Διαδικασία : 2017/0086(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0054/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0054/2018

Συζήτηση :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0349

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1475kWORD 191k
8.3.2018
PE 612.231v03-00 A8-0054/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης με σκοπό την παροχή πληροφοριών, διαδικασιών και υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγήτρια: Marlene Mizzi

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης με σκοπό την παροχή πληροφοριών, διαδικασιών και υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0256),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 48 και το άρθρο 114 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0141/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0054/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η ανακοίνωση για την ψηφιακή ενιαία αγορά17 αναγνωρίζει τον ρόλο του διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών στην αλλαγή της ζωής μας και του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε, αφού προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες για καινοτομία, ανάπτυξη και απασχόληση. Η ανακοίνωση αναγνωρίζει ότι οι ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων στη δική τους χώρα και σε διασυνοριακό επίπεδο θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν καλύτερα με την επέκταση και την ενοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών πυλών, δικτύων, υπηρεσιών και συστημάτων και με τη διασύνδεσή τους σε μια «ενιαία ψηφιακή πύλη». Το ενωσιακό σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-202018 αναφέρει τη δημιουργία της ενιαίας ψηφιακής πύλης ως μία από τις δράσεις του για το 2017. Η έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ19 θεωρεί ότι η ενιαία ψηφιακή πύλη αποτελεί προτεραιότητα για τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης.

(2)  Η ανακοίνωση για την ψηφιακή ενιαία αγορά17 αναγνωρίζει τον ρόλο του διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών στην αλλαγή της ζωής και του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες, οι εταιρείες και οι υπάλληλοί τους επικοινωνούν, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και τη γνώση, καταναλώνουν, συμμετέχουν και εργάζονται, αφού προσφέρουν ευκαιρίες για καινοτομία, ανάπτυξη και απασχόληση. Η εν λόγω ανακοίνωση και διάφορα ψηφίσματα που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζουν ότι οι ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων στη δική τους χώρα και σε διασυνοριακό επίπεδο θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν καλύτερα με την επέκταση και την ενοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών και εθνικών πυλών, δικτυακών τόπων, δικτύων, υπηρεσιών και συστημάτων και με τη διασύνδεσή τους, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο εισόδου, μια «ενιαία ψηφιακή πύλη». Το ενωσιακό σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-202018 αναφέρει τη δημιουργία της ενιαίας ψηφιακής πύλης ως μία από τις δράσεις του για το 2017. Η έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ19 θεωρεί ότι η ενιαία ψηφιακή πύλη αποτελεί προτεραιότητα για τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης.

__________________

__________________

17 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης», της 6.5.2015 [COM(2015) 192 final].

17 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης», της 6.5.2015 [COM(2015) 192 final].

18 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 20126-2020 – Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης» [COM(2016) 179 final].

18 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 20126-2020 – Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης» [COM(2016) 179 final].

19 Έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής, 24 Ιανουαρίου 2017, COM(2017)30/2 final.

19 Έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής, 24 Ιανουαρίου 2017, COM(2017)30/2 final.

Αιτιολόγηση

Καλύτερη αποτύπωση της σημασίας των ψηφιακών τεχνολογιών στην αλλαγή της ζωής και του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες, οι εταιρείες και οι εργαζόμενοί τους επικοινωνούν, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και στις γνώσεις, επινοούν, καταναλώνουν, συμμετέχουν και εργάζονται. Επιπλέον, τονίζεται η σημασία της ενοποίησης όλων των ευρωπαϊκών και εθνικών πυλών σε ένα ενιαίο σημείο εισόδου.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ζητήσει επανειλημμένως πιο ολοκληρωμένη και εύχρηστη δέσμη πληροφοριών και υποστήριξη, ώστε να διευκολύνεται η δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά και να ενισχύονται και να εξορθολογίζονται τα εργαλεία της ενιαίας αγοράς, προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων στις διασυνοριακές τους δραστηριότητες.

(3)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ζητήσει επανειλημμένως πιο ολοκληρωμένη και εύχρηστη δέσμη πληροφοριών και υποστήριξη, ώστε να διευκολύνεται η δραστηριοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά και να ενισχύονται και να εξορθολογίζονται τα εργαλεία της ενιαίας αγοράς, προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων στις διασυνοριακές τους δραστηριότητες.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένως μεγαλύτερη πληροφόρηση και υποστήριξη τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ο παρών κανονισμός ανταποκρίνεται στα αιτήματα αυτά παρέχοντας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες, στις διαδικασίες και στις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που χρειάζονται για την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην εσωτερική αγορά. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαία ψηφιακή πύλη, στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(4)  Ο παρών κανονισμός ανταποκρίνεται στα αιτήματα αυτά παρέχοντας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρόσβαση στις πληροφορίες, στις επιγραμμικές διαδικασίες και στις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που χρειάζονται για την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην εσωτερική αγορά. Η ενιαία ψηφιακή πύλη θα μπορούσε να συμβάλει στη μεγαλύτερη διαφάνεια των κανόνων και ρυθμίσεων σε τομείς όπως τα ταξίδια εντός της Ένωσης, η εργασία και η σύνταξη στην Ένωση, η διαμονή πολιτών σε κράτη μέλη διαφορετικά από τα κράτη μέλη καταγωγής τους, η πρόσβαση στην εκπαίδευση σε άλλα κράτη μέλη, η πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η άσκηση των οικογενειακών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων διαμονής, των δικαιωμάτων των πολιτών και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Επιπλέον, θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών και την εσωτερική αγορά και στη μείωση του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μια φιλική προς τον χρήστη, διαδραστική ενιαία ψηφιακή πύλη, η οποία, με βάση τις ανάγκες των χρηστών, θα πρέπει να τους καθοδηγεί στις πλέον κατάλληλες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Η ενιαία ψηφιακή πύλη θα πρέπει να διευκολύνει τις αλληλεπιδράσεις αφενός μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων και, αφετέρου, μεταξύ των δημοσίων διοικήσεων και των αρμοδίων αρχών, παρέχοντας πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πύλες, ιστοσελίδες και ιστότοπους που τυγχάνουν διαχείρισης σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, διευκολύνοντας τις καθημερινές δραστηριότητες των πολιτών και των επιχειρήσεων και ελαχιστοποιώντας τα εμπόδια που υφίστανται στην ενιαία αγορά. Η ύπαρξη αυτού μιας ενιαίας ψηφιακής πύλης που θα παρέχει πρόσβαση σε ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες, διαδικτυακή πρόσβαση σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των χρηστών για με τις διάφορες υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και θα μπορούσε να μειώσει το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι χρήστες και τον χρόνο που χρειάζονται για να επιλέξουν την ηλεκτρονική υπηρεσία που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Ο παρών κανονισμός παραθέτει τους τομείς πληροφοριών που είναι σημαντικοί για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην εσωτερική αγορά και θα πρέπει να απαιτεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες στο πλαίσιο των συγκεκριμένων τομέων καλύπτονται πλήρως από δικτυακούς τόπους και πύλες σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Επιπλέον, οι πληροφορίες θα πρέπει να εξηγούν όχι μόνο τους κανόνες και τις υποχρεώσεις για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και τις διαδικασίες που πρέπει να διεκπεραιώνουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις προκειμένου να συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες και υποχρεώσεις. Οι πληροφορίες θα πρέπει επίσης να περιγράφουν τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την κατανόηση των πληροφοριών, την εφαρμογή των πληροφοριών στην ιδιαίτερη κατάστασή τους ή την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

(5)  Ο παρών κανονισμός παραθέτει τους τομείς πληροφοριών που είναι σημαντικοί για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην εσωτερική αγορά και θα πρέπει να απαιτεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι ακριβείς, υψηλής ποιότητας και επικαιροποιημένες πληροφορίες στο πλαίσιο των συγκεκριμένων τομέων καλύπτονται πλήρως σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, καθώς και σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες εξηγούν τους εφαρμοστέους κανόνες, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να διεκπεραιώνουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις προκειμένου να συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες και υποχρεώσεις. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένες σε θεματικούς τομείς, όπως «συνθήκες εργασίας», «υγεία» και «συντάξεις», συνδέοντας διάφορες συμπληρωματικές υπηρεσίες, ούτως ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να περιηγούνται μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σαφήνεια της ενιαίας ψηφιακής πύλης, οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της εν λόγω πύλης θα πρέπει να είναι σαφείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες, η χρήση περίπλοκης ορολογίας θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί και η χρήση ακρωνυμίων θα πρέπει να περιορίζεται σε όσα αντιστοιχούν σε απλοποιημένους και εύκολα κατανοητούς όρους που δεν απαιτούν προϋπάρχουσα γνώση του θέματος ή του τομέα δικαίου. Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει επίσης να περιγράφουν τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την κατανόηση των πληροφοριών, την εφαρμογή των πληροφοριών στην ιδιαίτερη κατάστασή τους ή την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Αιτιολόγηση

In order for the Single Digital Gateway to meet the users’ needs, standards should be set on the quality of information. Clear, accurate and up-to-date information were identified by citizens and businesses as some of the most important features of a single point of contact in the study “A European Single Point of Contact” (2013) conducted for the European Parliament’s Policy Department A. In line with the authors’ recommendations, it should also be ensured that the information is easy to understand so that a maximum number of users can benefit from the information and services foreseen in this Regulation.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Δεδομένου ότι η πρωτοβουλία επιδιώκει τριπλό σκοπό –στοχεύοντας, πρώτον, στη μείωση της πρόσθετης διοικητικής επιβάρυνσης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλα κράτη μέλη, σε πλήρη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες· δεύτερον, στην εξάλειψη των διακρίσεων· και, τρίτον, στη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ως προς την παροχή πληροφοριών, διαδικασιών και υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων– και δεδομένου ότι οι συνιστώσες της πρωτοβουλίας αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και την κοινωνική ασφάλιση, στοιχεία που δεν μπορούν να θεωρηθούν απλώς παρεμπίπτοντα, η πρωτοβουλία θα πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2, στο άρθρο 48 και στο άρθρο 114 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

(6)  Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός επιδιώκει τη μείωση της πρόσθετης διοικητικής επιβάρυνσης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αν δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλα κράτη μέλη ή στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν, σε πλήρη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες, την εξάλειψη των διακρίσεων και τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ως προς την παροχή πληροφοριών, διαδικασιών και υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων– και δεδομένου ότι οι συνιστώσες του αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και την κοινωνική ασφάλιση, στοιχεία που δεν μπορούν να θεωρηθούν απλώς παρεμπίπτοντα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2, στο άρθρο 48 και στο άρθρο 114 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Αιτιολόγηση

Η ενιαία ψηφιακή πύλη θα έχει οφέλη όχι μόνο για τους διασυνοριακούς χρήστες, αλλά και για τους χρήστες που αποκτούν πρόσβαση στην πύλη στο εθνικό κράτος μέλους τους ή στο κράτος μέλος όπου ζουν/διαμένουν, καθώς θα κατευθύνει την εθνική διοίκηση προς τους στόχους της επίτευξης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και θα προσφέρει ψηφιακές λύσεις για τις καθημερινές δραστηριότητες στη ζωή των ανθρώπων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για να μπορούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Ένωσης να ασκούν το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά, η Ένωση θα πρέπει να θεσπίσει ειδικά μέτρα που να επιτρέπουν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να έχουν ευχερή πρόσβαση σε σφαιρικές και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους που έχουν θεσπιστεί δυνάμει του ενωσιακού δικαίου και σε πληροφορίες σχετικά με τους εφαρμοστέους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνονται στον τόπο όπου μεταβαίνουν, διαμένουν ή σπουδάζουν, ή αν εγκαθίστανται ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος από το δικό τους. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε εθνικό επίπεδο δεν θα πρέπει να αφορούν μόνο τους εθνικούς κανόνες κατ’ εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, αλλά και όλους τους άλλους εθνικούς κανόνες που εφαρμόζονται εξίσου σε πολίτες και επιχειρήσεις από άλλα κράτη μέλη.

(7)  Για να μπορούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Ένωσης να ασκούν το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά, η Ένωση θα πρέπει να θεσπίσει ειδικά, αμερόληπτα μέτρα που να επιτρέπουν στους πολίτες, και σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε κράτος μέλος, και στις επιχειρήσεις να έχουν ευχερή πρόσβαση σε σφαιρικές και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους που έχουν θεσπιστεί δυνάμει του ενωσιακού δικαίου και σε πληροφορίες σχετικά με τους εφαρμοστέους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνονται στον τόπο όπου μεταβαίνουν, διαμένουν ή σπουδάζουν, ή αν εγκαθίστανται ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος από το δικό τους. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε εθνικό επίπεδο δεν θα πρέπει να αφορούν μόνο τους εθνικούς κανόνες κατ’ εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, αλλά και όλους τους άλλους εθνικούς κανόνες που εφαρμόζονται εξίσου σε πολίτες και επιχειρήσεις από άλλα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για γενική δήλωση ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αμερόληπτα μέτρα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει ενιαίο σημείο εισόδου, μέσω του οποίου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις απαιτήσεις προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται, δυνάμει του ενωσιακού και/ή εθνικού δικαίου. Αναμένεται ότι θα απλουστεύσει και θα κάνει αποτελεσματικότερη την πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που έχουν θεσπιστεί σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο. Η πύλη αναμένεται επίσης ότι θα διευκολύνει την πρόσβαση στις διαδικασίες και τη διεκπεραίωσή τους. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί από τα κράτη μέλη να δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να εκτελούν εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά ορισμένες διαδικασίες που έχουν καθοριστική σημασία για την πλειονότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων που μετακινούνται σε διασυνοριακό επίπεδο, χωρίς να θίγονται με κανέναν τρόπο οι ισχύουσες ουσιώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται από το ενωσιακό και/ή το εθνικό δίκαιο στους εν λόγω τομείς πολιτικής. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση της αρχής «μόνον άπαξ» για τον σκοπό της ανταλλαγής δικαιολογητικών μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα διάφορα κράτη μέλη.

(11)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει ενιαίο σημείο εισόδου, μέσω του οποίου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις απαιτήσεις προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται, δυνάμει του ενωσιακού και/ή εθνικού δικαίου. Αναμένεται ότι θα απλουστεύσει και θα κάνει αποτελεσματικότερη την πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που έχουν θεσπιστεί σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο. Η πύλη αναμένεται επίσης ότι θα διευκολύνει την ηλεκτρονική πρόσβαση στις διαδικασίες. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί από τα κράτη μέλη να δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να εκτελούν εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τις διαδικασίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ και που έχουν καθοριστική σημασία για την πλειονότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων ή άλλες διαδικασίες που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά για τους χρήστες σε ένα κράτος μέλος και που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο από κεντρικούς κρατικούς φορείς ή έχουν καταστεί διαθέσιμες σε όλες τις τοπικές αρχές. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει με κανέναν τρόπο τα ισχύοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις με βάση το ενωσιακό και/ή το εθνικό δίκαιο στους εν λόγω τομείς πολιτικής. Σε σχέση με τις διαδικασίες που παρατίθενται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις οδηγίες 2005/36/ΕΚ, 2006/123/ΕΚ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση της αρχής «μόνον άπαξ» και θα πρέπει να σέβεται πλήρως το θεμελιώδες δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τον σκοπό της ανταλλαγής δικαιολογητικών μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η πύλη θα πρέπει να είναι χρηστοκεντρική και εύχρηστη και να δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να επικοινωνούν με τις διοικήσεις σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους τόσο σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της πύλης όσο και σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όπως τη βιώνουν. Το εργαλείο ανάδρασης θα πρέπει να δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να επισημαίνουν τα προβλήματα, τις ελλείψεις και τις ανάγκες τους, ώστε να ενθαρρύνεται η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.

(12)  Η ενιαία ψηφιακή πύλη και οι πληροφορίες, οι ηλεκτρονικές διαδικασίες και οι υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο θα πρέπει να παρουσιάζονται με χρηστοκεντρικό και εύχρηστο τρόπο. Η πύλη θα πρέπει να στοχεύει στην αποφυγή επικαλύψεων και στην παροχή συνδέσμων μεταξύ των υπαρχουσών υπηρεσιών. Θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να επικοινωνούν με τις διοικήσεις σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους τόσο σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της πύλης όσο και σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όπως τη βιώνουν. Το εργαλείο ανάδρασης θα πρέπει να δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να επισημαίνουν τα προβλήματα, τις ελλείψεις και τις ανάγκες τους, ώστε να ενθαρρύνεται η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών βάσει ανώνυμων δεδομένων, προκειμένου να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η επιτυχία της πύλης θα εξαρτάται από την κοινή προσπάθεια της Επιτροπής και των κρατών μελών. Η πύλη θα πρέπει να περιλαμβάνει μια κοινή διεπαφή χρήστη, η οποία θα αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από την Επιτροπή και θα είναι ενσωματωμένη στην υφιστάμενη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου». Η κοινή διεπαφή χρήστη θα παρέχει συνδέσμους προς πληροφορίες, διαδικασίες και υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που διατίθενται σε πύλες τις οποίες διαχειρίζονται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή. Για να διευκολυνθεί η χρήση της πύλης, η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Η λειτουργία της πύλης θα πρέπει να υποστηρίζεται από τεχνικά εργαλεία που να έχουν αναπτυχθεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

(13)  Η επιτυχία της πύλης θα εξαρτάται από την κοινή προσπάθεια της Επιτροπής και των κρατών μελών. Η πύλη θα πρέπει να περιλαμβάνει μια κοινή διεπαφή χρήστη, η οποία θα αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από την Επιτροπή και θα είναι ενσωματωμένη στην υφιστάμενη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου». Η κοινή διεπαφή χρήστη θα παρέχει συνδέσμους προς πληροφορίες, διαδικασίες και υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που διατίθενται σε πύλες τις οποίες διαχειρίζονται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή. Για να διευκολυνθεί η χρήση της πύλης, η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη σε όλους τους ενωσιακούς και εθνικούς δικτυακούς τόπους που αποτελούν μέρος της πύλης και συνδέονται με αυτήν και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Η λειτουργία της πύλης θα πρέπει να υποστηρίζεται από τεχνικά εργαλεία που να έχουν αναπτυχθεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ενισχύει τη διάσταση της ενιαίας αγοράς στις ηλεκτρονικές διαδικασίες, διαφυλάσσοντας τη γενική αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων και σε σχέση με την πρόσβαση των πολιτών ή των επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές διαδικασίες που έχουν ήδη καθιερωθεί σε εθνικό επίπεδο βάσει του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου. Οι χρήστες που δεν διαμένουν ή δεν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διαδικασίες και να τις διεκπεραιώνουν χωρίς εμπόδια, όπως η ύπαρξη πεδίων που απαιτούν εθνικό αριθμό τηλεφώνου ή εθνικό ταχυδρομικό κώδικα· η καταβολή των τελών που μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω συστημάτων που δεν καθιστούν εφικτές τις διασυνοριακές πληρωμές· η έλλειψη λεπτομερών επεξηγήσεων σε άλλη γλώσσα εκτός από την εθνική γλώσσα ή τις εθνικές γλώσσες· η απουσία δυνατότητας υποβολής δικαιολογητικών ηλεκτρονικά από αρχές που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος· και, τέλος, η μη αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων ταυτοποίησης που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη.

