Postupak : 2017/0086(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0054/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0054/2018

Rasprave :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0349

IZVJEŠĆE     ***I.
PDF 1190kWORD 173k
5.3.2018
PE 612.231v03-00 A8-0054/2018

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestiteljica: Marlene Mizzi

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2017)0256),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. te članak 21. stavak 2., članak 48. i članak 114. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0141/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 18. listopada 2017.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0054/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmjeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U Strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta17 prepoznata je uloga interneta i digitalnih tehnologija u promjenama u našem načinu života i rada koje dovode do ogromnih prilika za inovacije, rast i radna mjesta. U Komunikaciji se potvrđuje da bi se potrebe građana i poduzeća u vlastitoj zemlji i prekogranično mogle bolje ispuniti proširenjem i integracijom postojećih europskih portala, mreža, usluga i sustava te povezujući ih u „jedinstveni digitalni pristupnik”. U Akcijskom planu Unije za e-upravu 2016. – 2020.18 spominje se jedinstveni digitalni pristupnik kao jedna od mjera za 2017. Prema Izvješću o građanstvu EU-a19 jedinstveni digitalni pristupnik smatra se prioritetom za prava građana Unije.

2.  U Strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta17 prepoznata je uloga interneta i digitalnih tehnologija u promjenama načina života i načina na koji građani, poduzeća i njihovi zaposlenici komuniciraju, pristupaju informacijama i znanju, troše, sudjeluju i rade, koje dovode do prilika za inovacije, rast i radna mjesta. U toj Komunikaciji i u nekoliko rezolucija koje je donio Europski parlament potvrđuje se da bi se potrebe građana i poduzeća u vlastitoj zemlji i prekogranično mogle bolje ispuniti proširenjem i integracijom postojećih europskih i nacionalnih portala, web-mjesta, mreža, usluga i sustava te njihovim povezivanjem, stvarajući time jedinstvenu europsku ulaznu točku, odnosno „jedinstveni digitalni pristupnik”. U Akcijskom planu Unije za e-upravu 2016. – 2020.18 spominje se jedinstveni digitalni pristupnik kao jedna od mjera za 2017. Prema Izvješću o građanstvu EU-a19 jedinstveni digitalni pristupnik smatra se prioritetom za prava građana Unije.

__________________

__________________

17 „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu”, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, COM(2015) 192 final, 6.5.2015.

17 „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu”, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, COM(2015) 192 final, 6.5.2015.

18 „Akcijski plan EU-a za e-upravu 2016. – 2020. Ubrzavanje digitalne transformacije uprave”, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, COM(2016) 179 final.

18 „Akcijski plan EU-a za e-upravu 2016. – 2020. Ubrzavanje digitalne transformacije uprave”, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, COM(2016) 179 final.

19 Izvješće o građanstvu EU-a: Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena, 24. siječnja 2017., COM(2017) 30 final/2.

19 Izvješće o građanstvu EU-a: Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena, 24. siječnja 2017., COM(2017) 30 final/2.

Obrazloženje

Izmjenom se bolje odražava važnost digitalnih tehnologija u promjenama načina života i načina na koji građani, poduzeća i njihovi zaposlenici komuniciraju, pristupaju informacijama i znanju, stvaraju, troše, sudjeluju i rade. Nadalje, naglašava se važnost integracije svih europskih i nacionalnih portala u jedinstvenu ulaznu točku.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament i Vijeće u više su navrata tražili sveobuhvatniji paket informacija i potpore koji je ujedno lak za korištenje kako bi se poduzećima pomoglo u snalaženju na jedinstvenom tržištu te kako bi se alati jedinstvenog tržišta ojačali i pojednostavnili, čime bi se bolje odgovorilo na potrebe građana i poduzeća u prekograničnim aktivnostima.

3.  Europski parlament i Vijeće u više su navrata tražili sveobuhvatniji paket informacija i potpore koji je ujedno lak za korištenje kako bi se građanima i poduzećima pomoglo u snalaženju na jedinstvenom tržištu te kako bi se alati jedinstvenog tržišta ojačali i pojednostavnili, čime bi se bolje odgovorilo na potrebe građana i poduzeća u prekograničnim aktivnostima.

Obrazloženje

Europski parlament u više je navrata tražio dodatne informacije i bolju potporu kako bi se pomoglo i građanima i poduzećima.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ovom se Uredbom odgovara na te zahtjeve nudeći građanima i poduzećima jednostavan pristup informacijama, postupcima te uslugama podrške i otklanjanja poteškoća koji su im potrebni kako bi ostvarili svoja prava na unutarnjem tržištu. Ovom se Uredbom uspostavlja jedinstveni digitalni pristupnik, a u ostvarenju ciljeva u tom kontekstu važnu bi ulogu igrali Komisija i nadležna tijela.

4.  Ovom se Uredbom odgovara na te zahtjeve nudeći građanima i poduzećima pristup informacijama, internetskim postupcima te uslugama podrške i otklanjanja poteškoća koji su im potrebni kako bi ostvarili svoja prava na unutarnjem tržištu. Jedinstveni digitalni pristupnik mogao bi doprinijeti većoj transparentnosti pravila i propisa u područjima kao što su putovanje unutar Unije, rad i mirovina u Uniji, boravak građana u nekoj državi članici osim države članice podrijetla, pristup obrazovanju u drugim državama članicama, pristup zdravstvenoj skrbi te ostvarenja obiteljskih prava, boravišnih prava, građanskih prava i prava potrošača. Osim toga, s pomoću njega bi se moglo doprinijeti jačanju povjerenja potrošača, riješiti rascjepkanost u pogledu pravila o zaštiti potrošača i unutarnjem tržištu te smanjiti troškove usklađivanja za poduzeća. Ovom se Uredbom uspostavlja interaktivni jedinstveni digitalni pristupnik jednostavan za korištenje, koji bi korisnike, u skladu s njihovim potrebama, trebao usmjeravati na najprimjereniju uslugu. U tom bi kontekstu Komisija, države članice i nadležna tijela imali važnu ulogu u ostvarenju tih ciljeva.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Jedinstveni digitalni pristupnik trebao bi olakšati interakciju između građana i poduzeća, s jedne strane, te javnih uprava i nadležnih tijela, s druge strane, omogućivanjem pristupa internetskim portalima, web-stranicama i web-mjestima kojim se upravlja na razini Unije, na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, olakšavajući svakodnevne aktivnosti građana i poduzeća te smanjujući prepreke nastale na jedinstvenom tržištu. Postojanje jedinstvenog digitalnog pristupnika koji omogućuje pristup točnim i ažuriranim informacijama, internetski pristup postupcima i uslugama podrške i otklanjanja poteškoća moglo bi pomoći da se podigne svijest korisnika o postojanju različitih internetskih usluga te bi im pomoglo da uštede novac i vrijeme koji su im potrebni da bi utvrdili koja je internetska usluga najprikladnija za njihove potrebe.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  U Uredbi se navode informacijska područja bitna za poduzeća i građane koji ostvaruju svoja prava povezana s unutarnjim tržištem, a od država članica i Komisije traži se da osiguraju sveobuhvatnu dostupnost informacija u tim područjima na nacionalnim i EU-ovim web-mjestima i portalima. Nadalje, te bi informacije trebale sadržavati ne samo prava i obveze građana i poduzeća, već i objašnjenja postupaka koje građani i poduzeća trebaju obaviti u cilju poštovanja tih pravila i obveza. U informacijama treba biti i opis usluga podrške i otklanjanja poteškoća koje građanima i poduzećima mogu biti od pomoći kad imaju problema s razumijevanjem informacija, s primjenom tih informacija na svoju situaciju ili s dovršenjem postupka.

5.  U Uredbi se navode informacijska područja bitna za poduzeća i građane koji ostvaruju svoja prava povezana s unutarnjim tržištem, a od država članica i Komisije traži se da osiguraju sveobuhvatnu dostupnost točnih, visokokvalitetnih i ažuriranih informacija u tim područjima na nacionalnoj razini i na razini Unije, uključujući regionalnu i lokalnu razinu,kojima se objašnjavaju primjenjiva pravila i obveze te postupci koje građani i poduzeća trebaju obaviti radi poštovanja tih pravila i obveza. Informacije trebaju biti raspoređene po tematskim područjima, kao što su „uvjeti rada”, „zdravlje” i „mirovine”, međusobno povezujući različite komplementarne usluge kako bi se korisnike moglo lako usmjeravati između različitih usluga preko jedinstvenog digitalnog pristupnika. Kako bi jedinstveni digitalni pristupnik bio pregledan, informacije koje se preko njega pružaju trebaju biti jasne, točne i ažurirane, uporaba složene terminologije treba biti svedena na minimum, a uporaba akronima ograničena na one koji predstavljaju pojednostavljene i lako razumljive pojmove za koje nije potrebno prethodno znanje o određenom pitanju ili pravnom području. Nadalje, u informacijama treba biti i opis usluga podrške i otklanjanja poteškoća koje građanima i poduzećima mogu biti od pomoći kad imaju problema s razumijevanjem informacija, s primjenom tih informacija na svoju situaciju ili s dovršenjem postupka.

Obrazloženje

Kako bi jedinstveni digitalni pristupnik mogao ispuniti potrebe korisnika, treba uspostaviti norme u pogledu kvalitete usluga. U studiji nazvanoj „Europska jedinstvena kontaktna točka” (engl. A European Single Point of Contact) (iz 2013.) koja je provedena po nalogu Resornog odjela A Europskog parlamenta građani i poduzeća su među najvažnije značajke jedinstvene kontaktne točke navodili jasne, točne i ažurirane informacije. U skladu s preporukama autora, također je potrebno osigurati da informacije budu razumljive kako bi što veći broj korisnika mogao imati koristi od informacija i usluga predviđenih ovom Uredbom.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  S obzirom na to da je svrha inicijative trostruka i da se njome želi smanjiti dodatno administrativno opterećenje za građane i poduzeća koji djeluju ili žele djelovati u drugim državama članicama potpuno poštujući nacionalna pravila i postupke, uz dokidanje diskriminacije i osiguravanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta u pogledu osiguravanja informacija, postupaka te usluga podrške i otklanjanja poteškoća te da njezine komponente obuhvaćaju slobodno kretanje građana i socijalnu sigurnost, koji se ne mogu smatrati samo sporednima, inicijativa se treba temeljiti na članku 21. stavku 2., članku 48. i članku 114. stavku 1. UFEU-a.

6.  S obzirom na to da je cilj ove Uredbe smanjiti dodatno administrativno opterećenje za građane i poduzeća neovisno o tome djeluju li ili žele djelovati u drugim državama članicama ili u državi članici njihova poslovnog nastana ili boravišta potpuno poštujući nacionalna pravila i postupke, uz dokidanje diskriminacije i osiguravanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta u pogledu osiguravanja informacija, postupaka te usluga podrške i otklanjanja poteškoća te da njezine komponente obuhvaćaju slobodno kretanje građana i socijalnu sigurnost, koji se ne mogu smatrati samo sporednima, ova Uredba treba se temeljiti na članku 21. stavku 2., članku 48. i članku 114. stavku 1. UFEU-a.

Obrazloženje

Jedinstveni digitalni pristupnik neće pružati koristi samo prekograničnim korisnicima nego i korisnicima koji mu pristupaju u državi članici čiji su državljani ili u državi članici u kojoj žive/borave tako što nacionalnu administraciju približava ciljevima ostvarenja e-uprave i pružanja digitalnih rješenja za svakodnevne aktivnosti u životima ljudi.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Kako bi građani i poduzeća iz Unije mogli uživati svoja prava na slobodno kretanje na jedinstvenom tržištu, Unija treba donijeti posebne mjere kojima se građanima i poduzećima omogućuje lak pristup sveobuhvatnim i pouzdanim informacijama o njihovim pravima koja proizlaze iz prava Unije te informacijama o primjenjivim nacionalnim pravilima i postupcima koje trebaju poštovati ako se žele preseliti u drugu državu članicu, tamo živjeti ili studirati, odnosno ostvariti poslovni nastan i poslovati u državi članici koja nije njihova matična država. Informacije na nacionalnoj razini trebaju obuhvatiti ne samo nacionalna pravila kojima se provodi pravo Unije, već i sva ostala nacionalna pravila primjenjiva na domaće građane i poduzeća kao i one iz drugih država članica.

7.  Kako bi građani i poduzeća iz Unije mogli uživati svoja prava na slobodno kretanje na jedinstvenom tržištu, Unija treba donijeti posebne, nediskriminirajuće mjere kojima se građanima i svim fizičkim osobama s boravištem u jednoj od država članica te poduzećima omogućuje lak pristup sveobuhvatnim i pouzdanim informacijama o njihovim pravima koja proizlaze iz prava Unije te informacijama o primjenjivim nacionalnim pravilima i postupcima koje trebaju poštovati ako se žele preseliti u drugu državu članicu, tamo živjeti ili studirati, odnosno ostvariti poslovni nastan i poslovati u državi članici koja nije njihova matična država. Informacije na nacionalnoj razini trebaju obuhvatiti ne samo nacionalna pravila kojima se provodi pravo Unije, već i sva ostala nacionalna pravila primjenjiva na domaće građane i poduzeća kao i one iz drugih država članica.

Obrazloženje

Ovo je opća izjava da Unija i države članice trebaju donijeti mjere kojima se neće diskriminirati poduzeća i građane.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Ovom bi se Uredbom trebala uspostaviti jedinstvena ulazna točka putem koje bi građani i poduzeća mogli pristupati informacijama o pravilima i zahtjevima koje moraju ispuniti prema pravu Unije i/ili nacionalnom pravu. Tako bi se pojednostavnio i kontakt građana i poduzeća s uslugama podrške i otklanjanja poteškoća, bilo na razini Unije ili na nacionalnoj razini, te bi taj kontakt postao učinkovitiji. Nadalje, pristupnikom bi se trebali olakšati pristup postupcima i njihovo dovršenje. Stoga bi se ovom Uredbom od država članica trebalo zahtijevati da korisnicima omoguće da određene postupke koji su posebno važni većini građana i poduzeća u prekograničnom kontekstu u potpunosti dovrše na internetu, a da se pritom ni na koji način ne utječe na postojeće materijalno-pravne odredbe nacionalnih propisa ili propisa Unije u tim područjima politika. U tom kontekstu Uredbom bi se poticalo načelo „samo jednom” pri razmjeni dokaza među nadležnim tijelima u različitim državama članicama.

11.  Ovom bi se Uredbom trebala uspostaviti jedinstvena ulazna točka putem koje bi građani i poduzeća mogli pristupati informacijama o pravilima i zahtjevima koje moraju ispuniti prema pravu Unije i/ili nacionalnom pravu. Tako bi se pojednostavnio i kontakt građana i poduzeća s uslugama podrške i otklanjanja poteškoća, bilo na razini Unije ili na nacionalnoj razini, te bi taj kontakt postao učinkovitiji. Nadalje, pristupnikom bi se trebao olakšati internetski pristup postupcima. Stoga bi se ovom Uredbom od država članica trebalo zahtijevati da korisnicima omoguće da postupke navedene u Prilogu II. koji su posebno važni većini građana i poduzeća, ovisno o potrebi, u potpunosti dovrše na internetu ili da dovrše druge postupke koji su internetski dostupni korisnicima u nekoj od država članica, a koji su utvrđeni na nacionalnoj razini, od strane središnjih državnih tijela ili stavljeni na raspolaganje svim tijelima na nižim razinama vlasti. Ova Uredba ni na koji način ne bi smjela utjecati na postojeća prava i obveze koje proizlaze iz nacionalnih propisa ili propisa Unije u tim područjima politika. U vezi s postupcima navedenima u Prilogu II. ovoj Uredbi i postupcima predviđenima direktivama 2005/36/EZ, 2006/123/EZ, 2014/24/EU i 2014/25/EU ovom Uredbom trebalo bi se poticati načelo „samo jednom” te bi se trebalo u potpunosti poštovati temeljno pravo na zaštitu osobnih podataka pri razmjeni dokaza među nadležnim tijelima u različitim državama članicama.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.  Pristupnik bi trebao biti usmjeren na korisnika i lak za korištenje te omogućiti građanima i poduzećima interakciju s javnim upravama na razini Unije i nacionalnoj razini tako što će imati mogućnost dati povratne informacije i o uslugama u okviru pristupnika i o vlastitim iskustvima s funkcioniranjem zajedničkog tržišta. U alatu za povratne informacije korisniku bi trebalo biti moguće istaknuti uočene probleme, nedostatke i potrebe kako bi se potaklo stalno poboljšavanje kvalitete usluga.

12.  Jedinstveni digitalni pristupnik te informacije, internetski postupci i usluge podrške i otklanjanja poteškoća koji su obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe na razini Unije ili na nacionalnoj razini trebali bi biti predstavljeni na način usmjeren na korisnika i lak za korištenje. Cilj jedinstvenog digitalnog pristupnika trebao bi biti da se izbjegnu preklapanja i osiguraju poveznice među postojećim uslugama. Jedinstveni digitalni pristupnik trebao bi omogućiti građanima i poduzećima interakciju s javnim upravama na razini Unije i nacionalnoj razini tako što će imati mogućnost dati povratne informacije i o uslugama u okviru pristupnika i o vlastitim iskustvima s funkcioniranjem zajedničkog tržišta. U alatu za povratne informacije korisniku bi trebalo biti moguće istaknuti uočene probleme, nedostatke i potrebe kako bi se potaklo stalno poboljšavanje kvalitete usluga na temelju anonimnih podataka radi zaštite osobnih podataka korisnika.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13.  Uspješnost pristupnika ovisit će o zajedničkim nastojanjima Komisije i država članica. Pristupnik bi trebao imati jedinstveno korisničko sučelje ugrađeno u postojeći portal Vaša Europa kojim će upravljati Komisija. U tom jedinstvenom korisničkom sučelju trebale bi se nalaziti poveznice na informacije, postupke te usluge podrške i otklanjanja poteškoća koje već postoje na portalima kojima upravljaju nadležna tijela država članica ili na Komisijinim portalima. Kako bi se olakšala upotreba pristupnika, korisničko sučelje bi trebalo biti dostupno na svim službenim jezicima Unije. Komisija će u suradnji s državama članicama razviti tehničke alate koji će biti potpora funkcioniranju pristupnika.

