Menettely : 2017/0223(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0053/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0053/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2018 - 6.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0093

SUOSITUS     ***
PDF 390kWORD 65k
5.3.2018
PE 613.406v02-00 A8-0053/2018

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(12476/2017– C8‑0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Norica Nicolai

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(12476/2017 – C8‑0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12476/2017),

–  ottaa huomioon pöytäkirjan Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (12479/2017),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0445/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0053/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Mauritiuksen tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Intian valtameri on toiseksi suurin tonnikalan kalastusalue maailmassa ja suurin EU:n laivaston tonnikalasaaliiden lähde. Suurin osa Intian valtameren saaliista koostuu keltaevätonnikalasta ja isosilmätonnikalasta, joita kalastaa pääasiassa Taiwanin laivasto (70 %), kun taas EU:n laivaston osuus on vain 8,9 prosenttia vuotuisesta kokonaissaaliista.

Mauritiuksen tasavalta on saarivaltio, joka sijaitsee Intian valtameressä 2 000 kilometrin päässä Afrikan mantereen kaakkoisrannikosta. Sen maapinta-ala on 2 040 km², merialue 2,3 miljoonaa neliökilometriä ja talousvyöhykkeen laajuus on 1,86 miljoonaa neliökilometriä. Maahan kuuluvat Mauritiuksen ja Rodriguesin saaret ja kauempana sijaitsevat Saint Brandonin ja Agalégan saaret sekä Tromelinsaaren ja Chagossaarten kiistanalaiset alueet.

Maassa asuu 1,27 miljoonaa ihmistä, joista 1,25 miljoonaa asuu Mauritiuksen saarella ja 38 000 Rodriguesin saarella. Maa pyrkii edelleen vähentämään lapsikuolleisuutta, parantamaan terveydenhuoltoa ja saavuttamaan oikeudenmukaisemman tulonjaon.

Mauritiuksen talous kasvaa jatkuvasti. Vuosittainen talouskasvu hidastui vain 4,6 prosentista 3,2 prosenttiin maailmanlaajuisen talouskriisin aikana, ja kalastusalan osuus maan bruttokansantuotteesta on noin 1,4 prosenttia. Kalastus ja valtameritalous kuuluvat keskeisiin aloihin vuonna 2015 tehdyssä Mauritiuksen kehittämissuunnitelmassa, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon meriympäristön pitkän aikavälin hoito ja kestävä hyödyntäminen.

Mauritiuksella annettiin vuonna 2007 kalastusta ja meriluonnonvaroja koskeva laki, joka tuli voimaan vuonna 2008. Sen tavoitteena on meren luonnonvarojen parempi hoito, suojelu ja säilyttäminen. Vaikka Mauritiuksen tasavallalla ei ole partioaluksia, kaikissa kalastusluvissa vaaditaan toimivaa alusten satelliittiseurantajärjestelmää (VMS), ja Intian valtameren komission (IOC) kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta on voitu suorittaa partiointitehtäviä. Lisäksi rakenneuudistus ja aiempien virastojen ja ministeriöiden sulauttaminen yhteen valtameriasioiden, merten luonnonvarojen, kalastuksen ja ulkosaarten ministeriöksi sekä uuden kalastuslainsäädännön hyväksyminen saattavat maan lainsäädännön IOC:n päätöslauselmien mukaiseksi ja parantavat tehokkuutta ja hallintoa.

Ensimmäinen kahdenvälinen kalastussopimus EU:n ja Mauritiuksen tasavallan välillä tehtiin vuonna 1989, ja viimeisin kalastuspöytäkirja tuli voimaan vuonna 2014 ja päättyi 27. tammikuuta 2017. Viimeisimmän pöytäkirjan mukainen vuosittainen viitesaalismäärä oli 5 500 tonnia vuodessa ja vuotuinen taloudellinen korvaus oli 660 000 euroa, josta 302 500 euroa oli tarkoitettu näiden maiden kalastus- ja meripolitiikan tukemiseen ja täytäntöönpanoon.

Edellisestä pöytäkirjasta tehdystä jälkiarvioinnista käy ilmi, että molemmat osapuolet ovat hyötyneet järjestelystä. Mauritiuksen hallitus käytti EU:n varoja alakohtaiseen tukeen, talousvyöhykkeen parempaan suojeluun ja saavutti huomattavaa edistystä ympäristöpolitiikan täytäntöönpanossa ja kestävän kehityksen edistämisessä. Samaan aikaan EU:n laivasto on hyötynyt vakaammista, ennakoitavissa olevista ja selkeistä puitteista, etenkin kun otetaan huomioon kaikki muut alueella toimivat kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset.

Tämän jälkikäteis- ja ennakkoarvioinnin tulosten perusteella uusi pöytäkirja Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välillä parafoitiin 26. huhtikuuta 2017, ja se kattaa neljän vuoden ajanjakson. Uusi pöytäkirja on yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden ja sen ulkoisen ulottuvuuden mukainen.

Tämä pöytäkirja tarjoaa kalastusmahdollisuudet 40:lle nuottaa käyttävälle tonnikala-alukselle ja 45 pintasiima-alukselle sekä enintään 20 huoltoalukselle, jotka avustavat EU:n kalastusaluksia.

Vuosittaiset talousarviovaikutukset ovat 575 000 euroa, yhteensä 2 300 000 euroa, ja ne jakautuvat seuraavasti:

a)  4 000 tonnin viitesaalismäärä, jonka osalta vesille pääsystä maksettavaksi vuotuiseksi korvaukseksi on vahvistettu 220 000 euroa;

b)  220 000 euron vuotuinen tuki Mauritiuksen tasavallan alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen; sekä

c)  135 000 vuotuinen tuki valtameritalouden kehittämiseen.

Jos EU:n kalastusalusten vuotuinen saalismäärä ylittää vuotuisen viitesaalismäärän, taloudellinen korvaus kultakin ylittävältä tonnilta on 55 euroa, mutta enintään kaksi kertaa vuotuinen suunniteltu määrä, 220 000 euroa. Jos tämä raja ylittyy, kyseisen määrän ylittävä osuus maksetaan seuraavana vuonna.

Pöytäkirjan määräysten perusteella Mauritiuksen tasavalta soveltaa samoja teknisiä ja säilyttämiseen liittyviä toimenpiteitä kaikkiin sen vesillä toimiviin laivastoihin, jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Samaan aikaan Mauritiuksen viranomaiset toimittavat EU:lle asiaankuuluvat tiedot, jotka koskevat ulkomaista kalastustoimintaa sen vesillä.

Ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteen kunnioittamisen osalta EU ja Mauritiuksen tasavalta panevat tämän sopimuksen täytäntöön Cotonoun sopimuksen 9 artiklan mukaisesti.

Yhteisen kalastuspolitiikan ja Mauritiuksen kalastusalan ja talouden tavoitteiden mukaisesti osapuolet tekevät yhteistyötä LIS-kalastuksen torjunnan alalla. Pöytäkirjassa vaaditaan EU:n aluksia ilmoittamaan välittömästi kaikista havaitsemistaan epäilyttävistä toimista.

Sekakomitea, joka koostuu kummankin sopimuspuolen edustajista, vahvistaa Mauritiuksen kansallisen kalastus- ja meripolitiikan perusteella vastuullisen ja kestävän kalastuksen kehittämisen vuosittaiset ja monivuotiset tavoitteet. Sekakomitea arvioi edistymistä näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja voi tarkistaa taloudellista korvausta tai keskeyttää sen maksamisen, jos tulokset eivät ole suunnitelmien mukaisia.

Molemmat sopimuspuolet ovat sopineet noudattavansa Intian valtameren komission (IOC) asetuksia ja suosituksia sekä tarkastelevansa näitä sekä parhaita käytettävissä olevia tieteellisiä lausuntoja, kun sekakomitea hyväksyy tarvittavia toimenpiteitä, joilla varmistetaan Mauritiuksen kalavarojen kestävä hoito EU:n alusten osalta.

Tämän pöytäkirjan soveltaminen voidaan keskeyttää tai lopettaa jommankumman osapuolen aloitteesta, jos ennakkoilmoitus on tehty kirjallisesti kolmesta kuuteen kuukautta aikaisemmin. Keskeytys voidaan panna vireille, jos jompikumpi osapuoli ei noudata pöytäkirjan määräyksiä tai jos perus- ja ihmisoikeuksia on rikottu. Sekä keskeyttämis- että päättämismenettely käynnistää EU:n ja Mauritiuksen tasavallan väliset neuvottelut diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.2.2018)

kalatalousvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)

Valmistelija: Inese Vaidere

LYHYET PERUSTELUT

Komissio on asiaa koskevien neuvotteluohjeiden perusteella neuvotellut Mauritiuksen hallituksen kanssa Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen uuden pöytäkirjan tekemisestä. Neuvottelujen päätteeksi parafoitiin 26. huhtikuuta 2017 uusi pöytäkirja. Pöytäkirja on voimassa neljä vuotta sen väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä eli sen allekirjoittamispäivästä, kuten 15 artiklassa esitetään.

Kalastuskumppanuussopimuksen ensimmäisessä pöytäkirjassa vahvistettiin kolmeksi vuodeksi unionin alusten kalastusmahdollisuudet Mauritiuksen suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä sekä Euroopan unionin myöntämä taloudellinen korvaus. Kyseisen pöytäkirjan voimassaolo päättyi 27. tammikuuta 2017.

Uuden pöytäkirjan päätavoitteena on tarjota unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Mauritiuksen vesillä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ja noudattaen Intian valtameren tonnikalatoimikunnan (IOTC) suosituksia, tapauksen mukaan käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa. Komissio on tukeutunut aiemman pöytäkirjan (2014–2017) arvioinnin tuloksiin ja ennakoivaan arviointiin siitä, onko uuden pöytäkirjan tekeminen tarpeen. Molemmat arvioinnit teetettiin ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Pöytäkirjan ansiosta Euroopan unioni ja Mauritiuksen tasavalta voivat tehdä tiiviimpää yhteistyötä kestävän kalastuksen politiikan edistämiseksi. Lisäksi voidaan hyödyntää kalavaroja Mauritiuksen vesillä vastuuntuntoisesti ja tukea Mauritiuksen pyrkimyksiä kehittää kestävää valtameripolitiikkaansa.

Uuden pöytäkirjan mukaisen taloudellisen korvauksen kokonaismäärä on 2 300 000 euroa koko kaudeksi (2017–2021).

Taloudellisen korvauksen kokonaismäärään sisältyy:

•  vastineena pääsystä Mauritiuksen vesille 220 000 euron vuosittainen määrä, joka vastaa 4 000 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää

•  220 000 euron vuosittainen erityismäärä, joka osoitetaan Mauritiuksen alakohtaisen kalastuspolitiikan tukemiseen ja täytäntöönpanoon, sekä

•  135 000 euron lisämäärä meripolitiikan ja valtameritalouden kehittämisen tukemiseksi.

******

Budjettivaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Pöytäkirja Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta

Viiteasiakirjat

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

PECH

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

14.12.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Inese Vaidere

26.9.2017

Hyväksytty (pvä)

22.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Pöytäkirja Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta

Viiteasiakirjat

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

13.12.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

14.12.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Esittelijä

       Nimitetty (pvä)

Norica Nicolai

12.10.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.11.2017

24.1.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Norbert Erdős

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Liliana Rodrigues

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

5.3.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

3

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 4. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus