Menettely : 2017/0086(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0054/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0054/2018

Keskustelut :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0349

MIETINTÖ     ***I
PDF 1073kWORD 148k
8.3.2018
PE 612.231v03-00 A8-0054/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta

(COM(2017)0256 – C8–0141/2017 – 2017/0086(COD))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Marlene Mizzi

OIKAISUT/LISÄYKSET
TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta

(COM(2017)0256 – C8–0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0256),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 21 artiklan 2 kohdan, 48 artiklan ja 114 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8–0141/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 18. lokakuuta 2017 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A8‑0054/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Digitaalisia sisämarkkinoita koskevassa tiedonannossa17 tunnustetaan internetin ja digitaaliteknologian rooli siinä, miten se muuttaa tapaamme elää ja työskennellä edistämällä valtavia innovointi-, kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksia. Tiedonannossa todetaan, että kansalaisten ja yritysten tarpeisiin omassa maassa ja valtioiden rajojen yli voitaisiin vastata paremmin laajentamalla ja integroimalla olemassa olevia eurooppalaisia portaaleja, verkostoja, palveluja ja järjestelmiä ja yhdistämällä ne digitaaliseksi palveluväyläksi. EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelmassa vuosiksi 2016–202018 esitetään digitaalinen palveluväylä yhtenä vuonna 2017 toteutettavista toimista. Euroopan unionin kansalaisuutta koskevassa vuoden 2017 katsauksessa19 pidettiin digitaalista palveluväylää prioriteettina EU:n kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien kannalta.

(2)  Digitaalisia sisämarkkinoita koskevassa tiedonannossa17 tunnustetaan internetin ja digitaaliteknologian rooli siinä, miten se muuttaa kansalaisten, yritysten ja niiden työntekijöiden elämää ja tapoja viestiä, saada tietoa, kuluttaa, osallistua ja työskennellä edistämällä innovointi-, kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksia. Tiedonannossa sekä useissa Euroopan parlamentin päätöslauselmissa todetaan, että kansalaisten ja yritysten tarpeisiin omassa maassa ja valtioiden rajojen yli voitaisiin vastata paremmin laajentamalla ja integroimalla olemassa olevia eurooppalaisia ja kansallisia portaaleja, verkkosivustoja, verkostoja, palveluja ja järjestelmiä ja yhdistämällä ne eurooppalaiseksi keskitetyksi yhteyspisteeksi, digitaaliseksi palveluväyläksi. EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelmassa vuosiksi 2016–202018 esitetään digitaalinen palveluväylä yhtenä vuonna 2017 toteutettavista toimista. Euroopan unionin kansalaisuutta koskevassa vuoden 2017 katsauksessa19 pidettiin digitaalista palveluväylää prioriteettina EU:n kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien kannalta.

__________________

__________________

17   Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle (COM(2015) 192 final, 6.5.2015).

17   Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle (COM(2015) 192 final, 6.5.2015).

18   Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelma 2016–2020 – Hallinnon digitalisaatiokehityksen vauhdittaminen (COM(2016) 179 final).

18   Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelma 2016–2020 – Hallinnon digitalisaatiokehityksen vauhdittaminen (COM(2016) 179 final).

19   Kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa – Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2017 (COM(2017) 30/2 final, 24.1.2017).

19   Kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa – Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2017 (COM(2017) 30/2 final, 24.1.2017).

Perustelu

On kuvattava paremmin sitä, miten paljon digitaaliteknologiat muuttavat kansalaisten, yritysten ja niiden työntekijöiden elämää ja tapoja viestiä, saada tietoa, keksiä, kuluttaa, osallistua ja tehdä työtä. Lisäksi on painotettava, että on tärkeää integroida kaikki eurooppalaiset ja kansalliset portaalit yhdeksi keskitetyksi yhteyspisteeksi.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat toistuvasti pyytäneet kattavampaa ja käyttäjäystävällisempää tieto- ja neuvontapakettia, joka auttaisi yrityksiä navigoimaan sisämarkkinoilla ja vahvistaisi ja järkeistäisi sisämarkkinavälineitä niin, että vastattaisiin paremmin kansalaisten ja yritysten tarpeisiin niiden valtioiden rajat ylittävän toiminnan osalta.

(3)  Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat toistuvasti pyytäneet kattavampaa ja käyttäjäystävällisempää tieto- ja neuvontapakettia, joka auttaisi kansalaisia ja yrityksiä navigoimaan sisämarkkinoilla ja vahvistaisi ja järkeistäisi sisämarkkinavälineitä niin, että vastattaisiin paremmin kansalaisten ja yritysten tarpeisiin niiden valtioiden rajat ylittävän toiminnan osalta.

Perustelu

Euroopan parlamentti on toistuvasti pyytänyt lisää tietoa ja neuvoja sekä kansalaisille että yrityksille.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Tällä asetuksella vastataan näihin pyyntöihin tarjoamalla kansalaisille ja yrityksille helppo pääsy tietoihin, menettelyihin sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin, joita ne tarvitsevat käyttääkseen oikeuksiaan sisämarkkinoilla. Tällä asetuksella perustetaan digitaalinen palveluväylä, jossa komissiolla ja toimivaltaisilla viranomaisilla on keskeinen rooli, jotta nämä tavoitteet saavutetaan.

(4)  Tällä asetuksella vastataan näihin pyyntöihin tarjoamalla kansalaisille ja yrityksille pääsy tietoihin, sähköisiin menettelyihin sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin, joita nämä tarvitsevat käyttääkseen oikeuksiaan sisämarkkinoilla. Yhteinen digitaalinen palveluväylä voisi auttaa parantamaan sääntöjen ja määräysten avoimuutta esimerkiksi seuraavilla aloilla: matkustaminen unionissa, työskentely ja eläkkeellä olo unionissa, kansalaisten oleskelu muissa jäsenvaltioissa kuin alkuperävaltiossa, koulutukseen pääsy muissa jäsenvaltioissa, mahdollisuus käyttää terveydenhuoltopalveluja sekä perheoikeuksien, oleskeluoikeuksien, kansalaisoikeuksien ja kuluttajien oikeuksien käyttäminen. Lisäksi se voisi auttaa parantamaan kuluttajien luottamusta, puuttumaan kuluttajansuojan ja sisämarkkinasääntöjen hajanaisuuteen ja vähentämään yrityksille säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tällä asetuksella perustetaan käyttäjäystävällinen ja interaktiivinen digitaalinen palveluväylä, joka ohjaa käyttäjiä näiden tarpeiden mukaan asianmukaisimpiin palveluihin. Tässä yhteydessä komissiolla, jäsenvaltioilla ja toimivaltaisilla viranomaisilla on keskeinen rooli, jotta nämä tavoitteet saavutetaan.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Yhteisen digitaalisen palveluväylän olisi helpotettava yhtäältä kansalaisten ja yritysten ja toisaalta julkishallinnon ja toimivaltaisten viranomaisten välistä vuorovaikutusta tarjoamalla pääsy unionin tai kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla hallinnoituihin verkkoportaaleihin, verkkosivuille ja verkkosivustoille, mikä helpottaa kansalaisten ja yritysten päivittäistä toimintaa ja minimoi esteet sisämarkkinoilla. Tällainen yhteinen digitaalinen palveluväylä, joka tarjoaa pääsyn paikkansapitävään ja ajantasaiseen tietoon samoin kuin menettelyjen sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen sähköisen käyttömahdollisuuden, voisi auttaa lisäämään käyttäjien tietoisuutta erilaisista olemassa olevista sähköisistä palveluista sekä auttaa näitä säästämään kustannuksia ja aikaa, kun käyttäjät etsivät vaatimuksiaan parhaiten vastaavaa sähköistä palvelua.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tässä asetuksessa luetellaan tiedot, jotka ovat merkityksellisiä kansalaisten ja yritysten kannalta näiden käyttäessä oikeuksiaan sisämarkkinoilla, ja siinä olisi edellytettävä, että jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että näitä aloja koskevat tiedot katetaan kokonaisuudessaan kansallisilla ja unionin tason verkkosivustoilla ja portaaleilla. Näissä tiedoissa ei pitäisi pelkästään selittää kansalaisia ja yrityksiä koskevia sääntöjä ja velvollisuuksia vaan myös menettelyjä, jotka on hoidettava näiden sääntöjen ja velvollisuuksien noudattamiseksi. Tiedoissa olisi myös kuvattava neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja, joiden puoleen kansalaiset ja yritykset voivat kääntyä, jos niillä on ongelmia tietojen ymmärtämisessä, tietojen soveltamisessa omaan tilanteeseensa tai menettelyn hoitamisessa.

(5)  Tässä asetuksessa luetellaan tiedot, jotka ovat merkityksellisiä kansalaisten ja yritysten kannalta näiden käyttäessä oikeuksiaan sisämarkkinoilla, ja siinä olisi edellytettävä, että jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että näitä aloja koskevat paikkansapitävät, korkealaatuiset ja ajantasaiset tiedot katetaan kokonaisuudessaan kansallisella ja unionin tasolla, myös alueellisella ja paikallisella tasolla, ja selitetään kansalaisia ja yrityksiä koskevat sovellettavat säännöt ja velvollisuudet sekä menettelyt, jotka on hoidettava näiden sääntöjen ja velvollisuuksien noudattamiseksi. Tiedot olisi ryhmiteltävä aihepiireittäin, kuten ’työehdot’, ’terveys’ ja ’eläkkeet’, ja erilaiset täydentävät palvelut olisi linkitettävä toisiinsa, jotta käyttäjiä on helppo ohjata digitaalisella palveluväylällä eri palveluiden välillä. Digitaalisen palveluväylän selkeyden varmistamiseksi sillä tarjottujen tietojen olisi oltava selkeitä, paikkansapitäviä ja ajantasaisia, monimutkaista terminologiaa olisi käytettävä mahdollisimman vähän ja lyhenteiden käyttö olisi rajattava yksinkertaisiin ja helposti ymmärrettäviin termeihin, jotka eivät edellytä etukäteistietoa asiasta tai lainsäädännöstä. Lisäksi tiedoissa olisi myös kuvattava neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja, joiden puoleen kansalaiset ja yritykset voivat kääntyä, jos niillä on ongelmia tietojen ymmärtämisessä, tietojen soveltamisessa omaan tilanteeseensa tai menettelyn hoitamisessa.

Perustelu

Jotta digitaalinen palveluväylä täyttäisi käyttäjien tarpeet, olisi vahvistettava tietojen laatua koskevia normeja. Kansalaiset ja yritykset pitivät selkeitä, paikkansapitäviä ja ajantasaisia tietoja keskitetyn yhteyspisteen tärkeimpinä ominaisuuksina Euroopan parlamentin politiikkayksikkö A:lle vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa ”A European Single Point of Contact”. Tutkimuksen laatijoiden suositusten mukaisesti olisi myös varmistettava, että tiedot ovat helposti ymmärrettävissä, jotta mahdollisimman moni käyttäjä voi hyödyntää asetuksessa tarkoitettuja tietoja ja palveluja.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Koska aloitteella on kolmitahoinen tarkoitus, jolla tähdätään sellaisiin kansalaisiin ja yrityksiin kohdistuvan hallinnollisen rasitteen keventämiseen, jotka toimivat tai haluavat toimia toisessa jäsenvaltiossa kansallisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, syrjinnän poistamiseen sekä sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseen tietojen, menettelyjen sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen tarjoamisen osalta ja koska sen komponentit kattavat kansalaisten vapaan liikkuvuuden ja sosiaaliturvan, joita ei voida pitää pelkästään liitännäisinä, aloitteen olisi perustuttava SEUT-sopimuksen 21 artiklan 2 kohtaan, 48 artiklaan ja 114 artiklan 1 kohtaan.

(6)  Koska tällä asetuksella tähdätään kansalaisiin ja yrityksiin kohdistuvien hallinnollisten rasitteiden keventämiseen riippumatta siitä, toimivatko tai haluavatko nämä toimia toisessa jäsenvaltiossa vai sijoittautumis- tai asuinjäsenvaltiossaan kansallisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, syrjinnän poistamiseen sekä sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseen tietojen, menettelyjen sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen tarjoamisen osalta ja koska sen komponentit kattavat kansalaisten vapaan liikkuvuuden ja sosiaaliturvan, joita ei voida pitää pelkästään liitännäisinä, tämän asetuksen olisi perustuttava SEUT-sopimuksen 21 artiklan 2 kohtaan, 48 artiklaan ja 114 artiklan 1 kohtaan.

Perustelu

Digitaalisesta palveluväylästä on hyötyä sekä rajatylittäville käyttäjille että käyttäjille, jotka käyttävät sitä kotijäsenvaltioissaan tai jäsenvaltiossa, jossa asuvat/oleskelevat, koska sillä viedään kansallista hallintoa kohti tavoitteita, jotka koskevat sähköistä hallintoa ja digitaalisten ratkaisujen tarjoamista kansalaisten jokapäiväisen elämän toimintoihin.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta unionin kansalaiset ja yritykset voisivat käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen sisämarkkinoilla, unionin olisi hyväksyttävä erityisiä toimenpiteitä, jotka antavat kansalaisille ja yrityksille mahdollisuuden saada helposti kattavia ja luotettavia tietoja unionin lainsäädännön mukaisista oikeuksistaan ja tietoja sovellettavista kansallisista säännöistä ja menettelyistä, joita niiden on noudatettava muuttaessaan muuhun kuin kotijäsenvaltioonsa tai asuessaan tai opiskellessaan taikka sijoittautuessaan tai harjoittaessaan liiketoimintaa muussa kuin kotijäsenvaltiossaan. Kansallisella tasolla tarjottavien tietojen olisi koskettava unionin lainsäädännön kansallisten täytäntöönpanosääntöjen lisäksi myös muita kansallisia sääntöjä, joita sovelletaan yhtä lailla oman maan ja muiden jäsenvaltioiden kansalaisiin ja yrityksiin.

(7)  Jotta unionin kansalaiset ja yritykset voisivat käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen sisämarkkinoilla, unionin olisi hyväksyttävä erityisiä syrjimättömiä toimenpiteitä, jotka antavat kansalaisille ja kaikille jossakin jäsenvaltiossa asuville luonnollisille henkilöille sekä yrityksille mahdollisuuden saada helposti kattavia ja luotettavia tietoja unionin lainsäädännön mukaisista oikeuksistaan ja tietoja sovellettavista kansallisista säännöistä ja menettelyistä, joita niiden on noudatettava muuttaessaan muuhun kuin kotijäsenvaltioonsa tai asuessaan tai opiskellessaan taikka sijoittautuessaan tai harjoittaessaan liiketoimintaa muussa kuin kotijäsenvaltiossaan. Kansallisella tasolla tarjottavien tietojen olisi koskettava unionin lainsäädännön kansallisten täytäntöönpanosääntöjen lisäksi myös muita kansallisia sääntöjä, joita sovelletaan yhtä lailla oman maan ja muiden jäsenvaltioiden kansalaisiin ja yrityksiin.

Perustelu

Tämä on yleinen huomio, jonka mukaan unionin ja jäsenvaltioiden olisi sovellettava yrityksiin ja kansalaisiin syrjimättömiä toimenpiteitä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Tällä asetuksella olisi perustettava yhteyspiste, jonka kautta kansalaisten ja yritysten pitäisi pystyä saamaan tietoja säännöistä ja vaatimuksista, joita niiden on noudatettava unionin ja/tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sillä olisi yksinkertaistettava ja tehostettava kansalaisten ja yritysten yhteydenpitoa unionin tai kansallisella tasolla perustettuihin neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin. Palveluväylällä pitäisi myös helpottaa menettelyjen esteetöntä hoitamista. Sen vuoksi tässä asetuksessa pitäisi edellyttää, että jäsenvaltiot antavat käyttäjille mahdollisuuden hoitaa täysin sähköisesti tietyt menettelyt, jotka ovat keskeisen tärkeitä suurimmalle osalle valtioiden rajojen yli liikkuvia kansalaisia ja yrityksiä, niin ettei vaikuteta millään tavalla näillä aloilla unionin ja/tai kansallisen lainsäädännön nojalla voimassa oleviin aineellisiin vaatimuksiin. Tähän liittyen asetuksella pitäisi tukea yhden kerran periaatetta, kun kyseessä on näytön vaihtaminen eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä.

(11)  Tällä asetuksella olisi perustettava yhteyspiste, jonka kautta kansalaisten ja yritysten pitäisi pystyä saamaan tietoja säännöistä ja vaatimuksista, joita niiden on noudatettava unionin ja/tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sillä olisi yksinkertaistettava ja tehostettava kansalaisten ja yritysten yhteydenpitoa unionin tai kansallisella tasolla perustettuihin neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin. Palveluväylällä pitäisi myös helpottaa menettelyjen esteetöntä hoitamista sähköisesti. Sen vuoksi tässä asetuksessa pitäisi edellyttää, että jäsenvaltiot antavat käyttäjille mahdollisuuden hoitaa tapauksen mukaan täysin sähköisesti liitteessä II luetellut menettelyt, jotka ovat keskeisen tärkeitä suurimmalle osalle kansalaisia ja yrityksiä, tai hoitaa muita menettelyjä, jotka ovat jossakin jäsenvaltiossa käyttäjien saatavilla sähköisesti ja jotka on vahvistettu kansallisella tasolla tai jotka kansalliset keskuselimet ovat vahvistaneet tai jotka on asetettu kaikkien keskushallinnon alapuolisen tason aluehallintojen saataville. Tämä asetus ei saisi vaikuttaa millään tavalla näillä aloilla unionin ja/tai kansallisen lainsäädännön nojalla voimassa oleviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Tämän asetuksen liitteessä II lueteltujen menettelyjen ja direktiivien 2005/36/EY, 2006/123/EY, 2014/24/EU ja 2014/25/EU mukaisten menettelyjen osalta tällä asetuksella pitäisi tukea yhden kerran periaatetta ja siinä olisi noudatettava täysimääräisesti henkilötietojen suojaa koskevaa perusoikeutta, kun kyseessä on näytön vaihtaminen eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Palveluväylän olisi oltava käyttäjäkeskeinen ja -ystävällinen, ja sen olisi annettava kansalaisille ja yrityksille mahdollisuus toimia vuorovaikutuksessa kansallisen ja unionin tason hallinnon kanssa ja antaa niille palautetta sekä yhteyspisteen kautta tarjotuista palveluista että sisämarkkinoiden toimivuudesta kokemustensa mukaan. Palautevälineen pitäisi antaa käyttäjälle mahdollisuus tuoda esiin havaittuja ongelmia, puutteita ja tarpeita ja kannustaa näin palvelujen laadun jatkuvaan parantamiseen.

(12)  Digitaalisen palveluväylän sekä tämän asetuksen soveltamisalaan unionin tasolla tai kansallisella tasolla kuuluvien tietojen, sähköisten menettelyjen sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen esitystavan olisi oltava käyttäjäkeskeinen ja -ystävällinen. Palveluväylällä olisi pyrittävä välttämään päällekkäisyyksiä ja tarjoamaan yhteyksiä nykyisten palvelujen välillä. Sen olisi annettava kansalaisille ja yrityksille mahdollisuus toimia vuorovaikutuksessa kansallisen ja unionin tason hallinnon kanssa ja antaa niille palautetta sekä yhteyspisteen kautta tarjotuista palveluista että sisämarkkinoiden toimivuudesta kokemustensa mukaan. Palautevälineen pitäisi antaa käyttäjälle mahdollisuus tuoda käyttäjien henkilötietojen suojaamiseksi nimettömästi esiin havaittuja ongelmia, puutteita ja tarpeita ja kannustaa näin palvelujen laadun jatkuvaan parantamiseen.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Palveluväylän onnistuminen riippuu komission ja jäsenvaltioiden yhteisestä ponnistuksesta. Palveluväylään olisi sisällytettävä yhteinen käyttöliittymä, joka integroidaan nykyiseen Sinun Eurooppasi -portaaliin ja jota komissio hallinnoi. Yhteisen käyttöliittymän olisi tarjottava linkkejä tietoihin, menettelyihin ja neuvonta- tai ongelmanratkaisupalveluihin, jotka ovat saatavilla portaaleilla, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja komissio hallinnoivat. Palveluväylän käytön helpottamiseksi käyttöliittymän olisi oltava saatavilla kaikilla virallisilla unionin kielillä. Palveluväylän toimintaa olisi tuettava komission ja jäsenvaltioiden yhdessä kehittämillä teknisillä välineillä.

(13)  Palveluväylän onnistuminen riippuu komission ja jäsenvaltioiden yhteisestä ponnistuksesta. Palveluväylään olisi sisällytettävä yhteinen käyttöliittymä, joka integroidaan nykyiseen Sinun Eurooppasi -portaaliin ja jota komissio hallinnoi. Yhteisen käyttöliittymän olisi tarjottava linkkejä tietoihin, menettelyihin ja neuvonta- tai ongelmanratkaisupalveluihin, jotka ovat saatavilla portaaleilla, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja komissio hallinnoivat. Palveluväylän käytön helpottamiseksi käyttöliittymän olisi oltava näkyvillä kaikilla palveluväylään kuuluvilla ja siihen linkitetyillä unionin ja kansallisilla verkkosivustoilla, ja saatavilla kaikilla virallisilla unionin kielillä. Palveluväylän toimintaa olisi tuettava komission ja jäsenvaltioiden yhdessä kehittämillä teknisillä välineillä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tällä asetuksella olisi vahvistettava sähköisten menettelyjen sisämarkkinaulottuvuutta soveltamalla yleistä syrjimättömyyden periaatetta myös suhteessa siihen, miten kansalaiset tai yritykset pääsevät hyödyntämään kansallisen tai unionin lainsäädännön perusteella kansallisella tasolla jo perustettuja sähköisiä menettelyjä. Myös sellaisten käyttäjien, jotka eivät asu tai ole sijoittautuneena jäsenvaltiossa, pitäisi päästä hoitamaan menettelyjä sähköisesti ilman esteitä, joista esimerkkeinä ovat lomakekentät, jotka edellyttävät kansallista puhelin- tai postinumeroa, maksujen suorittaminen vain järjestelmillä, joissa ei hyväksytä valtioiden rajojen ylittäviä maksuja, selitysten puuttuminen muulla kuin maan kielellä tai kielillä sekä se, että sähköistä näyttöä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevilta viranomaisilta ei ole mahdollista toimittaa eikä toisessa jäsenvaltiossa myönnettyä sähköistä tunnistautumisvälinettä ole mahdollista hyväksyä.

(15)  Tällä asetuksella olisi vahvistettava sähköisten menettelyjen sisämarkkinaulottuvuutta ja edistettävä näin sisämarkkinoiden digitalisointia soveltamalla yleistä syrjimättömyyden periaatetta suhteessa siihen, miten kansalaiset tai yritykset pääsevät hyödyntämään kansallisen tai unionin lainsäädännön perusteella kansallisella tasolla jo perustettuja sähköisiä menettelyjä. Myös sellaisten käyttäjien, jotka eivät asu tai ole sijoittautuneena jäsenvaltiossa, pitäisi päästä hoitamaan menettelyjä sähköisesti ilman esteitä, joista esimerkkeinä ovat lomakekentät, jotka edellyttävät kansallista puhelinnumeroa, puhelinnumeron etuliitettä tai postinumeroa, maksujen suorittaminen vain järjestelmillä, joissa ei hyväksytä valtioiden rajojen ylittäviä maksuja, selitysten puuttuminen muulla kuin jäsenvaltion kansallisella tai virallisella kielellä tai kielillä sekä se, että sähköistä näyttöä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevilta viranomaisilta ei ole mahdollista toimittaa eikä toisessa jäsenvaltiossa myönnettyä sähköistä tunnistautumisvälinettä ole mahdollista hyväksyä. Jos käyttäjällä ainoastaan yhden jäsenvaltion alueelle rajoittuvassa tilanteessa on mahdollisuus hoitaa menettely sähköisesti kyseisessä jäsenvaltiossa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvalla alalla, myös rajatylittävällä käyttäjällä pitäisi olla mahdollisuus hoitaa sama menettely sähköisesti joko samaa tai mukautettua teknistä ratkaisua käyttäen ilman mitään syrjiviä esteitä. Tätä varten jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus vahvistaa vastaavia syrjimättömiä menettelyjä käyttäjille, jotka ovat tai oleskelevat toisessa jäsenvaltiossa, edellyttäen, että ne varmistavat, että rajatylittäviin käyttäjiin sovelletaan samoja tiedon ja palveluiden saantia koskevia edellytyksiä kuin kyseisessä jäsenvaltiossa oleviin käyttäjiin.

Perustelu

Palveluväylä on digitaalinen väline, joka auttaa tiedottamaan kansalaisille näiden unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisista oikeuksista sekä mahdollistaa sähköisten menettelyjen sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen käytön ja pääsyn niihin. Asetus ei estä jäsenvaltioita edelleen järjestämästä kansallisia palveluja ja menettelyjä kansallisia tarpeita vastaavalla tavalla, eikä sillä ole vaikutusta tähän, mutta niiden on kuitenkin varmistettava, että menettelyt eivät ole rajaylittäviä käyttäjiä syrjiviä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Tämän asetuksen olisi pohjauduttava sähköistä tunnistamista koskevaan asetukseen (eIDAS)26, jossa säädetään ehdoista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot tunnustavat toisen jäsenvaltion ilmoitetun sähköisen tunnistamisjärjestelmän piiriin kuuluvat tietyt luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden sähköisen tunnistautumisen menetelmät. Kyseisen asetuksen soveltamispäivästä asti pitäisi olla mahdollista, että käyttäjät voivat käyttää sähköisiä tunnistautumis- ja todentamiskeinojaan voidakseen toimia valtioiden rajojen yli ja asioida sähköisesti toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

(16)  Tämän asetuksen olisi pohjauduttava sähköistä tunnistamista koskevaan asetukseen (eIDAS)26, jossa säädetään ehdoista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot tunnustavat toisen jäsenvaltion ilmoitetun sähköisen tunnistamisjärjestelmän piiriin kuuluvat tietyt luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden sähköisen tunnistautumisen menetelmät. Kyseisen asetuksen soveltamispäivästä asti pitäisi olla mahdollista, että käyttäjät voivat käyttää sähköisiä tunnistautumis- ja todentamiskeinojaan voidakseen toimia valtioiden rajojen yli ja asioida sähköisesti toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Käyttäjien olisi myös voitava käyttää sähköisiä tunnistautumis- ja todentamiskeinojaan toimiessaan ja asioidessaan sähköisesti unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen hallinnon kanssa. Tämän asetuksen olisi säilytettävä sähköisten tunnistautumis- ja todentamisjärjestelmien teknologianeutraalius.

__________________

__________________

26   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

26   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

Perustelu

Käyttäjien olisi voitava käyttää kansallisia sähköisiä tunnistautumis- ja todentamiskeinojaan myös unionin tasolla.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta kansalaiset ja yritykset voisivat hyödyntää suoraan sisämarkkinoiden tarjoamia etuja ilman tarpeetonta hallinnollista lisärasitetta, tässä asetuksessa olisi edellytettävä rajatylittävien käyttäjien kannalta tiettyjen keskeisten menettelyjen, jotka luetellaan tämän asetuksen liitteessä II, käyttöliittymän täyttä digitalisointia ja säädettävä kriteereistä, joiden perusteella menettelyn voidaan katsoa olevan täysin sähköisesti käytettävissä. Yritysten kannalta yksi tällainen erityisen merkityksellinen menettely on liiketoiminnan rekisteröinti. Tämän ei pitäisi kuitenkaan käsittää menettelyjä, joiden tuloksena yrityksestä tulee oikeushenkilö, koska tällaiset menettelyt edellyttävät kattavaa lähestymistapaa, jolla pyritään helpottamaan digitaalisia ratkaisuja koko yrityksen elinkaaren ajan. Kun yritys sijoittautuu toiseen jäsenvaltioon, sen on rekisteröidyttävä sosiaaliturvajärjestelmään ja vakuutusjärjestelmään voidakseen rekisteröidä työntekijänsä ja suorittaa maksuja molempiin järjestelmiin. Nämä menettelyt ovat yhteisiä kaikille millä tahansa talouden alalla toimiville yrityksille, minkä vuoksi on aiheellista edellyttää, että nämä kaksi rekisteröintimenettelyä voitaisiin hoitaa sähköisesti.

(18)  Jotta kansalaiset ja yritykset voisivat hyödyntää suoraan sisämarkkinoiden tarjoamia etuja ilman tarpeetonta hallinnollista lisärasitetta, tässä asetuksessa olisi edellytettävä rajatylittävien käyttäjien kannalta tiettyjen keskeisten menettelyjen, jotka luetellaan tämän asetuksen liitteessä II, käyttöliittymän täyttä digitalisointia ja säädettävä kriteereistä, joiden perusteella menettelyn voidaan katsoa olevan täysin sähköisesti käytettävissä. Tällaista täyden digitalisoinnin vaatimusta ei pitäisi soveltaa, jos menettely ei ole käytössä jäsenvaltiossa. Yritysten kannalta yksi tällainen erityisen merkityksellinen menettely on liiketoimintaa koskeva ilmoitus. Tämän asetuksen ei pitäisi kuitenkaan käsittää menettelyjä, joiden tuloksena yrityksestä tulee oikeushenkilö, kuten rekisteröintiä liikkeenharjoittajaksi, kumppanuudeksi tai muuksi muodoksi, joka ei ole erillinen oikeushenkilö, tai liiketoiminnan rekisteröintiä yhtiörekisteriin, koska tällaiset menettelyt edellyttävät kattavaa lähestymistapaa, jolla pyritään helpottamaan digitaalisia ratkaisuja koko yrityksen elinkaaren ajan. Kun yritys sijoittautuu toiseen jäsenvaltioon, sen on rekisteröidyttävä sosiaaliturvajärjestelmään ja vakuutusjärjestelmään voidakseen rekisteröidä työntekijänsä ja suorittaa maksuja molempiin järjestelmiin. Nämä menettelyt ovat yhteisiä kaikille millä tahansa talouden alalla toimiville yrityksille, minkä vuoksi on aiheellista edellyttää, että nämä kaksi rekisteröintimenettelyä voitaisiin hoitaa sähköisesti. Myös verotukseen liittyvät menettelyt on tarkoituksenmukaista voida hoitaa sähköisesti, koska nämä menettelyt muodostavat yhden suurimmista esteistä unionin pienten ja keskisuurten yritysten rajatylittävälle toiminnalle.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Menettely olisi katsottava täysin sähköiseksi, jos käyttäjä voi toteuttaa kaikki vaiheet menettelyyn pääsystä sen loppuunsaattamiseen sähköisessä vuorovaikutuksessa toimivaltaisen viranomaisen (’asiointitoimiston’) kanssa etänä ja sähköisen palvelun avulla. Palvelun olisi ohjattava käyttäjää sellaisen luettelon avulla, joka sisältää kaikki täytettävät vaatimukset ja kaiken toimitettavan näytön. Sen olisi myös annettava käyttäjälle mahdollisuus toimittaa tiedot ja näyttö kaikkien tällaisten vaatimusten täyttymisestä ja toimitettava käyttäjälle automaattinen ilmoitus näiden vastaanottamisesta. Tässä asetuksessa esitetty menettelyn tulos olisi myös mahdollisuuksien mukaan toimitettava sähköisesti tai se olisi toimitettava fyysisenä toimituksena, kun unionin tai kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttää. Tämä ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden valtaan ottaa suoraan yhteyttä menettelyjä käyttäviin kansalaisiin ja yrityksiin ja viestiä näiden kanssa tarvittavia lisäselvityksiä varten, jotka eivät edellytä suoraa fyysistä läsnäoloa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Kun otetaan huomioon teknisen kehityksen nykytila, joissakin tapauksissa voi edelleen olla tarpeen, että menettelyn käyttäjä asioi henkilökohtaisesti toimivaltaisen viranomaisen luona osana sähköistä menettelyä, etenkin kun kyseessä on biometrisiä tietoja sisältävän passin tai henkilökortin hakeminen tai uusiminen. Kaikki poikkeukset olisi rajattava tilanteisiin, joissa ei ole käytettävissä digitaalista teknologiaa, jotta saavutettaisiin menettelyn päämäärä.

(19)  Joissakin tapauksissa käyttäjän olisi toimitettavanäyttöä sellaisista tosiseikoista, joita ei voida osoittaa sähköisin keinoin, kuten lääkärintodistuksia tai moottoriajoneuvon katsastustodistusta. Tämä ei muodosta poikkeusta periaatteesta, jonka mukaan menettelyn olisi oltava täysin sähköinen, jos näyttö tällaisista seikoista voidaan toimittaa sähköisesti. Kun otetaan huomioon teknisen kehityksen nykytila, muissa tapauksissa voi edelleen olla tarpeen, että sähköisen menettelyn käyttäjä asioi henkilökohtaisesti toimivaltaisen viranomaisen luona sähköisen menettelyn jossakin vaiheessa, esimerkiksi kun kyseessä on biometrisiä tietoja sisältävän passin tai henkilökortin hakeminen tai uusiminen. Kaikkien poikkeusten olisi oltava syrjimättömiä, ja ne olisi rajattava tilanteisiin, joissa on ehdottomasti tarpeen, että jäsenvaltiot toteuttavat ehdottoman välttämättömiä, objektiivisesti perusteltuja ja oikeasuhteisia toimenpiteitä yleisen turvallisuuden, kansanterveyden tai petostentorjunnan varmistamiseksi. Jos on olemassa teknologia, jolla henkilökohtainen käynti virastossa voidaan korvata, kuten suoran verkkojuttelun tai videokonferenssin kaltainen turvallinen verkkoviestintä, sitä olisi käytettävä, ellei se ole vastoin sen jäsenvaltion lainsäädännön muotomääräyksiä, jossa menettely toteutetaan. Tällaisista poikkeuksista olisi ilmoitettava ja ne olisi perusteltava komissiolle ja palveluväylän koordinointiryhmälle, palveluväylän koordinointiryhmässä olisi keskusteltava niistä ja niitä olisi tarkasteltava säännöllisesti yhdessä sellaisten hyvien kansallisten käytäntöjen ja teknisen kehityksen kanssa, jotka helpottaisivat menettelyjen digitalisointia.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Tällä asetuksella ei pitäisi puuttua kansallisten viranomaisten toimivaltaan menettelyn eri vaiheissa, mukaan luettuna menettelyyn liittyvät digitaaliset tai muut työvaiheet toimivaltaisten viranomaisten sisäisesti ja välisesti.

(20)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa tämän asetuksen piiriin kuuluvilla politiikanaloilla unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, eikä sillä saisi estää jäsenvaltioita järjestämästä jatkossakin kansallisia palvelujaan ja menettelyjään niiden kansallisia tarpeita vastaavalla tavalla ja kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla käytettyjen yhteisten organisaatio- ja viestintämuotojen mukaisesti. Tällä asetuksella ei pitäisi puuttua jäsenvaltioiden toimivaltaan ottaa käyttöön menettelyjä ja antaa toimivaltuuksia kansallisille viranomaisille tai kansallisten viranomaisten toimivaltaan menettelyn eri vaiheissa, mukaan luettuna menettelyyn liittyvät digitaaliset tai muut työvaiheet toimivaltaisten viranomaisten sisäisesti ja välisesti. Tämän asetuksen olisi täydennettävä jäsenvaltioiden toimivaltaa pitää yllä tai ottaa käyttöön muita kuin digitaalisia tai olemassa olevia sähköisiä menettelyjä liitteessä II lueteltujen sähköisten menettelyjen lisäksi.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Kansallisella ja unionin tasolla on perustettu useita verkostoja ja palveluja avustamaan kansalaisia ja yrityksiä niiden rajatylittävässä toiminnassa. On tärkeää, että nämä palvelut, mukaan luettuna Euroopan kuluttajakeskukset, Sinun Eurooppasi -neuvonta, SOLVIT-verkosto, teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapalvelu, Europe Direct ‑tiedotuspisteet ja Yritys-Eurooppa-verkosto, muodostavat osan digitaalisesta palveluväylästä, jotta varmistetaan, että kaikki potentiaaliset käyttäjät löytävät nämä palvelut. Tämän asetuksen liitteessä III luetellut palvelut on perustettu sitovilla unionin säädöksillä ja muut toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta. Ensin mainituissa palveluissa olisi noudatettava tässä asetuksessa säädettyjä laatuvaatimuksia ja jälkimmäisissä olisi mahdollisuus noudattaa laatuvaatimuksia, jos ne haluavat, että niiden palvelut asetetaan saataville palveluväylän kautta.

(22)  Kansallisella ja unionin tasolla on perustettu useita verkostoja ja palveluja avustamaan kansalaisia ja yrityksiä niiden rajatylittävässä toiminnassa. On tärkeää, että nämä palvelut, mukaan luettuina kaikki nykyiset unionin tason neuvonta- tai ongelmanratkaisupalvelut, kuten Euroopan kuluttajakeskukset, Sinun Eurooppasi -neuvonta, SOLVIT-verkosto, teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapalvelu, Europe Direct ‑tiedotuspisteet ja Yritys-Eurooppa-verkosto, muodostavat osan digitaalisesta palveluväylästä, jotta varmistetaan, että kaikki potentiaaliset käyttäjät löytävät nämä palvelut. Tämän asetuksen liitteessä III luetellut palvelut on perustettu sitovilla unionin säädöksillä, ja muut palvelut toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta. Kumpaankin luokkaan kuuluvissa palveluissa olisi noudatettava tässä asetuksessa säädettyjä laatuvaatimuksia, ja ne olisi asetettava saataville palveluväylän kautta. Tällä asetuksella ei saisi muuttaa näiden palveluiden ulottuvuutta, niiden hallinnointijärjestelyjä tai vapaaehtoisuutta, jonka pohjalta ne toimivat.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Lisäksi jäsenvaltiot ja komissio voivat päättää lisätä palveluväylään tässä asetuksessa vahvistetuin edellytyksin muita kansallisia neuvonta- tai ongelmanratkaisupalveluja, joita tarjoavat toimivaltaiset viranomaiset tai yksityiset tai osittain yksityiset tahot. Periaatteessa toimivaltaisten viranomaisten pitäisi olla vastuussa kansalaisten ja yritysten neuvonnasta, kun kyseessä ovat sovellettavia sääntöjä ja menettelyjä koskevat kysymykset, joihin sähköiset palvelut eivät voi täysin vastata. Jos kuitenkin kyseessä on erittäin erikoistunut ala ja jos yksityisten tai osittain yksityisten tahojen tarjoama palvelu vastaa käyttäjien tarpeeseen, jäsenvaltiot voivat ehdottaa komissiolle, että tällaiset palvelut sisällytetään palveluväylään, kunhan ne täyttävät kaikki asetuksessa vahvistetut edellytykset eivätkä ole päällekkäisiä siihen jo sisältyvien neuvonta- tai ongelmanratkaisupalvelujen kanssa.

(23)  Lisäksi jäsenvaltiot ja komissio voivat päättää lisätä palveluväylään tässä asetuksessa vahvistetuin edellytyksin muita kansallisia neuvonta- tai ongelmanratkaisupalveluja, joita tarjoavat toimivaltaiset viranomaiset tai yksityiset tai osittain yksityiset tahot taikka julkisyhteisöt, kuten kauppakamarit tai kansalaisjärjestöjen kansalaisten neuvontapalvelut. Periaatteessa toimivaltaisten viranomaisten pitäisi olla vastuussa kansalaisten ja yritysten neuvonnasta, kun kyseessä ovat sovellettavia sääntöjä ja menettelyjä koskevat kysymykset, joihin sähköiset palvelut eivät voi täysin vastata. Jos kuitenkin kyseessä on erittäin erikoistunut ala ja jos yksityisten tai osittain yksityisten tahojen tarjoama palvelu vastaa käyttäjien tarpeeseen, jäsenvaltiot voivat ehdottaa komissiolle, että tällaiset palvelut sisällytetään palveluväylään, kunhan ne täyttävät kaikki asetuksessa vahvistetut edellytykset eivätkä ole päällekkäisiä siihen jo sisältyvien neuvonta- tai ongelmanratkaisupalvelujen kanssa.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Jotta käyttäjät pystyisivät löytämään asianmukaisen palvelun, tässä asetuksessa olisi säädettävä välineestä, joka ohjaa käyttäjät automaattisesti oikeaan palveluun.

(24)  Jotta käyttäjät pystyisivät löytämään asianmukaisen palvelun, tässä asetuksessa olisi säädettävä hakutoiminnosta ja palveluhausta, joka ohjaa käyttäjät automaattisesti oikeaan palveluun.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan tekstin sisäinen logiikka ja johdonmukaisuus.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Yhteisen digitaalisen palveluväylän onnistumisen kannalta on olennaista noudattaa tiettyjä laatuvaatimusten vähimmäismäärää, jotta voidaan varmistaa, että tietojen tai palvelujen tarjoaminen on luotettavaa, koska muutoin koko palveluväylän luotettavuus vaarantuisi vakavasti. Tietojen saatavuutta rajatylittävien käyttäjien kannalta voidaan parantaa merkittävästi, jos tiedot ovat saatavilla jäsenvaltion kansallisen kielen lisäksi myös vähintään yhdellä muulla EU:n virallisella kielellä. Kansalliselta kieleltä tai kieliltä tälle muulle unionin viralliselle kielelle tehdyssä käännöksessä olisi tultava tarkasti esiin kansallisella kielellä tai kielillä tarjottujen tietojen sisältö.

