Menetlus : 2017/0086(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0054/2018

Esitatud tekstid :

A8-0054/2018

Arutelud :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Hääletused :

PV 13/09/2018 - 10.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0349

RAPORT     ***I
PDF 1133kWORD 176k
8.3.2018
PE 612.231v03-00 A8-0054/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Marlene Mizzi

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0256),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 21 lõiget 2, artiklit 48 ja artikli 114 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0141/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. oktoobri 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A8-0054/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Digitaalse ühtse turu teatises17 tunnistatakse, et internet ja digitehnoloogiad on loonud tohutuid võimalusi innovatsiooniks, majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks ning seeläbi kujundanud ümber selle, kuidas me elame ja töötame. Teatises tunnistatakse, et kodanike ja ettevõtjate riigisiseseid ja piiriüleseid vajadusi oleks võimalik täita paremini, kui olemasolevaid Euroopa portaale, võrke, teenuseid ja süsteeme laiendataks ja integreeritaks ning need seotaks „ühtse digiväravaga“. Liidu e-valitsuse tegevuskavas aastateks 2016–202018 mainitakse ühtset digiväravat 2017. aasta ühe meetmena. Aruandes ELi kodakondsuse kohta19 peetakse ühtset digiväravat prioriteediks ELi kodakondsust hõlmavate õiguste seisukohast.

(2)  Digitaalse ühtse turu teatises17 tunnistatakse, et internet ja digitehnoloogiad on loonud võimalusi innovatsiooniks, majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks ning seeläbi kujundanud ümber meie elu ja selle, kuidas kodanikud, ettevõtjad ja nende töötajad suhtlevad, teavet ja teadmisi omandavad, tarbivad, osalevad ja töötavad. Kõnealuses teatises ja mitmes Euroopa Parlamendi resolutsioonis tunnistatakse, et kodanike ja ettevõtjate riigisiseseid ja piiriüleseid vajadusi oleks võimalik täita paremini, kui olemasolevaid Euroopa ja riiklikke portaale, veebisaite, võrke, teenuseid ja süsteeme laiendataks ja integreeritaks ning need omavahel seotaks, luues seega Euroopa ühtse juurdepääsupunkti ehk „ühtse digivärava“. Liidu e-valitsuse tegevuskavas aastateks 2016–202018 mainitakse ühtset digiväravat 2017. aasta ühe meetmena. Aruandes ELi kodakondsuse kohta19 peetakse ühtset digiväravat prioriteediks ELi kodakondsust hõlmavate õiguste seisukohast.

__________________

__________________

17„Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia“. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, COM(2015) 192 (final), 6.5.2015.

17„Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia“. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, COM(2015) 192 (final), 6.5.2015.

18 „ELi e-valitsuse tegevuskava 2016–2020: Valitsussektori digitaalse arengu kiirendamine.“ Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, COM(2016) 0179 (final).

18 „ELi e-valitsuse tegevuskava 2016–2020: Valitsussektori digitaalse arengu kiirendamine.“ Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, COM(2016) 0179 (final).

19 Aruanne ELi kodakondsuse kohta: „Kodanike õiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus“, 24. jaanuar 2017, COM(2017) 30/2 (final).

19 Aruanne ELi kodakondsuse kohta: „Kodanike õiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus“, 24. jaanuar 2017, COM(2017) 30/2 (final).

Selgitus

Selline sõnastus kajastab paremini asjaolu, et digitehnoloogiad on kujundanud ümber meie elu ja selle, kuidas kodanikud, ettevõtjad ja nende töötajad suhtlevad, teavet ja teadmisi omandavad, tarbivad, osalevad ja töötavad. Lisaks rõhutab see kõikide Euroopa ja riiklike portaalide ühtseks juurdepääsupunktiks ühendamise olulisust.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Euroopa Parlament ja nõukogu on korduvalt kinnitanud vajadust põhjalikuma ja kasutajasõbralikuma teabe- ja abipaketi järele, mis aitaks ettevõtjatel ühtsel turul orienteeruda ning tugevdaks ja optimeeriks ühtse turu vahendeid et vastata paremini ettevõtjate ja kodanike vajadustele nende piiriüleses tegevuses.

(3)  Euroopa Parlament ja nõukogu on korduvalt kinnitanud vajadust põhjalikuma ja kasutajasõbralikuma teabe- ja abipaketi järele, mis aitaks kodanikel ja ettevõtjatel ühtsel turul orienteeruda ning tugevdaks ja optimeeriks ühtse turu vahendeid, et vastata paremini ettevõtjate ja kodanike vajadustele nende piiriüleses tegevuses.

Selgitus

Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud rohkem teavet ja abi, millest oleks kasu nii kodanikele kui ka ettevõtetele.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Käesolev määrus on vastus neile üleskutsetele, mis pakub kodanikele ja ettevõtjatele lihtsat juurdepääsu teabele ja menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele, mida nad vajavad oma õiguste kasutamiseks siseturul. Sellega luuakse ühtne digivärav, kus komisjonil ja pädevatel ametiasutustel on tähtis roll eespool nimetatud eesmärkide saavutamisel.

(4)  Käesolev määrus on vastus neile üleskutsetele, mis pakub kodanikele ja ettevõtjatele juurdepääsu teabele ja veebipõhistele menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele, mida nad vajavad oma õiguste kasutamiseks siseturul. Ühtne digivärav saaks aidata muuta läbipaistvamaks eeskirju sellistes valdkondades nagu liidus reisimine, liidus töötamine ja pensionile jäämine, kodanike elamine muus kui oma päritoluliikmesriigis, juurdepääs haridusele teistes liikmesriikides, juurdepääs tervishoiule ning perekondlike õiguste, elamisõiguse, kodanikuõiguste ja tarbijaõiguste kasutamine. Lisaks võiks see aidata suurendada tarbijate usaldust, vähendada tarbijakaitse ja siseturu eeskirjade killustatust ning vähendada äriühingute nõuetega vastavusse viimise kulusid. Käesoleva määrusega luuakse kasutajasõbralik ja interaktiivne ühtne digivärav, mis peaks kasutajate vajadustest lähtudes juhatama nad kõige asjakohasemate teenuste juurde. Selles kontekstis on komisjonil, liikmesriikidel ja pädevatel ametiasutustel tähtis roll eespool nimetatud eesmärkide saavutamisel.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Ühtne digivärav peaks lihtsustama ühelt poolt kodanike ja ettevõtjate ning teiselt poolt haldusasutuste ja pädevate asutuste vahelist suhtlust, pakkudes juurdepääsu liidu, riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi veebiportaalidele, ‑lehtedele ja ‑saitidele, hõlbustades kodanike ja ettevõtjate igapäevast tegevust ning vähendades ühtsel turul tekkivaid takistusi. Ühtne digivärav, mis annab juurdepääsu täpsele ja ajakohasele teabele, võimaldab veebis kasutada menetlusi ning abi- ja probleemilahendamisteenuseid, võib aidata suurendada kasutajate teadlikkust mitmesugustest olemasolevatest veebiteenustest ning säästa kasutajate kulusid ja aega nende nõuetele kõige paremini vastava veebiteenuse kindlaks tegemisel.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Käesolevas määruses loetletakse teabevaldkonnad, mis on olulised kodanikele ja ettevõtjatele, kes kasutavad oma siseturu õigusi; samuti tuleks määrusega nõuda liikmesriikidelt ja komisjonilt selle tagamist, et kõnealuste valdkondade teave oleks täielikult kaetud riiklike ja ELi tasandi veebisaitide ja portaalidega. Lisaks ei peaks kõnealune teave selgitama mitte üksnes kodanike ja ettevõtjate suhtes kohaldatavaid õigusnorme ja kohustusi, vaid ka menetlusi, mida nad peavad läbima kõnealuste eeskirjade ja kohustuste täitmiseks. Teabes tuleks kirjeldada ka abi- ja probleemilahendamisteenuseid, mida kodanikud ja ettevõtjad saavad kasutada, kui neil on probleeme teabe mõistmisel, kõnealuse teabe kohaldamisel oma konkreetsele olukorrale või menetluse läbimisel.

(5)  Käesolevas määruses loetletakse teabevaldkonnad, mis on olulised kodanikele ja ettevõtjatele, kes kasutavad oma siseturu õigusi; samuti tuleks määrusega nõuda liikmesriikidelt ja komisjonilt selle tagamist, et kõnealuste valdkondade täpne, kvaliteetne ja ajakohane teave oleks täielikult kaetud riiklikul ja ELi tasandil, sealhulgas piirkondlikul ja kohalikul tasandil, selgitades kohaldatavaid õigusnorme ja kohustusi ning menetlusi, mida kodanikud ja ettevõtjad peavad järgima kõnealuste eeskirjade ja kohustuste täitmiseks. Teave tuleks liigitada teemade kaupa, nt töötingimused, tervishoid ja pensionid, luues seosed mitmesuguste täiendavate teenuste vahel, et kasutajaid saaks ühtse digivärava kaudu hõlpsalt ühe teenuse juurest teise juurde suunata. Ühtse digivärava selguse tagamiseks peaks selle kaudu pakutav teave olema selge, täpne ja ajakohane, selles tuleks kasutada võimalikult vähe keerulisi termineid ja akronüümide kasutamisel tuleks piirduda nendega, mis on lihtsad ja selgesti mõistetavad ega eelda erialaseid või õigusalaseid eelteadmisi. Lisaks tuleks teabes kirjeldada ka abi- ja probleemilahendamisteenuseid, mida kodanikud ja ettevõtjad saavad kasutada, kui neil on probleeme teabe mõistmisel, kõnealuse teabe kohaldamisel oma konkreetsele olukorrale või menetluse läbimisel.

Selgitus

Tuleks kehtestada teabe kvaliteedi standardid, et ühtne digivärav vastaks kasutajate vajadustele. Euroopa Parlamendi poliitikaosakonna A tellimusel läbi viidud uuringus „A European Single Point of Contact“ (Üleeuroopaline ühtne kontaktpunkt, 2013) nimetasid kodanikud ja ettevõtjad ühtse kontaktpunkti mõnede olulisimate tunnustena selget, täpset ja ajakohast teavet. Kooskõlas autori soovitustega tuleks samuti tagada, et teave on kergesti mõistetav nii, et võimalikult suur hulk kasutajaid saaks kasu teabest ja teenustest, mis on ette nähtud käesoleva määrusega.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Kuna algatusel on kolm eesmärki: vähendada nende kodanike ja ettevõtjate täiendavat halduskoormust, kes tegutsevad või soovivad tegutseda teistes liikmesriikides täielikus kooskõlas nende riikide õigusnormide ja menetlustega; kaotada diskrimineerimine ning tagada siseturu toimimine seoses teabe, menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumisega ning kuna algatuse komponente, mis käsitlevad kodanike vaba liikumist ja sotsiaalkindlustust, ei saa pidada ainult juhuslikuks, peaks algatus põhinema ELi toimimise lepingu artikli 21 lõikel 2, artiklil 48 ja artikli 114 lõikel 1.

(6)  Kuna käesoleva määruse eesmärk on vähendada kodanike ja ettevõtjate täiendavat halduskoormust, olenemata sellest, kas nad tegutsevad või soovivad tegutseda teistes liikmesriikides või liikmesriigis, kus nad on asutatud või asuvad täielikus kooskõlas nende riikide õigusnormide ja menetlustega, eesmärgiga kaotada diskrimineerimine ning tagada siseturu toimimine seoses teabe, menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumisega, ning kuna määruse komponente, mis käsitlevad kodanike vaba liikumist ja sotsiaalkindlustust, ei saa pidada ainult juhuslikuks, peaks määrus põhinema ELi toimimise lepingu artikli 21 lõikel 2, artiklil 48 ja artikli 114 lõikel 1.

Selgitus

Ühtsest digiväravast ei ole kasu mitte ainult piiriülestel kasutajatel, vaid ka kasutajatel, kes sisenevad väravasse oma koduliikmesriigis või liikmesriigis, kus nad elavad või asuvad, ning see aitab liikmesriikide haldusasutustel liikuda e-valitsuse saavutamise eesmärkide suunas ja pakkuda digilahendusi inimeste igapäevatoimingutele.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Selleks et ELi kodanikel ja ettevõtjatel oleks võimalik kasutada oma õigust siseturul vabalt liikuda, peaks EL vastu võtma konkreetsed meetmed, mis võimaldaksid neile hõlpsa juurdepääsu põhjalikule ja usaldusväärsele teabele nende ELi õigusest tulenevate õiguste kohta ning riikides kohaldatavate õigusnormide ja menetluste kohta, mida nad peavad järgima kui nad kolivad mõnda teise liikmesriiki, või kui nad elavad või õpivad või asutavad ettevõtte või tegelevad majandustegevusega teises liikmesriigis. Riigi tasandil ei tuleks anda teavet mitte üksnes ELi õiguse riiklike rakenduseeskirjade kohta, vaid ka kõigi muude riiklike õigusnormide kohta, mida kohaldatakse nii riigi kodanike kui ka teiste liikmesriikide äriühingute suhtes.

(7)  Selleks et ELi kodanikel ja ettevõtjatel oleks võimalik kasutada oma õigust siseturul vabalt liikuda, peaks EL vastu võtma konkreetsed ja mittediskrimineerivad meetmed, mis võimaldaksid kodanikele, kõigile liikmesriigis elavatele füüsilistele isikutele ja ettevõtjatele hõlpsa juurdepääsu põhjalikule ja usaldusväärsele teabele nende ELi õigusest tulenevate õiguste kohta ning riikides kohaldatavate õigusnormide ja menetluste kohta, mida nad peavad järgima, kui nad kolivad mõnda teise liikmesriiki või kui nad elavad või õpivad või asutavad ettevõtte või tegelevad majandustegevusega teises liikmesriigis. Riigi tasandil ei tuleks anda teavet mitte üksnes ELi õiguse riiklike rakenduseeskirjade kohta, vaid ka kõigi muude riiklike õigusnormide kohta, mida kohaldatakse nii riigi kodanike kui ka teiste liikmesriikide äriühingute suhtes.

Selgitus

Põhjenduses esitatakse üldine väide, et liit ja liikmesriigid peaksid võtma kodanike ja ettevõtjate suhtes mittediskrimineerivaid meetmeid.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Käesoleva määrusega tuleks luua ühtne juurdepääsupunkt, mille kaudu kodanikud ja ettevõtjad peaksid saama juurdepääsu teabele õigusnormide ja nõuete kohta, mida nad peavad täitma tulenevalt ELi ja/või liikmesriikide õigusest. Määrus peaks lihtsustama kodanike ja ettevõtjate kontakte abi- ja probleemilahendamisteenustega ELi ja liikmesriikide tasandil ning neid tõhustatama. Digivärav peaks lihtsustama ka juurdepääsu menetlustele ja nende läbimist. Seega tuleks käesoleva määrusega nõuda liikmesriikidelt, et nad võimaldaksid kasutajatel läbida teatavad suuremale osale piiriüleselt tegutsevatele kodanikele ja ettevõtjatele olulised menetlused täielikult veebis, ilma et see mõjutaks kõnealustes poliitikavaldkondades kehtivaid ELi ja/või liikmesriikide materiaalõiguse norme. Sellega seoses peaks määrus eri liikmesriikide pädevate asutuste vahelise tõendite jagamise osas toetama ühekordsuse põhimõtet.

(11)  Käesoleva määrusega tuleks luua ühtne juurdepääsupunkt, mille kaudu kodanikud ja ettevõtjad peaksid saama juurdepääsu teabele õigusnormide ja nõuete kohta, mida nad peavad täitma tulenevalt ELi ja/või liikmesriikide õigusest. Määrus peaks lihtsustama kodanike ja ettevõtjate kontakte abi- ja probleemilahendamisteenustega ELi ja liikmesriikide tasandil ning neid tõhustatama. Digivärav peaks lihtsustama ka juurdepääsu menetlustele veebis. Seega tuleks käesoleva määrusega nõuda liikmesriikidelt, et nad võimaldaksid kasutajatel vajaduse korral täielikult veebis läbida II lisas loetletud suuremale osale kodanikele ja ettevõtjatele olulised menetlused või läbida muud menetlused, mis on liikmesriigis kasutajatele veebis kättesaadavad ja mis on kehtestatud riigi tasandil, riigi kesktasandi organite poolt või tehtud kättesaadavaks kõikidele madalama tasandi piirkondlikele omavalitsustele. Käesolev määrus ei tohiks mingil viisil mõjutada kehtivaid õigusi ja kohustusi, mis tulenevad kõnealustes poliitikavaldkondades kehtivatest liidu ja/või liikmesriikide õigusnormidest. Käesoleva määruse II lisas loetletud ning direktiivides 2005/36/EÜ, 2006/123/EÜ, 2014/24/EL ja 2014/25/EL sätestatud menetluste puhul peaks käesolev määrus eri liikmesriikide pädevate asutuste vahelise tõendite jagamise osas toetama ühekordsuse põhimõtet ning täielikult austama põhiõigust isikuandmete kaitsele.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Digivärav peaks olema kasutajakeskne ja -sõbralik ning võimaldama kodanikel ja ettevõtjatel suhelda riikide ja ELi tasandi ametiasutustega, et nad saaksid anda tagasisidet nii digivärava kaudu pakutavate teenuste kui ka nende ühtse turu toimimisega seotud kogemuste kohta. Tagasissidevahend peaks võimaldama kasutajal juhtida tähelepanu kogetud probleemidele, puudujääkidele ja vajadustele, et toetada teenuste kvaliteedi pidevat parandamist.

(12)  Ühtne digivärav ning käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvad liidu või liikmesriigi tasandi teave, veebipõhised menetlused ning abi- ja probleemilahendamisteenused peaksid olema esitatud kasutajakesksel ja ‑sõbralikul viisil. Digivärav peaks püüdma vältida kattumisi ja pakkuma olemasolevate teenuste vahelisi seoseid. See peaks võimaldama kodanikel ja ettevõtjatel suhelda riikide ja ELi tasandi ametiasutustega, et nad saaksid anda tagasisidet nii digivärava kaudu pakutavate teenuste kui ka nende siseturu toimimisega seotud kogemuste kohta. Tagasisidevahend peaks võimaldama kasutajal juhtida tähelepanu kogetud probleemidele, puudujääkidele ja vajadustele, et toetada teenuste kvaliteedi pidevat parandamist, tehes seda kasutajate isikuandmete kaitsmiseks anonüümsete andmete alusel.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Digivärava edu sõltub komisjoni ja liikmesriikide ühispingutusest. Digivärav peaks hõlmama olemasolevasse portaali „Teie Euroopa“ integreeritud ühist kasutajaliidest, mida hakkab haldama komisjon. Ühine kasutajaliides peaks pakkuma linke teabele, menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele portaalides, mida haldavad liikmesriikide ja komisjoni pädevad asutused. Digivärava kasutamise lihtsustamiseks peaks kasutajaliides olema kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes. Digivärava toimimist tuleks toetada komisjoni poolt koostöös liikmesriikidega välja töötatud tehniliste vahenditega.

