Procedūra : 2017/0223(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0053/2018

Pateikti tekstai :

A8-0053/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2018 - 6.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0093

REKOMENDACIJA     ***
PDF 615kWORD 60k
5.3.2018
PE 613.406v02-00 A8-0053/2018

dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto

(12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėja: Norica Nicolai

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto

(12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12476/2017),

–  atsižvelgdamas į Protokolą, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (12479/2017),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0445/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją ir Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0053/2018),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Mauricijaus Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Indijos vandenynas yra antras pagal dydį tunų tiekėjas ir didžiausias ES laivyno sugaunamų tunų šaltinis. Indijos vandenyne daugiausia sugaunama gelsvauodegių ir didžiaakių tunų; juos daugiausia gaudo Taivano laivynas (70 %), o ES laivyno sugaunamas kiekis sudaro tik 8,9 % viso metinio laimikio.

Mauricijaus Respublika yra Indijos vandenyne esanti salų valstybė; ji yra už 2000 km nuo pietrytinės žemyninės Afrikos pakrantės, jos sausumos plotas –2 040 km2, jūrinė zona – 2,3 mln. km2, o išskirtinė ekonominė zona (IEZ) užima 1,86 mln. km2. Šalį sudaro Mauricijaus ir Rodrigeso salos, atokios Šv. Brandono ir Agalegos salos ir ginčijamos teritorijos –Tromleno sala ir Čagoso salynas.

Joje gyvena 1,27 mln. žmonių, iš jų 1,25 mln. gyvena Mauricijaus saloje ir 38 000 – Rodrigeso saloje. Šalis siekia ir toliau mažinti vaikų mirtingumą, gerinti sveikatos apsaugą ir užtikrinti vienodesnį pajamų paskirstymą.

Mauricijaus ekonomika nuolat auga: jos augimas nuo 4,6 % iki 3,2 % per metus sulėtėjo tik per pasaulinę ekonomikos krizę, o žvejybos sektorius sudaro apie 1,4 % šalies BVP. Šalies 2015 m. vystymosi plane žvejyba ir vandenynų ekonomika yra vieni iš pagrindinių ramsčių ir jame deramai atsižvelgiama į ilgalaikį valdymą ir tausų jūros aplinkos naudojimą.

2007 m. šalis priėmė Žuvininkystės ir jūrų išteklių aktą. Jis įsigaliojo 2008 m. ir jo tikslas –užtikrinti geresnį jūrų išteklių valdymą, apsaugą ir išsaugojimą. Nors Mauricijaus Respublika neturi patrulinių laivų, tačiau išduodama bet kokias žvejybos licencijas reikalauja veikiančios laivų stebėjimo sistemos (LSS), o dėl bendradarbiavimo su Indijos vandenyno šalių komisija (IOC) atsirado galimybė vykdyti patruliavimo misijas. Be to, restruktūrizavus ir sujungus ankstesnes agentūras ir ministerijas į Vandenynų ekonomikos, jūrų išteklių, žuvininkystės, laivybos ir atokių salų ministeriją ir priėmus naujus žvejybos srities teisės aktus, šalies teisės aktai turėtų būti suderinti su IOC rezoliucijomis, turėtų pagerėti veiksmingumas ir valdymas.

Pirmasis dvišalis ES ir Mauricijaus Respublikos žvejybos susitarimas sudarytas 1989 m., o naujausias protokolas pradėtas taikyti 2014 m. ir baigtas taikyti 2017 m. sausio mėn. Naujausiame protokole nustatytas metinis orientacinis kiekis buvo 5 500 tonų per metus, metinis finansinis įnašas – 660 000 EUR, iš kurių 302 500 EUR buvo skirti šalies žuvininkystės ir jūrų politikai paremti ir įgyvendinti.

Iš ankstesnio protokolo ex post vertinimo matyti, kad ši sistema buvo naudinga abiem šalims. Mauricijaus vyriausybė naudojo ES lėšas sektoriaus paramai, geresnei IEZ apsaugai, ir ji padarė didelę pažangą įgyvendindama savo aplinkos apsaugos politiką ir skatindama darnumą. ES laivynui taip pat buvo naudinga stabilesnė, nuspėjamesnė ir aiškesnė sistema, visų pirma atsižvelgiant į visus kitus tausios žvejybos partnerystės susitarimus, galiojančius regione.

Remiantis ex ante ir ex post ataskaitomis, 2017 m. balandžio 26 d. parafuotas naujas ES ir Mauricijaus Respublikos protokolas ketveriems metams. Naujasis protokolas atitinka BŽP tikslus ir jos išorės aspektą.

Šiuo protokolu suteikiamos žvejybos galimybės 40 tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų ir 45 pelaginėmis ūdomis žvejojantiems laivams, taip pat daugiausia 20 aprūpinančių laivų, kurie gali padėti ES žvejybos laivų operacijose.

Poveikis biudžetui per metus bus 575 000 EUR, iš viso 2 300 000 EUR, kurie paskirstomi taip:

a)  220 000 EUR metinė suma už galimybę sužvejoti 4 000 t orientacinį kiekį,

b)  220 000 EUR metinė parama Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus politikos plėtrai ir

c)  135 000 EUR metinė parama vandenynų ekonomikos srities plėtrai.

Jeigu per metus ES žvejybos laivų laimikio kiekis viršys metinį orientacinį kiekį tonomis, finansinis įnašas už kiekvieną viršytą sugautą toną bus 55 EUR, tačiau ši suma negali dvigubai viršyti numatytos metinės 220 000 EUR sumos. Jeigu ši riba bus viršyta, perviršinė suma bus sumokama kitais metais.