(25)  Yhteisen digitaalisen palveluväylän onnistumisen kannalta on olennaista noudattaa tiettyjä laatuvaatimusten vähimmäismäärää, jotta voidaan varmistaa, että tietojen tai palvelujen tarjoaminen on luotettavaa, koska muutoin koko palveluväylän luotettavuus vaarantuisi vakavasti. Tietojen saatavuutta rajatylittävien käyttäjien kannalta voidaan parantaa merkittävästi, jos tiedot ovat saatavilla jäsenvaltion kansallisen tai virallisen kielen tai kielten lisäksi myös vähintään yhdellä muulla unionin virallisella kielellä, jota rajatylittävässä toiminnassa ymmärtää mahdollisimman suuri määrä käyttäjiä. Jäsenvaltion viralliselta tai kansalliselta kieleltä tai kieliltä tälle muulle unionin viralliselle kielelle tehdyssä käännöksessä olisi tultava tarkasti esiin jäsenvaltion kansallisella tai virallisella kielellä tai kielillä tarjottujen tietojen sisältö. Koordinointiryhmän olisi myös annettava jäsenvaltioille suosituksia mahdollisista muista kielistä, joita rajatylittävässä toiminnassa ymmärtää mahdollisimman suuri määrä käyttäjiä. Rajatylittäväksi toiminnaksi olisi määritettävä toiminta, jonka käyttö ei kaikilta osin tapahdu yhdessä jäsenvaltiossa. Kun tietoja tarjotaan kansallisen tai virallisen kielen tai tapauksen mukaan kansallisten tai virallisten kielten lisäksi vähintään yhdellä muulla unionin virallisella kielellä, jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon myös se mahdollisuus, että tiettyjä tietoja saattavat hakea enemmän tiettyjen kielten puhujaryhmät, kuten käyttäjät naapurimaissa tai rajatylittävillä alueilla.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/21021 a (direktiivi verkkosivustojen saavutettavuudesta) mukaan jäsenvaltioiden edellytetään varmistavan, että niiden verkkosivustot täyttävät saavutettavuuden periaatteet, jotka ovat havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja toimintavarmuus, ja että ne ovat kyseisen direktiivin vaatimusten mukaiset. Vaikka verkkosivustojen saavutettavuudesta annettua direktiiviä ei sovelleta unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin, komission olisi varmistettava kaikkien sellaisten yhteisen käyttöliittymän, neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen, käyttäjäpalautemekanismien ja digitaalisen palveluväylän verkkosivustojen osalta, joista unionin toimielimet, elimet, toimistot ja virastot vastaavat, että verkkosivustot ovat kyseisen direktiivin vaatimusten mukaisesti käyttäjien, erityisesti vammaisten henkilöiden, saavutettavissa. Komissiota kannustetaan erityisesti noudattamaan asiaankuuluvia yhdenmukaistettuja unionin standardeja ja huolehtimaan siitä, että havaittavuuden, hallittavuuden, ymmärrettävyyden ja toimintavarmuuden vaatimuksia noudatetaan. Komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ja erityisesti sen 9 ja 21 artiklan noudattaminen, ja jotta voidaan parantaa kehitysvammaisten henkilöiden pääsyä tietoihin, olisi tarjottava mahdollisimman paljon ja oikeasuhteisesti selkokielisiä vaihtoehtoja.

 

__________________

 

1 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Toimivaltaisten viranomaisten tarjoamat sähköiset palvelut ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan parantaa kansalaisille ja yrityksille tarjottavien palvelujen laatua. Jäsenvaltioiden julkishallinnossa edellytetään yhä harvemmin kansalaisten ja yritysten toimittavan samat tiedot useaan kertaan vaan pyritään käyttämään tietoja uudelleen, ja tätä samaa käytäntöä olisi edistettävä ylimääräisen rasitteen vähentämiseksi, kun kyseessä ovat käyttäjät, jotka hoitavat menettelyjä muissa jäsenvaltioissa.

(27)  Toimivaltaisten viranomaisten tarjoamat sähköiset palvelut ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan parantaa kansalaisille ja yrityksille tarjottavien palvelujen laatua ja turvallisuutta. Jäsenvaltioiden julkishallinnossa edellytetään yhä harvemmin kansalaisten ja yritysten toimittavan samat tiedot useaan kertaan vaan pyritään käyttämään tietoja uudelleen, ja tätä samaa käytäntöä olisi edistettävä ylimääräisen rasitteen vähentämiseksi, kun kyseessä ovat käyttäjät, jotka hoitavat menettelyjä muissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Jotta voidaan mahdollistaa näytön ja tietojen laillinen rajatylittävä vaihto soveltamalla unionin laajuisesti yhden kerran periaatetta, tätä asetusta ja yhden kerran periaatetta olisi sovellettava kaikkien sovellettavien tietosuojaa koskevien sääntöjen mukaisesti, joita ovat muun muassa tietojen minimoinnin, paikkansapitävyyden, säilytyksen rajoittamisen, eheyden sekä luottamuksellisuuden, tarpeellisuuden, oikeasuhteisuuden ja käyttötarkoituksen rajaamisen periaatteet sekä sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja. Sitä olisi myös sovellettava noudattaen täysimääräisesti sisäänrakennettua yksityisyyden suojaa ja turvallisuutta koskevia periaatteita sekä noudattaen yksilön perusoikeuksia, joihin kuuluvat muun muassa oikeudenmukaisuus ja avoimuus.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27)  Jäsenvaltioiden ja komission olisi varmistettava, että asetuksen mukaisesti perustetun näytön vaihtoon tarkoitetun teknisen järjestelmän (jäljempänä ’tekninen järjestelmä’) käyttäjille toimitetaan selkeää tietoa siitä, miten heihin liittyviä henkilötietoja käsitellään, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 a 13 ja 14 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 ja 12 artiklan mukaisesti. Käyttäjillä olisi myös oltava oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä teknisessä järjestelmässä asetuksen (EU) 2016/679 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

 

__________________

 

1 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Sähköisten menettelyjen käytön helpottamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä yhden kerran periaatteen mukaisesti perustasta kansalaisten ja yritysten pyynnöstä tapahtuvaa eri jäsenvaltioiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten välistä suoraa näytön vaihtoa varten. Yhden kerran periaate tarkoittaa sitä, että kansalaisten ja yritysten tarvitsisi toimittaa samat tiedot viranomaisille näytön rajatylittävää vaihtoa varten vain kerran.

(28)  Sähköisten menettelyjen käytön helpottamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä yhden kerran periaatteen ja asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun yleisen edun mukaisesti perustasta täysin toimivan, turvallisen ja varman teknisen järjestelmän perustamiseksi automaattista näytön vaihtoa varten kansalaisten ja yritysten sitä nimenomaisesti pyytäessä ja antaessa siihen nimenomaisen suostumuksen. Tässä asetuksessa ei säädetä perustasta näytön vaihtoa varten tai siihen tarkoitetun teknisen järjestelmän käyttöä varten muita kuin direktiiveissä 2005/36/EY, 2006/123/EY, 2014/24/EU ja 2014/25/EU ja liitteessä II lueteltuja sähköisiä menettelyjä koskevassa sovellettavassa unionin oikeudessa tai kansallisessa lainsäädännössä esitettyjä tarkoituksia varten.

 

 

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a)  Koska kansalaiset ja yritykset eivät useimmissa tapauksissa ole tietoisia siitä, että näytön rajatylittävä vaihto on mahdollinen pyynnöstä, käyttäjälle olisi tiedotettava asianmukaisesti tästä vaihtoehdosta käytettäessä direktiiveissä 2005/36/EY, 2006/123/EY, 2014/24/EU ja 2014/25/EU säädettyjä sähköisiä menettelyjä ja liitteessä II lueteltuja menettelyjä. Näytön vaihdon olisi oltava täysin käyttäjän vallassa ja perustuttava käyttäjän henkilökohtaisesti viranomaiselle esittämään nimenomaiseen pyyntöön näytön vaihdosta. Pyyntö olisi katsottava nimenomaiseksi, jos se sisältää henkilön vapaaehtoisen, nimenomaisen, tietoisen ja yksiselitteisen toiveen kyseisten tietojen vaihdosta joko pyynnön tai selkeän suostumuksen ilmaisevan toimen muodossa. Näytön vaihtoa koskevaa nimenomaista pyyntöä ei pitäisi voida päätellä pelkästään erityisen menettelyn (esimerkiksi moottoriajoneuvon rekisteröinnin) toteuttamista koskevasta pyynnöstä eikä pelkästä käyttäjän esittämästä yleisestä pyynnöstä, kuten pyynnöstä saada kaikilta asianomaisilta viranomaisilta kaikki asiaankuuluvat asiakirjat tiettyä menettelyä varten.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 b)  Teknisen järjestelmän käytön olisi oltava jatkossakin vapaaehtoista ja käyttäjän olisi myös voitava toimittaa näyttö muuten kuin tässä asetuksessa säädetyllä teknisellä järjestelmällä. Käyttäjällä olisi oltava mahdollisuus tarkastella näyttöä etukäteen ja oikeus valvoa tai peruuttaa näytön vaihtoa koskeva nimenomainen pyyntö menettelyn missä tahansa vaiheessa. Tällainen peruutus voi tavallisesti tapahtua, kun käyttäjä vaihdettuun näyttöön tutustuttuaan toteaa tiedot epätarkoiksi, vanhentuneiksi tai kyseisen menettelyn kannalta tarpeettomiksi. Käyttäjän olisi myös voitava valittaa tietojen väärinkäytöstä ja estää tietojen toissijainen käyttö tarkoituksiin, jotka eivät täytä käyttäjän oikeutettuja odotuksia.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Tällainen järjestelmä pitäisi olla käytettävissä muiden sellaisten järjestelmien lisäksi, jotka tarjoavat mekanismin viranomaisten väliselle yhteistyölle, kuten IMI tai [sähköinen palvelukortti], eikä se saisi vaikuttaa muihin järjestelmiin, mukaan luettuna asetuksen EY) N:o 987/2009 4 artiklassa säädetty järjestelmä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2014/2433 säädetty yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, kansallisten rekisterien yhteenliittäminen, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/101/EY34 säädetty keskus-, kauppa- ja yhtiörekisterien yhteenliittäminen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/84835 säädetty maksukyvyttömyysrekisterien yhteenliittäminen.

(30)  Suojatun teknisen järjestelmän, joka olisi perustettava tämän asetuksen mukaisen näytön vaihdon mahdollistamiseksi, olisi myös annettava pyytävälle toimivaltaiselle viranomaiselle varmuus myöntävän viranomaisen toimittamien asiakirjojen aitoudesta ja laillisuudesta. Myöntävän viranomaisen olisi varmistettava, että henkilötiedot päivitetään tarvittaessa ja että virheellisiä tai vanhentuneita tietoja ei enää käsitellä. Tekninen järjestelmä pitäisi olla käytettävissä muiden sellaisten järjestelmien lisäksi, jotka tarjoavat mekanismin viranomaisten väliselle yhteistyölle, kuten IMI, eikä se saisi vaikuttaa muihin järjestelmiin, mukaan luettuna asetuksen EY) N:o 987/2009 4 artiklassa säädetty järjestelmä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2014/2433 säädetty yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI), kansallisten rekisterien yhteenliittäminen, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/101/EY34 säädetty keskus-, kauppa- ja yhtiörekisterien yhteenliittäminen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/84835 säädetty maksukyvyttömyysrekisterien yhteenliittäminen.

__________________

__________________

33   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

33   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

34   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/101/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (EUVL L 258, 1.10.2009, s. 11).

34   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/101/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (EUVL L 258, 1.10.2009, s. 11).

35   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, maksukyvyttömyysmenettelyistä (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 19).

35   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, maksukyvyttömyysmenettelyistä (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 19).

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset näytön vaihdon mahdollistavan teknisen järjestelmän täytäntöönpanolle, komissiolle olisi annettava täytäntöönpanovalta täsmentää tekniset eritelmät järjestelmälle, jolla käsitellään käyttäjien näytönvaihtopyyntöä ja tällaisen näytön siirtämistä, sekä tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan tietojen siirron koskemattomuus ja luottamuksellisuus. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201136 mukaisesti.

(31)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset näytön vaihdon mahdollistavan teknisen järjestelmän täytäntöönpanolle, komissiolle olisi annettava täytäntöönpanovalta täsmentää tekniset, organisatoriset ja toiminnalliset eritelmät järjestelmälle, jolla käsitellään käyttäjien näytönvaihtopyyntöä ja tällaisen näytön siirtämistä, sekä tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan tietojen siirron koskemattomuus ja luottamuksellisuus, mukaan lukien tarvittavat toimenpiteet käyttäjän ja teknisen järjestelmän sekä toimivaltaisten viranomaisten välisen vuorovaikutuksen varmistamiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201136 mukaisesti.

__________________

__________________

36   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

36   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(31 a)  Jotta voidaan varmistaa yhden kerran periaatteen rajatylittävään soveltamiseen käytettävän teknisen järjestelmän korkea turvallisuustaso, komission olisi teknisen järjestelmän eritelmiä koskevia täytäntöönpanosäädöksiä antaessaan otettava asianmukaisesti huomioon eurooppalaisten ja kansainvälisten standardointijärjestöjen ja -elinten standardit ja tekniset eritelmät, erityisesti Euroopan standardointikomitean (CEN), eurooppalaisen telealan standardisoimisjärjestön (ETSI), Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) ja Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU standardit ja tekniset eritelmät, asetuksen (EU) 2016/679 32 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 22 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Mainitaan erityisesti asetus 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) ja asetus 45/2001 turvallisuutta koskevien teknisten eritelmien osalta.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Laatuvaatimusten noudattamisen olisi oltava toimivaltaisten viranomaisten ja komission vastuulla niiden tietojen, menettelyjen ja palvelujen osalta, joista ne vastaavat. Kansallisten koordinaattoreiden ja komission olisi valvottava laatuvaatimusten noudattamista kansallisella ja unionin tasolla ja puututtava esiin tuleviin ongelmiin. Tällä asetuksella olisi annettava komissiolle laaja valikoima keinoja puuttua palveluväylän kautta tarjottavien palvelujen laadun heikkenemiseen ottaen huomioon heikkenemisen vakavuus ja jatkuvuus; tähän sisältyy myös palveluväylän koordinointiryhmän ottaminen mukaan toimiin. Tämän ei pitäisi vaikuttaa komission yleiseen vastuuseen, joka koskee tämän asetuksen noudattamisen seurantaa.

(32)  Laatuvaatimusten noudattamisen olisi oltava toimivaltaisten viranomaisten ja komission vastuulla niiden tietojen, menettelyjen ja palvelujen osalta, joista ne vastaavat. Kansallisten koordinaattoreiden ja komission olisi säännöllisin välein valvottava laatu- ja turvallisuusvaatimusten noudattamista kansallisella ja unionin tasolla ja puututtava esiin tuleviin ongelmiin. Lisäksi kansallisten koordinaattoreiden olisi valvottava ja seurattava näytön rajatylittävän vaihdon mahdollistavan teknisen järjestelmän toimintaa. Tällä asetuksella olisi annettava komissiolle laaja valikoima keinoja puuttua palveluväylän kautta tarjottavien palvelujen laadun heikkenemiseen ottaen huomioon heikkenemisen vakavuus ja jatkuvuus; tähän sisältyy myös palveluväylän koordinointiryhmän ottaminen mukaan toimiin. Tämän ei pitäisi vaikuttaa komission yleiseen vastuuseen, joka koskee tämän asetuksen noudattamisen seurantaa.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 a)  Tässä asetuksessa olisi eriteltävä myös yhteisen käyttöliittymän laatuvaatimukset. Komission olisi varmistettava, että yhteinen käyttöliittymä on kyseisten vaatimusten mukainen, ja erityisesti sen olisi oltava käytettävissä ja saatavilla sähköisesti erilaisten kanavien kautta, sen olisi oltava helposti navigoitava ja tietojen olisi oltava selkeitä. Sen varmistamiseksi, että käyttäjät ovat tietoisia yhteisestä käyttäjäliittymästä, sen olisi oltava helposti tunnistettavissa sekä kansallisen että unionin tason verkkosivustoilla ja verkkosivuilla.

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan teknistä ratkaisua digitaalisen palveluväylän hakukonevaihtoehtojen optimoimiseksi.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 b) Yhteisessä käyttöliittymässä olisi voitava käyttää käyttäjien yleisimpiin ongelmiin perustuvia ”Usein kysyttyjä kysymyksiä”, joita tuetaan älykkäillä hakutoiminnoilla ja sähköisillä välineillä, kuten sähköisillä lomakkeilla, joilla voidaan vähentää käyttäjille etsimisestä aiheutuvaa rasitetta ja ohjata heidän kyselynsä asianmukaisimmalle yksikölle. Usein kysytyillä kysymyksillä voidaan myös vähentää sellaisten kyselyiden esittämistä yksiköille, jotka eivät kuulu niiden toimivaltaan. Usein kysytyt kysymykset ovat olleet hyvin menestyksekkäitä kyselyjen ohjaamisessa unionin nykyisten portaalien välillä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 c)  Komission olisi varmistettava, että palveluväylää tukevien tietoteknisten sovellusten ja näiden sovellusten verkkosivustojen kehittämistä koskevissa hankintamenettelyissä otetaan asianmukaisesti huomioon innovointiperusteet ja avointen standardien tarve, jotta voidaan helpottaa näiden tietoteknisten sovellusten uudelleenkäyttöä ja yhteentoimivuutta.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 a)  Nimi, jolla palveluväylä on tarkoitus tehdä tunnetuksi kansalaisten keskuudessa, on Sinun Eurooppasi (englanniksi Your Europe), eli sille tulee sama nimi kuin jo olemassa olevalla portaalilla. Yhteisen käyttöliittymän olisi oltava näkyvästi ja helposti löydettävissä erityisesti erilaisten verkkohakujen avulla sekä kansallisilla ja unionin verkkosivustoilla ja verkkosivuilla. Palveluväylän unionin tason logon olisi näyttävä kaikilla unionin tason verkkosivustoilla sekä palveluväylään linkitetyillä kansallisen tason verkkosivustoilla. Kun kansallisilla verkkosivuilla tai verkkosivustolla on hakutoiminto, palveluväylän olisi oltava saatavilla kansallisten verkkosivujen tai verkkosivustojen hakuvaihtoehdoissa. Toimivaltaisten viranomaisten olisi varmistettava, että käyttäjät ohjataan niiden palveluväylään linkitetyiltä verkkosivustoilta digitaaliseen palveluväylään. Myös unionin tasolla hallinnoiduilla yksittäisten palvelujen verkkosivuilla tai verkkosivustoilla olisi tarjottava tietoa kansallisen tason asianomaisista organisaatioista sekä pääsy niihin.

Perustelu

Löydettävyys ja näkyvyys ovat keskeisiä tekijöitä digitaalisen palveluväylän menestyksen varmistamiseksi.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Palveluväylän kautta saatavien tietojen, menettelyjen ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen laatua olisi seurattava pääasiallisesti käyttäjäpalautevälineellä, joka pyytää käyttäjiä arvioimaan käyttämiensä tietojen, menettelyjen ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen kattavuutta ja laatua. Palaute kerätään yhteisellä välineellä, joka pitäisi olla komission, toimivaltaisten viranomaisten ja kansallisten koordinaattoreiden käytettävissä. Asetuksen yhdenmukaisten täytäntöönpanoedellytysten varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta käyttäjäpalautevälineen toimintojen ja käyttäjäpalautteen keräämiseen ja jakamiseen liittyvien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(37)  Digitaalisen palveluväylän laatu perustuu palveluväylällä tarjottujen unionin ja kansallisten palvelujen laatuun. Huonot kokemukset unionin ja kansallisen tason sähköisesti tarjottavista tiedoista ja palveluista voivat luoda kielteisen kuvan palveluväylästä. Tämän vuoksi palveluväylän kautta saatavien tietojen, menettelyjen ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen laatua olisi seurattava säännöllisesti pääasiallisesti käyttäjäpalautevälineellä johon sisältyy mahdollisuus vastata vapaamuotoisella tekstillä ja jolla käyttäjiä pyydetään arvioimaan käyttämiensä tietojen, menettelyjen ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen kattavuutta ja laatua. Palaute kerätään yhteisellä välineellä, joka pitäisi olla komission, toimivaltaisten viranomaisten ja kansallisten koordinaattoreiden käytettävissä. Käyttäjien luottamuksen lisäämiseksi ja avoimuuden varmistamiseksi palaute olisi koottava ja asetettava julkisesti saataville nimettömässä muodossa avoimena datana komission verkkosivustolla sekä itse palveluväylässä yhteenvetoraporttien muodossa. Asetuksen yhdenmukaisten täytäntöönpanoedellytysten varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta käyttäjäpalautevälineen toimintojen ja käyttäjäpalautteen keräämiseen, jakamiseen ja julkaisemiseen liittyvien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Jos tässä asetuksessa säädettyihin toimenpiteisiin liittyy henkilötietojen käsittelyä, se olisi tehtävä henkilötietojen suojasta annetun unionin lainsäädännön mukaisesti, etenkin [direktiivin 95/46/EY38], [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67939] sekä [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 korvaavan uuden asetuksen] mukaisesti.

(40)  Jos tässä asetuksessa säädettyihin toimenpiteisiin liittyy henkilötietojen käsittelyä, se olisi tehtävä henkilötietojen suojasta annetun unionin lainsäädännön mukaisesti. Tämän asetuksen yhteydessä olisi sovellettava etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/200138, asetusta (EU) 2016/679 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/68039.

__________________

__________________

38   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

38   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

39   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

39   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

39 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 a)  Käyttöön otetun järjestelmän olisi suojeltava käyttäjien tietoja hakkeroinnilta ja kyberhyökkäyksiltä.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa, että käyttäjillä, jotka toimivat muissa jäsenvaltioissa, on mahdollisuus käyttää verkon kautta kattavia, luotettavia ja ymmärrettäviä unionin ja kansallisen tason tietoja oikeuksista, säännöistä ja velvollisuuksista, sähköisiä menettelyjä, jotka voidaan hoitaa täysin valtioiden rajojen yli, sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja. Koska tätä ei voida riittävästi saavuttaa pelkästään jäsenvaltioiden toimin, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionin perussopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(41)  Tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa, että käyttäjillä, jotka toimivat muissa jäsenvaltioissa, on mahdollisuus käyttää verkon kautta kattavia, luotettavia, saavutettavissa olevia ja ymmärrettäviä unionin ja kansallisen tason tietoja oikeuksista, säännöistä ja velvollisuuksista, sähköisiä menettelyjä, jotka voidaan hoitaa täysin valtioiden rajojen yli, sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja. Koska tätä ei voida riittävästi saavuttaa pelkästään jäsenvaltioiden toimin, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionin perussopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Perustelu

Näin ilmennetään paremmin vammaisten henkilöiden viestinnän nykytilaa.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Jotta jäsenvaltiot ja komissio voisivat kehittää ja panna täytäntöön välineet, jotka ovat tarpeen tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten, tiettyjä sen säännöksiä olisi sovellettava kaksi vuotta voimaantulopäivän jälkeen.

(42)  Jotta jäsenvaltiot ja komissio voisivat kehittää ja panna täytäntöön välineet, jotka ovat tarpeen tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten, tiettyjä sen säännöksiä olisi sovellettava kaksi vuotta voimaantulopäivän jälkeen. Muita säännöksiä, joita on helpompi noudattaa, olisi sovellettava ... päivästä ...kuuta .... [18 kuukautta asetuksen voimaantulosta].

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vahvistetaan säännöt yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamista ja toimintaa varten, jotta voidaan tarjota unionin sisämarkkinalainsäädännöstä johtuvia, SEUT-sopimuksen 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja oikeuksiaan käyttäville tai mahdollisesti käyttäville kansalaisille ja yrityksille näihin kansalaisiin ja yrityksiin sovellettaviin unionin ja kansallisen tason sääntöihin liittyviä helposti käytettäviä korkealaatuisia ja kattavia tietoja, tehokkaita neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja sekä toimivia menettelyjä;

a)  vahvistetaan säännöt yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamista ja toimintaa varten, jotta voidaan tarjota unionin sisämarkkinalainsäädännöstä johtuvia, SEUT-sopimuksen 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja oikeuksiaan käyttäville tai mahdollisesti käyttäville kansalaisille ja yrityksille näihin kansalaisiin ja yrityksiin sovellettaviin unionin ja kansallisen tason sääntöihin liittyviä helposti käytettäviä paikkansapitäviä, ajantasaisia, helposti ymmärrettäviä, korkealaatuisia ja kattavia tietoja, tehokkaita neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja sekä toimivia menettelyjä;

Perustelu

Jotta digitaalinen palveluväylä täyttäisi käyttäjien tarpeet, olisi vahvistettava tietojen laatua koskevia vähimmäisvaatimuksia. Kansalaiset ja yritykset pitivät paikkansapitäviä ja ajantasaisia tietoja keskitetyn yhteyspisteen tärkeimpinä ominaisuuksina Euroopan parlamentin politiikkayksikkö A:lle vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa ”A European Single Point of Contact”. Tutkimuksen laatijoiden suositusten mukaisesti olisi myös varmistettava, että tiedot ovat helposti ymmärrettävissä, jotta mahdollisimman moni käyttäjä voi hyödyntää asetuksessa tarkoitettuja tietoja ja palveluja.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  helpotetaan menettelyjen hoitamista muista jäsenvaltioista tulevien käyttäjien kannalta ja tuetaan yhden kerran periaatteen täytäntöönpanoa;

b)  helpotetaan sähköisten menettelyjen hoitamista, myös muista jäsenvaltioista tulevien käyttäjien kannalta, ja helpotetaan näytön vaihtoa tämän asetuksen liitteessä II ja direktiiveissä 2005/36/EY, 2006/123/EY, 2014/24/EU ja 2014/25/EU lueteltujen menettelyjen osalta panemalla täytäntöön yhden kerran periaate;

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että tämä asetus ei muodosta oikeusperustaa yhden kerran periaatteelle vaan sitä varten olisi annettava erillinen ehdotus, jossa vahvistetaan selkeä oikeusperusta, jota voidaan käyttää ulottamaan yhden kerran periaatteen käyttö aloille, jotka eivät sisälly tähän ehdotukseen. Erillinen säädös on tarpeen myös, jotta voidaan käsitellä periaatteesta seuraavia mahdollisia tietosuojaan ja vastuuvelvollisuuteen liittyviä kysymyksiä. Sen sijaan asetuksella helpotetaan näytön vaihtoa tiettyjen sähköisten menettelyjen osalta, kun 12 artiklassa säädetään erityisestä välineestä, ja helpotetaan näin yhden kerran periaatteen soveltamista.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jos tämän asetuksen säännökset ovat ristiriidassa jonkin toisen unionin säädöksen säännösten kanssa, joilla säännellään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan aiheen erityisiä näkökohtia, kyseisen toisen unionin säädöksen säännökset ovat ensisijaisia.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Tämä asetus ei vaikuta minkään unionin tai kansallisella tasolla säädetyn menettelyn asiasisältöön tai tällaisen menettelyn kautta myönnettyihin oikeuksiin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio ja toimivaltaiset viranomaiset perustavat yhteisen digitaalisen palveluväylän, jäljempänä ’palveluväylä’, tämän asetuksen mukaisesti. Palveluväylä muodostuu yhteisestä käyttöliittymästä, joka on integroitu yhdeksi komission hallinnoimaksi portaaliksi ja josta on linkit asianomaisille kansallisille ja unionin verkkosivustoille.

1.  Komissio ja jäsenvaltiot perustavat yhteisen digitaalisen palveluväylän, jäljempänä ’palveluväylä’, tämän asetuksen mukaisesti. Palveluväylä muodostuu yhteisestä käyttöliittymästä, joka on integroitu yhdeksi komission hallinnoimaksi Sinun Eurooppasi -portaaliksi. Palveluväylästä on pääsy ja linkit asianomaisille kansallisille ja unionin verkkosivustoille ja verkkosivuille.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tietoja unionin tai kansallisella tasolla vahvistetuista menettelyistä ja linkkejä näihin menettelyihin, jotta edellä mainittujen oikeuksien käyttäminen ja velvollisuuksien ja sääntöjen noudattaminen on mahdollista;

b)  tietoja unionin tai kansallisella tasolla vahvistetuista menettelyistä ja linkkejä näihin menettelyihin, jotta käyttäjien on mahdollista käyttää oikeuksiaan ja noudattaa velvollisuuksia ja sääntöjä sisämarkkinoilla;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Siirretään komissiolle valta antaa 34 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteen I muuttamiseksi päivittämällä olemassa olevien tietoluokkien tietoja ja liitteen III muuttamiseksi lisäämällä siihen uusia neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja, jotta voidaan ottaa huomioon unionin oikeuden sekä jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisten oikeuksien, velvollisuuksien ja sääntöjen käytettävyydessä tapahtuva kehitys.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ jäsenvaltion keskus-, alue- tai paikallistason elintä tai viranomaista, joka on erityisesti vastuussa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista tiedoista, menettelyistä tai neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluista;

3)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ jäsenvaltion keskus-, alue- tai paikallistason elintä tai viranomaista, joka on erityisesti vastuussa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista tiedoista, menettelyistä tai neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluista, tai jotain muuta henkilöä tai elintä, jolle jäsenvaltio on antanut tämän vallan;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’näytöllä’ käytetystä viestintätavasta riippumatta asiakirjoja ja tietoja, mukaan luettuna teksti tai ääni- tai kuvatallenne tai audiovisuaalinen tallenne, jotka toimivaltainen viranomainen on antanut tosiseikkojen tai sen todistamiseksi, että 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja menettelyjä koskevia vaatimuksia on noudatettu.

4)  ’näytöllä’ käytetystä viestintätavasta riippumatta asiakirjoja ja tietoja, mukaan luettuna teksti tai ääni- tai kuvatallenne tai audiovisuaalinen tallenne, jota toimivaltainen viranomainen edellyttää tosiseikkojen tai sen todistamiseksi, että 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja menettelyjä koskevia vaatimuksia on noudatettu.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan tekstin sisäinen logiikka ja johdonmukaisuus.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käyttäjät saavat helposti sähköisesti käyttöönsä jäsenvaltioiden verkkosivustoilta seuraavat:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käyttäjät saavat helposti sähköisesti käyttöönsä niiden verkkosivustoilta ja verkkosivuilta seuraavat:

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Lisäksi kyseisillä verkkosivuilla ja verkkosivustoilla on oltava linkki 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteiseen käyttöliittymään.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio varmistaa, että käyttäjillä on yhteisen käyttöliittymän ja integroitujen sisäisten hakukonepalveluiden kautta sähköisesti saatavillaan 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen sen varmistamiseksi, että komissio vastaa 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen, menettelyjen sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen saatavuudesta digitaalisen palveluväylän kautta.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Komissio ja jäsenvaltiot voivat toimittaa liitteessä I ja liitteessä II mainittujen tietojen lisäksi myös muita tietoja.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Menettelyjen käyttömahdollisuus

Menettelyjen sähköinen käyttömahdollisuus

Perustelu

Asetuksen 5 artikla kattaa vain menettelyt, jotka jäsenvaltioiden on tarjottava täysin sähköisinä.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos kyseisen jäsenvaltion käyttäjät voivat hoitaa 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kansallisella tasolla vahvistetun menettelyn sähköisesti, se on myös muiden jäsenvaltioiden käyttäjien saatavilla ja ne voivat hoitaa sen syrjimättömällä tavalla.

Poistetaan.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käyttäjät voivat hoitaa liitteessä II luetellut menettelyt täysin sähköisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II luetellut menettelyt ovat käyttäjien saatavilla täysin sähköisesti ja käyttäjät voivat hoitaa ne täysin sähköisesti, paitsi jos tällaisia menettelyjä ei ole olemassa asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä pidetään täysin sähköisesti hoidettavina, jos tunnistautuminen, tietojen ja näytön toimittaminen, allekirjoitus ja lopullinen toimittaminen voidaan tehdä sähköisesti etäältä yhden viestintäkanavan kautta ja jos myös menettelyn tulos toimitetaan sähköisesti.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä pidetään täysin sähköisesti hoidettavina, jos tunnistautuminen, tietojen ja näytön toimittaminen, allekirjoitus ja lopullinen toimittaminen voidaan tehdä sähköisesti etäältä viestintäkanavan kautta, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden täyttää menettelyyn liittyvät vaatimukset jäsennellysti, ja jos myös menettelyn tulos toimitetaan sähköisesti tai fyysisenä toimituksena, kun unionin oikeus tai kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttää ja kun käyttäjille toimitetaan sähköinen ilmoitus menettelyn loppuun saattamisesta, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden valtaan ottaa suoraan yhteyttä kansalaisiin ja yrityksiin.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos 2 kohdassa tarkoitetun tietyn menettelyn tavoitetta ei voida saavuttaa ilman, että käyttäjän edellytetään asioivan henkilökohtaisesti toimivaltaisen viranomaisen luona menettelyn jossakin vaiheessa, jäsenvaltioiden on rajoitettava tällainen fyysinen läsnäolo siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä ja puolueettomasti perusteltua, ja varmistettava, että menettelyn muut vaiheet voidaan hoitaa täysin sähköisesti. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista poikkeuksista komissiolle.

4.  Jos tavoitetta ei voida saavuttaa täysin sähköisesti asianmukaisesti perustelluissa yleistä turvallisuutta, kansanterveyttä tai petostentorjuntaa koskevissa poikkeustapauksissa, jäsenvaltiot voivat vaatia käyttäjän fyysistä läsnäoloa asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen luona menettelyn jossakin vaiheessa. Näissä poikkeustapauksissa jäsenvaltioiden on rajoitettava tällainen fyysinen läsnäolo siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä ja puolueettomasti perusteltua, ja varmistettava, että menettelyn muut vaiheet voidaan hoitaa täysin sähköisesti. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että fyysistä läsnäoloa koskevat vaatimukset eivät johda rajatylittävien käyttäjien syrjintään. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista poikkeuksista komissiolle ja digitaalisen palveluväylän koordinointiryhmälle ja perusteltava ne asianmukaisesti.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tämä asetus ei vaikuta minkään unionin tai kansallisessa lainsäädännössä säädetyn menettelyn asiasisältöön tai tällaisen menettelyn kautta myönnettyihin oikeuksiin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet varmentaa kaikkien näytöksi toimitettujen asiakirjojen aitous ja laillisuus. Jäljempänä 12 artiklassa tarkoitetun teknisen järjestelmän kautta toimitettu asiakirja-aineisto katsotaan varmennetuksi vastaanottavan viranomaisen tarkoituksia varten.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Mikään tässä artiklassa ei saa estää jäsenvaltioita tarjoamasta käyttäjille muita mahdollisuuksia hoitaa 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja menettelyjä muutoin kuin verkon kautta.

6.  Mikään tässä artiklassa ei saa estää jäsenvaltioita tarjoamasta käyttäjille mahdollisuuksia hoitaa 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja menettelyjä muutoin kuin verkon kautta.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan tekstin sisäinen logiikka ja johdonmukaisuus.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava, että käyttäjät saavat helposti sähköisesti käyttöönsä 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelut.

1.  Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava, että käyttäjät saavat helposti ja syrjimättä sähköisesti käyttöönsä 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelut.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  palvelu tarjotaan maksutta tai mikroyritysten tai kansalaisten kannalta kohtuullisella hinnalla;

b)  palvelu tarjotaan maksutta tai aiottujen vastaanottajien, kuten mikro- ja pienyritysten ja keskisuurten yritysten, voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden ja kansalaisten, kannalta kohtuullisella hinnalla;

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  palvelu täyttää 9 ja 13 artiklassa vahvistetut vaatimukset.

c)  palvelu täyttää 6 a, 9 ja 13 artiklassa vahvistetut laatuvaatimukset.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan tekstin sisäinen logiikka ja johdonmukaisuus.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos kansallinen koordinaattori on ehdottanut linkin sisällyttämistä palveluväylään 3 kohdan mukaisesti ja toimittaa tämän linkin 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti, komissio arvioi, täyttyvätkö kyseisessä kohdassa säädetyt edellytykset, ja jos edellytykset täyttyvät, se aktivoi linkin.

4.  Jos kansallinen koordinaattori on ehdottanut linkin sisällyttämistä palveluväylään 3 kohdan mukaisesti ja toimittaa tämän linkin 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti, komissio arvioi täytäntöönpanosäädöksellä, täyttyvätkö kyseisessä kohdassa säädetyt edellytykset, ja jos edellytykset täyttyvät, aktivoi linkin.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Verkkopalveluiden saavutettavuutta koskevat laatuvaatimukset

 

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava direktiivin 2016/2102 noudattaminen niiden verkkosivustojen ja verkkosivujen osalta, joiden kautta ne tarjoavat pääsyn seuraaviin:

 

a)   edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot,

 

b)   edellä 5 artiklassa tarkoitetut menettelyt, tai

 

c)   edellä 6 artiklassa tarkoitetut neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelut.

 

2.   Komissio parantaa niiden verkkosivustojen ja verkkosivujen saavutettavuutta, joiden kautta se tarjoaa pääsyn 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin ja 6 artiklassa tarkoitettuihin neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin, direktiivin 2016/2102 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisten viranomaisten ja komission on varmistettava, että jos ne ovat 4 artiklan mukaisesti vastuussa 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen saannista, kyseiset tiedot täyttävät seuraavat vaatimukset:

1.  Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava, että jos ne ovat 4 artiklan mukaisesti vastuussa 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen saannista, kyseiset tiedot täyttävät seuraavat vaatimukset:

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  ne ovat käyttäjäkeskeisiä, millä tarkoitetaan sitä, että tiedot esitetään ottaen huomioon tehokkaat, helpot ja käyttäjäystävälliset keinot, joilla käyttäjät voivat löytää kaikki merkitykselliset tiedot;

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ne sisältävät sen tahon nimen, joka on vastuussa tietojen sisällöstä;

c)  ne sisältävät sen viranomaisen tai tahon nimen, joka on vastuussa tietojen sisällöstä;

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  ne sisältävät sen viranomaisen tai tahon nimen, joka on vastuussa menettelyistä ja menettelyjen hoitamisesta;

Perustelu

Myös menettelystä vastaavaa viranomaista tai tahoa koskevat tiedot on ilmoitettava.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ne sisältävät yhteystiedot ja linkit mahdollisiin asiankuuluviin neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin;

d)  ne sisältävät yhteystiedot, vähintään puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja näiden tueksi mahdollisesti jonkin muun sähköisen viestinnän välineen ja linkit mahdollisiin asiaankuuluviin neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on tarjottava tiedot kansallisen kielen tai tapauksen mukaan kansallisten kielten lisäksi vähintään yhdellä muulla unionin virallisella kielellä.

2.  Jäsenvaltioiden on tarjottava tiedot jäsenvaltion kansallisen tai virallisen kielen tai tapauksen mukaan kansallisten tai virallisten kielten lisäksi vähintään yhdellä muulla unionin virallisella kielellä, jota mahdollisimman monet käyttäjät ymmärtävät. Tämä ei vaikuta kielten käyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön soveltamiseen.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisten viranomaisten ja komission on varmistettava 4 artiklan noudattamista varten, että käyttäjien saatavilla on – ennen menettelyn käynnistämistä varten tarvittavaa tunnistautumista – selkeät ja käyttäjäystävälliset selitykset 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen menettelyjen seuraavista tekijöistä:

1.  Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava 4 artiklan noudattamista varten, että käyttäjien saatavilla on – tarvittaessa ennen menettelyn käynnistämistä varten tarvittavaa käyttäjän todentamista ja tunnistautumista – selkeät, tiiviit, täsmälliset, saavutettavissa olevat ja käyttäjäystävälliset selitykset 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen menettelyjen seuraavista tekijöistä:

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  menettelyn eri vaiheet;

a)  menettelyn läpikäymisen edellyttämät eri vaiheet;

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  toimivaltaiset viranomaiset, joihin menettely liittyy, sekä menettelystä päävastuussa oleva organisaatio sekä sen yhteystiedot mahdollisia valituksia varten;

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  menettelyn hoitamiseen vaadittu arvioitu aika ja mahdollisesti sovellettavat määräajat;

f)  mahdolliset määräajat, joita käyttäjän tai toimivaltaisen viranomaisen on noudatettava, sekä arvioitu aika, joka toimivaltaiselta viranomaiselta kuluu menettelyn hoitamiseen;

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  mahdolliset säännöt tai käyttäjille aiheutuvat seuraukset, jos toimivaltaiselta viranomaiselta ei saada vastausta;

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  kieli tai tapauksen mukaan kielet, joilla menettely voidaan hoitaa.

g)  mahdollinen muu kieli, jolla menettely voidaan hoitaa.

Perustelu

Toimituksellinen tarkistus tekstin selventämiseksi, koska tässä tarkoitetut menettelyt tarjotaan joka tapauksessa vähintään yhdellä kielellä.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  mahdolliset poikkeukset jäsenvaltioiden velvollisuudesta asettaa menettelyt 5 artiklan mukaisesti saataville täysin sähköisesti; jokaiseen poikkeukseen on lisättävä asianmukainen selitys siitä, miten nämä rajoitukset täyttävät ehdottoman välttämättömyyden ja objektiivisen perustelun kriteerit.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos 1 kohdassa tarkoitetut selitykset on jo asetettu kansallisten käyttäjien saataville, niitä voidaan käyttää uudelleen tämän asetuksen soveltamiseksi, kunhan selityksiin sisältyy tarvittaessa tietoa, joka liittyy muiden kuin kansallisten käyttäjien tilanteeseen.