13.  Uspješnost pristupnika ovisit će o zajedničkim nastojanjima Komisije i država članica. Pristupnik bi trebao imati jedinstveno korisničko sučelje ugrađeno u postojeći portal Vaša Europa kojim će upravljati Komisija. U tom jedinstvenom korisničkom sučelju trebale bi se nalaziti poveznice na informacije, postupke te usluge podrške i otklanjanja poteškoća koje već postoje na portalima kojima upravljaju nadležna tijela država članica ili na Komisijinim portalima. Kako bi se olakšala upotreba pristupnika, korisničko sučelje trebalo bi biti vidljivo na svim web-mjestima Unije i nacionalnim web-mjestima koja su dio pristupnika i s njim su povezana te bi trebalo biti dostupno na svim službenim jezicima Unije. Komisija će u suradnji s državama članicama razviti tehničke alate koji će biti potpora funkcioniranju pristupnika.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

15.  Ovom bi se Uredbom trebala još više istaknuti usmjerenost internetskih postupaka na jedinstveno tržište jer se podržava opće načelo nediskriminacije i u pogledu pristupa građana ili poduzeća internetskim postupcima koji su već uspostavljeni na nacionalnoj razini na temelju nacionalnog prava ili prava EU-a. Korisnicima koji nemaju prebivalište ili poslovni nastan u nekoj državi članici treba omogućiti pristup internetskim postupcima i njihovo dovršenje bez prepreka kao što su polja u obrascima gdje su prihvatljivi samo nacionalni telefonski brojevi ili nacionalni poštanski brojevi, plaćanje naknada samo putem sustava u kojima prekogranično plaćanje nije moguće, nedostatak detaljnih objašnjenja i na drugim jezicima osim nacionalnog, nemogućnost da tijela iz druge države članice dostave dokaze u elektroničkom obliku te neprihvaćanje sredstava elektroničke identifikacije izdanih u drugim državama članicama.

15.  Ovom bi se Uredbom trebala još više istaknuti usmjerenost internetskih postupaka na jedinstveno tržište i tako doprinijeti digitalizaciji unutarnjeg tržišta jer se podržava opće načelo nediskriminacije u pogledu pristupa građana ili poduzeća internetskim postupcima koji su već uspostavljeni na nacionalnoj razini na temelju nacionalnog prava ili prava EU-a. Korisnicima koji nemaju prebivalište ili poslovni nastan u nekoj državi članici treba omogućiti pristup internetskim postupcima i njihovo dovršenje bez prepreka kao što su polja u obrascima gdje su prihvatljivi samo nacionalni telefonski brojevi, pozivni brojevi država ili nacionalni poštanski brojevi, plaćanje naknada samo putem sustava u kojima prekogranično plaćanje nije moguće, nedostatak detaljnih objašnjenja i na drugim jezicima osim nacionalnog ili službenog jezika određene države članice, nemogućnost dostave dokaza u elektroničkom obliku koje su izdala tijela iz druge države članice te neprihvaćanje sredstava elektroničke identifikacije izdanih u drugim državama članicama. Kada korisnik u situaciji koja je strogo ograničena na jednu državu članicu može pristupiti postupcima i dovršiti ih na internetu u toj državi članici u području obuhvaćenom ovog Uredbom, prekogranični korisnik također treba moći pristupiti istom postupku i dovršiti ga na internetu ili primjenom istog tehničkog rješenja ili prilagođenog rješenja te bez ikakvih diskriminirajućih prepreka. U tu svrhu države članice trebaju imati mogućnost uvođenja sličnih nediskriminirajućih postupaka za korisnike iz drugih država članica ili korisnike koji imaju boravište u drugoj državi članici, pod uvjetom da osiguraju da uvjeti pristupa informacijama i uslugama za prekogranične korisnike budu jednaki onima za korisnike s nastanom u toj državi članici.

Obrazloženje

Jedinstveni digitalni pristupnik digitalni je instrument koji će pomoći u informiranju ljudi o njihovim pravima u skladu s pravom EU-a i nacionalnim pravom te im omogućiti da se koriste postupcima i uslugama i alatima za otklanjanje poteškoća na internetu i da im ondje i pristupaju. Ovom se Uredbom neće utjecati na mogućnost država članica da nastave organizirati svoje nacionalne usluge i postupke na način koji zadovoljava njihove nacionalne potrebe ili ih sprječavati u tome, međutim, države članice morat će osigurati da se postupcima ne diskriminiraju prekogranični korisnici.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

16.  Ova se Uredba treba temeljiti na Uredbi o elektroničkoj identifikaciji26 kojom se utvrđuju uvjeti pod kojima države članice priznaju sredstva elektroničke identifikacije fizičkih i pravnih osoba koja su obuhvaćena prijavljenim sustavom elektroničke identifikacije druge države članice. Od datuma početka primjene te Uredbe korisnicima bi trebala biti omogućena upotreba sredstava elektroničke identifikacije i autentikacije u svrhu prekograničnog djelovanja i elektroničke interakcije s nadležnim tijelima.

16.  Ova se Uredba treba temeljiti na Uredbi o elektroničkoj identifikaciji26 kojom se utvrđuju uvjeti pod kojima države članice priznaju sredstva elektroničke identifikacije fizičkih i pravnih osoba koja su obuhvaćena prijavljenim sustavom elektroničke identifikacije druge države članice. Od datuma početka primjene te Uredbe korisnicima bi trebala biti omogućena upotreba sredstava elektroničke identifikacije i autentikacije u svrhu prekograničnog djelovanja i elektroničke interakcije s nadležnim tijelima. Korisnicima bi i pri elektroničkom poslovanju i interakciji s upravom institucija, tijela, ureda ili agencija Unije trebalo omogućiti uporabu sredstava elektroničke identifikacije i autentikacije. Ova Uredba trebala bi biti u skladu s tehnološkom neutralnošću u pogledu sustava elektroničke identifikacije i autentikacije.

__________________

__________________

26 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.–114.).

26 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.–114.).

Obrazloženje

Korisnici bi se trebali moći služiti nacionalnim sredstvima elektroničke identifikacije i autentikacije na europskoj razini.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

18.  Kako bi se građanima i poduzećima omogućilo izravno uživanje prednosti unutarnjeg tržišta bez nepotrebnih dodatnih administrativnih opterećenja, ovom bi se Uredbom trebala zahtijevati potpuna digitalizacija korisničkog sučelja u pogledu određenih ključnih postupaka za prekogranične korisnike, koji su navedeni u Prilogu II. ovoj Uredbi, te utvrditi kriteriji za potpunu dostupnost postupka na internetu. „Registracija poslovne djelatnosti” jedan je od posebno bitnih postupaka za poduzeća. Time, međutim, nisu obuhvaćeni postupci osnivanja poduzeća kao pravnih subjekata jer bi za takve postupke bio potreban sveobuhvatan pristup kojim bi se olakšala digitalna rješenja tijekom cijelog životnog ciklusa poduzeća. Kad poduzeće ostvari poslovni nastan u drugoj državi članici, mora se registrirati u sustav socijalne sigurnosti i osiguranja kako bi njegovi radnici bili prijavljeni te kako bi se za njih plaćali doprinosi u obama sustavima. Ti su postupci uobičajeni za sva poduzeća u svim sektorima gospodarstva i stoga je primjereno tražiti da ta dva postupka registracije budu dostupna na internetu.

18.  Kako bi se građanima i poduzećima omogućilo izravno uživanje prednosti unutarnjeg tržišta bez nepotrebnih dodatnih administrativnih opterećenja, ovom bi se Uredbom trebala zahtijevati potpuna digitalizacija korisničkog sučelja u pogledu određenih ključnih postupaka za prekogranične korisnike, koji su navedeni u Prilogu II. ovoj Uredbi, te utvrditi kriteriji za potpunu dostupnost postupka na internetu. Takav zahtjev za potpunu digitalizaciju ne bi se smio primjenjivati ako u određenoj državi članici ne postoji takav postupak. „Prijava poslovne djelatnosti” jedan je od posebno bitnih postupaka za poduzeća. Međutim, ovom Uredbom ne bi trebali biti obuhvaćeni postupci osnivanja poduzeća kao pravnih subjekata, uključujući registraciju samostalne poslovne djelatnosti, partnerstva ili nekog drugog oblika koji nije posebni pravni subjekt ili registraciju poslovne djelatnosti u poslovnom registru jer bi za takve postupke bio potreban sveobuhvatan pristup kojim bi se olakšala digitalna rješenja tijekom cijelog životnog ciklusa poduzeća. Kad poduzeće ostvari poslovni nastan u drugoj državi članici, mora se registrirati u sustav socijalne sigurnosti i osiguranja kako bi njegovi radnici bili prijavljeni te kako bi se za njih plaćali doprinosi u obama sustavima. Ti su postupci uobičajeni za sva poduzeća u svim sektorima gospodarstva i stoga je primjereno tražiti da ta dva postupka registracije budu dostupna na internetu. Prikladno je i da postupci povezani s poreznim pitanjima budu dostupni na internetu jer ti postupci često predstavljaju jednu od glavnih prepreka prekograničnom poslovanju malih i srednjih poduzeća u Uniji.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

18.a  Postupak bi se trebao smatrati u potpunosti dostupnim na internetu ako korisnik sve korake, od pristupa tom postupku do njegova dovršetka, može obaviti komunicirajući s nadležnim tijelom („službom za korisnike”) elektroničkim putem, na daljinu i s pomoću internetske usluge. Ta usluga treba voditi korisnika kroz sveobuhvatan popis svih zahtjeva koji se trebaju ispuniti i svih dokaza koji se trebaju dostaviti. Isto tako, ona treba omogućiti korisniku da dostavi informacije i dokaze o sukladnosti sa svim zahtjevima i osigurati mu automatsku potvrdu o primitku. Ishod postupka također bi se trebao, kada je to izvedivo, dostaviti u elektroničkom obliku, kao što je utvrđeno u ovoj Uredbi, ili u fizičkom obliku, ako je tako propisano pravom Unije ili nacionalnim pravom. To ne bi smjelo dovoditi u pitanje nadležnost država članica za uspostavu izravnog kontakta i komunikacije s građanima i poduzećima primjenom postupaka u svrhu nužnog dodatnog pojašnjenja za koje nije potrebna izravna fizička prisutnost.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

19.  S obzirom na sadašnju razinu tehničkog napretka, u nekim je slučajevima i dalje potrebno da se korisnik i u internetskom postupku osobno pojavi pred nadležnim tijelima, osobito kad se podnese zahtjev za izdavanje ili produženje putovnica ili osobnih iskaznica koje sadržavaju biometrijske podatke. Takve iznimke trebaju biti ograničene na situacije kad ne postoji digitalna tehnologija kojom bi se mogla ostvariti svrha postupka.

19.  U nekim slučajevima od korisnika se može zahtijevati da dostavi dokaze kako bi potvrdio činjenice koje se ne mogu utvrditi preko interneta, kao što su liječničke potvrde i dokaz o tehničkom pregledu motornih vozila. Dokle god se dokaz kojim se potvrđuju takve činjenice može dostaviti u elektroničkom obliku, to ne bi trebalo predstavljati iznimku od načela da bi postupak trebao biti u potpunosti dostupan na internetu. U drugim bi se slučajevima korisnici internetskog postupka, s obzirom na sadašnju razinu tehničkog napretka, možda i dalje morali osobno pojaviti pred nadležnim tijelima radi nekog koraka internetskog postupka, kao u slučaju kad se podnese zahtjev za izdavanje ili produženje putovnica ili osobnih iskaznica koje sadržavaju biometrijske podatke. Takve iznimke trebaju biti nediskriminirajuće i ograničene na situacije u kojima je sasvim nužno da države članice provedu strogo nužne, objektivno opravdane i razmjerne mjere u interesu opće sigurnosti, javnog zdravlja i borbe protiv prijevara. Ako postoje tehnologije koje bi mogle nadomjestiti osobno pojavljivanje pred nadležnim tijelom, na primjer sigurna internetska komunikacija, kao što su razgovori uživo ili videokonferencije, potrebno ih je upotrijebiti, osim ako to nije u skladu s formalnim zahtjevima utvrđenima nacionalnim pravom države članice u kojoj se postupak odvija. O svim takvim iznimkama treba obavijestiti Komisiju i koordinacijsku skupinu za jedinstveni digitalni pristupnik i dati obrazloženje za njih, a koordinacijska skupina za jedinstveni digitalni pristupnik o njima treba redovito raspravljati te ih preispitivati zajedno s dobrim nacionalnim praksama i tehničkim inovacijama kojima bi se olakšala daljnja digitalizacija postupaka.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

20.  Ovom se Uredbom ne zadire u nadležnosti nacionalnih tijela u različitim koracima bilo kojeg postupka, uključujući radne postupke unutar njihovih nadležnih tijela i među njima, bili oni digitalizirani ili ne.

20.  Ova Uredba ne bi smjela utjecati na postojeća prava i obveze predviđene pravom Unije ili nacionalnim pravom u područjima politike obuhvaćenim ovom Uredbom niti bi smjela sprječavati države članice da nastave organizirati svoje nacionalne usluge i postupke na način koji zadovoljava njihove nacionalne potrebe i koji je u skladu sa zajedničkim oblicima organizacije i komunikacije koji se upotrebljavaju na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Ovom se Uredbom ne zadire u nadležnosti država članica koje se odnose na uspostavu bilo kojeg postupka ili na davanje nadležnosti nacionalnim tijelima niti u nadležnosti nacionalnih tijela u različitim koracima bilo kojeg postupka, uključujući radne postupke unutar njihovih nadležnih tijela i među njima, bili oni digitalizirani ili ne. Ova Uredba treba biti dopuna nadležnostima država članica za održavanje ili uspostavu nedigitalnih ili postojećih internetskih postupaka, uz internetske postupke navedene u Prilogu II.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

22.  Na razini Unije i na nacionalnim razinama uspostavljeno je nekoliko mreža i usluga za pomoć građanima i poduzećima u njihovim prekograničnim aktivnostima. Važno je da te usluge, uključujući europske potrošačke centre, službu Vaša Europa – Savjeti, SOLVIT, službu za pomoć u području prava intelektualnoga vlasništva, informacijski centar Europe Direct i Europsku poduzetničku mrežu, budu dio jedinstvenog digitalnog pristupnika čime će se osigurati da ih svi potencijalni korisnici mogu pronaći. Usluge navedene u Prilogu III. ovoj Uredbi uspostavljene su obvezujućim aktima Unije, a ostale funkcioniraju na dobrovoljnoj osnovi. Za prve bi trebali vrijediti kriteriji kvalitete utvrđeni ovom Uredbom, a za one dobrovoljne može se odabrati ispunjavanje zahtjeva u pogledu kvalitete ako se želi da te usluge budu dostupne putem pristupnika.

22.  Na razini Unije i na nacionalnim razinama uspostavljeno je nekoliko mreža i usluga za pomoć građanima i poduzećima u njihovim prekograničnim aktivnostima. Važno je da te usluge, uključujući sve postojeće usluge podrške i otklanjanja problema uspostavljene na razini Unije, kao što su europski potrošački centri, služba Vaša Europa – Savjeti, SOLVIT, služba za pomoć u području prava intelektualnoga vlasništva, informacijski centar Europe Direct i Europska poduzetnička mreža, budu dio jedinstvenog digitalnog pristupnika čime će se osigurati da ih svi potencijalni korisnici mogu pronaći. Usluge navedene u Prilogu III. ovoj Uredbi uspostavljene su obvezujućim aktima Unije, a ostale usluge funkcioniraju na dobrovoljnoj osnovi. Za obje kategorije usluga trebali bi vrijediti kriteriji kvalitete utvrđeni ovom Uredbom i one bi trebale biti dostupne preko pristupnika. Ovom Uredbom ne bi se smjeli mijenjati opseg tih usluga, njihova rješenja za upravljanje i dobrovoljna osnova na kojoj funkcioniraju.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

23.  Nadalje, države članice i Komisija mogu odlučiti dodati i druge nacionalne usluge podrške i otklanjanja problema koje pružaju nadležna tijela ili privatni i poluprivatni subjekti, pod uvjetima utvrđenima ovom Uredbom. U načelu, pomoć građanima i poduzećima sa svim upitima koje imaju u vezi s primjenjivim pravilima i postupcima koji se ne mogu potpuno riješiti na internetu trebala bi biti zadaća nadležnih tijela. Međutim, u vrlo specijaliziranim područjima i u slučaju kada usluga privatnih ili poluprivatnih tijela zadovoljava potrebe korisnika, države članice mogu predložiti Komisiji da se takve usluge uključe u pristupnik, pod uvjetom da ispunjavaju sve uvjete utvrđene Uredbom i da se time ne udvostručavaju već uključene usluge podrške i otklanjanja poteškoća.

23.  Nadalje, države članice i Komisija mogu odlučiti dodati i druge nacionalne usluge podrške i otklanjanja problema koje pružaju nadležna tijela ili privatni ili poluprivatni subjekti ili javna tijela, kao što su gospodarske komore ili nevladine usluge podrške za građane, pod uvjetima utvrđenima ovom Uredbom. U načelu, pomoć građanima i poduzećima sa svim upitima koje imaju u vezi s primjenjivim pravilima i postupcima koji se ne mogu potpuno riješiti na internetu trebala bi biti zadaća nadležnih tijela. Međutim, u vrlo specijaliziranim područjima i u slučaju kada usluga privatnih ili poluprivatnih tijela zadovoljava potrebe korisnika, države članice mogu predložiti Komisiji da se takve usluge uključe u pristupnik, pod uvjetom da ispunjavaju sve uvjete utvrđene Uredbom i da se time ne udvostručavaju već uključene usluge podrške i otklanjanja poteškoća.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

24.  Kako bi se korisnicima pomoglo u pronalaženju odgovarajuće usluge, ovom bi se Uredbom trebao osigurati alat koji korisnike automatski vodi do prave usluge.

24.  Kako bi se korisnicima pomoglo u pronalaženju odgovarajuće usluge, ovom bi se Uredbom trebao osigurati alat za pretraživanje i traženje usluga koji korisnike automatski vodi do prave usluge.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna kako bi se osigurala unutarnja logika i usklađenost teksta.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

25.  Usklađenost s popisom minimalnih zahtjeva u pogledu kvalitete ključni je element uspjeha jedinstvenog digitalnog pristupnika jer je potrebno osigurati da pružanje informacija i usluga bude pouzdano; u protivnom bi vjerodostojnost pristupnika u cjelini bila narušena. Pristupačnost informacija prekograničnim korisnicima može se znatno unaprijediti ako su dostupne ne samo na nacionalnom jeziku države članice, već i na barem još jednom službenom jeziku EU-a. Prijevod s nacionalnih jezika na taj drugi službeni jezik Unije treba točno prenijeti sadržaj informacija koje se pružaju na nacionalnim jezicima.

