Процедура : 2017/0086(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0054/2018

Внесени текстове :

A8-0054/2018

Разисквания :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0349

ДОКЛАД     ***I
PDF 1337kWORD 193k
8.3.2018
PE 612.231v03-00 A8-0054/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Марлене Мици

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0256),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 21, параграф 2, член 48 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0141/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2017 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0054/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В съобщението относно цифровия единен пазар17 се признава ролята на интернет и на цифровите технологии за преобразяването на живота ни и начина ни на работа чрез улесняване реализирането на огромни възможности за иновации, растеж и създаване на работни места. В съобщението се признава, че нуждите на гражданите и предприятията в техните държави и зад граница могат да бъдат удовлетворени по-добре чрез разширяване и интегриране на съществуващите европейски портали, мрежи, услуги и системи и чрез свързването им в „единен цифров портал“. В Плана за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016—2020 г.18 единният цифров портал е посочен като едно от предвидените в него действия за 2017 г. В доклада за гражданството на ЕС единният цифров портал19 се отбелязва като приоритет във връзка с правата, свързани с гражданството на Съюза.

(2)  В съобщението относно цифровия единен пазар17 се признава ролята на интернет и на цифровите технологии за преобразяването на живота и на начина, по който гражданите, предприятията и техните служители имат достъп до информация и знания, потребление, участие и работа чрез улесняване реализирането на възможности за иновации, растеж и създаване на работни места. В това съобщение и в няколко резолюции, приети от Европейския парламент, се признава, че нуждите на гражданите и предприятията в техните държави и зад граница могат да бъдат удовлетворени по-добре чрез разширяване и интегриране на съществуващите европейски и национални портали, уебсайтове, мрежи, услуги и системи и чрез свързването им, създавайки по този начин единна европейска входна точка – „единен цифров портал“. В Плана за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016—2020 г.18 единният цифров портал е посочен като едно от предвидените в него действия за 2017 г. В доклада за гражданството на ЕС единният цифров портал19 се отбелязва като приоритет във връзка с правата, свързани с гражданството на Съюза.

__________________

__________________

17 „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“, Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите (COM(2015) 192 final, 6.5.2015 г.).

17 „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“, Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите (COM(2015) 192 final, 6.5.2015 г.).

18 „План за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016—2020 г. Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението“, Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите (COM(2016) 0179 final).

18 „План за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016—2020 г. Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението“, Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите (COM(2016) 0179 final).

19 Доклад за гражданството на ЕС: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (COM(2017) 30 final/2, 24 януари 2017 г.).

19 Доклад за гражданството на ЕС: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (COM(2017) 30 final/2, 24 януари 2017 г.).

Обосновка

По-добро отразяване на значението на цифровите технологии за преобразяването на живота и на начина на общуване, достъп до информация и знания, потребление, участие и работа на гражданите и на предприятията и техните служители. Освен това се подчертава значението на интегрирането на всички европейски и национални портали в една единна входна точка.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Европейският парламент и Съветът многократно са призовавали за по-цялостен и лесен за използване пакет от информация и съдействие с цел да се оказва помощ на предприятията да се ориентират на единния пазар, и за укрепване и рационализиране на инструментите за единния пазар с цел да се отговори по-добре на потребностите на гражданите и предприятията в техните трансгранични дейности.

(3)  Европейският парламент и Съветът многократно са призовавали за по-цялостен и лесен за използване пакет от информация и съдействие с цел да се оказва помощ на гражданите и на предприятията да се ориентират на единния пазар, и за укрепване и рационализиране на инструментите за единния пазар с цел да се отговори по-добре на потребностите на гражданите и предприятията в техните трансгранични дейности.

Обосновка

Европейският парламент неколкократно призовава за повече информация и съдействие в помощ както на гражданите, така и на предприятията.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  С настоящия регламент се отговаря на тези призиви, като на гражданите и предприятията се предоставя лесен достъп до информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, от които те се нуждаят при упражняване на правата им в рамките на вътрешния пазар. С настоящия регламент се създава единен цифров портал, в контекста на който Комисията и компетентните органи ще играят важна роля при постигането на тези цели.

(4)  С настоящия регламент се отговаря на тези призиви, като на гражданите и предприятията се предоставя достъп до информация, онлайн процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, от които те се нуждаят при упражняване на правата им в рамките на вътрешния пазар. Единният цифров портал би могъл да допринесе за по-голяма прозрачност на правилата и нормативната уредба в области като пътуване в рамките на Съюза, работа и пенсиониране в Съюза, пребиваване в държави членки, различни от държавите им членки на произход, достъп до образование в други държави членки, достъп до здравеопазване, упражняване на семейни права, права на пребиваване, граждански права и права на потребителите. Освен това, той може да спомогне за повишаване на доверието на потребителите, да разреши въпроса с фрагментарността на правилата на вътрешния пазар и да намали разходите на предприятията за привеждане в съответствие. С настоящия регламент се създава удобен за ползване, интерактивен единен цифров портал, който, въз основа на потребностите на ползвателите, следва да ги насочва към най-подходящите услуги. В този контекст Комисията, държавите членки и компетентните органи ще играят важна роля при постигането на тези цели.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  Единният цифров портал следва да улесни взаимодействията между гражданите и предприятията, от една страна, и публичните администрации и компетентните органи, от друга страна, чрез предоставянето на достъп до онлайн портали, уебстраници и уебсайтове, управлявани на равнището на ЕС, на национално, регионално и местно равнище, улесняващи ежедневните дейности на гражданите и предприятията и свеждащи до минимум възникващите пречки на единния пазар. Съществуването на единен цифров портал, който предоставя достъп до точна и актуална информация, достъп до онлайн процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, може да спомогне за повишаване на осведомеността на потребителите относно различните съществуващи онлайн услуги, както и да спести на потребителите разходи и време при определянето на това коя онлайн услуга е най-подходящата според техните изисквания.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В настоящия регламент се изброяват областите на информация, които са от значение за гражданите и предприятията при упражняването на техните права в рамките на вътрешния пазар, и от държавите членки и Комисията се изисква да гарантират пълно покритие с информация в тези области чрез уебсайтове и портали на национално равнище и на равнището на Съюза. Освен това с тази информация следва не само да се обясняват правилата и задълженията на гражданите и предприятията, а също така да се разясняват процедурите, които трябва да бъдат извършени от гражданите и предприятията, за да бъдат те в съответствие с тези правила и задължения. С тази информация следва също да се предоставя описание на услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, към които гражданите и предприятията могат да се обърнат, когато имат проблеми с разбирането на информацията, с нейното прилагане при тяхното конкретно положение или с извършването на дадена процедура.

(5)  В настоящия регламент се изброяват областите на информация, които са от значение за гражданите и предприятията при упражняването на техните права в рамките на вътрешния пазар, и от държавите членки и Комисията се изисква да гарантират пълно покритие с точна, висококачествена и актуална информация в тези области на национално равнище и на равнището на Съюза, включително на регионално и местно равнище, като се обясняват правилата и задълженията, както и процедурите, които трябва да бъдат извършени от гражданите и предприятията, за да бъдат те в съответствие с тези правила и задължения. Тази информация следва да е групирана по тематични области, като например „условия на труд“, „здравеопазване“ и „пенсии“, създавайки взаимовръзки между различни допълнителни услуги, така че потребителите да могат лесно да се ориентират между различните услуги чрез единния цифров портал. За да се гарантира яснотата на единния цифров портал, предоставената чрез него информация следва да бъде ясна, точна и актуална, използването на сложни понятия следва да се сведе до минимум, а използването на съкращения да се ограничи до тези, които предоставят опростени лесноразбираеми понятия, които не изискват предварителни познания по въпроса или в тази област на закона. Освен това с тази информация следва също да се предоставя описание на услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, към които гражданите и предприятията могат да се обърнат, когато имат проблеми с разбирането на информацията, с нейното прилагане при тяхното конкретно положение или с извършването на дадена процедура.

Обосновка

За да отговаря единният цифров портал на потребностите на потребителите, следва да се определят стандарти относно качеството на информацията. Ясната, точна и актуална информация беше посочена от гражданите и стопанските субекти като една от най-важните характеристики на единно звено за контакт в проучването „Европейско единно звено за контакт (A European Single Point of Contact)“ (от 2013 г.), проведено за Тематичен отдел А на Европейския парламент. В съответствие с препоръките на авторите следва да се гарантира, че информацията е лесна за разбиране, за да може максимален брой потребители да се възползват от предвидените в регламента информация и услуги.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Тъй като инициативата има тройна цел — намаляване на допълнителната административна тежест за гражданите и предприятията, които извършват дейност или желаят да извършват дейност в други държави членки в пълно съответствие с националните правила и процедури, премахване на дискриминацията и осигуряване на функционирането на вътрешния пазар чрез предоставянето на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, и тъй като нейните компоненти обхващат свободното движение на гражданите и социалната сигурност и не може да се считат само като допълващи, инициативата следва да се основава на член 21, параграф 2, член 48 и член 114, параграф 1 от ДФЕС.

(6)  Тъй като с настоящия регламент се цели намаляване на допълнителната административна тежест за гражданите и предприятията, независимо дали извършват дейност или желаят да извършват дейност в други държави членки или в държавата членка, в която са установени или пребивават, в пълно съответствие с националните правила и процедури, премахване на дискриминацията и осигуряване на функционирането на вътрешния пазар чрез предоставянето на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, и тъй като неговите компоненти обхващат свободното движение на гражданите и социалната сигурност и не може да се считат само като допълващи, настоящият регламент следва да се основава на член 21, параграф 2, член 48 и член 114, параграф 1 от ДФЕС.

Обосновка

Единния цифров портал ще предостави ползи не само на трансграничните потребители, но и на потребителите с достъп до портала в тяхната национална държава членка или в държавата членка, в която живеят/пребивават, като националната администрация се насочва към цели за постигане на електронно управление и предоставяне на цифрови решения за ежедневната дейност на хората.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да могат гражданите и предприятията от Съюза да се възползват от правото си на свободно движение в рамките на вътрешния пазар, Съюзът следва да приеме конкретни мерки, които да предоставят на гражданите и предприятията възможност за лесен достъп до изчерпателна и надеждна информация относно техните права съгласно законодателството на Съюза и до информация относно приложимите национални правила и процедури, с които те ще трябва да се съобразяват, когато се преместват, живеят или учат, или когато се установяват или извършват стопанска дейност в друга държава членка, различна от тяхната собствена. Информацията, която трябва да се предоставя на национално равнище, следва да се отнася не само до националните правила за прилагане на правото на Съюза, но и до всички други национални правила, които са приложими както по отношение на гражданите и предприятията от съответната държава, така и по отношение на тези от други държави членки.

(7)  За да могат гражданите и предприятията от Съюза да се възползват от правото си на свободно движение в рамките на вътрешния пазар, Съюзът следва да приеме конкретни недискриминационни мерки, които да предоставят на гражданите, на всички физически лица, пребиваващи в дадена държава членка, и на предприятията възможност за лесен достъп до изчерпателна и надеждна информация относно техните права съгласно законодателството на Съюза и до информация относно приложимите национални правила и процедури, с които те ще трябва да се съобразяват, когато се преместват, живеят или учат, или когато се установяват или извършват стопанска дейност в друга държава членка, различна от тяхната собствена. Информацията, която трябва да се предоставя на национално равнище, следва да се отнася не само до националните правила за прилагане на правото на Съюза, но и до всички други национални правила, които са приложими както по отношение на гражданите и предприятията от съответната държава, така и по отношение на тези от други държави членки.

Обосновка

Това е общо изявление, че Съюзът и държавите членки следва да приемат недискриминационни мерки спрямо предприятията и гражданите.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Съгласно настоящия регламент следва да се създаде единна входна точка, чрез която гражданите и предприятията да имат достъп до информация за правилата и изискванията, които те трябва да спазват по силата на правото на Съюза и/или на националното право. С нея следва да се опрости контактът на гражданите и предприятията с услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, установени на равнището на Съюза или на национално равнище, и да се подобри тяхната ефективност. Порталът следва също така да улеснява достъпа до процедури и тяхното извършване. Поради това настоящият регламент следва да изисква от държавите членки да дават възможност на потребителите да извършват изцяло онлайн някои процедури, които са от ключово значение за по-голямата част от гражданите и предприятията при движение през границите, без да се засягат по какъвто и да е начин съществуващите основни изисквания съгласно правото на Съюза и/или националното право в тези области на политика. В този контекст регламентът следва да подкрепя прилагането на принципа на еднократност за целите на обмена на удостоверителни документи между компетентните органи в различните държави членки.

(11)  Съгласно настоящия регламент следва да се създаде единна входна точка, чрез която гражданите и предприятията да имат достъп до информация за правилата и изискванията, които те трябва да спазват по силата на правото на Съюза и/или на националното право. С нея следва да се опрости контактът на гражданите и предприятията с услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, установени на равнището на Съюза или на национално равнище, и да се подобри тяхната ефективност. Порталът следва също така да улеснява достъпа онлайн до процедури. Поради това настоящият регламент следва да изисква от държавите членки да дават възможност на потребителите да извършват изцяло онлайн, когато е приложимо, процедурите, изброени в приложение II, които са от ключово значение за по-голямата част от гражданите и предприятията, или да извършват други процедури, които са на разположение онлайн на ползвателите в дадена държава членка, които са установени на национално равнище от централните държавни органи или се предоставят на разположение на всички нецентрални органи. Настоящият регламент по никакъв начин не следва да засяга съществуващите права и задължения съгласно правото на Съюза и/или националното право в тези области на политика. По отношение на процедурите, изброени в приложение II към настоящия регламент, както и процедурите, установени с директиви 2005/36/ЕО, 2006/123/ЕО, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС, настоящият регламент следва да подкрепя прилагането на принципа на еднократност и следва напълно да зачита основното право на защита на личните данни за целите на обмена на удостоверителни документи между компетентните органи в различните държави членки.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Порталът следва да бъде насочен към потребителите, да е лесен за ползване и да позволява на гражданите и предприятията да си взаимодействат с администрациите на национално равнище и на равнището на Съюза, като им предоставя възможност да изпращат обратна информация във връзка с предлаганите чрез портала услуги и функционирането на вътрешния пазар съобразно натрупания от тях опит. Инструментът за обратна информация следва да предоставя възможност на потребителя да посочва забелязаните проблеми, пропуски и потребности с цел да се насърчи непрекъснатото подобряване на качеството на услугите.

(12)  Единният цифров портал и информацията, онлайн процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, попадащи в приложното поле на настоящия регламент на равнището на Съюза или на национално равнище, следва да бъдат представени по ориентиран към потребителя и удобен за ползване начин. Порталът следва да има за цел да се избегнат припокривания и да се осигурят връзки между съществуващите услуги. Той следва да позволява на гражданите и предприятията да си взаимодействат с администрациите на национално равнище и на равнището на Съюза, като им предоставя възможност да изпращат обратна информация във връзка с предлаганите чрез портала услуги и функционирането на вътрешния пазар съобразно натрупания от тях опит. Инструментът за обратна информация следва да предоставя възможност на потребителя да посочва забелязаните проблеми, пропуски и потребности с цел да се насърчи непрекъснатото подобряване на качеството на услугите въз основа на анонимни данни с цел защита на личните данни на потребителите.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Успехът на портала ще зависи от съвместните усилия на Комисията и на държавите членки. Порталът следва да включва общ потребителски интерфейс, интегриран в съществуващия портал „Вашата Европа“, който ще се управлява от Комисията. Общият потребителски интерфейс следва да предоставя хипервръзки към наличните на управлявания от компетентните органи на държавите членки и Комисията портал информация, процедури и услуги за оказване на съдействие или решаване на проблеми. За да се улесни използването на портала, потребителският интерфейс следва да бъде достъпен на всички официални езици на Съюза. Функционирането на портала следва да бъде подпомагано от технически инструменти, разработени от Комисията в сътрудничество с държавите членки.

(13)  Успехът на портала ще зависи от съвместните усилия на Комисията и на държавите членки. Порталът следва да включва общ потребителски интерфейс, интегриран в съществуващия портал „Вашата Европа“, който ще се управлява от Комисията. Общият потребителски интерфейс следва да предоставя хипервръзки към наличните на управлявания от компетентните органи на държавите членки и Комисията портал информация, процедури и услуги за оказване на съдействие или решаване на проблеми. За да се улесни използването на портала, потребителският интерфейс следва да бъде видим на всички уебсайтове на Съюза, както и на всички национални уебсайтове, които са част от портала и са свързани с него, както и следва да бъде достъпен на всички официални езици на Съюза. Функционирането на портала следва да бъде подпомагано от технически инструменти, разработени от Комисията в сътрудничество с държавите членки.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Настоящият регламент следва да засили свързаното с вътрешния пазар измерение на онлайн процедурите при зачитане на общия принцип на недискриминация също и във връзка с достъпа на гражданите или предприятията до онлайн процедури, които вече са установени на национално равнище въз основа на националното право или на правото на Съюза. За потребители, които не пребивават в дадена държава членка или не са установени в нея, следва да бъде възможно да имат достъп и да извършват процедурите без пречки, като например полета на формуляри, в които се изисква вписването на национални телефонни номера или национални пощенски кодове, плащане на такси, което може да бъде осъществено единствено чрез системи, при които е невъзможно извършването на трансгранични плащания, липса на подробни обяснения на език, различен от националния език или езици, липса на възможности за представяне на удостоверителен документ в електронен формат от органи, намиращи се в друга държава членка, и неприемане на електронни средства за идентификация, издадени в други държави членки.

(15)  Настоящият регламент следва да засили свързаното с вътрешния пазар измерение на онлайн процедурите, като по този начин се допринесе за цифровизацията на вътрешния пазар, при зачитане на общия принцип на недискриминация във връзка с достъпа на гражданите или предприятията до онлайн процедури, които вече са установени на национално равнище въз основа на националното право или на правото на Съюза. За потребители, които не пребивават в дадена държава членка или не са установени в нея, следва да бъде възможно да имат достъп и да извършват процедурите без пречки, като например полета на формуляри, в които се изисква вписването на национални телефонни номера, национални телефонни префикси или национални пощенски кодове, плащане на такси, което може да бъде осъществено единствено чрез системи, при които е невъзможно извършването на трансгранични плащания, липса на подробни обяснения на език, различен от националния или официалния език или езици на дадена държава членка, липса на възможности за представяне на удостоверителен документ в електронен формат от органи, намиращи се в друга държава членка, и неприемане на електронни средства за идентификация, издадени в други държави членки. Когато потребител в ситуация, строго ограничена в рамките на една-единствена държава членка, може да има достъп до и да изпълни онлайн процедура в тази държава членка в област, обхваната от настоящия регламент, то трансграничният потребител следва също да може да има достъп до и да изпълни същата онлайн процедура, използвайки същото техническо решение или адаптирано такова, без никакви дискриминационни пречки. За целта държавите членки следва да имат възможността да установяват подобни недискриминационни процедури за потребители от или пребиваващи в други държави членки, при условие че гарантират, че условията за достъп до информация и услуги за трансграничните потребители са същите като тези за потребителите, установени в съответната държава членка.

Обосновка

Порталът е цифров инструмент, който ще помогне за информираността на хората относно техните права съгласно правото на ЕС и националното право, като им се даде възможност да използват и да получат достъп до онлайн процедури, както и до услуги и инструменти за решаване на проблеми. Регламентът няма да засегне или да възпрепятства държавите членки да продължат да организират своите национални услуги и процедури по начин, който отговаря на националните им нужди, но те ще трябва да гарантират, че процедурите са недискриминационни по отношение на трансграничните потребители.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Настоящият регламент следва да се основава на Регламента26 относно електронната идентификация, с който се определят условията, при които държавите членки признават някои средства за електронна идентификация на физически и юридически лица, попадащи в обхвата на нотифицирана схема за електронна идентификация на друга държава членка. От датата на прилагане на посочения регламент следва да се даде възможност на потребителите да използват своите средства за електронна идентификация и за удостоверяване на автентичност, за да извършват трансгранична дейност и да осъществяват взаимодействие по електронен път с компетентните органи.

(16)  Настоящият регламент следва да се основава на Регламента26 относно електронната идентификация, с който се определят условията, при които държавите членки признават някои средства за електронна идентификация на физически и юридически лица, попадащи в обхвата на нотифицирана схема за електронна идентификация на друга държава членка. От датата на прилагане на посочения регламент следва да се даде възможност на потребителите да използват своите средства за електронна идентификация и за удостоверяване на автентичност, за да извършват трансгранична дейност и да осъществяват взаимодействие по електронен път с компетентните органи. Следва също така да се даде възможност на потребителите да използват своите средства за електронна идентификация и за удостоверяване на автентичност, когато извършват дейност и осъществяват взаимодействие по електронен път с администрацията на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза. Настоящият регламент следва да зачита технологичната неутралност на системите за електронна идентификация и за удостоверяване на автентичност.

__________________

__________________

26 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73 – 114).

26 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73 – 114).

Обосновка

Потребителите следва да могат да използват средствата за национална електронна идентификация и удостоверяване на автентичност и на европейско равнище.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се даде възможност на гражданите и предприятията да извличат пряка полза от вътрешния пазар без излишна допълнителна административна тежест, с настоящия регламент следва да се изиска пълна цифровизация на потребителския интерфейс на някои ключови за трансграничните потребители процедури, които са изброени в приложение II към настоящия регламент, и да се определят критериите за определяне на начина, по който дадена процедура се квалифицира като изцяло осъществима онлайн. Една от тези процедури, които са от особено значение за предприятията, е „регистрацията на стопанска дейност“. Тя обаче не следва да обхваща процедурите, водещи до учредяване на дружества или фирми като правни субекти, тъй като тези процедури изискват всеобхватен подход, насочен към улесняване на въвеждането на цифрови решения през всичките етапи на развитие на дружествата. Когато предприятията се установяват в друга държава членка, от тях се изисква да се регистрират към схема за социална сигурност и към застрахователна схема, за да регистрират своите служители и да плащат вноски и към двете схеми. Тези процедури са общи за всички предприятия, извършващи дейност в някой от секторите на икономиката, и поради това е целесъобразно да се изисква тези две регистрационни процедури да станат осъществими онлайн.

(18)  За да се даде възможност на гражданите и предприятията да извличат пряка полза от вътрешния пазар без излишна допълнителна административна тежест, с настоящия регламент следва да се изиска пълна цифровизация на потребителския интерфейс на някои ключови за трансграничните потребители процедури, които са изброени в приложение II към настоящия регламент, и да се определят критериите за определяне на начина, по който дадена процедура се квалифицира като изцяло осъществима онлайн. Подобно изискване за пълна цифровизация не следва да се прилага, когато дадена процедура не съществува в дадена държава членка. Една от тези процедури, които са от особено значение за предприятията, е „съобщението за стопанска дейност“. Настоящият регламент обаче не следва да обхваща процедурите, водещи до учредяване на дружества или фирми като правни субекти, включително регистрация като едноличен търговец, търговско дружество или всякаква друга форма, която не е отделно юридическо лице или регистрацията на стопанска дейност в търговския регистър, тъй като тези процедури изискват всеобхватен подход, насочен към улесняване на въвеждането на цифрови решения през всичките етапи на развитие на дружествата. Когато предприятията се установяват в друга държава членка, от тях се изисква да се регистрират към схема за социална сигурност и към застрахователна схема, за да регистрират своите служители и да плащат вноски и към двете схеми. Тези процедури са общи за всички предприятия, извършващи дейност в някой от секторите на икономиката, и поради това е целесъобразно да се изисква тези две регистрационни процедури да станат осъществими онлайн. Целесъобразно е процедурите, свързани с въпроси в областта на данъчното облагане, да се предоставят на разположение онлайн, тъй като те представляват една от основните пречки пред трансграничното функциониране на малките и средните предприятия в Съюза.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а)  Дадена процедура следва да се счита, че е изцяло онлайн, ако потребителят може да извърши всички стъпки от достъпа до тази процедура до нейното приключване чрез взаимодействие с компетентния орган („фронт-офиса“) по електронен път, от разстояние или посредством онлайн услуга. Тази услуга следва да насочва потребителя през изчерпателен списък на всички изисквания, които следва да бъдат изпълнени, и на всички удостоверителни документи, които следва да бъдат предоставени. Тя следва също така да дава възможност на потребителя да предостави информацията и доказателствата за изпълнение на всички тези изисквания, както и следва да предоставя на потребителя автоматично потвърждение за получаване. Резултатът от процедурата, така както е определен в настоящия регламент, също следва, когато е приложимо, да бъде предоставен по електронен път или, когато това се изисква от правото на Съюза или от националното право – чрез физическа доставка. Това не следва да засяга компетентността на държавите членки да установят пряк контакт и комуникация с гражданите и предприятията, като използват процедурите с цел получаване на необходимите допълнителни разяснения, които не изискват пряко физическо присъствие.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  В някои случаи, като се има предвид сегашното равнище на техническо развитие, за потребителите на дадена процедура все още може да е необходимо да се явяват лично пред компетентния орган като част от онлайн процедура, по-специално в случаи на искане за издаване или подновяване на паспорти или лични карти с биометрични данни. Всяко подобно изключение следва да бъде ограничено до положения, при които не съществува цифрова технология за постигане на целите на процедурата.

(19)  В някои случаи от потребителя може да се изисква да представи удостоверителни документи в подкрепа на факти, които не могат да бъдат установени онлайн, като например медицински удостоверения и доказателство за техническата изправност на моторни превозни средства. Щом удостоверителните документи в подкрепа на тези факти могат да бъдат представени в електронен формат, това не следва да представлява изключение от принципа, че дадена процедура следва да е достъпна изцяло онлайн. В други случаи, като се има предвид сегашното равнище на техническо развитие, за потребителите на дадена онлайн процедура все още може да е необходимо да се явяват лично пред компетентния орган за етап от онлайн процедурата, като например в случаи на искане за издаване или подновяване на паспорти или лични карти с биометрични данни. Всяко подобно изключение следва да бъде недискриминационно и ограничено до случаи, при които за държавите членки е абсолютно необходимо да прилагат строго необходими, обективно обосновани и пропорционални мерки в интерес на общата сигурност, общественото здраве и борбата срещу измамите. Ако съществуват технологии, които биха могли да заместят личното явяване пред орган, като например сигурна онлайн комуникация като чатове в реално време или видеоконференции, те следва да бъдат използвани, освен ако това не би било в противоречие с формалните предварителни изисквания на правото на държавата, в която се провежда процедурата. Всяко подобно изключение следва да бъде съобщавано с обосновка на Комисията и на координационната група по въпросите на портала и следва да бъде редовно обсъждано и преразглеждано в координационната група по въпросите на портала, заедно с добрите национални практики и техническите разработки, които биха улеснили по-нататъшната цифровизация на процедурите.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Настоящият регламент не следва да нарушава компетентностите на националните органи при различните етапи от всяка процедура, нито пък обичайния ход на процедурите в рамките на техните компетентни органи и между тях, независимо дали тези процедури са цифровизирани или не.

(20)  Настоящият регламент не следва да засяга съществуващите права и задължения съгласно правото на Съюза или националното право в рамките на областите на политиката, обхванати от настоящия регламент, и не следва да възпрепятства държавите членки да продължат да организират своите национални услуги и процедури по начин, който отговаря на националните им нужди и съответства на общите форми на организация и комуникация, използвани на национално, регионално и местно равнище. Настоящият регламент не следва да нарушава компетентностите на държавите членки за установяване на каквато и да било процедура и да предоставят правомощия на националните органи, или компетентностите на националните органи при различните етапи от всяка процедура, нито пък обичайния ход на процедурите в рамките на техните компетентни органи и между тях, независимо дали тези процедури са цифровизирани или не. Настоящият регламент следва да допълва компетентностите на държавите членки да поддържат или установяват нецифровизирани или съществуващи онлайн процедури в допълнение към онлайн процедурите, изброени в приложение II.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  На национално равнище и на равнището на Съюза бяха създадени няколко мрежи и услуги за оказване на съдействие на гражданите и предприятията при трансграничната им дейност. Важно е тези услуги, включително европейските потребителски центрове, „Вашата Европа — Съвети“, SOLVIT, бюрото за помощ относно правата на интелектуална собственост, Europe Direct и мрежата Enterprise Europe, да представляват част от единния цифров портал, за да се гарантира, че всички потенциални потребители ще могат да имат достъп до тях. Тези, които са изброени в приложение III към настоящия регламент, са създадени с правно обвързващи актове на Съюза, докато другите осъществяват дейност на доброволна основа. Споменатите първи услуги следва да бъдат обвързани с определените в настоящия регламент критерии за качество, докато при вторите следва да бъде постигнато съответствие с изискванията за качество, ако се възнамерява те да бъдат достъпни чрез портала.

(22)  На национално равнище и на равнището на Съюза бяха създадени няколко мрежи и услуги за оказване на съдействие на гражданите и предприятията при трансграничната им дейност. Важно е тези услуги, включително всички съществуващи услуги за оказване на съдействие или решаване на проблеми на равнището на Съюза, като например европейските потребителски центрове, „Вашата Европа — Съвети“, SOLVIT, бюрото за помощ относно правата на интелектуална собственост, Europe Direct и мрежата Enterprise Europe, да представляват част от единния цифров портал, за да се гарантира, че всички потенциални потребители ще могат да имат достъп до тях. Услугите, изброени в приложение III към настоящия регламент, са създадени с правно обвързващи актове на Съюза, докато други услуги осъществяват дейност на доброволна основа. И в двата случая услугите следва да бъдат обвързани с определените в настоящия регламент критерии за качество и да бъдат достъпни чрез портала. Обхватът на тези услуги, техните механизми за управление и доброволната основа, на която те се извършват, не следва да бъдат променяни с настоящия регламент.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Освен това държавите членки и Комисията могат да решат да добавят други национални услуги за оказване на съдействие или решаване на проблеми, които се предоставят от компетентните органи или от частни и получастни субекти при определените в настоящия регламент условия. По принцип компетентните органи следва да носят отговорност за оказването на съдействие на гражданите и предприятията по всякакви техни въпроси по отношение на приложимите правила и процедури, на които не може да се отговори напълно чрез онлайн услугите. Но в тясно специализирани области и когато предоставяната от частните или получастните организации услуга отговаря на нуждите на потребителите, държавите членки могат да предложат на Комисията да включи такива услуги в портала, при условие че те отговарят на всички посочени в Регламента условия и не дублират вече включените услуги за оказване на съдействие или решаване на проблеми.

(23)  Освен това държавите членки и Комисията могат да решат да добавят други национални услуги за оказване на съдействие или решаване на проблеми, които се предоставят от компетентните органи или от частни и получастни субекти, или от публични органи, като например търговски камари или неправителствени служби за оказване на съдействие за граждани, при определените в настоящия регламент условия. По принцип компетентните органи следва да носят отговорност за оказването на съдействие на гражданите и предприятията по всякакви техни въпроси по отношение на приложимите правила и процедури, на които не може да се отговори напълно чрез онлайн услугите. Но в тясно специализирани области и когато предоставяната от частните или получастните организации услуга отговаря на нуждите на потребителите, държавите членки могат да предложат на Комисията да включи такива услуги в портала, при условие че те отговарят на всички посочени в Регламента условия и не дублират вече включените услуги за оказване на съдействие или решаване на проблеми.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  За да се оказва съдействие на потребителите при търсенето на подходяща услуга, с настоящия регламент следва да се предвиди инструмент, който автоматично да ги насочва към нея.

(24)  За да се оказва съдействие на потребителите при търсенето на подходяща услуга, с настоящия регламент следва да се предвиди система за търсене и инструмент за търсене на услуги, който автоматично да ги насочва към правилната услуга.

Обосновка

Изменението е необходимо, за да се гарантира вътрешната логика и последователността на текста.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Осигуряването на съответствие с минимален списък от изисквания за качество е основен елемент за успеха на единния цифров портал, за да се гарантира, че предоставянето на информация или услуги е надеждно, защото в противен случай това би подкопало сериозно доверието в портала като цяло. Достъпността на информацията за трансгранични потребители може значително да бъде подобрена, когато информацията се предоставя не само на националния език на дадена държава членка, но също така и на най-малко още един от официалните езици на Съюза. Преводът от националния език или езици на този друг официален език на Съюза следва да отразява точно съдържанието на информацията, предоставена на националния език или езици.

(25)  Осигуряването на съответствие с минимален списък от изисквания за качество е основен елемент за успеха на единния цифров портал, за да се гарантира, че предоставянето на информация или услуги е надеждно, защото в противен случай това би подкопало сериозно доверието в портала като цяло. Достъпността на информацията за трансгранични потребители може значително да бъде подобрена, когато информацията се предоставя не само на националния или официалния език или езици на дадена държава членка, но също така и на най-малко още един от официалните езици на Съюза, който се разбира от голяма част от потребителите при трансграничните дейности. Преводът от официалния или националния език или езици на дадена държава членка на този друг официален език на Съюза следва да отразява точно съдържанието на информацията, предоставена на националния или официалния език или езици на държавата членка. Координационната група следва също така да даде препоръка на държавите членки относно допълнителния език или езици, които се разбират от възможно най-голям брой потребители при трансграничните дейности. Трансграничните дейности следва да се определят като тези, при които потребителят не е ограничен във всяко отношение до рамките на една-единствена държава членка. При предоставянето на информация на поне един от официалните езици на Съюза в допълнение към националния или официалния език или, когато е приложимо, националните или официални езици, държавите членки следва също да разгледат възможността определена информация да се търси в по-голяма степен от говорещи конкретен език групи, като например потребители от съседните държави или в трансграничните региони.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 25 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25а)  Съгласно Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета(„Директивата относно достъпността на уебсайтовете“) държавите членки трябва да гарантират, че техните уебсайтове са достъпни в съответствие с принципите за лесно разпознаване на елементите, оперативност, разбираемост и стабилност, и че те спазват изискванията на тази директива. Въпреки че Директивата относно достъпността на уебсайтовете не се прилага за уебсайтовете и мобилните приложения на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, за целите на общия потребителски интерфейс, услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, механизмите за обратна информация от потребителите и всички уебстраници на единния цифров портал, за които отговарят институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, Комисията следва да гарантира, че тези уебстраници са достъпни за хората с увреждания по начин, равностоен на изискванията на тази директива. По-специално Комисията се насърчава да спазва съответните европейски хармонизирани стандарти относно спазването на изискванията за лесно разпознаване на елементите, разбираемост, оперативност и устойчивост. Комисията и държавите членки следва да гарантират спазването на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, и по-специално членове 9 и 21 от нея, и, за да се насърчи достъпът до информация за хора с умствени увреждания, следва да се предоставят алтернативи на лесен за четене език във възможно най-голяма степен и пропорционално.

 

__________________

 

1a Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (OВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1).

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Онлайн услугите, предоставяни от компетентните органи, са от решаващо значение за повишаване на качеството на услугите, предоставяни на гражданите и предприятията. В момент когато публичните администрации в държавите членки все по-често не изискват гражданите и предприятията да предоставят една и съща информация по няколко пъти, а вместо това полагат усилия за повторно използване на данните, същото трябва да се предлага като улеснение за потребителите, извършващи процедури в други държави членки, с цел намаляване на допълнителната тежест.

(27)  Онлайн услугите, предоставяни от компетентните органи, са от решаващо значение за повишаване на качеството и сигурността на услугите, предоставяни на гражданите и предприятията. В момент когато публичните администрации в държавите членки все по-често не изискват гражданите и предприятията да предоставят една и съща информация по няколко пъти, а вместо това полагат усилия за повторно използване на данните, същото трябва да се предлага като улеснение за потребителите, извършващи процедури в други държави членки, с цел намаляване на допълнителната тежест.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 27 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27а)  За да се даде възможност за законосъобразен трансграничен обмен на доказателства и информация чрез прилагане на принципа на еднократност на територията на целия Съюз, прилагането на настоящия регламент и на принципа на еднократност се извършва в съответствие с правилата за защита на личните данни, включително принципите на свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност, необходимост, пропорционалност и ограничаване по отношение на целите, както и защита на данните при проектирането и по подразбиране. Това прилагане следва да се извършва също при пълно спазване на принципите за неприкосновеност на личния живот и сигурност още при проектирането и зачитането на основните права на физическите лица, включително справедливост и прозрачност.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 27 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27б)  Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че на потребителите на техническата система за обмен на удостоверителни документи, създадена съгласно регламента („техническата система“), е предоставена ясна информация относно начина, по който ще бъдат обработени свързаните с тях лични данни в съответствие с членове 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и членове 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 45/2001. Потребителите следва също да имат и правото на възражение срещу обработването на техните лични данни в техническата система съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 

__________________

 

1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  С цел допълнително улесняване на използването на онлайн процедурите в съответствие с принципа на еднократност настоящият регламент следва да осигури основата за обмена на удостоверителни документи пряко между заинтересованите компетентни органи от различни държави членки по искане на гражданите и предприятията. Принципът на еднократност означава, че от гражданите и предприятията не следва да се изисква да предоставят една и съща информация на публичните органи повече от веднъж за целите на трансграничния обмен на удостоверителни документи.

(28)  С цел допълнително улесняване на използването на онлайн процедурите в съответствие с принципа на еднократност и с обществения интерес съгласно член 6, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/679, настоящият регламент следва да осигури основата за създаването на напълно функционална, безопасна и сигурна техническа система за автоматизиран обмен на удостоверителни документи с изричното искане и съгласие на гражданите и предприятията. Настоящият регламент не следва да осигурява основа за обмена на удостоверителни документи или за използването на техническата система за обмен на удостоверителни документи за цели, различни от предвидените в директиви 2005/36/ЕО, 2006/123/ЕО, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС и в приложимото право на Съюза или приложимото национално право, по отношение на онлайн процедурите, изброени в приложение II.

 

 

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 28 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28а)  Тъй като гражданите и предприятията в повечето случаи няма да са наясно, че трансграничният обмен на удостоверителни документи може да се активира при поискване, потребителят трябва да бъде подобаващо информиран за тази възможност, когато използва онлайн процедурите, предвидени в директиви 2005/36/ЕО, 2006/123/ЕО, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС и процедурите, посочени в приложение II. Потребителят следва да има пълен контрол върху обмена на удостоверителни документи въз основа на изрично искане, отправено лично от потребителя към компетентния орган за обмен на удостоверителни документи. Искането следва да се счита за изрично, само ако съдържа свободно даден, конкретен, информиран и недвусмислен израз на волята на лицето съответната информация да бъде обменена посредством декларация или ясно потвърдително действие. Изричното искане за обмен на удостоверителни документи не следва просто да произтича от искането за извършване на конкретна процедура (напр. регистриране на моторно превозно средство), нито от общо искане на потребителя, като например искане за получаване на всички необходими документи от всички съответни органи за дадена процедура.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 28 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28б)  Използването на техническата система следва да продължи да бъде доброволно и потребителят също така следва да може да представи удостоверителни документи чрез други средства извън техническата система, създадена с настоящия регламент. Потребителят трябва да има възможност да прегледа удостоверителните документи и правото да наблюдава или да оттегли изричното искане за обмен на удостоверителни документи по всяко време на процедурата. Такова оттегляне обикновено може да е налице в случаите, когато след предварителен преглед на удостоверителните документи, които трябва да бъдат обменени, потребителят установи, че информацията е неточна, неактуална или надхвърля необходимото за целите на въпросната процедура. Потребителят следва също да има възможност да оспори злоупотреба и да предотврати вторично използване на данните за цели, които не отговарят на неговите законни очаквания.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Такава система следва да бъде налична в допълнение към други системи за предоставяне на механизми за сътрудничество между съответните органи, като например IMI или [електронната карта за услуги], и не следва да засяга други системи, включително системата, предвидена в член 4 от Регламент (ЕО) № 987/2009, единния европейски документ за обществени поръчки съгласно Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета33, взаимното свързване на националните регистри, взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри съгласно Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34 и регистрите по несъстоятелност съгласно Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета35.

(30)  Сигурната техническа система, която следва да бъде създадена, за да се направи възможен обменът на удостоверителни документи съгласно настоящия регламент, следва също така да дава на отправящите искането компетентни органи сигурност относно издаващите органи по отношение на автентичността и законността на предоставените документи. Издаващият орган следва да гарантира, че личните данни са актуални, когато това е необходимо, и че не продължават да се обработват неточни или неактуални данни. Техническата система следва да бъде налична в допълнение към други системи за предоставяне на механизми за сътрудничество между съответните органи, като например IMI, и не следва да засяга други системи, включително системата, предвидена в член 4 от Регламент (ЕО) № 987/2009, единния европейски документ за обществени поръчки съгласно Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета33, електронния обмен на данни за социалната сигурност (EESSI), взаимното свързване на националните регистри, взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри съгласно Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34 и регистрите по несъстоятелност съгласно Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета35.

__________________

__________________

33 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65 – 242).

33 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

34 Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11 – 19).

34 Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11).

35 Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 19 – 72).

35 Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 19).

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на техническа система, която дава възможност за обмен на удостоверителни документи, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за подробно определяне по-специално на техническите спецификации на система за обработване на исканията от потребител за обмен на удостоверителни документи, за прехвърлянето на такива документи и за мерките, необходими за гарантиране на целостта и поверителността на прехвърлянето. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета36.

(31)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на техническа система, която дава възможност за обмен на удостоверителни документи, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за подробно определяне по-специално на техническите, организационните и оперативните спецификации на система за обработване на исканията от потребител за обмен на удостоверителни документи, за прехвърлянето на такива документи и за мерките, необходими за гарантиране на целостта и поверителността на прехвърлянето, включително за мерките, необходими за гарантиране на взаимодействието на потребителя с техническата система и на взаимодействието между компетентните органи. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета36.

__________________

__________________

36 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13 – 18).

36 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13 – 18).

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 31 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31a)  С цел да се гарантира високо равнище на сигурност на техническата система за трансграничното прилагане на принципа на еднократност, при приемането на актове за изпълнение, в които се определят спецификациите за такава техническа система, Комисията следва надлежно да вземе предвид стандартите и техническите спецификации, изготвени от европейските и международните организации и органи за стандартизация, по-специално от Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI), Международната организация по стандартизация (ISO) и Международния съюз по далекосъобщения (ITU), в съответствие с член 32 от Регламент (ЕС) 2016/679 и член 22 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Обосновка

Изрично се посочват Регламент 2016/679 (ОРЗД) и Регламент 45/2001 по отношение на техническите спецификации относно сигурността.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  За спазването на критериите за качество следва да носят отговорност компетентните органи и Комисията по отношение на информацията, процедурите и услугите, за които те отговарят. Националните координатори и Комисията следва да осъществяват надзор за осигуряването на съответствие с критериите за качество съответно на национално равнище и на равнището на Съюза, и да решават всички възникващи проблеми. Настоящият регламент следва да предостави на Комисията широк набор от средства за справяне с евентуално влошаване на качеството на предлаганите чрез портала услуги, в зависимост от сериозността и продължителността на това влошаване, което предполага участието на координационната група по въпросите на портала. Това не следва да предопределя цялостната отговорност на Комисията по отношение на наблюдението на съответствието с настоящия регламент.

(32)  За спазването на критериите за качество следва да носят отговорност компетентните органи и Комисията по отношение на информацията, процедурите и услугите, за които те отговарят. Националните координатори и Комисията следва редовно да осъществяват надзор за осигуряването на съответствие с критериите за качество и сигурност съответно на национално равнище и на равнището на Съюза, и да решават всички възникващи проблеми. Националните координатори освен това следва да осъществяват надзор и наблюдение върху функционирането на техническата система, даваща възможност за трансграничен обмен на удостоверителни документи. Настоящият регламент следва да предостави на Комисията широк набор от средства за справяне с евентуално влошаване на качеството на предлаганите чрез портала услуги, в зависимост от сериозността и продължителността на това влошаване, което предполага участието на координационната група по въпросите на портала. Това не следва да предопределя цялостната отговорност на Комисията по отношение на наблюдението на съответствието с настоящия регламент.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 33 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33а)  Настоящият регламент следва също така да определя набор от изисквания за качество за общия потребителски интерфейс. Комисията следва да гарантира, че общият потребителски интерфейс отговаря на тези изисквания, и по-специално той следва да бъде наличен и достъпен онлайн посредством различни канали, да е лесен за ползване и да използва ясна информация. С цел да се гарантира, че потребителите са запознати с общия потребителски интерфейс, той следва да бъде лесно разпознаваем на уебсайтовете и уебстраниците както на национално равнище, така и на равнището на Съюза.

Обосновка

Настоящото изменение предлага техническо решение за оптимизиране на вариантите за търсене в единния цифров портал.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 33 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33б) Следва да е възможно в общия потребителски интерфейс да се помести рубрика „често задавани въпроси“ на основата на ключови въпроси за потребителите, подпомогната от интелигентно търсене и онлайн инструменти, като например електронни формуляри, което може да допринесе за намаляване на трудността за търсене за потребителите и да насочи техните заявки към най-подходящата услуга. Практиките на „често задавани въпроси“ намаляват и броя на заявките, попадащи извън обхвата на конкретна услуга, и са особено успешни при насочването на заявките между съществуващите портали на Съюза.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 33 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33в)  Комисията следва да гарантира, че в процедурите за възлагане на обществени поръчки за разработването на ИТ приложенията и уебстраниците за ИТ приложенията, които поддържат портала, надлежно са взети предвид критериите за иновации и необходимостта от отворени стандарти за улесняване на повторната употреба и оперативната съвместимост на тези ИТ решения.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 34 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34а)  Наименованието, с което порталът ще бъде известен и популяризиран сред широката общественост, ще бъде английското наименование „Your Europe“ („Вашата Европа“) – същото име на вече съществуващия портал. Общият потребителски интерфейс следва да бъде видим и лесен за намиране, особено чрез различни търсения в мрежата и уебсайтовете и уебстраниците на държавите членки и на Съюза. Логото на портала следва да присъства на всички уебсайтове на равнището на Съюза, както и на свързаните с портала национални уебсайтове. Когато съществуват търсачки в рамките на националните уебстраници или уебсайтове, порталът следва да е достъпен чрез възможностите за търсене на националните уебстраници или уебсайтове. Компетентните органи следва да гарантират, че потребителите са насочвани към единния цифров портал от техните уебсайтове, свързани с него. Информацията и достъпът до съответните организации на национално равнище също следва да се предоставят и на уебстраниците или уебсайтовете за отделните услуги, управлявани на равнището на Съюза.

Обосновка

Възможността за лесно намиране и видимостта са важни елементи за успеха на единния цифров портал.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Качеството на информацията, процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, до които има достъп чрез портала, следва да се наблюдава основно чрез инструмента за обратна информация от потребителите, с който от потребителите ще се иска да правят оценка на покритието и качеството на използваните от тях информация, процедури или услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми. Тази обратна информация ще бъде събирана в един общ инструмент, до който следва да имат достъп Комисията, компетентните органи и националните координатори. На Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия с цел гарантиране на еднакви условия за прилагането на настоящия регламент във връзка с функционалните възможности на този инструмент за обратна информация от потребителите, както и на еднакви ред и условия за събиране и обмен на обратната информация. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(37)  Качеството на единния цифров портал зависи от качеството на европейските и националните услуги, предоставяни чрез портала. Незадоволителният опит с онлайн информацията и услугите, предоставяни на равнището на Съюза и на национално равнище, може да създаде отрицателна представа за портала. Във връзка с това качеството на информацията, процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, до които има достъп чрез портала, следва да се наблюдава редовно основно чрез инструмента за обратна информация от потребителите, съчетан с възможност за отговор под формата на свободен текст, с който от потребителите ще се иска да правят оценка на покритието и качеството на използваните от тях информация, процедури или услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми. Тази обратна информация ще бъде събирана в един общ инструмент, до който следва да имат достъп Комисията, компетентните органи и националните координатори. С цел повишаване на доверието на потребителите и гарантиране на прозрачност, обратната информация следва да се обобщава и да бъде публично достъпна в анонимизиран вид под формата на открити данни на уебсайта на Комисията, както и на самия портал под формата на обобщителни доклади. На Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия с цел гарантиране на еднакви условия за прилагането на настоящия регламент във връзка с функционалните възможности на този инструмент за обратна информация от потребителите, както и на еднакви ред и условия за събиране, обмен и публикуване на обратната информация. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Когато предвидените в настоящия регламент мерки включват обработване на лични данни, то следва да се извършва в съответствие с правото на Съюза относно защитата на личните данни и по-специално с [Директива 95/46/ЕО38], [Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета39] и [нов регламент, с който се заменя Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета].

(40)  Когато предвидените в настоящия регламент мерки включват обработване на лични данни, това обработване следва да се извършва в съответствие с правото на Съюза относно защитата на личните данни. По-специално в контекста на настоящия регламент следва да се прилагат Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета38, Регламент (ЕС) 2016/67939 и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета39а.

__________________

__________________

38 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни ( L 281, 23.11.1995 г., стр. 31—50).

38Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

 

39а Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 40 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(40a)  Въведената система следва да гарантира сигурността на данните на потребителите срещу хакерски и кибернетични атаки.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Целта на настоящия регламент е да се гарантира, че потребителите, които извършват дейност в други държави членки, имат достъп онлайн до изчерпателна, надеждна и разбираема национална информация и информация на Съюза относно правата, правилата и задълженията, до онлайн процедури с възможност те да се извършват напълно трансгранично и до услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми. Тъй като това не може да бъде постигнато в достатъчна степен от държавите членки, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, предвиден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(41)  Целта на настоящия регламент е да се гарантира, че потребителите, които извършват дейност в други държави членки, имат достъп онлайн до изчерпателна, надеждна, достъпна и разбираема национална информация и информация на Съюза относно правата, правилата и задълженията, до онлайн процедури с възможност те да се извършват напълно трансгранично и до услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми. Тъй като това не може да бъде постигнато в достатъчна степен от държавите членки, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, предвиден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

Обосновка

За по-добро отразяване на актуалното състояние на ползването на съобщителни услуги от лица с увреждания.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  С оглед държавите членки и Комисията да разработят и приложат необходимите инструменти за пораждане на действие от настоящия регламент, прилагането на някои от разпоредбите в него следва да започне две години след датата на влизането му в сила.

(42)  С оглед държавите членки и Комисията да разработят и приложат необходимите инструменти за пораждане на действие от настоящия регламент, прилагането на някои от разпоредбите в него следва да започне две години след датата на влизането му в сила. Други разпоредби, които могат да бъдат изпълнени по-лесно, следва да се прилагат от... [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  определя правилата за създаването и функционирането на единен цифров портал, с който на гражданите и предприятията се предоставя лесен достъп до висококачествена изчерпателна информация, ефективни услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и до ефикасни процедури във връзка с правилата на Съюза и националните правила, приложими за граждани и предприятия, които упражняват или възнамеряват да упражняват правата си, произтичащи от законодателството на Съюза в областта на вътрешния пазар, по смисъла на член 26, параграф 2 от ДФЕС;

a)  определя правилата за създаването и функционирането на единен цифров портал, с който на гражданите и предприятията се предоставя лесен достъп до точна, актуална, лесна за разбиране и висококачествена изчерпателна информация, ефективни услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и до ефикасни процедури във връзка с правилата на Съюза и националните правила, приложими за граждани и предприятия, които упражняват или възнамеряват да упражняват правата си, произтичащи от законодателството на Съюза в областта на вътрешния пазар, по смисъла на член 26, параграф 2 от ДФЕС;

Обосновка

За да отговаря единният цифров портал на потребностите на потребителите, следва да се определят стандарти относно качеството на информацията. Точната и актуална информация беше посочена от гражданите и стопанските субекти като една от най-важните характеристики на единно звено за контакт в проучването „Европейско единно звено за контакт (A European Single Point of Contact)“ (от 2013 г.), проведено за Тематичен отдел А на Европейския парламент. В съответствие с препоръките на авторите следва да се гарантира, че информацията е лесна за разбиране, за да може максимален брой потребители да се възползват от предвидените в регламента информация и услуги.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  улеснява използването на процедури от потребители от други държави членки и подкрепя прилагането на принципа на еднократност;

б)  улеснява използването на онлайн процедури, включително от потребители от други държави членки, и улеснява обмена на удостоверителни документи за процедурите, изброени в приложение II към настоящия регламент, и процедурите, предвидени в директиви 2005/36/ЕО, 2006/123/ЕО, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС, чрез прилагането на принципа на еднократност;

Обосновка

Следва да се поясни, че настоящият регламент не предоставят правно основание за прилагането на принципа на еднократност, тъй като това следва да бъде направено в отделно предложение за създаване на ясна правна основа, която може да бъде използвана за разширяване на принципа на еднократност в секторите, които не са включени в настоящото предложение. Отделният правен инструмент също е необходим за разрешаване на потенциалните проблеми, свързани със защитата на данните и отговорността, които са породени от принципа. Вместо това настоящият регламент ще улесни обмена на удостоверителни документи за някои онлайн процедури чрез специален инструмент по член 12, следователно ще улесни прилагането на принципа на еднократност.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Ако разпоредбите на настоящия регламент влизат в противоречие с разпоредба на друг акт на Съюза, с който се уреждат специфични аспекти на предмета, влизащ в обхвата на настоящия регламент, предимство има разпоредбата на този друг акт на Съюза.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Настоящият регламент не засяга същността на която и да е процедура, установена на равнището на Съюза или на национално равнище във всяка от областите, уредени с настоящия регламент, нито засяга правата, предоставени по силата на такава процедура.

Изменение45

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Създава се единен цифров портал („портала“) от Комисията и компетентните органи в съответствие с настоящия регламент. Порталът включва общ потребителски интерфейс и се управлява от Комисията, като осигурява връзка към съответните уебсайтове на Съюза и национални уебсайтове.

1.  Създава се единен цифров портал („портала“) от Комисията и държавите членки в съответствие с настоящия регламент. Порталът включва общ потребителски интерфейс, интегриран в единния портал „Вашата Европа“, управляван от Комисията. Порталът предоставя достъп и връзки към съответните уебсайтове и уебстраници на Съюза и национални уебсайтове и уебстраници.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  информация и хипервръзки към процедури, установени на равнището на Съюза или на национално равнище, с цел упражняването на тези права и спазването на посочените задължения и правила;

б)  информация и хипервръзки към процедури, установени на равнището на Съюза или на национално равнище, с цел възможност за потребителите за упражняването на техните права и спазването на задълженията и правилата в областта на вътрешния пазар;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34 за изменение на приложение I чрез актуализиране на информацията в съществуващите категории информация и за изменение на приложение III посредством добавяне на допълнителни услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, за да бъдат взети предвид новите развития в областта на достъпа до правата, задълженията и правилата, определени в правото на Съюза и в националното право.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „компетентен орган“ означава всяка организация или орган на държава членка, създаден(а) на национално, регионално или местно равнище с конкретни отговорности във връзка с информацията, процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, обхванати от настоящия регламент;

(3)  „компетентен орган“ означава всяка организация или орган на държава членка, създаден(а) на национално, регионално или местно равнище с конкретни отговорности във връзка с информацията, процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, обхванати от настоящия регламент; или всяко друго лице или организация, на което държавата членка е поверила подобна отговорност;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „удостоверителен документ“ означава всеки документ или данни, включително текст или звук, визуален или аудио-визуален запис, независимо от използвания носител, издаден от компетентен орган с цел доказване на факти или на съответствие с изисквания във връзка с процедурите, посочени в член 2, параграф 2, буква б).

(4)  „удостоверителен документ“ означава всеки документ или данни, включително текст или звук, визуален или аудио-визуален запис, независимо от използвания носител, изискван от компетентен орган с цел доказване на факти или на съответствие с изисквания във връзка с процедурите, посочени в член 2, параграф 2, буква б).

Обосновка

Изменението е необходимо, за да се гарантира вътрешната логика и последователността на текста.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че чрез националните им уебсайтове потребителите имат лесен онлайн достъп до следното:

1.  Държавите членки гарантират, че чрез техните уебстраници и уебсайтове потребителите имат лесен онлайн достъп до следното:

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Освен това тези уеб страници и уебсайтове съдържат линк към общия потребителски интерфейс, посочен в член 2, параграф 1.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Комисията гарантира, че потребителите имат онлайн достъп до информацията, посочена в член 4, параграфи 1 и 2, чрез общия потребителски интерфейс и системата на интегрираната вътрешна търсачка.

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се гарантира, че Комисията ще отговаря за осигуряването на достъпа до информация, процедури и услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми, посочени в член 4, параграфи 1 и 2, чрез единния цифров портал.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Комисията и държавите членки могат да предоставят допълнителна информация, различна от информацията, посочена в приложение I и приложение II.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Достъп до процедурите

Онлайн достъп до процедурите

Обосновка

Член 5 обхваща само процедури, които държавите членки са длъжни да предоставят изцяло онлайн.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че когато до дадена посочена в член 2, параграф 2, буква б) и установена на национално равнище процедура може да има достъп и тя може да се извършва онлайн от потребителите на съответната държава членка, до нея също така може да има достъп и тя може да се извършва от потребители от други държави членки по недискриминационен начин.

заличава се

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че потребителите могат да извършват изброените в приложение II процедури изцяло онлайн.

2.  Държавите членки гарантират, че потребителите могат да имат пълен достъп и да извършват изброените в приложение II онлайн процедури, освен когато такива процедури не съществуват в съответната държава членка.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Процедурите, посочени в параграф 2, се считат за осъществими изцяло онлайн, когато идентификацията, предоставянето на информация и на удостоверителни документи, подписването и окончателното подаване може да бъде извършено по електронен път от разстояние и чрез единен канал за комуникация, и ако резултатът от процедурата също се предоставя по електронен път.

3.  Процедурите, посочени в параграф 2, се считат за осъществими изцяло онлайн, когато идентификацията, предоставянето на информация и на удостоверителни документи, подписването и окончателното подаване може да бъде извършено по електронен път от разстояние и чрез канал за комуникация, който дава възможност на потребителите да изпълнят свързаните с процедурата изисквания по структуриран начин, и ако резултатът от процедурата също се предоставя по електронен път или чрез физическа доставка, когато това се изисква от правото на Съюза или от националното право, или когато потребителите се уведомяват електронно за извършването на процедурата, без да се засяга компетентността на държавите членки да установят пряк контакт с гражданите и предприятията.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато преследваната от дадена процедура цел, посочена в параграф 2, не може да бъде постигната, без от потребителя да се изиска да се яви лично пред компетентния орган на определен етап от процедурата, държавите членки ограничават физическото присъствие до това, което е абсолютно необходимо и обективно обосновано, и гарантират, че другите етапи на процедурата може да бъдат извършени изцяло онлайн. Те съобщават на Комисията за такива изключения.

4.  Когато в обосновани изключителни случаи, свързани с общата сигурност, общественото здраве и борбата с измамите, преследваната цел не може да бъде постигната изцяло онлайн, държавите членки може да изискат физическото присъствие на потребителя пред съответния компетентен орган за определен етап от процедурата. В тези изключителни случаи държавите членки ограничават физическото присъствие до това, което е абсолютно необходимо и обективно обосновано, и гарантират, че другите етапи на процедурата може да бъдат извършени изцяло онлайн. Държавите членки следва също така да гарантират, че изискванията за физическо присъствие не водят до дискриминация на трансграничните потребители. Те съобщават на Комисията и на координационната група по въпросите на единния цифров портал за такива изключения и надлежно ги обосновават.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Настоящият регламент не засяга същността на правата или самите права, предоставяни чрез която и да е процедура, установена на равнището на Съюза или на национално равнище във всяка от областите, уредени с настоящия регламент.

5.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи имат правомощия за проверка на автентичността и законността на всички документи, които се представят като удостоверителни документи. За удостоверителните документи, обменени чрез техническата система, посочена в член 12, за целите на получаващия орган, се счита, че са били проверени.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Никоя от разпоредбите на настоящия член не е пречка държавите членки да предлагат на потребителите допълнителната възможност за достъп до процедурите и тяхното извършване, както е посочено в член 2, параграф 2, буква б), по други начини, различни от този чрез онлайн канал.

6.  Никоя от разпоредбите на настоящия член не е пречка държавите членки да предлагат на потребителите възможност за достъп до процедурите и тяхното извършване, както е посочено в член 2, параграф 2, буква б), по други начини, различни от този чрез онлайн канал.

Обосновка

Изменението е необходимо, за да се гарантира вътрешната логика и последователността на текста.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки и Комисията гарантират, че потребителите имат лесен онлайн достъп до посочените в член 2, параграф 2, буква в) услуги за оказване на съдействие или решаване на проблеми.

1.  Държавите членки и Комисията гарантират, че потребителите имат лесен, недискриминиращ онлайн достъп до посочените в член 2, параграф 2, буква в) услуги за оказване на съдействие или решаване на проблеми.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  услугите се предлагат безплатно или на цена, която е достъпна за микропредприятията или гражданите;

б)  услугите се предлагат безплатно или на цена, която е достъпна за целевите получатели, като например микропредприятията, малките и средните предприятия, организациите с нестопанска цел или гражданите;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  услугите отговарят на изискванията, определени в членове 9 и 13.

в)  услугите отговарят на изискванията за качество, определени в членове 6а, 9 и 13.

Обосновка

Изменението е необходимо, за да се гарантира вътрешната логика и последователността на текста.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато националният координатор е предложил включването на дадена хипервръзка в съответствие с параграф 3 и предостави тази хипервръзка в съответствие с член 16, параграф 3, Комисията преценява дали са изпълнени посочените в този параграф условия, и ако това е така, прави хипервръзката активна.

4.  Когато националният координатор е предложил включването на дадена хипервръзка в съответствие с параграф 3 и предостави тази хипервръзка в съответствие с член 16, параграф 3, Комисията, чрез акт за изпълнение, преценява дали са изпълнени посочените в този параграф условия, и ако това е така, активира хипервръзката.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6а (нов)

 

Изисквания за качество, свързани с достъпността на уебсайтовете

 

1. Държавите членки гарантират спазването на Директива 2016/2102 по отношение на уебсайтовете и уебстраниците, чрез които те предоставят достъп до:

 

a) информацията, посочена в член 4, параграф 1;

 

б) процедурите, посочени в член 5; или

 

в) услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, посочени в член 6.

 

2. Комисията прави по-достъпни по смисъла на член 4 от Директива 2016/2102 уебсайтовете и уебстраниците, посредством които тя предоставя достъп до информацията, посочена в член 4, параграф 2 и до услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, посочени в член 6.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи и Комисията гарантират, че когато в съответствие с член 4 отговарят за гарантирането на достъп до информацията, посочена в член 2, параграф 2, буква а), тази информация отговаря на следните изисквания:

1.  Държавите членки и Комисията гарантират, че когато в съответствие с член 4 отговарят за гарантирането на достъп до информацията, посочена в член 2, параграф 2, буква а), тази информация отговаря на следните изисквания:

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  да е насочена към потребителите, което означава, че информацията се предоставя, като надлежно се вземат предвид ефикасните, лесно достъпни и лесни за ползване средства, чрез които потребителите могат да намерят цялата съответна информация;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да включва наименованието на субекта, отговорен за съдържанието на информацията;

в)  да включва наименованието на органа или субекта, отговорен за съдържанието на информацията;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  да включва наименованието на органа или субекта, отговорен за процедурите или за извършването на процедурите;

Обосновка

Следва да се посочи също така информация за органа или субекта, отговорен за процедурите.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  да включва данни за контакт и хипервръзки към всички съответни услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми;

г)  да включва данни за контакт, включително поне телефонен номер, адрес на електронна поща и евентуално други средства за електронна комуникация, и хипервръзки към всички съответни услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми;

Изменение71

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентните органи предоставят информацията на най-малко един от официалните езици на Съюза в допълнение към националния език или, когато е приложимо, към националните езици.

2.  Държавите членки предоставят информацията на най-малко един от официалните езици на Съюза, широко разбиран от възможно най-голям брой потребители, в допълнение към националния или официалния език или, когато е приложимо, към националните или официалните езици на съответната държава членка. Това не засяга законодателството на държавите членки относно използването на езици.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи и Комисията гарантират, че за целите на спазването на член 4 потребителите имат достъп до ясно и лесно за ползване обяснение относно следните елементи от процедурите, посочени в член 2, параграф 2, буква б), преди да се идентифицират и да започнат извършването на съответната процедура:

1.  Държавите членки и Комисията гарантират, че за целите на спазването на член 4 потребителите имат достъп до ясно, кратко, точно, достъпно и лесно за ползване обяснение относно следните елементи от процедурите, посочени в член 2, параграф 2, буква б). Такъв достъп следва да е наличен, когато това е приложимо, преди потребителят да трябва да удостовери автентичността си и да се идентифицира и да започне извършването на съответната процедура:

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  различните етапи на процедурата;

a)  различните етапи и стъпки, необходими за изпълнение на цялата процедура;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  ангажираните компетентни органи и организацията, носеща основната отговорност за процедурата, включително нейните данни за контакт в случай на оплаквания;

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  приблизителното време, необходимо за извършване на процедурата, и всички приложими крайни срокове;

е)  всички срокове, които трябва да се спазват от потребителя или от компетентния орган, и приблизителното време, необходимо на компетентния орган за извършване на процедурата;

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(еa)  в случай на липса на отговор от компетентния орган всички правила или последиците от тях за потребителите;

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  езикът или, когато е приложимо, езиците, на които може да бъде извършена процедурата.

ж)  всеки допълнителен език, на който може да бъде извършена процедурата.

Обосновка

Редакторско изменение за поясняване на текста, тъй като процедурите, за които става дума тук, при всички случаи ще бъдат предоставени на поне един език.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жa)  всяко изключение по отношение на задължението на държавите членки да предоставят процедурите по член 5 изцяло онлайн, като всяко изключение трябва да бъде допълнено от разумно обяснение на това как тези ограничения изпълняват критериите за абсолютна необходимост и обективна обоснованост.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако обяснението, посочено в параграф 1, вече е предоставено на разположение на националните потребители, то може да се използва повторно за целите на настоящия регламент, при условие че в него се съдържа информация във връзка с ползването от чуждестранните потребители, когато е приложимо.

2.  Ако обяснението, посочено в параграф 1, вече е предоставено на разположение на потребителите в дадена държава членка, то може да се използва повторно за целите на настоящия регламент, при условие че в него се съдържа информация във връзка с ползването от трансграничните потребители, когато е приложимо.

Изменение80

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Компетентните органи предоставят обяснението, посочено в параграф 1, на най-малко един от официалните езици на Съюза в допълнение към националния език или, когато е приложимо, към националните езици.

3.  Държавите членки предоставят обяснението, посочено в параграф 1, на най-малко един от официалните езици на Съюза, широко разбиран от възможно най-голям брой потребители, в допълнение към националния или официалния език или, когато е приложимо, към националните или официалните езици на съответната държава членка. Това не засяга законодателството на държавите членки относно използването на езици.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи и Комисията гарантират, че за целите на спазването на член 4 потребителите имат достъп до ясно и лесно за ползване обяснение относно следните елементи, преди да подадат искане за услуга, посочена в член 2, параграф 2, буква б):

1.  Държавите членки и Комисията гарантират, че за целите на спазването на член 4 потребителите имат достъп до ясно и лесно за ползване обяснение относно следните елементи, преди да подадат искане за услуга, посочена в член 2, параграф 2, буква в):

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  наименование на субектите, отговорни за услугата и данни за контакт с тях;

б)  наименование на субектите, отговорни за услугата, и данни за контакт с тях, включително поне телефонен номер и адрес на електронна поща, по възможност поддържани с други средства за електронна комуникация;

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  приблизителното време, необходимо за предоставяне на услугата или средното време за отговор;

г)  всички срокове, които трябва да се спазват от потребителя или от субектите, отговорни за услугата, и приблизителното време, необходимо на съответните субекти, отговорни за услугата, за извършване на процедурата;

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  езикът или, когато е приложимо, езиците, на които може да бъде подадено искането и които могат да се използват при последващи контакти.

д)  всеки допълнителен език, на който може да бъде подадено искането и който може да се използва при последващи контакти.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентните органи предоставят обяснението, посочено в параграф 1, на най-малко един от официалните езици на Съюза в допълнение към националния език или, когато е приложимо, към националните езици.

2.  Държавите членки предоставят обяснението, посочено в параграф 1, на най-малко един от официалните езици на Съюза, широко разбиран от възможно най-голям брой потребители, в допълнение към националния или официалния език или, когато е приложимо, към националните или официалните езици на съответната държава членка. Това не засяга законодателството на държавите членки относно използването на езици.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи гарантират, че по отношение на посочените в член 5, параграф 1 процедури, за които те отговарят, са изпълнени следните изисквания:

Държавите членки гарантират, че по отношение на посочените в членове 5 и 11 процедури, за които те отговарят, са изпълнени следните изисквания:

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  в случай на неспазване на приложимите срокове потребителите се информират предварително за причините за него и се определя нов срок.

б)  в случай на забавяне или неспазване на приложимите срокове потребителите се информират предварително за причините за него и за последиците, които може да има това за спазването на приложимите срокове, включително ангажимент за нов срок, когато настоящият ангажиран срок няма да бъде спазен.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Трансграничен достъп до онлайн процедури

Трансграничен онлайн достъп до процедури

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 11 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Държавите членки гарантират, че когато до дадена посочена в член 2, параграф 2, буква б) процедура, която е установена на национално равнище или от централните държавни органи, или е предоставена по еднакъв начин на разположение на всички нецентрални органи, може да има достъп и тя може да се извършва онлайн от потребителите на съответната държава членка, до нея също така може да има достъп и тя може да се извършва от потребители от други държави членки по недискриминационен начин.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи гарантират, че когато посочените в член 5, параграф 1 процедури се предлагат онлайн, са спазени най-малко следните изисквания:

1.  Държавите членки гарантират, че когато посочените в параграф -1 от настоящия член процедури се предлагат онлайн, са спазени най-малко следните изисквания:

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  потребителите имат възможност за достъп и получаване на инструкции за извършване на процедурите на най-малко един от официалните езици на Съюза, различен от съответния национален език или, когато е приложимо, съответните национални езици;

a)  потребителите имат възможност за достъп и получаване на инструкции за извършване на процедурите в съответствие с член 8, параграфи 2 и 3 на най-малко един от официалните езици на Съюза, широко разбиран от възможно най-голям брой потребители, различен от съответния национален или официален език или, когато е приложимо, националните или официалните езици на съответната държава членка;

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  потребителите имат възможност да се идентифицират, да подписват и да заверяват документи чрез средства за електронна идентификация и установяване на автентичност, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета, когато се изисква идентификация и подпис;

в)  потребителите имат възможност да се идентифицират и да удостоверят автентичността си, да подписват и да заверяват документи чрез средства за електронна идентификация и установяване на автентичност, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета, когато се изисква идентификация, удостоверяване на автентичността и подпис, и когато това е възможно и за национални потребители, установени в тази държава членка;

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  потребителите имат възможност да предоставят удостоверителни документи за съответствието с приложимите изисквания в електронен формат;

г)  потребителите имат възможност да получават и да предоставят удостоверителни документи за съответствието с приложимите изисквания в електронен формат във всички случаи, когато това е възможно и за националните потребители и в съответствие с националните процедури и изисквания;

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  когато извършването на процедура изисква плащане, потребителите имат възможност да заплащат всякакви такси онлайн чрез трансгранични платежни услуги, включително, като минимум, чрез кредитни преводи или директни дебити, както е посочено в Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета40.

д)  когато извършването на процедура изисква плащане, потребителите имат възможност да заплащат всякакви такси онлайн чрез трансгранични платежни услуги, включително, като минимум, чрез кредитни преводи или директни дебити, както е посочено в Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета40, и в съответствие с Регламент (ЕС) № xxx за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар.

_________________

_________________

40 Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22 – 37).

40 Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22 – 37).

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато компетентните органи приемат копия в цифров вид на неелектронни документи за удостоверяване на самоличност, като например лични карти или паспорти за национални потребители, те трябва да приемат такива копия в цифров вид и за потребители от други държави членки.

2.  Когато процедурата не изисква електронната идентификация или установяване на автентичност, посочени в параграф 1, буква в), и когато компетентните органи приемат копия в цифров вид на неелектронни документи за удостоверяване на самоличност, като например лични карти или паспорти за национални потребители, те трябва да приемат такива копия в цифров вид и за потребители от други държави членки.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Компетентните органи си сътрудничат чрез Информационната система за вътрешния пазар (IMI), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета, когато това е необходимо за проверка на автентичността на представените им от потребителя удостоверителни документи в електронен формат за целите на извършването на онлайн процедура.

3.  Компетентните органи си сътрудничат чрез Информационната система за вътрешния пазар (IMI), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета, когато това е необходимо за проверка на автентичността на представените им от потребителя удостоверителни документи в електронен формат за целите на извършването на онлайн процедура, посочена в настоящия член.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Трансграничен обмен на удостоверителни документи между компетентните органи

Техническа система за трансграничен електронен обмен на удостоверителни документи между компетентните органи

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За целите на обмена на удостоверителни документи за онлайн процедурите, изброени в приложение II, и за процедурите, предвидени в директиви 2005/36/ЕО, 2006/123/ЕО, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС, Комисията в сътрудничество с държавите членки установява техническа система за електронен обмен на удостоверителни документи между компетентните органи в различни държави членки („техническа система“).

1.  Само за целта на електронния обмен на удостоверителни документи за онлайн процедурите, изброени в приложение II, и за процедурите, предвидени в директиви 2005/36/ЕО, 2006/123/ЕО, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС, Комисията в сътрудничество с държавите членки установява напълно функционираща, безопасна и сигурна техническа система за електронен обмен на удостоверителни документи между компетентните органи в различни държави членки („техническата система“).

Обосновка

Новото съображение, предложено от Verts, съчетано с изменение 10 на докладчика: Прилагането на настоящия регламент и на принципа на еднократност е в съответствие с всички приложими правила за защита на данните, в т.ч. принципите на справедливост, прозрачност, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност, необходимост, пропорционалност и ограничаване по отношение на целите, както и защита на данните при проектирането и по подразбиране.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  да дава възможност само за обработване по изричното искане на потребителя, посочено в параграф 4;

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  да гарантира, че потребителят има възможност прегледа удостоверителния документ, който ще бъде обменен.

д)  да дава на потребителя възможност да прегледа удостоверителния документ, който ще бъде обменен, преди той да бъде достъпен за компетентните органи, изискващи удостоверителния документ, без да се засяга информацията, която се предоставя в съответствие с членове 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679;

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  да дава възможност на потребителя да наблюдава обмена на удостоверителни документи на различните етапи от обработваното прехвърляне;

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  да гарантира високо равнище на оперативна съвместимост с различни национални системи и с други имащи отношение системи;

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дв)  да не съхранява или обработва никакви данни относно обменяните удостоверителни документи извън това, което е строго необходимо в техническо отношение за обмена на удостоверителните документи и единствено в рамките на необходимия за тази цел срок.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Компетентните органи, отговорни за посочените в параграф 1 онлайн процедури, по изрично искане на потребителя изискват даден удостоверителен документ чрез техническата система пряко от компетентните органи, издаващи удостоверителния документ в други държави членки. Издаващите органи, при спазване на параграф 2, буква г), предоставят чрез същата система достъп до такъв удостоверителен документ.

4.  Компетентните органи, отговорни за посочените в параграф 1 онлайн процедури, по изрично, свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено искане на съответния потребител изискват даден удостоверителен документ чрез техническата система пряко от компетентните органи, издаващи удостоверителния документ в други държави членки. Издаващите органи, при спазване на параграф 2, предоставят чрез същата система достъп до такъв удостоверителен документ, след като потребителят е имал възможност да прегледа удостоверителния документ, който ще бъде обменен, и ако искането не е оттеглено.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Компетентните органи, които отговарят за посочените в параграф 1 онлайн процедури, гарантират, че потребителите имат възможност да внесат или да оттеглят изрично искане, или да представят или да оттеглят удостоверителен документ по други начини, освен чрез техническата система. Потребителите имат възможност да оттеглят искането по всяко време на процедурата и условията за такова оттегляне не могат да бъдат по-строги от тези за внасянето на такова искане. Използването на техническата система не е задължително и потребителите също така следва да могат да внасят своите искания пряко, чрез други средства извън техническата система. Потребителите също така следва да могат да подадат удостоверителния документ извън техническата система, пряко до съответния компетентен орган.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Автоматичният трансграничен обмен на данни е възможен без изричното искане на потребителя, посочено в параграф 4, когато автоматичен трансграничен обмен е разрешен съгласно правото на Съюза или националното право и когато не става въпрос за лични данни в обмена.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Удостоверителният документ, до който е предоставен достъп от компетентен орган, се ограничава стриктно до това, което е било поискано, и се използва единствено от получаващия орган за целите на процедурата, за която удостоверителният документ е бил обменен.

6.  Удостоверителният документ, до който е предоставен достъп от компетентен орган, се ограничава стриктно до това, което е било поискано, и се използва единствено от получаващия орган за извършване на процедурата, за която удостоверителният документ е бил обменен.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Комисията приема актове за изпълнение, в които определя спецификациите на техническата система, необходими за прилагането на настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 34, параграф 2.

7.  Не по-късно от ... [една година след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията приемапървите актове за изпълнение, в които определя техническите, организационните и оперативните спецификации на техническата система, необходими за прилагането на настоящия член, по-конкретно за взаимодействието на потребителя със системата и с компетентните органи, както и за взаимодействието между компетентните органи чрез техническата система.. При приемането на тези актове за изпълнение Комисията взема предвид основните права на потребителите. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 35, параграф 2.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  Комисията, в сътрудничество с държавите членки, носи отговорност за разработването, достъпността, поддръжката и управлението на сигурността на техническата система. Комисията, при необходимост в консултация с Европейския комитет по защита на данните, осъществява надзор и наблюдение върху техническата система.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми се извършват в разумен срок, като се взема предвид сложността на искането; както и

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  спазени са всички срокове, приложими към компетентните органи в хода на предоставяне на услугата;

a)  спазени са всички срокове, приложими към компетентните органи в хода на предоставяне на услугата; както и

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  в случай на неспазване на приложимите срокове потребителите се информират предварително за причините за него и се определя нов срок;

б)  в случай на забавяне или неспазване на приложимите срокове потребителите се информират незабавно за причините за него и се определя нов краен срок;

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми са достъпни чрез различни подходящи канали;

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  организацията, която стои зад услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, включително собствеността, правната идентичност и данните за контакт на тази организация, са ясно посочени.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Националните координатори и Комисията наблюдават съответствието на информацията, процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, до които има достъп чрез портала и за които те отговарят, с определените в членове 711 и в член 13 изисквания за качество. Наблюдението се извършва въз основа на данните, събрани в съответствие с член 22.

1.  Националните координатори и Комисията наблюдават редовно съответствието на информацията, процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, до които има достъп чрез портала и за които те отговарят, с определените в членове 711 и в член 13 изисквания за качество. Освен това те наблюдават съответствието на уебсайтовете и уебстраниците, чрез които дават достъп до такава информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, с изискванията за достъпност, определени в член 6а. Наблюдението се извършва въз основа на данните, събрани в съответствие с член 22.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случай на влошаване на качеството на предоставяните от компетентните органи слуги, посочени в параграф 1, Комисията може да предприеме някоя от следните мерки в зависимост от сериозността и продължителността на влошаването:

2.  В случай на влошаване на качеството на предоставяните от компетентните органи слуги, посочени в параграф 1, Комисията предприема една или повече от следните мерки в зависимост от сериозността и продължителността на влошаването:

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  временно прекъсва достъпа от портала до съответната информация, процедура или услуга за оказване на съдействие или решаване на проблеми.

г)  чрез актове за изпълнение решава временно да прекъсне достъпа от портала до съответната информация, процедура или услуга за оказване на съдействие или решаване на проблеми.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато дадена услуга за оказване на съдействие или решаване на проблеми, за която са предоставени хипервръзки в съответствие с член 6, параграф 2, систематично не е в съответствие с изискванията, определени в член 13, или вече не отговаря на нуждите на потребителите съгласно данните, събрани в съответствие с член 22, Комисията може да прекъсне достъпа от портала до нея.

3.  Когато дадена услуга за оказване на съдействие или решаване на проблеми, за която са предоставени хипервръзки в съответствие с член 6, параграфи 1 и 2, систематично не е в съответствие с изискванията, определени в членове 6а, 9 и 13, или вече не отговаря на нуждите на потребителите съгласно данните, събрани в съответствие с член 22, Комисията може да прекъсне достъпа от портала до нея след консултация с националния координатор на засегнатата(ите) държава(и) членка(и) и когато е необходимо, с координационната група по въпросите на портала. Комисията и съответният(ите) национален(лни) координатор(и) приемат съвместен план за действие, в който се предлагат мерки за подобряване на услугата и за възстановяване на достъпа от портала до нея. Когато е необходимо, тези мерки може да бъдат обсъдени от координационната група по въпросите на портала.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Информацията относно резултатите от наблюдението съгласно параграф 1 и относно мерките, предприети съгласно параграфи 2 и 3, редовно се оповестява публично под формата на обобщени доклади на уебсайта на Комисията, както и чрез самия портал.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията предоставя общ потребителски интерфейс, за да се гарантира правилното функциониране на портала.

1.  Комисията предоставя общ потребителски интерфейс, за да се гарантира правилното функциониране на портала. Общият потребителски интерфейс е интегриран в съществуващия портал „Вашата Европа“.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Общият потребителски интерфейс предоставя достъп до информацията, процедурите и услугите за оказване на съдействие или решаване на проблеми посредством хипервръзки към съответните национални уебсайтове и уебсайтове на Съюза, включени в посочения в член 16 регистър.

2.  Общият потребителски интерфейс предоставя достъп до информацията, процедурите и услугите за оказване на съдействие или решаване на проблеми посредством хипервръзки към съответните национални уебсайтове или уебстраници, както и тези на Съюза, включени в посочения в член 16 регистър.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки и Комисията, съгласно техните съответни роли и отговорности, както е предвидено в член 4, гарантират, че информацията, процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми са организирани, структурирани и обозначени по начин, който улеснява намирането им чрез потребителския интерфейс.

3.  Държавите членки и Комисията, съгласно техните съответни роли и отговорности, както е предвидено в член 4, гарантират, че информацията, процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми са организирани, структурирани и обозначени по начин, който улеснява намирането им чрез потребителския интерфейс, и по-конкретно посредством хипервръзки между съществуващите и допълващите уебсайтове или уебстраници, рационализиране и групиране на уебсайтове или уебстраници и чрез хипервръзки към онлайн услугите и информацията на равнището на Съюза и на национално равнище.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на подробна организация, структура и обозначаване на всяка информация, процедура и услуга за оказване на съдействие или решаване на проблеми, за да се осигури правилното функциониране на общия потребителски интерфейс. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 35, параграф 2.

4.  Комисията, след консултации с координационната група, може да приема актове за изпълнение за определяне на подробна организация, структура и обозначаване на всяка информация, процедура и услуга за оказване на съдействие или решаване на проблеми, за да се осигури правилното функциониране на общия потребителски интерфейс. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 35, параграф 2.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15а

 

Изисквания за качество, свързани с общия потребителски интерфейс

 

Комисията гарантира, че общият потребителски интерфейс отговаря на следните изисквания за качество:

 

a)   той е на разположение и е достъпен онлайн посредством различни електронни канали;

 

б)   той е лесен за навигация и използва ясна, лесна за ползване и достъпна информация;

 

в)   той е лесно разпознаваем чрез своето лого и хипервръзка за онлайн услуги на равнището на Съюза, които следва да бъдат видими и достъпни на уебсайтовете или уебстраниците на национално равнище и на равнището на Съюза;

 

г)   той е оперативно съвместим с различни помощни технологии, налични на равнището на Съюза и на международно равнище, както и с различни допълващи услуги.

 

 

 

 

 

 

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията създава и поддържа електронен регистър на хипервръзки към посочените в член 2, параграф 2 информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, който позволява осъществяването на връзка между тези услуги и общия потребителски интерфейс на портала.

1.  Комисията създава и поддържа електронен регистър на хипервръзки към посочените в член 2, параграф 2 информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, който позволява осъществяването на връзка и хипервръзки между тези услуги и общия потребителски интерфейс на портала.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията въвежда в регистъра на хипервръзки хипервръзките към информацията, процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, достъпни на управляваните на равнището на Съюза уебстраници, както и всички техни последващи актуализации.

2.  Комисията въвежда в регистъра на хипервръзки хипервръзките към цялата информация, процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, достъпни на управляваните на равнището на Съюза уебстраници, както и всички техни последващи актуализации.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Националните координатори въвеждат в регистъра на хипервръзки хипервръзките към информацията, процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, достъпни на управляваните от компетентните органи или от частните или получастните субекти уебстраници, както е посочено в член 6, параграф 3, както и всички техни последващи актуализации.

Националните координатори въвеждат в регистъра на хипервръзки хипервръзките към цялата информация, процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, достъпни на управляваните от компетентните органи или от частните или получастните субекти уебстраници, както е посочено в член 6, параграф 3, както и всички техни последващи актуализации.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията и националните координатори гарантират, че при предлаганите чрез портала информация, процедури и услуги за оказване на съдействие или решаване на проблеми няма каквото и да било ненужно пълно или частично дублиране, което може да обърка потребителите.

5.  Комисията и националните координатори гарантират, че при предлаганите чрез портала информация, процедури и услуги за оказване на съдействие или решаване на проблеми няма каквото и да било ненужно пълно или частично дублиране и припокривания, които могат да объркат потребителите.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Комисията и националните координатори гарантират, че дефектни, повредени и липсващи хипервръзки, уебстраници и уебсайтове се поправят или заменят с точни, актуални хипервръзки, уебстраници и уебсайтове, веднага след като за тях е било съобщено.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Комисията и държавите членки могат да предоставят хипервръзки към информация, която не е включена в списъка в приложение I, към процедура, която не е посочена в приложение II, или към услуга за оказване на съдействие или решаване на проблеми, която не е изброена в приложение III, ако информацията, процедурата или услугата за оказване на съдействие или решаване на проблеми отговаря на изискванията за качество, определени в настоящия регламент.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията отговаря за разработването, достъпността, поддръжката, сигурността и хостинга на следните ИТ приложения и уебстраници:

1.  Комисията отговаря за разработването, достъпността, редовното наблюдение, редовното актуализиране, поддръжката, сигурността и хостинга на следните ИТ приложения и уебстраници:

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  обобщените доклади за качество, посочени в член 14, параграф 3а и член 22, параграф 5а.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентните органи отговарят за разработването, достъпността, поддръжката и сигурността на ИТ приложенията, които се отнасят за управляваните от тях уебстраници и са свързани с общия потребителски интерфейс.

2.  Държавите членки отговарят за разработването, достъпността, редовното наблюдение и актуализиране, поддръжката и сигурността на ИТ приложенията, които се отнасят за управляваните от тях техни национални уебсайтове и уебстраници и са свързани с общия потребителски интерфейс.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията и държавите членки оповестяват публично информацията, свързана с версията и датата на последната актуализация на ИТ приложенията, за които отговарят.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Решение относно наименованието и логото, с които порталът ще бъде известен и популяризиран сред широката общественост, ще бъде взето от Комисията в тясно сътрудничество с координационната група по въпросите на портала най-късно до началната дата на прилагане на настоящия регламент.

1.  Наименованието, с което порталът ще бъде известен и популяризиран сред широката общественост, ще бъде английското наименование „Your Europe“ („Вашата Европа“), което е името на вече съществуващия портал. Решение относно логото, с което порталът ще бъде известен и популяризиран сред широката общественост, се взема от Комисията в тясно сътрудничество с координационната група по въпросите на портала най-късно до ... [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Логото на портала за онлайн услуги на равнището на Съюза и хипервръзката се предоставят на уебсайтовете и уебстраниците на национално равнище и на равнището на Съюза, които са свързани с портала.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Наименованието на портала служи също така като знак за качество, който може да се използва само в този смисъл от информационни уебсайтове и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, включени в посочения в член 16 регистър, като доказателство за спазването на посочените в глава III изисквания за качество.

2.  Наименованието на портала служи също така като знак за качество, който може да се използва само в този смисъл от информационни уебсайтове и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, включени в посочения в член 16 регистър, ако те отговарят на посочените в глава III изисквания за качество.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи и Комисията насърчават осведомеността за портала и използването му от гражданите и предприятията и гарантират достъпността и видимостта на портала и осигуряваните от него услуги чрез публично достъпни търсачки.

1.  Държавите членки, Комисията и Европейският парламент насърчават осведомеността за портала и използването му от гражданите и предприятията и гарантират достъпността и видимостта на портала, осигуряваните от него услуги и предоставяната чрез него информация.

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки гарантират, че логото и хипервръзката към единния цифров портал могат да бъдат намерени лесно на националните уебстраници и уебсайтове, и че логото и хипервръзката са достъпни на вътрешните търсачки на националните уебстраници и уебсайтове.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентните органи и Комисията координират своите посочени в параграф 1 дейности по популяризиране и използват логото и наименованието на портала в контекста на такива дейности заедно с други утвърдени наименования, когато е целесъобразно.

2.  Държавите членки и Комисията координират своите посочени в параграф 1 дейности по популяризиране и използват логото и наименованието на портала в контекста на такива дейности заедно с други утвърдени наименования, когато е целесъобразно.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Компетентните органи и Комисията гарантират, че порталът може да бъде намерен лесно чрез свързаните портали, за които те отговарят, и че на всички съответни уебсайтове има ясни хипервръзки към него.

3.  Държавите членки и Комисията гарантират, че порталът може да бъде намерен лесно чрез свързаните портали, за които те отговарят, и че на всички съответни уебсайтове и уебстраници на равнището на Съюза и на национално равнище има ясни хипервръзки към него чрез улеснения за търсене, достъпни за обществеността.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи и Комисията гарантират събирането на статистически данни във връзка с посещенията на потребителите на портала и на уебстраниците, към които порталът предлага хипервръзки, с цел подобряване на функционалността на портала.

1.  Компетентните органи и Комисията гарантират събирането на статистически данни във връзка с посещенията на потребителите на портала и на уебстраниците и уебсайтовете, към които порталът предлага хипервръзки, в стандартизиран, обобщен и анонимен формат, и се предоставят на разположение на обществеността като свободно достъпни данни, с цел подобряване на функционалността на портала.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентните органи и Комисията записват и обменят в обобщен вид информация за броя, произхода и предмета на исканията за услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, както и за сроковете им за предоставяне на отговор.

2.  Компетентните органи и Комисията записват и обменят в обобщен вид информация за броя, произхода и предмета на исканията за услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, както и за сроковете им за предоставяне на отговор, и предоставят тази информация на разположение на обществеността като свободно достъпни данни.

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34 относно подробно определените категории данни, които да бъдат записвани в съответствие с параграф 2 във връзка с информацията, процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, към които порталът предлага хипервръзки.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34 относно подробно определените категории данни, които да бъдат записвани в съответствие с параграфи 1 и 2 във връзка с информацията, процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, към които порталът предлага хипервръзки, и относно стандартизирания формат за събиране на данни в съответствие с параграф 1.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел събиране на пряка информация от потребителите относно тяхната удовлетвореност от предоставяните посредством портала услуги, Комисията предоставя на потребителите чрез портала лесен за използване инструмент, който им позволява да правят анонимно коментари, непосредствено след използването на някоя от услугите, посочени в член 2, параграф 2, относно качеството и достъпността на предоставяните чрез портала и общия потребителски интерфейс услуги.

1.   С цел събиране на пряка информация от потребителите относно тяхната удовлетвореност от предоставяните посредством портала услуги и предоставяната чрез тях информация, Комисията предоставя на потребителите чрез портала лесен за използване инструмент, съчетан с възможност за отговор чрез свободен текст и който им позволява да правят анонимно коментари, непосредствено след използването на някоя от услугите, посочени в член 2, параграф 2, относно качеството и достъпността на предоставяните чрез портала услуги и предоставяната чрез тях информация, както и относно общия потребителски интерфейс.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентните органи и Комисията включват съответна хипервръзка към този инструмент на всички уебстраници, които са част от портала. Компетентните органи си сътрудничат с Комисията и включват такъв инструмент в уебстраниците, за които отговарят.

2.  Компетентните органи и Комисията предоставят на потребителите достъп до този инструмент на всички уебстраници, които са част от портала. Компетентните органи си сътрудничат с Комисията и включват такъв инструмент в уебстраниците, за които отговарят.

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Чрез дерогация от параграф 2 от компетентните органи не се изисква да включват посочения в параграф 1 инструмент за обратна информация от потребителите в своите уебстраници, на които се предлагат хипервръзки към портала, когато на тези уебстраници е на разположение механизъм за обратна информация от потребителите със сходни функции, както посочения в параграф 1 инструмент за наблюдение на качеството на услугите. Компетентните органи събират обратната информация от потребителите, получена чрез инструмента за обратна информация, и я споделят с Комисията и националните координатори на другите държави членки.

4.  Чрез дерогация от параграф 2 от компетентните органи не се изисква да включват посочения в параграф 1 инструмент за обратна информация от потребителите в своите уебстраници, на които се предлагат хипервръзки към портала, когато на тези уебстраници е на разположение механизъм за обратна информация от потребителите със сходни функции, както посочения в параграф 1 инструмент за наблюдение на качеството на услугите. В такъв случай компетентните органи събират своя собствена обратна информация от потребителите, получена чрез инструмента за обратна информация, и я споделят с Комисията и националните координатори на другите държави членки.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Комисията предоставя чрез портала обобщена информация относно качеството на информацията и услугите, достъпни чрез портала, съгласно член 14 и въз основа на статистическите данни за потребителите, посочени в член 21, параграфи 1 и 2, и обратната информация от потребителите, посочена в параграф 1 от настоящия член.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  предоставя на потребителите на портала лесен за ползване инструмент за анонимно сигнализиране на пречките, които срещат при упражняването на правата им в рамките на вътрешния пазар;

a)  предоставя на потребителите на портала лесен за ползване инструмент за анонимно сигнализиране на пречките, които срещат при упражняването на правата им в рамките на вътрешния пазар; този лесен за ползване инструмент също така включва и каре за свободен текст, в което потребителите могат да опишат пречките, които са срещнали;

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки и Комисията анализират и разследват сигнализираните проблеми и предприемат действия за справяне с тях, когато е възможно, чрез подходящи средства.

3.  Държавите членки, Комисията, Европейският парламент и Европейският икономически и социален комитет анализират и разследват сигнализираните проблеми и предприемат действия за справяне с тях, когато е възможно, чрез подходящи средства.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  упражняват надзор и наблюдение над техническата система, посочена в член 12.

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Създава се координационна група („координационната група по въпросите на портала“). Тя се състои от националните координатори и се председателства от представител на Комисията. Групата приема свой процедурен правилник. Комисията осигурява секретариата на групата.

Създава се координационна група („координационната група по въпросите на портала“). Тя се състои от националните координатори и представител на Европейския парламент и се председателства от представител на Комисията. Групата приема свой процедурен правилник. Комисията осигурява секретариата на групата.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Координационната група по въпросите на портала подкрепя изграждането на портала. По-специално тя има следните задачи:

1.  Координационната група по въпросите на портала подкрепя прилагането на настоящия регламент. По-специално тя има следните задачи:

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(aa)  насърчава навлизането на изцяло онлайн процедури и онлайн средства за установяване на автентичност, идентификация и подпис, по-специално както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014;

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  обсъжда възможностите за подобряване на представянето на информацията в изброените в приложение I области;

б)  обсъжда възможностите за подобряване на насоченото към потребителите представяне на информацията в изброените в приложение I области, по-конкретно въз основа на статистическите данни, събрани в съответствие с член 21;

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  обсъжда случаи на тежко и трайно влошаване на качеството на услугите, предоставяни от държавите членки, и ако не са предприети коригиращи действия, предоставя становища или препоръки за подобряване на спазването на настоящия регламент от държавите членки;

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  подпомага Комисията да наблюдава спазването на изискванията, посочени в членове 7—11 и в член 13;

д)  подпомага Комисията да наблюдава спазването на изискванията, посочени в членове 7 13;

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зa)  представя становища относно процедурите или организационните мерки за улесняване на прилагането на принципите за сигурност при проектирането и неприкосновеност на личния живот при проектирането;

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква з б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зб)  предоставя становища и обменя най-добри практики за подробната организация, структура и обозначаване на предоставяните чрез портала информация, процедури и услуги за оказване на съдействие или решаване на проблеми, за да се осигури правилното функциониране на общия потребителски интерфейс, посочен в член 15, параграф 3;

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква з в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зв)  обсъжда въпроси, свързани със събирането на обратна информация от потребителите и на статистическите данни, посочени в членове 21, 22 и 23, така че предлаганите услуги на равнището на Съюза и на национално равнище постоянно да се подобряват;

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иa)  взема предвид обобщените доклади, посочени в член 14, параграф 3а;

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква л а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

лa)  работи за сливане на вече съществуващи съюзни информационни портали и портали за решаване на проблеми.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква л б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

лб)  предоставя насоки относно допълнителния официален език или езици на Съюза, които да бъдат използвани от националните органи в допълнение към официалния или националния език или езици, в съответствие с член 7, параграф 2, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, както и член 11, параграф 1, буква а); в становището на координационната група се взема под внимание кой е езикът или езиците, най-широко разбиран(и) от гражданите и предприятията в трансграничните дейности.

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията приема годишната работна програма, в която по-специално се посочва следното:

1.  Комисията приема, след консултация с координационната група по въпросите на портала, годишната работна програма, в която по-специално се посочва следното:

Обосновка

По-добро отразяване на вътрешната логика на текста.

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  за разработване и поддръжка на ИТ инструменти в подкрепа на прилагането на настоящия регламент на равнището на Съюза;

a)  за разработване и поддръжка на ИТ инструменти в подкрепа на прилагането на настоящия регламент на равнището на Съюза, включително за разработване и поддръжка на техническата система за трансграничния обмен на удостоверителни документи, посочен в член 12;

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  за превод на максимален обем за всяка държава членка на посочената в член 2, параграф 2, буква а) информация и на инструкциите за извършване на процедурите, посочени в член 11, параграф 1, буква в), на един от официалните езици на Съюза, различен от националния език.

в)  за превод на максимален обем за всяка държава членка на информация, на обяснения и на инструкциите, посочени в член 7, член 8, параграф 1, член 9 и член 11, параграф 1, буква а), на един от официалните езици на Съюза, различен от националния или официалния език или езици, по целесъобразност. Когато държавите членки не плащат от собствения си бюджет разходите за превод на официален език на Съюза, широко разбираем от възможно най-голям брой потребители, те могат да изискват преводи от Комисията на този език. Тези преводи обхващат предимно основната информация във всички области, изброени в приложение I, и когато разполагат с достатъчен бюджет, всяка допълнителна информация, обяснения и инструкции, посочени в член 7, член 8, параграф 1, член 9 и член 11, параграф 1, буква а). Държавите членки предоставят хипервръзки към преводната информация в регистъра за хипервръзки.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 8 a (нова)

Регламент (ЕС) №1024/2012

Приложение – точка 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  В приложението се добавя следната точка:

 

„12а.  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)...“

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2, членове 4—11, член 12, параграфи 1—6 и параграф 8, член 13, член 14, член 15, параграфи 13, член 16, член 17, член 21, параграфи 1 и 2, член 22, параграфи 1—4 и член 23 се прилагат от [две години след влизането в сила на настоящия регламент].

Член 2, член 4, член 6, член 7, член 9, член 12, параграф 7, член 13, член 14, член 15, параграфи 13, член 16, член 17, член 21, параграфи 1 и 2, член 22, параграфи 1 – 4 и член 23 се прилагат от [18 месеца след влизането в сила на настоящия регламент]. Член 5, член 8, член 10, член 11, член 12, параграфи 1 – 6 и 8 се прилагат от [две години след влизането в сила на настоящия регламент].

Изменение    168

Предложение за регламент

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица

Област

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРАВИЛАТА

Пътуване в рамките на Съюза

•  документи, изисквани от граждани на Съюза, членове на техните семейства, които не са граждани на Съюза, непълнолетни, пътуващи сами, граждани на държави извън Съюза при пътуване зад граница в рамките на Съюза (лична карта, виза, паспорт)

 

•  права и задължения на лицата, пътуващи със самолет, влак, кораб и автобус в Съюза и извън него, и на лицата, които закупуват туристически пакети или свързани пътнически услуги

 

•  съдействие в случай на намалена подвижност при пътуване в Съюза и извън него

 

•  пренасяне на животни, растения, алкохол, тютюневи изделия, цигари и други стоки при пътуване в Съюза

 

•  гласови повиквания и изпращане и получаване на електронни съобщения и на електронни данни в рамките на Съюза

Работа и пенсиониране в рамките на Съюза

•  търсене на работа в друга държава членка

 

•  започване на работа в друга държава членка

 

•  признаване на квалификации с оглед на работа в друга държава членка

 

•  данъчно облагане в друга държава членка

 

•  условия на труд (включително работно време, платен отпуск, право на отпуск, права и задължения във връзка с извънреден труд, медицински прегледи, прекратяване на договори, уволнения и съкращения)

 

•  равно третиране (правила за недопускане на дискриминация на работното място, равно заплащане за мъжете и жените, равно заплащане на наети лица на срочни или на безсрочни трудови договори)

 

•  задължения във връзка със здравето и безопасността по отношение на различните видове дейности

 

•  социалноосигурителни права и задължения в Съюза, включително свързаните с получаването на пенсии

Превозни средства в Съюза

•  временно или постоянно прехвърляне на моторно превозно средство в друга държава членка

 

•  придобиване и подновяване на свидетелство за управление на МПС

 

•  сключване на задължителна застраховка на моторно превозно средство

 

•  закупуване и продажба на моторно превозно средство в друга държава членка

 

•  даване под наем на моторно превозно средство

 

•  национални правила за движение и изисквания по отношение на водачите

Пребиваване в друга държава членка

•  временно или постоянно преместване в друга държава членка

 

•  участие в общински избори и в избори за Европейския парламент

 

•  изисквания за издаването на карти за пребиваване на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства, включително членове на семействата, които не са граждани на Съюза

Образование или стаж в друга държава членка

•  посещаване на училище в друга държава членка

 

•  следване в университет в друга държава членка

 

•  доброволческа дейност в друга държава членка

 

•  стаж в друга държава членка

 

•  провеждане на изследователска дейност в друга държава членка като част от образователна програма

Здравно обслужване

•  медицинско лечение в друга държава членка

 

•  закупуване онлайн или лично на предписани фармацевтични продукти в държава членка, различна от тази, в която е издадена рецептата

Трансгранични права, задължения и правила относно семейството

•   раждане, попечителство над непълнолетни деца, родителски права и задължения, задължения за издръжка по отношение на деца в трансгранично семейно положение

 

•  съжителство на лица с различно гражданство (брак, раздяла, развод, права във връзка с придобитото през брака имущество, права за съжителство)

 

•  права във връзка с наследство в друга държава членка

Потребители в трансгранични ситуации

•  закупуване онлайн или лично на стоки и услуги от друга държава членка (включително финансови)

 

•  притежаване на банкова сметка в друга държава членка

 

•  ползване на комунално-битови услуги, като снабдяване с газ, електроенергия, вода, далекосъобщителни услуги и интернет

 

•  плащания, включително кредитни преводи, закъснения при трансгранични плащания

 

•  права на потребителите и гаранции, свързани с покупки на стоки и услуги

 

Изменение

Област

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРАВИЛАТА

Пътуване в рамките на Съюза

•  документи, изисквани от граждани на Съюза, членове на техните семейства, които не са граждани на Съюза, непълнолетни, пътуващи сами, граждани на държави извън Съюза при пътуване зад граница в рамките на Съюза (лична карта, виза, паспорт)

 

•  права и задължения на лицата, пътуващи със самолет, влак, кораб и автобус в Съюза и извън него, и на лицата, които закупуват туристически пакети или свързани пътнически услуги

 

•  съдействие в случай на намалена подвижност при пътуване в Съюза и извън него

 

•  пренасяне на животни, растения, алкохол, тютюневи изделия, цигари и други стоки при пътуване в Съюза

 

•  гласови повиквания и изпращане и получаване на електронни съобщения и на електронни данни в рамките на Съюза

Работа и пенсиониране в рамките на Съюза

•  търсене на работа в друга държава членка

 

•  започване на работа в друга държава членка

 

•  признаване на квалификации с оглед на работа в друга държава членка

 

•  данъчно облагане в друга държава членка

 

•  задължителни правила относно отговорността и застраховането в друга държава членка

 

•  условия на труд (включително работно време, платен отпуск, право на отпуск, права и задължения във връзка с извънреден труд, медицински прегледи, прекратяване на договори, уволнения и съкращения)

 

•  условия на труд и социални права на командированите работници

 

•  равно третиране (правила за недопускане на дискриминация на работното място, равно заплащане за мъжете и жените, равно заплащане на наети лица на срочни или на безсрочни трудови договори)

 

•  задължения във връзка със здравето и безопасността по отношение на различните видове дейности

 

•  социалноосигурителни права и задължения в Съюза, включително свързаните с получаването на пенсии

Превозни средства в Съюза

•  временно или постоянно прехвърляне на моторно превозно средство в друга държава членка

 

•  придобиване и подновяване на свидетелство за управление на МПС

 

•  сключване на задължителна застраховка на моторно превозно средство

 

•  закупуване и продажба на моторно превозно средство в друга държава членка

 

•  даване под наем на моторно превозно средство

 

•  национални правила за движение и изисквания по отношение на водачите, включително винетки и свързани с емисиите винетки за временно или постоянно пребиваване в друга държава членка

Пребиваване в друга държава членка

•  временно или постоянно преместване в друга държава членка

 

  покупка, продажба и данъчно облагане на недвижим имот в друга държава членка, включително права и задължения, свързани със собствеността и използването на недвижим имот

 

•  участие в общински избори и в избори за Европейския парламент

 

•  изисквания за издаването на карти за пребиваване на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства, включително членове на семействата, които не са граждани на Съюза

 

  изисквания за натурализация на лица, пребиваващи постоянно в друга държава членка

 

•  задължения в случай на смърт и репатриране на тленни останки

Образование или стаж в друга държава членка

•  посещаване на дневни детски ясли, детска градина и училище в друга държава членка

 

•  следване в университет в друга държава членка

 

•  посещаване на образователен център за възрастни в друга държава членка

 

•  признаване на професионално образование и обучение

 

•  доброволческа дейност в друга държава членка

 

•  стаж в друга държава членка

 

•  провеждане на изследователска дейност в друга държава членка като част от образователна програма

 

 

Здравно обслужване

•  медицинско лечение в друга държава членка

 

•  закупуване онлайн или лично на предписани фармацевтични продукти в държава членка, различна от тази, в която е издадена рецептата

 

•  здравноосигурително покритие в друга държава членка, включително възможност за поръчване на европейска здравноосигурителна карта

 

•  обществени програми за профилактични здравни грижи

 

•  номера за спешни повиквания

 

•  преместване в старчески дом

Трансгранични права, задължения и правила относно семейството

•   раждане, попечителство над непълнолетни деца, родителски права и задължения, сурогатно майчинство и осиновяване, включително осиновяване от втори родител, задължения за издръжка по отношение на деца в трансгранично семейно положение

 

•  съжителство на лица с различно гражданство без дискриминация въз основа на сексуалната ориентация (брак, гражданско или регистрирано партньорство, раздяла, развод, права във връзка с придобитото през брака имущество, права за съжителство)

 

•  права и задължения във връзка с наследство в друга държава членка, включително данъчни правила

 

•  правни последици и права по отношение на международно отвличане на дете от родител

Права на потребителите

•  закупуване или наемане онлайн или лично на стоки, цифрово съдържание, имущество или услуги от друга държава членка (включително финансови)

 

•  притежаване на банкова сметка в друга държава членка

 

•  ползване на комунално-битови услуги, като снабдяване с газ, електроенергия, вода, обезвреждане на отпадъци, далекосъобщителни услуги и интернет

 

•  плащания, включително кредитни преводи, закъснения при трансгранични плащания

 

•  права на потребителите и гаранции, свързани с покупки на стоки и услуги

 

  обезщетяване и компенсиране на потребителите и съдебно производство

 

  безопасност и сигурност на продуктите

 

 

Права на гражданите и местните лица

  подаване на административни и съдебни петиции на национално равнище и на равнището на Съюза

 

  признаване на пола

Защита на личните данни

  упражняване на правата на субектите на данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, и по-специално тези в раздели 2 – 4 от него относно информацията и достъпа до лични данни, коригирането, заличаването и възражението.

Изменение    169

Предложение за регламент

Приложение І – Области на информация, свързани с предприятията – таблица

Област

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРАВИЛАТА

Започване, извършване и приключване на стопанска дейност

•  регистриране на стопанска дейност (регистрационни процедури и правни форми за извършването на стопанска дейност)

 

•  права върху интелектуалната собственост (подаване на заявление за патент, регистриране на търговска марка, чертеж или дизайн, получаване на лиценз за възпроизвеждане)

 

•  справедливост и прозрачност при търговските практики, включително права на потребителите и гаранции във връзка с продажбата на стоки и услуги

 

•  предлагане на онлайн услуги за трансгранични плащания при продажбата на стоки и услуги онлайн

 

•  права и задължения, произтичащи от договорното право, включително лихви за забава

 

•  производства по несъстоятелност и ликвидация на дружества

 

•  кредитно застраховане

 

•  сливания на дружества или продажба на предприятие

Персонал

•  условия на труд (включително работно време, платен отпуск, право на отпуск, права и задължения във връзка с извънреден труд, медицински прегледи, прекратяване на договори, уволнения и съкращения)

 

•  социалноосигурителни права и задължения в Съюза (регистрация като работодател, регистрация на служители, уведомяване на служител за изтичането на договор, плащане на социалноосигурителни вноски, права и задължения във връзка с пенсии)

 

•  наемане на работа на работници в други държави членки (командироване на работници, правила относно свободното предоставяне на услуги, изисквания по отношение на пребиваването на работниците)

 

•  равно третиране (правила за недопускане на дискриминация на работното място, равно заплащане за мъжете и жените, равно заплащане на наети лица на срочни или на безсрочни трудови договори)

 

•  правила относно представителството на персонала

Данъци

•  ДДС: информация относно общите правила, ставките и освобождаванията от данък, регистриране по ДДС и заплащане на данъка, възстановяване на заплатен данък

 

•  акцизи: информация относно общите правила, ставките и освобождаванията

 

•  други данъци: плащане, ставки

Стоки

•  получаване на маркировка „CE“

 

•   определяне на приложимите стандарти, технически спецификации и сертифициране на продукти

 

•  взаимно признаване на продукти, спрямо които не се прилагат спецификации на Съюза

 

•  изисквания по отношение на класирането, етикетирането и опаковането на опасни химични вещества

 

•  продажби от разстояние и извън търговския обект: информация, която трябва да се предоставя предварително на клиентите, писмено потвърждение на договор, отказ от договор, доставяне на стоките, други специфични задължения

 

•  дефектни продукти: права на потребителите и гаранции, следпродажбени отговорности, способи за обезщетяване на увредено лице

 

•  сертифициране, етикетиране (EMAS, енергийни етикети, екопроектиране, екомаркировка на ЕС)

 

•  рециклиране и управление на отпадъците

Услуги

•  придобиване на лицензи, разрешения или разрешителни с оглед на започването на стопанска дейност

 

•  уведомяване на властите за трансгранични дейности

 

•  признаване на професионални квалификации

Финансиране на стопанска дейност

•  получаване на достъп до финансиране на равнището на Съюза, включително програми на Съюза за финансиране и безвъзмездни средства за стопанска дейност

 

•  получаване на достъп до финансиране на национално равнище

 

•  инициативи, насочени към предприемачите (организирани обмени за нови предприемачи, програми за наставничество и т.н.)

Обществени поръчки

•  участие в търгове за обществени поръчки: правила и процедури

 

•  представяне на оферта онлайн в отговор на покана за участие в търг

 

•  съобщаване на нередности във връзка с тръжната процедура

Здравословни и безопасни условия на труд

•  задължения във връзка със здравето и безопасността по отношение на различните видове дейности, включително предотвратяване на рисковете, информация и обучение

 

Изменение

Област

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРАВИЛАТА

Започване, извършване и приключване на стопанска дейност

•  регистриране, промяна или приключване на стопанска дейност (регистрационни процедури и правни форми за извършването на стопанска дейност)

 

•  преместване на стопанска дейност в друга държава членка

 

•  права върху интелектуалната собственост (подаване на заявление за патент, регистриране на търговска марка, чертеж или дизайн, получаване на лиценз за възпроизвеждане, приложими изключения)

 

•  справедливост и прозрачност при търговските практики, включително права на потребителите и гаранции във връзка с продажбата на стоки и услуги

 

•  предлагане на онлайн услуги за трансгранични плащания при продажбата на стоки и услуги онлайн

 

•  права и задължения, произтичащи от договорното право, включително лихви за забава

 

•  производства по несъстоятелност и ликвидация на дружества

 

•  кредитно застраховане

 

•  сливания на дружества или продажба на предприятие

 

•  отговорност на ръководството

Персонал

•  условия на труд (включително работно време, платен отпуск, право на отпуск, права и задължения във връзка с извънреден труд, медицински прегледи, прекратяване на договори, уволнения и съкращения)

 

•  социалноосигурителни права и задължения в Съюза (регистрация като работодател, регистрация на служители, уведомяване на служител за изтичането на договор, плащане на социалноосигурителни вноски, права и задължения във връзка с пенсии)

 

•  наемане на работа на работници в други държави членки (командироване на работници, правила относно свободното предоставяне на услуги, изисквания по отношение на пребиваването на работниците)

 

•  равно третиране (правила за недопускане на дискриминация на работното място, равно заплащане за мъжете и жените, равно заплащане на наети лица на срочни или на безсрочни трудови договори)

 

•  правила относно представителството на персонала

Данъци

•  ДДС: информация относно общите правила, ставките и освобождаванията от данък, регистриране по ДДС и заплащане на данъка, възстановяване на заплатен данък

 

•  акцизи: информация относно общите правила, ставките и освобождаванията

 

•  мита, други данъци и мита, събирани от внос, митнически процедури при внос, митнически процедури при износ

 

•  други данъци: плащане, ставки, данъчни декларации

Стоки

•  получаване на маркировка „CE“ и изисквания за продуктите

 

•   определяне на приложимите стандарти, технически спецификации и сертифициране на продукти

 

•  взаимно признаване на продукти, спрямо които не се прилагат спецификации на Съюза

 

•  изисквания по отношение на класирането, етикетирането и опаковането на опасни химични вещества

 

•  продажби от разстояние и извън търговския обект: информация, която трябва да се предоставя предварително на клиентите, писмено потвърждение на договор, отказ от договор, доставяне на стоките, други специфични задължения

 

•  дефектни продукти: права на потребителите и гаранции, следпродажбени отговорности, способи за обезщетяване на увредено лице

 

•  сертифициране, етикетиране (EMAS, енергийни етикети, екопроектиране, екомаркировка на ЕС)

 

•  рециклиране и управление на отпадъците

Услуги

•  придобиване на лицензи, разрешения или разрешителни с оглед на започването на стопанска дейност

 

•  уведомяване на властите за трансгранични дейности

 

•  признаване на професионални квалификации, професионално образование и обучения

Финансиране на стопанска дейност

•  получаване на достъп до финансиране на равнището на Съюза, включително програми на Съюза за финансиране и безвъзмездни средства за стопанска дейност

 

•  получаване на достъп до финансиране на национално равнище

 

•  инициативи, насочени към предприемачите (организирани обмени за нови предприемачи, програми за наставничество и т.н.)

Обществени поръчки

•  участие в търгове за обществени поръчки: правила и процедури

 

•  представяне на оферта онлайн в отговор на покана за участие в търг

 

•  съобщаване на нередности във връзка с тръжната процедура

Здравословни и безопасни условия на труд

•  задължения във връзка със здравето и безопасността по отношение на различните видове дейности, включително предотвратяване на рисковете, информация и обучение

Изменение    170

Предложение за регламент

Приложение II – таблица

 

Текст, предложен от Комисията

Свързани с живота събития

Процедури

Очакван резултат

Раждане

Искане за издаване на акт за раждане

Акт за раждане

Образование

Кандидатстване за стипендия за обучение, отпускана от публична институция

Решение по молбата за отпускане на стипендия

Работа

Регистрация за получаване на социалноосигурителни обезщетения

Потвърждение за получаване на искането

 

Искане за признаване на диплома

Решение по искането за признаване

Преместване

Регистрация на промяна на адрес

Потвърждение на регистрацията на новия адрес

 

Заявяване/подновяване на лична карта или паспорт

Издаване или подновяване на лична карта или паспорт

 

Регистрация на моторно превозно средство

Удостоверение за регистрация

Пенсиониране

Подаване на искане за отпускане на пенсия и на предпенсионни обезщетения от публични или полупублични схеми

Решение относно искането за отпускане на пенсия или на предпенсионни обезщетения

Започване на стопанска дейност

Обща регистрация на стопанска дейност, с изключение на процедурите относно учредяването на дружества или фирми по смисъла на член 54, параграф 2 от ДФЕС

Потвърждение за приключването на всички етапи, необходими за започване на дейност като предприятие

 

Регистрация на работодател (физическо лице) към публични или полупублични пенсионни и застрахователни схеми

Социалноосигурителен регистрационен номер

 

Регистрация на наети лица към публични или полупублични пенсионни и застрахователни схеми

Социалноосигурителен регистрационен номер

Стопанска дейност

Уведомяване на системите за социална сигурност за датата на изтичане на договор с наето лице

Потвърждение за получаване на уведомлението

 

Плащане на социалноосигурителни вноски за наети лица

Разписка или друга форма на потвърждение на плащането на социалноосигурителни вноски за наети лица

 

Изменение

Свързани с живота събития

Процедури

Очакван резултат

Раждане

Искане за издаване на акт за раждане

Акт за раждане или доказателство за вписване на раждане

Пребиваване

Искане за издаване на удостоверение за пребиваване или искане за издаване и подновяване на карта за пребиваване

Доказателство за регистрация и пребиваване или издаване или подновяване на карта за пребиваване

Образование

Кандидатстване за стипендия за обучение, отпускана от публичен орган или институция

Решение по молбата за отпускане на стипендия

 

Постъпване в публична институция за висше образование

Решение относно постъпването

 

Искане за издаване на диплома и удостоверение за придобита квалификация от публичен орган или институция

Препис от диплома или удостоверение за придобита квалификация

Работа

Регистрация за получаване на социалноосигурителни обезщетения

Потвърждение за получаване на искането

 

Искане за признаване на професионална квалификация

Решение по искането за признаване

 

Искане за признаване на диплома

Решение по искането за признаване

 

Деклариране на данъци върху дохода

Потвърждение за получаване на декларацията

Преместване

Регистрация на промяна на адрес

Потвърждение на регистрацията на новия адрес и прекратяване на регистрацията на предишния адрес

 

Заявяване/подновяване на лична карта или паспорт

Издаване или подновяване на лична карта или паспорт

 

Регистрация на моторно превозно средство

Удостоверение за регистрация

 

Получаване на магистрални винетки и свързани с емисиите винетки, издадени от публичен орган или институция

Получаване на винетки или на винетки, свързани с емисиите

Пенсиониране

Подаване на искане за отпускане на пенсия и на предпенсионни обезщетения от публични или полупублични схеми

Решение относно искането за отпускане на пенсия или на предпенсионни обезщетения

 

Искане за информация относно баланса на пенсионна сметка от публични или полупублични схеми

Отчет за баланса на пенсионна сметка

Започване на стопанска дейност

Уведомяване за започване на стопанска дейност, разрешения за започване на стопанска дейност, промени в стопанската дейност и прекратяване на стопанска дейност, без процедури по несъстоятелност или ликвидация, с изключение на процедурите относно учредяването на дружества или фирми по смисъла на член 54 от ДФЕС и регистрацията на стопанска дейност в търговския регистър.

Потвърждение за регистрация на промени на стопанска дейност

 

Регистрация по ДДС

Регистрационен номер по ДДС

 

Регистрация за данъци върху дохода

Данъчен регистрационен номер

 

Регистрация на работодател (физическо лице) към публични или полупублични пенсионни и застрахователни схеми

Социалноосигурителен регистрационен номер (или друго потвърждение на регистрацията)

 

Регистрация на наети лица към публични или полупублични пенсионни и застрахователни схеми

Социалноосигурителен регистрационен номер (или друго потвърждение на регистрацията)

 

Декларация по ДДС

Получаване на декларацията по ДДС

 

Декларация за корпоративни данъци/данъци за дейността

Потвърждение за получаване на декларацията

Стопанска дейност

Уведомяване на системите за социална сигурност за датата на изтичане на договор с наето лице

Потвърждение за получаване на уведомлението

 

Плащане на социалноосигурителни вноски за наети лица

Разписка или друга форма на потвърждение на плащането на социалноосигурителни вноски за наети лица

 

Уведомление за прекратяване на дейност, подлежаща на регистрация по ДДС

Потвърждение за получаване на уведомлението

Изменение    171

Предложение за регламент

Приложение III – точка 7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Надзорни органи по защита на данните

Изменение    172

Предложение за регламент

Приложение III – точка 7 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Доброволни услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, предлагани от компетентните органи, Комисията или органите, службите и агенциите на Съюза, или от частни или получастни субекти, при условие че тези услуги отговарят на критериите за качество, определени в настоящия регламент

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Въведение

В отговор на постигането на по-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар за гражданите и предприятията като един от 10-те основни приоритета на Комисията „Юнкер“, заедно с развитието на цифровия единен пазар, с настоящата инициатива се осигурява осъществяването на действие от ключово значение, предвидено да помогне на гражданите и предприятията да се възползват в максимална степен от ползите, предлагани от новите цифрови инструменти и стратегии за електронно управление, когато пътуват, работят и учат във всяка една държава – членка на ЕС.

За съжаление все още съществуват значителни пречки както за гражданите, така и за предприятията, които са заинтересовани от преместване, обучение и живот в друга държава – членка на ЕС, от продажба на продукти или от предоставяне на услуги в такава държава. Намирането на подходяща, точна и разбираема информация онлайн за тяхната ежедневна дейност, както и възможността за достъп и извършване на административните процедури онлайн често е сложно, времеемко и скъпо, ако изобщо е възможно. С тези проблеми може да се сблъскат и гражданите на една държава членка, които живеят в друга държава и искат да получат достъп до процедури в тяхната държава членка на произход. Европа и държавите членки се нуждаят от по-силен стимул, за да приемат по-амбициозни трансгранични и национални стратегии за електронно управление, така че гражданите и предприятията от ЕС да могат да се възползват пълноценно от наличните технологични постижения.

В предлагания регламент се представя тази нова инициатива, която има за цел да отговори на нарастващата нужда на Европа от отворена, ефикасна и приобщаващa публична администрация, ориентирана към амбициозни подходи за електронно управление, предоставящи независещи от границите, персонализирани, лесни за ползване и цялостни обществени цифрови услуги. В регламента се предлага централизирана единна входна точка, „единен цифров портал“, който ще предоставя достъп на гражданите и предприятията от ЕС до цялата необходима информация при упражняването на правата им на свободно движение в ЕС. Той също така осигурява пълен достъп до онлайн процедурите по недискриминационен начин (ако дадена процедура е достъпна за гражданин на дадена държава членка, тя следва също така да бъде достъпна за потребителите от другите държави членки) и до услугите за решаване на проблеми и оказване на съдействие. С него на държавите членки също така се вменява задължението за създаване на пълен онлайн достъп до най-важните и най-често използвани процедури от гражданите и предприятията.

II. Изготвяне на предложението

Предложението се основава на разширени консултации със заинтересованите страни и оценка на въздействието. Консултацията включваше специален семинар със заинтересованите страни, обществена онлайн консултация, срещи с представители на заинтересованите страни, както и размяна на мнения с държавите членки. Основният извод от консултацията е, че трябва да се решат проблемите във връзка с количеството и качеството на информацията, електронните процедури и наличните услуги за оказване на съдействие във връзка с единния пазар. Налице е широка подкрепа за целите на инициативата и висока степен на интерес на заинтересованите страни за успешно прилагане.

Предложението е подкрепено от оценка на въздействието, която показа, че най-добрият вариант е да се предостави координиран подход на ЕС, при който информацията, процедурите и услугите за оказване на съдействие са леснодостъпни чрез система за търсене на Съюза. Държавите членки ще управляват съдържанието и съществените изисквания на националните правила и задължения. Това се допълва от ясни и приложими критерии за качество и наличие на достъпни онлайн ключови процедури.

III. Позиция на докладчика

Докладчикът категорично подкрепя общите цели на предложението на Комисията, което има за цел да установи единна цифрова входна точка, която предоставя висококачествена информация и достъп до онлайн административни процедури и услуги за оказване на съдействие на гражданите и предприятията.

Интернет и цифровите технологии променят начина, по който хората и предприятията живеят, работят, учат, извършват стопанска дейност и пътуват. Ето защо докладчикът подкрепя идеята за насочване на ЕС и държавите членки към цифровизация на техните администрации, предоставяне на някои от основните административни процедури, информация и средства за правна защита на гражданите в онлайн формат и на най-малко един допълнителен чужд език в допълнение към техните национални или официални езици. Наличието на онлайн достъп до тази информация и тези процедури по недискриминационен начин също така е важно, за да могат гражданите да упражняват правата си на вътрешния пазар.

В същото време обаче докладчикът установи редица елементи, които се нуждаят от допълнително обсъждане или пояснение. Първо, докладчикът ще разгледа становището на Европейския надзорен орган по защита на данните, в което са представени коментари и препоръки относно това как по-добре да се гарантира правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на личните данни в предлагания регламент. Второ, докладчикът предлага редица подобрения по отношение на изискванията за качество, свързани с информацията, онлайн процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми. Трето, докладчикът предлага допълнителни разпоредби с цел поясняване на изискванията за достъп до онлайн процедури. И накрая, докладчикът подкрепя въведените промени в Регламента за ИСВП.

1. Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните – принцип на еднократност

Становището на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е издадено по специално искане на Комисията и на Парламента в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001. В становището се предоставят препоръки във връзка с прилагането на принципа на еднократност, който има за цел да гарантира, че от гражданите и предприятията се изисква да предоставят еднократно една и съща информация на дадена публична администрация, която след това може да я използва повторно.

Докладчикът подкрепя отправените препоръки в становището на ЕНОЗД и подчертава, че за да се гарантира успешно прилагане на принципа на „еднократност“ в целия ЕС и за да се направи възможен законосъобразният трансграничен обмен на данни, „еднократността“ трябва да се прилага съобразно съответните принципи за защита на данните. Докладчикът също така подкрепя усилията, положени за гарантиране на това лицата да продължат да имат контрол върху личните си данни, включително с изискването за „изрично искане от потребителя“ преди всяко предаване на удостоверителни документи между компетентните органи и с предлагането на възможността за потребителя да „прегледа“ удостоверителните документи, които ще се обменят.

Докладчикът обаче счита, че все още има елементи, за които са необходими допълнителни пояснения. За справяне с тези елементи докладчикът предоставя препоръки по широк кръг въпроси, като акцентира върху правното основание за трансграничния обмен на удостоверителни документи, за ограничаването по отношение на целите и за обхвата на принципа на „еднократност“, както и върху практическите опасения, свързани с контрола на потребителите. Основните препоръки на докладчика включват изясняване на това, че предложението не предвижда правно основание за използване на техническата система за обмен на информация за цели, различни от предвидените в четирите изброени директиви или предвидени по друг начин по приложимото право на ЕС или на националното законодателство. Предложението не цели да се въвежда ограничение на принципа за ограниченията по отношение на целите съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

2. Изисквания за качество, свързани с информацията, онлайн процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми

Що се отнася до изискванията за качество, докладчикът подкрепя цялостния подход на Комисията. Тя акцентира, че качеството на единния цифров портал зависи от качеството на европейските и националните услуги, предоставяни чрез портала. За да може единният цифров портал да отговори на нуждите на потребителите, следва да бъдат определени високи стандарти за качество по отношение на информацията, онлайн процедурите и услугите за оказване на съдействие и решаване на проблеми. Незадоволителният опит с онлайн информацията и услугите, предоставяни на европейско и национално равнище, ще създаде отрицателна представа за единния цифров портал.

Ето защо тя предлага редица подобрения на настоящия проект, за да се засилят изискванията за качество. В съответствие с препоръките на докладчика следва да се гарантира, че информацията е лесна за разбиране, за да може максимален брой потребители да се възползват от предвидените в регламента информация и услуги. Във връзка с това докладчикът предлага набор от изменения, за да се гарантира, че както националните уебстраници, така и уебстраниците на Съюза, попадащи в обхвата на предложението, са достъпни и за потребителите с увреждания. Докладчикът също така предлага да бъдат въведени набор от изисквания за качество за общия потребителски интерфейс, подкрепен от Комисията. Комисията и националните координатори следва чрез координационната група да наблюдават спазването на критериите за качество и при наличие на сериозно и трайно влошаване на качеството да могат временно да прекъсват достъпа до услугата или като крайна мярка да разглеждат налагането на санкции или съвместни действия с държавите членки с цел подобряване или поправяне на услугата.

3. Достъп до онлайн процедури

Докладчикът премества член 5, параграф 1 в член 11. Промяната е необходима, за да се поясни разликата между онлайн процедурите, посочени в член 5, и тези в член 11. Онлайн процедурите, изброени в приложение ІІ във връзка с член 5, ще бъдат задължителни за държавите членки. Следователно държавите членки трябва да гарантират, че процедурите в член 5 се извършват изцяло онлайн и са достъпни за всички потребители. Освен това докладчикът пояснява какво означава „изцяло онлайн“ и кои процедури трябва да бъдат обхванати в приложение ІІ. За докладчика е важно да подчертае, че настоящият регламент няма да засегне съществените разпоредби на действащите разпоредби в правото на Съюза и/или в националното право и че държавите членки ще продължат да организират националните си услуги и процедури по начин, който отговаря на техните национални нужди.

От друга страна член 11 гарантира, че ако държавите членки предоставят определени процедури на своите граждани, те следва също така да предоставят тези процедури по недискриминационен начин на трансграничните потребители, за да може те да упражняват произтичащите си от законодателството на Съюза права на вътрешния пазар и да спазват тези задължения и правила. Докладчикът подкрепя тази цел, но също така подчертава, че техническите изисквания, използвани за трансграничните потребители, следва да може да се използват и за националните потребители в съответствие с националните процедури и изисквания.

4. Преразглеждане на Регламента за IMI

Докладчикът е съгласен с предложените промени на Регламента за IMI, които потвърждават и актуализират разпоредбите относно координационния надзорен механизъм, предвиден за IMI, и също така ще позволят на Европейския комитет по защита на данните („ЕКЗД“) да се възползва от предлаганите възможности от IMI за обмен на информация в контекста на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Във връзка с измененията на Регламента за IMI ЕНОЗД препоръчва добавяне на ОРЗД към приложението на Регламента за IMI, за да се позволи потенциалното използване на IMI за целите на защитата на данните.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми

Позовавания

COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

Дата на представяне на ЕП

2.5.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

12.6.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

12.6.2017

LIBE

12.6.2017

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

ITRE

30.5.2017

LIBE

5.2.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Marlene Mizzi

30.5.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.10.2017

21.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

Дата на приемане

22.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Дата на внасяне

8.3.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 21 март 2018 г.Правна информация