2.  Jos 1 kohdassa tarkoitetut selitykset on jo asetettu käyttäjien saataville jossakin jäsenvaltiossa, niitä voidaan käyttää uudelleen tämän asetuksen soveltamiseksi, kunhan selityksiin sisältyy tarvittaessa tietoa, joka liittyy rajatylittävien käyttäjien tilanteeseen.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on tarjottava 1 kohdassa tarkoitetut selitykset kansallisen kielen tai tapauksen mukaan kansallisten kielten lisäksi vähintään yhdellä muulla unionin virallisella kielellä.

3.  Jäsenvaltioiden on tarjottava 1 kohdassa tarkoitetut selitykset jäsenvaltion kansallisen tai virallisen kielen tai tapauksen mukaan kansallisten tai virallisten kielten lisäksi vähintään yhdellä muulla unionin virallisella kielellä, jota mahdollisimman monet käyttäjät ymmärtävät. Tämä ei vaikuta kielten käyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön soveltamiseen.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisten viranomaisten ja komission on varmistettava 4 artiklan noudattamista varten, että käyttäjien saatavilla on – ennen 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun palvelun pyytämistä – selkeät ja käyttäjäystävälliset selitykset seuraavista:

1.  Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava 4 artiklan noudattamista varten, että käyttäjien saatavilla on – ennen 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun palvelun pyytämistä – selkeät ja käyttäjäystävälliset selitykset seuraavista:

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  palvelusta vastaavan tahon nimi ja yhteystiedot;

b)  palvelusta vastaavan tahon nimi ja yhteystiedot, vähintään puhelinnumero ja sähköpostiosoite ja näiden tueksi mahdollisesti jokin muu sähköisen viestinnän väline;

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  palvelun toimittamiseen vaadittu arvioitu aika tai keskimääräinen vastausaika;

d)  mahdolliset määräajat, joita käyttäjien tai palvelusta vastaavien tahojen on noudatettava, sekä arvioitu aika, joka palvelusta vastaavilta tahoilta kuluu menettelyn hoitamiseen;

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kieli tai tapauksen mukaan kielet, joilla pyyntö voidaan toimittaa ja joita voidaan käyttää myöhemmässä yhteydenpidossa.

e)  mahdollinen muu kieli, jolla pyyntö voidaan toimittaa ja jota voidaan käyttää myöhemmässä yhteydenpidossa.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on tarjottava 1 kohdassa tarkoitetut selitykset kansallisen kielen tai tapauksen mukaan kansallisten kielten lisäksi vähintään yhdellä muulla unionin virallisella kielellä.

2.  Jäsenvaltioiden on tarjottava 1 kohdassa tarkoitetut selitykset jäsenvaltion kansallisen tai virallisen kielen tai tapauksen mukaan kansallisten tai virallisten kielten lisäksi vähintään yhdellä muulla unionin virallisella kielellä, jota mahdollisimman monet käyttäjät ymmärtävät. Tämä ei vaikuta kielten käyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön soveltamiseen.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että seuraavat vaatimukset täyttyvät 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen, niiden vastuulla olevien menettelyjen osalta:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat vaatimukset täyttyvät 5 ja 11 artiklassa tarkoitettujen, niiden vastuulla olevien menettelyjen osalta:

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jos sovellettavia määräaikoja ei noudateta, käyttäjille ilmoitetaan etukäteen tämän syistä ja annetaan uusi määräaika.

b)  jos määräaika viivästyy tai jos sovellettavia määräaikoja ei noudateta, käyttäjille ilmoitetaan etukäteen tämän syistä ja mahdollisista seurauksista, joita tällä voi olla sovellettavien määräaikojen noudattamiseen, mukaan lukien sitoumus uuteen määräaikaan, jos nykyinen luvattu määräaika ei toteudu.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Sähköisten menettelyjen käyttömahdollisuus valtioiden rajojen yli

Menettelyjen sähköinen käyttömahdollisuus valtioiden rajojen yli

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos kyseisen jäsenvaltion käyttäjät voivat hoitaa 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ja kansallisella tasolla vahvistetun tai kansallisten keskuselinten vahvistaman tai kaikille keskushallinnon alapuolisen tason aluehallinnoille yhteisesti saataville asetetun menettelyn sähköisesti, se on myös muiden jäsenvaltioiden käyttäjien saatavilla sähköisesti ja nämä voivat hoitaa sen syrjimättömällä tavalla.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että jos 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä tarjotaan sähköisesti, vähintään seuraavat vaatimukset täyttyvät:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos tämän artiklan -1 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä tarjotaan sähköisesti, vähintään seuraavat vaatimukset täyttyvät:

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  käyttäjät saavat ohjeet menettelyn hoitamiseksi kansallisen kielen tai tapauksen mukaan kansallisten kielten lisäksi vähintään yhdellä muulla unionin virallisella kielellä.

a)  käyttäjät saavat ohjeet menettelyn hoitamiseksi 8 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti asianomaisen jäsenvaltion kansallisen tai virallisen kielen tai tapauksen mukaan kansallisten tai virallisten kielten lisäksi vähintään yhdellä muulla unionin virallisella kielellä, jota mahdollisimman monet käyttäjät ymmärtävät;

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  käyttäjät pystyvät tunnistautumaan sekä allekirjoittamaan ja todistamaan oikeiksi asiakirjoja käyttämällä sähköisiä tunnistus- ja todentamiskeinoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 säädetyn mukaisesti, jos tunnistautumista ja allekirjoitusta vaaditaan;

c)  käyttäjät pystyvät tunnistautumaan ja todentamaan henkilöllisyytensä sekä allekirjoittamaan ja todistamaan oikeiksi asiakirjoja käyttämällä sähköisiä tunnistus- ja todentamiskeinoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 säädetyn mukaisesti, jos tunnistautumista, todentamista ja allekirjoitusta vaaditaan ja jos se on mahdollista myös kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille kansallisille käyttäjille;

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  käyttäjät pystyvät toimittamaan näyttöä sovellettavien vaatimusten noudattamisesta sähköisessä muodossa;

d)  käyttäjät pystyvät vastaanottamaan ja toimittamaan näyttöä sovellettavien vaatimusten noudattamisesta sähköisessä muodossa kaikissa tapauksissa, joissa tämä on mahdollista myös kansallisille käyttäjille, ja kansallisten menettelyjen ja vaatimusten mukaisesti;

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  jos menettelyn hoitaminen edellyttää maksua, käyttäjät pystyvät suorittamaan maksut sähköisesti valtioiden rajat ylittävän maksupalvelun kautta, mukaan luettuna vähintään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 260/201240 säädetyt tilisiirrot ja suoraveloitukset.

e)  jos menettelyn hoitaminen edellyttää maksua, käyttäjät pystyvät suorittamaan maksut sähköisesti valtioiden rajat ylittävän maksupalvelun kautta, mukaan luettuna vähintään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 260/201240 säädetyt tilisiirrot ja suoraveloitukset perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansalaisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla annetun asetuksen (EU) xxx mukaisesti.

_________________

_________________

40   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 260/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta (EUVL L 94, 30.3.2012, s. 22).

40   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 260/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta (EUVL L 94, 30.3.2012, s. 22).

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät kansallisten käyttäjien osalta digitalisoidut kopiot muista kuin sähköisistä henkilöllisyyden todentamisasiakirjoista, kuten henkilöllisyystodistukset tai passit, niiden on hyväksyttävä tällaiset digitalisoidut kopiot myös muista jäsenvaltioista tulevilta käyttäjiltä.

2.  Jos menettelyssä ei edellytetä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua sähköistä tunnistautumista tai todentamista ja jos toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät kansallisten käyttäjien osalta digitalisoidut kopiot muista kuin sähköisistä henkilöllisyyden todentamisasiakirjoista, kuten henkilöllisyystodistukset tai passit, niiden on hyväksyttävä tällaiset digitalisoidut kopiot myös muista jäsenvaltioista tulevilta käyttäjiltä.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2012 perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta, jos se on tarpeen käyttäjien niille sähköisen menettelyn yhteydessä sähköisessä muodossa toimittaman näytön aitouden todentamiseksi.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2012 perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta, jos se on tarpeen käyttäjien niille tässä artiklassa tarkoitetun sähköisen menettelyn yhteydessä sähköisessä muodossa toimittaman näytön aitouden todentamiseksi.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Näytön vaihto valtioiden rajojen yli toimivaltaisten viranomaisten välillä

Näytön sähköistä vaihtoa valtioiden rajojen yli toimivaltaisten viranomaisten välillä koskeva tekninen järjestelmä

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio perustaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa liitteessä II lueteltujen sähköisiin menettelyihin ja direktiiveissä 2005/36/EY, 2006/123/EY, 2014/24/EU ja 2014/25/EU säädettyihin menettelyihin liittyvän näytön vaihtoa varten teknisen järjestelmän eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä näytön sähköistä vaihtoa varten, jäljempänä ’tekninen järjestelmä’.

1.  Komissio perustaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa liitteessä II lueteltujen sähköisiin menettelyihin ja direktiiveissä 2005/36/EY, 2006/123/EY, 2014/24/EU ja 2014/25/EU säädettyihin menettelyihin liittyvän näytön sähköistä vaihtoa varten ja ainoastaan tähän tarkoitukseen täysin toimivan, turvallisen ja varman teknisen järjestelmän eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä näytön sähköistä vaihtoa varten, jäljempänä ’tekninen järjestelmä’.

Perustelu

Vihreiden ehdottama uusi johdanto-osan kappale yhdistettynä esittelijän esittämään tarkistukseen 10: tätä asetusta ja yhden kerran periaatetta sovellettaessa on noudatettava kaikkia tietosuojaa koskevia sääntöjä, joita ovat muun muassa tasapuolisuuden, avoimuuden, tietojen minimoinnin, paikkansapitävyyden, säilytyksen rajoittamisen, eheyden sekä luottamuksellisuuden, tarpeellisuuden, oikeasuhteisuuden ja käyttötarkoituksen rajaamisen periaatteet sekä sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  sen on mahdollistettava käsittely ainoastaan käyttäjän nimenomaisesta pyynnöstä 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  sen on varmistettava, että käyttäjällä on mahdollisuus tarkastella vaihdettavaa näyttöä.

e)  sen on annettava käyttäjälle mahdollisuus tarkastella vaihdettavaa näyttöä ennen kuin se asetetaan näyttöä pyytävien toimivaltaisten viranomaisten saataville, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artiklan mukaisesti toimitettaviin tietoihin;

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  sen on annettava käyttäjälle mahdollisuus seurata näytön vaihtoa siirron eri käsittelyvaiheissa;

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e b)  sen on varmistettava erittäin hyvä yhteentoimivuus eri kansallisten järjestelmien ja muiden asiaankuuluvien järjestelmien kanssa;

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e c)  se ei saa tallentaa eikä käsitellä muita tietoja vaihdettavasta näytöstä kuin mikä on teknisesti välttämätöntä näytön vaihtamiseksi ja kyseiseen tarkoitukseen tarvittavaan kestoon rajoittuen.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista sähköisistä menettelyistä vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on käyttäjän nimenomaisesta pyynnöstä pyydettävä näyttö suoraan teknisen järjestelmän kautta näytön antavilta muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta. Näytön antavien viranomaisten on 2 kohdan d alakohdan nojalla asetettava tällainen näyttö saataville saman järjestelmän kautta.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista sähköisistä menettelyistä vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on kyseisen käyttäjän nimenomaisesta, vapaaehtoisesta, erityisestä, tietoisesta ja yksiselitteisestä pyynnöstä pyydettävä näyttö suoraan teknisen järjestelmän kautta näytön antavilta muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta. Näytön antavien viranomaisten on 2 kohdan nojalla asetettava tällainen näyttö saataville saman järjestelmän kautta sen jälkeen, kun käyttäjällä on ollut mahdollisuus tarkastella vaihdettavaa näyttöä, ja jos pyyntöä ei ole peruttu.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista sähköisistä menettelyistä vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että käyttäjillä on mahdollisuus esittää tai perua nimenomainen pyyntö tai toimittaa tai peruuttaa näyttö muilla keinoin kuin teknisen järjestelmän avulla. Käyttäjillä on oltava mahdollisuus perua pyyntö missä tahansa menettelyn vaiheessa, eivätkä pyynnön perumista koskevat ehdot saa olla pyynnön esittämistä koskevia ehtoja tiukemmat. Teknisen järjestelmän käyttö ei saa olla käyttäjille pakollista, vaan näiden on voitava esittää pyyntö suoraan myös teknisen järjestelmän ulkopuolisin keinoin. Käyttäjien on myös voitava toimittaa näyttö teknisen järjestelmän ulkopuolella suoraan asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Tietojen automaattinen rajatylittävä vaihto on mahdollinen ilman 4 kohdassa tarkoitettua käyttäjän nimenomaista pyyntöä, jos unionin oikeus tai kansallinen lainsäädäntö sallii tietojen automaattisen rajatylittävän vaihdon ilman nimenomaista pyyntöä ja jos vaihtoon ei liity henkilötietojen vaihtoa.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Toimivaltaisen viranomaisen saataville asettama näyttö on rajoitettava tiukasti siihen, mitä on pyydetty, ja vastaanottava viranomainen saa käyttää sitä vain sitä menettelyä varten, jonka osana näyttö vaihdettiin.

6.  Toimivaltaisen viranomaisen saataville asettama näyttö on rajoitettava tiukasti siihen, mitä on pyydetty, ja vastaanottava viranomainen saa käyttää sitä vain sen menettelyn hoitamiseksi, jonka osana näyttö vaihdettiin.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä tämän artiklan täytäntöönpanoa varten tarvittavan teknisen järjestelmän eritelmien vahvistamiseksi. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

7.  Komissio hyväksyy viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [yksi vuosi asetuksen voimaantulosta] ensimmäisen täytäntöönpanosäädöksen tämän artiklan täytäntöönpanoa varten tarvittavan teknisen järjestelmän teknisten, organisatoristen ja toiminnallisten eritelmien vahvistamiseksi, erityisesti käyttäjän ja järjestelmän ja toimivaltaisten viranomaisten välistä vuorovaikutusta sekä toimivaltaisten viranomaisten teknisen järjestelmän kautta tapahtuvaa vuorovaikutusta varten. Täytäntöönpanosäädöksiä hyväksyessään komissio ottaa huomioon käyttäjien perusoikeudet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Komissio vastaa teknisen järjestelmän kehittämisestä, saatavuudesta, ylläpidosta ja turvallisuudenhallinnasta yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Komissio valvoo ja seuraa teknistä järjestelmää kuullen tarvittaessa Euroopan tietosuojaneuvostoa.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelut tarjotaan kohtuullisessa ajassa ottaen huomioon pyynnön monimutkaisuus; ja

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  toimivaltaisiin viranomaisiin sovellettavia määräaikoja palvelun aikana noudatetaan;

a)  toimivaltaisiin viranomaisiin sovellettavia määräaikoja palvelun aikana noudatetaan; ja

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jos sovellettavia määräaikoja ei noudateta, käyttäjille ilmoitetaan etukäteen tämän syistä ja annetaan uusi määräaika;

b)  jos määräaika viivästyy tai jos sovellettavia määräaikoja ei noudateta, käyttäjille ilmoitetaan välittömästi tämän syistä ja annetaan uusi lopullinen määräaika;

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelut ovat saatavilla asianmukaisten eri kanavien kautta;

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelua tarjoava organisaatio, myös sen omistus, oikeushenkilöllisyys ja yhteystiedot, esitetään selkeästi.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kansallisten koordinaattoreiden ja komission on valvottava, että palveluväylän kautta saatavilla olevat tiedot, menettelyt ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelut, joista ne ovat vastuussa, ovat 7–11 ja 13 artiklassa säädettyjen laatuvaatimusten mukaisia. Valvonta on tehtävä 22 artiklan mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella.

1.  Kansallisten koordinaattoreiden ja komission on valvottava säännöllisin väliajoin, että palveluväylän kautta saatavilla olevat tiedot, menettelyt ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelut, joista ne ovat vastuussa, ovat 7–11 ja 13 artiklassa säädettyjen laatuvaatimusten mukaisia. Lisäksi niiden on valvottava, että verkkosivustot ja verkkosivut, joiden kautta ne tarjoavat pääsyn kyseisiin tietoihin, menettelyihin ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin, ovat 6 a artiklassa säädettyjen saavutettavuutta koskevien vaatimusten mukaisia. Valvonta on tehtävä 22 artiklan mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos toimivaltaisten viranomaisten tarjoamien 1 kohdassa tarkoitettujen palvelujen laatu heikkenee, komissio voi toteuttaa seuraavia toimenpiteitä heikkenemisen vakavuuden ja jatkuvuuden perusteella:

2.  Jos toimivaltaisten viranomaisten tarjoamien 1 kohdassa tarkoitettujen palvelujen laatu heikkenee, komissio toteuttaa yhden tai useampia seuraavista toimenpiteistä heikkenemisen vakavuuden ja jatkuvuuden perusteella:

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kytkeä väliaikaisesti tiedot, menettelyn tai neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelun irti palveluväylästä.

d)  päättää täytäntöönpanosäädöksellä kytkeä väliaikaisesti tiedot, menettelyn tai neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelun irti palveluväylästä.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos neuvonta- tai ongelmanratkaisupalvelu, johon tarjotaan linkki 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jättää johdonmukaisesti noudattamatta 13 artiklassa säädettyjä vaatimuksia tai ei enää vastaa käyttäjien tarpeisiin 22 artiklan mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella, komissio voi kytkeä sen irti palveluväylästä.

3.  Jos neuvonta- tai ongelmanratkaisupalvelu, johon tarjotaan linkki 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, jättää johdonmukaisesti noudattamatta 6 a, 9 ja 13 artiklassa säädettyjä vaatimuksia tai ei enää vastaa käyttäjien tarpeisiin 22 artiklan mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella, komissio voi kytkeä sen irti palveluväylästä kuultuaan asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden kansallista koordinaattoria ja tarvittaessa palveluväylän koordinointiryhmää. Komission ja asianomaisen kansallisen koordinaattorin tai asianomaisten kansallisten koordinaattoreiden on laadittava yhteinen toimintasuunnitelma, jossa ehdotetaan toimenpiteitä palvelun parantamiseksi ja sen kytkemiseksi takaisin palveluväylään. Tarvittaessa näistä toimenpiteistä voidaan keskustella palveluväylän koordinointiryhmässä.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Tiedot 1 kohdassa tarkoitetun valvonnan tuloksista sekä 2 ja 3 kohdan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä asetetaan yhteenvetoraporttien muodossa säännöllisin väliajoin saataville komission verkkosivustolla sekä palveluväylässä.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tarjoaa yhteisen käyttöliittymän palveluväylän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

1.  Komissio tarjoaa yhteisen käyttöliittymän palveluväylän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Yhteinen käyttöliittymä integroidaan olemassa olevaan Sinun Eurooppasi ‑portaaliin.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Yhteisestä käyttöliittymästä on oltava mahdollisuus käyttää tietoja, menettelyjä ja neuvonta- tai ongelmanratkaisupalveluja asianomaisille kansallisen ja unionin tason verkkosivustoille ohjaavilla linkeillä, jotka tarjotaan 16 artiklassa tarkoitetun linkkirekisterin kautta.

2.  Yhteisestä käyttöliittymästä on oltava mahdollisuus käyttää tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- tai ongelmanratkaisupalveluja asianomaisille kansallisen ja unionin tason verkkosivustoille tai verkkosivuille ohjaavilla linkeillä, jotka sisältyvät 16 artiklassa tarkoitettuun linkkirekisteriin.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava 4 artiklassa säädettyjen tehtäviensä ja vastuualojensa mukaisesti, että tietojen, menettelyjen ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen organisointi, rakenne ja merkinnät ovat sellaisia, että parannetaan niiden löydettävyyttä käyttöliittymän kautta.

3.  Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava 4 artiklassa säädettyjen tehtäviensä ja vastuualojensa mukaisesti, että tietojen, menettelyjen ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen organisointi, rakenne ja merkinnät ovat sellaisia, että parannetaan niiden löydettävyyttä käyttöliittymän kautta ja erityisesti linkeillä nykyisten ja täydentävien verkkosivustojen tai verkkosivujen välillä, järkeistämällä ja ryhmittelemällä verkkosivustoja tai verkkosivuja ja tarjoamalla linkkejä unionin ja kansallisen tason sähköisiin palveluihin ja tietoihin.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa säädetään tietojen, menettelyjen ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen yksityiskohtaisesta organisoinnista, rakenteesta ja merkinnöistä, jotta mahdollistetaan yhteisen käyttöliittymän moitteeton toiminta. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4.  Komissio voi koordinointiryhmää kuultuaan hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa säädetään tietojen, menettelyjen ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen yksityiskohtaisesta organisoinnista, rakenteesta ja merkinnöistä, jotta mahdollistetaan yhteisen käyttöliittymän moitteeton toiminta. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

15 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a artikla

 

Yhteiseen käyttöliittymään liittyvät laatuvaatimukset

 

Komissio varmistaa, että yhteinen käyttöliittymä täyttää seuraavat laatuvaatimukset:

 

a)   sen on oltava saatavilla ja käytettävissä sähköisesti erilaisten sähköisten kanavien kautta;

 

b)   sen on oltava helposti navigoitava ja siinä on käytettävä selkeää, käyttäjäystävällistä yleiskielistä tietoa;

 

c)   sen on oltava helposti tunnistettavissa unionin tason sähköisen palvelun logon ja linkin avulla, joiden on molempien oltava näkyviä ja esillä kansallisilla ja unionin verkkosivustoilla ja verkkosivuilla;

 

d)   sen on oltava yhteentoimiva erilaisten unionin ja kansainvälisellä tasolla saatavilla olevien apuvälineteknologioiden ja erilaisten täydentävien palvelujen kanssa.