25.  Usklađenost s popisom minimalnih zahtjeva u pogledu kvalitete ključni je element uspjeha jedinstvenog digitalnog pristupnika jer je potrebno osigurati da pružanje informacija i usluga bude pouzdano; u protivnom bi vjerodostojnost pristupnika u cjelini bila narušena. Pristupačnost informacija prekograničnim korisnicima može se znatno unaprijediti ako su dostupne ne samo na nacionalnom ili službenom jeziku ili jezicima države članice već i na barem još jednom službenom jeziku Unije koji razumije što veći broj korisnika u prekograničnim aktivnostima. Prijevod sa službenog ili nacionalnog jezika države članice na taj drugi službeni jezik Unije treba točno prenijeti sadržaj informacija koje se pružaju na nacionalnom ili službenom jeziku ili jezicima države članice. Koordinacijska skupina bi također trebala državama članicama dati preporuke o dodatnom jeziku ili jezicima koje razumije što veći broj korisnika u prekograničnim aktivnostima. Prekogranične aktivnosti trebalo bi definirati kao aktivnosti kod kojih korisnik nije u svakom pogledu ograničen na jednu državu članicu. Kada se informacije uz nacionalni ili službeni jezik, ili, ovisno o situaciji, uz nacionalne ili službene jezike, pružaju i na barem još jednom službenom jeziku Unije, države članice trebale bi uzeti u obzir mogućnost da bi skupine govornika određenog jezika, kao što su korisnici koji žive u susjednim zemljama ili u pograničnim područjima, mogle više tražiti određene informacije.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

25.a  U skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća1a („Direktiva o pristupačnosti internetskih stranica”) države članice moraju osigurati da njihove internetske stranice budu dostupne u skladu s načelima uočljivosti, operabilnosti, razumljivosti i pouzdanosti te da budu u sladu sa zahtjevima te Direktive. Iako se Direktiva o pristupačnosti internetskih stranica ne primjenjuje na web-mjesta i mobilne aplikacije institucija, tijela, ureda i agencija Unije, za potrebe zajedničkog korisničkog sučelja, podrške, usluga otklanjanja problema, mehanizama za povratne informacije korisnika i svih web-stranica jedinstvenog digitalnog pristupnika za koje su odgovorne institucije, tijela, uredi i agencije Unije, Komisija treba osigurati da te web-stranice budu dostupne osobama s invaliditetom na način istovjetan zahtjevima iz te Direktive. Komisiju se osobito potiče da zadovolji sve relevantne usklađene europske norme i da osigura sukladnost sa zahtjevima uočljivosti, razumljivosti, operabilnosti i pouzdanosti. Komisija i države članice trebale bi osigurati da se poštuje Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobito njezini članci 9. i 21., a kako bi se omogućio pristup informacijama za osobe s intelektualnim poteškoćama, trebalo bi u najvećoj mogućoj mjeri i razmjerno osigurati alternativna rješenja na lako čitljivom jeziku.

 

__________________

 

1a Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.).

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

27.  Internetske usluge koje osiguravaju nadležna tijela ključne su za poboljšanje kvalitete usluga namijenjenih građanima i poduzećima. Sve više javnih uprava u državama članicama nastoji upotrebljavati postojeće podatke i ne traže od građana i poduzeća da višekratno dostavljaju iste informacije, a isto bi se trebalo omogućiti i korisnicima koji trebaju obavljati postupke u drugim državama članicama kako bi se izbjeglo dodatno opterećenje.

27.  Internetske usluge koje osiguravaju nadležna tijela ključne su za poboljšanje kvalitete i sigurnosti usluga namijenjenih građanima i poduzećima. Sve više javnih uprava u državama članicama nastoji upotrebljavati postojeće podatke i ne traže od građana i poduzeća da višekratno dostavljaju iste informacije, a isto bi se trebalo omogućiti i korisnicima koji trebaju obavljati postupke u drugim državama članicama kako bi se izbjeglo dodatno opterećenje.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

27.a  Kako bi se omogućila zakonita prekogranična razmjena dokaza i informacija primjenom načela „samo jednom” u cijeloj Uniji, ova bi se uredba i to načelo trebali primjenjivati u skladu sa svim mjerodavnim pravilima o zaštiti podataka, uključujući načela smanjenja količine podataka, točnosti, ograničenja pohrane, integriteta i povjerljivosti, nužnosti, proporcionalnosti i ograničenja svrhe, kao i integrirane i zadane zaštite podataka. Ta bi primjena osim toga trebala biti u potpunosti u skladu s načelima privatnosti i integrirane sigurnosti te poštujući temeljna prava pojedinaca, uključujući pravednost, i transparentnost.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

27.b  Države članice i Komisija trebaju osigurati da se korisnicima tehničkog sustava za razmjenu dokaza uspostavljenog u skladu s Uredbom („tehnički sustav”) pruže jasne informacije o tome kako će se osobni podaci koji se odnose na njih obrađivati u skladu s člancima 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1a i člancima 11. i 12. Uredbe (EZ) br. 45/2001. Korisnici bi također trebali imati pravo prigovora na obradu njihovih osobnih podataka u tehničkom sustavu u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/679.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

28.  Kako bi se dodatno olakšala primjena internetskih postupaka, ovom bi se Uredbom, u skladu s načelom „samo jednom”, trebao osigurati temelj za izravnu razmjenu dokaza među nadležnim tijelima različitih država članica kad to zatraže građani i poduzeća. Načelo „samo jednom” znači da građani i poduzeća prilikom prekogranične razmjene dokaza ne bi trebali imati obvezu dostavljati iste informacije javnim tijelima više od jednom.

28.  Kako bi se dodatno olakšala primjena internetskih postupaka, ovom bi se Uredbom, u skladu s načelom „samo jednom” i javnim interesom iz članka 6. stavka 1. točke (e) Uredbe (EU) 2016/679, trebao osigurati temelj za uspostavu potpuno funkcionalnog i sigurnog tehničkog sustava za automatsku razmjenu dokaza na izričit zahtjev i uz pristanak građana i poduzeća. Ova Uredba ne bi trebala osigurati temelje za razmjenu dokaza ili za uporabu tehničkog sustava za razmjenu dokaza za svrhe različite od onih iz direktiva 2005/36/EZ, 2006/123/EZ, 2014/24/EU i 2014/25/EU i iz mjerodavnog prava Unije i nacionalnog prava kojim se uređuju postupci navedeni u Prilogu II.

 

 

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

28.a  Budući da građani i poduzeća u većini slučajeva ne bi bili svjesni da se prekogranična razmjena dokaza može omogućiti na zahtjev, korisnike bi o toj mogućnosti trebalo na primjeren način obavijestiti dok se koriste internetskim postupcima predviđenima u direktivama 2005/36/EZ, 2006/123/EZ, 2014/24/EU i 2014/25/EU i postupcima navedenima u Prilogu II. Korisnik treba imati potpuni nadzor nad razmjenom dokaza na temelju izričitog zahtjeva koji je korisnik osobno dostavio nadležnom tijelu za razmjenu dokaza. Zahtjev bi se trebao smatrati izričitim ako sadrži dobrovoljno danu, određenu, informiranu i nedvosmislenu naznaku želje pojedinca za razmjenom relevantnih informacija ili u obliku izjave ili jasne potvrdne radnje. Izričit zahtjev za razmjenu dokaza ne bi se smio pretpostaviti iz zahtjeva za provedbu određenog postupka (npr. registracija motornog vozila) niti iz nekog općeg zahtjeva korisnika, kao što je zahtjev za dobivanje svih potrebnih dokumenata od svih nadležnih tijela za potrebe predmetnog postupka.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

28.b  Uporaba tehničkog sustava trebala bi biti dobrovoljna, a korisnik bi trebao moći podnijeti dokaze i na drugi način izvan tehničkog sustava uspostavljenog ovom Uredbom. Korisnik bi trebao imati mogućnost da pregleda dokaz i pravo da prati ili povuče izričiti zahtjev za razmjenu dokaza u bilo kojem trenutku postupka. Do takvog bi povlačenja obično moglo doći u slučajevima u kojima korisnik, nakon pregleda dokaza koji se trebaju razmijeniti, otkrije da su informacije netočne, zastarjele ili izlaze izvan okvira potrebnih informacija za predmetni postupak. Korisnik bi isto tako trebao moći osporiti zlouporabu i spriječiti sekundarnu uporabu podataka u svrhe koje ne ispunjavaju njegova opravdana očekivanja.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

30.  Takav bi sustav trebalo uspostaviti uz ostale sustave u kojima postoje mehanizmi za suradnju nadležnih tijela, kao što je IMI ili [e-kartica usluga], što ne bi trebalo utjecati na ostale sustave, uključujući sustav predviđen člankom 4. Uredbe (EZ) br. 987/2009, Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi iz Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća33, međusobno povezivanje nacionalnih registara, međusobno povezivanje središnjeg registra, trgovačkog registra i registra trgovačkih društava u skladu s Direktivom 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća34 te stečajnih registara u skladu s Uredbom (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća35.

30.  Sigurnim tehničkim sustavom koji bi se trebao uspostaviti kako bi se omogućila razmjena dokaza u skladu s ovom Uredbom ujedno bi se trebala pružiti sigurnost nadležnim tijelima podnositeljima zahtjeva sa strane tijela izdavatelja u pogledu autentičnosti i zakonitosti dostavljenih dokumenata. Tijelo izdavatelj treba osigurati da se osobni podaci po potrebi ažuriraju i da se netočni ili zastarjeli podaci više ne obrađuju. Tehnički sustav trebalo bi uspostaviti uz ostale sustave u kojima postoje mehanizmi za suradnju nadležnih tijela, kao što je IMI, što ne bi trebalo utjecati na ostale sustave, uključujući sustav predviđen člankom 4. Uredbe (EZ) br. 987/2009, Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi iz Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća33, Informacijski sustav elektroničke razmjene podataka o socijalnoj sigurnosti (EESSI), međusobno povezivanje nacionalnih registara, međusobno povezivanje središnjeg registra, trgovačkog registra i registra trgovačkih društava u skladu s Direktivom 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća34 te stečajnih registara u skladu s Uredbom (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća35.

__________________

__________________

33 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.–242.).

33 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

34 Direktiva 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (SL L 258, 1.10.2009., str. 11.–19.).

34 Direktiva 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (SL L 258, 1.10.2009., str. 11.).

35 Uredba (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti (SL L 141, 5.6.2015, str. 19–72.).

35 Uredba (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti (SL L 141, 5.6.2015., str. 19.).

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

31.  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti provedbe tehničkog sustava za razmjenu dokaza, provedbene ovlasti treba prenijeti na Komisiju koja će razraditi tehničke specifikacije sustava za obradu zahtjeva korisnika koji traži dokaze i za prijenos tih dokaza, kao i mjere za osiguranje cjelovitosti i povjerljivosti prijenosa. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća36.

31.  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti provedbe tehničkog sustava za razmjenu dokaza, provedbene ovlasti treba prenijeti na Komisiju koja će razraditi tehničke, organizacijske i operativne specifikacije sustava za obradu zahtjeva korisnika koji traži dokaze i za prijenos tih dokaza, kao i mjere za osiguranje cjelovitosti i povjerljivosti prijenosa, uključujući mjere za osiguravanje interakcije korisnika s tehničkim sustavom te interakcije između nadležnih tijela. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća36.

__________________

__________________

36 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.–18.).

36 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.–18.).

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

31.a  U cilju osiguranja visoke razine sigurnosti tehničkog sustava za prekograničnu primjenu načela „samo jednom”, Komisija bi pri usvajanju provedbenih akata kojima se utvrđuje specifikacija za takav tehnički sustav trebala voditi računa o normama i tehničkim specifikacijama koje su izradile europske i međunarodne normizacijske organizacije i tijela, osobito Europski odbor za normizaciju (CEN), Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI), Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) i Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU), u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) 2016/679 i člankom 22. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Obrazloženje

Izričito spominjanje Uredbe 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) i Uredbe 45/2001 u vezi s tehničkim specifikacijama za sigurnost.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

32.  Usklađenost s kriterijima kvalitete trebala bi biti odgovornost nadležnih tijela i Komisije kad je riječ o informacijama, postupcima i uslugama za koje su odgovorni. Nacionalni koordinatori trebaju nadzirati usklađenost s kriterijima kvalitete na nacionalnoj razini i rješavati sve eventualne probleme, a na razini Unije to radi Komisija. Ovom bi Uredbom Komisija trebala dobiti niz načina kako rješavati eventualno snižavanje kvalitete usluga koje se nude putem pristupnika, ovisno o ozbiljnosti i trajanju pogoršanja kvalitete, a jedan način bio bi uključivanje koordinacijske skupine za pristupnik. Time se ne dovodi u pitanje ukupna odgovornost Komisije u pogledu praćenja usklađenosti s ovom Uredbom.

32.  Usklađenost s kriterijima kvalitete trebala bi biti odgovornost nadležnih tijela i Komisije kad je riječ o informacijama, postupcima i uslugama za koje su odgovorni. Nacionalni koordinatori trebaju redovito nadzirati usklađenost s kriterijima kvalitete i sigurnosti na nacionalnoj razini i rješavati sve eventualne probleme, a na razini Unije to radi Komisija. Nacionalni koordinatori usto bi trebali pratiti i nadzirati funkcioniranje tehničkog sustava kojim se omogućuje prekogranična razmjena dokaza. Ovom bi Uredbom Komisija trebala dobiti niz načina kako rješavati eventualno snižavanje kvalitete usluga koje se nude putem pristupnika, ovisno o ozbiljnosti i trajanju pogoršanja kvalitete, a jedan način bio bi uključivanje koordinacijske skupine za pristupnik. Time se ne dovodi u pitanje ukupna odgovornost Komisije u pogledu praćenja usklađenosti s ovom Uredbom.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

33.a  Ovom Uredbom trebalo bi, osim toga, utvrditi niz zahtjeva u pogledu kvalitete zajedničkog korisničkog sučelja. Komisija bi trebala osigurati da zajedničko korisničko sučelje bude u skladu s tim zahtjevima, a ono bi trebalo biti dostupno preko raznih kanala na internetu, jednostavno za navigaciju i davati jasne informacije. Kako bi se osiguralo da korisnici budu upoznati sa zajedničkim korisničkim sučeljem, ono bi trebalo biti lako prepoznatljivo i na nacionalnim web-stranicama i web-mjestima i na onima na razini Unije.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom predlaže tehničko rješenje za optimizaciju mogućnosti tražilice jedinstvenog digitalnog pristupnika.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

33.b Na zajedničkom korisničkom sučelju treba se moći pristupiti najčešće postavljenim pitanjima koja se temelje na ključnim problemima korisnika uz podršku inteligentne tražilice i internetskih alata, kao što su elektronički obrasci koji mogu umanjiti teret pretraživanja za korisnike i usmjeriti njihove upite na najprikladniju službu. Prakse najčešće postavljenih pitanja isto tako pridonose smanjenju broja upita koji izlaze izvan okvira nadležnosti određene službe i bile su posebno uspješne u usmjeravanju upita između postojećih portala Unije.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

33.c  Komisija bi trebala osigurati da se postupcima javne nabave za razvoj IT aplikacija i web-stranica za IT aplikacije koje podupiru jedinstveni digitalni pristupnik uzmu u obzir kriteriji inovativnosti i potreba za otvorenim standardima kako bi se olakšala ponovna upotreba i interoperabilnost tih IT rješenja.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

34.a  Naziv pod kojim će jedinstveni digitalni pristupnik biti poznat i pod kojim će se promovirati u javnosti trebao bi glasiti „Your Europe” (Vaša Europa), prema engleskom nazivu postojećeg istoimenog portala. Treba osigurati vidljivost i jednostavno pronalaženje jedinstvenog digitalnog pristupnika, posebno preko različitih internetskih tražilica i nacionalnih web-mjesta i web-stranica te web-mjesta i web-stranica Unije. Logotip jedinstvenog digitalnog pristupnika na razini Unije trebao bi biti vidljiv na svim web-mjestima na razini Unije, kao i na nacionalnim web-mjestima povezanima s pristupnikom. Kada postoje tražilice u okviru nacionalnih web-mjesta ili web-stranica, jedinstveni digitalni pristupnik trebao bi biti dostupan preko mogućnosti pretraživanja tog nacionalnog web-mjesta ili web-stranice. Nadležna tijela trebaju osigurati da se korisnici s njihova web-mjesta povezanog s pristupnikom usmjeravaju na jedinstveni digitalni pristupnik. Na web-stranicama i web-mjestima pojedinih usluga kojima se upravlja na razini Unije također bi trebalo pružiti informacije i pristup relevantnim organizacijama na nacionalnoj razini.

Obrazloženje

Mogućnost pronalaženja i vidljivost važni su elementi za uspješnost jedinstvenog digitalnog pristupnika.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

37.  Kvalitetu informacija, postupaka te usluga podrške i otklanjanja problema koji su dostupni putem pristupnika ponajprije bi trebalo pratiti putem alata za povratne informacije u kojem se od korisnika traži da procijene potpunost i kvalitetu informacija, postupaka te usluga podrške i otklanjanja poteškoća kojima su se koristili. Te će se povratne informacije prikupljati na jedno mjesto, a pristup tom zajedničkom alatu trebaju imati Komisija, nadležna tijela i nacionalni koordinatori. Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za primjenu ove Uredbe u pogledu funkcija alata za povratne informacije i načina prikupljanja i razmjene tih informacija, provedbene ovlasti treba prenijeti na Komisiju. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

37.  Kvaliteta jedinstvenog digitalnog pristupnika ovisi o kvaliteti usluga Unije i nacionalnih usluga koje se pružaju preko pristupnika. Loša iskustva s informacijama i uslugama na internetu koje se pružaju na razini Unije i nacionalnoj razini mogu stvoriti negativnu predodžbu o jedinstvenom digitalnom pristupniku. Stoga bi kvalitetu informacija, postupaka te usluga podrške i otklanjanja problema koji su dostupni putem pristupnika ponajprije trebalo redovito pratiti putem alata za povratne informacije u kombinaciji s mogućnošću slobodnog teksta kao odgovora u kojem se od korisnika traži da procijene potpunost i kvalitetu informacija, postupaka te usluga podrške i otklanjanja poteškoća kojima su se koristili. Te će se povratne informacije prikupljati na jedno mjesto, a pristup tom zajedničkom alatu trebaju imati Komisija, nadležna tijela i nacionalni koordinatori. Kako bi se ojačalo povjerenje i osigurala transparentnost za korisnike, povratne informacije trebalo bi prikupljati i učiniti javno dostupnima na anoniman način u obliku otvorenih podataka na web-stranici Komisije, kao i na samom pristupniku u obliku sažetih izvješća. Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za primjenu ove Uredbe u pogledu funkcija alata za povratne informacije i načina prikupljanja, razmjene i objave tih informacija, provedbene ovlasti treba prenijeti na Komisiju. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

40.  U slučaju kad mjere predviđene ovom Uredbom uključuju obradu osobnih podataka, trebaju se provoditi u skladu s pravom Unije o zaštiti osobnih podataka, osobito s [Direktivom 95/46/EZ38] [Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća39] i [novom Uredbom kojom se zamjenjuje Uredba (EZ) br. 45/2001] Europskog parlamenta i Vijeća.