(15)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ενισχύει τη διάσταση της ενιαίας αγοράς στις ηλεκτρονικές διαδικασίες, συμβάλλοντας έτσι στην ψηφιοποίηση της εσωτερικής αγοράς, διαφυλάσσοντας τη γενική αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων σε σχέση με την πρόσβαση των πολιτών ή των επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές διαδικασίες που έχουν ήδη καθιερωθεί σε εθνικό επίπεδο βάσει του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου. Οι χρήστες που δεν διαμένουν ή δεν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διαδικασίες και να τις διεκπεραιώνουν χωρίς εμπόδια, όπως η ύπαρξη πεδίων που απαιτούν εθνικό αριθμό τηλεφώνου, εθνικά προθέματα για τους τηλεφωνικούς αριθμούς ή εθνικό ταχυδρομικό κώδικα· η καταβολή των τελών που μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω συστημάτων που δεν καθιστούν εφικτές τις διασυνοριακές πληρωμές· η έλλειψη λεπτομερών επεξηγήσεων σε άλλη γλώσσα εκτός από την εθνική ή επίσημη γλώσσα ή τις εθνικές ή επίσημες γλώσσες ενός κράτους μέλους· η απουσία δυνατότητας υποβολής δικαιολογητικών ηλεκτρονικά από αρχές που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος· και, τέλος, η μη αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων ταυτοποίησης που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη. Όταν ένας χρήστης, σε κατάσταση που περιορίζεται αυστηρά σε ένα μόνο κράτος μέλος, είναι σε θέση να έχει πρόσβαση και να διεκπεραιώνει μια διαδικασία ηλεκτρονικά στο εν λόγω κράτος μέλος σε τομέα που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, ένας διασυνοριακός χρήστης θα πρέπει επίσης να μπορεί να έχει πρόσβαση και να διεκπεραιώνει τη διαδικασία ηλεκτρονικά, είτε χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική λύση είτε άλλη κατάλληλη, χωρίς εμπόδια που δημιουργούν διακρίσεις. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν παρόμοιες αμερόληπτες διαδικασίες για τους χρήστες που προέρχονται ή διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον διασφαλίζουν ότι οι όροι πρόσβασης στις πληροφορίες και στις υπηρεσίες για τους διασυνοριακούς χρήστες είναι οι ίδιες που διατίθενται για τους χρήστες που είναι εγκατεστημένοι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Η πύλη αποτελεί ψηφιακό μέσο που θα συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους βάσει του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου και θα τους διευκολύνει να χρησιμοποιούν και να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές διαδικασίες και σε υπηρεσίες και μέσα επίλυσης προβλημάτων. Ο κανονισμός δεν πρέπει να επηρεάζει ή να εμποδίζει τα κράτη μέλη να συνεχίζουν να οργανώνουν τις εθνικές υπηρεσίες και διαδικασίες τους κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις εθνικές ανάγκες τους, θα πρέπει, ωστόσο, να διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες δεν εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των διασυνοριακών χρηστών.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να βασίζεται στον κανονισμό eIDAS26, που καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ορισμένα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων που εμπίπτουν σε κοινοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης άλλου κράτους μέλους. Από την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να είναι δυνατόν για τους χρήστες να χρησιμοποιούν μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και εξακρίβωσης, ώστε να μπορούν να ασκούν δραστηριότητα σε διασυνοριακή βάση και να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις αρμόδιες αρχές.

(16)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να βασίζεται στον κανονισμό eIDAS26, που καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ορισμένα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων που εμπίπτουν σε κοινοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης άλλου κράτους μέλους. Από την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να είναι δυνατόν για τους χρήστες να χρησιμοποιούν μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και εξακρίβωσης, ώστε να μπορούν να ασκούν δραστηριότητα σε διασυνοριακή βάση και να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις αρμόδιες αρχές. Οι χρήστες θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα οικεία μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και εξακρίβωσης, όταν ασκούν δραστηριότητα και αλληλεπιδρούν ηλεκτρονικά με τη διοίκηση των θεσμικών και λοιπών οργάνων, υπηρεσιών ή οργανισμών της Ένωσης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας όσον αφορά τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και εξακρίβωσης.

__________________

__________________

26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73-114).

26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73-114).

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και εξακρίβωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Για να μπορούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να απολαμβάνουν άμεσα τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς χωρίς περιττή πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί την πλήρη ψηφιοποίηση της διεπαφής χρήστη για ορισμένες βασικές διαδικασίες όσον αφορά τους διασυνοριακούς χρήστες, οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, και να καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων μια διαδικασία θα χαρακτηρίζεται πλήρως ηλεκτρονική. Η «εγγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας» είναι μία από αυτές τις διαδικασίες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να καλύπτει τις διαδικασίες που οδηγούν στη σύσταση επιχειρήσεων ή εταιρειών ως νομικών οντοτήτων, αφού οι εν λόγω διαδικασίες απαιτούν σφαιρική προσέγγιση που να αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ψηφιακών λύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής μιας επιχείρησης. Όταν οι επιχειρήσεις εγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος, είναι υποχρεωμένες να εγγράφονται σ’ ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και σ’ ένα ασφαλιστικό σύστημα, ώστε να δηλώνουν τους εργαζομένους τους και να καταβάλλουν εισφορές σε αμφότερα τα συστήματα. Οι διαδικασίες αυτές είναι κοινές για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να απαιτείται η δυνατότητα διεκπεραίωσης των εν λόγω δύο διαδικασιών εγγραφής ηλεκτρονικά.

(18)  Για να μπορούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να απολαμβάνουν άμεσα τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς χωρίς περιττή πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί την πλήρη ψηφιοποίηση της διεπαφής χρήστη για ορισμένες βασικές διαδικασίες όσον αφορά τους διασυνοριακούς χρήστες, οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, και να καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων μια διαδικασία θα χαρακτηρίζεται πλήρως ηλεκτρονική. Μια τέτοια υποχρέωση πλήρους ψηφιοποίησης δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν κάποια διαδικασία δεν υπάρχει σε ένα κράτος μέλος. Η «γνωστοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας» είναι μία από αυτές τις διαδικασίες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να καλύπτει τις διαδικασίες που οδηγούν στη σύσταση επιχειρήσεων ή εταιρειών ως νομικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής ως προσωπικής εταιρείας, σύμπραξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής που δεν αποτελεί διακριτή νομική οντότητα ή της εγγραφής μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μητρώο επιχειρήσεων, αφού οι εν λόγω διαδικασίες απαιτούν σφαιρική προσέγγιση που να αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ψηφιακών λύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής μιας επιχείρησης. Όταν οι επιχειρήσεις εγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος, είναι υποχρεωμένες να εγγράφονται σ’ ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και σ’ ένα ασφαλιστικό σύστημα, ώστε να δηλώνουν τους εργαζομένους τους και να καταβάλλουν εισφορές σε αμφότερα τα συστήματα. Οι διαδικασίες αυτές είναι κοινές για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να απαιτείται η δυνατότητα διεκπεραίωσης των εν λόγω δύο διαδικασιών εγγραφής ηλεκτρονικά. Είναι επίσης σκόπιμο, οι διαδικασίες που σχετίζονται με φορολογικά θέματα να διατίθενται ηλεκτρονικά, δεδομένου ότι οι εν λόγω διαδικασίες τείνουν να είναι ένα από τα κύρια εμπόδια στη διασυνοριακή λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ένωση.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Μια διαδικασία θα πρέπει να θεωρείται πλήρως ηλεκτρονική, εάν ο χρήστης μπορεί να ακολουθήσει όλα τα βήματα από την πρόσβαση στη συγκεκριμένη διαδικασία έως την ολοκλήρωσή της επικοινωνώντας με την αρμόδια αρχή (τον «φορέα εξυπηρέτησης των χρηστών») ηλεκτρονικά, εξ αποστάσεως και μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Η εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να καθοδηγεί τον χρήστη σε σχέση με όλες τις απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρωθούν και όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να διαβιβαστούν. Θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να παρέχει τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά συμμόρφωσης με όλες αυτές τις απαιτήσεις και θα πρέπει να χορηγεί στον χρήστη αυτόματη βεβαίωση παραλαβής. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει επίσης, όταν αυτό είναι εφικτό, να παραδίδεται με ηλεκτρονικά μέσα ή, όταν τούτο απαιτείται βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, με φυσική παράδοση. Αυτό δεν πρέπει να θίγει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών να αναπτύσσουν άμεση επαφή και επικοινωνία με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες για να λάβουν απαραίτητες περαιτέρω διευκρινίσεις που δεν απαιτούν άμεση φυσική παρουσία.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από τις τεχνικές εξελίξεις, ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι αναγκαίο για τους χρήστες μιας διαδικασίας να εμφανίζονται αυτοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας αρχής στο πλαίσιο μιας ηλεκτρονικής διαδικασίας, ιδίως στην περίπτωση υποβολής αίτησης για την έκδοση ή την ανανέωση διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά δεδομένα. Οποιαδήποτε τέτοια εξαίρεση θα πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ψηφιακή τεχνολογία για την επίτευξη του σκοπού της διαδικασίας.

(19)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθεί από τον χρήστη να προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν γεγονότα που δεν μπορούν να πιστοποιηθούν με ηλεκτρονικά μέσα, όπως ιατρικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου των μηχανοκίνητων οχημάτων. Εφόσον τα δικαιολογητικά προς επίρρωση αυτών των γεγονότων μπορούν να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή, αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση στην αρχή ότι μια διαδικασία θα πρέπει να είναι προσβάσιμη πλήρως ηλεκτρονικά. Σε άλλες περιπτώσεις, λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από τις τεχνικές εξελίξεις, ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι αναγκαίο για τους χρήστες μιας ηλεκτρονικής διαδικασίας να εμφανίζονται αυτοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας αρχής για ένα στάδιο της ηλεκτρονικής διαδικασίας, όπως στην περίπτωση υποβολής αίτησης για την έκδοση ή την ανανέωση διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά δεδομένα. Οποιαδήποτε τέτοια εξαίρεση θα πρέπει να είναι αμερόληπτη και να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου είναι απολύτως αναγκαίο για τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυστηρά, αναγκαία, αντικειμενικά δικαιολογημένα και αναλογικά μέτρα προς το συμφέρον της γενικής ασφάλειας, της δημόσιας υγείας και της καταπολέμησης της απάτης. Όταν υπάρχουν τεχνολογίες που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν μια αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον μιας αρχής, επί παραδείγματι η ασφαλής διαδικτυακή επικοινωνία, όπως ζωντανές συνομιλίες ή τηλεδιασκέψεις, αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς τις τυπικές προϋποθέσεις του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγεται η διαδικασία. Κάθε τέτοια εξαίρεση θα πρέπει να γνωστοποιείται και να αιτιολογείται στην Επιτροπή και τη συντονιστική ομάδα για την πύλη και θα πρέπει να συζητείται και να επανεξετάζεται ανά τακτά διαστήματα στο πλαίσιο της συντονιστικής ομάδας της πύλης σε συνδυασμό με τις ορθές εθνικές πρακτικές και τις τεχνικές εξελίξεις που θα διευκόλυναν την περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να προσκρούει στις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών κατά τα διάφορα στάδια μιας διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ροής των διαδικασιών εντός και μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους είτε αυτές οι διαδικασίες είναι ψηφιοποιημένες είτε όχι.

(20)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τα υφιστάμενα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου στους τομείς πολιτικής που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να οργανώνουν τις εθνικές υπηρεσίες και διαδικασίες τους κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις εθνικές ανάγκες τους και σύμφωνα με τις συνήθεις μορφές οργάνωσης και επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να προσκρούει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών για τη δημιουργία οποιασδήποτε διαδικασίας και την παραχώρηση αρμοδιοτήτων στις εθνικές αρχές, ή στις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών κατά τα διάφορα στάδια μιας διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ροής των διαδικασιών εντός και μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους είτε αυτές οι διαδικασίες είναι ψηφιοποιημένες είτε όχι. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός προς τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για τη διατήρηση ή τη δημιουργία μη ψηφιοποιημένων ή υφιστάμενων ηλεκτρονικών διαδικασιών επιπλέον των ηλεκτρονικών διαδικασιών που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο έχει δημιουργηθεί μια σειρά δικτύων και υπηρεσιών, με σκοπό να βοηθούνται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στις διασυνοριακές τους δραστηριότητες. Είναι σημαντικό οι εν λόγω υπηρεσίες όπως τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών, «Η Ευρώπη σου — Συμβουλές», το SOLVIT, το γραφείο υποστήριξης για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, το Europe Direct και το «Enterprise Europe Network» να εντάσσονται στην ενιαία ψηφιακή πύλη, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί χρήστες των υπηρεσιών αυτών θα μπορούν να τις βρίσκουν. Οι υπηρεσίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού δημιουργήθηκαν με δεσμευτικές ενωσιακές πράξεις, ενώ άλλες λειτουργούν σε εθελοντική βάση. Όσον αφορά τις πρώτες υπηρεσίες, θα πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ενώ όσον αφορά τις δεύτερες υπηρεσίες, για να είναι προσβάσιμες μέσω της πύλης, θα πρέπει οι πάροχοί τους να επιλέξουν οι ίδιοι τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ποιότητας.

(22)  Σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο έχει δημιουργηθεί μια σειρά δικτύων και υπηρεσιών, με σκοπό να βοηθούνται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στις διασυνοριακές τους δραστηριότητες. Είναι σημαντικό οι εν λόγω υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των υφιστάμενων υπηρεσιών βοήθειας ή επίλυσης προβλημάτων που υπάρχουν σε ενωσιακό επίπεδο, όπως τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών, «Η Ευρώπη σου — Συμβουλές», το SOLVIT, το γραφείο υποστήριξης για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, το Europe Direct και το «Enterprise Europe Network», να εντάσσονται στην ενιαία ψηφιακή πύλη, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί χρήστες των υπηρεσιών αυτών θα μπορούν να τις βρίσκουν. Οι υπηρεσίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού δημιουργήθηκαν με δεσμευτικές ενωσιακές πράξεις, ενώ άλλες υπηρεσίες λειτουργούν σε εθελοντική βάση. Και οι δύο κατηγορίες υπηρεσιών θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και να είναι προσβάσιμες μέσω της πύλης. Το πεδίο αυτών των υπηρεσιών, οι ρυθμίσεις διαχείρισής τους και η εθελοντική βάση στην οποία λειτουργούν δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Επιπλέον, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μπορούν να αποφασίσουν να προσθέσουν και άλλες εθνικές υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες θα παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές ή από ιδιωτικούς και ημι-ιδιωτικούς φορείς, υπό τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Κατ’ αρχήν, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν την ευθύνη να βοηθούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε οποιαδήποτε ερώτηση έχουν σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες η οποία δεν μπορεί να απαντηθεί πλήρως μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ωστόσο, σε πολύ εξειδικευμένους τομείς και σε περίπτωση που η υπηρεσία που παρέχεται από ιδιωτικούς ή ημι-ιδιωτικούς φορείς ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών, τα κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν στην Επιτροπή να συμπεριλάβει τις υπηρεσίες αυτές στην πύλη, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω υπηρεσίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και δεν επικαλύπτουν τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων οι οποίες περιλαμβάνονται ήδη.

(23)  Επιπλέον, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μπορούν να αποφασίσουν να προσθέσουν και άλλες εθνικές υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες θα παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές ή από ιδιωτικούς ή ημι-ιδιωτικούς φορείς, ή δημόσιους φορείς όπως εμπορικά επιμελητήρια ή μη κυβερνητικές υπηρεσίες υποστήριξης των πολιτών, υπό τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Κατ’ αρχήν, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν την ευθύνη να βοηθούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε οποιαδήποτε ερώτηση έχουν σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες η οποία δεν μπορεί να απαντηθεί πλήρως μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ωστόσο, σε πολύ εξειδικευμένους τομείς και σε περίπτωση που η υπηρεσία που παρέχεται από ιδιωτικούς ή ημι-ιδιωτικούς φορείς ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών, τα κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν στην Επιτροπή να συμπεριλάβει τις υπηρεσίες αυτές στην πύλη, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω υπηρεσίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και δεν επικαλύπτουν τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων οι οποίες περιλαμβάνονται ήδη.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Ο παρών κανονισμός, για να βοηθήσει τους χρήστες να βρίσκουν την κατάλληλη υπηρεσία, θα πρέπει να προβλέπει τη δημιουργία ενός εργαλείου το οποίο θα παραπέμπει τους χρήστες αυτομάτως στην κατάλληλη υπηρεσία.

(24)  Ο παρών κανονισμός, για να βοηθήσει τους χρήστες να βρίσκουν την κατάλληλη υπηρεσία, θα πρέπει να προβλέπει τη δημιουργία μιας μηχανής αναζήτησης και ενός εργαλείου εύρεσης υπηρεσίας το οποίο θα παραπέμπει τους χρήστες αυτομάτως στην κατάλληλη υπηρεσία.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστούν η εσωτερική λογική και η συνοχή του κειμένου.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Η συμμόρφωση με μια ελάχιστη δέσμη απαιτήσεων ποιότητας συνιστά ουσιώδες στοιχείο για την επιτυχία της ενιαίας ψηφιακής πύλης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η παροχή πληροφοριών ή υπηρεσιών είναι εγγυημένη, αφού, σε αντίθετη περίπτωση, θα έθιγε σοβαρά την αξιοπιστία της πύλης στο σύνολό της. Η προσβασιμότητα των πληροφοριών από διασυνοριακούς χρήστες μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά, εάν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες όχι μόνο στην εθνική γλώσσα του κράτους μέλους αλλά και, τουλάχιστον, σε μία επιπλέον επίσημη γλώσσα της Ένωσης. Η μετάφραση από την εθνική γλώσσα ή τις εθνικές γλώσσες σ’ αυτή την άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχονται στην εθνική γλώσσα ή τις εθνικές γλώσσες.

(25)  Η συμμόρφωση με μια ελάχιστη δέσμη απαιτήσεων ποιότητας συνιστά ουσιώδες στοιχείο για την επιτυχία της ενιαίας ψηφιακής πύλης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η παροχή πληροφοριών ή υπηρεσιών είναι εγγυημένη, αφού, σε αντίθετη περίπτωση, θα έθιγε σοβαρά την αξιοπιστία της πύλης στο σύνολό της. Η προσβασιμότητα των πληροφοριών από διασυνοριακούς χρήστες μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά, εάν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες όχι μόνο στην εθνική ή επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους μέλους αλλά και, τουλάχιστον, σε μία επιπλέον επίσημη γλώσσα της Ένωσης κατανοητή από το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χρηστών σε διασυνοριακές δραστηριότητες. Η μετάφραση από την επίσημη ή εθνική γλώσσα ή γλώσσες ενός κράτους μέλους σ’ αυτή την άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχονται στην εθνική ή επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους μέλους. Η συντονιστική ομάδα θα πρέπει επίσης να διατυπώσει σύσταση προς τα κράτη μέλη σχετικά με την επιπλέον γλώσσα ή γλώσσες που είναι κατανοητές από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χρηστών σε διασυνοριακές δραστηριότητες. Ως διασυνοριακές δραστηριότητες θα πρέπει να νοούνται οι δραστηριότητες στις οποίες ο χρήστης δεν περιορίζεται σε ένα μόνο κράτος μέλος. Κατά την παροχή πληροφοριών σε μία τουλάχιστον επίσημη γλώσσα της Ένωσης που είναι πρόσθετη σε σχέση με την εθνική ή την επίσημη γλώσσα, ή, κατά περίπτωση, τις εθνικές ή επίσημες γλώσσες, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την πιθανότητα ότι ορισμένες πληροφορίες θα μπορούσαν να αναζητηθούν πιο έντονα από συγκεκριμένες γλωσσικές ομάδες ομιλητών, όπως χρήστες από γειτονικές χώρες ή σε διασυνοριακές περιοχές.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («οδηγία για την προσβασιμότητα των ιστότοπων»), τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ιστότοποί τους είναι προσβάσιμοι σύμφωνα με τις αρχές της αντιληπτικότητας, της χρηστικότητας, της κατανοησιμότητας και της στιβαρότητας και ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας αυτής. Παρότι η οδηγία για την προσβασιμότητα των ιστότοπων δεν εφαρμόζεται σε ιστοτόπους και σε εφαρμογές για φορητές συσκευές των ενωσιακών θεσμικών και λοιπών οργάνων, υπηρεσιών και οργανισμών, για τους σκοπούς της κοινής διεπαφής χρήστη, των υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, των μηχανισμών ανάδρασης των χρηστών και οποιωνδήποτε ιστοσελίδων της ενιαίας ψηφιακής πύλης για τα οποία φέρουν ευθύνη τα θεσμικά και λοιπά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμοί της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτές οι ιστοσελίδες είναι προσβάσιμες από άτομα με αναπηρίες με τρόπο ισοδύναμο με τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας. Ειδικότερα, η Επιτροπή παροτρύνεται να συμμορφωθεί με τα συναφή ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα, τα οποία προβλέπουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της αντιληπτικότητας, της κατανοησιμότητας, της λειτουργικότητας και της στιβαρότητας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως των άρθρων 9 και 21, και, προκειμένου να προωθηθεί η πρόσβαση σε πληροφορίες για τα άτομα με διανοητική αναπηρία, θα πρέπει να παρέχονται, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και αναλογικά, εναλλακτικές λύσεις σε εύληπτη γλώσσα.