(13)  Digivärava edu sõltub komisjoni ja liikmesriikide ühispingutusest. Digivärav peaks hõlmama olemasolevasse portaali „Teie Euroopa“ integreeritud ühist kasutajaliidest, mida hakkab haldama komisjon. Ühine kasutajaliides peaks pakkuma linke teabele, menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele portaalides, mida haldavad liikmesriikide ja komisjoni pädevad asutused. Digivärava kasutamise lihtsustamiseks peaks kasutajaliides olema nähtav kõigil liidu ja liikmesriikide veebisaitidel, mis moodustavad osa digiväravast ja on digiväravale lingitud, ning kasutajaliides peaks olema kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes. Digivärava toimimist tuleks toetada komisjoni poolt koostöös liikmesriikidega välja töötatud tehniliste vahenditega.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Käesoleva määrusega tuleks tõhustada veebipõhiste menetluste ühtse turu mõõdet ning mittediskrimineerimise üldpõhimõtet tuleks kohaldada ka seoses kodanike ja ettevõtjate juurdepääsuga veebipõhistele menetlustele, mis on liikmesriikide tasandil juba kehtestatud liikmesriigi või ELi õigusaktide alusel. Kui kasutaja ei ela või ei ole asutatud konkreetses liikmesriigis, peaks tal olema võimalik pääseda juurde veebipõhistele menetlustele ja neid läbida, puutumata kokku järgmiste takistustega: vormide väljad, millele tuleb sisestada konkreetse riigi telefoninumber või sihtnumber; tasud, mida on võimalik maksta vaid süsteemides, mis ei võimalda rahvusvahelisi makseid; üksikasjalikke suuniseid ei ole muudes keeltes peale selle riigi keel(t)e; puudub võimalus esitada elektroonilisi tõendeid teises liikmesriigis asuvatelt ametiasutustelt ning teistes liikmesriikides väljaantud elektrooniliste identimisvahendeid ei tunnistata.

(15)  Käesoleva määrusega tuleks tõhustada veebipõhiste menetluste ühtse turu mõõdet, aidates sellega kaasa siseturu digitaliseerimisele, ning mittediskrimineerimise üldpõhimõtet tuleks kohaldada ka seoses kodanike ja ettevõtjate juurdepääsuga veebipõhistele menetlustele, mis on liikmesriikide tasandil juba kehtestatud liikmesriigi või ELi õigusaktide alusel. Kui kasutaja ei ela või ei ole asutatud konkreetses liikmesriigis, peaks tal olema võimalik pääseda juurde veebipõhistele menetlustele ja neid läbida, puutumata kokku järgmiste takistustega: vormide väljad, millele tuleb sisestada riigisisene telefoninumber, telefoninumbri riiklik suunanumber või riigisisene sihtnumber; tasud, mida on võimalik maksta vaid süsteemides, mis ei võimalda rahvusvahelisi makseid; üksikasjalikke suuniseid ei ole muudes keeltes peale liikmesriigi riigikeel(t)e või ametliku (ametlike) keel(t)e; puudub võimalus esitada elektroonilisi tõendeid teises liikmesriigis asuvatelt ametiasutustelt ning teistes liikmesriikides väljaantud elektroonilisi identimisvahendeid ei tunnistata. Kui kasutajal, kes on olukorras, mis on rangelt piiratud ainult ühe liikmesriigiga, on võimalik selles liikmesriigis veebimenetlusele juurde pääseda ja see läbida valdkonnas, mis kuulub käesoleva määruse kohaldamisalasse, peaks ka piiriülesel kasutajal olema samale menetlusele juurdepääs ja võimalus see veebis läbida, kasutades kas sama tehnilist lahendust või kohandatud lahendust, seda ilma igasuguste diskrimineerivate takistusteta. Selleks peaks liikmesriikidel olema võimalus kehtestada samasugused mittediskrimineerivad menetlused kasutajate jaoks, kes on pärit teisest liikmesriigist või elavad seal, tingimusel et nad tagavad, et teabele ja teenustele juurdepääsu tingimused on piiriülestele kasutajatele samad, mis asjaomases liikmesriigis asutatud kasutajatele.

Selgitus

Digivärav on digitaalne vahend, mis aitab teavitada inimesi nende õigustest ELi ja riigisisese õiguse alusel ning võimaldab neil veebis menetlustele ja abi- ja probleemilahendamisteenustele juurde pääseda ning neid kasutada. Määrus ei mõjuta liikmesriike ega takista neid, kui nad soovivad jätkata oma riigi teenuste ja menetluste korraldamist viisil, mis vastab nende vajadustele, kuid nad peavad tagama, et menetlused ei oleks piiriüleste kasutajate suhtes diskrimineerivad.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Käesolev määrus peaks tuginema eIDASe määrusele,26 milles sätestatakse tingimused, mille alusel liikmesriigid tunnustavad teatavaid füüsiliste ja juriidiliste isikute e-identimise vahendeid, mis kuuluvad teise liikmesriigi teavitatud e-identimise süsteemi. Alates nimetatud määruse kohaldamise kuupäevast peaks kasutajatel olema võimalik kasutada rahvusvaheliseks tegutsemiseks ja elektrooniliseks suhtlemiseks pädevate asutustega oma elektroonilisi identimis- ja autentimisvahendeid.

(16)  Käesolev määrus peaks tuginema eIDASe määrusele26, milles sätestatakse tingimused, mille alusel liikmesriigid tunnustavad teatavaid füüsiliste ja juriidiliste isikute e-identimise vahendeid, mis kuuluvad teise liikmesriigi teavitatud e-identimise süsteemi. Alates nimetatud määruse kohaldamise kuupäevast peaks kasutajatel olema võimalik kasutada rahvusvaheliseks tegutsemiseks ja elektrooniliseks suhtlemiseks pädevate asutustega oma elektroonilisi identimis- ja autentimisvahendeid. Samuti peaks kasutajatel olema võimalik kasutada oma e-identimise ja e-autentimise vahendeid, kui nad tegutsevad ja suhtlevad liidu institutsioonide, organite või asutustega elektrooniliselt. Kõnealune määrus peaks austama elektrooniliste identimis- ja autentimissüsteemide tehnoloogilist neutraalsust.

__________________

__________________

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73–114).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73–114).

Selgitus

Kasutajatel peaks olema võimalik kasutada riiklikke e-identimise ja e-autentimise vahendeid Euroopa tasandil.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Selleks et kodanikel ja ettevõtjatel oleks võimalik takistusteta kasutada ühtse turu eeliseid, täitmata tarbetut täiendavat halduskoormust, tuleks käesoleva määrusega nõuda, et teatavate käesoleva määruse II lisas loetletud põhimenetluste kasutajaliidesed peavad olema piiriüleste kasutajate jaoks täielikult veebipõhised, ning ühtlasi tuleb sõnastada kriteeriumid, mille alusel teha kindlaks, kas menetlus kvalifitseerub täielikult veebipõhiseks. Üks ettevõtjatele eriti tähtis menetlus on „majandustegevuse registreerimine“. Samas ei tohiks see hõlmata menetlusi, mille tulemuseks on ettevõtete või äriühingute asutamine juriidiliste isikutena, kuna sellised menetlused nõuavad terviklikku lähenemisviisi, mille eesmärk on kasutada digilahendusi kogu ettevõtte elutsükli jooksul. Kui ettevõte registreerib end teises liikmesriigis, peab ta ühinema sotsiaal- ja kindlustuskavaga, et registreerida oma töötajad ja maksta makseid mõlemale kavale. Need menetlused on ühised kõigis majandusharudes tegutsevatele kõigile ettevõtjatele, mistõttu on asjakohane nõuda, et need kaks registreerimismenetlust tehtaks võrgus kättesaadavaks.

(18)  Selleks et kodanikel ja ettevõtjatel oleks võimalik takistusteta kasutada ühtse turu eeliseid, täitmata tarbetut täiendavat halduskoormust, tuleks käesoleva määrusega nõuda, et teatavate käesoleva määruse II lisas loetletud põhimenetluste kasutajaliidesed peavad olema piiriüleste kasutajate jaoks täielikult veebipõhised, ning ühtlasi tuleb sõnastada kriteeriumid, mille alusel teha kindlaks, kas menetlus kvalifitseerub täielikult veebipõhiseks. Sellist täieliku veebipõhisuse nõuet ei tuleks kohaldada juhul, kui liikmesriigis sellist menetlust ei ole. Üks ettevõtjatele eriti tähtis menetlus on „majandustegevusest teavitamine“. Käesoleva määrusega ei tuleks samas hõlmata menetlusi, mille tulemuseks on ettevõtete või äriühingute asutamine juriidiliste isikutena, sh registreerimine füüsilisest isikust ettevõtjana, partnerlusena või mis tahes muus vormis, mis ei ole eraldi juriidiline isik, või majandustegevuse registreerimine äriregistris, kuna sellised menetlused nõuavad terviklikku lähenemisviisi, mille eesmärk on kasutada digilahendusi kogu ettevõtte elutsükli jooksul. Kui ettevõte registreerib end teises liikmesriigis, peab ta ühinema sotsiaal- ja kindlustuskavaga, et registreerida oma töötajad ja maksta makseid mõlemale kavale. Need menetlused on ühised kõigis majandusharudes tegutsevatele kõigile ettevõtjatele, mistõttu on asjakohane nõuda, et need kaks registreerimismenetlust tehtaks võrgus kättesaadavaks. Samuti on asjakohane teha veebis kättesaadavaks maksustamisega seotud menetlused, sest need kipuvad olema üks peamine takistus liidu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate piiriülesele tegevusele.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a)  Menetlus tuleks lugeda täielikult veebipõhiseks, kui kasutaja saab läbida kõik menetluse etapid kuni selle lõpuleviimiseni, suheldes pädeva asutusega (front office) elektrooniliselt, vahemaa tagant ja veebipõhise teenuse kaudu. Kõnealune teenus peaks juhtima kasutaja läbi põhjaliku loetelu, mis sisaldab täidetavaid nõudeid ja kõiki esitamisele kuuluvaid tõendeid. Samuti peaks see võimaldama kasutajal esitada teavet ja tõendeid kõnealustele nõuetele vastavuse kohta ning tagama kasutajale automaatse vastuvõtuteatise. Menetluse tulemus, nagu on sätestatud käesolevas määruses, peaks juhul, kui see on teostatav, edastatama samuti elektroonilisel teel, või füüsiliselt üle antama, kui seda nõutakse liidu või riigisisestes õigusnormides. See ei tohiks piirata liikmesriikide pädevust luua otsekontakt ja suhelda menetlusi kasutavate kodanike ja ettevõtjatega, juhul kui on vaja täiendavaid selgitusi, mis ei nõua otsest füüsilist kohalolekut.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Võttes arvesse tehnika praegust arengutaset, võib juhtuda, et veebipõhise menetluse kasutajatel on endiselt vaja pädevasse ametiasutusse isiklikult kohale tulla, eelkõige biomeetrilisi andmeid sisaldavate passide ja isikutunnistuste taotlemise või uuendamise korral. Sellised erandid peaksid piirduma olukordadega, milles menetluse eesmärgi saavutamiseks puudub digitehnoloogia.

(19)  Mõnel juhul võidakse kasutajalt nõuda tõendite esitamist selliste asjaolude tõendamiseks, mida ei ole võimalik tuvastada veebipõhiste vahenditega, näiteks arstitõend ja mootorsõiduki tehnoülevaatuse tõend. Kui selliste asjaolude tõendid on võimalik esitada elektroonilisel kujul, siis ei peaks see kujutama endast erandit põhimõttest, et menetlus peaks olema kättesaadav täielikult veebipõhiselt. Võttes arvesse tehnika praegust arengutaset, võib muudel juhtudel olla endiselt vajalik, et veebipõhise menetluse kasutajad peavad mõnes veebipõhise menetluse etapis pädevasse ametiasutusse isiklikult kohale tulema, näiteks biomeetrilisi andmeid sisaldavate passide ja isikutunnistuste taotlemise või uuendamise korral. Sellised erandid peaksid olema mittediskrimineerivad ja piirduma olukordadega, milles on tingimata vajalik, et liikmesriigid rakendaksid üldist julgeolekut, rahva tervist ja pettusevastast võitlust silmas pidades rangelt vajalikke, objektiivselt põhjendatud ja proportsionaalseid meetmeid. Juhul kui on olemas sobilik tehnoloogia, millega saab asendada isikliku pöördumise ametiasutusse, näiteks turvalised veebipõhised suhtluskanalid, nagu reaalajas sõnumite vahetamine või videokõne, tuleks seda tehnoloogiat kasutada, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus selle liikmesriigi õigusaktides sätestatud vorminõuetega, kus menetlus toimub. Kõigist sellistest eranditest tuleks koos põhjendusega teavitada komisjoni ja digivärava koordineerimisrühma ning neid tuleks digivärava koordineerimisrühmas korrapäraselt arutada ja nad läbi vaadata koos riiklike heade tavade ja tehnilise arenguga, mis hõlbustaks menetluste digitaliseerimist veelgi enam.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Käesoleva määrusega ei tohiks ühegi menetluse eri etappides sekkuda liikmesriikide ametiasutuste pädevustesse, sealhulgas nende pädevate asutuste sisestesse või vahelistesse menetluslikesse töövoogudesse, olgu need siis digiteeritud või mitte.

(20)  Käesolev määrus ei tohiks mõjutada liidu või liikmesriigi õigusest tulenevaid õigusi ja kohustusi käesoleva määrusega hõlmatud poliitikavaldkondades ega takistada liikmesriike jätkamast oma riigi teenuste ja menetluste korraldamist viisil, mis vastab nende vajadustele ja on kooskõlas riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil kasutatavate korralduse ja suhtluse tavapäraste vormidega. Käesoleva määrusega ei tohiks sekkuda liikmesriikide pädevustesse menetlusi kehtestada ja ametiasutustele pädevusi määrata ega ametiasutuste pädevustesse menetluste eri etappides, sealhulgas nende pädevate asutuste sisestesse või vahelistesse menetluslikesse töövoogudesse, olgu need siis digiteeritud või mitte. Käesolev määrus peaks täiendama liikmesriikide pädevust säilitada või kehtestada mittedigitaliseeritud või olemasolevaid veebipõhiseid menetlusi lisaks II lisas loetletud veebipõhistele menetlustele.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Selleks et abistada kodanikke ja ettevõtjaid nende piiriüleses tegevuses, on liikmesriikide ja ELi tasandil moodustatud mitu võrgustikku ja teenust. On oluline, et need teenused, sh Euroopa tarbijakeskused, teenus „Teie Euroopa Nõuanne“, SOLVIT, intellektuaalomandi õiguste kasutajatugi, Europe Direct ja Euroopa ettevõtlusvõrgustik, kuuluksid ühte digiväravasse, et kõik võimalikud kasutajad suudaksid neid leida. Käesoleva määruse III lisas loetletud teenused on loodud siduvate liidu õigusaktidega, teised toimivad aga vabatahtlikkuse alusel. Esimesena nimetatud teenuste puhul peaksid käesolevas määruses osutatud kvaliteedikriteeriumid olema siduvad, teisena nimetatute puhul tuleks kvaliteedinõudeid täita siis, kui soovitakse, et nende teenused tehtaks digivärava kaudu juurdepääsetavaks.

(22)  Selleks et abistada kodanikke ja ettevõtjaid nende piiriüleses tegevuses, on liikmesriikide ja ELi tasandil moodustatud mitu võrgustikku ja teenust. On oluline, et need teenused, sh kõik liidu tasandil loodud olemasolevad abi- ja probleemilahendamisteenused, nagu Euroopa tarbijakeskused, teenus „Teie Euroopa Nõuanne“, SOLVIT, intellektuaalomandi õiguste kasutajatugi, Europe Direct ja Euroopa ettevõtlusvõrgustik, kuuluksid ühte digiväravasse, et kõik võimalikud kasutajad suudaksid neid leida. Käesoleva määruse III lisas loetletud teenused on loodud siduvate liidu õigusaktidega, teised teenused toimivad aga vabatahtlikkuse alusel. Mõlemate teenusekategooriate puhul peaksid käesolevas määruses osutatud kvaliteedikriteeriumid olema siduvad ning need tuleks muuta digivärava kaudu juurdepääsetavaks. Nende teenuste ulatust, nende halduskorraldust ja vabatahtlikkust, mille alusel nad toimivad, ei tohiks käesoleva määrusega muuta.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Lisaks võivad liikmesriigid ja komisjon otsustada lisada muid riiklikke abi- ja probleemilahendamisteenuseid, mida osutavad pädevad asutused või eraõiguslikud ja erasektori osalusega asutused käesolevas määruses sätestatud tingimustel. Põhimõtteliselt peaksid pädevad asutused vastutama kodanike ja ettevõtjate abistamise eest kõigi päringute puhul, mis puudutavad kohaldatavaid õigusnorme ja menetlusi ja millega ei saa täies mahus tegeleda veebiteenuste vahendusel. Väga spetsiifilistes valdkondades ja juhul, kui eraõiguslike ja erasektori osalusega asutuste osutatud teenus vastab kasutajate vajadustele, võivad liikmesriigid teha komisjonile ettepaneku lisada sellised teenused digiväravasse, tingimusel et need vastavad kõigile määruses sätestatud tingimustele ega dubleeri juba lisatud abi- ja probleemilahendamisteenuseid.

(23)  Lisaks võivad liikmesriigid ja komisjon otsustada lisada käesolevas määruses sätestatud tingimustel muid riiklikke abi- ja probleemilahendamisteenuseid, mida osutavad pädevad asutused või eraõiguslikud või erasektori osalusega asutused või avaliku sektori asutused, näiteks kaubanduskojad või valitsusvälised abiteenused kodanikele. Põhimõtteliselt peaksid pädevad asutused vastutama kodanike ja ettevõtjate abistamise eest kõigi päringute puhul, mis puudutavad kohaldatavaid õigusnorme ja menetlusi ja millega ei saa täies mahus tegeleda veebiteenuste vahendusel. Väga spetsiifilistes valdkondades ja juhul, kui eraõiguslike ja erasektori osalusega asutuste osutatud teenus vastab kasutajate vajadustele, võivad liikmesriigid teha komisjonile ettepaneku lisada sellised teenused digiväravasse, tingimusel et need vastavad kõigile määruses sätestatud tingimustele ega dubleeri juba lisatud abi- ja probleemilahendamisteenuseid.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Selleks et aidata kasutajatel välja selgitada sobiv teenus, tuleks käesoleva määrusega ette näha vahend, mis automaatselt juhatab kasutajad õige teenuseni.

(24)  Selleks et aidata kasutajatel välja selgitada sobiv teenus, tuleks käesoleva määrusega ette näha otsingusüsteem ja teenuseotsing, mis automaatselt juhatab kasutajad õige teenuseni.

Selgitus

See muudatus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Selleks, et ühtne digivärav oleks edukas, tuleb järgida kvaliteedinõuete miinimumnimekirja; see aitab tagada teabe või teenuste pakkumise usaldusväärsuse, sest vastasel korral kahjustaks see oluliselt digivärava kui terviku usaldusväärsust. Piiriüleste kasutajate juurdepääsu teabele on võimalik märkimisväärselt parandada, kui see ei ole kättesaadav mitte üksnes selle liikmesriigi riigikeeles, vaid lisaks veel vähemalt ühes ELi ametlikus keeles. Ühe riigi keel(t)est kõnealusesse teise ELi ametlikku keelde tõlgitud tekst peaks adekvaatselt väljendama selle riigi keel(t)es esitatud teabe sisu.

(25)  Selleks, et ühtne digivärav oleks edukas, tuleb järgida kvaliteedinõuete miinimumnimekirja; see aitab tagada teabe või teenuste pakkumise usaldusväärsuse, sest vastasel korral kahjustaks see oluliselt digivärava kui terviku usaldusväärsust. Piiriüleste kasutajate juurdepääsu teabele on võimalik märkimisväärselt parandada, kui see ei ole kättesaadav mitte üksnes selle liikmesriigi riigikeel(t)es või ametlikus/ametlikes keel(t)es, vaid lisaks veel vähemalt ühes ELi ametlikus keeles, mis piiriüleses tegevuses on arusaadav võimalikult paljudele kasutajatele. Ühe liikmesriigi ametlikust/ametlikest keel(t)est või riigikeel(t)est kõnealusesse teise ELi ametlikku keelde tõlgitud tekst peaks adekvaatselt väljendama selle liikmesriigi riigikeel(t)es või ametlikus/ametlikes keel(t)es esitatud teabe sisu. Koordineerimisrühm peaks liikmesriikidele andma ka soovituse lisakeel(t)e kohta, mis piiriüleses tegevuses on arusaadav(ad) võimalikult paljudele kasutajatele. Piiriülese tegevusena tuleks mõista tegevust, milles kasutaja ei ole kõigis aspektides seotud üheainsa liikmesriigiga. Kui teavet esitatakse vähemalt ühes liidu ametlikus keeles lisaks selle liikmesriigi riigikeel(t)ele või ametlikule/ametlikele keel(t)ele, peaksid liikmesriigid võtma samuti arvesse võimalust, et teatud teavet võivad rohkem soovida konkreetse keele kõnelejate rühmad, näiteks kasutajad naaberriikidest või piirialadelt.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 a)  Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2016/21021a (edaspidi „veebisaitide juurdepääsetavuse direktiiv“) on liikmesriigid kohustatud tagama, et nende veebisaidid on juurdepääsetavad kooskõlas tajutavuse, talitlusvõime, mõistetavuse ja töökindluse põhimõtetega ning vastavad selle direktiivi nõuetele. Kuna veebisaitide juurdepääsetavuse direktiivi ei kohaldata liidu institutsioonide, organite ja asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste suhtes, peaks komisjon tagama ühise kasutajaliidese, abi- ja probleemilahendamisteenuste, kasutajate tagasisidemehhanismide ja kõigi ühtse digivärava veebilehtede puhul, mille eest vastutavad liidu institutsioonid, organid ja asutused, et need veebilehed oleksid puuetega inimestele kättesaadavad nimetatud direktiivis sätestatud nõuetega võrdväärsetel tingimustel. Eelkõige kutsutakse komisjoni üles järgima asjakohaseid Euroopa ühtlustatud standardeid, millega tagatakse vastavus tajutavuse, mõistetavuse, talitlusvõime ja töökindluse nõuetele. Komisjon ja liikmesriigid peaksid tagama vastavuse ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile, eriti selle artiklitele 9 ja 21, ning selleks, et edendada vaimse mahajäämusega inimeste juurdepääsu teabele, tuleks võimalikult ulatuslikult ja proportsionaalselt pakkuda kergesti loetavas keeles alternatiive.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust (ELT L 327, 2.12.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Pädevate asutuste osutatud veebiteenustel on oluline roll kodanikele ja ettevõtjatele osutatavate teenuste kvaliteedi parandamisel. Kui liikmesriikide ametiasutused ei nõua kodanikelt ja ettevõtjatelt enam sama teabe korduvat esitamist, vaid töötavad andmete taaskasutamise nimel, tuleks lisakoormuse vähendamise nimel soodustada seda sama ka nende kasutajate puhul, kes läbivad menetlusi teistes liikmesriikides.

(27)  Pädevate asutuste osutatud veebiteenustel on oluline roll kodanikele ja ettevõtjatele osutatavate teenuste kvaliteedi ja turvalisuse parandamisel. Kui liikmesriikide ametiasutused ei nõua kodanikelt ja ettevõtjatelt enam sama teabe korduvat esitamist, vaid töötavad andmete taaskasutamise nimel, tuleks lisakoormuse vähendamise nimel soodustada seda sama ka nende kasutajate puhul, kes läbivad menetlusi teistes liikmesriikides.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(27 a)  Selleks et võimaldada seaduslikku piiriülest tõendite ja teabe vahetust kogu liidus rakendatava ühekordsuse põhimõtte abil, peab käesolevat määrust ja ühekordsuse põhimõtet rakendama kooskõlas kõigi kohaldatavate andmekaitse eeskirjadega, sealhulgas võimalikult väheste andmete kogumise, andmete õigsuse, säilitamise piiramise, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse, vajalikkuse, proportsionaalsuse ning eesmärgi piiramise põhimõttega ning lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõtetega. Samuti tuleks seda rakendada täielikus kooskõlas eraelu puutumatuse ja sisseprojekteeritud turbe põhimõtetega ning austades inimeste põhiõiguseid, sealhulgas õiglust, ja läbipaistvust.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(27 b)  Liikmesriigid ja komisjon peaksid tagama, et määruse kohaselt loodud tõendite vahetamise tehnilise süsteemi (edaspidi „tehniline süsteem“) kasutajatele antakse selget teavet selle kohta, kuidas nende isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/6791a artiklitele 13 ja 14 ning määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklitele 11 ja 12. Kasutajatel peaks ka määruse (EL) 2016/679 artikli 21 lõike 1 kohaselt olema õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete tehnilises süsteemis töötlemise kohta.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Selleks et aidata veelgi kaasa võrgupõhiste menetluste kasutamisele, tuleks käesoleva määrusega luua ühekordsuse põhimõttega kooskõlas olev alus tõendite otsevahetuseks eri liikmesriikide pädevate asutuste vahel, kui kodanikud või ettevõtjad seda taotlevad. Ühekordsuse põhimõte tähendab, et kodanikud ja ettevõtjad ei peaks esitama tõendite piiriüleseks vahetuseks sama teavet riigiasutustele rohkem kui üks kord.

(28)  Selleks et aidata veelgi kaasa võrgupõhiste menetluste kasutamisele, tuleks, kooskõlas ühekordsuse põhimõttega ning järgides määruse (EL) 2016/279 artikli 6 lõike 1 punktis e osutatud avalikku huvi, käesoleva määrusega luua alus täiel määral toimivale, ohutule ja turvalisele tehnilisele süsteemile tõendite vahetamiseks, mis toimiks kodanike ja ettevõtjate selgesõnalisel soovil ja nõusolekul. Käesolev määrus ei tohiks anda alust tõendite vahetamisele või tõendite vahetamise tehnilise süsteemi kasutamisele muul otstarbel, kui on sätestatud direktiivides 2005/36/EÜ, 2006/123/EÜ, 2014/24/EL ja 2014/25/EL ning käesoleva määruse II lisas loetletud veebipõhipõhiste menetluste suhtes kohaldatavates liidu või liikmesriikide õigusaktides.

 

 

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 a)  Kuna kodanikud ja ettevõtjad ei ole küllap enamikul juhtudel teadlikud sellest, et kasutaja taotluse korral saab võimaldada tõendite piiriülest vahetamist, tuleks kasutajale anda piisavalt teavet selle võimaluse kohta, kui ta kasutab direktiivides 2005/36/EÜ, 2006/123/EÜ, 2014/24/EL ja 2014/25/EL kehtestatud veebipõhiseid menetlusi ning II lisas loetletud menetlusi. Kasutajal peaks olema täielik kontroll tõendite vahetamise üle, mida võimaldatakse selgesõnalise taotluse alusel, mille kasutaja isiklikult esitab tõendite vahetamise asjus pädevale asutusele. Taotlus tuleks lugeda selgesõnaliseks juhul, kui selles on vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt välja toodud isiku soov asjakohase teabe vahetamise kohta kas avalduse vormis või nõusoleku selge kinnitusena. Selgesõnalist taotlust tõendite vahetamiseks ei tohiks lihtsalt järeldada konkreetse menetluse läbiviimise taotlusest (nt taotlus registreerida mootorsõiduk) ega kasutaja üldisest taotlusest, näiteks taotlus kõigilt asjaomastelt asutustelt ühe kindla menetluse kohta kõigi vajalike dokumentide saamiseks.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 b)  Tehnilise süsteemi kasutamine peaks jääma vabatahtlikuks ning kasutajal peaks olema võimalik esitada tõendeid ka muul viisil peale käesoleva määrusega loodava tehnilise süsteemi. Kasutajal peaks olema võimalus tõendid eelnevalt üle vaadata ja õigus tõendite vahetamise selgesõnalist taotlust menetluse igas etapis kontrollida või tagasi võtta. Taotlus võetakse tagasi tavaliselt juhul, kui kasutaja avastab enne tõendite vahetamist nende ülevaatamisel, et teave on ebatäpne, aegunud või läheb kaugemale selle menetluse jaoks vajalikust. Kasutaja peaks saama vastustada andmete väärkasutust ja takistada andmete teisest kasutamist, kui see ei vasta tema õiguspärastele ootustele.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  Selline süsteem peaks lisanduma muudele asutustevahelist koostööd võimaldavatele süsteemidele, nagu IMI või [e-teenuste kaart], ning see ei tohiks mõjutada muid süsteeme, sh määruse (EÜ) nr 987/2009 artiklis 4 sätestatud süsteem, Euroopa ühtne hankedokument Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2014/2433 raames, riiklike registrite ühendamine; kesk-, kaubandus- ja äriregistrite ühendamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/101/EÜ34 raames ning maksejõuetusregister Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/84835 raames.

(30)  Käesoleva määruse alusel tõendite vahetamiseks loodav turvaline tehniline süsteem peaks andma taotluse esitanud pädevatele asutustele kindlustunde väljaandvate asutuste poolt selles, mis puudutab esitatud dokumentide autentsust ja õiguspärasust. Tõendit väljaandev asutus peaks tagama, et isikuandmeid ajakohastatakse vajaduse korral ja ebatäpseid või aegunud andmeid enam ei töödelda. Tehniline süsteem peaks lisanduma muudele asutustevahelist koostööd võimaldavatele süsteemidele, nagu IMI, ning see ei tohiks mõjutada muid süsteeme, sh määruse (EÜ) nr 987/2009 artiklis 4 sätestatud süsteem, Euroopa ühtne hankedokument Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2014/2433 raames, sotsiaalkindlustusteabe elektrooniline vahetamine (EESSI), riiklike registrite ühendamine, kesk-, kaubandus- ja äriregistrite ühendamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/101/EÜ34 raames ning maksejõuetusregister Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/84835 raames.

__________________

__________________

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65–242).

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/101/EÜ tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks (ELT L 258, 1.10.2009, lk 11–19).

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/101/EÜ tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks (ELT L 258, 1.10.2009, lk 11).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta (ELT L 141, 5.6.2015, lk 19–72).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta (ELT L 141, 5.6.2015, lk 19).

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Selleks et tagada tõendite vahetamist võimaldava tehnilise süsteemi rakendamiseks ühtsed tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused koostada eelkõige sellise süsteemi tehniline kirjeldus, mis võimaldab töödelda kasutajate taotlusi tõendite vahetamiseks ja selliseid tõendeid edastada, ning meetmed, millega tagatakse edastamise terviklus ja konfidentsiaalsuse. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201136.

(31)  Selleks et tagada tõendite vahetamist võimaldava tehnilise süsteemi rakendamiseks ühtsed tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused koostada eelkõige sellise süsteemi tehniline, ülesehituslik ja käitamisalane kirjeldus, mis võimaldab töödelda kasutajate taotlusi tõendite vahetamiseks ja selliseid tõendeid edastada, ning meetmed, millega tagatakse edastamise terviklus ja konfidentsiaalsus, sealhulgas meetmed, mis on vajalikud kasutaja ja tehnilise süsteemi vaheliseks suhtluseks ning pädevate asutuste vaheliseks suhtluseks. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201136.

__________________

__________________

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13–18).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13–18).

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(31 a)  Selleks et tagada ühekordsuse põhimõtte piiriülese kohaldamise tehnilise süsteemi turvalisuse kõrge tase, peaks komisjon sellise tehnilise süsteemi kirjeldusi sätestavate rakendusaktide vastuvõtmisel võtma nõuetekohaselt arvesse Euroopa ja rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide ja -asutuste koostatud standardeid ja tehnilisi kirjeldusi. Kooskõlas määruse (EL) 2016/679 artikliga 32 ja määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 22 on need organid eelkõige Euroopa Standardikomitee (CEN), Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut (ETSI), Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) ja Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (ITU).

Selgitus

Selgesõnaline viide määrusele (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) ja määrusele (EÜ) nr 45/2001 seoses turvalisust käsitlevate tehniliste kirjeldustega.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  Kvaliteedikriteeriumide täitmise eest peaksid vastutama pädevad asutused ja komisjon, kui tegemist on nende vastutusalasse kuuluva teabe, menetluste ja teenustega. Liikmesriikide ja ELi tasandil peaksid kvaliteedikriteeriumide täitmist kontrollima ning esilekerkivate probleemidega tegelema vastavalt riiklikud koordinaatorid ja komisjon. Käesoleva määrusega tuleks anda komisjonile ulatuslikud vahendid, et tegeleda digivärava kaudu pakutavate teenuste kvaliteedi võimaliku halvenemisega sõltuvalt sellise halvenemise tõsidusest ja püsivusest; see peaks hõlmama digivärava koordineerimisrühma kaasamist. See ei tohiks piirata komisjoni üldist vastutust seoses käesoleva määruse täitmise järelevalvega.

(32)  Kvaliteedikriteeriumide täitmise eest peaksid vastutama pädevad asutused ja komisjon, kui tegemist on nende vastutusalasse kuuluva teabe, menetluste ja teenustega. Liikmesriikide ja ELi tasandil peaksid korrapäraste ajavahemike järel kvaliteedi- ja turvakriteeriumide täitmist kontrollima ning esilekerkivate probleemidega tegelema vastavalt riiklikud koordinaatorid ja komisjon. Lisaks peaksid riiklikud koordinaatorid kontrollima ja jälgima piiriülest tõendite vahetamist võimaldava tehnilise süsteemi toimimist. Käesoleva määrusega tuleks anda komisjonile ulatuslikud vahendid, et tegeleda digivärava kaudu pakutavate teenuste kvaliteedi võimaliku halvenemisega sõltuvalt sellise halvenemise tõsidusest ja püsivusest; see peaks hõlmama digivärava koordineerimisrühma kaasamist. See ei tohiks piirata komisjoni üldist vastutust seoses käesoleva määruse täitmise järelevalvega.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(33 a)  Käesolev määrus peaks samuti täpsustama ühise kasutajaliidese kvaliteedinõuete kogumi. Komisjon peaks tagama, et ühine kasutajaliides vastab kõnealustele nõuetele, ning eelkõige peaks see olema veebis kättesaadav ja juurdepääsetav erinevate kanalite kaudu, selles peaks olema lihtne orienteeruda ja tuleks kasutada selget teavet. Selleks et kasutajad teaksid ühise kasutajaliidese olemasolust, peaks see olema hõlpsasti äratuntav nii riikide kui ka liidu tasandi veebisaitidel ja ‑lehtedel.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga pakutakse tehnilist lahendust, et optimeerida ühtse digivärava otsingumootori võimalusi.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(33 b) Ühisel kasutajaliidesel peaks olema võimalik kasutada kõige olulisematel kasutajaküsimustel põhinevaid korduma kippuvaid küsimusi, mida toetavad intelligentsed otsinguvahendid ja veebipõhised vahendid, nagu elektroonilised vormid, mis võivad aidata vähendada kasutajate otsingukoormust ja suunata nende päringud kõige sobivamale teenusele. Korduma kippuvate küsimuste kasutamine vähendab ka nende päringute arvu, mis jäävad konkreetse teenuse kasutusalast väljapoole, ja on osutunud eriti edukaks päringute suunamisel olemasolevate liidu portaalide vahel.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(33 c)  Komisjon peaks tagama, et digiväravat toetavate IT-rakenduste ja selliste IT-rakenduste veebilehtede arendamise riigihankemenetlustes võetakse nõuetekohaselt arvesse innovatsioonikriteeriume ja vajadust avatud standardite järele, mis lihtsustaksid nende IT-lahenduste taaskasutamist ja koostalitlusvõimet.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(34 a)  Nimi, millega digiväravat seostatakse ja üldsusele tutvustatakse, peaks olema sama, mis juba olemasoleva portaali „Teie Euroopa“ ingliskeelne tähistus „Your Europe“. Ühine kasutajaliides peaks olema silmatorkav ja kergesti leitav, eelkõige mitmesuguste veebiotsingute ning liikmesriikide ja liidu veebisaitide ja ‑lehtede kaudu. Digivärava liidu tasandi logo peaks olema nähtav kõigil liidu tasandi veebisaitidel ja samuti digiväravaga seotud liikmesriikide tasandi veebisaitidel. Kui liikmesriigi tasandi veebilehel või ‑saidil on otsinguvõimalused, peaks liikmesriigi veebilehe või ‑saidi otsinguvariantide seas olema juurdepääs digiväravale. Pädevad asutused peaksid tagama, et kasutajad suunatakse digiväravaga seotud veebisaitidelt ühtse digivärava juurde. Teave liikmesriigi tasandi asjaomaste organisatsioonide kohta ja neile juurdepääs peaks olema tagatud ka liidu tasandil hallatavate eri teenuste veebilehtedel ja ‑saitidel.

Selgitus

Leitavus ja nähtavus on ühtse digivärava edukuse olulised aspektid.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37)  Digivärava kaudu kättesaadava teabe, menetluste, abi- ja probleemilahendamisteenuste kvaliteeti tuleks eelkõige kontrollida kasutajate tagasiside vahendi kaudu, mis palub kasutajatel hinnata kasutatud teabe, menetluste või abi- ja probleemilahendamisteenuste ulatust ja kvaliteeti. Tagasiside kogutakse kokku ühtse vahendiga, millele peaks olema juurdepääs komisjonil, pädevatel ametiasutustel ja riiklikel koordinaatoritel. Selleks et tagada määruse rakendamise ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused seoses kasutajate tagasiside vahendi funktsioonide ning kasutajate tagasiside kogumise ja jagamise üksikasjadega. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

(37)  Ühtse digivärava kvaliteet sõltub värava kaudu pakutavate liidu ja liikmesriikide teenuste kvaliteedist. Liidu ja liikmesriikide tasandil pakutava veebipõhise teabe ja teenustega seonduvad halvad kogemused võivad tekitada negatiivse hoiaku digivärava suhtes. Seetõttu tuleks digivärava kaudu kättesaadava teabe, menetluste, abi- ja probleemilahendamisteenuste kvaliteeti eelkõige korrapäraselt kontrollida kasutajate tagasiside vahendi kaudu, millele on lisatud võimalus vastata vabas vormis ja mis palub kasutajatel hinnata kasutatud teabe, menetluste või abi- ja probleemilahendamisteenuste ulatust ja kvaliteeti. Tagasiside kogutakse kokku ühtse vahendiga, millele peaks olema juurdepääs komisjonil, pädevatel ametiasutustel ja riiklikel koordinaatoritel. Usalduse suurendamiseks ja kasutajatele läbipaistvuse tagamiseks tuleks tagasiside kokku koguda ning teha üldsusele kättesaadavaks anonüümsete avaandmetena komisjoni veebisaidil ja kokkuvõtvate aruannete kujul digiväravas. Selleks et tagada ühetaolised tingimused määruse rakendamisel seoses kasutajate tagasiside vahendi funktsioonide ning kasutajate tagasiside kogumise, jagamise ja avaldamise üksikasjadega, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40)  Käesolevas määruses sätestatud meetmeid, millega kaasneb isikuandmete töötlemine, tuleb rakendada kooskõlas isikuandmete kaitset käsitleva liidu õigusega, eelkõige [direktiiviga 95/46/EÜ38], [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/67939] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu [uue määrusega, millega asendatakse määrus () nr 45/2001].

(40)  Kui käesolevas määruses ettenähtud meetmetega kaasneb isikuandmete töötlemine, peab seda töötlemist viima läbi kooskõlas isikuandmete kaitset käsitleva liidu õigusega. Eelkõige tuleks käesoleva määruse kontekstis kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/200138, määrust (EL) 2016/67939 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL2016/68039a.

__________________

__________________

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31–50).

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus () nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

 

39a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(40 a)  Süsteem peab olema loodud nii, et kaitsta kasutajate andmeid häkkimise ja küberrünnakute eest.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(41)  Käesoleva määruse eesmärk on tagada, et teistes liikmesriikides tegutsevatel kasutajatel oleks veebis juurdepääs põhjalikule, usaldusväärsele ja kergesti mõistetavale liidu ja riiklikule teabele õiguste, õigusnormide ja kohustuste kohta, veebipõhistele menetlustele, mida saab täiel määral läbida piiriüleselt, ning abi- ja probleemilahendamisteenustele. Kuna liikmesriigid ei suuda kõnealust eesmärki piisavalt saavutada, võib EL võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Selles artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(41)  Käesoleva määruse eesmärk on tagada, et teistes liikmesriikides tegutsevatel kasutajatel oleks veebis juurdepääs põhjalikule, usaldusväärsele, kättesaadavale ja kergesti mõistetavale liidu ja riiklikule teabele õiguste, õigusnormide ja kohustuste kohta, veebipõhistele menetlustele, mida saab täiel määral läbida piiriüleselt, ning abi- ja probleemilahendamisteenustele. Kuna liikmesriigid ei suuda kõnealust eesmärki piisavalt saavutada, võib EL võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Selles artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Selgitus

See väljendab paremini puuetega inimeste kommunikatsioonivõimaluste hetkeseisu.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(42)  Et komisjon ja liikmesriigid saaksid arendada ja rakendada käesoleva määruse jõustamiseks vajalikke vahendeid, tuleks selle teatavaid sätteid hakata kohaldama kahe aasta möödumisel selle jõustumise kuupäevast.

(42)  Et komisjon ja liikmesriigid saaksid arendada ja rakendada käesoleva määruse jõustamiseks vajalikke vahendeid, tuleks selle teatavaid sätteid hakata kohaldama kahe aasta möödumisel selle jõustumise kuupäevast. Teisi sätteid, mida saab kergemini järgida, tuleks kohaldada alates... [18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kehtestatakse õigusnormid ühtse digivärava loomiseks ja toimimiseks, et pakkuda kodanikele ja ettevõtjatele lihtsat juurdepääsu kvaliteetsele ja põhjalikule teabele, tulemuslikele abi- ja probleemilahendamisteenustele ning tõhusatele menetlustele seoses liidu ja riiklike õigusnormidega, mida kohaldatakse kodanike ja ettevõtjate suhtes, kes kasutavad või kavatsevad kasutada oma liidu õigusest tulenevaid õigusi siseturu valdkonnas ELi toimimise lepingu artikli 26 lõike 2 tähenduses;

(a)  kehtestatakse õigusnormid ühtse digivärava loomiseks ja toimimiseks, et pakkuda kodanikele ja ettevõtjatele lihtsat juurdepääsu täpsele, ajakohasele, kergesti mõistetavale, kvaliteetsele ja põhjalikule teabele, tulemuslikele abi- ja probleemilahendamisteenustele ning tõhusatele menetlustele seoses liidu ja riiklike õigusnormidega, mida kohaldatakse kodanike ja ettevõtjate suhtes, kes kasutavad või kavatsevad kasutada oma liidu õigusest tulenevaid õigusi siseturu valdkonnas ELi toimimise lepingu artikli 26 lõike 2 tähenduses;

Selgitus

Tuleks kehtestada teabe kvaliteedi standardid, et ühtne digivärav vastaks kasutajate vajadustele. Euroopa Parlamendi poliitikaosakonna A tellimusel läbi viidud uuringus „A European Single Point of Contact“ (Üleeuroopaline ühtne kontaktpunkt, 2013) nimetasid kodanikud ja ettevõtjad ühtse kontaktpunkti mõnede olulisimate tunnustena täpset ja ajakohast teavet. Kooskõlas autori soovitustega tuleks samuti tagada, et teave on kergesti mõistetav nii, et võimalikult suur hulk kasutajaid saaks kasu teabest ja teenustest, mis on ette nähtud käesoleva määrusega.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  hõlbustatakse menetluste kasutamist teistest liikmesriikidest pärit kasutajate jaoks ning toetatakse ühekordsuse põhimõtte rakendamist;

(b)  ühekordsuse põhimõtet rakendades hõlbustatakse veebipõhiste menetluste kasutamist, sealhulgas teistest liikmesriikidest pärit kasutajate jaoks, ning tõendite vahetamist käesoleva määruse II lisas loetletud menetluste ning direktiividega 2005/36/EÜ, 2006/123/EÜ, 2014/24/EL ja 2014/25/EL ettenähtud menetluste tarbeks;

Selgitus

Tuleks selgelt väljendada, et käesoleva määrusega ei nähta ette õiguslikku alust ühekordsuse põhimõttele, sest seda peaks tegema eraldi ettepanekus, millega nähakse ette selge õiguslik alus, mida saab kasutada ühekordsuse põhimõtte laiendamiseks sektoritele, mida käesolev ettepanek ei hõlma. Eraldi õigusakti on vaja ka selleks, et käsitleda võimalikke probleeme, mis tulenevad põhimõttega seotud andmekaitsest ja vastutusest. Selle asemel hõlbustab määrus teatavates veebipõhistes menetlustes tõendite vahetamist artiklis 12 nimetatud sihtotstarbelise vahendi abil, hõlbustades seeläbi ühekordsuse põhimõtte kohaldamist.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kui käesoleva määruse sätted lähevad vastuollu liidu muu õigusakti sättega, millega reguleeritakse käesoleva määruse reguleerimiseseme konkreetseid aspekte, on ülimuslik liidu muu õigusakti säte.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Käesolev määrus ei mõjuta ühegi liidu või riikide tasandil kehtestatud menetluse sisu ega menetlusega antud õigusi üheski käesoleva määrusega hõlmatud valdkonnas.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ühtne digivärav („digivärav“) luuakse komisjoni ja pädevate ametiasutuste poolt käesoleva määruse kohaselt. Digivärav koosneb ühisest kasutajaliidesest, mis on integreeritud komisjoni hallatavasse koondportaali, ning mis sisaldab linke riikide ja liidu asjakohastele veebisaitidele.

1.  Ühtne digivärav („digivärav“) luuakse komisjoni ja liikmesriikide poolt käesoleva määruse kohaselt. Digivärav koosneb ühisest kasutajaliidesest, mis on integreeritud komisjoni hallatavasse koondportaali „Teie Euroopa“. Digivärav sisaldab juurdepääsu ja linke riikide ja liidu asjakohastele veebisaitidele ja ‑lehtedele.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teave liidu või riikide tasandil kehtestatud menetluste kohta ning lingid sellistele menetlustele, et kasutada kõnealuseid õigusi ning täita kõnealuseid kohustusi ja eeskirju;

(b)  teave liidu või riikide tasandil kehtestatud menetluste kohta ning lingid sellistele menetlustele, et võimaldada kasutajatel kasutada oma õigusi ning täita siseturu valdkonna kohustusi ja eeskirju;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 34 vastu delegeeritud õigusakte I lisa muutmiseks, ajakohastades teavet olemasolevates teabekategooriates, ja III lisa muutmiseks, lisades sellesse täiendavaid abi- ja probleemilahendamisteenuseid, et võtta arvesse arengut juurdepääsus liidu ja liikmesriikide õigusaktidega kehtestatud õigustele, kohustustele ja õigusnormidele.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  „pädev asutus“ – liikmesriigis riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil asutatud organ või asutus, kellel on käesoleva määrusega hõlmatud teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste puhul konkreetne vastutus;

(3)  „pädev asutus“ – liikmesriigis riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil asutatud organ või asutus, kellel on käesoleva määrusega hõlmatud teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste puhul konkreetne vastutus, või muu isik või organ, kellele liikmesriik on andnud asjaomase pädevuse;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  „tõend“ – mis tahes dokument või andmed, sealhulgas tekst või heli, visuaal- või audiovisuaalsalvestis, olenemata andmekandjast, mille on välja andnud pädev asutus, et tõendada faktilisi asjaolusid või nõuetele vastavust artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud menetluste puhul.

(4)  „tõend“ – mis tahes dokument või andmed, sealhulgas tekst või heli, visuaal- või audiovisuaalsalvestis, olenemata andmekandjast, mida nõuab pädev asutus, et tõendada faktilisi asjaolusid või nõuetele vastavust artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud menetluste puhul.

Selgitus

See muudatus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et nende riigi veebisaitidel on kasutajatel lihtne veebipõhine juurdepääs järgmisele:

1.  Liikmesriigid tagavad, et nende veebilehtedel ja -saitidel on kasutajatel lihtne veebipõhine juurdepääs järgmisele:

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Peale selle on nendel veebilehtedel ja -saitidel link artikli 2 lõikes 1 osutatud ühisele kasutajaliidesele.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjon tagab, et kasutajatel on ühise kasutajaliidese ja integreeritud sisemiste otsingumootorite kaudu veebipõhine juurdepääs artikli 4 lõigetes 1 ja 2 osutatud teabele.

Selgitus

See muudatus on vajalik tagamaks, et komisjoni kohustus on tagada ühtse digivärava kaudu juurdepääs artikli 4 lõigetes 1 ja 2 osutatud teabele, menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Komisjon ja liikmesriigid võivad esitada muu kui I ja II lisas täpsustatud lisateabe.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Juurdepääs menetlustele

Veebipõhine juurdepääs menetlustele

Selgitus

Artikkel 5 hõlmab üksnes menetlusi, mida liikmesriigid on kohustatud tagama täielikult veebipõhiselt.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et kui artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud riiklikul tasandil kehtestatud menetlusele on võimalik veebis juurde pääseda ja seda läbida selle liikmesriigi kasutajatel, siis võivad sellele mittediskrimineerival viisil juurde pääseda ja seda läbida ka muude liikmesriikide kasutajad.

välja jäetud

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et kasutajad saavad II lisas loetletud menetlusi täielikult läbida veebis.

2.  Liikmesriigid tagavad, et kasutajatel on II lisas loetletud menetlustele täielik veebipõhine juurdepääs ja nad saavad need täielikult läbida veebis, välja arvatud juhul, kui asjaomases liikmesriigis kõnealuseid menetlusi ei ole.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõikes 2 osutatud menetlusi loetakse täielikult veebipõhisteks, kui identimist, teabe ja toetavate tõendite esitamist, allkirjastamist ja lõplikku esitamist saab teha elektrooniliselt, distantsilt ja ühe sidekanali kaudu ning kui ka menetluse tulemus edastatakse elektrooniliselt.

3.  Lõikes 2 osutatud menetlusi loetakse täielikult veebipõhisteks, kui identimist, teabe ja tõendite esitamist, allkirjastamist ja lõplikku esitamist saab teha elektrooniliselt, distantsilt ja sidekanali kaudu, mis võimaldab kasutajatel täita menetlusega seotud nõudeid struktureeritult, ning kui ka menetluse tulemus edastatakse elektrooniliselt või füüsiliselt, kui seda nõutakse liidu või riigisiseste õigusaktidega ja kasutajatele teatatakse elektrooniliselt menetluse läbimisest, kahjustamata liikmesriikide pädevust luua kodanike ja ettevõtjatega otsekontakti.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui lõikes 2 osutatud konkreetse menetluse eesmärki ei saa saavutada, ilma et kasutaja peaks menetluse mingis etapis isiklikult pädevasse asutusse kohale tulema, piirab liikmesriik füüsilise kohaloleku rangelt vajaliku ja objektiivselt õigustatuga ning tagab, et menetluse muid etappe saab läbida täielikult veebipõhiselt. Liikmesriigid teavitavad komisjoni sellistest eranditest.

4.  Kui põhjendatud erandlikel juhtudel, nagu üldise julgeoleku, rahvatervise või pettuse vastu võitlemise huvides ei saa taotletavat eesmärki täielikult veebipõhiselt saavutada, võivad liikmesriigid nõuda, et kasutaja tuleks menetluse mingis etapis pädevasse asutusse isiklikult kohale. Neil erandlikel juhtudel piirab liikmesriik füüsilise kohaloleku rangelt vajaliku objektiivselt õigustatuga ning tagab, et menetluse muid etappe saab läbida täielikult veebipõhiselt. Liikmesriigid peaksid samuti tagama, et füüsilise kohaloleku nõuetega ei diskrimineerita piiriüleseid kasutajaid. Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja ühtse digivärava koordineerimisrühma sellistest eranditest ja põhjendavad neid nõuetekohaselt.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Käesolev määrus ei mõjuta ühegi liidu või riikide tasandil kehtestatud menetluse sisu ega menetlusega antud õigusi üheski käesoleva määrusega reguleeritud valdkonnas.

5.  Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel on õigus kontrollida kõigi tõendina esitatud dokumentide autentsust ja õiguspärasust. Dokumentaalsed tõendid, mida vahetatakse artiklis 12 osutatud tehnilise süsteemi kaudu, loetakse vastuvõtva asutuse jaoks kontrollituks.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Käesolev artikkel ei takista liikmesriikidel pakkuda kasutajatele täiendavaid võimalusi artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud menetlustele juurdepääsuks ja nende läbimiseks muude vahenditega kui veebipõhiselt.

6.  Käesolev artikkel ei takista liikmesriikidel pakkuda kasutajatele võimalusi artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud menetlustele juurdepääsuks ja nende läbimiseks muude vahenditega kui veebipõhiselt.

Selgitus

See muudatus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et kasutajatel on lihtne veebipõhine juurdepääs artikli 2 lõike 2 punktis c osutatud abi- või probleemilahendamisteenustele.

1.  Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et kasutajatel on lihtne, mittediskrimineeriv veebipõhine juurdepääs artikli 2 lõike 2 punktis c osutatud abi- või probleemilahendamisteenustele.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teenust pakutakse tasuta või hinnaga, mis on mikroettevõtjate või kodanike jaoks taskukohane;

(b)  teenust pakutakse tasuta või hinnaga, mis on kavandatud kasutajate, näiteks mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, mittetulundusühenduste või kodanike jaoks taskukohane;

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  teenus vastab artiklites 9 ja 13 sätestatud nõuetele.

(c)  teenus vastab artiklites 6a, 9 ja 13 sätestatud kvaliteedinõuetele.

Selgitus

See muudatus on vajalik, et tagada teksti sisemine loogika ja ühtsus.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui riiklik koordinaator on vastavalt lõikele 3 ettepaneku lingi lisamiseks ja esitab selle lingi artikli 16 lõike 3 kohaselt, hindab komisjon, kas nimetatud lõikes sätestatud tingimused on täidetud ning kui see on nii, aktiveerib lingi.

4.  Kui riiklik koordinaator on vastavalt lõikele 3 ettepaneku lingi lisamiseks ja esitab selle lingi artikli 16 lõike 3 kohaselt, hindab komisjon rakendusakti abil, kas nimetatud lõikes sätestatud tingimused on täidetud ning kui see on nii, aktiveerib lingi.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6a

 

Veebi juurdepääsetavusega seotud kvaliteedinõuded

 

1. Liikmesriigid tagavad nende veebisaitide ja -lehtede vastavuse direktiivile (EL) 2016/2102, mille kaudu nad tagavad juurdepääsu

 

(a) artikli 4 lõikes 1 nimetatud teabele,

 

(b) artiklis 5 nimetatud menetlustele või

 

(c) artiklis 6 osutatud abi- ja probleemilahendamisteenustele.

 

2. Komisjon teeb veebisaidid ja -lehed, mille kaudu ta tagab juurdepääsu artikli 4 lõikes 2 osutatud teabele ning artiklis 6 osutatud abi- ja probleemilahendamisteenustele, juurdepääsetavamaks direktiivi (EL) 2016/2102 artikli 4 tähenduses.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Pädevad asutused ja komisjon tagavad, et juhul, kui vastavalt artiklile 4 vastutavad nemad artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud teabele juurdepääsu tagamise eest, vastab kõnealune teave järgmistele nõuetele:

1.  Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et juhul, kui vastavalt artiklile 4 vastutavad nemad artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud teabele juurdepääsu tagamise eest, vastab kõnealune teave järgmistele nõuetele:

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  on kasutajakeskne, mis tähendab, et teabe esitamisel võetakse nõuetekohaselt arvesse tõhusaid, lihtsaid ja kasutajasõbralikke vahendeid, mis aitavad kasutajatel leida kogu asjakohase teabe;

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  sisaldab teabe sisu eest vastutava üksuse nime;

(c)  sisaldab teabe sisu eest vastutava ametiasutuse või üksuse nime;

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  sisaldab menetluse ja menetluse läbiviimise eest vastutava ametiasutuse või üksuse nime;

Selgitus

Märkida tuleb ka teave menetluse eest vastutava ametiasutuse või üksuse kohta.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  sisaldab asjaomaste abi- ja probleemilahendamisteenuste kontaktandmeid ja linke neile teenustele;

(d)  sisaldab asjaomaste abi- ja probleemilahendamisteenuste kontaktandmeid, sealhulgas vähemalt telefoninumbrit ja e-posti aadressi, mida toetavad võimaluse korral muud elektroonilise side vahendid, ja linke neile teenustele;

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Pädevad asutused esitavad teabe vähemalt ühes liidu ametlikus keeles lisaks selle riigi keel(t)ele.

2.  Liikmesriigid esitavad teabe lisaks liikmesriigi riigi- või ametlikule/ametlikele keel(t)ele vähemalt ühes liidu ametlikus keeles, mis on üldiselt arusaadav võimalikult paljudele kasutajatele. See säte ei piira keelte kasutamist käsitlevaid liikmesriikide õigusakte.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 4 nõuete täitmiseks tagavad pädevad asutused ja komisjon, et enne kui kasutajal tuleb end menetluse algatamise eel identida, on tal juurdepääs selgetele ja kasutajasõbralikele selgitustele artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud menetluste järgmiste elementide kohta:

1.  Artikli 4 nõuete täitmiseks tagavad liikmesriigid ja komisjon, et kasutajal on juurdepääs selgetele, kokkuvõtlikele, täpsetele, juurdepääsetavatele ja kasutajasõbralikele selgitustele artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud menetluste järgmiste elementide kohta. Selline juurdepääs peaks olema vajaduse korral olemas enne, kui kasutajal tuleb end menetluse algatamise eel autentida ja identida:

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  menetluse eri etapid;

(a)  kogu menetluse läbimiseks vajalikud eri sammud ja etapid;

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  sellega seotud pädevad asutused ning menetluse eest peamiselt vastutav organisatsioon, sealhulgas selle kontaktandmed kaebuste puhuks;

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  menetluse läbimisele hinnanguliselt kuluv aeg ja kohaldatavad tähtajad;

(f)  tähtajad, mida kasutaja või pädev asutus peab järgima, ning hinnanguline aeg, mille jooksul pädev asutus peab menetluse lõpule viima;

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  pädeva asutuse poolse vastamata jätmise korral mis tahes eeskirjad või selle mõju kasutajatele;

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  keel(ed), milles menetlus võib toimuda.

(g)  mis tahes lisakeel, milles menetlus võib toimuda.

Selgitus

Toimetuslik muudatusettepanek, et muuta tekst selgemaks, kuna siin nimetatud menetlused tuleb igal juhul esitada vähemalt ühes keeles.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(g a)  mis tahes erand liikmesriikide kohustusest tagada, et artiklis 5 sätestatud menetlused on täielikult veebipõhised, kusjuures iga erandi juurde tuleks lisada mõistlik selgitus selle kohta, kuidas asjaomased piirangud vastavad rangelt vajalikkuse ja objektiivse põhjendatuse tingimustele.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui lõikes 1 osutatud selgutus on selle riigi kasutajatele juba kättesaadavaks tehtud, võib seda käesoleva määruse kohaldamisel uuesti kasutada, tingimusel et see sisaldab vajaduse korral teavet välisriigi kasutajate olukorrakohta.

2.  Kui lõikes 1 osutatud selgitus on selle liikmesriigi kasutajatele juba kättesaadavaks tehtud, võib seda käesoleva määruse kohaldamisel uuesti kasutada, tingimusel et see sisaldab vajaduse korral teavet piiriüleste kasutajate olukorra kohta.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Pädevad asutused esitavad lõikes 1 osutatud selgituse vähemalt ühes liidu ametlikus keeles lisaks selle riigi keel(t)ele.

3.  Liikmesriigid esitavad lõikes 1 osutatud selgituse lisaks liikmesriigi riigi- või ametlikule/ametlikele keel(t)ele vähemalt ühes liidu ametlikus keeles, mis on üldiselt arusaadav võimalikult paljudele kasutajatele. See säte ei piira keelte kasutamist käsitlevaid liikmesriikide õigusakte.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 4 nõuete täitmiseks tagavad pädevad asutused ja komisjon, et kasutajatel on enne artikli 2 lõike 2 punktis c osutatud teenuse taotluse esitamist juurdepääs selgetele ja kasutajasõbralikele selgitustele järgneva kohta:

1.  Artikli 4 nõuete täitmiseks tagavad liikmesriigid ja komisjon, et kasutajatel on enne artikli 2 lõike 2 punktis c osutatud teenuse taotluse esitamist juurdepääs selgetele ja kasutajasõbralikele selgitustele järgneva kohta:

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teenuse eest vastutavate üksuste nimi ja kontaktandmed;

(b)  teenuse eest vastutavate üksuste nimi ja kontaktandmed, sh vähemalt telefoninumber ja e-posti aadress, mida toetavad võimaluse korral muud elektroonilise side vahendid;

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  teenuse osutamiseks hinnanguliselt kuluv aeg või keskmine vastamisaeg;

(d)  tähtajad, millest kasutaja või teenuse eest vastutav üksus peab kinni pidama, ning hinnanguliselt kuluv aeg, mille jooksul asjaomased vastutavad üksused peavad menetluse lõpule viima;

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  keel(ed), milles taotlust saab esitada ja mida saab kasutada hilisema suhtlemise käigus.

(e)  mis tahes lisakeel, milles taotlust saab esitada ja mida saab kasutada hilisema suhtlemise käigus.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Pädevad asutused esitavad lõikes 1 osutatud selgituse vähemalt ühes liidu ametlikus keeles lisaks selle riigi keel(t)ele.

2.  Liikmesriigid esitavad lõikes 1 osutatud selgituse lisaks liikmesriigi riigi- või ametlikule/ametlikele keel(t)ele vähemalt ühes liidu ametlikus keeles, mis on üldiselt arusaadav võimalikult paljudele kasutajatele. See säte ei piira keelte kasutamist käsitlevaid liikmesriikide õigusakte.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pädevad asutused tagavad, et artikli 5 lõikes 1 osutatud menetluste puhul, mille eest nad vastutavad, on täidetud järgmised nõuded:

Liikmesriigid tagavad, et artiklites 5 ja 11 osutatud menetluste puhul, mille eest nad vastutavad, on täidetud järgmised nõuded:

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kui kohaldatavatest tähtaegadest ei peeta kinni, teavitatakse kasutajaid eelnevalt selle põhjustest ja esitatakse uus tähtaeg.

(b)  viivituse korral või kui kohaldatavatest tähtaegadest ei peeta kinni, teavitatakse kasutajaid eelnevalt selle põhjustest ja võimalikest tagajärgedest kohaldatavatest tähtaegadest kinnipidamisele, sealhulgas kohustusest kehtestada uus tähtaeg, kui kehtivast kohustuslikust tähtajast ei peeta kinni.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Piiriülene juurdepääs veebipõhistele menetlustele

Piiriülene veebipõhine juurdepääs menetlustele

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Liikmesriigid tagavad, et kui artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud ning riiklikul tasandil või riigi kesktasandi organite poolt kehtestatud või kõikidele madalama tasandi piirkondlikele omavalitsustele ühetaoliselt kättesaadavaks tehtud menetlusele on võimalik veebis juurde pääseda ja seda läbida selle liikmesriigi kasutajatel, siis võivad sellele mittediskrimineerival viisil juurde pääseda ja seda läbida ka muude liikmesriikide kasutajad.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Pädevad asutused tagavad, et artikli 5 lõikes 1 osutatud menetluste veebipõhisel pakkumisel on täidetud vähemalt järgmised nõuded:

1.  Liikmesriigid tagavad, et käesoleva artikli lõikes -1 osutatud menetluste veebipõhisel pakkumisel on täidetud vähemalt järgmised nõuded:

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kasutajatel on menetluse läbimiseks võimalik juurde pääseda juhistele ja neid saada vähemalt ühes liidu ametlikus keeles lisaks selle riigi keel(t)ele;

(a)  kasutajatel on menetluse läbimiseks võimalik juurde pääseda juhistele ja neid saada kooskõlas artikli 8 lõigetega 2 ja 3 lisaks asjaomase liikmesriigi riigi- või ametlikule/ametlikele keel(t)ele vähemalt ühes liidu ametlikus keeles, mis on üldiselt arusaadav võimalikult paljudele kasutajatele;

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  juhul kui identimine ja allkiri on nõutavad, on kasutajatel võimalik end identida ning dokumente allkirjastada ja autentida, kasutades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 910/2014 ette nähtud elektroonilisi identimis- ja autentimisvahendeid;

(c)  juhul kui identimine, autentimine ja allkiri on nõutavad ja kui see on võimalik ka selles liikmesriigis asuvatel kasutajatel, on kasutajatel võimalik end identida ja autentida ning dokumente allkirjastada ja autentida, kasutades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 910/2014 ette nähtud elektroonilisi identimis- ja autentimisvahendeid;

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  kasutajad saavad esitada tõendeid kohaldatavate nõuete täitmise kohta elektrooniliselt;

(d)  kasutajad saavad vastu võtta ja esitada tõendeid kohaldatavate nõuete täitmise kohta elektrooniliselt kõigil juhtudel, mil see on võimalik ka selle riigi kasutajatel ning kooskõlas riigisiseste menetluste ja nõuetega;

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  kui menetluse läbimine nõuab makse tegemist, on kasutajatel võimalik mis tahes tasud maksta veebis, kasutades piiriüleseid makseteenuseid, mis hõlmavad vähemalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 260/201240 sätestatud kreedit- ja otsekorraldusi.

(e)  kui menetluse läbimine nõuab makse tegemist, on kasutajatel võimalik mis tahes tasud maksta veebis, kasutades piiriüleseid makseteenuseid, mis hõlmavad vähemalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 260/201240 sätestatud kreedit- ja otsekorraldusi, ning arvestades määrust (EL) nr xxx, mis käsitleb siseturul toimuvat põhjendamatut asukohapõhist tõkestust ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel.

_________________

_________________

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 260/2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (ELT L 94, 30.3.2012, lk 22–37).

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 260/2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (ELT L 94, 30.3.2012, lk 22–37).

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui pädevad asutused aktsepteerivad oma riigi kasutajate puhul mitteelektrooniliste isikut tõendavate dokumentide (nagu isikutunnistus või pass) digikoopiaid, aktsepteerivad nad ka teiste liikmesriikide kasutajate samasuguseid digikoopiaid.

2.  Kui menetluse puhul ei nõuta lõike 1 punktis c osutatud elektroonilist identimist või autentimist ja kui pädevad asutused aktsepteerivad oma riigi kasutajate puhul mitteelektrooniliste isikut tõendavate dokumentide (nagu isikutunnistus või pass) digikoopiaid, aktsepteerivad nad ka teiste liikmesriikide kasutajate samasuguseid digikoopiaid.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui on vaja kontrollida kasutaja poolt veebipõhise menetluse jaoks esitatud elektrooniliste tõendite autentsust, teevad pädevad asutused koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1024/2012 alusel loodud siseturu infosüsteemi (IMI) kaudu.

3.  Kui on vaja kontrollida kasutaja poolt käesolevas artiklis osutatud veebipõhise menetluse jaoks esitatud elektrooniliste tõendite autentsust, teevad pädevad asutused koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1024/2012 alusel loodud siseturu infosüsteemi (IMI) kaudu.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tõendite piiriülene vahetamine pädevate asutuste vahel

Tehniline süsteem tõendite elektrooniliseks piiriüleseks vahetamiseks pädevate asutuste vahel

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  II lisas loetletud veebipõhistes menetlustes ning direktiividega 2005/36/EÜ, 2006/123/EÜ, 2014/24/EL ja 2014/25/EL ette nähtud menetlustes tõendite vahetamise jaoks loob komisjon koostöös liikmesriikidega tehnilise süsteemi tõendite elektrooniliseks vahetamiseks eri liikmesriikide pädevate asutuste vahel („tehniline süsteem“).

1.  II lisas loetletud veebipõhistes menetlustes ning direktiividega 2005/36/EÜ, 2006/123/EÜ, 2014/24/EL ja 2014/25/EL ette nähtud menetlustes üksnes tõendite elektroonilise vahetamise jaoks loob komisjon koostöös liikmesriikidega täielikult toimiva, ohutu ja turvalise tehnilise süsteemi („tehniline süsteem“) tõendite elektrooniliseks vahetamiseks eri liikmesriikide pädevate asutuste vahel.

Selgitus

Uus põhjendus, mille on esitanud fraktsioon Verts/ALE koos raportööride muudatusettepanekuga 10. Käesoleva määruse ja ühekordsuse põhimõtte kohaldamine on kooskõlas asjakohaste andmekaitse-eeskirjadega, sealhulgas õigluse, läbipaistvuse, võimalikult väheste andmete kogumise, andmete õigsuse, säilitamise piiramise, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse, vajalikkuse, proportsionaalsuse ning eesmärgi piiramise põhimõttega ning lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõtetega.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  võimaldab menetleda üksnes lõikes 4 osutatud kasutaja selgesõnalise taotluse alusel;

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  tagab, et kasutajal on võimalik vahetatavad tõendid üle vaadata.

(e)  annab kasutajale võimaluse vahetatavad tõendid üle vaadata, enne kui need tehakse tõendeid nõudnud pädevatele asutustele kättesaadavaks, ilma et see mõjutaks määruse (EL) 2016/679 artiklite 13 ja 14 kohaselt esitatavat teavet;

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  võimaldab kasutajal jälgida tõendite vahetamist edastamise eri etappides;

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e b)  tagab kõrgel tasemel koostalitlusvõime eri riiklike süsteemide ja teiste asjaomaste süsteemidega;

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e c)  ei säilita ega töötle mis tahes vahetatavate tõendite andmeid rohkem, kui on tehniliselt rangelt vajalik tõendite vahetamise saavutamiseks, ja teeb seda ainult selleks otstarbeks vajaliku kestuse vältel.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Lõikes 1 osutatud veebipõhiste menetluste eest vastutavad pädevad asutused taotlevad kasutaja selgesõnalise taotluse korral tehnilise süsteemi kaudu tõendeid otse teistes liikmesriikides tõendeid välja andvatelt pädevatelt asutustelt. Väljaandvad asutused teevad lõike 2 punkti d kohaselt sellised tõendid kättesaadavaks sama süsteemi kaudu.

4.  Lõikes 1 osutatud veebipõhiste menetluste eest vastutavad pädevad asutused taotlevad asjaomase kasutaja selgesõnalise, vabatahtliku, konkreetse, teadliku ja ühemõttelise taotluse korral tehnilise süsteemi kaudu tõendeid otse teistes liikmesriikides tõendeid välja andvatelt pädevatelt asutustelt. Väljaandvad asutused teevad lõike 2 kohaselt sellised tõendid kättesaadavaks sama süsteemi kaudu pärast seda, kui kasutajal on olnud võimalus vaadata vahetatavad tõendid üle ja kui taotlust ei ole tagasi võetud.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Lõikes 1 osutatud veebipõhiste menetluste eest vastutavad pädevad asutused tagavad, et kasutajatel on võimalik esitada selgesõnaline taotlus või see tagasi võtta või esitada tõendid või need tagasi võtta muude vahendite kui tehnilise süsteemi abil. Kasutajatel on võimalus taotlus menetluse mis tahes etapis tagasi võtta ning sellise tagasivõtmise tingimused ei tohi olla rangemad kui sellise taotluse esitamise tingimused. Tehnilise süsteemi kasutamine ei ole kohustuslik ja kasutajatel on võimalik esitada oma taotlus ka otse muude vahendite abil väljaspool tehnilist süsteemi. Lisaks on kasutajal võimalik esitada tõendeid väljaspool tehnilist süsteemi otse asjaomasele pädevale asutusele.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Automaatne piiriülene andmevahetus on võimalik ilma kasutaja lõikes 4 osutatud selgesõnalise taotluseta, kui automaatne piiriülene teabevahetus on liidu või riigisisese õiguse kohaselt lubatud ja kui teabevahetus ei käsitle isikuandmeid.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Pädeva asutuse poolt kättesaadavaks tehtud tõendid piirduvad rangelt taotletuga ning vastuvõttev asutus kasutab neid üksnes selle menetluse jaoks, millega seoses tõendeid vahetati.

6.  Pädeva asutuse poolt kättesaadavaks tehtud tõendid piirduvad rangelt taotletuga ning vastuvõttev asutus kasutab neid üksnes selle menetluse lõpuleviimiseks, millega seoses tõendeid vahetati.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega nähakse ette käesoleva artikli rakendamiseks vajaliku tehnilise süsteemi kirjeldus. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 34 lõikes 2 osutatud menetlusega.

7.  Hiljemalt ... [üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist] võtab komisjon vastu esimesed rakendusaktid, millega nähakse ette sellise tehnilise süsteemi tehniline, ülesehituslik ja käitamisalane kirjeldus, mis on vajalik käesoleva artikli rakendamiseks ja eelkõige kasutaja ja süsteemi ning pädeva asutuse vaheliseks suhtluseks, aga ka pädevate asutuste vaheliseks tehnilise süsteemi kaudu toimuvaks suhtluseks. Kõnealuste rakendusaktide vastuvõtmisel võtab komisjon arvesse kasutajate põhiõigusi. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a.  Komisjon vastutab koostöös liikmesriikidega tehnilise süsteemi arendamise, kättesaadavuse, hoolduse ja turvalisuse haldamise eest. Tehnilise süsteemi üle teostab järelevalvet ja seda kontrollib komisjon, konsulteerides vajaduse korral Euroopa Andmekaitsenõukoguga.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  abi- ja probleemilahendamisteenuseid osutatakse mõistliku aja jooksul, võttes arvesse taotluse keerukust; ning

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  teenuse osutamise käigus järgitakse pädevate asutuste suhtes kohaldatavaid tähtaegu;

(a)  teenuse osutamise käigus järgitakse pädevate asutuste suhtes kohaldatavaid tähtaegu; ja

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kui kohaldatavatest tähtaegadest ei peeta kinni, teavitatakse kasutajaid eelnevalt selle põhjustest ja esitatakse uus tähtaeg;

(b)  viivituse korral või kui kohaldatavatest tähtaegadest ei peeta kinni, teavitatakse kasutajaid kohe selle põhjustest ja esitatakse uus lõpptähtaeg;

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  abi- ja probleemilahendamisteenused on kättesaadavad erinevate asjakohaste kanalite kaudu;

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c b)  abi- ja probleemilahendamisteenuseid osutav organisatsioon, sealhulgas selle organisatsiooni omandiõigus, õiguslik vorm ja kontaktandmed, on selgelt kindlaks määratud.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Riiklikud koordinaatorid ja komisjon kontrollivad digivärava kaudu kättesaadava ja nende vastutusalasse kuuluva teabe, menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste vastavust artiklites 7–11 ja 13 sätestatud kvaliteedinõuetele. Kontrollimisel võetakse aluseks artikli 22 kohaselt kogutud andmed.

1.  Riiklikud koordinaatorid ja komisjon kontrollivad korrapäraselt digivärava kaudu kättesaadava ja nende vastutusalasse kuuluva teabe, menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste vastavust artiklites 7–11 ja 13 sätestatud kvaliteedinõuetele. Nad kontrollivad ka, kas veebisaidid ja -lehed, mille kaudu nad võimaldavad juurdepääsu sellisele teabele, sellistele menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele, vastavad artiklis 6a sätestatud juurdepääsetavusnõuetele. Kontrollimisel võetakse aluseks artikli 22 kohaselt kogutud andmed.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud ja pädevate asutuste poolt pakutavate teenuste kvaliteedi halvenemise korral võib komisjon halvenemise tõsidust ja püsivust arvestades võtta järgmisi meetmeid:

2.  Lõikes 1 osutatud ja pädevate asutuste poolt pakutavate teenuste kvaliteedi halvenemise korral võtab komisjon halvenemise tõsidust ja püsivust arvestades ühe või mitu järgmistest meetmetest:

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  ühendada teave, menetlus, abi- või probleemilahendamisteenus ajutiselt digiväravast lahti.

(d)  otsustada rakendusaktide abil ühendada teave, menetlus, abi- või probleemilahendamisteenus ajutiselt digiväravast lahti.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui abi- või probleemilahendamisteenus, mille link on esitatud vastavalt artikli 6 lõikele 2, ei vasta pidevalt artiklis 13 sätestatud nõuetele või ei vasta enam kasutajate vajadustele, nagu osutavad artikli 22 kohaselt kogutud andmed, võib komisjon selle digiväravast lahti ühendada.

3.  Kui abi- või probleemilahendamisteenus, mille link on esitatud vastavalt artikli 6 lõigetele 1 ja 2, ei vasta pidevalt artiklites 6a, 9 ja 13 sätestatud nõuetele või ei vasta enam kasutajate vajadustele, nagu osutavad artikli 22 kohaselt kogutud andmed, võib komisjon selle pärast asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide riikliku koordinaatoriga ja vajaduse korral digivärava koordineerimisrühmaga konsulteerimist digiväravast lahti ühendada. Komisjon ja asjaomane riiklik koordinaator või asjaomased riiklikud koordinaatorid võtavad vastu ühise tegevuskava, milles esitatakse meetmed teenuse parandamiseks ja uuesti digiväravaga ühendamiseks. Vajaduse korral võib neid meetmeid arutada digivärava koordineerimisrühmas.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Teave lõike 1 kohase kontrolli tulemuste ja lõigete 2 ja 3 kohaselt võetud meetmete kohta tehakse korrapäraselt avalikult kättesaadavaks kokkuvõtvate aruannete vormis komisjoni veebisaidil ja ka digivärava kaudu.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon pakub digivärava nõuetekohase toimimise tagamiseks ühist kasutajaliidest.

1.  Komisjon pakub digivärava nõuetekohase toimimise tagamiseks ühist kasutajaliidest. Ühine kasutajaliides integreeritakse juba olemasolevasse portaali „Teie Euroopa“.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Ühine kasutajaliides võimaldab juurdepääsu teabele, menetlustele ning abi- või probleemilahendamisteenustele linkide kaudu, mis viivad asjaomastele riikide ja liidu tasandi veebisaitidele ja mida hoitakse artiklis 16 osutatud kogus.

2.  Ühine kasutajaliides võimaldab juurdepääsu teabele, menetlustele ning abi- või probleemilahendamisteenustele linkide kaudu, mis viivad asjaomastele riikide ja liidu tasandi veebisaitidele või -lehtedele ning mida hoitakse artiklis 16 osutatud kogus.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid ja komisjon tagavad artiklis 4 sätestatud rollide ja vastutusalade kohaselt tegutsedes, et teave, menetlused ning abi- ja probleemilahendamisteenused on korraldatud, struktureeritud ja märgistatud viisil, mis parandab leitavust kasutajaliidese kaudu.

3.  Liikmesriigid ja komisjon tagavad artiklis 4 sätestatud rollide ja vastutusalade kohaselt tegutsedes, et teave, menetlused ning abi- ja probleemilahendamisteenused on korraldatud, struktureeritud ja märgistatud viisil, mis parandab leitavust kasutajaliidese kaudu ning eriti olemasolevate ja täiendavate veebisaitide või -lehtede vaheliste linkide kaudu, ühtlustades ja rühmitades neid, ning linkide kaudu liidu ja riigi tasandi veebiteenustele ja veebipõhisele teabele.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, millega nähakse ette teabe, menetluste ning abi- või probleemilahendamisteenuste üksikasjalik korraldus, struktuur ja märgistamine, et võimaldada ühise kasutajaliidese nõuetekohast toimimist. Sellised rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud menetlusega.

4.  Komisjon võib pärast koordineerimisrühmaga konsulteerimist võtta vastu rakendusakte, millega nähakse ette teabe, menetluste ning abi- või probleemilahendamisteenuste üksikasjalik korraldus, struktuur ja märgistamine, et võimaldada ühise kasutajaliidese nõuetekohast toimimist. Sellised rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud menetlusega.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 15a

 

Ühise kasutajaliidese kvaliteedinõuded

 

Komisjon tagab, et ühine kasutajaliides vastab järgmistele kvaliteedinõuetele:

 

(a)   see on veebis kättesaadav ja juurdepääsetav eri elektrooniliste kanalite kaudu;

 

(b)   selles on lihtne orienteeruda ja selles kasutatakse selget, kasutajasõbralikku ja žargoonivaba teavet;

 

(c)   see on kergesti ära tuntav tänu oma liidu tasandi veebiteenuse logole ja lingile, mis tehakse mõlemad nähtavaks ja kättesaadavaks riikide ja liidu tasandi veebisaitidel või -lehtedel;

 

(d)   see on koostalitlusvõimeline mitmesuguste liidu ja rahvusvahelisel tasandil kättesaadavate tugitehnoloogiatega ning erinevate täiendavate teenustega.

 

 

 

 

 

 

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon loob elektroonilise kogu linkidest, mis viitavad artikli 2 lõikes 2 osutatud teabele, menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele, võimaldades ühendust selliste teenuste ja digivärava ühise kasutajaliidese vahel, ning haldab seda kogu.

1.  Komisjon loob elektroonilise kogu linkidest, mis viitavad artikli 2 lõikes 2 osutatud teabele, menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele, võimaldades ühendust ja omavahelist linkimist selliste teenuste ja digivärava ühise kasutajaliidese vahel, ning haldab seda kogu.

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon esitab lingikogusse lingid teabele, menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele, millele on juurdepääs liidu tasandil hallatavatel veebilehtedel, ning kõigile nende hilisematele uuendustele.

2.  Komisjon esitab lingikogusse lingid kogu teabele, kõigile menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele, millele on juurdepääs liidu tasandil hallatavatel veebilehtedel, ning kõigile nende hilisematele uuendustele.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Riiklikud koordinaatorid esitavad lingikogusse lingid teabele, menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele, millele on juurdepääs pädevate asutuste või artikli 6 lõikes 3 osutatud eraõiguslike või erasektori osalusega asutuste hallatavatel veebilehtedel, ning kõigile nende hilisematele uuendustele.

Riiklikud koordinaatorid esitavad lingikogusse lingid kogu teabele, kõigile menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele, millele on juurdepääs pädevate asutuste või artikli 6 lõikes 3 osutatud eraõiguslike või erasektori osalusega asutuste hallatavatel veebilehtedel, ning kõigile nende hilisematele uuendustele.

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon ja riiklikud koordinaatorid tagavad, et digivärava kaudu pakutav teave, menetlused ning abi- või probleemilahendamisteenused ei sisalda täielikku või osalist dubleerimist, mis on ebavajalik ja võib kasutajaid segadusse ajada.

5.  Komisjon ja riiklikud koordinaatorid tagavad, et digivärava kaudu pakutav teave, menetlused ning abi- või probleemilahendamisteenused ei sisalda täielikku või osalist dubleerimist ega kattumist, mis on ebavajalik ja võib kasutajaid segadusse ajada.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Komisjon ja riiklikud koordinaatorid tagavad puudustega, katkiste ja puuduvate linkide, veebilehtede ja -saitide parandamise või asendamise täpsete ja ajakohaste linkide, veebilehtede ja -saitidega niipea, kui neid on teavitatud.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Komisjon ja liikmesriigid võivad esitada linke I lisas loetlemata teabele, II lisas loetlemata menetlusele ning III lisas loetlemata abi- või probleemilahendamisteenusele, kui teave, menetlus või abi- või probleemilahendamisteenus vastab käesolevas määruses sätestatud kvaliteedinõuetele.

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon vastutab järgmiste IT-rakenduste ja veebilehtede arendamise, kättesaadavuse, hoolduse, turvalisuse ja majutamise eest:

1.  Komisjon vastutab järgmiste IT-rakenduste ja veebilehtede arendamise, kättesaadavuse, korrapärase kontrollimise ja ajakohastamise, hoolduse, turvalisuse ja majutamise eest:

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  artikli 14 lõikes 3 a ja artikli 22 lõikes 5 a osutatud kokkuvõtvad kvaliteediaruanded.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Pädevad asutused vastutavad selliste IT-rakenduste arendamise, kättesaadavuse, hoolduse ja turvalisuse eest, mis on seotud nende hallatavate veebilehtedega, mis on lingitud ühise kasutajaliidesega.

2.  Liikmesriigid vastutavad selliste IT-rakenduste arendamise, kättesaadavuse, korrapärase kontrollimise ja ajakohastamise, hoolduse ja turvalisuse eest, mis on seotud nende hallatavate riiklike veebisaitide ja -lehtedega, mis on lingitud ühise kasutajaliidesega.

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjon ja liikmesriigid teevad avalikult kättesaadavaks teabe nende vastutusalasse kuuluvate IT-rakenduste viimase ajakohastamise versiooni ja kuupäeva kohta.

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon otsustab tihedas koostöös digivärava koordineerimisrühmaga hiljemalt käesoleva määruse kohaldamise kuupäevaks, millise nime ja logoga digiväravat kirjeldatakse ja üldsusele tutvustatakse.

1.  Nimi, millega digiväravat kirjeldatakse ja üldsusele tutvustatakse, on sama, mis juba olemasoleva portaali „Teie Euroopa“ ingliskeelne tähistus – „Your Europe“. Logo, millega digiväravat kirjeldatakse ja üldsusele tutvustatakse, otsustab komisjon tihedas koostöös digivärava koordineerimisrühmaga hiljemalt ... [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva]. Digivärava liidu tasandi veebiteenuse logo ja link esitatakse riikide ja liidu tasandi veebisaitidel ja -lehtedel, mis on digiväravaga lingitud.

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Digivärava nimi toimib kvaliteedimärgisena, mida võivad selles tähenduses kasutada üksnes artiklis 16 osutatud kogusse lisatud teabesaidid ning abi- ja probleemilahendamisteenused ja mis tõendab III peatükis osutatud kvaliteedinõuete järgimist.

2.  Digivärava nimi toimib kvaliteedimärgisena, mida võivad selles tähenduses kasutada üksnes artiklis 16 osutatud kogusse lisatud teabesaidid ning abi- ja probleemilahendamisteenused, kui need vastavad III peatükis osutatud kvaliteedinõuetele.

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Pädevad asutused ja komisjon suurendavad kodanike ja ettevõtjate teadlikkust digiväravast ja selle kasutamisest ning tagavad digivärava ja selle teenuste juurdepääsetavuse ja nähtavuse avalikkusele juurdepääsetavate otsingumootorite kaudu.

1.  Liikmesriigid, komisjon ja Euroopa Parlament suurendavad kodanike ja ettevõtjate teadlikkust digiväravast ja selle kasutamisest ning tagavad digivärava, selle teenuste ja selle kaudu kättesaadavaks tehtud teabe juurdepääsetavuse ja nähtavuse.

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Liikmesriigid tagavad, et ühtse digivärava logo ja link on hõlpsasti leitavad riiklikel veebilehtedel ja -saitidel ning et see logo ja link on kättesaadavad riiklike veebilehtede ja -saitide sisemistes otsingumootorites.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Pädevad asutused ja komisjon kooskõlastavad lõikes 1 osutatud teavitustegevuse ning kasutavad sellise tegevuse raames digiväravale viidates selle logo ja viidet, vajaduse korral koos muude kaubamärkidega.

2.  Liikmesriigid ja komisjon kooskõlastavad lõikes 1 osutatud teavitustegevuse ning kasutavad sellise tegevuse raames digiväravale viidates selle logo ja viidet, vajaduse korral koos muude kaubamärkidega.

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Pädevad asutused ja komisjon tagavad, et digivärav on nende vastutusalasse kuuluvate seotud portaalide kaudu hõlpsalt leitav ning kõigile asjaomastele veebisaitidele lisatakse selged lingid digiväravale.

3.  Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et digivärav on nende vastutusalasse kuuluvate seotud portaalide kaudu hõlpsalt leitav ning selged lingid digiväravale lisatakse üldsusele kättesaadavate otsingusüsteemide kaudu ning kõigile asjaomastele liidu ja riigi tasandi veebisaitidele ja -lehtedele.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Pädevad asutused ja komisjon tagavad, et digivärava toimimise parandamiseks kogutakse digivärava ja sellega linkide kaudu seotud veebilehtede külastuste kohta statistikat.

1.  Pädevad asutused ja komisjon tagavad, et digivärava toimimise parandamiseks kogutakse digivärava ja sellega linkide kaudu seotud veebilehtede ja -saitide külastuste kohta standarditud, koondatud ja anonüümses vormis statistikat, mis tehakse üldsusele avaandmetena kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Pädevad asutused ja komisjon registreerivad koondandmed abi- ja probleemilahendamisteenuste taotluste arvu, päritolu ja sisu ning vastamisaja kohta ning vahetavad neid andmeid omavahel.

2.  Pädevad asutused ja komisjon registreerivad koondandmed abi- ja probleemilahendamisteenuste taotluste arvu, päritolu ja sisu ning vastamisaja kohta ning vahetavad neid andmeid omavahel ja teevad selle teabe üldsusele avaandmetena kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 34 vastu delegeeritud õigusakte nende andmete üksikasjalike kategooriate kohta, mis tuleb digiväravaga linkide kaudu seotud teabe, mentluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste puhul registreerida vastavalt lõikele 2.

3.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 34 vastu delegeeritud õigusakte nende andmete üksikasjalike kategooriate kohta, mis tuleb digiväravaga linkide kaudu seotud teabe, menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste puhul registreerida vastavalt lõigetele 1 ja 2, ning andmekogumise standarditud vormi kohta vastavalt lõikele 1.

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Otsese teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutajad on rahul digiväravas pakutavate teenustega, teeb komisjon kasutajatele digivärava kaudu kättesaadavaks kasutajasõbraliku vahendi, mis võimaldab neil vahetult pärast artikli 2 lõikes 2 osutatud teenuste kasutamist anonüümselt kommenteerida digivärava kaudu pakutavate teenuste ja ühise kasutajaliidese kvaliteeti ja kättesaadavust.

1.  Otsese teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutajad on rahul digiväravas pakutavate teenuste ja selles sisalduva teabega, teeb komisjon kasutajatele digivärava kaudu kättesaadavaks kasutajasõbraliku vahendi (koos võimalusega anda vabas vormis vastus), mis võimaldab neil vahetult pärast artikli 2 lõikes 2 osutatud teenuste kasutamist anonüümselt kommenteerida digivärava kaudu pakutavate teenuste, selles sisalduva teabe ja ühise kasutajaliidese kvaliteeti ja kättesaadavust.

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Pädevad asutused ja komisjon lisavad kõigile digiväravasse kuuluvatele veebilehtedele asjakohase lingi kõnealusele vahendile. Pädevad asutused teevad komisjoniga koostööd ning integreerivad sellise vahendi veebilehtedesse, mille eest nad on vastutavad.

2.  Pädevad asutused ja komisjon annavad kõigil digiväravasse kuuluvatel veebilehtedel kasutajatele juurdepääsu kõnealusele vahendile. Pädevad asutused teevad komisjoniga koostööd ning integreerivad sellise vahendi veebilehtedesse, mille eest nad on vastutavad.

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Erandina lõikest 2 ei ole pädevad asutused kohustatud integreerima lõikes 1 osutatud kasutajate tagasiside vahendit oma veebilehtedesse, mis on digiväravaga seotud linkide kaudu, kui neil veebilehtedel on teenuse kvaliteedi kontrollimiseks kättesaadav kasutajate tagasiside mehhanism, millel on lõikes 1 osutatud vahendiga sarnased funktsioonid. Pädevad asutused koguvad kasutajate tagasiside vahendi kaudu saadud kasutajate tagasiside kokku ning jagavad seda komisjoni ja teiste liikmesriikide riiklike koordinaatoritega.

4.  Erandina lõikest 2 ei ole pädevad asutused kohustatud integreerima lõikes 1 osutatud kasutajate tagasiside vahendit oma veebilehtedesse, mis on digiväravaga seotud linkide kaudu, kui neil veebilehtedel on teenuse kvaliteedi kontrollimiseks kättesaadav kasutajate tagasiside mehhanism, millel on lõikes 1 osutatud vahendiga sarnased funktsioonid. Sellisel juhul koguvad pädevad asutused kasutajate tagasiside vahendi kaudu oma kasutajatelt saadud tagasiside kokku ning jagavad seda komisjoni ja teiste liikmesriikide riiklike koordinaatoritega.

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Komisjon esitab digivärava kaudu kokkuvõtliku teabe digivärava kaudu juurdepääsetava teabe ja teenuste kvaliteedi kohta vastavalt artiklile 14, tuginedes artikli 21 lõigetes 1 ja 2 osutatud kasutajatega seotud statistikale ning käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kasutajate tagasisidele.

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  pakub digivärava kasutajatele kasutajasõbralikku vahendit, et anda anonüümselt märku takistustest, mis neil siseturu õigusi kasutades on ette tulnud;

(a)  pakub digivärava kasutajatele kasutajasõbralikku vahendit, et anda anonüümselt märku takistustest, mis neil siseturu õigusi kasutades on ette tulnud; see kasutajasõbralik vahend sisaldab ka vaba teksti välja, kus kasutajad saavad kirjeldada ettetulnud takistust;

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid ja komisjon analüüsivad ja uurivad tõstatatud probleeme ning lahendavad need võimaluse korral asjakohaste vahenditega.

3.  Liikmesriigid, komisjon, Euroopa Parlament ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee analüüsivad ja uurivad tõstatatud probleeme ning lahendavad need võimaluse korral asjakohaste vahenditega.

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  kontrollivad ja jälgivad artiklis 12 osutatud tehnilist süsteemi.

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Luuakse koordineerimisrühm („digivärava koordineerimisrühm“). Rühma kuuluvad riiklikud koordinaatorid ja selle tööd juhib komisjoni esindaja. Rühm võtab vastu oma töökorra. Komisjon tagab sekretariaadi teenused.

Luuakse koordineerimisrühm („digivärava koordineerimisrühm“). Rühma kuuluvad riiklikud koordinaatorid ja Euroopa Parlamendi esindaja ning selle tööd juhib komisjoni esindaja. Rühm võtab vastu oma töökorra. Komisjon tagab sekretariaadi teenused.

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Digivärava koordineerimisrühm toetab digivärava rakendamist. Eelkõige on rühmal järgmised ülesanded:

1.  Digivärava koordineerimisrühm toetab käesoleva määruse rakendamist. Eelkõige on rühmal järgmised ülesanded:

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  toetada täielikult veebipõhiste menetluste ning autentimise, identimise ja allkirjade veebipõhiste vahendite kasutuselevõttu, eelkõige kooskõlas määrusega (EL) nr 910/2014;

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  arutada, kuidas parandada teabe esitamist I lisas loetletud valdkondades;

(b)  arutada, kuidas parandada teabe kasutajakeskset esitamist I lisas loetletud valdkondades, eelkõige vastavalt artiklile 21 kogutud statistika alusel;

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  arutada liikmesriikide osutatud teenuste kvaliteedi tõsise ja pideva halvenemise juhtumeid ning esitada parandusmeetmete võtmata jätmise korral arvamusi või soovitusi, et parandada käesoleva määruse täitmist liikmesriikide poolt;

Muudatusettepanek    156

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  aidata komisjonil kontrollida artiklites 7–11 ja 13 sätestatud nõuete täitmist;

(e)  aidata komisjonil kontrollida artiklites 7–13 sätestatud nõuete täitmist;

Muudatusettepanek    157

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h a)  esitada arvamusi menetluste või korralduslike meetmete kohta sisseprojekteeritud turbe ja lõimprivaatsuse põhimõtete kohaldamise lihtsustamiseks;

Muudatusettepanek    158

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h b)  esitada arvamusi ja vahetada parimaid tavasid digivärava kaudu pakutavate teabe, menetluste ning abi- või probleemilahendamisteenuste üksikasjaliku korralduse, struktuuri ja märgistamise kohta, et võimaldada artikli 15 lõikes 3 osutatud ühise kasutajaliidese nõuetekohast toimimist;

Muudatusettepanek    159

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt h c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h c)  arutada küsimusi, mis on seotud artiklites 21, 22 ja 23 osutatud kasutajate tagasiside ja kasutajatega seotud statistika kogumisega, et parandada pidevalt liidu ja riikide tasandil pakutavaid teenuseid;

Muudatusettepanek    160

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(i a)  võtta teadmiseks artikli 14 lõikes 3 a osutatud kokkuvõtvad aruanded;

Muudatusettepanek    161

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(l a)  püüda ühendada liidu olemasolevaid teabe- ja probleemilahendamisportaale;

Muudatusettepanek    162

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt l b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(l b)  esitada suunised liidu ametliku/ametlike lisakeel(t)e kohta, mida riikide ametiasutused peaksid kasutama lisaks riigi- või ametlikule/ametlikele keel(t)ele vastavalt artikli 7 lõikele 2, artikli 8 lõikele 3, artikli 9 lõikele 2 ja artikli 11 lõike 1 punktile a; koordineerimisrühma arvamuses võetakse arvesse seda, mis keelt või keeli mõistavad kodanikud ja ettevõtjad piiriüleses tegevuses kõige rohkem.

Muudatusettepanek    163

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon võtab vastu iga-aastase tööprogrammi, kus täpsustatakse eelkõige järgmist:

1.  Komisjon võtab pärast digivärava koordineerimisrühmaga konsulteerimist vastu iga-aastase tööprogrammi, kus täpsustatakse eelkõige järgmist:

Selgitus

Teksti sisemise loogika parem kajastamine.

Muudatusettepanek    164

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  liidu tasandil käesoleva määruse rakendamist toetavate IT-vahendite väljatöötamine ja hooldus;

(a)  liidu tasandil käesoleva määruse rakendamist toetavate IT-vahendite väljatöötamine ja hooldus, sealhulgas artiklis 12 osutatud tõendite piiriülest vahetamist toetava tehnilise süsteemi väljatöötamine ja hooldus;

Muudatusettepanek    165

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud teabe ja artikli 11 lõike 1 punktis a osutatud menetluste läbimise juhendite tõlkimine mõnda muusse liidu ametlikku keelde kui selle riigi keel iga liikmesriigi puhul maksimaalses mahus.

(c)  artiklis 7, artikli 8 lõikes 1, artiklis 9 ja artikli 11 lõike 1 punktis a osutatud teabe, selgituste ja juhendite tõlkimine mõnda muusse liidu ametlikku keelde kui selle riigi riigi- või ametlik(ud) keel(ed) iga liikmesriigi puhul maksimaalses mahus. Kui liikmesriigid ei maksa oma eelarvest kulusid, mis on seotud tõlkimisega liidu ametlikku keelde, mis on üldiselt arusaadav võimalikult paljudele kasutajatele, võivad nad taotleda komisjonilt tõlkeid sellesse keelde. Need tõlked hõlmavad peamiselt I lisas loetletud kõigi valdkondade põhiteavet ning piisavate eelarvevahendite korral artiklis 7, artikli 8 lõikes 1, artiklis 9 ja artikli 11 lõike 1 punktis a osutatud täiendavat teavet, selgitusi ja juhendeid. Liikmesriigid lisavad lingikogusse lingid tõlgitud teabele.

Muudatusettepanek    166

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Määrus (EL) nr 1024/2012

Lisa – punkt 12 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a)  Lisasse lisatakse järgmine punkt:

 

„12 a.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).“

Muudatusettepanek    167

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklit 2, artikleid 4–11, artikli 12 lõikeid 1–6 ja 8, artiklit 13, artiklit 14, artikli 15 lõikeid 1–3, artiklit 16, artiklit 17, artikli 21 lõikeid 1 ja 2, artikli 22 lõikeid 1–4 ja artiklit 23 kohaldatakse alates [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist].

Artiklit 2, artiklit 4, artiklit 6, artiklit 7, artiklit 9, artikli 12 lõiget 7, artiklit 13, artiklit 14, artikli 15 lõikeid 1–3, artiklit 16, artiklit 17, artikli 21 lõikeid 1 ja 2, artikli 22 lõikeid 1–4 ja artiklit 23 kohaldatakse alates [18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist]. Artiklit 5, artiklit 8, artiklit 10, artiklit 11 ning artikli 12 lõikeid 1–6 ja 8 kohaldatakse alates [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist].

Muudatusettepanek    168

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – Kodanikega seotud teabevaldkonnad – tabel

Valdkond

TEAVE ÕIGUSTE, KOHUSTUSTE JA ÕIGUSNORMIDE KOHTA

Liidu piires reisimine

•  dokumendid, mida nõutakse liidu kodanikelt, nende pereliikmetelt, kes ei ole liidu kodanikud, üksi reisivatelt alaealistelt, liidu piires piiriüleselt reisivatelt kolmandate riikide kodanikelt (isikutunnistus, viisa, pass)

 

•  liidus ja liidust lennukiga, rongiga, laevaga ja bussiga reisijate ning pakettreise või seotud reisikorraldusteenuseid ostvate reisijate õigused ja kohustused

 

•  piiratud liikumisvõimega isikutele liidus ja liidust reisimise korral pakutav abi

 

•  loomade, taimede, alkoholi, tubaka, sigarettide ja muude kaupade vedu liidus reisides

 

•  liidus häälkõnede tegemine ning elektrooniliste sõnumite ja andmete saatmine ja vastuvõtmine

Liidu piires töötamine ja pensionile jäämine

•  teises liikmesriigis töö otsimine

 

•  teises liikmesriigis tööle asumine

 

•  kvalifikatsioonide tunnustamine seoses teises liikmesriigis töötamisega

 

•  maksustamine teises liikmesriigis

 

•  töötingimused (sh töötunnid, tasustatud puhkus, puhkuseõigused, ületunnitööga seotud õigused ja kohustused, tervisekontrollid, lepingu lõpetamine, vallandamine ja koondamine)

 

•  võrdne kohtlemine (töökohal diskrimineerimist keelavad õigusnormid, meeste ja naiste võrdne tasustamine, tähtajalise lepinguga töötajate / tähtajatu lepinguga töötajate võrdne tasustamine)

 

•  eri liiki tegevustega seonduvad tervishoiu- ja ohutusalased kohustused

 

•  sotsiaalkindlustusalased õigused ja kohustused liidus, sh seoses pensioni saamisega

Sõidukid liidus

•  mootorsõiduki ajutine või alaline viimine teise liikmesriiki

 

•  juhiloa saamine ja pikendamine

 

•  kohustusliku liikluskindlustuse sõlmimine

 

•  mootorsõiduki ostmine ja müümine teises liikmesriigis

 

•  mootorsõiduki rentimine

 

•  riikide liikluseeskirjad ja nõuded sõidukijuhtidele

Teises liikmesriigis elamine

•  ajutiselt või alaliselt teise liikmesriiki kolimine

 

•  kohalikel valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel osalemine

 

•  liidu kodanike ja nende pereliikmete (sh pereliikmed, kes ei ole liidu kodanikud) elamisloakaartidega seonduvad nõuded

Õpingud või praktika teises liikmesriigis

•  teises liikmesriigis koolis käimine

 

•  teises liikmesriigis ülikoolis käimine

 

•  teises liikmesriigis vabatahtlikuna töötamine

 

•  teises liikmesriigis toimuv praktika

 

•  teises liikmesriigis haridusprogrammi raames teadusuuringute läbiviimine

Tervishoid

•  teises liikmesriigis arstiabi saamine

 

•  retseptiravimite ostmine muus liikmesriigis kui see, kus retsept välja kirjutati, kas veebis või ise kohale minnes

Perega seonduvad piiriülesed õigused, kohustused ja õigusnormid

•  sünd, alaealiste laste eestkoste, vanemlik vastutus, lastega seonduvad ülalpidamiskohustused piiriüleste perekondlike asjaolude korral

 

•  eri kodakondsusest isikute kooselu (abielu, lahuselu, abielulahutus, abieluvaraga seotud õigused, kooselupartnerite õigused)

 

•  pärimisega seotud õigused teises liikmesriigis

Tarbijad piiriülestes olukordades

•  teisest liikmesriigist kaupade ja teenuste (sh finantsteenuste) ostmine veebis või ise kohale minnes

 

•  pangakonto omamine teises liikmesriigis

 

•  liitumine kommunaalteenustega, nagu gaas, elekter, vesi, telekommunikatsiooni- ja internetiteenused

 

•  maksed, sh kreeditkorraldused, piiriüleste maksetega seonduvad viivitused

 

•  tarbija õigused ja garantiid kaupade ja teenuste ostmise puhul

 

Muudatusettepanek

Valdkond

TEAVE ÕIGUSTE, KOHUSTUSTE JA ÕIGUSNORMIDE KOHTA

Liidu piires reisimine

•  dokumendid, mida nõutakse liidu kodanikelt, nende pereliikmetelt, kes ei ole liidu kodanikud, üksi reisivatelt alaealistelt, liidu piires piiriüleselt reisivatelt kolmandate riikide kodanikelt (isikutunnistus, viisa, pass)

 

•  liidus ja liidust lennukiga, rongiga, laevaga ja bussiga reisijate ning pakettreise või seotud reisikorraldusteenuseid ostvate reisijate õigused ja kohustused

 

•  piiratud liikumisvõimega isikutele liidus ja liidust reisimise korral pakutav abi

 

•  loomade, taimede, alkoholi, tubaka, sigarettide ja muude kaupade vedu liidus reisides

 

•  liidus häälkõnede tegemine ning elektrooniliste sõnumite ja andmete saatmine ja vastuvõtmine

Liidu piires töötamine ja pensionile jäämine

•  teises liikmesriigis töö otsimine

 

•  teises liikmesriigis tööle asumine

 

•  kvalifikatsioonide tunnustamine seoses teises liikmesriigis töötamisega

 

•  maksustamine teises liikmesriigis

 

•  teises liikmesriigis kohustuslikud vastutus- ja kindlustuseeskirjad

 

•  töötingimused (sh töötunnid, tasustatud puhkus, puhkuseõigused, ületunnitööga seotud õigused ja kohustused, tervisekontrollid, lepingu lõpetamine, vallandamine ja koondamine)

 

•  lähetatud töötajate töötingimused ja sotsiaalõigused

 

•  võrdne kohtlemine (töökohal diskrimineerimist keelavad õigusnormid, meeste ja naiste võrdne tasustamine, tähtajalise lepinguga töötajate / tähtajatu lepinguga töötajate võrdne tasustamine)

 

•  eri liiki tegevustega seonduvad tervishoiu- ja ohutusalased kohustused

 

•  sotsiaalkindlustusalased õigused ja kohustused liidus, sh seoses pensioni saamisega

Sõidukid liidus

•  mootorsõiduki ajutine või alaline viimine teise liikmesriiki

 

•  juhiloa saamine ja pikendamine

 

•  kohustusliku liikluskindlustuse sõlmimine

 

•  mootorsõiduki ostmine ja müümine teises liikmesriigis

 

•  mootorsõiduki rentimine

 

•  riikide liikluseeskirjad ja nõuded sõidukijuhtidele, sealhulgas teemaksu- ja heitmekleebiste kohta ajutise või alalise viibimise korral teises liikmesriigis

Teises liikmesriigis elamine

•  ajutiselt või alaliselt teise liikmesriiki kolimine

 

  teises liikmesriigis kinnisvara ostmine, müümine ja maksustamine, sealhulgas kinnisvara omamise ja kasutamisega seotud õigused ja kohustused

 

•  kohalikel valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel osalemine

 

•  liidu kodanike ja nende pereliikmete (sh pereliikmed, kes ei ole liidu kodanikud) elamisloakaartidega seonduvad nõuded

 

  teises liikmesriigis elavate residentide naturalisatsiooni nõuded

 

•  kohustused surma ja säilmete repatrieerimise korral

Õpingud või praktika teises liikmesriigis

•  teises liikmesriigis lastesõimes, lasteaias ja koolis käimine

 

•  teises liikmesriigis ülikoolis käimine

 

•  teises liikmesriigis täiskasvanute koolituskeskuses käimine

 

•  kutsehariduse ja -õppe tunnustamine

 

•  teises liikmesriigis vabatahtlikuna töötamine

 

•  teises liikmesriigis toimuv praktika

 

•  teises liikmesriigis haridusprogrammi raames teadusuuringute läbiviimine

 

 

Tervishoid

•  teises liikmesriigis arstiabi saamine

 

•  retseptiravimite ostmine muus liikmesriigis kui see, kus retsept välja kirjutati, kas veebis või ise kohale minnes

 

•  teises liikmesriigis tervisekindlustuskate, sealhulgas Euroopa ravikindlustuskaardi tellimise võimalus

 

•  riiklikud tervishoiualased ennetusprogrammid

 

•  hädaabinumbrid

 

•  kolimine hooldekodusse

Perega seonduvad piiriülesed õigused, kohustused ja õigusnormid

•  sünd, alaealiste laste eestkoste, vanemlik vastutus, asendusemadus ja lapsendamine, sealhulgas peresisene lapsendamine, lastega seonduvad ülalpidamiskohustused piiriüleste perekondlike asjaolude korral

 

•  eri kodakondsusest isikute kooselu, diskrimineerimata seksuaalse sättumuse alusel (abielu, registreeritud kooselu/partnerlus, lahuselu, abielulahutus, abieluvaraga seotud õigused, kooselupartnerite õigused)

 

•  pärimisega seotud õigused ja kohustused teises liikmesriigis, sealhulgas maksueeskirjad

 

•  vanema sooritatud rahvusvahelise lapseröövi õiguslikud tagajärjed ja sellega seotud õigused

Tarbijate õigused

•  teisest liikmesriigist kaupade, digitaalse sisu, vara või teenuste (sh finantsteenuste) ostmine või rentimine veebis või ise kohale minnes

 

•  pangakonto omamine teises liikmesriigis

 

•  liitumine kommunaalteenustega, nagu gaas, elekter, vesi, jäätmekäitlus, telekommunikatsiooni- ja internetiteenused

 

•  maksed, sh kreeditkorraldused, piiriüleste maksetega seonduvad viivitused

 

•  tarbija õigused ja garantiid kaupade ja teenuste ostmise puhul

 

•  tarbijate õiguskaitse, hüvitamine ja kohtumenetlus

 

  toodete ohutus ja turvalisus

 

 

Kodanike ja residentide õigused

  halduslike ja kohtulike petitsioonide esitamine riigi ja liidu tasandil

 

•  soo tunnustamine

Isikuandmete kaitse

•  andmesubjektide õiguste kasutamine vastavalt määrusele (EL) 2016/679, eelkõige seoses nende õigustega, mis on esitatud teavet ja isikuandmetele juurdepääsu, parandamist ja kustutamist ning vastuväidete esitamise õigust käsitlevas 2.–4. jaos

Muudatusettepanek    169

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – Ettevõtjatega seotud teabevaldkonnad – tabel

Valdkond

TEAVE ÕIGUSTE, KOHUSTUSTE JA ÕIGUSNORMIDE KOHTA

Ettevõtte asutamine, juhtimine ja tegevuse lõpetamine

•  ettevõtte registreerimine (registreerimismenetlused ja ettevõtluse õiguslikud vormid)

 

•  intellektuaalomandiõigused (patendi taotlemine, kaubamärgi, joonise või disainilahenduse registreerimine, reprodutseerimisloa saamine)

 

•  õiglus ja läbipaistvus seoses kaubandustavadega, sh tarbijate õigused ja garantiid kaupade ja teenuste müügi puhul

 

•  kaupade ja teenuste veebimüügi puhul piiriüleste maksevõimaluste pakkumine

 

•  lepinguõigusest tulenevad õigused ja kohustused, sh viivised

 

•  maksejõuetusmenetlused ja äriühingute likvideerimine

 

•  krediidikindlustus

 

•  äriühingute ühinemine või ettevõtte müümine

Töötajad

•  töötingimused (sh töötunnid, tasustatud puhkus, puhkuseõigused, ületunnitööga seotud õigused ja kohustused, tervisekontrollid, lepingu lõpetamine, vallandamine ja koondamine)

 

•  sotsiaalkindlustusalased õigused ja kohustused liidus (tööandjaks registreerimine, töötajate registreerimine, töötaja lepingu lõppemisest teatamine, sotsiaalkindlustuse maksmine, pensionitega seotud õigused ja kohustused)

 

•  teistest liikmesriikidest pärit töötajate töölevõtmine (töötajate lähetamine, teenuste osutamise vabadusega seotud õigusnormid, töötajate elukohanõuded)

 

•  võrdne kohtlemine (töökohal diskrimineerimist keelavad õigusnormid, meeste ja naiste võrdne tasustamine, tähtajalise lepinguga töötajate / tähtajatu lepinguga töötajate võrdne tasustamine)

 

•  töötajate esindamist käsitlevad õigusnormid

Maksud

•  käibemaks: teave üldiste õigusnormide, maksumäärade ja -vabastuste kohta, käibemaksukohustuslasena registreerimine ja käibemaksu tasumine, käibemaksu tagastamine

 

•  aktsiisimaksud: teave üldiste õigusnormide, maksumäärade ja -vabastuste kohta

 

•  muud maksud: tasumine, määrad

Kaubad

•  CE-märgise saamine

 

•  kohaldatavate standardite, tehniliste kirjelduste kindlakstegemine, toodete sertifitseerimine

 

•  selliste toodete vastastikune tunnustamine, mille suhtes ei kohaldata liidu spetsifikatsioone

 

•  ohtlike kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamisega seotud nõuded

 

•  kaugmüük / väljaspool äriruume toimuv müük: tarbijatele antav eelteave, lepingu kirjalik kinnitus, lepingust taganemine, kauba tarnimine, muud erikohustused

 

•  defektsed tooted: tarbijate õigused ja garantiid, müügijärgsed kohustused, kannatanu õiguskaitsevahendid

 

•  sertifitseerimine, märgised (EMAS, energiamärgised, ökodisain, ELi ökomärgis)

 

•  ringlussevõtt ja jäätmekäitlus

Teenused

•  litsentside või lubade saamine ettevõtte asutamiseks

 

•  ametiasutuste teavitamine piiriülesest tegevusest

 

•  kutsekvalifikatsioonide tunnustamine

Ettevõtte rahastamine

•  juurdepääsu saamine rahastamisele liidu tasandil, sh liidu rahastamisprogrammidele ja ettevõtlustoetustele

 

•  juurdepääsu saamine rahastamisele liikmesriigi tasandil

 

•  ettevõtjatele suunatud algatused (uutele ettevõtjatele organiseeritud vahetused, mentorlusprogrammid jne)

Riigihankelepingud

•  riigihangetes osalemine: õigusnormid ja menetlused

 

•  avaliku pakkumiskutse peale veebis pakkumuse esitamine

 

•  pakkumismenetlusega seonduvatest õigusnormide rikkumistest teatamine

Töötervishoid ja tööohutus

•  eri liiki tegevustega seonduvad tervishoiu- ja ohutusalased kohustused, sh riskide ennetamine, teavitamine ja koolitus

 

Muudatusettepanek

Valdkond

TEAVE ÕIGUSTE, KOHUSTUSTE JA ÕIGUSNORMIDE KOHTA

Ettevõtte asutamine, juhtimine ja tegevuse lõpetamine

•  ettevõtte registreerimine, muutmine või tegevuse lõpetamine (registreerimismenetlused ja ettevõtluse õiguslikud vormid)

 

•  ettevõtte viimine teise liikmesriiki

 

•  intellektuaalomandiõigused (patendi taotlemine, kaubamärgi, joonise või disainilahenduse registreerimine, reprodutseerimisloa saamine, kohaldatavad erandid)

 

•  õiglus ja läbipaistvus seoses kaubandustavadega, sh tarbijate õigused ja garantiid kaupade ja teenuste müügi puhul

 

•  kaupade ja teenuste veebimüügi puhul piiriüleste maksevõimaluste pakkumine

 

•  lepinguõigusest tulenevad õigused ja kohustused, sh viivised

 

•  maksejõuetusmenetlused ja äriühingute likvideerimine

 

•  krediidikindlustus

 

•  äriühingute ühinemine või ettevõtte müümine

 

•  juhtorgani vastutus

Töötajad

•  töötingimused (sh töötunnid, tasustatud puhkus, puhkuseõigused, ületunnitööga seotud õigused ja kohustused, tervisekontrollid, lepingu lõpetamine, vallandamine ja koondamine)

 

•  sotsiaalkindlustusalased õigused ja kohustused liidus (tööandjaks registreerimine, töötajate registreerimine, töötaja lepingu lõppemisest teatamine, sotsiaalkindlustuse maksmine, pensionitega seotud õigused ja kohustused)

 

•  teistest liikmesriikidest pärit töötajate töölevõtmine (töötajate lähetamine, teenuste osutamise vabadusega seotud õigusnormid, töötajate elukohanõuded)

 

•  võrdne kohtlemine (töökohal diskrimineerimist keelavad õigusnormid, meeste ja naiste võrdne tasustamine, tähtajalise lepinguga töötajate / tähtajatu lepinguga töötajate võrdne tasustamine)

 

•  töötajate esindamist käsitlevad õigusnormid

Maksud

•  käibemaks: teave üldiste õigusnormide, maksumäärade ja -vabastuste kohta, käibemaksukohustuslasena registreerimine ja käibemaksu tasumine, käibemaksu tagastamine

 

•  aktsiisimaksud: teave üldiste õigusnormide, maksumäärade ja -vabastuste kohta

 

•  tollimaks ning muud maksud, mida kogutakse kaupade impordi ning impordi ja ekspordiga seotud tolliprotseduuride raames

 

•  muud maksud: tasumine, määrad, maksudeklaratsioonid

Kaubad

•  CE-märgise saamine ja nõuded toodetele

 

•  kohaldatavate standardite, tehniliste kirjelduste kindlakstegemine, toodete sertifitseerimine

 

•  selliste toodete vastastikune tunnustamine, mille suhtes ei kohaldata liidu spetsifikatsioone

 

•  ohtlike kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamisega seotud nõuded

 

•  kaugmüük / väljaspool äriruume toimuv müük: tarbijatele antav eelteave, lepingu kirjalik kinnitus, lepingust taganemine, kauba tarnimine, muud erikohustused

 

•  defektsed tooted: tarbijate õigused ja garantiid, müügijärgsed kohustused, kannatanu õiguskaitsevahendid

 

•  sertifitseerimine, märgised (EMAS, energiamärgised, ökodisain, ELi ökomärgis)

 

•  ringlussevõtt ja jäätmekäitlus

Teenused

•  litsentside või lubade saamine ettevõtte asutamiseks

 

•  ametiasutuste teavitamine piiriülesest tegevusest

 

•  kutsekvalifikatsioonide ning kutsehariduse ja -õppe tunnustamine

Ettevõtte rahastamine

•  juurdepääsu saamine rahastamisele liidu tasandil, sh liidu rahastamisprogrammidele ja ettevõtlustoetustele

 

•  juurdepääsu saamine rahastamisele liikmesriigi tasandil

 

•  ettevõtjatele suunatud algatused (uutele ettevõtjatele organiseeritud vahetused, mentorlusprogrammid jne)

Riigihankelepingud

•  riigihangetes osalemine: õigusnormid ja menetlused

 

•  avaliku pakkumiskutse peale veebis pakkumuse esitamine

 

•  pakkumismenetlusega seonduvatest õigusnormide rikkumistest teatamine

Töötervishoid ja tööohutus

•  eri liiki tegevustega seonduvad tervishoiu- ja ohutusalased kohustused, sh riskide ennetamine, teavitamine ja koolitus

Muudatusettepanek    170

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – tabel

 

Komisjoni ettepanek

Elusündmused

Menetlused

Oodatav tulemus

Sünd

Sünnitunnistuse taotlemine

Sünnitunnistus

Õppimine

Avaliku sektori asutuse õppetoetuse taotlemine

Otsus toetusetaotluse kohta

Töötamine

Registreerimine sotsiaaltoetuse saamiseks

Kättesaamiskinnitus

 

Diplomi tunnustamise taotlemine

Otsus tunnustamistaotluse kohta

Kolimine

Aadressimuutuse registreerimine

Uue aadressi registreerimise kinnitus

 

Isikutunnistuse või passi taotlemine/uuendamine

Isikutunnistuse või passi väljaandmine või uuendamine

 

Mootorsõiduki registreerimine

Registreerimistunnistus

Pensionile jäämine

Pensioni- ja eelpensionihüvitiste taotlemine riiklikest või riigi osalusega skeemidest

Otsus pensioni- või eelpensionihüvitiste taotluse kohta

Ettevõtte asutamine

Majandustegevuse üldine registreerimine, välja arvatud menetlused äriühingute moodustamiseks ELi toimimise lepingu artikli 54 teise lõigu tähenduses

Kinnitus kõigi ettevõtlusega alustamiseks vajalike etappide läbimise kohta

 

Tööandja (füüsilise isiku) registreerimine riiklikus või riigi osalusega pensioni- ja kindlustusskeemis

Sotsiaalkindlustuse registreerimisnumber

 

Töötajate registreerimine riiklikus või riigi osalusega pensioni- ja kindlustusskeemis

Sotsiaalkindlustuse registreerimisnumber

Äritegevus

Sotsiaalkindlustussüsteemide teavitamine töötaja lepingu lõppemisest

Teatise kättesaamise kinnitus

 

Töötajate sotsiaalmaksete tasumine

Kättesaamistõend või muu kinnitus töötajate sotsiaalmaksete tasumise kohta

 

Muudatusettepanek

Elusündmused

Menetlused

Oodatav tulemus

Sünd

Sünnitunnistuse taotlemine

Sünnitunnistus või sünni registreerimise tõend

Alaline elukoht

Alalise elukoha tõendi taotlemine või elamisloakaardi taotlemine ja uuendamine

Registreerimise ja alalise elukoha tõend või elamisloakaardi väljaandmine või uuendamine

Õppimine

Avaliku sektori organi või asutuse õppetoetuse taotlemine

Otsus toetusetaotluse kohta

 

Avalik-õiguslikku kõrgharidusasutusse õppuriks registreerimine

Otsus registreerimise kohta

 

Diplomi tõendi ja kvalifikatsioonitõendi taotlemine avalik-õiguslikult organilt või asutuselt

Diplomi või kvalifikatsioonitõendi ärakiri

Töötamine

Registreerimine sotsiaaltoetuse saamiseks

Kättesaamiskinnitus

 

Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotlemine

Otsus tunnustamistaotluse kohta

 

Diplomi tunnustamise taotlemine

Otsus tunnustamistaotluse kohta

 

Tulumaksu deklareerimine

Deklaratsiooni kättesaamise kinnitus

Kolimine

Aadressimuutuse registreerimine

Uue aadressi registreerimise ja eelmiselt aadressilt väljaregistreerimise kinnitus

 

Isikutunnistuse või passi taotlemine/uuendamine

Isikutunnistuse või passi väljaandmine või uuendamine

 

Mootorsõiduki registreerimine

Registreerimistunnistus

 

Avaliku sektori organi või asutuse väljastatud kiirteemaksu kleebise või heitmekleebise taotlemine

Kiirteemaksu kleebise või heitmekleebise kättesaamine

Pensionile jäämine

Pensioni- ja eelpensionihüvitiste taotlemine riiklikest või riigi osalusega skeemidest

Otsus pensioni- või eelpensionihüvitiste taotluse kohta

 

Teabe taotlemine pensionikonto saldo kohta riiklikest või riigi osalusega skeemidest

Pensionikonto väljavõte

Ettevõtte asutamine

Majandustegevusest teavitamise nõuded, majandustegevusega seotud load ja selle muudatused ning ettevõtte tegevuse lõpetamine ilma maksejõuetus- või likvideerimismenetluseta, välja arvatud menetlused äriühingute moodustamiseks ELi toimimise lepingu artikli 54 teise lõigu tähenduses, ning majandustegevuse registreerimine äriregistris

Majandustegevuse muudatuste registreerimise kinnitus

 

Käibemaksukohustuslasena registreerimine

Käibemaksukohustuslasena registreerimise number

 

Registreerimine tulumaksu eesmärgil

Maksukohustuslasena registreerimise number

 

Tööandja (füüsilise isiku) registreerimine riiklikus või riigi osalusega pensioni- ja kindlustusskeemis

Sotsiaalkindlustuse registreerimisnumber (või muu registreerimise kinnitus)

 

Töötajate registreerimine riiklikus või riigi osalusega pensioni- ja kindlustusskeemis

Sotsiaalkindlustuse registreerimisnumber (või muu registreerimise kinnitus)

 

Käibedeklaratsioon

Käibedeklaratsiooni kättesaamine

 

Äriühingu maksudeklaratsioon

Deklaratsiooni kättesaamise kinnitus

Äritegevus

Sotsiaalkindlustussüsteemide teavitamine töötaja lepingu lõppemisest

Teatise kättesaamise kinnitus

 

Töötajate sotsiaalmaksete tasumine

Kättesaamistõend või muu kinnitus töötajate sotsiaalmaksete tasumise kohta

 

Teatis käibemaksuga maksustatava tegevuse lõpetamise kohta

Teatise kättesaamise kinnitus

Muudatusettepanek    171

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Andmekaitse järelevalve asutused

Muudatusettepanek    172

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b)  Vabatahtlikud abi- ja probleemilahendamisteenused, mida pakuvad pädevad asutused, komisjon või ELi institutsioonid, organid ja asutused või eraõiguslikud või erasektori osalusega üksused, kui need teenused vastavad käesolevas määruses sätestatud kvaliteedikriteeriumidele

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

I. Sissejuhatus

Käesolev ettepanek on üks põhimeetmeid integreerituma ja õiglasema siseturu saavutamiseks kodanike ja ettevõtete jaoks ning see kuulub koos digitaalse ühtse turu arendamisega Junckeri komisjoni kümne peamise prioriteedi hulka. Selle eesmärk on aidata kodanikel ja ettevõtjatel kasutada täiel määral ära uute digitaalsete vahendite ja e-valitsuse pakutavaid eeliseid, kui nad reisivad, töötavad ja õpivad või tegelevad ettevõtlusega mis tahes ELi liikmesriigis.

Kahjuks puutuvad nii kodanikud kui ka ettevõtjad endiselt kokku märkimisväärsete takistustega, kui soovivad kolida teise ELi liikmesriiki, seal õppida, elada, tooteid müüa või teenuseid osutada. Internetist asjakohase, täpse ja arusaadava teabe leidmine igapäevatoimingute kohta, samuti juurdepääs riigi haldusmenetlustele ja nende teostamine internetis on siiani sageli keeruline, aeganõudev ja kulukas või ei ole üldse võimalik. Kõnealuseid probleeme võib esineda ka neil isikutel, kes on ühe liikmesriigi kodanikud, kuid elavad teises liikmesriigis ja soovivad juurdepääsu oma päritoluliikmesriigi menetlustele. EL ja liikmesriigid vajavad tugevamaid stiimuleid, et rakendada kaugeleulatuvamaid piiriüleseid ja riiklikke e-valitsuse strateegiaid, et ELi kodanikud ja ettevõtjad saaksid kättesaadava tehnoloogia arengust täit kasu.

Kavandatavas määruses esitatakse uus algatus, mille eesmärk on reageerida Euroopas üha suuremale vajadusele avatud, tõhusa ja kaasava avaliku halduse järele, milles on võetud siht kaugeleulatuvate e-valitsuse strateegiate kasutamisele ning mis pakub piirideta, personaalseid, kasutajasõbralikke ja täielikult digitaalseid avaliku sektori teenuseid. Määruses esitatakse ettepanek luua tsentraliseeritud ühtne juurdepääsupunkt – ühtne digivärav, mis tagab ELi kodanikele ja ettevõtjatele juurdepääsu kogu teabele, mida neil on vaja oma vaba liikumise õiguste kasutamiseks ELis. Määrusega tagatakse ka mittediskrimineerival viisil täielik juurdepääs veebipõhistele menetlustele (kui menetlus on kättesaadav konkreetse liikmesriigi kodanikule, peab see olema kättesaadav ka teistest liikmesriikidest pärit kasutajatele) ning abi- ja probleemilahendamisteenustele. Lisaks kohustatakse määrusega liikmesriike looma täieliku veebipõhise juurdepääsu olulisimatele ning kodanike ja ettevõtjate poolt enim kasutatavatele menetlustele.

II. Ettepaneku koostamine

Ettepanek põhineb ulatuslikel konsultatsioonidel sidusrühmadega ja mõjuhinnangul. Konsulteerimine hõlmas sihtotstarbelist sidusrühmade seminari, veebipõhist avalikku konsultatsiooni, kohtumisi sidusrühmade esindajatega ning arutelusid liikmesriikidega. Konsulteerimisest jäi peamise punktina kõlama, et tegeleda tuleb ühtse turu kohta kättesaadava teabe, e-menetluste ja abiteenuste kvantiteedi ja kvaliteediga. Algatuse eesmärke toetatakse laialdaselt ning sidusrühmad on edukast rakendamisest väga huvitatud.

Ettepanekut toetab mõjuhinnang, mis näitas, et parim lahendus on luua ELi koordineeritud lähenemisviis, mille puhul teave, menetlused ja abiteenused on leitavad ELi otsingusüsteemi kaudu. Liikmesriigid haldavad sisu ja riigisiseste eeskirjade ja kohustustega seotud olulisi nõudeid. Seda täiendavad selged ja jõustatavad kvaliteedikriteeriumid ning veebipõhiselt kättesaadavad põhimenetlused.

III. Raportööri seisukoht

Raportöör toetab üldiselt komisjoni ettepanekut, mille eesmärk on luua ühtne digitaalne juurdepääsupunkt, mis pakub kvaliteetset teavet ja juurdepääsu e-haldusmenetlustele ning abiteenuseid kodanikele ja ettevõtjatele.

Internet ja digitehnoloogia muudavad seda, kuidas ettevõtted toimivad ja inimesed elavad, töötavad, õpivad, ettevõtlusega tegelevad ja reisivad. Seetõttu toetab raportöör mõtet, et EL ja liikmesriigid liiguksid oma halduse digitaliseerimise suunas, pakkudes kodanikele olulisi haldusmenetlusi, teavet ja õiguskaitsevahendeid veebipõhises vormis ning vähemalt ühes võõrkeeles lisaks riigi- või ametlikele keeltele. Teabe ja menetluste internetis kättesaadavaks tegemine mittediskrimineerival viisil on oluline ka selleks, et kodanikud saaksid kasutada oma õigusi siseturul.

Samas on raportöör teinud kindlaks mitu asjaolu, mida on vaja lähemalt arutada või täpsustada. Kõigepealt käsitleb raportöör Euroopa andmekaitseinspektori arvamust, mis sisaldab märkusi ja soovitusi selle kohta, kuidas kaitsta kavandatavas määruses paremini õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. Teiseks teeb raportöör mitu parandusettepanekut teabe, veebipõhiste menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste kvaliteedinõuete kohta. Kolmandaks esitab raportöör täiendavad sätted, et täpsustada veebipõhistele menetlustele juurdepääsu nõudeid. Raportöör toetab siseturu infosüsteemi määrusega tehtud muudatusi.

1. Euroopa andmekaitseinspektori arvamus – ühekordsuse põhimõte

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus on esitatud komisjoni ja Euroopa Parlamendi konkreetse taotluse alusel kooskõlas määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikega 2. Arvamuses esitatakse soovitused ühekordsuse põhimõtte rakendamise kohta, mille eesmärk on tagada, et kodanikelt ja ettevõtjatelt nõutakse, et nad esitaksid haldusasutusele teavet ainult üks kord ning hiljem saab seda teavet uuesti kasutada.

Raportöör toetab Euroopa andmekaitseinspektori arvamuses esitatud soovitusi ja rõhutab, et ühekordsuse põhimõtte eduka rakendamise tagamiseks kogu ELis ja õiguspärase piiriülese andmevahetuse võimaldamiseks tuleb ühekordsuse põhimõtet rakendada kooskõlas asjakohaste andmekaitsepõhimõtetega. Raportöör toetab ka pingutusi, millega tahetakse tagada, et üksikisikud säilitavad oma isikuandmete üle kontrolli, nõudes muu hulgas kasutaja sõnaselget taotlust enne tõendite mis tahes vahetamist pädevate asutuste vahel ja andes kasutajale võimaluse vahetatavad tõendid üle vaadata.

Raportöör on siiski arvamusel, et on veel asjaolusid, mis vajavad täpsustamist. Nende asjaolude käsitlemiseks esitab raportöör soovitusi mitmes küsimuses, keskendudes tõendite piiriülese vahetamise õiguslikule alusele, eesmärgikohasusest tulenevatele piirangutele, ühekordsuse põhimõtte kohaldamisalale ja kasutajate kontrolliga seotud praktilistele probleemidele. Raportööri peamised soovitused sisaldavad täpsustust, et ettepanekuga ei kehtestata õiguslikku alust tehnilise süsteemi kasutamiseks teabevahetuseks muudel eesmärkidel kui need, mis on sätestatud neljas loetletud direktiivis või on muul viisil ette nähtud kohaldatavas ELi või liikmesriigi õiguses. Ettepaneku eesmärk ei ole piirata isikuandmete kaitse üldmääruses osutatud eesmärgikohasuse põhimõtet.

2. Teabe, veebipõhiste menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste kvaliteedinõuded

Kvaliteedinõuete osas toetab raportöör komisjoni üldist lähenemisviisi. Ta soovib rõhutada, et ühtse digivärava kvaliteet sõltub digivärava kaudu osutatavate ELi ja riigi tasandi teenuste kvaliteedist. Selleks et ühtne digivärav vastaks kasutajate vajadustele, tuleb teabele, veebipõhistele menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele kehtestada ranged kvaliteedinõuded. Halvad kogemused ELi ja riigi tasandil veebipõhise teabe ja teenuste valdkonnas loovad ühtsest digiväravast negatiivse kuvandi.

Seetõttu teeb raportöör praeguse eelnõu kohta mitu parandusettepanekut, et karmistada kvaliteedinõudeid. Raportööri soovituste kohaselt tuleks samuti tagada, et teave on kergesti mõistetav, nii et käesoleva määrusega ette nähtud teabest ja teenustest saaks kasu võimalikult suur hulk kasutajaid. Sellega seoses teeb raportöör mitu muudatusettepanekut tagamaks, et ettepaneku reguleerimisalasse kuuluvatel nii riigi kui ka ELi tasandi veebilehtedel oleks tagatud juurdepääs ka puuetega kasutajatele. Lisaks märgib raportöör, et komisjoni toetatud ühisele kasutajaliidesele tuleb kehtestada mitu kvaliteedinõuet. Komisjon ja riiklikud koordinaatorid peaksid jälgima koordineerimisrühma kaudu kvaliteedinõuete täitmist ning kui kvaliteet oluliselt ja püsivalt halveneb, peaksid nad saama teenuse ajutiselt katkestada või viimase võimalusena kaaluma sanktsioone või ühismeetmeid liikmesriikidega teenuste parandamiseks või töökorda seadmiseks.

3. Juurdepääs veebipõhistele menetlustele

Raportöör paigutab artikli 5 lõike 1 ümber artiklisse 11. Muudatus on vajalik selleks, et täpsustada artiklis 5 ja artiklis 11 sätestatud veebipõhiste menetluste erinevust. II lisas loetletud artikliga 5 seotud veebipõhised menetlused on liikmesriikidele kohustuslikud. Seepärast peavad liikmesriigid tagama, et kõik artikli 5 kohased menetlused on veebis täielikult kättesaadavad kõikidele kasutajatele. Lisaks täpsustab raportöör, mida täielik veebis kättesaadavus tähendab ja millised menetlused peavad olema hõlmatud II lisas. Raportööri jaoks on oluline rõhutada, et käesoleva määruse sätted ei mõjuta liidu ja/või riigisisese õiguse kehtivaid sisulisi sätteid ning et liikmesriigid jätkavad oma riiklike teenuste ja menetluste korraldamist vastavalt riigi vajadustele.

Artikliga 11 tagatakse ühtlasi, et kui liikmesriigid teevad teatavad menetlused kättesaadavaks oma riigi kodanikele, peaksid nad tegema need menetlused mittediskrimineerival viisil kättesaadavaks ka piiriülestele kasutajatele, et need saaksid siseturul kasutada oma liidu õigusest tulenevaid õigusi ning täita neid kohustusi ja eeskirju. Raportöör toetab seda eesmärki, kuid rõhutab, et piiriüleste kasutajate puhul kasutatavad tehnilised nõuded peaksid olema võimalikud ka riigisisestele kasutajatele kooskõlas riigisiseste menetluste ja nõuetega.

4. Siseturu infosüsteemi (IMI) käsitleva määruse läbivaatamine

Raportöör kiidab heaks IMI määruse suhtes esitatud muudatused, millega kinnitatakse ja ajakohastatakse IMI jaoks ette nähtud koordineeritud järelevalvemehhanismi käsitlevaid sätteid ning mis samuti võimaldavad Euroopa andmekaitsenõukogul kasutada tehnilisi võimalusi, mida kõnealune süsteem pakub teabevahetuseks isikuandmete kaitse üldmääruse raames. Seoses IMI määruse muudatustega soovitab Euroopa andmekaitseinspektor lisada IMI määruse lisasse isikuandmete kaitse üldmääruse, et IMI-t oleks võimalik kasutada andmekaitse eesmärgil.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühtse digivärava loomine teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks

Viited

COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

EP-le esitamise kuupäev

2.5.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

12.6.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

12.6.2017

LIBE

12.6.2017

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

30.5.2017

LIBE

5.2.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Marlene Mizzi

30.5.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.10.2017

21.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

Vastuvõtmise kuupäev

22.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Esitamise kuupäev

8.3.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Soltes

3

EFDD

ENF

John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 21. märts 2018Õigusalane teave