40.  U slučaju kad mjere predviđene ovom Uredbom uključuju obradu osobnih podataka, ta bi se obrada trebala provoditi u skladu s pravom Unije o zaštiti osobnih podataka. U kontekstu ove Uredbe osobito bi se trebale primjenjivati Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća38, Uredba (EU) 2016/679 i Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća39.

__________________

__________________

38 Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.–50.).

38 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

39 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

39 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

 

39a Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

40.a  Sustav koji se uvodi trebao bi zajamčiti sigurnost podataka korisnika od hakiranja na internetu i kibernapada.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

41.  Cilj je ove Uredbe osigurati da korisnici koji djeluju u drugim državama članicama imaju pristup putem interneta sveobuhvatnim, pouzdanim i razumljivim informacijama o pravima, obvezama i pravilima na razini Unije i na nacionalnoj razini, postupcima koji se u potpunosti mogu obavljati prekogranično te uslugama podrške i otklanjanja poteškoća. S obzirom na to da države članice ne mogu dostatno ostvariti taj cilj, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

41.  Cilj je ove Uredbe osigurati da korisnici koji djeluju u drugim državama članicama imaju pristup putem interneta sveobuhvatnim, pouzdanim, pristupačnim i razumljivim informacijama o pravima, obvezama i pravilima na razini Unije i na nacionalnoj razini, postupcima koji se u potpunosti mogu obavljati prekogranično te uslugama podrške i otklanjanja poteškoća. S obzirom na to da države članice ne mogu dostatno ostvariti taj cilj, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

Obrazloženje

Izmjenom se na bolji način odražava trenutačno stanje u pogledu komunikacije osoba s invaliditetom.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

42.  Kako bi Komisija i države članice razvile i primijenile alate potrebne za provedbu ove Uredbe, neke njezine odredbe trebale bi početi važiti dvije godine nakon njezina stupanja na snagu.

42.  Kako bi Komisija i države članice razvile i primijenile alate potrebne za provedbu ove Uredbe, neke njezine odredbe trebale bi početi važiti dvije godine nakon njezina stupanja na snagu. Ostale odredbe s kojima se usklađenost može postići lakše trebale bi se primjenjivati od ... [18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  utvrđuju se pravila za uspostavljanje i funkcioniranje jedinstvenog digitalnog pristupnika kojim se građanima i poduzećima omogućuje lak pristup kvalitetnim i sveobuhvatnim informacijama, djelotvornim uslugama podrške i otklanjanja poteškoća te učinkovitim postupcima u pogledu pravila Unije i nacionalnih pravila primjenjivih na građane i poduzeća koji ostvaruju ili žele ostvariti svoja prava koja proizlaze iz prava Unije u području unutarnjeg tržišta u smislu članka 26. stavka 2. UFEU-a;

(a)  utvrđuju se pravila za uspostavljanje i funkcioniranje jedinstvenog digitalnog pristupnika kojim se građanima i poduzećima omogućuje lak pristup točnim, ažuriranim, lako razumljivim, visokokvalitetnim i sveobuhvatnim informacijama, djelotvornim uslugama podrške i otklanjanja poteškoća te učinkovitim postupcima u pogledu pravila Unije i nacionalnih pravila primjenjivih na građane i poduzeća koji ostvaruju ili žele ostvariti svoja prava koja proizlaze iz prava Unije u području unutarnjeg tržišta u smislu članka 26. stavka 2. UFEU-a;

Obrazloženje

Kako bi jedinstveni digitalni pristupnik mogao ispuniti potrebe korisnika, treba uspostaviti norme u pogledu kvalitete usluga. U studiji nazvanoj „Europska jedinstvena kontaktna točka” (engl. A European Single Point of Contact) (iz 2013.) koja je provedena po nalogu Resornog odjela A Europskog parlamenta građani i poduzeća su među najvažnije značajke jedinstvene kontaktne točke navodili točne i ažurirane informacije. U skladu s preporukama autora, također je potrebno osigurati da informacije budu razumljive kako bi što veći broj korisnika mogao imati koristi od informacija i usluga predviđenih ovom Uredbom.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  olakšava se upotreba postupaka korisnicima iz drugih država članica i potiče primjena načela „samo jednom”;

(b)  olakšava se upotreba internetskih postupaka, među ostalim i za korisnike iz drugih država članica, i razmjena dokaza za postupke navedene u Prilogu II. ovoj Uredbi i postupke iz direktiva 2005/36/EZ, 2006/123/EZ, 2014/24/EU i 2014/25/EU primjenom načela „samo jednom”;

Obrazloženje

Trebalo bi precizirati da ova Uredba ne predstavlja pravnu osnovu za načela „samo jednom” jer bi to trebalo učiniti u okviru zasebnog prijedloga za uspostavu jasne pravne osnove koja se može koristiti kako bi se to načelo proširilo na sektore koji nisu obuhvaćeni ovim prijedlogom. Zaseban pravni instrument potreban je i kako bi se riješili mogući problemi u pogledu zaštite podataka i odgovornosti koji se pojavljuju u vezi s tim načelom. Umjesto toga ova će Uredba olakšati razmjenu dokaza za određene postupke na internetu preko posebnog instrumenta iz članka 12. te će stoga će olakšati primjenu načela „samo jednom”.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Ako su odredbe ove Uredbe u sukobu s odredbama drugog akta Unije kojim se reguliraju specifični aspekti predmeta obuhvaćenog ovom Uredbom, odredba drugog akta Unije ima prednost.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Ovom se Uredbom ne utječe na sadržaj postupaka, kao ni na prava odobrena bilo kojim postupkom uspostavljenim na nacionalnoj razini ili razini Unije u svim područjima obuhvaćenima ovom Uredbom.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija i nadležna tijela uspostavljaju jedinstveni digitalni pristupnik (u daljnjem tekstu: pristupnik) u skladu s ovom Uredbom. Pristupnik se sastoji od zajedničkog korisničkog sučelja ugrađenog u jedinstveni portal kojim upravlja Komisija te sadržava poveznice na relevantna web-mjesta Unije i država članica.

1.  Komisija i države članice uspostavljaju jedinstveni digitalni pristupnik (u daljnjem tekstu: pristupnik) u skladu s ovom Uredbom. Pristupnik se sastoji od zajedničkog korisničkog sučelja ugrađenog u jedinstveni portal Vaša Europa kojim upravlja Komisija. Jedinstveni digitalni pristupnik sadržava poveznice na relevantna web-mjesta i web-stranice Unije i na ona država članica.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  informacijama o postupcima i poveznicama na postupke uspostavljene na nacionalnoj razini ili razini Unije koji su potrebni radi ostvarenja tih prava, ispunjavanja obveza i usklađivanja s pravilima;

(b)  informacijama o postupcima i poveznicama na postupke uspostavljene na nacionalnoj razini ili razini Unije kako bi se korisnicima omogućilo da ostvaruju svoja prava te ispunjavaju obveze i poštuju pravila u području unutarnjeg tržišta;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Europska komisija ovlaštena je donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34. radi izmjene Priloga I. ažuriranjem informacija u postojećim kategorijama informacija i Priloga III. dodavanjem dodatnih usluga podrške i otklanjanja poteškoća kako bi se uzeo u obzir razvoj u pogledu pristupa pravima, obvezama i pravilima u skladu s pravom Unije i nacionalnim zakonodavstvima.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „nadležno tijelo” znači bilo koje tijelo države članice osnovano na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koje ima posebne odgovornosti u pogledu informacija, postupaka te usluga podrške i otklanjanja poteškoća obuhvaćenih ovom Uredbom;

3.  „nadležno tijelo” znači bilo koje tijelo države članice osnovano na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koje ima posebne odgovornosti u pogledu informacija, postupaka te usluga podrške i otklanjanja poteškoća obuhvaćenih ovom Uredbom ili bilo koja druga osoba ili tijelo kojemu je država članica dodijelila takvu odgovornost;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  „dokazi” znači svaki dokument ili podatak, uključujući tekstualni ili zvučni, vizualni ili audiovizualni zapis, neovisno o upotrijebljenom mediju, koji je izdalo nadležno tijelo da potvrdi činjenice ili usklađenost sa zahtjevima za postupke iz članka 2. stavka 2. točke (b).

4.  „dokazi” znači svaki dokument ili podatak, uključujući tekstualni ili zvučni, vizualni ili audiovizualni zapis, neovisno o upotrijebljenom mediju, koji zahtijeva nadležno tijelo da potvrdi činjenice ili usklađenost sa zahtjevima za postupke iz članka 2. stavka 2. točke (b).

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna kako bi se osigurala unutarnja logika i usklađenost teksta.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice na nacionalnim web-mjestima korisnicima osiguravaju lak internetski pristup sljedećim elementima:

1.  Države članice na web-mjestima i web-stranicama korisnicima osiguravaju lak internetski pristup sljedećim elementima:

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Osim toga, te web-stranice i web-mjesta moraju sadržavati poveznicu na zajedničko korisničko sučelje iz članka 2. stavka 1.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija osigurava da korisnici imaju internetski pristup informacijama iz članka 4. stavaka 1. i 2. preko zajedničkog korisničkog sučelja i integrirane unutarnje tražilice pristupnika.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna kako bi se osigurala odgovornost Komisije za pružanje pristupa informacijama, postupcima i uslugama podrške i otklanjanja problema iz članka 4. stavaka 1. i 2. preko jedinstvenog digitalnog pristupnika.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Komisija i države članice mogu staviti na raspolaganje i druge informacije osim onih koje su navedene u Prilogu I. i Prilogu II.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 5. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pristup postupcima

Internetski pristup postupcima

Obrazloženje

Člankom 5. obuhvaćeni su samo postupci za koje države članice moraju osigurati potpunu dostupnost na internetu.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kad je neki postupak iz članka 2. stavka 2. točke (b), uspostavljen na nacionalnoj razini, u potpunosti dostupan na internetu domaćim korisnicima, države članice osiguravaju da mu mogu pristupiti i dovršiti ga korisnici iz drugih država članica na nediskriminirajući način.

Briše se.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da korisnici mogu u potpunosti putem interneta dovršiti postupke navedene u Prilogu II.

2.  Države članice osiguravaju da korisnici mogu u potpunosti putem interneta pristupiti postupcima navedenima u Prilogu II. i dovršiti ih osim ako takvi postupci ne postoje u dotičnoj državi članici.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Smatra se da su postupci iz stavka 2. u potpunosti dostupni na internetu ako se identifikacija, dostavljanje informacija i dokaza, potpisivanje te završno podnošenje mogu provesti elektronički na daljinu, putem jednog komunikacijskog kanala, i ako se rezultat postupka također dostavlja elektronički.

3.  Smatra se da su postupci iz stavka 2. u potpunosti dostupni na internetu ako se identifikacija, dostavljanje informacija i dokaza, potpisivanje te završno podnošenje mogu provesti elektronički na daljinu, putem komunikacijskog kanala koji korisnicima omogućuje da na strukturiran način ispune zahtjeve povezane s postupkom, i ako se rezultat postupka također dostavlja elektronički ili fizički, ako je to propisano pravom Unije ili nacionalnim pravom i ako se korisnicima pruža elektronička obavijest o dovršetku postupka, ne dovodeći u pitanje nadležnosti država članica za uspostavu izravnog kontakta s građanima i poduzećima.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se određeni postupak iz stavka 2. ne može provesti bez osobnog pojavljivanja korisnika pred nadležnim tijelom u nekoj fazi postupka, države članice ograničit će tu obvezu fizičke prisutnosti na ono što je doista neophodno i objektivno opravdano te će osigurati da se ostali koraci u postupku mogu u potpunosti dovršiti na internetu. O takvim iznimkama obavješćuju Komisiju.

4.  Ako se u iznimnim i opravdanim slučajevima koji se odnose na opću sigurnost, javno zdravlje ili borbu protiv prijevara željeni ciljne može u potpunosti ostvariti preko interneta, države članice mogu zatražiti od korisnika da se fizički pojavi pred nadležnim tijelom u nekom koraku postupka. U tim iznimnim okolnostima države članice ograničit će tu obvezu fizičke prisutnosti na ono što je doista neophodno i objektivno opravdano te će osigurati da se ostali koraci u postupku mogu u potpunosti dovršiti na internetu. Države članice također bi trebale osigurati da zahtjevi koji se odnosu na fizičku prisutnost ne dovedu do diskriminacije nad prekograničnim korisnicima. O takvim iznimkama obavješćuju Komisiju i koordinacijsku skupinu za jedinstveni digitalni pristupnik te obrazlažu te iznimke.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ovom se Uredbom ne utječe na sadržaj postupaka kao ni na prava odobrena bilo kojim postupkom uspostavljenim na nacionalnoj razini ili razini Unije u svim područjima obuhvaćenima ovom Uredbom.

5.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju ovlasti za provjeru autentičnosti i zakonitosti svih dokumenata koji se podnose kao dokaz. Dokumentarni dokazi koji se razmjenjuju s pomoću tehničkog sustava iz članka 12. u svrhu tijela primatelja smatraju se provjerenima.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ništa u ovom članku ne priječi državama članicama da korisnicima ponude dodatnu mogućnost pristupanja postupcima iz članka 2. stavka 2. točke (b) i njihova dovršavanja na neelektronički način.

6.  Ništa u ovom članku ne priječi državama članicama da korisnicima ponude mogućnost pristupanja postupcima iz članka 2. stavka 2. točke (b) i njihova dovršavanja na neelektronički način.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna kako bi se osigurala unutarnja logika i usklađenost teksta.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice i Komisija korisnicima osiguravaju lak internetski pristup uslugama podrške i otklanjanja poteškoća iz članka 2. stavka 2. točke (c).

1.  Države članice i Komisija korisnicima osiguravaju lak i nediskriminirajući internetski pristup uslugama podrške i otklanjanja poteškoća iz članka 2. stavka 2. točke (c).

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  usluga je besplatna ili se nudi po cijeni koja je prihvatljiva mikropoduzećima i građanima;

(b)  usluga je besplatna ili se nudi po cijeni koja je prihvatljiva predviđenim primateljima, kao što su mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća, neprofitne organizacije i građani;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  usluga je u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 9. i članku 13.

(c)  usluga je u skladu sa zahtjevima u pogledu kvalitete utvrđenima u članku 6.a, članku 9. i članku 13.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna kako bi se osigurala unutarnja logika i usklađenost teksta.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kada nacionalni koordinator predloži uključivanje poveznice u skladu sa stavkom 3. i osigura takvu poveznicu u skladu s člankom 16. stavkom 3., Komisija procjenjuje jesu li zadovoljeni uvjeti iz tog stavka te ako jesu, aktivira poveznicu.

4.  Kada nacionalni koordinator predloži uključivanje poveznice u skladu sa stavkom 3. i osigura takvu poveznicu u skladu s člankom 16. stavkom 3., Komisija implementiranim aktom procjenjuje jesu li zadovoljeni uvjeti iz tog stavka te ako jesu, aktivira poveznicu.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Zahtjevi u pogledu kvalitete internetske pristupačnosti

 

1. Države članice osiguravaju da web-stranice i web-mjesta preko kojih omogućuju pristup sljedećem budu u skladu s Direktivom 2016/2102:

 

(a) informacijama iz članka 4. stavka 1.

 

(b) postupcima iz članka 5. ili

 

(c) uslugama podrške i otklanjanja poteškoća iz članka 6.

 

2. Komisija osigurava pristupačniji pristup u smislu članka 4. Direktive 2016/2102 web-stranicama i web-mjestima preko kojih omogućuje pristup informacijama iz članka 4. stavka 2. i uslugama podrške i otklanjanja poteškoća iz članka 6.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kad su nadležna tijela i Komisija prema članku 4. odgovorni za osiguravanje pristupa informacijama iz članka 2. stavka 2. točke (a), osigurat će da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

1.  Kad su države članice i Komisija prema članku 4. odgovorni za osiguravanje pristupa informacijama iz članka 2. stavka 2. točke (a), osigurat će da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  usmjerene su na korisnike, što znači da se informacije pružaju vodeći računa o učinkovitim i laganim načinima prilagođenim korisnicima s pomoću kojih oni mogu pronaći sve relevantne informacije;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  sadržavaju ime subjekta odgovornog za sadržaj informacija;

(c)  sadržavaju ime tijela ili subjekta odgovornog za sadržaj informacija;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  sadržavaju ime tijela ili subjekta odgovornog za postupke i dovršetak postupaka;

Obrazloženje

Potrebno je navesti i informacije o tijelu odnosno subjektu odgovornom za postupke.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  sadržavaju podatke za kontakt i poveznice na sve relevantne usluge podrške i otklanjanja poteškoća;

(d)  sadržavaju podatke za kontakt, uključujući barem telefonski broj, adresu e-pošte i po mogućnosti druga sredstva elektroničke komunikacije, i poveznice na sve relevantne usluge podrške i otklanjanja poteškoća;

Amandman  71

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadležna tijela osiguravaju da su informacije dostupne na barem jednom službenom jeziku Unije uz nacionalni jezik / nacionalne jezike.

2.  Države članice osiguravaju da su informacije dostupne na barem jednom službenom jeziku Unije koji općenito razumije što veći broj korisnika, uz nacionalni ili službeni jezik ili, kad je to primjenjivo, nacionalne ili službene jezike njihove države članice. Time se ne dovodi u pitanje zakonodavstvo država članica u pogledu upotrebe jezika.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U svrhu usklađivanja s člankom 4. nadležna tijela i Komisija osiguravaju da korisnici imaju pristup jasnim i jednostavnim objašnjenjima postupaka iz članka 2. stavka 2. točke (b) prije no što se moraju identificirati radi pokretanja postupka, a trebaju biti obuhvaćeni sljedeći elementi:

1.  U svrhu usklađivanja s člankom 4. države članice i Komisija osiguravaju da korisnici imaju pristup jasnim, sažetim, preciznim, pristupačnim i jednostavnim objašnjenjima sljedećih elemenata postupaka iz članka 2. stavka 2. točke (b). Takav bi pristup trebao biti dostupan, kad je to relevantno, prije nego se korisnik mora autenticirati i identificirati radi pokretanja postupka:

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  koraci u postupku;

(a)  koraci i faze potrebni za snalaženje u postupku;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  nadležna tijela obuhvaćena postupkom i glavna odgovorna organizacija za postupak, uključujući podatke za kontakt u slučaju pritužbi;

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  procjena vremena potrebnog za dovršenje postupka i eventualni rokovi;

(f)  svi rokovi kojih se treba pridržavati korisnik ili nadležno tijelo i procjena vremena koje je nadležnom tijelu potrebno za dovršenje postupka;

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f a)  u slučaju izostanka odgovora od nadležnog tijela, eventualna pravila ili posljedice koje iz toga proizlaze za korisnike;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  jezik ili, kad je primjenjivo, jezici na kojima se postupak može provesti.

(g)  svi dodatni jezici na kojima se postupak može provesti.

Obrazloženje

Urednička izmjena kojom se pojašnjava tekst jer će se postupci na koje se ovdje upućuje svakako provoditi na najmanje jednom jeziku.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  eventualne iznimke od obveze država članica da osiguraju potpunu dostupnost na internetu postupaka iz članka 5., pri čemu se za svaku iznimku mora dati razumno objašnjenje kako ta ograničenja ispunjavaju kriterije neophodnosti i objektivne opravdanosti.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako su objašnjenja iz stavka 1. već dostupna nacionalnim korisnicima, mogu se upotrijebiti i za potrebe ove Uredbe, pod uvjetom da sadržavaju informacije koje se odnose na korisnike iz drugih zemalja kad je to primjenjivo.

2.  Ako su objašnjenja iz stavka 1. već dostupna nacionalnim korisnicima u određenoj državi članici, mogu se upotrijebiti i za potrebe ove Uredbe, pod uvjetom da sadržavaju informacije koje se odnose na prekogranične korisnike kad je to primjenjivo.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadležna tijela osiguravaju da su objašnjenja iz stavka 1. dostupna na barem jednom službenom jeziku Unije uz nacionalni jezik / nacionalne jezike.

3.  Države članice osiguravaju da su objašnjenja iz stavka 1. dostupna na barem jednom službenom jeziku Unije koji općenito razumije najveći mogući broj korisnika, uz nacionalni ili službeni jezik ili, kad je to primjenjivo, nacionalne ili službene jezike njihove države članice. Time se ne dovodi u pitanje zakonodavstvo država članica u pogledu upotrebe jezika.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U svrhu usklađivanja s člankom 4. nadležna tijela i Komisija osiguravaju da korisnici prije unošenja zahtjeva za uslugu iz članka 2. stavka 2. točke (c) imaju pristup jasnim i jednostavnim objašnjenjima koja se odnose na sljedeće elemente:

1.  U svrhu usklađivanja s člankom 4. države članice i Komisija osiguravaju da korisnici prije unošenja zahtjeva za uslugu iz članka 2. stavka 2. točke (c) imaju pristup jasnim i jednostavnim objašnjenjima koja se odnose na sljedeće elemente:

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ime i podaci za kontakt subjekta odgovornog za uslugu;

(b)  ime i podaci za kontakt subjekta odgovornog za uslugu, uključujući barem telefonski broj i adresu e-pošte te po mogućnosti druga sredstva za elektroničku komunikaciju;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  procjena vremena potrebnog za pružanje usluge ili prosječno vrijeme odgovora;

(d)  eventualni rokovi kojih se trebaju pridržavati korisnik ili subjekti odgovorni za uslugu i procjena vremena koje je relevantnim odgovornim subjektima potrebno za dovršenje postupka;

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  jezik ili, kad je primjenjivo, jezici na kojima se može unijeti zahtjev i komunicirati u naknadnim kontaktima.

(e)  svi dodatni jezici na kojima se može unijeti zahtjev i komunicirati u naknadnim kontaktima.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadležna tijela osiguravaju da su objašnjenja iz stavka 1. dostupna na barem jednom službenom jeziku Unije uz nacionalni jezik / nacionalne jezike.

2.  Države članice osiguravaju da su objašnjenja iz stavka 1. dostupna na barem jednom službenom jeziku Unije koji općenito razumije najveći mogući broj korisnika, uz nacionalni ili službeni jezik ili, kad je to primjenjivo, nacionalne ili službene jezike njihove države članice. Time se ne dovodi u pitanje zakonodavstvo država članica u pogledu upotrebe jezika.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležna tijela osiguravaju ispunjavanje sljedećih zahtjeva u pogledu postupaka iz članka 5. stavka 1. za koje su odgovorna:

Države članice osiguravaju ispunjavanje sljedećih zahtjeva u pogledu postupaka iz članaka 5. i 11. za koje su odgovorna:

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako će se primjenjivi rokovi prekoračiti, korisnike se unaprijed obavješćuje o razlozima te se daje novi rok.

(b)  u slučaju kašnjenja ili prekoračenja primjenjivih rokova, korisnike se unaprijed obavješćuje o razlozima te o eventualnim posljedicama za poštovanje primjenjivih rokova, uključujući obvezu na davanje novog roka ako će trenutni rok biti prekoračen.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 11. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prekogranični pristup internetskim postupcima

Prekogranični internetski pristup postupcima

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Kad korisnici određene države članice mogu na internetu pristupiti i dovršiti neki postupak iz članka 2. stavka 2. točke (b) koji je uspostavljen na nacionalnoj razini ili koji su uspostavila tijela središnje države ili koji je ujednačeno stavljen na raspolaganje svim regionalnim subjektima ispod središnje razine, ta država članica osigurava je pristup i dovršenje tog postupka na internetu omogućen i korisnicima drugih država članica na nediskriminirajući način.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako su postupci iz članka 5. stavka 1. dostupni na internetu, nadležna tijela osiguravaju da su ispunjeni barem ovi zahtjevi:

1.  Ako su postupci iz stavka -1. ovog članka dostupni na internetu, države članice osiguravaju da su ispunjeni barem ovi zahtjevi:

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  korisnici mogu pristupiti uputama za provođenje postupka i primiti te upute na barem jednom službenom jeziku Unije uz nacionalni jezik / nacionalne jezike;

(a)  korisnici mogu pristupiti uputama za provođenje postupka u skladu s člankom 8. stavcima 2. i 3. na barem jednom službenom jeziku Unije koji općenito razumije najveći mogući broj korisnika, uz nacionalni ili službeni jezik ili, kad je to primjenjivo, nacionalne ili službene jezike dotične države članice;

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kad su potrebni identifikacija i potpisivanje, korisnici se mogu identificirati, potpisati i provesti autentikaciju dokumenata sredstvima elektroničke identifikacije i autentikacije kako je predviđeno Uredbom (EU) 910/2014;

(c)  kad su potrebni identifikacija, autentikacija i potpisivanje te kad je to omogućeno i nacionalnim korisnicima s poslovnim nastanom u toj državi članici, korisnici se mogu identificirati, autenticirati, potpisati i provesti autentikaciju dokumenata sredstvima elektroničke identifikacije i autentikacije kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća;

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  korisnici mogu u elektroničkom obliku predati dokaze o usklađenosti s primjenjivim zahtjevima;

(d)  korisnici mogu u elektroničkom obliku primiti i predati dokaze o usklađenosti s primjenjivim zahtjevima u svim slučajevima u kojima to mogu i nacionalni korisnici te u skladu s nacionalnim postupcima i zahtjevima;

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  ako je za dovršenje postupka potrebno plaćanje naknada, korisnici te naknade mogu platiti putem usluge prekograničnog plaćanja na internetu, uključujući najmanje kreditne transfere ili izravna terećenja kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

(e)  ako je za dovršenje postupka potrebno plaćanje naknada, korisnici te naknade mogu platiti putem usluge prekograničnog plaćanja na internetu, uključujući najmanje kreditne transfere ili izravna terećenja kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća40 te u skladu s Uredbom (EU) br. xxx o rješavanju problema neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata.

_________________

_________________

40 Uredba (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 (SL L 94, 30.3.2012., str. 22.–37.)

40 Uredba (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 (SL L 94, 30.3.2012., str. 22.–37.)

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kad nadležna tijela prihvaćaju digitalizirane kopije neelektroničkih dokaza identiteta kao što su osobne iskaznice ili putovnice u slučaju nacionalnih korisnika, dužna su prihvaćati takve digitalizirane kopije i u slučaju korisnika iz drugih država članica.

2.  Kad postupkom nije propisana obveza elektroničke identifikacije ili autentikacije iz točke (c) stavka 1. i kad nadležna tijela prihvaćaju digitalizirane kopije neelektroničkih dokaza identiteta kao što su osobne iskaznice ili putovnice u slučaju nacionalnih korisnika, dužna su prihvaćati takve digitalizirane kopije i u slučaju korisnika iz drugih država članica.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kad je potrebno provjeriti autentičnost dokaza koje im je korisnik dostavio u elektroničkom obliku u cilju provođenja postupka na internetu, nadležna tijela surađuju u okviru Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

3.  Kad je potrebno provjeriti autentičnost dokaza koje im je korisnik dostavio u elektroničkom obliku u cilju provođenja postupka na internetu navedenog u ovom članku, nadležna tijela surađuju u okviru Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 12. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prekogranična razmjena dokaza među nadležnim tijelima

Tehnički sustav za prekograničnu elektroničku razmjenu dokaza među nadležnim tijelima

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U svrhu razmjene dokaza za internetske postupke navedene u Prilogu II. i postupke predviđene direktivama 2005/36/EZ, 2006/123/EZ, 2014/24/EU i 2014/25/EU Komisija u suradnji s državama članicama uspostavlja tehnički sustav za elektroničku razmjenu dokaza među nadležnim tijelima u različitim državama članicama (u daljnjem tekstu: tehnički sustav).

1.  U isključivu svrhu elektroničke razmjene dokaza za internetske postupke navedene u Prilogu II. i postupke predviđene direktivama 2005/36/EZ, 2006/123/EZ, 2014/24/EU i 2014/25/EU Komisija u suradnji s državama članicama uspostavlja potpuno funkcionalan i siguran tehnički sustav (u daljnjem tekstu: tehnički sustav) za elektroničku razmjenu dokaza među nadležnim tijelima u različitim državama članicama.

Obrazloženje

Nova uvodna izjava koju je predložio Klub zastupnika Verts u kombinaciji s izvjestiteljevim amandmanom 10: primjena ove Uredbe i načela „samo jednom” treba biti u skladu sa svim mjerodavnim propisima o zaštiti podataka, uključujući načela pravednosti, transparentnosti, smanjenja količine podataka, točnosti, ograničenja pohrane, integriteta i povjerljivosti, nužnosti, proporcionalnosti i ograničenja svrhe, kao i integrirane i zadane zaštite podataka.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  omogućuje obradu samo na temelju izričitog zahtjeva korisnika navedenog u stavku 4.;

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  korisniku omogućuje pregled dokaza koji se trebaju razmijeniti.

(e)  korisniku daje mogućnost pregleda dokaza koji se trebaju razmijeniti prije nego ih se stavi na raspolaganje nadležnim tijelima koja traže dokaz, ne dovodeći u pitanje informacije koje treba pružiti u skladu s člancima 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679;

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e a)  omogućuje korisniku da nadzire razmjenu dokaza u različitim fazama obrade prijenosa.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e b)  osigurava odgovarajuću razinu interoperabilnosti s različitim nacionalnim sustavima i drugim relevantnim sustavima;

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka ec (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ec)  ne čuva ili obrađuje bilo kakve podatke o razmijenjenim dokazima izvan okvira onog što je tehnički nužno za razmjenu dokaza te samo u razdoblju koje je potrebno za tu svrhu.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Na izričit zahtjev korisnika tijela nadležna za internetske postupke iz stavka 1. traže dokaze izravno od tijela nadležnih za izdavanje dokaza u drugim državama članicama putem tehničkog sustava. Tijelo izdavatelj šalje te dokaze putem istog sustava u skladu sa stavkom 2. točkom (d).

4.  Na izričit, dobrovoljan, konkretan, informiran i nedvosmislen zahtjev dotičnog korisnika tijela nadležna za internetske postupke iz stavka 1. traže dokaze izravno od tijela nadležnih za izdavanje dokaza u drugim državama članicama putem tehničkog sustava. Tijelo izdavatelj stavlja na raspolaganje te dokaze putem istog sustava u skladu sa stavkom 2. nakon što je korisnik imao priliku pregledati dokaze koje treba razmijeniti i ako zahtjev nije povučen.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Nadležna tijela odgovorna za postupke na internetu navedene u stavku 1. osiguravaju da korisnici imaju mogućnost podnošenja ili povlačenja izričitog zahtjeva ili podnošenja ili povlačenja dokaza i izvan okvira tehničkog sustava. Korisnici imaju mogućnost povući zahtjev u bilo kojem trenutku postupka, a uvjeti tog povlačenja nisu stroži od onih za podnošenje zahtjeva. Uporaba tehničkog sustava nije obavezna te korisnici moraju moći podnijeti zahtjeve izravno, izvan okvira tehničkog sustava. Korisnicima se omogućuje i podnošenje dokaza izvan tehničkog sustava, izravno odgovarajućem nadležnom tijelu.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Automatizirana prekogranična razmjena podataka moguća je bez izričitog zahtjeva korisnika iz stavka 4. ako je automatizirana prekogranična razmjena dozvoljena u okviru prava Unije ili nacionalnog prava i ako tom razmjenom nisu obuhvaćeni osobni podaci.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Dokazi koje dostavlja nadležno tijelo strogo su ograničeni na ono što je zatraženo, a tijelo koje ih prima koristi ih samo za svrhe postupka za koji su dokazi razmijenjeni.

6.  Dokazi koje dostavlja nadležno tijelo strogo su ograničeni na ono što je zatraženo, a tijelo koje ih prima koristi ih samo za dovršenje postupka za koji su dokazi razmijenjeni.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Komisija donosi provedbene akte u kojima se utvrđuju specifikacije tehničkog sustava potrebne za provedbu ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 34. stavka 2.

7.  Komisija najkasnije do ... [jedna godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] donosi prve provedbene akte u kojima se utvrđuju tehničke, organizacijske i operativne specifikacije tehničkog sustava potrebne za provedbu ovog članka, a osobito za interakciju korisnika sa sustavom i nadležnim tijelima i za interakciju među nadležnim tijelima putem tehničkog sustava. Prilikom donošenja tih provedbenih akata Komisija uzima u obzir temeljna prava korisnika. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 35. stavka 2.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8 a.  Komisija je, u suradnji s državama članicama, odgovorna za razvoj, dostupnost, održavanje i upravljanje sigurnošću tehničkog sustava. Tehnički sustav nadzire i prati Komisija savjetujući se po potrebi s Europskim odborom za zaštitu podataka.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  usluge podrške i otklanjanja poteškoća provode se u razumnom roku uzimajući u obzir složenost zahtjeva i

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pridržavanje svih rokova koji vrijede za nadležna tijela tijekom pružanja usluge;

(a)  pridržavanje svih rokova koji vrijede za nadležna tijela tijekom pružanja usluge i

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako će se primjenjivi rokovi prekoračiti, korisnike se unaprijed obavješćuje o razlozima te se daje novi rok;

(b)  u slučaju kašnjenja ili prekoračenja rokova, korisnike se odmah obavješćuje o razlozima te se daje novi konačni rok;

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  usluge podrške i otklanjanja poteškoća dostupne su putem različitih odgovarajućih kanala;

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c b)  jasno je utvrđeno koja organizacija pruža usluge podrške i otklanjanja poteškoća, uključujući vlasništvo, pravni identitet i podatke za kontakt te organizacije.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nacionalni koordinatori i Komisija prate u kojoj su mjeri informacije, postupci te usluge podrške i otklanjanja poteškoća koji su dostupni putem pristupnika i za koje su odgovorni usklađeni sa zahtjevima u pogledu kvalitete utvrđenima u člancima od 7. do 11. te u članku 13. To se praćenje provodi na temelju podataka prikupljenih u skladu s člankom 22.

1.  Nacionalni koordinatori i Komisija redovito prate u kojoj su mjeri informacije, postupci te usluge podrške i otklanjanja poteškoća koji su dostupni putem pristupnika i za koje su odgovorni usklađeni sa zahtjevima u pogledu kvalitete utvrđenima u člancima od 7. do 11. te u članku 13. Uz to prate usklađenost web-mjesta i web-stranica preko kojih pružaju pristup tim informacijama, postupcima i uslugama podrške i otklanjanja poteškoća sa zahtjevima pristupačnosti iz članka 6.a. To se praćenje provodi na temelju podataka prikupljenih u skladu s člankom 22.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučaju snižavanja kvalitete usluga iz stavka 1. koje pružaju nadležna tijela Komisija može poduzeti bilo koju od sljedećih mjera, ovisno o ozbiljnosti i trajanju pogoršanja kvalitete:

2.  U slučaju snižavanja kvalitete usluga iz stavka 1. koje pružaju nadležna tijela Komisija poduzima jednu ili više od sljedećih mjera, ovisno o ozbiljnosti i trajanju pogoršanja kvalitete:

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  privremeno isključiti informacije, postupke te usluge podrške i otklanjanja poteškoća s pristupnika.

(d)  putem provedbenih akata odlučiti privremeno isključiti informacije, postupke te usluge podrške i otklanjanja poteškoća s pristupnika.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako usluge podrške i otklanjanja poteškoća za koje postoje poveznice u skladu s člankom 6. stavkom 2. trajno ne ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 13., ili prema podacima prikupljenima u skladu s člankom 22. više ne zadovoljavaju potrebe korisnika, Komisija ih može isključiti s pristupnika.

3.  Ako usluge podrške i otklanjanja poteškoća za koje postoje poveznice u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2. trajno ne ispunjavaju zahtjeve utvrđene u člancima 6.a, 9. i 13., ili prema podacima prikupljenima u skladu s člankom 22. više ne zadovoljavaju potrebe korisnika, Komisija ih može isključiti s pristupnika nakon savjetovanja s nacionalnim koordinatorom dotične države članice ili dotičnih država članica i, po potrebi, s koordinacijskom skupinom za pristupnik. Komisija i nacionalni koordinator ili koordinatori donose zajednički akcijski plan kojim se predlažu mjere za poboljšanje usluge i njezino ponovno povezivanje s pristupnikom. Koordinacijska skupina za pristupnik može, po potrebi, raspravljati o tim mjerama.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Informacije o rezultatima nadzora iz stavka 1. i o mjerama poduzetima u skladu sa stavcima 2. i 3. redovito se objavljuju u obliku sažetih izvješća na web-mjestu Komisije, kao i na samom pristupniku.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija osigurava zajedničko korisničko sučelje kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje pristupnika.

1.  Komisija osigurava zajedničko korisničko sučelje kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje pristupnika. Jedinstveno korisničko sučelje ugrađeno je u postojeći portal „Vaša Europa”.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zajedničko korisničko sučelje omogućuje pristup informacijama, postupcima i uslugama podrške i otklanjanja poteškoća s pomoću poveznica na relevantna web-mjesta na razini država članica ili Unije, koje su dostupne u repozitoriju navedenom u članku 16.

2.  Zajedničko korisničko sučelje omogućuje pristup informacijama, postupcima i uslugama podrške i otklanjanja poteškoća s pomoću poveznica na relevantna web-mjesta ili web-stranice na razini država članica ili Unije, koje se nalaze u repozitoriju navedenom u članku 16.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice i Komisija, djelujući u skladu sa svojim odgovarajućim ulogama i odgovornostima, kao što je navedeno u članku 4., osiguravaju organizaciju, strukturiranje i označivanje informacija, postupaka i usluga podrške i otklanjanja poteškoća na način koji pospješuje njihovu vidljivost u korisničkom sučelju.

3.  Države članice i Komisija, djelujući u skladu sa svojim odgovarajućim ulogama i odgovornostima, kao što je navedeno u članku 4., osiguravaju organizaciju, strukturiranje i označivanje informacija, postupaka i usluga podrške i otklanjanja poteškoća na način koji pospješuje njihovu vidljivost u korisničkom sučelju, a osobito putem poveznica između postojećih i komplementarnih web-mjesta ili web-stranica, njihovim pojednostavljenjem i grupiranjem te putem poveznica na internetske usluge i informacije na razini Unije i na nacionalnoj razini.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju detaljna organizacija, struktura i oznake za informacije, postupke i usluge podrške i otklanjanja poteškoća kako bi se omogućilo pravilno funkcioniranje zajedničkog korisničkog sučelja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 35. stavka 2.

4.  Komisija može, nakon savjetovanja s koordinacijskom skupinom, donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju detaljna organizacija, struktura i oznake za informacije, postupke i usluge podrške i otklanjanja poteškoća kako bi se omogućilo pravilno funkcioniranje zajedničkog korisničkog sučelja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 35. stavka 2.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Zahtjevi u pogledu kvalitete u vezi sa zajedničkim korisničkim sučeljem

 

Komisija će osigurati da zajedničko korisničko sučelje bude u skladu sa sljedećim zahtjevima u pogledu kvalitete:

 

(a)   mora biti dostupno i pristupačno na internetu preko različitih elektroničkih kanala;

 

(b)   mora biti jednostavno za korištenje i upotrebljavati jasne i jednostavne informacije, bez upotrebe žargona;

 

(c)   mora biti lako prepoznatljivo putem logotipa i poveznice na internetsku uslugu na razini Unije, koji će biti vidljivi i dostupni na web-mjestima i web-stranicama na nacionalnoj razini i na razini Unije;

 

(d)   mora biti interoperabilno s nizom različitih pomoćnih tehnologija dostupnih na razini Unije i na međunarodnoj razini te s različitim komplementarnim uslugama.

 

 

 

 

 

 

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija uspostavlja i održava elektronički repozitorij poveznica na informacije, postupke i usluge podrške i otklanjanja poteškoća navedene u članku 2. stavku 2., što omogućuje povezivanje tih usluga i zajedničkog korisničkog sučelja pristupnika.

1.  Komisija uspostavlja i održava elektronički repozitorij poveznica na informacije, postupke i usluge podrške i otklanjanja poteškoća navedene u članku 2. stavku 2., što omogućuje međusobno povezivanje tih usluga i zajedničkog korisničkog sučelja pristupnika i uspostavljanje poveznica među njima.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija u repozitoriju poveznica osigurava poveznice na informacije, postupke i usluge podrške i otklanjanja poteškoća dostupne na web-stranicama kojima se upravlja na razini Unije i sva njihova naknadna ažuriranja.

2.  Komisija u repozitoriju poveznica osigurava poveznice na sve informacije, postupke i usluge podrške i otklanjanja poteškoća dostupne na web-stranicama kojima se upravlja na razini Unije i sva njihova naknadna ažuriranja.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nacionalni koordinatori u repozitoriju poveznica pružaju poveznice na informacije, postupke i usluge pomoći i otklanjanja poteškoća dostupne na web-mjestima kojima upravljaju nadležna tijela ili privatna ili poluprivatna tijela kao što je navedeno u članku 6. stavku 3., kao i sva njihova naknadna ažuriranja.

Nacionalni koordinatori u repozitoriju poveznica pružaju poveznice na sve informacije, postupke i usluge pomoći i otklanjanja poteškoća dostupne na web-mjestima kojima upravljaju nadležna tijela ili privatna ili poluprivatna tijela kao što je navedeno u članku 6. stavku 3., kao i sva njihova naknadna ažuriranja.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija i nacionalni koordinatori osiguravaju da informacije, postupci i usluge podrške i otklanjanja poteškoća koji se nude putem pristupnika ne sadržavaju nepotrebna djelomična ili potpuna udvostručenja koja bi mogla zbuniti korisnike.

5.  Komisija i nacionalni koordinatori osiguravaju da informacije, postupci i usluge podrške i otklanjanja poteškoća koji se nude putem pristupnika ne sadržavaju nepotrebna djelomična ili potpuna udvostručenja i preklapanja koja bi lako mogla zbuniti korisnike.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Komisija i nacionalni koordinatori osiguravaju da se poveznice, web-mjesta i web-stranice koji su neispravni, koji ne funkcioniraju ili koji nedostaju zamjene točnim i ažuriranim poveznicama, web-mjestima i web-stranicama čim ih se o tome obavijesti.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Komisija i države članice mogu pružati poveznice na informacije koje nisu navedene u Prilogu I., na postupke koji nisu navedeni u Prilogu II. ili na usluge podrške i otklanjanja poteškoća koje nisu navedene u Prilogu III. ako informacije, postupci ili usluge podrške i otklanjanja poteškoća ispunjavaju zahtjeve u pogledu kvalitete utvrđene ovom Uredbom.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija je odgovorna za razvoj, dostupnost, održavanje, sigurnost i udomljavanje sljedećih IT aplikacija i web-stranica:

1.  Komisija je odgovorna za razvoj, dostupnost, redoviti nadzor, redovito ažuriranje, održavanje, sigurnost i udomljavanje sljedećih IT aplikacija i web-stranica:

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  sažeta izvješća o kvaliteti iz članka 14. stavka 3.a i članka 22. stavka 5.a.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadležna tijela odgovorna su za razvoj, dostupnost, održavanje i sigurnost IT aplikacija povezanih s web-stranicama kojima upravljaju i koje su povezane sa zajedničkim korisničkim sučeljem.

2.  Države članice odgovorne su za razvoj, dostupnost, redoviti nadzor i ažuriranje, održavanje i sigurnost IT aplikacija povezanih s vlastitim nacionalnim web-mjestima i web-stranicama kojima upravljaju i koje su povezane sa zajedničkim korisničkim sučeljem.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Komisija i države članice objavljuju informacije povezane s inačicom i datumom posljednjeg ažuriranja IT aplikacija za koje su odgovorni.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija u bliskoj suradnji s koordinacijskom skupinom za pristupnik odlučuje o nazivu i logotipu pristupnika pod kojim će se on promovirati u javnosti, najkasnije do datuma primjene ove uredbe.

1.  Naziv pod kojim će pristupnik biti poznat i pod kojim će ga se promovirati u javnosti glasi „Your Europe” (Vaša Europa), prema engleskom nazivu postojećeg istoimenog portala. Komisija u bliskoj suradnji s koordinacijskom skupinom za pristupnik odlučuje o logotipu pristupnika pod kojim će pristupnik biti poznat i pod kojim će ga se promovirati u javnosti, najkasnije do ... [šest mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe]. Logotip pristupnika i poveznica na internetske usluge na razini Unije moraju biti dostupni na web-mjestima i web-stranicama povezanima s pristupnikom na nacionalnoj razini i na razini Unije.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Naziv pristupnika ujedno je i oznaka kvalitete koju u tom smislu mogu koristiti samo web-stranice za pružanje informacija i usluga podrške i otklanjanja poteškoća uvrštene u repozitorij naveden u članku 16. kako bi se dokazalo da su one u skladu s uvjetima kvalitete navedenima u poglavlju III.

2.  Naziv pristupnika ujedno je i oznaka kvalitete koju u tom smislu mogu koristiti samo web-stranice za pružanje informacija i usluge podrške i otklanjanja poteškoća uvrštene u repozitorij naveden u članku 16. ako su u skladu s uvjetima kvalitete navedenima u poglavlju III.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležna tijela i Komisija promiču svijest o pristupniku i njegovu uporabu među građanima i poduzećima te osiguravaju dostupnost i vidljivost pristupnika i njegovih usluga putem tražilica dostupnih javnosti.

1.  Države članice, Komisija i Europski parlament promiču svijest o pristupniku i njegovu uporabu među građanima i poduzećima te osiguravaju dostupnost i vidljivost pristupnika i njegovih usluga i informacija pruženih preko njega.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Države članice osiguravaju da se logotip i poveznica na jedinstveni digitalni pristupnik mogu lako pronaći na nacionalnim web-stranicama i web-mjestima te da su taj logotip i poveznica dostupni unutar internih tražilica nacionalnih web-stranica i web-mjesta.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadležna tijela i Komisija koordiniraju svoje promotivne aktivnosti navedene u stavku 1. u okviru kojih upućuju na pristupnik s pomoću njegova logotipa i referenci zajedno s, kad je to primjereno, drugim imenima brendova.

2.  Države članice i Komisija koordiniraju svoje promotivne aktivnosti navedene u stavku 1. u okviru kojih upućuju na pristupnik s pomoću njegova logotipa i referenci zajedno s, kad je to primjereno, drugim imenima brendova.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadležna tijela i Komisija osiguravaju mogućnost jednostavnog pronalaska pristupnika kroz povezane portale za koje su odgovorni te uvrštavanje jasnih poveznica na pristupnik na sva relevantna web-mjesta.

3.  Države članice i Komisija osiguravaju mogućnost jednostavnog pronalaska pristupnika kroz povezane portale za koje su odgovorni te uvrštavanje jasnih poveznica na pristupnik u tražilice koje su dostupne javnosti i na sva relevantna web-mjesta i web-stranice na razini Unije i na nacionalnoj razini.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležna tijela i Komisija osiguravaju prikupljanje statistika s obzirom na posjete korisnika pristupniku i web-stranicama za koje postoje poveznice na pristupniku kako bi se poboljšala njegova funkcionalnost.

1.  Nadležna tijela i Komisija osiguravaju prikupljanje statistika s obzirom na posjete korisnika pristupniku i web-stranicama i web-mjestima za koje postoje poveznice na pristupniku u standardiziranom, agregiranom i anonimnom formatu te njihovo objavljivanje u obliku otvorenih podataka kako bi se poboljšala funkcionalnost pristupnika.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadležna tijela i Komisija bilježe i razmjenjuju agregirane brojčane podatke, podatke o porijeklu i predmetu zahtjeva za podrškom te uslugama otklanjanja poteškoća i vremenu odgovora na njih.

2.  Nadležna tijela i Komisija bilježe i razmjenjuju agregirane brojčane podatke, podatke o porijeklu i predmetu zahtjeva za usluge podrške i otklanjanja poteškoća i vremenu odgovora na njih te objavljuju te informacije u obliku otvorenih podataka.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija ima ovlasti donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34. u vezi s detaljnim kategorijama podataka koji će se bilježiti u skladu sa stavkom 2., u vezi s informacijama, postupcima i uslugama podrške i otklanjanja poteškoća za koje se na pristupniku osiguravaju poveznice.

3.  Komisija ima ovlasti donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34. u vezi s detaljnim kategorijama podataka koji će se bilježiti u skladu sa stavcima 1. i 2., u pogledu informacija, postupaka i usluga podrške i otklanjanja poteškoća za koje se na pristupniku osiguravaju poveznice te u vezi sa standardiziranim formatom za prikupljanje podataka u skladu sa stavkom 1.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi prikupila izravne informacije od korisnika o njihovu zadovoljstvu uslugama u okviru pristupnika, Komisija im putem pristupnika omogućuje alat koji je jednostavno koristiti, a pruža mogućnost anonimnih komentara, neposredno nakon uporabe usluga navedenih u članku 2. stavku 2, o kvaliteti i dostupnosti zajedničkog korisničkog sučelja i usluga koje se pružaju putem pristupnika.

1.  Kako bi prikupila izravne informacije od korisnika o njihovu zadovoljstvu uslugama i informacijama koje se stavljaju na raspolaganje u okviru pristupnika, Komisija korisnicima putem pristupnika omogućuje alat koji je jednostavno koristiti, u kombinaciji s mogućnošću odgovora slobodnim tekstom, koji pruža mogućnost anonimnih komentara, neposredno nakon uporabe usluga navedenih u članku 2. stavku 2., o kvaliteti i dostupnosti zajedničkog korisničkog sučelja te usluga i informacija koje se pružaju putem pristupnika.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadležna tijela i Komisija uvrštavaju primjerenu poveznicu na taj alat na sve web-stranice u okviru pristupnika. Nadležna tijela surađuju s Komisijom i uvrštavaju takav alat na web-stranice za koje su odgovorna.

2.  Nadležna tijela i Komisija pružaju korisnicima pristup tom alatu na svim web-stranicama u okviru pristupnika. Nadležna tijela surađuju s Komisijom i uvrštavaju takav alat na web-stranice za koje su odgovorna.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Odstupajući od stavka 2., nadležna tijela nisu obvezna uvrstiti alat za povratne informacije korisnika naveden u stavku 1. na svoje web-stranice koje su povezane s pristupnikom ako je mehanizam za povratne informacije korisnika sa sličnim funkcionalnostima kao i alat naveden u stavku 1. dostupan na tim stranicama radi nadzora kvalitete usluga. Nadležna tijela prikupljaju povratne informacije korisnika primljene putem alata za povratne informacije korisnika i razmjenjuju ih s Komisijom i nacionalnim koordinatorima drugih država članica.

4.  Odstupajući od stavka 2., nadležna tijela nisu obvezna uvrstiti alat za povratne informacije korisnika naveden u stavku 1. na svoje web-stranice koje su povezane s pristupnikom ako je mehanizam za povratne informacije korisnika sa sličnim funkcionalnostima kao i alat naveden u stavku 1. dostupan na tim web-stranicama radi nadzora kvalitete usluga. U tom slučaju, nadležna tijela prikupljaju povratne informacije vlastitih korisnika primljene putem alata za povratne informacije korisnika i razmjenjuju ih s Komisijom i nacionalnim koordinatorima drugih država članica.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Komisija putem pristupnika pruža sažete informacije o kvaliteti informacija i usluga dostupnih preko pristupnika u skladu s člankom 14. te na temelju korisničkih statistika iz članka 21. stavaka 1. i 2. i povratnih informacija korisnika iz stavka 1. ovog članka.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  korisnicima pristupnika osigurava alat koji je jednostavno koristiti kako bi anonimno mogli prijaviti prepreke na koje nailaze pri ostvarivanju svojih prava na unutarnjem tržištu;

(a)  korisnicima pristupnika osigurava alat koji je jednostavno koristiti kako bi anonimno mogli prijaviti prepreke na koje nailaze pri ostvarivanju svojih prava na unutarnjem tržištu; navedeni alat koji je jednostavno koristiti uključuje i polje za unos slobodnog teksta kako bi korisnici mogli opisati prepreke na koje su naišli;

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice i Komisija analiziraju i istražuju te probleme i rješavaju ih na primjeren način kad god je to moguće.

3.  Države članice, Komisija, Europski parlament i Europski gospodarski i socijalni odbor analiziraju i istražuju te probleme i rješavaju ih na primjeren način kad god je to moguće.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  nadziru i prate tehnički sustav iz članka 12.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osniva se koordinacijska skupina („koordinacijska skupina za pristupnik”). Sastavljena je od nacionalnih koordinatora, a predsjeda joj predstavnik Komisije. Skupina donosi svoj poslovnik. Komisija osigurava tajništvo.

Osniva se koordinacijska skupina („koordinacijska skupina za pristupnik”). Sastavljena je od nacionalnih koordinatora i jednog predstavnika Europskog parlamenta, a predsjeda joj predstavnik Komisije. Koordinacijska skupina donosi svoj poslovnik. Komisija osigurava tajništvo.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Koordinacijska skupina za pristupnik podupire provedbu pristupnika. Posebno:

1.  Koordinacijska skupina za pristupnik podupire provedbu ove Uredbe. Posebno:

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  promiče primjenu postupaka koji se u cijelosti obavljaju na internetu i internetskih sredstava autentikacije, identifikacije i potpisivanja, kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 910/2014;

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  raspravlja o poboljšanom predstavljanju informacija unutar područja navedenih u Prilogu I.;

(b)  raspravlja o poboljšanom predstavljanju informacija usmjerenom na korisnika unutar područja navedenih u Prilogu I., osobito na temelju statistika prikupljenih u skladu s člankom 21.;

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  raspravlja o slučajevima ozbiljnog i trajnog pogoršanja kvalitete usluga koje pružaju države članice i ako nisu poduzete korektivne mjere pruža mišljenja ili preporuke kako bi se poboljšala usklađenost država članica s ovom Uredbom;

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  pomaže Komisiji u nadzoru usklađenosti sa zahtjevima navedenima u člancima 7. – 11. te članku 13.;

(e)  pomaže Komisiji u nadzoru usklađenosti sa zahtjevima navedenima u člancima 7. – 13.;

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  daje mišljenja o postupcima ili organizacijskim mjerama za olakšavanje primjene načela integrirane sigurnosti i integrirane privatnosti;

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka hb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(h b)  daje mišljenja i razmjenjuje najbolje prakse o detaljnoj organizaciji, strukturi i oznakama informacija, postupaka i usluga podrške i otklanjanja poteškoća koje se pružaju putem pristupnika kako bi se omogućilo pravilno funkcioniranje jedinstvenog korisničkog sučelja iz članka 15. stavka 3.;

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka hc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(h c)  raspravlja o problemima u vezi s prikupljanjem povratnih informacija korisnika i statistika iz članaka 21., 22. i 23. u cilju kontinuiranog poboljšanja usluga pruženih na razini Unije i na nacionalnoj razini;

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(i a)  prima na znanje sažeta izvješća navedena u članku 14. stavku 3.a;

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka la (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(l a)  radi na objedinjenju postojećih portala Unije za informiranje i otklanjanje poteškoća.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka lb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(l b)  daje smjernice o dodatnom službenom jeziku ili jezicima Unije kojima će se služiti nacionalna tijela, uz službeni ili nacionalni jezik ili jezike u skladu s člankom 7. stavkom 2., člankom 8. stavkom 3., člankom 9. stavkom 2. i člankom 11. stavkom 1. točkom (a); mišljenjem koordinacijske skupine uzet će u obzir jezik ili jezici koje građani i poduzeća u prekograničnim aktivnostima najviše razumiju.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija donosi godišnji program rada u kojem posebno navodi:

1.  Komisija nakon savjetovanja s koordinacijskom skupinom za pristupnik donosi godišnji program rada u kojem posebno navodi:

Obrazloženje

Izmjenom se bolje odražava unutarnja logika teksta

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  razvoj i održavanje IT alata kojima se podupire provedba ove Uredbe na razini Unije;

(a)  razvoj i održavanje IT alata kojima se podupire provedba ove Uredbe na razini Unije, uključujući razvoj i održavanje tehničkog sustava za prekograničnu razmjenu dokaza iz članka 12.;

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  prijevod maksimalne količine, po državi članici, informacija navedenih u članku 2. stavku 2. točki (a) i uputa za dovršetak postupaka navedenih u članku 11. stavku 1. točki (a) na službeni jezik Unije, koji se razlikuje od nacionalnog jezika.

(c)  prijevod maksimalne količine, po državi članici, informacija, obrazloženja i uputa kako je utvrđeno u članku 7., članku 8. stavku 1., članku 9. i članku 11. stavku 1. točki (a) na službeni jezik Unije, koji se razlikuje od nacionalnog ili službenog jezika ili, ako je to primjenjivo, nacionalnih ili službenih jezika. Ako trošak prijevoda na službeni jezik Unije koji općenito razumije najveći mogući broj korisnika države članice ne plaćaju iz vlastitih proračuna, one mogu tražiti prijevode na te jezike od Komisije. Tim prijevodima moraju primarno biti obuhvaćene osnovne informacije u svim područjima navedenima u Prilogu I. i, kada su dostupna dostatna proračunska sredstva, sve dodatne informacije, objašnjenja i upute kako je navedeno u članku 7., članku 8. stavku 1., članku 9. i članku 11. stavku 1. točki (a). Države članice pružaju poveznice na tako prevedene informacije u repozitoriju za poveznice.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 8.a (nova)

Uredba (EU) br. 1024/2012

Prilog – točka 12.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  U Prilogu se dodaje sljedeća točka:

 

„12 a.  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)...”

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 2., članci od 4. do 11., članak 12. stavci 1. – 6. i stavak 8., članci 13. i 14., članak 15. stavci 1. – 3., članak 16., članak 17., članak 21. stavci 1. i 2., članak 22. stavci 1. – 4. i članak 23. primjenjuju se od [dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe].

Članak 2., članak 4., članak 6., članak 7., članak 9., članak 12. stavak 7., članci 13., članak 14., članak 15. stavci 1. – 3., članak 16., članak 17., članak 21. stavci 1. i 2., članak 22. stavci 1. – 4. i članak 23. primjenjuju se od [18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe]. Članak 5., članak 8., članak 10., članak 11., članak 12. stavci 1. – 6. i stavak 8. primjenjuju se od [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Prilog I – Informacijska područja koja se odnose na građane – tablica

Područje

INFORMACIJE U VEZI S PRAVIMA, OBVEZAMA I PRAVILIMA

Putovanje unutar Unije

•  dokumenti koji su obvezni za građane Unije, članove njihovih obitelji koji nisu građani Unije, maloljetnike koji putuju sami, osobe koje nisu građani Unije kada prelaze granice unutar Unije (osobna iskaznica, viza, putovnica)

 

•  prava i obveze putnika koji putuju u Uniju i iz nje zrakoplovom, vlakom, brodom, autobusom te prava i obveze osoba koje kupe paket aranžmane ili povezane putne aranžmane

 

•  podrška osobama smanjene pokretljivosti koje putuju u Uniju i iz nje

 

•  prijevoz životinja, biljaka, alkohola, duhana, cigareta i druge robe pri putovanju u Uniji

 

•  glasovni pozivi, slanje i primanje elektroničkih poruka i podataka unutar Unije

Rad i umirovljenje unutar Unije

•  traženje zaposlenja u drugoj državi članici

 

•  zaposlenje u drugoj državi članici

 

•  priznavanje kvalifikacija radi zaposlenja u drugoj državi članici

 

•  oporezivanje u drugoj državi članici

 

•  uvjeti zapošljavanja (radno vrijeme, plaćeni dopust, pravo na godišnji odmor, prava i obveze u vezi s prekovremenim radom, zdravstveni pregledi, raskid ugovora, otpuštanje i višak radne snage)

 

•  jednako postupanje (pravila protiv diskriminacije na radnom mjestu, ista plaća za muškarce i žene, ista plaća za zaposlenike s ugovorima o radu na ograničeno/neograničeno vrijeme)

 

•  obveze u pogledu zdravlja i sigurnosti s obzirom na različite vrste aktivnosti

 

•  prava i obveze u okviru socijalne sigurnosti u Uniji, uključujući pravo na mirovinu

Vozila u Uniji

•  privremeno ili trajno prenošenje motornog vozila u drugu državu članicu

 

•  stjecanje i obnavljanje vozačke dozvole

 

•  zaključivanje obveznog osiguranja za motorna vozila

 

•  kupnja i prodaja motornog vozila u drugoj državi članici

 

•  najam motornog vozila

 

•  nacionalna prometna pravila i zahtjevi za vozače

Boravište u drugoj državi članici

•  privremeno ili trajno preseljenje u drugu državu članicu

 

•  sudjelovanje na općinskim izborima i izborima za Europski parlament

 

•  zahtjevi za boravišne iskaznice za građane Unije i članove njihovih obitelji, uključujući članove obitelji koji nisu građani Unije

Obrazovanje ili staž u drugoj državi članici

•  pohađanje škole u drugoj državi članici

 

•  pohađanje sveučilišta u drugoj državi članici

 

•  volontiranje u drugoj državi članici

 

•  staž u drugoj državi članici

 

•  vođenje istraživanja u drugoj državi članici u okviru obrazovnog programa

Zdravstvena skrb

•  liječenje u drugoj državi članici

 

•  kupnja farmaceutskih proizvoda na recept u državi članici, ali ne u onoj u kojoj je recept izdan, internetom ili osobno

Obiteljska prava, obveze i propisi u prekograničnom kontekstu

•  rođenje, skrbništvo nad maloljetnom djecom, roditeljske odgovornosti, obveze uzdržavanja djece u prekograničnom kontekstu

 

•  život s osobom druge nacionalnosti (brak, razdvojenost, razvod, prava u pogledu bračne imovine, prava životnih partnera)

 

•  prava u pogledu nasljeđivanja u drugoj državi članici

Potrošači u prekograničnim situacijama

•  kupnja roba i usluga iz druge države članice (uključujući financijske usluge), internetom ili osobno

 

•  posjedovanje bankovnog računa u drugoj državi članici

 

•  priključak na komunalne usluge, npr. plin, struja, voda, telekom i internet

 

•  plaćanja, uključujući kreditni transfer, odgode u prekograničnim plaćanjima

 

•  prava potrošača i jamstva u vezi s kupovinom robe i usluga

 

Izmjena

Područje

INFORMACIJE U VEZI S PRAVIMA, OBVEZAMA I PRAVILIMA

Putovanje unutar Unije

•  dokumenti koji su obvezni za građane Unije, članove njihovih obitelji koji nisu građani Unije, maloljetnike koji putuju sami, osobe koje nisu građani Unije kada prelaze granice unutar Unije (osobna iskaznica, viza, putovnica)

 

•  prava i obveze putnika koji putuju u Uniju i iz nje zrakoplovom, vlakom, brodom, autobusom te prava i obveze osoba koje kupe paket aranžmane ili povezane putne aranžmane

 

•  podrška osobama smanjene pokretljivosti koje putuju u Uniju i iz nje

 

•  prijevoz životinja, biljaka, alkohola, duhana, cigareta i druge robe pri putovanju u Uniji

 

•  glasovni pozivi, slanje i primanje elektroničkih poruka i podataka unutar Unije

Rad i umirovljenje unutar Unije

•  traženje zaposlenja u drugoj državi članici

 

•  zaposlenje u drugoj državi članici

 

•  priznavanje kvalifikacija radi zaposlenja u drugoj državi članici

 

•  oporezivanje u drugoj državi članici

 

•  pravila o obveznoj odgovornosti i osiguranju u drugoj državi članici

 

•  uvjeti zapošljavanja (među ostalim radno vrijeme, plaćeni dopust, pravo na godišnji odmor, prava i obveze u vezi s prekovremenim radom, zdravstveni pregledi, raskid ugovora, otpuštanje i višak radne snage)

 

•  uvjeti zapošljavanja i socijalna prava upućenih radnika

 

•  jednako postupanje (pravila protiv diskriminacije na radnom mjestu, ista plaća za muškarce i žene, ista plaća za zaposlenike s ugovorima o radu na ograničeno/neograničeno vrijeme)

 

•  obveze u pogledu zdravlja i sigurnosti s obzirom na različite vrste aktivnosti

 

•  prava i obveze u okviru socijalne sigurnosti u Uniji, uključujući one povezane s primanjem mirovine

Vozila u Uniji

•  privremeno ili trajno prenošenje motornog vozila u drugu državu članicu

 

•  stjecanje i obnavljanje vozačke dozvole

 

•  zaključivanje obveznog osiguranja za motorna vozila

 

•  kupnja i prodaja motornog vozila u drugoj državi članici

 

•  najam motornog vozila

 

•  nacionalna prometna pravila i zahtjevi za vozače, uključujući vinjete za autoceste ili ekološke vinjete za privremeni ili trajni boravak u drugoj državi članici

Boravište u drugoj državi članici

•  privremeno ili trajno preseljenje u drugu državu članicu

 

  kupnja, prodaja i oporezivanje nekretnina u drugoj državi članici, uključujući prava i obveze povezane s vlasništvom i uporabom nekretnina

 

•  sudjelovanje na općinskim izborima i izborima za Europski parlament

 

•  zahtjevi za boravišne iskaznice za građane Unije i članove njihovih obitelji, uključujući članove obitelji koji nisu građani Unije

 

  uvjeti za naturalizaciju osoba s boravištem u drugoj državi članici

 

•  obveze u slučaju smrti i repatrijacija ostataka

Obrazovanje ili staž u drugoj državi članici

•  pohađanje jaslica, vrtića i škole u drugoj državi članici

 

•  pohađanje sveučilišta u drugoj državi članici

 

•  pohađanje centra za obrazovanje odraslih u drugoj državi članici

 

•  priznavanje strukovnog obrazovanja i obuke

 

•  volontiranje u drugoj državi članici

 

•  staž u drugoj državi članici

 

•  vođenje istraživanja u drugoj državi članici u okviru obrazovnog programa

 

 

Zdravstvena skrb

•  liječenje u drugoj državi članici

 

•  kupnja farmaceutskih proizvoda na recept u državi članici, ali ne u onoj u kojoj je recept izdan, internetom ili osobno

 

•  pokrivenost zdravstvenim osiguranjem u drugoj državi članici, uključujući mogućnost naručivanja europske iskaznice zdravstvenog osiguranja

 

•  javni preventivni zdravstveni programi

 

•  brojevi hitnih službi

 

•  preseljenje u dom za starije osobe

Obiteljska prava, obveze i propisi u prekograničnom kontekstu

•  rođenje, skrbništvo nad maloljetnom djecom, roditeljske odgovornosti, zamjensko majčinstvo i usvajanje djece, uključujući usvajanje od strane oba roditelja, obveze uzdržavanja djece u prekograničnom kontekstu

 

•  život s osobom druge nacionalnosti bez diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije (brak, životno ili registrirano partnerstvo, razdvojenost, razvod, prava u pogledu bračne imovine, prava životnih partnera)

 

•  prava i obveze u pogledu nasljeđivanja u drugoj državi članici, uključujući porezna pravila

 

•  pravne posljedice i prava u vezi s međunarodnom otmicom djeteta koju je počinio roditelj

Prava potrošača

•  kupnja ili unajmljivanje robe, digitalnog sadržaja, imovine ili usluga iz druge države članice (uključujući financijske prirode), internetom ili osobno

 

•  posjedovanje bankovnog računa u drugoj državi članici

 

•  priključak na komunalne usluge, npr. plin, struja, voda, zbrinjavanje otpada, telekom i internet

 

•  plaćanja, uključujući kreditni transfer, odgode u prekograničnim plaćanjima

 

•  prava potrošača i jamstva u vezi s kupovinom robe i usluga

 

  pravni lijekovi, naknade i sudski postupci za potrošače

 

  sigurnost proizvoda

 

 

Prava građana i osoba s boravištem

  podnošenje administrativnih i sudskih predstavki na nacionalnoj razini i razini Unije

 

  priznavanje roda

Zaštita osobnih podataka

  iskorištavanje prava od strane osoba čiji se podaci obrađuju u skladu s Uredbom (EU) 2016/679, a osobito onih iz odjeljaka od 2. do 4. te Uredbe o informacijama i pristupu osobnim podacima, ispravku i brisanju te pravu na prigovor.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Prilog I – Informacijska područja koja se odnose na poduzeća – tablica

Područje

INFORMACIJE U VEZI S PRAVIMA, OBVEZAMA I PRAVILIMA

Pokretanje, vođenje i zatvaranje poduzeća

•  registriranje poduzeća (postupci registracije i pravni obrasci za vođenje poslovanja)

 

•  prava intelektualnog vlasništva (prijava patenta, registracija tržišnog znaka, crteža ili dizajna, dobivanje licence za reprodukciju)

 

•  pravedne i transparentne trgovačke prakse, uključujući prava potrošača i jamstva u vezi s prodajom robe i usluga

 

•  ponuda internetskih usluga za prekogranična plaćanja pri prodaji robe i usluga na internetu

 

•  prava i obveze prema ugovornom pravu, uključujući kamate na zakašnjela plaćanja

 

•  stečajni postupci i likvidacija poduzeća

 

•  osiguranje kredita

 

•  spajanja ili prodaja poduzeća

Osoblje

•  uvjeti zapošljavanja (radno vrijeme, plaćeni dopust, pravo na godišnji odmor, prava i obveze u vezi s prekovremenim radom, zdravstveni pregledi, raskid ugovora, otpuštanje i višak radne snage)

 

•  prava i obveze u sustavu socijalne sigurnosti Unije (registracija kao poslodavac, registracija zaposlenika, obavještavanje zaposlenika o prestanku ugovora, plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje, prava i obveze u vezi s mirovinama)

 

•  zapošljavanje radnika iz drugih država članica (upućivanje radnika, pravila o slobodi pružanja usluga, uvjet rezidentnosti za radnike)

 

•  jednako postupanje (pravila protiv diskriminacije na radnom mjestu, ista plaća za muškarce i žene, ista plaća za zaposlenike s ugovorima o radu na ograničeno/neograničeno vrijeme)

 

•  pravila o zastupanju osoblja

Porezi

•  PDV: informiranje o općim pravilima, stopama i izuzećima, registracija u sustavu PDV-a i plaćanje PDV-a, dobivanje povrata

 

•  trošarine: informacije o općim pravilima, stopama i izuzećima

 

•  ostali porezi: plaćanje, stope

Roba

•  dobivanje oznake CE

 

•  utvrđivanje primjenjivih standarda, tehničkih specifikacija i certificiranje proizvoda

 

•  uzajamno priznavanje proizvoda koji ne podliježu specifikacijama Unije

 

•  zahtjevi u vezi s klasifikacijom, označivanjem i pakiranjem opasnih kemikalija

 

•  prodaja na daljinu / izvan poslovnih prostora: informacije koje unaprijed treba dati kupcima, pisana potvrda ugovora, povlačenje iz ugovora, isporuka robe, druge specifične obveze

 

•  neispravni proizvodi: prava potrošača i jamstva, dužnosti nakon prodaje, pravni lijek za oštećenu stranu

 

•  certifikacija, oznake (EMAS, energetske oznake, ekološki dizajn, znak za okoliš EU-a)

 

•  recikliranje i upravljanje otpadom

Usluge

•  nabava licenci, ovlaštenja ili dozvola radi pokretanja posla

 

•  obavještavanje nadležnih tijela o prekograničnim aktivnostima

 

•  priznavanje stručnih kvalifikacija

Financiranje poslovanja

•  pristup financijskim sredstvima na razini Unije, uključujući programe financiranja Unije i bespovratna sredstva za poslovanje

 

•  dobivanje pristupa financiranju na nacionalnoj razini

 

•  inicijative namijenjene poduzetnicima (razmjene za nove poduzetnike, programi mentoriranja itd.)

Javni ugovori

•  sudjelovanje u javnim nabavama: pravila i postupci

 

•  predaja ponude putem interneta kao odgovor na javni poziv na predavanje ponuda

 

•  prijavljivanje nepravilnosti u postupku predavanja ponuda

Zdravlje i sigurnost na radu

•  obveze u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu s obzirom na različite vrste aktivnosti, uključujući sprječavanje rizika, informiranje i obuku

 

Izmjena

Područje

INFORMACIJE U VEZI S PRAVIMA, OBVEZAMA I PRAVILIMA

Pokretanje, vođenje i zatvaranje poduzeća

•  registriranje, promjena ili zatvaranje poduzeća (postupci registracije i pravni obrasci za vođenje poslovanja)

 

•  premještanje poduzeća u drugu državu članicu

 

•  prava intelektualnog vlasništva (prijava patenta, registracija tržišnog znaka, crteža ili dizajna, dobivanje licence za reprodukciju, primjenjive iznimke)

 

•  pravedne i transparentne trgovačke prakse, uključujući prava potrošača i jamstva u vezi s prodajom robe i usluga

 

•  ponuda internetskih usluga za prekogranična plaćanja pri prodaji robe i usluga na internetu

 

•  prava i obveze prema ugovornom pravu, uključujući kamate na zakašnjela plaćanja

 

•  stečajni postupci i likvidacija poduzeća

 

•  osiguranje kredita

 

•  spajanja ili prodaja poduzeća

 

•  odgovornost uprave

Osoblje

•  uvjeti zapošljavanja (među ostalim radno vrijeme, plaćeni dopust, pravo na godišnji odmor, prava i obveze u vezi s prekovremenim radom, zdravstveni pregledi, raskid ugovora, otpuštanje i višak radne snage)

 

•  prava i obveze u sustavu socijalne sigurnosti Unije (registracija kao poslodavac, registracija zaposlenika, obavještavanje zaposlenika o prestanku ugovora, plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje, prava i obveze u vezi s mirovinama)

 

•  zapošljavanje radnika iz drugih država članica (upućivanje radnika, pravila o slobodi pružanja usluga, uvjet rezidentnosti za radnike)

 

•  jednako postupanje (pravila protiv diskriminacije na radnom mjestu, ista plaća za muškarce i žene, ista plaća za zaposlenike s ugovorima o radu na ograničeno/neograničeno vrijeme)

 

•  pravila o zastupanju osoblja

Porezi

•  PDV: informiranje o općim pravilima, stopama i izuzećima, registracija u sustavu PDV-a i plaćanje PDV-a, dobivanje povrata

 

•  trošarine: informacije o općim pravilima, stopama i izuzećima

 

•  carine i drugi porezi i nameti koji se prikupljaju pri uvozu, carinski postupci pri uvozu, carinski postupci pri izvozu

 

•  ostali porezi: plaćanje, stope, porezne prijave

Roba

•  dobivanje oznake CE i zahtjevi u pogledu proizvoda

 

•  utvrđivanje primjenjivih standarda, tehničkih specifikacija i certificiranje proizvoda

 

•  uzajamno priznavanje proizvoda koji ne podliježu specifikacijama Unije

 

•  zahtjevi u vezi s klasifikacijom, označivanjem i pakiranjem opasnih kemikalija

 

•  prodaja na daljinu / izvan poslovnih prostora: informacije koje unaprijed treba dati kupcima, pisana potvrda ugovora, povlačenje iz ugovora, isporuka robe, druge specifične obveze

 

•  neispravni proizvodi: prava potrošača i jamstva, dužnosti nakon prodaje, pravni lijek za oštećenu stranu

 

•  certifikacija, oznake (EMAS, energetske oznake, ekološki dizajn, znak za okoliš EU-a)

 

•  recikliranje i gospodarenje otpadom

Usluge

•  nabava licenci, ovlaštenja ili dozvola radi pokretanja posla

 

•  obavještavanje nadležnih tijela o prekograničnim aktivnostima

 

•  priznavanje stručnih kvalifikacija, strukovnog obrazovanja i obuke

Financiranje poslovanja

•  pristup financijskim sredstvima na razini Unije, uključujući programe financiranja Unije i bespovratna sredstva za poslovanje

 

•  dobivanje pristupa financiranju na nacionalnoj razini

 

•  inicijative namijenjene poduzetnicima (razmjene za nove poduzetnike, programi mentoriranja itd.)

Javni ugovori

•  sudjelovanje u javnim nabavama: pravila i postupci

 

•  predaja ponude putem interneta kao odgovor na javni poziv na podnošenje ponuda

 

•  prijavljivanje nepravilnosti u postupku podnošenja ponuda

Zdravlje i sigurnost na radu

•  obveze u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu s obzirom na različite vrste aktivnosti, uključujući sprječavanje rizika, informiranje i obuku

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Prilog II. – tablica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Životni događaji

Postupci

Očekivani ishod

Rođenje

Zahtjev za rodni list

Rodni list

Studiranje

Prijava za stipendiju javne institucije

Odluka u vezi s prijavom za stipendiju

Rad

Registracija za naknade socijalnog osiguranja

Potvrda o primitku

 

Zahtjev za priznavanje diplome

Odluka o zahtjevu za priznavanje diplome

Preseljenje

Prijava promjene adrese

Potvrda o prijavi nove adrese

 

Zahtjev za dobivanje/produljenje osobne iskaznice ili putovnice

Izdavanje ili produljenje osobne iskaznice ili putovnice

 

Registracija motornog vozila

Potvrda o registraciji

Umirovljenje

Dobivanje mirovine i naknada prije mirovine iz javnih ili polujavnih fondova

Odluka u vezi sa zahtjevom za mirovinu ili naknadu prije mirovine

Osnivanje poduzeća

Opća registracija poslovne aktivnosti, isključujući postupke u vezi s osnivanjem poduzeća u smislu članka 54. drugog stavka UFEU-a

Potvrda o ispunjavanju svih potrebnih koraka za početak poslovanja

 

Registracija poslodavca (fizička osoba) u javnom ili polujavnom mirovinskom i osiguravajućem fondu

Broj socijalnog osiguranja

 

Registracija zaposlenika u javnom ili polujavnom mirovinskom i osiguravajućem fondu

Broj socijalnog osiguranja

Poslovanje

Obavješćivanje fondova socijalnog osiguranja o prestanku ugovora zaposlenika

Potvrda primitka obavijesti

 

Plaćanje socijalnih doprinosa za zaposlenike

Potvrda ili drugi oblik potvrde o uplati socijalnih doprinosa za zaposlenike

 

Izmjena

Životni događaji

Postupci

Očekivani ishod

Rođenje

Zahtjev za rodni list

Rodni list ili dokaz prijave rođenja

Boravište

Zahtjev za potvrdu o boravištu ili zahtjev za izdavanje ili obnovu boravišne iskaznice

Dokaz registracije i boravišta ili izdavanja ili obnove boravišne iskaznice

Studiranje

Prijava za stipendiju javnog tijela ili institucije

Odluka u vezi s prijavom za stipendiju

 

Upisivanje u javnu instituciju visokog obrazovanja

Odluka o upisu

 

Zahtjev za potvrdu o diplomi i potvrdu o kvalifikacijama iz javnog tijela ili institucije

Preslika diplome ili potvrde o kvalifikacijama

Rad

Registracija za naknade socijalnog osiguranja

Potvrda primitka

 

Zahtjev za priznavanje stručnih kvalifikacija

Odluka o zahtjevu za priznavanje stručnih kvalifikacija

 

Zahtjev za priznavanje diplome

Odluka o zahtjevu za priznavanje diplome

 

Prijava poreza na dohodak

Potvrda o primitku prijave

Preseljenje

Prijava promjene adrese

Potvrda prijave nove adrese i odjave prethodne adrese

 

Zahtjev za dobivanje/produljenje osobne iskaznice ili putovnice

Izdavanje ili produljenje osobne iskaznice ili putovnice

 

Registracija motornog vozila

Potvrda o registraciji

 

Dobivanje vinjeta za autoceste ili ekoloških vinjeta koje izdaje javno tijelo ili institucija

Potvrda o izdavanju vinjeta za autoceste ili ekoloških vinjeta

Umirovljenje

Dobivanje mirovine i naknada prije mirovine iz javnih ili polujavnih fondova

Odluka u vezi sa zahtjevom za mirovinu ili naknadu prije mirovine

 

Traženje informacija o stanju na mirovinskom računu iz javnih ili polujavnih programa

Izvješće o stanju na mirovinskom računu

Osnivanje poduzeća

Prijava poslovne aktivnosti, dozvole za poslovanje, promjene poslovne aktivnosti i prestanak poslovne aktivnosti bez stečajnog postupka ili postupka likvidacije, isključujući postupke u vezi s osnivanjem poduzeća u smislu članka 54. stavka drugog UFEU-a i registracijom poslovne aktivnosti u poslovnom registru.

Potvrda o registraciji promjena poslovne aktivnosti

 

Prijava u sustav PDV-a

PDV identifikacijski broj

 

Prijava u sustav poreza na dohodak

Porezni broj

 

Registracija poslodavca (fizička osoba) u javnom ili polujavnom mirovinskom i osiguravajućem fondu

Broj socijalnog osiguranja (ili druga potvrda o registraciji)

 

Registracija zaposlenika u javnom ili polujavnom mirovinskom i osiguravajućem fondu

Broj socijalnog osiguranja (ili druga potvrda o registraciji)

 

Prijava PDV-a

Potvrda o prijavi PDV-a

 

Prijava poreza na dobit

Potvrda o primitku prijave

Poslovanje

Obavješćivanje fondova socijalnog osiguranja o prestanku ugovora zaposlenika

Potvrda primitka obavijesti

 

Plaćanje socijalnih doprinosa za zaposlenike

Potvrda ili drugi oblik potvrde o uplati socijalnih doprinosa za zaposlenike

 

Obavijest o prestanku aktivnosti podložne PDV-u

Potvrda primitka obavijesti

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Nadzorna tijela za zaštitu podataka

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  Dobrovoljne usluge podrške i otklanjanja poteškoća koje pružaju nadležna tijela, Komisija ili tijela, službe i agencije Unije ili privatni i poluprivatni subjekti pod uvjetom da su te usluge u skladu s kriterijima kvalitete navedenima u ovoj Uredbi

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

I. Uvod

Kao odgovor na ostvarenje povezanijeg i pravednijeg unutarnjeg tržišta za građane i poduzeća kao jednog od 10 ključnih prioriteta Junckerove Komisije, zajedno s razvojem jedinstvenog digitalnog tržišta, ovom se inicijativom provodi ključna aktivnost u cilju pružanja pomoći građanima i poduzećima kako bi u potpunosti iskoristili prednosti novih digitalnih alata i strategija e-uprave kada putuju, rade, studiraju ili posluju u bilo kojoj državi članici EU-a.

Nažalost postoje značajne prepreke i za građane i za poduzeća kad se žele preseliti u drugu državu članicu EU-a, tamo studirati, živjeti, prodavati proizvode ili pružati usluge. Pronalaženje relevantnih, točnih i razumljivih informacija na internetu o njihovim svakodnevnim aktivnostima, kao i mogućnost pristupa administrativnim postupcima na internetu i njihovo provođenje, često je složeno, dugotrajno i skupo, a ponekad i nemoguće. S takvim se problemima suočavaju i građani jedne države članice koji žive u drugoj državi članici kad pokušavaju pristupiti postupcima u svojoj državi članici podrijetla. Europa i države članice trebaju snažniji poticaj da donesu ambicioznije prekogranične i nacionalne strategije razvoja e-uprave kako bi građani i poduzeća iz EU-a mogli u potpunosti iskoristiti tehnološki napredak.

Predloženom Uredbom iznosi se nova inicijativa usmjerena na odgovaranje na sve veću potrebu Europe za otvorenom, učinkovitom i uključivom javnom upravom koja je usmjerena na ambiciozne pristupe e-uprave i koja pruža prekogranične, personalizirane i sveobuhvatne digitalne javne usluge koje su lake za korištenje. Uredbom se predlaže centralizirana jedinstvena ulazna točka, „jedinstveni digitalni pristupnik”, koja će omogućiti građanima i poduzećima iz EU-a da pristupe svim potrebnim informacijama dok ostvaruju svoja prava na slobodno kretanje u EU-u. Pristupnikom se također dobiva potpun pristup postupcima na internetu na nediskriminirajući način (ako je postupak dostupan građanima određene države članice, trebao bi biti dostupan i korisnicima iz drugih država članica) i uslugama podrške i otklanjanja poteškoća. Njime se također obvezuje države članice na ostvarivanje potpunog pristupa putem interneta najvažnijim postupcima koje građani i poduzeća najčešće koriste.

II. Izrada prijedloga

Prijedlog se temelji na iscrpnom savjetovanju s dionicima i na procjeni učinka. Savjetovanje se sastojalo od posebne radionice za dionike, javnog savjetovanja na internetu, sastanaka s predstavnicima dionika i razmjena s državama članicama. Glavni elementi koji proizlaze iz savjetovanja su potreba za rješavanjem pitanja količine i kvalitete dostupnih informacija, e-postupaka i usluga podrške u vezi s jedinstvenim tržištem. Prisutna je široka podrška ciljevima inicijative, a dionici su izrazito zainteresirani za uspješnu provedbu.

Prijedlog je potkrijepljen procjenom učinka koja je pokazala da najbolja opcija podrazumijeva pružanje pristupa kojeg koordinira EU, pri čemu je informacije, postupke i usluge podrške moguće pronaći putem instrumenta EU-a za pretraživanje. Države članice upravljat će sadržajem i bitnim zahtjevima u pogledu nacionalnih pravila i obveza. Pristup dopunjuju jasni i provedivi kriteriji kvalitete i dostupnost ključnih postupaka na internetu.

III. Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica načelno podržava opće ciljeve prijedloga Komisije koji je usmjeren na uspostavljanje jedinstvene digitalne ulazne točke koja građanima i poduzećima pruža visoku kvalitetu informacija i internetski pristup administrativnim postupcima i uslugama podrške.

Internet i digitalne tehnologije mijenjaju način na koji ljudi i poduzeća žive, rade, studiraju, posluju i putuju. Stoga izvjestiteljica podržava ideju usmjeravanja EU-a i država članica prema digitalizaciji njihovih uprava, pružanjem građanima nekih ključnih administrativnih postupaka, informacija i pravnih lijekova u obliku dostupnom na internetu i na barem jednom dodatnom stranom jeziku koji nije njihov nacionalni ili službeni jezik. Važno je da te informacije i postupci budu dostupni na internetu na nediskriminirajući način kako bi građani mogli ostvarivati svoja prava na unutarnjem tržištu.

Međutim, izvjestiteljica je istodobno utvrdila određen broj elemenata koji zahtijevaju dodatnu raspravu ili pojašnjenje. Prvo, izvjestiteljica odgovara na mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka koji daje komentare i preporuke o tome kako bolje zaštititi pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka u predloženoj Uredbi. Drugo, izvjestiteljica iznosi niz poboljšanja zahtjeva u pogledu kvalitete koji se odnose na informacije, internetske postupke i usluge podrške i otklanjanja poteškoća. Treće, izvjestiteljica predlaže dodatne odredbe kako bi se pojasnili zahtjevi u pogledu pristupa internetskim postupcima. Naposljetku, izvjestiteljica podržava promjene uvedene u Uredbu o IMI-ju.

1. Mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka - načelo „samo jednom”

Mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka donosi se na posebni zahtjev Komisije i Parlamenta u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe 45/2001. U mišljenju se daju preporuke u vezi s provedbom načela „samo jednom”, čiji je cilj osigurati da se od građana i poduzeća samo jednom može zatražiti da dostave iste podatke javnoj upravi, a ti se podaci zatim mogu ponovno upotrebljavati.

Izvjestiteljica podupire preporuke iznesene u mišljenju Europskog nadzornika za zaštitu podataka te ističe da se načelo „samo jednom” mora provoditi u skladu s relevantnim načelima zaštite podataka kako bi se osigurala uspješna provedba tog načela diljem EU-a i omogućila zakonita prekogranična razmjena podataka. Izvjestiteljica također podupire napore poduzete u cilju osiguranja da pojedinci zadrže kontrolu nad svojim osobnim podacima, uključujući traženjem „izričitog zahtjeva korisnika” prije bilo kakvog prijenosa dokaza između nadležnih tijela i pružanjem mogućnosti korisniku da „pregleda” dokaze koji će se razmjenjivati.

Međutim, izvjestiteljica smatra da još uvijek postoje neki elementi koji zahtijevaju dodatno pojašnjenje. Kako bi odgovorila na te elemente, izvjestiteljica daje preporuke o čitavom nizu pitanja, s naglaskom na pravnu osnovu prekogranične razmjene dokaza i ograničenja svrhe te područje primjene načela „samo jednom” i praktične probleme u pogledu kontrole korisnika. Ključne preporuke izvjestiteljice uključuju pojašnjenje da prijedlog ne pruža pravnu osnovu za uporabu tehničkog sustava za razmjenu informacija u svrhe koje nisu obuhvaćene četirima navedenim Direktivama ili na drugi način predviđene u skladu s primjenjivim pravom EU-a ili država članica. Cilj prijedloga nije ograničiti načelo ograničenja svrhe u okviru Opće uredbe o zaštiti podataka.

2. Zahtjevi u pogledu kvalitete informacija, internetskih postupaka i usluga podrške i otklanjanja poteškoća

Izvjestiteljica podržava cjelokupni pristup Komisije u vezi sa zahtjevima u pogledu kvalitete. Ističe da kvaliteta jedinstvenog digitalnog pristupnika ovisi o kvaliteti europskih i nacionalnih usluga koje se pružaju putem pristupnika. Kako bi jedinstveni digitalni pristupnik zadovoljio potrebe korisnika, potrebno je postaviti visoke standarde kvalitete s obzirom na informacije, internetske postupke i usluge podrške i otklanjanja poteškoća. Loša iskustva s informacijama i uslugama na internetu koje se pružaju na europskoj i nacionalnoj razini stvaraju negativnu predodžbu o jedinstvenom digitalnom pristupniku.

Stoga izvjestiteljica uvodi niz poboljšanja trenutačnog nacrta u cilju jačanja zahtjeva u pogledu kvalitete. U skladu s preporukama izvjestiteljice, potrebno je osigurati da informacije budu lako razumljive kako bi maksimalni broj korisnika mogao imati koristi od informacija i usluga predviđenih ovom Uredbom. U tom smislu, izvjestiteljica predlaže skup izmjena kako bi se osiguralo da nacionalne web-stranice i web-stranice Unije u okviru područja primjene prijedloga budu dostupne korisnicima s invaliditetom. Osim toga, izvjestiteljica predlaže da se uz potporu Komisije na jedinstveno korisničko sučelje primijeni skup zahtjeva u pogledu kvalitete. Komisija i nacionalni koordinatori trebali bi putem koordinacijske skupine pratiti u kojoj se mjeri poštuju zahtjevi u pogledu kvalitete, a ako se utvrdi ozbiljno i trajno pogoršanje trebali bi moći privremeno isključiti uslugu ili, kao posljednju mogućnost, razmotriti mogućnost određivanja kazni ili zajedničke mjere s državama članicama kako bi se usluge poboljšale ili popravile.

3. Pristup internetskim postupcima

Izvjestiteljica premješta članak 5. stavak 1. u članak 11. Ta je izmjena potrebna kako bi se pojasnila razlika između internetskih postupaka navedenih u članku 5. i članku 11. Za države članice bit će obvezni internetski postupci navedeni u Prilogu II. koji se odnose na članak 5. Stoga države članice trebaju osigurati da postupci iz članka 5. budu u potpunosti dostupni putem interneta i svim korisnicima. Nadalje, izvjestiteljica pojašnjava što znači potpuna dostupnost putem interneta i koji postupci trebaju biti obuhvaćeni Prilogom II. Izvjestiteljica smatra da je važno istaknuti da ova Uredba neće utjecati na bitne odredbe postojećih propisa u pravu Unije i/ili nacionalnom pravu te da će države članice i dalje organizirati svoje nacionalne usluge i postupke na način koji zadovoljava njihove nacionalne potrebe.

Međutim, u skladu s člankom 11., države članice koje omogućuju određene postupke svojim građanima trebaju te postupke na nediskriminirajući način omogućiti i prekograničnim korisnicima kako bi oni mogli ostvariti svoja prava povezana s unutarnjim tržištem koja proizlaze iz prava Unije te poštovati te obveze i pravila. Izvjestiteljica podržava taj cilj, ali dodatno ističe da tehnički zahtjevi koji se upotrebljavaju za prekogranične korisnike trebaju biti dostupni i nacionalnim korisnicima u skladu s nacionalnim postupcima i zahtjevima.

4. Revizija Uredbe o IMI-ju

Izvjestiteljica se slaže s predloženim izmjenama Uredbe o IMI-ju kojima se potvrđuju i ažuriraju odredbe o koordiniranom mehanizmu nadzora Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) te se omogućuje da Europski odbor za zaštitu podataka ima koristi od tehničkih mogućnosti koje IMI pruža u pogledu razmjene informacija u kontekstu Opće uredbe o zaštiti podataka. U pogledu izmjena Uredbe o IMI-ju, Europski nadzornik za zaštitu podataka preporučuje da se u Prilog Uredbe o IMI-ju uvrsti Opća uredba o zaštiti podataka kako bi se omogućila potencijalna uporaba IMI-ja u svrhu zaštite podataka.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostavljanje jedinstvenog digitalnog portala za osiguravanje informacija, postupaka, pomoći i usluga rješavanja problema

Referentni dokumenti

COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

Datum podnošenja EP-u

2.5.2017

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

12.6.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

12.6.2017

LIBE

12.6.2017

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

ITRE

30.5.2017

LIBE

5.2.2018

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Marlene Mizzi

30.5.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.10.2017

21.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

Datum usvajanja

22.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Datum podnošenja

6.3.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 21. ožujka 2018.Pravna napomena