 

 

 

 

 

 

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komission on perustettava 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin, menettelyihin ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin ohjaavien linkkien sähköinen rekisteri, joka mahdollistaa näiden palvelujen ja palveluväylän yhteisen käyttöliittymän välisen yhteyden, ja pidettävä tätä rekisteriä yllä.

1.  Komission on perustettava 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin, menettelyihin ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin ohjaavien linkkien sähköinen rekisteri, joka mahdollistaa näiden palvelujen ja palveluväylän yhteisen käyttöliittymän välisen yhteyden ja linkit, ja pidettävä tätä rekisteriä yllä.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komission on tarjottava sähköisessä rekisterissä linkit tietoihin, menettelyihin ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin, jotka ovat saatavilla unionin tasolla hallinnoiduilla verkkosivustoilla, ja kaikki niiden myöhemmät päivitykset.

2.  Komission on tarjottava sähköisessä rekisterissä linkit kaikkiin tietoihin, menettelyihin ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin, jotka ovat saatavilla unionin tasolla hallinnoiduilla verkkosivustoilla, ja kaikki niiden myöhemmät päivitykset.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kansallisten koordinaattoreiden on tarjottava sähköisessä rekisterissä linkit tietoihin, menettelyihin ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin, jotka ovat saatavilla toimivaltaisten viranomaisten tai 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen yksityisten tai osittain yksityisten tahojen tasolla hallinnoiduilla verkkosivustoilla, ja kaikki niiden myöhemmät päivitykset.

Kansallisten koordinaattoreiden on tarjottava sähköisessä rekisterissä linkit kaikkiin tietoihin, menettelyihin ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin, jotka ovat saatavilla toimivaltaisten viranomaisten tai 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen yksityisten tai osittain yksityisten tahojen tasolla hallinnoiduilla verkkosivustoilla, ja kaikki niiden myöhemmät päivitykset.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komission ja kansallisten koordinaattoreiden on varmistettava, että palveluväylän kautta tarjottaviin tietoihin, menettelyihin ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin ei sisälly mitään tarpeetonta osittaistakaan päällekkäisyyttä, joka voisi hämmentää käyttäjiä.

5.  Komission ja kansallisten koordinaattoreiden on varmistettava, että palveluväylän kautta tarjottaviin tietoihin, menettelyihin ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin ei sisälly mitään tarpeetonta osittaistakaan toistoa ja päällekkäisyyttä, joka voisi hämmentää käyttäjiä.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Komission ja kansallisten koordinaattoreiden on varmistettava heti asiasta tiedon saatuaan, että vialliset, rikkoutuneet ja puuttuvat linkit, verkkosivut ja verkkosivustot korjataan tai korvataan paikkansapitävillä ajantasaisilla linkeillä, verkkosivuilla ja verkkosivustoilla.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Komissio ja jäsenvaltiot voivat tarjota linkkejä tietoihin, joita ei ole lueteltu liitteessä I, menettelyyn, jota ei ole lueteltu liitteessä II, tai neuvonta- tai ongelmanratkaisupalveluun, jota ei ole lueteltu liitteessä III, jos tieto, menettely tai neuvonta- tai ongelmanratkaisupalvelu täyttää tässä asetuksessa säädetyt laatuvaatimukset.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio on vastuussa seuraavien tietoteknisten sovellusten ja verkkosivustojen kehittämisestä, saatavuudesta, ylläpidosta, turvallisuudesta ja hoitamisesta:

1.  Komissio on vastuussa seuraavien tietoteknisten sovellusten ja verkkosivustojen kehittämisestä, saatavuudesta, säännöllisestä valvonnasta, säännöllisestä päivityksestä, ylläpidosta, turvallisuudesta ja hoitamisesta:

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  edellä 14 artiklan 3 a kohdassa ja 22 artiklan 5 a kohdassa tarkoitetut laatua koskevat yhteenvetoraportit.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa hallinnoimiinsa ja yhteiseen käyttöliittymään linkitettyihin verkkosivustoihin liittyvien tietoteknisten sovellusten kehittämisestä, saatavuudesta, ylläpidosta ja turvallisuudesta.

2.  Jäsenvaltiot ovat vastuussa hallinnoimiinsa ja yhteiseen käyttöliittymään linkitettyihin , niiden kansallisiin verkkosivuihin ja verkkosivustoihin liittyvien tietoteknisten sovellusten kehittämisestä, saatavuudesta, säännöllisestä valvonnasta ja päivityksestä, ylläpidosta ja turvallisuudesta.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio ja jäsenvaltiot asettavat julkisesti saataville niiden tietoteknisten sovellusten osalta, joista ne ovat vastuussa, tiedot viimeisimmän päivityksen versiosta ja ajankohdasta.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio päättää nimen ja logon, jolla palveluväylä tunnetaan ja jolla sitä tehdään tunnetummaksi kansalaisten keskuudessa, tiiviissä yhteistyössä palveluväylän koordinointiryhmän kanssa viimeistään tämän asetuksen soveltamispäivään mennessä.

1.  Nimi, jolla palveluväylä on tarkoitus tehdä tunnetuksi kansalaisten keskuudessa, on Sinun Eurooppasi (englanniksi Your Europe), eli sille tulee sama nimi kuin jo olemassa olevalla portaalilla. Komissio päättää logon, jolla palveluväylä tunnetaan ja jolla sitä tehdään tunnetummaksi kansalaisten keskuudessa, tiiviissä yhteistyössä palveluväylän koordinointiryhmän kanssa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. Palveluväylän unionin tason sähköisen palvelun logo ja linkki on esitettävä palveluväylään linkitetyillä kansallisilla ja unionin tason verkkosivustoilla ja verkkosivuilla.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Palveluväylän nimi toimii myös laatumerkkinä, jota voivat käyttää tähän tarkoitukseen ainoastaan 16 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin sisällytetyt tiedottavat verkkosivustot ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelut osoituksena III luvussa tarkoitettujen laatuvaatimusten noudattamisesta.

2.  Palveluväylän nimi toimii myös laatumerkkinä, jota voivat käyttää tähän tarkoitukseen ainoastaan 16 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin sisällytetyt tiedottavat verkkosivustot ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelut, jos ne täyttävät III luvussa tarkoitetut laatuvaatimukset.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisten viranomaisten ja komission on edistettävä tietämystä palveluväylästä ja sen käyttöä kansalaisten ja yritysten parissa ja varmistettava palveluväylän ja sen palvelujen saavutettavuus ja näkyvyys kansalaisten käytettävissä olevilla hakukoneilla.

1.  Jäsenvaltioiden, komission ja Euroopan parlamentin on edistettävä tietämystä palveluväylästä ja sen käyttöä kansalaisten ja yritysten parissa ja varmistettava palveluväylän ja sen palvelujen ja niissä tarjottavien tietojen saavutettavuus ja näkyvyys.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että digitaalisen palveluväylän logo ja linkki siihen on helposti löydettävissä kansallisilla verkkosivuilla ja verkkosivustoilla ja että tämä logo ja linkki ovat löydettävissä kansallisten verkkosivujen ja verkkosivustojen sisäisillä hakukoneilla.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimivaltaisten viranomaisten ja komission on koordinoitava 1 kohdassa tarkoitetut edistämistoimet ja viitattava palveluväylään käyttämällä sen logoa ja nimeä tällaisissa toimissa yhdessä muiden markkinointinimien kanssa tapauksen mukaan.

2.  Jäsenvaltioiden ja komission on koordinoitava 1 kohdassa tarkoitetut edistämistoimet ja viitattava palveluväylään käyttämällä sen logoa ja nimeä tällaisissa toimissa yhdessä muiden markkinointinimien kanssa tapauksen mukaan.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimivaltaisten viranomaisten ja komission on varmistettava, että palveluväylä on helposti löydettävissä toisiinsa liittyvien portaalien kautta, joista ne ovat vastuussa, ja että kaikille asiaan liittyville verkkosivustoille sisällytetään selvät linkit palveluväylään.

3.  Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava, että palveluväylä on helposti löydettävissä toisiinsa liittyvien portaalien kautta, joista ne ovat vastuussa, ja että kansalaisten käytettävissä oleviin hakutoimintoihin ja kaikille asiaan liittyville unionin ja kansallisen tason verkkosivustoille ja verkkosivuille sisällytetään selvät linkit palveluväylään.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisten viranomaisten ja komission on varmistettava, että käyttäjien käynneistä palveluväylällä ja verkkosivuilla, joihin palveluväylältä on linkit, kerätään tilastoja, jotta voidaan parantaa palveluväylän toimintaa.

1.  Toimivaltaisten viranomaisten ja komission on varmistettava, että käyttäjien käynneistä palveluväylällä ja verkkosivuilla ja verkkosivustoilla, joihin palveluväylältä on linkit, kerätään tilastoja standardoidussa, kootussa ja nimettömässä muodossa ja nämä asetetaan yleisesti saataville avoimena datana, jotta voidaan parantaa palveluväylän toimintaa.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimivaltaisten viranomaisten ja komission on kirjattava ja vaihdettava aggregoidusti tietoja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelupyyntöjen lukumäärästä, alkuperästä ja aiheesta ja vastausajasta.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten ja komission on kirjattava ja vaihdettava aggregoidusti tietoja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelupyyntöjen lukumäärästä, alkuperästä ja aiheesta ja vastausajasta, ja tiedot on asetettava yleisesti saataville avoimena datana.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Annetaan komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 34 artiklan mukaisesti 2 kohdan mukaisesti kirjattavien tietojen yksityiskohtaisista luokista niiden tietojen, menettelyjen ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen osalta, joihin palveluväylältä on linkit.

3.  Annetaan komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 34 artiklan mukaisesti 1 ja 2 kohdan mukaisesti kirjattavien tietojen yksityiskohtaisista luokista niiden tietojen, menettelyjen ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen osalta, joihin palveluväylältä on linkit, ja 1 kohdassa tarkoitetun tietojen keruun standardoiduista muodosta.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jotta voidaan kerätä suoraan tietoa käyttäjien tyytyväisyydestä palveluväylän tarjoamiin palveluihin, komissio tarjoaa käyttäjille palveluväylän kautta käyttäjäystävällisen välineen, jonka kautta he voivat välittömästi käytettyään jotakin 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua palvelua esittää nimettömästi kommentteja palveluväylän kautta tarjottujen palvelujen ja yhteisen käyttöliittymän laadusta ja käytettävyydestä.

1.  Jotta voidaan kerätä suoraan tietoa käyttäjien tyytyväisyydestä palveluväylän tarjoamiin palveluihin ja niissä tarjottuihin tietoihin, komissio tarjoaa käyttäjille palveluväylän kautta käyttäjäystävällisen välineen, johon sisältyy mahdollisuus vastata vapaamuotoisella tekstillä ja jonka kautta he voivat välittömästi käytettyään jotakin 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua palvelua esittää nimettömästi kommentteja palveluväylän kautta tarjottujen palvelujen sekä niissä tarjottujen tietojen sekä yhteisen käyttöliittymän laadusta ja käytettävyydestä.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimivaltaisten viranomaisten ja komission on sisällytettävä asianmukainen linkki tähän välineeseen kaikille verkkosivustoille, jotka ovat osa palveluväylää. Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä komission kanssa ja sisällytettävä tämä väline verkkosivustoille, joista ne ovat vastuussa.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten ja komission on tarjottava käyttäjille pääsy tähän välineeseen kaikilla verkkosivustoilla, jotka ovat osa palveluväylää. Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä komission kanssa ja sisällytettävä tämä väline verkkosivustoille, joista ne ovat vastuussa.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, toimivaltaisten viranomaisten ei edellytetä sisällyttävän 1 kohdassa tarkoitettua käyttäjäpalautevälinettä verkkosivustoille, jotka on linkitetty palveluväylään, jos näillä verkkosivustoilla on käytettävissä palvelun laadun seuraamiseksi käyttäjäpalautemekanismi, jossa on samanlaiset toiminnot kuin 1 kohdassa tarkoitetulla välineellä. Toimivaltaisten viranomaisten on kerättävä käyttäjäpalautevälineen kautta saatu käyttäjäpalaute ja jaettava se komission ja muiden jäsenvaltioiden kansallisten koordinaattoreiden kanssa.

4.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, toimivaltaisten viranomaisten ei edellytetä sisällyttävän 1 kohdassa tarkoitettua käyttäjäpalautevälinettä verkkosivustoille, jotka on linkitetty palveluväylään, jos näillä verkkosivustoilla on käytettävissä palvelun laadun seuraamiseksi käyttäjäpalautemekanismi, jossa on samanlaiset toiminnot kuin 1 kohdassa tarkoitetulla välineellä. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten on kerättävä oman käyttäjäpalautevälineensä kautta saatu käyttäjäpalaute ja jaettava se komission ja muiden jäsenvaltioiden kansallisten koordinaattoreiden kanssa.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Komissio tarjoaa palveluväylän kautta koottuja tietoja palveluväylän kautta saatavilla olevien tietojen ja palvelujen laadusta 14 artiklan mukaisesti ja 21 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen käyttäjätilastojen sekä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun käyttäjäpalautteen perusteella.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tarjoaa palveluväylän käyttäjille käyttäjäystävällisen välineen, jolla he voivat tuoda nimettömästi esiin esteet, joita he ovat kohdanneet käyttäessään sisämarkkinaoikeuksiaan;

a)  tarjoaa palveluväylän käyttäjille käyttäjäystävällisen välineen, jolla he voivat tuoda nimettömästi esiin esteet, joita he ovat kohdanneet käyttäessään sisämarkkinaoikeuksiaan; tähän käyttäjäystävälliseen välineeseen sisältyy myös vapaan tekstin kenttä, jossa käyttävät voivat kuvailla kohtaamaansa estettä;

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot ja komissio analysoivat ja tutkivat esiin tuotuja ongelmia ja käsittelevät niitä mahdollisuuksien mukaan asianmukaisin tavoin.

3.  Jäsenvaltiot, komissio, Euroopan parlamentti ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea analysoivat ja tutkivat esiin tuotuja ongelmia ja käsittelevät niitä mahdollisuuksien mukaan asianmukaisin tavoin.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  valvovat ja seuraavat 12 artiklassa tarkoitettua teknistä järjestelmää.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Perustetaan koordinointiryhmä, jäljempänä ’palveluväylän koordinointiryhmä’. Se koostuu kansallisista koordinaattoreista ja sen puheenjohtajana toimii komission edustaja. Se vahvistaa työjärjestyksensä. Komissio huolehtii sihteeristötehtävistä.

Perustetaan koordinointiryhmä, jäljempänä ’palveluväylän koordinointiryhmä’. Se koostuu kansallisista koordinaattoreista ja Euroopan parlamentin edustajasta, ja sen puheenjohtajana toimii komission edustaja. Se vahvistaa työjärjestyksensä. Komissio huolehtii sihteeristötehtävistä.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Palveluväylän koordinointiryhmä tukee palveluväylän täytäntöönpanoa. Erityisesti se

1.  Palveluväylän koordinointiryhmä tukee tämän asetuksen täytäntöönpanoa. Erityisesti se

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  edistää täysin sähköisten menettelyjen ja sähköisten todentamis-, tunnistautumis- ja allekirjoitustapojen käyttöönottoa asetuksessa (EU) N:o 910/2014 säädetyllä tavalla;

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  keskustelee tietojen esittämiseen liittyvistä parannuksista liitteessä I luetelluilla aloilla;

b)  keskustelee tietojen käyttäjäkeskeiseen esittämiseen liittyvistä parannuksista liitteessä I luetelluilla aloilla, erityisesti 21 artiklan mukaisesti kerättyjen tilastotietojen perusteella;

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  keskustelee tapauksista, joissa jäsenvaltioiden tarjoamien palvelujen laatu on heikentynyt vakavasti ja jatkuvasti, ja, jos korjaavia toimia ei ole toteutettu, antaa lausuntoja tai suosituksia, jotta voidaan parantaa tämän asetuksen noudattamista jäsenvaltioissa;

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  avustaa komissiota 7–11 ja 13 artiklassa esitettyjen vaatimusten noudattamisen seurannassa;

e)  avustaa komissiota 7–13 artiklassa esitettyjen vaatimusten noudattamisen seurannassa;

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  antaa lausuntoja menettelyistä ja organisatorisista toimenpiteistä sisäänrakennetun turvallisuuden ja sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatteiden soveltamisen helpottamiseksi;

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h b)  antaa lausuntoja ja vaihtaa parhaita käytäntöjä palveluväylällä tarjottujen tietojen, menettelyjen ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen yksityiskohtaisesta organisoinnista, rakenteesta ja merkinnöistä, jotta mahdollistetaan yhteisen käyttöliittymän moitteeton toiminta 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – h c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h c)  keskustelee 21, 22 ja 23 artiklassa tarkoitettuun käyttäjäpalautteen ja tilastotietojen keruuseen liittyvistä aiheista, jotta unionin ja kansallisella tasolla tarjottavia palveluja voidaan jatkuvasti parantaa;

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a)  ottaa huomioon 14 artiklan 3 a kohdassa tarkoitetut yhteenvetoraportit;

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

l a)  pyrkii olemassa olevien unionin tieto- ja ongelmanratkaisuportaalien yhdistämiseen.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – l b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

l b)  antaa ohjeita muista unionin virallisista kielistä, joita kansallisten viranomaisten on käytettävä 7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 3 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan sekä 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti käytettävien virallisten tai kansallisten kielten lisäksi; koordinointiryhmän lausunnossa on otettava huomioon kieli tai kielet, joita rajatylittävässä toiminnassa ymmärtää mahdollisimman suuri määrä kansalaisia ja yrityksiä.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio hyväksyy vuotuisen työohjelman, jossa täsmennetään erityisesti

1.  Komissio hyväksyy palveluväylän koordinointiryhmää kuultuaan vuotuisen työohjelman, jossa täsmennetään erityisesti

Perustelu

Kuvastaa paremmin tekstin sisäistä logiikkaa.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tämän asetuksen täytäntöönpanoa unionin tasolla tukevien tietoteknisten välineiden kehittäminen ja ylläpito;

a)  tämän asetuksen täytäntöönpanoa unionin tasolla tukevien tietoteknisten välineiden kehittäminen ja ylläpito, myös 12 artiklassa tarkoitetun rajatylittävää näytön vaihtoa koskevan teknisen järjestelmän kehittäminen ja ylläpito;

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen ja 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen menettelyjen hoitamista varten tarkoitettujen ohjeiden tietyn jäsenvaltiokohtaisen enimmäismäärän kääntäminen jollekin muulle unionin viralliselle kielelle kuin kyseisen maan kielelle.

c)  7 artiklassa, 8 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklassa ja 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen tietojen, selitysten ja ohjeiden tietyn jäsenvaltiokohtaisen enimmäismäärän kääntäminen jollekin muulle unionin viralliselle kielelle kuin kyseisen jäsenvaltion kansalliselle tai viralliselle kielelle tai tapauksen mukaan kansallisille tai virallisille kielille. Jos jäsenvaltiot eivät maksa omista talousarvioistaan kustannuksia, jotka aiheutuvat kääntämisestä sellaiselle unionin viralliselle kielelle, jota mahdollisimman monet käyttäjät ymmärtävät, ne voivat pyytää komissiolta käännöksiä kyseiselle kielelle. Näiden käännösten on katettava pääasiassa perustiedot kaikilla liitteessä I luetelluilla aloilla ja, mikäli käytettävissä on riittävästi määrärahoja, lisäksi mahdolliset 7 artiklassa, 8 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklassa ja 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot, selitykset ja ohjeet. Jäsenvaltioiden on annettava linkkirekisteriin linkit käännettyihin tietoihin.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 1024/2012

Liite – 12 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a)  Lisätään liitteeseen kohta seuraavasti:

 

”12 a.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).”

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen 2 ja 4–11 artiklaa, 12 artiklan 1–6 ja 8 kohtaa, 13 ja 14 artiklaa, 15 artiklan 1–3 kohtaa, 16 ja 17 artiklaa, 21 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 22 artiklan 1–4 kohtaa ja 23 artiklaa sovelletaan [kaksi vuotta asetuksen voimaantulosta] lähtien.