 

__________________

 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1).

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές έχουν καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Όταν, όλο και συχνότερα, οι δημόσιες διοικήσεις στα κράτη μέλη δεν απαιτούν πλέον από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν τις ίδιες πληροφορίες πολλές φορές αλλά, αντιθέτως, έχουν ως στόχο την επαναχρησιμοποίηση των στοιχείων, θα πρέπει να διευκολυνθεί η ίδια πρακτική για τους χρήστες που καλούνται να ολοκληρώσουν διαδικασίες σε άλλα κράτη μέλη, ώστε να μειωθεί η επιπλέον επιβάρυνση.

(27)  Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές έχουν καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Όταν, όλο και συχνότερα, οι δημόσιες διοικήσεις στα κράτη μέλη δεν απαιτούν πλέον από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν τις ίδιες πληροφορίες πολλές φορές αλλά, αντιθέτως, έχουν ως στόχο την επαναχρησιμοποίηση των στοιχείων, θα πρέπει να διευκολυνθεί η ίδια πρακτική για τους χρήστες που καλούνται να ολοκληρώσουν διαδικασίες σε άλλα κράτη μέλη, ώστε να μειωθεί η επιπλέον επιβάρυνση.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η νόμιμη διασυνοριακή ανταλλαγή δικαιολογητικών και πληροφοριών μέσω της εφαρμογής της αρχής «μόνον άπαξ» σε όλη την Ένωση, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και της αρχής «μόνον άπαξ» θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, του περιορισμού της αποθήκευσης, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας, της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του περιορισμού του σκοπού, καθώς και της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού. Θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας ήδη από τον σχεδιασμό και με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της δικαιοσύνης και της διαφάνειας.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27β)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι παρέχονται στους χρήστες του τεχνικού συστήματος για την ανταλλαγή δικαιολογητικών, που θεσπίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό («το τεχνικό σύστημα») σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τα άρθρα 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν επίσης το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους στο τεχνικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) 2016/679.

 

__________________

 

Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων).

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η χρήση των ηλεκτρονικών διαδικασιών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «μόνον άπαξ», να παρέχει τη βάση για την ανταλλαγή δικαιολογητικών απευθείας μεταξύ των οικείων αρμόδιων αρχών από διαφορετικά κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η αρχή «μόνον άπαξ» σημαίνει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται να παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες περισσότερο από μία φορά στις δημόσιες αρχές για τη διασυνοριακή ανταλλαγή δικαιολογητικών.

(28)  Προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η χρήση των ηλεκτρονικών διαδικασιών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «μόνον άπαξ» και στο πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 να παρέχει τη βάση για τη δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού και ασφαλούς τεχνικού συστήματος για την αυτόματη ανταλλαγή δικαιολογητικών κατόπιν ρητού αιτήματος και με τη συγκατάθεση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να παρέχει βάση για την ανταλλαγή δικαιολογητικών ή για τη χρήση του τεχνικού συστήματος για την ανταλλαγή δικαιολογητικών για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται στις οδηγίες 2005/36/EΚ, 2006/123/EΚ, 2014/24/EΕ και 2014/25/EΕ και στο ισχύον ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο που διέπει τις ηλεκτρονικές διαδικασίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α)  Δεδομένου ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα γνωρίζουν ότι η διασυνοριακή ανταλλαγή δικαιολογητικών μπορεί να ενεργοποιηθεί κατόπιν αιτήματος, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται επαρκώς για την επιλογή αυτή κατά τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών που προβλέπονται στις οδηγίες 2005/36/ΕΚ, 2006/123/ΕΚ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και των διαδικασιών που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο της ανταλλαγής δικαιολογητικών, βάσει ρητού αιτήματος που υποβάλλει αυτοπροσώπως ο χρήστης στην αρμόδια αρχή για την ανταλλαγή των δικαιολογητικών. Το αίτημα θα πρέπει να θεωρείται ρητό, εάν περιέχει ελεύθερη, συγκεκριμένη, συνειδητή και σαφή γνωστοποίηση της βούλησης του ατόμου για ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών, είτε μέσω δήλωσης είτε μέσω σαφούς θετικής δράσης. Ρητό αίτημα για την ανταλλαγή δικαιολογητικών δεν θα πρέπει να προκύπτει απλώς από αίτημα διενέργειας συγκεκριμένης διαδικασίας (λ.χ. καταχώρισης μηχανοκίνητου οχήματος) ούτε από γενικό αίτημα του χρήστη, όπως αίτημα απόκτησης όλων των αναγκαίων εγγράφων από όλες τις οικείες αρχές για μια δεδομένη διαδικασία.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28β)  Η χρήση του τεχνικού συστήματος θα πρέπει να παραμείνει προαιρετική και ο χρήστης θα πρέπει να είναι επίσης σε θέση να υποβάλλει δικαιολογητικά απευθείας με άλλα μέσα εκτός του τεχνικού συστήματος που δημιουργείται με τον παρόντα κανονισμό. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα προεπισκόπησης των δικαιολογητικών και το δικαίωμα α αποδεικτικά στοιχεία και το δικαίωμα ανάκλησης του ρητού αιτήματος για την ανταλλαγή δικαιολογητικών σε οιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας. Μια τέτοια ανάκληση θα μπορούσε κατά κανόνα να πραγματοποιείται σε περιπτώσεις στις οποίες ο χρήστης, κατόπιν επισκόπησης των προς ανταλλαγή δικαιολογητικών, ανακαλύπτει ότι οι πληροφορίες είναι ανακριβείς, παρωχημένες ή υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί επίσης να εναντιώνεται στην κατάχρηση και να εμποδίζει τη δευτερεύουσα χρήση των δεδομένων για σκοπούς που δεν ικανοποιούν τις θεμιτές προσδοκίες του.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Αυτό το σύστημα θα πρέπει να παρέχεται επιπλέον των άλλων συστημάτων που διαθέτουν μηχανισμούς για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών, όπως το IMI ή [η κάρτα ηλεκτρονικών υπηρεσιών] και θα πρέπει να μην επηρεάζουν άλλα συστήματα, όπως το σύστημα που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας που προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2014/24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33, τη διασύνδεση των εθνικών μητρώων, τη διασύνδεση των κεντρικών μητρώων, των εμπορικών μητρώων και των μητρώων εταιρειών σύμφωνα με τη οδηγία 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34, καθώς και τη διασύνδεση των μητρώων αφερεγγυότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35.

(30)  Το ασφαλές τεχνικό σύστημα που θα πρέπει να εφαρμοστεί ώστε να καταστήσει εφικτή την ανταλλαγή δικαιολογητικών δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει, επίσης, να παρέχει στις αιτούσες αρμόδιες αρχές τη βεβαιότητα από την πλευρά των αρχών έκδοσης όσον αφορά τη γνησιότητα και τη νομιμότητα των παρασχεθέντων δικαιολογητικών. Η αρχή έκδοσης θα πρέπει να διασφαλίζει την επικαιροποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όποτε κρίνεται αναγκαίο, και ότι ανακριβή ή παρωχημένα δεδομένα δεν αποτελούν πλέον αντικείμενο επεξεργασίας. Το τεχνικό σύστημα θα πρέπει να παρέχεται επιπλέον των άλλων συστημάτων που διαθέτουν μηχανισμούς για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών, όπως το IMI και θα πρέπει να μην επηρεάζουν άλλα συστήματα, όπως το σύστημα που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας που προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2014/24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33, την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI), τη διασύνδεση των εθνικών μητρώων, τη διασύνδεση των κεντρικών μητρώων, των εμπορικών μητρώων και των μητρώων εταιρειών σύμφωνα με τη οδηγία 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34, καθώς και τη διασύνδεση των μητρώων αφερεγγυότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35.

__________________

__________________

33 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65-242).

33 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

34 Οδηγία 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες (ΕΕ L 258 της 1.10.2009, σ. 11-19).

34 Οδηγία 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες (ΕΕ L 258 της 1.10.2009, σ. 11).

35 Κανονισμός (EE) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 19-72).

35 Κανονισμός (EE) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΕΕ L 141, 5.6.2015, σ. 19).

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του τεχνικού συστήματος που θα καθιστά εφικτή την ανταλλαγή δικαιολογητικών, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον λεπτομερή καθορισμό ιδίως των τεχνικών προδιαγραφών ενός συστήματος επεξεργασίας του αιτήματος που υποβάλλεται από τον χρήστη για την ανταλλαγή δικαιολογητικών, τη διαβίβαση αυτών των στοιχείων και τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας της διαβίβασης. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36.

(31)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του τεχνικού συστήματος που θα καθιστά εφικτή την ανταλλαγή δικαιολογητικών, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον λεπτομερή καθορισμό ιδίως των τεχνικών, οργανωτικών και λειτουργικών προδιαγραφών ενός συστήματος επεξεργασίας του αιτήματος που υποβάλλεται από τον χρήστη για την ανταλλαγή δικαιολογητικών, τη διαβίβαση αυτών των στοιχείων, τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας της διαβίβασης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η αλληλεπίδραση του χρήστη με το τεχνικό σύστημα και η αλληλεπίδραση μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36.

__________________

__________________

36 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13-18).

36 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13-18).

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α)  Προκειμένου να διασφαλισθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας του τεχνικού συστήματος για τη διασυνοριακή εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ», κατά την έγκριση εκτελεστικών πράξεων όπου ορίζονται οι προδιαγραφές για το εν λόγω τεχνικό σύστημα, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές που καταρτίζουν ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί και φορείς τυποποίησης, ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) και η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Αιτιολόγηση

Ρητή μνεία του κανονισμού 2016/679 (GRDP) και του κανονισμού 45/2001 όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για την ασφάλεια.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Η συμμόρφωση με τα κριτήρια ποιότητας πρέπει να είναι ευθύνη των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Οι εθνικοί συντονιστές και η Επιτροπή θα πρέπει να επιβλέπουν τη συμμόρφωση με τα κριτήρια ποιότητας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, αντίστοιχα, και να επιλύουν τα τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στην Επιτροπή ευρύ φάσμα μέσων, ώστε να αποκαθιστά οποιαδήποτε υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της πύλης, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της εν λόγω υποβάθμισης, μέσα τα οποία θα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή συντονιστικής ομάδας της πύλης. Αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τη γενική ευθύνη της Επιτροπής όσον αφορά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.

(32)  Η συμμόρφωση με τα κριτήρια ποιότητας πρέπει να είναι ευθύνη των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Οι εθνικοί συντονιστές και η Επιτροπή θα πρέπει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να επιβλέπουν τη συμμόρφωση με τα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, αντίστοιχα, και να επιλύουν τα τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν. Οι εθνικοί συντονιστές θα πρέπει να επίσης να επιβλέπουν και να παρακολουθούν τη λειτουργία του τεχνικού συστήματος που επιτρέπει τη διασυνοριακή ανταλλαγή δικαιολογητικών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στην Επιτροπή ευρύ φάσμα μέσων, ώστε να αποκαθιστά οποιαδήποτε υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της πύλης, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της εν λόγω υποβάθμισης, μέσα τα οποία θα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή συντονιστικής ομάδας της πύλης. Αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τη γενική ευθύνη της Επιτροπής όσον αφορά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να ορίζει ένα σύνολο απαιτήσεων ποιότητας για την κοινή διεπαφή χρήστη. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η κοινή διεπαφή χρήστη συμμορφώνεται με τις εν λόγω απαιτήσεις, και ιδίως ότι θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη ηλεκτρονικά μέσω διαφόρων διαύλων, να είναι εύκολη στην πλοήγησή της και να χρησιμοποιεί σαφείς πληροφορίες. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες γνωρίζουν την κοινή διεπαφή χρήστη, αυτή θα πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη τόσο σε εθνικούς όσο και ενωσιακούς ιστότοπους και ιστοσελίδες.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προτείνει μια τεχνική λύση για τη βελτιστοποίηση των επιλογών μηχανής αναζήτησης της ενιαίας ψηφιακής πύλης.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33β)  Η κοινή διεπαφή χρήστη θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί Συχνές Ερωτήσεις βάσει των βασικών ζητημάτων που απασχολούν τους χρήστες, μέσω έξυπνης αναζήτησης και ηλεκτρονικών εργαλείων, όπως ηλεκτρονικά έντυπα που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του φόρτου αναζήτησης για τους χρήστες και να παραπέμπουν τις ερωτήσεις τους στην πλέον κατάλληλη υπηρεσία. Η πρακτική των Συχνών Ερωτήσεων μειώνει επίσης τον αριθμό των ερωτημάτων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας και έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχής στην παραπομπή των ερωτημάτων μεταξύ των υφιστάμενων πυλών της Ένωσης.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33γ)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την ανάπτυξη των εφαρμογών ΤΠ και ιστοσελίδων για τις εφαρμογές ΤΠ που υποστηρίζουν την πύλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα κριτήρια καινοτομίας και την ανάγκη ανοικτών προτύπων για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης και διαλειτουργικότητας των λύσεων ΤΠ.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34α)  Η ονομασία με την οποία η πύλη θα είναι γνωστή και θα προβάλλεται στο ευρύ κοινό θα πρέπει να είναι η αγγλική ονομασία «Your Europe», η ίδια ονομασία με την υφιστάμενη δικτυακή πύλη. Η κοινή διεπαφή χρήστη θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη και να βρίσκεται εύκολα, ιδίως μέσω διαφορετικών αναζητήσεων στο Διαδίκτυο και μέσω εθνικών και ενωσιακών ιστοτόπων και ιστοσελίδων. Ο λογότυπος ενωσιακού επιπέδου της πύλης θα πρέπει να εμφανίζεται σε όλους τους ιστοτόπους ενωσιακού επιπέδου, καθώς και στους ιστοτόπους εθνικού επιπέδου που συνδέονται με την πύλη. Όταν υπάρχουν μηχανές αναζήτησης εντός εθνικών ιστοσελίδων ή ιστοτόπων, η πύλη θα πρέπει να είναι προσβάσιμη εντός των επιλογών αναζήτησης των εθνικών ιστοσελίδων ή ιστοτόπων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι χρήστες κατευθύνονται από τους ιστότοπούς τους που συνδέονται με την πύλη στην «ενιαία ψηφιακή πύλη». Θα πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες και πρόσβαση στους σχετικούς οργανισμούς στις ιστοσελίδες ή ιστοτόπους επιμέρους υπηρεσιών των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται σε ενωσιακό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η ευρεσιμότητα και η προβολή αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία της ενιαίας ψηφιακής πύλης.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Η ποιότητα των πληροφοριών, των διαδικασιών και των υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που είναι διαθέσιμες μέσω της πύλης θα πρέπει να παρακολουθείται πρωτίστως μέσω ενός εργαλείου ανάδρασης των χρηστών το οποίο θα ζητά από τους χρήστες να αξιολογούν την κάλυψη και την ποιότητα των πληροφοριών, των διαδικασιών και των υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που έχουν χρησιμοποιήσει. Η εν λόγω ανάδραση θα συλλέγεται σε ένα κοινό εργαλείο, στο οποίο η Επιτροπή, οι αρμόδιες αρχές και οι εθνικοί συντονιστές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε σχέση με τις λειτουργίες του εργαλείου ανάδρασης των χρηστών και τις πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή και την ανταλλαγή των παρατηρήσεων των χρηστών, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(37)  Η ποιότητα της ενιαίας ψηφιακής πύλης εξαρτάται από την ποιότητα των ενωσιακών και εθνικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της πύλης. Κακές εμπειρίες σε σχέση με τις ηλεκτρονικές πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχονται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο μπορούν να οδηγήσουν σε αρνητική αντίληψη για την πύλη. Επομένως, η ποιότητα των πληροφοριών, των διαδικασιών και των υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που είναι διαθέσιμες μέσω της πύλης θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά, πρωτίστως μέσω ενός εργαλείου ανάδρασης των χρηστών, συνδυασμένο με μια δυνατότητα απάντησης σε ελεύθερο κείμενο, το οποίο θα ζητά από τους χρήστες να αξιολογούν την κάλυψη και την ποιότητα των πληροφοριών, των διαδικασιών και των υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που έχουν χρησιμοποιήσει. Η εν λόγω ανάδραση θα συλλέγεται σε ένα κοινό εργαλείο, στο οποίο η Επιτροπή, οι αρμόδιες αρχές και οι εθνικοί συντονιστές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση. Προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη και να εξασφαλιστεί διαφάνεια για τους χρήστες, η ανάδραση θα πρέπει να συγκεντρώνεται και να δημοσιοποιείται με ανώνυμο τρόπο ως ανοικτά δεδομένα στον ιστότοπο της Επιτροπής, καθώς και στην ίδια την πύλη υπό τη μορφή συγκεφαλαιωτικών εκθέσεων. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε σχέση με τις λειτουργίες του εργαλείου ανάδρασης των χρηστών και τις πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή, την ανταλλαγή και τη δημοσιοποίηση των παρατηρήσεων των χρηστών, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Στις περιπτώσεις που τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός συνεπάγονται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως [την οδηγία 95/46/ΕΚ38] [τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39] και [τον νέο κανονισμό για την αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(40)  Στις περιπτώσεις που τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία συνεπάγονται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται ο κανονισμός (ΕΕ) 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/67939 και η οδηγία (ΕΕ) 2016/68039α του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

__________________

__________________

38 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31-50).

38 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

39 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

39 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

 

39α Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(40α)  Το σύστημα που δημιουργείται θα πρέπει να διασφαλίζει τα δεδομένα των χρηστών από υποκλοπές και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες που δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη έχουν διαδικτυακή πρόσβαση σε πλήρεις, αξιόπιστες και κατανοητές ενωσιακές και εθνικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, τους κανόνες και τις υποχρεώσεις, σε ηλεκτρονικές διαδικασίες που είναι πλήρως λειτουργικές σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων. Δεδομένου ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(41)  Ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες που δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη έχουν διαδικτυακή πρόσβαση σε πλήρεις, αξιόπιστες, προσβάσιμες και κατανοητές ενωσιακές και εθνικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, τους κανόνες και τις υποχρεώσεις, σε ηλεκτρονικές διαδικασίες που είναι πλήρως λειτουργικές σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων. Δεδομένου ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Αιτιολόγηση

Απηχεί καλύτερα την τρέχουσα κατάσταση της επικοινωνίας για τα άτομα με αναπηρία.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Προκειμένου τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τα αναγκαία εργαλεία για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, ορισμένες από τις διατάξεις του θα πρέπει να εφαρμόζονται δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

(42)  Προκειμένου τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τα αναγκαία εργαλεία για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, ορισμένες από τις διατάξεις του θα πρέπει να εφαρμόζονται δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του. Άλλες διατάξεις, των οποίων η τήρηση είναι ευχερέστερη, θα πρέπει να εφαρμόζονται από τις ... [18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  καθορίζει τους κανόνες για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πύλης που θα παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις εύκολη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και σφαιρική πληροφόρηση, σε αποτελεσματικές υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και σε αποδοτικές διαδικασίες όσον αφορά τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, κατά την έννοια του άρθρου 26 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ·

α)  καθορίζει τους κανόνες για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πύλης που θα παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις εύκολη πρόσβαση σε ακριβή, επικαιροποιημένη, ευκολονόητη, υψηλής ποιότητας και σφαιρική πληροφόρηση, σε αποτελεσματικές υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και σε αποδοτικές διαδικασίες όσον αφορά τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, κατά την έννοια του άρθρου 26 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ·

Αιτιολόγηση

In order for the Single Digital Gateway to meet the users’ needs, standards should be set on the quality of information. Accurate and up-to-date information were identified by citizens and businesses as some of the most important features of a single point of contact in the study “A European Single Point of Contact” (2013) conducted for the European Parliament’s Policy Department A. In line with the authors’ recommendations, it should also be ensured that the information is easy to understand so that a maximum number of users can benefit from the information and services foreseen in this Regulation.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διευκολύνει τη χρήση διαδικασιών από τους χρήστες από άλλα κράτη μέλη και υποστηρίζει την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ»·

β)  διευκολύνει τη χρήση ηλεκτρονικών διαδικασιών, και από τους χρήστες από άλλα κράτη μέλη, και διευκολύνει την ανταλλαγή δικαιολογητικών για τις διαδικασίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις οδηγίες 2005/36/EΚ, 2006/123/EΚ, 2014/24/EΕ και 2014/25/EΕ, μέσω της εφαρμογής της αρχής «μόνον άπαξ»·

Αιτιολόγηση

It should be made clear that this Regulation does not provide a legal basis for the once-only principle as this should be done in a separate proposal establishing a clear legal basis that can be used to extend the once only principle in sectors not included in this proposal. The separate legal instrument is also needed to address potential issues related to data protection and liability that arise with the principle. Instead the Regulation will facilitate the exchange of evidences for certain online procedures through a specific instrument in Article 12, therefore will facilitate the application of the “once-only” principle.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Όταν οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού έρχονται σε σύγκρουση με διάταξη άλλης ενωσιακής πράξης που διέπει ειδικές πτυχές του αντικειμένου που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, υπερισχύει η διάταξη της εν λόγω άλλης ενωσιακής πράξης.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την ουσία της όποιας διαδικασίας καθιερώνεται σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο σε οποιονδήποτε τομέα καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό ή τα δικαιώματα που παρέχονται μέσω αυτής.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θεσπίζεται ενιαία ψηφιακή πύλη («η πύλη») από την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές. Η πύλη αποτελείται από κοινή διεπαφή χρήστη, η οποία είναι ενσωματωμένη σε μια ενιαία πύλη υπό τη διαχείριση της Επιτροπής και παραπέμπει με συνδέσμους στους σχετικούς εθνικούς και ενωσιακούς δικτυακούς τόπους.

1.  Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θεσπίζεται ενιαία ψηφιακή πύλη («η πύλη») από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Η πύλη αποτελείται από κοινή διεπαφή χρήστη, η οποία είναι ενσωματωμένη στην ενιαία πύλη «Η Ευρώπη σου» υπό τη διαχείριση της Επιτροπής. Η πύλη παρέχει πρόσβαση και συνδέσμους στους σχετικούς εθνικούς και ενωσιακούς δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πληροφορίες και συνδέσμους για διαδικασίες που θεσπίζονται σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με τις εν λόγω υποχρεώσεις και τους εν λόγω κανόνες·

β)  πληροφορίες και συνδέσμους για διαδικασίες που θεσπίζονται σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο προκειμένου να δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να ασκούν τα δικαιώματά τους και να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις και τους κανόνες στον τομέα της εσωτερικής αγοράς·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι με την επικαιροποίηση των πληροφοριών στις υπάρχουσες κατηγορίες πληροφοριών και την τροποποίηση του παραρτήματος III, με την προσθήκη σε αυτό περαιτέρω υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «αρμόδια αρχή»: κάθε όργανο ή αρχή κράτους μέλους που έχει συσταθεί σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και έχει ειδικές αρμοδιότητες σε σχέση με τις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

(3)  «αρμόδια αρχή»: κάθε όργανο ή αρχή κράτους μέλους που έχει συσταθεί σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και έχει ειδικές αρμοδιότητες σε σχέση με τις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ή κάθε άλλο πρόσωπο ή όργανο στο οποίο το κράτος μέλος έχει αναθέσει αυτή την αρμοδιότητα·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «δικαιολογητικά»: κάθε έγγραφο ή στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων κειμένου και ηχητικής, οπτικής ή οπτικοακουστικής εγγραφής, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μέσο, που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή με στόχο να αποδειχθεί η αλήθεια των πραγματικών περιστατικών ή η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β).

(4)  «δικαιολογητικά»: κάθε έγγραφο ή στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων κειμένου και ηχητικής, οπτικής ή οπτικοακουστικής εγγραφής, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μέσο, που απαιτείται από αρμόδια αρχή με στόχο να αποδειχθεί η αλήθεια των πραγματικών περιστατικών ή η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστούν η εσωτερική λογική και η συνοχή του κειμένου.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι χρήστες να έχουν εύκολη, διαδικτυακή πρόσβαση στις ακόλουθες εθνικές τους ιστοσελίδες:

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι χρήστες να έχουν εύκολη, διαδικτυακή πρόσβαση στις ακόλουθες ιστοσελίδες και ιστοτόπους τους:

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Επιπλέον, οι εν λόγω ιστοσελίδες και ιστότοποι περιέχουν έναν σύνδεσμο με την κοινή διεπαφή χρήστη που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν διαδικτυακή πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 μέσω της κοινής διεπαφής χρήστη και των ενοποιημένων εσωτερικών μηχανών αναζήτησης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες εκτός από εκείνες που ορίζονται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόσβαση στις διαδικασίες

Ηλεκτρονική πρόσβαση στις διαδικασίες

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 5 καλύπτει μόνο τις διαδικασίες που τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν πλήρως ηλεκτρονικά.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν μια διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) και καθιερώνεται σε εθνικό επίπεδο μπορεί να προσπελαστεί και να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά από τους χρήστες του εν λόγω κράτους, μπορεί επίσης να προσπελαστεί και να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά από τους χρήστες άλλων κρατών μελών κατά τρόπο που να μη δημιουργεί διακρίσεις.

διαγράφεται

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι χρήστες να μπορούν να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ πλήρως ηλεκτρονικά.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι χρήστες να μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση και να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τις διαδικασίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, εκτός εάν οι διαδικασίες αυτές δεν υπάρχουν στο οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 θεωρούνται πλήρως ηλεκτρονικές όταν η ταυτοποίση, η παροχή πληροφοριών και δικαιολογητικών, η υπογραφή και η τελική υποβολή μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως και μέσω ενιαίου διαύλου επικοινωνίας, και αν το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραδίδεται επίσης ηλεκτρονικά.

3.  Οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 θεωρούνται πλήρως ηλεκτρονικές όταν η ταυτοποίηση, η παροχή πληροφοριών και δικαιολογητικών, η υπογραφή και η τελική υποβολή μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως και μέσω διαύλου επικοινωνίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εκπληρώσουν τις σχετικές με τη διαδικασία απαιτήσεις με διαρθρωμένο τρόπο και στις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραδίδεται επίσης ηλεκτρονικά είτε με φυσική παράδοση, στις περιπτώσεις που απαιτείται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία και στις περιπτώσεις που οι χρήστες διαθέτουν ηλεκτρονική κοινοποίηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών να έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν ο σκοπός που επιδιώκεται με μια συγκεκριμένη διαδικασία της παραγράφου 2 δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας αρχής σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας, τα κράτη μέλη περιορίζουν την εν λόγω φυσική παρουσία στον απολύτως αναγκαίο και αντικειμενικά δικαιολογημένο βαθμό, και εξασφαλίζουν ότι άλλα στάδια της διαδικασίας μπορούν να διεκπεραιωθούν πλήρως ηλεκτρονικά. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τυχόν εξαιρέσεις στην Επιτροπή.

4.  Όταν, σε αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις γενικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή καταπολέμησης της απάτης, ο σκοπός που επιδιώκεται δεν μπορεί να επιτευχθεί πλήρως ηλεκτρονικά, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από τον χρήστη να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας αρχής σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας. Στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη περιορίζουν την εν λόγω φυσική παρουσία στον απολύτως αναγκαίο και αντικειμενικά δικαιολογημένο βαθμό, και εξασφαλίζουν ότι άλλα στάδια της διαδικασίας μπορούν να διεκπεραιωθούν πλήρως ηλεκτρονικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι απαιτήσεις φυσικής παρουσίας δεν συνεπάγονται διακρίσεις εις βάρος των διασυνοριακών χρηστών. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τυχόν εξαιρέσεις στην Επιτροπή και στη συντονιστική ομάδα της ενιαίας ψηφιακής πύλης και τις αιτιολογούν δεόντως.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την ουσία ούτε τα δικαιώματα που παρέχονται με κάθε διαδικασία που καθιερώνεται σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο σε οποιονδήποτε τομέα καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επαληθεύουν τη γνησιότητα και τη νομιμότητα όλων των εγγράφων που υποβάλλονται ως αποδεικτικά στοιχεία. Τα αποδεικτικά στοιχεία που ανταλλάσσονται μέσω του τεχνικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 12 θεωρούνται, για τους σκοπούς της αποδέκτριας αρχής, επαληθευθέντα.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να προσφέρουν στους χρήστες την πρόσθετη δυνατότητα της πρόσβασης και της διεκπεραίωσης των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) με άλλον τρόπο εκτός του διαδικτυακού διαύλου.

6.  Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα της πρόσβασης και της διεκπεραίωσης των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) με άλλον τρόπο εκτός του διαδικτυακού διαύλου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστούν η εσωτερική λογική και η συνοχή του κειμένου.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε οι χρήστες να έχουν εύκολη, ηλεκτρονική πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

1.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε οι χρήστες να έχουν εύκολη, αμερόληπτη, ηλεκτρονική πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  παρέχονται δωρεάν ή σε τιμή που να είναι προσιτή για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ή τους πολίτες·

β)  παρέχονται δωρεάν ή σε τιμή που να είναι προσιτή για τους επιδιωκόμενους αποδέκτες, όπως τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις ή τους πολίτες·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 9 και 13.

γ)  ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται στα άρθρα 6α, 9 και 13.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστούν η εσωτερική λογική και η συνοχή του κειμένου.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν ο εθνικός συντονιστής έχει προτείνει την προσθήκη συνδέσμου σύμφωνα με την παράγραφο 3 και παρέχει τον εν λόγω σύνδεσμο σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου και, αν ναι, ενεργοποιεί τον σύνδεσμο.

4.  Όταν ο εθνικός συντονιστής έχει προτείνει την προσθήκη συνδέσμου σύμφωνα με την παράγραφο 3 και παρέχει τον εν λόγω σύνδεσμο σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικής πράξης, αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου και, αν ναι, ενεργοποιεί τον σύνδεσμο.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Απαιτήσεις ποιότητας σχετικά με την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο

 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την οδηγία 2016/2102 όσον αφορά τους ιστότοπους και τις ιστοσελίδες μέσω των οποίων παρέχουν πρόσβαση:

 

α) στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

 

β) στις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 5· ή

 

γ) στις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 6.

 

2. Η Επιτροπή καθιστά πιο προσβάσιμους τους ιστότοπους και τις ιστοσελίδες μέσω των οποίων παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και στις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 6, κατά την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 2016/2102.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε, όταν, σύμφωνα με το άρθρο 4, είναι υπεύθυνες για την εξασφάλιση πρόσβασης στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α), οι εν λόγω πληροφορίες συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε, όταν, σύμφωνα με το άρθρο 4, είναι υπεύθυνες για την εξασφάλιση πρόσβασης στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α), οι εν λόγω πληροφορίες συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο - α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  είναι χρηστοκεντρικές, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες παρέχονται λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα αποτελεσματικά, εύκολα και φιλικά προς τον χρήστη μέσα με τα οποία οι χρήστες μπορούν να βρίσκουν όλες τις σχετικές πληροφορίες·

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  περιλαμβάνουν το όνομα του φορέα που είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των πληροφοριών·

γ)  περιλαμβάνουν το όνομα της αρχής ή του φορέα που είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενο των πληροφοριών·

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  περιλαμβάνουν το όνομα της αρχής ή του φορέα που είναι υπεύθυνα για τις διαδικασίες και για την ολοκλήρωση των διαδικασιών·

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με την αρχή ή τον φορέα που είναι υπεύθυνα για τις διαδικασίες.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας και τους συνδέσμους σε οποιαδήποτε σχετική υπηρεσία υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων·

δ)  περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον ενός αριθμού τηλεφώνου, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, ενδεχομένως, άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, και τους συνδέσμους σε οποιαδήποτε σχετική υπηρεσία υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν πληροφορίες σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα της Ένωσης, επιπλέον της εθνικής γλώσσας ή, κατά περίπτωση, των εθνικών γλωσσών.

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα της Ένωσης, η οποία κατανοείται ευρέως από τον μεγαλύτερο αριθμό χρηστών επιπλέον της εθνικής ή επίσημης γλώσσας ή, κατά περίπτωση, των εθνικών ή επίσημων γλωσσών του κράτους μέλους τους. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τη χρήση των γλωσσών.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με το άρθρο 4, μεριμνούν ώστε οι χρήστες, προτού ταυτοποιηθούν πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας, να έχουν πρόσβαση σε σαφείς και εύληπτες επεξηγήσεις όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β):

1.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με το άρθρο 4, μεριμνούν ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε σαφείς, συνοπτικές, ακριβείς, προσβάσιμες και εύληπτες επεξηγήσεις όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β): Η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη, κατά περίπτωση, προτού οι χρήστες χρειαστεί να ταυτοποιηθούν και να πιστοποιήσουν την ταυτότητά τους πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας:

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα διάφορα στάδια της διαδικασίας·

α)  τα διάφορα στάδια που απαιτούνται για την πλοήγηση καθ´ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  τις σχετικές αρμόδιες αρχές και τον οργανισμό που φέρει την κύρια ευθύνη για τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των οικείων στοιχείων επικοινωνίας σε περίπτωση καταγγελιών·

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τον χρόνο που εκτιμάται ότι χρειάζεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς και τις τυχόν εφαρμοστέες προθεσμίες·

στ)  τυχόν προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν από τον χρήστη ή από την αρμόδια αρχή, και τον εκτιμώμενο χρόνο που η αρμόδια αρχή χρειάζεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας·

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  σε περίπτωση έλλειψης απάντησης από την αρμόδια αρχή, τις τυχόν διατάξεις ή τις συνέπειές τους για τους χρήστες·

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  τη γλώσσα ή, κατά περίπτωση, τις γλώσσες στις οποίες μπορεί να διεξαχθεί η διαδικασία.

ζ)  κάθε επιπλέον γλώσσα στην οποία μπορεί να διεξαχθεί η διαδικασία.

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της διατύπωσης προκειμένου να αποσαφηνιστεί το κείμενο, καθώς οι διαδικασίες που αναφέρονται εδώ θα παρέχονται ούτως ή άλλως σε τουλάχιστον μία γλώσσα.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  οποιαδήποτε εξαίρεση από την υποχρέωση των κρατών μελών να παρέχουν εξ ολοκλήρου επιγραμμικά τις διαδικασίες δυνάμει του άρθρο 5, όπου κάθε εξαίρεση πρέπει να συμπληρώνεται με μια εύλογη εξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι εν λόγω περιορισμοί πληρούν τα κριτήρια της απόλυτης αναγκαιότητας και της αντικειμενικής δικαιολόγησης.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν οι επεξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι ήδη διαθέσιμες για τους εθνικούς χρήστες, είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, υπό τον όρο ότι περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των αλλοδαπών χρηστών, κατά περίπτωση.

2.  Όταν οι επεξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι ήδη διαθέσιμες για τους χρήστες σε ένα κράτος μέλος, είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, υπό τον όρο ότι περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των διαμεθοριακών χρηστών, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν τις επεξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα της Ένωσης, επιπλέον της εθνικής γλώσσας ή, κατά περίπτωση, των εθνικών γλωσσών.

3.  Τα κράτη μέλη παρέχουν τις επεξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα της Ένωσης, η οποία κατανοείται ευρέως από τον μεγαλύτερο αριθμό χρηστών επιπλέον της εθνικής ή επίσημης γλώσσας ή, κατά περίπτωση, των εθνικών ή επίσημων γλωσσών του κράτους μέλους τους. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τη χρήση των γλωσσών.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με το άρθρο 4, μεριμνούν ώστε οι χρήστες, προτού υποβάλουν αίτημα για υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ), να έχουν πρόσβαση σε σαφείς και εύληπτες επεξηγήσεις όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:

1.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με το άρθρο 4, μεριμνούν ώστε οι χρήστες, προτού υποβάλουν αίτημα για υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ), να έχουν πρόσβαση σε σαφείς και εύληπτες επεξηγήσεις όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την παροχή της υπηρεσίας·

β)  το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον ενός αριθμού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδεχομένως και άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την παροχή της υπηρεσίας·

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τον εκτιμώμενο χρόνο που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας ή τον μέσο χρόνο απόκρισης·

δ)  τυχόν προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν από τον χρήστη ή από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την υπηρεσία, και τον εκτιμώμενο χρόνο εντός του οποίου οι σχετικοί υπεύθυνοι φορείς πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία·

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τη γλώσσα ή, κατά περίπτωση, τις γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί η αίτηση και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερη επικοινωνία.

ε)  κάθε επιπλέον γλώσσα στην οποία μπορεί να υποβληθεί η αίτηση και η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερη επικοινωνία.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν τις επεξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα της Ένωσης, επιπλέον της εθνικής γλώσσας ή, κατά περίπτωση, των εθνικών γλωσσών.

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν τις επεξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα της Ένωσης, η οποία κατανοείται ευρέως από τον μεγαλύτερο αριθμό χρηστών επιπλέον της εθνικής ή επίσημης γλώσσας ή, κατά περίπτωση, των εθνικών ή επίσημων γλωσσών του κράτους μέλους τους. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τη χρήση των γλωσσών.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι, σε σχέση με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 για τις οποίες είναι υπεύθυνες, πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε σχέση με τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 11 για τις οποίες είναι υπεύθυνα, πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ισχύουσες προθεσμίες, οι χρήστες ενημερώνονται εκ των προτέρων σχετικά με τους λόγους της αθέτησης και ορίζεται νέα προθεσμία.

β)  σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη συμμόρφωσης με τις ισχύουσες προθεσμίες, οι χρήστες ενημερώνονται εκ των προτέρων σχετικά με τους λόγους της αθέτησης και τις συνέπειες που αυτή ενδεχομένως θα έχει για την τήρηση των ισχυουσών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένης δέσμευσης σε νέα προθεσμία, όταν η τρέχουσα προθεσμία δεν πρόκειται να επιτευχθεί.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διασυνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικές διαδικασίες

Διασυνοριακή επιγραμμική πρόσβαση σε διαδικασίες

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν μια διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) και έχει καθιερωθεί σε εθνικό επίπεδο ή από κεντρικούς κρατικούς φορείς ή διατίθεται ομοιόμορφα σε όλες τις μη κεντρικές αρχές, μπορεί να προσπελαστεί και να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά από τους χρήστες του εν λόγω κράτους, θα μπορεί επίσης να προσπελαστεί και να διεκπεραιωθεί από τους χρήστες άλλων κρατών μελών κατά τρόπο που να μη δημιουργεί διακρίσεις.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι, όταν οι διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 παρέχονται ηλεκτρονικά, πληρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο -1 του παρόντος άρθρου παρέχονται ηλεκτρονικά, πληρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα της Ένωσης επιπλέον της εθνικής γλώσσας ή, κατά περίπτωση, των εθνικών γλωσσών·

α)  οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3 σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα της Ένωσης, η οποία κατανοείται ευρέως από τον μεγαλύτερο αριθμό χρηστών, επιπλέον της εθνικής ή επίσημης γλώσσας ή, κατά περίπτωση, των εθνικών ή επίσημων γλωσσών του προκείμενου κράτους μέλους·

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οι χρήστες είναι σε θέση να ταυτοποιούνται, να υπογράφουν και να βεβαιώνουν τη γνησιότητα των εγγράφων με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και εξακρίβωσης της ταυτότητας, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όταν απαιτούνται ταυτοποίηση και υπογραφή·

γ)  οι χρήστες είναι σε θέση να ταυτοποιούνται και να πιστοποιούν την ταυτότητά τους, να υπογράφουν και να βεβαιώνουν τη γνησιότητα των εγγράφων με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και εξακρίβωσης της ταυτότητας, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όταν απαιτούνται ταυτοποίηση και υπογραφή και όταν αυτό είναι επίσης δυνατό για χρήστες που είναι εγκατεστημένοι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες απαιτήσεις σε ηλεκτρονική μορφή·

δ)  οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν και να υποβάλλουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες απαιτήσεις σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό είναι επίσης δυνατό για τους εθνικούς χρήστες και σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες και απαιτήσεις·

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  όταν απαιτείται πληρωμή για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν τα αντίστοιχα τέλη ηλεκτρονικά μέσω διασυνοριακών υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων, τουλάχιστον, των μεταφορών πίστωσης ή των άμεσων χρεώσεων, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40.

ε)  όταν απαιτείται πληρωμή για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν τα αντίστοιχα τέλη ηλεκτρονικά μέσω διασυνοριακών υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων, τουλάχιστον, των μεταφορών πίστωσης ή των άμεσων χρεώσεων, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. xxx σχετικά με την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς.

_________________

_________________

40 Κανονισμός (EE) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 22-37).

40 Κανονισμός (EE) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 22-37).

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν οι αρμόδιες αρχές κάνουν δεκτά ψηφιοποιημένα αντίγραφα μη ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας –όπως δελτίων ταυτότητας ή διαβατηρίων– όσον αφορά τους εθνικούς χρήστες, κάνουν δεκτά και τα αντίστοιχα ψηφιοποιημένα αντίγραφα για τους χρήστες από άλλα κράτη μέλη.

2.  Όταν η διαδικασία δεν απαιτεί την ηλεκτρονική ταυτοποίηση ή εξακρίβωση ταυτότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και όταν οι αρμόδιες αρχές κάνουν δεκτά ψηφιοποιημένα αντίγραφα μη ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας –όπως δελτίων ταυτότητας ή διαβατηρίων– όσον αφορά τους εθνικούς χρήστες, κάνουν δεκτά και τα αντίστοιχα ψηφιοποιημένα αντίγραφα για τους χρήστες από άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όταν είναι αναγκαίο για να επαληθευτεί η γνησιότητα των δικαιολογητικών που τους υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή από τον χρήστη για τους σκοπούς της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

3.  Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όταν είναι αναγκαίο για να επαληθευτεί η γνησιότητα των δικαιολογητικών που τους υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή από τον χρήστη για τους σκοπούς της ηλεκτρονικής διαδικασίας που αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διασυνοριακή ανταλλαγή δικαιολογητικών μεταξύ των αρμόδιων αρχών

Τεχνικό σύστημα για τη διασυνοριακή ηλεκτρονική ανταλλαγή δικαιολογητικών μεταξύ των αρμόδιων αρχών

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τον σκοπό της ανταλλαγής δικαιολογητικών στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών διαδικασιών που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ και των διαδικασιών που προβλέπονται στις οδηγίες 2005/36/ΕΚ, 2006/123/ΕΚ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, το τεχνικό σύστημα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δικαιολογητικών μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα διάφορα κράτη μέλη («το τεχνικό σύστημα») καθιερώνεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

1.  Για τον σκοπό και μόνο της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δικαιολογητικών στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών διαδικασιών που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ και των διαδικασιών που προβλέπονται στις οδηγίες 2005/36/ΕΚ, 2006/123/ΕΚ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη καθιερώνει ένα πλήρως λειτουργικό, ασφαλές τεχνικό σύστημα («το τεχνικό σύστημα») για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δικαιολογητικών μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα διάφορα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Νέα αιτιολογική σκέψη που προτείνεται από την Ομάδα των Πρασίνων σε συνδυασμό με την τροπολογία 10 των εισηγητών: Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και της αρχής «μόνον άπαξ» γίνεται σε συμμόρφωση με όλες τις σχετικές αρχές και τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, του περιορισμού της αποθήκευσης, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας, της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του περιορισμού του σκοπού, καθώς και της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο - α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  επιτρέπει επεξεργασία μόνον κατόπιν ρητού αιτήματος του χρήστη όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4·

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  εξασφαλίζει ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα προεπισκόπησης των δικαιολογητικών που θα αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής.

ε)  παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα προεπισκόπησης των δικαιολογητικών που θα αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής προτού καταστούν προσβάσιμα για τις αρμόδιες αρχές που ζητούν τα στοιχεία, με την επιφύλαξη των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθεί την ανταλλαγή στοιχείων στα διάφορα στάδια της υπό επεξεργασία μεταφοράς·

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β)  εξασφαλίζει υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας με τα διάφορα εθνικά συστήματα και με άλλα σχετικά συστήματα·

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε γ)  δεν αποθηκεύει ούτε επεξεργάζεται οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία που ανταλλάσσονται πέρα από τον βαθμό που είναι τεχνικώς αυστηρά αναγκαίος για να επιτευχθεί η ανταλλαγή των στοιχείων, και μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες της παραγράφου 1 ζητούν, κατόπιν ρητού αιτήματος του χρήστη, τα δικαιολογητικά απευθείας από τις αρμόδιες αρχές έκδοσης δικαιολογητικών σε άλλα κράτη μέλη μέσω του τεχνικού συστήματος. Οι αρχές έκδοσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 στοιχείο δ), καθιστούν τα εν λόγω δικαιολογητικά διαθέσιμα μέσω του ίδιου συστήματος.

4.  Οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες της παραγράφου 1 ζητούν, κατόπιν ρητού, ελεύθερα υποβαλλόμενου, συγκεκριμένου, εμπεριστατωμένου και αναντίρρητου αιτήματος του ενδιαφερόμενου χρήστη, τα δικαιολογητικά απευθείας από τις αρμόδιες αρχές έκδοσης δικαιολογητικών σε άλλα κράτη μέλη μέσω του τεχνικού συστήματος. Οι αρχές έκδοσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, καθιστούν τα εν λόγω δικαιολογητικά διαθέσιμα μέσω του ίδιου συστήματος αφού στον χρήστη έχει δοθεί η δυνατότητα προεπισκόπησης των δικαιολογητικών που θα αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής και εάν η αίτηση δεν έχει αποσυρθεί.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τις επιγραμμικές διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διασφαλίζουν ότι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ή να αποσύρουν ρητό αίτημα ή να υποβάλλουν ή να αποσύρουν δικαιολογητικά στοιχεία με άλλα μέσα εκτός από το τεχνικό σύστημα. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν το αίτημα σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας, και οι προϋποθέσεις για την εν λόγω απόσυρση δεν είναι αυστηρότερες από εκείνες που ισχύουν για την υποβολή τέτοιας αίτησης. Η χρήση του τεχνικού συστήματος δεν είναι υποχρεωτική, οι δε χρήστες είναι επίσης σε θέση να υποβάλλουν αιτήματα απευθείας με άλλα μέσα εκτός του τεχνικού συστήματος. Οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά εκτός του τεχνικού συστήματος απευθείας στην οικεία αρμόδια αρχή.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Η αυτοματοποιημένη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων είναι δυνατή χωρίς το ρητό αίτημα του χρήστη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 όταν η αυτοματοποιημένη διασυνοριακή ανταλλαγή επιτρέπεται δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου και εφόσον η ανταλλαγή δεν αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα δικαιολογητικά που διατίθενται από μια αρμόδια αρχή περιορίζονται αυστηρά στις πληροφορίες που ζητήθηκαν και χρησιμοποιούνται μόνο από τη αρχή παραλαβής για τους σκοπούς της διαδικασίας για την οποία ανταλλάχθηκαν τα εν λόγω δικαιολογητικά.

6.  Τα δικαιολογητικά που διατίθενται από μια αρμόδια αρχή περιορίζονται αυστηρά στις πληροφορίες που ζητήθηκαν και χρησιμοποιούνται μόνο από τη αρχή παραλαβής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την οποία ανταλλάχθηκαν τα εν λόγω δικαιολογητικά.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των προδιαγραφών του τεχνικού συστήματος που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.

7.  Έως ... [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό των τεχνικών, οργανωτικών και επιχειρησιακών προδιαγραφών του τεχνικού συστήματος που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ιδίως για την αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα και με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και για την αλληλεπίδραση μεταξύ των αρμοδίων αρχών μέσω του τεχνικού συστήματος. Κατά την έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της ανάπτυξης, της διαθεσιμότητας, της συντήρησης και της ασφάλειας του τεχνικού συστήματος. Το τεχνικό σύστημα εποπτεύεται και παρακολουθείται από την Επιτροπή σε διαβούλευση, εφόσον είναι αναγκαίο, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  οι υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων παρέχονται εντός εύλογης προθεσμίας λαμβανομένης υπόψη της περιπλοκότητας του αιτήματος· και

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τηρούνται οι τυχόν προθεσμίες που ισχύουν για τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας·

α)  τηρούνται οι τυχόν προθεσμίες που ισχύουν για τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας· και

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ισχύουσες προθεσμίες, οι χρήστες ενημερώνονται εκ των προτέρων σχετικά με τους λόγους της αθέτησης και ορίζεται νέα προθεσμία·

β)  σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη συμμόρφωσης με τις ισχύουσες προθεσμίες, οι χρήστες ενημερώνονται αμέσως σχετικά με τους λόγους της αθέτησης και ορίζεται νέα τελική προθεσμία·

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  οι υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων είναι προσβάσιμες μέσω διαφορετικών κατάλληλων διαύλων·

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  ο οργανισμός που διαχειρίζεται την υπηρεσία υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας, της νομικής ταυτότητας και των στοιχείων επικοινωνίας του εν λόγω οργανισμού, προσδιορίζεται σαφώς.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι εθνικοί συντονιστές και η Επιτροπή παρακολουθούν τη συμμόρφωση των πληροφοριών, των διαδικασιών και των υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που διατίθενται μέσω της πύλης και για τις οποίες είναι υπεύθυνοι, με τις ποιοτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 11 και στο άρθρο 13. Η παρακολούθηση διενεργείται με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 22.

1.  Οι εθνικοί συντονιστές και η Επιτροπή παρακολουθούν τακτικά τη συμμόρφωση των πληροφοριών, των διαδικασιών και των υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που διατίθενται μέσω της πύλης και για τις οποίες είναι υπεύθυνοι, με τις ποιοτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 11 και στο άρθρο 13. Επιπλέον, παρακολουθούν τη συμμόρφωση των ιστοτόπων και των ιστοσελίδων μέσω των οποίων επιτρέπουν πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες, διαδικασίες και υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 6α. Η παρακολούθηση διενεργείται με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 22.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι οποίες παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές, η Επιτροπή, συνυπολογίζοντας τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της υποβάθμισης, μπορεί να λαμβάνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέτρα:

2.  Σε περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι οποίες παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές, η Επιτροπή, συνυπολογίζοντας τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της υποβάθμισης, λαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να αποσυνδέει προσωρινά την πληροφορία, τη διαδικασία ή την υπηρεσία υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων από την πύλη.

δ)  να αποφασίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων να αποσυνδέει προσωρινά την πληροφορία, τη διαδικασία ή την υπηρεσία υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων από την πύλη.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν η υπηρεσία υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων προς την οποία παρέχονται σύνδεσμοι σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 συστηματικά δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 13, ή δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες των χρηστών, όπως υποδεικνύεται από τα στοιχεία που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 22, η Επιτροπή μπορεί να αποσυνδέει την εν λόγω υπηρεσία από την πύλη.

3.  Όταν η υπηρεσία υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων προς την οποία παρέχονται σύνδεσμοι σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 συστηματικά δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 6α, 9 και 13, ή δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες των χρηστών, όπως υποδεικνύεται από τα στοιχεία που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 22, η Επιτροπή μπορεί να αποσυνδέει την εν λόγω υπηρεσία από την πύλη, κατόπιν διαβούλευσης με τον εθνικό συντονιστή του προκείμενου κράτους μέλους ή των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, με τη συντονιστική ομάδα της πύλης. Η Επιτροπή και ο εμπλεκόμενος εθνικός συντονιστής ή συντονιστές εγκρίνουν κοινό σχέδιο δράσης με το οποίο προτείνουν μέτρα για τη βελτίωση της υπηρεσίας και την επανασύνδεσή της με την πύλη. Όταν κρίνεται αναγκαίο, τα μέτρα αυτά μπορούν να συζητούνται από τη συντονιστική ομάδα της πύλης.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει των παραγράφων 2 και 3 γίνονται τακτικά διαθέσιμες στο κοινό υπό μορφή συνοπτικών εκθέσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής, καθώς και μέσω της ίδιας της πύλης.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή παρέχει κοινή διεπαφή χρήστη για να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της πύλης.

1.  Η Επιτροπή παρέχει κοινή διεπαφή χρήστη για να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της πύλης. Η κοινή διεπαφή χρήστη πρέπει να ενσωματωθεί στην υφιστάμενη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου».

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η κοινή διεπαφή χρήστη παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων μέσω συνδέσμων προς τους σχετικούς εθνικούς και ενωσιακούς δικτυακούς τόπους· οι σύνδεσμοι περιλαμβάνονται στο αποθετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 16.

2.  Η κοινή διεπαφή χρήστη παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων μέσω συνδέσμων προς τους σχετικούς εθνικούς και ενωσιακούς δικτυακούς τόπους ή ιστοσελίδες· οι σύνδεσμοι περιλαμβάνονται στο αποθετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 16.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τους αντίστοιχους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες, οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων έχουν οργανωθεί, διαρθρωθεί και σημανθεί κατά τρόπο που βελτιώνει την ευρεσιμότητα μέσω της διεπαφής χρήστη.

3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τους αντίστοιχους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες, οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων έχουν οργανωθεί, διαρθρωθεί και σημανθεί κατά τρόπο που βελτιώνει την ευρεσιμότητα μέσω της διεπαφής χρήστη, και ιδίως μέσω συνδέσμων μεταξύ υφιστάμενων και συμπληρωματικών δικτυακών τόπων ή ιστοσελίδων, εξορθολογισμό και ομαδοποίηση των δικτυακών τόπων ή των ιστοσελίδων και μέσω συνδέσμων προς τις ενωσιακές και τις εθνικές επιγραμμικές υπηρεσίες και πληροφορίες.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες προσδιορίζονται λεπτομερώς η οργάνωση, η διάρθρωση και η σήμανση κάθε πληροφορίας, διαδικασίας και υπηρεσίας υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, ώστε να καθίσταται δυνατή η ορθή λειτουργία της κοινής διεπαφής χρήστη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.

4.  Η Επιτροπή μπορεί, ύστερα από διαβούλευση με την ομάδα συντονισμού, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες προσδιορίζονται λεπτομερώς η οργάνωση, η διάρθρωση και η σήμανση κάθε πληροφορίας, διαδικασίας και υπηρεσίας υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, ώστε να καθίσταται δυνατή η ορθή λειτουργία της κοινής διεπαφής χρήστη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15α

 

Απαιτήσεις ποιότητας σε σχέση με την κοινή διεπαφή χρήστη

 

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η κοινή διεπαφή χρήστη πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις ποιότητας:

 

α)   είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη επιγραμμικά μέσω διαφόρων ηλεκτρονικών διαύλων·

 

β)   είναι εύκολη στην περιήγηση και χρησιμοποιεί σαφείς, φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες, σε απλή γλώσσα·

 

γ)   αναγνωρίζεται εύκολα από τον λογότυπο ηλεκτρονικής υπηρεσίας ενωσιακού επιπέδου της και τον σχετικό σύνδεσμο, οι οποίοι είναι ευδιάκριτοι και διαθέσιμοι σε εθνικούς και ενωσιακούς δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες·

 

δ)   είναι διαλειτουργικές με ένα φάσμα υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται σε ενωσιακό και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και με διάφορες συμπληρωματικές υπηρεσίες.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή δημιουργεί και διατηρεί ηλεκτρονικό αποθετήριο για συνδέσμους στις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, αποθετήριο το οποίο καθιστά εφικτή τη σύνδεση μεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών και της κοινής διεπαφής χρήστη της πύλης.

1.  Η Επιτροπή δημιουργεί και διατηρεί ηλεκτρονικό αποθετήριο για συνδέσμους στις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, αποθετήριο το οποίο καθιστά εφικτή τη σύνδεση και συνδέσμους μεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών και της κοινής διεπαφής χρήστη της πύλης.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στο αποθετήριο συνδέσμων η Επιτροπή παρέχει τους συνδέσμους στις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων στις οποίες η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω των ιστοσελίδων των οποίων η διαχείριση επιτυγχάνεται σε ενωσιακό επίπεδο, καθώς και σε όλες τις επακόλουθες επικαιροποιήσεις τους.

2.  Στο αποθετήριο συνδέσμων η Επιτροπή παρέχει τους συνδέσμους σε όλες τις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων στις οποίες η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω των ιστοσελίδων των οποίων η διαχείριση επιτυγχάνεται σε ενωσιακό επίπεδο, καθώς και σε όλες τις επακόλουθες επικαιροποιήσεις τους.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο αποθετήριο συνδέσμων οι εθνικοί συντονιστές παρέχουν τους συνδέσμους στις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων στις οποίες η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω των ιστοσελίδων τις οποίες διαχειρίζονται οι αρμόδιες αρχές ή οι ιδιωτικοί ή ημι-ιδιωτικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, καθώς και όλες τις επακόλουθες επικαιροποιήσεις τους.

Στο αποθετήριο συνδέσμων οι εθνικοί συντονιστές παρέχουν τους συνδέσμους σε όλες τις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων στις οποίες η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω των ιστοσελίδων τις οποίες διαχειρίζονται οι αρμόδιες αρχές ή οι ιδιωτικοί ή ημι-ιδιωτικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, καθώς και όλες τις επακόλουθες επικαιροποιήσεις τους.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή και οι εθνικοί συντονιστές εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες, οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που διατίθενται μέσω της πύλης δεν παρέχουν περιττές, πλήρεις ή μερικές, επικαλύψεις ικανές να προκαλέσουν σύγχυση στους χρήστες.

5.  Η Επιτροπή και οι εθνικοί συντονιστές εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες, οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που διατίθενται μέσω της πύλης δεν παρέχουν περιττές, πλήρεις ή μερικές, επαναλήψεις και επικαλύψεις ικανές να προκαλέσουν σύγχυση στους χρήστες.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Η Επιτροπή και οι εθνικοί συντονιστές εξασφαλίζουν ότι ελαττωματικοί, άκυροι και ελλείποντες σύνδεσμοι, ιστοσελίδες και ιστότοποι διορθώνονται ή αντικαθίστανται από ακριβείς, επικαιροποιημένους συνδέσμους, ιστοσελίδες και ιστοτόπους, αμέσως μόλις γνωστοποιηθούν.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν συνδέσμους προς πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, διαδικασία που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα II ή υπηρεσία υποστήριξης ή επίλυσης προβλημάτων που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ, αν η πληροφορία, η διαδικασία ή η υπηρεσία υποστήριξης ή επίλυσης προβλημάτων πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη διαθεσιμότητα, τη συντήρηση, την ασφάλεια και τη φιλοξενία των ακόλουθων εφαρμογών πληροφορικής και ιστοσελίδων:

1.  Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη διαθεσιμότητα, την τακτική παρακολούθηση, την τακτική επικαιροποίηση, τη συντήρηση, την ασφάλεια και τη φιλοξενία των ακόλουθων εφαρμογών πληροφορικής και ιστοσελίδων:

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  τις συνοπτικές εκθέσεις ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3α και στο άρθρο 22 παράγραφος 5α.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, τη διαθεσιμότητα, τη συντήρηση και την ασφάλεια των εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν τις ιστοσελίδες που διαχειρίζονται και οι οποίες συνδέονται με την κοινή διεπαφή χρήστη.

2.  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη, τη διαθεσιμότητα, την τακτική παρακολούθηση και επικαιροποίηση, τη συντήρηση και την ασφάλεια των εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν τους εθνικούς ιστοτόπους τους και τις ιστοσελίδες που διαχειρίζονται και οι οποίες συνδέονται με την κοινή διεπαφή χρήστη.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες σχετικά με την έκδοση και την ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των εφαρμογών ΤΠ για τις οποίες είναι υπεύθυνα.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το όνομα και ο λογότυπος με τα οποία η πύλη θα είναι γνωστή και θα προβάλλεται στο κοινό θα αποφασιστούν από την Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τη συντονιστική ομάδα της πύλης, το αργότερο έως την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

1.  Το όνομα με το οποίο η πύλη θα είναι γνωστή και θα προβάλλεται στο κοινό είναι η αγγλική ονομασία «Your Europe», η οποία έχει το ίδιο όνομα με την υφιστάμενη δικτυακή πύλη. Ο λογότυπος με τον οποίο η πύλη θα είναι γνωστή και θα προβάλλεται στο κοινό αποφασίζεται από την Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τη συντονιστική ομάδα της πύλης, το αργότερο έως … [έξι μήνες μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού]. Ο ενωσιακός λογότυπος ηλεκτρονικής υπηρεσίας της πύλης και ο σχετικός σύνδεσμος καθίστανται διαθέσιμοι στους ενωσιακούς και στους εθνικούς δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες που συνδέονται με την πύλη.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το όνομα της πύλης χρησιμεύει επίσης ως σήμα ποιότητας που μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο υπό αυτή την έννοια από τους ενημερωτικούς δικτυακούς τόπους και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που περιλαμβάνονται στο αποθετήριο του άρθρου 16 ως αποδεικτικό στοιχείο της εκπλήρωσης των κριτηρίων ποιότητας που αναφέρονται στο κεφάλαιο III.

2.  Το όνομα της πύλης χρησιμεύει επίσης ως σήμα ποιότητας που μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο υπό αυτή την έννοια από τους ενημερωτικούς δικτυακούς τόπους και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που περιλαμβάνονται στο αποθετήριο του άρθρου 16 εάν συμμορφωθούν με τα κριτήρια ποιότητας που αναφέρονται στο κεφάλαιο III.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή προωθούν την ενημέρωση σχετικά με την πύλη και τη χρήση της πύλης μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων και εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα και την προβολή της πύλης και των υπηρεσιών της μέσω των μηχανών αναζήτησης στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό.

1.  Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθούν την ενημέρωση σχετικά με την πύλη και τη χρήση της πύλης μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων και εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα και την προβολή της πύλης και των υπηρεσιών της καθώς και των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες μέσω αυτής.

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο λογότυπος και ο σύνδεσμος προς την ενιαία ψηφιακή πύλη μπορεί να εντοπιστεί εύκολα στους εθνικούς ιστοτόπους και στις ιστοσελίδες και ότι ο εν λόγω λογότυπος και ο σύνδεσμος είναι διαθέσιμοι στις εσωτερικές μηχανές αναζήτησης των εθνικών ιστοτόπων και ιστοσελίδων.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή συντονίζουν τις δραστηριότητες προώθησης της παραγράφου 1 και, όταν αναφέρονται στην πύλη, χρησιμοποιούν τον λογότυπό της και αναφέρονται στις εν λόγω δραστηριότητες σε συνδυασμό με κάθε άλλο εμπορικό σήμα, κατά περίπτωση.

2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συντονίζουν τις δραστηριότητες προώθησης της παραγράφου 1 και, όταν αναφέρονται στην πύλη, χρησιμοποιούν τον λογότυπό της και αναφέρονται στις εν λόγω δραστηριότητες σε συνδυασμό με κάθε άλλο εμπορικό σήμα, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι η πύλη είναι εύκολα ευρέσιμη μέσω των σχετικών διαδικτυακών πυλών για τις οποίες είναι υπεύθυνες και ότι, σε όλους τους σχετικούς δικτυακούς τόπους, περιλαμβάνονται σαφείς σύνδεσμοι στην πύλη.

3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι η πύλη είναι εύκολα ευρέσιμη μέσω των σχετικών διαδικτυακών πυλών για τις οποίες είναι υπεύθυνες και ότι, σε όλους τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και τις ιστοσελίδες σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, περιλαμβάνονται μέσω δυνατοτήτων αναζήτησης που είναι διαθέσιμες στο κοινό σαφείς σύνδεσμοι στην πύλη.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι συλλέγονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις των χρηστών στην πύλη και στις ιστοσελίδες στις οποίες η πύλη παραπέμπει με συνδέσμους, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα της πύλης.

1.  Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι συλλέγονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις των χρηστών στην πύλη και στις ιστοσελίδες και τους ιστοτόπους στα οποία η πύλη παραπέμπει με συνδέσμους, σε τυποποιημένη, συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή και διατίθενται στο κοινό ως ανοικτά δεδομένα, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα της πύλης.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή καταγράφουν και ανταλλάσσουν, συγκεντρωτικά, τον αριθμό, την προέλευση και το αντικείμενο των αιτημάτων για υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και τον χρόνο απόκρισης στα εν λόγω αιτήματα.

2.  Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή καταγράφουν και ανταλλάσσουν, συγκεντρωτικά, τον αριθμό, την προέλευση και το αντικείμενο των αιτημάτων για υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και τον χρόνο απόκρισης στα εν λόγω αιτήματα, διαθέτουν δε αυτές τις πληροφορίες στο κοινό υπό μορφή ανοικτών δεδομένων.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 σχετικά με τις αναλυτικές κατηγορίες στοιχείων που πρέπει να καταγράφονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, όσον αφορά τις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων στις οποίες παραπέμπει με συνδέσμους η πύλη.

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 σχετικά με τις αναλυτικές κατηγορίες στοιχείων που πρέπει να καταγράφονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, όσον αφορά τις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων στις οποίες παραπέμπει με συνδέσμους η πύλη, και σχετικά με την τυποποιημένη μορφή συλλογής δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες απευθείας από τους χρήστες σχετικά με την ικανοποίησή τους ως προς τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της πύλης, προσφέρει στους χρήστες μέσω της πύλης εύχρηστο εργαλείο που τους επιτρέπει να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους ανώνυμα, αμέσως μετά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, σχετικά με την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα τόσο των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της πύλης όσο και της κοινής διεπαφής χρήστη.

1.  Η Επιτροπή, προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες απευθείας από τους χρήστες σχετικά με την ικανοποίησή τους ως προς τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της πύλης και τις πληροφορίες που διατίθενται σε αυτήν, προσφέρει στους χρήστες μέσω της πύλης εύχρηστο εργαλείο, σε συνδυασμό με την ευκαιρία απάντησης σε πλαίσιο ελεύθερου κειμένου, που τους επιτρέπει να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους ανώνυμα, αμέσως μετά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, σχετικά με την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της πύλης και των πληροφοριών που διατίθενται σε αυτήν όσο και της κοινής διεπαφής χρήστη.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή περιλαμβάνουν κατάλληλο σύνδεσμο προς αυτό το εργαλείο σε όλες τις ιστοσελίδες που αποτελούν μέρος της πύλης. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με την Επιτροπή και ενσωματώνουν το εν λόγω εργαλείο στις ιστοσελίδες για τις οποίες είναι υπεύθυνες.

2.  Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή παρέχουν στους χρήστες πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο σε όλες τις ιστοσελίδες που αποτελούν μέρος της πύλης. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με την Επιτροπή και ενσωματώνουν το εν λόγω εργαλείο στις ιστοσελίδες για τις οποίες είναι υπεύθυνες.

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές δεν υποχρεούνται να ενσωματώσουν το εργαλείο ανάδρασης των χρηστών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στις ιστοσελίδες που συνδέονται με την πύλη, όταν, στις ιστοσελίδες για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών, παρέχεται μηχανισμός ανάδρασης των χρηστών ο οποίος διαθέτει παρόμοιες λειτουργίες με το εργαλείο που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν τις παρατηρήσεις των χρηστών που λαμβάνονται μέσω του εργαλείου ανάδρασης και τις κοινοποιούν στην Επιτροπή και στους εθνικούς συντονιστές των άλλων κρατών μελών.

4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές δεν υποχρεούνται να ενσωματώσουν το εργαλείο ανάδρασης των χρηστών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στις ιστοσελίδες που συνδέονται με την πύλη, όταν, στις ιστοσελίδες για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών, παρέχεται μηχανισμός ανάδρασης των χρηστών ο οποίος διαθέτει παρόμοιες λειτουργίες με το εργαλείο που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν τις παρατηρήσεις των χρηστών τους που λαμβάνονται μέσω του εργαλείου ανάδρασης και τις κοινοποιούν στην Επιτροπή και στους εθνικούς συντονιστές των άλλων κρατών μελών.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Η Επιτροπή υποβάλλει μέσω της πύλης συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών που είναι προσβάσιμες μέσω της πύλης σύμφωνα με το άρθρο 14, και με βάση τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους χρήστες που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 και τις παρατηρήσεις των χρηστών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  παρέχει στους χρήστες της πύλης εύχρηστο εργαλείο, ώστε να επισημαίνουν ανώνυμα τα εμπόδια που συναντούν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην εσωτερική αγορά·

α)  παρέχει στους χρήστες της πύλης εύχρηστο εργαλείο, ώστε να επισημαίνουν ανώνυμα τα εμπόδια που συναντούν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην εσωτερική αγορά· το εν λόγω εύχρηστο εργαλείο περιλαμβάνει επίσης πλαίσιο ελεύθερου κειμένου όπου οι χρήστες μπορούν να περιγράφουν τα εμπόδια που έχουν συναντήσει·

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αναλύουν και διερευνούν τα προβλήματα που ανακύπτουν και τα επιλύουν, όταν αυτό είναι δυνατόν, με τα κατάλληλα μέσα.

3.  Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αναλύουν και διερευνούν τα προβλήματα που ανακύπτουν και τα επιλύουν, όταν αυτό είναι δυνατόν, με τα κατάλληλα μέσα.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  να επιβλέπει και να παρακολουθεί το τεχνικό σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 12.

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δημιουργείται συντονιστική ομάδα («η συντονιστική ομάδα της πύλης»). Αποτελείται από τους εθνικούς συντονιστές και προεδρεύεται από εκπρόσωπο της Επιτροπής. Η συντονιστική ομάδα θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Η Επιτροπή παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη.

Δημιουργείται συντονιστική ομάδα («η συντονιστική ομάδα της πύλης»). Αποτελείται από τους εθνικούς συντονιστές και εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προεδρεύεται από εκπρόσωπο της Επιτροπής. Η συντονιστική ομάδα θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Η Επιτροπή παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η συντονιστική ομάδα της πύλης υποστηρίζει την υλοποίηση της πύλης. Ειδικότερα:

1.  Η συντονιστική ομάδα της πύλης υποστηρίζει την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα:

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  προωθεί την υιοθέτηση πλήρως επιγραμμικών διαδικασιών και επιγραμμικών μέσων εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής, ιδίως όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014·

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εξετάζει βελτιώσεις στην παρουσίαση των πληροφοριών στο πλαίσιο τομέων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

β)  εξετάζει βελτιώσεις στη χρηστοκεντρική παρουσίαση των πληροφοριών στο πλαίσιο τομέων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, ιδίως με βάση τις στατιστικές που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 21·

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  συζητεί περιπτώσεις σοβαρής και συνεχούς επιδείνωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τα κράτη μέλη και, εάν δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα, διατυπώνει γνώμες ή συστάσεις για τη βελτίωση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  επικουρεί την Επιτροπή στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 7 έως 11 και στο άρθρο 13·

ε)  επικουρεί την Επιτροπή στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 7 έως 13·

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  γνωμοδοτεί σχετικά με διαδικασίες ή οργανωτικά μέτρα για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των αρχών της ασφάλειας εκ σχεδιασμού και της ιδιωτικότητας εκ σχεδιασμού·

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η β)  διατυπώνει συστάσεις και ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές για τη λεπτομερή οργάνωση, διάρθρωση και σήμανση των πληροφοριών, των διαδικασιών και των υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που παρέχονται μέσω της πύλης, ώστε να καθίσταται δυνατή η ορθή λειτουργία της κοινής διεπαφής χρήστη που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3·

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο η γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η γ)  συζητά θέματα που αφορούν τη συγκέντρωση των παρατηρήσεων των χρηστών και των στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στα άρθρα 21, 22 και 23, ούτως ώστε οι υπηρεσίες που παρέχονται σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο να βελτιώνονται συνεχώς·

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

θ α)  λαμβάνει υπό σημείωση τις συνοπτικές εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14·

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιβ α)  καταβάλλει προσπάθειες για τη συγχώνευση των υφιστάμενων ενωσιακών πυλών παροχής πληροφοριών και επίλυσης προβλημάτων.

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιβ β)  εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές ως προς την επιπλέον γλώσσα ή γλώσσες της Ένωσης που θα χρησιμοποιούν οι εθνικές αρχές επιπλέον της επίσημης ή εθνικής γλώσσας ή γλωσσών σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 3 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 και με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)· η γνώμη της συντονιστικής ομάδας λαμβάνει υπόψη ποια γλώσσα ή ποιες γλώσσες είναι ευρύτερα κατανοητές από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στις διασυνοριακές δραστηριότητες.

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, το οποίο καθορίζει, ιδίως:

1.  Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τη συντονιστική ομάδα της πύλης, εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, το οποίο καθορίζει, ιδίως:

Αιτιολόγηση

Αντανακλά καλύτερα την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η ανάπτυξη και η συντήρηση εργαλείων πληροφορικής που υποστηρίζουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε ενωσιακό επίπεδο·

α)  η ανάπτυξη και η συντήρηση εργαλείων πληροφορικής που υποστηρίζουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε ενωσιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και της συντήρησης του τεχνικού εργαλείου για τη διασυνοριακή ανταλλαγή δικαιολογητικών που αναφέρεται στο άρθρο 12·

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η μετάφραση μέγιστου, ανά κράτος μέλος, όγκου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) και οδηγιών για τη διεκπεραίωση διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), σε μία επίσημη γλώσσα της Ένωσης επιπλέον της εθνικής γλώσσας.

γ)  η μετάφραση μέγιστου, ανά κράτος μέλος, όγκου πληροφοριών, επεξηγήσεων και οδηγιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 7, στο άρθρο 8 παράγραφος 1 και στο άρθρο 9 και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), σε μία επίσημη γλώσσα της Ένωσης επιπλέον της εθνικής ή επίσημης γλώσσας ή, όπου αρμόζει, των εθνικών ή επίσημων γλωσσών. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν πληρώνουν από τον δικό τους προϋπολογισμό το κόστος της μετάφρασης σε επίσημη γλώσσα της Ένωσης ευρέως κατανοητή από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χρηστών, μπορούν να ζητήσουν μεταφράσεις από την Επιτροπή στη γλώσσα αυτή. Οι μεταφράσεις αυτές θα καλύπτουν κυρίως τις βασικές πληροφορίες σε όλους τους τομείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι και, εφόσον επαρκεί ο προϋπολογισμός, τυχόν περαιτέρω πληροφορίες, επεξηγήσεις και οδηγίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, στο άρθρο 8 παράγραφος 1, και στο άρθρο 9 και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα κράτη μέλη παρέχουν τους συνδέσμους προς τις εκάστοτε μεταφρασμένες πληροφορίες στο αποθετήριο συνδέσμων.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2012

Παράρτημα – σημείο 12 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Στο παράρτημα, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«12α.  Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).»

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το άρθρο 2, τα άρθρα 4 έως 11, το άρθρο 12 παράγραφοι 1 έως 6 και παράγραφος 8, το άρθρο 13, το άρθρο 14, το άρθρο 15 παράγραφοι 1 έως 3, το άρθρο 16, το άρθρο 17, το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 23 εφαρμόζονται από [δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Το άρθρο 2, το άρθρο 4, το άρθρο 6, το άρθρο 7, το άρθρο 9, το άρθρο 12 παράγραφο2 7, το άρθρο 13, το άρθρο 14, το άρθρο 15 παράγραφοι 1 έως 3, το άρθρο 16, το άρθρο 17, το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 23 εφαρμόζονται από [18 μήνες έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Το άρθρο 5, το άρθρο 8, το άρθρο 10, το άρθρο 11, το άρθρο 12 παράγραφοι 1 έως 6 και παράγραφος 8 εφαρμόζονται από [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Τομείς πληροφοριών που αφορούν τους πολίτες – πίνακας

Τομέας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ταξίδια στο εσωτερικό της Ένωσης

•  Έγγραφα που απαιτούνται για τους πολίτες της Ένωσης, τα μέλη της οικογένειάς τους τα οποία δεν είναι πολίτες της Ένωσης, τους ανήλικους που ταξιδεύουν ασυνόδευτοι, τους πολίτες τρίτων χωρών όταν περνούν σύνορα στο εσωτερικό της Ένωσης (ταυτότητα, θεώρηση, διαβατήριο)

 

•  δικαιώματα και υποχρεώσεις ταξιδιωτών που ταξιδεύουν με αεροπλάνο, τρένο, πλοίο, λεωφορείο προς και από την Ένωση οι οποίοι αγοράζουν οργανωμένα ταξίδια ή συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς

 

•  βοήθεια στην περίπτωση προσώπων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν προς και από την Ένωση

 

•  μεταφορά ζώων, φυτών, αλκοόλ, καπνού, τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού όσον αφορά τα ταξίδια στην Ένωση

 

•  φωνητικές κλήσεις και αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ηλεκτρονικών δεδομένων στο εσωτερικό της Ένωσης

Εργασία και συνταξιοδότηση στο εσωτερικό της Ένωσης

•  αναζήτηση εργασίας σε άλλο κράτος μέλος

 

•  ανάληψη καθηκόντων σε άλλο κράτος μέλος

 

•  αναγνώριση προσόντων με σκοπό την εργασία σε άλλο κράτος μέλος

 

•  φορολογία σε άλλο κράτος μέλος

 

•  όροι εργασίας (που αφορούν μεταξύ άλλων το ωράριο εργασίας, την αμειβόμενη άδεια, τα δικαιώματα αργίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσον αφορά την υπερωριακή εργασία, τις ιατρικές εξετάσεις, την καταγγελία των συμβάσεων, την απόλυση και τις ομαδικές απολύσεις)

 

•  ίση μεταχείριση (κανόνες για την καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, ίση αμοιβή για άνδρες και γυναίκες, ίση αμοιβή για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου / μόνιμες συμβάσεις εργασίας)

 

•  υποχρεώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας

 

•  δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και υποχρεώσεις στην Ένωση, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη συνταξιοδότηση

Οχήματα στην Ένωση

•  προσωρινή ή μόνιμη μεταφορά αυτοκινήτου σε άλλο κράτος μέλος

 

•  απόκτηση και ανανέωση άδειας οδήγησης

 

•  έκδοση υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου

 

•  αγορά και πώληση αυτοκινήτου σε άλλο κράτος μέλος

 

•  ενοικίαση αυτοκινήτου

 

•  εθνικοί κανόνες κυκλοφορίας και απαιτήσεις για τους οδηγούς

Διαμονή σε άλλο κράτος μέλος

•  προσωρινή ή μόνιμη μετακίνηση σε άλλο κράτος μέλος

 

•  συμμετοχή στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

•  απαιτήσεις όσον αφορά τις κάρτες διαμονής για τους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας που δεν είναι πολίτες της Ένωσης

Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε άλλο κράτος μέλος

•  εγγραφή σε σχολείο άλλου κράτους μέλους

 

•  εγγραφή σε πανεπιστήμιο άλλου κράτους μέλους

 

•  εθελοντισμός σε άλλο κράτος μέλος

 

•  πρακτική άσκηση σε άλλο κράτος μέλος

 

•  διενέργεια έρευνας σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος

Υγειονομική περίθαλψη

•  ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος

 

•  αγορά συνταγογραφημένων φαρμάκων σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο εκδόθηκε η συνταγή, ηλεκτρονικά ή προσωπικά

Δικαιώματα, υποχρεώσεις και κανόνες που αφορούν οικογένειες σε διασυνοριακή κατάσταση

•  γέννηση, επιμέλεια ανήλικων παιδιών, γονικές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις διατροφής σε σχέση με παιδιά των οποίων η οικογένεια βρίσκεται σε διασυνοριακή κατάσταση

 

•  συμβίωση ζευγαριών διαφορετικών εθνικοτήτων (γάμος, χωρισμός, διαζύγιο, περιουσιακά δικαιώματα συζύγων, δικαιώματα συγκατοίκων)

 

•  δικαιώματα κληρονομικής διαδοχής σε άλλο κράτος μέλος

Καταναλωτές σε διασυνοριακές καταστάσεις

•  αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από άλλο κράτος μέλος (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών), ηλεκτρονικά ή προσωπικά

 

•  τήρηση τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο κράτος μέλος

 

•  σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας, όπως φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου

 

•  πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών πιστώσεων, καθυστερήσεις στις διασυνοριακές πληρωμές

 

•  δικαιώματα των καταναλωτών και εγγυήσεις όσον αφορά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών

 

Τροπολογία

Τομέας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ταξίδια στο εσωτερικό της Ένωσης

•  Έγγραφα που απαιτούνται για τους πολίτες της Ένωσης, τα μέλη της οικογένειάς τους τα οποία δεν είναι πολίτες της Ένωσης, τους ανήλικους που ταξιδεύουν ασυνόδευτοι, τους πολίτες τρίτων χωρών όταν περνούν σύνορα στο εσωτερικό της Ένωσης (ταυτότητα, θεώρηση, διαβατήριο)

 

•  δικαιώματα και υποχρεώσεις ταξιδιωτών που ταξιδεύουν με αεροπλάνο, τρένο, πλοίο, λεωφορείο προς και από την Ένωση οι οποίοι αγοράζουν οργανωμένα ταξίδια ή συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς

 

•  βοήθεια στην περίπτωση προσώπων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν προς και από την Ένωση

 

•  μεταφορά ζώων, φυτών, αλκοόλ, καπνού, τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού όσον αφορά τα ταξίδια στην Ένωση

 

•  φωνητικές κλήσεις και αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ηλεκτρονικών δεδομένων στο εσωτερικό της Ένωσης

Εργασία και συνταξιοδότηση στο εσωτερικό της Ένωσης

•  αναζήτηση εργασίας σε άλλο κράτος μέλος

 

•  ανάληψη καθηκόντων σε άλλο κράτος μέλος

 

•  αναγνώριση προσόντων με σκοπό την εργασία σε άλλο κράτος μέλος

 

•  φορολογία σε άλλο κράτος μέλος

 

•  διατάξεις περί υποχρεωτικής ευθύνης και ασφάλισης σε άλλο κράτος μέλος

 

•  όροι εργασίας (που αφορούν μεταξύ άλλων το ωράριο εργασίας, την αμειβόμενη άδεια, τα δικαιώματα αργίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσον αφορά την υπερωριακή εργασία, τις ιατρικές εξετάσεις, την καταγγελία των συμβάσεων, την απόλυση και τις ομαδικές απολύσεις)

 

•  όροι απασχόλησης και κοινωνικά δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων

 

•  ίση μεταχείριση (κανόνες για την καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, ίση αμοιβή για άνδρες και γυναίκες, ίση αμοιβή για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου / μόνιμες συμβάσεις εργασίας)

 

•  υποχρεώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας

 

•  δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και υποχρεώσεις στην Ένωση, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη συνταξιοδότηση

Οχήματα στην Ένωση

•  προσωρινή ή μόνιμη μεταφορά αυτοκινήτου σε άλλο κράτος μέλος

 

•  απόκτηση και ανανέωση άδειας οδήγησης

 

•  έκδοση υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου

 

•  αγορά και πώληση αυτοκινήτου σε άλλο κράτος μέλος

 

•  ενοικίαση αυτοκινήτου

 

•  εθνικοί κανόνες κυκλοφορίας και απαιτήσεις για τους οδηγούς, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκόλλητων διοδίων και εκπομπών για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή σε άλλο κράτος μέλος

Διαμονή σε άλλο κράτος μέλος

•  προσωρινή ή μόνιμη μετακίνηση σε άλλο κράτος μέλος

 

  αγορά, πώληση και φορολογία ακίνητης περιουσίας σε άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με την ιδιοκτησία και τη χρήση της ακίνητης περιουσίας

 

•  συμμετοχή στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

•  απαιτήσεις όσον αφορά τις κάρτες διαμονής για τους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας που δεν είναι πολίτες της Ένωσης

 

  απαιτήσεις για πολιτογράφηση για κατοίκους που ζουν σε άλλο κράτος μέλος

 

•  υποχρεώσεις σε περίπτωση θανάτου και επαναπατρισμού της σορού

Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε άλλο κράτος μέλος

•  εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό, νηπιαγωγείο και σχολείο άλλου κράτους μέλους

 

•  εγγραφή σε πανεπιστήμιο άλλου κράτους μέλους

 

•  εγγραφή σε κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων άλλου κράτους μέλους

 

•  αναγνώριση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

 

•  εθελοντισμός σε άλλο κράτος μέλος

 

•  πρακτική άσκηση σε άλλο κράτος μέλος

 

•  διενέργεια έρευνας σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος

 

 

Υγειονομική περίθαλψη

•  ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος

 

•  αγορά συνταγογραφημένων φαρμάκων σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο εκδόθηκε η συνταγή, ηλεκτρονικά ή προσωπικά

 

•  κάλυψη ασφάλισης υγείας σε άλλο κράτος μέλος, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να ζητηθεί η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

 

•  δημόσια προληπτικά προγράμματα υγείας

 

•  τηλεφωνικοί αριθμοί έκτακτης ανάγκης

 

•  μετάβαση σε οίκο ευγηρίας

Δικαιώματα, υποχρεώσεις και κανόνες που αφορούν οικογένειες σε διασυνοριακή κατάσταση

•   γέννηση, επιμέλεια ανήλικων παιδιών, γονικές υποχρεώσεις, παρένθετη μητρότητα και τεκνοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της τεκνοθεσίας από δεύτερο γονέα, υποχρεώσεις διατροφής σε σχέση με παιδιά των οποίων η οικογένεια βρίσκεται σε διασυνοριακή κατάσταση

 

•  συμβίωση σε ζευγάρι διαφορετικών εθνικοτήτων χωρίς διάκριση με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό (γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, χωρισμός, διαζύγιο, περιουσιακά δικαιώματα συζύγων, δικαιώματα συγκατοίκων)

 

•  δικαιώματα και υποχρεώσεις κληρονομικής διαδοχής σε άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών διατάξεων

 

•   νομικές συνέπειες, και δικαιώματα, σε σχέση με τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς

Δικαιώματα των καταναλωτών

•   αγορά ή μίσθωση προϊόντων, ψηφιακού περιεχομένου, ακινήτων ή υπηρεσιών από άλλο κράτος μέλος (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών), ηλεκτρονικά ή προσωπικά

 

•  τήρηση τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο κράτος μέλος

 

•  σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας, όπως φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού, ύδρευσης, περισυλλογής απορριμμάτων, τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου

 

•  πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών πιστώσεων, καθυστερήσεις στις διασυνοριακές πληρωμές

 

•  δικαιώματα των καταναλωτών και εγγυήσεις όσον αφορά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών

 

•   έννομη προστασία των καταναλωτών, αποζημίωση και δικαστική διαδικασία

 

•   ασφάλεια και προστασία προϊόντων

 

 

Δικαιώματα των πολιτών και των κατοίκων

  υποβολή διοικητικών και δικαστικών αναφορών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο

 

•   αναγνώριση ταυτότητας φύλου

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

•   άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και, ιδίως, των τμημάτων 2 έως 4 σχετικά με πληροφορίες και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τη διόρθωση και τη διαγραφή, και την ένσταση.

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Τομείς πληροφοριών που αφορούν τις επιχειρήσεις – πίνακας

Τομέας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Έναρξη, λειτουργία και παύση δραστηριότητας επιχείρησης

•  εγγραφή επιχείρησης (διαδικασίες εγγραφής και νομικές μορφές άσκησης δραστηριότητας)

 

•  δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (αίτηση για απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, καταχώριση εμπορικού σήματος, σκίτσου ή σχεδίου, απόκτηση άδειας αναπαραγωγής)

 

•  αντικειμενικότητα και διαφάνεια στις εμπορικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των εγγυήσεων που αφορούν την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών

 

•  προσφορά δυνατότητας ηλεκτρονικής πληρωμής για τις διασυνοριακές συναλλαγές πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου

 

•  δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας

 

•  διαδικασίες αφερεγγυότητας και εκκαθάριση εταιρειών

 

•  ασφάλιση πιστώσεων

 

•  συγχώνευση εταιρειών ή πώληση επιχείρησης

Προσωπικό

•  όροι εργασίας (που αφορούν μεταξύ άλλων το ωράριο εργασίας, την αμειβόμενη άδεια, τα δικαιώματα αργίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσον αφορά την υπερωριακή εργασία, τις ιατρικές εξετάσεις, την καταγγελία των συμβάσεων, την απόλυση και τις ομαδικές απολύσεις)

 

•  δικαιώματα και υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης στην Ένωση (εγγραφή εργοδότη, εγγραφή υπαλλήλων, κοινοποίηση λήξης της σύμβασης υπαλλήλου, καταβολή κοινωνικών εισφορών, δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται με τις συντάξεις)

 

•  απασχόληση εργαζομένων σε άλλα κράτη μέλη (απόσπαση εργαζομένων, κανόνες σχετικά με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, απαιτήσεις διαμονής για τους εργαζόμενους)

 

•  ίση μεταχείριση (κανόνες για την καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, ίση αμοιβή για άνδρες και γυναίκες, ίση αμοιβή για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου / μόνιμες συμβάσεις εργασίας)

 

•  κανόνες σχετικά με την εκπροσώπηση του προσωπικού

Φόροι

•  ΦΠΑ: πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς κανόνες, τους συντελεστές και τις απαλλαγές, εγγραφή και καταβολή ΦΠΑ, αίτηση επιστροφής

 

•  ειδικοί φόροι κατανάλωσης: πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς κανόνες, τους συντελεστές και τις απαλλαγές

 

•  άλλοι φόροι: καταβολή, συντελεστές

Προϊόντα

•  απόκτηση σήματος CE

 

•  εντοπισμός των ισχυόντων προτύπων, των τεχνικών προδιαγραφών και τρόπος πιστοποίησης προϊόντων

 

•  αμοιβαία αναγνώριση προϊόντων τα οποία δεν υπόκεινται σε προδιαγραφές της Ένωσης

 

•  απαιτήσεις σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία επικίνδυνων χημικών προϊόντων

 

•  πωλήσεις εξ αποστάσεως/εκτός καταστήματος: πληροφορίες που παρέχονται στους πελάτες εκ των προτέρων, επιβεβαίωση της σύμβασης γραπτώς, υπαναχώρηση από τη σύμβαση, παράδοση προϊόντων, άλλες ειδικές υποχρεώσεις

 

•  ελαττωματικά προϊόντα: δικαιώματα καταναλωτών και εγγυήσεις, υποχρεώσεις μετά την πώληση, μέσα έννομης προστασίας του θιγόμενου μέρους

 

•  πιστοποίηση, σήματα (EMAS, ενεργειακά σήματα, Eco-design, EU eco-label)

 

•  ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων

Υπηρεσίες

•  απόκτηση αδειών, εξουσιοδοτήσεων ή εγκρίσεων με σκοπό την έναρξη επιχείρησης

 

•  κοινοποίηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων στις αρχές

 

•  αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Χρηματοδότηση επιχείρησης

•  πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης και των επιχορηγήσεων επιχειρήσεων

 

•  πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο

 

•  πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε επιχειρηματίες (οργάνωση ανταλλαγών για νέους επιχειρηματίες, προγράμματα καθοδήγησης κ.λπ.)

Δημόσιες συμβάσεις

•  Συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς: κανόνες και διαδικασίες

 

•  ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς σε ανταπόκριση σε δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών

 

•  αναφορά παρατυπιών που αφορούν διαδικασία υποβολής προσφορών

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

•  Υποχρεώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια σε διάφορους τύπους δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων πρόληψη κινδύνων, ενημέρωση και κατάρτιση

 

Τροπολογία

Τομέας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Έναρξη, λειτουργία και παύση δραστηριότητας επιχείρησης

•  εγγραφή, μεταβολή ή κλείσιμο επιχείρησης (διαδικασίες εγγραφής και νομικές μορφές άσκησης δραστηριότητας)

 

•  μετεγκατάσταση επιχείρησης σε άλλο κράτος μέλος

 

•  δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (αίτηση για απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, καταχώριση εμπορικού σήματος, σκίτσου ή σχεδίου, απόκτηση άδειας αναπαραγωγής, ισχύουσες εξαιρέσεις)

 

•  αντικειμενικότητα και διαφάνεια στις εμπορικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των εγγυήσεων που αφορούν την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών

 

•  προσφορά δυνατότητας ηλεκτρονικής πληρωμής για τις διασυνοριακές συναλλαγές πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου

 

•  δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας

 

•  διαδικασίες αφερεγγυότητας και εκκαθάριση εταιρειών

 

•  ασφάλιση πιστώσεων

 

•  συγχώνευση εταιρειών ή πώληση επιχείρησης

 

•  ευθύνη των διευθυντικών στελεχών

Προσωπικό

•  όροι εργασίας (που αφορούν μεταξύ άλλων το ωράριο εργασίας, την αμειβόμενη άδεια, τα δικαιώματα αργίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσον αφορά την υπερωριακή εργασία, τις ιατρικές εξετάσεις, την καταγγελία των συμβάσεων, την απόλυση και τις ομαδικές απολύσεις)

 

•  δικαιώματα και υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης στην Ένωση (εγγραφή εργοδότη, εγγραφή υπαλλήλων, κοινοποίηση λήξης της σύμβασης υπαλλήλου, καταβολή κοινωνικών εισφορών, δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται με τις συντάξεις)

 

•  απασχόληση εργαζομένων σε άλλα κράτη μέλη (απόσπαση εργαζομένων, κανόνες σχετικά με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, απαιτήσεις διαμονής για τους εργαζόμενους)

 

•  ίση μεταχείριση (κανόνες για την καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, ίση αμοιβή για άνδρες και γυναίκες, ίση αμοιβή για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου / μόνιμες συμβάσεις εργασίας)

 

•  κανόνες σχετικά με την εκπροσώπηση του προσωπικού

Φόροι

•  ΦΠΑ: πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς κανόνες, τους συντελεστές και τις απαλλαγές, εγγραφή και καταβολή ΦΠΑ, αίτηση επιστροφής

 

•  ειδικοί φόροι κατανάλωσης: πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς κανόνες, τους συντελεστές και τις απαλλαγές

 

•  τελωνειακοί δασμοί και άλλοι φόροι και δασμοί που εισπράττονται επί των εισαγωγών, τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγών, τελωνειακές διαδικασίες εξαγωγών

 

•  άλλοι φόροι: καταβολή, συντελεστές, επιστροφές φόρου

Προϊόντα

  απόκτηση σήματος CE και προδιαγραφές προϊόντων

 

•  εντοπισμός των ισχυόντων προτύπων, των τεχνικών προδιαγραφών και τρόπος πιστοποίησης προϊόντων

 

•  αμοιβαία αναγνώριση προϊόντων τα οποία δεν υπόκεινται σε προδιαγραφές της Ένωσης

 

•  απαιτήσεις σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία επικίνδυνων χημικών προϊόντων

 

•  πωλήσεις εξ αποστάσεως/εκτός καταστήματος: πληροφορίες που παρέχονται στους πελάτες εκ των προτέρων, επιβεβαίωση της σύμβασης γραπτώς, υπαναχώρηση από τη σύμβαση, παράδοση προϊόντων, άλλες ειδικές υποχρεώσεις

 

•  ελαττωματικά προϊόντα: δικαιώματα καταναλωτών και εγγυήσεις, υποχρεώσεις μετά την πώληση, μέσα έννομης προστασίας του θιγόμενου μέρους

 

•  πιστοποίηση, σήματα (EMAS, ενεργειακά σήματα, Eco-design, EU eco-label)

 

•  ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων

Υπηρεσίες

•  απόκτηση αδειών, εξουσιοδοτήσεων ή εγκρίσεων με σκοπό την έναρξη επιχείρησης

 

•  κοινοποίηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων στις αρχές

 

  αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Χρηματοδότηση επιχείρησης

•  πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης και των επιχορηγήσεων επιχειρήσεων

 

•  πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο

 

•  πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε επιχειρηματίες (οργάνωση ανταλλαγών για νέους επιχειρηματίες, προγράμματα καθοδήγησης κ.λπ.)

Δημόσιες συμβάσεις

•  Συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς: κανόνες και διαδικασίες

 

•  ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς σε ανταπόκριση σε δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών

 

•  αναφορά παρατυπιών που αφορούν διαδικασία υποβολής προσφορών

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

•  Υποχρεώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια σε διάφορους τύπους δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων πρόληψη κινδύνων, ενημέρωση και κατάρτιση

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – πίνακας

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Γεγονότα της ζωής

Διαδικασίες

Αναμενόμενο αποτέλεσμα

Γέννηση

Αίτηση πιστοποιητικού γέννησης

Πιστοποιητικό γέννησης

Σπουδές

Αίτηση για υποτροφία σπουδών από δημόσιο φορέα

Απόφαση που αφορά την αίτηση για υποτροφία

Εργασία

Εγγραφή για παροχές κοινωνικής ασφάλισης

Αποδεικτικό παραλαβής

 

Αίτηση αναγνώρισης διπλώματος

Απόφαση σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης

Μετακίνηση

Δήλωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας

Επιβεβαίωση της δήλωσης νέας διεύθυνσης κατοικίας

 

Αίτηση/ανανέωση διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας

Έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας

 

Ταξινόμηση αυτοκινήτου

Άδεια κυκλοφορίας

Συνταξιοδότηση

Αίτηση παροχών σύνταξης και προσύνταξης από δημόσιο ή ημιδημόσιο σύστημα

Απόφαση σχετικά με την αίτηση παροχών σύνταξης ή προσύνταξης

Έναρξη επιχείρησης

Γενική εγγραφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτός από τις διαδικασίες που αφορούν την ίδρυση εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 54 δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ

Επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης όλων των αναγκαίων σταδίων για την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης

 

Εγγραφή εργοδότη (φυσικού προσώπου) σε δημόσιο ή ημιδημόσιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα

Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης

 

Εγγραφή υπαλλήλων σε δημόσιο ή ημιδημόσιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα

Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης

Λειτουργία επιχείρησης

Κοινοποίηση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της λήξης της σύμβασης υπαλλήλου

Επιβεβαίωση παραλαβής της κοινοποίησης

 

Καταβολή κοινωνικών εισφορών για τους υπαλλήλους

Παραλαβή ή άλλη μορφή επιβεβαίωσης της καταβολής κοινωνικών εισφορών για τους υπαλλήλους

 

Τροπολογία

Γεγονότα της ζωής

Διαδικασίες

Αναμενόμενο αποτέλεσμα

Γέννηση

Αίτηση πιστοποιητικού γέννησης

Πιστοποιητικό γέννησης ή αποδεικτικό ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως

Διεύθυνση κατοικίας

Αίτηση πιστοποιητικού διαμονής ή αίτηση και ανανέωση τίτλου διαμονής

Απόδειξη της εγγραφής και της διαμονής ή έκδοση ή ανανέωση τίτλου διαμονής

Σπουδές

Αίτηση για υποτροφία σπουδών από δημόσιο οργανισμό ή φορέα

Απόφαση που αφορά την αίτηση για υποτροφία

 

Εγγραφή σε δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Απόφαση σχετικά με την εγγραφή

 

Αίτηση πιστοποιητικού πτυχίου και πιστοποιητικού επαγγελματικών προσόντων από δημόσιο φορέα ή ίδρυμα

Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού επαγγελματικών προσόντων

Εργασία

Εγγραφή για παροχές κοινωνικής ασφάλισης

Αποδεικτικό παραλαβής

 

Αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Απόφαση σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης

 

Αίτηση αναγνώρισης διπλώματος

Απόφαση σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης

 

Δήλωση φόρου εισοδήματος

Επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσης

Μετακίνηση

Δήλωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας

Επιβεβαίωση της δήλωσης νέας διεύθυνσης κατοικίας και διαγραφή της προηγούμενης διεύθυνσης

 

Αίτηση/ανανέωση διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας

Έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας

 

Ταξινόμηση αυτοκινήτου

Άδεια κυκλοφορίας

 

Απόκτηση αυτοκόλλητων σημάτων διοδίων αυτοκινητοδρόμων ή εκπομπών που εκδίδονται από δημόσιο οργανισμό ή ίδρυμα

Παραλαβή αυτοκόλλητων σημάτων διοδίων ή εκπομπών

Συνταξιοδότηση

Αίτηση παροχών σύνταξης και προσύνταξης από δημόσιο ή ημιδημόσιο σύστημα

Απόφαση σχετικά με την αίτηση παροχών σύνταξης ή προσύνταξης

 

Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το υπόλοιπο του συνταξιοδοτικού λογαριασμού από δημόσια ή ημιδημόσια συστήματα

Απόσπασμα υπολοίπου συνταξιοδοτικού λογαριασμού

Έναρξη επιχείρησης

Κοινοποίηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, άδειες επιχειρηματικής δραστηριότητας, μεταβολές επιχειρηματικής δραστηριότητας και παύση επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς διαδικασίες αφερεγγυότητας ή εκκαθαρίσεως, εκτός από τις διαδικασίες που αφορούν την ίδρυση εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 54 δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ και καταγραφή επιχειρηματικής δραστηριότητας στο μητρώο επιχειρήσεων.

Επιβεβαίωση καταχώρισης των αλλαγών επιχειρηματικής δραστηριότητας

 

Καταχώριση στα μητρώα ΦΠΑ

Αριθμός καταχώρισης ΦΠΑ

 

Εγγραφή για φόρο εισοδήματος

Αριθμός φορολογικού μητρώου

 

Εγγραφή εργοδότη (φυσικού προσώπου) σε δημόσιο ή ημιδημόσιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα

Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ή άλλη επιβεβαίωση της καταχώρισης)

 

Εγγραφή υπαλλήλων σε δημόσιο ή ημιδημόσιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα

Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ή άλλη επιβεβαίωση της καταχώρισης)

 

Δηλώσεις ΦΠΑ

Παραλαβή δήλωσης ΦΠΑ

 

Εταιρική/επιχειρηματική φορολογική δήλωση

Επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσης

Λειτουργία επιχείρησης

Κοινοποίηση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της λήξης της σύμβασης υπαλλήλου

Επιβεβαίωση παραλαβής της κοινοποίησης

 

Καταβολή κοινωνικών εισφορών για τους υπαλλήλους

Παραλαβή ή άλλη μορφή επιβεβαίωσης της καταβολής κοινωνικών εισφορών για τους υπαλλήλους

 

Γνωστοποίηση της παύσης δραστηριότητας υποκείμενης σε ΦΠΑ

Επιβεβαίωση παραλαβής της κοινοποίησης

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Εποπτικές αρχές προστασίας των δεδομένων

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Εθελοντικές υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές, την Επιτροπή ή τα όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ένωσης ή από ιδιωτικούς ή ημι-ιδιωτικούς φορείς, με την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες αυτές πληρούν τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή

Ως απάντηση στην επίτευξη βαθύτερης και δικαιότερης εσωτερικής αγοράς για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ως μία από τις 10 βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, η παρούσα πρωτοβουλία προβλέπει μια βασική δράση προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν πλήρως τα οφέλη που προσφέρουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία και οι στρατηγικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όταν ταξιδεύουν, εργάζονται και σπουδάζουν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ.

Δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν, να σπουδάσουν, να ζήσουν, να πουλήσουν προϊόντα ή να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Η εύρεση σχετικών, ακριβών και κατανοητών ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις καθημερινές δραστηριότητές τους, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης και διεκπεραίωσης εθνικών διοικητικών διαδικασιών διαδικτυακά συχνά παραμένουν περίπλοκες, χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες, αν είναι διαθέσιμες. Τέτοια προβλήματα μπορούν να αντιμετωπίζουν επίσης οι υπήκοοι ενός κράτους μέλους που διαμένουν σε ένα άλλο και επιδιώκουν να έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες στο κράτος μέλος καταγωγής τους. Η Ευρώπη και τα κράτη μέλη χρειάζονται ισχυρότερα κίνητρα προκειμένου να υιοθετήσουν πιο φιλόδοξες διασυνοριακές και εθνικές στρατηγικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έτσι ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ να μπορούν να επωφελούνται στο έπακρο από τις διαθέσιμες τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο προτεινόμενος κανονισμός εισηγείται αυτήν τη νέα πρωτοβουλία με σκοπό την κάλυψη της αυξανόμενης ανάγκης της Ευρώπης για μια ανοικτή, αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς δημόσια διοίκηση, προσανατολισμένη σε φιλόδοξες προσεγγίσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία θα παρέχει ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες χωρίς σύνορα, εξατομικευμένες, φιλικές προς τον χρήστη και διατερματικές. Ο κανονισμός προτείνει ένα κεντρικό σημείο εισόδου, μια «ενιαία ψηφιακή πύλη» που θα παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις της ΕΕ πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες όταν ασκούν τα δικαιώματά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ. Επίσης, εξασφαλίζει την πλήρη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διαδικασίες (εάν μια διαδικασία είναι διαθέσιμη σε υπήκοο συγκεκριμένου κράτους μέλους, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και σε χρήστες από άλλα κράτη μέλη) και στις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων. Επιπλέον, επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να καταστήσουν εφικτή την πλήρως ηλεκτρονική πρόσβαση στις σημαντικότερες και πιο συχνά χρησιμοποιούμενες διαδικασίες από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

II. Κατάρτιση της πρότασης

Η πρόταση βασίζεται σε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς και σε εκτίμηση αντικτύπου. Η διαβούλευση συμπεριλάμβανε ειδικό εργαστήριο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση, συναντήσεις με εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και επαφές με τα κράτη μέλη. Τα κύρια στοιχεία που προκύπτουν από τη διαβούλευση είναι η ανάγκη αντιμετώπισης της ποσότητας και της ποιότητας των πληροφοριών που σχετίζονται με την ενιαία αγορά, τις ηλεκτρονικές διαδικασίες και τις διαθέσιμες υπηρεσίες παροχής βοήθειας. Υπάρχει ευρεία υποστήριξη για τους στόχους της πρωτοβουλίας και υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος από τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επιτυχημένη εφαρμογή της.

Η πρόταση υποστηρίζεται από εκτίμηση αντικτύπου, η οποία έδειξε ότι η καλύτερη επιλογή είναι η υιοθέτηση συντονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ όπου οι πληροφορίες, οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες υποστήριξης είναι ευρέσιμες μέσω ενωσιακής μηχανής αναζήτησης. Τα κράτη μέλη θα είναι αυτά που θα διαχειρίζονται το περιεχόμενο και τις ουσιώδεις απαιτήσεις των εθνικών κανόνων και τις υποχρεώσεις. Συμπληρώνεται με σαφή κριτήρια ποιότητας που είναι δυνατόν να επιβληθούν και κύριες διαδικασίες οι οποίες είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά.

III. Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια υποστηρίζει ευρέως τους γενικούς στόχους της πρότασης της Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού σημείου εισόδου που θα παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας πληροφορίες και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διοικητικές διαδικασίες και στις υπηρεσίες υποστήριξης.

Το Διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν, ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και ταξιδεύουν. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ της ιδέας της μετάβασης της ΕΕ και των κρατών μελών προς την ψηφιοποίηση των διοικήσεών τους, ώστε να παρέχουν ορισμένες από τις βασικές διοικητικές διαδικασίες, πληροφορίες και μέσα προστασίας στους πολίτες σε ηλεκτρονική μορφή και σε τουλάχιστον μία επιπλέον ξένη γλώσσα επιπλέον των εθνικών ή των επίσημων γλωσσών τους. Η ηλεκτρονική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και διαδικασίες είναι επίσης σημαντική για τους πολίτες, ώστε να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους στην εσωτερική αγορά.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, η εισηγήτρια έχει εντοπίσει ορισμένα στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης ή αποσαφήνισης. Πρώτον, η εισηγήτρια θα εξετάσει τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων η οποία παρέχει παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με τον τρόπο καλύτερης κατοχύρωσης του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον προτεινόμενο κανονισμό. Δεύτερον, η εισηγήτρια προτείνει μια σειρά βελτιώσεων όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας που αφορούν τις πληροφορίες, τις ηλεκτρονικές διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων. Τρίτον, η εισηγήτρια προτείνει συμπληρωματικές διατάξεις για την αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διαδικασίες. Τέλος, η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ των τροποποιήσεων που επιφέρονται στον κανονισμό IMI.

1. Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων – αρχή «μόνον άπαξ»

Η γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) εκδίδεται κατόπιν ρητού αιτήματος τόσο της Επιτροπής όσο και του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού 45/2001. Η γνωμοδότηση παρέχει συστάσεις σε σχέση με την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ», η οποία έχει στόχο να διασφαλίσει ότι ζητείται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες μόνο μία φορά σε μια δημόσια διοίκηση, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να επαναχρησιμοποιηθούν.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει τις συστάσεις που διατυπώνονται στη γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ και τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» σε επίπεδο ΕΕ και να καταστεί δυνατή η νόμιμη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων, η αρχή «μόνον άπαξ» θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις σχετικές αρχές προστασίας των δεδομένων. Η εισηγήτρια υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων τους, μεταξύ άλλων με την απαίτηση «ρητού αιτήματος του χρήστη» πριν από κάθε διαβίβαση δικαιολογητικών μεταξύ των αρμοδίων αρχών και με την παροχή στον χρήστη της δυνατότητας «προεπισκόπησης» των δικαιολογητικών που θα αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής.

Ωστόσο, η εισηγήτρια εκτιμά ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω αποσαφήνισης. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη αυτά τα στοιχεία, η εισηγήτρια διατυπώνει συστάσεις για ευρύ φάσμα θεμάτων, εστιάζοντας στη νομική βάση για τη διασυνοριακή ανταλλαγή δικαιολογητικών, τον περιορισμό του σκοπού και το πεδίο εφαρμογής της αρχής «μόνον άπαξ», καθώς και σε πρακτικές ανησυχίες που αφορούν τον έλεγχο του χρήστη. Στις βασικές συστάσεις της εισηγήτριας συγκαταλέγεται η αποσαφήνιση ότι η πρόταση δεν παρέχει νομική βάση για τη χρήση του τεχνικού συστήματος για την ανταλλαγή πληροφοριών για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται στις τέσσερις οδηγίες που αναφέρονται ή σε άλλες πράξεις του ισχύοντος ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. Στόχος της πρότασης δεν είναι να περιορίσει την αρχή του περιορισμού του σκοπού δυνάμει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

2. Απαιτήσεις ποιότητας για τις πληροφορίες, τις ηλεκτρονικές διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων

Όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας, η εισηγήτρια υποστηρίζει τη γενική προσέγγιση της Επιτροπής. Δίνει, ωστόσο, έμφαση στο γεγονός ότι η ποιότητα της ενιαίας ψηφιακής πύλης εξαρτάται από την ποιότητα των ενωσιακών και εθνικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της πύλης. Προκειμένου να ανταποκρίνεται η ενιαία ψηφιακή πύλη στις ανάγκες των χρηστών, θα πρέπει να καθοριστούν πρότυπα υψηλής ποιότητας όσον αφορά τις πληροφορίες, τις ηλεκτρονικές διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων. Κακές εμπειρίες σε σχέση με τις ηλεκτρονικές πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχονται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο μπορούν να οδηγήσουν σε αρνητική αντίληψη για την ενιαία ψηφιακή πύλη.

Ως εκ τούτου, προτείνει ορισμένες βελτιώσεις του τρέχοντος σχεδίου, για την ενίσχυση των απαιτήσεων ποιότητας. Σύμφωνα με τις συστάσεις της εισηγήτριας, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες είναι εύκολα κατανοητές, ώστε ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός χρηστών να μπορεί να επωφελείται από τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια προτείνει μια σειρά τροπολογιών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τόσο οι εθνικές όσο και οι ενωσιακές ιστοσελίδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης είναι επίσης προσβάσιμες από χρήστες με αναπηρίες. Η εισηγήτρια προτείνει επίσης τη θέσπιση ενός συνόλου απαιτήσεων ποιότητας για την κοινή διεπαφή χρήστη που υποστηρίζεται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή και οι εθνικοί συντονιστές θα πρέπει, μέσω της συντονιστικής ομάδας, να παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τα κριτήρια ποιότητας και, εάν υπάρχει σοβαρή και συνεχής υποβάθμιση, να μπορούν να αποσυνδέσουν προσωρινά την υπηρεσία ή, ως έσχατη λύση, να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων ή ανάληψης κοινών δράσεων με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση ή την αποκατάσταση των υπηρεσιών.

3. Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές διαδικασίες

Η εισηγήτρια μεταφέρει το άρθρο 5 παράγραφος 1 στο άρθρο 11. Η αλλαγή είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί σαφής η διαφορά μεταξύ των ηλεκτρονικών διαδικασιών που καθορίζονται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 11. Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σε σχέση με το άρθρο 5 θα είναι υποχρεωτικές για τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες του άρθρου 5 είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικές και προσβάσιμες από όλους τους χρήστες. Επιπλέον, η εισηγήτρια αποσαφηνίζει τι σημαίνει «εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικές» και ποιες διαδικασίες πρέπει να καλύπτονται στο παράρτημα ΙΙ. Η εισηγήτρια θεωρεί σημαντικό να τονίσει ότι ο παρών κανονισμός δεν θα θίξει τις ουσιώδεις υφιστάμενες διατάξεις της ενωσιακής ή/και της εθνικής νομοθεσίας και ότι τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να οργανώνουν τις εθνικές υπηρεσίες και διαδικασίες τους κατά τρόπο που εξυπηρετεί τις εθνικές ανάγκες τους.

Από την άλλη πλευρά, το άρθρο 11 διασφαλίζει ότι, εάν τα κράτη μέλη παρέχουν ορισμένες διαδικασίες στους ημεδαπούς πολίτες τους, θα πρέπει να παρέχουν επίσης αυτές τις διαδικασίες χωρίς διακρίσεις στους διασυνοριακούς χρήστες, ούτως ώστε να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους στην εσωτερική αγορά όπως απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης και να συμμορφώνονται με αυτές τις υποχρεώσεις και τους κανόνες. Η εισηγήτρια υποστηρίζει τον εν λόγω στόχο, αλλά τονίζει περαιτέρω ότι οι τεχνικές απαιτήσεις που χρησιμοποιούνται για τους διασυνοριακούς χρήστες θα πρέπει επίσης να είναι δυνατές για τους εθνικούς χρήστες σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες και απαιτήσεις.

4. Αναθεώρηση του κανονισμού IMI

Η εισηγήτρια συμφωνεί με τις προτεινόμενες αλλαγές του κανονισμού IMI που επιβεβαιώνουν και επικαιροποιούν τις διατάξεις σχετικά με τον μηχανισμό συντονισμένης εποπτείας που προβλέπεται για το IMI και θα δώσουν επίσης τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων («ΕΣΠΔ») να αξιοποιήσει τις τεχνικές δυνατότητες που προσφέρει η ανταλλαγή πληροφοριών του IMI στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Όσον αφορά τις τροπολογίες στον κανονισμό IMI, ο ΕΕΠΔ συνιστά την προσθήκη του ΓΚΠΔ στο παράρτημα του κανονισμού IMI ώστε να καταστεί δυνατή η ενδεχόμενη χρήση του IMI για τους σκοπούς της προστασίας των δεδομένων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης για την παροχή πληροφοριών, διαδικασιών, συνδρομής και υπηρεσιών επίλυσης προβλημάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

2.5.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

12.6.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

12.6.2017

LIBE

12.6.2017

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

30.5.2017

LIBE

5.2.2018

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Marlene Mizzi

30.5.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.10.2017

21.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

Ημερομηνία έγκρισης

22.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Ημερομηνία κατάθεσης

8.3.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 26 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου