Procedūra : 2017/0223(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0053/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0053/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 17/04/2018 - 6.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0093

IETEIKUMS     ***
PDF 612kWORD 59k
5.3.2018
PE 613.406v02-00 A8-0053/2018

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku

(12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Zivsaimniecības komiteja

Referente: Norica Nicolai

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Budžeta komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku

(12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (12476/2017),

–  ņemot vērā protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku (12479/2017),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu, un 218. panta 7. punktu (C8-0445/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu un Budžeta komitejas atzinumu (A8-0053/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Maurīcijas Republikas valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Indijas okeāns ir pasaulē otrais lielākais tunzivju ieguves avots un lielākais tunzivju nozvejas avots ES flotei. Lielākais Indijas okeānā nozvejoto lomu daudzums sastāv no dzeltenspuru un lielacu tunzivīm, uz kurām galvenokārt (70 %) orientējas Taivānas flote, savukārt ES flote aptver tikai 8,9 % no kopējās ikgadējās nozvejas.

Maurīcijas Republika ir salu valsts Indijas Okeānā, 2000 kilometru attālumā no Āfrikas kontinenta dienvidaustrumu krasta, un tai pieder sauszemes platība 2040 km2, jūras zona 2,3 miljonu km2 un ekskluzīvā ekonomikas zona (EEZ) 1,86 miljonu km2 platībā. Valstī ietilpst Maurīcijas sala, Rodrigesa sala, Sentbrendona un Agalegas ārējās salas un apstrīdētās teritorijas: Tromlēna sala un Čagosu arhipelāgs.

Šī valsts, kuras iedzīvotāju skaits ir 1,27 miljoni, no tiem 1,25 miljoniem dzīvojot Maurīcijas salā un 38 tūkstošiem — Rodrigesa salā, turpina centienus samazināt bērnu mirstību, uzlabot veselības aprūpi un panākt taisnīgāku ienākumu sadali.

Maurīcijas ekonomikā vērojams pastāvīgs ekonomikas pieaugums (vienīgi pasaules ekonomikas krīzes dēļ tas samazinājās no 4,5 % gadā līdz 3,2 % gadā), un tās zvejas nozares devums ir aptuveni 1,4 % valsts IKP. Valsts attīstības plāns 2015. gadam ietver zvejniecības un jūras ekonomikas nozari kā vienu no galvenajiem pīlāriem, pienācīgi ievērojot jūras vides ilgtermiņa pārvaldību un ilgtspējīgu izmantošanu.

Valsts 2007. gadā pieņēma Zivsaimniecības un jūras resursu tiesību aktu, kas stājās spēkā 2008. gadā un kura mērķis ir nodrošināt jūras resursu labāku pārvaldību, aizsardzību un saglabāšanu. Lai gan Maurīcijas Republikai nav patruļkuģu, visām zvejas licencēm nepieciešama funkcionējoša kuģu satelītnovērošanas sistēma (VMS) un sadarbība ar Indijas okeāna komisiju (IOC) ir devusi iespēju patrulēšanas misijām. Turklāt iepriekšējo aģentūru un ministriju pārstrukturēšana un apvienošana Okeāna ekonomikas, jūras resursu, zivsaimniecības, kuģniecības un ārējo salu ministrijā, kā arī jaunu zivsaimniecības tiesību aktu pieņemšana panāks valsts tiesību aktu atbilstību IOC rezolūcijām un uzlabos efektivitāti un pārvaldību.

Pirmais divpusējais zvejniecības nolīgums starp ES un Maurīcijas Republiku tika noslēgts 1989. gadā, un jaunākais protokols sāka darbību 2014. gadā un beidzās 2017. gada 27. janvārī. Jaunākais protokols aptvēra ikgadējo atsauces daudzumam 5500 t/gadā gada finanšu iemaksai EUR 660 000 apmērā, no kuriem EUR 302 500 bija paredzēti, lai atbalstītu un īstenotu valsts zivsaimniecības un jūrlietu politikas īstenošanu.