Protokole taip pat numatyta, kad Mauricijaus Respublika taikys tas pačias technines ir išsaugojimo priemones visiems jos vandenyse veiklą vykdantiems pramoniniams laivynams, kad užtikrintų vienodas sąlygas. Drauge Mauricijaus valdžios institucijos teiks ES atitinkamą informaciją apie jos vandenyse užsienio šalių vykdomą žvejybos veiklą.

Žmogaus teisių paisymo, demokratinio principo ir teisinės valstybės klausimais ES ir Mauricijaus Respublika įgyvendins šį susitarimą pagal Kotonu susitarimo 9 straipsnį.

Atsižvelgdamos į BŽP ir Mauricijaus žuvininkystės ir ekonomikos tikslus, šalys bendradarbiaus kovos su NNN žvejyba srityje, ir protokole reikalaujama, kad ES laivai nedelsiant praneštų apie pastebėtą įtartiną veiklą.

Iš abiejų šalių atstovų sudarytas jungtinis komitetas, remdamasis nacionaline Mauricijaus žuvininkystės ir jūrų politika, nustatys metinius ir daugiamečius tikslus, kurie turi būti pasiekti plėtojant atsakingą ir tausią žvejybą. Jungtinis komitetas įvertins pažangą, padarytą siekiant šių tikslų, ir galės persvarstyti ar sustabdyti finansinį įnašą, jei rezultatai neatitiks programavimo.

Abi šalys susitarė laikytis IOC reglamentuojamųjų nuostatų ir rekomendacijų ir atsižvelgti į jas drauge su patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, kai jungtinis komitetas tarsis dėl priemonių, kurių reikia norint užtikrinti darnų Mauricijaus žvejybos išteklių valdymą tiek, kiek tai susiję su ES laivais.

Šis protokolas gali būti sustabdytas arba nutrauktas bet kurios iš šių dviejų šalių iniciatyva, laikantis trijų arba, jeigu buvo pranešta raštu, atitinkamai šešių mėnesių išankstinio pranešimo termino. Sustabdymas gali būti inicijuojamas, jeigu viena iš šalių nesilaiko protokolo nuostatų, jeigu buvo pažeistos pagrindinės ir žmogaus teisės. Dėl sustabdymo ir nutraukimo procedūrų bus pradedamos ES ir Mauricijaus Respublikos konsultacijos, kad būtų rastas diplomatinis sprendimas.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (23.2.2018)

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto

12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)

Nuomonės referentė: Inese Vaidere

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Remdamasi atitinkamais derybiniais nurodymais Komisija derėjosi su Mauricijaus vyriausybe dėl naujo Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo protokolo sudarymo. Pasibaigus šioms deryboms, 2017 m. balandžio 26 d. buvo parafuotas naujas protokolas. Protokolas taikomas ketverius metus nuo jo laikino taikymo pradžios, t. y. jo pasirašymo dienos, kaip nurodyta 15 straipsnyje.

Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo pirmuoju protokolu Sąjungos laivams trejų metų laikotarpiui buvo nustatytos žvejybos galimybės žvejybos zonoje, į kurią suverenias teises turi Mauricijus arba kuri priklauso jo jurisdikcijai, ir Europos Sąjungos skiriamas finansinis įnašas. To protokolo taikymo laikotarpis baigėsi 2017 m. sausio 27 d.

Pagrindinis naujojo protokolo tikslas yra, remiantis turima patikimiausia moksline informacija ir laikantis Indijos vandenyno tunų komisijos (IOTC) rekomendacijų, kai tinkama, neviršijant esamo perviršio, suteikti Sąjungos laivams žvejybos galimybes Mauricijaus vandenyse. Komisija savo poziciją iš dalies pagrindė ankstesniojo protokolo (2014–2017 m.) vertinimo ir perspektyvinio vertinimo, kuriuo siekta nustatyti, ar reikėtų sudaryti naują protokolą, rezultatais. Abu vertinimus atliko išorės ekspertai. Šiuo protokolu, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus, taip pat bus sudarytos galimybės Europos Sąjungai ir Mauricijaus Respublikai artimiau bendradarbiauti remiant darnios žuvininkystės politiką, racionalų Mauricijaus vandenyse esančių žvejybos išteklių naudojimą ir Mauricijaus pastangas plėtoti darnią vandenynų ekonomiką.

Naujajame protokole numatomas bendras 2 300 000 EUR finansinis įnašas per visą laikotarpį (2017–2021 m.).

Šį bendrą finansinį įnašą sudaro:

• 220 000 EUR metinė suma už prieigą prie Mauricijaus vandenų, atitinkanti orientacinį metinį 4 000 tonų kiekį,

• 220 000 EUR metinė speciali suma, skirta Mauricijaus žuvininkystės sektoriaus politikai remti ir įgyvendinti, taip pat

• papildoma 135 000 EUR suma, skirta jūrų politikos ir vandenynų ekonomikos vystymui remti.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projektui.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Protokolas, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

Nuorodos

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Atsakingas komitetas

 

PECH

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.12.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Inese Vaidere

26.9.2017

Priėmimo data

22.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Protokolas, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

Nuorodos

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

13.12.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Norica Nicolai

12.10.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

21.11.2017

24.1.2018

 

 

Priėmimo data

27.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Norbert Erdős

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Liliana Rodrigues

Pateikimo data

5.3.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

3

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 4 d.Teisinis pranešimas