Förfarande : 2017/0223(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0053/2018

Ingivna texter :

A8-0053/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2018 - 6.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0093

REKOMMENDATION     ***
PDF 395kWORD 64k
5.3.2018
PE 613.406v02-00 A8-0053/2018

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius

(12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Norica Nicolai

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius

(12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12476/2017),

–  med beaktande av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius (12479/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket led a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0445/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandet från budgetutskottet (A8-0053/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Mauritius.


MOTIVERING

Indiska oceanen är världens näststörsta område för fiske efter tonfisk, och det största för EU-flottan. De största fångsterna i Indiska oceanen är gulfenad tonfisk och storögd tonfisk, som huvudsakligen fiskas av Taiwans flotta (70 %). EU-flottan tar bara 8,9 % av den totala årliga fångsten.

Republiken Mauritius är en östat i Indiska oceanen, 2 000 kilometer från den afrikanska kontinentens sydöstra kust. Landet har 2 040 km2 markyta, ett 2,3 miljoner km2 stort havsområde och en exklusiv ekonomisk zon (EEZ) på 1,86 miljoner km2. Landet består av öarna Mauritius, Rodrigues och de mer avlägset belägna St Brandon och Agalega samt de omstridda territorierna Tromelinön och Chagos-arkipelagen.

Landet har en befolkning på 1,27 miljoner, varav 1,25 miljoner bor på huvudön Mauritius och 38 000 på ön Rodrigues, och arbetar för att minska barnadödligheten, förbättra hälso- och sjukvården och åstadkomma en rättvisare inkomstfördelning.

Ekonomin växer stadigt och föll bara från 4,6 % årligen till 3,2 % under den globala ekonomiska krisen. Fiskesektorn står för ungefär 1,4 % av landets BNP. I landets utvecklingsplan för 2015 är fiskeri och havsekonomi en av huvudpelarna, och hänsyn tas till långsiktig förvaltning och hållbart utnyttjande av den marina miljön.

Lagen om fiskeri och marina resurser antogs 2007 och trädde i kraft 2008. Målet är bättre förvaltning, skydd och bevarande av marina resurser. Republiken Mauritius har inga patrullerande fartyg, men alla fisketillstånd kräver fungerande kontrollsystem för fartyg (VMS) och genom samarbete med Indiska Oceanområdets kommission (IOC) har patrulleringsuppdrag kunnat genomföras. Tidigare byråer och ministerier har omorganiserats och slagits samman till ett enda ministerium för havsekonomi, marina resurser, fiskeri, sjöfart och avlägsna öar. Tillsammans med den nya fiskerilagstiftningen kommer denna åtgärd att anpassa landets lagar till IOC:s resolutioner och förbättra effektiviteten och förvaltningen.

Det första bilaterala fiskeavtalet mellan EU och Republiken Mauritius ingicks 1989 och det senaste fiskeriprotokollet trädde i kraft 2014 och löpte ut den 27 januari 2017. Det senaste protokollet omfattade en årlig referensfångstmängd på 5 500 ton/år, mot en årlig ekonomisk ersättning på 660 000 EUR, varav 302 500 EUR avsattes till stöd för och genomförande av landets fiskeri- och havspolitik.

Efterhandsutvärderingen av det tidigare protokollet visar att båda parter har dragit nytta av denna ram. Mauritius regering har använt EU-medel för sektoriellt stöd, bättre EEZ-skydd och betydande framsteg med att genomföra miljöpolitiken och främja hållbarheten. Samtidigt har EU-flottan fått en stabilare, mer förutsägbar och tydligare ram, särskilt med tanke på alla andra aktiva partnerskap för fiske i regionen.

På grundval av denna efterhandsutvärdering och en förhandsbedömning paraferades ett nytt fyraårigt protokoll mellan EU och Republiken Mauritius den 26 april 2017. Det nya protokollet är i linje med den gemensamma fiskeripolitikens mål och dess externa dimension.

Protokollet ger fiskemöjligheter för 40 notfartyg och 45 ytlångrevsfartyg, plus högst 20 stödfartyg för den verksamhet som bedrivs av unionsfartyg.

Totalt 2 300 000 EUR anslås i budgeten, 575 000 EUR årligen, fördelat enligt följande:

a)  En referensfångstmängd på 4 000 ton, vilken kopplas till ett årligt belopp för tillträdet på 220 000 EUR.

b)  Stöd till utveckling av den sektoriella fiskeripolitiken i Republiken Mauritius på 220 000 EUR per år.

c)  Stöd till utveckling av havsekonomin på 135 000 EUR årligen.

Om den totala fångsten för unionsfartyg överstiger den årliga referensfångstmängden ska den årliga ekonomiska ersättningen ökas med 55 EUR för varje överskjutande ton som fångats. Beloppet får inte vara mer än dubbelt så stort som det årliga planerade beloppet på 220 000 EUR. Om denna gräns överskrids kommer överskjutande belopp att betalas ut följande år.

Inom ramen för protokollet kommer Republiken Mauritius att tillämpa samma tekniska åtgärder och bevarandeåtgärder på alla industriella flottor som är verksamma i deras vatten, i syfte att säkerställa lika villkor. Samtidigt kommer Mauritius myndigheter att ge EU relevant information om andra länders fiskeverksamhet i deras vatten.

Vad gäller respekten för mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen kommer EU och Republiken Mauritius att genomföra det här avtalet i enlighet med artikel 9 i Cotonouavtalet.

I linje med den gemensamma fiskeripolitiken och Mauritius fiskeri- och ekonomipolitiska mål kommer parterna att samarbeta i kampen mot IUU-fiske. Enligt protokollet måste unionsfartyg omedelbart rapportera all misstänkt verksamhet de ser.

Den gemensamma kommittén består av företrädare för båda parter och den kommer, på grundval av Mauritius nationella fiskeri- och havspolitik, att fastställa såväl årliga som fleråriga mål för utveckling av ansvarsfull och hållbar fiskeriverksamhet. Den gemensamma kommittén kommer att bedöma framstegen i arbetet med att uppnå dessa mål och kan ändra eller stoppa den ekonomiska ersättningen om resultaten inte stämmer överens med programplaneringen.

Båda parter har åtagit sig att följa IOC:s bestämmelser och rekommendationer och att ta hänsyn till dem, tillsammans med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, när den gemensamma kommittén fattar beslut om nödvändiga åtgärder för att säkerställa hållbar förvaltning av Mauritius fiskeresurser, vad gäller unionsfartyg.

Protokollet kan tillfälligt upphävas eller helt sägas upp på någon av parternas initiativ, med tre respektive sex månaders skriftligt förhandsbesked. Tillfälligt upphävande kan begäras om en av parterna inte följer bestämmelserna i protokollet eller om brott mot grundläggande och mänskliga rättigheter har förekommit. Förfaranden om tillfälligt upphävande respektive uppsägning kommer att inbegripa samråd mellan EU och Republiken Mauritius i syfte att hitta en diplomatisk lösning.


YTTRANDE från budgetutskottet (23.2.2018)

till fiskeriutskottet

över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius

(12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Föredragande av yttrande: Inese Vaidere

KORTFATTAD MOTIVERING

På grundval av relevanta förhandlingsdirektiv har kommissionen fört förhandlingar med Republiken Mauritius regering i syfte att ingå ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius. Förhandlingarna ledde till att ett nytt protokoll paraferades den 26 april 2017. Protokollet omfattar en period på fyra år räknat från den dag då protokollet enligt artikel 15 börjar tillämpas provisoriskt, dvs. den dag då protokollet undertecknas.

I det första protokollet till partnerskapsavtalet om fiske fastställs, för en treårsperiod, de fiskemöjligheter som unionsfartygen beviljas i den fiskezon som står under Republiken Mauritius överhöghet eller jurisdiktion och den ekonomiska ersättningen från Europeiska unionen. Tillämpningsperioden för protokollet löpte ut den 27 januari 2017.

Målet för det nya protokollet är främst att erbjuda fiskemöjligheter för unionsfartyg i Republiken Mauritius fiskezon, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och under iakttagande av IOTC:s (tonfiskkommissionen för Indiska oceanen) rekommendationer och, i förekommande fall, inom gränserna för det tillgängliga överskottet. Kommissionen har bland annat grundat sin ståndpunkt på resultaten av en utvärdering av det tidigare protokollet (2014–2017) och en framåtblickande utvärdering av lämpligheten av ett nytt protokoll. Båda dessa utvärderingar har gjorts av externa experter. Genom protokollet kommer dessutom Europeiska unionen och Republiken Mauritius att kunna samarbeta närmare kring att främja hållbart fiske, ett lämpligt utnyttjande av fiskeresurserna i Republiken Mauritius vatten samt kring Republiken Mauritius ansträngningar för att utveckla en hållbar havsekonomi, i båda parters intresse.

Genom det nya protokollet ges ekonomisk ersättning på totalt 2 300 000 EUR för hela perioden (2017–2021).

Denna totala ekonomiska ersättning ska omfatta följande:

• Ett årligt belopp för tillträde till Republiken Mauritius vatten på 220 000 EUR motsvarande en referensfångstmängd på 4 000 ton per år.

• Ett särskilt belopp på 220 000 EUR per år för stöd för och genomförande av Mauritius sektoriella fiskeripolitik.

• Ett extra belopp på 135 000 EUR till stöd för utveckling av havspolitiken och havsekonomin.

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius

Referensnummer

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Ansvarigt utskott

 

PECH

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.12.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Inese Vaidere

26.9.2017

Antagande

22.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius

Referensnummer

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Framläggande för parlamentet

13.12.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

14.12.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Norica Nicolai

12.10.2017

 

 

 

Behandling i utskott

21.11.2017

24.1.2018

 

 

Antagande

27.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Norbert Erdős

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Liliana Rodrigues

Ingivande

5.3.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

3

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 4 april 2018Rättsligt meddelande