Procedura : 2017/0223(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0053/2018

Teksty złożone :

A8-0053/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2018 - 6.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0093

ZALECENIE     ***
PDF 622kWORD 65k
5.3.2018
PE 613.406v02-00 A8-0053/2018

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

(12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawczyni: Norica Nicolai

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

(12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12476/2017),

–  uwzględniając Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (12479/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0445/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Budżetowej (A8-0053/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Mauritiusu.


UZASADNIENIE

Ocean Indyjski stanowi drugie co do wielkości źródło tuńczyka na świecie oraz największe źródło połowów tuńczyka dla floty UE. Większość połowów na Oceanie Indyjskim obejmuje tuńczyka żółtopłetwego i opastuna będących gatunkami docelowymi głównie dla floty tajwańskiej (70 %), podczas gdy na flotę UE przypada jedynie 8,9 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków.

Republika Mauritiusu jest położonym na Oceanie Indyjskim w odległości 2000 km od południowo-wschodniego wybrzeża kontynentu afrykańskiego państwem wyspiarskim, którego powierzchnia lądowa wynosi 2040 km2, powierzchnia strefy morskiej – 2,3 mln km2, a powierzchnia wyłącznej strefy ekonomicznej (w.s.e.) – 1,86 mln km2. Państwo to obejmuje wyspy Mauritius i Rodrigues, wyspy zewnętrzne Saint Brandon i Agalega oraz – stanowiące terytoria sporne – wyspę Tormelin i Archipelag Chagos.

Republika Mauritiusu jako państwo o liczbie ludności wynoszącej 1,27 mln, z których 1,25 mln zamieszkuje wyspę Mauritius, a 38 tys. – wyspę Rodrigues, stara się kontynuować działania na rzecz zmniejszenia wskaźnika umieralności niemowląt, poprawy opieki zdrowotnej oraz osiągnięcia bardziej sprawiedliwego podziału dochodów.

Mauritius charakteryzuje stały wzrost gospodarczy, którego wskaźnik w okresie światowego kryzysu gospodarczego spadł jedynie z poziomu 4,6 % w skali roku do 3,2 %, a w sektorze rybołówstwa wytwarza się ok. 1,4 % PKB tego kraju. Rybołówstwo i gospodarka oceaniczna stanowią jeden z głównych filarów planu rozwoju kraju z 2015 r., w którym odpowiednio uwzględniono długoterminowe zarządzanie oraz zrównoważoną eksploatację środowiska morskiego.

W 2007 r. państwo przyjęło ustawę dotyczącą rybołówstwa i zasobów morskich, która weszła w życie w 2008 r. i ma na celu zapewnienie lepszego zarządzania zasobami morskimi oraz ich lepszą ochronę. Chociaż Republika Mauritiusu nie posiada statków patrolowych, wydanie wszelkich licencji połowowych wymaga funkcjonalnego satelitarnego systemu monitorowania statków (VMS), a współpraca z Komisją Oceanu Indyjskiego (IOC) umożliwia przeprowadzanie misji patrolowych. Ponadto restrukturyzacja i połączenie poprzednich agencji i ministerstw w Ministerstwo Gospodarki Oceanicznej, Zasobów Morskich, Rybołówstwa, Żeglugi i Wysp Zewnętrznych, a także przyjęcie nowych przepisów dotyczących rybołówstwa powinny doprowadzić do zgodności przepisów krajowych z rezolucjami IOC oraz do poprawy skuteczności i zarządzania.

Pierwsza dwustronna umowa połowowa między UE a Republiką Mauritiusu zawarta została w 1989 r., a ostatni Protokół w sprawie połowów wszedł w życie w 2014 r. i wygasł w dniu 27 stycznia 2017 r. Protokół ten określał roczną pojemność referencyjną na 5500 ton przy rocznej rekompensacie finansowej w wysokości 660 000 EUR, z których 302 500 EUR przeznaczono na wsparcie i realizację państwowej polityki rybołówstwa i polityki morskiej.

Z oceny ex post poprzedniego Protokołu wynika, że ramy te były korzystne dla obu stron, biorąc pod uwagę, że rząd Mauritiusu wykorzystał środki unijne do wsparcia sektorowego, lepszej ochrony w.s.e. oraz osiągnięcia znacznych postępów w realizacji polityki ochrony środowiska i w propagowaniu zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie bardziej stabilne, przewidywalne i jasne ramy przyniosły korzyść flocie UE, w szczególności w odniesieniu do wszystkich innych obowiązujących w tym regionie umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów.

Jak wskazują wyniki sprawozdania z oceny ex post oraz oceny ex ante, w dniu 26 kwietnia 2017 r. parafowano nowy Protokół między UE a Republiką Mauritiusu obejmujący okres czterech lat. Nowy Protokół jest zgodny z celami i wymiarem zewnętrznym WPRyb.

W Protokole określono uprawnienia do połowów obejmujące 40 sejnerów tuńczykowych i 45 taklowców powierzchniowych, a także maksymalnie 20 statków dostawczych wspierających działalność unijnych statków rybackich.

Roczny wpływ na budżet wynosi 575 000 EUR, a całkowita kwota w wysokości 2 300 000 EUR jest rozdzielona w następujący sposób:

a)  pojemność referencyjna wynosząca 4000 ton, w odniesieniu do której roczną kwotę związaną z dostępem określono na 220 000 EUR;

b)  wsparcie na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Republiki Mauritiusu w wysokości 220 000 EUR rocznie; oraz

c)  wsparcie na rzecz rozwoju w dziedzinie gospodarki oceanicznej w wysokości 135 000 EUR rocznie.

Jeżeli roczny poziom połowów dokonanych przez unijne statki rybackie przekracza pojemność referencyjną, rekompensata finansowa zwiększa się o 55 EUR za każdą dodatkową złowioną tonę, przy czym łączna wypłacana kwota nie może być wyższa niż dwukrotność planowanej kwoty rocznej w wysokości 220 000 EUR. Jeżeli limit ten zostanie przekroczony, kwota należna za nadwyżkę zostanie wypłacona w roku następnym.

W ramach Protokołu Republika Mauritiusu zastosuje takie same środki techniczne i środki ochrony w odniesieniu do wszystkich flot przemysłowych prowadzących połowy na jej wodach w celu zapewnienia równych warunków działania. Jednocześnie władze Mauritiusu przekażą UE istotne informacje odnośnie do zagranicznej działalności połowowej na jego wodach.

Jeżeli chodzi o poszanowanie praw człowieka, zasad demokracji i praworządności, UE i Republika Mauritiusu będą stosować wspomnianą Umowę zgodnie z art. 9 umowy z Kotonu.

Stosownie do WPRyb oraz celów Mauritiusu w dziedzinie rybołówstwa i gospodarki strony będą współpracować w zakresie zwalczania połowów NNN, przy czym statki UE zobowiązane są na mocy Protokołu do bezzwłocznego informowania o wszelkiej zaobserwowanej działalności wzbudzającej podejrzenia.

Na podstawie krajowej polityki rybołówstwa i polityki morskiej Mauritiusu Wspólny Komitet złożony z przedstawicieli obu stron ustanowi cele do osiągnięcia w skali rocznej i wieloletniej w zakresie rozwoju odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa. Wspólny Komitet dokona oceny postępów w realizacji tych celów i może zmienić lub zawiesić płatność rekompensaty finansowej, jeżeli wyniki tej oceny nie będą zgodne z programowaniem finansowym.

Obie strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów i zaleceń IOC oraz do uwzględnienia zarówno tych przepisów i zaleceń, jak i najlepszych dostępnych opinii naukowych w przypadku, gdy Wspólny Komitet – w odniesieniu do statków UE – dojdzie do porozumienia w sprawie środków niezbędnych do zapewnienia zrównoważonego zarządzania zasobami rybnymi Mauritiusu.

Protokół ten może zostać zawieszony lub wypowiedziany z inicjatywy każdej ze stron, o ile powiadomiono o tym na piśmie odpowiednio z wyprzedzeniem trzy- lub sześciomiesięcznym. Procedurę zawieszenia Protokołu można wszcząć w przypadku nieprzestrzegania przez jedną ze stron jego postanowień lub gdy naruszone zostały prawa podstawowe i prawa człowieka. Procedura zarówno zawieszenia, jak i wypowiedzenia oznacza rozpoczęcie konsultacji między UE a Republiką Mauritiusu w celu znalezienia dyplomatycznego rozwiązania.


OPINIA Komisji Budżetowej (23.2.2018)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Inese Vaidere

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Na podstawie odnośnych wytycznych negocjacyjnych Komisja przeprowadziła negocjacje z rządem Mauritiusu w celu zawarcia nowego protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu. W wyniku tych negocjacji nowy protokół parafowano dnia 26 kwietnia 2017 r. Protokół obejmuje okres czterech lat, począwszy od daty jego tymczasowego stosowania, tj. od daty podpisania go, zgodnie z art. 15.

W pierwszym protokole do umowy o partnerstwie w sprawie połowów określono uprawnienia do połowów przyznane statkom unijnym w obszarze połowowym pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją Mauritiusu oraz wsparcie finansowe przyznane przez Unię. Miały one zastosowanie przez okres trzech lat. Okres stosowania protokołu upłynął w dniu 27 stycznia 2017 r.

Głównym celem nowego protokołu jest zapewnienie statkom unijnym uprawnień do połowów na wodach Mauritiusu w oparciu o najlepsze dostępne doradztwo naukowe i z uwzględnieniem zaleceń Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC), w stosownych przypadkach w granicach dostępnej nadwyżki. Stanowisko Komisji opierało się między innymi na wynikach oceny poprzedniego protokołu (obowiązującego w latach 2014–2017) oraz perspektywicznej ocenie potrzeby zawarcia nowego protokołu. Obie oceny przeprowadzili eksperci zewnętrzni. Protokół umożliwi również Unii Europejskiej i Republice Mauritiusu ściślejszą współpracę w zakresie wspierania zrównoważonej polityki rybołówstwa i rozsądnej eksploatacji zasobów rybnych w wodach Mauritiusu, a także wsparcie dążeń tego państwa do zbudowania zrównoważonej gospodarki oceanicznej z pożytkiem dla obu stron.

Nowy protokół przewiduje łączny wkład finansowy w wysokości 2 300 000 EUR na cały okres (2017–2021).

Łączny wkład finansowy obejmuje:

•roczną kwotę z tytułu dostępu do wód Mauritiusu w wysokości 220 000 EUR, która stanowi równoważność pojemności referencyjnej 4000 ton rocznie;

•specjalną kwotę w wysokości 220 000 EUR rocznie przeznaczoną na wsparcie i realizację sektorowej polityki rybołówstwa Mauritiusu oraz

•dodatkową kwotę w wysokości 135 000 EUR na wsparcie rozwoju polityki morskiej i gospodarki oceanicznej.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, by zaleciła Parlamentowi wyrażenie zgody na projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

Odsyłacze

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

PECH

 

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.12.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Inese Vaidere

26.9.2017

Data przyjęcia

22.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

Odsyłacze

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

13.12.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

14.12.2017

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Norica Nicolai

12.10.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.11.2017

24.1.2018

 

 

Data przyjęcia

27.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Liliana Rodrigues

Data złożenia

5.3.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

3

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2018Informacja prawna