Ex post novērtējums par iepriekšējo protokolu liecina, ka abas puses ir guvušas labumu no šīs sistēmas — Maurīcijas valdība izmantoja ES fondus nozares atbalstam, tika uzlabota EEZ aizsardzība un panākts ievērojams progress tās vides politikas īstenošanā un ilgtspējas veicināšanā. Tajā pašā laikā ES flote ir ieguvusi stabilāku, paredzamāku un skaidrāku regulējumu, jo īpaši ņemot vērā visus pārējos reģionā aktīvos IZPN.

Pamatojoties uz šo ex post un ex ante ziņojumu, 2017. gada 26. aprīlī tika parafēts jauns protokols starp ES un Maurīcijas Republiku, kurš aptver četru gadu laikposmu. Jaunais protokols atbilst KZP mērķiem un tās ārējai dimensijai.

Šis protokols paredz zvejas iespējas 40 tunzivju seineriem un 45 kuģiem zvejai ar peldošām āķu jedām, kā arī maksimāli 20 apgādes kuģi, lai palīdzētu Eiropas Savienības zvejas kuģiem.

Ikgadējā ietekme uz budžetu ir EUR 575 000, kopsumma EUR 2 300 000, kas iedalīta šādi:

a)  atsauces daudzums 4000 tonnu apmērā, par kuru ikgadējā summa, kas saistīta ar piekļuvi, ir noteikta EUR 220 000 apmērā;

b)  EUR 220 000 liels atbalsts gadā Maurīcijas Republikas zivsaimniecības nozares politikas attīstībai un

c)  EUR 135 000 liels atbalsts gadā okeānu ekonomikas attīstībai.

Ja ikgadējais nozvejas apjoms ES zvejas kuģiem pārsniedz ikgadējo atsauces daudzumu tonnās, finansiālā ieguldījuma par katru pārsniegto nozvejoto tonnu būs EUR 55, ne vairāk kā divkārt pārsniedzot gadā plānoto summu EUR 220 000. Ja šis limits ir pārsniegts, summu, kas to pārsniedz, izmaksās nākamajā gadā.

Protokola ietvaros Maurīcijas Republika piemēros vienādus tehniskus un saglabāšanas pasākumus visām rūpnieciskajām flotēm, kas zvejo tās ūdeņos, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Tajā pašā laikā Maurīcijas iestādes sniegs ES attiecīgo informāciju par ārvalstu zvejas darbībām tās ūdeņos.

Attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu, demokrātijas principiem un tiesiskumu ES un Maurīcijas Republika īstenos šo nolīgumu saskaņā ar Kotonū nolīguma 9. pantu.

Saskaņā ar KZP un Maurīcijas zivsaimniecības un ekonomiskajiem mērķiem puses sadarbosies cīņā pret NNN zveju, Protokolā nosakot prasību ES kuģiem nekavējoties ziņot par jebkuru novērotu aizdomīgu darbību.

Apvienotā komiteja, kuras sastāvā ir abu pušu pārstāvji, noteiks, pamatojoties uz Maurīcijas nacionālo zivsaimniecības un jūrlietu politiku, gada un daudzgadu mērķus, kas jāsasniedz atbildīgas zvejas un ilgtspējīgas zivsaimniecības attīstībā. Apvienotā komiteja novērtēs progresu šo mērķu sasniegšanā un var pārskatīt vai apturēt finansiālo ieguldījumu, ja rezultāti neatbilst plānotajiem.

Abas puses ir vienojušās ievērot IOC noteikumus un ieteikumus un ņemt vērā tos, kopā ar labāko pieejamo zinātnisko ieteikumu, kad Apvienotā komiteja vienojas par nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu Maurīcijas zvejas resursu ilgtspējīgu pārvaldību, ciktāl tas attiecas uz ES kuģiem.

Šo protokolu var apturēt vai izbeigt pēc jebkuras puses (no šīm abām pusēm) iniciatīvas, sniedzot iepriekšēju paziņojumu trīs mēnešus iepriekš un attiecīgi sešus mēnešus iepriekš rakstiskā veidā. Apturēšanu var uzsākt, ja viena no pusēm neievēro šā protokola noteikumus, ja ir noticis pamattiesību un cilvēktiesību pārkāpums. Gan apturēšanas, gan izbeigšanas procedūra uzsāks konsultācijas starp ES un Maurīcijas Republiku, lai rastu diplomātisku risinājumu.


Budžeta komitejaS ATZINUMS (23.2.2018)

Zivsaimniecības komitejai

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku

12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)

Atzinuma sagatavotāja: Inese Vaidere

ĪSS PAMATOJUMS

Komisija, pamatojoties uz attiecīgajām sarunu norādēm, ar Maurīcijas valdību risināja sarunas par to, lai noslēgtu jaunu protokolu, kas pievienots Partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku. Šo sarunu rezultātā 2017. gada 26. aprīlī tika parafēts jauns protokols. Protokols aptver četru gadu periodu no tā provizoriskās piemērošanas sākuma dienas, t. i., no parakstīšanas dienas, kā noteikts protokola 15. pantā.

Partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē pirmais protokols trīs gadu periodam noteica Savienības kuģu zvejas iespējas Maurīcijas suverenitātē vai jurisdikcijā esošajā zvejas zonā un Eiropas Savienības finansiālo ieguldījumu. Minētā protokola piemērošanas periods beidzās 2017. gada 27. janvārī.

Jaunā protokola galvenais mērķis ir, pamatojoties uz labāko pieejamo zinātnisko ieteikumu un ievērojot Indijas okeāna tunzivju komisijas (IOTC) ieteikumus, nodrošināt Savienības kuģiem zvejas iespējas Maurīcijas ūdeņos, attiecīgā gadījumā nepārsniedzot pieejamo pārpalikumu. Komisijas nostāja sarunās daļēji pamatojās uz rezultātiem, kas gūti, veicot iepriekšējā protokola (2014.–2017. gadam) izvērtējumu un provizorisku novērtējumu par to, vai būtu lietderīgi noslēgt jaunu protokolu. Gan izvērtējumu, gan novērtējumu veica ārēji eksperti. Protokols arī nodrošinās Eiropas Savienībai un Maurīcijas Republikai iespēju ciešāk sadarboties, lai veicinātu ilgtspējīgas zivsaimniecības politiku un zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Maurīcijas ūdeņos, un atbalstīs Maurīcijas centienus attīstīt ilgtspējīgu okeānu ekonomiku, kas ir abu pušu interesēs.

Jaunais protokols paredz kopējo finansiālo ieguldījumu EUR 2 300 000 apmērā visam periodam (2017.–2021. gadam).

Šo kopējo finansiālo ieguldījumu veido:

•ikgadēja summa EUR 220 000 apmērā, ko piešķir par piekļuvi Maurīcijas ūdeņiem un kas atbilst atsauces daudzumam 4000 tonnu gadā;

•īpaša ikgadēja summa EUR 220 000 apmērā, kas paredzēta Maurīcijas zivsaimniecības nozares politikas atbalstam un īstenošanai; kā arī

•papildu summa EUR 135 000 apmērā jūrlietu politikas un okeānu ekonomikas attīstības atbalstīšanai.

******

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ieteikt Parlamentam sniegt piekrišanu projektam Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku

Atsauces

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

PECH

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

14.12.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Inese Vaidere

26.9.2017

Pieņemšanas datums

22.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku

Atsauces

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

13.12.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

14.12.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Norica Nicolai

12.10.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

21.11.2017

24.1.2018

 

 

Pieņemšanas datums

27.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Norbert Erdős

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Liliana Rodrigues

Iesniegšanas datums

5.3.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

3

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. aprīlisJuridisks paziņojums