Asetuksen 2, 4, 6, 7 ja 9 artiklaa, 12 artiklan 7 kohtaa, 13 ja 14 artiklaa, 15 artiklan 1–3 kohtaa, 16 ja 17 artiklaa, 21 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 22 artiklan 1–4 kohtaa ja 23 artiklaa sovelletaan ... päivästä ... kuuta .... [18 kuukautta asetuksen voimaantulosta]. Asetuksen 5, 8, 10 ja 11 artiklaa sekä 12 artiklan 1–6 ja 8 kohtaa sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [kaksi vuotta asetuksen voimaantulosta].

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

Liite Yrityksiin liittyvät tietojen alat – taulukko

Ala

TIEDOT OIKEUKSISTA, VELVOLLISUUKSISTA JA SÄÄNNÖISTÄ

Matkustaminen unionissa

•asiakirjat, jotka vaaditaan unionin kansalaisilta, heidän perheenjäseniltään, jotka eivät ole unionin kansalaisia, yksin matkustavilta alaikäisiltä, muilta kuin unionin kansalaisilta, kun matkustetaan valtioiden rajojen yli unionin sisällä (henkilökortti, viisumi, passi)

 

•lentokoneella, junalla, laivalla ja bussilla unioniin ja unionista matkustavien oikeudet ja velvollisuudet sekä matkapaketteja tai yhdistettyjä matkajärjestelyjä ostavien oikeudet ja velvollisuudet

 

•liikuntarajoitteisten henkilöiden avustaminen matkustettaessa unioniin ja unionista

 

•eläinten, kasvien, alkoholin, tupakan, savukkeiden ja muiden tavaroiden kuljettaminen matkustettaessa unioniin

 

•puhelut, sähköisten viestien lähettäminen ja vastaanottaminen ja sähköisen datan käyttö unionin sisällä

Työskentely ja eläkkeelle-jääminen unionissa

•työnhaku toisessa jäsenvaltiossa

 

•työn vastaanottaminen toisessa jäsenvaltiossa

 

•ammattipätevyyden tunnustaminen toisessa jäsenvaltiossa työskentelyä varten

 

•verotus toisessa jäsenvaltiossa

 

•työehdot (mukaan luettuna työaika, palkallinen loma, lomaoikeudet sekä ylityötä, terveystarkastuksia, työsopimuksen päättämistä, erottamista ja irtisanomista koskevat oikeudet ja velvollisuudet)

 

•yhdenvertainen kohtelu (säännöt syrjintää vastaan työpaikalla, naisten ja miesten yhdenvertainen palkka, määräaikaisilla/vakituisilla työsopimuksilla työskentelevien yhdenvertainen palkka)

 

•terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät velvollisuudet erityyppisessä toiminnassa

 

•sosiaaliturvaoikeudet ja -velvollisuudet unionissa, mukaan luettuna eläkkeen saamiseen liittyvät

Ajoneuvot unionissa

• moottoriajoneuvon vieminen tilapäisesti tai pysyvästi toiseen jäsenvaltioon

 

• ajokortin hankkiminen ja uusiminen

 

• pakollisen ajoneuvovakuutuksen hankkiminen

 

• moottoriajoneuvon ostaminen ja myyminen toisessa jäsenvaltiossa

 

• moottoriajoneuvon vuokraaminen

 

• kansalliset liikennesäännöt ja kuljettajia koskevat vaatimukset

Oleskelu toisessa jäsenvaltiossa

• muuttaminen tilapäisesti tai pysyvästi toiseen jäsenvaltioon

 

• osallistuminen kuntavaaleihin ja Euroopan parlamentin vaaleihin

 

• oleskelukortteja koskevat vaatimukset unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä osalta, mukaan luettuna perheenjäsenet, jotka eivät ole unionin kansalaisia

Koulutus tai harjoittelu toisessa jäsenvaltiossa

• koulun käyminen toisessa jäsenvaltiossa

 

• korkeakoulussa opiskelu toisessa jäsenvaltiossa

 

• vapaaehtoistoiminta toisessa jäsenvaltiossa

 

• harjoittelun suorittaminen toisessa jäsenvaltiossa

 

• tutkimuksen tekeminen toisessa jäsenvaltiossa osana koulutusohjelmaa

Terveyden-huolto

• sairaanhoidon saaminen toisessa jäsenvaltiossa

 

• reseptilääkkeiden ostaminen muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa resepti kirjoitettiin (sähköisesti tai henkilökohtaisesti)

Perheisiin rajatylittävästi sovellettavat oikeudet, velvollisuudet ja säännöt

• lasten syntymä, alaikäisten huoltajuus, vanhempien vastuu, lasten elatusvelvollisuus rajatylittävässä perhetilanteessa

 

• pariskuntana eläminen, kun kyseessä ovat eri kansallisuudet (avioliito, asumusero, avioero, aviovarallisuuteen liittyvät oikeudet, avopuolisoiden oikeudet)

 

• perimysoikeus toisessa jäsenvaltiossa

Kuluttajat rajatylittävissä tilanteissa

• tavaroiden ja palveluiden, myös rahoituspalveluiden, ostaminen toisesta jäsenvaltiosta (sähköisesti tai henkilökohtaisesti)

 

• pankkitilin hankkiminen toisessa jäsenvaltiossa

 

• yleishyödyllisten palvelujen hankkiminen, kuten kaasu, sähkö, vesi, televiestintä ja internet

 

• maksut, myös tilisiirrot, viiveet rajatylittävissä maksuissa

 

• kuluttajien oikeudet ja takuut ostettaessa tavaroita ja palveluita

 

Tarkistus

Ala

TIEDOT OIKEUKSISTA, VELVOLLISUUKSISTA JA SÄÄNNÖISTÄ

Matkustaminen unionissa

• asiakirjat, jotka vaaditaan unionin kansalaisilta, heidän perheenjäseniltään, jotka eivät ole unionin kansalaisia, yksin matkustavilta alaikäisiltä, muilta kuin unionin kansalaisilta, kun matkustetaan valtioiden rajojen yli unionin sisällä (henkilökortti, viisumi, passi)

 

• lentokoneella, junalla, laivalla ja bussilla unioniin ja unionista matkustavien oikeudet ja velvollisuudet sekä matkapaketteja tai yhdistettyjä matkajärjestelyjä ostavien oikeudet ja velvollisuudet

 

• liikuntarajoitteisten henkilöiden avustaminen matkustettaessa unioniin ja unionista

 

• eläinten, kasvien, alkoholin, tupakan, savukkeiden ja muiden tavaroiden kuljettaminen matkustettaessa unioniin

 

• puhelut, sähköisten viestien lähettäminen ja vastaanottaminen ja sähköisen datan käyttö unionin sisällä

Työskentely ja eläkkeelle-jääminen unionissa

• työnhaku toisessa jäsenvaltiossa

 

• työn vastaanottaminen toisessa jäsenvaltiossa

 

• ammattipätevyyden tunnustaminen toisessa jäsenvaltiossa työskentelyä varten

 

• verotus toisessa jäsenvaltiossa

 

pakolliset vastuu- ja vakuutussäännöt toisessa jäsenvaltiossa

 

• työehdot (mukaan luettuna työaika, palkallinen loma, lomaoikeudet sekä ylityötä, terveystarkastuksia, työsopimuksen päättämistä, erottamista ja irtisanomista koskevat oikeudet ja velvollisuudet)

 

•lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliset oikeudet ja työehdot

 

• yhdenvertainen kohtelu (säännöt syrjintää vastaan työpaikalla, naisten ja miesten yhdenvertainen palkka, määräaikaisilla/vakituisilla työsopimuksilla työskentelevien yhdenvertainen palkka)

 

• terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät velvollisuudet erityyppisessä toiminnassa

 

• sosiaaliturvaoikeudet ja -velvollisuudet unionissa, mukaan luettuna eläkkeen saamiseen liittyvät

Ajoneuvot unionissa

• moottoriajoneuvon vieminen tilapäisesti tai pysyvästi toiseen jäsenvaltioon

 

• ajokortin hankkiminen ja uusiminen

 

• pakollisen ajoneuvovakuutuksen hankkiminen

 

• moottoriajoneuvon ostaminen ja myyminen toisessa jäsenvaltiossa

 

• moottoriajoneuvon vuokraaminen

 

• kansalliset liikennesäännöt ja kuljettajia koskevat vaatimukset, mukaan lukien tiemaksu- ja päästötarrat väliaikaista tai pysyvää toisessa jäsenvaltiossa oleskelua varten

Oleskelu toisessa jäsenvaltiossa

• muuttaminen tilapäisesti tai pysyvästi toiseen jäsenvaltioon

 

kiinteän omaisuuden ostaminen, myyminen ja verotus toisessa jäsenvaltiossa, mukaan luettuina kiinteän omaisuuden omistukseen ja käyttöön liittyvät oikeudet ja velvoitteet

 

• osallistuminen kuntavaaleihin ja Euroopan parlamentin vaaleihin

 

• oleskelukortteja koskevat vaatimukset unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä osalta, mukaan luettuna perheenjäsenet, jotka eivät ole unionin kansalaisia

 

toisessa jäsenvaltioissa asuvan henkilön kansalaisuuden saamista koskevat vaatimukset

 

kuolemantapauksia ja vainajien kotiuttamista koskevat velvoitteet

Koulutus tai harjoittelu toisessa jäsenvaltiossa

päiväkodin, esikoulun ja koulun käyminen toisessa jäsenvaltiossa

 

• korkeakoulussa opiskelu toisessa jäsenvaltiossa

 

aikuisopetuskeskuksessa käyminen toisessa jäsenvaltiossa

 

ammatillisen koulutuksen tunnustaminen

 

• vapaaehtoistoiminta toisessa jäsenvaltiossa

 

• harjoittelun suorittaminen toisessa jäsenvaltiossa

 

• tutkimuksen tekeminen toisessa jäsenvaltiossa osana koulutusohjelmaa

 

 

Terveyden-huolto

• sairaanhoidon saaminen toisessa jäsenvaltiossa

 

• reseptilääkkeiden ostaminen muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa resepti kirjoitettiin (sähköisesti tai henkilökohtaisesti)

 

sairausvakuutuksen kattavuus toisessa jäsenvaltiossa, myös mahdollisuus tilata eurooppalainen sairaanhoitokortti

 

julkisen terveydenhuollon ennaltaehkäisevät ohjelmat

 

hätänumerot

 

muutto vanhainkotiin

Perheisiin rajatylittävästi sovellettavat oikeudet, velvollisuudet ja säännöt

• lasten syntymä, alaikäisten huoltajuus, vanhempien vastuu, sijaisvanhemmuus ja adoptio, myös perheen sisäinen adoptio, lasten elatusvelvollisuus rajatylittävässä perhetilanteessa

 

• pariskuntana eläminen, kun kyseessä ovat eri kansallisuudet , ilman seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää (avioliitto, rekisteröity parisuhde, asumusero, avioero, aviovarallisuuteen liittyvät oikeudet, avopuolisoiden oikeudet)

 

• perimysoikeus ja -velvoitteet toisessa jäsenvaltiossa, myös verosäännöt

 

vanhempien tekemien kansainvälisten lapsikaappausten oikeudelliset seuraukset ja oikeudet näissä tapauksissa

Kuluttajien oikeudet

• tavaroiden, digitaalisen sisällön, kiinteistöjen tai palveluiden, myös rahoituspalveluiden, ostaminen tai vuokraaminen toisesta jäsenvaltiosta (sähköisesti tai henkilökohtaisesti)

 

• pankkitilin hankkiminen toisessa jäsenvaltiossa

 

• yleishyödyllisten palvelujen hankkiminen, kuten kaasu, sähkö, vesi, jätehuolto, televiestintä ja internet

 

• maksut, myös tilisiirrot, viiveet rajatylittävissä maksuissa

 

• kuluttajien oikeudet ja takuut ostettaessa tavaroita ja palveluita

 

kuluttajien oikeussuojakeinot, korvaukset ja oikeudellinen menettely

 

tuoteturvallisuus

 

 

Kansalaisten ja asukkaiden oikeudet

hallinnollisten ja oikeudellisten vetoomusten esittäminen kansallisella ja unionin tasolla

 

sukupuolen tunnustaminen

Henkilö-tietojen suoja

rekisteröityjen oikeuksien harjoittaminen asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti ja erityisesti sen 2–4 jaksossa vahvistettujen oikeuksien, jotka koskevat ilmoittamista ja pääsyä henkilötietoihin, tietojen oikaisemista ja poistamista sekä vastustamista, harjoittaminen.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

Liite I – Yrityksiin liittyvät tietojen alat – taulukko

Ala

TIEDOT OIKEUKSISTA, VELVOLLISUUKSISTA JA SÄÄNNÖISTÄ

Liiketoiminnan aloittaminen, hoitaminen ja lopettaminen

• yrityksen rekisteröinti (liiketoiminnan harjoittamisen rekisteröintimenettelyt ja oikeudellinen muoto)

 

• teollis- ja tekijänoikeudet (patentin hakeminen, tuotemerkin, piirustuksen tai muotoilun rekisteröinti, kopiointiluvan hankkiminen)

 

• kaupallisten käytäntöjen oikeudenmukaisuus ja avoimuus, mukaan luettuna tavaroiden ja palveluiden myymiseen liittyvät kuluttajien oikeudet ja takuut

 

• sähköisten mahdollisuuksien tarjoaminen rajatylittäviin maksuihin myytäessä tavaroita ja palveluita verkossa

 

• sopimusoikeudesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet, mukaan luettuna viivästyskorot

 

• maksukyvyttömyysmenettelyt ja yritysten asettaminen selvitystilaan

 

• luottovakuutus

 

• yritysten yhteenliittymät tai yrityksen myyminen

Henkilöstö

• työehdot (mukaan luettuna työaika, palkallinen loma, lomaoikeudet sekä ylityötä, terveystarkastuksia, työsopimuksen päättämistä, erottamista ja irtisanomista koskevat oikeudet ja velvollisuudet)

 

• sosiaaliturvaoikeudet ja -velvollisuudet unionissa (rekisteröityminen työnantajaksi, työntekijöiden rekisteröinti, työntekijän työsopimuksen päättymisestä ilmoittaminen, sosiaaliturvamaksujen maksaminen, eläkkeisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet)

 

• työntekijöiden työllistäminen muissa jäsenvaltioissa (työntekijöiden lähettäminen, palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat säännöt, työntekijöiden asuinpaikkavaatimukset)

 

• yhdenvertainen kohtelu (säännöt syrjintää vastaan työpaikalla, naisten ja miesten yhdenvertainen palkka, määräaikaisilla/vakituisilla työsopimuksilla työskentelevien yhdenvertainen palkka)

 

• henkilöstön edustusta koskevat säännöt

Verot

• alv: tiedot yleisistä säännöistä, korkokannoista ja vapautuksista, alv-rekisteröinti ja alv:n maksaminen, palautuksen saaminen

 

• valmisteverot: tiedot yleisistä säännöistä, korkokannoista ja vapautuksista

 

• muut verot: maksaminen, korkokannat

Tavarat

• CE-merkinnän hankkiminen

 

• sovellettavien vaatimusten kartoittaminen, tekniset eritelmät ja tuotteiden sertifiointi

 

• sellaisten tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen, joihin ei sovelleta unionin eritelmiä

 

• vaarallisten kemikaalien luokittelua, merkintöjä ja pakkauksia koskevat vaatimukset

 

• etämyynti ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tapahtuva myynti: kuluttajille ennalta annettavat tiedot, sopimuksen kirjallinen vahvistus, sopimuksen peruuttaminen, tavaroiden toimittaminen, muut erityiset velvollisuudet

 

• vialliset tuotteet: kuluttajien oikeudet ja takuut, myynnin jälkeinen vastuu, vahinkoa kärsineen osapuolen muutoksenhakukeinot

 

• sertifiointi, merkit (EMAS, energiamerkit, ekologinen suunnittelu, EU-ympäristömerkki)

 

• kierrätys ja jätehuolto

Palvelut

• lisenssien tai lupien hankkiminen liiketoiminnan aloittamiseksi

 

• viranomaisille tehtävä ilmoitus rajatylittävästä toiminnasta

 

• ammattipätevyyden tunnustaminen

Liiketoiminnan rahoittaminen

• rahoitusmahdollisuudet unionin tasolla, mukaan luettuna unionin rahoitusohjelmat ja liiketoimintatuet

 

• rahoitusmahdollisuudet kansallisella tasolla

 

• yrittäjille suunnatut aloitteet (esim. uusille yrittäjille suunnatut vaihdot, mentorointiohjelmat)

Julkiset hankinnat

• osallistuminen julkisiin tarjouskilpailuihin: säännöt ja menettelyt

 

• tarjouksen jättäminen sähköisesti julkiseen tarjouskilpailuun

 

• tarjouskilpailuun liittyvistä säännönvastaisuuksista raportointi

Työterveys ja työturvallisuus

• terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät velvollisuudet erityyppisessä toiminnassa, mukaan luettuna riskien ehkäisy, tiedottaminen ja koulutus

 

Tarkistus

Ala

TIEDOT OIKEUKSISTA, VELVOLLISUUKSISTA JA SÄÄNNÖISTÄ

Liiketoiminnan aloittaminen, hoitaminen ja lopettaminen

• yrityksen rekisteröinti, muuttaminen tai lakkauttaminen (liiketoiminnan harjoittamisen rekisteröintimenettelyt ja oikeudellinen muoto)

 

liiketoiminnan siirtäminen toiseen jäsenvaltioon

 

• teollis- ja tekijänoikeudet (patentin hakeminen, tuotemerkin, piirustuksen tai muotoilun rekisteröinti, kopiointiluvan hankkiminen, sovellettavat poikkeukset)

 

• kaupallisten käytäntöjen oikeudenmukaisuus ja avoimuus, mukaan luettuna tavaroiden ja palveluiden myymiseen liittyvät kuluttajien oikeudet ja takuut

 

• sähköisten mahdollisuuksien tarjoaminen rajatylittäviin maksuihin myytäessä tavaroita ja palveluita verkossa

 

• sopimusoikeudesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet, mukaan luettuna viivästyskorot

 

• maksukyvyttömyysmenettelyt ja yritysten asettaminen selvitystilaan

 

• luottovakuutus

 

• yritysten yhteenliittymät tai yrityksen myyminen

 

hallintovastuu

Henkilöstö

• työehdot (mukaan luettuna työaika, palkallinen loma, lomaoikeudet sekä ylityötä, terveystarkastuksia, työsopimuksen päättämistä, erottamista ja irtisanomista koskevat oikeudet ja velvollisuudet)

 

• sosiaaliturvaoikeudet ja -velvollisuudet unionissa (rekisteröityminen työnantajaksi, työntekijöiden rekisteröinti, työntekijän työsopimuksen päättymisestä ilmoittaminen, sosiaaliturvamaksujen maksaminen, eläkkeisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet)

 

• työntekijöiden työllistäminen muissa jäsenvaltioissa (työntekijöiden lähettäminen, palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat säännöt, työntekijöiden asuinpaikkavaatimukset)

 

• yhdenvertainen kohtelu (säännöt syrjintää vastaan työpaikalla, naisten ja miesten yhdenvertainen palkka, määräaikaisilla/vakituisilla työsopimuksilla työskentelevien yhdenvertainen palkka)

 

• henkilöstön edustusta koskevat säännöt

Verot

• alv: tiedot yleisistä säännöistä, korkokannoista ja vapautuksista, alv-rekisteröinti ja alv:n maksaminen, palautuksen saaminen

 

• valmisteverot: tiedot yleisistä säännöistä, korkokannoista ja vapautuksista

 

tuonnista kannettavat tullit, verot ja muut maksut, tuontitullimenettelyt, vientitullimenettelyt

 

• muut verot: maksaminen, korkokannat, veronpalautukset

Tavarat

• CE-merkinnän hankkiminen ja tavaroita koskevat vaatimukset

 

• sovellettavien vaatimusten kartoittaminen, tekniset eritelmät ja tuotteiden sertifiointi

 

• sellaisten tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen, joihin ei sovelleta unionin eritelmiä

 

• vaarallisten kemikaalien luokittelua, merkintöjä ja pakkauksia koskevat vaatimukset

 

• etämyynti ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tapahtuva myynti: kuluttajille ennalta annettavat tiedot, sopimuksen kirjallinen vahvistus, sopimuksen peruuttaminen, tavaroiden toimittaminen, muut erityiset velvollisuudet

 

• vialliset tuotteet: kuluttajien oikeudet ja takuut, myynnin jälkeinen vastuu, vahinkoa kärsineen osapuolen muutoksenhakukeinot

 

• sertifiointi, merkit (EMAS, energiamerkit, ekologinen suunnittelu, EU-ympäristömerkki)

 

• kierrätys ja jätehuolto

Palvelut

• lisenssien tai lupien hankkiminen liiketoiminnan aloittamiseksi

 

• viranomaisille tehtävä ilmoitus rajatylittävästä toiminnasta

 

• ammattipätevyyden ja ammatillisen koulutuksen tunnustaminen

Liiketoiminnan rahoittaminen

• rahoitusmahdollisuudet unionin tasolla, mukaan luettuna unionin rahoitusohjelmat ja liiketoimintatuet

 

• rahoitusmahdollisuudet kansallisella tasolla

 

• yrittäjille suunnatut aloitteet (esim. uusille yrittäjille suunnatut vaihdot, mentorointiohjelmat)

Julkiset hankinnat

• osallistuminen julkisiin tarjouskilpailuihin: säännöt ja menettelyt

 

• tarjouksen jättäminen sähköisesti julkiseen tarjouskilpailuun

 

• tarjouskilpailuun liittyvistä säännönvastaisuuksista raportointi

Työterveys ja työturvallisuus

• terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät velvollisuudet erityyppisessä toiminnassa, mukaan luettuna riskien ehkäisy, tiedottaminen ja koulutus

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

Liite II – taulukko

 

Komission teksti

Tapahtuma

Menettely

Odotettu tuotos

Syntymä

Syntymätodistuksen pyytäminen

Syntymätodistus

Opiskelu

Opintotuen hakeminen julkiselta laitokselta

Tukihakemusta koskeva päätös

Työskentely

Rekisteröityminen sosiaaliturvaetuuksia varten

Vastaanottoilmoitus

 

Tutkintotodistuksen tunnustamisen pyytäminen

Tunnustamispyyntöä koskeva päätös

Muutto

Osoitteenmuutoksen rekisteröinti

Uuden osoitteen rekisteröintivahvistus

 

Henkilökortin tai passin hakeminen tai uusiminen

Henkilökortin tai passin myöntäminen tai uusiminen

 

Moottoriajoneuvon rekisteröinti

Rekisteröintitodistus

Eläkkeellejäänti

Eläke- ja varhaiseläke-etuuksien hakeminen julkisesta tai osittain julkisesta järjestelmästä

Eläke- tai varhaiseläke-etuushakemusta koskeva päätös

Liiketoiminnan aloittaminen

Liiketoiminnan yleinen rekisteröinti, poisluettuna menettelyt, jotka koskevat yrityksen perustamista SEUT-sopimuksen 54 artiklan toisen kohdan mukaisesti

Vahvistus kaikkien liiketoiminnan aloittamiseksi tarvittavien vaiheiden suorittamisesta

 

Työnantajan (luonnollisen henkilön) rekisteröinti julkiseen tai osittain julkiseen eläke- ja vakuutusjärjestelmään

Sosiaaliturvanumero

 

Työntekijän rekisteröinti julkiseen tai osittain julkiseen eläke- ja vakuutusjärjestelmään

Sosiaaliturvanumero

Liiketoiminnan harjoittaminen

Sosiaaliturvajärjestelmälle ilmoittaminen työntekijän työsopimuksen päättymisestä

Ilmoituksen vastaanottovahvistus

 

Työntekijöiden sosiaaliturvamaksujen maksaminen

Kuitti tai muu vahvistus työntekijöiden sosiaaliturvamaksujen maksamisesta

 

Tarkistus

Tapahtuma

Menettely

Odotettu tuotos

Syntymä

Syntymätodistuksen pyytäminen

Syntymätodistus tai todistus syntymän rekisteröinnistä

Oleskelu

Oleskelutodistuksen pyytäminen tai oleskelukortin hakeminen ja uusiminen

Näyttö rekisteröinnistä ja oleskelusta tai oleskelukortin myöntäminen tai uusiminen

Opiskelu

Opintotuen hakeminen julkiselta laitokselta tai elimeltä

Tukihakemusta koskeva päätös

 

Ilmoittautuminen julkiseen korkea-asteen oppilaitokseen

Opiskelijaksi ottamista koskeva päätös

 

Tutkintotodistusten tai kelpoisuustodistusten hakeminen julkiselta laitokselta tai elimeltä

Jäljennös tutkintotodistuksesta tai kelpoisuustodistuksesta

Työskentely

Rekisteröityminen sosiaaliturvaetuuksia varten

Vastaanottoilmoitus

 

Ammattipätevyyden tunnustamisen pyytäminen

Tunnustamispyyntöä koskeva päätös

 

Tutkintotodistuksen tunnustamisen pyytäminen

Tunnustamispyyntöä koskeva päätös

 

Tuloverojen ilmoittaminen

Vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta

Muutto

Osoitteenmuutoksen rekisteröinti

Uuden osoitteen rekisteröintivahvistus ja edellisen osoitteen poistaminen rekisteristä

 

Henkilökortin tai passin hakeminen tai uusiminen

Henkilökortin tai passin myöntäminen tai uusiminen

 

Moottoriajoneuvon rekisteröinti

Rekisteröintitodistus

 

Julkisen elimen tai laitoksen myöntämien moottoriteiden tietullitarrojen tai päästötarrojen hankkiminen

Tietullitarrojen tai päästötarrojen vastaanottaminen

Eläkkeellejäänti

Eläke- ja varhaiseläke-etuuksien hakeminen julkisesta tai osittain julkisesta järjestelmästä

Eläke- tai varhaiseläke-etuushakemusta koskeva päätös

 

Eläketilin taselaskelmaa koskevien tietojen pyytäminen julkisesta tai osittain julkisesta järjestelmästä

Eläketilin taselaskelman vahvistaminen

Liiketoiminnan aloittaminen

Liiketoiminnasta ilmoittaminen, liiketoimintaa koskevat luvat, muutokset liiketoiminnassa ja liiketoiminnan lopettaminen ilman maksukyvyttömyyttä tai likvidaatiomenettelyjä poisluettuina menettelyt, jotka koskevat yrityksen perustamista SEUT-sopimuksen 54 artiklan toisen kohdan mukaisesti, sekä liiketoiminnan rekisteröiminen yhtiörekisteriin.

Liiketoiminnan muutosten rekisteröintivahvistus

 

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen

Arvonlisäverotunniste

 

Rekisteröityminen tuloverotusta varten

Verotunniste

 

Työnantajan (luonnollisen henkilön) rekisteröinti julkiseen tai osittain julkiseen eläke- ja vakuutusjärjestelmään

Sosiaaliturvanumero (tai rekisteröinnin muu vahvistaminen)

 

Työntekijän rekisteröinti julkiseen tai osittain julkiseen eläke- ja vakuutusjärjestelmään

Sosiaaliturvanumero (tai rekisteröinnin muu vahvistaminen)

 

Arvonlisäveroilmoitukset

Arvonlisäveroilmoituksen kuittaus

 

Yritysten ja yhteisöjen / elinkeinotoiminnan veroilmoitus

Ilmoituksen vastaanottovahvistus

Liiketoiminnan harjoittaminen

Sosiaaliturvajärjestelmälle ilmoittaminen työntekijän työsopimuksen päättymisestä

Ilmoituksen vastaanottovahvistus

 

Työntekijöiden sosiaaliturvamaksujen maksaminen

Kuitti tai muu vahvistus työntekijöiden sosiaaliturvamaksujen maksamisesta

 

Ilmoitus arvonlisäveron alaisen toiminnan lakkaamisesta

Ilmoituksen vastaanottovahvistus

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Tietosuojaviranomaiset

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Toimivaltaisten viranomaisten, komission tai unionin elinten, toimistojen ja virastojen tai yksityisten tai osittain yksityisten tahojen tarjoamat vapaaehtoiset neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelut, edellyttäen että palvelut ovat tässä asetuksessa esitettyjen vaatimusten mukaisia

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

I. Johdanto

Tämä aloite on keskeinen toimi pyrittäessä saavuttamaan syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat kansalaisille ja yrityksille, mikä on yksi Junckerin komission kymmenestä prioriteetista, sekä pyrittäessä kehittämään digitaalisia sisämarkkinoita. Aloitteella on määrä auttaa kansalaisia ja yrityksiä hyödyntämään täysimääräisesti uusien digitaalisten välineiden ja sähköisen hallinnon strategioiden tarjoamia mahdollisuuksia näiden matkustaessa, työskennellessä ja opiskellessa tai harjoittaessa liiketoimintaa missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa.

Kansalaisten ja yritysten tiellä on valitettavasti edelleen merkittäviä esteitä, jos nämä haluavat muuttaa toiseen EU-maahan, opiskella, oleskella tai myydä tuotteita tai tarjota palveluja toisessa EU-maassa. Merkityksellisen, paikkansapitävän ja ymmärrettävän tiedon löytäminen verkosta sekä hallinnollisten menettelyjen hoitaminen verkon kautta on usein monimutkaista, aikaavievää ja kallista, jos lainkaan mahdollista. Näihin ongelmiin voivat törmätä myös jäsenvaltion kansalaiset, jotka asuvat toisessa jäsenmaassa ja haluavat hoitaa menettelyjä kotijäsenvaltiossaan. Euroopassa ja jäsenvaltioissa tarvitaan nykyistä voimakkaampia kannustimia kunnianhimoisten valtioiden rajat ylittävien ja kansallisten sähköisen hallinnon strategioiden omaksumiseksi, jotta EU:n kansalaiset ja yritykset voisivat hyödyntää täysimääräisesti käytettävissä olevaa uutta teknologiaa.

Asetusehdotuksessa esitetään uusi aloite, jolla pyritään vastaamaan Euroopan kasvavaan avointa, tehokasta ja osallistavaa julkishallintoa koskevaan tarpeeseen, mikä edellyttää kunnianhimoista suuntautumista sähköiseen hallintoon sekä rajattomien, räätälöityjen, käyttäjäystävällisten päästä päähän ulottuvien digitaalisten julkisten palvelujen tarjontaa. Asetuksessa esitetään keskitetty yhteyspiste, yhteinen digitaalinen palveluväylä, jolla varmistetaan EU:n kansalaisten ja yritysten mahdollisuus saada keskitetysti kaikkia tietoja, joita tarvitaan, kun käytetään oikeutta liikkuvuuteen EU:ssa. Palveluväylällä varmistetaan myös sähköisten menettelyjen hoitaminen syrjimättömästi (jos jokin hallinnollinen menettely on tietyn jäsenvaltion kansalaisten käytettävissä, sen olisi oltava myös muista jäsenvaltioista tulevien käyttäjien käytettävissä) sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelut. Siinä myös velvoitetaan jäsenvaltiot luomaan täydet mahdollisuudet tärkeimpien ja kansalaisten ja yritysten useimmiten käyttämien hallinnollisten menettelyjen hoitamiseen sähköisesti.

II. Ehdotuksen valmistelu

Ehdotus perustuu sidosryhmien laajaan kuulemiseen ja vaikutustenarviointiin. Kuulemiseen sisältyi asiaa käsittelevä sidosryhmien työpaja, julkinen verkkokuuleminen, tapaamisia sidosryhmien edustajien kanssa sekä näkemystenvaihtoa jäsenvaltioiden kanssa. Kuulemisessa nousi esiin keskeisenä seikkana tarve kiinnittää huomiota sisämarkkinoihin liittyvien tietojen, sähköisten menettelyjen ja käytettävissä olevien neuvontapalveluiden määrään ja laatuun. Aloitteen tavoitteet saavat yleistä kannatusta, ja aloitteen menestyksekäs täytäntöönpano on erittäin tärkeää sidosryhmille.

Ehdotuksen tueksi toteutettiin vaikutustenarviointi, jossa kävi ilmi, että paras ratkaisu on EU:n koordinoima lähestymistapa, jossa tiedot, menettelyt ja neuvontapalvelut ovat löydettävissä EU:n hakupalvelun kautta. Jäsenvaltiot hallinnoivat sisältöä ja kansallisten sääntöjen ja velvoitteiden aineellisia vaatimuksia. Tätä täydennetään selkeillä ja täytäntöönpanokelpoisilla laatukriteereillä ja sillä, että keskeiset menettelyt ovat saatavilla verkossa.

III. Esittelijän kanta

Esittelijä kannattaa laajasti komission ehdotuksen yleisiä tavoitteita eli sitä, että sillä pyritään perustamaan yksi digitaalinen yhteyspiste, joka tarjoaa kansalaisille ja yrityksille korkealaatuista tietoa ja pääsyn sähköisiin hallinnollisiin menettelyihin sekä neuvontapalveluihin.

Internet ja digitaaliteknologia muuttavat ihmisten ja yritysten tapoja elää, työskennellä, opiskella, harjoittaa liiketoimintaa ja matkustaa. Tämän vuoksi esittelijä kannattaa ajatusta EU:n ja jäsenvaltioiden hallintojen digitalisoimisen edistämisestä siten, että tarjotaan joitakin keskeisiä hallinnollisia menettelyjä, tietoa ja muutoksenhakukeinoja sähköisesti ja ainakin yhdellä muulla kielellä kansallisen tai virallisen kielen lisäksi. Näiden tietojen ja menettelyjen sähköinen saatavuus syrjimättömällä tavalla on tärkeää myös kansalaisille, jotta nämä voivat käyttää oikeuksiaan sisämarkkinoilla.

Esittelijä on kuitenkin myös havainnut seikkoja, joista on keskusteltava syventävämmin tai joita on selvennettävä. Ensinnäkin esittelijä tarkastelee Euroopan tietosuojavaltuutetun lausuntoa, jossa esitetään huomautuksia ja suosituksia yksityisyyden suojan paremmasta takaamisesta sekä henkilötietojen suojaamisesta asetusehdotuksen osalta. Toiseksi esittelijä esittää joitakin parannuksia tietoa, sähköisiä menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja koskeviin laatuvaatimuksiin. Kolmanneksi esittelijä ehdottaa lisäsäännöksiä selventääkseen sähköisiin menettelyihin pääsyä koskevia vaatimuksia. Esittelijä myös kannattaa IMI-asetukseen esitettyjä muutoksia.

1. Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto yhden kerran periaatteesta

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto annettiin komission ja parlamentin asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti esittämästä nimenomaisesta pyynnöstä. Lausunnossa annetaan suosituksia yhden kerran periaatteen soveltamisesta. Periaatteen tavoitteena on varmistaa, että kansalaisia ja yrityksiä pyydetään toimittamaan viranomaisille samat tiedot vain kerran ja että viranomaiset voivat sen jälkeen käyttää hallussaan olevia tietoja uudelleen.

Esittelijä kannattaa Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnossa annettuja suosituksia ja korostaa, että yhden kerran periaatetta on sovellettava asiaan liittyvien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti, jotta voidaan varmistaa koko EU:n kattavan yhden kerran periaatteen toteutuksen onnistuminen ja mahdollistaa lainmukainen valtioiden rajat ylittävä tiedonvaihto. Esittelijä kannattaa myös pyrkimyksiä varmistaa yksittäisten ihmisten mahdollisuudet valvoa jatkossakin omia henkilötietojaan, myös edellyttämällä ”käyttäjän nimenomaista pyyntöä” ennen näytön siirtämistä toimivaltaisten viranomaisten välillä ja tarjoamalla käyttäjälle mahdollisuutta tarkastella vaihdettavaa näyttöä.

Esittelijä katsoo kuitenkin, että tietyt tekijät edellyttävät vieläkin lisäselvennyksiä. Näiden tekijöiden osalta esittelijä esittää suosituksia monista eri asioista keskittyen rajatylittävän näytön vaihdon oikeusperustaan, käyttötarkoitussidonnaisuuteen ja yhden kerran periaatteen soveltamisalaan sekä käyttäjävalvontaan liittyviin käytännön kysymyksiin. Esittelijän keskeiset suositukset käsittävät sen täsmentämisen, että ehdotus ei tarjoa oikeusperustaa teknisen järjestelmän käyttämiselle tiedonvaihtoon, joka tehdään muissa tarkoituksissa kuin luetelluissa neljässä direktiivissä säädetyissä tai sovellettavan EU:n tai kansallisen lainsäädännön nojalla muulla tavoin säädetyissä tarkoituksissa. Ehdotuksella ei pyritä rajoittamaan yleisen tietosuoja-asetuksen käyttötarkoituksen rajaamista koskevaa periaatetta.

2. Tietoihin, sähköisiin menettelyihin ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin liittyvät laatuvaatimukset

Laatuvaatimusten osalta esittelijä kannattaa komission yleistä lähestymistapaa. Esittelijä haluaa painottaa, että digitaalisen palveluväylän laatu perustuu palveluväylällä tarjottujen unionin ja kansallisten palvelujen laatuun. Jotta digitaalinen palveluväylä täyttäisi käyttäjien tarpeet, on asetettava korkeatasoiset laatuvaatimukset tiedolle, sähköisille menettelyille ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluille. Huonot kokemukset unionin ja kansallisen tason sähköisesti tarjottavista tiedoista ja palveluista luovat kielteisen kuvan digitaalisesta palveluväylästä.

Tämän vuoksi esittelijä esittää joitakin parannuksia nykyiseen luonnokseen laatuvaatimusten tiukentamiseksi. Esittelijän suositusten mukaan olisi varmistettava, että tiedot ovat helposti ymmärrettävissä, jotta mahdollisimman moni käyttäjä voi hyödyntää asetuksessa tarkoitettuja tietoja ja palveluja. Tässä yhteydessä esittelijä esittää joitakin tarkistuksia, joilla varmistetaan, että ehdotuksen soveltamisalaan kuuluvilla sekä kansallisilla että unionin verkkosivustoilla varmistetaan myös saavutettavuus vammaisille käyttäjille. Esittelijä ehdottaa tiettyjen laatuvaatimusten käyttöönottoa myös komission tukeman yhteisen käyttöliittymän osalta. Komission ja kansallisten koordinaattoreiden olisi koordinointiryhmän kautta seurattava laatuvaatimusten noudattamista, ja jos laatu heikkenee vakavasti ja jatkuvasti, niiden on voitava kytkeä palvelu väliaikaisesti irti palveluväylästä tai viimeisenä keinona harkita seuraamuksia tai yhteisiä toimia jäsenvaltioiden kanssa palvelun parantamiseksi tai korjaamiseksi.

3. Sähköisten menettelyjen saatavuus

Esittelijä siirtää 5 artiklan 1 kohdan 11 artiklaan. Muutos on tarpeen toisaalta 5 artiklassa ja toisaalta 11 artiklassa esitettyjen sähköisten menettelyjen välisen eron selventämiseksi. Liitteessä II olevan 5 artiklan osalta luetellut sähköiset menettelyt ovat jäsenvaltioille pakollisia. Jäsenvaltioiden on siis varmistettava, että 5 artiklassa tarkoitetut menettelyt ovat sähköisesti ja kaikkien käyttäjien saatavilla. Lisäksi esittelijä selventää, mitä tarkoitetaan täysin sähköisellä menettelyllä ja mitä menettelyjä liitteen II on katettava. Esittelijän mielestä on tärkeää painottaa, että asetus ei vaikuta unionin oikeuden ja/tai kansallisen lainsäädännön aineellisiin säännöksiin ja että jäsenvaltiot voivat jatkossakin organisoida kansalliset palvelunsa ja menettelynsä kansallisia tarpeita vastaavalla tavalla.

Toisaalta 11 artiklalla varmistetaan, että jos jäsenvaltiot tarjoavat tiettyjä menettelyjä kansalaisilleen, niiden olisi tarjottava kyseisiä menettelyjä syrjimättömästi myös rajaylittäville käyttäjille, jotta nämä voivat käyttää unionin lainsäädännöstä johtuvia oikeuksiaan sisämarkkinoilla sekä noudattaa velvoitteita ja sääntöjä. Esittelijä kannattaa tätä tavoitetta mutta painottaa myös, että rajatylittäviin käyttäjiin sovellettavia teknisiä vaatimuksia olisi sovellettava myös kansallisiin käyttäjiin kansallisten menettelyjen ja vaatimusten mukaisesti.

4. IMI-asetuksen tarkistaminen

Esittelijä hyväksyy IMI-asetukseen ehdotetut muutokset, joilla vahvistetaan ja ajantasaistetaan sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) koordinoitua valvontamekanismia koskevia säännöksiä ja joiden ansiosta Euroopan tietosuojaneuvosto voisi hyödyntää IMIn tarjoamia teknisiä mahdollisuuksia yleisen tietosuoja-asetuksen puitteissa toteutettavassa tiedonvaihdossa. IMI-asetukseen tehtävien muutosten osalta Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että IMI-asetuksen liitteeseen lisätään yleinen tietosuoja-asetus, jotta IMIä voitaisiin mahdollisesti käyttää tietosuojatarkoituksiin.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

2.5.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

12.6.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

12.6.2017

LIBE

12.6.2017

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

30.5.2017

LIBE

5.2.2018

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Marlene Mizzi

30.5.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.10.2017

21.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

Hyväksytty (pvä)

22.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.3.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 23. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus