•ετήσιο ποσό για την πρόσβαση στα ύδατα του Μαυρίκιου ύψους 220 000 EUR, το οποίο ισοδυναμεί με βάρος αναφοράς 4 000 τόνων ετησίως·

•ειδικό ποσό ύψους 220 000 EUR ετησίως, το οποίο προορίζεται για τη στήριξη και την υλοποίηση της τομεακής αλιευτικής πολιτικής του Μαυρίκιου· και

•πρόσθετο ποσό 135 000 EUR για τη στήριξη της ανάπτυξης της θαλάσσιας πολιτικής και της ωκεάνιας οικονομίας.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου

Έγγραφα αναφοράς

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

PECH

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

14.12.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Inese Vaidere

26.9.2017

Ημερομηνία έγκρισης

22.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Λευτέρης Χριστοφόρου

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Ελευθέριος Συναδινός

1

0

ENF

Marco Zanni

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου

Έγγραφα αναφοράς

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

13.12.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Norica Nicolai

12.10.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.11.2017

24.1.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Liliana Rodrigues

Ημερομηνία κατάθεσης

5.3.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

3

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 4 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου