Procedure : 2017/0086(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0054/2018

Indgivne tekster :

A8-0054/2018

Forhandlinger :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0349

BETÆNKNING     ***I
PDF 891kWORD 171k
8.3.2018
PE 612.231v02-00 A8-0054/2018

om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles digital portal til levering af oplysninger, procedurer, bistands- og problemløsningstjenester og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører (for udtalelse): Marlene Mizzi

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles digital portal til levering af oplysninger, procedurer, bistands- og problemløsningstjenester og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0256),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 21, stk. 2, artikel 48 og artikel 114, stk. 1 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0141/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 18. oktober 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0054/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter sit forslag eller ændrer eller agter at ændre det i væsentlig grad;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Meddelelsen om det digitale indre marked17 anerkender den rolle, som internettet og de digitale teknologier spiller i at ændre vores tilværelse og den måde, vi arbejder på, ved at fremme enorme muligheder for innovation, vækst og beskæftigelse. Meddelelsen anerkender, at borgernes og virksomhedernes behov i deres eget land og på tværs af grænserne bedre kan nås ved at udvide og integrere de eksisterende europæiske portaler, net, tjenester og systemer og ved at knytte dem til en "fælles digital portal". EU's handlingsplan for e-forvaltning (2016-2020)18 nævner den fælles digitale portal som et af tiltagene heri for 2017. Rapporten om unionsborgerskab19 anser den fælles digital portal for en prioritet for rettighederne inden for unionsborgerskabet.

(2)  Meddelelsen om det digitale indre marked17 anerkender den rolle, som internettet og de digitale teknologier spiller i at ændre vores tilværelse og den måde, hvorpå borgere, selskaber og deres ansatte kommunikerer, får adgang til information og viden, forbruger, deltager og arbejder ved at fremme enorme muligheder for innovation, vækst og beskæftigelse. Denne meddelelse og flere beslutninger, som er vedtaget af Europa-Parlamentet, anerkender, at borgernes og virksomhedernes behov i deres eget land og på tværs af grænserne bedre kan nås ved at udvide og integrere de eksisterende europæiske og nationale portaler, websteder, net, tjenester og systemer og ved at knytte dem sammen og derved skabe et enkelt europæisk kontaktpunkt, en "fælles digital portal". EU's handlingsplan for e-forvaltning (2016-2020)18 nævner den fælles digitale portal som et af tiltagene heri for 2017. Rapporten om unionsborgerskab19 anser den fælles digital portal for en prioritet for rettighederne inden for unionsborgerskabet.

__________________

__________________

17 "En strategi for et digitalt indre marked i EU", meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, COM(2015) 192 final af 6.5.2015.

17"En strategi for et digitalt indre marked i EU", meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, COM(2015) 192 final af 6.5.2015.

18 "EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 - Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling", meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, COM(2016) 179 final.

18"EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 - Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling", meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, COM(2016) 179 final.

19 Rapport om unionsborgerskab 2017: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer, 24. januar 2017 (COM(2017) 30/2 final).

19Rapport om unionsborgerskab 2017: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer, 24. januar 2017 (COM(2017) 30/2 final).

Begrundelse

Bedre refleksion over den betydning, som digitale teknologier har i at ændre vores liv og den måde, hvorpå borgere, selskaber og deres ansatte kommunikerer, tilgår information og viden, opfinder, forbruger, deltager og arbejder. Understreger endvidere betydningen af at integrere alle europæiske og nationale portaler til ét enkelt kontaktpunkt.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Europa-Parlamentet og Rådet har gentagne gange opfordret til en mere omfattende og mere brugervenlig pakke af oplysninger og bistand for at hjælpe virksomheder med at navigere på det indre marked og for at styrke og strømline redskaberne vedrørende det indre marked med henblik på bedre at opfylde borgernes og virksomhedernes behov i forbindelse med deres grænseoverskridende aktiviteter.

(3)  Europa-Parlamentet og Rådet har gentagne gange opfordret til en mere omfattende og mere brugervenlig pakke af oplysninger og bistand for at hjælpe borgere og virksomheder med at navigere på det indre marked og for at styrke og strømline redskaberne vedrørende det indre marked med henblik på bedre at opfylde borgernes og virksomhedernes behov i forbindelse med deres grænseoverskridende aktiviteter.

Begrundelse

Europa-Parlamentet har gentagne gange opfordret til flere oplysninger og mere bistand for at hjælpe både borgere og virksomheder.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Denne forordning er et svar på disse opfordringer ved at tilbyde borgerne og virksomhederne let adgang til de oplysninger og procedurer og de bistands- og problemløsningstjenester, som er nødvendige, for at de kan udøve deres rettigheder på det indre marked. Ved denne forordning oprettes en fælles digital portal, i forbindelse med hvilken Kommissionen og de kompetente myndigheder vil spille en vigtig rolle for at nå disse mål.

(4)  Denne forordning er et svar på disse opfordringer ved at tilbyde borgerne og virksomhederne adgang til de oplysninger og onlineprocedurer og de bistands- og problemløsningstjenester, som er nødvendige, for at de kan udøve deres rettigheder på det indre marked. Den fælles digitale portal vil kunne bidrage til større gennemsigtighed af regler og bestemmelser på områder som f.eks. rejser inden for Unionen, arbejde og pension i Unionen, ophold for unionsborgere i en anden medlemsstat end deres oprindelsesmedlemsstat, adgang til uddannelse i andre medlemsstater, adgang til sundhedsydelser, udøvelse af familierettigheder, opholdsrettigheder, borgerrettigheder og forbrugerrettigheder. Den vil desuden kunne bidrage til at styrke forbrugernes tillid, adressere fragmenteringen af forbrugerbeskyttelsen og det indre markeds regler og nedbringe virksomhedernes omkostninger til overholdelse af reglerne. Ved denne forordning oprettes en brugervenligt, interaktivt fælles digitale portal, som er baseret på brugernes behov og bør vejlede dem til de relevante tjenester. I denne sammenhæng vil Kommissionen, medlemsstaterne og de kompetente myndigheder spille en vigtig rolle for at nå disse mål.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4 a)  Den fælles digitale portal bør lette samspillet mellem borgere og virksomheder på den ene side og offentlige forvaltninger og kompetente myndigheder på den anden side ved at give adgang til onlineportaler og websteder på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan , som gør borgernes og virksomhedernes daglige aktiviteter lettere og minimerer hindringer i det indre marked. Tilstedeværelsen af en fælles digital portal, som giver adgang til nøjagtige og opdaterede oplysninger, adgang til onlineprocedurer og bistands- og problemløsningstjenester, kunne bidrage til at øge brugernes kendskab til de forskellige eksisterende onlinetjenester og kan spare brugerne tid og penge ved bestemmelsen af, hvilke onlinetjenester der er de mest hensigtsmæssige til at dække deres behov.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Denne forordning indeholder en liste over de områder, der er relevante for, at borgere og virksomheder kan udøve deres rettigheder på det indre marked, og bør kræve, at medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at oplysningerne inden for disse områder er helt dækket af websteder og portaler på nationalt plan og EU-plan. Desuden bør oplysningerne ikke blot forklare reglerne og forpligtelserne for borgerme og virksomhederne, men bør også forklare, hvilke procedurer borgerne og virksomhederne skal gennemføre for at overholde disse regler og opfylde disse forpligtelser. Oplysningerne bør også give en beskrivelse af de bistands- og problemløsningstjenester, som borgerne og virksomhederne kan henvende sig til, hvis de har problemer med at forstå oplysningerne, med at anvende disse oplysninger på deres særlige situation eller med at gennemføre en procedure.

(5)  Denne forordning indeholder en liste over de områder, der er relevante for, at borgere og virksomheder kan udøve deres rettigheder på det indre marked, og bør kræve, at medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at nøjagtige og opdaterede oplysninger af en høj kvalitet inden for disse områder er helt dækket på nationalt plan og EU-plan, herunder på regionalt og lokalt plan, og at de forklarer de gældende regler og forpligtelser og hvilke procedurer borgerne og virksomhederne skal gennemføre for at overholde disse regler og opfylde disse forpligtelser. Disse oplysninger bør inddeles i emneområder som "arbejdsforhold", "sundhed" og "pensioner" og forbinde forskellige supplerende tjenester, således at brugerne nemt kan dirigeres mellem de forskellige tjenester gennem den fælles digitale portal. For at sikre overskueligheden i den fælles digitale portal skal de oplysninger, der leveres gennem portalen, være klare, nøjagtige og opdaterede, brug af kompleks terminologi skal minimeres, og brug af akronymer skal begrænses til dem, som resulterer i forenklede og letforståelige termer, som ikke kræver forudgående viden om emnet eller lovområdet. Desuden bør oplysningerne også give en beskrivelse af de bistands- og problemløsningstjenester, som borgerne og virksomhederne kan henvende sig til, hvis de har problemer med at forstå oplysningerne, med at anvende disse oplysninger på deres særlige situation eller med at gennemføre en procedure.

Begrundelse

For at den fælles digitale portal kan opfylde brugernes behov, skal der angives standarder vedrørende oplysningernes kvalitet. I undersøgelsen "En europæisk kvikskranke" (2013), der blev gennemført for Europa-Parlamentets Temaafdeling A, blev klare, nøjagtige og ajourførte oplysninger af borgere og virksomheder identificeret som nogle af de vigtigste træk ved et enkelt kontaktpunkt. I overensstemmelse med forfatterens anbefalinger bør det sikres, at oplysningerne er lette at forstå, således at et maksimalt antal brugere kan nyde godt af de oplysninger og tjenester, der er omhandlet i denne forordning.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Eftersom dette initiativ har det tredobbelte formål at begrænse yderligere administrative byrder for borgere og virksomheder, der opererer eller ønsker at operere i andre medlemsstater i fuld overensstemmelse med nationale regler og procedurer, at afskaffe forskelsbehandling og at sikre, at det indre marked fungerer med hensyn til levering af oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, og eftersom initiativets bestanddele omfatter fri bevægelighed for borgere og social sikring, hvilket ikke blot kan betragtes som sekundært, bør initiativet bygge på artikel 21, stk. 2, artikel 48 og artikel 114, stk. 1, i TEUF.

(6)  Eftersom denne forordning har til formål at begrænse yderligere administrative byrder for borgere og virksomheder, der opererer eller ønsker at operere i andre medlemsstater eller i den medlemsstat, hvor de er stiftet eller hjemmehørende, i fuld overensstemmelse med nationale regler og procedurer, at afskaffe forskelsbehandling og at sikre, at det indre marked fungerer med hensyn til levering af oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, og eftersom initiativets bestanddele omfatter fri bevægelighed for borgere og social sikring, hvilket ikke blot kan betragtes som sekundært, bør denne forordning bygge på artikel 21, stk. 2, artikel 48 og artikel 114, stk. 1, i TEUF.

Begrundelse

Den fælles digitale portal vil ikke alene være en fordel for grænseoverskridende brugere men også for brugere, der tilgår portalen i deres nationale medlemsstat eller i den medlemsstat, hvor de bor/opholder sig, idet den nationale administration flyttes hen mod digital forvaltning, og idet der leveres digitale løsninger til daglige aktiviteter i menneskers liv.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at EU-borgere og -virksomheder kan udnytte deres ret til fri bevægelighed inden for det indre marked, bør Unionen vedtage specifikke foranstaltninger, der gør det muligt for borgerne og virksomhederne at få let adgang til omfattende og pålidelige oplysninger om deres rettigheder i henhold til EU-retten og til oplysninger om de gældende nationale regler og procedurer, som de skal følge, hvis de flytter til, bor eller studerer, eller hvis de opretter eller driver virksomhed i en anden medlemsstat end deres egen. De oplysninger, der skal gives på nationalt plan, bør ikke kun vedrøre nationale regler til gennemførelse af EU-retten, men også eventuelle andre nationale regler, som gælder for nationale borgere og virksomheder fra andre medlemsstater på samme måde.

(7)  For at EU-borgere og -virksomheder kan udnytte deres ret til fri bevægelighed inden for det indre marked, bør Unionen vedtage specifikke og ikkediskriminerende foranstaltninger, der gør det muligt for borgerne og alle fysiske personer, der er bosat i en medlemsstat, og virksomhederne at få let adgang til omfattende og pålidelige oplysninger om deres rettigheder i henhold til EU-retten og til oplysninger om de gældende nationale regler og procedurer, som de skal følge, hvis de flytter til, bor eller studerer, eller hvis de opretter eller driver virksomhed i en anden medlemsstat end deres egen. De oplysninger, der skal gives på nationalt plan, bør ikke kun vedrøre nationale regler til gennemførelse af EU-retten, men også eventuelle andre nationale regler, som gælder for nationale borgere og virksomheder fra andre medlemsstater på samme måde.

Begrundelse

Dette er en generel erklæring om, at Unionen og medlemsstaterne bør vedtage ikkediskriminerende foranstaltninger for virksomhederne og borgerne.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Der bør ved denne forordning oprettes et enkelt kontaktpunkt, hvor borgerne og virksomhederne kan få adgang til oplysninger om, hvilke regler og krav de skal opfylde i medfør af EU-retten og/eller national ret. Det bør forenkle borgernes og virksomhedernes kontakt med de bistands- og problemløsningstjenester, der er oprettet på EU-plan eller nationalt plan, og gøre kontakten mere effektiv. Portalen bør også lette adgangen til og gennemførelsen af procedurer. Denne forordning bør derfor pålægge medlemsstaterne at gøre det muligt for brugere helt at gennemføre visse procedurer, der er af største vigtighed for flertallet af borgere og virksomheder, som bevæger sig på tværs af grænserne, online, uden at detnogen måde berører de gældende materielle krav i medfør af EU-retten og/eller national ret inden for disse politikområder. I denne forbindelse bør forordningen støtte anvendelsen af engangsprincippet for udveksling af dokumentation mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater.

(11)  Der bør ved denne forordning oprettes et enkelt kontaktpunkt, hvor borgerne og virksomhederne kan få adgang til oplysninger om, hvilke regler og krav de skal opfylde i medfør af EU-retten og/eller national ret. Det bør forenkle borgernes og virksomhedernes kontakt med de bistands- og problemløsningstjenester, der er oprettet på EU-plan eller nationalt plan, og gøre kontakten mere effektiv. Portalen bør også lette onlineadgangen til procedurer. Denne forordning bør derfor pålægge medlemsstaterne at gøre det muligt for brugerne, hvor det er relevant, at fuldende de procedurer, som er anført i bilag II, der er af største vigtighed for flertallet af borgere og virksomheder, eller at afslutte andre procedurer, der er tilgængelige for brugerne i en medlemsstat online, og som er blevet oprettetnationalt plan af centrale statslige organer eller stilles til rådighed for alle ikkestatslige myndigheder. Denne forordning berører på ingen måde de eksisterende rettigheder og forpligtelser i henhold til EU-retten og/eller national ret inden for disse politikområder. I forbindelse med procedurer, der er opført i bilag II til denne forordning, og de procedurer, der er fastsat i direktiverne 2005/36/EF, 2006/123/EF, 2014/24/EU og 2014/25/EU, bør forordningen støtte anvendelsen af engangsprincippet og fuldt ud respektere den grundlæggende ret til beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med udveksling af dokumentation mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Portalen bør være brugercentreret og brugervenlig, og den bør gøre det muligt for borgerne og virksomhederne at kommunikere med nationale forvaltninger og EU-forvaltninger ved at give dem mulighed for at give feedback om både de tjenester, der tilbydes via portalen, og det indre markeds funktion, sådan som de oplever den. Feedbackredskabet bør gøre det muligt for brugerne at påpege oplevede problemer, mangler og behov med henblik på at fremme en løbende forbedring af kvaliteten af tjenesterne.

(12)  Den fælles digitale portal og de oplysninger, onlineprocedurer og bistands- og problemløsningstjenester, der er omfattet af denne forordning på EU-plan eller nationalt plan bør fremstå som brugercentreret og brugervenlig. Portalen bør sigte mod at undgå overlapninger og give links mellem eksisterende tjenester. Den bør gøre det muligt for borgerne og virksomhederne at kommunikere med nationale forvaltninger og EU-forvaltninger ved at give dem mulighed for at give feedback om både de tjenester, der tilbydes via portalen, og det indre markeds funktion, sådan som de oplever den. Feedbackredskabet bør gøre det muligt for brugerne at påpege oplevede problemer, mangler og behov med henblik på at fremme en løbende forbedring af kvaliteten af tjenesterne baseret på anonyme oplysninger for at beskytte brugerens personoplysninger.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Om portalen bliver vellykket, vil afhænge af Kommissionens og medlemsstaternes fælles indsats. Portalen bør omfatte en fælles brugergrænseflade, der er integreret i den eksisterende Dit Europa-portal, og som vil blive forvaltet af Kommissionen. Den fælles brugergrænseflade bør indeholde links til oplysninger og procedurer og til bistands- eller problemløsningstjenester, der er tilgængelige på portaler, som forvaltes af kompetente myndigheder i medlemsstaterne og Kommissionen. For at lette anvendelsen af portalen bør brugergrænsefladen være tilgængelig på alle officielle EU-sprog. Portalens funktion bør understøttes af tekniske redskaber, der udvikles af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne.

(13)  Om portalen bliver vellykket, vil afhænge af Kommissionens og medlemsstaternes fælles indsats. Portalen bør omfatte en fælles brugergrænseflade, der er integreret i den eksisterende Dit Europa-portal, og som vil blive forvaltet af Kommissionen. Den fælles brugergrænseflade bør indeholde links til oplysninger og procedurer og til bistands- eller problemløsningstjenester, der er tilgængelige på portaler, som forvaltes af kompetente myndigheder i medlemsstaterne og Kommissionen. For at lette anvendelsen af portalen bør brugergrænsefladen være synlig på alle EU-websteder og nationale websteder, som er en del af og som er knyttet til portalen, og bør være tilgængelig på alle officielle EU-sprog. Portalens funktion bør understøttes af tekniske redskaber, der udvikles af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Denne forordning bør styrke dimensionen vedrørende det indre marked af onlineprocedurer ved at opretholde det almindelige princip om ikkeforskelsbehandling, også med hensyn til borgernes og virksomhedernes adgang til onlineprocedurer, der allerede er indført på nationalt plan på grundlag af national ret eller EU-ret. Det bør være muligt for brugere, der ikke er bosiddende eller etableret i en medlemsstat, at få adgang til og gennemføre onlineprocedurer uden hindringer som f.eks. felter, der kræver nationale telefonnumre eller nationale postnumre, betaling af gebyrer, som kun kan ske gennem systemer, der ikke giver mulighed for grænseoverskridende betalinger, mangel på detaljerede forklaringer på et andet sprog end det eller de nationale sprog, manglende muligheder for at indgive elektronisk dokumentation fra myndigheder, der er beliggende i en anden medlemsstat, og manglende accept af elektroniske identifikationsmidler, der er udstedt i andre medlemsstater.

(15)  Denne forordning bør styrke dimensionen vedrørende det indre marked af onlineprocedurer og således bidrage til digitaliseringen af det indre marked ved at opretholde det almindelige princip om ikkeforskelsbehandling, også med hensyn til borgernes og virksomhedernes adgang til onlineprocedurer, der allerede er indført på nationalt plan på grundlag af national ret eller EU-ret. Det bør være muligt for brugere, der ikke er bosiddende eller etableret i en medlemsstat, at få adgang til og gennemføre onlineprocedurer uden hindringer som f.eks. felter, der kræver nationale telefonnumre, nationale præfikser for telefonnumre eller nationale postnumre, betaling af gebyrer, som kun kan ske gennem systemer, der ikke giver mulighed for grænseoverskridende betalinger, mangel på detaljerede forklaringer på et andet sprog end det eller de nationale eller officielle sprog i en medlemsstat, manglende muligheder for at indgive elektronisk dokumentation fra myndigheder, der er beliggende i en anden medlemsstat, og manglende accept af elektroniske identifikationsmidler, der er udstedt i andre medlemsstater. Såfremt en bruger i en situation, der udelukkende findes i en enkelt medlemsstat, kan få adgang til og gennemføre en procedure online i den medlemsstat inden for et område, der er dækket af denne forordning, bør en grænseoverskridende bruger også kunne få adgang til og gennemføre den samme procedure online, enten ved at bruge den samme tekniske løsning eller en tilpasset løsning og uden diskriminerende hindringer. Til dette formål bør medlemsstaterne have mulighed for at etablere lignende ikkediskriminerende procedurer for brugere, der er fra eller opholder sig i andre medlemsstater, forudsat at de sørger for, at betingelserne for adgang til oplysninger og tjenester for grænseoverskridende brugere er de samme som betingelserne for de brugere, der er etableret i den medlemsstat.

Begrundelse

Portalen er et digitalt instrument, som hjælper med at oplyse folk om deres rettigheder i EU og om national ret og gør dem i stand til at gøre brug af og få adgang til procedurer online samt tjenester og problemløsningsværktøjer. Forordningen vil ikke berøre eller forhindre medlemsstaterne i at fortsætte med at organisere deres nationale tjenester og procedurer på en måde, som opfylder deres nationale behov, men de skal sørge for, at procedurerne er ikkediskriminerende for grænseoverskridende brugere.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Denne forordning bør bygge på eIDAS-forordningen26, der fastlægger, på hvilke betingelser medlemsstaterne anerkender visse elektroniske identifikationsmidler for fysiske og juridiske personer, der er omfattet af en anmeldt elektronisk identifikationsordning i en anden medlemsstat. Fra datoen for anvendelse af den pågældende forordning bør det være muligt for brugerne at anvende deres elektroniske identifikations- og autentifikationsmidler med henblik på at operere på tværs af grænserne og kommunikere elektronisk med kompetente myndigheder.

(16)  Denne forordning bør bygge på eIDAS-forordningen26, der fastlægger, på hvilke betingelser medlemsstaterne anerkender visse elektroniske identifikationsmidler for fysiske og juridiske personer, der er omfattet af en anmeldt elektronisk identifikationsordning i en anden medlemsstat. Fra datoen for anvendelse af den pågældende forordning bør det være muligt for brugerne at anvende deres elektroniske identifikations- og autentifikationsmidler med henblik på at operere på tværs af grænserne og kommunikere elektronisk med kompetente myndigheder. Det bør også være muligt for brugerne at anvende deres elektroniske identifikations- og autentifikationsmidler, når de opererer og interagerer elektronisk med forvaltningen for Unionens institutioner, organer, kontorer eller agenturer. Denne forordning bør være teknologineutralitet med hensyn til elektroniske identifikations- og autentifikationssystemer.

__________________

__________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

26Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

Begrundelse

Brugere bør kunne anvende nationale identifikations- og autentifikationsmidler på europæisk plan.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at gøre det muligt for borgerne og virksomhederne direkte at kunne nyde godt af fordelene ved det indre marked uden yderligere unødige administrative byrder bør denne forordning kræve fuld digitalisering af brugergrænsefladen for visse centrale procedurer for grænseoverskridende brugere, som er anført i bilag II, og opstille kriterier til at definere, hvordan procedurer kan betragtes som helt online. "Registrering af økonomisk virksomhed" er en sådan procedure, der er af særlig betydning for virksomheder. Dette bør imidlertid ikke omfatte de procedurer, der fører til stiftelse af selskaber eller firmaer som juridiske enheder, da sådanne procedurer kræver en omfattende tilgang, der tager sigte på at lette digitale løsninger i hele et selskabs livscyklus. Når virksomheder etablerer sig i en anden medlemsstat, har de pligt til at lade sig registrere i en social sikringsordning og en forsikringsordning med henblik på at registrere deres ansatte og betale bidrag til begge ordninger. Disse procedurer er fælles for alle virksomheder, der er aktive i enhver erhvervssektor, og det er derfor hensigtsmæssigt at kræve, at disse to registreringsprocedurer gøres tilgængelige online.

(18)  For at gøre det muligt for borgerne og virksomhederne direkte at kunne nyde godt af fordelene ved det indre marked uden yderligere unødige administrative byrder bør denne forordning kræve fuld digitalisering af brugergrænsefladen for visse centrale procedurer for grænseoverskridende brugere, som er anført i bilag II, og opstille kriterier til at definere, hvordan en procedure kan betragtes som helt online. Et sådant krav om fuld digitalisering bør ikke gælde, hvis en procedure ikke eksisterer i en medlemsstat. "Underretning om økonomisk virksomhed" er en sådan procedure, der er af særlig betydning for virksomheder. Denne forordning bør imidlertid ikke omfatte de procedurer, der fører til stiftelse af selskaber eller firmaer som juridiske enheder, herunder registrering som en enkeltmandsvirksomhed, et partnerskab eller en anden form, som ikke er en separat juridisk enhed eller for registrering af en virksomhed i erhvervsregistret, idet sådanne procedurer kræver en omfattende tilgang, der tager sigte på at lette digitale løsninger i hele et selskabs livscyklus. Når virksomheder etablerer sig i en anden medlemsstat, har de pligt til at lade sig registrere i en social sikringsordning og en forsikringsordning med henblik på at registrere deres ansatte og betale bidrag til begge ordninger. Disse procedurer er fælles for alle virksomheder, der er aktive i enhver erhvervssektor, og det er derfor hensigtsmæssigt at kræve, at disse to registreringsprocedurer gøres tilgængelige online. Det er også hensigtsmæssigt, at procedurer vedrørende skatteforhold stilles til rådighed online, da disse procedurer har tendens til at repræsentere en af de største hindringer for grænseoverskridende drift af små og mellemstore virksomheder i Unionen.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18 a)  En procedure bør betragtes som værende helt online, hvis brugeren kan foretage alle trin fra adgang til proceduren indtil dens gennemførelse ved elektronisk at interagere med den kompetente myndighed, ("front office"), på afstand og gennem en onlinetjeneste. Denne tjeneste bør lede brugeren gennem en udtømmende liste over alle de krav, der skal opfyldes, og al dokumentation, der skal leveres. Den bør også gøre det muligt for brugeren at levere oplysninger og bevis for overensstemmelse med alle sådanne krav og bør give brugeren automatisk modtagelsesbevis. Resultatet af proceduren i overensstemmelse med denne forordning bør også, hvor det er muligt, leveres elektronisk, eller hvis det er påkrævet af EU-lov eller national lov, leveres fysisk. Dette bør ikke berøre medlemsstaternes kompetencer til at etablere direkte kontakt og kommunikation med borgerne og virksomhederne ved hjælp af de procedurer, der er nødvendige med henblik på yderligere afklaring, der ikke kræver direkte fysisk tilstedeværelse.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  I betragtning af det nuværende teknologiske udviklingsstade kan det i nogle tilfælde stadig være nødvendigt for brugere af en procedure at give personligt fremmøde for en kompetent myndighed som del af en onlineprocedure, navnlig i tilfælde af anmodning om eller fornyelse af pas eller identitetskort, som indeholder biometriske oplysninger. En sådan undtagelse bør begrænses til situationer, hvor der ikke findes digital teknologi til at opfylde formålet med proceduren.

(19)  I nogle tilfælde kan det kræves af brugeren, at denne fremlægger dokumentation som bevis for forhold, der ikke kan fastlægges via onlinemetoder, herunder lægeattester og dokumentation for motorkøretøjers egnethed til færdsel på offentlige veje. Så længe den dokumentation, der skal bevise sådanne forhold, kan indleveres i elektronisk format, bør dette ikke udgøre en undtagelse for princippet om, at der skal tilbydes en fuldstændig onlineprocedure. I betragtning af det nuværende teknologiske udviklingsstadie kan det i andre tilfælde stadig være nødvendigt for brugere af en onlineprocedure at give personligt fremmøde for en kompetent myndighed som del af onlineproceduren, for eksempel i tilfælde af anmodning om eller fornyelse af pas eller identitetskort, som indeholder biometriske oplysninger. En sådan undtagelse bør være ikke-diskriminerende og begrænset til situationer, hvor det er absolut nødvendigt, at medlemsstaterne gennemfører strengt nødvendigt, objektivt begrundede og forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger af hensyn til den almindelige sikkerhed, folkesundhed og bekæmpelse af svig. Såfremt der findes teknologi, som passende erstatter et personligt fremmøde for myndigheden, som for eksempel sikker onlinekommunikation såsom livechats eller videokonferencer, bør denne teknologi anvendes, medmindre dette er i modstrid med lovgivningsmæssige formkrav i den medlemsstat, hvor proceduren gennemføres. Enhver sådan undtagelse bør begrundes og meddeles Kommissionen og portalkoordineringsgruppen og bør drøftes og vurderes regelmæssigt i portalkoordineringsgruppen sammen med god national praksis og tekniske udviklinger, der kunne fremme yderligere digitalisering af procedurer.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Denne forordning bør ikke gribe ind i nationale myndigheders kompetencer i forskellige faser af en procedure, herunder de proceduremæssige arbejdsgange inden for og mellem deres kompetente myndigheder, hvad enten de er digitaliseret eller ej.

(20)  Denne forordning bør ikke berøre eksisterende rettigheder og forpligtelser i henhold til EU-ret eller national ret inden for de politikområder, som er dækket af denne forordning, og bør ikke forhindre medlemsstaterne i at fortsætte med at organisere deres nationale tjenester og procedurer på en måde, som opfylder deres nationale behov, og som er i overensstemmelse med de fælles organisations- og kommunikationsformer, som bruges på nationalt, regionalt og lokalt plan. Denne forordning bør ikke gribe ind i medlemsstaters kompetencer, for så vidt angår oprettelsen af en procedure eller overdragelse af kompetencer til nationale myndigheder, eller i nationale myndigheders kompetencer i forskellige faser af en procedure, herunder de proceduremæssige arbejdsgange inden for og mellem deres kompetente myndigheder, hvad enten de er digitaliseret eller ej. Denne forordning bør være supplerende for medlemsstaternes kompetencer til at opretholde eller etablere ikkedigitaliserede eller eksisterende onlineprocedurer ud over de onlineprocedurer, der er angivet i bilag II.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Flere net og tjenester er blevet oprettet på nationalt plan og EU-plan for at bistå borgere og virksomheder i forbindelse med deres grænseoverskridende aktiviteter. Det er vigtigt, at disse tjenester, blandt andre Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre, Dit Europa – Råd & Vink, Solvit, helpdesken vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder, Europe Direct og Enterprise Europe-netværket, indgår i den fælles digitale portal for at sikre, at alle potentielle brugere kan finde dem. De, der er anført i bilag III, er blevet oprettet ved bindende EU-retsakter, mens andre fungerer på frivilligt grundlag. Førstnævnte tjenester bør være bundet af de kvalitetskriterier, der fastlægges i denne forordning, mens de sidstnævnte bør vælge at opfylde kvalitetskravene, hvis de ønsker, at deres tjenester stilles til rådighed via portalen.

(22)  Flere net og tjenester er blevet oprettet på nationalt plan og EU-plan for at bistå borgere og virksomheder i forbindelse med deres grænseoverskridende aktiviteter. Det er vigtigt, at disse tjenester, blandt andre alle eksisterende bistands- eller problemløsningsværktøjer, der er etableret på unionsplan, for eksempel Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre, Dit Europa – Råd & Vink, Solvit, helpdesken vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder, Europe Direct og Enterprise Europe-netværket, indgår i den fælles digitale portal for at sikre, at alle potentielle brugere kan finde dem. De tjenester, der er anført i bilag III, er blevet oprettet ved bindende EU-retsakter, mens andre tjenester fungerer på frivilligt grundlag. Begge kategorier af tjenester bør være bundet af de kvalitetskriterier, der fastlægges i denne forordning, og stilles til rådighed via portalen. Omfanget af disse tjenester, deres forvaltningsordninger og det frivillige grundlag, som de opererer på, bør ikke ændres gennem denne forordning.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Desuden kan medlemsstaterne og Kommissionen beslutte at tilføje andre nationale bistands- eller problemløsningstjenester, som stilles til rådighed af kompetente myndigheder eller af private eller halvprivate enheder, på de betingelser, der er fastsat i denne forordning. I princippet bør de kompetente myndigheder være ansvarlige for at bistå borgerne og virksomhederne med forespørgsler vedrørende gældende regler og procedurer, som ikke fuldt ud kan besvares af onlinetjenester. Inden for meget specialiserede områder, og når tjenester, som stilles til rådighed af private eller halvprivate organer, opfylder brugernes behov, kan medlemsstaterne dog foreslå Kommissionen at medtage sådanne tjenester i portalen, forudsat at de opfylder alle betingelserne i denne forordning og ikke overlapper de bistands- eller problemløsningstjenester, der allerede er medtaget.

(23)  Desuden kan medlemsstaterne og Kommissionen beslutte at tilføje andre nationale bistands- eller problemløsningstjenester, som stilles til rådighed af kompetente myndigheder eller af private eller halvprivate enheder, for eksempel offentlige organer, handelskamre eller ikkestatslige bistandstjenester for borgere, på de betingelser, der er fastsat i denne forordning. I princippet bør de kompetente myndigheder være ansvarlige for at bistå borgerne og virksomhederne med forespørgsler vedrørende gældende regler og procedurer, som ikke fuldt ud kan besvares af onlinetjenester. Inden for meget specialiserede områder, og når tjenester, som stilles til rådighed af private eller halvprivate organer, opfylder brugernes behov, kan medlemsstaterne dog foreslå Kommissionen at medtage sådanne tjenester i portalen, forudsat at de opfylder alle betingelserne i denne forordning og ikke overlapper de bistands- eller problemløsningstjenester, der allerede er medtaget.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  For at bistå brugerne med at finde frem til den relevante tjeneste bør denne forordning indeholde bestemmelser om et redskab, der automatisk leder brugerne til den rette tjeneste.

(24)  For at bistå brugerne med at finde frem til den relevante tjeneste bør denne forordning indeholde bestemmelser om et redskab til en søgefunktion og til bistandstjenester, der automatisk leder brugerne til den rette tjeneste.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at sikre tekstens interne logik og sammenhæng.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Overholdelse af en minimumsliste over kvalitetskrav er et væsentligt element i en velfungerende fælles digital portal med henblik på at sikre, at tilrådighedsstillelsen af oplysninger og tjenester er pålidelig, da det ellers i alvorlig grad vil undergrave troværdigheden af portalen som helhed. Tilgængeligheden af oplysninger for grænseoverskridende brugere kan forbedres betydeligt, hvis oplysningerne er tilgængelige ikke blot på en medlemsstats nationale sprog, men også på yderligere mindst ét officielt EU-sprog. Oversættelsen fra det eller de nationale sprog til dette andet officielle EU-sprog bør nøje afspejle indholdet af de oplysninger, der gives på det eller de nationale sprog.

(25)  Overholdelse af en minimumsliste over kvalitetskrav er et væsentligt element i en velfungerende fælles digital portal med henblik på at sikre, at tilrådighedsstillelsen af oplysninger og tjenester er pålidelig, da det ellers i alvorlig grad vil undergrave troværdigheden af portalen som helhed. Tilgængeligheden af oplysninger for grænseoverskridende brugere kan forbedres betydeligt, hvis oplysningerne er tilgængelige ikke blot på en medlemsstats nationale eller officielle sprog, men også på yderligere mindst ét officielt EU-sprog, som forstås af det størst mulige antal brugere i grænseoverskridende aktiviteter. Oversættelsen fra en medlemsstats officielle eller nationale sprog til dette andet officielle EU-sprog bør nøje afspejle indholdet af de oplysninger, der gives på medlemsstatens nationale eller officielle sprog. Koordinationsgruppen bør også give en henstilling til medlemsstaterne vedrørende det eller de yderligere sprog, som forstås af det størst mulige antal brugere i grænseoverskridende aktiviteter. Grænseoverskridende aktiviteter bør defineres som dem, hvor brugeren ikke i alle henseender kun findes i en enkelt medlemsstat. Ved fremlæggelse af oplysninger på mindst ét af Unionens officielle sprog, der supplerer det nationale eller officielle sprog eller, hvis det er relevant, nationale eller officielle sprog, bør medlemsstaterne også tage den mulighed i betragtning, at visse oplysninger søges mere af specifikke sprogbrugere, såsom brugere fra nabolande eller i grænseoverskridende regioner.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25 a)  I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/21021a ("direktiv om webtilgængelighed") kræves det af medlemsstaterne, at de sørger for, at deres websteder er tilgængelige i overensstemmelse med principperne om opfattelighed, funktionsevne, forståelighed og robusthed, og at de opfylder kraven i direktivet. Mens direktivet om tilgængelighed ikke finder anvendelse på websteder og mobilapplikationer for unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer for så vidt angår den fælles brugergrænseflade, bistand, problemløsningstjenester, brugerfeedbackmekanismer og websteder på den fælles digitale portal, som unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer er ansvarlige for, bør Kommissionen sørge for, at disse websteder er tilgængelige for personer med handicap på en måde, der svarer til kravene i direktivet. Navnlig opfordres Kommissionen til at overholde de relevante europæiske harmoniserede standarder, at overholdelsen af kravene ved opfattelighed, forståelighed, funktionsevne og robusthed. Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre overensstemmelse med FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, navnlig artiklerne 9 og 21, og, for at fremme adgangen til information for personer med intellektuelt handicap, bør alternativer i et letlæseligt sprog stilles til rådighed i det størst mulige omfang og forholdsmæssigt.

 

__________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobil-applikationer (EUT L 327 af 2.12.2016, s. 1).

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Onlinetjenester, der stilles til rådighed af kompetente myndigheder, er af afgørende betydning for at øge kvaliteten af de tjenester, der stilles til rådighed for borgerne og virksomhederne. Når offentlige forvaltninger i medlemsstaterne i stigende grad ikke længere kræver, at borgerne og virksomhederne indgiver de samme oplysninger flere gange, men i stedet arbejder hen mod genbrug af data, bør samme lettelse gælde for brugere, der står over for procedurer i andre medlemsstater, for at begrænse yderligere byrder.

(27)  Onlinetjenester, der stilles til rådighed af kompetente myndigheder, er af afgørende betydning for at øge kvaliteten og sikkerheden af de tjenester, der stilles til rådighed for borgerne og virksomhederne. Når offentlige forvaltninger i medlemsstaterne i stigende grad ikke længere kræver, at borgerne og virksomhederne indgiver de samme oplysninger flere gange, men i stedet arbejder hen mod genbrug af data, bør samme lettelse gælde for brugere, der står over for procedurer i andre medlemsstater, for at begrænse yderligere byrder.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27 a)  For at kunne muliggøre lovmæssig korrekt udveksling af dokumentation og oplysninger på tværs af landegrænser ved hjælp af anvendelse af engangsprincippet i hele EU bør anvendelsen af dette direktiv og af engangsprincippet gennemføres i overensstemmelse med alle relevante regler for databeskyttelse, herunder principperne for dataminimering, nøjagtighed, lagringsbegrænsning, integritet og fortrolighed, nødvendighed, proportionalitet og formålsbegrænsning samt planlagt databeskyttelse og databeskyttelse som standard. Det bør også gennemføres i fuld overensstemmelse med principperne om beskyttelse af privatlivets fred og indbygget sikkerhed og respekten for personers grundlæggende rettigheder, herunder retten til retfærdighed og gennemsigtighed.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 27 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27 b)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør sikre, at brugere af det tekniske system til udveksling af dokumentation modtager tydelige oplysninger om, hvorledes personoplysninger, som vedrører dem, vil blive behandlet i overensstemmelse med artikel 13 og 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791a og artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 45/2001. Brugerne skal også have indsigelsesret i forhold til behandlingen af deres personoplysninger i det tekniske system i henhold til artikel 21, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679.

 

__________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  For yderligere at lette anvendelsen af onlineprocedurer bør denne forordning i overensstemmelse med engangsprincippet skabe grundlag for udveksling af dokumentation direkte mellem de berørte kompetente myndigheder fra forskellige medlemsstater på anmodning af borgere og virksomheder. Engangsprincippet betyder, at borgerne og virksomhederne ikke bør indgive de samme oplysninger til offentlige myndigheder mere end én gang med henblik på grænseoverskridende udveksling af dokumentation.

(28)  For yderligere at lette anvendelsen af onlineprocedurer bør denne forordning i overensstemmelse med engangsprincippet og med den offentlige interesse i litra e) i artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, skabe grundlag for etablering af et velfungerende og sikkert teknisk system til elektronisk udveksling af dokumentation efter udtrykkelig anmodning fra og godkendelse af borgere og virksomheder. Denne forordning bør ikke danne grundlag for udveksling af dokumentation eller for brug af det tekniske system til udveksling af dokumentation til andre formål end dem, der er omhandlet i direktiv 2005/36/EF, 2006/123/EF, 2014/24/EU og 2014/25/EU og i den gældende EU-ret eller nationale ret for de onlineprocedurer, der er anført i bilag II.

 

 

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28 a)  Eftersom borgere og virksomheder i de fleste tilfælde ikke vil være klar over, at den grænseoverskridende udveksling af dokumentation kan aktiveres efter anmodning, bør brugeren være tilstrækkeligt informeret om denne mulighed, når han/hun anvender de procedurer, der er fastsat i direktiverne 2005/36/EF, 2006/123/EF, 2014/24/EU og 2014/25/EU og de procedurer, der er opført i bilag II. Brugeren skal have fuld kontrol over udvekslingen af dokumentation ud fra en udtrykkelig anmodning, som brugeren har givet personligt til den kompetente myndighed for udveksling af dokumentation. Anmodningen betragtes som værende udtrykkelig, hvis den indeholder en frivillig, specifik, oplyst og entydig tilkendegivelse af personens ønsker om at få de relevante oplysninger udvekslet, enten i form af en erklæring eller ved en tydeligt bekræftende handling. En udtrykkelig anmodning om udveksling af dokumentation bør ikke blot udledes fra en anmodning om at udføre en specifik administrativ procedure (f.eks. om at registrere et motorkøretøj), ej heller bør det være tilstrækkeligt at foretage en generel anmodning som for eksempel en anmodning om at få alle nødvendige dokumenter fra alle relevante myndigheder for så vidt angår de pågældende administrative procedurer.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28 b)  Anvendelse af den tekniske ordning bør være frivillig, og brugeren bør også være i stand til at fremlægge dokumentation på anden måde uden for tekniske systemer, der er oprettet ved denne forordning. Brugeren skal have mulighed for at se dokumentationen og har ret til at kontrollere eller tilbagekalde den udtrykkelige anmodning om udveksling af dokumentation på ethvert tidspunkt af proceduren. En sådan tilbagetrækning kan typisk finde sted i tilfælde, hvor brugeren, efter at have set dokumentationen, der skal udveksles, opdager, at oplysningerne er unøjagtige, forældede eller rækker videre, end hvad der er nødvendigt for den foreliggende procedure. Brugeren bør kunne også anfægte misbrug og forhindre sekundær anvendelse af data til formål, der ikke opfylder hans eller hendes legitime forventninger.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Et sådant system bør stå til rådighed i tillæg til andre systemer med mekanismer til samarbejde mellem myndigheder, såsom IMI og [e-tjenesteydelseskortet], og bør ikke berøre andre systemer, herunder det system, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 987/2009, det fælles europæiske udbudsdokument i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU, sammenkoblingen af nationale registre, sammenkoblingen af centrale registre og handels- og selskabsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF34 og sammenkoblingen af insolvensregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/84835.

(30)  Det sikre tekniske system, der bør oprettes for at muliggøre udveksling af dokumentation i henhold til denne forordning, bør også give anmodende kompetente myndigheder sikkerhed fra de udstedende myndigheders side for så vidt angår ægtheden og gyldigheden af de fremlagte dokumenter. Den udstedende myndighed bør sikre, at personoplysninger opdateres, når det måtte være nødvendigt, og at unøjagtige og forældede data ikke længere behandles. Det tekniske system bør stå til rådighed i tillæg til andre systemer med mekanismer til samarbejde mellem myndigheder, såsom IMI og bør ikke berøre andre systemer, herunder det system, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 987/2009, det fælles europæiske udbudsdokument i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU33, systemet til elektronisk udveksling af oplysninger i forbindelse med social sikring (EESSI), sammenkoblingen af nationale registre, sammenkoblingen af centrale registre og handels- og selskabsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF34 og sammenkoblingen af insolvensregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/84835.

__________________

__________________

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

33Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11).

34Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11).

35 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 om insolvensbehandling (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 19).

35Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 om insolvensbehandling (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 19).

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  For at sikre ensartede betingelser for indførelse af et teknisk system, som giver mulighed for udveksling af dokumentation, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til nærmere at fastlægge navnlig tekniske specifikationer for et system til behandling af anmodninger fra brugere om udveksling af dokumentation, overførsel af sådan dokumentation samt nødvendige foranstaltninger til at sikre integriteten og fortroligheden af overførsler. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201136.

(31)  For at sikre ensartede betingelser for indførelse af et teknisk system, som giver mulighed for udveksling af dokumentation, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til nærmere at fastlægge navnlig tekniske specifikationer for et system til behandling af anmodninger fra brugere om udveksling af dokumentation, overførsel af sådan dokumentation herunder foranstaltninger til at sikre integriteten og fortroligheden af overførsler samt de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre brugerens interaktion med det tekniske system og interaktion mellem kompetente myndigheder. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201136.

__________________

__________________

36 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

36Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31a)  Med henblik på at sikre et højt sikkerhedsniveau for det tekniske system til grænseoverskridende anvendelse af engangsprincippet bør Kommissionen, ved vedtagelsen af gennemførelsesretsakter, der fastsætter specifikationen for et sådant teknisk system, tage behørigt hensyn til standarder og tekniske specifikationer udarbejdet af europæiske og internationale standardiseringsorganisationer og -organer, navnlig Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), Det Europæiske Institut for Telestandarder (ETSI), Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) og Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) i overensstemmelse med artikel 32 i forordning (EU) 2016/679 og artikel 22 i forordning (EF) nr. 45/2001.

Begrundelse

Udtrykkelig omtale af forordning 2016/679 (GRDP) og forordning 45/2001 for så vidt angår de tekniske specifikationer for sikkerhed

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Opfyldelse af kvalitetskriterierne bør være de kompetente myndigheders og Kommissionens ansvar for så vidt angår de oplysninger, procedurer og tjenester, som de er ansvarlige for. Nationale koordinatorer og Kommissionen bør føre tilsyn med opfyldelsen af kvalitetskriterierne på henholdsvis nationalt plan og EU-plan og tage hånd om eventuelle problemer, der måtte opstå. Denne forordning bør give Kommissionen en bred vifte af midler til at afhjælpe enhver forringelse af kvaliteten af de tjenester, der stilles til rådighed via portalen, afhængigt af hvor alvorlig forringelsen er, og hvor længe den varer, hvilket vil omfatte inddragelse af en portalkoordinationsgruppe. Dette bør ikke berøre Kommissionens overordnede ansvar for overvågning af overholdelsen af denne forordning.

(32)  Opfyldelse af kvalitetskriterierne bør være de kompetente myndigheders og Kommissionens ansvar for så vidt angår de oplysninger, procedurer og tjenester, som de er ansvarlige for. Nationale koordinatorer og Kommissionen bør med jævne mellemrum føre tilsyn med opfyldelsen af kvalitets- og sikkerhedskriterierne på henholdsvis nationalt plan og EU-plan og tage hånd om eventuelle problemer, der måtte opstå. De nationale koordinatorer bør desuden overvåge og føre tilsyn med det tekniske systems funktion, der muliggør grænseoverskridende udveksling af dokumentation. Denne forordning bør give Kommissionen en bred vifte af midler til at afhjælpe enhver forringelse af kvaliteten af de tjenester, der stilles til rådighed via portalen, afhængigt af hvor alvorlig forringelsen er, og hvor længe den varer, hvilket vil omfatte inddragelse af en portalkoordinationsgruppe. Dette bør ikke berøre Kommissionens overordnede ansvar for overvågning af overholdelsen af denne forordning.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33 a)  Denne forordning bør også indeholde et sæt kvalitetskrav for den fælles brugergrænseflade. Kommissionen bør sikre, at den fælles brugergrænseflade opfylder disse krav, og navnlig bør den være til rådighed og tilgængelig online via forskellige kanaler, være let at navigere rundt i og bruge forståelige oplysninger. For at sikre, at brugerne er opmærksomme på den fælles brugergrænseflade, bør den være let genkendelig på websteder og websider på både nationalt plan og EU-plan.

Begrundelse

Dette ændringsforslag foreslår en teknisk løsning til at optimere søgemaskinens muligheder på den fælles digitale portal.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 33 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33 b) Det bør være muligt for den fælles brugergrænseflade at benytte ofte stillede spørgsmål ud fra brugerens væsentlige problemstillinger, hvilke understøttes af intelligent søgning og onlineredskaber som elektroniske blanketter, der kan reducere søgebyrden for brugerne og lede deres anmodninger hen til den mest egnede tjeneste. Ofte stillede spørgsmål reducerer også antallet af anmodninger, som falder uden for en specifik tjenestes ansvarsområde, og har været særligt vellykket til at dirigere anmodninger mellem eksisterende EU-portaler.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 33 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33 c)  Kommissionen bør sikre, at de offentlige indkøbsprocedurer for udvikling af it-applikationer og websider for it-applikationer bag portalen tager behørigt hensyn til innovationskriterierne og behovet for åbne standarder for at fremme genbrug og interoperabilitet af disse it-løsninger.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34 a)  Det navn, som portalen skal kendes af og formidles til offentligheden under, bør være den engelsksprogede betegnelse "Your Europe", navnet for den allerede eksisterende portal. Den fælles brugergrænseflade bør være fremtrædende og let at finde, især via forskellige websøgninger og nationale og EU-websteder og -websider. Logoet for den fælles digitale portal på EU-plan bør være synlig på alle websteder på EU-plan samt på websteder på nationalt plan, som er tilknyttet portalen. Når der findes søgefunktioner på de nationale websteder eller på webstedet, bør portalen være tilgængelig inden for søgemulighederne for de nationale websider og websteder. Kompetente myndigheder bør sikre, at brugere ledes fra deres websteder, som er tilknyttet portalen, til den fælles digitale portal. Oplysninger og adgang til de relevante organisationer på nationalt plan bør også være tilgængelige på websiderne og webstederne for individuelle tjenester på EU-plan.

Begrundelse

Muligheden for at kunne finde samt synlighed er vigtige elementer i succesen for den fælles digitale portal.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Kvaliteten af de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, der er tilgængelige via portalen, bør hovedsagelig overvåges ved hjælp af et brugerfeedbackredskab, som vil bede brugerne om at vurdere dækningen og kvaliteten af de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, som de har brugt. Denne feedback vil blive indsamlet i et fælles redskab, som Kommissionen, de kompetente myndigheder og de nationale koordinatorer bør have adgang til. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelse af denne forordning for så vidt angår funktionaliteterne i dette brugerfeedbackredskab og metoderne til indsamling og udveksling af brugerfeedback bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

(37)  Kvaliteten af den fælles digitale portal afhænger af kvaliteten af de EU-tjenester og nationale tjenester, som leveres gennem portalen. Dårlige erfaringer med onlineoplysninger og -tjenester, som leveres på EU-plan og på nationalt plan, kan generere en negativ opfattelse af portalen. Derfor bør kvaliteten af de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, der er tilgængelige via portalen, hovedsagelig overvåges regelmæssigt ved hjælp af et brugerfeedbackredskab med mulighed for fritekstkommentar, som vil bede brugerne om at vurdere dækningen og kvaliteten af de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, som de har brugt. Denne feedback vil blive indsamlet i et fælles redskab, som Kommissionen, de kompetente myndigheder og de nationale koordinatorer bør have adgang til. For at øge tilliden og sikre gennemsigtighed for brugerne, skal feedbacken samles og offentliggøres anonymiseret som åben data på Kommissionens websted samt på selve portalen i form af opsummerende rapporter. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelse af denne forordning for så vidt angår funktionaliteterne i dette brugerfeedbackredskab og metoderne til indsamling, udveksling og offentliggørelse af brugerfeedback bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Når foranstaltningerne i denne forordning indebærer behandling af personoplysninger, bør de gennemføres i overensstemmelse med EU-retten om beskyttelse af personoplysninger, særlig [direktiv 95/46/EF38], [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67939] og Europa-Parlamentets og Rådets [nye forordning, der erstatter forordning (EF) nr. 45/2001].

(40)  Når foranstaltningerne i denne forordning indebærer behandling af personoplysninger, skal denne behandling foregå i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger. Navnlig bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 45/2001, forordning (EU) 2016/679 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68039 finde anvendelse i forbindelse med denne forordning.

__________________

__________________

38 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

38Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

39a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40a)  Det system, der indføres, skal beskytte brugerdata mod hacking og cyberangreb.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Målet for denne forordning er at sikre, at brugere, der opererer i andre medlemsstater, har onlineadgang til omfattende, pålidelige og forståelige EU-oplysninger og nationale oplysninger om rettigheder, regler og forpligtelser, til onlineprocedurer, som er fuldt anvendelige på tværs af grænserne, og til bistands- og problemløsningstjenester. Da dette ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde dette mål.

(41)  Målet for denne forordning er at sikre, at brugere, der opererer i andre medlemsstater, har onlineadgang til omfattende, pålidelige, tilgængelige og forståelige EU-oplysninger og nationale oplysninger om rettigheder, regler og forpligtelser, til onlineprocedurer, som er fuldt anvendelige på tværs af grænserne, og til bistands- og problemløsningstjenester. Da dette ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde dette mål.

Begrundelse

Afspejler bedre den nuværende kommunikationsstatus fra personer med handicap.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  For at medlemsstaterne og Kommissionen kan udvikle og iværksætte de redskaber, der er nødvendige for at gennemføre denne forordning, bør visse af dens bestemmelser finde anvendelse fra to år efter ikrafttrædelsesdatoen.

(42)  For at medlemsstaterne og Kommissionen kan udvikle og iværksætte de redskaber, der er nødvendige for at gennemføre denne forordning, bør visse af dens bestemmelser finde anvendelse fra to år efter dens ikrafttræden. Andre bestemmelser, der kan overholdes lettere, bør finde anvendelse fra den... [18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fastsætter regler for oprettelse og drift af en fælles digital portal, som skal give borgerne og virksomhederne let adgang til omfattende oplysninger af høj kvalitet, effektive bistands- og problemløsningstjenester og effektive procedurer vedrørende EU-regler og nationale regler gældende for borgere og virksomheder, der udøver eller har til hensigt at udøve deres rettigheder i medfør af EU-retten på området det indre marked, jf. artikel 26, stk. 2, i TEUF

(a)  fastsætter regler for oprettelse og drift af en fælles digital portal, som skal give borgerne og virksomhederne let adgang til nøjagtige, opdaterede og letforståelige og omfattende oplysninger af høj kvalitet, effektive bistands- og problemløsningstjenester og effektive procedurer vedrørende EU-regler og nationale regler gældende for borgere og virksomheder, der udøver eller har til hensigt at udøve deres rettigheder i medfør af EU-retten på området det indre marked, jf. artikel 26, stk. 2, i TEUF;

Begrundelse

For at den fælles digitale portal kan opfylde brugernes behov, skal der angives standarder vedrørende oplysningernes kvalitet. I undersøgelsen "En europæisk kvikskranke" (2013), der blev gennemført for Europa-Parlamentets Temaafdeling A, blev nøjagtige og ajourførte oplysninger af borgere og virksomheder identificeret som nogle af de vigtigste træk ved et enkelt kontaktpunkt. I overensstemmelse med forfatterens anbefalinger bør det sikres, at oplysningerne er lette at forstå, således at et maksimalt antal brugere kan nyde godt af de oplysninger og tjenester, der er omhandlet i denne forordning.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  letter anvendelsen af procedurer for brugere fra andre medlemsstater og støtter indførelsen af engangsprincippet

b)  letter anvendelsen af onlineprocedurer, herunder for brugere fra andre medlemsstater, og letter udvekslingen af dokumentation for de procedurer, der er anført i bilag II til denne forordning, og de procedurer, der er omhandlet i direktiv 2005/36/EF, 2006/123/EF, 2014/24/EU og 2014/25/EU, gennem indførelsen af engangsprincippet

Begrundelse

Det bør gøres klart, at denne forordning ikke udgør et retsgrundlag for engangsprincippet, eftersom dette bør ske i et særskilt forslag om indførelse af et klart retsgrundlag, som kan anvendes til at udvide engangsprincippet i sektorer, der ikke er omfattet af dette forslag. Det separate juridiske instrument er også nødvendigt for at tage fat på potentielle problemer vedrørende databeskyttelse og ansvar, der opstår med princippet. I stedet vil forordningen lette udvekslingen af dokumentation for visse onlineprocedurer gennem et specifikt instrument i artikel 12, derfor vil lette anvendelsen af engangsprincippet.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  Hvis bestemmelserne i denne forordning strider mod en bestemmelse i en anden EU-retsakt om specifikke aspekter af de områder, der er omfattet af denne forordning, har bestemmelsen i den anden EU-retsakt forrang.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 b.  Denne forordning berører ikke indholdet af eller de rettigheder, der tildeles gennem en procedure, som er fastlagt på EU-plan eller nationalt plan på et af de områder, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen og de kompetente myndigheder opretter en fælles digital portal ("portalen") i overensstemmelse med denne forordning. Portalen skal bestå af en fælles brugergrænseflade, der er integreret i en fælles portal, som forvaltes af Kommissionen, og skal indeholde links til relevante nationale websteder og EU-websteder.

1.  Kommissionen og medlemsstaterne opretter en fælles digital portal ("portalen") i overensstemmelse med denne forordning. Portalen skal bestå af en fælles brugergrænseflade, der er integreret i den fælles portal "Dit Europa", som forvaltes af Kommissionen. Portalen skal give adgang og links til relevante nationale websteder og EU-websteder og websider.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplysninger om og links til procedurer, der er fastlagt på EU-plan eller nationalt plan med henblik på udøvelse af disse rettigheder, opfyldelse af disse forpligtelser og overholdelse af disse regler

b)  oplysninger om og links til procedurer, der er fastlagt på EU-plan eller nationalt plan giver brugere mulighed for at udøve deres rettigheder og opfylde forpligtelser og overholde regler på det indre marked.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34 for at ændre bilag I ved at ajourføre oplysningerne i de eksisterende kategorier af oplysninger og til at ændre bilag III i form af tilføjelse af yderligere bistand- og problemløsningstjenester for at tage højde for nye udviklinger i adgang til rettigheder, forpligtelser og regler, der er fastsat i EU-retten og national ret.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  et organ eller en myndighed i en medlemsstat, der er etableret på enten nationalt, regionalt eller lokalt niveau, og som har bestemte ansvarsområder vedrørende de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, der er omfattet af denne forordning "dokumentation":

3)  "kompetent myndighed": et organ eller en myndighed i en medlemsstat, der er etableret på enten nationalt, regionalt eller lokalt niveau, og som har bestemte ansvarsområder vedrørende de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, der er omfattet af denne forordning, eller enhver anden person eller enhed, som medlemsstaten har tildelt et sådant ansvarsområde

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  ethvert dokument og enhver oplysning, herunder tekst, lyd og visuelle og audiovisuelle optagelser, uanset hvilket medium der er anvendt, som er udstedt af en kompetent myndighed for at bevise faktiske omstændigheder eller opfyldelse af kravene i forbindelse med de procedurer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b).

4)  "dokumentation": ethvert dokument og enhver oplysning, herunder tekst, lyd og visuelle og audiovisuelle optagelser, uanset hvilket medium der er anvendt, som er krævet af en kompetent myndighed for at bevise faktiske omstændigheder eller opfyldelse af kravene i forbindelse med de procedurer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b).

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at sikre tekstens interne logik og sammenhæng.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at brugerne har let onlineadgang til følgende på deres nationale websider:

1.  Medlemsstaterne sikrer, at brugerne har let onlineadgang til følgende på deres nationale websider og websider:

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  Desuden skal disse websider og websteder indeholde et link til den fælles brugergrænseflade, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Kommissionen sikrer, at brugere har onlineadgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, og artikel 4, stk. 2, gennem den fælles brugergrænseflade og portalens integrerede og interne søgemaskiner.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at sikre, at Kommissionen vil være ansvarlig for at give adgang til de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, og artikel 4, stk. 2, gennem den fælles digitale portal.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 b.  Kommissionen og medlemsstaterne kan fremlægge yderligere oplysninger end dem, der er anført i bilag I og bilag II.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Adgang til procedurer

Onlineadgang til procedurer

Begrundelse

Artikel 5 omfatter alene procedurer, som medlemsstaterne er forpligtede til at gøre tilgængelige helt online.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at når en procedure som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), der er etableret på nationalt plan, kan tilgås og gennemføres online af brugere fra den pågældende medlemsstat, kan den også tilgås og gennemføres af brugere fra andre medlemsstater uden forskelsbehandling.

udgår

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at brugere helt kan gennemføre de procedurer, der er anført i bilag II, online.

2.  Hver medlemsstat sikrer, at brugere kan få fuld adgang til og gennemføre de onlineprocedurer, der er anført i bilag II, undtagen hvis sådanne procedurer ikke findes i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De procedurer, der er omhandlet i stk. 2, anses for at være helt online, hvis identifikation, indgivelse af oplysninger, dokumentation, undertegnelse og endelig indsendelse kan ske elektronisk på afstand og via en enkelt kommunikationskanal, og hvis resultatet af proceduren også leveres elektronisk.

3.  De procedurer, der er omhandlet i stk. 2, anses for at være helt online, hvis identifikation, indgivelse af oplysninger og dokumentation, undertegnelse og endelig indsendelse kan ske elektronisk på afstand og via en enkelt kommunikationskanal, der giver brugerne mulighed for fuldt ud at opfylde kravene i proceduren på en struktureret måde, og hvis resultatet af proceduren også leveres elektronisk eller fysisk, hvor det kræves i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning, og hvor brugerne får en elektronisk meddelelse om fuldendelse af proceduren, uden at dette berører medlemsstaternes kompetencer til direkte at kontakte borgere og virksomheder.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis formålet med en bestemt procedure som omhandlet i stk. 2 ikke kan opfyldes uden at kræve, at den pågældende bruger giver personligt fremmøde for den kompetente myndighed i en fase af proceduren, begrænser medlemsstaterne en sådan fysisk tilstedeværelse til, hvad der er strengt nødvendigt og objektivt begrundet, og sikrer, at de andre faser af proceduren helt kan gennemføres online. De meddeler sådanne undtagelser til Kommissionen.

4.  Hvis det tilstræbte mål i begrundede undtagelsestilfælde af hensyn til den generelle sikkerhed, folkesundheden eller af hensyn til bekæmpelse af svig mål ikke kan opfyldes helt online, kan medlemsstaterne kræve brugerens fysiske tilstedeværelse hos den pågældende kompetente myndighed som et trin i proceduren. I disse undtagelsestilfælde begrænser medlemsstaterne en sådan fysisk tilstedeværelse til, hvad der er strengt nødvendigt og objektivt begrundet, og sikrer, at de andre faser af proceduren helt kan gennemføres online. Medlemsstaterne bør også sikre, at krav om fysiske tilstedeværelse ikke fører til forskelsbehandling af grænseoverskridende brugere. Medlemsstaterne meddeler sådanne undtagelser til Kommissionen og den fælles digitale portalkoordinationsgruppe og begrunder disse.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Denne forordning berører ikke indholdet af eller de rettigheder, der tildeles gennem en procedure, som er fastlagt på EU-plan eller nationalt planet af de områder, der er omfattet af denne forordning.

5.  Medlemsstaterne skal sikre, at de kompetente myndigheder har beføjelse til at verificere ægtheden og gyldigheden af alle dokumenter, der forelægges som dokumentation. Den dokumentation, der udveksles via det tekniske system, der er omhandlet i artikel 12, skal med henblikanvendelsen af den modtagende myndighed, anses for at have været verificeret.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Intet i denne artikel hindrer medlemsstaterne i at give brugerne yderligere mulighed for at tilgå og gennemføre procedurer som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), på anden måde end gennem en onlinekanal.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at sikre tekstens interne logik og sammenhæng.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at brugerne har let onlineadgang til bistands- eller problemløsningstjenester, jf. artikel 2, stk. 2, litra c).

1.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at brugerne har let og ikke-diskriminerende onlineadgang til bistands- eller problemløsningstjenesterne, jf. artikel 2, stk. 2, litra c).

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Den pågældende tjeneste tilbydes gratis eller til en pris, der er overkommelig for mikrovirksomheder og borgere.

b)  Den pågældende tjeneste tilbydes gratis eller til en pris, der er overkommelig for den tiltænkte modtager, såsom mikrovirksomheder og små virksomheder, nonprofitorganisationer og borgere.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Den pågældende tjeneste opfylder de krav, der er fastsat i artikel 9 og 13.

c)  Den pågældende tjeneste opfylder de kvalitetskrav, der er fastsat i artikel 6a, 9 og 13.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at sikre tekstens interne logik og sammenhæng.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis den nationale koordinator har foreslået medtagelse af et link i overensstemmelse med stk. 3 og tilvejebringer et sådant link i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, vurderer Kommissionen, om betingelserne i nævnte stykke er opfyldt, og hvis det er tilfældet, aktiverer den linket.

4.  Hvis den nationale koordinator har foreslået medtagelse af et link i overensstemmelse med stk. 3 og tilvejebringer et sådant link i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, vurderer Kommissionen i medfør af en gennemførelsesretsakt, om betingelserne i nævnte stykke er opfyldt, og hvis det er tilfældet, aktiverer den linket.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6 a

 

Kvalitetskrav vedrørende webtilgængelighed

 

1. Medlemsstaterne sikrer overholdelse af direktiv 2016/2102 for så vidt angår websteder og websider, som de bruger til at give adgang til:

 

a) oplysningerne, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1

 

b) procedurerne, der er omhandlet i artikel 5 eller

 

c) bistands- og problemløsningstjenesterne, der er omhandlet i artikel 6.

 

2. Kommissionen gør de websider og websteder, som giver adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, og de bistands- og problemløsningstjenester, der er omhandlet i artikel 6, mere tilgængelige, jf. artikel 4 i direktiv 2016/2102.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente myndigheder og Kommissionen sikrer, at når de i henhold til artikel 4 er ansvarlige for at sørge for adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), opfylder disse oplysninger følgende krav:

1.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at når de i henhold til artikel 4 er ansvarlige for at sørge for adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), opfylder disse oplysninger følgende krav:

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  at de er brugercentrerede, hvilket betyder, at oplysningerne skal gives under behørig hensyntagen til brugernes mulighed for at finde alle relevante oplysninger på effektive, nemme og brugervenlige måder;

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  De omfatter navnet på den enhed, der er ansvarlig for oplysningernes indhold.

c)  De omfatter navnet på den myndighed eller enhed, der er ansvarlig for oplysningernes indhold.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  De omfatter navnet på den myndighed eller enhed, der er ansvarlig for procedurerne og deres gennemførelse.

Begrundelse

Oplysninger om den myndighed eller enhed, der er ansvarlig for procedurer, bør også nævnes.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  De omfatter kontaktoplysninger og links til eventuelle relevante bistands- og problemløsningstjenester.

d)  De omfatter kontaktoplysninger, herunder mindst et telefonnummer, en e-mailadresse og eventuelt andre elektroniske kommunikationsformer og links til eventuelle relevante bistands- og problemløsningstjenester.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De kompetente myndigheder stiller oplysningerne til rådighed på mindst ét officielt EU-sprog ud over det eller i givet fald de nationale sprog.

2.  Medlemsstaterne stiller oplysningerne til rådighed på mindst ét officielt EU-sprog, der i bred forstand forstås af det største antal brugere, ud over det eller i givet fald de nationale eller officielle sprog. Dette berører ikke medlemsstaternes lovgivning om sprogbrug.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente myndigheder og Kommissionen sikrer med henblik på overholdelse af artikel 4, at brugerne har adgang til en klar og brugervenlig forklaring af følgende elementer i procedurerne, jf. artikel 2, stk. 2, litra b), inden de skal identificere sig, før proceduren indledes:

1.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer med henblik på overholdelse af artikel 4, at brugerne har adgang til en klar, koncise, præcise, lettilgængelige og brugervenlig forklaring af følgende elementer i proceduren, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b): En sådan adgang bør være til rådighed, hvor det er relevant, før brugeren skal autentificere og identificere sig, før proceduren indledes:

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de forskellige trin i proceduren

a)  de forskellige trin og stadier, der er nødvendige for at navigere gennem proceduren;

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  de kompetente myndigheder, som den involverer, og organisationen med hovedansvaret for proceduren, herunder dens kontaktoplysninger i tilfælde af klager;

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  den tid, der skønnes påkrævet for at gennemføre proceduren, og eventuelle gældende frister

f)  eventuelle frister, der skal overholdes af brugeren eller af den kompetente myndighed, og det anslåede tidspunkt den kompetente myndighed har behov for til at fuldføre proceduren;

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

f a)  I tilfælde af manglende svar fra den kompetente myndighed, regler eller konsekvenserne heraf for brugerne;

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  det eller i givet fald de sprog, som proceduren kan gennemføres på.

g)  eventuelt yderligere sprog, som proceduren kan gennemføres på.

Begrundelse

Et redaktionelt ændringsforslag for at præcisere teksten, idet de procedurer, der er omhandlet her, alligevel vil blive givet på mindst ét sprog.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  enhver undtagelse fra medlemsstaternes forpligtelse til at gøre procedurer i henhold til artikel 5 fuldt tilgængelige online, idet hver undtagelse skal suppleres med en rimelig forklaring på, hvordan disse begrænsninger opfylder kriterierne om at være tvingende nødvendige og objektivt begrundede.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis forklaringen, jf. stk. 1, allerede er stillet til rådighed for nationale brugere, kan den genanvendes med henblik på denne forordning, forudsat at den, hvis det er relevant, indeholder oplysninger vedrørende udenlandske brugeres situation.

2.  Hvis forklaringen, jf. stk. 1, allerede er stillet til rådighed for brugere i en medlemsstat, kan den genanvendes med henblik på denne forordning, forudsat at den, hvis det er relevant, indeholder oplysninger vedrørende grænseoverskridende brugeres situation.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De kompetente myndigheder stiller forklaringen, jf. stk. 1, til rådighed på mindst ét officielt EU-sprog ud over det eller i givet fald de nationale sprog.

3.  Medlemsstaterne stiller forklaringerne, der er omhandlet i stk. 1, til rådighed på mindst ét officielt EU-sprog, der i bred forstand forstås af det største antal brugere, ud over det eller i givet fald de nationale eller officielle sprog. Dette berører ikke medlemsstaternes lovgivning om sprogbrug.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente myndigheder og Kommissionen sikrer med henblik på overholdelse af artikel 4, at brugerne har adgang til en klar og brugervenlig forklaring af følgende, inden de indgiver en anmodning om en tjeneste, jf. artikel 2, stk. 2, litra c):

1.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer med henblik på overholdelse af artikel 4, at brugerne har adgang til en klar og brugervenlig forklaring af følgende, inden de indgiver en anmodning om en tjeneste, jf. artikel 2, stk. 2, litra c):

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  navn og kontaktoplysninger på de enheder, der er ansvarlige for tjenesten

b)  navn og kontaktoplysninger herunder mindst et telefonnummer, en e-mailadresse og eventuelt andre elektroniske kommunikationsformer til de enheder, der er ansvarlige for tjenesten

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  den tid, der skønnes påkrævet for at levere tjenesten, eller en gennemsnitlig svartid

d)  eventuelle frister, der skal overholdes af brugeren eller af de kompetente enheder, og det anslåede tidspunkt den kompetente myndighed har behov for til at fuldføre proceduren;

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  det eller i givet fald de sprog, som en anmodning kan indgives på, og som kan anvendes i den efterfølgende kontakt.

e)  ethvert yderligere sprog, som en anmodning kan indgives på, og som kan anvendes i den efterfølgende kontakt.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De kompetente myndigheder stiller forklaringen, jf. stk. 1, til rådighed på mindst ét officielt EU-sprog ud over det eller i givet fald de nationale sprog.

2.  Medlemsstaterne stiller forklaringerne, der er omhandlet i stk. 1, til rådighed på mindst ét officielt EU-sprog, der i bred forstand forstås af det største antal brugere, ud over det eller i givet fald de nationale eller officielle sprog. Dette berører ikke medlemsstaternes lovgivning om sprogbrug.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder sikrer, at følgende betingelser er opfyldt for så vidt angår de i artikel 5, stk. 1, omhandlede procedurer, som de er ansvarlige for:

Medlemsstaterne sikrer, at følgende betingelser er opfyldt for så vidt angår de i artikel 5 og 11 omhandlede procedurer, som de er ansvarlige for:

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  overholdes de gældende frister ikke, underrettes brugerne på forhånd om årsagerne hertil, og der gives en ny frist.

b)  i tilfælde af forsinkelse eller manglende overholdelse af de gældende frister, underrettes brugerne på forhånd om årsagerne hertil, af eventuelle konsekvenser, dette kan have for at opfylde gældende frister, og der gives en ny frist, hvis den nuværende frist ikke vil blive opfyldt.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Grænseoverskridende adgang til onlineprocedurer

Grænseoverskridende onlineadgang til onlineprocedurer

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Medlemsstaterne sikrer, at når en procedure som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), der er etableret på nationalt plan af nationale organer eller stillet til rådighed for alle lokale myndigheder, kan tilgås og gennemføres online af brugere fra den pågældende medlemsstat, kan den også tilgås og gennemføres online af brugere fra andre medlemsstater uden forskelsbehandling.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis procedurerne, jf. artikel 5, stk. 1, tilbydes online, sikrer de kompetente myndigheder, at mindst følgende krav er opfyldt:

1.  Hvis procedurerne, jf. stk. -1 i denne artikel tilbydes online, sikrer medlemsstaterne, at mindst følgende krav er opfyldt:

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  brugerne kan få adgang til og modtage vejledning i at gennemføre proceduren på mindst ét officielt EU-sprog ud over det eller i givet fald de nationale sprog

a)  brugerne kan få adgang til og modtage vejledning i at gennemføre proceduren i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2 og 3 på mindst ét officielt EU-sprog, der i bred forstand forstås af det største antal brugere, ud over det eller i givet fald de nationale sprog i medlemsstaten.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  brugerne er i stand til at identificere sig selv, underskrive og autentificere dokumenter ved hjælp af elektroniske identifikations- og autentifikationsmidler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014, når identifikation og underskrift er påkrævet

c)  brugerne er i stand til at identificere og autentificere sig selv, underskrive og autentificere dokumenter ved hjælp af elektroniske identifikations- og autentifikationsmidler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014, når identifikation og autentificering er påkrævet, og hvor dette også er muligt for brugere bosiddende i den pågældende medlemsstat

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  brugerne er i stand til at dokumentere overholdelse af gældende krav i elektronisk format

d)  brugerne er i stand til at modtage og give dokumentation for overholdelse af gældende krav i elektronisk format i alle tilfælde, hvor dette også er muligt for nationale brugere og i overensstemmelse med nationale procedurer og krav

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  hvis gennemførelsen af en procedure kræver en betaling, er brugerne i stand til at betale eventuelle gebyrer online via grænseoverskridende betalingstjenester, herunder som et minimum kreditoverførsler eller direkte debiteringer som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/201240.

e)  hvis gennemførelsen af en procedure kræver en betaling, er brugerne i stand til at betale eventuelle gebyrer online via grænseoverskridende betalingstjenester, herunder som et minimum kreditoverførsler eller direkte debiteringer som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/201240 og i overensstemmelse med forordning (EU) nr. xxx om imødegåelse af uberettiget geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted inden for det indre marked.

_________________

_________________

40 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 (EUT L 94 af 30.3.2012, s. 22).

40Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 (EUT L 94 af 30.3.2012, s. 22).

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis de kompetente myndigheder accepterer digitaliserede kopier af ikkeelektroniske identitetsbeviser, som f.eks. identitetskort eller pas, fra nationale brugere, skal de også acceptere sådanne digitaliserede kopier fra brugere fra andre medlemsstater.

2.  Når proceduren ikke kræver elektronisk identifikation eller autentifikation som nævnt i litra (c), stk. 1, og hvis de kompetente myndigheder accepterer digitaliserede kopier af ikkeelektroniske identitetsbeviser, som f.eks. identitetskort eller pas, fra nationale brugere, skal de også acceptere sådanne digitaliserede kopier fra brugere fra andre medlemsstater.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De kompetente myndigheder samarbejder via informationssystemet for det indre marked (IMI), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012, for, når det er nødvendigt, at kontrollere ægtheden af dokumentation, som brugeren har indgivet til dem i elektronisk form med henblik på en onlineprocedure.

3.  De kompetente myndigheder samarbejder via informationssystemet for det indre marked (IMI), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012, for, når det er nødvendigt, at kontrollere ægtheden af dokumentation, som brugeren har indgivet til dem i elektronisk form med henblik på en onlineprocedure, der er omhandlet i denne artikel.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Grænseoverskridende udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder

Teknisk system til grænseoverskridende elektronisk udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på udveksling af dokumentation til onlineprocedurer, der er opført i bilag II, og de procedurer, der er fastsat i direktiv 2005/36/EF, 2006/123/EF, 2014/24/EU og 2014/25/EU, etablerer Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne et teknisk system til elektronisk udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater ("det tekniske system").

1.  Udelukkende med henblik på elektronisk udveksling af dokumentation til onlineprocedurer, der er opført i bilag II, og de procedurer, der er fastsat i direktiv 2005/36/EF, 2006/123/EF, 2014/24/EU og 2014/25/EU, etablerer Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne et fuldt ud fungerende og sikkert teknisk system til elektronisk udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater ("det tekniske system").

Begrundelse

Ny betragtning foreslået af gruppen Verts kombineret med ordførernes AM 10: For at kunne muliggøre lovmæssig korrekt udveksling af dokumentation og oplysninger på tværs af landegrænser ved hjælp af anvendelse af engangsprincippet i hele EU bør princippet gennemføres i overensstemmelse med de relevante principper og regler for databeskyttelse, herunder principperne for retfærdighed og gennemsigtighed, dataminimering, nøjagtighed, lagringsbegrænsning, integritet og fortrolighed, nødvendighed, proportionalitet og formålsbegrænsning samt planlagt databeskyttelse og databeskyttelse som standard.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  det skal muliggøre behandlingen af ​​den udtrykkelige anmodning fra brugeren, der er omhandlet i stk. 4,

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  det skal sikre, at brugeren forlods har mulighed for at se den dokumentation, der skal udveksles.

e)  den skal give brugeren mulighed for at se den dokumentation, der skal udveksles, før den gøres tilgængelig for de kompetente myndigheder, der anmoder om dokumentationen, uden at dette berører de oplysninger, der skal afgives i overensstemmelse med artiklerne 13 og 14 i forordning (EU) 2016/679;

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

e a)  det skal gøre det muligt for brugeren at overvåge udveksling af dokumentation under de forskellige faser i den behandlede overførsel.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

e b)  det skal sikre et højt niveau af interoperabilitet med andre nationale systemer og andre relevante systemer

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ec)  det ikke må opbevare eller behandle data om den udvekslede dokumentation ud over dem, der er teknisk strengt nødvendige for at opnå fremsendelse af dokumentationen, og kun i den periode, der er nødvendig til dette formål.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De kompetente myndigheder, der er ansvarlige for onlineprocedurer, jf. stk. 1, anmoder, efter en udtrykkelig anmodning fra brugeren, via det tekniske system om dokumentation direkte fra de kompetente myndigheder, der udsteder dokumentation i andre medlemsstater. De udstedende myndigheder gør, med forbehold af stk. 2, litra d), den pågældende dokumentation tilgængelig via det samme system.

4.  De kompetente myndigheder, der er ansvarlige for onlineprocedurer, jf. stk. 1, anmoder, efter en udtrykkelig, frit givet, specifik, oplyst og utvetydig anmodning fra den berørte bruger via det tekniske system om dokumentation direkte fra kompetente myndigheder, der udsteder dokumentation i andre medlemsstater. De udstedende myndigheder gør, med forbehold af stk. 2, den pågældende dokumentation tilgængelig via det samme system, efter at brugeren har haft mulighed for at se den dokumentation, der skal udveksles, og hvis anmodningen ikke er blevet tilbagekaldt.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  De kompetente myndigheder, der er ansvarlige for onlineprocedurerne omhandlet i stk. 1, sikrer, at brugerne har mulighed for at fremsætte eller tilbagekalde en udtrykkelig anmodning eller indgive eller tilbagekalde dokumentation på andre måder end gennem det tekniske system. Brugerne skal have mulighed for at trække anmodningen tilbage på et hvilket som helst tidspunkt af proceduren, og betingelserne for en sådan tilbagetrækning må ikke være strengere end dem, der gælder for indgivelse af en sådan anmodning. Anvendelsen af ​​det tekniske system er ikke obligatorisk for brugeren, som også skal kunne fremsætte sin anmodning direkte på andre måder uden brug af det tekniske system. Brugeren skal også kunne fremlægge dokumentation uden for det tekniske system direkte til den berørte kompetente myndighed.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 a.  Elektronisk dataudveksling over grænserne skal være muligt uden brugerens udtrykkelige anmodning som omhandlet i stk. 4, hvis et automatiseret udveksling på tværs af grænserne er tilladt i henhold til EU-lovgivning eller national lovgivning, og hvor ingen personlige data er involveret i udvekslingen.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den dokumentation, som en kompetent myndighed gør tilgængelig, skal være strengt begrænset til, hvad der er anmodet om, og må kun anvendes af den modtagende myndighed med henblik på den procedure, som dokumentationen er blevet udvekslet til.

6.  Den dokumentation, som en kompetent myndighed gør tilgængelig, skal være strengt begrænset til, hvad der er anmodet om, og må kun anvendes af den modtagende myndighed med henblik på at færdiggøre den procedure, som dokumentationen er blevet udvekslet til.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte specifikationerne for det tekniske system, der er nødvendige for gennemførelsen af denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 34, stk. 2.

7.  Senest den ... [et år efter denne forordnings ikrafttræden vedtager Kommissionen den første gennemførelsesretsakt med henblik på at fastsætte de tekniske, organisatoriske og driftsmæssige specifikationer for det tekniske system, der er nødvendige for gennemførelsen af ​​denne artikel, og navnlig for brugerens interaktion med systemet og med de kompetente myndigheder og for interaktionen mellem de kompetente myndigheder via det tekniske system. I forbindelse med vedtagelsen af disse gennemførelsesretsakter tager Kommissionen hensyn til de grundlæggende rettigheder for brugerne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 35, stk. 2.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8 a.  Kommissionen er i samarbejde med medlemsstaterne ansvarlig for udviklingen, tilgængeligheden, vedligeholdelsen, sikkerheden og forvaltningen af det tekniske system. Kommissionen overvåger og fører tilsyn med det tekniske system, om nødvendigt i samråd med Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  bistands- og problemløsningstjenesterne udføres inden for en rimelig tidsramme under hensyntagen til anmodningens kompleksitet og

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  alle frister, der gælder for de kompetente myndigheder under leveringen af tjenesten, overholdes

a)  alle frister, der gælder for de kompetente myndigheder under leveringen af tjenesten, overholdes og

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  overholdes de gældende frister ikke, underrettes brugerne på forhånd om årsagerne hertil, og der gives en ny frist

b)  i tilfælde af forsinkelse eller manglende overholdelse af de gældende frister, underrettes brugerne med det samme om årsagerne hertil, og der gives en ny endelig frist.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c a)  bistands- og problemløsningstjenesterne er tilgængelige via forskellige passende kanaler

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c b)  organisationen bag bistands- og problemløsningstjenesten, herunder ejerforholdet, den juridiske identitet og organisationens kontaktoplysninger er tydeligt identificeret.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De nationale koordinatorer og Kommissionen overvåger, at de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, der er tilgængelige via den portal, som de er ansvarlige for, opfylder de kvalitetskrav, der er fastlagt i artikel 7-11 og artikel 13. Overvågningen sker på grundlag af de oplysninger, der indsamles i overensstemmelse med artikel 22.

1.  De nationale koordinatorer og Kommissionen overvåger regelmæssigt, at de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, der er tilgængelige via den portal, som de er ansvarlige for, opfylder de kvalitetskrav, der er fastlagt i artikel 7-11 og artikel 13. Herudover skal de kontrollere, om de websteder og websider, som de giver adgang til sådanne oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, overholder tilgængelighedskravene, der er fastlagt i artikel 6a. Overvågningen sker på grundlag af de oplysninger, der indsamles i overensstemmelse med artikel 22.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forringes kvaliteten af de i stk. 1 omhandlede tjenester, som leveres af de kompetente myndigheder, kan Kommissionen træffe en eller flere af følgende foranstaltninger under henvisning til forringelsens alvorlige og vedvarende karakter:

2.  Forringes kvaliteten af de i stk. 1 omhandlede tjenester, som leveres af de kompetente myndigheder, skal Kommissionen træffe en eller flere af følgende foranstaltninger under henvisning til forringelsens alvorlige og vedvarende karakter:

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  midlertidigt afbryde forbindelsen fra portalen til oplysningerne, proceduren, bistands- eller problemløsningstjenesten.

d)  ved hjælp af gennemførelsesretsakter midlertidigt afbryde forbindelsen fra portalen til oplysningerne, proceduren, bistands- eller problemløsningstjenesten.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en bistands- eller problemløsningstjeneste, som der linkes til i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, konsekvent ikke opfylder kravene i artikel 13 eller ikke længere opfylder brugernes behov som anført i de oplysninger, der indsamles i overensstemmelse med artikel 22, kan Kommissionen afbryde forbindelsen dertil fra portalen.

3.  Hvis en bistands- eller problemløsningstjeneste, som der linkes til i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 og stk. 2, konsekvent ikke opfylder kravene i artikel 6a, 9 og 13 eller ikke længere opfylder brugernes behov som anført i de oplysninger, der indsamles i overensstemmelse med artikel 22, kan Kommissionen afbryde forbindelsen dertil fra portalen efter høring med den relevante nationale koordinator og, hvis det er nødvendigt, med portalkoordinationsgruppen. Kommissionen og den/de nationale koordinator/koordinatorer vedtager en fælles handlingsplan, der foreslår foranstaltninger til forbedring af tjenesten og til at forbinde den med portalen igen. Hvis det er nødvendigt, kan disse foranstaltninger drøftes af portalkoordinationsgruppen.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Oplysninger om resultaterne af tilsynet i henhold til stk. 1 og om foranstaltninger truffet i henhold til stk. 2 og 3 offentliggøres regelmæssigt i form af sammenfattende rapporter på Kommissionens websted samt gennem selve portalen mindst to gange om året.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen sørger for en fælles brugergrænseflade for at sikre, at portalen er velfungerende.

1.  Kommissionen sørger for en fælles brugergrænseflade for at sikre, at portalen er velfungerende. Den fælles brugergrænseflade er integreret i den eksisterende portal "Dit Europa".

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den fælles brugergrænseflade skal give adgang til oplysninger, procedurer og bistands- eller problemløsningstjenester ved hjælp af links til de relevante websteder i medlemsstaterne og på EU-plan, som findes i fortegnelsen, jf. artikel 16.

2.  Den fælles brugergrænseflade skal give adgang til oplysninger, procedurer og bistands- eller problemløsningstjenester ved hjælp af links til de relevante websteder eller websider i medlemsstaterne og på EU-plan, som findes i fortegnelsen, jf. artikel 16.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne og Kommissionen, der handler i overensstemmelse med deres respektive roller og ansvar som omhandlet i artikel 4, sikrer, at oplysningerne, procedurerne og bistands- og problemløsningstjenesterne er organiseret, struktureret og mærket på en måde, der forbedrer søgemulighederne via brugergrænsefladen.

3.  Medlemsstaterne og Kommissionen, der handler i overensstemmelse med deres respektive roller og ansvar, som omhandlet i artikel 4, skal sikre, at oplysninger om rettigheder, forpligtigelser og regler, om procedurerne og om bistands- og problemløsningstjenesterne er organiseret, struktureret og mærket på en måde, der forbedrer søgemulighederne via brugergrænsefladen og navnlig gennem links mellem eksisterende og supplerende websteder eller websider, strømlining og gruppering af websteder eller websider og forbedrede links til online-tjenester og oplysninger på EU- og nationalt plan.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger den detaljerede organisation, struktur og mærkning af de enkelte oplysninger, procedurer og bistands- eller problemløsningstjenester for at muliggøre en velfungerende fælles brugergrænseflade. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 35, stk. 2.

4.  Kommissionen kan efter at have hørt koordineringsgruppen vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger den detaljerede organisation, struktur og mærkning af de enkelte oplysninger, procedurer og bistands- eller problemløsningstjenester for at muliggøre en velfungerende fælles brugergrænseflade. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 35, stk. 2.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15 a

 

Kvalitetskrav vedrørende den fælles brugergrænseflade

 

Kommissionen skal sikre, at den fælles brugergrænseflade overholder de følgende kvalitetskrav:

 

a)   den skal være tilgængelige online via forskellige elektroniske kanaler;

 

b)   det skal være let at navigere i den, og den skal bruge klar og brugervenlig information uden EU-jargon;

 

c)   den skal være let genkendelig med dens EU-logo og -link, der begge skal gøres synlige og tilgængelige på websteder eller -websider på nationalt niveau og på EU-niveau

 

d)   den skal være kompatibel med en bred vifte af kompenserende teknologier på EU-plan og på internationalt plan og med forskellige supplerende tjenester.

 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen opretter og vedligeholder en elektronisk fortegnelse over links til de i artikel 2, stk. 2, omhandlede oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, som muliggør forbindelsen mellem de pågældende tjenester og portalens fælles brugergrænseflade.

1.  Kommissionen opretter og vedligeholder en elektronisk fortegnelse over links til de i artikel 2, stk. 2, omhandlede oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, som muliggør forbindelsen og linksene mellem de pågældende tjenester og portalens fælles brugergrænseflade.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen sørger for linkene til de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, der er tilgængelige på de websider, der forvaltes på EU-plan, og alle efterfølgende ajourføringer heraf i linkfortegnelsen.

2.  Kommissionen sørger for linkene til alle de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, der er tilgængelige på de websider, der forvaltes på EU-plan, og alle efterfølgende ajourføringer heraf i linkfortegnelsen.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De nationale koordinatorer sørger for linkene til de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, der er tilgængelige på de websider, der forvaltes af de kompetente myndigheder eller private eller halvprivate enheder, jf. artikel 6, stk. 3, og alle efterfølgende ajourføringer heraf i linkfortegnelsen.

De nationale koordinatorer sørger for linkene til alle de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, der er tilgængelige på de websider, der forvaltes af de kompetente myndigheder eller private eller halvprivate enheder, jf. artikel 6, stk. 3, og alle efterfølgende ajourføringer heraf i linkfortegnelsen.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen og de nationale koordinatorer sikrer, at de oplysninger, procedurer og bistands- eller problemløsningstjenester, der tilbydes via portalen, ikke indeholder unødvendige hele eller delvise overlapninger, som vil kunne forvirre brugerne.

5.  Kommissionen og de nationale koordinatorer sikrer, at de oplysninger, procedurer og bistands- eller problemløsningstjenester, der tilbydes via portalen, ikke indeholder unødvendige hele eller delvise dobbeltforekomster eller overlapninger, som vil kunne forvirre brugerne.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Kommissionen og de nationale koordinatorer sikrer, at defekte, ødelagte og manglende links, websider og websteder korrigeres eller erstattes af de korrekte, ajourførte links, websider og websteder, så snart der er blevet underrettet herom.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Kommissionen og medlemsstaterne kan give links til oplysninger, der ikke er opført i bilag I, en procedure, der ikke er opført i bilag II eller en bistands- eller problemløsningstjeneste, der ikke er opført i bilag III, hvis oplysningerne, procedurerne eller bistands- eller problemløsningstjenesterne opfylder de kvalitetskrav, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen er ansvarlig for udviklingen, tilgængeligheden, vedligeholdelsen, sikkerheden og hostingen af følgende applikationer og websider:

1.  Kommissionen er ansvarlig for udviklingen, tilgængeligheden, den regelmæssige overvågning, den regelmæssige opdatering, vedligeholdelsen, sikkerheden og hostingen af følgende applikationer og websider:

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  de sammenfattende kvalitetsrapporter, der er omhandlet i artikel 14, stk. 3a og artikel 22, stk. 5a.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De kompetente myndigheder er ansvarlige for udviklingen, tilgængeligheden, vedligeholdelsen og sikkerheden af IT-applikationer vedrørende de websider, som de forvalter, og som er tilknyttet den fælles brugergrænseflade.

2.  Medlemsstaterne er ansvarlige for udviklingen, tilgængeligheden, den regelmæssige overvågning, den regelmæssige opdatering, vedligeholdelsen og sikkerheden af IT-applikationer vedrørende deres nationale websteder og websider, de forvalter, og som er tilknyttet den fælles brugergrænseflade.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen og medlemsstaterne offentliggør oplysninger vedrørende versionen og datoen for den sidste opdatering til de it-applikationer, som de er ansvarlige for.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det navn og det logo, som portalen skal kendes af og formidles til offentligheden under, fastlægges af Kommissionen i tæt samarbejde med portalkoordinationsgruppen senest datoen for denne forordnings anvendelse.

1.  Det navn, som portalen skal kendes af og formidles til offentligheden under, bør være den engelsksprogede betegnelse "Your Europe", navnet for den allerede eksisterende portal. Det logo, som portalen skal præsenteres med og formidles til offentligheden under, fastlægges af Kommissionen i tæt samarbejde med portalkoordinationsgruppen senest seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden. Unionens online-service-logo på portalen samt linket stilles til rådighed på de websteder og websider på EU- og nationalt niveau, der er knyttet til portalen.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Portalens navn fungerer også som et kvalitetsmærke, som kun må anvendes i denne henseende af websteder med oplysninger og bistands- og problemløsningstjenester, der indgår i fortegnelsen, jf. artikel 16, som bevis for, at kvalitetskravene i kapitel III overholdes.

2.  Portalens navn fungerer også som et kvalitetsmærke, som kun må anvendes i denne henseende af websteder med oplysninger og bistands- og problemløsningstjenester, der indgår i fortegnelsen, jf. artikel 16, hvis de overholder kvalitetskravene i kapitel III.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente myndigheder og Kommissionen promoverer kendskabet til og brugen af portalen blandt borgerne og virksomhederne og sikrer tilgængeligheden og synligheden af portalen og dens tjenester via offentligt tilgængelige søgemaskiner.

1.  Medlemsstaterne, Kommissionen og Europa-Parlamentet promoverer kendskabet til og brugen af portalen blandt borgerne og virksomhederne og sikrer tilgængeligheden og synligheden af portalen, dens tjenester og de oplysninger, som er gjort tilgængelige heri.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  Medlemsstaterne sikrer, at logoet og linket til den fælles digitale portal nemt findes på de nationale organisationers websider og websteder, og at logoet og linket er til rådighed, inden for de interne søgemaskiner på de nationale organisationers websider og websteder.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De kompetente myndigheder og Kommissionen samordner deres promoveringsaktiviteter, jf. stk. 1, og henviser til portalen ved at anvende dens logo og reference i forbindelse med sådanne aktiviteter sammen med eventuelle andre handelsnavne, når det er relevant.

2.  Medlemsstaterne og Kommissionen samordner deres promoveringsaktiviteter, jf. stk. 1, og henviser til portalen ved at anvende dens logo og reference i forbindelse med sådanne aktiviteter sammen med eventuelle andre handelsnavne, når det er relevant.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De kompetente myndigheder og Kommissionen sikrer, at portalen er let at finde via de relevante portaler, som de er ansvarlige for, og at der medtages klare links til portalen på alle relevante websteder.

3.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at portalen er let at finde via de relevante portaler, som de er ansvarlige for, og at der medtages klare links til portalen på alle relevante websteder via søgefunktioner, der er tilgængelige for offentligheden og findes på alle relevante websteder og websider på EU-plan og nationalt plan.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente myndigheder og Kommissionen sikrer, at de statistiske oplysninger, der indsamles i forbindelse med brugernes besøg på portalen og de websider, som portalen linker til, med det sigte at forbedre portalens funktionalitet.

1.  De kompetente myndigheder og Kommissionen sikrer, at de statistiske oplysninger, der indsamles i forbindelse med brugernes besøg på portalen og de websider og websteder, som portalen linker til, er i et aggregeret og anonymt format, der skal stilles til rådighed for offentligheden som åbne data, med det sigte at forbedre portalens funktionalitet.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De kompetente myndigheder og Kommissionen registrerer og udveksler under ét antallet og oprindelsen af samt emnet for anmodninger om bistands- og problemløsningstjenester og den pågældende svartid.

2.  De kompetente myndigheder og Kommissionen registrerer og udveksler under ét antallet og oprindelsen af samt emnet for anmodninger om bistands- og problemløsningstjenester og den pågældende svartid og skal gøre disse oplysninger tilgængelige for offentligheden som åbne data.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34 vedrørende de detaljerede kategorier af data, der skal registreres i overensstemmelse med stk. 2, vedrørende de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, som portalen linker til.

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34 vedrørende de detaljerede kategorier af data, der skal registreres i overensstemmelse med stk. 1 og 2, vedrørende de oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, som portalen linker til, og vedrørende standardformatet til dataindsamling i overensstemmelse med stk. 1.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at indhente direkte oplysninger fra brugerne om deres tilfredshed med de tjenester, der leveres via portalen, stiller Kommissionen via portalen et brugervenligt redskab til rådighed for brugerne, så de umiddelbart efter, at de har benyttet tjenesterne, jf. artikel 2, stk. 2, anonymt kan fremsætte bemærkninger om kvaliteten og tilgængeligheden af de tjenester, der leveres via portalen, og af den fælles brugergrænseflade.

1.  For at indhente direkte oplysninger fra brugerne om deres tilfredshed med de tjenester, der leveres via portalen, og de oplysninger, som er gjort tilgængelige heri, stiller Kommissionen via portalen et brugervenligt redskab til rådighed sammen med en mulighed for brugerne til at skrive feedback i fritekst, så de umiddelbart efter, at de har benyttet tjenesterne, jf. artikel 2, stk. 2, anonymt kan fremsætte bemærkninger om kvaliteten og tilgængeligheden af de tjenester, der leveres via portalen, og de oplysninger, som er gjort tilgængelige heri, samt af den fælles brugergrænseflade.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De kompetente myndigheder og Kommissionen medtager et passende link til dette redskab på alle websider, som indgår i portalen. De kompetente myndigheder samarbejder med Kommissionen og indarbejder et sådant redskab i de websider, som de er ansvarlige for.

2.  De kompetente myndigheder og Kommissionen skal give brugerne adgang til dette redskab på alle websider, som indgår i portalen. De kompetente myndigheder samarbejder med Kommissionen og indarbejder et sådant redskab i de websider, som de er ansvarlige for.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Uanset stk. 2 er de kompetente myndigheder ikke forpligtet til at indarbejde brugerfeedbackredskabet, jf. stk. 1, på deres websider, der er tilknyttet portalen, hvis der på de pågældende websider er adgang til en brugerfeedbackmekanisme med funktionaliteter svarende til redskabet i stk. 1 til at overvåge tjenesternes kvalitet. De kompetente myndigheder indsamler den brugerfeedback, der modtages gennem brugerfeedbackredskabet, og deler den med Kommissionen og de nationale koordinatorer i de andre medlemsstater.

4.  Uanset stk. 2 er de kompetente myndigheder ikke forpligtet til at indarbejde brugerfeedbackredskabet, jf. stk. 1, på deres websider, der er tilknyttet portalen, hvis der på de pågældende websider er adgang til en brugerfeedbackmekanisme med funktionaliteter svarende til redskabet i stk. 1 til at overvåge tjenesternes kvalitet. I så fald indsamler de kompetente myndigheder deres egen brugerfeedback, der modtages gennem brugerfeedbackredskabet, og deler den med Kommissionen og de nationale koordinatorer i de andre medlemsstater.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 a.  Kommissionen forelægger via portalen sammenfattede oplysninger om kvaliteten af oplysninger og tjenester, der er tilgængelige via portalen efter artikel 14, og som er baseret på de statistiske oplysninger, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, og 2, og brugerfeedback, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  stiller et brugervenligt redskab til rådighed for brugerne, så de anonymt kan gøre opmærksom på hindringer, som de har haft i forbindelse med udøvelsen af deres rettigheder på det indre marked

a)  stiller et brugervenligt redskab til rådighed for brugerne, så de anonymt kan gøre opmærksom på hindringer, som de har haft i forbindelse med udøvelsen af deres rettigheder på det indre marked. Dette brugervenlige værktøj skal også indeholde et felt til fritekst, hvor brugerne kan beskrive den hindring, de er stødt på.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne og Kommissionen analyserer og undersøger de påpegede problemer og løser dem med passende midler, når det er muligt.

3.  Medlemsstaterne, Kommissionen, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg analyserer og undersøger de påpegede problemer og løser dem med passende midler, når det er muligt.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  overvåge og føre tilsyn med det tekniske system, der er omhandlet i artikel 12.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der nedsættes en koordinationsgruppe ("portalkoordinationsgruppen"). Den består af de nationale koordinatorer og har en repræsentant for Kommissionen som formand. Den vedtager selv sin forretningsorden. Sekretariatsopgaverne varetages af Kommissionen.

Der nedsættes en koordinationsgruppe ("portalkoordinationsgruppen"). Den består af de nationale koordinatorer og en repræsentant for Europa-Parlamentet og har en repræsentant for Kommissionen som formand. Den vedtager selv sin forretningsorden. Sekretariatsopgaverne varetages af Kommissionen.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Portalkoordinationsgruppen støtter gennemførelsen af portalen. Den har navnlig til opgave:

1.  Portalkoordinationsgruppen støtter gennemførelsen af denne forordning. Den har navnlig til opgave:

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a a)  fremme udbredelsen af fuldstændige onlineprocedurer og onlinemetoder til autentificering, identifikation og signaturer, navnlig som fastsat i forordning (EU) nr. 910/2014;

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at drøfte forbedringer af præsentationen af oplysninger inden for de områder, der er opført i bilag I

b)  at drøfte forbedringer af den brugercentrerede præsentation af oplysninger inden for de områder, der er opført i bilag I, navnlig baseret på statistikker indsamlet i overensstemmelse med artikel 21;

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c a)  drøfte sager af en alvorlig og varig forringelse i kvaliteten af de tjenester, som leveres af medlemsstaterne, og, hvis der ikke er truffet afhjælpende foranstaltninger, afgive udtalelser eller henstillinger til forbedring af medlemsstaternes overholdelse af nærværende forordning;

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at bistå Kommissionen med at overvåge overholdelsen af de krav, der er fastsat i artikel 7-11 og artikel 13

e)  at bistå Kommissionen med at overvåge overholdelsen af de krav, der er fastsat i artikel 7-13

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  at afgive udtalelser om procedurer eller organisatoriske foranstaltninger for at lette anvendelsen af principperne om indbygget beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

h b)  at udveksle udtalelser og bedste praksis om den detaljerede organisation, struktur og mærkning af oplysninger, procedurer og bistands- eller problemløsningstjenester, der leveres via portalen, for at muliggøre korrekt funktion af den fælles brugergrænseflade, jf. artikel 15, stk. 3

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra h c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

h c)  at drøfte spørgsmål vedrørende indsamling af brugerfeedback og -statistik, der er omhandlet i artikel 21, 22 og 23, således at de tjenester, der tilbydes på EU- og nationalt plan, løbende forbedres

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

i a)  at notere sig de sammenfattende rapporter, der er omhandlet i artikel 14, stk. 3a

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

l a)  at arbejde hen imod en sammenlægning af allerede eksisterende EU-informationsportaler og EU-problemløsningsportaler.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra l b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

l b)  tilvejebringe vejledninger om det/de supplerende EU- sprog, der skal anvendes af nationale myndigheder ud over det/de officielle sprog, der anvendes i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, og artikel 11, stk. 1, litra a); koordinationsgruppens udtalelse skal tage højde for, hvad der er det eller de sprog, der i bredeste forstand forstås af borgerne og virksomhederne ved grænseoverskridende aktiviteter.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen vedtager det årlige arbejdsprogram, som navnlig skal fastlægge:

1.  Kommissionen vedtager, efter høring af portalkoordinationsgruppen, det årlige arbejdsprogram, som navnlig skal fastlægge:

Begrundelse

Bedre afspejling af tekstens interne logik

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udvikling og vedligeholdelse af IT-redskaber til støtte for gennemførelsen af denne forordning på EU-plan

a)  udvikling og vedligeholdelse af IT-redskaberne til støtte for gennemførelsen af ​​denne forordning på EU-plan, herunder udviklingen og vedligeholdelsen af det tekniske system til støtte af grænseoverskridende udveksling af dokumentation som omhandlet i artikel 12

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  oversættelse af en maksimal mængde pr. medlemsstat af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), og vejledninger i at følge de procedurer, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), til et andet af Unionens officielle sprog end det nationale sprog.

c)  oversættelse af en maksimal mængde pr. medlemsstat af de forklaringer og vejledninger, der er omhandlet i artikel 7, artikel 8, stk. 1, artikel 9 og artikel 11, stk. 1, litra a) til et andet af Unionens officielle sprog end det eller i givet fald de nationale eller officielle sprog i medlemsstaten. Hvis medlemsstaterne ikke af deres eget budget betaler udgifterne til oversættelse til et officielt EU-sprog, der i bred forstand forstås af det størst mulige antal brugere, kan de anmode om oversættelser fra Kommissionen til dette sprog. Disse oversættelser skal mindst dække de grundlæggende oplysninger på alle de områder, der er opført i bilag I, og, hvis der er tilstrækkelige budgetmidler til rådighed, eventuelle yderligere oplysninger, forklaringer og vejledninger, jf. artikel 7, artikel 8, stk. 1, artikel 9 og artikel 11, stk. 1, litra a). Medlemsstaterne gør links til sådanne oversatte oplysninger tilgængelige i linkfortegnelsen.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1024/2012

Bilag – nr. 12 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a)  I bilaget tilføjes følgende punkt:

 

"12a.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2, artikel 4-11, artikel 12, stk. 1-6, og 8, artikel 13, artikel 14, artikel 15, stk. 1, 2 og 3, artikel 16, artikel 17, artikel 21, stk. 1 og 2, artikel 22, stk. 1-4, og artikel 23 finder anvendelse fra den [to år efter denne forordnings ikrafttræden].

Artikel 2, artikel 4, artikel 6, artikel 7, artikel 9, artikel 12, stk. 7, artikel 13, artikel 14, artikel 15, stk. 1, 2 og 3, artikel 16, artikel 17, artikel 21, stk. 1 og 2, artikel 22, stk. 1-4, og artikel 23 finder anvendelse fra 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden. Artikel 5, artikel 8, artikel 10, artikel 11, artikel 12, stk. 1-6 og 8, finder anvendelse fra den [to år efter denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel

Areal

OPLYSNINGER VEDRØRENDE RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER OG REGLER

Rejse inden for Unionen

•  Dokumenter, der kræves af EU-borgere, deres familiemedlemmer, der ikke er EU-borgere, mindreårige, der rejser alene, ikke-EU-borgere, når de rejser på tværs af grænserne inden for Unionen (identitetskort, visa, pas)

 

•  rettigheder og forpligtelser for rejsende med fly, tog, skib og bus i og fra Unionen og for rejsende, der køber pakkerejser eller sammensatte rejsearrangementer

 

•  bistand i tilfælde af nedsat mobilitet ved rejse i eller fra Unionen

 

•  transport af dyr, planter, alkohol, tobak, cigaretter og andre varer ved rejse i Unionen

 

•  taleopkald og afsendelse og modtagelse af elektroniske meddelelser og elektroniske data inden for Unionen

Arbejde og pension i Unionen

•  søge beskæftigelse i en anden medlemsstat

 

•  tage beskæftigelse i en anden medlemsstat

 

•  anerkendelse af kvalifikationer med henblik på beskæftigelse i en anden medlemsstat

 

•  beskatning i en anden medlemsstat

 

•  ansættelsesvilkår (herunder arbejdstid, betalt orlov, ret til ferie, rettigheder og forpligtelser vedrørende overarbejde, lægeundersøgelser, opsigelse af kontrakter, afskedigelser og arbejdsløshed pga. virksomhedslukning eller personaleindskrænkning)

 

•  ligebehandling (regler mod forskelsbehandling på arbejdspladsen, lige løn til mænd og kvinder, lige løn til ansatte med tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede ansættelseskontrakter)

 

•  forpligtelser vedrørende sundhed og sikkerhed i forbindelse med forskellige former for aktiviteter

 

•  socialsikringsrettigheder og -forpligtelser i Unionen, herunder dem, der vedrører modtagelse af pensioner

Køretøjer i Unionen

•  midlertidig eller permanent indførelse af et motorkøretøj i en anden medlemsstat

 

•  erhvervelse og fornyelse af kørekort

 

•  tegning af en obligatorisk motorkøretøjsforsikring

 

•  køb og salg af et motorkøretøj i en anden medlemsstat

 

•  leje af et motorkøretøj

 

•  nationale færdselsregler og krav til førere

Ophold i en anden medlemsstat

•  midlertidig eller permanent flytning til en anden medlemsstat

 

•  deltagelse i kommunale valg og valg til Europa-Parlamentet

 

•  krav om opholdskort for EU-borgere og deres familiemedlemmer, herunder familiemedlemmer, der ikke er EU-borgere

Uddannelse eller praktikophold i en anden medlemsstat

•  skolegang i en anden medlemsstat

 

•  universitetsstudier i en anden medlemsstat

 

•  frivilligt arbejde i en anden medlemsstat

 

•  praktikophold i en anden medlemsstat

 

•  udførelse af forskning i en anden medlemsstat som led i et uddannelsesprogram

Sundhedspleje

•  modtagelse af lægebehandling i en anden medlemsstat

 

•  køb af ordinerede lægemidler i en anden medlemsstat end den, hvor recepten er ordineret, online eller personligt

Familieretlige rettigheder, forpligtelser og regler på tværs af grænserne

•   fødsel, forældremyndighed over mindreårige børn, forældreansvar, underholdspligt i forhold til børn i en grænseoverskridende familiesituation

 

•  samliv som par med forskellige nationaliteter (ægteskab, separation, skilsmisse, formueforhold mellem ægtefæller, samlevendes rettigheder)

 

•  rettigheder i forbindelse med arv i en anden medlemsstat

Forbrugere i grænseoverskridende situationer

•  køb af varer og tjenesteydelser fra en anden medlemsstat (herunder finansielle), online eller personligt

 

•  være indehaver af en bankkonto i en anden medlemsstat

 

•  tilslutning til forsyningsvirksomheder som f.eks. gas, elektricitet, vand, telekommunikation og internet

 

•  betalinger, herunder kreditoverførsler, forsinkelser i grænseoverskridende betalinger

 

•  forbrugernes rettigheder og garantier i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser

 

Ændringsforslag

Areal

OPLYSNINGER VEDRØRENDE RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER OG REGLER

Rejse inden for Unionen

•  Dokumenter, der kræves af EU-borgere, deres familiemedlemmer, der ikke er EU-borgere, mindreårige, der rejser alene, ikke-EU-borgere, når de rejser på tværs af grænserne inden for Unionen (identitetskort, visa, pas)

 

•  rettigheder og forpligtelser for rejsende med fly, tog, skib og bus i og fra Unionen og for rejsende, der køber pakkerejser eller sammensatte rejsearrangementer

 

•  bistand i tilfælde af nedsat mobilitet ved rejse i eller fra Unionen

 

•  transport af dyr, planter, alkohol, tobak, cigaretter og andre varer ved rejse i Unionen

 

•  taleopkald og afsendelse og modtagelse af elektroniske meddelelser og elektroniske data inden for Unionen

Arbejde og pension i Unionen

•  søge beskæftigelse i en anden medlemsstat

 

•  tage beskæftigelse i en anden medlemsstat

 

•  anerkendelse af kvalifikationer med henblik på beskæftigelse i en anden medlemsstat

 

•  beskatning i en anden medlemsstat

 

  regler om obligatorisk ansvarsforsikring i en anden medlemsstat

 

•  ansættelsesvilkår (herunder arbejdstid, betalt orlov, ret til ferie, rettigheder og forpligtelser vedrørende overarbejde, lægeundersøgelser, opsigelse af kontrakter, afskedigelser og arbejdsløshed pga. virksomhedslukning eller personaleindskrænkning)

 

  regler om beskæftigelse og sociale rettigheder for udstationerede arbejdstagere

 

•  ligebehandling (regler mod forskelsbehandling på arbejdspladsen, lige løn til mænd og kvinder, lige løn til ansatte med tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede ansættelseskontrakter)

 

•  forpligtelser vedrørende sundhed og sikkerhed i forbindelse med forskellige former for aktiviteter

 

•  socialsikringsrettigheder og -forpligtelser i Unionen, herunder dem, der vedrører modtagelse af pensioner

Køretøjer i Unionen

•  midlertidig eller permanent indførelse af et motorkøretøj i en anden medlemsstat

 

•  erhvervelse og fornyelse af kørekort

 

•  tegning af en obligatorisk motorkøretøjsforsikring

 

•  køb og salg af et motorkøretøj i en anden medlemsstat

 

•  leje af et motorkøretøj

 

•  nationale færdselsregler og krav til førere, herunder vejafgifts- og emissionsmærkater ved midlertidigt eller permanent ophold i en anden medlemsstat

Ophold i en anden medlemsstat

•  midlertidig eller permanent flytning til en anden medlemsstat

 

•  køb, salg og beskatning af fast ejendom i en anden medlemsstat, herunder rettigheder og forpligtelser i forbindelse med ejendomsret og brug af fast ejendom

 

•  deltagelse i kommunale valg og valg til Europa-Parlamentet

 

•  krav om opholdskort for EU-borgere og deres familiemedlemmer, herunder familiemedlemmer, der ikke er EU-borgere

 

•  naturalisationskrav til borgere, der er bosat i en anden medlemsstat

 

•  forpligtelser i tilfælde af død og hjemtransport af afdøde

Uddannelse eller praktikophold i en anden medlemsstat

•  vuggestueplads, børnehaveplads eller skolegang i en anden medlemsstat

 

•  universitetsstudier i en anden medlemsstat

 

•  deltagelse i voksenuddannelse i en anden medlemsstat

 

•  anerkendelse af erhvervsuddannelse

 

•  frivilligt arbejde i en anden medlemsstat

 

•  praktikophold i en anden medlemsstat

 

•  udførelse af forskning i en anden medlemsstat som led i et uddannelsesprogram

 

 

Sundhedspleje

•  modtagelse af lægebehandling i en anden medlemsstat

 

•  køb af ordinerede lægemidler i en anden medlemsstat end den, hvor recepten er ordineret, online eller personligt

 

•  sygesikringsdækning i en anden medlemsstat, herunder muligheden for at bestille det europæiske sygesikringskort

 

•  offentlige forebyggende sundhedsydelser

 

•  alarmnummer:

 

•  flytning til et plejehjem

Familieretlige rettigheder, forpligtelser og regler på tværs af grænserne

•  fødsel, forældremyndighed over mindreårige børn, forældreansvar, surrogatmoderskab og adoption, herunder stedbarnsadoption, underholdspligt i forhold til børn i en grænseoverskridende familiesituation

 

•  samliv som par med forskellige nationaliteter uden forskelsbehandling på grund af seksuel orientering (ægteskab, civilt/registreret partnerskab, separation, skilsmisse, formueforhold mellem ægtefæller, samlevendes rettigheder)

 

•  rettigheder og forpligtelser i forbindelse med arv i en anden medlemsstat, herunder skatteregler

 

•  juridiske konsekvenser af og rettigheder i forbindelse med internationale sager om forældres bortførelse af børn

Forbrugerrettigheder

•  køb eller leje af varer, digitalt indhold, rettigheder eller tjenesteydelser fra en anden medlemsstat (herunder finansielle), online eller personligt

 

•  være indehaver af en bankkonto i en anden medlemsstat

 

•  tilslutning til forsyningsvirksomheder som f.eks. gas, elektricitet, vand, renovation, telekommunikation og internet

 

•  betalinger, herunder kreditoverførsler, forsinkelser i grænseoverskridende betalinger

 

•  forbrugernes rettigheder og garantier i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser

 

  forbrugerbeskyttelse og retspleje

 

  produktsikkerhed

 

 

Borgeres og bosiddendes rettigheder

  indgive administrative og retslige andragender på nationalt og EU-plan

 

  kønsanerkendelse

Beskyttelse af personoplysninger

•  udøvelsen af registreredes rettigheder i henhold til forordning (EU) 2016/679 og navnlig dem i del 2 til 4 om information og adgang til personoplysninger, berigtigelse og sletning og indsigelse.

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende virksomhederne – tabel

Areal

OPLYSNINGER VEDRØRENDE RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER OG REGLER

Opstart, drift og lukning af en virksomhed

•  registrering af en virksomhed (registreringsprocedurer og juridiske former, virksomheder kan have)

 

•  intellektuelle ejendomsrettigheder (ansøgning om patent, registrering af et varemærke, en tegning eller et design, opnåelse af en licens til reproduktion)

 

•  retfærdighed og gennemsigtighed i handelspraksis, herunder forbrugerrettigheder og garantier i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser

 

•  udbud af onlinefaciliteter til grænseoverskridende betalinger ved salg af varer og tjenesteydelser på internettet

 

•  rettigheder og forpligtelser i henhold til aftaleretten, herunder morarenter

 

•  insolvensbehandling og likvidation af selskaber

 

•  kreditforsikring

 

•  fusion af selskaber eller salg af en virksomhed

Personale

•  ansættelsesvilkår (herunder arbejdstid, betalt orlov, ret til ferie, rettigheder og forpligtelser vedrørende overarbejde, lægeundersøgelser, opsigelse af kontrakter, afskedigelser og arbejdsløshed pga. virksomhedslukning eller personaleindskrænkning)

 

•  socialsikringsrettigheder og -forpligtelser i Unionen (registrering som arbejdsgiver, registrering af ansatte, meddelelse om en ansættelseskontrakts ophør, betaling af sociale bidrag, rettigheder og forpligtelser vedrørende pensioner)

 

•  ansættelse af arbejdstagere i andre medlemsstater (udstationering af arbejdstagere, bestemmelser om fri udveksling af tjenesteydelser, bopælskrav for arbejdstagere)

 

•  ligebehandling (regler mod forskelsbehandling på arbejdspladsen, lige løn til mænd og kvinder, lige løn til ansatte med tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede ansættelseskontrakter)

 

•  bestemmelser om personalerepræsentanter

Skatter

•  moms: oplysninger om de generelle bestemmelser, satser og undtagelser, registrering og betaling af moms, momsrefusion

 

•  punktafgifter: oplysninger om de generelle bestemmelser, satser og undtagelser

 

•  andre skatter: betaling, satser

Varer

•  opnåelse af CE-mærkning

 

•  identificering af gældende standarder, tekniske specifikationer og certificering af produkter

 

•  gensidig anerkendelse af produkter, der ikke er omfattet af EU-specifikationer

 

•  krav vedrørende klassificering, mærkning og emballering af farlige kemikalier

 

•  oplysninger i forbindelse med fjernsalg/salg uden for fast forretningssted, oplysninger i forbindelse med fjernsalg/salg uden for fast forretningssted, der skal gives til kunder forud for salget, skriftlig bekræftelse af aftalen, ophævelse af en aftale, levering af varer, andre specifikke forpligtelser

 

•  defekte produkter: forbrugerrettigheder og garantier, eftersalgsansvar, retsmidler for den forurettede part

 

•  certificering, mærker (EMAS, energimærker, miljøvenligt design, EU-miljømærke)

 

•  genanvendelse og affaldshåndtering

Tjenesteydelser

•  erhvervelse af licenser, autorisationer eller tilladelser med henblik på opstart af virksomhed

 

•  underrettelse af myndighederne om grænseoverskridende aktiviteter

 

•  anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Finansiering af en virksomhed

•  adgang til finansiering på EU-plan, herunder EU's finansieringsprogrammer og virksomhedstilskud

 

•  adgang til finansiering på nationalt plan

 

•  initiativer rettet mod iværksættere (udvekslinger organiseret for nye iværksættere, mentorordninger osv.)

Offentlige kontrakter

•  Deltagelse i offentlige udbud: regler og procedurer

 

•  indgivelse af et bud via internettet som svar på en offentlig udbudsprocedure

 

•  indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med udbudsproceduren

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

•  forpligtelser vedrørende sundhed og sikkerhed i forbindelse med forskellige former for aktiviteter, herunder risikoforebyggelse, oplysning og uddannelse

 

Ændringsforslag

Areal

OPLYSNINGER VEDRØRENDE RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER OG REGLER

Opstart, drift og lukning af en virksomhed

•  registrering, i af en virksomhed (registreringsprocedurer og juridiske former, virksomheder kan have)

 

•  flytning af en virksomhed fra én medlandsstat til en anden medlemsstat

 

•  intellektuelle ejendomsrettigheder (ansøgning om patent, registrering af et varemærke, en tegning eller et design, opnåelse af en licens til reproduktion, gældende undtagelser)

 

•  retfærdighed og gennemsigtighed i handelspraksis, herunder forbrugerrettigheder og garantier i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser

 

•  udbud af onlinefaciliteter til grænseoverskridende betalinger ved salg af varer og tjenesteydelser på internettet

 

•  rettigheder og forpligtelser i henhold til aftaleretten, herunder morarenter

 

•  insolvensbehandling og likvidation af selskaber

 

•  kreditforsikring

 

•  fusion af selskaber eller salg af en virksomhed

 

•  ledelsens ansvar

Personale

•  ansættelsesvilkår (herunder arbejdstid, betalt orlov, ret til ferie, rettigheder og forpligtelser vedrørende overarbejde, lægeundersøgelser, opsigelse af kontrakter, afskedigelser og arbejdsløshed pga. virksomhedslukning eller personaleindskrænkning)

 

•  socialsikringsrettigheder og -forpligtelser i Unionen (registrering som arbejdsgiver, registrering af ansatte, meddelelse om en ansættelseskontrakts ophør, betaling af sociale bidrag, rettigheder og forpligtelser vedrørende pensioner)

 

•  ansættelse af arbejdstagere i andre medlemsstater (udstationering af arbejdstagere, bestemmelser om fri udveksling af tjenesteydelser, bopælskrav for arbejdstagere)

 

•  ligebehandling (regler mod forskelsbehandling på arbejdspladsen, lige løn til mænd og kvinder, lige løn til ansatte med tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede ansættelseskontrakter)

 

•  bestemmelser om personalerepræsentanter

Skatter

•  moms: oplysninger om de generelle bestemmelser, satser og undtagelser, registrering og betaling af moms, momsrefusion

 

•  punktafgifter: oplysninger om de generelle bestemmelser, satser og undtagelser

 

•  told og andre skatter og afgifter på import, toldprocedurer i forbindelse med import og eksport

 

•  andre skatter: betaling, satser, skattetilbagebetalinger

Varer

•  opnåelse af CE-mærkning og produktkrav

 

•  identificering af gældende standarder, tekniske specifikationer og certificering af produkter

 

•  gensidig anerkendelse af produkter, der ikke er omfattet af EU-specifikationer

 

•  krav vedrørende klassificering, mærkning og emballering af farlige kemikalier

 

•  oplysninger i forbindelse med fjernsalg/salg uden for fast forretningssted, der skal gives til kunder forud for salget, skriftlig bekræftelse af aftalen, ophævelse af en aftale, levering af varer, andre specifikke forpligtelser

 

•  defekte produkter: forbrugerrettigheder og garantier, eftersalgsansvar, retsmidler for den forurettede part

 

•  certificering, mærker (EMAS, energimærker, miljøvenligt design, EU-miljømærke)

 

•  genanvendelse og affaldshåndtering

Tjenesteydelser

•  erhvervelse af licenser, autorisationer eller tilladelser med henblik på opstart af virksomhed

 

•  underrettelse af myndighederne om grænseoverskridende aktiviteter

 

•  anerkendelse af faglige kvalifikationer, erhvervsuddannelse og træning

Finansiering af en virksomhed

•  adgang til finansiering på EU-plan, herunder EU's finansieringsprogrammer og virksomhedstilskud

 

•  adgang til finansiering på nationalt plan

 

•  initiativer rettet mod iværksættere (udvekslinger organiseret for nye iværksættere, mentorordninger osv.)

Offentlige kontrakter

•  Deltagelse i offentlige udbud: regler og procedurer

 

•  indgivelse af et bud via internettet som svar på en offentlig udbudsprocedure

 

•  indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med udbudsproceduren

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

•  forpligtelser vedrørende sundhed og sikkerhed i forbindelse med forskellige former for aktiviteter, herunder risikoforebyggelse, oplysning og uddannelse

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

BILAG II – tabel

 

Kommissionens forslag

Særlige livsbegivenheder

Procedurer

Forventet resultat

Fødsel

Anmodning om en fødselsattest

Fødselsattest

Studier

Ansøgning om et stipendium fra en offentlig institution

Afgørelse vedrørende en ansøgning om et stipendium

Arbejde

Registrering med henblik på modtagelse af socialsikringsydelser

Kvittering for modtagelsen

 

Anmodning om anerkendelse af eksamensbevis

Afgørelse vedrørende en anmodning om anerkendelse

Flytning

Registrering af en adresseændring

Bekræftelse af registreringen af den nye adresse

 

Anmodning om/fornyelse af identitetskort eller pas

Udstedelse eller fornyelse af et identitetskort eller pas

 

Registrering af et motorkøretøj

Registreringsattest

Pensionering

Begæring om pensionsydelser og efterløn fra offentlige eller halvoffentlige ordninger

Afgørelse vedrørende en begæring om pensionsydelse eller efterløn

Opstart af virksomhed

Almindelig registrering af erhvervsaktivitet, dog ikke procedurer vedrørende stiftelse af virksomheder eller selskaber som nævnt i artikel 54, stk. 2, i TEUF

Bekræftelse af, at alle de nødvendige skridt til at begynde at drive virksomhed er gennemført

 

Registrering af en arbejdsgiver (en fysisk person) i offentlige eller halvoffentlige pensions- og forsikringsordninger

Registreringsnummer i den sociale sikringsordning

 

Registrering af ansatte i offentlige eller halvoffentlige pensions- og forsikringsordninger

Registreringsnummer i den sociale sikringsordning

Drift af virksomhed

Indberetning til de sociale sikringsordninger om en ansættelseskontrakts ophør

Bekræftelse af, at indberetningen er modtaget

 

Betaling af sociale bidrag for ansatte

Kvittering eller anden form for bekræftelse af betaling af sociale bidrag for ansatte

 

Ændringsforslag

Særlige livsbegivenheder

Procedurer

Forventet resultat

Fødsel

Anmodning om en fødselsattest

Fødselsattest eller bevis for fødselsregistrering

Hjemsted

Anmodning om en opholdstilladelse eller om forlængelse af en opholdstilladelse

Bevis for registrering og bopæl eller udstedelse eller fornyelse af en opholdstilladelse

Studier

Ansøgning om et stipendium fra et offentligt organ eller institution

Afgørelse vedrørende en ansøgning om et stipendium

 

Tilmelding til højere læreanstalter

Afgørelse om tilmelding

 

Anmoder om et eksamensbevis og et bevis for kvalifikationer fra en offentlig enhed eller institution

Kopi af eksamensbevis eller bevis for kvalifikationer

Arbejde

Registrering med henblik på modtagelse af socialsikringsydelser

Kvittering for modtagelsen

 

Anmodning om anerkendelse af erhvervskvalifikation

Afgørelse vedrørende en anmodning om anerkendelse

 

Anmodning om anerkendelse af eksamensbevis

Afgørelse vedrørende en anmodning om anerkendelse

 

Angivelse af indkomstskat

Bekræftelse på modtagelse af angivelsen

Flytning

Registrering af en adresseændring

Bekræftelse af registrering af den nye adresse og registrering af den tidligere adresse

 

Anmodning om/fornyelse af identitetskort eller pas

Udstedelse eller fornyelse af et identitetskort eller pas

 

Registrering af et motorkøretøj

Registreringsattest

 

Opnåelse af vejafgiftsmærkater eller emissionsmærkater udstedt af et offentligt organ eller institution

Modtagelse af vejafgiftsmærkater eller emissionsmærkater

Pensionering

Begæring om pensionsydelser og efterløn fra offentlige eller halvoffentlige ordninger

Afgørelse vedrørende en begæring om pensionsydelse eller efterløn

 

Anmodning om oplysninger om balancen på pensionskonti fra offentlige eller halvoffentlige ordninger

Oversigt over pensionsregnskabet

Opstart af virksomhed

Indberetning om erhvervsaktivitet, tilladelser til erhvervsaktivitet, ændringer i erhvervsaktivitet og ophør af erhvervsaktivitet uden insolvens eller konkursbehandling, dog ikke procedurer vedrørende stiftelse af virksomheder eller selskaber som nævnt i artikel 54, stk. 2, i TEUF, og registrering af en virksomhed i erhvervsregistret.

Bekræftelse af registreringen af ændringer i erhvervsaktiviteten.

 

Momsregistrering

Momsregistreringsnummer

 

Registrering til indkomstskat

Skattenummer

 

Registrering af en arbejdsgiver (en fysisk person) i offentlige eller halvoffentlige pensions- og forsikringsordninger

Registreringsnummer i den sociale sikringsordning (eller en anden bekræftelse af registreringen)

 

Registrering af ansatte i offentlige eller halvoffentlige pensions- og forsikringsordninger

Registreringsnummer i den sociale sikringsordning (eller en anden bekræftelse af registreringen)

 

Momsangivelser

Modtagelse af momsopgørelsen

 

Angivelse af selskabsskat

Bekræftelse af, at angivelsen er modtaget

Drift af virksomhed

Indberetning til de sociale sikringsordninger om en ansættelseskontrakts ophør

Bekræftelse af, at indberetningen er modtaget

 

Betaling af sociale bidrag for ansatte

Kvittering eller anden form for bekræftelse af betaling af sociale bidrag for ansatte

 

Indberetning af ophør af momspligtig aktivitet

Bekræftelse af, at indberetningen er modtaget

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a)  Tilsynsmyndigheder for databeskyttelse

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b)  Frivillige bistands- og problemløsningstjenester, der tilbydes af kompetente myndigheder, Kommissionens eller Unionens organer, kontorer og agenturer eller af private eller halvprivate enheder, forudsat at sådanne tjenester overholder de kvalitetskriterier, der er fastsat i denne forordning

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

I. Indledning

Som et svar på at opnå ​​et dybere og mere retfærdigt indre marked for borgere og virksomheder, som en af Juncker-Kommissionens 10 centrale prioriteter, sammen med udviklingen af ​​det digitale fælles marked, leverer dette initiativ en central handling, der skal hjælpe borgere og virksomheder med fuldt ud at udnytte fordelene ved nye digitale værktøjer og e-regeringsstrategier, når de rejser, arbejder og studerer eller driver forretning i enhver EU-medlemsstat.

Desværre findes der stadig betydelige hindringer for både borgere og virksomheder, der er interesserede i at flytte til, sælge produkter eller levere tjenesteydelser i en anden EU-medlemsstat. Det at finde relevante, præcise og forståelige onlineoplysninger om daglige aktiviteter samt at få adgang til og gennemføre nationale administrative procedurer online, er ofte kompliceret, tidskrævende og dyrt, hvis det overhovedet er muligt. Sådanne problemer kan også opleves af statsborgere fra en medlemsstat, der bor i en anden, og søger at få adgang til procedurer i deres hjemland. Europa og medlemsstaterne har brug for stærkere incitamenter til at vedtage mere ambitiøse tværnationale og nationale e-regeringsstrategier, således at EU-borgere og -virksomheder fuldt ud kan drage fordel af den tilgængelige teknologiske udvikling.

Den foreslåede forordning fremsætter dette nye initiativ med det formål at imødekomme Europas voksende behov for en åben, effektiv og inklusiv offentlig administration rettet mod ambitiøse e-regeringsmetoder, der leverer grænseløse, personlige og brugervenlige digitale offentlige tjenester. Forordningen fremsætter et centralt enkelt indgangspunkt, en "fælles digital portal", som vil give EU-borgere og -virksomheder adgang til alle nødvendige oplysninger, når de anvender deres ret til fri bevægelighed i EU. Den sikrer også fuld adgang til onlineprocedurer på en ikkediskriminerende måde (hvis en procedure er til rådighed for statsborgere fra en bestemt medlemsstat, bør den også være tilgængelig for brugere fra andre medlemsstater) samt til bistands- og problemløsningstjenester. Den forpligter også medlemsstaterne til at give fuld onlineadgang til de vigtigste og oftest anvendte procedurer for borgere og virksomheder.

II. Forslagets udarbejdelse

Forslaget er baseret på en bred høring af interessenter og en konsekvensanalyse. Høringen omfattede en særlig workshop for de interesserede parter, en offentlig onlinehøring, møder med repræsentanter for de interesserede parter samt udvekslinger med medlemsstaterne. De vigtigste elementer, som er fremkommet af høringen, er behovet for at tackle mængden og kvaliteten af indre markedsrelaterede oplysninger, onlineprocedurer og tilgængelige bistandstjenester. Der er bred støtte til initiativets mål og stor interesse hos de interesserede parter i den vellykkede gennemførelse.

Forslaget understøttes af en konsekvensanalyse, som viste, at den bedste løsning er at tilvejebringe en EU-koordineret tilgang, hvor information, procedurer og bistandstjenester kan findes via en EU-søgningsfacilitet. Det bliver medlemsstaterne, der skal forvalte indholdet og de væsentlige krav i de nationale regler og forpligtelser. Dette suppleres af klare kvalitetskriterier, der kan håndhæves, og centrale procedurer, der er tilgængelige online.

III. Ordførerens holdning

Ordføreren støtter generelt de overordnede mål med Kommissionens forslag, som ønsker at etablere et fælles digitalt indgangspunkt, der leverer information af høj kvalitet og adgang til online administrative procedurer og bistandstjenester til borgere og virksomheder.

Internettet og digital teknologi ændrer måden hvorpå folk og virksomheder lever, arbejder, studerer, driver forretning og rejser. Derfor støtter ordføreren tanken om at flytte EU og medlemsstaterne frem mod digitalisering af deres administrationer og tilvejebringe nogle af de væsentlige administrative procedurer, oplysninger og retsmidler for borgerne i et onlineformat og på mindst et yderligere fremmedsprog ud over deres nationale eller officielle sprog. At have disse oplysninger og disse procedurer tilgængelige online på en ikke-diskriminerende måde er også vigtigt for borgerne for at kunne bruge deres rettigheder på det indre marked.

Samtidig har ordføreren imidlertid identificeret en række elementer, som kræver yderligere drøftelse eller afklaring. Først vil ordføreren tage stilling til den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses udtalelse, der kommenterer og giver anbefalinger om, hvordan man bedre beskytter retten til privatlivets fred og beskyttelsen af ​​personoplysninger i den foreslåede forordning. Dernæst fremsætter ordføreren en række forbedringer med hensyn til kvalitetskravene vedrørende information, onlineprocedurer og hjælpe-og problemløsningstjenester. For det tredje foreslår ordføreren yderligere bestemmelser for at præcisere kravene om adgang til onlineprocedurer. Endelig støtter ordføreren de ændringer, der blev indført i IMI-forordningen.

1. Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse - "engangsprincippet"

Udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) udstedes efter den specifikke anmodning fra både Kommissionen og Parlamentet i henhold til artikel 28, stk. 2, i forordning 45/2001. Udtalelsen giver anbefalinger i forbindelse med gennemførelsen af ​​"engangsprincippet", der sigter mod at sikre, at borgere og virksomheder kun anmodes om at give de samme oplysninger én gang til en offentlig administration, som derefter kan genbruges.

Ordføreren støtter anbefalingerne, der behandles i Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses udtalelse, og fremhæver, at forudsætningen for en succesfuld gennemførelse i hele EU af "engangsprincippet" og lovmæssig korrekt udveksling af data på tværs af landegrænser er, at "engangsprincippet" gennemføres i overensstemmelse med de relevante databeskyttelsesprincipper. Ordføreren støtter også de bestræbelser, der er gjort, for at sikre, at enkeltpersoner bevarer kontrollen over deres personoplysninger, herunder ved at kræve "en udtrykkelig anmodning fra brugeren" før en eventuel overførsel af oplysninger mellem kompetente myndigheder, og ved at give brugeren mulighed for at se en "forhåndsvisning" af de oplysninger, der skal udveksles.

Ordføreren mener imidlertid, at der stadig er nogle elementer, der kræver yderligere afklaring. For at behandle disse elementer leverer ordføreren anbefalinger om en lang række problematikker med fokus på det juridiske grundlag for udveksling af dokumentation på tværs af landegrænser, formålsbegrænsning, omfanget af "engangsprincippet" samt de praktiske forhold angående brugerkontrol. Ordførerens vigtigste anbefalinger indbefatter klarlæggelse af, at forslaget ikke udgør et juridisk grundlag til at bruge det tekniske system til udveksling af informationer til andre formål end dem, der er beskrevet i de fire angivne direktiver, eller som på anden vis er fastsat i henhold til gældende EU-lovgivning eller national lovgivning. Forslaget har ikke til formål at begrænse princippet om formålsbegrænsning i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

2. Kvalitetskrav vedrørende oplysninger, onlineprocedurer og bistands- og problemløsningstjenester

Med hensyn til kvalitetskravene støtter ordføreren Kommissionens overordnede tilgang. Hun lægger vægt på, at kvaliteten af ​​den fælles digitale portal afhænger af kvaliteten af ​​de europæiske og nationale tjenester, der leveres via portalen. For at den fælles digitale portal skal kunne opfylde brugernes behov, skal der fastsættes høje kvalitetsstandarder med hensyn til information, online-procedurer samt hjælpe- og problemløsningstjenester. Dårlige oplevelser med onlineinformation og -tjenester, der leveres på europæisk og nationalt plan, vil skabe en negativ opfattelse af den fælles digitale portal.

Derfor introducerer hun en række forbedringer af det nuværende udkast for at styrke kvalitetskravene. I overensstemmelse med ordførerens anbefalinger bør det sikres, at oplysningerne er lette at forstå, således at et maksimalt antal brugere kan nyde godt af de oplysninger og tjenester, der er omhandlet i denne forordning. I den henseende foreslår ordføreren et sæt ændringsforslag for at sikre, at både nationale og EU-websider inden for forslagets rammer er tilgængelige, også for handicappede. Ordføreren foreslår også, at der indføres en række kvalitetskrav til den fælles brugergrænseflade, hvilket støttes af Kommissionen. Kommissionen og de nationale koordinatorer bør gennem koordinationsgruppen overvåge overholdelsen af ​​kvalitetskriterierne, og hvis der er en alvorlig og vedvarende forringelse, kan de midlertidigt afbryde forbindelsen, eller som en sidste udvej overveje sanktioner eller fælles aktioner med medlemsstaterne for at forbedre eller reparere tjenesterne.

3. Adgang til onlineprocedurer

Ordføreren flytter artikel 5, stk. 1, til artikel 11. Denne ændring er nødvendig for at præcisere forskellen mellem onlineprocedurerne i artikel 5 og i artikel 11. De onlineprocedurer, der er opført i bilag II i forbindelse med artikel 5, er obligatoriske for medlemsstaterne. Derfor skal medlemsstaterne sikre, at procedurerne i artikel 5 er fuldt online og tilgængelige for alle brugere. Desuden præciserer ordføreren, hvad fuldt ud online indebærer, og hvilke procedurer, der skal dækkes i bilag II. For ordføreren er det vigtigt at understrege, at denne forordning ikke berører de væsentlige bestemmelser i de eksisterende bestemmelser i EU og/eller national ret, og at medlemsstaterne fortsat vil organisere deres nationale tjenester og procedurer på den måde, der opfylder deres nationale behov.

På den anden side sikrer artikel 11, at hvis medlemsstaterne gør visse procedurer tilgængelige for deres nationale borgere, så bør de også gøre disse procedurer tilgængelige for tværnationale brugere på en ikke-diskriminerende måde, således at de kan udøve deres rettigheder på det indre marked udledt af EU-retten og overholde disse forpligtelser og regler. Ordføreren støtter dette mål, men understreger endvidere, at tekniske krav for tværnationale brugere også bør være mulige for nationale brugere i overensstemmelse med nationale procedurer og krav.

4. Revision af IMI-forordningen

Ordføreren er enig i de foreslåede ændringer af IMI-forordningen, som bekræfter og ajourfører bestemmelserne om den koordinerede tilsynsmekanisme, der er planlagt til IMI, og vil også gøre det muligt for Det Europæiske Databeskyttelsesorgan ("EDPB") at drage nytte af de tekniske muligheder, som IMI tilbyder, til udveksling af oplysninger inden for rammerne af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Hvad angår ændringer af IMI-forordningen, anbefaler Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse at tilføje den generelle forordning om databeskyttelse til bilaget til IMI-forordningen for at muliggøre den potentielle anvendelse af IMI med henblik på databeskyttelse.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af en fælles digital portal, der skal stille oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester til rådighed

Referencer

COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

Dato for høring af EP

2.5.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

12.6.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

12.6.2017

LIBE

12.6.2017

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

30.5.2017

LIBE

5.2.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Marlene Mizzi

30.5.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

11.10.2017

21.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

Dato for vedtagelse

22.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Dato for indgivelse

8.3.2018


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 23. marts 2018Juridisk meddelelse