Menetlus : 2017/0223(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0053/2018

Esitatud tekstid :

A8-0053/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2018 - 6.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0093

SOOVITUS     ***
PDF 469kWORD 63k
5.3.2018
PE 613.406v02-00 A8-0053/2018

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta

(12476/2017– C8‑0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Kalanduskomisjon

Raportöör: Norica Nicolai

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta

(12476/2017 – C8‑0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12476/2017),

–  võttes arvesse protokolli, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (12479/2017),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 43 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ning lõikele 7 (C8-0445/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust ja eelarvekomisjoni arvamust (A8-0053/2018),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Mauritiuse Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

India ookean on suuruselt teine tuuni allikas maailmas ja suurim tuunipüügi allikas ELi laevade jaoks. India ookeanis püütakse kõige enam kulduim-tuuni ja suursilm-tuuni. Neid püüavad peamiselt Taiwani laevad (70 %), samas kui ELi laevade tuunipüük moodustab ainult 8,9 % aastasest kogupüügist.

Mauritiuse Vabariik on saareriik, mis asub India ookeanis, 2000 km kaugusel Aafrika maismaa kagurannikust. Riigi pindala on 2040 km2, merevöönd on 2,3 miljonit km2 ja majandusvöönd 1,86 miljonit km2. Riigile kuuluvad saared on Mauritius, Rodrigues, satelliitsaared St Brandon ja Agaléga ning vaidlusalused territooriumid Tromelini saar ja Chagose saared.

Riik, kus elab 1,27 miljonit inimest, neist 1,25 miljonit Mauritiuse saarel ja 38 000 Rodriguese saarel, püüab jätkuvalt vähendada laste suremust, edendada tervishoidu ja saavutada võrdsemat tulujaotust.

Mauritiuse majandus kasvab järjepidevalt, ainult ülemaailmse majanduskriisi ajal langes majanduskasv 4,6 %-lt 3,2 %-le aastas. Kalandussektor moodustab riigi SKPst ligikaudu 1,4 %. Riigi 2015. aasta arengukavas on peamised sambad kalandus ja ookeanimajandus ning nõuetekohaselt on arvesse võetud merekeskkonna pikaajalist majandamist ja säästvat kasutamist.

Riik võttis 2007. aastal vastu kalavarude ja mereressursside seaduse, mis jõustus 2008. aastal ning mille eesmärk on tagada mereressursside parem majandamine, kaitse ja säilimine. Kuigi Mauritiuse Vabariigil ei ole patrull-laevu, on kõigi kalalaevatunnistuste eeldus toimiv laevaseiresüsteem (VMS) ja koostöö India Ookeani Komisjoniga (IOC) on andnud võimaluse teostada patrullimist. Varasemate ametite ja ministeeriumide restruktureerimine ja liitmine ookeanimajanduse, mereressursside, kalavarude, laevanduse ja satelliitsaarte ministeeriumiks koos kalavarusid puudutavate uute õigusaktide vastuvõtmisega viib pealegi riigi seadusandluse kooskõlla IOC resolutsioonidega, suurendab tõhusust ja parandab majandamist.

Esimene ELi ja Mauritiuse Vabariigi vaheline kahepoolne kalandusleping sõlmiti 1989. aastal ja viimane kalandusprotokoll kehtis 2014. aastast 27. jaanuarini 2017. Viimane protokoll hõlmas 5500 tonni suurust aastast võrdlusalust, millele vastab 660 000 euro suurune aastane toetus. Sellest 302 500 eurot oli ette nähtud riigi kalandus- ja merenduspoliitika toetamiseks ja elluviimiseks.

Eelmise protokolli järelhindamine näitab, et raamistik oli kasulik mõlemale poolele ning Mauritiuse valitsus kasutas ELi vahendeid valdkondlikeks toetusteks, majandusvööndi paremaks kaitsmiseks ning märkimisväärsete edusammude tegemiseks oma keskkonnapoliitika elluviimisel ja säästlikkuse edendamisel. Samal ajal oli ELi laevadele kasulik stabiilsem, prognoositav ja selge raamistik, eriti arvestades kõiki teisi piirkonnas kehtivaid säästva kalapüügi partnerluslepinguid.

Selle järelaruande ja eelaruande tulemuste põhjal parafeeriti 26. aprillil 2017 ELi ja Mauritiuse Vabariigi vaheline uus protokoll, mis kehtib neli aastat. Uus protokoll on kooskõlas ühise kalanduspoliitika eesmärkidega ja selle välismõõtmega.

Protokolliga pakutakse püügivõimalusi 40 tuunipüügiseinerile ja 45 triivõngelaevale ning antakse kuni 20 abilaevale luba abistada ELi kalalaevu püügitegevuses.

Aasta eelarve on 575 000 eurot ja kogu eelarve 2 300 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt:

a)  4000 tonni suurusele võrdlusalusele vastav 220 000 euro suurune juurdepääsuga seotud aastane summa;

b)  toetus Mauritiuse Vabariigi kalandussektori poliitika arendamiseks on 220 000 eurot aastas ning

c)  toetus ookeanimajanduse sektori arendamiseks on 135 000 eurot aastas.

Kui ELi kalalaevade aastane püük ületab aastast võrdlustonnaaži, suurendatakse rahalist toetust iga lisanduva väljapüütud tonni kohta 55 euro võrra, kuid seejuures ei ületata kahekordselt aastast kavandatud summat 220 000 eurot. Piirmäära ületamise korral makstakse seda määra ületav summa järgmisel aastal.

Protokolli alusel kohaldab Mauritiuse Vabariik kõikide tema vetes tööndusliku kalapüügiga tegelevate laevade suhtes samu tehnilisi ja kaitsemeetmeid, et tagada võrdsed tingimused. Samuti annavad Mauritiuse ametiasutused ELile asjakohast teavet tema vetes viibivate välisriikide kalalaevade tegevuse kohta.

Seoses inimõiguste, demokraatia põhimõtte ja õigusriigi põhimõttega rakendavad EL ja Mauritiuse Vabariik kõnealust lepingut kooskõlas Cotonou lepingu artikliga 9.

Kooskõlas ühise kalanduspoliitika ning Mauritiuse kalandusalaste ja majanduslike eesmärkidega teevad pooled koostööd ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastase võitluse valdkonnas ning protokollis nõutakse, et ELi laevad teataksid viivitamata igasugusest nähtud kahtlasest tegevusest.

Mõlema poole esindajatest koosnev ühiskomitee püstitab Mauritiuse riikliku kalandus- ja merenduspoliitika põhjal nii iga-aastased kui ka mitmeaastased eesmärgid vastutustundliku ja säästva kalanduse arengu valdkonnas. Ühiskomitee hindab nende eesmärkide saavutamisel tehtavaid edusamme ja võib läbi vaadata rahalise toetuse või selle peatada, kui tulemused ei ole programmitööga kooskõlas.

Mõlemad pooled on nõustunud järgima IOC eeskirju ja soovitusi ning kaaluma neid koos parimate olemasolevate teaduslike nõuannetega, kui ühiskomitee lepib kokku meetmetes, mis on vajalikud, et tagada Mauritiuse kalavarude säästev majandamine seoses ELi laevadega.

Protokolli rakendamise võib peatada või lõpetada kummagi poole algatusel, kui sellest on kirjalikult ette teatatud vastavalt kolm kuud ja kuus kuud. Protokolli rakendamise võib peatada, kui üks pool ei järgi protokolli sätteid või on rikkunud põhi- ja inimõigusi. Nii peatamis- kui ka lõpetamismenetlus käivitab ELi ja Mauritiuse Vabariigi vahelised konsultatsioonid diplomaatilise lahenduse leidmiseks.


EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (23.2.2018)

kalanduskomisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta

12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)

Arvamuse koostaja: Inese Vaidere

LÜHISELGITUS

Vastavalt asjakohastele läbirääkimisjuhistele pidas Euroopa Komisjon Mauritiuse valitsusega läbirääkimisi, et sõlmida Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu uus protokoll. Nende läbirääkimiste tulemusena parafeeriti 26. aprillil 2017. aastal uus protokoll. Protokoll kehtib neli aastat alates selle ajutise kohaldamise kuupäevast, st kuupäevast, mil see allkirjastati, nagu on osutatud artiklis 15.

Kalandusalase partnerluslepingu esimeses protokollis sätestati kolmeks aastaks liidu laevade kalapüügivõimalused Mauritiuse Vabariigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni all olevas kalapüügipiirkonnas ja Euroopa Liidu rahaline toetus. Protokolli kohaldamise periood lõppes 27. jaanuaril 2017.

Uue protokolli peamine eesmärk on sätestada liidu laevade kalapüügivõimalused Mauritiuse vetes, võimaluse korral kalavarude kasutamata ülejäägi piires, lähtudes parimatest kättesaadavatest teaduslikest nõuannetest ja järgides India Ookeani Tuunikomisjoni (IOTC) soovitusi. Komisjoni seisukoht põhines muu hulgas eelmise protokolli (2014–2017) hindamise tulemustel ning uue protokolli sõlmimist käsitleval eelhinnangul. Mõlema hinnangu koostajaks olid väliseksperdid. Protokolliga võimaldatakse Euroopa Liidul ja Mauritiuse Vabariigil teha ühtlasi tihedamat koostööd, et arendada mõlema lepinguosalise huvides säästvat kalanduspoliitikat, kalavarude vastutustundlikku kasutust Mauritiuse vetes ja toetada Mauritiuse jõupingutusi säästva ookeanimajanduse arendamisel.

Uue protokolliga nähakse terveks perioodiks (2017–2021) ette rahaline kogutoetus 2 300 000 eurot.

Rahaline toetus hõlmab järgmist:

•4000 tonni suurusele võrdlusalusele vastav 220 000 euro suurune aastane toetus juurdepääsuks Mauritiuse vetele;

•220 000 euro suurune aastane eritoetus Mauritiuse kalanduspoliitika toetuseks ja elluviimiseks; ning

•135 000 euro suurune täiendav summa, et toetada merenduspoliitika ja ookeanimajanduse arendamist.

******

Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil soovitada Euroopa Parlamendil kiita heaks nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

Viited

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Vastutavad komisjonid

 

PECH

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

14.12.2017

Raportöör

 nimetamise kuupäev

Inese Vaidere

26.9.2017

Vastuvõtmise kuupäev

22.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

Viited

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

13.12.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

PECH

14.12.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Norica Nicolai

12.10.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.11.2017

24.1.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Norbert Erdős

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Liliana Rodrigues

Esitamise kuupäev

5.3.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

3

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 4. aprill 2018Õigusalane teave